Page 1

De Bibliotheek

AanZet

Anticiperen op de vraag van nu!


Voorwoord Door de nieuwe technologie, de enorme groei van de hoeveelheid beschikbare informatie en het nieuwe leesgedrag wordt de behoefte aan het gebruik van bibliotheekfaciliteiten vanuit huis en ondersteuning van de doelgroepen op de plek waar zij zich bevinden, steeds groter. Daarnaast hebben bibliotheken te maken met bezuinigingen. Bibliotheken dienen continu hierop vooruit te lopen, door te innoveren binnen de veranderende financiële en inhoudelijke kaders. De bibliotheek heeft een verbindende functie in de samenleving en is daarmee partner van gemeenten, daar waar het gaat om het vergroten van zelfstandigheid van het individu en maatschappelijke participatie van de inwoners. Om goed op deze ontwikkelingen in te spelen en de maatschappelijke opdracht op een hoogwaardig niveau in de regio te waarborgen, hebben de Bibliotheek A tot Z en BibliotheekNetwerk Zuid-Holland Zuidoost de krachten gebundeld en zijn ze per 1 januari 2014 verder gegaan als één organisatie, onder de naam ‘de Bibliotheek AanZet’. Bij de dienstverlening van de nieuwe organisatie past een naam, waarmee we willen laten zien dat we onze opdracht voor de komende jaren serieus nemen en ons proactief willen opstellen. Daarbij staat ondernemerschap hoog in het vaandel en zetten we in op het verstevigen van samenwerkingsverbanden met culturele en maatschappelijke partners en collega’s uit de bibliotheekbranche.


De realiteit is dat er bezuinigd moet worden, maar niet op ambities! Om draagvlak in de héle regio te behouden is het van belang dat waar mogelijk wordt gestreefd naar de ideale bibliotheek, die beantwoordt aan de wensen van de klant van nu én morgen. De fusie betekent niet alleen bundeling van personele expertise, collecties en faciliteiten. Het betekent ook ruimte in de organisatie creëren om de bibliotheek van de toekomst te realiseren. Dat is waar de Bibliotheek AanZet voor staat!

Ankie Kesseler Directeur bestuurder De Bibliotheek AanZet


De Bibliotheek AanZet staat midden in de samenleving! De bibliotheek is toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of afkomst. Zo gebruiken veel studenten en scholieren de bibliotheek om te studeren, is de bibliotheek voor ouderen een ontmoetingsplek tegen vereenzaming en om bij de tijd te blijven, en beleven kinderen en ouders er samen veel lees- en voorleesplezier. Dit uit zich in het aantal bezoekers en leden. Volgens een landelijk onderzoek* onder leden en niet-leden naar het persoonlijk nut dat mensen van de bibliotheek ervaren en de waarde die zij zien voor de samenleving als geheel, vindt 80% van de respondenten de bibliotheek een plek voor iedereen en vindt 45% de bibliotheek een ontmoetingsplek. Ook inwoners die weinig of geen gebruik maken van de dienstverlening van de bibliotheek, dragen de bibliotheek een warm hart toe en vinden dat een instelling als een openbare bibliotheek vanzelfsprekend met de gemeente waarin zij wonen, verbonden is. De kern van het bibliotheekwerk is het ondersteunen van persoonlijke ontwikkeling voor iedereen in het werkgebied. Van Albrandswaard tot Zederik en van Alblasserdam tot Zwijndrecht. Huidige en potentiĂŤle klanten worden individueel, maar ook in groepsverband via intermediairs zoals het onderwijs en het sociaal cultureel werk benaderd. * meerjarig onderzoek M. Oomes en F. Huysmans

an club v e t s t o De gro regio de

0 0 0 . 0 1 1 en led


13 vestiging 17 servicepu en nten 3 afhaalpunt en

“Nergens ter wereld is er zo’n bijzondere plek als de bibliotheek, waar alle soorten mensen met zoveel plezier de ruimte vinden en krijgen om inspiratie op te doen. Het gebouw is daar minstens zo belangrijk bij. Juist in deze digitale wereld “

Eppo van Nispen tot Sevenaer, directeur CPNB


21% van de

inwoners van het werkgebied is lid van de bibliotheek

Tweet: biebaanzet Nov 11, 2013, 9:31am via HootSuite

Wist u dat we elke week spreekuren houden mbt computergebruik en vrijwilligerswerk? Alle info staat in onze agenda.


