Page 1

DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L‘ÚS LES TIC CONSULTOR: MANUEL ORTIZ LOBATO

APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA.

KIKUNDI: Mikel Masquefa Ortega, Núria Batllori Morillo, María Guillermina Albarracín Medina, Carlos Salvador García


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

El millor punt de partida: una bona anàlisi dels destinataris, el context i els continguts Els resultats d’aquesta anàlisi ens serviran per a formular el objectius i les metes a partir del quals triar la metodologia més adequada i dissenyar els materials i activitats

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 2


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Quina necessitat volem cobrir? En un moment on l’ús de productes multimèdia és creixent, són diversos els àmbits professionals que poden aprofitar les potencialitats d’aquest materials. En aquest contexts sorgeix la necessitat de perfils professionals específics:  desenvolupadors de materials multimèdia  professionals que n’aprofiten les potencialitats per a la informació, la comunicació, la publicitat, el màrqueting, l’art, l’edició editorial...

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 3


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

A qui ens adrecem? PUBLIC OBJECTIU 

Professionals de l'àmbit de les tecnologies de la informació, la comunicació,la publicitat, la televisió digital, el món editorial, el màrqueting i l'art.

Professionals involucrats en la creació i producció de continguts interactius que demanen coneixements específics sobre disseny i producció de webs, usabilitat i disseny d'interfícies, grafisme digital 2D i 3D, animació, guionització d'interactius, realitat virtual, bases de dades, gestió de la producció, etc.

Persones que es volen dedicar professionalment als diferents vessants del multimèdia (dissenyadors multimèdia, gestors de projectes, desenvolupadors multimèdia).

Persones que volen adquirir o ampliar la seva formació sobre multimèdia, orientada a Internet, amb un enfocament conceptual sòlid i un tractament eminentment pràctic.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 4


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

A qui ens adrecem? CARACTERÍSTIQUES (I) 

Models d’aprenentatge: Ens adrecem a professionals adults amb una motivació instrumental clara: caldrà un model d’aprenentatge basat en activitats basades en contextos d’aplicació reals, pràctiques i centrades en els objectius, sense elements superflus.

Motivació: El desig d'adquirir o ampliar la formació sobre multimèdia, i la millora professional en el cas d’estudiants que ja s’hi dediquen.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 5


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

A qui ens adrecem? CARACTERÍSTIQUES (II) 

Disponibilitat i habilitats respecte a les tecnologies: L'ecosistema tecnològic del públic objectiu és molt variat. Considerant l'any 2000, parlem d'una època on l'amplada de banda era molt reduïda, les connexions a Internet eren, majoritàriament, via mòdem de 56K. Això significa que els recursos multimèdia publicats a les webs era mínim o nul, i l'única manera de proporcionar aquests continguts era mitjançant dispositius físics addicionals, com poden ser un CD. Cal tenir en compte els recursos de què disposaran els alumnes, per tal d'elaborar materials multimèdia i aplicacions que funcionin amb els estàndards mínims possibles (sense que es comprometi la qualitat i efectivitat). S'haurà de considerar si tenen les habilitats suficients per treballar amb les eines que es proposin.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 6


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Amb què comptem? RECURSOS TECNOLÒGICS La formació és completament virtual, i per tant la ubicació és la Xarxa. Els estudiants es connecten al EVA des dels seus ordinadors, que poden estar a casa seva,a l'oficina,... La Universitat compta amb una plataforma pròpia que es fa servir en altres titulacions de grau i de postgrau, de manera que es podria fer servir la mateixa com a base però adaptada a les necessitats específiques del Graduat Multimèdia. A més, compta amb la experiència de la UOC com a centre de educació superior a distància, per la qual cosa els recursos tecnològics són excel·lents.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 7


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Amb què comptem? RECURSOS HUMANS (I) El Graduat Multimèdia virtual s’impartirà mitjançant col·laboració de la UOC i l’UPC, per tant es comptarà amb professorat i personal tècnic qualificat d’ambdues universitats: 

Dissenyadors instruccionals

Experts en disseny d’accions formatives en línia.

Dissenyador gràfic amb experiència en disseny d’interfícies per a materials i entorns educatius.

Desenvolupador multimèdia con bons coneixements sobre usabillitat

Informàtics, un d’ells expert en desenvolupament de materials interactius i un altra, en desenvolupament d’entorns virtuals.

