Page 1

België-Belgique P.P./P.B. B-726 Bureau de dépôt Liège X

Tweemaandelijks informatietijdschrift • November/December 2011

Dossier

Homologatie

Bedrijfsportret Ginion Group

Corner Bedrijfswagens

Portret: Eve Pottiez Salon: Matexpo 2011 Technisch dossier: batterijen

Nr. N°

129 139

Het magazine van de professional uit de autohandel en -reparatie en de aanverwante sectoren


Professionele handelaar?

Koop tweedehandswagens in enkele kliks bij Arval! Via 1 simpele muisklik op de website www.motortrade.arval.com: Alle wagens met foto’s en omschrijving op onze website Permanente keuze uit minimaal 100 wagens Personenwagens en lichte vracht, alle merken en modellen Kopen via biedlijsten en stocklijsten met vaste prijzen Aansluiting is gratis en geen dossierkosten bij aankoop

Sluit u gratis en zonder verplichting aan via onze website:

www.motortrade.arval.com

Voor meer informatie: Arval, Ikaroslaan 99, 1930 Zaventem – endofcontract.be@arval.be – 02 240 01 99 Arval is een autoleasingmaatschappij met een vloot van meer dan 25.000 multimerkvoertuigen, zowel personenwagens als lichte bedrijfsvoertuigen. Jaarlijks verkoopt Arval, na het einde van het leasingcontract, 6.000 voertuigen aan professionele handelaars. Geïnteresseerd? Neem dan een kijkje op www.motortrade.arval.com.

arval.be


Pagina 3 

Dossier

p. 4

Op de kruising van verschillende beroepen vormen de koetswerkbouwers een zeer bijzondere beroepsgroep binnen FEDERAUTO. Zij worden met dezelfde homologatievereisten geconfronteerd als de grote autofabrikanten, maar hebben veel minder mensen ter beschikking om aan deze vereisten te voldoen.

Editoriaal

Samen hogerop! Onze beroepen worden complexer. Technologie speelt uiteraard een belangrijke rol bij deze verandering, maar er zijn nog andere factoren. De administratieve verplichtingen vergen ook meer tijd en middelen, wat het beheer van onze ondernemingen nog zwaarder maakt. Het laatste voorbeeld daarvan is de Europese richtlijn die een gemeenschappelijk kader invoert voor de typegoedkeuring van motorvoertuigen en hun aanhangwagens. Deze richtlijn, die zeker een lovenswaardige harmonisatie van de homologatiecriteria op niveau van de Europese lidstaten toelaat, legt de fabrikanten van kleine series, constructeurs en koetswerkbouwers een zware procedure op waarzonder ze vandaag de dag jammer genoeg onmogelijk hun activiteiten kunnen uitoefenen.

FEDERAUTO Pro Mobility News Green Mobility News EuroNews Bedrijfsportret: Ginion Group Salon: Matexpo 2011 Keurnorm: SigmaCert Salon: AutoTechnica 2012 Workshop: demonstratie Ford Salon: Agribex Conventie: seminarie Doyen

p. 15 p. 21 p. 22 p. 24 p. 26 p. 27 p. 29 p. 30 p. 32 p. 33

Diensten

INHOUD

Technisch dossier: batterijen p. 34 EDUCAM: onthaal en receptie p. 38 Partnership: Fleet Profile p. 39 Partnership: Toledo Telecom p. 40 Goed om te weten: Balie van Brussel p. 41 Corner: bedrijfswagens p. 42 Renta: happening 2011 p. 45

Elke constructeur die een voertuig wil fabriceren, verbouwen of afwerken moet daar tegenwoordig immers voor erkend zijn. De erkenningsprocedure omvat twee maatregelen die aan elkaar verbonden zijn: het behalen van een attest dat het bestaan van controleprocedures in de onderneming erkent en de opstelling van een controleplan dat op termijn de naleving garandeert van de door de Europese richtlijn uitgegeven normen. Aangezien niet alle constructeurs en koetswerkbouwers over een systeem beschikken dat aan de criteria van de kaderrichtlijn voldoet, hebben FEDERAUTO en FEDERAUTO Carrosserie een eenvoudige tool ontwikkeld, het FEDERAUTO Type Approval Management System, dat de betrokken ondernemingen de mogelijkheid biedt het door de Europese reglementering vereiste kwaliteitshandboek op te stellen en zo veel tijd te winnen. Om de inzet van deze reglementering te begrijpen en dus het enorme voordeel af te bakenen dat het Type Approval Management System oplevert, hebben FEDERAUTO en FEDERAUTO Carrosserie www.homologatie.be online geplaatst, een website die volledig gewijd is aan deze veelzijdige materie. Onze confederatie toont eens te meer hoeveel aandacht zij besteedt aan de problemen die haar leden kunnen ondervinden. De leden helpen – u helpen – is altijd al onze belangrijkste bekommernis geweest. Deze filosofie stoelt op een eenvoudige overtuiging: samen geraken we hogerop.

Philippe Pirson Afgevaardigd Bestuurder

De federatie Portret: Eve Pottiez - Moto Expert Evenement: Autosalon Aalst 2011 Minister Muyters in Lokeren FEDERAUTO 2012: communicatieluik Evenement: Eliten van de Arbeid

p. 46 p. 48 p. 49 p. 50

In het volgende nummer … Het Autosalon is een cruciaal moment om verkoopcijfers te halen in onze sectoren. De weken die aan dit salon voorafgaan en die erop volgen, zijn ook een periode waarin intens gecommuniceerd wordt met het grote publiek. We wilden weten hoe de invoerders vandaag de dag de manier van communiceren bekijken. Houden ze het louter bij de traditionele kanalen zoals catalogi, folders en reclame above en below the line, of maken ze gebruik van de nieuwe technieken die bv. internet en sociale media toelaten?

­­­­­­­­­­­­­ FEDERAUTO Magazine wordt uitgegeven door ­­­­­­­­­­­­­FEDERAUTO vzw Jules Bordetlaan 164 B-1140 Brussel Tel. 02/778.62.00 Fax 02/778.62.22 www‌.­­­­­­­­­­­­­‌federauto‌.‌be Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze, zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de uitgever.

Verantwoordelijke uitgever: Philippe PIRSON Hoofdredacteur: Daniel LABOURS Redactiecoördinator: Ilse ZURINCKX Redacteurs: Ferre BEYENS, Guy CRAB, Charles DEMOULIN, Jean-François DINANT, Jan GORIS, Serge HOLLANDER, Olivier MALOTEAUX, Albert PONCELET, John RENIERS, Luc SCHETS, Michaël VANDAMME, Martine VANHEERS, Antoine VILAIN Redactie in samenwerking met: MMM BUSINESS MEDIA B-4671 Blegny Barchon - 04/387.87.87 Opmaak en druk: Uni-média Av. Georges Truffaut, 47 - 4020 LUIK - 04/224.74.84 Opvolging & productie: Uni-média Patricia GENTILE - 04-224.74.82 - p.gentile‌@u ‌ ni-media‌.b ‌e Advertentiewerving: i-Two Media 02 787 02 00 - sale‌s‌@‌i-twomedia‌.‌be

Federauto Magazine - November / December 2011


Dossier

Pagina 4

Homologatie

Homologatie De homologatie van voertuigen in de breedste zin van het woord is een gekend gegeven. Vandaag is echter een kantelmoment. Een volstrekt nieuw kader heeft zich afgetekend, blijft zich aftekenen en zal dat zo te zien nog een poos blijven doen. Dit dossier streeft geen volledigheid na. Wel willen we de grote lijnen van de nieuwe realiteit schetsen. Een overzicht bieden voor wie al nota heeft genomen (of moeten nemen) van deze nieuwe realiteit, maar ook zij die het vanop enige afstand aanschouwen informeren.

Juridische achtergrond

Een Copernicaanse revolutie De oude regels rond homologatie zijn niet meer. Ze werden vervangen door een nieuw kader dat haast volledig op Europees niveau tot stand kwam. En naast de nieuwe regels die in het leven worden geroepen, blijken ook veel meer partijen dan voorheen zich naar deze regels te moeten schikken. Bij wijze van inleiding een korte achtergrondschets. Michaël Vandamme

W

e zetten een stap in het verleden. Een forse stap, voor alle duidelijkheid, en keren iets meer dan 40 jaar in de tijd terug. Sinds 1970 is – was – de Europese Richtlijn 70/156 EG een feit. Het bleek ook het belangrijkste rechtsinstrument te zijn om de interne markt in de automobielsector tot stand te brengen. Door de steeds wijzigende ontwikkelingen in de sector, wijzigde de richtlijn vele keren. Om redenen van leesbaarheid drong een herschikking zich dan ook op. Deze ingreep maakte het ook mogelijk om het toepassingsgebied uit te breiden, wat ook gebeurde.

Richtlijn 2007/46 EG Het brengt ons bij het onderwerp van dit dossier: de herschikking van het communautaire

typegoedkeuringssysteem voor motorvoertuigen. Dit resulteerde in Richtlijn 2007/46 EG, waarin zowel de meeste bepalingen van de eerdere Richtlijn 70/156 EG als geheel nieuwe concepten opgenomen werden. De komst van Richtlijn 2007/46 betekende dan ook dat Richtlijn 70/156 ingetrokken werd. Wat zijn nu de krachtlijnen van Richtlijn 2007/46 EG? Aandacht voor de verkeersveiligheid en het milieu lopen er als twee rode draden door. Met het oog op een betere verkeersveiligheid verplicht de richtlijn een aantal voorzieningen, waaronder ABS, nieuwe en betere spiegels waaronder de nieuwe vooruitkijkspiegel, een betere lichtsignalisatie of nog zijdelingse beschermingen om te voorkomen dat fietsers en voetgangers door het voertuig worden gegrepen. Verder voorziet de richtlijn in aanvullende verplichtingen voor autobussen

Vandaag de dag zijn de grote autofabrikanten niet langer de enigen op wie de homologatieplicht betrekking heeft. Federauto Magazine - November / December 2011

“Focussen op positieve kant“ “Het voordeel van de kaderrichtlijn en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, is dat het voor verduidelijking zorgt”, benadrukt Patrick Jamar van Cargo Lifting. “Vroeger waren de regels erg flou. Het volstond vaak om een goede relatie met de invoerder te hebben om de vereiste goedkeuringen op zak te kunnen steken. Laten we niet vergeten dat die gemandateerd was door de fabriek, waardoor naar mijn bescheiden mening onverantwoordelijke risico’s genomen werden. Die tijd lijkt nu voorbij, en in die zin juichen we deze ontwikkeling toe. Maar ook aan deze medaille zit een keerzijde. De nieuwe regels zijn talrijk en complex, waardoor de druk - technisch en administratief - fors toeneemt. Toch bekijken wij het positief. Uniforme regels werken standaardisatie in de hand. En daar wordt iedereen beter van.”


Dossier

Pagina 6

Homologatie

en touringcars (nooduitgangen aangepast aan de vervoerscapaciteit van het voertuig, gemakkelijkere toegang voor personen met beperkte mobiliteit, voldoende ‘overlevingsruimte’ bij kantelen enz.). Wat de aandacht voor het milieu betreft, focussen we vooral op de CO2-emmissies, het brandstofverbruik, het motorvermogen en de verontreiniging door dieselmotoren.

Multistage-concept Dit gezegd zijnde zorgt Richtlijn 2007/46 EG dat menig bedrijf met een geheel nieuw gegeven rekening moeten houden. Zaken die voorheen enkel de ‘grote jongens’ moesten interesseren, worden nu een zaak voor... iedereen. “Deze richtlijn bevat geheel nieuwe definities”, legt Luc Schets, algemeen secretaris ­FEDERAUTO Carrosserie, uit. “Hij roept ook nieuwe betrokken partijen in het leven. Zo wordt een koetswerkbouwer plots als een constructeur of fabrikant beschouwd, met alle gevolgen van dien. Het multistage-concept wordt ingevoerd, wat evenveel betekent als een meerfasegoedkeuring. Voortaan is homologatie niet de exclusieve bekommernis van de constructeur van een voertuig, maar van elke partij die een rol speelt in de volledige uitbouw ervan. Het wordt met andere woorden iets voor de ganse sector. Om dit met enkele concrete voorbeelden te illustreren: de klassieke ‘technische fiche’ verdwijnt. Koetswerkbouwers dienen vaak ook over een aparte erkenning te beschikken om hun werk te doen. Een vergaande technische kennis wordt een pure noodzaak, laten we het daarbij houden. Maar er zit ook een positieve kant aan. De regeling draagt ook opportuniteiten in zich. De Europese harmonisatie biedt ook de kans tot schaalvergroting. De praktijk leert ons dat tal van bedrijven die mogelijkheid ook met beide handen grijpen.”

Carrosseriebedrijven moeten over een aparte erkenning beschikken om hun werk uit te voeren. De firma Baetens was de eerste in België om over deze erkenning te beschikken.

“Wettelijk kader is constant in beweging” “De voormelde Richtlijn 2007/46 EG is zonder meer belangrijk, maar het is verkeerd te denken dat hiermee de kous af is”, legt Luc Schets uit. “Zo is er ook een Verordening nr. 661/2009. En anders dan een richtlijn die door de Europese lidstaten in nationale wetgeving dient om te zetten, heeft een verordening rechtstreekse werking. Wat bevat deze verordening nu? Bijvoorbeeld algemene voorschriften inzake veiligheid van inzittenden en andere weggebruikers. Of nog specifieke voorschriften voor bepaalde voertuigcategorieën N, O, maar ook M2 en M3. De opbouwer in tweede of latere fasen dient zeer attent te zijn in de opvolging van deze reglementering. Zo zullen de meeste Europese richtlijnen waarvan sprake is in de kaderrichtlijn (bijlage IV) worden vervangen door de toepasselijke UN/ECE reglementen, bijvoorbeeld R58 voor de bumpers, R48 voor de lichtinstallaties enz. Deze verordening maakt geen onderscheid tussen de verschillende fasen. Dit betekent dat op een bepaald ogenblik een basisvoertuig nog juist voor de verplichte toepassing van deze verordening kan worden verkocht, maar nadien niet meer worden voltooid omdat geen tijd meer rest om de voltooiing af te ronden en het voertuig te laten goedkeuren en op de markt te brengen. Samengevat: de trend is overduidelijk. Het wettelijk en reglementair kader is constant in beweging. En dat is een ontwikkeling die zal aanhouden.”

2007/46/EG De kaderrichtlijn

“Eerste dossier voorbereiden” “De gevolgen van de kaderrichtlijn zijn ingrijpend, daar zijn we ons maar wat goed van bewust”, zegt Bert Deschacht van Fire Technics. “Voor de eerste fase, de zogenaamde ‘eerste beoordeling’, van de noodzakelijke erkenning om nog maar een homologatie te mogen aanvragen, kozen we bewust voor het behalen van de ISO-norm. Dit verplichtte ons alles in kaart te brengen, wat een leerzame oefening is gebleken. Punt is dat de gevolgen ons vooral administratief van aard lijken te zijn. Op operationeel vlak zijn de weerslagen minder. Ons bedrijf bevindt zich voornamelijk in een informatiefase. Ons eerste dossier zal weldra worden ingediend, en daar bereiden we ons op voor.” Federauto Magazine - November / December 2011

Bijzondere richtlijnen (bvb 70/221/EG) & UN ECE reglementen (bvb R58)

  

  

  

 

 

 

 

 


Dossier

Pagina 7 

Homologatie

Het homologeren praktisch bekeken

Wie, welke en hoe? De nieuwe regeling die uit de kaderrichtlijn (en andere documenten) voortvloeit is erg omslachtig. En net als de regels zijn de uitzonderingen en aparte regelingen talrijk. Toch springt een structuur in het oog. Drie belangrijke vragen dienen gesteld te worden. Wie moet zich aangesproken voelen door dit nieuwe kader? Welke voertuigen worden geviseerd? En vooral: hoe gaat deze homologatie in zijn werk? Een poging tot synthese. Michaël Vandamme

Wie moet zich aangesproken voelen? Met deze vraag komen we direct bij een pertinent nieuw punt in het reglementaire kader rond homologatie. Men viseert ‘fabrikanten’, wat erg aannemelijk klinkt. Maar anders dan wat voorheen het geval was, geeft men een erg ruime invulling aan deze term. Niet enkel doelt men op de fabrikant van een voertuig in de strikte zin van het woord, maar ook allen die voor de verdere afwerking tekenen in alle fasen van de opbouw. Dit betekent heel concreet dat opbouwers die tot nu enkel vertrouwd waren met de ‘technische fiche’, voortaan een betrokken partij worden in het complexe proces van goedkeuringen. Het is een eerste erg belangrijke vaststelling.

Welke voertuigen worden geviseerd?

verantwoordelijkheid van een fabrikant op de weg worden gebruikt in het kader van een specifiek testprogramma, als ze speciaal daarvoor ontworpen en gebouwd zijn.

... en waar het om draait Hebben we het over de soorten voertuigen waarover het allemaal draait, dan is het van belang de indeling in categorieën te vatten. Deze lopen trouwens als een rode draad doorheen de diverse wettelijke en reglementaire bepalingen. Een geviseerd voertuigtype is “ten minste op de in bijlage II van de kaderrichtlijn vermelde essentiële punten identiek”. Via deze link kan een volledige onderverdeling gevonden worden (www‌.‌homologatie‌.‌be, inloggen en rechtsonder op bijlage II klikken) . Belangrijk hierbij is dat een bepaald voertuigtype ook varianten en uitvoeringen kan omvatten, in het bijzonder:

• Basisvoertuig: elk voertuig dat in de eerste fase van een meerfasentypegoedkeuringsprocedure wordt gebruikt. • Incompleet voertuig: elk  voertuig dat nog minstens één voltooiingsfase moet ondergaan om aan de toepasselijke technische voorschriften van dit besluit te voldoen. Dit  voertuig kan pas worden ingeschreven na voltooiing. • Voltooid voertuig: elk voertuig dat na de meerfasentypegoedkeuringsprocedure te hebben doorlopen aan de toepasselijke technische voorschriften van dit besluit voldoet. • Compleet voertuig: elk voertuig dat niet hoeft te worden voltooid om aan de toepasselijke technische voorschriften van dit besluit te voldoen. • Voertuig uit restantvoorraad: elk voertuig dat deel uitmaakt van een voorraad en dat

Een tweede en – zo blijkt – meer omslachtig punt, zijn de voertuigen die in het vizier van de regelgeving liggen. Gezien het erg ruime toepassingsgebied, focussen we ons in eerste instantie op voertuigen die uitdrukkelijk buiten het toepassingsgebied van Richtlijn 2007/46 EG (en eventueel andere bepalingen) vallen.

Uitgesloten voertuigen... Het toepassingsgebied van de kaderrichtlijn is breed, wat verklaart waarom we eerst even stilstaan bij de voertuigen die uitgesloten worden. Het betreft hier onder meer de vierwielers, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2002/24 EG van het Europees Parlement en van de Raad van 18 maart 2002 betreffende de goedkeuring van twee- of driewielige motorvoertuigen. Vallen eveneens buiten het toepassingsgebied: de aanhangwagens die uitsluitend gebruikt worden door de foorkramers en eigen zijn aan dat beroep, de voertuigen van de federale en de lokale politie, de voertuigen die voorzien zijn van, overeenkomstig de vigerende reglementering, een bewijs en een proefrittenplaat. Andere voorbeelden zijn de voertuigen die uitsluitend bestemd zijn voor wegraces of de prototypes die onder

De nieuwe richtlijn annuleert niet de Verordening 661/2009 die met name de aspecten van de veiligheid van de inzittenden regelt.

Federauto Magazine - November / December 2011


Dossier

Pagina 8

Homologatie

Prototypes die ontworpen zijn voor een testprogramma ontsnappen aan de verplichtingen van de nieuwe richtlijn.

niet kan worden geregistreerd, verkocht of in het verkeer gebracht omdat nieuwe technische voorschriften in werking zijn getreden waarvoor het niet is goedgekeurd.

De land- en bosbouwtrekkers vallen, zoals te zien is in bovenstaande tabel, onder Richtlijn 2003/37/EG. De twee- en driewielige voertuigen vallen onder 2002/24/EG, incluis de in deze richtlijn als vierwieler gedefinieerde voertuigen.

Slaan we de brug naar de respectievelijke categorieën dan levert dit volgend resultaat op:

Voertuig

Categorie

Omschrijving

Kaderrichtlijn

Personenauto's en bussen

M1, M2, M3

Motorvoertuigen op vier of meer wielen, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van personen

2007/46/EC

Vrachtauto's

N1, N2, N3

Motorvoertuigen op vier of meer wielen, ontworpen en gebouwd voor het vervoer van goederen

2007/46/EC

Het begrip homologatie kan voor verwarring zorgen. Natuurlijk is het een belangrijke doelstelling van de kaderrichtlijn om de homologatie van tal van voertuigen op een grondigere en transparantere manier te bewerkstelligen. Maar alvorens het zo ver komt, moeten ook ‘fabrikanten’ die voertuigen willen bouwen, verbouwen of verder voltooien als dusdanig erkend te worden. Alvorens ons op de homologatie as such te storten, eerst de noodzakelijke erkenning. Deze procedure omvat twee onlosmakelijk met elkaar verbonden maatregelen.

Aanhangwagens

O1, O2, O3, O4

Aanhangwagens (inclusief opleggers).

2007/46/EC

Twee- en driewielige voertuigen

L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e

Bromfietsen, motorfietsen, driewielers en vierwielers

2002/24/EC

Trekkers op wielen

T1, T2, T3, T4, T5

Trekkers op wielen

2003/37/EC

Trekkers op rupsbanden

C

Trekkers op rupsbanden

2003/37/EC

Aanhangwagen t.b.v. land- of bosbouw

R1, R2, R3, R4

Aanhangwagen t.b.v. land- of bosbouw

2003/37/EC

Verwisselbare getrokken machines

S1, S2

Verwisselbare getrokken machines

2003/37/EC

Federauto Magazine - November / December 2011

En hoe gebeurt de uiteindelijke homologatie?

‘Eerste beoordeling’ In een eerste fase is er de zogenaamde ‘eerste beoordeling’, ook wel eens ‘initial assessment’ genoemd. Hierbij wordt nagegaan of de fabrikant over een managementsysteem beschikt dat voldoende procedures en maatregelen omvat die een controle op de conformiteit toelaten. Een mogelijkheid is het behalen van een ISO 9001:2000-norm, maar een vereiste is dit niet. Er  bestaat ook de mogelijkheid om zich op een eigen norm te concentreren. Net voor bedrijven zonder dergelijke ISO-norm, is er een eigen ­FEDERAUTO norm uitgewerkt (FEDERAUTO Type Approval Management System).


OFFICIAL DEALERS : ANTWERP (2600) - BUGA ANTWERPEN NV - Frans Van Hombeeckplein 12 - Tel. : +32 (0)3 286 80 34 BRUSSELS (1932) - A.C. BEERENS - Leuvensesteenweg 400 - Tel. : +32 (0)2 711 20 60 CHARLEROI (6060) - RENGA & CHIF SA - Avenue Caporal Alain Debatty 60 - Tel. : +32 (0)71 28 18 94 LUXEMBOURG (L 8070 Bertrange) - AUTOPOLIS SA - Zone d’activités Bourmicht - Tel. : +352 43 96 96 2710

6,0-6,5 L / 100 KM

142-155 G CO2 / KM

S01006BFJ Abarth Federauto 185x125.indd 1

4/10/11 10:56

Wij hebben oog voor uw business

HELLA biedt een uitgebreid gamma aan van producten en apparatuur voor de automobielsector en de garagewerkplaatsen op gebied van Verlichting, Elektriciteit, Elektronica en Thermo Management. Deze productlijnen worden ondersteund door een gepaste Technische Service en een afgestemde Verkoopondersteuning.

HELLA nv/sa Langlaarsteenweg 168 2630 Aartselaar www.hella.be


Dossier

Pagina 10

Homologatie

voor welke categorie motorvoertuigen het kwaliteitssysteem is ingericht, bijvoorbeeld M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 en O4. Verder dient hij aan te duiden welke regelgeving van toepassing is op de werken die hij zal uitvoeren en waarvoor hij typegoedkeuring zal aanvragen. Tijdens de verificatie van de maatregelen betreffende de conformiteit die volgen op de initiële beoordeling, zal de technische dienst enkel deze regelgeving aanvaarden waarvoor kan worden vastgesteld dat een degelijk controleplan bestaat. Koetswerkbouwers kunnen de reglementering facultatief uitbreiden (bijvoorbeeld voor de ladingzekerheid), maar een verplichting is dit allerminst. Zo kan men ook procedures en controleplannen toevoegen.

Uiteindelijke homologatie Elektrisch aangedreven voertuigen zijn uiteraard aan dezelfde regels onderworpen.

Conformity of Production Eenmaal het attest ‘eerste beoordeling’ behaald werd, breekt een obligate tweede fase aan. Op dat moment moet werk worden gemaakt van een adequaat controleplan opdat de ‘controle van de conformiteit’ kan plaatsvinden. De zogenaamde Conformity of Production, kortweg COP. Een controleplan is een gedocumenteerde omschrijving van alle controles, metingen en testen die nodig zijn om de efficiëntie van de productie en de specificaties van de typegoedkeuring te verifiëren. Om conformiteit te garanderen met het goedgekeurde type en aldus te voldoen aan de vereisten van de kaderrichtlijn, moeten bij elke typegoedkeuring duidelijke afspraken en plannen worden opgesteld om testen en controles uit te voeren. De controleplannen dus. Meer in het bijzonder moet de koetswerkbouwer: • in het managementsysteem afdoende procedures inbouwen om de conformiteit in de productie te garanderen en ervoor zorgen dat deze worden toegepast; • voldoende test- of andere apparatuur ter beschikking hebben om de conformiteit te verifiëren; • de resultaten van deze test en verificaties registreren en waar nodig analyseren (deze resultaten moeten ook 10 jaar beschikbaar gehouden worden); • ervoor zorgen dat ten minste alle verificaties (waaronder de juistheid van de bouwspecificaties en de gegevens voor de Certificate of Conformity) in de kaderrichtlijn en de testen voorgeschreven in de regelgevingen van bijlage IV worden uitgevoerd;

Federauto Magazine - November / December 2011

• ervoor zorgen dat bij vaststelling van een non-conformiteit de nodige stappen worden gezet om de situatie te regulariseren; • de blijvende effectiviteit van de procedures van zowel het kwaliteitsmanagementsysteem als van de maatregelen om de conformiteit te garanderen voortdurend verifiëren; • toezicht op procedures van de eerste beoordeling (zie hierboven) door bevoegde technische diensten toereikend houden; • de frequentie van de andere verificaties door de goedkeuringsinstantie zodanig houden dat de uitgevoerde relevante controles geëvalueerd worden over een periode die past bij het gestelde vertrouwen.

