Page 1

Sea and the Summer Scent ราคา 90 บาท


2


A Gift Hilton Pattaya

333/101 หมู่ 9 ตำ�บลหนองปรือ อำ�เภอบางละมุง พัทยา จังหวัดชลบุรี 20260 Tel: 038-253-000 | Fax: 038-253-001 รับส่วนลดอีก 30% จากราคาห้องพักต่ำ�สุดของโรงแรมฮิว ตันพัทยา พร้อมสิทธิสมัครสมาชิก Hilton HHonors ฟรี และ รับคะแนนสะสม (Points & Miles) กับโปรโมชั่นนี้ เมื่อจอง ผ่านเว็ปไซต์เราเท่านั้น มอบการพักผ่อนของคุณที่พัทยา อัน แสนน่าประทับใจ ที่โรงแรมฮิลตันพัทยา หลับพริ้มในห้อง พักแสนสบายราคาพิเศษและตื่นมารับเช้าวันใหม่กับหลาก เมนูอาหารเช้าแสนอร่อยสำ�หรับ 2 ที่ซึ่งมีให้คุณเลือกตั้งแต่ เมนูสุขภาพไปจนถึงเมนูชวนลิ้มลองอื่นๆ ไม่ว่าจะเนื่องใน โอกาสพิเศษหรือเพียงแวะมาพักหลังจากที่ทำ�งาหนักมาทั้ง สัปดาห์ พักผ่อนเติมพลังแบบพิเศษ ๆ กับโปรโมชั่นห้องพัก พร้อมอาหารเช้า

3


4


5


An Index A Gallery 8 An Experience 13 A Diary 14 A Night 18 An Experience 21 A Gallery 22 A Comment 25 An Experience 26 A Gallery 29 A letter 30

เจ้าของ: บริษัท รักท่องเที่ยว จ�ำกัด 224 ซอยรองเมือง 2 ถนนพระรามสี่ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10500 เบอร์โทรศัพท์ 0-2512-0454 Fax 0-2512-0454 Website: www.a-travel.com E-Mail: info@a-travel.com บรรณาธิการบริหาร สรัญธร แก้วเวียงชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์โฆษณา สุทธิชา สกุลญานนท์วิทยา กองบรรณาธิการ พรรษชล รัตนคงวิพุธ / สุทธิชา สกุลญานนท์ วิทยา / รัตนาภรณ์ ทานน�้ำ / สรัญธร แก้วเวียงชัย ฝ่ายศิลปกรรม สุทธิชา สกุลญานนท์วิทยา ช่างภาพ สุทธิชา สกุลญานนท์วิทยา พิสูจน์อักษร สุทธิชา สกุลญานนท์วิทยา / พรรษชล รัตนคงวิพุธ / รัตนาภรณ์ ทานน�้ำ ฝ่ายโฆษณา รัตนาภรณ์ ทานน�้ำ / พรรษชล รัตนคงวิพุธ ฝ่ายการตลาด สุทธิชา สกุลญานนท์วิทยา / รัตนาภรณ์ ทานน�้ำ ฝ่ายผลิต สุทธิชา สกุลญานนท์วิทยา / รัตนาภรณ์ ทานน�้ำ / สรัญธร แก้วเวียงชัย

6


An Editorial คนมาทะเล ไม่หนีร้อน ก็หนีรัก ค�ำกล่าวนีอ้ าจมาจากเหตุผลทีว่ า่ เพราะทะเล เป็น สถานที่ทางธรรมชาติที่มหัศจรรย์ เมื่อทอดสายตาออก ไปยังชายหาดในหนึ่งการมอง จะได้เห็นแพรธรรมชาติ สามผืนมาบรรจบกันอย่างงดงาม ผืนน�้ำ ผืนฟ้า และผืนทราย แม้จะเป็นผืนแพรที่ถูกเรียกขานไม่ต่างกัน ทว่า ในแต่ละเวลาและสถานที่ที่มาพบปะกัน เฉดสีของแพร ทั้งสามผืนล้วนแต่งแต้มและเติมเต็มให้ทะเลแต่ละแห่ง มีเสน่ห์ในแบบของตนเองที่แตกต่างกันไป แค่ระหว่าง ทะเลกลางวัน และทะเลกลางคืน แม้จะเป็นทะเลผืนเดียวกัน บรรยากาศและอารมณ์ความ รู้สึกที่เกิดในใจเมื่อได้สัมผัส ก็แตกต่างกันลิบลับแล้ว ทะเลก็เหมือนงานศิลปะ ที่ต่างคนมองก็รู้สึก ต่างกันออกไปตามแต่ประสบการณ์และความทรงจ�ำ ของแต่ละคน แล้วคุณพร้อมรึยงั คะ ทีจ่ ะไปสัมผัสและตีความ งานศิลปะจากสามผืนแพรด้วยตัวของคุณเอง.

7


A Gallery

8


A NIGHT

(Bora Bora Island, Pacific Ocean) 9


A NIGHT

10


A NIGHT

(Bora Bora Island, Pacific Ocean)

11


12


An Experience

หนีร้อนท่องทะเลที่เกาะเต่า บริ เ วณชายทะเลรอบเกาะ เต่าถือว่าเป็นแหล่งด�ำน�้ำดูปะการังที่มี หลากหลายมาก นักท่องเที่ยวที่ชอบด�ำ น�้ำจึงสามารถด�ำน�้ำได้ทั้งน�้ำลึกและน�้ำ ตื้น แถมที่เกาะเต่ายังมีหาดน่าเล่นอีก จ�ำนวนหลายหาดนะคะ ใครสนใจมา เที่ยวที่เกาะเต่าได้นะคะ อ่าวหินวง เป็ น อ่ า วที่ มี ป ลายแหลมทั้ ง 2 ข้างโค้งเข้าหากัน อ่าวนี้จะไม่มีหาด ทราย จะมีหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่เรียงราย ทับซ้อนกันจนได้ชื่อว่า อ่าวหินวง อีก ทั้งยังตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก จึงนับว่า อ่ า วแห่ ง นี้ เ ป็ น จุ ด ชมพระอาทิ ต ย์ ขึ้ น ที่ สวยงามที่สุดบนเกาะเต่าก็ว่าได้ และ มี เ พี ย งรี ส อร์ ท ที่ เ ป็ น บั ง กะโลไม่ กี่ แ ห่ ง คุ ณ สามารถนอนไกวเปลและชื่ น ชอบ บรรยากาศสงบเงียบ อ่าวมะม่วง เป็ น อ่ า วที่ ไ ม่ ติ ด กั บ อ่ า วอื่ น อยู่ทางตอนเหนือของเกาะเต่า มีระดับ ความลึก 10 เมตร ภูมิทัศน์เป็นผาหิน สูงมีป่าเขียว ท�ำให้มองเห็นวิวของอ่าว สี น�้ ำ ฟ้ า อมเขี ย วของอ่ า วมะม่วงท�ำให้ อยากไปว่ายน�้ำและด�ำน�้ำ เป็นจุดด�ำน�้ำ ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะ มีรีสอร์ทหรู และแพงกว่าจุดอื่นๆ บนเกาะเต่า อีกทั้ง ยังเป็นจุดที่นิยมไปเล่นกีฬาทางน�้ำ เช่น ด�ำน�้ำตื้น ด�ำน�้ำลึก และพายเรือคายัค อย่างไรก็ตาม ถนนที่จะไปอ่าวมะม่วง ไม่ค่อยได้รับการดูแล ดังนั้นวิธีที่จะเดิน ทางไปอ่ า วมะม่ ว งได้ ดี ที่ สุ ด คื อ ใช้ เ รื อ หางยาว

