Page 27

Klimaatgarant is een gerenommeerde organisatie,

tevens rekening te houden met de geldigheidsduur van

dag waarop u bij de notaris de akte van levering moet gaan

Indien nog niet alle geconstateerde gebreken zijn

die specialist is op het gebied van economisch

de hypotheekaanbieding.

tekenen, hier moet u de verschuldigde bouwtermijnen,

verholpen binnen 3 maanden (of niet naar uw

verantwoorde, energie neutrale woningen.

de grondsom en de daarover verschuldigde uitstelrente,

tevredenheid zijn verholpen) kunt u schriftelijk,

Voor de datum van eigendomsoverdracht zendt de

inclusief omzetbelasting, voldoen. Na het ondertekenen

met redenen omkleed, voor het einde van de 3

Met het ondertekenen van de instandhoudings-

notaris u een afrekening waarop, op die dag het totale

van de akte van levering bij de notaris wordt u, naarmate

maandsperiode bij de notaris verzoeken tot verlenging

overeenkomst Nul op de Meter verplicht u zich tot het

bedrag is aangegeven (inclusief bijkomende kosten).

de bouw vordert termijnnota’s toegestuurd. Deze nota’s

van de 3 maandstermijn. Het bedrag van de hoogte van

betalen van een geldelijke vergoeding voor het onderhoud

Op die rekening wordt tevens vermeld welk bedrag de

moeten door uw geldverstrekker binnen veertien dagen

uw aanspraak tot verlenging, zal door verkoper worden

van het systeem, bestaande uit de warmtepomp, het

notaris zal ontvangen van uw geldgever en welk bedrag

betaald worden.

afgestemd op de waarde van de nog openstaande

boilervat, de bron, de zonnepanelen en de omvormer.

u tijdig aan de notaris zelf dient over te maken.

gebreken en schriftelijk aan u worden medegedeeld. Het

Klimaatgarant verplicht zich tot het verschaffen van het

bedrag van de verlenging is wederom gedekt door de gedeponeerde bankgarantie.

ongestoorde gebruik van het systeem. Het is mogelijk

Het hypotheekbedrag dat in depot blijft moet gelijk

Na de notariële overdracht ontvangt u van ons de nota’s

om de kosten voor het “All-in service contract” voor de

zijn aan de vanaf transportdatum verschuldigde

over de vervallen bouwtermijnen. De kopie zendt u zo

eerste 10 jaar in de vrij-op-naam-prijs mee te nemen.

bouwtermijnen. Indien dit niet het geval is, dient het

spoedig mogelijk, voorzien van uw handtekening naar

eventueel ontbrekende bedrag aangevuld te worden uit

uw geldgever, die dan voor betalingen zorg draagt. Vanaf

eigen middelen.

de transportdatum betaalt u hypotheekrente tijdens de

De energienota sluit op nul bij ‘normaal’ energieverbruik.

bouw. Deze is opgebouwd uit de rente die u betaalt over

Mocht de woning niet voldoen aan de vooraf gedefinieerde afspraken t.a.v. het Nul Op de Meter

Op de transportdatum worden bij de notaris twee akten

het volledige hypotheekbedrag met daarop in mindering

concept, dan compenseert Klimaatgarant het verschil.

getekend:

te brengen de te ontvangen rente over het nog in depot

Dat is de garantie die u krijgt van Klimaatgarant bij de

- De akte van eigendomsoverdracht

staande bedrag.

aankoop van een Nul op de Meter woning in het plan

- De hypotheekakte

23.9 Oplevering / sleuteloverhandiging

‘Waterfront Brielle fase 3’ en is als zodanig vastgelegd in de instandhoudingsovereenkomst Nul op de Meter.

Wanneer de woning gereed is, ontvangt u een

Bijkomende kosten kunnen zijn: - De (bouw) rente over de vervallen, maar niet

23.4 Monitoring Nul op de Meter De woning wordt voorzien van een monitoringssysteem. Op deze wijze wordt het verbruik van de installatie gemonitord om aan te tonen dat deze voldoet aan de afspraken, welke gekoppeld zijn aan de garantie Nul op

betaalde

termijnen

zoals

omschreven

in

de

opmaken

van

de

aannemingsovereenkomst - De

notariskosten

voor

23.5 Financiering van uw woning

uitnodiging om samen met ons uw woning te inspecteren voor oplevering. Tijdens deze inspectie worden eventuele geconstateerde onvolkomenheden

het

hypotheekakte

schriftelijk vastgelegd. Wij doen onze uiterste best deze onvolkomenheden zo snel mogelijk te verhelpen.

