Page 1

Polecamy Fryzura dla psa str. 8

- Drogi - Pokaz kosmetyków - Damięcki w Rosji - Książkę na weekend - Krzyżówkę - Imprezy MCK

Zmiana czasu

i wiele innych ...

Z radością pożegnaliśmy zimę, puchowe kurtki z przyjemnością odłożymy na sam spód szafy. Nadchodzi wiosna! A skoro już o niej mowa, to pamiętajmy o zmianie czasu z zimowego na letni. W ten weekend w nocy z soboty na niedzielę przestawiamy zegarki z godziny 2 na 3. Czas letni będzie obowiązywał do ostatniej soboty października.

Płońsk | Raciąż | Baboszewo | Czerwińsk | Dzierzążnia| Naruszewo | Nowe Miasto | Sochocin | Załuski

gazeta bezpłatna

N R 7 | ROK 1 | 2 5 marca 2 01 1 r. e-mai l : gazeta@pl onskonl i ne. pl | www. pl onskonl i ne. pl

Teresa B.

"Śledztwo nie zakończy się w najbliższym czasie"

Sąd Okręgowy w Płocku postanowieniem z dnia 8 marca 2011 roku utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Płońsku o przedłużeniu tymczasowego aresztowania do 22 maja 2011 roku. Teresy B. dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. nia? Jak może długo trwać areszt tymczasowy i kiedy może być sporządzony akt oskarżenia w sprawie, a sprawa przekazana do sądu?

Rzecznik informuje

Teresa B. tymczasowo aresztowana dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy nadal otrzymuje połowę swojej dyrektorskiej pensji.

Dramatyczne doniesienia prasowe zwłaszcza w Tygodniku Ciechanowskim oraz Plońsk24.pl zmusiły nas do zweryfikowania ich i zadania kilku pytań Rzecznikowi Prokuratury Okręgowej w Płocku Iwonie Śmigielskiej - Kowalskiej. Nasze zaniepokojenie wzbudziły informacje, że Teresa B. jest chora na nowotwór złośliwy i w związku z jej tymczasowym aresztowaniem nie ma szans na normalne leczenie oraz na dostęp do leków ratujących życie, a opinię lekarską w sprawie wydawał lekarz patolog – jak to określono reklama

specjalista od sekcji zwłok. Szczególne zainteresowania wzbudziła informacja, że jeden z prokuratorów dzwonił do dziennikarzy i zarzucał im stronniczość oraz czy w związku z tym rzeczywiście istnieją podsłuchy dziennikarzy zajmujących się tą sprawą? Zadaliśmy również szereg pytań dotyczących tego, czy rzeczywiście areszt Teresy B. ma charakter wydobywczy i represyjny? Czy zostały postawione kolejne zarzuty w toczącej się sprawie oraz kiedy można spodziewać się zakończenia postępowa-

Wypowiedź Pani rzecznik przytaczamy w całości: „Na wstępie odnosząc się do publikacji prasowych muszę podkreślić, że zawierają one nieprawdziwe informacje, w szczególności artykuł podpisany przez Piotra Kaniewskiego. Natomiast w związku z Pana pytaniami dotyczącymi sprawy Teresy B. uprzejmie informuję, że Sąd Okręgowy w Płocku postanowieniem z dnia 8 marca 2011 roku utrzymał w mocy postanowienie Sądu Rejonowego w Płońsku o przedłużeniu tymczasowego aresztowania do 22 maja 2011 roku. Oba sądy podejmując decyzje w powyższym zakresie wzięły pod uwagę wszystkie okoliczności i przedstawione dokumenty, w tym również zaświadczenia lekarskie. Z tych ustaleń wynika, że stan zdrowia Teresy B. nie jest tak zły jak przedstawiają to jej córki. Z zaświadczenia nadesłanego przez lekarza ZK w Łodzi wynika, że podejrzana jest tam leczona i podawane są jej niezbędne leki. Niezależnie od tego prokurator wyraził zgodę na przekazywanie Teresie B. leków spoza ZK. Opinię o stanie zdrowia opracował biegły z zakresu medycyny sądowej, (który wykonuje także sekcje zwłok). Z tej opinii wynika, że nie ma obecnie konieczności poddawania podejrzanej badaniom lekarskim lub hospitalizacji. Absolutnie nie jest prawdą, aby jakikolwiek prokurator dzwonił do dziennikarzy

w jakiejkolwiek sprawie. Powodem wystąpienia o zastosowanie tymczasowego aresztowania była przede wszystkim obawa matactwa - udokumentowana zabezpieczonymi dowodami, a zasadność wniosku w tym zakresie podkreśliły sądy w swoich postanowieniach. Nic nam nie wiadomo o założeniu podsłuchów dziennikarzom. W chwili obecnej nie przedstawiono nowych zarzutów, ale czynność taka jest planowana. Trudno określić jak długo będzie trwało to śledztwo, ale ma ono wiele wątków i prawdopodobnie nie zakończy się w najbliższym czasie. Nie znaczy to jednak, że tymczasowe aresztowanie będzie musiało być stosowane do końca postepowania. Wszystko zależy od okoliczności i utrzymywania się przesłanki matactwa.” Przypomnijmy, że Teresa B. dyrektor Powiowiatowego Urzędu Pracy została aresztowana 22 listopada ubiegłego roku, dzień po wyborach samorządowych. Prokuratura postawiła jej zarzuty przekroczenia obowiązków słuzbowych w celu osiągnięcia korzysci majątkowych poprzez organizację trzech szkoleń, na których przebywały osoby nieupoważnione, a szkolenia te miały w rzeczywistości charakter turystyczny. Tego samego dnia została przez sąd tymczasowo aresztowana na 3 miesiące, a 8 marca br. areszt został przedłuzony o kolejne 3. Teresa B. nadal sprawuje funkcję dyrektora i otrzymuje za to połowę wynagrodzenia. Marcin Łobko

Dzierzążnia Filia ośrodka zdrowia

Rada gminy Dzierzążnia uchwaliła nowy statut gminnego ośrodka zdrowia. Umożliwi to otwarcie jego filii w Kucicach, a pacjentom zapewni dostęp do opieki lekarskiej. (a)

Naruszewo

Konwent wójtów i burmistrzów

16 marca w Urzędzie Gminy odbył się Konwent wójtów i burmistrzów. Oprócz samorządowców powiatu płońskiego w konwencie wzięli udział przedstawiciele takich instytucji jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Mazowiecka Agencja Energetyczna, prezes ciechanowskiej delegatury Regionalnej Izby Obrachunkowej, skarbnik województwa mazowieckiego. (a)

Ostatkowy bal podsumowany

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Płońsku z organizatorami VI Charytatywnego Balu Ostatkowego im. Jerzego Szymczaka podsumowano imprezę. Całkowity dochód z balu, loterii i aukcji wyniósł 27 284,00 zł Z uzyskanej kwoty Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Płońsku przeznaczy środki finansowe w kwocie ok 10 000,00 zł na dwa turnusy rehabilitacyjne dla Marcelego Jaworskiego z Wólki Szczawińskiej oraz Piotra Wojciechowskiego z Nowego Miasta, pozostałe środki ok 17 000,00 zł będą przeznaczone na zakup wyposażenia dla Poradni Specjalistycznych Szpitala Płońskiego.


2

reklama

WIADOMOŚCI

www. pl onskonl i ne. pl

Sądy pracy wyrokują

Trzy sprawy przed sądem pracy i trzy wyroki. Burmistrz Płońska wygrał sprawy z Barbarą Pawłowską, Marią Szcześniewską i Danutą Kucińską. Wyrok w sprawie z powództwa Barbary Pawłowskiej jest już prawomocny. Sprawa pierwsza

reklama

reklama

Barbara Pawłowska, była dyrektor wydziału infrastruktury technicznej w Urzędzie Miejskim w Płońsku zarzuciła swojemu pracodawcy mobbing i zażądała 30 tys. zł tytułem zadośćuczynienia. 16 sierpnia 2010 roku Sąd Rejonowy w Ciechanowie, wydział IV pracy oddalił powództwo, uznając je za niezasadne. Zdaniem sądu burmistrz nie dopuścił się mobbingu. Sąd zasądził od powódki na rzecz pozwanego zwrot kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 1800 zł. Barbara Pawłowska odwołała się od tego wyroku. 10 lutego 2011 roku Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Płocku oddalił jej apelację, podzielając ustalenia sądu rejonowego w tym zakresie. I tym razem sąd zasądził od powódki zwrot kosztów zastępstwa procesowego, tym razem w kwocie 900 zł. Wyrok jest prawomocny.

