Page 1

Digitally signed by Admir Veljovic DN: cn=Admir Veljovic, o=Youth office of municipality Prijepolje, ou=coordinator, email=kancmladprijep olje@gmail.com, c=YU Date: 2010.09.10 22:56:39 +02'00'

Izveštaj sa okruglog stola „Povežimo informacije” 11.februar 2009. godine

Opštinska sala, Prijepolje

-NACRT-

Mladi agenti za zaštitu ljudskih prava su organizovali okrugli sto „Poveži informacije!“ sa ciljem senzbilisanja i umrežavanja insitucija,organizacija i grupa posmatranih kao nosioce odgovornosti, vaninstitucionalnih aktera i nosioca prava, mladih ljudi iz ruralnih predela. Problem koji je važan za grupu mladih lidera okupljenih oko Mladih agenata za ljudska prava (gde je Kancelarija za mlade predstavljala elemenat logističkog povezivanja mladih lidera dok su Mladi agenti činili operativno kreiranje prostora za kampanju uz mentorstvo i osnažiovanje pruženu od strane Centra za omladinski rad i podršku ForumSYD i SIDA programa ) predstavljao je problem NEDOVOLJNOG PRISTUPA INFORMACIJAMA MLADIH IZ RURALNIH PREDELA koji je predstavljen na okruglom stolu u cilju senzibilisanja svih ključnih društvenih aktera uz naglasak na kreiranju dokumenata koji će obezbediti dalje umrežavanje i povezivanje u cilju razvoja zajednice.


Sastanak je otvorila predstavnica lokalnog medija (televizije Forum), Mirela Fazlić upoznavši aktere sa programom, grupom, problemom, vrednostima i principima (mladi imaju moć rešavanja problema,mladi rade sa mladima – vršnjačka podrška, mladi rade za lokalnu zajednicu – mladi aktivni i odgovorni članovi/ce društva, mladi partneri institucijama, organizacijama, vlastima – mladi ravnopravni nosioci prava i odgovornosti).

Nakon toga predstavljena je grupu od osam omladinskih lidera aktivnih u formalnim i neformalnim grupama okupljenih oko problema informisanja mladih u ruralnim predelima, predstavljenih kao Mlade agente za zaštitu i promociju ljudskih prava opštine Prijepolje.

Alisa Rondić, predstavnica Centra za zaštitu ljudskih prava i toleranciju - „Polimlje”, govorila je u nastavku detaljnije o problemu osvrćući se na relevantna prava (Pravo na informisanost, pravo na obrazovanje-pristup obrazovanju, pravu na razvoj, pravu na učešće, i slobodi od diskriminacije) uz identifikovanje tri grupe društvenih aktera (zainteresovanih strana) koristeći DIOKNO metodu.

Nosioci prava - Mladi iz ruralnih područja • • • •

Osobe koje žive u siromaštvu Romi Osobe sa teškoćama u razvoju Mladi iz isturenih odelejnja

Nosioci odgovornosti • • • • • • • •

Škole na ruralnim područjima – isturena odeljenja KZM Nastavno osoblje Lokalna kancelarija za lokalni ekonomski razvoj MZ Dom zdravlja CSR Lokalna samouprava


Vaninstitucionalni akteri • • • • • • • • • • • •

Lokalne OCD Mladi farmeri KUDovi Sportski klubovi Privredni subjekti Političke partije Mediji Verske zajednice Omladinske zadruče Merhamet/Crveni polumesec/ Crveni krst Uticajni pojedinci/ke Roditelji/ porodica

Admir Veljović, predstavnik i koordinator Kancelarije za mlade opštine Prijepolje je predstavio pojam informisanosti u funkciji održivog razvoja zajednice, predstavljajući evropski, državni i lokalni aspekt. Predstavljajući strateške dokumente na koje su Mladi agenti za zaštitu i promocilju ljudskih prava oslanjali u svom radu, predstavljeni su i pristupi i primeri dobre prakse sa sva tri nivoa u oblasti informisanja mladih. 