Experts en continguts

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 8


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Amb què comptem? RECURSOS HUMANS (II) Donat que aquest curs s’imparteix per primer cop de manera virtual, i tot i que el professorat pot ser qualificat i expert en la matèria, haurem d’assegurar-nos que estan preparats per a una proposta virtual. Així doncs, caldrà tenir en compte les habilitats dels professors i tutors del curs, ja que ens podríem trobar que ni sàpiguen utilitzar les eines (capacitat tecnològica) ni sàpiguen formar en la virtualitat (capacitat pedagògica). Per evitar aquest problema haurem de tenir en compte les possibles limitacions dels professors i dissenyar activitats o emprar eines menys sofisticats, si fos el cas. També seria convenient formar els professors.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 9


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Amb què comptem? PRESSUPOST Per tirar endavant la proposta s’utilitzen recursos propis, tot i que evidentment caldrà una partida pressupostària, tenir en compte la dedicació dels professionals... D'això no es parla en els nostres materials, i pensem que és una qüestió crucial. Per a poder continuar amb la fase de disseny, un dels primers aspectes que hauríem de saber és de quants diners disposem.

TEMPS 

5 setmanes pel disseny per a la proposta i preparació de la maqueta.

6 mesos pel desenvolupament.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 10


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Amb què comptem? LIMITACIONS 

Dedicació personal dels professores

Dedicació personal de l’estudiant

La pròpia limitació del temps, que tindrà com a conclusió que el treball no es pugui desenvolupar amb més calma i millor.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 11


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Què volem aconseguir? OBJECTIUS 

El graduat en Multimèdia de la UOC és una persona capaç de crear i produir continguts digitals multimèdia, de dissenyar amb criteri estètic i funcional aplicacions interactives, de programar-les, fent servir els llenguatges adequats, de planificar-ne i gestionar-ne la realització, i analitzar les tecnologies i tendències de mercat per a trobar les respostes adequades a les demandes i recursos d'un context concret.

En un entorn com el de les TIC, el graduat i la graduada en Multimèdia per la UOC és una persona capaç d'adaptar-se a las tecnologies emergents, utilitzar-les de manera eficient i integrar-les juntament a altres mitjans que la societat de la informació posa al seu abast.

El graduat i la graduada en Multimèdia sap trobar solucions innovadores i dissenyar propostes creatives. També és capaç d'analitzar problemes complexos amb el nivell d'abstracció adequat, identificant les entitats que els formen i el paper de cadascuna. En conseqüència, és capaç de formalitzar un problema i avaluar les possibles alternatives, per posteriorment desenvolupar i implantar la solució més adequada.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 12


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Què volem aconseguir? CONTINGUTS 

Material para accedir al contingut  Biblioteca virtual  Bases de dades digitalitzades

Materials de contingut  Material multimèdia  Material audiovisual  Manuals

Material que proporciona suport al procés de construcció de coneixement  Documents elaborats amb aplicacions informàtiques 

Programari

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 13


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Què volem aconseguir? METODOLOGIA Mitjans: 

Pàgina web

Material imprès

CD amb el programari necessari per a implementar les aplicacions desenvolupades per al Graduat Multimèdia

Enfocament didàctic: Centrat en habilitats, mitjançant la resolució de problemes amb activitats determinades per les necessitats i interessos dels alumnes.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 14


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Què volem aconseguir? AVALUACIÓ (I) Avaluació de la proposta formativa: Caldrà controlar el desenvolupament del curs per tal de vetllar perquè tots els elements de la proposta funcionin i corregir el que calgui. Un cop finalitzat el curs caldrà fer una valoració final a partir de les dades recollides durant l’avaluació contínua i d’altres inputs com la percepció dels estudiants o els resultats obtinguts per aquests.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 15


APLICACIONS PER A LA PLANIFICACIÓ DE L'APRENENTATGE ENTORN DE FORMACIÓ PER AL GRADUAT MULTIMÈDIA A DISTÀNCIA. PROPOSTA DE MILLORA

Què volem aconseguir? AVALUACIÓ (II) Avaluació dels resultats: Per tal de valorar l’assoliment dels objectius per part dels estudiants, caldrà dissenyar un sistema d’avaluació d’acord a la metodologia emprada. En una proposta centrada en les habilitats i la resolució de problemes el més indicat serà una avaluació contínua a partir de la valoració de tot el treball dels estudiants durant el curs. A més, en una proposta virtual centrada en l’estudiant serà interessant comptar amb sistemes de correcció virtual per a les activitats o tests que es puguin proposar als alumnes.

Pac 2 Kikundi / Disseny de contextos educatius basats en l'ús de les TIC

Pàgina 16

Presentació Kikundi  

Presentació de la millora en la proposta formativa

Presentació Kikundi  

Presentació de la millora en la proposta formativa

Advertisement