Sprawa druga

Maria Szcześniewska, specjalista ds. obsługi biura rady w Urzędzie Miejskim w Płońsku wniosła w sierpniu 2008 roku do Sądu Pracy w Ciechanowie pozew przeciwko burmistrzowi. Żądała w nim 20 tys. tytułem zadośćuczynienia za mobbing, przywrócenia na stanowisko kierownika biura rady i wypłaty 12 tys. zł dodatku specjalnego. ogłoszenie płatne

W sierpniu 2010 roku - po długim procesie, w który zeznania składało kilkudziesięciu świadków – sąd pierwszej instancji oddalił w całości powództwo Marii Szcześniewskiej. Sąd stwierdził, że Maria Szcześniewska nie była mobbingowana. Poza tym powódka nie spełnia wymogów (brak wykształcenia), by sprawować stanowiska kierownicze. Powódce nie przysługuje utracony dodatek specjalny w kwocie 12 tys. zł, bo ten dodatek był przydzielany na czas określony. Tym bardziej nie przysługuje powódce zadośćuczynienie za mobbing, skoro go nie było. Wyrok nie jest prawomocny. Maria Szcześniewska wniosła od niego apelację.

Sprawa trzecia

11 marca przed Sądem Pracy w Ciechanowie zapadł wyrok w sprawie z powództwa Danuty Kucińskiej, byłej dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku przeciwko burmistrzowi Płońska. Powódka w pozwie z października 2006 roku wnosiła o uznanie, iż stosunek pracy, jaki zawarła z pracodawcą był stosunkiem pracy na czas nieokreślony, żądała zapłaty premii w kwocie 4400 zł oraz nagrody regulaminowej w wysokości 1700 zł. Ponadto wnosiła o wypłatę 20 tys. zł odszkodowania, gdyż w pozwie podnosiła, że jest ofiarą mobbingu i nękania. Sąd uznał, że jedynie nagroda re-

gulaminowa winna być powódce zapłacona. W pozostałym zakresie powództwo oddalił, a powódkę obciążył kosztami procesowymi. Wyrok nie jest prawomocny. (UM)

Dyżury pracowników Urzędu Skarbowego W każdy poniedziałek w okresie od 21 marca do 18 kwietnia w godzinach 16.15 – 17.30 w Punkcie Informacji Obywatelskiej przy Miejskim Centrum Kultury w Płońsku będzie można: • uzyskać fachową informację i pomoc w prawidłowym dokonaniu rozliczenia rocznego podatku dochodowego, • pobrać druki formularzy podatkowych i broszury informacyjne, • uzyskać inne informacje związane z funkcjonowaniem Urzędu.

ogłoszenie płatne

Extra Tygodnik Płońsk Redaktor Naczelna

Anna Łobko 791 341 309 anna@lobko.pl Redakcja

ul. Płocka 39/106 09-100 Płońsk gazeta@plonskonline.pl dyżur:

od poniedziałku do piątku w godz. 10–12 tel kontaktowy tel. 792 013 257 Reklama Piotr Szpila tel. 792 013 257 Justyna Jeziorska tel. 798 334 503 Wydawca

Marcin Łobko RE:Media ul. 11 listopada 69 16-120 Krynki marcin@lobko.pl tel. 535 259 952 Nakład 5000 egzemplarzy Druk

Edytor Sp. z o.o. Tracka 5, 10-364 Olsztyn Redakcja nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam i  ogłoszeń. Wydawca odpowiada wyłącznie za treść materiałów redakcyjnych. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych.


WIADOMOŚCI

gazeta@pl onskonl i ne. pl

Umowa z wojewodą podpisana!

reklama

Gmina Miasto Płońsk zrealizuje kolejną inwestycję drogową z udziałem środków z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Po remoncie Letniej, Wiosennej i Wesołej przyszedł czas na Graniczną, Wiejską i Wieczorków, a także budowę Baśniowej i Zielonej. W czwartek, 17 marca w Miejskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku burmistrz Andrzej Pietrasik oraz przedstawiciele 8 samorządów gminnych i powiatowych podpisali umowy z wojewodą Jackiem Kozłowskim.

reklama

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 to rządowy projekt, którego głównym celem jest podniesienie standardu dróg lokalnych, a tym samym warunków życia i bezpieczeństwa ich mieszkańców. – Pierwsze dwa lata realizacji NPPDL w województwie mazowieckim przyniosły modernizację, przebudowę oraz budowę nowych dróg. W sumie 580km – mówił w czasie spotkania z przedstawicielami zakwalifikowanych do programu projektów wojewoda Jacek Kozłowski. Podkreślił, że dzięki realizacji programu udało się odwrócić negatywny trend stałego wzrostu poziomu zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Dane wskazują, że systematycznie maleje liczba wypadów

Obecny stan "nawierzchni" ulicy Wiejskiej pozostawia wiele do życzenia ...

ze skutkiem śmiertelnym i jest coraz bezpieczniej. W czasie czwartkowego spotkania wojewoda podpisał umowy na dofinansowanie 9 projektów, z czego aż dwa powiatu pułtuskiego. Umowę na remont i budowę płońskich dróg podpisał Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik przy kontrasygnacie Skarbnik Janiny Lusawy. Projekt Gminy Miasta Płońsk pod nazwą: „Poprawa infrastruktury drogowej, płynności transportu i bezpieczeństwa na drogach w mieście Płońsk” będzie realizowany od marca do końca 2011 roku. Wartość inwestycji to 8.867.400,00 zł, z czego 3.000.000,00 zł stanowi bezzwrotna

Wojewoda Kozłowski i Burmistrz Pietrasik podpisują umowę na dofinansowanie remontu i budowę płońskich dróg.

dotacja z NPPDL. W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania: remont ulicy Granicznej (od ul. Wiejskiej w kierunku krajowej „siódemki”, jezdnia, pobocza, odwodnienie), budowa ulicy Wiejskiej (od ul. Granicznej do ul. Głównej, jezdnia, chodniki, ścieżka rowerowa, oświetlenie, kanalizacja deszczowa), przebudowa ulicy Wieczorków (od ul. Grunwaldzkiej do ul. Wiosennej, jezdnia, chodniki, oświetlenie, kanalizacja deszczowa oraz parking przy SP nr 2), a także budowa ulic Baśniowej i Zielonej (od ul. Młodzieżowej do ul. Lazurowej; jezdnia, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie), co stanowi łącznie ponad 3 km dróg. W przetargu, którego ostateczny wynik poznany prawdopodobnie do końca marca, wzięło udział sześciu oferentów. Najkorzystniejszą cenę przedstawiła firma „TIGNAR” Barbary F. Ciesielskiej z Warszawy (5.379.267,08 zł), natomiast najdroższą Konsorcjum: POL – DRÓG z Warszawy (7.868.763,58 zł). (jc)