Praktische tips Nog enkele praktische tips aangaande deze COP. De koetswerkbouwer dient bij zijn aanvraag tot erkenning duidelijk aan te geven

Europese Typegoedkeuring

Laten we elke twijfel alvast wegwerken en het een en ander overlopen. Homologatie betekent hetzelfde als goedkeuring, wat in deze neerkomt op een akkoordverklaring of certificering van een goedkeuringsinstantie, met name de Dienst Homologaties Voertuigen binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer, dat een voertuig of voertuigtype voldoet aan alle relevante technische en bestuursrechtelijke bepalingen. Het afgeleverde document draagt de logische benaming goedkeuringscertificaat. In de meeste gevallen vraagt de constructeur of zijn vertegenwoordiger een typegoedkeuring aan voor een type voertuig dat hij of zij op de Belgische (of Europese) markt wil brengen. Na het verkrijgen van deze typegoedkeuring levert hij elk voertuig af met een Belgisch gelijkvormigheidsattest of een Europees gelijkvormigheidsattest, Certificate of Conformity (kortweg COC) genaamd.

Soorten goedkeuring Het brengt ons bij een differentiëring: de verschillende soorten goedkeuring.

Nationale Typegoedkeuring

Individuele Goedkeuring

Europees

Nationaal

Goedkeuring voor serie Controleplannen Voertuig + COC

Testen op elk voertuig (checklists) Voertuig + Individueel goedkeuringscertificaat


Dossier

Pagina 11 

Homologatie

• Typegoedkeuring: de procedure waarbij de goedkeuringsinstantie certificeert dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften voldoet. • Nationale typegoedkeuring: een  in de Belgische wetgeving vastgestelde typegoedkeuringsprocedure waarvan de geldigheid tot het Belgische grondgebied is beperkt. • EG-typegoedkeuring: de procedure waarbij een lidstaat certificeert dat een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische voorschriften van de richtlijn voldoet. Het  typegoedkeuringscertificaat is het document waarmee de goedkeuringsinstantie officieel certificeert dat aan een type voertuig, systeem, onderdeel of technische eenheid goedkeuring is verleend; • Individuele goedkeuring: de  procedure waarbij de goedkeuringsinstantie certificeert dat een bepaald, al  dan niet uniek voertuig aan de relevante bestuursrechtelijke bepalingen en technische

voorschriften voldoet. Het individueel goedkeuringscertificaat is het document waarmee de goedkeuringsinstantie officieel certificeert dat voor een bepaald voertuig goedkeuring is verleend. Voor de volledigheid moet nog gewezen worden op de manieren waarop de goedkeuringsdossiers kunnen verlopen: • Stapsgewijze typegoedkeuring: de voertuiggoedkeuringsprocedure die bestaat uit het stapsgewijs verzamelen van de hele reeks goedkeuringscertificaten voor de systemen, onderdelen en technische eenheden van het voertuig en die uiteindelijk resulteert in de goedkeuring van het volledige voertuig. • Eenstapstypegoedkeuring: de procedure voor de goedkeuring van een voertuig in zijn geheel in één handeling. • Gemengde typegoedkeuring: de stapsgewijze typegoedkeuringsprocedure waarbij in de laatste fase van de goedkeuring van het gehele voertuig een of meer systemen worden goedgekeurd Meer info: www‌.‌homologatie‌.‌be

Bij de erkenningsaanvraag moet u duidelijk aangeven voor welke categorie voertuigen het kwaliteitssysteem ingevoerd is.

Federauto Magazine - November / December 2011


Dossier

Pagina 12

Homologatie

FEDERAUTO-maatstaf Aan de hand van het wettelijk vastgelegd kader stelde FEDERAUTO een norm op voor de invoering van het kwaliteitsmanagementsysteem dat aan de kaderrichtlijn beantwoordt. De betrachting is de koetswerkbouwers een samenvatting en werkbaar kader aan te reiken opdat zij zouden kunnen voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de nieuwe kaderrichtlijn met als referentie 2007/46 EG. Het systeem krijgt de geregistreerde naam ‘TYPE APPROVAL MANAGEMENT SYTEM’, afgekort TAMS. In de norm zijn de eisen vastgelegd voor de opstellen van een dossier voor: • het behalen van een attest van eerste beoordeling en een COP-attest (Conformity Of Production); • EG-typegoedkeuring voor gewone series en voor kleine series van voertuigen uit de categorie M1, of het behalen van een nationale-typegoedkeuring voor kleine series van voertuigen uit de categorie M1 (max 75 stuks), M2 en M3 (max 250), N1 (max 500), N2 en N3 (max 250), O1 en O2 (max 500) en uiteindelijk O3 en O4 (max 250); • ook individuele (nationale) goedkeuringen worden behandeld.

Iedereen die een voertuig wil verbouwen of afwerken moet daarvoor nu erkend zijn.

Na een succesvolle lancering van de eerste versie, is sinds kort versie II van de norm beschikbaar. Deze recente versie, FEDERAUTO TAMS II 2011-09-01 V1, vervangt de vorige versie (FEDERAUTO TAMS 2009-11-16 V16) en houdt enerzijds rekening met de nieuwe regelgeving inzake goedkeuringen van voertuigen en gebruikt anderzijds ook de opgedane ervaringen m.b.t. de invoering van COP-systemen en de indiening van goedkeuringsdossiers, incluis de procedure voor individuele goedkeuringen. Bedrijven die de implementatie van hun managementsysteem op basis van de ISOnorm hebben doorgevoerd, kunnen eveneens gebruik maken van de FEDERAUTOnorm om hun kwaliteitssysteem aan te passen om te voldoen aan het criteria van de Kaderrichtlijn 2007/46/EG.

WATERGEDRAGEN. GLASURIT LIJN 90 Dit is hoe we zaken doen. Wereldwijd, geloven meer en meer bodyshops in Lijn 90 van Glasurit. En terecht. Glasurit Lijn 90 is een innovatief verfsysteem dat het gemak en de betrouwbaarheid van toepassing en in het bijzonder kosteneffectieve processen combineert met een uitstekende afwerking – en tegelijkertijd voldoet aan de nieuwste milieunormen. Ook u kunt profiteren van de voordelen van Lijn 90 en succes boeken. ProFit with Glasurit.

BASF Coatings Services nv/sa, Rijksweg 14, B-2880 Bornem, Tel 0800 20 476, Fax 0800 97 651, www.glasurit.com

Reihe90_ad_2010_185x125_BEFR.indd 1

Federauto Magazine - November / December 2011

16.09.11 15:34


citroen.be

Gezocht: concessiehouder die Geen concessies doet.

U wilt geen concessies doen op het vlak van kwaliteit en service? U hebt een passie voor het vak en voor klanten? U houdt van de laatste technologieën en van merken die vernieuwen? En u durft te ondernemen? Welkom in het Citroën-net. Wij zoeken immers nieuwe partners die onze waarden delen én willen investeren in het Citroën-merk. Interesse? Neem dan rechtstreeks contact op met onze commercieel directeur en stuur een email naar thierry.calewaert@citroen.com. We willen u maar wat graag ontmoeten.


FEDERAUTO

rijdt voor u... ! s n e e n e v e s r e haar partn

02/260 03 40 0473/23 56 61

02/787 02 00 02/481 18 11

02/640 03 85

02/708 44 70

0475/97 95 33 0479/94 92 41

FLEET PROFILE 02/720 51 33

FLEET PROFILE

02/648 08 48

FLEET PROFILE

FLEET PROFILE

www.federauto.be


Federauto Pro

Pagina 15 

Mobility news

Kroon-Oil Racingline Kroon-Oil heeft een nieuw gamma speciale producten ontwikkeld voor op het circuit. High Performance-motoren die moeten presteren onder racecondities hebben immers extra bescherming nodig. Voor deze motoren ontwikkelde Kroon Oil zijn Racingline-gamma, een zevental hoogwaardige producten voor gebruik onder de zwaarste condities in vele vormen van autosport. De combinatie van overmatige brandstofverdunning, hoge temperaturen en extreme condities stellen de smeermiddelen zwaar op de proef. Bij de ontwikkeling van de Racingline is gebruikgemaakt van de meest hoogwaardige grondstoffen, waardoor de smeermiddelen een bijzonder hoge weerstand tegen “shearing” en oxidatie kennen. De producten hebben zich in de praktijk bewezen in o.a. Formule 3, Formule Renault, Motorsport en Rallysport. Daarnaast worden de producten met succes toegepast in zwaar getunede tractorpulling machines en dragrace.

Website BorgWarner Beru herzien

De Racingline bestaat uit een volsynthetische motorolie, synthetische hypoïd transmissieolie en vier volsynthetische motoroliën voor motorfietsen en een synthetische olie speciaal voor historische racers, die allen bestand zijn tegen extreme en langdurige zware spanningen. Daarnaast bevat de lijn ook een synthetische remvloeistof van hoge kwaliteit met een droog kookpunt van maar liefst > 315°C.

www‌‌.‌‌kroon-oil‌‌.‌‌com

Johnson Controls & Hefra

Philips EcoVision Philips heeft de innovatieve, nieuwe LongLife EcoVision lamp geïntroduceerd. Deze lamp heeft vier maal de levensduur van een standaardlamp, zodat automobilisten 100.000 kilometer kunnen afleggen zonder de koplampen te hoeven vervangen. Deze viervoudige onderhoudsbeperking betekent ook een afvalvermindering van 75 % (inclusief verpakking, vervoer en de lamp zelf) en een beperking van de industriële CO2-uitstoot (voor de productie en recycling van de lamp). De milieuvriendelijke LongLife EcoVision-koplamp biedt bovendien goede zichtbaarheid en verbetert daarmee de veiligheid op de weg. In het huidige financiële klimaat zijn consumenten bezig hun gewoonten en gedrag aan te passen. Ze willen dat de door hen gekochte producten langer meegaan en ze willen meer waar voor hun geld. Met de Long-

Life EcoVision koplamp bevestigt Philips zijn voorlopersrol op innovatievlak door aan deze behoeften van de consument te beantwoorden. LongLife EcoVision combineert componenten van topkwaliteit, een uiterst precies productieproces en de langste levensduur in de industrie.

www‌‌.‌‌philips‌‌.‌‌be

Dubbele koppeling transmissieolie van Liqui Moly De aanvankelijk als exoten beschouwde dubbele koppeling-transmissies verspreiden zich meer en meer. Traditionele automaatolieën zijn hiervoor niet geschikt. Daarom brengt LIQUI MOLY nu ook in België een dubbele koppeling-transmissieolie op de markt. De dubbele koppelingtransmissieolie 8100 van LIQUI MOLY voldoet in alle opzichten aan de specifieke eisen. Speciaal ontwikkeld voor dubbele koppeling-transmissies van de VW-Groep onderscheidt dit hightech smeermiddel zich onder alle bedrijfsomstandigheden door een gelijkblijvende, stabiele wrijvingskarakteristiek. Dit speciale smeermiddel werd ontwikkeld op basis van moderne HC-synthese basisoliën en krachtige additiefcomponenten. Het bevat een uiterst shear-stabiele viscositeitsverbeteraar, moderne antislijtage-additieven en stabiele, op  het transmissietype afgestemde wrijvingsverbeteraars. Al die eigenschappen garanderen een duurzaam goede werking van de koppeling - ook  bij extreme thermische omstandigheden. Als synthetische olie beschikt de LIQUI MOLY dubbele koppeling-transmissieolie 8100 over een bijzonder hoge temperatuur- en  verouderingsstabiliteit, biedt daarom een hoge bescherming tegen afzetting en koolaanslag, een aanmerkelijk verbeterd koudegedrag (cold flow) en een hoger rendement en

Om de 77.000 bezoekers die de website van BorgWarner BERU Systems maandelijks bezoeken en van overal ter wereld afkomstig zijn, beter te dienen, lanceert het bedrijf opnieuw zijn internationale site op het adres www‌.‌b eru.borgwarner‌.‌c om. Deze nieuwe uitgebreide site biedt de keuze tussen 11 talen, een zoekrobot voor producten, technische informatie, informatie per land, informatieve video’s, evenals talrijke andere hulpbronnen.

gereduceerde olietemperaturen in vergelijking tot traditionele oliën. Dat is belangrijk, want smeerstoffen in automatische voertuigtransmissies zijn echte werkpaarden: zij moeten een permanente smering garanderen, shear stabiel zijn en de transmissiecomponenten betrouwbaar beschermen tegen slijtage, hitte afvoeren, anticorrosief zijn en ook nog eens aan een hele reeks bijkomende eisen voldoen. Het is op grond van hun huidige complexiteit dat transmissieolies tegenwoordig als constructie-element in het ontwikkelingsproces zijn geïntegreerd. Om een onberispelijke werking van de transmissie te waarborgen, mag de dubbele koppeling transmissieolie 8100 niet met oliën met een andere specificatie worden gemengd. Als algemene regel geldt dat het product uitsluitend overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant mag worden toegepast. Anders dan de overige LIQUI MOLY-transmissieolieflessen heeft de dubbele koppeling transmissieolie 8100 geen in de kap geïntegreerde en uittrekbare vulstomp. De reden: voor het vullen van DSG-transmissies is speciaal gereedschap nodig, waarbij een vulstomp alleen maar hinderlijk zou zijn. Een opvallend kenmerk is dat LIQUI MOLY de fles met een zwarte sluiting heeft uitgevoerd. De  kappen van de andere transmissieoliën zijn rood.

Johnson Controls Power Solutions heeft een samenwerkingsakkoord afgesloten met Hefra. Hefra is al ruim 40 jaar actief op de batterijmarkt. Johnson Controls heeft besloten tot een actief partnership op basis van de ruime ervaring van Hefra op het gebied van logistiek en distributie, en van de technische knowhow op batterijgebied. Met deze samenwerking kan Johnson Controls, zowel in de bestaande markt als in het snel groeiende Start-Stop marktsegment, nu naast haar competentie op het gebied van VARTA Start-Stop batterijen ook de noodzakelijke logistieke ondersteuning bieden, om zo beter en sneller te kunnen inspringen op de behoeften van haar klanten in de Benelux en zodoende haar serviceniveau te verhogen.

Hella bekroond Hella KGaA Hueck & Co., de Duitse moedermaatschappij van Hella nv, is door Porsche AG verkozen tot beste leverancier. Bij  het kiezen van de beste leverancier houdt sportwagenfabrikant Porsche rekening met de volgende eigenschappen: service, samenwerking, communicatie, toewijding en de mate van het kunnen inspelen op veranderingen in een snel veranderende omgeving.

www‌‌.‌‌liqui-moly‌‌.‌‌de

Federauto Magazine - November / December 2011


Federauto Pro

Pagina 16

Mobility news

Nieuwe directeur bij Peugeot Sinds 1 oktober vervangt JeanFrançois Cotro (52 jaar) Stéphane le Guével als algemeen directeur van Peugeot België-Luxemburg. Stéphane Le Guével werd op zijn beurt benoemd tot algemeen directeur van DongFeng Peugeot China. Laatstgenoemde stond twee jaar lang aan het hoofd van het filiaal van Peugeot BelgiëLuxemburg en tijdens die twee jaar bezette Peugeot in 2009 de derde en in 2010 de tweede plaats op de Benelux-markt voor de verkoop van personenauto’s en bedrijfsvoertuigen samen.

Analyse van AutoScout 24 Volgens een analyse van de onlineadvertentiesite zou 2011 een recordjaar moeten zijn voor de markt van de tweedehandse wagens en moto’s. Uit het op de website AutoScout 24 geregistreerde verkeer en activiteiten tijdens de zes eerste maanden van het jaar konden de beheerders van de website de volgende conclusies trekken: Volkswagen blijft het meest populaire merk; de Golf is het meest verkochte model; de Franse merken hebben meer succes; er  werden 25 % meer SUV’s verkocht; 62 % van de markt van de tweedehandse voertuigen zijn dieselvoertuigen; er duiken enkele hybride of elektrische voertuigen op en het segment van de subcompacte wagens kent de grootste groei.

LIQUI MOLY verbetert zijn service in België De Duitse motorolie- en additievenspecialist LIQUI MOLY heeft een nieuwe contactpersoon in België. Zijn Belgische buitendienstmedewerker Jacques Coppieters ondersteunt vanaf nu handelaars en garages bij de keuze en het gebruik van de meer dan 4.000 producten van LIQUI MOLY. «Daarmee willen we de ondersteuning voor onze klanten in België uitbouwen», zegt Volker Gernth, die bij LIQUI MOLY als Export Manager verantwoordelijk is voor het land. «Dit benadrukt ook het belang dat wij aan België als markt hechten.» Jacques Coppieters is telefonisch bereikbaar op het nummer 0476 05 18 22 of via e-mail op jc@liquimoly.be.

Standocryl VOC Express Clear Standox lanceert Standocryl VOC Express Clear, een hoge kwaliteit blanke 2K-lak geschikt voor kleine reparaties, bijspuiten en volledige overspuitingen. De naam zegt het al: het product droogt snel. Naast de snelle droogtijd garandeert Standocryl VOC Express Clear ook perfecte resultaten, zelfs onder moeilijke verwerkings- en droogomstandigheden. De goede vloeieigenschappen van Standocryl VOC Express Clear garanderen een optimale glans en afwerking. Dankzij zijn ruime toepasbaarheid en korte droogtijd is het een echte probleemoplosser, zelfs als dikkere lagen aangebracht werden. Energiebesparende kenmerken zoals kortere droogtijd en lagere tempera-

tuur samen met de verbeterde capaciteit om aan de lucht te drogen hebben een grote invloed op de productiviteit en rentabiliteit van een autoschadebedrijf. Luchtdroging en droging met IR-apparatuur behoren tot de mogelijkheden. Standocryl VOC Express Clear is speciaal ontwikkeld om te verwerken in combinatie met Standohyd- of Standoblue-basislak.

www‌‌.‌‌standox‌‌.‌‌be

Rollenremmentestbanken van Bosch De nieuwe reeks microprocessorgestuurde remmentestbanken van Bosch komen ruimschoots tegemoet aan de individuele werkplaatsvereisten. De gepatenteerde stuurelektronica is als een compacte eenheid in de rollenset ingebouwd, waardoor de installatie van een afzonderlijke stuurkast niet langer nodig is en waardevolle plaats wordt uitgespaard. Alle modellen bieden een volautomatische testprocedure met nauwkeurige DMS-meettechniek. De  standaardmatige superautomatische modus zorgt voor een volledig automatisch testverloop, vanaf het inrijden tot het uitrijden van de rollen. Een volledige remmentest duurt hierdoor minder dan drie minuten. De meetwaarden kunnen op de grote en overzichtelijke analoge display afgelezen worden en eventueel via een optioneel aangesloten pc worden opgeslagen en afgedrukt. Bosch biedt verschillende varianten van de BSA 43xx aan. Zo is de weergave van de remkracht tot 8 kN bij een testsnelheid van 5,2 km/h en een testbelasting tot 3,5 ton mogelijk. Verder zijn de BSA 434x-versies standaard voorzien van een automatische 4x4-herkenning met omkeer van de draairichting. De  rollenset is uitgerust met een elektromagnetische rem, waardoor eenvoudig en comfortabel uit de rollen kan worden gereden. Elektronische parkeerremmen kunnen met een hiertoe specifiek voorziene testprocedure gecontroleerd worden. Het  volautomatische testpro-

gramma start als de wagen in de rollen wordt gereden. Zonder tussenkomst van de afstandsbediening kan de testpersoon d.m.v. het intrappen van het rempedaal de procedure activeren voor het controleren van de laterale slag van de remschijven - de zogenaamde ovaliteitscontrole - om daarna over te gaan tot het meten van de eigenlijke remkrachten. De BSA 43xx-remmenbanken laten zich naar wens stapsgewijs uitbreiden tot een complete teststraat. Met de voor retrofit geschikte ophangingstester SDL 430 kunnen de verschillende elementen van de wielophanging gecontroleerd worden. De tester meet hiertoe de relatieve bodemgrip, ook gekend als de EUSAMA-waarde. De SDL 435-variant met frequentieomvormer is bovendien geschikt voor geluidsdiagnose; hiermee kan de oorzaak van storende geluiden tijdens het rijden worden opgespoord. De proefstand kan ook uitgebreid worden met de SDL 410 zijsliptester of met de SDL 415 zijsliptester met compensatieplaat. Een Bosch pc-rolwagen of andere werkplaats-pc fungeert als basis van de complete teststraat en wordt via de BNet-aansluitbus op de teststraat aangesloten. Verder kan ook een Bosch KTS-diagnosetester worden aangesloten om bijvoorbeeld de ABS-sensoren te controleren. De begeleidende pc-software en de duidelijke meetschermen zorgen voor snel en comfortabel werken. De computer is ondergebracht in een handige rolwagen en voorziet extra mogelijkheden zoals individuele teststappen, opslaan van metingen en vergelijken met referentiemeetwaarden uit de computerdatabank. Bovendien kunnen klant- en  voertuiggegevens beheerd worden en kan men een testprotocol voor de klant afdrukken of de resultaten ervan doorsturen naar gelijk welke pc.

www‌‌.‌‌bosch‌‌.‌‌be

SKF wil duidelijkheid brengen Om het werk van mecaniciens te vergemakkelijken is SKF het eerste bedrijf op de markt dat zijn installatieinstructies op de binnenkant van de dozen met distributieriemenkits drukt. De desbetreffende producten zijn distributieriemenkits (VKMA), evenals kits van distributieriemen met waterpomp (VKMC). Vanouds drukte SKF zijn installatie-instructies op bladen papier die in de productdozen gestopt werden, maar SKF denkt dat het bedrukken van de doos zelf van het product een aantal praktische voordelen biedt. De instructies zijn zo niet alleen beter zichtbaar, maar bevatten

Federauto Magazine - November / December 2011

www‌.v‌ sm.skf‌.‌com

bovendien ook geen tekst meer, enkel duidelijke en eenvoudige grafische aanwijzingen. Om de doeltreffendheid nog te verhogen worden de demontage-instructies op het deksel gedrukt en bevinden de montage-instructies zich aan de onderkant van het product. Dankzij dit initiatief hoeven mecaniciens niet langer te goochelen met verschillende documenten tijdens de herstelling. Momenteel gaat het enkel om de generische installatie-instructies van SKF. Als een kit specifieke installatie-instructies vereist, worden deze over de generische schema’s binnenin de kitdoos geplakt.


e c n a m r o f r . y Pe n a m r e G n i e d ma

Interéssé par LIQUI MOLY? Geïnteresseerd in LIQUI MOLY? Jacques Coppieters, 0476 051822, jc@liquimoly.be


Federauto Pro

Pagina 18

Mobility news

Autolandschap in 2025 In samenwerking met het gespecialiseerde studiebureau Amrop heeft Roland Berger Consultants wereldwijd meer dan 60 experts ondervraagd over de toekomst van de autosector. Tengevolge van geopolitieke veranderingen, demografische wijzigingen van de wereldbevolking, de evolutie van de mobiliteit en de voortdurende ontwikkeling van nieuwe technologieën, identificeerde Roland Berger 10 tendensen in onze sector: - Er zal een belangrijke verhuis plaatsvinden van de productiecapaciteit en verkoop naar Azië. - Het segment A/B zou wereldwijd een massale groei moeten kennen. - Vooral bij jongeren zal de aantrekkingskracht van de wagen geleidelijk aan afnemen. - In 2025 zal 10 % van de verkochte wagens elektrisch zijn, 40 % hybride en 50 % nog traditionele wagens. - In 2025 zal de grote meerderheid van de voertuigen voortdurend verbonden zijn en informatie ontvangen of versturen. De connectiviteit zal een wezenlijk kenmerk geworden zijn. - De dominante marktspelers zullen het hoofd moeten bieden aan concurrenten met lage kosten, technologische uitdagers en de komst van nieuwe economische modellen. - De landen met een verouderende bevolking zullen een tekort aan ingenieurs en specialisten hebben. - De meest scherp concurrerende globale marktspelers zullen hoe langer, hoe minder gecentraliseerd zijn. - De autosector zal zich moeten openstellen en leren van de andere sectoren. - Terwijl de consolidatie zich zal voortzetten voor de leveranciers van originele onderdelen, zal het aantal fabrikanten van originele onderdelen opnieuw toenemen.

