Page 1

ORDAN BURDAN ġURDAN

CAHĠT SITKI TARANCI HAKKINDA BĠLGĠLER >Tekrar duyduğun gün sesimi gökkubbede, Hatırla ki mahĢer günüdür Ortalığa düĢmüĢüm seni arıyorum. >Halkla ĠliĢkiler Nedir? CANON VAZGEÇĠLMEZDĠR...

1


Önsöz Merhaba değerli okuyucularım, Dergimin ilk sayfasında sizlerleyim. Rize Ticaret Meslek Lisesi‟ nin merak ettiği birçok konu hakkında bilgi vermeye çalıĢtım. Dergimin konuları daha çok bilgiye dayalıdır. Bundan sonraki sayılarda da bilgi vermeye devam edeceğiz. Dergiyi tasarlarken çok çabaladım okuyucularıma güzel bir Ģekilde sunduğuma inanıyorum. Dergim hakkında her türlü görüĢlerinizi bana iletmenizi rica ederim.Ġkinci sayıda görüĢmek üzere… EDĠTÖR: MELEK EMĠR

2


ĠÇĠNDEKĠLER Kapak ………………………………………………………………………………...1 Önsöz…………………………………………………………………………………… 2 Cahit Sıtkı Tarancı Hayatı…………………………………………… 4 Tarancı„ nın Hikayeciliği ……………………………………………….. 5 Eserleri …………………………………………………………………………………6 ġiirleri ………………………………………………………………………………….7 Halkla ĠliĢkiler Alan Tanıtımı………………………………………….9 Ġstihdam Alanları…………………………………………………………………10 Halkla iliĢkiler alanı görevleri………………………………………….11 Kamuoyu ve piyasa araĢtırmacısı……………………………………12 Organizasyon sorumlusu…………………………………………………….13 Film tanıtımı………………………………………………………………………..14 Kitap tanıtımı……………………………………………………………………..16 Teknoloji…………………………………………………………………….…………18 Bunları biliyor muydunuz ?............................21

3


CAHĠT SITKI TARANCI‟ NIN HAYATI

Cahit Sıtkı Tarancı Asıl adı Hüseyin Cahit (d. 2 Ekim 1910, Diyarbakır-ö. 13 Ekim 1956, Viyana) 2.Ekim.1910 yılında Suriçi Cami Kebir Mahallesi 3 nolu evde dünyaya gelen Cahit Sıtkı Tarancı'nın çocukluk ve gençlik yıllarının bir bölümü bu tarihi evde geçmiĢtir.Cahit Sıtkı Tarancı Diyarbakır'ın soylu ailelerinden olan Pirinçcizadelerdendir. 2 Ekim 1910 yılında dünyaya gelen Tarancı'nın Babası Bekir Sıtkı, annesi Arife hanımdır. Ġlk tahsilini Diyarbakır'da tamamladı. Daha sonra Orta öğrenimi için Ġstanbul'a gönderilerek, Kadıköy Fransız Saint Joseph Lisesi'ne yazıldı.Burada dört yıl okuduktan sonra Galatasaray Lisesinde tamamladı (1931).Sonra Ġstanbul'da Mülkiye Mektebi'nde (1931-1935) ve Yüksek Ticaret Okulu'nda okudu. Yüksek öğrenimini tamamlamak için Paris'te Sciences Polıtıques'te sürdürdü (1938-1940). Öğrenimi sırasında Paris Radyosu'nda Türkçe yayınlar spikerliği yaptı. 2. Dünyü savaĢı nedeniyle Türkiyeye döndü.1944 yılından baĢlayarak Ankara'da Anadolu Ajansi, Toprak Mahsulleri Ofisi ve Çalıma Bakanlığı'nda çevirmen olarak çalisti. 1951 de Cavidan Tınaz'la evlenir.1954'te ağır bir hastalığa yakalandı felç geçirdi. Türkiye'de tedavisi sonuç vermeyince Viyana'ya götürüldü. 13 Ekim 1956'da orada bir hastanede öldü. Ankara'da toprağa verildi. 'Sanat için sanat' ilkesine bağlı kaldı. Ona göre Ģiir, kelimelerle güzel Ģekiller kurma sanatıdır. Vezin ve kafiyeden kopmamıĢ; ama ölçülü veya serbest, her türlü Ģiirin güzel olabileceği inancını taĢımıĢtır. Açık ve sade bir üslubu vardır. Çoğu gerçeğe bağlı olan mecazları, derin, karıĢık ve ĢaĢırtıcı değildir. Uzak çağrıĢımlara ve hayal oyunlarına pek itibar etmemiĢtir. Zaman zaman bazı imaj ve sembollere baĢvurmuĢtur. ġiirlerinde en çok yaĢama sevinci ve ölüm temalarına yer vermiĢ, nedense hep ölümün üstüne gitmiĢtir. Ayrıca yitik aĢklar, mutlu sevdalar, yalnızlık, yaĢadığı bohem hayatın buruklukları, çocukluk özlemi de Ģiirlerine konu olmuĢtur. Fransiz sairlerinden, özellikle Baudelaire ve Verlaine'den etkilenmistir. ġairin önemli kitapları arasında "OtuzbeĢ YaĢ", "Ömrümde Sükut", "DüĢten Güzel" ve "Ziya'ya Mektuplar" sayılabilir. 1946 Cumhuriyet Halk Partisi ġiir YarıĢmasında ödül aldı. 4


