Page 4

4 AASTA PÕLLUMEES 2013

17. oktoober 2013

Endel Härm

K A N DIDA AT

Endel Härm Kõlliste talu

juhib moodsat talu

Tänavu 70 aasta juubelit tähistanud Endel Härm peab Põlvamaal perega üle sajapealist piimakarja, soetas lauta lüpsirobotid ega plaani talutöödest niipea kõrvale jääda. “Teeme siin talus kõiki töid kolmekesi – mina, poeg Aivar ja üks palgatöötaja veel lisaks,” räägib Endel Härm. Ehkki soliid­ ses eas peremehel on juustes hõbehalli, on tema rüht sirge, eluaeg füüsilist tööd teinud mees ei suudagi tööta olla ja oma sõnul ei plaani ta veel pensionipõlve nautida. Praeguse talukoha Köstrimäe külas Räpina vallas ostsid Härmid juba 1984. aastal. “Alustasin kahe lehma ja kaheksa hekta­ ri maaga,” meenutab peremees. Nüüd on siinmail mitukümmend aastat tööd rüga­ tud. Kõlliste talu laudas peetakse 112pea­ list lüpsikarja robotlüpsil, lisaks on veel 140pealine noorkari ja maid haritakse mi­ tusada hektarit.

Kolmele inimesele on tööd-tegemist kül­ laga, aga peremees ei nurise. “Enam suu­ remaks piimakarjaga minna ei taha. Ainu­ ke kartus on, et äkki jääme liiga väikeseks. Peaasi et suuremad tootjad meid välja ei sööks,” arutleb Endel Härm.

Mulk Räpina mail Endel Härm on pärit Mulgimaalt SuureJaanist. Ta tuli kunagisse Lahmuse sovhoo­ si mehaanikuks ning hiljem töötas Räpina sovhoostehnikumis aastaid kombaineritraktoristina. Kui oli võimalus hakata talu pidama, sai­ gi Härmist 1990. aastal Kõlliste talu pere­ mees. “Juba kolme aastaga oli karjas 14 leh­

ma, varsti ei mahtunud loomad enam talu­ lauta ära, siis ostsin vana sovhoosi sigala, ehitasin ümber lehmalaudaks,” räägib ta. Kõlliste talu süda on Köstrimäe külas, siin on korras elumaja, kuivati ja enamik ta­ lumaid. Lehmalaut asub seitsme kilomeetri kaugusel. Lauda ühes osas on noorkari, tei­ ses osas vabapidamisel lüpsikari. Ehkki pere kasutab üle 400 ha maad, ei jaksa vanaperemees enam kõike ise harida. Nii ongi 200 ha antud poja firmale. “Aivar on minu peamine abiline ja tugi, ta harib oma maid ja ka minu omi, kasva­ tame rapsi ja teravilja ning saagid on ol­ nud päris head,” kiidab peremees oma poega. Eelmisel aastal saadi siit põldudelt rukki rekordsaagiks 9 tonni hektarilt, üle 6 t/ha on saadud peaaegu igal aastal. Ka nisu saagikus on üle 4 t/ha. Pere on üles kasvatanud neli last, kes kõik elavad kodukoha lähedal ja tulevad hooajatöödel emale-isale appi. Peale nen­ de sirgub Härmide peres kuus lapselast. Üks neist – pojapoeg Marken – omandab samuti põllumajandusharidust. Perenaine Viive enam igapäevase talutööga ei tege­ le. Peremees rõhutab, et ehkki abi on kõi­ gist lastest, on poeg Aivar peamine talutöö­ de jätkaja Kõlliste talus.

Kritiseerib robotlüpsi

“Oleme korraliku talupidamise üles ehitanud ja lapsed elavad ka siin Räpina kandis,” on Endel Härm praeguse elukorraldusega rahul.

