Page 1

Adjective Vocab: Chinese 1. 可爱 2.丑 3.高明 4.酷 5.生气 6.小 7.大 8.美丽 9.压力 10.无聊 11.有意思 12.有活力 13.自私

Pinyin Kě'ài Chǒu Cōngmíng Kù Shēngqì Xiǎo Dà Měilì Yālì Wúliáo Yǒuyìsi Yǒu huólì Zìsī

English Cute Ugly Smart Cool Angry Small Big Beautiful Stressful Boring Interesting Energetic Selfish

Part of Speech Adj. Adj. Adj. Adj. Adj. Adj. Adj. Adj. Adj. Adj. Adj. Adj. Adj.

Adjectives  

Adjectives Vocab