Page 1

DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC Semestre febrer 2010 – juny 2010 Activitat 1 – Cas 4

Disseny de contextos educatius basats en el ús de les TIC

Cas 4: Gestió i edició electrònica de documents. Un curs a la facultat d’estudis continus.

Nom Estudiant: Mikel Masquefa Nom Consultor: Manuel Ortiz Lobato Data Lliurament: 31/03/2010

Pàgina 1 de 5


DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC Semestre febrer 2010 – juny 2010 Activitat 1 – Cas 4

Expliciteu els canvis en el disseny d’aprenentatge resultants de l’ús de TIC. L’objectiu d’aquest document

consisteix en descriure els canvis a nivell del disseny

d’aprenentatge, al curs de revisió de textos de la Facultat d’Estudis Continus, originats pel canvi de model metodològic proposat al professor: passar d’un model presencial, planificat en 45 hores presencials més 90 hores de treball autònom per part de l’alumne, a un model bimodal o mixt amb una alta presència de les TIC, considerant l’alta carrega pràctica que conté el curs i l’ús d’una plataforma LMS com és Balckboard.

Tradicionalment el professor ha centrat la seva activitat en la elaboració dels recursos didàctics del curs, el disseny de les accions formatives i en la impartició de les classes presencials, a on es relaciona amb els seus alumnes, els escolta i els resolt els dubtes.

El model metodològic que se li planteja, model mixt amb un alt percentatge dedicat a l’aprenentatge virtual,

permet aconseguir l’objectiu docent fixat pel professor sobre

l’assignatura (formar els seus estudiants en la correcció sobre la "pantalla", és a dir, a treballar digitalment i mitjançant l'ús de xarxes de comunicació) i implica un canvi en les seves activitats:ara el disseny l’haurà de portar a terme amb un dissenyador instruccional; haurà de definir les activitats tenint en compte el component virtual; haurà de canviar el seu rol dintre del context formatiu, el qual implicarà treballar els aspectes de motivació, assessorament, comunicació on-line, dinamització i coordinació de grups, ...; haurà de dominar l’ús de la plataforma LMS; ...

Tal i com ens comenten Elena Barberà i Edith Litwin [1], si fem la comparativa dels focus bàsics de desenvolupament instruccional entre la docència presencial i la docència virtual obtenim les següents característiques, les quals ja ens donen una primera aproximació als canvis que es produiran en el disseny d’aprenentatge del curs:

Pàgina 2 de 5


DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC Semestre febrer 2010 – juny 2010 Activitat 1 – Cas 4

Presencial

Virtual

Planificació

Aspectes

Requereix decidir, bàsicament, sobre la seqüenciació dels continguts, la metodologia i les tasques, i el tipus d’avaluació. Centrada en el professorat.

Presentació de la informació

Es tracta d’un mitja eminentment oral, i per tant, posa l’èmfasi en l’aportació verbal d’informació als alumnes.

Participació

Per mitjà de treballs i activitats pràctiques en les quals es col·loca l’alumne en situació de fer contribucions.

Interacció

Reduïda als moments classe presencial.

Seguiment i avaluació

Discontinu, mitjançant els treballs i activitats puntuals seleccionats per a aquest efecte i en les intervencions en classe. No és estrictament necessari si ens referim a tecnologia de la informació i la comunicació.

Ha de ser sempre explícita i completa per no desorientar l’alumne i atendre prioritàriament els elements relacionats amb la temporització del curs. Orientada cap a l’alumne. Es tracta d’un mitjà principalment de suport multimèdia i posa l’èmfasi en l’orientació i l’ajuda cap a una recerca autònoma de la informació per part de l’alumne. Mitjançant reptes plantejats en forma de debats o fòrums virtuals que atreuen l’interès i la intervenció de l’alumne. El dissenyador ha de proporcionar al professor els mecanismes per a fomentar la participació de l’alumne. No té un moment preestablert, però per la seva asincronia, es dilata al llarg de tot el temps de docència. Continuat, pel fet de tenir la possibilitat de registrar totes les accions que efectua l’alumne al llarg del seu procés d’aprenentatge. Bàsic, per a poder comunicarse amb els alumnes i proporcionar-los informació i orientació ajustada. Immediata si està automatitzada i regular si les connexions són freqüents i establertes. L’entorn virtual amplia el temps i les possibilitats de col·laboració docent. Variable depenent del nombre d’alumnes i d’activitats virtuals

Domini de la tecnologia

de

Capacitat de resposta

La que s’assumeix en els moments de classe i tutories personals.