EU White paper (koji definiše proces informisanja kroz koordinisan pristup značajnim resursima i uključivanju mladih u kreiranje kanala komunikacije ) koji definiše principe o o o o o o

Eksplicitno priznavanje stvarnih potreba za informisanjem i koordinisanih strategija informisanja mladih Jednake mogućnosti Besplatan pristup svim praktičnim informacijama Blizina (proksimalnost), fleksibilnost i prilagodljivost informacija krajnjem korisniku Visoki standardi etičkog ponašanja Participacija mladih ljudi u kreiranju, implementaciji i razvijanju kanala komunikacije koji se tiču njih


Oličene kroz evropsku dimenziju u omladinskom infromativnom radu predstavljajući modele kao što su

o

ERYCA (Evropska agencija za informisanje i savetovanje mladih) čije članice koordiniraju omladinski informativni rad u svojim zemljama

o

EuroDesk – centralni portal koji koordinira i klasifikuje informacije o mogućnostima u Evropskoj Uniji sa posebnim delom koji se odnosi na mogućnosti za mlade

Nacionalna strategija za mlade Republike Srbije (Informisanje mladih) koja definiše smernice omladinske politike i to u ciljevima i specifičnim ciljevima

o

4.3. Izgrađivati sistem informisanja mladih na svim nivoima i u

svim oblastima  4.3.1. Obezbediti pravovremeno i utemeljeno informisanje mladih o mogućnostima i perspektivama u lokalnoj sredini i na republičkom nivou 

4.3.2. Učiniti dostupnim relevantne informacije o pravima mladih i mogućnostima i prilikama za mlade

4.3.3. Obogatiti programe medijskih kuća sadržajima koji imaju obrazovni karakter, a primereni su mladima

4.3.4. Povećati nivo informatičke pismenosti mladih

4.3.5. Povećati nivo informisanosti mladih o izboru zanimanja,mogućnostima zapošljavanja i perspektivama na tržištu rada

4.3.6. Graditi globalne elektronske mreže među omladinskim organizacijama koje promovišu održivi razvoj

4.3.7. Razvijati informativne programe koji su namenjeni mladima

Nacrta Lokalnog akcionog plana za mlade opštine Prijepolje (20102015) koji definiše aktivnosti kroz saradnju sa institucijama sa posebnim akcentom školama, medijima, organizacijama civilnog sektora uz formiranje mobilnih timova InfoCentra, informativne komponente servisa za mlade koji klasifikuje, sortira, i distribuira relevantne informacije vezane za mogućnost mladih u okviru Kancelarije za mlade, kao jedinstvenog mehanizma održive i kontinualne implementacije Strategije.


Proces istraživanja koje je predstavljalo evidentiranje problema i presek stanja stvari na terenu (sve tri grupe društvenih aktera) predstavila je Alisa Rondić . 

Područja koja su obuhvaćena istraživanjem su Ivanje, Velika Župa, Seljašnica, Mataruge, Hrta, Hisardžik, Kula, Bukovik, Orašac.

Metod istraživanja je bio intervju

Uzorak je bio stratificirani, gde su nam stratumi bili mladi od 15 do 25 godina,različitog pola, različite verske i nacionalne pripadnosti, različitog političkog opredeljenja i različite srednje škole koju su pohađali a u kojima smo vršili istraživanja.

Na pitanje putem čega se informišete, od ukupnog broja od 97 ispitanika svega 5% je odg.da se informiše putem novina 10% putem interneta 37% putem novina i tv-a 48% putem tv-a. Akcentovana je i velika prisutnost nezainteresovanosti mladih kad je u pitanju traženje informacija, koje se može objasniti kroz formu da su mladima neophodne informacije kao ključne komponente dugoročnog učenja (Long Life Learning) , dok su u našem društvu, kroz obrazovne procese nisu stekli veštine i znanja da traže, procenjuju i koriste informacije, jer ih ne učimo dovoljno da budu proaktivni, bivajući sve pasivniji. Stoga, naglašeno je na ovom skupu, odgovornost je na celom društvu da promoviše i podržava jačanja kompetencija građana za doživotno učenje, samim tim i za informisanje. Problemi na koji mladi naileze pri prijemu informacija su loš prijem tv signala, neadekvatno plasiranje informacija od značaja za njih (distribucija publikacija ograničena na urbane predele ), nepostojeći ili jako slab pristup internetu a oni koji imaju pristup nisu upoznati sa mogućnostima korsiteći ograničene izvore informacija na internetu, koristeći socijalne mreže za dalje upoznavanje Kao primer dobre praksa identifikovan je rad INFO BUS-a , mobilne biblioteke Matične biblioteke Vuk Karadžić iz Prijepolja koja svoje aktivnosti sprovodi u preko 20 udaljenih naselja opštine Prijepolje, prepoznat kao dobar resurs i instrument sprovođenja informacione politike prema mladima. Primer prekida (šuma) u distribuciji informacija koji je identifikovan kroz praktičan rad i saradnju sa institucijama na teritoriji opštine Prijepolje, javlja se u radu Kancelarije za mlade opštine Prijepolje i Nacionalne službe za zapošljavanje.