3


4

RACIĄŻ - PŁOŃSK

Nieudany początek Błękitnych

www. pl onskonl i ne. pl

Od porażki 1 :0 rozpoczęli swoje ligowe zmagania piłkarze Błękitnych Raciąż. Fatalny stan murawy na stadionie w Łysych sprawił, że spotkanie nie należało do najciekawszych. Niedzielne spotkanie w Łysych to przede wszystkim mecz walki. W pierwszej połowie nieznaczną przewagę posiadali gospodarze. To oni częściej atakowali bramkę Błękitnych. Bardzo groźnie było w 30 minucie spotkania, gdzie po dobrym uderzeniu, Kalinowski przeniósł piłkę nad poprzeczką. W 40 minucie bramkarz Błękitnych jeszcze raz udowodnił swoją wysoką dyspozycję po precyzyjnym strzale z rzutu wolnego sparował piłkę na poprzeczkę. W drugiej połowie znacznie śmielej zaczęli atakować Błękitni. W 63 minucie sędzia nie uznał prawidłowo zdobytej bramki. Po zamieszaniu w polu karnym, piłkę do siatki skierował Dariusz Borzym, ale sędzia boczny dopatrzył się pozycji spalonej. Kilka minut później, za faul na Dimie Mielniku, sędzia podyktował rzut karny dla Błękitnych. Doskonałej okazji do objęcia prowadzenia przez raciążan nie wykorzystał Paweł Kopczyński, strzelając w środek bramki. Niestety, kolejny raz sprawdziło się stare piłkarskie porzekadło, że” niewykorzystane sytuacje lubią się mścić”. W 80 minucie, w niegroźnie wyglądającej akcji w polu karnym raciążan, faulował Rafał Kieczmer, a sędzia wskazał na jedenasty metr. Rzut karny skutecznie wykorzystał zawodnik gospodarzy, dając prowadzenie i jak się później okazało zwycięstwo Tęczy. - Szkoda, że ten mecz tak się dla nas ułożył. Chłopaki zostawili na bo-

isku dużo zdrowia. Trzeba przyznać, że stan murawy pozostawiał wiele do życzenia, w takich warunkach bardzo ciężko rozgrywać dokładnie piłkę. Trudno winić Pawła za niewykorzystanie karnego, zdarza się to nawet najlepszym. Gospodarze mieli dzisiaj więcej szczęścia i to oni mają powody do radości – powiedział Marek Brakowiecki – trener raciążan. Sytuacja Błękitnych po przegranej w Łysych, znacznie się skomplikowała, bowiem czołowe drużyny wygrały swoje mecze. Raciążanie po 16 kolejkach tracą do lidera Ostrovi Ostrów Mazowieckij 10 punktów i teraz oprócz zwycięstw w kolejnych

meczach będą musieli liczyć na potknięcia innych zespołów walczących o awans. W najbliższą sobotę o godzinie 13.00 na sztucznym boisku w Kraszewie, jako gospodarze meczu, Błękitni zmierzą się z Tęczą Ojrzeń. Błękitni: Kamil Kalinowski - Kamil Szelągiewicz, Paweł Kopczyński, Dariusz Borzym, Rafał Kieczmer (89 Robert Karwowski) - Dima Mielnik (72 Piotr Nowicki), Arkadiusz Wróblewski, Maciej Kozieradzki, Paweł Kalman - Mariusz Borzykowski (82 Damian Staniszewski), Michał Jeromin. (re)

Na zdjęciu Mariusz Borzykowski.

Strażak jak malowany

W piątek, 18 marca w Urzędzie Miejskim w Płońsku podsumowano XIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 2010/2011 dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Powódź, pożar, dniem czy nocą - straż przychodzi ci z pomocą”. Na szczeblu miejskim nagrodzono 12 uczniów płońskich szkół podstawowych.

Konkursowe prace dzieci.

Organizatorem konkursu, którego głównym celem jest podkreślenie znaczenia pracy strażaka oraz zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej. Uczniowie płońskich szkół i gimnazjum złożyli w sumie 63 prace, które przedstawiały dzielnego strażaka gaszącego pożary i ratującego ludzi w czasie klęsk żywiołowych. Komisja w składzie: Mieczysław Radomski – przewodniczący – Urząd Miejski w Płoń-

sku, Anna Przetacka – sekretarz – Urząd Miejski w Płońsku, Urszula Gryszpanowicz – członek – Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Bożena Kłosińska – członek – Miejskie Centrum Kultury w Płońsku postanowiła nagrodzić 12 prac. - Bardzo się cieszę, że dzieci wzięły udział w tegorocznym konkursie, który pokazuje jak ważna i ciężka jest praca służb ratowniczych – mówił podczas spotkania z laureatami Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik.

Następnie wraz z komendantem powiatowym PSP Antonim Czapskim oraz komendantem OSP Markiem Szydłowskim wręczył nagrody oraz dyplomy zwycięzcom i wyróżnionym. Zwycięzcy konkursu: I grupa młodsza (wiek 6 – 8 lat) I nagrodę otrzymał Bartosz Ciarka – Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku, Opiekun – Pani Lilla Kornatowska. II nagrodę otrzymała Anna Łukaszewska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, Opiekun – Pani Aleksandra Wiśniewska. III nagrodę otrzymała Anna Gierkowska – Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku, Opiekun – Pani Lilla Kornatowska. Wyróżnienie otrzymała: Natalia Elżbieta Kędzik – Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, Opiekun - Pani Małgorzata Szymborska. II grupa średnia (wiek 9 – 12 lat) I nagrodę otrzymał Jakub Kapitan - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, Opiekun – Pani Elwira Klimiuk. II nagrodę otrzymał Jakub Gosz-

Najlepsi otrzymali upominki z rąk burmistrza Andrzeja Pietrasika.

czyński – Szkoła Podstawowa nr 3 w Płońsku, Opiekunowie – Pani Aneta Sybicka i Pani Beata Gorzkiewicz. III nagrodę otrzymała Maria Kowalczyk – Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, Opiekun – Pani Krystyna Łazarska. Wyróżnienia otrzymały: Klaudia Syska – Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, Opiekun – Pani Krystyna Łazarska. Emilia Sawicka – Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, Opiekunowie - Pani Wioletta Jakubowska i Pani Ewa Bartłomiejczyk

III grupa starsza (wiek 13 - 16 lat) W III grupie przyznano trzy wyróżnienia: Natalia Karabin – Gimnazjum Publiczne nr 2 w Płońsku, Opiekun – Pani Milena Pachla. Daria Sot - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, Opiekun – Pani Beata Litewka. Dominik Dąbkowski - Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku, Opiekun – Pani Beata Litewka. Po 31 marca poznamy wyniki II etapu konkursu o zasięgu powiatowym. Trzymajmy kciuki za naszych uczniów! (jc)


gazeta@pl onskonl i ne. pl

REKLAMA

5


6

REKLAMA

www. pl onskonl i ne. pl


Porozumienie podpisane

We wtorek 22 marca przedstawiciele, tworzących w radzie miejskiej większość, klubów Platformy Obywatelskiej i Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej, uzgodnili i podpisali porozumienie programowe. W dokumencie tym radni obydwu klubów zadeklarowali zgodną współpracę w trakcie trwania VI kadencji Rady Miejskiej w Płońsku na rzecz zrównoważonego rozwoju Płońska. Za najważniejsze działania uznano: skuteczne wykorzystywanie środków pomocowych Unii Europejskiej oraz przygotowanie samorządu miejskiego do nowego rozdania środków unijnych w latach 2014 – 2020. W porozumieniu programowym uzgodniono również najważniejsze inwestycje, które zostaną rozpoczęte w trakcie tej kadencji samorządu. W zakresie infrastruktury drogowej radni klubów koalicyjnych uznali za najważniejsze zakończenie „obwodnicy wschodniej” miasta, zakończeniu procesu projektowania „obwodnicy zachodniej” Płońska, prowadzenie dalszych modernizacji płońskich ulic z wykorzystaniem środków zewnętrznych np. z rządowego programu „schetynówek”. Zaplanowano również budowę nowych ścieżek rowerowych oraz miejsc postoju dla rowerów oraz dostosowanie miejskich ulic i chodników dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Radni uzgodnili kontynuowanie prac nad projektem rewitalizacji centrum miasta oraz budowę, jeszcze w tej kadencji, kolejnych mieszkań socjalnych. Porozumienie programowe obejmuje reklama

7

WIADOMOŚCI

również kwestie inwestycji sportowych i oświatowych. Ostatecznie zdecydowano o budowie lodowiska miejskiego, skateparku, termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 3, a także o pilotażowym uruchomieniu komputerowej czytelni w jednej z miejskich szkół.