TARANCI‟ NIN HĠKAYECĠLĠĞĠ Cahit Sıtkı hikâye yazdığı yıllarda hikâyeciliğimiz, altın Çağ‟ını yaĢıyordu. Cahit Sıtkı Tarancı‟nın hikâyelerinin Ģiirleri kadar önem taĢımamasını üç nedeni vardır. ilki Sabahattin Ali ve Sait Faik hikâyede ne ise Cahit Sıtkı‟nın da Ģiirde o olmasıdır. ikincisi, Ģiirleri çok ünlenmiĢ bir ozanın hikâyeleri üzerinde fazla durulmayıĢıdır. Son neden ise Cahit Sıtkı Tarancı‟nın hikâyelerini birazda gazetenin isteğine göre ve geçim kaynağı olarak yazmasıdır. Cahit Sıtkı Tarancı‟nın hikâyeleri savaĢın etkisiyle umutları sarsılan, en küçük insansal iliĢkileri bile mutlukla özdeĢleĢtiren insanımızın duygusal ortamını yansıtır. Hikâyeleri aynı zamanda ruhsal yönden çektiği acılara tepkidir, mutluluk adına neyi yaĢamamıĢsa bunları hikâyesine yerleĢtirmiĢtir. AĢkta baĢarısızlıklar, meyhane köĢelerinde, bekâr odalarında geçen üzüntülü gün ve geceler, acılar sıkıntılar, tüm keder ve sevinçlerini içinde saklayan kapalı mizacı ve daha güzel ve daha uzun boylu olmanın derin isteği içerisinde kendini Ģiire veriyor. Fakat Ģiirlerindeki bu ortam hikâyelerine yansımıyor. Hikâye Tarancı‟da yaĢama bağlayıcı bir öğedir. Hatta yaĢamın vermediklerini kendisi, yarattığı hikâye dünyasında yaĢar. KiĢi betimlemelerindeki ustalık, olayları yoğun bir duygusallık içinde yaĢam, Tarancı‟nın hikâyesini belirleyen önemli niteliklerdendir. Mavromatis Efendi hikâyesi Cumhuriyet Gazetesinde yayımlanınca Hüseyin Rahmi‟nin ilgisini çekmiĢtir. Öyle ki Hüseyin Rahmi Gürpınar eski devir meyhane ve garsonlarını bu kadar genç biri (o zaman 25 yaĢındaymıĢ) bu kadar güzel bu kadar Canlı tasvir edemez demiĢtir. Tarancı bu hikâyesinde Toplumsal bir değiĢim üzerinde durmaktadır. Hikâyede insanın nasıl değiĢtiğinin duygusal yönü belirgindir. Hikâyede insanın değiĢmesi kendi kendine yabancılaĢması, dünyaya yabancılaĢması demektir. Bu yönden Ģiirlerindeki gibi umutsuzluğun yarattığı düĢ kırıklığı hikâyede görülmektedir. Kökeninde yabancılaĢmanın vurgulandığı toplumsal eleĢtiri açısından bakılırsa Cahit Sıtkı Tarancı hep yitip giden insanın özlemini duymuĢtur. Bunun en somut kanıtı Abbas hikâyesidir. Abbas özrü olan, bu yüzden emir eri olarak görev yapan bir askerdir. Ama içtenliği, tüm erdemleri, insancıllığının en yüce anlamını kiĢiliğinde taĢır; Cahit Sıtkı için umuttur, yaĢamdır, mutluluktur, var oluĢunun bilincinde olmaktır.