Naime , apsolvent ekonomskog fakulteta (28) iz MZ Bara nije bio u mogućnosti da sazna iz sredstava informisanja zbog lošeg prijema tv signala lokalne televizije TV Forum o pokretanju programa kursa engleskog jezika za nezaposlene mlade iz ruralnih predela sa smanjenim finansijskim mogućnostima realizovan u saradnji sa InfoBusem Matične biblioteke i Kancelarije za mlade iz Prijepolja. Na inicijativu Kancelarije za mlade za povezivanje sa bazom podataka Nacionalne službe za zapošljavanje mladih , koji su nastanjeni u specifičnim sredinama (mesnim zajednicama udaljenim od grada) na prvi problem da administrativni softver nije u mogućnosti da iz baze podataka izdvoji potrebnu starosnu grupu kao i specifična mesta stanovanja. Uz veliki napor i podršku službenika Nacionalne službe kreiran je spisak potencijalnih kandidata međutim pojavila su se dva problema, jedan od njih je bila skupa metoda pozivanja svih kandidata čija procedura zahteva mnogo vremena za službenici Nacionalne službe ne bi mogli da odgovore pored svojih dnevnih obaveza. Jedino rešenje problema bila je dostava kontakata Kancelariji za mlade koja bi razgovarala sa potencijalnim kandidatima, međutim Nacionalna služba je onemogućena da izdaje podatke takve kategorije zbog Zakona o zaštiti ličnih podataka. Apsolvent ekonomskog fakulteta, koji bi imao formalnu potvrdu o završenom osnovnom kursku enegleskog jezika nakon završenog toka kursa , koji bi mu omogućili napredak na poziciji listie kandidata za zapošljavanje i bolje profilisanje kod poslodavaca . Zaključak je da je neophodna sistematska politika povezivanja institucija, oličena kroz formu strateškog dokumenta kroz rekorišćenje objekata (Klubova mladih farmera) u svrhu povećanja dostupnosti informacija, sistemskim i kontinualnim rešenjem kreiranja mreže kanala komunikacije u koordinisanom sistemu kooperacije između institucija, pojedinaca i organizacija koristeći dobre evropske prakse informativnog omladinskog rada kao i lokalnog InfoCentra Kancelarije za mlade operativnog člana više evropskih, regionalnih i državnih mreža .


Samir Nadžak je ispred Ug LimART, govorio o procesu kreiranja kampanje. Samir je istakao da je korišćen model apela kako bi skrenuli pažnju građana na urgentno stanje kad je u pitanju dostupnost informacijama mladih iz ruralnih predela kao i na neophodnost umrežavanja svih važnih društvenih aktera. Kampanja je imala cilj da skupom usmerenih aktivnosti pruži podršku u rešavanju problema kroz javno zagovaranje širokog spektra različitih grupacija prvenstveno nosilaca prava. Plakate su okačene u različitim mesnim zajednicama iopštine Prijepolje. Samir je istakao i saradnju sa KDS Linksom , kablovskim operaterom i vlasnikom oglasnog prostoraa na biblbordima, kao i uspešnoj kooperaciji na snimanju spota sa TV Forum.


Samir je opisao proces da su se scene tv spota snimane u autentičnim predelima ruralnih delova Prijepolja, govoreći o saradnji u Romskom naselju, njihovim uslovima života kao i njihovoj inkluziji u društvu kad je u pitanju vezanost kreiranja kampanje. Cilj tv spota je bio da se predstavi na nekonvencionalan način apel o prisutnosti šuma (prekdia komunikacije) među mladima iz ruralnih predela opštine Prijepolje, simboličnom gestikulacijom pokreta.