หาดทรายรี ตั้ ง อยู ่ ฝ ั ่ ง ตะวั น ตกของเกาะ เต่า เป็นหาดที่ยาวที่สุดในเกาะเต่า ยาว ประมาณ 2 กิโลเมตร และมีแนวฝั่งเชิง เขาต่อเนื่องอีก 1 กิโลเมตร เกือบจะอยู่ ตรงข้ามเกาะนางยวน ซึ่งเป็นที่ที่มีแหล่ง บันเทิงทางด้านใต้ของหาด ตอนเย็นๆ จะมีแหล่งบันเทิ งที่ค่อนข้างมีเสียงดัง ส�ำหรับคนที่นอนหลับยากควรจะเลือก ที่พักด้านเหนือของหาด อีกทั้งน�้ำยังตื้น ท�ำให้สามารถเดินไปได้ไกลโดยที่ระดับ แค่เอว จึงเหมาะส�ำหรับการพักผ่อน เล่นน�้ำ ชมอาทิตย์อัสดง อ่าวลึก อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ของเกาะเต่า โอบล้อมด้วยเชิงผาและ แหลมหิน สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสถานที่ ที่มีความสงบอีกแห่งหนึ่งของเกาะเต่า และเป็ น อ่ า วที่ มี ลั ก ษณะโค้ ง ว้ า วมาก ที่สุดของเกาะเต่า จึงเป็นที่มาของชื่อ อ่าว แต่เส้นทางที่จะไปนั้น ล�ำบาก เป็น ถนนลูกรังและก็ลาดชัน ต้องเช่ารถโฟวิว เท่านั้นจึงจะไปถึงที่หมายได้. มะลิ

13


A Diary

ทะเลดาว

เมื่ อ ได้ ช ่ ว งวั น หยุ ด ยาวหรื อ ได้ก�ำหนดใช้วันลาพักร้อนทีไร สิ่งที่คน ชีพจรลงเท้าอย่างเราๆ มักนึกถึงเห็นจะ หนี ไ ม่ พ ้ น การปลี ก ตั ว ออกจากความ วุ่นวายในชีวิตประจ�ำวัน พาตัวและใจ ออกไปยังทีไ่ กลๆ ไปสัมผัสความสวยงาม ที่ธรรมชาติรังสรรค์ปั้นแต่งเอาไว้ให้ชื่น ใจชุ่มปอด แต่ประเด็นต่อมาระหว่างการ ตัดสินใจจะไปที่ใดซักแห่งนั้น ก็เห็นจะ ไม่พ้นค�ำถามที่ว่า ทะเล หรือภูเขาดี? แต่ละคนก็คงตัดสินใจเลือกตัวเลือกที่ แตกต่างกันไป แต่จะดีกว่าไหม ถ้าไม่ ต้องเลือก!

14

อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธาราหมู่เกาะพีพี ตั้ ง อยู ่ ใ นจั ง หวั ด กระบี่ ท าง ภาคใต้ ฝ ั ่ ง ตะวั น ตกแถบชายฝั ่ ง ทะเล อันดามัน นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องทะเล สวยน�้ำใสตามแบบฉบับอันดามันแล้ว ยั ง มี อี ก สองสถานที่ ท ่ อ งเที่ ย วที่ เ ป็ น ความต่างมารวมกันอย่างลงตัว และ ธรรมชาติ ไ ด้ รั ง สรรค์ ไ ว้ อ ย่ า งสวยสด งดงาม เรียกได้ว่าเป็น Signature ของ ทั้งทะเลและภูเขา ซึ่งจะเป็นที่อื่นไปมิได้ นอกจาก ‘ทะเลแหวก’ และ ‘หาดไร่เลย์’ ทะเลแหวก เป็ น หาดทรายที่ เ ชื่ อ มสาม เกาะบริเวณหาดถ�้ำพระนางในอุทยาน

แห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี คือ เกาะทับ เกาะหม้อ และเกาะปอดะนอก หรือเกาะไก่เอาไว้ด้วยกัน ในช่วง ที่น�้ำลงต�่ำสุดของแต่ละวัน โดยเฉพาะ ในวันก่อนและหลังวันขึ้น 15 ค�่ำ 5 วัน นั้น จะมีหาดทรายขาวนวลเนื้อละเอียด นุ่มทุกย่างก้าวที่สัมผัส ปรากฏขึ้นมา ให้เราได้ชมและเดินข้ามจากเกาะปอดะนอกไปยังเกาะทับได้ นับเป็นความ อัศจรรย์แห่งธรรมชาติที่หาชมที่ไหนไม่ ได้อีกนอกจากบนหมู่เกาะพีพีนี้ และ นอกจากจะได้ไปเยี่ยมชมความอัศจรรย์ ธรรมชาตินี้กันแล้ว น�้ำทะเลที่โอบล้อม ทะเลแหวกนี้ เ อาไว้ ก็ ยั ง สวยใสเป็ น ประกายสี ฟ ้ า น�้ ำ ทะเลท้ า ทายสายตา