Radni Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej i Platformy Obywatelskiej postanowili również wdrożyć projekty nieinwestycyjne w ramach szeroko rozumianej polityki społecznej. Podjęto wspólną decyzję o kontynuowaniu działań mających na celu pomoc rodzinom wielodzietnym, a w szczególności realizację „uchwały 5 +”, która została podjęta przez rade miejską w 2010r. . Postanowiono również o efektywniejszym wykorzystywaniu nowoczesnej bazy sportowej miasta w celu poszerzenia oferty sportowej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży. Porozumienie zostało podpisane ze strony Porozumienia Samorządowego Ziemi Płońskiej przez radnych: Krzysztofa Biernatowicza, Jolantę Mikołajewską, Andrzeja Mikołajewskiego, Celinę Niedziałkowską, Bożennę Rosiak, Ewę Szumańską, oraz Burmistrza Andrzeja Pietrasika. Ze strony Platformy Obywatelskiej dokument podpisały radne: Bożena Dzitowską, i Teresa Szulc oraz Andrzej Kamasa przewodniczący PO w powiecie płońskim. (ak)

Poszukujemy dziennikarzy

oferty prosimy przesyłać na adres e-mail: Porozumienie podpisali Burmistrz Andrzej Pietrasik i Przewodniczący Zarządu Powiatu Płońskiego Platformy Obywatelskiej Andrzej Kamasa.

reklama

gazeta@pl onskonl i ne. pl

gazeta@plonskonline.pl


8

MAGAZYN

Fryzura psa wizytówką właściciela

Nadeszła wiosna – czas, kiedy wszystko wokół zaczyna się zmieniać. Mimo, iż pogoda wciąż nie może się ustabilizować, powoli zaczyna robić się coraz cieplej i zieleniej, a przyroda za oknem budzi się do życia. Skłania to ludzi do podjęcia nowych działań. Panie kupują nowe płaszcze i pantofle, panowie pucują samochody, działkowcy skrupulatnie doprowadzają swoje ogródki do porządku, a gospodynie czyszczą okna i werandy. Każdy z nas dba o siebie i swoje otoczenie - odpracowuje to, co odkładane było całą zimę. Nie lada zadanie czeka również właścicieli psów, którzy muszą doprowadzić do ładu swoich pupili.

noga. Nie zawsze prawdą jest, że mały piesek da się łatwiej wykąpać niż duże psisko. Psy ras miniaturowych są zwinniejsze, a często też bardziej strachliwe niż ich starsi pobratymcy. Do tego, w wielu przypadkach nie lubią, kiedy ich sierść jest mokra, a także płoszy je szum prysznica. Z kolei psy ras dużych czy olbrzymich nie mieszczą się w brodziku prysznica, a niekiedy nawet w wannie, co sprawia, że wykąpanie ich w domowym zaciszu staje się bardzo kłopotliwe lub niewykonalne. Niektórzy właściciele radzą sobie z kąpielami kupując preparaty do czyszczenia na sucho. Są to jednak z reguły środki mało skuteczne, zwłaszcza przy dłuższej sierści.

Przed ...

Zima jest porą roku, kiedy mało kto zwraca uwagę na odpowiednią pielęgnację swojego psa. Co więcej, niektóre zabiegi czyszcząco – upiększające muszą zostać odłożone na później, ze względu na to, iż mogłyby niekorzystnie wpływać na zdrowie czworonoga. Większość właścicieli psów zdaje sobie sprawę, że skóra tych zwierząt pokryta jest warstwą lipidów, które zabezpieczają przed zimnem, przesuszaniem oraz innymi podrażnieniami. Środki przeznaczone do pielęgnacji sprawiają, że sierść pupila staje się gładka, błyszcząca i pięknie pachnie, ale jednocześnie pozbawiają skórę naturalnej tłuszczowej warstwy ochronnej, co zwiększa jej narażenie na działanie niekorzystnych czynników otoczenia. Jest to szczególnie szkodliwe przy występowaniu na zewnątrz drastycznie niskich temperatur, kiedy to pies staje się podatny na przeziębienia, zwłaszcza przy obniżonej jednocześnie odporności. Kiedy jednak temperatura powietrza zaczyna rosnąć, a słupek rtęci pnie się w górę, można śmiało myśleć o zadbaniu o perfekcyjny wygląd naszego czworonoga. Wszelakie zabiegi higieniczne można podejmować się na własną rękę, bądź oddać pupila w ręce specjalisty. Kąpanie Wykąpanie psa jest czynnością, której nie można jednoznacznie zakwalifikować jako łatwą lub trudną. Wszystko zależy bowiem od rozmiarów, a także temperamentu czwororeklama

Wydaje się, że najważniejszą kwestią w pielęgnacji psów jest to, aby używać wyłącznie kosmetyków przeznaczonych dla zwierząt. Wszelkie szampony, kremy, spraye czy odżywki wyprodukowane z myślą o psach mają inny skład chemiczny i co ważne inne pH niż kosmetyki ludzkie. To właśnie dzięki odpowiednio dobranym komponentom, nie wywołują one podrażnień na skórze czworonogów. W przeciwieństwie do skóry ludzkiej, której pH pozostaje stałe, u zwierząt wartość tego wskaźnika waha się w zależności od rasy i jakości sierści. Jest to zasadniczym powodem, dla którego preparaty dla zwierząt mogą różnić się od siebie nawet w obrębie rasy. Specjalne hipoalergiczne szampony produkowane są dla psów ze skłonnościami do alergii, z kolei dla szczeniąt przeznaczone są produkty bardzo łagodne i delikatne. W sklepach zoologicznych można znaleźć całą gamę preparatów pielęgnacyjnych dla zwierząt, różniących się zapachem, kolorem czy konsystencją. Niektóre z nich mają specjalne formuły zapobiegające szczypaniu, jeśli przypadkiem dostaną się do oka, inne mogą być nawet jadalne. Spośród wielu produktów każdy może wybrać coś, co go zadowoli. Czasem cena profesjonalnych kosmetyków pielęgnacyjnych dla zwierząt jest wysoka, niekiedy przekraczająca możliwości finansowe właściciela. Najczęściej ludzie decydują się w sytuacji takiej na kupno łagodnego szamponu dla niemowląt czy rumiankowego dla dorosłych. Nie jest to jednak dobre rozwiązanie, ponieważ o ile niektórym psom to na pierwszy rzut oka nie zaszkodzi, u innych może wyrządzić dużo krzywdy, czasem nawet doprowadzić do choroby. Strzyżenie Nie każda sierść musi być strzyżona. U psów krótko- czy gładkowłosych ten problem właściwie nie występuje. U psów o długiej sierści włos jest zazwyczaj lekko podcinany, czy też degażowany jedynie w poszczególnych, odpowiednich dla da-

www. pl onskonl i ne. pl

nej rasy miejscach. Najwięcej kłopotów fryzjerskich sprawiają psy o sierści szorstkiej średniej długości. Sierść taka, pozostawiona długo bez pielęgnacji traci swoją sztywność, przerasta, a włos staje się „barani” czy też „karakułowy”, czyli gładki, cienki, słaby i poskręcany. Jest on też bardziej podatny na wypadanie. Tak, więc zwierzak, który przez dłuższy okres nie odwiedzał psiego fryzjera zaczyna być uciążliwy – gubi sierść, która przyczepia się do ubrań, mebli i dywanów, a co gorsza bardzo trudno ją później usunąć. Psią sierść można strzyc na kilka sposobów. Rzadko kiedy robi się to nożyczkami, gdyż obecnie jest już

