Page 16

16 AASTA PÕLLUMEES 2013

17. oktoober 2013

Aivar Pikkmets joodab mahepiimaga Aivar Pikkmets Pärnumaalt saadab üle päeva Tallinna mahepiima, mida tarbijad saavad osta Selveri toorpiima automaatidest ja Laagri Maksimarketist

“Meie talu piim maitseb paljudele. On tul­ dud ka tänama, et nüüd pole lastel enam allergiat, kannatavad maapiima juua,” on Mätiku talu peremees rahul. Enam ei pea ta kogu oma mahepiima ta­ vapiimana tööstustesse saatma, vaid tar­ bijad saavad seda osta otse TÜ Eesti Mahe piimaautomaatidest. Nii on Mätiku talu tei­ nud oma toodangu tuntuks paljudele pea­ linlastele. Peremees rõhutab, et kui üle Eesti on paigaldatud 15 piimaautomaati, siis kuuest automaadist tuleb Mätiku talu piim. Väärt kraami saab Tallinna piirkonnas osta Keila, Kadaka, Kakumäe ja Järve Selverist, Laagri Maksimarketist ning Ülemiste Rimist. “Mõtlesime vahepeal, et villime oma pii­ ma pudelitesse, aga jätsime asja katki, sest piimaautomaadid on rahva jaoks atraktiiv­ semad,” naerab Pikkmets. Ta on oma pere­ ga Koonga vallas majandanud aastaküm­ neid. Mahetootmisele läks ta üle kümme­ kond aastat tagasi. Sestpeale on peremees häälekalt nõudnud foorumitel mahepiima­ le väljundit, et seda ei segataks tavapiimaga kokku ja et talumees saaks selle väärt piima tootmise eest kõrgemat hinda.

Veendunud mahetootja “Mätiku talu tegutseb loodusega kooskõlas, lehm väärindab rohu ja sõnnik toidab viljapõldu,” toob Aivar Pikkmets esile mahetootmise põhitõed.

Kairo Pilviste

Mahepiima automaatide paigaldamise eest on Aivar Pikkmets võidelnud koos talupi­ dajate keskliiduga. Just taluliidu eestveda­

misel ja TÜ Eesti Mahe abiga hakkas asi lõ­ puks liikuma. Õla pani alla ka põllumajan­ dusministeerium, et tervislikule mahepii­ male oma turustuskanal leida. Eelmisel aastal see õnnestuski ja Selveri kauplustes avati piimaautomaadid. Mahe­ piima kilo eest makstakse Mätiku talu pere­ mehele 36 senti, lisaks käibemaks. Osa pii­ ma saadab Pikkmets Saaremaa piimatöös­ tusesse, sealt saab 30−32 senti piimakilost. “Selline toorpiima müük on tõsine tege­ vus, pangalaenuga tuli soetada automaa­ did, Maaelu Edendamise Sihtasutus andis meile tagatise, nüüd aastase tegevusega oleme kulud enam-vähem tagasi saanud,” selgitab Aivar Pikkmets. Selveritesse paigaldatud automaadid kuuluvad TÜ-le Eesti Mahe, mille juhatuse liige on ka Pikkmets. Piimaautomaadid on ainulaadsed, valmistatud eritellimusel Itaa­ lias ja piima realiseerimisaeg on 72 tundi. Peremees harib ka ümberkaudseid põlde mitmesajal hektaril. Kasvatatakse nisu, ru­ kist, kaera, rapsi. Enamik viljast läheb oma loomadele. Vabalaudas lüpstakse paralleellüpsiplatsil 50 lehma. “Koonga vallas on kehvad põllumaad, tootlikkus madal, siia sobib vaid mahe­ tootmine. Peame piirduma oma loodusli­ ku ringlusega ja hoidma külvikorda pai­ gas. Lehmad väärindavad rohu ja sõnnik toidab viljapõldu,” võtab Mätiku talu pere­ mees oma tootmise kokku. Ta lisab, et ma­

