Page 1

NOVI NOVI MATERIJALI, MATERIJALI NOVI I, NOVI KUΔNI KUΔNI MAJSTORI MAJS STO ORI Za nove materijale i proizvode potrebni su novi postupci i nov alat. Sve Êete ih naÊi u ovoj knjizi, πto Êe vam omoguÊiti da svaki posao u kuÊi obavite na najstruËniji naËin. PRAVA PRAKTI» »NA ENCIKLOPEDIJA PRAVA PRAKTI»NA ENCIKLOPEDIJA SAVREMENIH SAVREMENIH KUΔNIH MAJSTORA KUΔNIH MAJSTO ORA Na brojnim fotografijama detaljno su prikazane sve faze postupaka i tehnika potrebnih za obnovu ili ureenje vaπeg doma: zidova, podova, vrata i prozora, izolacije, vodovodnih i elektriËnih instalacija, grejanja, krova i baπte. DOBRO UPUΔEN KUΔNI MAJSTOR DOBRO UPUΔEN KUΔNI MAJSTOR Ova knjiga se u svojim savetima ne oslanja samo na nove ekoloπke trendove, nego kuÊnom majstoru pokuπava pomoÊi i u finansijskom, a, ako je potrebno, i pravnom smislu — dakle, sve πto sami obavite u kuÊi biÊe isplativo, a pri tom neÊete uËiniti niπta πto bi ugrozilo vaπu ili tuu sigurnost ili imovinu. Sveobuhvatan i vrlo praktiËan priruËnik Uradi sve sam omoguÊuje da na najlakπi i najefikasniji naËin obavite sve radove u kuÊi i oko nje.


461

PREDGOVOR Pun dragocenih saveta za sve koji obnavljaju, proπiruju, ureuju, popravljaju ili grade svoju kuÊu ili baπtu, veliki ilustrovani priruËnik Uradi sve sam zamiπljen je kao savetnik bez kojeg se ne moæe u kuÊi. Bez obzira na to da li æelite da promenite elektriËne instalacije ili izgradite terasu, popravite slavinu koja curi ili „zakrpite“ rupu u zidu, zalepite tapete ili odËepite vodokotliÊ, sve to Êete naÊi u ovoj knjizi.

Naslov originala Le Manuel du Bricolage Izdaje Mladinska knjiga Beograd, 2009. Za izdavaËa Alen Bodor Glavni i odgovorni urednik Jelka JovanoviÊ

PriruËnik Uradi sve sam upoznaje nas s najnovijim postupcima i najsavremenijim alatom, tehnikama i materijalima. Svaki deo u ovom priruËniku propraÊen je brojnim fotografijama koje ilustruju sve najvaænije faze opisanih postupaka, a tu su i detaljni crteæi i dijagrami vaæni za πto lakπe obavljanje posla. Svi saveti ponueni u knjizi provereni su u praksi, s posebnim osvrtom na najmodernije ekoloπke standarde, sigurnost i uπtedu energije.

Urednik Olivera NiÊiforoviÊ-Babac

Ova lepo osmiπljena knjiga uπtedeÊe vam mnogo novca i istovremeno omoguÊiti da planirane projekte zavrπite u najkraÊem roku. U njoj su sve informacije potrebne da svoju kuÊu odræavate u odliËnom stanju.

GrafiËka priprema GrafiËki studio Miπ

PriruËnik Uradi sve sam morao bi naÊi svoje mesto u svakom domu. Uredniπtvo

S francuskog prevele Jasmina MiletiÊ Biljana StojanoviÊ StruËni redaktor Milorad DodiÊ Lektor Vladimir StokiÊ

Ovo je reklamna broπura sloæena iz radne verzije materijala, koji Êe se proveravati, korigovati i urediti pre objavljivanja u knjizi.