De Bibliotheek AanZet als partner In de huidige informatiemaatschappij is het steeds belangrijker dat mensen betrouwbare informatie kunnen vinden en op basis daarvan keuzes kunnen maken. De hoeveelheid digitale informatie is zo groot en de veranderingen gaan zo snel dat de bibliotheek een steeds grotere rol vervult in permanente scholing en ondersteuning van haar doelgroepen op dit gebied. Ook de wijze waarop de bibliotheek ondersteunt, is in de loop van de tijd sterk veranderd. Meer dan ooit is het noodzakelijk dat de bibliotheek nauw samenwerkt met andere partners.

Partner van de gemeenten

Partner van het onderwijs

De bibliotheek is expert op het gebied van culturele, educatieve en maatschappelijke vraagstukken, en draagt bij aan het behalen van gemeentelijke doelstellingen zoals het vergroten van de maatschappeljke participatie in het algemeen en het bestrijden van laaggeletterdheid. Zij bereikt dit door middel van leesbevordering, laagdrempelige betrouwbare informatiebemiddeling en media-educatie. Bij het ontwikkelen van haar dienstverlening richt de bibliotheek zich op doelgroepen die de meeste ondersteuning behoeven, zoals kinderen met dyslexie, allochtonen, ouderen en andere doelgroepen met een leesachterstand of een gemis aan kennis op het gebied van nieuwe media. Maatschappelijke participatie en het uitbannen van laaggeletterdheid levert bovendien de overheid een forse besparing op in de uitgaven aan sociale zekerheid en gezondheidszorg.

De Bibliotheek AanZet is educatief partner van bijna alle scholen in het werkgebied. Daarnaast is zij partner van brede scholen en instellingen voor buitenschoolse opvang. De bibliotheek biedt een doorgaande lijn van projecten en activiteiten ter bevordering van leesplezier, leesvaardigheid en verbetering van mediavaardigheden van kinderen. Lezen, schrijven en het kunnen omgaan met nieuwe media zorgt dat kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen en uiteindelijk succesvol aansluiting vinden in de maatschappij. De Bibliotheek AanZet wil haar positie daarom binnen de onderwijsmarkt nog steviger verankeren.

Correspondent Ongelijkheid, Globalisering & Armoede Dick Wittenberg

“

“ In de bieb kan elke armoedzaaier rijkaard zijn


Partner van ondernemers De Bibliotheek AanZet werkt veel samen met culturele en maatschappelijke instellingen en partners uit de bibliotheekbranche, maar is in toenemende mate ook partner van ondernemers. Zo zorgt de bibliotheek samen met de winkeliers voor een levendige binnenstad of dorpskern en werken zij steeds meer gezamenlijk aan acties en activiteiten.

Partner van culturele en maatschappelijke organisaties Bibliotheken vervullen een belangrijke rol in het cultureel-maatschappelijk leven vanuit het oogpunt dat mensen op allerlei vlakken volwaardig deel moeten kunnen nemen aan de maatschappij. De Bibliotheek AanZet werkt intensief samen met culturele en maatschappelijke organisaties, en faciliteert hen vanuit de overtuiging dat een gezamenlijke aanpak leidt tot daadwerkelijke resultaten.