5


ESERLER

ġĠĠR: Ömrümde Sükût (1933, 1968) Otuz BeĢ YaĢ (1946, 1982) DüĢten Güzel (1952, 1969) Sonrası (Ölümünden sonra 1957, 1962) MEKTUP: Ziya‟ya Mektuplar (Ölümünden sonra 1957. Ziya Osman Saba'ya mektupları) ÖYKÜ: Cahit Sıtkı'nın Hikayeciliği ve Hikayeleri (Ölümünden sonra Selahattin Ömerli derledi, 1976) Bütün ġiirleri (Asım Bezirci derledi, 1983)

6


ġĠĠRLERĠ Desem ki.. Desem ki vakitlerden bir Nisan akĢamıdır, Rüzgârların en ferahlatıcısı senden esiyor, Sende seyrediyorum denizlerin en mavisini, Ormanların en kuytusunu sende gezmekteyim, Senden kopardım çiçeklerin en solmazını, Toprakların en bereketlisini sende sürdüm, Sende tattım yemiĢlerin cümlesini. Desem ki sen benim için, Hava kadar lazım, Ekmek kadar mübarek, Su gibi aziz bir Ģeysin; Nimettensin, nimettensin! Desem ki... Ġnan bana sevgilim inan, Evimde Ģenliksin, bahçemde bahar; Ve soframda en eski Ģarap. Ben sende yaĢıyorum, Sen bende hüküm sürmektesin. Bırak ben söyleyeyim güzelliğini, Rüzgârlarla, nehirlerle, kuĢlarla beraber. Günlerden sonra bir gün, ġayet sesimi farkedemezsen, Rüzgârların, nehirlerin, kuĢların sesinden, Bil ki ölmüĢüm. Fakat yine üzülme, müsterih ol; Kabirde böceklere ezberletirim güzelliğini, Ve neden sonra Tekrar duyduğun gün sesimi gökkubbede, Hatırla ki mahĢer günüdür Ortalığa düĢmüĢüm seni arıyorum. Yazar : CAHĠT SITKI TARANCI

7


KORKTUĞUM ġEY Gün çekildi pencerelerden; Aynalar baĢtan baĢa tenha. Ses gelmez oldu bahçelerden; Gök kubbesi döndü siyaha. Sular kesildi çeĢmelerden; Nerden dolacak bu taĢ nerden, Nergislerin açtığı yerden Ey kuĢ uçurtmayan ejderha? Ne yardan geçilir, ne serden; Korkuyorum bu gecelerden. Bel bağladığım tepelerden Gün doğmayabilir bir daha. Cahit Sıtkı Tarancı

GĠDĠYORUM Çölde bir yolcu gibi yalnızlığım içinde Kavrulup gidiyorum. Serseri bir rüzgar gibi hep ganimet peĢinde Savrulup gidiyorum Serçe kadar pervasız, bir günden ötekine Atlayıp gidiyorum. Bütün kumaĢlarını açtığım gibi yine Katlayıp gidiyorum. Bir kıĢ güneĢi gibi ben keyfimin esiri Görünüp gidiyorum. Ne belli yerim var, ne de sevdiğim biri Sürünüp gidiyorum. Yazar : CAHĠT SITKI TARANCI