- De afsluitkosten van de geldgever

de Meter.

Inmiddels hebt u van ons de eindafrekening ontvangen. Als u aan al uw financiële verplichtingen heeft voldaan,

23.7 Wanneer moet u gaan betalen

inclusief voortvloeiend uit het meer- en minderwerk

In de koop-/aannemingsovereenkomst staat omschreven

en het proces verbaal van oplevering van de woning

Vaak zal voor het bekostigen van een eigen woning het

hoe u gedeclareerd gaat worden naarmate de bouw

is getekend ontvangt u de sleutels van de woning.

opnemen van een hypothecaire geldlening onvermijdelijk

van uw woning vordert. U wordt namelijk gedeclareerd

Het in ontvangst nemen van de sleutel betekent voor ons

zijn. De hypotheekadviseurs zijn bereid u hierin een

op basis van een zogenaamde termijnregeling die

dat de woning aan u is opgeleverd. De van toepassing

duidelijk advies te geven. Zij berekenen aan de hand van

gerelateerd is aan de vorderingen op de bouwplaats.

zijnde 5% garantieregeling zullen wij hieronder nader

uw persoonlijke gegevens de mogelijkheden en kunnen

Deze termijnregeling houdt in dat u voor elke fase in het

toelichten.

uw aanvraag van een hypotheek verzorgen. Tevens geven

bouwproces van uw woning een rekening toegestuurd

zij desgewenst toelichting op de hypotheekofferte en

krijgt.

23.10 5% garantie- / opleveringsregeling De zogenaamde 5% regeling geeft u als koper financiële

controleren of u op basis van de condities ook werkelijk aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen.

Als bijvoorbeeld de vloer van uw woning gestort is

garantie/zekerheid met betrekking tot de geconstateerde

kan dat als een termijn aangerekend worden. Door

gebreken bij de oplevering van uw woning.

Voor Nul-op-de-Meter woningen mag rekening worden

middel van een factuur wordt dan een bepaald

gehouden met 25.000 euro extra hypotheekruimte.

deel van de aanneemsom in rekening gebracht.

De regeling werkt als volgt: zoals eerder omschreven

Door de lage of afwezige energierekening zijn er immers

De termijnregeling staat omschreven in de koop-/

dient de complete koopsom en het eventuele meer-

minder vaste lasten. Uw hypotheekadviseur kunt u

aannemingsovereenkomst.

en minderwerk vóór de oplevering van de woning aan verkoper te zijn voldaan. De verkoper heeft een

hierover nader informeren.

52

23.8 Hypotheek tijdens de bouw

Het is mogelijk dat er al aan uw toekomstige woning

collectieve bankgarantie gedeponeerd bij de notaris

23.6 Eigendomsoverdracht

gebouwd wordt voordat u de akte van levering bij de

ter waarborging van uw 5% garantieregeling. Deze 5%

De eigendomsoverdracht geschiedt door middel van een

notaris ondertekend heeft waardoor u nadat u de koop-/

garantieregeling blijft van kracht gedurende 3 maanden

zogenaamde “akte van levering” bij de notaris. In de

aannemingsovereenkomst getekend heeft al een aantal

ná oplevering en zal aan het einde van deze periode

aannemingsovereenkomst wordt het uiterste moment

termijn(en) verschuldigd bent. Voor de betalingen van

eindigen of zoveel eerder als de opleverpunten zijn

van de eigendomsoverdracht vermeld. Hierbij dient u

deze termijnen heeft u recht op uitstel van betaling tot de

verholpen.

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

53

Profile for MM Design

De ruyter & de florisse waterfront brielle brochure  

De ruyter & de florisse waterfront brielle brochure  

Profile for mmdesign3
Advertisement