สมกับเป็นทะเลอันดามันที่ขึ้นชื่อเรื่อง ความสวยของหาดและความงามของ น�้ำทะเล นอกจากจะลงไปเล่นน�้ำกันได้ แล้ว ยังสามารถด�ำน�้ำดูปะการังและ ปลาทะเลในบริเวณดังกล่าวได้อีกด้วย นับได้ว่าทะเลแหวกได้รวมความงดงาม และความอัศจรรย์ต่างๆ ที่ธรรมชาติ จะพึงรังสรรค์ให้ทะเลได้เอาไว้ด้วยกัน อย่างครบถ้วน อี ก มุ ม ห นึ่ ง ข อ ง ห า ด ถ�้ ำ พระนางที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในฐานะผู ้ ม า เยือนไม่ควรพลาดที่จะไปชมก็คือ ถ�้ำ พระนาง ถ�้ ำ พระนางเป็ น ศาลของ เทพธิ ด าซึ่ ง มี เ รื่ อ งเล่ า ของชาวบ้ า นว่ า ในสมั ย ก่ อ นมี เ รื อ หลวงล่ ม อยู ่ น อก

ชายฝั่งคาบสมุทร และเจ้าหญิงอินเดีย ชื่อศรีกุลเทวี เกาะแผ่นกระดานลอยอยู่ ทว่าสุดท้ายก็จมน�้ำไปพร้อมกับเรือใน ทะเล เชื่อกันว่าวิญญาณของเจ้าหญิง ศรี กุ ล เทวี ผู ้ ไ ม่ เ คยสมหวั ง ในเรื่ อ งใดก็ ยังสิงสถิดอยู่ที่ศาลแห่งนี้จนบัดนี้ โดย ชาวประมงก่อนที่จะออกทะเล จะมา ขอพรจากศาลพระนางโดยไม่ค�ำนึงว่า ศาสนาของพวกเขาจะเป็ น ศาสนาใด หากสมปรารถนาแล้ว ผู้บนบานมักจะ น�ำปลัดขิกมาเป็นการตอบแทน นับได้ ว่าศาลพระนางก็เป็นจุดเด่นส�ำหรับนัก ท่องเที่ยวให้ไปเยี่ยมชมได้เช่นกัน และ เมื่ อ เดิ น เข้ า ไปลึ ก จนสุ ด ชายหาดถ�้ ำ พระนางแล้ว ก็จะได้เห็นหินงอกหินย้อย

ที่ปากถ�้ำพระนางเป็นฉากระย้าสวยงาม อี ก ด้ ว ย กอปรกั บ ท้ อ งทะเลกว้ า ง และเกาะน้ อ ยใหญ่ เ รี ย งรายในยาม พระอาทิตย์ตก จะเป็นมุมมองสวยงาม แปลกตา น่าทึ่งที่สุดแห่งหนึ่งในเมือง ไทยเลยก็ว่าได้จริงๆ เพียงแค่ขา้ มมาอีกฝัง่ ของเกาะ บรรยากาศที่ มี จุ ด เด่ น เป็ น ทะเลและ หาดทราย ก็กลับกลายไปเป็นภูผาและ ทิวเขาเป็นพระเอกของเรื่องแทน จาก บรรยากาศสบายๆ ฟ้าใสแดดสวย ประดับทิวมะพร้าวคลอเคล้าด้วยเสียง คลื่น ก็พลิกกลับมาเป็นบรรยากาศแบบ Adventure นิดๆ หากเอ่ยชื่อสถานที่ นี้ขึ้นในหมู่คนไทย อาจจะยังไม่แพร่

15


A Diary หลายนัก แต่ถ้าบอกกับนักท่องเที่ยว ชาวต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว ตะวันตกแถบยุโรปและอเมริกาว่าเรา ก�ำลังจะไป ‘หาดไร่เลย์’ กัน พวกเขา ต้องร้องอ๋ออย่างแน่นอน เพราะหาด ไร่เลย์ตะวันออกหรือหาดน�้ำเมาที่ตั้งอยู่ บริเวณหาดพระนางนั้น ขึ้นชื่อในเรื่อง ของกีฬาเอ็กซ์ตรีมอย่างการปีนผามาก ชนิดที่เป็นที่กล่าวขานกันในหมู่นักท่อง เที่ยวชาวต่างชาติมานานแล้ว ถึงขนาด ที่นิตยสาร Outside Travel Guide ฉบับ Y2K Annual ประจ�ำปี 1999 - 2000 ของสหรั ฐอเมริ กาน�ำภาพกิ จกรรมปี น หน้าผาที่หาดไร่เลย์ขึ้นปก พร้อมกับ แนะน�ำว่าเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งซึ่งนัก ท่องเที่ยวผู้นิยมกีฬาปีนเขาควรให้ความ สนใจ เรียกว่าดังนอกประเทศมานาน มาก ก่อนที่บ้านเราจะหันมาสนใจกัน เสียอีก นอกจากจะพบกั บ กิ จ กรรม เอ็ ก ซ์ ต รี ม อย่ า งกี ฬ าปี น ผาได้ ที่ ห าด ไร่ เ ลย์ ต ะวั น ออกหรื อ หาดน�้ ำ เมาแล้ ว หากข้ า มโขดหิ น ที่ คั่ น กลางไปยั ง ทิ ศ ตรงข้ามก็จะได้พบกับหาดไร่เลย์ตะวัน ตกซึ่ ง เป็ น หาดที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มของ นั ก ท่ อ งเที่ ย วติ ด อั น ดั บ อี ก หาดหนึ่ ง ใน อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่ เกาะพีพี ผืนน�้ำทะเลที่ใส และหาด ทรายขาวนวลสวย และยังเป็นจุดชม พระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกด้วย ทั้งทะเลใสและภูเขาสวยแบบ นี้แล้ว จะพลาดประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่ ต้ อ งเลื อ กส�ำหรั บ ช่ ว งวั น หยุ ด ยาวบน เกาะพีพีหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่ เกาะพีพีไปได้อย่างไร?