i po. fot. Malwina Ferenz

dostępny sprzęt specjalistyczny, umożliwiający szybkie osiągnięcie pożądanego efektu. I tak, u psiego fryzjera możemy zobaczyć specjalne maszynki, golarki, trymery i inne instrumenty pozwalające na wykonanie psiej fryzury zgodnie z oczekiwaniami właściciela. Oprócz oczywistych względów estetycznych, strzyżenie sierści ma również inne zalety. Włos przystrzyżony odrasta silniejszy i zdrowszy, trymowanie z kolei pomaga w usuwaniu martwego włosa, który prędzej czy później sam by wypadł. Skrócony włos pozwala skórze lepiej oddychać. Co ważne, przy krótkiej sierści można dużo szybciej zaobserwować niebezpieczne dla psów pasożyty jak pchły, czy kleszcze, które w gąszczu długich włosów są trudne do zauważenia. Ostrzyżony pies jest łatwiejszy w utrzymaniu czystości. Krótsza sierść mniej się brudzi, a także szybciej schnie. Z kąpielą pupila większość właścicieli potrafi sobie poradzić samodzielnie, strzyżenie staje się już dużo większym wyzwaniem. Po pierwsze profesjonalny sprzęt wielokrotnego użytku jest dość kosztowny. Co prawda na rynku jest dość duży wybór tańszych marek, jednak tego typu produkty zazwyczaj nie sprawdzają się należycie i niekiedy potrafią zepsuć się nawet przed końcem pierwszego strzyżenia. Po drugie, żeby zapewnić psu piękną i zaplanowaną fryzurę, trzeba mieć choć odrobinę talentu i doświadczenia, w innym przypadku można okaleczyć zwierzę poprzez zacięcia, drobne ranki lub głębsze otarcia czy rozcięcia skóry. Ostrzyżony pies wygląda dostojnie i elegancko. Wiosną mniej się brudzi, latem jest mu chłodniej. Chyba warto więc dwa, czy trzy razy do roku poświęcić część domowego budżetu, aby zadbać o swojego ulubieńca. Agnieszka Pawłowska lekarz weterynarii


gazeta@pl onskonl i ne. pl reklama

REKLAMA

9


10

Horoskop

ROZRYWKA

BARAN Nie zanosi się na to, że nastrój tego tygodnia będzie sielankowy. Mimo swego wybuchowego temperamentu, właśnie ty możesz okazać się osobą, która załagodzi ewentualne konflikty w domu. W połowie tygodnia humor twojemu otoczeniu znacznie się poprawi. Sam odczujesz większą chęć na kontakty towarzyskie i rozrywki. Baw się, ale uważaj z alkoholem. BYK Szykuje się rodzinna sielanka. Możesz też spotkać kogoś, z kim dawno się nie widziałeś. Gwiazdy będą raczej sprzyjały spokojnemu wypoczynkowi. Unikaj więc tłumów, hałaśliwych miejsc. Najlepiej zrobi ci spacer i lektura dobrej książki. Postaraj się weekend spędzić gdzieś za miastem. BLIŹNIĘTA Jeśli chcesz szybko odzyskać dobrą formę, do niczego się teraz nie zmuszaj. Wstawaj dopiero wtedy, kiedy uznasz, że naprawdę masz już dość leżenia, nie zrywaj się skoro świt, bo nie wróży to nic dobrego. To dobry czas na kameralne spotkania z przyjaciółmi przy lampce wina. Ludzie, których lubisz i do których masz zaufanie, pomogą ci się zrelaksować i udzielą życzliwej rady. RAK Szykuje się udany tydzień. Będziesz w doskonałym humorze. Zapragniesz towarzystwa przyjaciół. Zanim jednak wyjdziesz z domu, by oddać się rozrywkom ze znajomymi, zatroszcz się o rodzinę. Zasugeruj, że najlepiej będzie, jeśli każdy zajmie się tym, na co ma ochotę. Zrób to jednak z wyczuciem, inaczej twoi najbliżsi poczują się odrzuceni. LEW Nie zmuszaj się w najbliższych dniach do wielkiej aktywności, w wolnych chwilach postaraj się po prostu wypocząć. Unikaj też podejmowania wiążących decyzji finansowych i towarzyskich. Uważaj, bo łatwo teraz możesz popaść w konflikt z przyjaciółmi lub rodziną. Postaraj się być bardziej cierpliwy i wyrozumiały, zwłaszcza dla partnera. PANNA Jeśli ktoś ci się spodoba, ośmiel go, wykaż inicjatywę. To dobry czas na romantyczne randki, rodzinną wycieczkę lub spotkanie w większym gronie. Jednak unikaj zbyt męczących eskapad. Panny z trzeciej dekady szczególnie potrzebują ciszy i spokoju, one bowiem według horoskopu będą miały najwięcej napięć w tym tygodniu. WAGA Życie rodzinne i domowe może stać się dla ciebie źródłem ogromnej przyjemności. Zaplanuj ten tydzień tak, by starczyło ci czasu dla tych, z którymi łączą cię więzy przyjaźni. Jeśli uprawiasz jakiś sport, możesz mieć rewelacyjne wyniki. W najbliższych dniach będziesz mieć wiele fantastycznych okazji do zabawy. Będziesz bawić się świetnie pod warunkiem, że zachowasz umiar w jedzeniu i piciu. SKORPION Zajmij się teraz obowiązkami domowymi. Może czas na wiosenne porządki? Trochę brakuje ci energii, nie dasz rady być cały tydzień na wysokich obrotach. Wieczorami, niestety, będziesz skłonny do wywoływania konfliktów. Jeśli już musisz komuś powiedzieć, że masz do niego pretensję, zrób to w spokojnej, szczerej rozmowie. STRZELEC Możesz w najbliższych dniach wyruszyć na wycieczkę lub na większe zakupy. Będziesz bardzo aktywny. Dobrze ci zrobi towarzystwo wesołych, skorych do zabawy osób. Czy nie masz ochoty urządzić małego przyjęcia? Jeśli w twoim otoczeniu wynikną jakieś spory, to nie będą one na pewno dotyczyć ciebie. Jednak ty podejmiesz się roli rozjemcy i uda ci się wszystkich pogodzić. KOZIOROŻEC Planety będą sprzyjać wyrażaniu ciepłych uczuć wobec otoczenia. Poświęć więc najbliższe dni głównie na wypoczynek i kontakty towarzyskie. Najlepszą formą relaksu i dobrej zabawy okaże się dla ciebie spacer za miastem lub wyjazd na łono przyrody. Może pomyślisz o uprawianiu sportu? To ostatni dzwonek, by przed nadejściem lata poprawić sylwetkę WODNIK W tym tygodniu niczego nie załatwiaj i nie podejmuj się takich zadań jak sprzątanie czy wypełnianie urzędowych druków. Nie będziesz miał za grosz cierpliwości. Spodziewaj się też konfliktów z najbliższymi, które ty sam rozpętasz swoim zachowaniem. Bądź więc ostrożny i opanowany. W weekend czeka cię szaleństwo w gronie starych, wypróbowanych przyjaciół. RYBY Tydzień zapowiada się dość sympatycznie. Jedynie Ryby z ostatnich dni znaku będą miały nieco kwaśną minę. Powodem do afery rodzinnej lub nieporozumienia z przyjaciółmi będzie to, że nie wszystko pójdzie po twojej myśli. Może ktoś z najbliższych uzna, że to, co nazywasz świetną zabawą, jest dla niego wielką nudą. Bądź bardziej tolerancyjny.

www. pl onskonl i ne. pl

Humor

Barman krzyczy na kelnera: - Kiedy wreszcie przestaniesz wyrzucać pijanych klientów na zewnątrz?! - Przecież pijanych wyrzuca się z lokalu - broni się kelner. - Ale nie w "WARSIE"! Na gałęzi siedzi pan wróbelek z panią wróbelkową. Ta cały czas płacze, a pan wróbelek próbuje ją uspokoić: - Uwierz mi, kochanie, że nie jestem żonaty. Tę obrączkę założył mi ornitolog...

