Page 26

noodzakelijk zijn tijdens de bouw, zullen echter geen

verbaal van oplevering worden genoteerd.

dus ook het Bouwbesluit. Dit kan ook gelden voor

of het voldoet aan alle technische eisen door het

kwaliteitsvermindering van de woning inhouden.

Het aanvragen en het sluiten van overeenkomsten met

eventuele door u gewenste meerwerkopties.

instituut gesteld, maar ook of de omvang van het

Indien het noodzakelijk is om wijzigingen aan te

de verschillende leveranciers van water en elektra dient

Om uw garanties ten opzichte van de garantie

plan de financiële en technische kwaliteiten van de

brengen behoudt de aannemer zich het recht voor deze

u zelf te verzorgen. Wij zullen u tijdig informeren wanneer

plichtige ondernemer te waarborgen, dienen alle

bouwonderneming/ontwikkelaar niet te boven gaat.

wijzigingen door te voeren zonder voorkennis hiervan

en hoe dit dient te gebeuren.

meerwerkopdrachten alleen met deze ondernemer

Wanneer

schriftelijk geregeld te worden.

niet (meer) in staat is om de woningen af te bouwen,

aan de koper te verstrekken. De koper kan geen rechten

aannemer

wegens

omstandigheden

ontlenen aan deze mogelijk door te voeren wijzigingen.

22.4 Meer- en minderwerk

U dient er rekening mee te houden dat meerwerk de

zorgt Woningborg hetzij voor de afbouw, hetzij voor

Uiteraard zal de aannemer dergelijke wijzigingen zoveel

Hoewel elke woning standaard al compleet is uitgerust,

geplande oplevering kan verschuiven. De ondernemer

de toekenning van een schadevergoeding. Eén en

mogelijk trachten te vermijden. Eén en ander zal geen

is het mogelijk dat de verkrijger specifieke wensen en/of

is gerechtigd het aantal werkbare werkdagen aan te

ander wordt uitvoerig beschreven in een uitgave van

aanleiding kunnen geven tot reclame of ontbinding van

indelingsideeën heeft. Voor het plan ‘Waterfront Brielle

passen in zijn offerte.

Woningborg, het boekje getiteld “Woningborg Garantie-

de koop-/aannemingsovereenkomst.

fase 3’ kan de koper hiervoor kiezen uit de zogenoemde

en waarborgregeling Nieuwbouw 2016” waarvan u bij de

apparatuur,

vanwege de mogelijke verregaande bouwkundige

22.5 Energie Prestatie Norm en isolatiewaarden

verlichtingsarmaturen, alsmede interieur-suggesties in

consequenties vóór het tekenen van de koop-/

In 2008 is het energielabel voor bestaande woningen

de plattegronden getekend, worden niet geleverd, tenzij

aannemingsovereenkomst te worden gekozen en

geïntroduceerd om aan te geven hoe energiezuinig een

23. Wegwijzer bij de aankoop van een woning

nadrukkelijk vermeld in de technische omschrijving.

worden tekstueel en financieel verwerkt in deze

huis is ten opzichte van soortgelijke woningen.

Om u alvast voor te bereiden op de dingen die komen

“makelaarsopties”. Eventueel

meubilair,

kasten,

Deze

makelaarsopties

dienen

aankoop een exemplaar ontvangt.

overeenkomst, zodat de grote(re) opties zijn inbegrepen

Voor nieuwbouwwoningen geldt vanaf 1995 de Energie

gaan, geven wij hier een overzicht van de gang van

De perspectieftekeningen (artist impressies) dienen

in de koopsom van de woning. Keuzen na het tekenen

Prestatie Coëfficiënt (EPC). De EPC-waarde volgt

zaken die volgen op het tekenen van de koop-/

enkel ter illustratie, om u een idee te geven van het

van de overeenkomst zijn na het verstrijken van de hierin

uit een berekening waarin o.a. isolatiewaarden en

aannemingsovereenkomst.

uiterlijk van het gebouw. Er kunnen dan ook geen rechten

genoemde bedenktijd in verband met de benodigde

installatiekeuzen zijn vastgesteld voor een betreffende

worden ontleend aan de perspectieftekeningen.

bouwvoorbereidingen niet meer mogelijk.

woning. Het vigerend Bouwbesluit eist een EPC-waarde

23.1 Koopprijzen “Vrij op Naam”

van 0,4.

De woningen in ‘Waterfront Brielle fase 3’

Een woning wordt “vrij op naam” verkocht. Het betekent

Bij tegenstrijdigheden tussen artist impressies en

Voor de kleine(re) koperswensen is een zo compleet

behalen een EPC-waarde < 0 en voldoen hiermee nu al

dat in de koopsom niet alleen de bouwkosten zijn

inhoud van de technische omschrijving of tekeningen

mogelijk pakket van meer- en minderwerk samengesteld.

aan de beoogde eisen van 2020.

begrepen,

is de inhoud van de technische omschrijving altijd

Deze standaard kopersopties zijn verwerkt in de

maatgevend.

‘Koperskeuzelijst’ en worden in een persoonlijk gesprek

22.6 Verzekering

van de makelaar, gemeentelijke leges, btw, kosten

met de kopersadviseur gekozen.