16


17


A Night ตะละแม่แอลกอฮอล์

อากาศเมื อ งไทยเข้ า สู ่ ห น้ า ร้อนแบบนี้ชาว A Night คงไม่พลาดที่จะ ออกไป hang out ปาร์ตี้รับลมริมทะเล กันตามกระแส แต่หากคุณยังมีเวลาไม่ มาก แต่ยังอยากจะสนุกกับบรรยากาศ ริมทะเลหล่ะก็ A Night ขอแนะน�ำเหล่า ร้านเรียงรายริมทะเล เดินทางสะดวกไม่ ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร บริเวณ หาดบางแสน-วอนนภา ด้วยระยะทาง ประมาณ 90 กว่ากิโลเมตรจากในกลาง กรุงเทพ ใช้เวลาเดินทางเพียงแค่ 1-1.30 ชั่วโมง ก็ได้ไปปาร์ตี้ริมทะเลกันแล้ว จะ รอช้าอยู่ท�ำไม A Night รับอาสามา แนะน�ำร้านดังที่อยู่ในแนวริมชายหาด บางแสน-วอนนภาชนิดที่ว่า ก้าวออก จากร้านแล้วแทบตกทะเลกันเลยทีเดียว มาเริ่มต้นกันที่ร้านแรกเลยดีกว่า

18

BADBOY CAFE’ เลียบชายหาดบางแสน

Hadsai Relax หาดทรายรีแลกซ์ หรือที่คน บางแสนเรียกสั้นๆ ว่าร้านรีแลกซ์ เป็น ร้านอาหารบรรยากาศริมทะเลอีกร้าน หนึ่งที่อยากแนะน�ำ ส�ำหรับคนที่ชอบ บรรยากาศสบายๆ เพราะที่ร้านมีลมพัด ผ่านเย็นชืน่ ใจ นัง่ ฟังเสียงคลืน่ กระทบฝัง่ จิบเครื่องดื่มเพลินๆ จะช่วยเพิ่มอรรถรส ในการรั บ ประทานอาหารได้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น พร้อมด้วยเสียงเพลงจากวงดนตรีเล่น สดและนักร้อง แต่ถ้าลูกค้าน�ำเหล้ามา เองทางร้านไม่คิดค่าเปิดด้วยนะ มีเมนู แนะน�ำ เช่น อาหารทะเลเผา ปลากะพง นึ่งมะนาว และต้มย�ำรวมมิตร ส่วนการ เดินทางมาที่ร้านก็ไม่ยากเลย จากตัว

เมืองชลบุรีมุ่งหน้าไปทางบางแสน หาด ทรายรีแล็กซ์ อยู่บริเวณถนนรอบเขา สามมุก ใกล้กับโรงแรมบางแสนวิลล่า โทร. 08-3013-9309, 08-8839-4464 Sandy Brown ร้านสวยตกแต่งสไตล์เม็กซิโก ให้ บ รรยากาศเหมื อ นนั่ ง ชมทะเลริ ม ชายหาด ด้วยด้านหน้าร้านที่โล่งโปร่ง สบายมองเห็นทะเลและภูเขา และมีเวที สีสันสดใส จ�ำลองบรรยากาศให้เหมือน ทะเลทรายดูแปลกตา รสชาติอาหาร อร่อยถูกปาก เคล้าไปด้วยเสียงเพลง เบาๆ สบายๆ และค่อยเปลี่ยนสไตล์เป็น เรกเก้ที่มาพร้อมกับเครื่องเป่าทรัมเป็ต ตกดึกคึกคักไปกับเพลงมันส์ๆ จังหวะ เร้าใจ ให้ทุกคนได้ลุกขึ้นมาร่วมสนุก เฮฮาไปกับบรรยากาศดีดีในร้าน Sandy Brown ร้านตั้งอยู่ถนนเลียบหาดบาง แสนใต้ พอเจอวงเวียนปลาโลมาให้วน ไปทางซ้าย ร้าน Sandy Brown จะอยู่ ซ้ายมือตรงข้ามกับทะเลบางแสน โทร. 08-1377-8279 , 08-1030-0003 Soul Pub & Restaurant ร้ า นริ ม ทะเลเลี ย บหาดบาง แสนใต้ ตกแต่งร้านให้ได้บรรยากาศ เหมือนอยู่ริมทะเล เป็นบ้านไม้สองชั้น มีบ่อน�้ำอยู่รอบบ้าน บรรยากาศสบาย ๆ มีดนตรีเล่นทุกค�่ำคืน อาหารอร่อย ได้ ความรู้สึกเหมือนมาปาร์ตี้หรือสังสรรค์ กันที่บ้านเพื่อน การเดินทางก็ไม่ยาก เลย ใช้ถนนบางแสนสาย 1 ตรงไปทาง


A Night ลงหาดบางแสน ริมทะเลเลียบหาดบาง แสนใต้ จะเห็นร้านตั้งอยู่ถัดจากร้าน Sandy Brown โทร. 08-9484-3841 Zeazon of Happiness ถึงแม้ร้าน Zeazon of Happiness จะไม่ได้อยู่ติดริมทะเล แต่ส�ำหรับ ใครที่ชื่นชอบบรรยากาศริมทะเล เราขอ แนะน�ำ ร้านสุดเท่แห่งบางแสน ที่ยก เอาทะเลมาไว้บนบก ด้วยบรรยากาศ ภายในร้ า นที่ จ�ำลองมาจากชายหาด แท้ๆ ท่ามกลางหาดทรายนิ่มๆ สอด แทรกความเป็นกันเองริมทะเล มีทะเล สายเล็กกั้นระหว่างคนดูและเวที โดย มีทรายจริงๆ มาโรยอยู่ด้วย แถมต้น มะพร้าวอีกหลายต้น เฟี้ยวๆ อย่างนี้หา นั่งกันไม่ได้ง่ายๆ มานั่งเพลินๆ ฟังเพลง และเสียงคลื่นน�้ำกระทบฝั่ง แถมมีวง ดนตรีที่เล่นให้ฟังกันสดๆ ถึงที่ ด้วยแนว เพลงโรแมนติกเหมาะกับบรรยากาศลม เย็นๆ ชายทะเลกับอาหารเลิศรส ไม่ว่า จะเป็น กุ้งทอดราดซอส มายองเนส และ เมนูอาหารทะเลอื่น ๆ อีกมากมาย ใครที่ ชอบอาหารทะเลไม่ควรพลาดเลยหล่ะ โทร. 08-3446-6444 Chaiyo Bangsaen ร้านน่านั่งอีกหนึ่งร้าน ไชโย บางแสน กับบรรยากาศชิลๆ ให้ความ รู ้ สึ ก เหมื อ นนั่ ง รั บ ประทานอยู ่ ที่ บ ้ า น กับครอบครัว ด้วยการตกแต่งร้านด้วย ของใช้สไตล์เก่า และเป็นการประยุกต์ จากบ้านที่อาศัยให้กลายเป็นร้านนั่งเล่น จิบเครื่องดื่มเย็นๆ เคล้าดนตรีเพราะๆ ที่ มี เ หล่ า นั ก ร้ อ งชื่ อ ดั ง แวะเวี ย นมาให้ ความสุขทางเสียงเพลงตลอดเวลา ส่วน

