Page 123

dotyczą prawa cywilnego, postępowania cywilnego, prawa karnego, procesu karnego oraz prawa autorskiego. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszą się też zajęcia pod nazwą: Spotkanie z adwokatem , podczas których omawiana jest specyfika wykonywania zawodu adwokata. Jeśli chodzi o  Akcję Senior, to  szkolenia kierowane są  z  reguły do  grup już w  pewien sposób zorganizowanych, np. w  klubach seniora, bądź też do seniorów spotykających się w centrach aktywizacji osób starszych lub spędzających czas w  dziennych domach opieki społecznej. Zakres poruszanych tematów jest zawsze ustalany indywidualnie z daną grupą odbiorców. Do  najpopularniejszych szkoleń należą warsztaty prowadzone pod hasłem: Senior jako pacjent , Senior w  rodzinie, Senior jako konsument , a także Senior jako spadkodawca i  Senior jako spadkobierca . Odbywa się zawsze kilka (od  4  do  7) spotkań szkoleniowych (cykl spotkań), każde zazwyczaj w odstępie tygodnia. Obie akcje edukacyjne cieszą się bardzo dużą popularnością. Zarówno szkoły, jak i seniorzy niejednokrotnie proszą nas o przeprowadzenie u nich kolejnych edycji (cykli) szkoleń. Dotąd adwokaci i  aplikanci adwokaccy przeszkolili kilka tysięcy osób. W  październiku 2015  roku Pomorska Izba Adwokacka za prowadzenie Akcji Senior została wyróżniona w  prestiżowym konkursie „Aktywni Seniorzy 2015” w  kategorii „Instytucja Przyjazna Seniorom 2015”. Konkurs ten organizowany jest przez Prezydenta Miasta Gdańska oraz organizacje pozarządowe. Oczywiście sukces programu nie byłby możliwy, gdyby nie adwokaci i aplikanci zaangażowani w  tej projekt. Aktualnie w  realizacji obu akcji bierze udział w Pomorskiej Izbie Adwokackiej około 60 osób, przy czym – co trzeba wyraźnie podkreślić – zdecydowaną większość szkoleniowców stanowią osoby młode, czyli adwokaci z maksymalnie kilkuletnim stażem adwokackim oraz aplikanci adwokaccy. Wśród założeń programowych obu naszych akcji edukacyjnych znajduje się – obok, co oczywiste, podnoszenia świadomości prawnej w społeczeństwie (kształtowanie właściwych postaw wobec problemów prawnych u  młodego pokolenia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i prawnemu osób starszych) – budowanie pozytywnego wizerunku Adwokatury, jej promocja poprzez pokazywanie naszej wiedzy i doświadczenia,

Program edukacyjny pomorskiej adwokatury – Adwokat przydaje się w życiu

123

Młoda Palestra No 9 2/2016  
Młoda Palestra No 9 2/2016  
Advertisement