15 gemeente “Beelden en verhalen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als museum en bibliotheek kun je elkaar versterken “

Peter J. Schoon, directeur Dordrechts Museum | Huis Van Gijn | Regionaal Archief Dordrecht

ruim

n

500.000 inwoners


“Omdat we er nog krachtiger en professioneler willen zijn voor vrouwen, mannen, kinderen, dik en dun, klein en groot, boekenwurmen met bolletjes sokken, lang haar, kort haar, muziekfanaten, mensen die rust zoeken en mensen die zich willen ontwikkelen

Alblasserdam, Albrandswaard, Barendrecht, Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zederik, Zwijndrecht

debibliotheekaanzet.nl voor de Bieb App, eMuziek en eBooks!

AanZet gemeenten

Kijk snel op

“


Speerpunten voor de komende jaren Educatieve dienstverlening - een leven lang leren! De behoefte aan ondersteuning op het gebied van leesbevordering en mediawijsheid is de laatste jaren sterk toegenomen. De Bibliotheek AanZet ontwikkelt hiervoor een gevarieerd aanbod van projecten en programma’s. Zij werkt in doorgaande lijn structureel samen met haar educatieve partners, van het voorschools onderwijs tot en met het voortgezet onderwijs. Samen met andere regionale organisaties voorkomt en bestrijdt zij laaggeletterdheid en gebrek aan vaardigheden op het gebied van nieuwe media. Een belangrijk speerpunt van de Bibliotheek AanZet is bij te dragen aan leesbevordering, informatievaardigheden en mediawijsheid op basisscholen en het voortgezet onderwijs volgens het Bibliotheek op school-concept. Dit is een landelijke aanpak, waarbij bibliotheken en scholen structureel samenwerken om het lezen bij kinderen op school en thuis te stimuleren. De bibliotheek richt op school een (digitale) bibliotheek in voor kinderen, ouders en leerkrachten, levert een bibliotheekconsulent en op maat gesneden lesprogramma’s en collecties. (YouTubefilm: de Bibliotheek op school) De Bibliotheek AanZet heeft de ambitie dat 80% van alle scholen een of meerdere educatieve diensten van haar afneemt. Daarmee wil de Bibliotheek AanZet een leidende educatieve dienstverlener aan scholen in het werkgebied zijn.

Monique Baggen, manager Educatie

“Bibliotheekwerk is niet langer uitsluitend gebonden aan een gebouw, het is een dienstverlening


eek h t o i l t b De Bi dersteun et on Z n a A 239 oolsch basis ties loca

ouder basisschool “Wat vind ik van de schoolbieb? Heerlijk dichtbij en makkelijk. De kinderen gaan er met plezier naar toe. Het liefst iedere week, terwijl we voorheen misschien vier keer per jaar in de bieb kwamen. Ze kunnen het in principe zonder hulp van mij en blijven vaak met klasgenoten rondsnuffelen. Kortom, wij zijn blij met ‘de Bibliotheek op “

school’, houden zo!


eek h t o i l b de Bi ordt ruim et w AanZ jaar r e p keer cht bezo

en o j l i 2m

Tweet: sjveerman Feb 3, 1:29pm via Twitter for BlackBerry速

Collegespreekuur in de bibliotheek van Alblasserdam, @biebaanzet aan het wilgenplein. Welkom tussen 2 en 3 uur vanmiddag. #welkom #dichtbij