Col·laboració docent

La coincidència en el temps pot dificultar la trobada entre els professors. Limitat a les hores de classe i a la correcció externa de

Carrega docent i temps de docència

Pàgina 3 de 5


DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC Semestre febrer 2010 – juny 2010 Activitat 1 – Cas 4

treballs.

proposades durant el curs.

Prenent com a indicadors els aspectes indicats anteriorment, el canvi més important dintre de la planificació d’un curs mixt és definir el tipus de relació que es vol establir entre les dues modalitats d’ensenyament, el tipus de tecnologia que es vol emprar

i el tipus

d’activitats que es portaran a terme durant el curs, ¾ Autònomes: aquelles que són exclusivament virtuals o presencials. ¾ Suplementàries: aquelles que es poden realitzar de manera indistinta en les dues modalitats. ¾ Complementàries: aquelles que serveixen com a reforç o ampliació de l’estudiant en una de les modalitats.

i com portar-les a terme, individualment o en grup.

Un cop el professor, amb l’ajuda del dissenyador instruccional, tingui definides les variables anteriors, i fixats els objectius del curs, els següents passos en la planificació docent serien: ¾ Definir el pla docent, el qual ha d’incloure tots els elements d’orientació instruccional (objectius, continguts, calendari, activitats, tipus d’avaluació, ...). Aquest pla docent ha d’estar disponible a l’entorn virtual. ¾ Preparar presentacions de cadascuna de les unitats temàtiques del curs, les quals permetrien introduir a l’alumnat els nous continguts a estudiar en cada unitat. ¾ Preparar tutorials o guies d’estudi que orientin l’itinerari d’aprenentatge dels estudiants. ¾ Definició i preparació de les activitats d’ensenyament-aprenentatge, tenint en compte la seva tipologia, que permetin treballar cadascun dels objectius

Pàgina 4 de 5


DISSENY DE CONTEXTOS EDUCATIUS BASATS EN L’ÚS DE LES TIC Semestre febrer 2010 – juny 2010 Activitat 1 – Cas 4

marcats en cadascuna de les unitats temàtiques del curs, i les quals permetin treure profit de les característiques de cada modalitat. ¾ Digitalitzar tots els recursos associats a les diferents unitats didàctiques del curs. ¾ Definir i preparar el sistema d’avaluació, així com establir el criteri de qualificació, tant de les unitats com del curs en conjunt. ¾ Temporalitzar el curs mitjançant un calendari, en el qual es detallin les dates d’acompliment de les activitats d’aprenentatge i d’avaluació. Aquest calendari també ha d’estar disponible a l’entorn virtual. ¾ Fixar els mecanismes de comunicació, ja sigui en la modalitat alumne – professor com en la d’alumne – alumnes.

Bibliografia [1] Canvis en l’acció docent: de les classes presencials a les classes virtuals. Elena Barberà Gregori i Edith Litwin. Material de l’assignatura Del docent presencial al docent virtual:el procés educatiu del Màster Educació i TIC de la UOC. [2] L’impacte del disseny tecnopedagògic de l’aprenentatge amb TIC. Material de l’assignatura Fonaments del disseny tecnopedagògic amb e-learning del Màster Educació i TIC de la UOC.

Pàgina 5 de 5

Canvis en el disseny d’aprenentatge resultants de l’ús de TIC  

Canvis en el disseny d’aprenentatge resultants de l’ús de TIC

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you