Uśmiech dnia

- Jaki jest najskuteczniejszy sposób na zapamiętanie daty urodzin żony? - Raz o nich zapomnieć. Mąż długo nie wraca do domu. Żona bardzo się niepokoi: - Gdzież on może być? Może znalazł sobie kochankę... - mówi do sąsiadki. - Ty zaraz myślisz o najgorszym! Może po prostu wpadł pod samochód. Żona mówi do męża: - Wychodzę na pięć minut do sąsiadki. A ty, kochanie, nie zapomnij co pół godziny zamieszać powideł! Żona pyta męża: - Gdzie jest nasz syn? - U kolegi. - To może się trochę zabawimy? - Dobry pomysł, włączaj komputer! - Słyszałem, że nauczyłeś swoją żonę grać w pokera? - No, to był superpomysł! Wczoraj wygrałem od niej połowę swojej pensji. Wsiada pijany mężczyzna do taksówki i mówi: - Proszę do domu. - A dokładniej? - Prosto do sypialni!


gazeta@pl onskonl i ne. pl reklama

REKLAMA

11


12

WEEKEND

www. pl onskonl i ne. pl

Co warto zobaczyć w weekend w TV

Mroczny rycerz

TVN, piątek, godz. 20.00

Kolejna opowieść o Mrocznym Rycerzu, Batmanie, zwalczającym zło w mieście Gotham. Tym razem Batman musi zmierzyć się z niezwykle niebezpiecznym przeciwnikiem, Jokerem. Film został uznany za jeden z najlepszych obrazów opowiadających przygody Batmana. Heath Leder, mimo że zmarł tragicznie po nakręceniu zdjęć, za rolę Jokera otrzymał pośmiertnie Oscara. Wspierany przez Porucznika Jima Gordona (Gary Oldman) oraz nowego, wiedzionego poczuciem misji Prokuratora Okręgowego Harveya Denta (Aaron Eckhart), Batman (Christian Bale) wypowiada wojnę zorganizowanej przestępczości w Gotham City, z którą tym razem zamierza rozprawić się ostatecznie. Ten triumwirat początkowo odnosi sukcesy, wkrótce jednak staje bezradny wobec wschodzącej „gwiazdy”, arcymistrza zbrodni znanego jako Joker (Heath Leder), który pogrąża Gotham w morzu anarchii, sprawiając, że Batman zbliża się niebezpiecznie do cienkiej linii dzielącej bohatera od samozwńczego i bezwzględnego egzekutora sprawiedliwości. Film wart obejrzenia choćby ze względu na wspanialą kreację nieżyjącego Ledera. Nie tylko dla miłośników tego rodzaju kina.

Wystawne familijne widowisko przygodowe, ze spiskową teorią dziejów i solidną dawką amerykańskiej historii. Nicolas Cage szuka legendarnego skarbu ukrytego przez Ojców-Założycieli Stanów Zjednoczonych. W rodzinie Benjamina Franklina Gatesa (Nicolas Cage) z pokolenia na pokolenie przekazywana jest legenda o wielkim masońskim skarbie. Bezcenny zbiór kosztowności, zabytków i drogocennych dokumentów gromadzony był od starożytności. W czasie wypraw krzyżowych wszedł w posiadanie zakonu templariuszy, później opiekowali się nim masoni. Ci ostatni w XVIII wieku przywieźli skarb do Ameryki. Wśród Ojców-Założycieli, którzy podpisując słynną Deklarację Niepodległości położyli fundament pod powstanie Stanów Zjednoczonych, nie brakowało członków masonerii. Nie brakowało wśród nich również strażników skarbu, który został ukryty w tajemnym miejscu. Jedyną wskazówkę dotyczącą kryjówki przechował przodek bohatera, a ograniczała się ona do słowa "Charlotte". Nic dziwnego, że kolejne pokolenia Gatesów bezskutecznie trwoniły siły i czas na poszukiwanie skarbu. Ostatni potomek rodu jest jednak niezrażony dwoma wiekami niepowodzeń. Ten łowca przygód i chodząca encyklopedia wiedzy na temat historii powstania USA wydaje się bliższy celu niż którykolwiek z jego przodków.

Sercem malowane

Kazimierza Markowskiego na emeryturze odnalazł pasję życia - sztukę.

W piątkowy wieczór, 18 marca Galeria ‘’P’’ zapełniła się obrazami, rzeźbami i rysunkami, które powstały „z potrzeby serca” płońszczanina Kazimierza Markowskiego. Na spotkanie z wybitnym twórcą przybyło wielu mieszkańców naszego miasta. 74 – letni Kazimierz Markowski jest z zawodu spawaczem, natomiast od dziecka jego największą pasją była sztuka. Już we wczesnym dzieciństwie przejawiał zainteresowanie rysunkiem, a swoje pierwsze dzieła tworzył patykiem na piasku. W 1992 r. po wielu latach pracy pan Kazimierz przeszedł na emeryturę i postanowił znaleźć hobby, które pozwoliłoby mu zapełnić wolny czas. Poza wędkowaniem i zbieraniem grzybów odkrył rzeźbę, malarstwo i rysunek. Początkowo jego prace trafiały do rodziny i znajomych. Wiele ze swoich dzieł przekazał do płońskich placówek i na akcje charytatywne. – W dalszym ciągu oddaję około 30% ze swoich prac. Mam już ich tyle, że na-

Zakochany Paryż

Skarb narodów

TVP 1, sobota, godz. 21.20

wet nie sposób spamiętać – mówił w czasie rozmów w kuluarach pan Kazimierz. Prace artysty wielokrotnie trafiały do przyjaciół z zagranicy, o czym przypomniał obecny na wernisażu Burmistrz Miasta Płońska Andrzej Pietrasik Od 2005 roku pan Kazimierz należy do Stowarzyszenia Twórców Zie-

mi Płońskiej i wraz z innymi artystami zrzeszonymi w Art Płonie prezentuje swoje dzieła na wielu krajowych wystawach m.in. w Mławie, Warszawie, Legionowie, Małej Wsi, Sochocinie i Szczytnie. Płońszczanie znają twórczość pana Kazimierza, ponieważ od wielu lat uczestniczy w Mazowieckich Dniach Rolnictwa w Poświętnem gdzie sprzedaje swoje rzeźby i rysunki. Pan Kazimierz rzeźbi najczęściej w drewnie lipowym, natomiast rysunki wykonuje za pomocą kredki, ołówka bądź też długopisu. Wśród swoich ulubionych tematów wymienia pejzaże, scenki rodzajowe, akty i portrety. W czasie wernisażu płońszczanie mieli okazję obejrzeć kilka rysunków Papieża Jana Pawła II, Matki Boskiej, a także wiele prac poświęconych zwierzętom. – Wychowałem się na wsi – mówi pan Kazimierz – i zawsze żyłem w otoczeniu zwierząt. Szczególnie bliskie są mi konie i to właśnie one zajmują ważne miejsce w mojej twórczości. (jc)

TVP 1, niedziela, godz. 23.30

Dwadzieścia 5-minutowych noweli filmowych w reżyserii 22 reżyserów współczesnego kina - Ethan i Joel Coenowie wspólnie wyreżyserowali część "Tuileries", a Frédéricowi Auburtinowi w reżyserii noweli "Quartier latin" pomagał Gerard Depardieu. Ile prawdy jest w twierdzeniu, że Paryż to miasto zakochanych? Czy w dwudziestu miłosnych historiach opowiedzianych przez zupełnie różne osobowości artystyczne przeważa tonacja słodka czy gorzka? Juliette Binoche czyli Suzanne z "Place des Victoires" Nobuhiro Suwy opłakuje śmierć swojego synka - jej Paryż to miasto żałoby. W "Bastille" w reżyserii Isabel Coixe mężczyzna dowiaduje się, że jego żona (Miranda Richardson) jest śmiertelnie chora i zakochuje się w niej na nowo. Nowela "Faubourg Saint-Denis" Toma Tykwera opowiada historię początkującej aktorki Francine zakochanej w niewidomym chłopaku. Miłość i jej koniec w niezwykły sposób pokazali w "Quartier latin" Frederic Auburtin i Gerard Depardieu. Francuski aktor wcielił się tu we właściciela kawiarni, w której spotykają się Gena (Gena Rowlands) i Ben (Ben Gazzara), aby omówić szczegóły rozwodu. Jedną z ciekawszych jest nowela Alexandra Payne`a "14th arrondissement", którego bohaterka (Margo Martindale) wytrwale uczy się francuskiego, by spełnić swoje wielkie marzenie i pojechać do Paryża.