Nieuwigheden van SSI Schäfer Zoals elk jaar heeft SSI Schäfer deelgenomen aan het salon Transport & Logistics. Bezoekers konden op zijn stand niet alleen de nieuwe generatie verrijdbare stellingen ‘live’ in werking zien, ze ontdekten er ook de laatste nieuwe bakken. Mooi voorbeeld daarvan is de nieuwe serie Eco Tech, bakken voor industriële toepassingen die overtuigen door innovatie, design en functionaliteit. De vouwbox werd ontwikkeld voor automatische kleingoedmagazijnen (AKL) en voor transportbaantechniek, is volledig automatiseerbaar en biedt tal van toepassingsmogelijkheden in uiteenlopende sectoren. De nieuwe displayopening bewijst de innovatieve functionaliteit. De gebruiksvriendelijke, compacte bak kan snel en veilig dichtgeklapt en rechtgezet worden. De gesloten zijwanden zijn een prima beveiliging tegen diefstal. Eveneens nieuw in het assortiment van SSI Schäfer is de Eurobak ELB. Een vederlicht vormgegeven bak die uitmunt in stabiliteit. De allround bak met een opmerkelijk laag eigen gewicht, is geschikt voor de meest uiteenlopende toepassingen, waaron-

der integratie in de supply chain. De Eurobak ELB heeft gesloten zijwanden en de mogelijkheid tot het plaatsen van een handig openklapbaar deksel. Derde paradepaardje op de stand: de Intercept®-bakken met anticorrosieve functie. SSI Schäfer ontwikkelde en produceerde deze gespoten bakken en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de bescherming van goederen tegen schade door vocht en corrosie tijdens transport, verscheping en opslag. Bovendien ligt het gebruik van de Intercept®-technologie mee aan de basis van een daling van de proceskosten en van een maximale milieubescherming. Deze speciaal voor hergebruik ontworpen bakken zijn dan ook bijzonder effectief bij extreme gebruiksomstandigheden.

www‌‌.‌‌ssi-schaefer‌‌.‌‌be

Oliekoeler van Hella Hella introduceert de oliekoeler voor hydrodynamische retarders die gefabriceerd wordt door AKG. Hydrodynamische retarders worden gebruikt in bedrijfsvoertuigen om als nagenoeg slijtagevrije stromingsrem het hoofdremsysteem te ondersteunen. Hierbij wordt de bewegingsenergie van de krukas omgezet in warmteenergie van de hydraulische olie. Dit leidt tot extra vertraging van het voertuig. De verwarmde hydrau-

lische olie stroomt vervolgens door een oliekoeler. Dit gedeelte van de retarder voert de warmte-energie af via een koelvloeistof aan het hoofdkoelcircuit van het voertuig. De oliekoeler is als systeemrelevante component rechtstreeks op de retarder bevestigd en moet extreme temperaturen en drukbelastingen kunnen weerstaan. Oliekoelers zijn zeer belangrijk in dit ondersteunende systeem, dat momenteel in bijna alle bedrijfsvoertuigen terug te vinden is. Bij een defect aan het koelsysteem voor de retarder raakt de stromingsrem snel oververhit en kan deze daardoor uitvallen.

www‌‌.‌‌hella‌‌.‌‌be

Nieuwigheden van FP Brown FP Brown, groot specialist in kwaliteitsvol materiaal en gereedschap, heeft zijn catalogus nog verder verrijkt met nieuwe producten. Zo biedt het gamma compressoren van Michelin twee nieuwe schroefcompressoren aan van 10 pk en 270 l (MCSilver10D300) of 20 pk en 500 l (MCSilver20D500) die respectievelijk een debiet van 950 of 2.010 l/min onder 8 bar bieden. Beide compressoren produceren slechts 67dBa en werken onder 400 V tri en bevatten een ontvochtiger. Wie een compressor zoekt met een stroomgenerator kan opteren voor de Fiac KFMSU981. Deze compressor is uitgerust met een Lombardini 2-cilinder dieselmotor van 17 pk met elektrische starter met waterkoeling en biedt een debiet van 530 l/min aan 980 t/min onder 12 bar. Hij is zeer stil omdat hij slechts 75 dBa produceert en voorzien is van twee slangen van 20 m die samengeperste lucht voeren naar waar die nodig is en bovendien beschikt hij over twee stopcontacten: een eenfasig (2 KVA 230 V) en een driefasig (6 Kva 400 V).

www‌‌.‌‌brown‌‌.‌‌be

Federauto Magazine - November / December 2011

Het Femi-lintzagengamma omvat nu ook een krachtig model dat gemonteerd is op een wagentje en zo als troeven een hoge mobiliteit en hoge snijcapaciteiten heeft. De allroad FE787XL weegt 59 kg in startklare toestand en genereert een vermogen van 1.850 watt. Wat meetinstrumenten betreft, willen we wijzen op de komst van drie nieuwe modellen bij Trotec: de BZ25, de BF05 en de BB20 die respectievelijk bestemd zijn voor het monitoren van de luchtkwaliteit en de luchtvochtigheid (0-9.999 ppm CO2/0,1-9,99 % hr), tot het meten van de lichtsterkte (0-40.000 Lux) en de oppervlaktedikte (0-1.250 um). Last but not least breidt IBC zijn universele gamma van pvc-reservoirs nog meer uit dankzij zijn aanbod koppelingen gaande van 0,5 tot 2” en bedoeld voor de mannelijke of vrouwelijke uitgangen met of zonder buis en draaibaar inlegdeel.


Als accountmanager ben je verantwoordelijk voor het adviserend verkopen van onze producten aan (potentiële) klanten. Samen met je collega’s van de binnendienst ben je het aanspreekpunt voor onze klanten, je houdt je zeer actief bezig met de verkoop van onze producten en weet op een creatieve wijze onze exclusieve importmerken bij nieuwe en bestaande relaties onder de aandacht te brengen. Profiel: • Je beschikt over een graduaat- of professioneel bachelor diploma. • Je hebt minimaal 3 jaar ervaring in een soortgelijke functie. • Je bent een resultaatgerichte doorzetter zonder een 9 tot 5 mentaliteit. • Je bent communicatief vaardig en beschikt over een goede beheersing van het Office pakket. • Je kan prima zelfstandig functioneren. • Je bent stressbestendig, durft initiatief en verantwoordelijkheid te nemen en altijd op zoeken naar nieuwe kansen. • Je beschikt over een goede beheersing van de Nederlandse en Franse taal. • Je werkgebied is België en Luxemburg het is daarom wenselijk om centraal woonachtig te zijn in dit werkgebied. • Kennis van de (internationale) bandenbranche is een pré. Taken & verantwoordelijkheden: • Behouden, beheren en verder uitbouwen van het assortiment bij bestaande en potentiële relaties. • Het managen van klantwensen en klantspecifieke artikelen. • Het introduceren en verkopen van nieuwe producten. • Het volgen van en inspringen op ontwikkelingen binnen de markt. • Hierin werk je intensief samen met een team enthousiaste collega’s en rapporteer je aan de Sales Manager. Wij bieden voor alle functies een inspirerende en prettige werkomgeving waarbij verantwoordelijkheid en creativiteit een zeer belangrijke rol spelen. Spreekt deze functie je aan, stuur dan je motivering en CV naar De Klok Banden BV, t.a.v. de heer Z. Tkauz, Postbus 1544, 3260 BA, OUD-BEIJERLAND of mail zvonko@deklokbanden.com


Federauto Pro

Pagina 20

Mobility news

NGK blaast 20 kaarsjes uit Het V-Line bougiegamma van NGK Spark Plugs dat op de markt geïntroduceerd werd in 1991, vierde dit jaar niet alleen zijn twintigjarig bestaan, maar ook en vooral de 250 miljoen eenheden die op de markt verkocht zullen zijn tijdens deze twee decennia. Het V-Line gamma omvat 39 bougietypes en bereikt een marktdekking van circa 90 % en is zeker een echte referentie in dit domein.

Sonic werkhandschoenen Handen zijn net zoals ogen, even kwetsbaar en onmisbaar. Het is dus normaal dat je er alles aan doet om ze te beschermen in risicosituaties. Wemmel Tools biedt hiervoor nieuwe werkhandschoenen van het merk Sonic aan. De nieuwe handschoenen hebben een nitriele foamcoating die langer doorloopt bij de vingertoppen en zijn dus olie-, vet- en waterafstotend. Deze werkhandschoenen zijn verkrijgbaar in de maten M, L en XL en voor de bovenkant is gekozen voor ademend materiaal. Deze nieuwe Sonic-handschoenen vol-

TomTom leidt Renault TomTom en Renault hebben in Frankfurt hun eerste navigatiesysteem onthuld dat speciaal ontworpen werd voor elektrische voertuigen en standaard in de Fluence Z.E gemonteerd is. Het TomTom Z.E. LIVE Carminatsysteem krijgt van de batterij informatie over haar laadtoestand en bepaalt dan vervolgens de autonomie van het voertuig. Deze inlichting wordt dan visueel weergegeven op het navigatiescherm dat tegelijkertijd het traject, de autonomie en de routes naar de laadstations toont. Het systeem omvat ook ecogeleiding: de bestuurder kan, als hij dit wenst, de meest energiebesparende reisweg selecteren.

www‌‌.‌‌wemmeltools‌‌.‌‌be

Common-railaanbod van Facom

Elektrische tweewielers? Volgens onze collega’s van Moto-Net stelt de lobby van de motoconstructeurs in Europa (ACEM) een balans op van de moto- en scooterbusiness in Europa. Ze vestigen er immers de aandacht op dat de markt, met een nieuwe daling van 6 % tijdens het eerste semester van 2011, met 25 % kelderde met een verlies van een kwart van zijn inschrijvingen tegenover het eerste semester van 2008... Het enige positieve punt is dat de elektrische tweewielers (0,3 % van de markt van de gemotoriseerde tweewielers) elk  jaar hun inschrijvingen zien verdubbelen, waardoor er een echt nieuw marktsegment ontstaat. Met 11.000 verkochte eenheden tijdens het eerste semester, tegenover 5.567 tijdens dezelfde periode vorig jaar, worden er in Europa zelfs meer elektrische moto’s en scooters verkocht dan volledig elektrische wagens…

doen aan normen EN 388 en 2.142 en zijn getest op hun mechanische weerstand tegen schuren, snijden, scheuren en penetratie.

-

-

De common-railtechnologie wordt tegenwoordig bij het merendeel van de voertuigen gebruikt. Diagnose en onderhoud van het common-railsysteem worden daarmee een belangrijk onderdeel van het auto-onderhoud. Maar om die werkzaamheden te verrichten, hebben professionals speciaal gereedschap nodig waarmee ze hun werk zo eenvoudig mogelijk kunnen doen. Facom biedt hun daarom een gereedschapsassortiment voor de meest voorkomende werkzaamheden: Diagnose van verstuivers Dit universele systeem van Facom is geschikt voor 98 % van de common-railmotoren van personenauto’s en vrachtwagens met 1 tot 8 cilinders. De set bevat de verloopstukken voor alle Bosch-, Siemensen Delphi-verstuivers. Om het te gebruiken volstaat het de terugstroom uit de verstuiver te vergelijken bij draaiende motor. Het systeem vermindert ook het risico op morsende brandstof. Lostrekken van vastgelopen verstuivers Met dit gereedschap van Facom kunnen vastgelopen verstuivers snel worden losgetrokken en hoeven geen cilinderkoppen te worden uitgebouwd. Er zijn vier koffers beschikbaar die samen alle merken dekken. Dankzij de verloopstukken met dubbele aansluiting kunnen breekbare verstuivers eenvoudig

Finixa drukvat Het continu zoeken naar doeltreffendheid en rendement bij carrosseriewerkzaamheden is ongetwijfeld wat Chemicar Europe leidt bij de samenstelling van zijn productaanbod. Een bewijs hiervan is dit nieuwe systeem dat toelaat de binnenwanden van een spuitcabine vlug en gemakkelijk te spuiten met de Cabine Protect coating. Het gaat om een combinatie van een gegalvaniseerde en gepoedercoate aluminium tank en een aluminium spuitpistool met een 10 m dubbele lucht/verfslang die het bovendien mogelijk maakt om eender welke primer, grondverf of lak, zowel op water- als solventbasis, aan te brengen.

Federauto Magazine - November / December 2011

www‌‌.‌‌chemicar‌‌.‌‌be

-

-

-

-

worden verwijderd zonder dat de verstuiver kan afbreken. Lostrekken van verstuiverpakkingen Met deze krachtige slagtrekker van Facom kunnen vastgelopen verstuiverpakkingen snel worden losgetrokken zonder dat cilinderkoppen moeten worden uitgebouwd en het vlak van de koppakking beschadigd raakt. Schoonmaken van lekkende of vastgelopen verstuivers Met deze gereedschapskoffer van Facom kunnen problemen door lekkende of vastgelopen verstuivers worden voorkomen. De koffer bevat essentieel materiaal om de houders van de verstuivers goed schoon te maken. De set bevat een aantal frezen om alle koolresten uit de houders van de verstuivers te verwijderen. Elke frees komt overeen met een specifiek montagetype: Delphi, Bosch of Siemens. Verwijdering van koolresten Met deze frees van Facom kunnen alle koolresten worden verwijderd uit de gloeibougiehouders, zodat lekkende, afgebroken en vastgelopen gloeibougies tot het verleden behoren. De universele frees is geschikt voor het schoonmaken van gloeibougies van 10 mm. Uittrekken van gloeibougies Met deze speciale trekkerset voor de Renault DCI 1.5 - 1.9 - 2.2 en 2.5 l kunnen gloeibougies snel en gemakkelijk worden uitgetrokken en vermijd je het uitbouwen van cilinderkoppen.

www‌‌.‌‌facom ‌‌.‌‌be


Federauto Pro

Pagina 21 

Green Mobility News Eerste balans van Ford

Sinds april 2010 test Ford 20 elektrische lichte vrachtauto’s Transit Connect die ter beschikking gesteld werden van bepaalde ondernemingen en openbare diensten in de stad Keulen. Na een jaar hadden deze voertuigen in totaal 50.000 km proefgereden waarbij de gebruikers gewoonlijk tussen 25 en 70 km per dag aflegden. De door Johnson Controls geleverde lithium-ionbatterijen ondergingen circa 1.500 laadcycli, waarvan twee derde in één van de 12 installaties die door RheinEnergie ter beschikking gesteld werden op de sites van de deelnemende ondernemingen en één derde in het openbare laadstation in het stadscentrum van Keulen. Na de lancering van de Transit Connect in december 2010 in Noord-Amerika begint Ford deze wagen ook op de markt te brengen in Duitsland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk. De Transit Connectwagens worden zonder motor vanuit de Turkse Ford-fabriek naar de site van AZD in het Verenigd Koninkrijk overgebracht waar de elektrische aandrijving in de motoren geplaatst wordt.

Aanvulling thuis Op de bevoorradingsproblemen tengevolge van de ramp met de kerncentrale van Fukushima had Nissan zijn eigen antwoord klaar: de batterij van zijn Leaf gebruiken als elektriciteitopslagplaats voor een huis. Nissan ontwikkelde daarvoor een systeem dat toelaat de in de Nissan Leaf opgeslagen elektriciteit “over te dragen” naar het huis. Het volstaat het voertuig aan te sluiten op het elektrisch verdeelbord van het huis via een stopcontact aangesloten op de snelle oplaadpoort van de Leaf. Op dezelfde manier kan dit systeem omgekeerd ook de wagen opladen vanuit het huis. Volgens de fabrikant is de lithium-ionbatterij van de Leaf in staat tot 24 kW/h elektriciteit op te slaan en deze hoeveelheid energie volstaat om een gemiddeld Japans huis gedurende circa 48 uur te bevoorraden.

E-mobility in Leuven De politie en de gemeentediensten van Leuven hebben beslist actief bij te dragen tot de vermindering van de CO2-uitstoot. Zo zijn ze overgegaan tot de aankoop van 13 elektrische scooters van het merk IO, vervaardigd in Oostenrijk en verdeeld door de firma Ostec. Ter gelegenheid van de officiële voorstelling van deze voertuigen deelde de stad ook de ingebruikname van elektrische bedrijfsvoertuigen mee en dat de “klassieke” scooters die de politiediensten nu gebruiken vlug vervangen zouden worden door elektrische fietsen.

Voorspellingen Pike Research Volgens een door Pike Research gepubliceerde studie zou de verkoop van plug-in hybride en elektrische voertuigen 5,2 miljoen eenheden bereiken eind 2017, tegenover iets minder dan

114.000 eenheden eind 2011 en de verkoop van niet-herlaadbare hybride voertuigen zou 8,7 miljoen eenheden bereiken, d.w.z. een totaal volume aan lichte elektrische voertuigen van 13,9 miljoen eenheden over de periode.

Samenwerking GM en LG General Motors en LG Group, die al batterijcellen levert voor de Chevrolet Volt en de Opel Ampera, zullen in de toekomst samen elektrische voertuigen ontwerpen en produceren. Het definitieve akkoord laat GM toe zijn gamma uit te breiden door gebruik te maken van de knowhow van LG op het vlak van batterijen en andere systemen. Het succes van het aandrijfsysteem met verhoogde autonomie dat in de Volt- en Ampera-modellen ingebouwd werd, heeft ertoe geleid dat er nieuwe samenwerkingsverbanden gepland worden op het gebied van de elektrificatie van voertuigen. De ingenieursteams van LG en GM zullen dus nauwer samenwerken aan de belangrijkste componenten, maar ook aan de voertuigstructuren en -architecturen.

Smart met pedalen Volgens de Daimler-groep zou Smart omstreeks juni 2012 elektrische fietsen moeten aanbieden. Via het eerste exemplaar van de Smart e-bike dat in wereldpremière voorgesteld werd op het salon Eurobike, bevestigt Smart op het vlak van stadsmobiliteit een referentie te willen worden waar men niet omheen kan. Dankzij zijn mooie design zou de e-bike gemakkelijk een koper moeten vinden onder een publiek dat bereid is de 2.900 EUR neer te tellen die nodig zijn om er eigenaar van te worden.

Samenwerking Ford en Toyota Ford en Toyota zijn van plan samen te werken aan een nieuw hybride systeem om hun toekomstige “light trucks” en SUV’s met achterwielaandrijving uit te rusten. Toyota biedt al een hybride systeem aan op voertuigen met achterwielaandrijving, zoals de Lexus GS 450 h, terwijl Ford, leider van het light truck-segment in de VS door zijn pick-up F-150, werkt aan een dergelijk systeem, maar nog geen hybrides aanbiedt. Door hun technologische vorderingen samen te brengen willen de twee partners dezelfde vermogens kunnen aanbieden, maar met een lager verbruik. Het definitieve akkoord dat de bijdrage en opdrachten van elk van beide partners detailleert, zou volgend jaar getekend moeten worden.

E.ON in Duitsland Op 24 augustus ll. is de energieleverancier E.ON overgegaan tot de installatie van het eerste vlugge laadstation waarvan de Duitse autowegen voorzien moeten worden. Met een capaciteit die tot 50 kW gaan, kunnen deze stations een elektrische wagen in 20 tot 30

Green Mobility News swen ytilibo

minuten opladen. De stations werken volgens het CHAdeMO-protocol, een laadpaalnorm die toelaat de al in Duitsland beschikbare elektrische voertuigen op te laden en zullen dus in eerste instantie de iMIEV, de Peugeot iOn en Citroën c-Zero, evenals de Nissan Leaf moeten kunnen verwelkomen. In de pilootfase zal het vlug laden aangeboden worden aan het unieke tarief van 5 EUR. E.ON is echter niet van plan het daarbij te laten en heeft al plannen om stations te installeren waar men slechts enkele minuten zou nodig hebben om de batterijen volledig op te laden.

Volvo en Siemens partners Volvo en Siemens hebben tot doel samen vooruitgang te boeken bij de technische ontwikkeling van elektrische voertuigen door een grootscheepse strategische samenwerking. De nadruk zou op de technologische ontwikkeling van elektrische aandrijfsystemen, elektronische systemen en laadapparatuur liggen, evenals op de integratie van deze systemen in de Volvo C30 Electric. De eerste versies van dit met elektrische motoren van Siemens uitgeruste model zullen als u dit leest aan het proefrijden zijn op de weg. Eind 2012 zal Volvo een testreeks van 200 wagens leveren aan Siemens die ze zal opnemen in zijn interne testpark om ze te testen en ze te valideren in reële gebruiksomstandigheden.

De Tesla bij Europcar In Frankrijk bieden de Europcar-agentschappen van Nice en Parijs sinds enkele weken de elektrische roadster Tesla aan in hun voertuiggamma. Welk prijskaartje hangt er aan het genot van de sensaties die deze mooie wagen kan leveren tijdens een weekend: 908 EUR, 400 km/dag inbegrepen.

Range extender? In een recent interview benadrukte de managing director van Arval Stéphane Verwilghen dat de ondernemingen die klant zijn van leasemaatschappijen die langetermijnverhuur aanbieden, moeilijk een voertuig vinden dat aan hun verwachtingen voldoet in het huidige aanbod elektrische voertuigen. Redenen daarvoor zijn de te beperkte autonomie, een vrij hoge aankoopkost en de zwakte van het laadnetwerk. Een oplossing hiervoor zou volgens hem de “range extender” kunnen zijn. Dit is een toestel waarmee de autonomie van de batterijen aangevuld kan worden door een thermische motor aan te brengen die de primaire motor van het voertuig van elektriciteit zal voorzien. Ter herinnering: in dit speciale segment vindt men momenteel enkel de Chevrolet Volt en de Opel Ampera terug. Deze voertuigen bieden een autonomie van 50 km op de batterij, maar kunnen deze actieradius toch tot bijna 500 km uitbreiden dankzij hun thermische motor en tegelijkertijd hun batterijen laden en dit alles met een verbruik dat tussen 3 en 3,5 l brandstof geschat wordt.

Federauto Magazine - November / December 2011


Federauto Pro

Pagina 22

Redacteur : Albert Poncelet

EuroNews

Over de grenzen en in de wereld Duitsland ]]Welke vervolgmarkt?

De Europese verordening over de autodistributie bepaalt dat wanneer een leverancier een marktaandeel van meer dan 30 % heeft, hij enkel een kwalitatief en geen kwantitatief selectiesysteem kan toepassen. Dit betekent dat elke hersteller die aan de door de constructeur bepaalde criteria beantwoordt, het recht heeft zijn erkenning te vragen bij een merk als erkend hersteller. In 2002 had MAN echter geweigerd een firma als erkend hersteller te erkennen, terwijl deze firma wel beantwoordde aan de door de constructeur geëiste kwaliteitscriteria, vandaar dat er een gerechtelijke procedure volgde. Het Hof van Beroep had de hersteller gelijk gegeven gebaseerd op het feit dat MAN meer dan 30 % van de vervolgmarkt van zijn merkt bezat en zijn machtspositie misbruikt had om de erkenning te weigeren van een hersteller die aan de kwalitatieve criteria beantwoordde. Dit is volledig conform het door de Europese Commissie ingenomen standpunt. Het hoogste Duitse Hof verbrak het arrest van het Hof van Beroep echter omdat de definitie van de in het geding zijnde markt volgens het Hof niet correct is! Dit hof meent dat het marktaandeel van de constructeur in werkelijkheid beoordeeld moet worden op de markt van vraag en aanbod van alle overeenkomsten van erkende herstellers. Aangezien de herstellers een erkenning kunnen vragen bij verschillende merken en de toegang tot het netwerk slechts één middel van vele is om bepaalde prestaties aan te bieden, vindt het hoogste hof dat geen enkele constructeur een machtspositie (van meer dan 30 %) heeft. Hierdoor zou de volledige Europese analyse van beoordeling van de “relevante markt” opnieuw ter discussie gesteld kunnen worden.

]]McLaren in Duitsland

De F1-wagenfabrikant McLaren is begonnen met de vestiging van een distributienetwerk in Europa. Voor Duitsland werd de eerste show-

Agenda salons 2011 NOVEMBER 25-29/11/11

DecembeR 06-11/12/11

Kortrijk (BE) - Trailer 2011

Brussel (BE) - Agribex

2012 JANUARI 11-22/01/12

Brussel (BE) Autosalon

FEBRUARI 7-9/02/12

Lyon (FR) - Pneu Expo 2012

Federauto Magazine - November / December 2011

room geopend in Düsseldorf. Er zijn twee andere dealerships voorzien in de herfst in Frankfurt en München. De constructeur heeft voorziet de ontwikkeling van 7 modellen en ambieert een jaarlijkse productie van 4.500 voertuigen tegen 2015 en 550 exemplaren in 2011. In België opende de fabrikant een showroom in Brussel (Louizalaan).

ren en cabines leveren aan Tatra vanaf dit jaar. Daf wil zijn positie in Midden-Europa consolideren. In ruil daarvoor zal Tatra over zuinigere motoren beschikken die aan de Europese emissienormen van de Nederlandse constructeur beantwoorden. De terreinvoertuigen van Tatra zullen door het Daf-netwerk verkocht worden in Europa.

Frankrijk

]]Koetswerkonderdelen

]]PSA joint venture met China

Chang’an en PSA hadden een joint venture “Chang’an PSA Automobile” opgericht om het merk DS in China te produceren en te verkopen. Het heeft een jaar geduurd voordat de Chinese autoriteiten hun goedkeuring gaven aan het project. Vanaf 2013 zullen de eerste voertuigen geproduceerd worden. Het zal om de DS 5 gaan en om voertuigen van een nieuw te creëren merk. De investering bedraagt in totaal 935 miljoen EUR. ]]Versoepeling van de 44 ton

Het ministerie van Vervoer heeft het toepassingsgebied van de 44 ton versoepeld in Frankrijk. Zo zal er voor Euro 3en Euro 4-voertuigen een extra termijn van 3 jaar toegekend worden, nl. voor Euro 3voertuigen tot 30 september 2014 (in plaats van september 2011) en voor Euro 4-voertuigen tot 30 september 2017 (in plaats van september 2014). Voordien bedroeg de limiet 40 ton (met minstens 4 assen). Het vervoer van 44 ton zal echter opleggercombinaties met 6 assen vereisen om de wegen te sparen. Gezien het gewicht van de zesde as, zal er een extra ton toegelaten worden, d.w.z. 45 ton in totaal.

Italië ]]Chrysler-aandelen

Na de Verenigde Staten heeft ook Canada de aandelen die het land in Chrysler bezat, verkocht aan de Fiat-groep. Deze aandelen vertegenwoordigen 1,5 % van het kapitaal en bedragen 125 miljoen dollar. Fiat heeft dus 53,5 % van  het kapitaal van Chrysler in handen. Via  de ontwikkeling van een ecologisch model in de Verenigde Staten zou Fiat nog 5 % extra kunnen verkrijgen van de Amerikaanse constructeur.

De toenemende concurrentie heeft de Nederlandse koetswerkherstellers ertoe gebracht hun onderdelen in het buitenland te kopen. Zo geven Duitse distributeurs grote kortingen aan de Nederlandse koetswerkherstellers.