TV spot kampanje je prikazivan u zadnjoj nedelji decembra na TV Forum,a kasnije je distribuiran kroz kanale Info Centra korisnicima web portala mladiprijepolja.net i socijalnim mrežama Kancelarije za mlade čiji broj korisnika iznosi 2.694 , pokrivajući većinski deo ciljne grupe delujući ka svim društvenim akterima.

Diskusiju je otvorio Sanid Hadžalić ,predstavnik Interkulturalnih Navigatora u okviru programa British Coucil gde su predstavnici organizacija i institucija predstavili svoje viđenje problema. Kukuljac Haris, ispred YFC Prijepolje (u okviru FAO programa Ujedinjenih Nacija) i Kluba mladih farmera iz Velike Župe je postavio pitanje da li postoji mogućnost za boljim povezivanjem informacija iz grada sa ruralnim predelima . Alisa Rondić je odgovorila da je cilj istraživanja bilo da se identifikovanjem postojećih dobrih praksi (InfoBus) i postojećih resursa (Klubova mladih farmera) poboljšaju kanali komunikacije njihovim daljim povezivanjem , uz formalnu saradnju institucija (oličenu kroz formu memoranduma o zajedničkoj kooperaciji i saradnji), ali da to nije dovoljno jer se ne uspostavlja neophodan odnos poverenja, podrške, mentorstva . U tom slučaju, omladinski rad (omladinski radnici i aktivisti) sa svojim prilagodjenim metodama pomažu proces informisanja i komunikacije sa mladima da bude efikasniji, direktniji, pravovremen. Nakon toga, Nerminu Duran, direktoricu Matične biblioteke Vuk Karadžić je interesovalo da li je postojalo pitanje vezano za njihovo zainteresovanost sadržano u istraživanju. Alisa Rondić je konstatovala da se istraživanje više bavilo teškoćama na koje nailaze mladi pri informisanju ali da je i utvrđen visok stepen nezainteresovanosti mladih koji se objašnjava činjenicom da mladi nosu informisani usled nepoverenja prema davaocu informacija koji je nekontinuirano i nekvalitetno odgovarao prema potrebama mladih naglašavajući identifikovan odnos obrazovnih procesa u stvaranju ključnih kompetencija za doživotno učenje. Predstavnik Udruženja građana Nova Vizija, Mirsad Duran je podržao ideju celog procesa, naglašavajući i posvećenost njegove organizacije u bavljenju istom tematikom u proteklih deset godina, uključivanjem mladih iz ruralnih predela, složivši se da se problem ne može rešiti projektnim aktivnostima već da su neophodna temeljne strateške smernice razvoja,napominjući da je Prijepolje opština iz koje mladi odlaze ali da postoji i činjenica da sve veći broj mladih ostaje i da je zaista neophodno naći mogućnost za dobijanje kvalitetnih informacija,i da je