Sandy Brown เลียบชายหาดบางแสน

Zeazon of Happiness เลียบชายหาดบางแสน

BADBOY CAFE’ เลียบชายหาดบางแสน

19


A Night อาหารขึ้นชื่อของร้านต้องยกนิ้วให้ น่อง เด็ดคงหนีไม่พ้นวิวทะเลที่สามารถมอง ไก่ทอด กับสลัดมายองเนส ร้านอยู่เลียบ เห็นได้อย่างชัดเจน ท�ำให้ร้านนี้กลาย หาดบางแสน โทร. 08-1294-1765 เป็นร้านที่ดึงดูดให้ลูกค้าแวะมาอย่าง ไม่ขาดสาย ด้านเมนูกับแกล้มขึ้นชื่อ Harem Guna Pub & Restaurants ก็มีแนะน�ำมากมาย เช่น กุ้งเผา และ อีกหนึ่งร้านชื่อดังที่เหมาะเป็น ปลาหมึกนึ่งมะนาว ร้านหาไม่ยาก เป็น สถานบั น เทิ ง ส�ำหรั บ การทานอาหาร ร้านใหญ่ ตั้งอยู่เลียบชายหาดบางแสน และแฮงก์เอาท์กับกลุ่มเพื่อนสนิทจริงๆ เลยมาทางหาดวอนนภา โทร 08-1355ส�ำหรับ Harem Guna Pub & Restau- 7793, 08-0561-1222 rants เพราะนอกจากจะมีบรรยากาศ สบายๆ ในธีมร้านสีชมพูสดใส แต่ผสม BADBOY CAFE’ ผสานความเท่ในสไตล์การแตกแต่งได้ ร้านสุดฮิปแห่งบางแสนที่ ฟัง อย่างลงตัวแล้ว ยังมีดนตรีหลากหลาย ชื่ออาจดูแนวเกินไปสักหน่อย เพราะชื่อ สไตล์ให้ฟังแบบสบายๆ ด้วย แถมใน ร้านผู้ชายนิสัยเสีย แต่บรรยากาศกลับดี ทุกๆ วันศุกร์และวันเสาร์ ทางร้านก็จะ มากเลย ด้วยสไตล์การตกแต่งร้านที่น�ำ มีโชว์การเล่นไฟอีกต่างหาก และไฮไลท์ เอาเฟอร์นิเจอร์ แบบแปลกไม่ซ�้ำกัน ทั้ง

20

จักรยานโบราณ เก้าอี้รูปทรงต่าง ๆ รวม ทั้งการตกแต่งร้านที่น่ารักอบอุ่น คุณจะ ได้พบกับบรรยากาศในสไตล์บีชๆ ฟีล แบบงานริมทะเล ตากลม จิบไป ฟังไป คุยไป เต้นไป แบบว่ามันใช่อะ! ฮ่าๆ เครื่องดื่มมีให้เลือกเพียบ นั่งชิลๆ ดื่ม พูดคุย ดูบอล ไปกับเสียงเพลงแนว Pop และ Electro ด้วยการเปิดเพลงของ เหล่าดีเจ ที่สับเปลี่ยนกันมาให้ความสุข ด้านเสียงเพลงกันเพียบ แถมบางครั้งยัง มีนักร้องมาร่วมเล่นดนตรีสด ๆ ให้ฟังกัน ถึงที่อีกด้วย ถือเป็นอีกร้านที่พลาดไม่ได้ เมื่อมาเยือนบางแสน รับรองได้เลยครบ ครันทั้งอาหารและเครื่องดื่ม ส่วนเมนู เด็ดของร้าน คือ ย�ำปูม้ารสแซ่บ และปีก ไก่ทอดน�้ำปลา หากวันไหนใครไปเที่ยว บางแสน ก็ลองไปแวะร้านนี้ดู แล้ว คุณจะไม่อยากกลับ ที่ร้าน BADBOY CAFE’ บางแสน หาดวอนนภา อยู่ติด ร้าน Harem Guna โทร. 08-7416-6164 08-6148-8868 และพิเศษสุดๆ ในค�่ำคืนวัน อาทิตย์ที่ 21 เมษายนนี้ เราขอชวน คุณมามันส์กับการกลับมาอีกครั้งของ งานสุดเท่ห์ของ ส.บ.ม. Party on the Beach ที่คราวนี้ได้ 2 หนุ่มวง Scrubb คู ่ ดู โ อสุ ด แนวขวั ญ ใจวั ย รุ ่ น มาโชว์ คอนเสิร์ตให้ดูแบบสดๆ ถึงริมชายหาด และอีก 1 สาว Sexy DJ by DJ Helen มาเปิดแผ่นให้คุณตื่นเต้นได้ตลอดทั้ง คืน งานนี้เริ่มสนุกกันตั้งแต่ 1 ทุ่มเป็นต้น ไปที่ร้าน BADBOY CAFE’ ส�ำรองที่นั่ง โทร. 08-0598-8999.


An Experience

หาดตาแหวน เกาะล้าน ถ้าพูดถึงพัทยาดิฉันคิดว่าทุก คนคงไปกันบ่อยแล้ว แต่วันนี้ดิฉันจะ พาข้ามฝั่งพัทยาไปยัง หาดตาแหวน เกาะล้าน ซึ่งจากฝั่งพัทยาประมาณ 7 กิโลเมตร ถ้านั่งเรือก็ประมาณ 45 นาที ส�ำหรั บ เรื อ โดยสารขนาดใหญ่ หรือ 15 นาทีส�ำหรับ เรือสปีดโบ๊ท คุณ จะได้พบกับชาดหาดที่สะอาด ที่มีน�้ำ ใส และยังเป็นแหล่งดูปะการังอีกด้วย ถ้าสนใจก็ตามดิฉันมาเที่ยวกันเลยค่ะ ถ้าตั้งใจมาเที่ยว หรือมาพัก รี ส อร์ ท ที่ ห าดตาแหวนก็ ส ามารถลง ที่ท่าเรือหาดตาแหวนได้เลยค่ะ จะ สะดวกที่สุด แต่ท่าเรือรอบแรกออก 07.00 น. นะคะ หาดตาแหวนเกาะล้าน เป็น หาดที่ มี ชื่ อ เสี ย งมากที่ สุด ในเกาะล้าน เป็นหาดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ ต่ า งประเทศนิ ย มมาเที่ ย วที่ ห าดนี้ กั น หาดตาแหวน มีลักษณะเป็นอ่าวเว้า ชายหาดมีความยาว 800-900 เมตร มี ท รายที่ ข าวสะอาดและละเอี ย ด มาก นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่หาดตา แหวน ก็มีหลากหลายเชื้อชาติ ที่หาด