]]Vredestein

De Nederlandse bandenfabrikant heeft voor 2010 een omzet van 368 miljoen EUR aangekondigd. De winst bedroeg 23,3 miljoen EUR.

Rusland ]]Renault/Autovaz

De Renault-groep die een deelname genomen heeft in Autovaz gaat zijn productiecapaciteiten optrekken in Rusland en mikt tegen 2016 op 8 % van de markt. In 2016 zou de totale Russische markt 4 miljoen eenheden moeten bedragen, waarvan 320.000 voor Renault, 1 miljoen voor Lada en 280.000 voor Nissan.

Turkije ]]Boete voor illegale afspraken

15 Turkse autobedrijven werden door de mededingingsautoriteit veroordeeld tot betaling van een boete van 120,5 miljoen EUR. Aanvankelijk had het onderzoek van de mededingingsautoriteit betrekking op 23 bedrijven uit de autosector, waarvan de meeste Turkse filialen van constructeurs waren. Ze werden van illegale afspraken over de prijzen, strategieën en verkoopdoelstellingen verdacht. Het onderzoek duurde twee jaar en heeft ertoe geleid dat veel invoerders en distributeurs van merken veroordeeld werden.

VS

Nederland

]]Antitrust-onderzoek naar Valeo en

]]Enquête bij onafhankelijke garages

De Amerikaanse mededingingsautoriteit is een antitrust-onderzoek gestart tegen Valeo. Dit onderzoek heeft betrekking op bepaalde in Japan ingevoerde producten en betreft zeven concurrerende onderdelenfabrikanten op de markten van starters, wisselstroomdynamo’s, radiatoren en wisserbladen en volgt op een gelijkaardig onderzoek in Japan. Valeo heeft bevestigd elke gedrag dat de concurrentie tegen gaat te verbieden.

Bovag heeft een grootschalige enquête gelanceerd bij de onafhankelijke garages die betrekking heeft op een heleboel aspecten van hun activiteiten (omzet, facturering van de uurloontarieven, bevoorradingsbronnen in onderdelen enz.). ]]Daf/Tatra

Daf heeft een minderheidsdeelname genomen in de Tsjechische vrachtwagenconstructeur Tatra. Het getekende akkoord bepaalt een deelname van 19 %. Daf zal bovendien moto-

andere onderdelenfabrikanten


Federauto Pro

Pagina 23 

EuroNews

Nieuws uit de Europese Unie Op naar vrijhandelsakkoord Japan/EU De Japanse en Europese autoriteiten hebben onderhandelingen gelanceerd met het oog op de afsluiting van een vrijhandelsakkoord op uitdrukkelijke vraag van Japan. De economie van het land heeft immers zwaar te lijden onder de kernramp van Fukushima. Als het lukt een dergelijk akkoord af te sluiten, kunnen de douanerechten die van toepassing zijn op de handel in commerciële producten tussen de EU en Japan afgeschaft worden, evenals andere niet-tarifaire obstakels. Momenteel worden er op Europese voertuigen die naar Japan uitgevoerd worden geen douanerechten betaald, terwijl er op Japanse voertuigen die naar Europa uitgevoerd worden 10 % douanerechten (22 % voor vrachtwagens) betaald worden. ACEA vreest dat de Europese auto-industrie gestraft zal worden door een dergelijk akkoord. Bovendien bestaan er in Japan heel strenge technische reglementen die de productiekosten verhogen door de verkoop van Europese voertuigen in Japan weinig aantrekkelijk te maken. In  2010 verkocht Japan in Europa 485.000 voertuigen tegenover amper 147.000 Europese voertuigen die in Japan verkocht werden. Volgens ACEA zou een dergelijk akkoord de Japanse constructeurs een voordeel van circa 1.500 EUR per in Europa verkochte wagen bezorgen. Vandaar dat het zeer belangrijk is dat Europa zich vastberaden toont ten aanzien van de Japanse technische normen, in het bijzonder de normen voor kleine stadswagens waarvoor de Europese wagens buiten mededinging gezet worden.

Onderzoek naar de steun aan BMW en VW De Europese Commissie heeft een formeel onderzoek ingesteld naar de Duitse steun aan BMW en VW. Deze steun moet immers bepaalde Europese bindende regels naleven die bedoeld zijn om concurrentievervalsing te vermijden. Het gaat enerzijds om steun van 46 miljoen EUR aan BMW op een investering van 368 miljoen in de fabriek te Leipzig voor de productie van modellen van de BMW 1.3 Megacity vehicle (elektrische stadswagen) en Sport 1.8 (hybride voertuig). Anderzijds heeft VW een subsidie van 83,7 miljoen EUR gekregen op een totale investering van 700 miljoen EUR voor de modernisering van het productieproces van de fabriek van Zwickau in de Duitse deelstaat Saksen. Wordt vervolgd.

Galileo De twee eerste satellieten bestemd voor het Europese navigatieprogramma worden in oktober 2011 gelanceerd in Kourou (Guyana). In totaal zullen er 30 satellieten gelanceerd moeten worden tegen 2019. Vanaf 2014 zullen bepaalde diensten zoals de zoek- en reddingsdienst beschikbaar zijn dankzij de twee eerste satellieten. Over de periode 2007-2013 zal dit programma 3,4 miljard EUR kosten.

Nieuw onderzoek naar de prijsconvergentie voor wagens Het halfjaarlijks onderzoek naar de prijsverschillen van wagens in Europa wijst op een nieuwe gemiddelde daling van 0,3 % tijdens de referteperiode, d.w.z. een verschil van 8,2 % tussen het duurste en het goedkoopste land. In januari 2010 bedroeg het verschil gemiddeld 8,5 %. In de landen van de eurozone is dit gemiddelde verschil stabiel gebleven op 6,5 %. Duitsland blijft het land met de duurste prijzen (7,7 % boven het gemiddelde), daarna volgen het Groothertogdom Luxemburg (7 %) en  Oostenrijk (4,3 %). De werkelijke prijzen zijn tussen januari 2010 en januari 2011 met 2,5 % gedaald, ondanks een inflatie van 2,8 %. Ter herinnering: deze onderzoeken zijn gebaseerd op een steekproef van de 79 best verkochte wagenmodellen van 25 merken.

de mededingingsvoorschriften. VW heeft een meerderheidsbelang in MAN, met 53,7 % van het kapitaal (en 56 % van de stemrechten). In de toekomst zullen – in geval de Commissie akkoord gaat – belangrijke samenwerkingsverbanden op het vlak van bevoorrading, ontwikkeling en productie mogelijk zijn dankzij een nauwere samenwerking tussen MAN, Scania en VW.

Verminderingen van de CO2-uitstoot Volgens een studie van Jato (studiebureau gespecialiseerd in de autosector) hebben de constructeurs het CO2-niveau met 21,4 g/km teruggebracht tussen 2005 en 2010. De recente evolutie levert de volgende resultaten voor de twintig belangrijkste constructeurs tussen 2009 en 2010.

Merk Fiat

Gemiddelde CO2 2009

2010

Verschil

127,8

123,1

-4,7

Toyota

130,1

128,2

-1,9

Seat

140,9

131,3

-9,6

Peugeot

133,5

131,4

-2,1

Citroën

137,9

131,8

-6,1

Renault

137,6

134,0

-3,6

Ford

140,0

136,9

-3,1

Suzuki

142,4

137,3

-5,1

Hyundai

137,5

137,4

-0,1

Steun outplacements

Opel/ Vauxhall

148,5

139,4

-9,1

Het F.E.M. (Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering) heeft aan Duitsland een steunbedrag van 4,3 miljoen EUR toegekend voor de outplacement van 778 werknemers die ontslagen werden door de Duitse fabrikanten van auto-uitrusting. Tengevolge van de druk die de autoconstructeurs uitoefenden op hun onderdelenleveranciers zagen laatstgenoemden zich genoodzaakt hun marge terug te brengen. Bovendien daalde de autoverkoop spectaculair, wat leidde tot ontslag en werkloosheid. Deze steun moet nog goedgekeurd worden door de Europese Ministerraad en het Europees Parlement.

Skoda

149,1

139,9

-9,2

Kia

146,8

140,1

-6,7

Volkswagen

150,4

141,0

-9,4

Honda

147,13

147,11

-0,02

Nissan

154,6

147,2

-7,4

Overname van MAN: goedkeuring van de Commissie gevraagd In het grootse plan van de Volkswagen-groep om MAN over te nemen, heeft VW officieel groen licht gevraagd van de Commissie. Het gaat om een belangrijke concentratiehandeling waarvoor het voorafgaand akkoord van de Commissie nodig is ten aanzien van

Dacia

151,3

147,6

-3,7

BMW

157,2

152,9

-4,4

Audi

160,9

152,9

-8,0

Volvo

171,2

157,4

-13,8

Mercedes

176,4

172,2

-4,2

Hyundai lid van ACEA Hyundai Motor Europe werd aangenomen als nieuw lid van ACEA met ingang van 1 januari 2012. Hyundai zal dus de eerste Koreaanse constructeur zijn die toegelaten wordt tot de Europese vereniging van autoconstructeurs.

Federauto Magazine - November / December 2011


Federauto Pro

Pagina 24

Bedrijfsportret

Ginion Group

Passie en professionalisme bundelen Als er al zoiets bestaat als een voorbeschikking voor de automotive, dan komt Stéphane Sertang aardig in de buurt. Een passie voor het reilen en zeilen in een garage deed hem al op jonge leeftijd in de garage van zijn oom belanden. Later zou hij de concessie van zijn schoonvader Freddy Ginion overnemen. Op amper 10 jaar tijd bouwde hij ze uit tot een heuse groep die tot een begrip uitgroeide. “Onze sector heeft het niet makkelijk”, zo benadrukt hij, “dus moeten we een manier vinden om het verschil te maken”. Het benadrukken van de zogenaamde H-factor, dé rode draad van de visie van deze energieke manager, is hiervoor het uitgelezen instrument gebleken. Michaël Vandamme

O

f de afspraak met Stéphane Sertang, de numero uno van de Ginion Group, in de kakelverse McLaren showroom op de Brusselse Louizalaan kan plaatsvinden? Een meer retorische vraag kunnen we ons haast niet voor de geest halen. Het woord werd dan ook bij de daad gevoegd...

McLaren Deze plek is het meest recente hoofdstuk uit de indrukwekkende loopbaan van gedreven zaakvoerder Sertang. Want sinds kort mag de Ginion Group zich de officiële vertegenwoordiger van McLaren in de Benelux noemen. En daar hoort deze showroom van 300 m2 bij – symbolisch trouwens net geopend voor de Grote Prijs van Francorchamps. Je kan er de MP4-12C van dichtbij bewonderen, maar ook voor heel wat accessoires en merchandising. En nog dit voor de liefhebbers van racegeschiedenis: de MP4-19 zal er permanent tentoongesteld worden.

Het decor oogt mooi, maar het verhaal van de Ginion Group is beduidend ruimer dan McLaren. Sinds 1998 is de naam van de groep onlosmakelijk verbonden met die van Stéphane Sertang. Bescheidenheid – zonder meer een mooie deugd – is hem eigen. Toch lijkt hij zich maar wat bewust van de afstand die de groep onder zijn leiding afgelegd heeft. “In 1998 hadden we zo’n 20 werknemers”, legt hij uit. “Op dit moment zijn er dat 180 en wellicht zal tegen het einde van het jaar de kaap van de 190 bereikt worden.” De schaalvergroting die op nauwelijks meer dan 10 jaar afgelegd werd, is onmiskenbaar.

Garagesfeer Hoe verklaart hij zelf deze groei? “Je moet twee dingen in huis hebben”, antwoordt Sertang. “Passie voor het product is onontbeerlijk. Anderzijds moet je ook je beroep met kennis van zaken op een efficiënte manier uitoefenen. Slaag je erin die passie op een professionele manier gestalte te geven, dan raak je al heel

Stéphane Sertang: “Wij zijn retailers die het verschil moeten maken. De H-factor is ons antwoord op deze uitdaging.”

Federauto Magazine - November / December 2011

ver. Mijn loopbaan begon in de BMW-concessie van mijn oom in Woluwe. Daar heb ik alle fases doorlopen. Ik heb er geschilderd en geborsteld, auto’s verkocht, noem maar op. Punt is dat ik dol ben op de sfeer die in een garage heerst. Er zijn de wagens natuurlijk, maar ook de relaties met je eigen mensen en klanten dragen bij tot die sfeer. Net daarom kom ik ook vandaag zo vaak en graag op de verschillende sites van onze groep. Ik maak er geen geheim van dat organisatorisch werk me het best ligt. Voor het overige laat ik me door de juiste mensen omringen (lacht). Geknipte medewerkers aantrekken, maar ook houden, dat is essentieel voor elk duurzaam project.”

H-factor “De markt heeft het moeilijk, daar moeten we geen doekjes om winden”, benadrukt Stéphane Sertang. “We hebben net een zware crisis achter de rug en doorheen de jaren werd de relatie tussen concessie en invoerder

Samen door de crisis “Toen we zagen dat 2009 een erg moeilijk jaar dreigde te worden, hebben we daar heel openlijk over gecommuniceerd”, legt Stéphane Sertang uit. “Mijn boodschap was duidelijk: we gaan samen door de crisis. We zullen ze voelen – allemaal, maar we moeten en zullen er ons door slaan. Budgetten voor fraaie bonussen waren er even niet meer. Toch deden we als bedrijf een financiële inspanning om onze mensen extra opleidingen te laten volgen. De  betekenis hiervan kan niet onderschat worden. Je  investeert natuurlijk niet in mensen die je op termijn zou ontslaan – dat heeft iedereen goed begrepen. En dit alles creëerde de vertrouwenssfeer waarmee we ons door de crisis werkten.”


Federauto Pro

Pagina 25 

Bedrijfsportret

Stéphane Sertang: “De juiste mensen aantrekken én behouden is essentieel.” Hier samen met de ploeg van de McLaren Showroom Brussels.

complexer. Om hier slechts één voorbeeld van te geven: als concessiehouder moet je vandaag zelf over een stock beschikken, terwijl het vroeger eerder de invoerder was die deze taak op zich nam. De consument merkt daar niets van, maar het managen van een voorraad is een belangrijke factor in het beheer van elk bedrijf. Een schaalvergroting waardoor grotere volumes behaald kunnen worden is een gekend antwoord op het fenomeen van de dalende marges. Toch heb je m.i. meer nodig om het verschil te maken. Voor mij is dat de H-factor.” H-factor, het woord is gevallen. Welke lading dekt deze vlag voor Stéphane Sertang? “Wij zijn retailers”, beklemtoont hij. “En voor elke retailer moet de menselijke relatie, de H-factor dus, een belangrijk aandachtspunt zijn. Dit werkt in verschillende richtingen. Naar de klant toe, maar dat menselijke slaat evenzeer op de relaties tussen de medewerkers onderling. De sfeer die je hierdoor creëert werkt aanstekelijk. Ook hier weer in verschillende richtingen. Naar die klant toe. Maar evenzeer naar potentiële nieuwe medewerkers. Kijk, ik heb niet de pretentie de hoogste lonen uit de sector te betalen maar onze groep biedt de mensen wel een aangename werksfeer én

Historiek van de Ginion Group De Ginion Group ontstond in de jaren ‘60 toen Jos De Smeth en Freddy Ginion beiden begonnen met een klein benzinestation en garagebedrijf. Kort daarop sloten ze zich aan bij het BMW-dealernetwerk met een vestigingen in Overijse en Waver. In 1998 nam Stéphane Sertang het bedrijf over van zijn schoonvader, Freddy Ginion. Hij voegde beide bedrijven samen, en dit was de geboorte van de Ginion Group. Doorheen de jaren nam het aantal merken van de groep toe. BMW, Mini, Volvo, maar ook Rolls Royce, Ferrari, Maserati en sinds kort ook McLaren, anno 2011 heeft de Ginion Group ze allemaal in huis.

www‌.‌giniongroup‌.‌be een toekomst. Vaak merk je dat net dat de doorslaggevende factoren zijn.”

Ginion Academy Stéphane Sertang heeft zo zijn eigen kijk over hoe de Ginion Group gerund moet worden. En misschien wel het belangrijkste hierbij: het is al jaren een beproefde formule gebleken. Enige tijd geleden stak hij een tandje bij: de Ginion Academy. “We proberen de principes die ik zonet schetste op een zo duidelijk mogelijke manier naar onze mensen te communiceren”, legt hij uit. “Dit vertaalt zich in opleidingen, H-opleidingen zeg maar.

Uiteraard volgen onze mensen nog de klassieke technische vorming, maar dit is een extraatje dat er bovenop komt. Voor deze opleidingen wordt trouwens iedereen gemixt. Ongeacht de functie of de locatie waar ze werken. Per slot van rekening moet elke medewerker een ambassadeur zijn. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen de diverse functies die ze vervullen.”

Federauto Magazine - November / December 2011


Federauto Pro

Pagina 26

Salon

Matexpo

Succesvolle 34e editie De 34ste Internationale Vakbeurs voor Bouwmachines liet meer dan 350 trouwe exposanten in enkele dagen tijd 38.819 vakmensen en professionele bezoekers ontmoeten, hetzij 4,3 % meer dan ter gelegenheid van de vorige editie (37.222 in 2009), toch een record wanneer we de 40.190 bezoekers van 2007 even buiten beschouwing laten. Serge Hollander

H

ét belangrijkste Europese trefpunt voor de bouwvakman met een expo, op 13,5 ha in en rond Kortrijk Xpo, van bouwmachines, gespecialiseerde bouwtechnieken, materieel voor de bouwnijverheid, zwaar materieel voor de wegenbouw en burgerlijke bouwkunde, bouwvoertuigen, werfuitrustingen, steigers, bouwliften, hoogtewerkers, omheiningen, bekistingen, veeg- en reinigingsmachines, machines voor recyclage van sloopafval, machines voor de industrie (havenbedrijven, overslagfirma’s, industriële multinationals), voor openbare werken en voor goederenbehandeling. Buitenlandse bezoekers komen vooral uit Nederland, Frankrijk, verder uit Duitsland, Luxemburg, Verenigd Koninkrijk en Italië. De belangrijkste bezoekersaantallen situeren zich in grond- en  sloopwerken enerzijds, bouwwerken anderzijds. Ook wegenbouw, transport, industrie en afwerking scoren goed. Eerste indrukken gepeild bij exposanten geven aan dat de aandacht voor grotere machines, die  belangrijke investeringen vergen, mogelijk wat uitbleef, maar dat het niettemin een

Federauto Magazine - November / December 2011

goede beurs bleek voor klein en middelgroot materieel. De meeste exposanten leken in ieder geval tevreden tot zeer tevreden. Met bijzondere dank aan het Management van MATEXPO voor opnieuw een geslaagde editie! Op de Matexpo-openingsplechtigheid van 6 september werd voor het eerst een Green Award toegekend aan Nanoweld bvba voor een generator met hoge efficiëntie en laag energieverbruik van het merk Javac, een Innovation Award werd toebedeeld aan MATERMACO nv voor de Material Handler Wheel Excavator LIEBHERR type A934C ERG, een mobiele kraan met energierecuperatiecilinder en lichtgewichtarm. Vervolgens werd een Award voor 20 deelnames aan MATEXPO uitgereikt aan vier SIGMA-leden: TRAMAC, LUYCKX, BERGERAT MONNOYEUR en BIA. Dit  alles in aanwezigheid van ministers Johan Vande Lanotte, Stefaan De Clerck, Vincent Van Quickenborne en onder het toeziend oog van Jury-voorzitter Leo Van Hoorick, alles uitvoerig becommentarieerd door Anne De Baetzelier afgewisseld met muzikale intermezzo’s van het ‘Ozark Henry Duo 2011’.

TransportMedia lanceerde ter gelegenheid van Matexpo opnieuw een uitzending BOUW.TV op Kanaal Z, een uitgebreide reportage met naast Stallaert Recycling, actief in de ophaling en recyclage van bouwafval, veel belangstelling voor de utilitaire voertuigen van Mercedes-Benz, Volvo Trucks, Volkswagen, DAF Trucks en MAN. Dries Van Haut (Van Haut nv), voorzitter van de professionele groepering van importeurs van machines voor burgerlijke bouwkunde, bouw en goederenbehandeling SIGMA, lichtte de gloednieuwe Belgische veiligheidskeur SIGMACert (www‌.s‌ igmacert‌.b ‌ e) toe. Hieronder leest u hierover dadelijk meer. Met het initiatief Con-Ser-T bracht SIGMA de bijzondere aantrekkelijkheid en dynamiek van onze sector in de aandacht met een oproep aan alle technisch gekwalificeerden om spontaan contact te zoeken met onze leden-ondernemingen (www‌.s‌ igmafederation‌.b ‌ e).


Federauto Pro

Pagina 27 

Certificatie

De Belgische keurnorm De implementatie van een Belgische keurnorm en de operationalisering aan de hand van een bijhorende ICT-platform staan bij SIGMA voorop. Serge Hollander

E

en KB van 09/01/2011 voorziet in de omzetting van Europese Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement, betreffende de erkenning van externe diensten voor technische controles op de werkplaats en maakt het huidige moment rijp voor actie. Arbeidsmiddelen dienen jaarlijks te worden onderworpen aan een controle. Wettelijk is voor arbeidsmiddelen (andere dan hijsmiddelen) echter niet gepreciseerd hoe dit moet gebeuren en wie dit moet doen. SIGMACert lost deze lacune op en biedt meerwaarde voor de klant/afnemer van machines omdat de gebruiksveiligheid en operationaliteit van gecertificeerde machines wordt gemaximaliseerd. Optimalisatie van het SIGMACert-keuringssysteem wordt bovendien op termijn gegarandeerd (keurmeesters zowel als de backoffice-organisatie worden systematisch professioneel geauditeerd) door een neutrale, onafhankelijke certificatiedeskundige, met name KIWA Belgium nv. Een SIGMACert-overeenkomst gesloten tussen KIWA Belgium nv en SIGMA reguleert hierbij de ontwikkelde platformen Normatief + Software. Alle ontwikkelings- en gerelateerde recurrente kosten werden/worden gedragen door SIGMA zelf. De uitwerking van de SIGMACert-norm voor veiligheidskeuring en de ontwikkeling van een ICT-software platform om deze te dragen, het testen van subreleases hiervan en het bepalen van interface-modaliteiten m.b.t. een softwarematige importmodule die de automatische inlezing van data vanaf de systemen van de leden-ondernemingen moet toelaten, werden gelanceerd, gerealiseerd of zo goed als gerealiseerd. Binnen de sectie Goederenbehandeling/ Lift-Trucks werden in gezamenlijk overleg vier afzonderlijke checklists ontwikkeld, respectievelijk voor heftrucks, voorzetapparatuur, batterijen en batterijladers. Omwille van de diversificatie en complexiteit van het productgamma binnen de sectie Burgerlijke Bouwkunde/Bouw, werd hier gekozen om de ontwikkeling van SIGMACert in eerste instantie toe te spitsen op twee checklists, één voor graafmachines en één voor wielladers, later zullen meer productcategorieën worden toegevoegd.

In een SIGMACert Management Stuurgroepmeeting d.d. 24/08/2011 werden in nauw overleg volgende werkingsprincipes (modus vivendi c.q. spelregels /protocol) overeengekomen. Voor het Basismateriaal (Heftrucks, Graafmachines, Wielladers) geldt dat uitsluitend de officiële invoerder voor België zijn exclusief merk keurt - of deze stelt zijn dealers aan om dit te doen - en bepaalt welke keurmeesters bevoegd zijn m.b.t. een bepaald merk; iedere gebeurlijke afwijking op deze basisregel is en blijft de exclusieve bevoegdheid en verantwoordelijkheid van diezelfde officiële importeur voor België. Voor Voorzetapparatuur geldt dat de keurmeester van de merkinvoerder van het basismateriaal steeds mee de voorzetapparatuur keurt; voor keuring komen uitsluitend in aanmerking alle merken voorzetapparatuur waarvan de invoerder lid is van SIGMA, op dit ogenblik zijn dit nog uitsluitend Kaup en Meyer! Voor Batterijen & Batterijladers geldt dat uitsluitend de batterij-leveranciers (alleenrecht) lid van SIGMA bevoegd zijn om de batterijen en batterijladers (van het eigen exclusief merk) te keuren; voor keuring komen uitsluitend in aanmerking alle merken batterijen en batterijladers waarvan de leverancier lid is van SIGMA, op dit ogenblik zijn dit voor de batterijen zelf bv. uitsluitend Celectric (Sunlight), Emrol (EDrive), Enersys (Hawker) en Hoppecke (Hoppecke). Management Information System (MIS): het software-platform laat de merkinvoerders c.q. hun dealers toe informatie te raadplegen omtrent geregistreerde keuringen en dit uitsluitend m.b.t de eigen exclusieve merken en steeds in functie van de verleende toegangsrechten.