neophodno naći održivo rešenje da obavežemo isntitucije lokalne samouprave vode brigu o problemu. Navodeći promer Info Busa,Duran istakao je da mi možemo pojedinačno da radimo,ali da su te aktivnosti usko vezane za kratke periode projektnih rešenja ali da je potrebno naći strateška rešenja, identifikujući Lokalna strategija za mlade kao dobar dokument koji može značajno definisati neophodna rešenja, kvalifikujući ga kao dosta dobar nacrt u čijem kreiranju su učestvovali kao organizacija sa svim ostalim institucijama sistema naglašavajući neophodnost njegovog usvajanja kako bi samim tim dosta doprineli na povećanju dostupnosti informacija mladih u opštini Prijepolje. Gospodin Duran je istakao da se i poverenje i pomenuta kompetentnost mladih ne može igraditi za kratak period već da je potreban kontinualan dugogodišnji rad na izgrađivanju elemenata sistema povezivajući Kancelariju za mlade, ostale institucije, lokalna samouprava kao nosilac , civilni sektor ,biznis sektor koji može da pronađe svoj interes , ali da je taj proces vrlo dug i da su pomaci vrlo mali, ali da je neophodno vreme ali da je za početak neophodno usvajanje Lokalne strategije za mlade. Nermina Duran je nastavila u oravcu identifikovanja Info Bus-a kao jedinog resursa koji je pristupačan na terenu jer ima više od 3.000 korisnika, aktivnih u 15 sela i zaseoka gde je moguće stići u zavisnosti od konfiguracije terena istačući da u proteklih 6 godina od kada je InfoBus aktivan nisu imali inicijativu sa druge strane (misleći na relevantne organizacije i institucije koje zastupaju interese mladih iz ruralnih predela) u cilju zajedničkog realizovanja zajedničkih programa i dstribuiranja aktivnosti informacija. Nakon toga je Edin Solaković, predstavnik Mladih farmera Brodarevo izrazio želju za daljim umrežavanjem naglašavajući da nisu bili upoznati mogućnosti za ostvarivanjem takvog vida saradnje. Rada Divac, predstavnik Centra za socijalni rad i Dnevnog centra za brigu o mladima u sukobu sa zakonom, je ocenila da ne postoji tim ljudi koji će oceniti šta su potrebe mladih, kao i to da je njeno lično ubeđenje da Kancelarija za mlade nije nametnula kao neko ko koordinira informisanje u oblasti omaldinske politike,misleći na samo promociju i vidljivost. Admir Veljović, koordinator Kancelarije za mlade je odgovorio da je sama inicijativa formiranja grupe mladih podržana i realizovana uz Kancelariju za mlade kao servisa i nosioca razvoja omladinske politike, čija reprezentativna uloga zavisi od sisteamtizacije njenog rada, usvajanjem strateških dokumenata i dobre saradnje i komunikacije sa svim institucijama u opštini Prijepolje. Veljović je istakao da praksa rada Kancelarije govori suprotno i da Klub Kancelarije za mlade okuplja nedeljno novih 50 korisnika , dok je populacija neposrednih korisnika informacija mnogo veća. Veljović je takođe naglasio da je neophodno strateški razvijati celu omladinsku politiku,i da je uloga Kancelarije u tome da koordinira pravce razvoja zajedno sa svim društvenih akterima u cilju povezivanja resursa i sinhronizovanog delovanja u interesu zajednice ostvarajući održivi kontinuitet i konsultativnost svih aktera.


Duraković Aref, predstavnik Centra za zaštitu ljudskih prava i toleranicju – Polimlje, takođe i predstavnik Islamske zajednice Prijepolja je istakao da je neophodno povezati i mlade iz verskih zajednica jer su one nekad i glavni resurs informisanja mladih iz ruralnih predela.

Duraković je takođe i istakao da je „čas onoliko uspešan koliko zainteresujete učenika“ , ističući bitnost i relevatnost informacije i i način na kojem će ona biti bliska korisniku. Takođe, Duraković je predložio da informisanje mora da postoji na svim nivoima, pominjući primer kreiranja Vodiče kroz institucije, gde bi bili obrađeni servisi,podrška i rad lokalnih i republičkih institucija. Duraković se u nastavku osvrnuo i na potrebnu povećanu produkciju TV Forum kad su u pitanju edukativne emisije posvećene informisanju mladih o verskim temama. Jasmina Beganović, predstavnik IP Polimlje je izjavila da je veliki pomak učinjen ali nedovoljan.Naglasila je obaveznu saradnju sa medijima, naglasivši da su oni kao medijska kuća zanemareni u odnosu na njihove mogućnosti da daju svoj doprinos navodeći primer štampanja podliska koji bi sadržao izdanje sažetih aktuelnih informacija , kreirajući mini redakciju Kancelarije gde bi volonteri kreirali članke vezane za informisanje mladih.


Admir Veljović, je odgovorio da sve pomenute aktivnosti su već sadržane u lokalnoj strategiji za mlade 2010 – 2015 i da je tu svakako prepoznat resurs kao što je lokalni štampani medij i kreirani specifični ciljevi koji se usko vezuju za tu medijsku kuću naglašavajući da se ovim stvori ambijent kontinualnog informisanja mladih o informacija koje se tiču direktno njihovih potreba i razvoja mogućnosti, koje imaju formu praktičnih informacija,i da su pogodne za takav način distribuiranja .