8


HALKLA ĠLĠġKĠLER ALAN TANITIMI

Halkla ĠliĢkiler Nedir? GeliĢen toplumsal düzen içinde meydana gelen değiĢimler sonrasında, birimler arasında iletiĢim güçleĢirken, bu zorluklardan kaynaklanan sakıncaları engelleme çabası, halkla iliĢkilerin bir meslek haline dönüĢmesine zemin hazırlamıĢtır. Halkla iliĢkilerin birden fazla bilim dalı ile beslenmesi,”Halkla iliĢkiler Nedir?” sorusunun cevabı üzerinde tam bir görüĢ birliğine ulaĢılamaması, halkla iliĢkiler kavramının sosyal bilimlerin alt dalları içinde yorumlanmasına neden olmaktadır. Halkla iliĢkilerin çeĢitli tanımlarından bir tanesi; halklı belirli bir tutumu kabule ya da belirli bir uygulama yolunu izlemeye inandırma sanatıdır. BaĢka bir tanıma göre halkla iliĢkiler, bir iĢletme ya da bir özel/kamusal kuruluĢ yönetiminin,uygun, düzenli ve denetimli iletiĢim araçlarına baĢvurarak, kendileriyle karĢılıklı yarar, güven, anlayıĢ ve sempati sağlayacak sürekli bağlar kurmak amacıyla iliĢki kurduğu ya da kurmak zorunda olduğu kitleleri tanıma ve onlara yaklaĢma isteğini ifade eder.

9


ĠSTĠHDAM ALANLARI Halkla ĠliĢkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanındanmezun olan öğrenciler, seçtikleri dal/meslekte kazandıkları yeterlikler doğrultusunda; 1. Halkla iliĢkiler ve tanıtım ajanslarında, 2. ġirketlerin halkla iliĢkiler, kurumsal iletiĢim, tanıtım bölümlerinde, 3. Görsel ve iĢitsel medya kuruluĢlarında, 4. Medya takip ajanslarında, 5. Kamuoyu ve pazar araĢtırma Ģirketlerinde, 6. Reklâm ajanslarında, 7. Haber ajanslarında, 8. Çağrı merkezlerinde, 9. ġirketlerin müĢteri iliĢkileri birimlerinde, 10. Organizasyon ve fuar Ģirketlerinde, 11. Turizm Ģirketlerinde, 12. Ticaret odalarında vb.yerlerde çalıĢabilirler.

10


HALKLA ĠLĠġKĠLER ELEMANI Tanımı Özel ya da tüzel kurum ve kuruluĢlarda; kurumu tanıtma, kurumun çalıĢmaları ve kurum hakkında çevrede olumlu izlenimler oluĢturabilecek iliĢkileri kurma ve bu amaçla gerekli faaliyetleri planlanma, geliĢtirme ve yürütme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kiĢidir. Görevleri Etkili iletiĢim kurmak Türkçe‟ yi doğru konuĢmak Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak Mesleki yazıları yazmak AraĢtırma yapmak Planlama yapmak Halkla iliĢkilerde sözlü iletiĢim araçlarını kullanmak Halkla iliĢkilerde görsel iletiĢim araçlarını kullanmak Basınla iliĢkileri yürütmek Halkla iliĢkilerde organizasyon faaliyetlerini yürütmek Sponsorluk faaliyetlerini yürütmek Halkla iliĢkiler ve tanıtım kampanyaları yapmak.

11


KAMUOYU VE PĠYASA ARAġTIRMACISI Tanımı Toplumun öngördüğü araĢtırılmaya değer sosyal ve ekonomik konularla, müĢterilerden gelen talep doğrultusunda bilimsel araĢtırma yöntem ve tekniklerini kullanarak sonuca ulaĢılmasını sağlama bilgi ve becerisine sahip nitelikli kiĢidir.

Görevleri � Hedef kitleyi belirlemek � AraĢtırma planı hazırlamak � Kaynak taramak ve gözlem yapmak � GörüĢme tekniklerini uygulamak � Soru hazırlamak � Anket uygulamak. � Verileri değerlendirmek � Ġstatistik yapmak � AraĢtırma raporu hazırlamak � Etkili iletiĢim kurmak � Türkçe‟ yi doğru konuĢmak � Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak � Sonucu değerlendirmek.