De bibliotheek als laagdrempelige, inspirerende verblijfs- en studieplek De fysieke bibliotheek is een laagdrempelige, inspirerende verblijfs-, studie- en werkplek, waar een verscheidenheid aan mensen samenkomt. De vestigingen zijn het visitekaartje van de bibliotheek en een belangrijke schakel in het maatschappelijke leven. Door een toegankelijke en moderne plek voor ontmoeting en debat te creëren, en door plaatselijke culturele activiteiten te organiseren, dragen de vestigingen bij aan het versterken van de gemeenschapszin en actief burgerschap. De bibliotheek is hierdoor een trekpleister en vergroot de leefbaarheid van de stad en regio. De doelstelling van de Bibliotheek AanZet is dat alle inwoners van het werkgebied een volwaardige vestiging hebben in de eigen- of buurgemeente. Dit is een vestiging met een brede collectie, waar klanten welkom zijn om materialen te lenen, kennis op te doen, culturele activiteiten te bezoeken en elkaar te ontmoeten. Vakkundige bibliotheekmedewerkers staan klaar voor advies en ondersteuning. In een aantal gemeenten heeft de bibliotheek servicepunten met een op doelgroep gerichte collectie, gevestigd in scholen, multifunctionele gebouwen en wijkcentra. Een nieuwe vorm van dienstverlening zijn de afhaalpunten, waar geen collectie aanwezig is. Het lenen en reserveren vindt plaats via de catalogus op de website van de Bibliotheek AanZet. De materialen zijn op een later moment in het afhaalpunt op te halen. De bibliotheek staat voor de uitdaging om binnen de financiële kaders haar assortiment, dienstverlening en locatie optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften van klanten om zo de toegevoegde waarde van de bibliotheek voor de klant te optimaliseren. De vestigingen worden in de toekomst opnieuw ingericht volgens het winkelprincipe (retail). “ Wij kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit en passen de vorm van onze vestigingen hierop aan: van afhaal- en Joke Bijker, manager Bibliotheken

servicepunten, dorps- en wijkvestigingen tot een centrale vestiging voor de hele regio in Dordrecht


Het efficient en effectief beschikbaar stellen van content Alle diensten en producten die de Bibliotheek AanZet ontwikkelt en aanbiedt, beschikken over een fysieke component, deskundige inbreng van onze medewerkers Ên een digitale component. Ook hier staat de Bibliotheek AanZet voor de uitdaging om de content en dienstverlening optimaal af te stemmen op de wensen en behoeften van klanten. Voor laaggeletterden, kinderen en senioren blijven gedrukte boeken van groot belang. De klantenpanels van de bibliotheek geven aan dat de klanten graag in een bibliotheekvestiging zijn om te grasduinen in boeken, cd’s, dvd’s en andere materialen. De digitale bibliotheek brengt onder andere de informatiefunctie 24 uur per dag, 7 dagen in de week bij de mensen thuis, op school of werk. Naast de aansluiting op de landelijke digitale bibliotheek zet de Bibliotheek AanZet zich in ten behoeve van digitale ontsluiting van informatie op wijkniveau en digitale diensten voor het onderwijs. Door de razendsnelle digitale ontwikkelingen en daarmee een overdaad aan informatie, is het van belang dat mensen daarin hun weg kunnen vinden. De bibliotheek is hierin een betrouwbare wegwijzer en een ijkpunt. Zij ondersteunt de klant bij het ontwikkelen van vaardigheden om met computers om te gaan, te zoeken op internet, uit de veelheid van informatie betrouwbare bronnen te herkennen en het bewustzijn te vergroten van de consequenties van het plaatsen van informatie op het internet.

Tweet: biebaanzet 2:47pm via HootSuite

c colle

tie

00 0 . 0 71 ialen er

mat

De eerste groep #Qido in #Kinderdijk heeft de cursus in MFC Maasplein afgerond


Colofon Redactie

Marjolein Droog Birgit van Rens

Vormgeving Marjolein Droog Giorgio Guldenaar

Drukwerk

Drukwerkdeal Deventer

Oplage 1000

Datum April 2014

Contact

De Bibliotheek AanZet Groenmarkt 153 3311 BD Dordrecht 078 620 55 00

“De Bibliotheek AanZet, omdat we kiezen voor kwaliteit en professionaliteit

service@debibliotheekaanzet.nl www.debibliotheekaanzet.nl Social media: @biebaanzet

“


Ik ♼ bieb

Brochure fusie & beleid komende jaren, 2de druk  

Per 1 januari hebben de Bibliotheek A tot Z en de Bibliotheek Zuid-Holland Zuidoost de krachten gebundeld en zijn verder gegaan onder de naa...

Brochure fusie & beleid komende jaren, 2de druk  

Per 1 januari hebben de Bibliotheek A tot Z en de Bibliotheek Zuid-Holland Zuidoost de krachten gebundeld en zijn verder gegaan onder de naa...

Advertisement