Permanente controle Een representatief College van Deskundigen zal worden samengebracht met de intentie over het systeem te waken en permanent bij te sturen waar nodig: SIGMA zal een aantal leden-ondernemingen afvaardigen, de representativiteit waarborgen, mogelijk het voorzitterschap opnemen, KIWA Belgium nv zal het secretariaat verzorgen, verder zal het College worden opengetrokken naar o.m. ver-

tegenwoordigers van gebruikers van machines, actoren rond veiligheid en relevante overheidsinstanties. Het op te richten College van Deskundigen (regelmatig belast met het voortdurend aanpassen en controleren van het systeem met het oog op de toekomst) en al bestaande Management, Technische en ICT-stuurgroepen, samengesteld uit professionals en (technisch-)commerciële specialisten afkomstig uit verschillende representatieve leden-ondernemingen, zullen dankzij hun expertise mee instaan voor de verdere ontwikkeling en continue upgrading van het concept. Begin september stuurden al 15 leden-ondernemingen hun SIGMACert start-upaanvraag door aan SIGMA en ontvingen hun respectievelijke toegangscodes tot de SIGMACert-productieomgeving www‌.‌sigmacert.twiska.com en SIGMACert-testomgeving www.sigmacert.test.twiska‌.‌com. De leden-ondernemingen van SIGMA die met machinekeuring starten zullen oog moeten hebben voor de organisatie van hun backoffice en voor de opbouw van een zorgsysteem (planningstructuur, opvolging competentie keurmeesters,… ). Van belang zal zijn om steeds de technische afdeling van de invoerder goed te betrekken in de operationele fase: hoe bijvoorbeeld de keur optimaal laten samenlopen met R&M, onderhoud & herstelling? Wie ervoor kiest, kan individueel met KIWA Belgium nv de implementatie van een keuringsdata-importmodule afspreken. In een eerste fase werden door EDUCAM (www‌.‌educam‌.‌be) al  tot 250 personen

Federauto Magazine - November / December 2011


Federauto Pro

Pagina 28

Certificatie

geïnitieerd in een Keurmeester- of Backoffice-opleiding. In die zin behoort een versnelde opstart van machine-keuringen tot de mogelijkheden. Als basisvereiste om te kunnen overgaan tot keuren dient namelijk binnen de desbetreffende onderneming-importeur van machines minstens 1 persoon de EDUCAM-opleiding Keurmeester te hebben gevolgd. EDUCAM voorziet vanaf september opnieuw Keurmeester-opleidingen (duur 1 dag) en  Backoffice opleidigen (duur 0,5 dag); indien voldoende interesse zullen vanaf december eveneens Sales Force opleidingen worden gegeven (duur 0,5 dag). Elke module legt SIGMACert als systeem uit en voorziet in eigen accenten in functie van de doelgroep. De Keurmeesteropleidingen zijn in geen enkel opzicht checklistgebonden, d.w.z. dat iedere opleiding alle checklists (heftruck, voorzetapparatuur, batterij, batterijlader, graafmachine, wiellader) toelicht. Uitgaande van de professionaliteit van aan de opleidingen participerende technici, zijn de opleidingen niet-technisch van aard en volledig gefocust op toepassing van het SIGMACert keuringssysteem zelf. Aan EDUCAM is gevraagd om prioriteit te willen geven aan de ondernemingen die al hun SIGMACert START-UP aanvraag indienden. EDUCAM stelde ter opvolging van Guy De Maesschalck, Dhr. Frank Aerts aan als SIGMACert Trainer, coördinatie van de trainingen ligt bij Dhr. Roel Stinissen, de  inhoud van de trainingen wordt mee ontwikkeld door Dhr. Dag Moors. SIGMACert opleidingen bestaan in Open Sessies hetzij onder de vorm van In-House sessies. Keurmeestercertificaten zijn in de maak en zullen op naam en ook retroactief worden afgeleverd door EDUCAM. Opleidingen zijn tot nader order onbeperkt in de tijd geldig, niettemin zullen op langere termijn mogelijk updates worden voorzien, rekening houdend met de intrinsieke SIGMACert systeemevolutie dan wel evolutie in vigerende wetgeving.

Federauto Magazine - November / December 2011

Con-Ser-T Con-Ser-T is een initiatief van SIGMA en staat voor Construction Service Technician. Con-Ser-T wil jonge mensen met technische bagage en met passie voor technologie attent maken op de bijzondere aantrekkelijkheid en dynamiek van onze sector. Importeurs van machines houden er doorgaans een uitgesproken performante organisatie op na en bieden dan ook alle kansen op de meest boeiende jobs en loopbanen, ook dus als Construction Service Technician, technicus in de binnen- of buitendienst. Een gedegen kennis van mechanica, elektronica, elektriciteit, hydraulica, pneumatica, liefst in combinatie met actieve talenkennis, zijn basisingrediënten om in onze branche, courante hightech interventies te realiseren op steeds complexere machines en technologieën. Con-Ser-T roept dan ook alle jonge technici, maar ook hun meer ervaren collega’s op, wij roepen scholen, leerlingen, studenten uit het technisch onderwijs, alle pas afgestudeerden met technische oriëntatie, ook de jonge ingenieurs, actief op, om spontaan contact te zoeken met onze ondernemingen, die hun met alle plezier alles zullen vertellen over onze sector, hun bedrijf, hun producten en op uw vraag instaan voor machine-demonstraties waarbij de hantering van laptop, gps, diagnose-apparatuur, datatransmissie via sim-kaarten … steeds centraal staat. Studenten kunnen aansluitend inpikken op een afstudeer- of stagetraject in functie van hun woonplaats, vestiging van de onderneming van hun keuze, dan wel nabijheid van hun school. Construction Service Technician? Contact us.

www.sigmafederation.be


Federauto Pro

Pagina 29 

Salon

Your busine ss Ruim 80 % beschikbare oppervlakte verhuurd is powered by

2 012

25- 28/ 03

Voorbereiding AutoTechnica 2012 op wieltjes

Salon commercial destiné aux professionnels de l’automobile.

PRIX

PRÉFÉREN Grâce à TIE Van zondag 25 tot en Jmet woensdag 28 maart 2012 vindt AutoTechnica notre str plaats in Brussels Expo. Ruim een half L USQU’AU atégie de c 15 omme exp /0 comm 011 jaar voor de beurs is al meer dan 80 %9/2 van de beschikbare ruimte Opmerkelijk is uook het hoge osantverhuurd. nicanu tioweer le premier n innova nte vous rôeerst Diman le p o aantal nieuwe standhouders. En ook de exposanten die er vorige editie voor het bijwaren, herbevestigen u ch r a e ttirer les v le 25 mars jouez Contactez jusquʼau m is Klaus Van C it e u rs sur votre ercredi le 2 auwvooruit. hun aanwezigheid. We blikken alvast even enberghe + stand 8 mars - Br 32 9 243 48 ussels Exp 40 ou +32 Lieven Hérie o palais 7 2 790 27 1 25 - 28/03/20

12

De voorbereidingen verlopen bijzonder vlot”, meldt Luc Missante, Algemeen Secretaris van AutoTechnica. “De gewijzigde data en de nieuwe locatie op de Heizel - AutoTechnica 2012 verhuist naar paleizen 7, 11 en 12 - werden goed onthaald. Momenteel is al meer dan 80 % van de beschikbare standruimte verhuurd. We werkten de voorbije edities zeer sterk om de reputatie van AutoTechnica nog te verhogen. Onder meer door onze aanwezigheid op tal van buitenlandse beurzen hebben we die renommée kunnen bewerkstelligen. Als gevolg daarvan trekken we iedere editie steeds meer nieuwe standhouders aan. Bovendien, en dat stemt ons gelukkig, zien we dat eenmaal deelgenomen, de exposanten ook blijven participeren aan onze beurs.” Zo ook Robert Lhomme, zaakvoerder van Lhomme Tools & Fasteners, tijdens de editie van 2010 voor het eerst aanwezig als exposant. “Wij waren heel tevreden over de vorige AutoTechnica. We merkten dat zo een beurs niet alleen interessant is om de band met onze bestaande afnemers te onderhouden. We hebben een pak nieuwe klanten kunnen aantrekken dankzij onze deelname. Zo was er bijvoorbeeld een garagehouder uit de Westhoek die klant is geworden omdat wij hem duidelijk konden maken dat ondanks onze uitvalsbasis Genk is, wij hem toch een supersnelle service kunnen garanderen.

Robert Lhomme, zaakvoerder van Lhomme Tools & Fasteners

Dat persoonlijke contact, daarvoor doen we het. Natuurlijk is de kans om nieuwe producten te tonen en te demonstreren ook van goudwaarde. AutoTechnica is een platform dat je ten volle moet gebruiken. Wij creëren vanaf nu ook zelf veel buzz rond de beurs: op onze facturen komt een AutoTechnica-banner, onze vertegenwoordigers rijden met stickers op hun wagens, we verdelen de folder en tickets… We willen iedereen naar de beurs lokken.” Frank Weghorst, marketingmanager van Brezan Automaterialen, is eveneens overtuigd van zijn aanwezigheid. “De editie 2010 is ons goed bevallen. Zo een beurs biedt je de kans om nieuwe zaken te introduceren. Bovendien beschik je er over een enorm klankbord om te weten wat er leeft en speelt in de sector. Het directe contact met je bestaande en potentiële klanten is van onschatbare waarde. Momenteel zijn we de gesprekken over de grootte en de locatie van onze stand aan het afronden. Eenmaal dat rond is, starten we de communicatie over onze aanwezigheid.” Een van de nieuwkomers is het Zweedse bedrijf Thule. Bas Roelofs, marketing director, vertelt waarom zijn bedrijf voor het eerst deelneemt. “Wij hebben op dit ogenblik al een behoorlijke penetratie op de Belgische markt, maar er mogen uiteraard nog meer garagisten onze Thule accessoires monteren. Bovendien dringt een verdere professionalisering bij de installateurs van onze producten zich op. Zo willen we de garagehouders tijdens AutoTechnica goed informeren over de correcte installatie van onze trekhaaksystemen. Ook deze producten hebben zich aangepast aan de algemene evolutie in de automobielsector met een steeds meer doorgedreven gebruik van elektronica. Een correcte installatie vermijdt veel gedoe achteraf. Wij zullen bij onze eerste deelname dan ook bewust focussen op onze trekhaken. We kijken er alvast naar uit.”

1 - 12 47 ou envo yez un e-m ail à : autote chnica@i-on e.be

ben wij een vernieuwde communicatiestrategie die standhouders moet toelaten om nog gerichter bezoekers naar de beurs te krijgen. De kandidaat-standhouders reageren er alvast zeer positief op. De zogenaamde Power Box voor de exposanten, een ondersteuningspakket op het vlak van communicatie met onder meer e-mails, templates voor direct mailings, flyers enz., slaat duidelijk aan.” Momenteel krijgt de organisatie stilaan ook een eerste beeld van de verschillende seminaries en infosessies die zullen plaatsvinden tijdens de beurs. “Dergelijke initiatieven verhogen de aantrekkingskracht voor de bezoekers,” weet Klaus Van Cauwenberghe. Tijdens AutoTechnica 2012 vindt bovendien het salon Service Station Shop & Carwash plaats, de vakbeurs voor benzinestations, shops en carwashes.

AutoTechnica in een notendop AutoTechnica 2012, Benelux-vakbeurs voor de autoprofessional

Datum: van 25 tot en met 28 maart 2012 Openingsuren: Zondag 25 maart 2012 van 9 tot 18 uur Maandag 26 maart 2012 van 13 tot 21 uur Dinsdag 27 maart 2012 van 13 tot 21 uur Woensdag 28 maart 2012 van 13 tot 21 uur www.autotechnica.be

“We mogen ook de andere standhouders niet uit het oog verliezen”, zegt Klaus Van Cauwenberghe. “We doen er alles aan om iedere exposant via onze persoonlijke benadering voor te bereiden op AutoTechnica. Zo heb-

Federauto Magazine - November / December 2011


Federauto Pro

Pagina 30

Technische informatie

Toegang tot technische informatie

In het hart van het voertuig, ook voor independents Sinds maart 2011 moeten fabrikanten en invoerders de toegang tot beveiligde herstel- en onderhoudsinformatie waarborgen conform het geharmoniseerde proces. De informatie is beschikbaar op basis van hetzelfde gestandaardiseerde schema. Momenteel zijn de resultaten niet in het voordeel van alle autoconstructeurs. Toch stemde Ford Belgium ermee in de oefening te ondergaan op 15 september ll. in aanwezigheid van de onafhankelijke herstellers aangesloten bij FEDERAUTO. Jean-François Dinant

D

e Europese Verordening van 2002 omtrent de relaties tussen fabrikanten, distributeurs en herstellers, eiste dat de onafhankelijke herstellers toegang zouden hebben tot de technische informatie. In werkelijkheid bleef de informatie echter achtergehouden worden. Vandaar dat de Europese Commissie in 2007 en 2008 normen aannam die gewoonlijk de Euro 5- en de Euro 6-normen genoemd worden. De aanname van deze normen volstond echter niet. De Commissie wilde dat de toegang vereenvoudigd werd, maar daarvoor moest de technische informatie geharmoniseerd/ gestandaardiseerd worden. De Commissie gaf daarom aan het Europees Comité voor Normalisatie (GEN TC 301) de opdracht deze standaardisering te creëren. Vandaag de dag moeten de onafhankelijke garages o.a. – op dezelfde wijze als de dealers – de software-updates van deze wagens kunnen downloaden op de websites van de voertuigfabrikanten.

BOVAG-enquête Om dit te controleren hebben onze Nederlandse collega’s van BOVAG de verschillende fabrikantenwebsites getest. In de enquête werden twee essentiële vragen gesteld: ten eerste in welke mate de voertuigfabrikanten de onafhankelijke aftermarket toegang geven tot de technische herstel- en onderhoudsinformatie en ten tweede of de onafhankelijke garages software-updates kunnen downloaden op de websites van de fabrikanten. Daaruit bleek dat de identificatie van voertuigen het enige punt is waarvoor de meeste websites een goed resultaat behaalden. De conclusies waren echter minder goed wat de zoekmethodes of technische bijstand aangeboden door de voertuigfabrikanten betrof. Het is overigens onmogelijk gebleken de betekenis terug te vinden van de foutcodes

Federauto Magazine - November / December 2011

of onderdeelnummers op meer dan de helft van de websites. Op basis van de bevindingen van onze Nederlandse collega’s van BOVAG Onafhankelijke Autobedrijven, kunnen we de volgende conclusies objectief formuleren: - De voertuigfabrikanten leven de eisen van de Europese Unie betreffende de levering van technische informatie voor Euro 5-voertuigen grotendeels niet na. - Ze schenden de letter en de geest van de regels die hen worden opgelegd gedeeltelijk. Op enkele zeldzame uitzonderingen na werd de eis om hun website open te stellen voor het opzoeken en raadplegen van technische informatie niet echt ingewilligd. - De informatie is vaak onvindbaar en het is bijna onmogelijk om software-updates over de wagens te downloaden van de websites van de fabrikanten. M.a.w. de voertuigfabrikanten lijken niet veel moeite te doen om het gebruik van technische informatie door de onafhankelijke aftermarket toe te laten en eventueel te vergemakkelijken.

Demonstratie in België Na een bezoek aan Automechanika in Frankfurt waar een demonstratie gegeven werd over de gestandaardiseerde toegang tot technische informatie door Ford, is Jean-François Dinant, vertegenwoordiger van de onafhankelijke herstellers binnen FEDERAUTO, Ford Belgium gaan opzoeken. Uit deze ontmoeting ontstond heel natuurlijk het idee van een demonstratie in België en dit evenement is op 15 september ll. doorgegaan in het Ford Training Center van Kontich. Je moest uiteraard geen Ford-specialist zijn om deze demonstratie te mogen bijwonen, aangezien het Ford-voorbeeld toepasbaar moet zijn op alle merken. Een universele VCI

(Vehicle Communication Interface) volgens de “pasthru SAE J2534”-standaard zou moeten toelaten tot in het hart van het voertuig van alle merken binnen te dringen. Er waren net geen 70 deelnemers op deze demonstratie afgekomen van overal uit het land. Ze volgden allemaal aandachtig de uitleg over het IORS (Independent Operator Repair System). De formule leeft de standaardisering na voorzien door Euro 5 en moet niet verward worden met een diagnosesysteem. Zoals verwacht begint de procedure met een identificatie van de gebruiker en een contractuele verbintenis van de partijen. Het is niet altijd vereist het ondernemingsnummer te controleren. Daarna zijn er verschillende mogelijkheden: gratis of betalende informatie. De onafhankelijke marktdeelnemer moet betalen voor de informatie betreffende de prijzen, de mechanische herstellingen, de elektrische schema’s, de carrosserie, radiocodes en tot slot ook voor de software-updates van het voertuig. De rest wordt ter beschikking gesteld. Ook al leek de situatie ideaal voor de opleider van het merk, de praktische demonstratie op het voertuig was overtuigend genoeg. We kunnen met zekerheid zeggen dat de aanpak transparant was voor de onafhankelijke hersteller.

Het vervolg Het werk van de werkgroep die de naam “Security Forum” kreeg is nog niet gedaan. Na de technische onderhoudsinformatie moet er een modus operandi gevonden worden voor de technische informatie die verband houdt met de veiligheid van het voertuig. Wat dit betreft zal de identificatieprocedure volledig afgesloten zijn op verschillende niveaus om evidente redenen. FEDERAUTO volgt dit dossier op de voet via de bestaande werkgroep binnen CECRA.


www.MediaTel.biz

Maxima le n v er lag ing e pr esta t ie!

Robot Concert

WinAlign ELITE

Regelbare schroefkits in 3 verschillende demping varianten maximale technische verlaging Met TÜV papieren

Optimale prestaties op de race tracks met regelbare top schotels voor de race tracks en baangebruik

maximaal rijcomfort verhoogde prestatie meer rijplezier

Met gratis validatieverslag Goca en montage attest Federauto !

www.KWsuspensions.de

KW Belgium · Kruisstraat 4 · 9031 Drongen Telefoon: 09.325.00.41· eMail: jean.verhaert@kw-suspension.com

>>>

Sortimo kw_90x135_federauto 139_flam_09.indd

1

GLoBELYSt m

Ahcon tyre line 31.08.11 09:46

bedrijfswageninrichtingen op maat

Vernieuwd gamma. Nog lichter! Nog sterker! Zelfde prijs!

Vragen? Contacteer ons op: info@sortimo.be Gratis tel.: 0800 857 59 of fax 0800 857 60 Vrijblijvende offerte met demowagen ter plaatse Actie geldig van 15/09/2011 tem 30/11/2011. Niet cumuleerbaar met andere actie en/of promoties. Alle vermelde prijzen zijn excl. BtW.

Anzeige_Belgien_Workwear_Snickers_August2011_94x139mm_PRINT.indd 1

05.09.11 09:48


Federauto Pro

Pagina 32

Salon

Agribex 2011

Duurzame energie centraal 2011 vordert snel en het feit dat de zomer nauwelijks het vermelden waard was, doet ons vooruitdenken aan de winter. Of dat een leuk vooruitzicht is, valt af te wachten, maar één ding is zeker. Begin december is er Agribex, nog altijd hét grootste indoor landbouwsalon van België. Bijna alle paleizen van Brussels Expo bieden van 6 tot en met 11 december onderdak aan de meest diverse machines voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones. Agribex blijft dus een bezoek waard.  VRconsulting

A

gribex kan bogen op een rijke geschiedenis. De vorige editie sloot een eeuw landbouwsalon af en de organisatie maakt zich nu op voor een nieuwe periode. Agribex heeft zich altijd al als het platform van de uitrustingssector voor landbouw, veeteelt, tuin en groene zones gedragen. Het salon houdt de vinger aan de pols van de sector, maar kijkt ook ver vooruit en gaat op zoek naar nieuwe trends, uitdagingen en opportuniteiten. Volgens organisator Fedagrim is duurzame energie en de rol van de landbouw hierin een thema dat aandacht verdient. Op de klimaatconferentie in het Mexicaanse Cancun is duidelijk gebleken dat de landbouw kan bijdragen tot het terugdringen van CO2-

uitstoot en bijgevolg ook de opwarming van de aarde. Agribex richt hiertoe een educatief thema-eiland in waarbij enerzijds energieproductie maar anderzijds ook -efficiëntie aan bod komen. Duurzaam omspringen met energie is niet enkel het opwekken van groene stroom. Het is ook nieuwe machines ontwikkelen die zuiniger omspringen met energie. Voorts blijven ook de klassieke ingrediënten aanwezig op het tweejaarlijkse salon: de  veetentoonstellingen en -wedstrijden

evenals stallenbouw, stalinrichting en het brede gamma van machines voor akkerbouw en de aanleg en onderhoud van tuin en groene zones. Opgemerkte gast dit jaar zal ook de Duitstalige Gemeenschap zijn als gastregio. Agribex is en blijft een nationaal salon waarin de regio’s een plaats krijgen. De Duitstalige Gemeenschap krijgt dit keer een ereplaats.

Agribex vindt plaats van 6 tot en met 11 december in Brussels Expo. Meer informatie: www.agribex.be

Landbouwbedrijven hebben alles in zich om groene energieproductie een boost te geven.

Doyen Auto Convention 2011

Doyen Auto beloont klanten en leveranciers

API Convention Opio 2011

De jaarlijkse meeting van Doyen Auto werd dit jaar georganiseerd op een goed verborgen locatie in Zuid-Frankrijk. Het Belgische gastheerschap en de prima organisatie droegen bij tot de positieve sfeer onder de bijna 700 aanwezigen. Klaus Van Cauwenberghe

V

oor deze conventie konden API-leden en groothandels hun klanten-garages mee uitnodigen voor een driedaagse. Het geheel is een knap staal van de markt: vrije garages, onderdelengroothandels, het team van Doyen Auto België aangevuld met de sales&marketing medewerkers van een 40-tal fabrikanten die leverancier zijn bij Doyen Auto. Objectief van deze conventie was uiteraard klantenbinding en de cohesie te vergroten

Federauto Magazine - November / December 2011

tussen de API-leden en de garages. Doyen zette de voorbije jaren alles op alles in het versterken van marktpositie in de Benelux en in Frankrijk. We mogen gerust zeggen dat de voorbije jaren de ambitieuze plannen gerealiseerd werden: de bouw van het hypermoderne logistieke platform in Seneffe of de verhuis naar de nieuwe kantoren in Anderlecht. Dat Doyen zowel voor zijn eigen salesteams als voor zijn API-leden investeerde in iPads toont aan dat het menens is op alle vlakken.

“De ambities blijven onveranderd groot. Daarbij speelt de ondersteuning van de grossiers en de universele autobedrijven een hoofdrol. Een andere prioriteit is het uitbreiden van het grossiersnetwerk, ook in Nederland,” aldus Didier Schicks, Algemeen Directeur Doyen Auto België. Er is uiteraard verschil tussen een API-grossier en de andere automaterialengrossiers uit het klantennetwerk van Doyen: een API-grossier kiest in principe voor het gehele leverings-


Federauto Pro

Pagina 33 

Overeenkomst

programma van Doyen Auto. Ze ondersteunen ook ons totale dienstverleningspakket naar het universele autobedrijf. Kortom: er is een hoge mate van loyaliteit naar Doyen Auto. Doyen Auto en zijn leveranciers-fabrikanten moeten ervoor zorgen dat het universele autobedrijf technisch gezien up-to-date blijft en zich anderzijds met een onderscheidende positie ten opzichte van de concurrentie richting consument blijft profileren. Wat betreft de technische diensten gaat Doyen Auto erg ver in het ondersteunen van het universele autobedrijf. Doyen Auto heeft daartoe de afdeling Datec, wat staat voor Doyen Auto Technics, met onder andere diagnosespecialisten in huis die via de helpline, maar ook ter plekke in de werkplaats van het autobedrijf zelf behulpzaam zijn bij het oplossen van bijvoorbeeld complexe elektronische storingen. Binnen deze afdeling is ook alle knowhow aanwezig van diagnoseapparatuur, ook al omdat Doyen zelf distributeur is. Doyen Auto startte een paar jaar terug met het succesvolle gereedschappenconcept, My Tools genaamd. Tom Van Meenen, Marketing Manager Doyen Auto en bedenker van het concept, licht toe: “De grossiers uit het Doyen Auto-netwerk hebben ons om een actieve en vooral concurrerende aanwezigheid in de gereedschappenmarkt gevraagd: My Tools.” Met deelnemende gereedschappenfabrikanten (waaronder merken als Beta, Hitachi, Teng Tools, Rodcraft) zijn concurrerende condities en afspraken over aftersales gemaakt. “My Tools-producten worden door Doyen Auto en haar grossiersnetwerk via een catalogus en een website aangeboden”, legt Tom Van Meenen uit. “De levering van de gereedschappen en het equipment wordt rechtstreeks door de fabrikanten en importeurs gedaan. Doyen draagt naast de marketing van My Tools ook zorg voor de centrale facturatie. Door het concept My Tools worden onnodige voorraad- en logistieke kosten voorkomen.” Doyen Auto maakte van zijn conventie gebruik om meteen een minibeurs te organiseren met niet minder dan 40 leveranciers-exposanten die allen de opdracht kregen om promoties uit te werken in samenwerking met Doyen Auto zelf. De meeste aanwezige fabrikanten op de bijeenkomst van Doyen Auto in Opio waren niet alleen ten aanzien van de aftermarkt optimistisch gestemd; ook de OE-markt trekt weer iets aan. De vraag van diverse autofabrikanten is sterk gestegen. Fabrikanten hebben duidelijk gezien dat er aparte productlijnen mogen bestaan voor de groeiende vervangingsmarkt in de naverkoop. Valeo heeft met zijn elektrische raammechanismen bijvoorbeeld een gamma van 829 artikelen voor 37 merken waarbij in elke verpakking een duidelijke meertalige montagehandleiding ingesloten zit. Als producent van OE-intercoolers levert Valeo deze ook voor 91 toepassingen voor nagenoeg alle merken.