Dzień Otwarty w Gimnazjum

W pierwszy dzień wiosny szóstoklasiści ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Płońsku odwiedzili Gimnazjum nr 2 im. Bolesława Chrobrego i zapoznali się z funkcjonowaniem placówki. Być może dzięki temu spotkaniu 1 września 2012 przekroczą mury gimnazjum już jako jej uczniowie. Zgromadzonych w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 2 gości powitała dyrektor Joanna Szczepańska, która przedstawiła pokrótce ofertę edukacyjną szkoły oraz zaprosiła na część artystyczną przygotowaną specjalnie na tę okazję. Gimnazjaliści odegrali zabawne scenki z życia szkoły, przedstawili hip-hopowy układ taneczny oraz zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. – W naszej szkole uczniowie mają przeróżne talenty – mówiła dyrektor Szczepańska – a my staramy się je rozwijać. Pani dyrektor przypomniała o funkcjonującej już od 6 lat klasie in-

Hip - Hop zupełnie jak w "Mam talent".

tegracyjnej, która cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, a także przedstawiła nowości w ofercie edukacyjnej w roku szkolnym 2011/12. Już od przyszłego roku dzieci uzdolnione matematycznie będą miały możliwość rozwijać swoje zainteresowania w klasie o rozszerzonym programie nauczania matematyki, fizyki i informatyki. W Gimnazjum nr 2 powstanie także klasa o profilu sportowym, w której oprócz standardowych zajęć sportowych położony zostanie nacisk na dyscypliny lekkoatletyczne, piłkę nożną oraz cieszącą się coraz większą popularnością piłkę ręczną. Po części artystycznej szóstoklasiści zwiedzali szkołę. W klasach spotkali się z nauczycielami, którzy przybliżyli im jak wygląda nauka w Gimnazjum nr 2 oraz odpowiadali na zadane pytania. Na koniec czekał na nich słodki poczęstunek.(jc)


gazeta@pl onskonl i ne. pl

Miejskie Centrum Kultury

Miejskim Centrum Kultury w Płońsku, w g. 8.00 – 16.00, Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej, I piętro pokój nr 7, tel. 23 662 27 02 w. 20. 31 marca (decyduje data stempla pocztowego) mija termin nadsyłania prac na VII Ogólnopolski Konkurs Poetycki „O Laur Sarbiewskiego” Szczegółowy regulamin konkursu jest dostępny na stronie: www.mckplonsk.pl/domkultury/konkurssarbiewski Wykład Płońskiego Uniwersyte- sie.Zapraszamy do udziału w konkurtu Trzeciego Wieku „Lalkarska Wiosna” – cykl spekKolejny już wykład dla słuchaczy Płońskiego Uniwersytetu Trzeciego takli dla dzieci 3 kwietnia, g. 15.00, sala kina KaWieku pn. „Pamięć i magia” wygłosi psycholog Mariola Dobosz, 26 marca lejdoskop – „Sceny z życia smoków” 2011 r. o g. 11.00 w sali luster MCK. – spektakl przygotowany przez Teatr Kabaret PARANIENORMALNI Sześciu Dębów 10 kwietnia, g. 15.00, sala kina Kaw Płońsku – „Opowieść o smoku WaZapraszamy na występ kabaretu lejdoskop PARANIENORMAILNI, który odbę- welskim” - Teatr Sześciu Dębów 17 kwietnia, g. 15.00, sala kina Kadzie się 26 marca 2011 r. o g. 16.00 lejdoskop – „Magiczny miód” – spekw sali kina Kalejdoskop w Płońsku. Bilety w cenie 40 zł do nabycia w takl w wykonaniu Teatru Lalek Bezpłatnie rozliczysz się z fiskusem W każdy poniedziałek od 21 marca do 18 kwietnia (włącznie) w g. 16.15-17.30 w Punkcie Informacji Obywatelskiej w Miejskim Centrum Kultury w Płońsku (I piętro, pok. nr 6) dyżur będą pełnić pracownicy Urzędu Skarbowego w Płońsku, którzy bezpłatnie pomogą wypełnić deklaracje podatkową.

Wiosenny pokaz dla pań

Dzięki właścicielce drogerii Claudia pani Marii Maliszewskiej do Płońska przyjechały wizażystki marki Gosh po to, by przedstawić najnowsze trendy na wiosnę oraz nauczyć płońszczanki makijażowych sztuczek. Panie dowiedziały się jak ewoluował makijaż od czasów antycznych do chwili obecnej, jak należy dodać blasku cerze i jakich kosmetyków używać by wydobyć nasze naturalne piękno. Karina Zienkiewicz uznana wizażystka wykładająca na wyższych uczelniach w Polsce opowiedziała o tym, jak prawidłowo dobrać kolory ubrań do naszego odcienia włosów, oczu i cery. Na koniec spotkania każdej z Pań przeprowadzono osobistą analizę kolorystyczną i dobrano profesjonalne kosmetyki. (jc) ogłoszenie

MAGAZYN Igraszka z Warszawy. Po spektaklu dzieci będą miały okazję zobaczyć profesjonalne lalki teatralne z bliska a także dowiedzieć się czegoś więcej na temat teatrów lalek. Na wszystkie spektakle wstęp wolny. SUPER BABKI! – cykliczne warsztaty dla kobiet kreatywnych Pierwsze zajęcia pt. „Nowe szaty Bogini - warsztaty rozwoju osobistego z elementami mody”, odbędą się już 16 kwietnia o g. 11.00 w Sali kameralnej MCK.

Warsztaty poprowadzi Iza Cisek – trenerka umiejętności psychospołecznych, kostiumograf i indywidualny doradca do spraw wyglądu. Kolejne warsztaty z zakresu psychoedukacji, zdrowia, rozwoju osobistego, tańca, pracy z ciałem oraz wizerunku odbywać się będą raz w miesiącu. Koszt udziału w warsztacie wynosi 30 zł. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 marca, Dział Animacji i Edukacji Kulturalnej, I piętro, pokój nr 7.

13

PUNKT INFORMACJI OBYWATELSKIEJ W każdy pierwszy piątek miesiąca od g. 17.00, I piętro - pokój nr 6 – dyżur prawnika. Najbliższy termin: 1 kwietnia 2011 r. Bezpłatnych porad prawnych udziela Ewelina Matuszewska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. www.mckplonsk.pl

mck_plonsk@poczta.onet.pl reklama


14 Tak najkrócej i najlepiej można byłoby opisać cykl etiud podsumowujących projekt Warsztatów Teatru Ruchu Inspiracje, które zaprezentowano w niedzielę , 20 marca na scenie Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku. Artyści potwierdzili, że ciało potrafi przekazać czasem więcej niż tysiące słów. Powarsztatowy pokaz otworzyła pani Magda Chabros, która jest pomysłodawczynią Teatru Ruchu – Na warsztatach uczyliśmy się tego, co nazywamy kreacją artystyczną – tłumaczyła witając obecnych w kinie płońszczan. Autorami większości etiud byli uczestnicy projektu, którzy od 12 lutego spotykali się w dwudniowych sesjach przez pięć kolejnych weekendów. W czasie zajęć poznawali możliwości własnego ciała, próbowali zrozumieć idee teatru ruchu oraz ćwiczyli różne techniki tańca i pantomimy. Do udziału w projekcie zaproszono młodych i uznanych wykładowców : Aleksandrę Dziurosz odpowiedzialną za taniec współczesny oraz Marka Kowalskiego, który przekazywał tajniki pantomimy.