12


ORGANĠZASYON SORUMLUSU Tanımı Organizasyonlarda düzenleme sürecini takip etme, temel düzeyde proje geliĢtirme,mekân düzenleme ve süsleme, yardımcı hizmetleri temin etme bilgi ve becerisine sahip nitelikli kiĢidir. Görevleri Hedef kitleyi belirlemek AraĢtırma planı hazırlamak Konsept belirlemek Zamanı belirlemek Mekânı belirlemek Organizasyon etkinliklerini tasarlamak GörüĢmeleri yapmak Maliyet hesabı çıkarmak Tanıtım ve pazarlama yapmak Ekip oluĢturmak Yardımcı hizmetleri temin etmek Mekânı düzenlemek Süsleme yapmak Etkili iletiĢim kurmak. Mesleğine ait teknolojik araçları etkili kullanmak. Sonucu değerlendirmek

13


FĠLM TANITIMI Musallat 2: Lanet Vizyon tarihi: 2 Aralık 2011 Yönetmen: Alper Mestçi Oyuncular: Türkü Turan, Tülay Bursa, Selim Gürata, devamı... uzun metrajlı film Türkiye . Tür: Korku Süre: 110 dk Yapım yılı: 2011 Dağıtımcı: Özen Film Özet: Tıbba göre insan hafızası 2 yaĢından öncesini hatırlayamaz. Ömrümüzün bu dönemi zihnimiz için kapkaranlıktır. Fakat öğretmen Elif (Türkü Turan) hayatının bu karanlık dönemi ile yüzleĢmek zorunda; zira kendisine musallat olan tüm sorunların aslında geçmiĢinden gelen büyük bir hatadan kaynaklandığını ortaya çıkıyor.Ama bu, zamanlaması tamamen yanlıĢ, geri dönüĢü olmayan lanetli bir büyü… ANADOLU KARTALLARI Tür :Romantik, Gençlik, Macera, Aksiyon Yapım Yılı : 2011 Ülke : Türkiye Gösterim Tarihi : 28 Ekim 2011 Yönetmen : Ömer Vargı Senarist : Hakan Evrensel Oyuncular : Ġlhan ġeĢen , ġevket Çoruh , Ekin Türkmen , Engin Altan Düzyatan , Hande SubaĢı , Özge Özpirinçci , Çağatay Ulusoy , Alper Saldıran ,Ġsmail Filiz , Alpay Kemal Atalan Yapımcı : Murat Akdilek Görüntü Yönetmeni : Ugur Icbak Müzik : Ozan Doğulu Dağıtıcı : Tiglon Anadolu Kartalları Filminin Konusu Pilot olma hayaliyle yaĢayan beĢ gencin hayatı. UçuĢ eğitiminde yaĢadıkları zorluklar, aileleri, aĢkları, ayrılıkları, rekabetleri, dostlukları, fedakârlıklar… BeĢ arkadaĢ, hayatlarının bu kutsal ama zor ve stresli döneminde birbirlerine destek olurlar. Bu dönemde eğitmenlerinin destekleri de onlara yol gösterir. Uluslararası Anadolu Kartalı Tatbikatı, hayatını değiĢtiren bir deneyim olacaktır. 14


SÜMELA‟ NIN ġĠFRESĠ Yapım: 2011 - Türkiye Tür: Komedi, Macera, Süre: 90 dakika Yönetmen: Adem Kılıç, Yapımcı: üçgen Yapım evi, Adem kılıç

Özet: Temel Karadeniz‟de yaĢayan saf ve hayallerinin peĢinden giden bir delikanlıdır e bu haliyle herkesin alay konusudur. Kalbinin sesini dinleyen beĢ parasız Temel, Trabzon‟un en bilindik ve zengin ailelerinden Yücesoyların kızı Zuhal‟e aĢık olur. Zuhal‟i babasından isteyen Temel‟i Hıdır Yücesoy kapı dıĢarı eder. Sevdiğine ulaĢamayan ve hayalleri yıkılan Temel, arkadaĢı Turgay‟ın Sümela Manastırı‟nın çatısına çıkarak intihara giriĢtiğini öğrenir.