Rodcraft plaatste er de kleinere versie van de slagmoersleutel uit the Beast-serie in het licht: nauwelijks 1,25 kg met een kracht van 660 nm. Groot voordeel is dat hij omwille van compacte afmetingen gebruikt kan worden op moeilijk bereikbare plaatsen bb. in een ruimte van 16,5 cm. Moog – stuur-en ophangingsonderdelen als  onderdeel van Federal Mogul toonde dan weer het belang aan van de met een kataforese gecoate bladmetalen plaatstalen draagarm: het enige merk in de auto-aftermarket dat dit procedé aanbiedt: een veel hogere weerstand tegen roest en uiteraard een betere weerstand tegen gelijk welke impact. Het  leidt in ieder geval tot een langere levensduur. Doyen Auto maakte van de gelegenheid gebruik om zijn topleveranciers in de bloemetjes te zetten tijdens de Doyen Auto Suppliers Awards: de trofee voor Best My-Tools Supplier ging naar Vroman nv, leverancier van oliën; de  Marketing Award ging naar Tenneco; de Commercial Award ging naar Federal Mogul en de Award voor de Supplier of The Year was bestemd voor TRW, waarbij elementen als productgamma, -kwaliteit, sales- en marketingondersteuning en de prijspositionering een sleutelrol speelden. Tot slot stelde Doyen Auto er eveneens officieus zijn garageconcept 1,2,3///Autoservice voor. De definitieve lancering naar de consument is voorzien voor december. In  dit stadium wordt ernaar gestreefd een volledige nationale dekking te krijgen in België. Volgens de woordvoerders lukt dit vrij aardig met op termijn 120 garages onder dit label.

cteur Algemeen Dire Didier Schicks, lgium Doyen Auto Be

Tom Van Meenen, Marketing Manager Doyen Auto Belgium

econcept ,3///Autoservice garag Look ’n feel van het 1,2

Supplier of the Year: TRW Aut omotive met Kévin Serou, Sales Developmen t Coordinator

Auto beurs in Opio Sfeerbeeld van de Doyen

Federauto Magazine - November / December 2011


Diensten

Pagina 34

Technisch dossier

Batterij

Oude technologie met nieuwe toekomst 2011 wordt een memorabel jaar in de autogeschiedenis. Het is immers de eerste keer dat er elektrische auto’s opduiken in de showroom. De batterij die voor het eerst in de 18de eeuw werd uitgevonden in Leiden, heeft nog een mooie toekomst. Maar het zijn niet enkel de lithium-ion batterijen van de elektrische auto’s die onze toekomst helpen bepalen. Ook de klassieke batterij is in volle ontwikkeling om te kunnen voldoen aan de auto’s met verbrandingsmotor die steeds meer met een stop/start-systeem zijn uitgerust. Antoine Vilain

H

et was in 1746 dat Pieter van Musschenbroeck uit het Nederlandse Leiden als eerste publiceerde over zijn uitvinding waarbij hij erin was geslaagd om elektriciteit op te slaan. De benaming Leidse fles vertelt niet enkel iets over de plaats van herkomst. Glas was toen het enige beschikbare materiaal dat kon weerstaan aan de bijtende kracht van het zwavelzuur dat gebruikt werd om de elektrolyse tot stand te brengen. De Leidse fles was in feite één cel met een positief en een negatief geladen materiaal die beiden van elkaar werd gescheiden door een separator. Door verschillende van die flessen met elkaar in verbinding te brengen ontstond een batterij van cellen en daarmee kreeg ‘batterij’ een vaste plaats in onze woordenschat. De batterij kende vrij gauw een toepassing in de auto, ook al werden de eerste vierwielers met verbrandingsmotor nog manueel in

gang gezwengeld. Die batterij heeft door de tijd heen verschillende evoluties ondergaan. De materialen, verbindingen en de samenstelling werd als maar verbeterd. Ook een grote doorbraak was de materiaalkeuze - kunststof - voor de batterijbak. Er was de algemene overschakeling van 6 op 12 volt en 20 jaar geleden werden de onderhoudsvrije batterijen meer de norm dan de uitzondering. De elektrolyse zorgt er voor dat er verdamping ontstaat, meer bepaald van het water waarmee het zuur is verdund. Door bovenop de cellen een labyrint van kanalen te installeren, wordt bij een onderhoudsvrije batterij de damp opgevangen en uiteindelijk weer naar de batterij gekanaliseerd. Die onderhoudsvrije batterij, zoals die vandaag algemeen is verspreid, paste volledig bij de langere onderhoudsintervallen die mogelijk werden door het elimineren van smeerpunten, het verbeteren van de motorolie

Het stop/start systeem vraagt enorm veel van de batterij. Bosch-document

en de toegenomen betrouwbaarheid van het koelsysteem, door gebruik te maken van een gesloten circuit. Maar vandaag staan we weer voor nieuwe uitdagingen. Steeds meer auto’s zijn leverbaar, of zelfs standaard voorzien, van een stop/start-systeem. Dat betekent dat de batterij extra op de proef wordt gesteld.

Twee families Een batterij wordt het zwaarst belast als de motor wordt gestart. De startmotor eist veel energie op en het duurt relatief lang voor de batterij weer volledig op spanning is. Komt daar nog bij dat er steeds meer elektrische functies aanwezig zijn in de auto. Denken we maar aan elektrisch bediende ramen, airco, achterruitontdooiing en dat zijn nog maar comfort-items. Dan hebben we het nog niet over de rijhulpmiddelen (zoals onder meer elektrische stuurbekrachtiging) of de elektriciteit die nodig is om de verschillende sturingen te voeden. Het spreekt vanzelf dat met een stop/start-systeem de batterij nog eens extra wordt belast. Het  is immers mogelijk dat de motor op korte tijd verschillende keren moet worden gestart. Precies daarom is het nodig om over meer performante batterijen te beschikken die sneller opladen maar tegelijk ook beter hun spanning behouden. Batterijen die compatibel zijn met stop/start-systemen kunnen in twee groepen worden opgedeeld . De eerste groep heet EFB. Deze afkorting staat voor ‘Enhanced Flooded Battery’. De tweede groep heet AGM en hier staat de afkorting voor Absorbent Glas Mat.

AGM De AGM-batterijen zijn de krachtigste en zijn een noodzaak als het stop/start-systeem wordt gecombineerd met een zogenaamde ‘slimme’ alternator die aan energierecuperatie doet en dus voornamelijk werkt bij het vertragen en afremmen van de auto. Bij dit type batterij zijn er matten vervaardigd met glasvezel tussen de

Federauto Magazine - November / December 2011


Diensten

Pagina 35 

Technisch dossier Varta biedt nu de AGM- en EFB-technologieën aan in zijn productgamma.

loden platen aangebracht. Die matten slaan als het ware het zuur op en mee door het comprimeren van de materialen wordt ervoor gezorgd dat het zuur zich zo dicht mogelijk bij de platen bevindt waardoor een snelle en efficiënte reactie mogelijk is. De AGM-batterij heeft trouwens verschillende voordelen zoals een langere levensduur, een beschikbaarheid aan energie die consistent is, vier keer beter bestand tegen het op- en ontladen, bestand tegen het overhellen en het lekken en uiteraard is ze volledig onderhoudsvrij.

EFB De EFB-batterijen zijn iets goedkoper dan de AGM’s maar nog altijd aanzienlijk performanter dan een ‘gewone’ batterij. Ze zijn als het ware op maat gemaakt voor stop/start-systemen waarbij niet aan energierecuperatie wordt gedaan. EFB’s zijn met andere woorden niet geschikt voor toepassingen waarbij wel aan energierecuperatie wordt gedaan. In vergelijking met ‘gewone’ batterijen zijn EFB’s twee keer beter bestand tegen het op- en ontladen. Ze zijn uiteraard ook onderhoudsvrij en onderscheiden zich door een polyester membraan in plaats van een glasvezelmat bij de AGM’s. Deze batterijen kunnen tegen een hellingshoek van 55 graden verdragen en ze leveren opmerkelijk betere startprestaties dan een ’gewone’ batterij, zeker ook als er korte afstanden worden gereden of als er frequent moet worden gestart.

Starten met riem Er zijn verschillende types stop/start-systemen in gebruik. Eén daarvan heet StARS wat de afkorting is van ‘Starter Alternator Reversible System’. Het meest opmerkelijke aan dit systeem dat van Valeo komt, is dat de alternator een dubbele functie heeft. Als de motor draait, werkt hij als generator en bij het starten van de motor treedt hij op als starter. Deze alternator/starter wordt aangedreven door een multibelt - een riem dus - die naargelang de toepassing getrokken of geduwd wordt. StARS was aanvankelijk enkel van toepassing bij benzinemotoren en in combinatie met een gerobotiseerde versnellingsbak (bv. Citroën) of een CVT (bv. kleinere modellen van Mercedes). Geen diesels dus omdat de compressieverhouding te hoog ligt en dat problemen zou kunnen veroorzaken bij de riemaandrijving. Ondertussen heeft Valeo een tweede generatie klaar en die heet i-StARS. Dit nieuwe systeem dat geleverd wordt aan Citroën en Peugeot is niet enkel combineerbaar met een benzinemotor en een CVT of een gerobotiseerde versnellingsbak. Het kan ook met een manuele versnellingsbak en zelfs een dieselmotor, voor zover de compressieverhouding beperkt blijft zoals bij de 1.6 HDi, een motor die ook door Ford, Mazda en Volvo wordt gebruikt. De alternator/starter is verbonden met een interface die op zijn beurt met het ECU is ver-

bonden. Het ECU controleert onder meer de batterijspanning en de temperatuur van de koelvloeistof. Maar er zijn nog belangrijke data waarmee rekening wordt gehouden. Bedoeling is dat de motor uitvalt als de auto volledig tot stilstand komt of als de auto nog beweegt bij een beperkte snelheid van maximum 8 km/u. Tegelijk moet ook de bestuurder remmen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op respectievelijk de ABS-sensoren en een pedaalsensor. Van het ogenblik dat de bestuurder het rempedaal lost, wordt de alternator/starter op gang gebracht en start de motor. Het starten gebeurt relatief snel en met nauwelijks enig kabaal omdat er geen rondsel is die in de starterkrans ingrijpt.

Klassiek Bosch, maar ondertussen ook Valeo en andere producenten, hebben als alternatief een klassieker stop/start-systeem. De functies opladen en starten worden van elkaar gescheiden en we vinden dus een afzonderlijke alternator (met V-riem) en starter (met rondsel). Beiden zijn opgewaardeerd om de betrouwbaarheid, de duurzaamheid en de capaciteit te vergroten. Voordeel van dit systeem is dat het ook met een manuele versnellingsbak en een zwaardere dieselmotor kan worden gecombineerd. Het systeem registreert het stilstaan van de auto via de ABS-sensoren. Verder zijn er pedaalsensoren en een voeler die registreert of er een versnelling is ingeschakeld. In principe valt de motor stil als de auto stil staat, neutraal is ingeschakeld en het koppelingspedaal wordt losgelaten. Vanaf het moment dat de bestuurder het koppelingspedaal indrukt wordt de motor opnieuw gestart. Om het starten zo snel mogelijk te laten verlopen wordt het rondsel van de startmotor naar voor geschoven van bij het stilvallen van de motor.

Micro-hybride Een van de grote uitdagingen bij het ontwikkelen van een stop/start-systeem is er voor te zorgen dat de motor zo snel mogelijk aanslaat eens de bestuurder wil vertrekken en dat vraagt om een performante en aangepaste batterij. Om de belasting van de batterij te beperken is er het SISS of het ‘Smart Idle Stop System’ dat onder meer wordt gebruikt bij Mazda en Por-

sche. Zo zal dit systeem rekening houden met de zuigerpositie, de klepopening, de injectietiming en hoeveelheid ingespoten brandstof. Dank zij deze parameters is het mogelijk om bij het starten de injectie te beginnen bij de cilinder waarvan de zuiger gestopt is bij het einde van de compressie. Een nog verdere evolutie is het ISG of ‘Idle Stop & Go’. Ook hier wordt rekening gehouden met bovenstaande parameters, maar het systeem kan al in werking treden (motor uitvallen) als de auto niet volledig stilstaat maar als de rijsnelheid minder dan 5 km/u bedraagt. Het systeem werkt bovendien enkel als het koppelingspedaal niet is ingedrukt, neutraal is ingeschakeld, de koelvloeistof meer dan 45 °C heeft, de buitentemperatuur hoger 3 °C is, de katalysator warmer dan 200 °C heeft, er geen motormankementen zijn vastgesteld, de batterij voldoende is bijgeladen (meer dan 75 %) en bovendien een temperatuur tussen 2 en 60 °C heeft, de bestuurder zijn gordel om heeft, de vacuüm druk van de rembekrachtiging niet te laag is, de deuren en motorkap dicht zijn en de aanjager van de verwarming/ventilatie niet op maximum staat. Bovendien zal de het stop/start niet in werking treden als de motor niet langer dan 15 seconden draait. Systemen waarbij de motor al uitvalt als de auto nog stilletjes uitbolt, worden microhybride genoemd.

Slimme batterij Een EFB- of AGM-batterij is voorzien van een BMS (Battery Management System) dat de batterij beheert en onder meer de spanning registreert. Door dit BMS kan een EFB- of een AGM-batterij enkel worden vervangen in een professionele werkplaats. Bij vervanging moet de nieuwe batterij immers in het systeem worden geregistreerd en dat kan enkel door een aangepaste diagnosetester. De performante batterijen die gebruikt worden voor stop/start zorgen ervoor dat elektrische functies zoals airco, motorkoeling of elektrische ruiten ook bij stilstand over voldoende stroom beschikken. Sommige constructeurs kiezen ervoor om een tweede kleinere batterij te voorzien.

Federauto Magazine - November / December 2011


toekomstopwielen.be heeft een hart voor Garagasten

Niet te missen, die nieuwe GaragastenGids! De GaragastenGids verschijnt eind december 2011 en is helemaal gratis.

Alle jongeren met een hart voor auto’s en techniek zetten een onbedwingbare vreugdedans in: hun geliefde Garagasten zijn terug! En wel om vol trots hun nagelnieuwe GaragastenGids voor te stellen, de onmisbare wegwijzer in de wondere wereld van de techniek.

Sinds 2002 trekken de Garagasten van toekomstopwielen.be als echte avonturiers door het wijde landschap van auto’s en technologie. Hun missie? Jongeren van 11 tot 15 jaar charmeren en hun smeulende passie voor techniek hoog doen oplaaien. Anno 2011 zetten de Garagasten hun tocht verder en lanceren ze de tweede editie van hun GaragastenGids. Die gids wordt opnieuw een prachtig verzamelwerk dat helemaal op het lijf van de jonge techniekliefhebbers geschreven is. Technische principes worden haarfijn uit de doeken gedaan en meteen gekoppeld aan een praktische toepassing in de autowereld. Niet dat het een naslagwerk wordt vol ingewikkelde schema’s en duffe tekst. Verre van. De Garagasten brengen hun verhaal ook nu weer met coole foto’s, leuke tekeningen en grappige tekstjes. Hebt u een zoon of dochter tussen 11 en 15 jaar oud? Zit er in uw vriendenkring een technische bolleboos van deze leeftijd? Verras hem of haar dan met een GRATIS exemplaar van de GaragastenGids. En als uw Garagast maar niet genoeg krijgt van techniek, dan is er altijd nog de GaragastenSite www.garagasten.be. Die website zit boordevol experimenten, technische info en toffe spelletjes.

Gratis inschrijven voor de GaragastenGids kan snel en makkelijk via www.garagasten.be. Voor 6 december 2011 het online formulier invullen volstaat. De GaragastenGids valt net voor kerst bij alle bestellers in de bus. Let wel: wie vorig jaar al de eerste editie van de GaragastenGids ontving, blijft als Garagastenlezer geregistreerd. Opnieuw inschrijven hoeft niet.

Alle gegevens zullen alleen gebruikt worden om de aanvrager op de hoogte te houden van niet-commerciële informatie over toekomstopwielen.be-projecten. Inzage, wijziging of schrapping van de persoonlijke gegevens kan op eenvoudig verzoek via het adres van toekomstopwielen.be

toekomstopwielen.be is een actie van de autosector. Meer info op www.toekomstopwielen.be


Pagina 37 

Sectionaalpoorten met grote glasoppervlakken

In Memoriam Eind augustus ll. vernamen wij het overlijden van dhr. August Hermans. Hij werd op 5 maart 1931 geboren in Herentals en was een welbekend figuur in het autodealermilieu. August Hermans was de stichter van de firma HERGON waarvan hij gedurende vele jaren de leiding en ontwikkeling op zich nam.

Hij was betrokken bij zijn sector en was ook uiterst actief binnen de beroepsfederaties. Zo was hij bestuurder van GDA en van FEDERAUTO Brabant. Als lid van het paritair comité voor het garagebedrijf verdedigde hij binnen dit comité de werkgevers met kracht en volharding. Hij is ook bestuurder geweest van het sociaal fonds voor het garagebedrijf. Zijn werk, zijn wil en de kijk die hij had op de sector hebben er uiteraard toe geleid dat hij deel uitmaakte van de onderhandelaars die de fusie van de beroepsverenigingen van de autosectoren mogelijk maakten. De Laureaat van de Arbeid August Hermans was ook erevoorzitter van de vereniging « Mannen van ‘31 », stichtend lid van de sectie Kiwanis /Leuven en stichtend lid van Probus/ Leuven. Wij betuigen zijn familie en naasten dan ook onze innige deelneming.

Auto’s laten zich gemakkelijker verkopen bij veel daglicht!

Hoe bereken ik de BTW bij de margeregeling?

www.vraaghetaanfederauto.be

Ons serviceteam is steeds bereikbaar, 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Hörmann levert het grootste assortiment van heel Europa aan industriepoorten met grote glasoppervlakken en passende aandrijvingen. Alleen bij Hörmann: de DURATEC kunststofbeglazing voor industrie-sectionaalpoorten met hoogste krasbestendigheid. Voor duurzaam klaar zicht in uw showroom.

Deuren voor woning en industrie

Voor meer info:

www.hormann.be

Tel.: 078 150 083 • Fax: 078 151 683 • info@hormann.be

Federauto Magazine - November / December 2011


Diensten

Pagina 38

EDUCAM

Nieuwe niet-technische opleiding

Van onthaal tot interactieve receptie De werkplaats is het hart van uw autobedrijf: ze is het contactpunt met uw klant en is vaak het financiële fundament van uw onderneming. De organisatie van de receptie verdient dus al uw aandacht want ze brengt de succesfactoren van uw bedrijf aan het licht, maar ook de kritische punten van uw werking en belangrijke aanwijzingen om uw rendabiliteit te verhogen. Een bekwame receptionist is voor een bedrijfsleider bijgevolg een waardevolle medewerker. EDUCAM

A

ls kennis- en opleidingscentrum voor de autosector en de aanverwante sectoren ondersteunt EDUCAM zijn partners/ klanten ook in de niet-technische aspecten van het vak, namelijk met een ruim aanbod aan sectorgerichte trainingen. De opleiding “Van onthaal tot interactieve receptie” is daar een mooi voorbeeld van.

Gemiste kansen De communicatievaardigheden van uw receptionist zijn van cruciaal belang. Hij vormt uw rechtstreeks aanspreekpunt van uw klant. Zijn houding (en wat hij uitstraalt) geeft uw klant een beeld van uw bedrijf en kan van doorslaggevend belang zijn met het

De communicatievaardigheden van uw receptionist zijn van cruciaal belang in uw klantenrelaties.

oog op toekomstige keuzes die uw klant zal maken. De training “Van onthaal tot interactieve receptie” begint met een overzicht van de talrijke taken en verantwoordelijkheden van een receptionist. Bewust van zijn voorname rol verwerft hij vervolgens nieuwe technieken en competenties om zijn rol accurater en efficiënter te vervullen. Zo leert hij met name aankoopsignalen te detecteren. De opleiding heeft trouwens ook aandacht voor de centrale plaats van uw klant, en vooral van de klant van uw werkplaats.

Klantencontacten rendabel maken Uw communicatie kan voor uw klant een voorname bron van zowel tevredenheid als ontevredenheid vormen. Na deze opleiding is de deelnemer in staat om zijn communicatie in te zetten om de aftersales rendabiliteit te optimaliseren. Hij zal met name: - zijn activiteiten in verband brengen met de optimalisering van de werkplaatsrendabiliteit; - de zeven contactmomenten met de klant professioneel en klantgericht volbrengen; - met zijn dagelijkse werkdruk omgaan en weten wat hij kan doen om zijn werk met een comfortabeler gevoel te volbrengen.

Praktische aanpak De opleiding telt drie dagen en is als volgt gestructureerd: Dag 1 - Rol en belang van de receptionist in het autobedrijf - Communicatie en feedback Dag 2 - Klantentypologie en het eerste contact - Effectief telefoneren - Koopsignalen detecteren en gebruiken

Federauto Magazine - November / December 2011

Ontdek onze andere niet-technische trainingen voor uw sector. Met deze trainingen legt u de nadruk op externe klantgerichtheid en interne efficiëntie. Enkele voorbeelden: • Parts management • Selectie, werving en retentie • Assertieve communicatie • Samenwerken op de werkvloer • Klachtenbehandeling • Commercieel handelen voor de servicetechnicus • Adviserend verkopen • Prospecteren • Verkoop- en onderhandeltechnieken • Onderhandelen met overtuigingskracht Wil u meer weten over deze opleidingen? Of heeft u andere opleidingsbehoeften waar u geen passend antwoord op vindt? Bel  EDUCAM op het nummer 02 778 63 30 of mail naar inf‌o‌@‌educam‌.‌be.

Dag 3 - Omgaan met werkdruk - Klachtenbehandeling en conflictenbeheer Het theoriedeel is herleid tot de essentie en ondersteunt de praktijk. In talrijke simulatieoefeningen kunnen de deelnemers de verworven kennis onmiddellijk in de praktijk toepassen.


Diensten

Pagina 39 

Partnership

Fleet Profile, DE gegevensbank van de wagenparken

“Onze doelstelling is uw verkoop een boost te geven” De verkoop aan ondernemingen is iets waar men als dealer niet omheen kan, wil men zijn volumes verhogen. Wat is het marktpotentieel echter? En vooral hoe de commerciële doeltreffendheid op deze markt optimaliseren? Fleet Profile geeft hier bijzonder concrete antwoorden op. De uitleg volgt.

K

unt u ons kort uw activiteiten voorstellen? Pierre Mercier: Het concept is eenvoudig: Fleet Profile wil de best mogelijke gegevensbank aanbieden aan de leveranciers, met name dealers, die de prospectie van wagenparken van ondernemingen willen optimaliseren. Wanneer de baas aan een verkoper vraagt om wagenparken te prospecteren, is de identificatie van potentiële klanten een belangrijk obstakel. Wij gaan verder want we benoemen deze potentiële klanten en houden de informatie up-to-date, wat zorgt voor een aanzienlijke tijd- en efficiëntiewinst doordat het verkoopteam de kans krijgt zich direct met de essentie bezig te houden, namelijk het contact met de markt met kennis van zaken. Er bestaan talrijke gegevensbanken. Welke nieuwe oplossingen biedt Fleet Profile? Yannick Mathieu: Fleet Profile is de enige gegevensbank die alle informatie verzamelt die noodzakelijk is voor de prospectie van wagenparken. Wij investeren dan ook voortdurend in de kwaliteit en het updaten door systematisch meer dan 10.000 ondernemingen op te roepen hun gegevens up-to-date te houden. We identificeren ook vernieuwingsplannen waardoor onze klanten weten wanneer ondernemingen opnieuw zullen investeren in voertuigen. We verkiezen trouwens een langetermijnrelatie met onze klanten waardoor ze in real time alle informatie bekomen die wij op de markt verzamelen. U heeft zopas een partnership gesloten met ­FEDERAUTO. Welk voordeel kunnen haar leden daaruit halen? Yannick Mathieu: De dealers en in het bijzonder zij die in de stadscentra gevestigd zijn, hebben begrepen dat een groot deel van het verkoopvolume tegenwoordig bij ondernemingen ligt. Wij bieden wie wil aan hen te helpen om hun marktaandeel te verhogen en dit gebeurt eenvoudigweg door hen alle gegevens te leveren van alle ondernemingen die commerciële doelgroepen kunnen zijn in hun klantenzone. In functie van het voor de follow-up beschikbare team, in functie van de lokalisatie of het doelgroeptype (kleine, middelgrote of grote wagenparken), kunnen wij enkele honderden tot verschillende duizenden potentiële kopers leveren. Vervolgens kunnen wij onze klanten helpen om deze gegevens

Yannick Mathieu (Business Development Manager) en Pierre Mercier (CEO van Computer Profile en Fleet Profile) bieden concrete oplossingen om het binnendringen van de wagenparkenmarkt te verhogen.

In de gegevensbank van Fleet Profile bevinden zich: 11.500 ondernemingen 1.065.000 wagens en bedrijfsvoertuigen Meer dan 40.000 beslissingnemers (34.400 persoonlijke e-mailadressen) De grootte en samenstelling van elke wagenpark, met inbegrip van bedrijfsvoertuigen De financieringswijzen De wagenparkvernieuwingsplannen Bijkomende prestaties: Marktanalyse • Financiële scoring van de potentiële kopers • Direct marketing • Commerciële coaching

zo goed mogelijk te beheren en dit zowel hogerop (marketingcampagne, afspraken maken) als lager (monitoring en coaching van verkopers) in de verkoopketen. Boeiend is dat het allemaal specifieke gevallen zijn en wij ons dus voortdurend aan de vraag moeten aanpassen. Welke balans kunt u nu opmaken van Fleet Profile en welke plannen heeft u? Pierre Mercier: Na twee jaar werking hebben wij het vertrouwen gewonnen van een 50-tal grote marktdeelnemers (invoerders, petroleummaatschappijen, verhuurmaatschappijen, verzekeraars enz.). Het getrouwheidspercentage bedraagt meer dan 90 %, omdat onze klanten heel gemakkelijk hun return kunnen berekenen. Onze plannen bestaan er eerst en

vooral in onze klanten te helpen om steeds scherper te kunnen concurreren, ook in lokale kleinere structuren. Dit gebeurt ten eerste door de ontwikkeling en het onderhoud van de gegevensbank, maar ook via ICT-tools die toelaten deze gegevens doeltreffend en gemakkelijk winstgevend te maken. Fleet Profile beschikt, dankzij zijn moederbedrijf Computer Profile, over instrumenten die bijzonder hoge prestaties leveren om de gegevens te analyseren, de markt te kennen en begrijpen en dus met kennis van zaken een echt optimale prospectie te doen. We willen in de toekomst de commerciële prestaties van onze klanten verhogen. Er rest ons nog veel werk!