Naravno, stanje krovne konstrukcije je najbitnije. Nabavite dvogled da biste je najpre pogledali sa ulice. Tokom posete, proverite plafone i zidove gornjih soba kako biste otkrili eventualne tragove koji bi mogli da ukaæu na prokiπnjavanje. Pre svega, crep koji nedostaje neÊe uzrokovati ozbiljne posledice ako se to na vreme sanira. Ali sasvim je suprotno ako su, zbog loπeg odræavanja, materijali kojima je pokriven krov (πkriljac ili crep, oluci itd) i ekseri i spone koje ih dræe na mestu, u loπem stanju. To bi moglo da ima loπe posledice i na samu drvenu konstrukciju. Ako imate neke sumnje, ispitajte drvenu konstrukciju (horizontalne grede, roænice, letvice...) da biste utvrdili njeno stanje, bez obzira da li planirate radove na sreivanju krova ili ne. Drvo mora biti zdravo i tretirano protiv insekata i peËuraka. Pukotine u drvetu ne utiËu na drvenu konstrukciju, osim ako su znaËajne (mogu biti sanirane serklaæom). Delovi drvene konstrukcije mogu takoe da pokaæu deformacije nastale zbog teæine krova. Ovaj problem se reπava podupiranjem. Generalno, moguÊe je renovirati staru drvenu konstrukciju, ali u tom sluËaju je obavezno uËeπÊe struËnjaka. Utvrdite takoe i kvalitet toplotne izolacije, ne zaboravljajuÊi uputstva i preporuke koje se tiËu materijala (sredstva koja ne zagauju æivotnu sredinu). Na kraju, budite paæljivi kad je u pitanju cev dimnjaka iznad krova. Ako je mesto na kom se spajaju krovna konstrukcija i cevi dimnjaka u loπem stanju, krov vrlo lako moæe poËeti da prokiπnjava.

Fasada Fasada koja je u dobrom stanju, redovno se odræava i to se odmah vidi. Nesanirane pukotine mogu da budu uzrok propuπtanja vode i oπteÊenja na zidarskim radovima sa unutraπnje strane. Pukotine mogu da nastanu zbog sastava materijala za izgradnju ili zbog pomeranja zemljiπta. Tako smo mogli da vidimo da je suπa 2003. godine prouzrokovala velike pukotine, a ponekad i uruπavanja, na zgradama podignutim na zemljiπtu od ilovaËe i to zbog osobina ovog materijala koji pokazuje znaËajne promene pod dejstvom vode i suπe. Premazi, malter, sastavi izmeu materijala su zaπtitni elementi konstrukcije i takoe moraju da budu u dobrom stanju (moraju se obnavljati s vremena na vreme). Ali, to se lako moæe uraditi tokom renoviranja.

KUPOVINA KUΔE

Krovna konstrukcija

Prozori i spoljni stolarski radovi Prozori su takoe veoma bitni elementi za udobnost. Oni doprinose izolaciji kuÊe, kako zvuËnoj tako toplotnoj. Ali takoe imaju ulogu i u bezbednosti. Iz tog razloga, preporuËuju se dvostruka prozorska stakla ili specijalna stakla. Meutim, ako ne moæete da zamerite vlasniku da nije adekvatno opremljen, treba da pregledate stolariju koja Êe morati da izdræi te nove ugradnje. Proverite takoe u kakvom su stanju rubovi prozora jer pukotine nastale prilikom zidarskih radova mogu da dovedu do prodiranja vode.

Podrum Najniæi nivo u kuÊi takoe je mesto najizloæenije vlazi. Ispitajte zaπto su zidovi prekriveni πalitrom. Proverite pod kako biste otkrili eventualnu pojavu vlage. Uzrok ovih problema mogu da budu loπi odvodi oko kuÊe.

Pregradni zidovi Kada se po strani ostave tradicionalni radovi renoviranja i dekorisanja (ispiranje, obnavljanje premaza, boje itd), onda se u starim graevinama suoËavamo s raspodelom povrπine. Potuno ili delimiËno uklanjanje pregrade omoguÊuje da se dobije na komforu: ruπenje pregrade izmeu malih prostorija kako bi se dobila jedna velika, ruπenje pregradnih zidova nepotrebnog hodnika da bi se dobila veÊa dnevna soba, formiranja celine sobakupatilo uz zadræavanje samo jednog dela zida koji ih razdvaja, kuhinja na ameriËki naËin, itd. Materijali koji se trenutno mogu naÊi omoguÊiÊe vam da brzo napravite pregrade tamo gde æelite. Pre nego πto uradite bilo πta, uverite se da to neÊe uticati na strukturu objekta.