kiidab šoti mägiveiseid

Kairo Pilviste hooldab šoti mägiveiste abiga rannikualasid Saaremaal Mustjala vallas ja pakub OÜ Ranna Villas ekskursioone ning sarviliste loomade lihast tehtud konserve. “Ma pole põline saarlane, tulin siia hoopis Soomest,” teatab Pilviste, kes sattus mägi­ veiseid pidama täiesti juhuslikult. Nimelt saadeti mandrilt pärit koolipoiss 1991. aastal õpilasvahetusega Soome. Seal lõpetas hakkaja noor Hämeenlinnas ja Hel­ singis kaks kooli, omandades nii arvuti- kui ehitusoskused ja asutas oma ettevõtte. “Kohtasin Soomes ka oma tulevast abi­ kaasat Sinikkat, koos asutasime tantsukooli Pilvisteps, kus õpetasime edukalt seltskon­ natantse pea paarkümmend aastat,” räägib praegune OÜ Ranna Villa omanik. Kui Pilvisted kümmekond aastat taga­ si Saaremaale suvekodu otsima hakkasid, sattusid nad Mustjala valda Küdema kül­ la, kust ostsid kena rannavaatega maatüki. Paraku oli rand tihedalt roogu kasvanud. Nad kaalusid, kas võtta lambad, aga kohali­ kud naabrid laitsid mõtte maha, soovitades soetada hoopis lihaveised. Teemaga inter­ neti kaudu põhjalikumalt tutvudes võtsid Pilvisted lõpuks eeskuju soomlastest, kes kasutavad rannaalade puhastamiseks eel­ kõige šoti mägiveiseid. Nii need karvased sarvilised loomad Küdema külla jõudsidki.

Esialgu suvituspaigana mõeldud Küde­ ma küla hakkas abielupaarile üha enam meeldima, suvila asemel kerkis elumaja ja rannaalade hooldamine aina laienes.

Lihaveiste alal iseõppija Peagi jäid tantsupoognad parketil kõrvale, jalga tõmmati kummisäärikud, ning uus ja põnev ala – lihaveiste kasvatamine – ongi nüüd Kairo ja Sinikka põhitegevus. 2007. aastal ostis Kairo Pilviste Taanist esimesed 10 mullikat ja ühe pulli. Nüüdseks on kari laienenud 160 puhtatõulise mägi­ veiseni, puhtatõulisi loomi on ta ostnud ka Soomest, Saksamaalt ja Šotimaalt. Pilkupüüdvad karvased ja sarvilised hooldavad nüüd kilomeetrite viisi ranna­ piiri viies Saaremaa vallas. OÜ Ranna Villa harib 500 ha nii põllukui karjamaid. Heinamaid on u 250 ha, suu­ rem osa renditud. Tehakse nii silo kui heina, aga niiskemaid, raskelt läbipääsetavaid ala­ sid hooldavad mägiveised. “Olen täiesti iseõppija. Hakkasime abi­ kaasaga ennast koolitama, käime liha­

Kairo ja Sinikka Pilviste juhtisid varem Helsingis edukalt tantsukooli, nüüd aga peavad Saaremaa kadakate vahel šoti mägiveiseid.

veisekasvatajate seminaridel, õpime kogu aeg midagi juurde. Paar korda aastas käi­ me välismaal farmidega tutvumas, püüa­ me sealt midagi kasulikku üle võtta,” sel­ gitab Pilviste.

Tõmbenumber turistidele Šoti mägiveistest on peremees vaimustu­ nud ja kiidab neid igati. “Nad on kergemad rahulikud loomad, kes suudavad liikuda ka kõige raskemini ligipääsetavates kohtades.

Nende hooldamine on lihtne, nad sobivad rannaaladele suurepäraselt.” Kuna OÜ Ranna Villas on puhtatõuline kari, müüakse tõuloomi ka teistele. Head si­ demed on Saksa, Soome ja Šotimaa veise­ kasvatajatega. “Olime Eestist esimesed, kes müüsid omakasvatatud veiseid tõulooma­ dena Soome,” teatab peremees. Kairo Pilviste on MTÜ Šoti Mägiveis ju­ hatuse esimees ja kuulub ka Eesti Lihavei­ sekasvatajate Seltsi. Ta tõdeb, et mägiveiste karjad on Eestimaal aasta-aastalt üha suu­

AASTA PÕLLUMEES (oktoober 2013)  

MAALEHE erinumber AASTA PÕLLUMEES (17. oktoober 2013)

AASTA PÕLLUMEES (oktoober 2013)  

MAALEHE erinumber AASTA PÕLLUMEES (17. oktoober 2013)

Advertisement