GÜNEġĠ GÖRDÜM Yönetmen : Mahsun Kırmızıgül Senaryo : Mahsun Kırmızıgül Oyuncular : Mahsun Kırmızıgül, Demet Evgar, Hande Yıldız Kültür, Seyhan Arman Filmin Türü : Drama, Psikolojik Orijinal Adı : GüneĢi Gördüm Yapımcı Firma : Boyut Film Yapım Yılı : 2008 Yapım Ülkesi : Türkiye Orijinal Dili : Türkçe, Kürtçe, Ġsveççe Resmi Sitesi : http://www.gunesigordum.com/in.. Dağıtıcı Firma : Pinema Film Vizyon Tarihi : 12.03.2009 Mayınların arasında Doğu'da bir kürt sınır köyü. 25 yıldır iki tarafın arasında kalan çaresiz insanlar. Zorunlu göç uygulaması nedeniyle doğup büyüdükleri topraklardan, köylerinden ayrılmak zorunda kalan Altun Aileleri, köklerinden koparak bir bilinmeze doğru yola çıkarlar. Davut Altun, ailesi ile birlikte kaçak yollardan da olsa en kısa zamanda Norveç'e gitmeyi istemektedir. Haydar Altun ve ailesi içinse göç yolu Ġstanbul'a doğrudur.[2] Yolculuk baĢlamıĢtır. 15


KİTAP TANITIMI KIġ BAHÇESĠKRĠSTĠN HANNAH Çok satan AteĢböceği Yolu kitabının yazarından, bir anne ile kızları arasındaki karmaĢık bağlara ve geçmiĢ ile gelecek arasındaki yıkılmaz bağa dair sürükleyici, yürek sızlatacak kadar etkileyici ve güzel bir roman. Bazen annenin geçmiĢine bir kapı araladığında, kendi geleceğini bulursun!

Meredith ve Nina Whitson birbirine taban tabana zıt karakterlerdeki kız kardeĢlerdir. Biri evde kalıp çocuklarına bakmıĢ ve aile iĢinin baĢına geçmiĢ, diğeriyse hayallerinin peĢinden gidip dünyayı gezmiĢ ve ünlü bir foto muhabir olmuĢtur.

CĠHAN SULTANLAR-YAVUZ BAHADIROĞLU Osmanlı Ġmparatorluğu en geniĢ zamanında üç kıtaya yayılmıĢ, Ġstanbul ile sınırlı bir Ģehir devletine dönüĢmüĢ olan Bizans Ġmparatorluğunu yıkmıĢ, Akdeniz‟i Ġmparatorluğunun sınırları içerisinde bir göl hâline getirmiĢtir.Ġstanbul‟un fethi bazı tarihçilere göre Yeni Çağ‟ı baĢlatan olay olmuĢtur.623 yıl süren Osmanlı Tarihi boyunca 36 padiĢah gelmiĢ ve 3 kıtada çınar ağacı gibi kök salmıĢ olan Osmanlı devleti bir Cihan Ġmparatorluğu olmuĢtu. 6 asır boyunca dünyaya hükmetmiĢ olan Osmanlı, Ġlahî ve yüce değerlerden ilham alarak, gittiği yerlere adalet, Ģefkat ve medeniyet götürmüĢ, insanlığı ön planda tutarak dünyayı aydınlatmıĢtı.Osmanlı‟nın mirası olan topraklarda onun eserleriyle yaĢayan bugünün nesli, Osmanlı Tarihi hakkında yeteri kadar bilgi sahibi olamamaktadır. Osmanlı Tarihi isimli eser, insanımızın kendi Ģanlı tarihini biraz olsun öğrenmelerine katkı sağlamak amacı ile hazırlanmıĢtır

16


KĠMNURĠYE AKMAN Nuriye Akman‟dan bir yazarın varlığına anlam bulma mücadelesini an latan etkileyici bir roman… Adını ve yüzünü okurlarından yıllarca saklayan ünlü bir yazar, son kitabında kendini anlatmaya karar verir. “Ben” adını verdiği eseri, daha önce yazdığı 29 romanın Ģerhi olduğu kadar, övünç duyduğu egosunu da gözler önüne sermektedir.Yazar, dinlenmek üzere gittiği bir sahil kasabasında cinsiyeti belirsiz birine âĢık olur. <br>”Kadın mısın, erkek mi?” sorusunu reddeder, çünkü bu sıradıĢı aĢkı, çok güvendiği kalemine muazzam bir meydan okuma olarak görür. Onu yazdığı kitaplarla yarıĢtıracak bu problemi saf zekâsıyla çözmek ister. Fakat akıl, anlamaya yetmez… Kendini içinden çıkılmaz bir labirentin içinde bulan yazar, benliğinin adım adım çöküĢüne tanıklık eder. Kim, yazdıklarıyla sınanan bir yazarın varlığına anlam bulma mücadelesi. BaĢta cinsiyet olmak üzere insana “ben” dedirten bütün etiketlerin sorgulandığı, fiillere ve sıfatlara sahip olunamazlığın keĢfi.