Podovi Vrlo Ëesto je dovoljno samo vratiti u prvobitno stanje povrπinu poda da bi ponovo zablistali materijali od kojih je napravljen. Ako su podovi prekriveni tapisonom, to ne mora obavezno da znaËi da je ispod parket u loπem stanju. Podignite deo itisona: povrπina drveta je moæda jednostavno isprljana ili oπteÊena; bruπenje i nekoliko popravki Êe biti dovoljni da mu vrate dostojanstven izgled. Ako je reË o ploËicama, na vama je da odluËite da li æelite da ih saËuvate ili zamenite.


KAKO SE SLUÆITI OVOM KNJIGOM Ovaj sveobuhvatni priruËnik zamiπljen je tako da objasni i olakπa svaki posao u kuÊi. Jednostavni i razumljivi saveti profesionalaca ilustrovani su fotografijama najvaænijih faza svakog opisanog postupka, Ëime je zagarantovan vaπ uspeh u radu. Trinaest poglavlja priruËnika Uradi sve sam opisuje sve πto je potrebno da vaπa kuÊa uvek bude u besprekornom stanju, a da pri tom neπto i uπtedite.

du bi da bu e trebalo elemenata ca e povrπin • Radn e od kuhinjskih da su vratan ka podignut najmanje 2 cm ti veÊinom en na podu Osnovni elem ihvatljiva a. pr en je . cm , pa zatvor ki 60 cm povrπina od 60 da zid a su dubo na radn u sluËaju standard alo prostora njski element m hi ite ku av n st lje O je postav uz koji uno ravan. nije potp

E E ELEM

Svako poglavlje oznaËeno je posebno bojom kako biste se lakπe snalazili u knjizi.

LJANJ POSTAV

U okvirima obojenim æuto naÊi Êete savete koji uveliko olakπavaju posao ili pomaæu da ga obavite mnogo bræe i efikasnije.

lice iznad po 60 cm elemente. jmanje ti r od na tu ne stavlja bi e e prosto Ostavit iako je najbolj aspirator, koji na zidu, to mesto za u ite izme Iskorist da bude police. ad trebalo cm izn 60 i 90

zidnih

pran

Ugraivanje kuhinje

185

4 Ubacite breg i zaπrafite tiplove u ploËu, a zatim ga stavite na mesto, blago ga pritiskajuÊi da bi ga uËvrstili.

Prilikom ugraivanja nove kuhinje morate biti metodiËni. Obavljajte jedan po jedan zadatak i zatraæite pomoÊ da biste lakπe podigli i namestili elemente.

3 Ako elementi vise na dræaËima, stavite

Alat: libela; metar; buπilica i burgija; πrafciger; testera; ËekiÊ; stega

zidni deo držaËa na mesto uz deo elementa koji se postavlja i izmerite razmak od dna elementa do osnove dræaËa. Ovu meru prenesite na zid.

Materijal: kuhinjski elementi; radna povrπina; sudopera; zidni utikaËi

Sklapanje delova Sastavite jedan po jedan deo da ne biste pomeπali elemente. Iako delovi izgledaju isto, Ëesto postoje male razlike. Sastavite i namestite viseÊe elemente pre stojeÊih jer Êete tako imati bolji prilaz zidovima.

Brojni crteæi i skice ilustruju sve πto nije moguÊe prikazati fotografijama.

cm anje 19 e najm Ostavit strane i 40 cm s jedne strane police. s druge

eniti

im trougla nje najbolje je pravite glavnu Princip post kuhi

nju et jte da U planira ugla. Pokuπa mu hrane, πpor ih nj tro re izmeu njih princip vrπinu za prip ko da je u radnu po u trougao ta aljenost izme alno ru st i sudope , a ukupna ud ako morate dera ak no æi isti razm 5 m. Nije zgod nost izmeu fri 7, je najviπe ite veliku udal πto hoÊete da ne az da prel svaki put kad o kuvate Ëaj. a m i πporet i kad sa pa Ëak uradite,

za maπinu etar od m Stavite lo najviπe sudove da bi vam bi re sudope tanjire isprane da lako odmah om i vin o pod sla maπinu, ka u stavite πih popravki. zbog lak

5 Polako vratite ploËu na mesto, a zatim sklopite druge dve strane.

PRAKTI»AN SAVET anje e najm Ostavit izmeu talih 1,2 m g i os centralno a, tako da at elemen ca plakara an se vrat ovremeno mogu ist obe strane. is rit vo ot

ljno e dovo Ostavit da moæete prostora voriti vrata ot om πir friæidera.