Federauto Magazine - November / December 2011


Diensten

Pagina 40

Partnership

My Toledo

Uw abonnement raadplegen en beheren Toledo Telecom, de alternatieve Belgische operator en partner van FEDERAUTO, kondigt met trots de lancering aan van zijn nieuwe geïndividualiseerde beheertool: My Toledo. Deze onlinedienst laat de leden van FEDERAUTO toe op elk moment hun account op een duidelijke en transparante manier te raadplegen. Gegevens wijzigen, facturen raadplegen, verbruik analyseren en Toledo-producten beheren: allemaal kinderspel! Tekst en uitleg over deze nieuwigheid… Stephanie Plaitin

N

a de lancering van zijn nieuwe website vorig jaar wilde operator Toledo Telecom zijn klanten nog meer duidelijkheid en transparantie bieden, waarden die de onderneming na aan het hart liggen. Vandaar dat Toledo Telecom het interactieve platform “My Toledo” ontwikkelde, waarmee zijn klanten niet alleen gedetailleerde informatie kunnen terugvinden, maar ook een grondige analyse van hun persoonlijke account. My Toledo is zowel bestemd voor particulieren als voor bedrijven - My Toledo Residentieel en My Toledo Business - en biedt een modern, aangenaam en uiterst gebruiksvriendelijk design. Alle gegevens en analyses worden er duidelijk gestructureerd gepresenteerd én aangepast aan de dagelijkse leefwereld van particulieren en ondernemingen.

Wat vind ik terug in My Toledo? • ‘Mijn profiel’ bevat alle gegevens over de account van de Toledo Telecom-klant (particulier of bedrijf ). • ‘Mijn factuur’ omvat alle facturen van de voorbije twee jaar, van de meest recente tot de oudste. U kan ze ontvangen per e-mail of per post, met of zonder detailgegevens. • ‘Mijn verbruik’ stelt de gebruiker in staat om zijn verbruik te controleren en te analyseren. Particulieren hebben op die manier een permanent overzicht van hun vast, mobiel en internetverbruik, met mogelijkheid tot verbruiksanalyse. Bedrijven van hun kant hebben steeds een overzicht van hun mobiele en internetquota, en van hun lopende vaste en mobiele gesprekken, eveneens met mogelijkheid tot verbruiksanalyse. Al die informatie kan gedownload worden als Excel- of pdf-bestand. • ‘Mijn diensten’ biedt een detailoverzicht van alle producten waarop de Toledo Telecom-klant geabonneerd is, plus de mogelijkheid om informatie te vragen over andere oplossingen van Toledo Telecom.

Federauto Magazine - November / December 2011

• ‘Hulp en bijstand’ geeft antwoord op vragen zoals ‘Wat moet ik doen als ik verhuis?’ en is nuttig om meer inzicht te krijgen in uw facturen en om My Toledo beter te leren gebruiken. Bovendien bevindt zich hier ook een lijst met hulpnummers van Toledo Telecom en een contactformulier waarop vragen genoteerd kunnen worden. Daarbij bestaat de mogelijkheid om te vermelden wanneer en waar Toledo Telecom opnieuw contact met de klant kan opnemen. Kortom, Toledo Telecom lanceert hiermee een handig en nuttig instrument dat de leden van FEDERAUTO enorm van pas zal komen.

FEDERAUTO-voordelen Toledo Telecom is een 100 % Belgische en uiterst klantgerichte telecomoperator die het levenslicht zag in 1997. De leden van FEDERAUTO genieten exclusieve tarieven die uitgesproken voordelig zijn op het vlak van mobiele telefonie (abonnementskost twee keer minder duur dan de klassieke tarieven en gratis oproepen tussen leden), data en vaste telefonie (nationaal en internationaal). De leden van FEDERAUTO zullen ook andere voordelige diensten kunnen genieten over VoIP, Fax to Mail, ADSL/VDSL/SDSL, speciale nummers (090, 070, 0800 …)…

Neem contact op met ons op het nummer 0800/35.000 of stuur een e-mail naar federaut‌‌o‌@‌toledo‌.‌be.


Diensten

Pagina 41 

Goed om te weten

Wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen

Overdracht onder gerechtelijk gezag Een onderneming die in financiële moeilijkheden verkeert, kan haar toevlucht zoeken tot een van de beschermingsmechanismen van de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Deze wet laat een onderneming onder meer toe om haar activiteiten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een andere onderneming met het oog op het behoud ervan. In het kader van een dergelijke overdracht kunnen de arbeidsvoorwaarden die van kracht zijn in de onderneming binnen bepaalde perken worden gewijzigd. Stefaan Diels et Bart De Moor, advocaten Taylor Wessing

D

e wet van 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen die op 1 april 2009 in werking is getreden, biedt ondernemingen de mogelijkheid om een opschorting van betaling te verkrijgen en op die manier een tijdelijke bescherming tegen de schuldeisers te verkrijgen. Deze wet vervangt het zogenaamde gerechtelijk akkoord waarvan het succes ondermaats bleef. De procedure laat de onderneming toe om onder gerechtelijke bescherming: - een minnelijk akkoord af te sluiten met twee of meer schuldeisers; - in een procedure van collectief akkoord met een stemming het akkoord van alle schuldeisers te verkrijgen over een reorganisatieplan waarin zij moet aangeven hoe zij haar schulden ten opzichte van haar schuldeisers zal voldoen; - een overdracht onder gerechtelijk gezag te realiseren van het geheel of een gedeelte van de onderneming of van haar activiteiten, waarna de overdragende juridische entiteit (met de daarin overblijvende activa en personeelsleden) in de meeste gevallen failliet gaat of vrijwillig vereffend wordt. Deze overdracht vindt plaats onder het toezicht van een gerechtsmandataris en gebeurt in overleg met de werknemersvertegenwoordigers binnen de onderneming. In geval van een overdracht onder gerechtelijk gezag voorziet de wet dat de overdrager en de verkrijger samen met de werknemersvertegenwoordigers kunnen overeenkomen om de arbeidsvoorwaarden te wijzigen en is de verkrijger niet verplicht om alle werknemers van de overdrager over te nemen. De keuze om te bepalen welke werknemers worden overgenomen, moet wel bepaald worden door technische, economische en organisatorische redenen zonder dat er sprake mag zijn van

verboden discriminatie. Zelfs wijzigingen aan de individuele arbeidsovereenkomsten van de overgedragen werknemers zijn binnen bepaalde perken mogelijk. Hiermee wijkt de wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen af van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis van 7 juni 1985 die handelt over de overdracht van onderneming buiten het kader van een overdracht onder gerechtelijk gezag. Deze collectieve arbeidsovereenkomst laat de verkrijger immers niet toe om de arbeidsvoorwaarden ingevolge de overdracht te wijzigen en verplicht de verkrijger om alle werknemers over te nemen. In het kader van de overdracht dient de overdrager de kandidaat-verkrijger schriftelijk in te lichten over de verplichtingen die betrekking hebben op de werknemers die betrokken zijn bij de overdracht en over alle bestaande vorderingen die de werknemers zouden hebben ingesteld tegen de overdrager (die hun werkgever is). Op hetzelfde ogenblik dient de overdrager aan de individuele werknemers ook kennis te geven van de verplichtingen die ten aanzien van hen gelden en bezorgt zij aan de verkrijger een afschrift van de kennisgeving die aan de werknemers is gedaan. In dit verband is het belangrijk erop te wijzen dat de verkrijger enkel gebonden kan zijn tot verplichtingen die hem door de overdrager schriftelijk werden meegedeeld. Overigens kunnen de verkrijger, de overdrager of de gerechtsmandataris aan de arbeidsrechtbank de homologatie vragen van de voorgenomen overdracht in zoverre de overdracht de rechten en de plichten van de werknemers aanbelangt. Deze homologatie mag niet worden verward met de homologatie van het gehele reorganisatieplan door de rechtbank van koophandel. De homologatie voor de arbeidsrechtbank wordt gevraagd voor de overdracht zelf, de lijst van de overgenomen of over te nemen werknemers, de vastgestelde arbeidsvoorwaarden en de schulden. Het

vragen van dergelijke homologatie is geen verplichting. Het voordeel is dat in geval de arbeidsrechtbank de homologatie verleent, de verkrijger tot geen andere verplichtingen kan worden gehouden dan degene die voorkomen in de akte waarvan de homologatie wordt gevraagd. Wanneer homologatie voor de arbeidsrechtbank wordt gevraagd, zal de rechtbank van koophandel van haar kant pas overgaan tot homologatie van het hele reorganisatieplan wanneer de arbeidsrechtbank zich heeft uitgesproken over de overdracht van het sociaal pakket van rechten en verplichtingen. De arbeidsrechtbank zal zich daarover bij hoogdringendheid uitspreken en nadat ze de werknemersvertegenwoordigers heeft gehoord. De wetgever heeft dus een compromis proberen te zoeken tussen de belangen van de onderneming die haar activiteiten in de mate van het mogelijke probeert te redden door deze aan een andere onderneming over te dragen en de rechten van de werknemers. Het blijft in ieder geval een delicaat evenwicht waarbij de wet de mogelijkheid heeft voorzien dat de overdrager en de verkrijger in samenspraak met de werknemersvertegenwoordigers kunnen onderhandelen over een eventuele wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Omzichtigheid blijft dus geboden. Deze bijdrage kadert in het partnership tussen FEDERAUTO en de Nederlandse Orde van Advocaten bij de Balie van Brussel. Op regelmatige tijdstippen houden advocaten van de Nederlandse en Franse Orde van advocaten bij de Balie van Brussel onze lezers op de hoogte van recente juridische ontwikkelingen die hen aanbelangen.

Federauto Magazine - November / December 2011


Diensten

Pagina 42

Corner

Bedrijfswagens

Een studie om de mythes te doorprikken Sluiten de mazen van het net zich verder rond bedrijfswagens? Het is een vrees die je uit de woelige politieke communicatie van de voorbije maanden zou kunnen afleiden. Deze vrees voedt dan weer een andere vrees: beschikken ze om en rond de Wetstraat wel over voldoende kennis van het onderwerp? Jammer genoeg is het discours rond bedrijfswagens gevuld met halve waarheden en regelrechte leugens. Enkele hardnekkige mythes moeten dringen ontkracht worden. Met dat doel hebben ­FEDERAUTO, Renta en FEBIAC de handen in mekaar geslagen voor een gemeenschappelijk project. Aan KPMG werd de opdracht gegeven een studie over het onderwerp te schrijven. Wij van onze kant brachten bij wijze van inleiding de drie opdrachtgevers rond de tafel voor een wat aparte corner. Schoven aan: Philippe Decrock, Directeur Studiedienst van ­FEDERAUTO, Jacques Mollet, Secretaris Generaal van Renta en Michel Martens, Directeur Studiediensten van FEBIAC. Michaël Vandamme - Moderator: Philippe Pirson

L

aten we van start gaan door man en paard te benoemen. U hebt het over ‘bedrijfswagens’, maar welke lading wordt door deze vlag precies gedekt? Michel Martens: “Deze afbakening is op zich al een interessante oefening. Ons vertrekpunt is de rechtsvorm van de persoon die het voertuig inschrijft. Er zijn twee mogelijkheden: ofwel is dit een natuurlijke persoon, anders een rechtspersoon. Daarnaast is er een tussencategorie, zijnde een natuurlijke persoon met btw-nummer. Vandaag de dag zijn er in België 5,3 miljoen personenwagens ingeschreven. In  1,1 miljoen gevallen zijn die gelinkt aan een btw-nummer – bedrijfswagens dus. Deze groep kan in drie delen worden opgesplitst: 1/3 van de gevallen zijn zelfstandigen, met name natuurlijke personen met een btw-nummer, 1/3 bedrijven en 1/3 leasingmaatschappijen. Zo  en niet anders ziet de samenstelling van het wagenpark er in België uit. Deze cijfers moeten in de verf gezet worden, want over het aandeel van bedrijfswagens in het totale wagenpark – iets meer dan één vijfde – doen de meest groteske cijfers de ronde. Soms kijk je bijvoorbeeld naar de verhouding bij de nieuwe auto-inschrijvingen, maar dan verkrijg je een vertekend beeld: momenteel is de verhouding btw-nummer of niet bijna 50/50. Logisch ook, bedrijfswagens worden veel sneller vervangen dan privéwagens, waardoor er relatief meer nieuwe worden ingeschreven. Je moet echter het ganse autopark als vertrekbasis nemen voor het debat rond bedrijfswagens, daar gaat het om.”

Politiek vizier Zo te zien heeft de politiek (nog maar eens) haar oog laten vallen op de bedrijfswagens.

Hoe kijken jullie tegen deze veronderstelenkel de auto voor. De overheid heeft geen ling aan? enkel alternatief voorgesteld, nog minder de Philippe Decrock: “Er circuleert inderdaad een infrastructuur aangepast – waar blijven de bedrag van 200 miljoen EUR dat ze uit een hedendaagse transportmiddelen waarvan verdere belasting van bedrijfswagens willen men al jaren over spreekt zoals o.a. RER en putten. Wij van onze kant willen aantonen andere? Waar blijven de échte alternatieven? dat de reden waarom deze piste bewandeld We hebben er het raden naar.” wordt, steunt op enkele mythes die doorheen de jaren een eigen leven zijn gaan leiden. Dat bedrijfswagens verantwoordelijk zouden zijn voor meer ongevallen. Dat ze meer kilometers afleggen. Dat mensen er roekeloos Een klassieke mythe die in de studie behanmee omspringen. En dan denkt de politiek deld wordt heeft betrekking op het milieu. al snel dat ze hier iets laten liggen hebben. Bedrijfswagens zouden een extra druk op het milieu uitoefenen? De economische betekenis van bedrijfswagens kan niet onderschat worden. Er is natuurlijk de Michel Martens: “Hierbij ziet men toch wel één aankoop van de voertuigen, maar alle mogelijk belangrijke zaak over het hoofd. Doorheen de diensten die ermee gepaard gaan. Onderhoud, jaren is het fiscaal verhaal van bedrijfswagens transport, noem maar op. In een volgende steeds meer CO2-gerelateerd geworden. Er was fase komen ze ook op de tweedehandsmarkt in 2005 de invoering van de CO2-afhankelijke terecht. Wanneer een kink in de kabel komt, solidariteitsbijdrage, in 2007 kwam de aftrekkunnen de gevolgen erg groot zijn. Ook daar baarheid van bedrijfswagenkosten die aan de willen we de aandacht op vestigen.” CO2 is gekoppeld en sinds 2010 is ook het Jacques Mollet: “Je moet naar de gevolgen van je daden durven kijken. Wat is trouwens het alternatief wanneer je ontradend werkt door bedrijfswagens duurder en dus minder aantrekkelijk te maken? Mensen zullen dan zelf voertuigen kopen die meer vervuilen. Is het dat wat ze willen bereiken? Weet u, 15 à 20 jaar geleden zeiden ze dat de verkeerssituatie tegen 2010 volledig geblokkeerd zou zijn. Ondanks de grote mobiliteitsproblemen Philippe Decrock (FEDERAUTO): “Door gebruik te maken van die niet miskend kunnen worleasing als financieringsvorm voor deze voertuigen, slagen ze den, is dit niet het geval. erin om bepaalde nieuwe technologieën te lanceren. Via de Mensen moeten op hun werk particuliere markt zou dit niet, of veel moeilijker het geval zijn.” geraken en daar past in vaak

Propere wagens


Diensten

Pagina 43 

Corner

Zoektocht naar zondebok én melkkoe “De geschiedenis van bedrijfswagens is wat ze is, maar de evolutie die erop volgde is dat evenzeer”, merkt Michel Martens op. “De waarheid heeft haar rechten. Het klopt dat bedrijfswagens aanvankelijk enkel weggelegd waren voor hogere kaderleden. Tegelijk zijn ze door de hoge loonlasten die zo typerend zijn voor onze arbeidsmarkt naar alternatieve verloningen van medewerkers gaan zoeken. Doorheen de jaren zijn beiden naar elkaar toegegroeid. Jammer genoeg hebben bepaalde politieke strekkingen deze democratisering van de bedrijfswagens onvoldoende vastgesteld, of willen vaststellen... Sommigen zijn op zoek naar een zondebok die ook als melkkoe kan dienst doen. Welnu, door het cliché in stand te houden dat bedrijfswagens een voorrecht zijn voor de stevig verdienende happy few, vind je beiden.”

Michel Martens (FEBIAC): “Jammer genoeg hebben bepaalde politieke strekkingen deze democratisering van de bedrijfswagens onvoldoende vastgesteld, of willen vaststellen...”

‘voordeel alle aard’ voor de werknemer aan de CO2-uitstoot van een voertuig gelinkt. Dit kader werkt dus erg ontradend om voor voertuigen te kiezen met een hogere CO2uitstoot. Anders gesteld: hoe  hoger die uitstoot, hoe zwaarder het prijskaartje van deze wagens zal wegen op de ondernemingen. Het effect van deze maatregelen laat zich al raden. De voorbije jaren daalde de gemiddelde CO2-uitstoot bij bedrijfswagens stelselmatig. Dat ze, in tegenstelling tot privéwagens, bovendien steeds aan de recentste en dus strengste milieunormen voldoen - een  bedrijfswagen is vaak niet ouder dan 4 jaar - is een gegeven dat politici vaak over het hoofd zien. Vergeet niet dat wagens met Euro 5-norm tot 95 % minder vervuilen dan een auto van 10 jaar geleden. In het privéwagenpark zitten wagens veelal nog aan de Euro 3- of 4-norm. Hieruit kan geconcludeerd worden dat het effect op het milieu van bedrijfswagens verhoudingsgewijs lager is dan bij particuliere voertuigen, ook al leggen ze door hun specifieke aard misschien meer kilometers af.” Philippe Decrock: “Dat de groene repercussie van bedrijfswagens funest zou zijn, is dus een mythe die aan de hand van feiten en cijfers probleemloos ontkracht kan worden. Maar er is meer. Door gebruik te maken van leasing als financieringsvorm voor deze voertuigen, slagen ze erin om bepaalde nieuwe technologieën te lanceren. Concreet denk ik aan hybride en binnenkort ook full electric voertuigen. Dankzij het leaseconcept krijg je

Jacques Mollet (Renta): “Laten we niet over het hoofd zien dat één bepaald derde, de leasewagens, de zwaarst belaste groep is. Indien de regering consequent wil zijn, dan moet ze dit durven opentrekken naar alle bedrijfswagens en niet enkel op de leasewagens focussen.”

deze voertuigen op de markt. Via de particuliere markt zou dit niet, of veel moeilijker het geval zijn.” Jacques Mollet: “Ik deins er niet voor terug, en dan heb ik het over mijn eigen sector, zijnde de leasingwagens, ons als leveranciers van propere wagens te beschouwen. Door de aard van het leasecontract is de gemiddelde leeftijd van een leasewagen in 95 % van de gevallen 3 of 4 jaar. Dit betekent dat ze sneller vervangen worden, waardoor ook steeds de meest recente en dus groene modellen op de baan worden gebracht. Je kan die lijn ook verder trekken naar de tweedehandsmarkt. Telkens wanneer een contract ten einde loopt, vinden modellen die nog erg groen zijn hun weg naar die markt.”

Wat de toekomst in petto heeft... Wagen jullie het om een blik in de glazen bol te werpen? Wat hangt er de bedrijfswagen volgens u boven het hoofd? Philippe Decrock: “De grote onbekende is dat we niet weten hoe de fiscaliteit, en dan in het bijzonder de autofiscaliteit, er in de toekomst zal uitzien. Door de gewesten bevoegd te maken voor de BIV, tonen ze aan dat er wat kan bewegen. Komt er bijvoorbeeld in de toekomst een vorm van rekeningrijden? Het is koffiedik kijken. Belangrijk is wel dat elke genomen beslissing met kennis van zaken genomen wordt. Dat wanneer je voor

een richting kiest, je ook weet waarom die keuze gemaakt wordt. Dat is de essentie van bestelling van de KPMG-studie door alle drie onze organisaties.” Michel Martens: “Ondanks de onzekerheden waar Philippe het zonet over had, meen ik wel dat zich een zekere consensus aftekent om op termijn steeds meer af te stappen van een aankoop- en bezitsbelasting, om meer te focussen op een gebruikersbelasting. Op zich ben ik daar niet tegen, voor zover dit op een intelligente manier gebeurt natuurlijk. De beste gebruiksbelasting die vandaag bestaat zijn de accijnzen op diesel en benzine. Alleen kan je hiermee de mobiliteit niet sturen naar tijd en plaats, wat wil zeggen dat accijnzen geen geschikt instrument zijn om een mobiliteitsoplossing gestalte te geven. Op dit moment wordt een kilometerheffing voor vrachtwagens voorbereid. We moeten daar ook voor personenwagens over durven nadenken. Als sector kunnen we ons daar principieel in vinden, voor zover ze duidelijk beseffen dat de fiscale druk voor een gemiddelde automobilist hierdoor niet mag stijgen.” Jacques Mollet: “We hadden het daarnet over de opdeling van de categorie ‘bedrijfswagen’. Drie maal spraken we over 1/3. Welnu, laten we niet over het hoofd zien dat één bepaald derde, de leasewagens, de zwaarst belaste groep is. Indien de regering consequent wil zijn, dan moet ze dit durven opentrekken naar alle bedrijfswagens en niet enkel op de leasewagens focussen.” En dan toch nog een laatste woord over deze studie zelf. Voor wie is ze bestemd? Michel Martens: “In de eerste plaats de beleidsverantwoordelijken. Zij bedienen de hefbomen van een duurzame mobiliteit. En zij moeten afdoende geïnformeerd worden. Afhankelijk van de reactie die we uit die hoek zullen krijgen, zal de studie ook aan de pers voorgesteld worden.” Jacques Mollet: “Absoluut. De bedoeling van dit onderzoek is clichés tegen te spreken. Overal, maar vooral toch in de politieke wereld. Komt van hen te weinig respons, dan zijn we genoodzaakt ergens anders een klankbord te vinden.” Philippe Decrock: “De bundeling van al deze gegevens kan ook nuttig zijn voor andere organisaties. Ik denk bijvoorbeeld aan een aantal middenstandsorganisaties die er wat aan kunnen hebben. Per slot van rekening zijn zij én hun leden allemaal gebruikers van bedrijfswagens.”

Namen deel aan dit gesprek: • Philippe Decrock, Directeur Studiedienst van FEDERAUTO - www.federauto.be • Jacques Mollet, Secretaris Generaal van Renta www.renta.be • Michel Martens, Directeur Studiediensten van FEBIAC www.febiac.be

Federauto Magazine - November / December 2011


Diensten

Pagina 44

Renta

Happening 2011

Renta positief gestemd over toekomst

e-le

Om en bij de 270 leveranciers uit de automobiel- en leasewereld bliezen op 15 september jongstleden in Tienen verzamelen voor de Renta Happening, editie 2011. Renta, de Federatie van Voertuigen Verhuurders in België, blikte tevreden terug in de achteruitkijkspiegel terwijl ook de glazen bol veel goeds belooft.  Stijn Phlix

E

lk jaar nodigt Renta zijn leden uit voor een avond waar het nuttige aan het aangename wordt gekoppeld. Gastbedrijven CarsOnTheWeb en Carconnex stelden met de steun van Macadam hun indrukwekkende site aan de Grijpenlaan 19 in Tienen open voor een alweer geslaagde editie van dit jaarlijkse event waar beslissingsnemers uit de automotive sector elkaar in een informele sfeer kunnen ontmoeten. Maar daarnaast is het altijd uitkijken naar de voorstelling van de resultaten van het jaarverslag door Renta-voorzitter Stéphane Verwilghen. Met de melding dat een van de Renta-leden om de vijf minuten een auto koopt in ons land, had Verwilghen meteen de aandacht van de toehoorders. De toespraak van Verwilghen getuigde van enig optimisme. “Het doet ons plezier dat het aantal Renta-leden jaar na jaar blijft groeien. De geloofwaardigheid van onze organisatie kan er alleen maar wel bij varen”, aldus Verwilghen, die eraan toevoegde dat de langeen kortetermijnverhuurders de afgelopen 12 maanden samen goed waren voor een groei van om en bij de 2,5 %. “Een al bij al mooie

realisatie gezien de moeilijke economische tijden die we meemaakten.”

Groene inspanningen Verwilghen loofde de groene inspanningen van de fleet- en leasesector. “Het imago als zouden de wagens in verhuur niet proper zijn, moeten we tegenspreken. En de cijfers bewijzen het. In 2011 bedroeg de gemiddelde CO2-uitstoot van de voertuigen, ingeschreven door de verhuurders 128 g/km. Een fraai resultaat als je dit vergelijkt met het particuliere wagenpark dat een gemiddelde CO2-uitstoot kende van 125 g/km. Want met die 128 gram scoren we beter dan het gemiddelde van alle auto-inschrijvingen.” De Renta-voorzitter liet uitschijnen dat er nog werk aan de winkel is in de categorie van professionele voertuigen in eigen aankoop of financiële leasing. “Met een gemiddelde van 143 g/km behoren zij tot de minder goede leerlingen van de klas.”

ROB-platform

Stéphane Verwilghen: “Het imago als zouden de wagens in verhuur niet proper zijn, moeten we tegenspreken.”

Federauto Magazine - November / December 2011

Stéphane Verwilghens gezicht klaarde op bij de resultaten van het in 2004 door Renta opgerichte ROB-platform. Dit platform laat toe om de interventies op de voertuigen goedgekeurd te krijgen, en kende in 2005 zijn testfase met 200 bandencentrales. “Sinds 2009 is er een dekking van 100 % van de markt. Concreet komt dit neer op niet minder dan 3.000 garages.” Eenzelfde spectaculaire evolutie kende de elektronische facturatie die sinds 2007 op het ROB-platform werd aangesloten. “Vandaag worden 95 % van  de ROB-opdrachten elektronisch gefactureerd. Omgerekend gaat het om meer dan 1,3 mil-

joen opdrachten.” Verwilghen wist voorts te melden dat het platform om verkeersboetes elektronisch te behandelen in de loop van 2012 operationeel zal zijn. Een derde Rentainitiatief dat Verwilghen belichtte was de medewerking die de organisatie verleent om de database van Car-Pass te vervolledigen. Door op vrijwillige basis de kilometers van hun einde contract-wagens aan Car-Pass door te spelen, zal de kwaliteit van de controles op kilometrages enkel maar verhogen.“Samen met dit magazine en FEBIAC besliste Renta om een studie over bedrijfswagens op poten te zetten. De studie zal meer duidelijkheid moeten brengen rond wat er verstaan wordt onder het begrip bedrijfswagens.”Te vaak wordt vergeten dat er in ons land 1,1 miljoen niet particuliere voertuigen in omloop zijn die enkel en alleen tijdens de werkuren worden ingezet. Daartegenover staan de 340.000 pure ‘salariswagens’ die de leaserijder ook voor privédoeleinden gebruikt.” De studieresultaten zullen in oktober of november bekend zijn en moeten als lobbyinstrument dienen om de komende regering duidelijk te maken dat het zwaarder fiscaal belasten van de firmawagen zijn doel voorbij zal schieten.

