Page 1

Република Србија Општина Пријепоље Канцеларија за младе Емаил: kancmladprijepolje@gmail.com Дом Културе,други спрат Санџачких бригада 2,Пријепоље Тел:064/1565975 Тел(канц.): 033/716-134

ДАН: 12. децембар 2012. године

Предмет : Достављање Акционог плана за младе за 2013. године са напоменама

СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ

-достављање траженог документа Поштовани, Достављам Вам Акциони план за младе за 2013. годину са напоменама и пратећи Прилог 1.1 – Организациону структуру омладинске политике у Пријепољу. Са поштовањем, Адмир Вељовић Кординатор Канцеларије за младе Општине Пријепоље


АКЦИОНИ ПЛАН ЗА МЛАДЕ ЗА 2013. годину са напоменама НАПОМЕНЕ 1. Акциони план за младе ( усклађен скуп дефинисаних приоритета у складу са потребама младих, могућих прилика и екстерних средстава финансирања и суфинансирања општине, оперативних трошкова рада Канцеларије и њених сервиса) разматра и усваја Савет за младе и спорт општине Пријепоље, који није функционалан због одсустсва чланова и због недовољно мотивисаних чланова који нису активни у пољу омладинског сектора као ни спортског. Препорука је да се распише Конкурс за чланове који би били из редова институција, организација за младе и организација, ђачких парламената према члану 9. , члану 13. Закону о младима Републике Србије (Службени Гласник РС, бр 50/2011) 2. Према члану 26. Закона о младима Републике Србије (Службени Гласник РС, бр 50/2011) Канцеларија за младе општине Пријепоље спроводи активности у партнерском односу између свих сектора локалне заједнице, земљи и региона према одлукама Председника општине, Општинског већа и Скупштине општине Пријепоље кроз саветодавно тело Савет за младе и спорт према дефинисаним надлежностима у Статуту општине Пријепоље

Надлежности и делокруг рада институција за младе на локалу: Канцеларије за младе (КЗМ) - Део општинске структуре који је одговоран за спровођење локалне омладинске политике. Делокруг рада КЗМ-а је: 1. Развија, спроводи, прати и локалну омладинску политику- иницира израду и прати спровођење ЛАП-а за младе усвојен од стране Скупштине Општине 14.маја 2010. године на период од 5 година; 2. Успоставља сарадњу са свим релевантним партнерима и ради на њиховом умрежавању, комуникацији и координацији; 3. Прати рад одговорних за рад са младима (посебно у ОК) и реализацију општинских средстава намењеним за спровођење омладинске политике; 4. Подстиче активизам младих, комуницира са младима и обезбеђује учешће младих у процесима доношења одлука; 5. Пружа техничку, материјалну и финансијску подршку омладинским организацијама и иницијативама младих- заговара за буџетска средства за младе, аплицира и пружа подршку иницијативама и пројектима младих; 6. Обезбеђује подршку у раду другим институцијама- ОК, СМ; 7. Спроводи истраживања о потребама и проблемима младих у локалној заједници; 8. Води базу података о активним организацијама младих;

Канцеларија за младе општине Пријепоље ради на :


• •

• • • • •

• • •

• •

Проналажењу додатних ресурса у циљу креирања нових пројектних решења у циљу подршке на релизацији акционог плана ван буџетских средстава Контактирању, аплицирању и сарадњи са организацијама који организују и креирају програме који су у складу са циљевима,вредностима и принципима Локалног акционог плана а који задовољавају потребе младих Информисању младих , институција, организација о могућностима,потребама и даљем умрежавању у циљу кооперације на релизавоњу што квалитетнијих, ефикасних и продуктивнијих решења у домену омладинске политике Одржавању и функционисању сервиса Канцеларије за младе o ИнфоЦентар младих Пријепоља, прикупљање,обрада и дистрибуција информација о могућностима за младе орјентисана на дистрибуцију информација ка местима где се налазе млади (преко интернета и у простору) o Волонтерски омладински сервис општине Пријепоље, који анимира и укључује младе Пријепоља у активностима у заједници, као подршка оснажених људских ресурса заједници, а у које Канцеларија за младе тај допринос времена,способности,знања и вештина вреднује и улаже у њихов даљи развој o Подршка иницијативама и активностима неформалних група младих , организација за младе и организација младих кроз обезбеђивање просторне , материјалне, техничке, логистичке , промотивне подршке Комуникацији са младима и подстицању њиховог учешћа у доношењу одлука Mониторинг постојећих програма за младе / који релизују млади / у којима учествују млади Промовисање постојећих програма за младе / који релизују млади / у којима учествују млади у циљу даљег укључивања и анимирања младих Подржавање и подстицање активности , кампања које подстичу интегрисаност и солидарност младих Пријепоља Брендирање Пријепоља као заједнице која брине и улаже у људске ресурсе кроз промоцију квалитетних програмских сервиса и могућности , у европским и националним интернет , тв и радио медијима и мрежама Истраживање потреба младих на локалу и праћење стања Учествовање у креирању стратешких докумената општине и државе Учествовање у конференцијама,трибинама,округлим столовима,тренинзима , консултативним процесима који доприносе креирању системских оквира у којима се спроводи омладинска политика Промовисање и примена принциипа и вредностима ,етичког кодекса омладинског рада и усмеравању ка самосталном развоју и одлучивању младог појединца Промовисање потенцијала локалне заједнице , локалне самоуправе и рад на видљивости улагања у људске ресурсе локална самоуправе Покретање кампања које подижу свест младих о могућностима за развој , ризичним облицима понашања , јачају солидарност , кохезију заједнице и промовишу креативност и лични допринос развоју заједнице


