Page 1

‫لالستشارات التسويقية واالدارية‬ ‫دليلـــــــك لألعمال‬


‫ملخص تنفيذى‬ ‫رقً٘ ششمخ ف٘سث‪ٞ‬ض ثئخشاء اىزؼبقذاد ٍغ مبفخ اىٖ‪ٞ‬ئبد أٗ اىَؤعغبد أٗ اىششمبد أٗ اىْقبثبد أٗ اىجْ٘ك ع٘اء ف‪ٚ‬‬ ‫اىقطبع اىؼبً أٗ اىخبص ثبىَحبفظخ ٗاىَحبفظبد اىَدبٗسح ىٖب مَف٘ض ػِ ٍغزشف‪ ٚ‬اىح‪ٞ‬بح ‪.‬‬ ‫ٗعْقً٘ ثبعزؼشاض خٖبد اىزؼبقذ مأٍثيخ ػي‪ ٚ‬أّ٘اع اىدٖبد اىَغزٖذفخ ٗى‪ٞ‬غذ ػي‪ ٚ‬عج‪ٞ‬و اىحصش ح‪ٞ‬ث أُ‬ ‫اىششمخ ىِ رنزف‪ ٚ‬ثَب ٕ٘ ٍزم٘س ٗفقػ ٗإَّب ف‪ ٚ‬ثحث دائٌ ػي‪ ٚ‬إظبفخ خذ‪ٝ‬ذ ٗىِ ‪ٝ‬قزصش اخشاء اىزؼبقذاد ػي‪ٚ‬‬ ‫اىَْص٘سح أٗ اىذقٖي‪ٞ‬خ فحغت ٗىنِ ػي‪ّ ٚ‬طبق ٍحبفظبد اىذىزب ‪.‬‬

‫جهات التعاقد‬

‫‪ّ ‬قبثخ اىَحبٍ‪ِٞ‬‬ ‫‪ّ ‬قبثخ اىَْٖذع‪ِٞ‬‬ ‫‪ّ ‬بد‪ ٙ‬اىقعبح‬ ‫‪ّ ‬قبثخ اىؼيَ‪ِٞٞ‬‬ ‫‪ّ ‬قبثخ اىَؼيَ‪ِٞ‬‬ ‫‪ّ ‬قبثخ اىزدبس‪ِٞٝ‬‬ ‫‪ّ ‬قبثخ اىص‪ٞ‬بدىخ‬ ‫‪ّ ‬بد‪ ٙ‬أػعبء ٕ‪ٞ‬ئخ اىزذس‪ٝ‬ظ ثبىدبٍؼخ‬

‫‪ ‬ششمخ اىذقٖي‪ٞ‬خ ىيغضه ٗاىْغ‪ٞ‬ح د‪ٝ‬زنظ‬ ‫‪ ‬اىَْص٘سح ىيشارْدبد ٗاىصْبػبد اىن‪َٞ‬بٗ‪ٝ‬خ‬ ‫‪ ‬اىششمخ اىقبثعخ ىقطبع اىنٖشثبء‬ ‫‪ ‬اىششمخ اىقبثعخ ىيَ‪ٞ‬بٓ ٗاىصشف اىصح‪ٚ‬‬ ‫‪ ‬ششمخ ٍصش ىيجزشٗه‬ ‫‪ٍٞ ‬ذ غَش ىيغضه ٗاىْغ‪ٞ‬ح‬ ‫‪ ‬اىششمخ اىقبثعخ ىيْقو ٗاىغ‪ٞ‬بحخ ( ششق ٗغشة ٗٗعػ اىذىزب )‬ ‫‪ٍ ‬صْغ اىغَبد‬ ‫‪1‬‬


‫‪ ‬ششمخ غبص ٍصش‬ ‫‪ ‬اىششمخ اىَصش‪ٝ‬خ ىالرصبالد‬ ‫‪ ‬عنل حذ‪ٝ‬ذ ٍصش‬ ‫‪ ‬ششمخ اىن٘مبم٘ال‬ ‫‪ ‬اىششمخ اىششق‪ٞ‬خ ىيذخبُ‬ ‫‪ٍ ‬صش ىيض‪٘ٝ‬د ٗاىصبثُ٘‬ ‫‪ ‬اىششمخ اىَصش‪ٝ‬خ ىزدبسح األدٗ‪ٝ‬خ ( اىَؤعغخ )‬

‫‪ٍ ‬صْغ ػقو ىيصْبػبد اىَغز‪ٝ‬خ ىيغ‪ٞ‬بساد‬ ‫‪ٍ ‬صْغ األعزبر ىفشػ اىغ‪ٞ‬بساد‬ ‫‪ ‬ششمخ اىَْص٘سح ىيذٗاخِ‬ ‫‪ٍ ‬صش أعجبّ‪ٞ‬ب ىيَالثظ اىدبٕضح‬

‫‪ٍْ ‬طقخ خَصخ اىصْبػ‪ٞ‬خ‬ ‫‪ٍْ ‬طقخ دٍ‪ٞ‬بغ ٗاىَ‪ْٞ‬بء‬ ‫‪ ‬ثؼط ٍصبّغ ث٘سعؼ‪ٞ‬ذ ٍثو ٍصْغ ( ‪) SAN MAR‬‬

‫‪ACE life ‬‬ ‫‪ALICO ‬‬ ‫‪ALINZE ‬‬

‫‪ ‬فْذق ٍبسشبه‬ ‫‪ ‬فْذق سٍبدا‬

‫‪ ‬ثْل ف‪ٞ‬صو‬ ‫‪ ‬ثْل أث٘ ظج‪ٜ‬‬

‫‪2‬‬


‫‪ ‬اىششمخ اىؼشث‪ٞ‬خ اىَصشف‪ٞ‬خ ( ‪) SAIP‬‬ ‫‪ ‬اىجْل اىؼقبس‪ ٙ‬اىؼشث‪ٚ‬‬ ‫‪ ‬اىجْل اىؼشث‪ ٚ‬األفش‪ٝ‬ق‪ٜ‬‬ ‫‪ ‬ثْل ع٘ع‪ٞ‬ز‪ ٔٞ‬خْشاه‬ ‫‪BNB ‬‬ ‫‪ ‬ثبسمي‪ٞ‬ض‬ ‫‪ ‬مش‪ٝ‬ذ‪ ٛ‬أخش‪ٝ‬ن٘ه‬ ‫‪CIP ‬‬ ‫‪ ‬اىؼشث‪ ٚ‬اىَزحذ‬

‫‪ ‬اىَقبٗىُ٘ اىؼشة‬ ‫‪ ‬فب‪ٝ‬ذ ىقطبع اىَقبٗالد‬ ‫‪ ‬اىْ٘س ىيَقبٗالد‬ ‫‪ ‬اىد‪ٞ‬ضح ىيَقبٗالد‬

‫‪ ‬اىَْص٘سح م٘ىذج‬ ‫‪ٍ ‬ذاسط اىذىزب ىيغبد‬ ‫‪ٍ ‬ذاسط اى٘اد‪ ٙ‬ىيغبد‬ ‫‪ٍ ‬ؼٖذ اىْ‪ٞ‬و‬ ‫‪ ‬أمبد‪َٞٝ‬خ اىذىزب‬

‫‪We are pleased to deal with you and promise to perform deserves appreciation‬‬ ‫‪With our best wishes‬‬ ‫‪4P’S team‬‬

‫‪3‬‬

جهات التعاقد لمستشفى الحياة  

بعض الجهات للقطاعين العام والخاص المستهدفة من قبل شركة فوربيز لصالح مستشفى الحياة

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you