1 Izvadite sve komponente iz kutije

i prema spisku proverite da li su svi tu. Ako neπto nedostaje, ponovo pogledajte u kutiju i pakovanje.

Vrata kuhinjskih elemenata lako se oπteÊuju i Ëesto ometaju postavljanje viseÊih elemenata. Obeleæite svaki element izolir-trakom na vidiljivoj povrπini, a zatim stavite traku i na vrata. Kad postavite sve elemente, dodajte odgovarajuÊa vrata.

Postavljanje viseÊih elemenata

4 PoËevπi od ugaonog elementa (ako ga imate), priËvrstite prvu tablu, a zatim izmerite element i zid da biste obeleæili mesto za narednu.

5 OkaËite element na dræaËe, proverite

da li pravilno stoji uspravno i vodoravno, a zatim priËvrstite dræaËe s unutraπnje strane.

6 PriËvrstite dvodelne πarke za element i vrata. Zatim okaËite vrsta i podesite πarke da bi se πto bolje uklopile.

2 Zaπrafite ili zakucajte tiplove za unutraπnju stranu boËnih ploËa. Ovaj element sklapa se pomoÊu drvenih Ëepova, bregova i vijkova.

Prije nego πto poËnete, proverite da li imate sav potreban alat i materijale.

Glavni deo priruËnika su radovi opisani korak po korak, s detaljnim fotografijama. U okvirima s plavom ivicom opisana su reπenja problema na koje biste mogli naiÊi prilikom obavljanja radova.

VE©ANJE ELEMENATA NA ZIDOVE OD GIPSANIH PLO»A (KNAUF)

3 Ako viseÊi element treba da bude

prikaËen za dræaËe, prvo namestite deo kuhinjskog elementa s dræaËem. Neki delovi prvo se potpuno sklapaju, pa onda direktno kaËe za zid.

1 Izmerite zid od poda i obeleæite na visini

od 140 cm. Tu Êe iÊi dno viseÊih elemenata. PomoÊu libele oznaËite tu visinu i na drugim mestima na zidu, tj. za ostale elemente.

2 Ako viseÊi elementi treba da se zaπrafe

direktno na zid, privremeno stavite letvu na zid na toj visini da biste poduprli elemente prilikom postavljanja.

Zidni elementi mogu se za stubove priËvrstiti pomoÊu tiplova za πuplje zidove, ali vodite raËuna o tome da Êe elementi, kada ih napunite, biti veoma teπki. Pametno bi bilo pojaËati mesto gde je element priËvrπÊen. Odsecite traku gipsane ploËe dugaËku kao ukupna duæina elemenata, a πiroku 10 cm na mestu gde Êe biti priËvrπÊena. Pazite da ne preseËete stub. Zamenite gipsanu traku Ëvrsto priËvrπÊenom drvenom trakom 10 x 2,5 cm. Stavite nosaË.