Gastsprekers Na de toespraak van de Renta-voorzitter was het de beurt aan CEO en ook gastheer Johan Meyssen van CarsOnTheWeb. Meyssen focuste op de tendensen in de remarketingsector die ons land voor een reeks nieuwe uitdagingen stellen. Traditioneel nodigt Renta ook gastsprekers uit. Deze keer namen Eric Saelens en Bert Longin het woord. In een boeiende en tevens amusante uiteenzetting trachtte marketeer Eric Saelens het begrip ‘merkrebranding’ duidelijk te maken en meer bepaald welke opportuniteiten een sterk merk met zich meebrengt. Racepiloot Bert Longin en onder meer vijfvoudig winnaar van de 24 Uren van Zolder stond stil bij de factoren waar rekening mee gehouden moet worden om het tot de racetop te schoppen. De avond werd besloten met een walking dinner dat de aanwezigen de gelegenheid gaf om van gedachten te wisselen.


Publireportage

Met Hörmann zet u uw beste verkoopargument op straat Exclusieve en duurzame deur- en poortbeglazing voor een heldere inkijk in uw showroom Een knappe showroom is uw beste verkoopargument. Zorg ervoor dat klanten uw aanbod ook van buiten kunnen bewonderen – met de unieke, duurzame en krasvaste Duratec-beglazing voor deuren en sectionaalpoorten.

Krasvaste Duractecbeglazing bespaart u kosten

NIEUW! ALR Vitraplan-deuren voor een exclusieve glazen gevel Een gevel met exclusieve meerwaarde? De unieke ALR Vitraplan aluminium deur met brede glasvelden is volledig vlak afgewerkt. De beglazing ligt in eenzelfde vlak en het omramingsprofiel is verborgen. Zo stoort niets het heldere totaaloverzicht en krijgt uw gevel een elegante uitstraling. U hebt de keuze uit twee tinten glas en daarmee harmoniërende kleuren voor het omramingsprofiel: bruin en grijs. Maar ARLVitraplan heeft meer te bieden dan zijn looks. Het voldoet aan alle strenge normen voor industriële architectuur en veiligheid. Het Duractec-glas is absoluut krasvast, heeft een hoge warmte-isolatie en de uiterst betrouwbare vingerklem-beveiliging van de industriële Hörmann sectionaal-deuren. Een architecturale pareltje dat u alleen bij Hörmann vindt.

Voorgeplaatste beglazing in het bruin

Voorgeplaatste beglazing in het grijs

Alleen bij Hörmann

Uw showroom mag gezien worden – ook van buiten. Hörmann zorgt ervoor dat uw klanten die heldere inkijk krijgen en houden. En biedt u de hoogwaardige en duurzame Duratec-beglazing aan. De speciale bekleding van het kunststofglas beschermt de ruit blijvend tegen krassen en reinigingssporen. Zo behouden uw sectionaalpoorten ook na veelvuldig poetsen en sterke belasting hun schitterende transparantie. Bovendien zorgt de dikkere beglazing voor een optimale warmteisolatie. Ze laat tot 20 % minder warmte door dan andere standaardbeglazing.

Als enige biedt Hörmann u de nieuwe duurzame Duratec-kunststofbeglazing aan – zonder meerprijs. Omdat we weten hoe belangrijk een perfecte inkijk is voor uw winst. Ontdek wat transparantie voor uw verkoopcijfers doet – in onze showroom. Of neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.

Voor meer informatie: HÖRMANN BELGIUM NV/SA Industrieterrein Tongeren Oost Vrijheidweg 13 B – 3700 Tongeren Tel.: 00 32 (0)78 / 150 083 Fax: 00 32 (0)78 / 151 683 info@hormann.be www.hormann.be


De federatie

Pagina 46

Portret

Eve Pottiez, Moto Expert

“Onze grote troef? Het 3-in-1-concept” Moto Expert is in de eerste plaats een concept. Een concept dat onder één dak wil tegemoetkomen aan alle wensen van de motorfanaten: de motor van zijn dromen vinden, het passende toebehoren en daarbovenop een snelle service krijgen. Een “3-in-1-concept”, onderstreept Eve Pottiez, zaakvoerster van de Moto Expert winkel in Waterloo. Michel Buckinx

M

oto Expert heeft in België twee vestigingen, één in Waterloo, de tweede in Waver. Historisch is laatstgenoemde eerst gekomen, in  2004. De  winkel van Waterloo is in 2008 feestelijk geopend. Eve Pottiez houdt zich vooral met Waterloo bezig: “Wij leveren alle motortoebehoren voor motorrijders, wij verkopen tweedehandsmotoren en staan borg voor een snelle service zonder afspraak. Met  service bedoelen wij het onderhoud van alle merken, maar ook een drukke activiteit in banden. Wij vernieuwen duizenden banden per jaar, met concurrerende prijzen. Het 3-in-1-concept geeft de klant slechts één enkele gesprekspartner voor al zijn behoeften. Heel de winkel werkt in begeleide zelfbediening, wat betekent dat de klant vrij kan rondlopen in de winkel, artikels opnemen en zichzelf bedienen. Maar als hij hulp nodig heeft, kan hij die ook vragen aan onze hoog geschoolde verkopers. Een  expertise die overigens dikwijls onmisbaar is om de verschillen in de uitrustingen duidelijk te

Eve Pottiez beheert de winkel van Moto Expert in Waterloo. Een activiteit die tegemoetkomt aan haar liefde voor beheer.

maken.” Cordura®, GORE-TEX®, ThinsulateTM, carbon of Kevlar®: niet iedereen kent alle producten... Vermeldenswaard is ook dat in de verkoop van tweedehandsmotoren twee formules mogelijk zijn: de verkoop in de winkel en de cash overname. Eve  Pottiez verklaart: “In het eerste geval brengt de klant zijn motor binnen en zorgt Moto Expert voor de verkoop. In het tweede koopt Moto Expert de motor cash. Een interessante oplossing als de verkoper liquide middelen nodig heeft. Wij zijn ook niet gebonden aan een merk en worden er dus niet door beïnvloed, wat  ons een enorme vrijheid geeft voor de klanten.”

begeleiding en professionele werking. Ze is zeer efficiënt, dankzij het uitstekend werk van

Moto Expert kort • Twee winkels: Waterloo en Waver • 8.000 referenties • 72 merken • Personeelsleden: vijf in Waterloo, vier in Waver • 150 motoren verkocht per jaar (vanaf 125 cc) • Verkoop van toebehoren • onderhoudsservice zonder afspraak

haar algemeen secretaris Daniel Labours.” Zo is dat!

Identiteitskaart van Eve Pottiez • Gehuwd, 30 jaar, één kind • Opleiding: commercieel beheer en marketing • Loopbaan: Intersport, Moto Expert • Moto Expert Waver geopend in 2004 • Opening van Moto Expert Waterloo in 2008 • Hobby’s: sport, o.a. mountainbike

“Zeer efficiënt” Hoe heeft Eve Pottiez zich doen gelden in een mannenwereld? “Ik had zelf wat ervaring met de motor, maar wat mij vooral boeit in het concept is het beheer. Zo bekeken, is  het concept Moto Expert interessant. Ik  heb studies in commercieel beheer en marketing gedaan. Mijn beroepsloopbaan is begonnen bij Intersport, eerst als student, later ben ik opgeklommen. Toen heb ik mijn man leren kennen, die  actief was in de motorsector. Nu zorgt hij voor het beheer van de firma, al voelt hij ook veel voor het technisch aspect.” Moto Expert is overigens lid van de federatie Federmoto, wat Eve Pottiez een goede zaak vindt: “Het gebeurt regelmatig dat wij juridische informatie vragen aan de federatie, die altijd een zeer gedetailleerd antwoord geeft. Ik ben echt blij met haar

Federauto Magazine - November / December 2011

Moto Expert, een 3-in-1-concept: verkoop van tweedehandsmotoren, verkoop van toebehoren en service.


Garantie...of CarGarantie Wij bieden u meer !

Ideale garantieprogramma’s Betrouwbare bescherming tegen reparatiekosten Risicodekking

Risicodekking

Behoud van liquiditeit door een snelle schadeafhandeling Persoonlijke ondersteuning door ons deskundig team Professionele klantenbindingsprogramma’s

CarGarantie:

CG Car-Garantie Versicherungs-AG Tel.: 03 287 76 10  www.cargarantie.be

Uw partner voor garantie en klantenbinding.

RESERVEER NU UW STAND OP AUTOTECHNICA 2012 EN VERZEKER U VAN DE BESTE STANDPLAATS www.autotechnica.be

Your business is powered by

2 012

3 25- 28/0

essionals. or autoprof

De beurs vo

25 - 28/03/2012

VROEgBOEKPRIjS TOT 15/09/2011

Met onze vernieuwde communicatiestrategie speelt u als exposant een hoofdrol en brengen we de bezoekers meer dan ooit naar ùw stand. Zondag 25 maart tot woensdag 28 maart - brussels expo hallen 7 - 11 - 12

contacteer Klaus Van cauwenberghe +32 9 243 48 40 of +32 2 790 27 47 of mail autotechnica@i-one.be


De federatie

Pagina 48

Evenement

Autosalon Aalst 2011

V

an donderdag 8 september tot maandag 12 september vond in de Florahallen van Aalst de derde editie van het Autosalon plaats. Het salon werd op donderdag 8 september plechtig geopend door de Staatssecretaris van Mobiliteit, Etienne Schouppe. Bijna alle regionale dealers waren vertegenwoordigd op de meer dan 11.000 m2 exporuimte waar zij hun gamma en tal van nieuwigheden aan het grote publiek konden voorstellen.

De Staatssecretaris van Mobiliteit, Etienne Schouppe, opent het Autosalon in Aalst

Tijdens de opening kon je genieten van een natje en een droogje

De bezoekers kijken rond op de meer dan 11.000 m2 exporuimte

Dat deze derde editie een succes was blijkt o.a. uit de meer dan 10.000 bezoekers en de bijna 200, ter plaatse, verkochte voertuigen.

Op de sofa met minister Philippe Muyters

Nieuwe BIV-wetgeving en inzicht in beleidsvisie werkgelegenheid Op maandag 3 oktober organiseerde FEDERAUTO Vlaanderen in het EDUCAM Training Center van Lokeren een infoavond in aanwezigheid van minister Philippe Muyters. Meer dan 150 ingeschreven leden kregen een tweetal thema’s voorgeschoteld. Jos Vermeiren

E

Minister Philippe Muyters genietend van de receptie

erst was er een debat met de minister van Werk. Naast de minister namen ook Bruce Lanhove (Wonitrol), John Calemeyn (Group Ghistelinck), Dirk Joos (D’Ieteren) en Luc De Moor (EDUCAM) deel aan een interactief panelgesprek. Thema’s als het vinden van geschikte medewerkers (knelpuntvacatures), opleiding en vorming (IBO, leertijd, afstemming onderwijs, samenwerking via excellente cen-

tra) en behoud van medewerkers (oudere werknemers, retentie, doorgroeimogelijkheden, jobrotatie) kwamen aan bod. De minister was ook bereid vragen uit het publiek te beantwoorden. Als tweede deel van de avond stond een toelichting van de nieuwe BIV-wetgeving op de agenda. De minister gaf ons een inzicht in het hoe en waarom de nieuwe BIV vanaf 1 januari 2012 van kracht zal worden. Over de specifieke details kon de minister nog niet in detail treden omdat de nieuwe BIV-wetgeving nog in een aantal overlegraden besproken wordt, voordat ze definitief wordt goedgekeurd in het Vlaams Parlement. Wél kon de minister al de grootste krachtlijnen meegeven. De nieuwe BIVwetgeving zal gebaseerd zijn op de CO2-uitstoot van de wagen in combinatie met de Euro-norm. Er zullen overgangsmaatregelen

Federauto Magazine - November / December 2011

komen en sociale correcties. De minister, die naast werkgelegenheid ook verantwoordelijk is voor begroting, benadrukte dat de nieuwe BIV in geen geval een belastingverhoging betekent, wegens budgetneutraliteit. FEDERAUTO Vlaanderen benadrukt dat er omwille van de vele vragen uit het publiek in het kader van de nieuwe BIV in het najaar (oktober-november) een vijftal infoavonden zullen plaatsvinden. Tijdens deze provinciale infomomenten zal de BIV in detail worden uitgelegd en zal het kabinet van de minister ook de nieuwe internetapplicatie toelichten, waarmee u de nieuwe BIV kan berekenen (data volgen). De avond werd afgerond met een gezellige netwerkreceptie.

Rondleiding doorheen het EDUCAM Training Center

Interactief panelgesprek over werkgelegenheid


De federatie

Pagina 49 

FEDERAUTO 2012

Communicatie

De stem van ­FEDERAUTO is ook de uwe! De studie ­FEDERAUTO 2012 had enkele zwakheden aangetoond in het beeld dat onze confederatie uitdroeg, zowel in de vijf sectoren die zij vertegenwoordigt als naar de buitenwereld toe. Sinds enkele maanden werden er verschillende projecten opgestart om deze zwakheden te compenseren en uw knowhow en onze acties beter bekend te maken. Daniel Labours

V

oor een onderneming is communicatie vandaag de dag een essentieel gegeven geworden. Haar activiteiten en knowhow bekend maken is voor haar een absolute noodzaak in een wereld die zoveel snelle veranderingen doormaakt. ­FEDERAUTO heeft dus het imago dat zij verspreidde laten analyseren. Zonder daarom negatief te zijn, bleek dit imago toch enkele zwakheden te vertonen: miskenning van haar structuur, slecht beeld van de aangeboden diensten, moeilijkheid om een gevoel van lidmaatschap te genereren enz. Vanuit deze vaststelling is ­FEDERAUTO gaan nadenken over haar communicatie, haar verschillende communicatiemedia en over haar communicatievorm en -frequentie.

Drukwerk, ja maar... Een drietal jaar geleden onderging het ­FEDERAUTO Magazine een grondige verandering, zowel wat de vorm als wat de inhoud betrof. Deze evolutie, die toegejuicht werd door alle lezers van het magazine, zal  echter niet definitief zijn omdat de verwachtingen op informatievlak en vooral de tijd die eraan besteed wordt vlug veranderen. De moeilijke context waarin onze ondernemingen evolueren, vereist immers dat om geïnformeerd te blijven, de media die de beste verhouding bieden tussen leesgemak en kwaliteitsvolle inhoud als doelgroep gekozen worden. Het is trouwens deze dubbele voorwaarde die de maandelijkse

info die door de studiedienst van ­FEDERAUTO gemaakt wordt, al zo lang succesvol maakt. Dit onvervangbare communicatiemiddel, dat elke maand de materies dekt die uw activiteiten regeren, zal dan weer binnenkort kunnen profiteren van de steun die het internet tegenwoordig kan bieden. U zal binnenkort niet meer moeten wachten tot deze waardevolle publicatie in uw brievenbus belandt om er de inhoud van te kennen... onze bestuurders experimenteren al bijna twee jaar met de voordelen die een louter elektronische informatie inhoudt. Zo ontvangen alle bestuurders per e-mail het F-zine, een korte newsletter die hen informeert over de belangrijkste feiten en activiteiten die het leven van uw confederatie tekenen. De bemoedigende resultaten van dit experiment zullen meer dan zeker ook voordelig zijn voor het infobulletin en wie weet misschien ook voor andere informatiedragers.

We moeten op de kar springen Het web evolueert. De computerprogrammering die de inhoud ervan ondersteunt en de inhoud van het web zelf veranderen, gestimuleerd door de steeds groeiende stroom van gegevens die internet meevoert, maar ook door de vele kanalen die het internet genereert. Daar ligt echter net het probleem: internetters gebruiken internet niet meer alleen voor de sites die aan de basis van het internet lagen, maar ook om te reageren en een dialoog te voeren over

Infoavonden en seminaries Communicatie is gebaseerd op kennis. Kennis die je uitdraagt en dus ook kennis waarvan je profiteert. Sinds haar oprichting heeft ­FEDERAUTO er altijd een erezaak van gemaakt haar leden mogelijkheden te bieden om specialisten uit ontelbaar veel domeinen te ontmoeten en met hen van gedachten te wisselen. Er worden immers regelmatig infoavonden en seminaries georganiseerd tijdens het jaar die, volgens de noden, iedereen de kans geven om hun kennis in juridische of technische materies te verruimen.

alles en niets en vaak vanop een smartphone of tablet-pc. De communicatie is niet langer unilateraal, maar wordt interactief. Dankzij sociale media zoals Twitter, kan wat u ziet, leest of hoort nu een stroom van reacties teweegbrengen op minder tijd dan u nodig heeft om het te zeggen. ­FEDERAUTO moet ook alle profijt trekken uit deze nieuwe vorm van communicatie die gebaseerd is op kortstondigheid. Sinds enkele weken luistert en laat uw confederatie ook haar stem horen via deze nieuwe communicatiekanalen. Betekent dit dat we de traditionele communicatiemedia achterwege zullen laten? Integendeel. De sociale media zijn slechts een verlenging van de traditionele media, vandaar dat ­FEDERAUTO van plan is haar website in 2012 te veranderen. We  zullen u uiteraard op de hoogte houden van de evolutie van deze projecten.

De stem van de pers

informatiebron voor de pers. Om de belangstelling van de pers te wekken - zowel de grote publieks-, de economische als de vakpers - stelt de communicatiecel van ­FEDERAUTO elk week een of meerdere persberichten op. De weerslag hiervan in de pers wordt vervolgens gemeten dankzij de diensten van een gespecialiseerd bedrijf in press-clipping. Dit experiment dat na de zes eerste maanden meer dan overtuigend bevonden werd, zal dus in de toekomst verlengd worden en zou zelfs gepaard kunnen gaan met een reeks verschijningen op de tvzenders van het land... Zoals we enkele maanden geleden al schreven in deze rubriek is communicatie een essentieel element in de ontwikkeling van ­FEDERAUTO. Communicatie naar haar leden, haar partners, de zakenwereld, de politiek en het grote publiek toe. Verschillende projecten die dit jaar opgestart werden, zullen ­FEDERAUTO de mogelijkheid geven haar stem, en zo dus ook de uwe, te laten horen.

Met vijftien groeperingen die actief zijn in vijf activiteitensectoren vormt ­FEDERAUTO beslist een zeer gewaardeerde

De communicatiekanalen nemen toe in aantal, maar het doel blijft hetzelfde voor FEDERAUTO: haar stem en dus ook de uwe laten horen.

Federauto Magazine - November / December 2011


De federatie

Pagina 50

Evenement Dit jaar reikte het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid meer dan 180 titels en medailles uit in onze sectoren.

Eliten van de Arbeid

Kennis en knowhow Kennis en knowhow zijn de pijlers waarop alle menselijke activiteiten steunen. Als u hierover, al is het maar deels, beschikt, dan is dat al een geluk op zich. Als u dan nog begrijpt dat kennis en knowhow niet vaststaan en dus nog verrijkt kunnen worden in de loop van de tijd, is dat echt een gave. Al wie tot de Eliten van de Arbeid behoort, bezit deze gave. Op 25 september ll. werden de kwaliteiten en verdiensten van deze Eliten eens te meer in de schijnwerpers geplaatst ter gelegenheid van een ereceremonie.

Daniel Labours

O

f ze nu de titel van Cadet of Laureaat van de Arbeid kregen of bevorderd werden tot de rang van Eredekens, de Eliten van de Arbeid hebben altijd blijk gegeven van een volledige betrokkenheid bij hun beroepsloopbaan en bovendien de wil laten zien hun kostbare kennis en ervaring met anderen te delen. Deze dubbele wil om zelf vooruitgang te boeken en anderen vooruitgang te doen boeken, weerspiegelt prachtig de essentiële waarden die de autosectoren verdedigen en promoten. We kunnen dus alleen maar trots de personen eren die deze waarden dagelijks uitdragen. Het voorbeeld dat deze personen - vaak met te veel bescheidenheid – stellen, verdient zeker een eerbetoon. Welnu, hoe kunnen

Jean-Pierre Coirbay feliciteert Louis Anthonissen met zijn titel van Emirituseredeken van de Arbeid.

we dit beter doen dan door hen titels en medailles uit te reiken waarmee enkel professionals te koop mogen lopen die door hun gelijken erkend werden als goed presterende, gemotiveerde en enthousiaste professionals.

Terechte trots Op 25 september ll. ontvingen meer dan 180 personen, met een terechte trots, de eretekens die al bijna 60 jaar de beste werkers van onze sectoren belonen. Door hun kandidaturen, die met een kritische geest geanalyseerd werden door een jury voorgezeten door Philippe Pirson en samengesteld uit vertegenwoordigers van de beroepsfederaties en vakbondsorganisaties, konden ze aanspraak maken op een erkenning die des te kostbaarder is aangezien ze door hun gelijken wordt toegekend. Na een toespraak, waarin er herinnerd werd aan de waarden die het Koninklijk Instituut der Eliten van de Arbeid sinds zijn oprichting levendig houdt, feliciteerde Jean-Pierre Coirbay, voorzitter van het instituut, al wie een ereteken in ontvangst mochten komen nemen. Hij spoorde hen aan de weg verder te zet-

ten waarvoor ze die dag in de bloemetjes gezet werden. Zijn woorden weerklonken des te meer, aangezien ­FEDERAUTO dit jaar speciaal in de schijnwerpers geplaatst werd.

Dekens en promotor Naast het feit dat er eretekens uitgereikt werden aan talrijke leden van de groeperingen van ­FEDERAUTO en aan enkele van haar personeelsleden, juichte onze Confederatie ook twee Emeritieredekens, twee Eredekens en

een Promotor toe onder wie een ereteken mocht ontvangen. Louis Anthonissen, Léon Vervekken, Eddy Lanhove, Alain Seigneur en Luc Missante mochten inderdaad het podium betreden om eretekens in ontvangst te nemen ter beloning van het werk dat zij (al) jarenlang uitvoerden of nog steeds uitvoeren in hun ondernemingen en voor onze sectoren. Wij willen al wie een medaille in ontvangst kwam nemen in de sectoren van de autohandel, garages, koetswerk, auto-onderdelen, land- en tuinbouwmateriaal en burgerlijke bouwkunde hartelijk feliciteren.

EEn EigEn wasinstallatiE is goud waard

Ben ik aansprakelijk voor de reparaties uitgevoerd in mijn werkplaats?

www.vraaghetaanfederauto.be

Tel: 056 / 72 32 51 of 0477 / 404 398 info@eco-wash.be

www.eco-wash.be Federauto Magazine - November / December 2011


-20%

lid Federau to

Al 16 jaar het magazine van de professionals uit de autosector en aanverwante sectoren ! Concessiehouders | Merkagenten | Erkende werkplaatsen | Onafhankelijke garages (twee- en vierwielers) | Carrosseriebedrijven | Handelaars in tweedehands voertuigen | Bandenspecialisten | Fabrikanten, invoerders, groothandelaars automaterialen | Kleinhandelaars in onderdelen, accessoires en toeleveringen voor garages | Toeleveranciers | Overheden federaties en belanghebbenden groeperingen | leasemaatschappijen | Auto invoerders | Uitbaters en verdelers van carwash stations | Depannage & takeldiensten | Invoerders van materieel voor burgerlijke bouwkunde en logistiek | Revisiebedrijven

VERSPREIDING

PERIODICITEIT

9.200 exemplaren (+10.000 bij events zoals bv. Autosalon, AutoTechnica) Meer dan 15.000 lezers. De doelgroepen en in 2 taalversies (NL en FR) nationaal

verschijnt 6 x per jaar

DRUK 210x297 mm / Âą64p. / kleur (quadri)

sales@i-twomedia.be T +32 2 787 02 00 F +32 9 243 48 49 www.federautomagazine.be

REDACTIE Daniel Labours daniel.labours@federauto.be T + 32 2 778 62 00


www.propulstation.com

Opbergen is opgeladen!

Aktie geldig tot 31/12/2011. (niet cumuleerbaar met ander lopende promoties)

Nieuwe PROPULSTATION® 12/24V en 24V

LANCEERPROMOTIE

265€

GESCHENK VOOR EEN WAARDE VAN

2 stations voor de prijs van 1 Indien beide stations U van dienst kunnen zijn krijgt U het tweede station helemaal gratis. Indien 1 enkel station U schikt krijgt U deze aan halve prijs.

DC

N STATIO f 24V 12V o

STATION 230V

AC

Kies uw laadstation

Werkplaats

AC

Kies uw promotie 2 STATIONS PROPULSTATION® 12/24V-2400/1200CA waarvan 1 gratis PROPULSTATION® 24V-1200CA PROPULSTATION® 12/24V-2400/1200CA 1 STATION aan halve prijs PROPULSTATION® 24V-1200CA Al onze prijzen zijn exclusief BTW en transport.

Voertuig

TARIEF PRIJS

1941 € 1898 € 1676 € 1633 €

DC

PROMO PRIJS

1676 € 1633 € 1543,50 € 1500,50 €

Om uw dichtstbijzijnde dealer te kennen: > www.ceteor.com > info@ceteor.com > Tel 04/388 20 17 > Fax 04/388 31 92

Federauto Magazine 139 NL  

Federauto 139

Federauto Magazine 139 NL  

Federauto 139

Advertisement