Coś pięknego

KULTURA

Kino KALEJDOSKOP MCK w Płońsku, ul. Płocka 50, tel. 23 662 26 62, 23 662 27 02 w.19, po 14.00

W czasie niedzielnego występu młodzi artyści zaprezentowali to wszystko, czego udało im się nauczyć w czasie warsztatów Teatru Ruchu. Na płońskiej scenie wystąpili Patrycja Radomska, Maria Polska, Aleksandra Piotrowska, Zofia Marciniak, Małgorzata Miszczorak, Marta Lewonowska – Tolsdorf, Marcin Urbański, a także wykładowcy Marek Kowalski i Aleksandra Dziurosz

w towarzystwie tancerek Warszawskiego Teatru Tańca. Serii etiud, czasem smutnych, czasem refleksyjnych, a czasem po prostu zabawnych, towarzyszyła odpowiednio dobrana muzyka, która potęgowała wrażenia artystyczne. - Jestem dumny z młodzieży – mówił po występie Artur Wiśniewski dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Płońsku – Gratuluję, że doszliście do takiego wspaniałego warsztatu. Jesteście wojownikami kultury przez duże K. W imieniu artystów występujących na scenie głos zabrała także Marta Lewonowska –Tolsdorf, która podziękowała pomysłodawczyni projektu pani Marcie Chabros. Głównym organizatorem warsztatów było Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki. W czasie 10 lat istnienia Teatru Ruchu w serii warsztatów wzięło udział 360 osób, a spektakle towarzyszące obejrzało ok. 3500 widzów.(jc)

Warszawa – Magadan wielka wyprawa Mateusza Damięckiego

W środę, 23 marca w Zajeździe Hetman w Bońkach gościł aktor i podróżnik Mateusz Damięcki. Tym razem na spotkanie z młodymi płońszczanami przybył w towarzystwie przyjaciela Pawła Długołęckiego, z którym odbył podróż swojego życia. Uczniom płońskich szkół opowiedział o swojej niecodziennej wyprawie na Syberię. Spotkanie otworzyła współorganizator imprezy Monika Zimnawoda, która podziękowała podróżnikom za to, że zgodzili się przyjechać do Płońska i opowiedzieć dzieciom o tym, jak spełniają się marzenia. Podziękowania skierowała również do sponsorów, którzy od dawna wspierają jej działania: Janusza Bieńkowskiego z firmy Agrol oraz Arkadiusza Krysiaka z Zajazdu Hetman. Mateusz Damięcki opowiedział kilka anegdot związanych ze stawianiem swoich pierwszych kroków na scenie. Do Rosji wyjechał, kiedy miał 17 lat. Wziął wówczas udział w castingu, dzięki któremu obsadzono go w roli oficera w służbie Katarzyny II. Od tamtego czasu jego miłość do Rosji kwitła. Pewnego dnia postanowił namówić przyjaciół i wyruszyć z nimi w podróż życia na Syberię. Plany i organizacja wyprawy trwały 9 miesięcy. Szukanie sponsorów i opracowanie szczegółów wymagało wiele godzin pracy, ale ostatecznie udało się przekonać wiele osób do wsparcia ich inicjatywy. 63 – dniową wyprawę do Magadanu rozpoczęli 15 sierpnia 2009 r. W sumie pokonali odległość 25500 km jadąc średnio po 600 km na dobę. Pytani gdzie jadą odpowiadali, że

Kino

www. pl onskonl i ne. pl

Uczestnicy wyprawy wraz z organizatorką spotkania.

do Magadanu. Spotykali się z wielkim zdziwieniem, ponieważ to miejsce jest dla Rosjan tym samym, czym dla Polaków obóz koncentracyjny. W czasie podróży spotykali różnych ludzi i słyszeli wiele na temat tego, co stało się w Rosji wiele lat temu. Gdy dotarli na miejsce zdali sobie sprawę, po co tak naprawdę przyjechali do Magadanu. Zdaniem Mateusza Damięckiego i jego kompanów oddali w ten sposób hołd tym, którzy poświęcili życie za ojczyznę. Są wdzięczni Rosjanom za ich bezinteresowną pomoc w ciężkich chwilach i za ich gościnność. Sama podróż, spartańskie warunki gdzie byli zdani tylko na siebie oraz bezsilność w wielu sytuacjach sprawiała, iż mieli chwile zwątpienia. Bywały jednakże i wesołe chwile, o których Mate-

usz opowiedział w czasie spotkania z młodymi płońszczanami. Panowie byli zatrzymywani przez tamtejszą policję ok. 40 razy, a z opresji ratowały ich między innymi polskie Playboye. Kilka razy byli zmuszeni skorzystać z myjni samochodowej, ponieważ przez wiele dni nie mieli żadnego dostępu do wody. Do Warszawy wrócili na początku października. Byli zmęczeni, ale jednocześnie dumni z tego, że udało im się zrealizować zamierzony cel. Mateusz Damięcki wraz z przyjacielem Pawłem Długołęckim oraz niezastąpionym mechanikiem poprzedniej wyprawy Grzegorzem Gozem planują już kolejną podróż. Tym razem dookoła świata i co ciekawe nie mercedesem, ale żukiem. (jj)

Opowieści z Narnii: Podróż Wędrowca do Świtu produkcja: USA/Wlk. Brytania gatunek: fantasy/przygodowy, 113 min. 25 III – g. 17.00 27 III – g. 17.00 30- 31 III – g. 17.00 Trzecia z cyklu ekranizacji słynnych książek C.S. Lewisa, zrealizowana w cyfrowej technice 3D. Widowiskowa opowieść o wyprawie rodzeństwa Pevensie i księcia Kaspiana, którzy na pokładzie statku zwanego "Wędrowcem do Świtu" docierają do krainy, z której pochodzi lew Aslan. Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł Polska , dramat, 100 min. 25-27 III – g. 19.00 30-31 III – g. 19.00 Jedna z największych i najbardziej oczekiwanych polskich produkcji od czasu filmu "Popiełuszko. Wolność jest w nas". W przejmującym obrazie, porównywanym do nagrodzonej Złotym Niedźwiedziem "Krwawej niedzieli" Paula Greengrassa, Antoni Krauze przypomina jedną z najmroczniejszych kart z historii PRL-u. Widowiskową rekonstrukcję dramatycznych wydarzeń w Gdyni, zakończonych brutalną pacyfikacją manifestantów przez oddziały wojska i milicji w 1970 roku, wyróżniają nie tylko rozmach inscenizacyjny i trzymająca w napięciu akcja. Warto zwrócić uwagę na wybitne kreacje Piotra Fronczewskiego jako Zenona Kliszki oraz Wojciecha Pszoniaka jako Władysława Gomułki, a także wzruszające role debiutującej na ekranie Marty Honzatko i znanego z "U Pana Boga za miedzą" Michała Kowalskiego. Muzykę do filmu skomponował Michał Lorenc ("Śluby panieńskie"). "Balladę o Janku Wiśniewskim" - porywający motyw przewodni do "Czarnego czwartku" - zaśpiewał Kazik Staszewski.

Zastrzegamy możliwość zmian w repertuarze. W  poniedziałki i  wtorki kino jest nieczynne.

KsiążkaDuchynaprzeszłości weekend „Zjazd szkolny” to holenderski thriller psychologiczny. Dwudziestoczteroletnia Sabine cierpiąca na depresję wraca po długim zwolnieniu do pracy. Po tak długiej nieobecności bohaterka musi przystosować się do nowej sytuacji zawodowej. Starych, znanych Sabine kolegów z pracy zastąpili nowi. Ze znanych pozostali tylko ci nigdy przez Sabine nielubiani. Dziewczyna musi poradzić sobie z depresją, nową sytuacją i podszeptami za plecami. Nie to jest jednak jak się okazuje najtrudniejsze. Wkrótce Sabine dowiaduje się o zjeździe absolwentów swojej szkoły. Wracają wspomnienia. Te dobre i złe, które zostały zepchnięte w najdalsze zakamarki podświadomości. Myśli o dawnych znajomych, o swojej byłej przyjaciółce z dzieciństwa, która zaginęła a ciała nigdy nie odnaleziono. Przeczucie podpowiada Sabine, że wie więcej niż jest sobie w stanie przypomnieć. Postanawia, więc stawić czoło przeszłości, złożyć swoje życie w całość i odszukać brakujące elementy układanki. Książka jest doskonałą lekturą o zaskakującym zakończeniu. więcej na: www.recenzje.otoblog.pl


gazeta@pl onskonl i ne. pl

REKLAMA

15


16 reklama

REKLAMA

www. pl onskonl i ne. pl

Extra Tygodnik Płońsk nr 7  

Płońska bezpłatna gazeta lokalna. Extra Tygodnik Płońsk nr 7

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you