У циљу бољег разумевања сектора омладинске политике достављам уз овај Програм и Прилог 1 – Организациону структуру омладинске политике у Пријепољу НАЗИВ Оперативни трошкови рада КЗМ Пријепоље

Оперативни трошкови рада КЗМ Пријепоље (људски ресурси)

КРАТАК ОПИС Путни трошкови учесника који живе у удаљеним месним заједницама, информативни материјал, учешће општине у финансирању одлазака младих на интернационалне тренинге ,одржавање простора, комуналија и електричне енергије , телефонаска и интернет веза Клуба Младих у Дому Културе Координатор КЗМ 1 Омладински радници

2

Начин и износ финансирања 500.000 динара

500.000 динара ( Уговори о делу неоходно определити на посебну ставку а не са позиције за пројекте)

Развијање програма

Функционисање сервиса за младе кроз формиње мреже омладинских радника

Клуб за младе У Дому Културе

Програмски и групни рад са младима али и 3 доступна сервиса (подршка иницијативама младих и развијање профитних и непрофитних идеја, простор за рад који деле организације и групе младих ,информациони сервис са 30 референтних тачака за информисање и Европски Волонтерски сервис доступан за све младе до 30 година у циљу стицања бесплатног радног искуства у трајању до 12 месеци у било којој земљи ЕУ, чију акредитацију

Суфинансирање или финансирање Општине у износу од 2.000.000 dinara


Каријерни средњошколски Центар у Техничкој школи

Подршка за развој Клубова младих у месним заједницама (према Члану 26. Закона о младима Републике Србије)

Суфинансирање пројеката (МОС, неко други)

Сходно начелу и циљу

има само КЗМ Пријп оље, Обреновац и Нови Београд ) Развијање индивидуалних планова средњошколаца у циљу стицање непосредне радне и волонтерске праксе , искуства вештина и знања према Акционом плану Стратегије за Каријерно вођење Министарства омладине и спорта

Развој клубова за младе (као информативних центара ) у урбаним и руралним деловима општине (5 таргетираних месних заједница) и њихова даља умреженост кроз размену информација и систематско деловање у спровођењу омладинске политике (неког од 8 циљева омладинске политике пратећи стандард Министарства омладине и спорта) кроз развој услуга и сервиса према стандардима омладинског рада кроз суфинансирање програма које покрећу организације а које обезбеде минимум 75% учешће донатора у спровођењу програма

300.000 је предвиђено за суфинансирање заједничких или сопствених пројеката које подржава Министарство омладине и спорта или неки други донатор


Чланова 20, 21 и 26 Закона о младима

Суфинансирање (УСАИД, предузетништво)

Финансирање или суфинансирање пројеката који спроводе ЛАП (институција + организација) Сходно Члану 18. Закона о младима

Истраживање 2013

Омладински фонд

или се развијају самостално 300.000 је предвиђено за суфинансирање заједничких или сопствених пројеката које подржава УСАИД или неки други донатор за развој омладинског предузетништва, пракси, самозапошљавања или неког другог развојног пројекта орјентисаног на ту област кроз Акциони план за развој омладинског предузетништва 400.000 је предвиђено за финансирање или суфинансирање пројеката организација младих , организација за младе или институција које непосредно спроводе Акциони план за младе према 8 области дефинисаним у стратешком документу Истраживање потреба младих у 2013. години на основу којег се креира основа за буџет локалне омладинске политике, начин комуникације и идентификовања приоритетних планова 100.000 је предвиђено за финансирање група или младих организација које покрећу иницијативе, анимирају и мобилишу младе да се укључе у активан рад или друге активности које промовишу организовање младих људи на неком од 8 циљева дефинисаним стратешким документом

AP2013 v.1  
AP2013 v.1  

Akcioni plan predat skupstin i10.decembra bez dodatka

Advertisement