AYRI DÜNYALAR Çocuk yazını konusunda uzmanlaĢmıĢ önde gelen Türk yazar, çizer, editör, yayıncı, akademisyen, eğitimci, öğretmen, kütüphaneci ve çocuk yazınına gönül vermiĢ öteki sanatçıları; Internet ortamında bir araya getirerek, Türk çocuk yazınına katkıda bulunmak, çocuk yazını alanında yapılması gereken çalıĢmalara yön verebilmek ve diğer ülkelerdeki benzer geliĢmeleri izleyerek değerlendirmek amacı ile 2004 yılı Mart ayında, Aytül AKAL'ın giriĢimiyle kuruldu. Ġnternet grubunun yöneticiliğini Ģimdilerde Çigdem GündeĢ yürütüyor.Günümüze kadar olan süreçte, üye sayısı 200'e kadar ulaĢırken, üyeler arasında da kuruluĢ amaçlarına uygun mesleki bilgi alıĢveriĢi ve dostluklar da giderek yoğunlaĢtı. 17


TEKNOLOJĠ N9 Benzeri olmayan tam ekranlı akıllı telefonla tanıĢın. Çizilmez cam ve pürüzsüz tek parçalı gövde, mükemmel bir Ģekilde birleĢtiğinde her Ģey yerli yerine oturuyor. Her ayrıntıda bir yenilik var. Parlak AMOLED ekran sayesinde yüzeydeki her Ģey canlı gibi, kıvrımlı camı sayesinde ise uygulamalar arasında hareket ederken dokunmatik ekranda parmağınızı kaydırmak çok kolay.

E6 Özel ve iĢ hayatındaki tüm ihtiyaclariniz ultra kompakt bir akıllı telefonda bir araya geliyor. Fotoğraflar ve web sayfaları tam dokunmatik ekranda olağanüstü net görünür. Ayrıca hızlı ve tek elle yazma için ideal bir gerçek Q klavye hayatınızı kolaylaĢtırır. Uzun pil ömrü sayesinde cihazınızı istediginiz gibi kullanabilirsin.

Daha iyi bir tablet deneyimi için Galaxy Tab ZamanıDaha Ġyi Tasarım -Daha İyi Ekran -Daha İyi Ana ekran -Daha İyi Çoklu görev -Kişisel Bilgi Yönetimi -Takvim mevcut -Ajanda Desteklenir -Saat Desteklenir -Dünya Saati Desteklenir -Alarm Desteklenir -Hesap Makinesi Desteklenir 18


CANON

Canon ürün ve çözümleri kullanıcılarımıza mükemmel sahiplik deneyimi sunmak üzere tasarlanmıĢtır. Bu bölümde Canon ürününüzü kullanırken size yardımcı olacak bazı kaynaklar sunulmaktadır.

CANON POWERSHOTA2200 GÜMÜġ -Kompakt -Şarj Edilebilir -Li-ion Pil14,1 Mp4 x4 x2,7 "4320 - 3240 -PGOtomatik Zamanlayıcı1280 x 720 MOVVideo KaydıGri/Siyah Multimedia Kart (MMC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Kart (SD)0 MB Usb Canon PowerShot SX40 HS

Canon PowerShot SX40 HS Kompaktġarj Edilebilir Li-ion Pil12,1 Mp4 x35 x2,7 "4000 - 3000 JPGOtomatik Zamanlayıcı1920 x 1080 MOVVideo KaydıSiyahSecure Digital Extended Capacity (SDXC), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Kart (SD)0 MBDahili FlashTürkçe Menü Canon PowerShot SX210 IS Siyah Son derece kompakt süper zoom