Dejan Čabarkapa, predstavnik Liberalno Demokratske Partije Prijepolje je ukazao na par činjenica . Čabarkapa je predočio da mladi ljudi uglavnom po završetku Tehnilčko – mašinske škole, uslovljeni nemogućnosti za dalji razvoj ostaju u ruralnim predelima bez šanse i prilike da napuste ukazujući na neophodan rad sa tom ciljnom grupom. Čabarkapa je predložio i formiranjem baze aktivnih ljudi koji su u dodriu sa InfoBusem kako bi se kreirala mreža sa prostorima koja nisu u dodiru sa drugim vidovima informisanja.Čabarkapa je dodao takođe da je neophodn uključiti i sportske klubove,iako su oni koncentrisani na sport ali pokrivaju veliku ciljnu grupu mladih.U nastavku je dodao da je potreban jedan vid info biltena za mlade. Admira Turković, predstavnik Tehničke škole je istakla važnost skupa uz dodatne predloge da za inteziiaranjem saradnje sa resurs centrom Info Centra Kancelarije za mlade informacije istaknu na oglasnim tablama škola,formiranjem mreže kontakata sa predavačima građanskog vaspitanja.


Duraković Aref, je potom istakao da nije potrebno sarađivati samo sa profesorima građanskog vaspitanja već da je ta saradnja potrebna i sa predavačima verske nastave, dok je Admir Veljović odgovorio da su predavači građanskog vaspitanja neposredno povezani sa Đačkim parlamentima, neposrednim reprezentativnim predstavnicima mladih usled čega je usledila manja polemika ne isključujući saradnju i sa ostalim predavačima u školi. Nakon toga su predstavnici Đačkog parlamenta Ekonomske škole, Sabina Dautović i Edin Šantić izneli svoje mišljenje o problemu navodeći primer kako ne postoji stvarna želja da se problem reši već samo da se priča o njemu. Alisa Rondić i Admir Veljović su reagovali objašenjenjm da je ovo inicijativa koja se rešava strateški samim njenim pristupom i da predstavlja još jedan korak u sistematskoj brizi o mladim ljudima. Nakon toga, Edin Šantić je izneo stav da ne dopire signal lokalnih stanica i da su jedino dostupne informacije one koje koriste nacionalnu frenfekciju sa osvrtom,na kojima se plasiraju informacije koje nisu klasifikovane, da su televizijski programi puni nasilja i netolerancije, na šta je Admir Veljović odgovorio da ovaj proces zato nose mladi ljudi koji su odlučni da promene stanje stvari, držeći se evropskih dokumenata koji definišu visoke etičke standarde i potrebnu klasifikaciju informacija koje se poštuju u radu Kancelarije za mlade i Info Centra, objašnajvajući metode distribucije informacija uz neophodnu participaciju jer je ceo program zasnovan na aktivnom učešću mladih u sistemu informisanja. Admir Veljović, je predložio potpisivanje zajedničkog Memoranduma o saradnji koji će uslediti nakon preporuka dostavljen svim važnim društvenim akterima aktivnim u opštini Prijepolje koji će biti oslonac za dalje umrežavanje institucija kroz strateška dokumenta omladinske politike i aktivnom učešću mladih u daljem sprovođenju ali i da moraju pokazati odgovornost prema razvoju zajednice . Edin Solaković, predstavnik mladih farmera iz Brodareva je finalizirao okrugli sto prenoseći stanje u Brodarevu, ukazujući na realne probleme mladih u Brodarevu kad je u pitanju informisanje vezano za loš tv signal i slabu internet konekciju ,i njegov predlog kao optimalan je povezivanje Info Busa i postojećih Klubova mladih farmera u mesnim zajednicama koje su udaljeni od urbanog dela. Predstavnica Matične biblioteke je zvanično pozvala Klubove mladih farmera na prvi korak u nastavku procesa umrežavanja institucija.

Izveštaj sa okruglog stola „Povežimo informacije" i analiza stanja/potreba informisanja  

Problem koji je važan za grupu mladih lidera okupljenih oko Mladih agenata za ljudska prava (gde je Kancelarija za mlade predstavljala eleme...