UGRA–ENE KUHINJE

• »vrste balo bi postav stiÊi najbolji ef tre Êete po aterijal za ploËica a. Ovako za m elemenat edno platiti i videti od uj se neÊe ali Êete da koji e staviti i posle po je moæ njih. krivan se po l ni g je Vi i je uÊ ispod a. Sto elemenat elemenata i uv halogenih ili ili kuÊi. Kuhinja u a ja u stanu unoπen ite o nameπtanj dnih elemenat a. ovirate n zi re isl en prostorija a od zm d • Ra ki isp o osvetlj eravate aljno ih svetilj πina bila dobr alacije pre neonsk vr st ako nam ju, prvo sve det in po e a Ën dn o hin da bi ra anirajte elektri te ako æelite da staru ku , vodeÊi raËuna koe pl mestite elemen i prekidaË. T te nalnosti Ta o na na na ist esto AN SAVE nego πt , funkcio isplaniraj u prikljuËe e ili cevi na m ed du or bu PRAKTI» domaÊinstvo neπteno zijsue rasp svetla e kablov eπtate m gledu. dobrom iz stavite sv Ënete da nam ali pristup eaji za eËne di Po ur os • om vi pr p po No im na i le , za πto biste odnosu Êe, na primer o pre nego elemente da se lakπe kretali prostora veÊi u da potrebn e ti ka e sk bi st Ne nj bi va hi e. je ku i da sudo toga kuhinj stvari ko ko pranje dovima je zbog svim zi riji. isak svih nji i pokuπajte staviti ta . aπinu za prostora, pa i sp m po ak ite se sv a to hi prav irate viπe po pros r za paru mor a spoljnom zidu r Prvo na li da imate u ku biste ih sve mnogo precizno isplan to to ko le • Aspira a cev ide prem od 5 m, aspira biste vo ite raspored ka riju na vaæno da da dn æa av to ta da odvo vodna cev du voljno snaæan da napr Skicirajte pros detalj. jte mes rta do od ite uc ti i je er li. Êe bi izab Ako tale uklopi skom papiru va sluËaju, atnije ne æider i os ar najverov zduh. U tom mora da izduva oret, fri na njih milimet va na za πp su izbacuje model koji ne predvie zatim u odno ente. ki a iË e, em an e. aj el eh te e nj e m ur moj stavite kuhinjsk van kuhi kada ne irate da vazduh planirajte avite plan, ni ostor. Ako plan eu radne izm Kada pr v kuhinjski pr na svakom s ploËice i kuhinjskih 45 cm tora ti Ëita e vrπine jmanje ug πajte da dr na po ku popuni vite malo pros tpuno ravni, s e po cm ko ata, Ostavit ta po elemen e elemente ta le biste rane i 60 Uvek os dovi su retko ce element tit jedne st dopere kako nje anje zi names u njih stanu Êi neki su e najm radne kraju ∑ e strane Ostavit za slaga ilikom teπko ise prostor. u izm biste ra a e to da ne om os izm , tj. da u uzak imali pr ljavih πerpi pr 46 cm i osnove pa je ve . ice o te pi oË Ëe lo pl pr e uk da ih se Ëistih i dova. povrπin menata. da bi se morali ele ja su

hinja Nova kduna od najprometnijia,h

NATA

184

miËkih a ili kera skih je radova hinj Planiranpodove od kamen iti pre ku ekat,

Na poËetku poglavlja, odnosno svake πire teme, nalazi se uvodni tekst o tehnikama, planiranju i materijalima potrebnim za obavljanje opisanih radova.


Sadr탑aj


1 Upoznajte svoju kuÊu 6∑29 Temelji 8 Spoljaπnji zidovi i spratovi 10∑11 Spratovi i stepeniπte 11∑15 Vrata i prozori 16∑18 Krovovi 19∑23 Unutraπnji zidovi i plafoni 24∑ 25 Kiπnica i odvoenje vode 26∑27 Dimnjaci i izolacija 28∑29

7. Zidovi, plafoni i kamini 220∑253 Zidovi i plafoni 222∑241 Izolacija i ventilacija 242∑249 Kamini 250∑253

8. Podovi i stepenice 254∑263 Podovi 256∑259 Stepenice 260∑263

2 Tehnike i osnovni alat 30∑69

9 Struja i osvetljenje 264∑307

Alat 32∑35 Merenje i seËenje 36∑37 Fiksiranje 38∑47 Bojenje i zatvaranje rupa 48∑49 Elektroalat 50∑51 Stolarski radovi 52∑69

ElektriËni sistem 266∑269 Elektroinstalacije 270∑ 295 Osvetljenje 296∑307

3. Dekorisanje 70∑123 Priprema 72∑81 Bojenje zidova 82∑101 Tapete 101∑113 PloËice 114∑123

10 Vodoinstalaterski radovi i grejanje 308∑361 Provoenje vode 310∑313 Popravke 314∑335 Sanitarna oprema 336∑348 Topla voda 348∑351 Grejanje 352∑361

11 Radovi oko kuÊe 362∑393 4. Prekrivanje podova 124∑157 Priprema 126∑128 Parket 129∑134 PloËice 135∑141 Podno grejanje 142 Vinil 143∑146 Tapisoni 147∑157

5. Postavljanje i oprema 158∑187 Fiksiranje na zidu 160∑161 Police 162∑170 Nameπtaj koji se sklapa 170∑173 Garniπne 174∑177 Zidne letvice i ukrasi na zidovima 178∑181 Slike i ogledala 182∑183 Kuhinje 184∑187

Krovne konstrukcije 364∑376 Odvoenje vode 377∑385 Spoljni zidovi 386∑389 Stolarija 390∑393

12 Majstorisanje u baπti 394∑457 Tip vrta 396∑407 Ograda 408∑417 Kapije 418∑425 Staze i terase 426∑442 Zidovi 443∑449 Stepenice 450∑452 Baπtenski elementi 453∑456 Bezbednost 457