CANON POWERSHOT SX210 IS SIYAH Kompaktġarj Edilebilir Li-ion Pil14,1 Mp4 x14 x3 "4320 - 3240 JPGOtomatik Zamanlayıcı1280 x 720 MOVVideo KaydıSiyahSecure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Kart (SD)0 MBDahili Flash100, 1600, 200, 400, 800, Otomatik

19


CANON EOS 1100D 18-55 DC KĠT GeliĢmiĢ, kompakt ve ekonomik: DSLR fotoğrafçılığı dünyasına attığınız ilk adımlar Canon EOS 1100D tarafından kolaylaĢtırılıyor. SLRġarj Edilebilir Li-ion Pil12,2 Mp0 x0 x2,7 "4272 2848 JPG, RAWOtomatik Zamanlayıcı1280 x 720 MOVVideo KaydıSiyahSecure Digital Extended Capa-

Canon IXUS 220 HS GümüĢ Saf tutku Kompaktġarj Edilebilir Li-ion Pil12,1 Mp4 x5 x2,7 "4000 - 3000 JPGOtomatik Zamanlayıcı1920 x 1080 MOVVideo KaydıGümüĢMultimedia Kart (MMC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Kart (SD)0 MBHDMI, Usb

Canon PowerShot SX30 IS 35x ultra geniĢ açı zoom Kompaktġarj Edilebilir Li-ion Pil14,1 Mp4 x35 x2,7 "4320 - 3240 JPGOtomatik Zamanlayıcı1280 x 720 MOVVideo KaydıSiyahSecure Digital Extended Capacity (SDXC), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Kart (SD)0 MBDahili Flash1600

Canon PowerShot SX130 IS Siyah Otomatik ve kolay çekim modlarıyla fotoğraf ve film konusunda uzmanlaĢın. KompaktKalem Pil (AA)12,1 Mp4 x12 x3 "4000 3000 JPGOtomatik Zamanlayıcı1280 x 720 MOVVideo KaydıSiyahSecure Digital Extended Capacity (SDXC), Secure Digital High Capacity (SDHC), Secure Digital Kart (SD)0 MBDahili FlashTürkçe MenüU

20


BUNLARI BĠLĠYOR MUYDUNUZ ?

♥ Bir karıncanın koku alma yeteneği en az bir kopeğinki kadar geliĢmiĢtir. ♥ Bir timsahın gözlerinin arasındaki mesafe, ayaklarının büyüklüğüne eĢittir. ♥ Birinin yüzünü hatırlamak için beynin sağ tarafı kullanılır. ♥ Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez. Ama burnumuz ve kulaklarımızın büyümesi ♥ Dünyanın en büyük Ģeker ihracatçısı Küba‟dır. ♥ Dünyanın en hızlı büyüyen bitkisi bambu, bir günde 90 cm kadar uzuyor=. ♥ Eğer Barbie gerçekten yaĢasaydı vücut ölçüleri 97–72 82 cm olacaktı. ♥ Eiffel Kulesi‟nin tepesine çıkana kadar 1792 basamak vardır. ♥ Elektrikli sandalye bir diĢçi tarafından icat edilmiĢtir. ♥ En fazla asfaltlı yola sahip ülke Fransa‟dır. ♥ En yakin oldukları noktada, Rusya ve Amerikanın birbirlerine uzaklıkları dört km `den daha azdır. ♥ Erkekler kadınlara göre on kat daha fazla renk koru oluyorlar. ♥ Eskimo dilinde kar yağıĢlarının farklarını tarif etmek için kullanılan yirmiden fazla sözcük vardır. ♥ Fareler kusamaz. ♥ Filler zıplayamayan tek memelidir. ♥ Gecen 3500 yılın, sadece 230 yılı barıĢ içinde yaĢanmıĢtır. ♥ Global ısınma yüzünden yükselen deniz seviyesi 2050 yılında Shangai ve deniz kıyısındaki diğer cin Ģehirlerinde büyük sellere neden olacak. Bu sellerde 76 milyon kiĢi evsiz kalacak. ♥ Gözleri açık tutarak hapĢırmak imkânsızdır. ♥ Gözlerimiz hiçbir zaman büyümez. Ama burnumuz ve kulaklarımızın büyümesi asla sona ermez.

21

Ordan Burdan Surdan  

Fazlasyla ugrastm ;)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you