Juba 2000. aastate keskel oli Endel Härmist saanud Räpina valla suurim talupidaja. Re­ noveeritud piimakarjalauda juurde ehitati lägahoidla, 2007. aastal monteeriti talulau­ ta kaks DeLavali lüpsirobotit. Need lüpsa­ vad nüüd 112 lehma. “Meie lehmad lüpsavad kuni 8600 kg lehma kohta, aga 10 000-kilogrammist väljalüpsi ma taga ei aja. Peaasi et looma­ de tervis oleks korras,” räägib peremees. Tema karjas lüpsavad lehmad ka kuuendal ja seitsmendal laktatsioonil, vabapidamisel on kari juba ammusest ajast.

n Räpina vald, Põlvamaa. n Piimakarjakasvatus, 112 lüpsilehma aastalüpsiga 8500–8600 kg lehma kohta. n Noorkari 140. n Maad haritakse 240 ha, sellest omandis 180 ha. n Teravili, raps, rohumaad. n Robotlüps, 2 DeLavali lüpsirobotit. n 1 palgatöötaja. Esitaja: Põlvamaa Põllumeeste Liit

Ehkki robotid on tunduvalt hõlbusta­ nud laudatööd, pole Härm siiski praegu DeLavali robotitega eriti rahul. Ta meenu­ tab oma kunagist 2 x 5 kalasaba-lüpsiplat­ si, kus “lehmad olid lüpstud, plats oli puhas, läikis ja säras”. Nüüd on aga Endel Härmi sõnul roboti­ tega päris palju tegemist. Tema robotid lüp­ savad juba viiendat aastat ja süsteemid hak­ kavad tasapisi siit-sealt üles ütlema. “Robot lüpsab küll, aga kui tuleb mõni väike rike, näiteks öösel, siis annab ro­ bot kohe mobiili peale häire ja meil tuleb seitsme kilomeetri kaugusele lauta sõita, et vaadata, mis jälle viga on,” selgitab Härm. “Mõnikord polegi mingit suurt viga, näiteks lehm jättis sabaga sensorile jälje, pühid sel­ le siis südaöösel lapiga ära ja jälle robot töö­ tab, aga uni on rikutud!” Samas on peremehe sõnul aeg-ajalt vaja ka mõni tehnoloogia osa välja vahe­ tada. “Sellised nipet-näpet asjad, väikesed jupid, mis tuleb välja vahetada, on kallid ja tööseisakud takistavad lüpsi,” nuriseb pe­ remees. Härm lisab, et hea meelega palkaks ta ro­ botlauta ööpäevase valve, aga talul nii palju jõukust ei ole, peab oma perega läbi ajama. Põlvamaa Põllumeeste Liidul jagub selle talupere kohta vaid kiidusõnu. “See pere on ehe näide maainimeste töötahtest, südikusest ja tarkusest. Härmide perekond on meie piirkonna au ja uhkus kohaliku ettevõtluse edendamisel,” iseloo­ mustas Põlvamaa Põllumeeste Liidu juhatu­ se esimees Karin Sepp Kõlliste taluperet, kui esitas Endel Härmi kandideerima tänavuse­ le “Aasta põllumehe” konkursile. (Maaleht, 15. august)

LuMeSAhAd

Esisahad harjad paLgihaaratsid ruuLLihaaratsid ruLLpiigid Liivapuisturid paLgihaaratsid puuLõhkujad Big-Bag koti tõstja tõstEkahvLid

koMpAkTLAAdurId

AS SAMI, Harjumaa, TuleTel 20.670 Tel 670 9040, 9621, 2732 AS SAMI, Saue,Saue, Tule 20. 9040, 670670 9621, 528528 2732

www.sami.ee www.sami.ee

AASTA PÕLLUMEES (oktoober 2013)  

MAALEHE erinumber AASTA PÕLLUMEES (17. oktoober 2013)

AASTA PÕLLUMEES (oktoober 2013)  

MAALEHE erinumber AASTA PÕLLUMEES (17. oktoober 2013)

Advertisement