ตาแหวนเกาะล้าน มีร้านขายของที่ ระลึกจ�ำนวนมาก เช่น เสื้อเกาะล้าน แว่นตา รองเท้า เป็นต้น ซึ่งที่เกาะล้าน ตามหาดอื่นๆส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีของ ขายเท่าหาดตาแหวนเพราะ ไม่ค่อยมี คนนิยมไปเที่ยวหรือเล่นน�้ำที่หาดอื่นๆ มากนัก แต่ที่หาดตาแหวนอาหาร ทะเลที่นี่ราคาแพงมาก แนะน�ำว่าให้ ซื้อที่ท่าหน้าบ้านจะถูกกว่า ดิ ฉั น รั บ รองว่ า การไปเที่ ย ว หาดตาแหวน เกาะล้าน ครั้งนี้ทุกคน จะไม่ผิดหวังแน่ๆค่ะ เพราะหาดตา แหวนสวยมากจริงๆ แถมการเดินทาง มาที่นี่ก็ไม่ได้อยาก ร�ำบากเหมือนเมื่อ ก่อน. ลูกไม้

21


A Gallery

22


บ่ายคล้อย หาดแม่รำ�พึง จ.ระยอง อาทิตย์อัสดง หาดแม่รำ�พึง จ.ระยอง

23


24


A Comment ทะเลอ่าวไทย ทะเลอันดามัน

“อันดามันค่ะ คนพลุกพล่านหน่อย แหล่งอำ�นวยความสะดวกเยอะ แล้วก็ น้ำ�ทะเลใสมากๆ ได้ไปพักคนเดียวทั้งที ก็อยากจะเลือกไปที่ที่สนุก สบาย และ สวยขึ้นชื่อไปเลยค่ะ” หยุย(25 ปี; ฟรีแลนซ์) “อยากไปอ่าวไทยมากกว่า อันดามัน สวยแต่คนพลุกพล่าน ถ้าไปคนเดียวก็ อยากอยู่เงียบๆ ครับ” เชน (23 ปี; นักศึกษา) “อันดามันค่ะ อยากไปปีนเขาที่อ่าว ไร่เลย์ คืออยากไปทีเดียวเหมือนได้ไป ทั้งทะเลและภูเขาค่ะ” ณิช (20 ปี; นักศึกษา) “ปกติไม่เคยไปคนเดียวเลย แต่ถ้าไป คงไปอันดามันค่ะ จะได้เจอคนเยอะๆ ถึงจะไปคนเดียวก็ไม่เหงาเกินไปค่ะ” หนิง (25 ปี; Auditor)

“ถ้าไปคนเดียวจะไปอันดามันนะ พัก อยู่โรงแรมดีๆ ฟังเสียงคลื่น เหมือน ได้ ช าร์ จ แบตตั ว เองหลั ง จากทำ � งาน เหนื่อยค่ะ” หญิง (31 ปี; พนักงานบริษัทเอกชน) “ขออันดามันเลยครับ วิวดี ทะเลใส สาวสวย ร้านเหล้าเยอะ ไปคนเดียว เท่ากับโสดครับ (หัวเราะ)” โอห์ม (26 ปี; นักศึกษาปริญญาโท)

“ไปคนเดี ย วก็ ต้ อ งอั น ดามั น เลยค่ ะ สวยติด Top Ten ของชาวต่างชาติ การบริการก็จะสะดวกสบายพร้อมไป ด้วยค่ะ” หมวย (27 ปี; Account Executive)

“ส่วนตัวชอบเที่ยวเงียบๆ มากกว่า เลย อยากจะไปอ่าวไทยค่ะ ไปหาดที่ยังไม่ เป็นที่ท่องเที่ยวมากนัก จะได้ไปพัก ผ่อนถอดปลั๊กตัวเองออกจากความวุ่น วายจริงๆ” “ไปคนเดียวตอนนี้คงยาก แต่ถ้าไปได้ แหวน (21 ปี; นิสิต) จริง ขอไปอ่าวไทยค่ะ อายุมากแล้ว เดินทางไกลไม่ไหวจริงๆ แต่ก็ยังอยาก “ชอบอ่าวไทยมากกว่านะ ปกติชอบไป เห็นธรรมชาติสวยๆ ค่ะ” ปราณ (ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์) ลง นี (34 ปี; แม่บ้าน) ใต้เหมือนกัน แต่คนละบรรยากาศกัน กับอันดามันเลย มันจะสบายๆ กว่า” “ขอไปอ่าวไทยค่ะ เป็นเด็กเมืองจันท์ โต (32 ปี; วิศวกร) อยู่แล้ว ถ้าไปคนเดียวแบบนี้ ไปแถบที่ เป็นถิ่นเราอุ่นใจกว่าค่ะ” พาย (23 ปี; พยาบาล)