13 Zakoni i uredbe 458∑481 6. Vrata i prozori 188∑219 Vrata 190∑204 Prozori 204∑219

Kupovina kuÊe 460∑466 Nadogradnja 467∑473 Zidanje kuÊe 474∑481


TEHNIKE I OSNOVNI ALAT

32

Osnovni alat Evo osnovnog alata koji Êe vam biti potreban. Neke alatke Êe vam biti neophodne od samog poËetka, a neke Êete nabavljati kasnije. Na str. 52∑67 strane naÊi Êete alat koji je potreban za stolarske radove i objaπnjenja kako da ga koristite.

NajËeπÊi alat

Univerzalna kleπta

Kutija za alat Spakujte alat u veliku kutiju. Prvo kupite kutiju koja je laka i napravljena od Ëvrste plastike s pokretnom policom za sitan alat. Kasnije moæete kupiti veÊu kutiju za alat. Izbegavajte metalne kutije zato πto su teπke za noπenje i mogu da zaraju.

Ova viπefunkcionalana alatka je neophodna. Njihove zubaste stezaljke mogu da stegnu elektriËne kablove, zarale predmete itd. PomoÊu njih moæete stegnuti

navrtnje, zaviti ili preseÊi kablove, a takoe i ispraviti metal. Njihove ruËke su obiËno metalne, pa je zbog toga bolje da kupite elektriËna kleπta Ëije su ruËke izolovane i od plastike.

Stolarska kleπta Ovo je alatka od neprocenjive vrednosti za svakog „uradi sam“ majstora. PomoÊu ovih kleπta moæete da vadite eksere iz drveta bez posebnog napora i rizika da Êete oπtetiti podlogu, ali pod uslovom da se stavi drveni klin. Stolarska kleπta su dugaËka oko 20 cm i nisu mnogo skupa.

Kutija za alat

Stolarska kleπta

Univerzalna kleπta »ekiÊ za vaenje eksera ObeležaË (kirner)

Testera s finim zupcima

Skalpel

Testera za metal Zidarska lopatica

Stolarski ËekiÊ


33

Skalpel

ALAT

Skalpel (ili univerzalni noæ) ima oπtrice koje mogu da se menjaju i spada u grupu neophodnih alatki. Standardnu oπtricu Êete koristiti za seËenje papira, kartona i debljih materijala kao πto su gipsane ploËe. Skalpelom moæete iscrtavati linije po razliËitim povrπinama. Specijalne oπtrice seku podne obloge, metalne listove, drvo i metal. Skalpeli s fiksiranom oπtricom prodaju se sa zaπtitnom futrolom, ali bolje je kupiti skalpel s oπtricom koja se uvlaËi, zato πto je bezbedniji za rukovanje i noπenje. Postoje i modeli kod kojih se oπtrica uvlaËi u drπku skalpela. Imajte uvek oπtrice u rezervi.

Garnitura ravnih i krstastih πrafcigera razliËitih veliËina

Testera za metal ZahvaljujuÊi listu koje se menja, metalna testera ne seËe samo metal, veÊ i plastiku i sitnije drvene elemente. Ne koπta puno i koristi se s listom koje se zategne u ËeliËni ram. Imajte uvek listove za seËenje u rezervi.

Testera s finim zupcima Ako hoÊete da seËete drvo i drvene elemente, obezbedite adekvatnu testeru, tj. testeru s finim zupcima. Ova testera pruæa moguÊnost da njome precizno seËete drvo, pravo ili ukoso i naroËito je korisna, na primer, za pravljenje ramova.

»ekiÊi »ekiÊ za vaenje eksera ima dvostruku funkciju: njime se zakucavaju, a njegovim prednjim delom vade se ekseri. Kupite ËekiÊ Ëija je teæina od 500 do 600 g, s metalnom ili sa glavom od staklenih vlakana i drπkom koja je zaπtiÊena kauËukom. Obezbedite i jedan manji ËekiÊ za vaenje eksera od Ëelika, duæine 10 cm, s izbrazdanom drπkom i istanjenim vrhom. Ovaj ËekiÊ se koristi za vaenje eksera iz drveta, pri Ëemu se pazi da se ne oπteti drvena povrπina. Za preciznije radove, stavite na spisak i stolarski ËekiÊ. Njegova drvena drπka i glava teæe oko 120 g.