De aannemer verzekert tijdens de bouw de woningen

voor kadastraal uitmeten en de aansluitkosten voor

tegen de gevolgen van brand- en stormschade. Vanaf de

de water-, riool-, elektriciteitsleidingen. Als de kosten

De op de verkooptekening aangegeven symbolen geven

maar

ook

het

architectenhonorarium,

notariskosten (voor de transportakte) verkoopkosten

geen exacte positie aan. Definitieve positie volgt na

In de zgn. “Kopershandleiding” staan een aantal

opleveringsdatum dient u de woning zelf te verzekeren

van bouwmaterialen en lonen tijdens de bouwperiode

opgave installateur. Alle opstelplaatsen en leidingwerk

belangrijke onderwerpen die betrekking hebben op

tegen brand, inbraak en overige schade.

stijgen, worden die niet doorberekend. De koopsom

t.b.v. installaties zijn indicatief op de verkooptekeningen

de standaard installatie en afwerking en de extra

aangegeven, definitief na opgave installateur. Aantallen

mogelijkheden die worden geboden om uw woning

22.7 Van toepassing zijnde voorschriften

eventuele rentekosten en meerwerkopties zullen worden

en plaats dak doorvoeren zijn nader te bepalen door de

aan uw persoonlijke wensen aan te passen. Daarnaast

Er zijn de volgende voorschriften van toepassing:

doorberekend.

installateur.

treft u informatie aan over de te volgen procedure

- De Algemene Voorwaarden en toelichting welke bij de

22.2 Maatvoering De maatvoering op de tekeningen betreft ‘circa´ maten.

staat van tevoren vast en blijft gehandhaafd. Alleen

Kopershandleiding wordt u na het ondertekenen van de

- Het Bouwbesluit;

23.2 Het tekenen van de koop-/ aannemingsovereenkomst

koop-/ aannemingsovereenkomst overhandigd.

- De voorschriften van de diverse nutsbedrijven;

Met het ondertekenen van deze overeenkomst verplicht

- Gemeentelijke voorschriften / verordeningen.

u zich tot het betalen van de koopprijs eventueel

betreffende de verschillende extra mogelijkheden. De

Ondanks dat er gestreefd is naar een gedetailleerde maatvoering, is de op de tekening aangegeven

Alle wijzigingen in opdracht van de koper moeten

maatvoering niet geschikt voor opdrachten aan derden

voldoen aan het gestelde in de betreffende artikelen van

door de verkrijger.

Woningborg en het Bouwbesluit.

aannemingsovereenkomst behoren;

vermeerderd met de in de overeenkomst genoemde

22.8 Woningborg Garantie- en waarborgregeling

rente,

Als u een woning koopt, wilt u de garantie dat uw

van de daar bijbehorende grond. Nadat de overeenkomst

terwijl

wij

ons

door

medeondertekening

verplichten tot de bouw van de woning en de levering

22.3 Aansluitingen op de nutsvoorzieningen

Werkzaamheden uit te voeren door derden of de koper,

woning in perfecte staat en overeenkomstig uw

door koper en verkoper is getekend, ontvangt u

De aansluitkosten van water en elektra zijn in de

zullen na oplevering van de woning kunnen plaatsvinden.

wensen wordt opgeleverd. Om deze garantie te kunnen

hiervan een kopie. Het originele exemplaar wordt naar

aanneemsom begrepen. Het aanvragen van telefoon-

Eventuele daarvoor benodigde goedkeuring van Bouw-

geven, heeft de bouwonderneming/ontwikkelaar zich

de notaris gezonden die dan de notariële akte van

en CAI-aansluitingen dient door de koper te gebeuren.

en Woningtoezicht van de gemeente en/of nutsbedrijven

aangesloten bij Woningborg. Dit instituut hanteert

eigendomsoverdracht kan opmaken.

De eventueel hieruit voortvloeiende kosten zijn voor

dient de verkrijger zelf te verzorgen.

strenge selectienormen voordat een bouwonderneming/

U dient er rekening mee te houden dat niet al uw

vakbekwaamheid, deskundigheid, technische kwaliteit

De kosten voor ingebruikstelling van de installaties tot

wensen met betrekking tot minderwerk kunnen worden

van de uitvoerders, kredietwaardigheid etc. Bij elk

23.3 Het tekenen van de instandhoudingsovereenkomst Nul op de Meter

de oplevering zijn voor rekening van de aannemer.

ingewilligd. Dit vanwege het feit dat de woning bij

bouwplan dat voor garantie bij Woningborg wordt

Samen met Klimaatgarant ontwikkelde Herkon voor

Bij de oplevering zullen de meterstanden in het proces-

oplevering moet voldoen aan de garantievoorwaarden,

aangemeld, wordt niet alleen nauwkeuring bekeken

de woningen een doordacht duurzaamheidsconcept.

rekening van de koper.

50

de

ontwikkelaar ingeschreven kan worden. Deze zijn:

Hardinxveld-Giessendam, 21 augustus 2017

Waterfront Brielle, 28 woningen | De Ruyter & De Florisse

51

Profile for MM Design

De ruyter & de florisse waterfront brielle brochure  

De ruyter & de florisse waterfront brielle brochure  

Profile for mmdesign3
Advertisement