25


ถึง... A Travel สวั ส ดี ค ่ ะ ดิ ฉันติด ตามอ่าน A Travel มาได้หลายฉบับแล้ว ชอบ มากค่ะ หนังสือมีเนื้อหาสนุก รูปภาพ สีสันสดใส คอลัมน์มีหลากหลายน่า สนใจ ขอบคุณทีมงานหนังสือทุกๆ คน มากเลยนะคะที่ท�ำหนังสือท่องเที่ยวดีๆ มาให้ผู้อ่านได้อ่านกัน =) เพราะฉะนั้น เลยถือโอกาสนี้ เขียนเรื่องราวดีๆ ของ การไปเที่ ย วฟิ ลิ ป ปิ น ส์ เ มื่ อ หน้ า ร้ อ นที่ แล้วมาแชร์กับผู้อ่านท่านอื่นๆ ถือเป็น ทริปที่ยังประทับใจมาจนถึงทุกวันนี้ก็ว่า ได้เลยค่ะ เมื่อช่วงประมาณเดือนพฤษภาคม ของปีที่แล้ว ทั้งครอบครัวมีโอกาสได้ไป เที่ยวซัมเมอร์กันที่ โบราเคย์ ประเทศ ฟิลิปปินส์ โดยสาเหตุที่ตัดสินใจเลือก ไปที่ นี่ เ พราะเพื่ อ นเคยมี โ อกาสได้ ไ ป และมาบอกเล่าต่อมาสวยงามมากๆ ซึ่ง เมื่อได้ลองไปเห็นด้วยตาตัวเองก็ไม่ผิด หวังจริงๆ ค่ะ โบราเคย์ (แต่คนที่นู่นมัก ออกเสียงกันว่า โบราไค หรือ โบราไกซะ มากกว่า) เป็นชายหาดที่สวยงามมาก คุ้มค่าแก่การไปเที่ยวจริงๆ ออกเดินทาง จากเมืองไทยจนถึงที่นู่น โดยพอเราลง จากสนามบินจะมีหลายคนเข้ามาหานัก ท่องเที่ยวเพื่อเสนอรูปแบบต่างๆ ที่จะ เดินทางไปที่โบราเคย์ มีทั้งรถบัส รถตู้ แล้วก็อีกหลายๆ แบบเลยค่ะ ซึ่งแน่นอน ว่าราคาก็จะแตกต่างกันออกไป ซึ่งรถ ที่คุณแม่เลือกก็คือรถบัส ทุกคนเลยใช้ วิธีนั่งรถบัสเพื่อไปต่อเรือเล็กกันที่ท่าเรือ ค่ะกัน ขอแนะน�ำส�ำหรับคนที่จะไปว่า ตอนนีจ้ ริงๆ แล้วเราไม่ตอ้ งรีบเลือกนะคะ

26

ตอนครัง้ แรกยังงงๆ กันอยูเ่ ลยด่วนตัดสิน ใจไป แต่จริงๆ แล้วเรามีเวลาที่จะเลือก และจะมีหลายคนจากหลายบริษัทเลย ค่ะที่จะมาเสนอทางเลือกให้เรา ค่อยๆ ตัดสินใจดีกว่าค่ะว่าแบบไหนเหมาะกับ เราและคุ้มค่ามากที่สุด พอไปถึ ง ท่ า เรื อ ก็ จ ะเห็ น เรื อ หลายล�ำจอดเรียงรายกัน เรือที่ขึ้น นั่ง สบายมีที่นั่งกว้างขวาง โดยใช้เวลา ประมาณแค่ 15 นาทีก็ถึงเกาะโบราเคย์ ค่ะ อ้อ ลืมบอกไปว่าค่าใช้จ่ายต่อคน รวมทั้งรถบัสกับเรือตกราวๆคนละเกือบ สี่ร้อยบาทไทยค่ะ พอไปถึงเราก็จะเจอ กับมอร์เตอร์ไซค์พ่วง โดยจะมีคนเดิน มาสอบถามว่าเราจะไปไหน ซึ่งเขาก็ได้ พาเราไปส่งที่โรงแรม ค่าโดยสารครั้งนั้น ตก 75 บาท คันหนึ่งนั่งได้ราว 4 คนค่ะ โรงแรมที่ไปพักครั้งนี้เป็นโรงแรมเล็กๆ กึ่งร้านอาหาร ห้องพักมีสองเตียงนอน นับรวมทั้งครอบครัวมี 4 คน รวมเป็น 2 ห้องพอดี ค่าพักคืนละ 1,500 บาท เทียบ กับสภาพโรงแรมแล้ว

ก็ถือว่าคุ้มค่า สะอาด สวยงาม แถมมี อินเทอร์เน็ทให้ใช้ฟรีอีกด้วยค่ะ เมื่อทุกคนจัดกระเป๋าและพักทาน ข้าวกันแล้ว ช่วงบ่ายๆก็พากันไปเที่ยว ชมทะเลกันค่ะ พอไปถึงแล้วต้องขอบ อกว่าสมค�ำร�่ำลืมมาก ทรายสวยน�้ำใส ใสที่ว่านี่ใสเหมือนกระจก ใสมากจน บรรยายไม่ถูก ทะเลไทยก็สวยไม่แพ้กัน นะคะ เพียงแต่อาจจะสวยคนละแบบ ที่ ชายหาดจากที่ไปเที่ยวมาหลายวัน ช่วง เช้าจะแดดไม่แรงมาก คนก็ไม่เยอะ คน จะทยอยมาช่วงสายๆจนถึงบ่ายค่ะ น�้ำ น่าเล่นมากๆ ส่วนช่วงเย็นได้ไปนั่งชม พระอาทิตย์ตกดินสะท้อนกับผืนน�้ำใส สวยงามมากจริงๆ ติดตาติดใจไม่ลืม เลยค่ะ คุณพ่อคุณแม่กับน้องสาวที่ไป ด้วยกันก็อยากกลับไปเที่ยวอีกสักครั้ง อาหารการกินที่นู่นที่ได้ลองทาน อร่อย และทานง่ายค่ะ


An Experience ส่ ว นมากจะคล้ า ยกั บ อาหารทางฝั ่ ง ตะวันตก เช่น สลัด สปาเกตตี้ ราคาไม่ แพง รสชาติดี เสียดายที่ไม่ได้ตระเวน กินมากนัก เพราะส่วนใหญ่จะเที่ยวอยู่ แถวๆทะเลตลอด ผู้คนก็น่ารักค่ะ ส่วน โรงแรม พอวันที่สามและสี่ก็ได้ย้าย โรงแรมไปที่อื่น ราคาค่าพักพอๆกันและ สภาพของโรงแรมสวยงามดี ค่าเงินที่ นี่เป็นเปโซ 1 เปโซ เทียบเป็นเงินไทย ประมาณ 0.6 บาท ใกล้เคียงกันมาก เลยไม่สับสนเวลาต้องจ่ายค่ะ =) ตอน ขากลับใช้วิธีเดียวกันขามา คือนั่งเรือที่ ท่าเรือโบราเคย์ แล้วกลับไปต่อรถจนถึง สนามบิน โดยรวมแล้วการไปเที่ยวครั้ง นี้ถือเป็นทริปครอบครัวที่สนุกสนานเบิก บานกันทุกคน ค่าใช้จ่ายไม่แพงมาก สถานที่สวยงาม โดยเฉพาะความใส ของน�้ำทะเลนี่ต้องไปสัมผัสด้วยตาตัว เองจริงๆค่ะ ถ้าใครได้ไปแล้วอย่าลืมมา แชร์ให้ฟังกันบ้างนะคะ. ฟ้าใส

27


28


A Gallery

29


A Letter ส่วนระบบบอกรับสมาชิก ตอนนี้ก�ำลัง อยู่ในกระบวนการการเตรียมการของ ทีมงาน A Travel นะคะ ไม่นานเกินรอ แน่นอนค่ะ. สวัสดีค่ะทีมงาน A travel ทุกคน แอร์นะคะ ช่วงวันหยุดนี้แอร์ กับแฟนอยากจะหาสถานที่ท่องเที่ยวไป ด้วยกันสักหน่อย แต่ไม่รู้ว่าจะไปกัน ที่ไหนดี ครั้งที่แล้วก็ไปเที่ยวที่อัมพวา มา แต่ไม่เห็นเหมือนกับที่หาข้อมูลจาก หนังสือ นิตยสาร หรือ Internet เลยค่ะ แอบผิดหวังเล็กน้อย แอร์เลยอยาก ให้ ที ม งานช่ ว ยแนะน�ำให้ ห น่ อ ยนะคะ เพราะอยากไปเที่ยวแล้วได้ความรู้สึก ที่สนุกและเต็มอิ่มกับสถานที่ให้ได้มาก ที่สุด ส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายแอร์ไม่ ค่อยหนักใจเท่าไหร่ค่ะ เพราะนานๆ เรา จะได้ไปเที่ยวกันที อีกอย่างดิฉันและ แฟนเพิ่งแต่งงานกันได้ประมาณสามสี่ เดือน เลยจะถือโอกาสนี้ไปฮันนีมูนรอบ สองด้วยเลยค่ะ ขอบคุณมากนะคะ แอร์ (29 ปี; พนักงานธนาคาร)

สวัสดีค่ะ ทีมงาน A Travel ก่อนอื่นขอแนะน�ำตัวก่อน เมย์ นะคะ ประมาณสองเดือนก่อน เห็นในเฟ ซบุ๊กแฟนเพจของ A Travel ที่กดไลค์เอา ไว้นานแล้วว่า A Travel จะเปิดตัวฉบับ ปฐมฤกษ์ในเดือนมีนาคม – เมษายน ดีใจค่ะที่จะมีนิตยสารท่องเที่ยวในสไตล์ Travel and Leisure แบบนี้ในราคาไม่ แพง เข้าถึงได้ เพราะเป็นคนชอบเที่ยว แบบสบายๆ บรรยากาศดีมาตั้งแต่เป็น นักศึกษา แต่พอมาท�ำงานเวลาเที่ยวก็ น้อยลงค่ะ ยิ่งรู้ว่าฉบับปฐมฤกษ์จะเป็น เรื่องเกี่ยวกับทะเลยิ่งสนใจใหญ่เลยค่ะ เพราะเป็นคนชอบทะเลมากเป็นพิเศษ อันนี้ไม่รู้ว่าทาง A Travel แพลนเอาไว้ รึยัง แต่อยากให้มีระบบสมัครสมาชิก ด้วย ส่วนฉบับแรกฉบับนี้ จะเกาะขอบ A Travel; แผงรอค่ะ สวั ส ดี แ ละยิ น ดี ที่ ไ ด้ รู ้ จั ก คุ ณ เมย์ (26 ปี – เลขานุการ) แอร์นะคะ แนวคิดเรื่องการแนะน�ำ สถานที่ท่องเที่ยวให้คู่รักนั้น ทาง A A Travel; Travel เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะ ตั้งใจ สวัสดีค่ะคุณเมย์ ดีใจและ จะจัดมาให้คุณแอร์และผู้อ่านทุกท่าน ขอบคุณมากๆ นะคะที่ติดตามกันมา ในโอกาสหน้าอย่างแน่นอน และจะเก็บ ตัง้ แต่ยคุ แรกเริม่ เล่มแรกนี้ A Travel เชื่อ ข้อคิดข้อควรระวังที่คุณแอร์แบ่งปันเข้า ว่าจะต้องถูกใจคุณเมย์แน่นอน เพราะ มาเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็น ทีมงานตั้งใจคัดสรรทั้งบทความและรูป จริงมาไว้เป็นข้อระวังในการท�ำงานนะ ถ่ายทะเลสวยๆ อัดแน่นในเล่มแน่นอน คะ ขอบคุณคุณแอร์ค่ะ.

30

สวัสดีครับพี่ทีมงาน A travel ผมชื่อ ต้น รู้ว่า A Travel จะ ออกฉบั บ แรกผมตื่ น เต้ น มากเลยครั บ ชอบหนังสือแนวนี้มากๆ เพราะโดยส่วน ตัวแล้วผมเป็นคนชอบเที่ยวตามสถาน ที่ต่างๆ และวันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าถึง ประสบการณ์การไปเที่ยวของผมและ แฟนครับ เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา ผมไปเที่ยวกับแฟนที่เกาะล้าน จังหวัด ชลบุรี ที่นั่นสวยมากๆเลย น�้ำทะเลใส เหมือนทะเลทางภาคใต้เลย และที่นั่น จะมีหลายหาดให้เราลงเล่นน�้ำด้วย ผม รู้สึกประทับใจมากๆเลยครับ และที่ ส�ำคั ญ ที่ พั ก ก็ ไ ม่ แ พงมากเท่ า ไหร่ ค รั บ ถ้าไปตอนช่วงที่ไม่ใช่น่าเทศกาลนะครับ สวัสดีครับ ต้น (27 ปี; ฟรีแลนซ์) A Travel; สวัสดีค่ะคุณต้น ยินดีที่ได้รู้จัก เพื่อนที่มีความชอบอะไรเหมือนกันอีก คนนะคะ เกาะล้านก็เป็นทะเลอีกแห่งที่ สวยและเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพนัก เหมาะทั้งไปพักผ่อนคนเดียว เที่ยวเฮฮา เป็นกลุ่ม แล้วก็สวีทหวานเป็นคู่แบบที่ คุณต้นแบ่งปันประสบการณ์เข้ามา ถ้า อยากจะแบ่งปันประสบการณ์การท่อง เที่ยวแบบจุใจ ก็ส่งมาร่วมสนุกร่วมเดิน ทางไปกับเราในฉบับหน้าที่คอลัมน์ An Experience ได้นะคะ.


A Letter

31


32


33


A travel  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you