ElektriËni šrafciger

©rafcigeri (odvijaËi) Vijci s glavama koje mogu biti ravne, krstaste ili πestougaone, a ujedno mogu biti razliËitih dimenzija, nameÊu upotrebu razliËitih πrafcigera. PoËnite s ravnim (obiËnim πrafcigerom) s vrhom duæine 125 mm, koji se koristi za πrafove s upuπtenom glavom, a zatim kupite πestougaoni (zvezdasti) philips πrafciger br. 2, i na kraju obezbedite elektriËni πrafciger s izolovanom drπkom. Specijalizovane prodavnice nekada za krstaste i upuπtene glave nude πrafcigere razliËitih veliËina u kompletu. Postoje modeli koji imaju istu drπku, a metalni deo se menja, ali ovi πrafcigeri nisu sasvim pouzdani za veÊe radove.

Zidarska lopatica Ova alatka sastoji se od drvene ili plastiËne drπke i savitljive, ËeliËne ploËice. Ona sluæi za zaptivanje rupa u drvetu ili gipsu. Obezbedite jednu lopaticu od 2,5 cm i jednu od 5 cm. Nemojte ih pomeπati s mistrijom jer ona ima mnogo kruÊu lopaticu.

Merenje i obeleæavanje Ravan metalni lenjir Neophodan vam je da biste proverili da li su ploËice ravne, bez njega oπtrica skalpela ne moæe dobro da iseËe podnu oblogu kao πto je, na primer, vinil. Idealan lenjir je dugaËak 1 m.

»eliËna merna traka Ona treba da bude dugaËka 5 m kako bi mogla da se koristi u svakoj prilici. Izaberite traku koja ima sistem za blokiranje da bi mogla da ostane otvorena dok merite.

Libela Neophodna je za veliki broj radova (graevinskih ili stolarskih) zato πto se njome proverava horizontalni i vertikalni poloæaj postavljenog elementa. Mehur libele treba da stoji taËno na sredini. Manji model libele, duæine 300 mm, biÊe vam sasvim dovoljan. Ako hoÊete da proverite da li je neka duæa povrπina ravna, postavite libelu na uspravljenu dasku. Ravan metalni lenjir

»eliËna merna traka

Libele


DEKORISANJE

114

Alat za ploËice Da li veÊ imate osnovni alat za ploËice kao πto su, na primer, stolarska kleπta i kleπta za ploËice? TrebaÊe vam i visak i podmetaËi. Sa ovim alatom lakπe Êete obaviti posao.

Sprava za rezanje ploËica Moderne ploËice priliËno su tvrde i teπko ih je iseÊi obiËnim rezaËem. Ovom spravom moæete da reæete i zidne i podne ploËice.

Suner PomoÊu malog sintetiËkog sunera moæete da nanesete malter za lepljenje izmeu fuga. U prodavnicama se moæe naÊi i malter u tubama koji se prodaje zajedno sa plastiËnom πpatulom na Ëiju je ivicu zalepljena savitljiva guma (videti sliku ispod).

Turpija Njome se ispravljaju neravne ivice i obrauju neπto veÊe ploËice.

Mreæasta podloga za ploËice Da bi ploËice bile pravilno postavljene i da bi razmak izmeu njih bio jednak, ispod se stavlja ova mreæica.

Letva za postavljanje ploËica RavnjaËa PlastiËna ravnjaËa ima Masne olovke i ËeliËni lenjir Sluæe za obeleæavanje

nazubljenu stranu koja sluæi za grubo nanoπenje lepka na ploËice, i gumenu stranu za poravnjavanje lepka. Male ravnjaËe prodaju se u kompletu s lepkom u tubi.

linije po kojoj Êete seÊi. Nemojte koristiti flomastere zato πto iz njih moæe da iscuri boja i da ostavi mrlje na ploËicama.

Ova letva dugaËka je oko 2 m. Obeleæite na njoj duæinu ploËica i, ukoliko je to potrebno, dodajte duæinu mreæaste podloge. Ona sluæi kada se, na primer, stavljaju ploËice oko prozora. »eliËni lenjir Letva za postavljanje ploËica

Masne olovke RavnjaËa

Testera sa okruglom æicom RezaË za ploËice

Testera sa okruglim listom List ove testere napravljen je od volframa i jako je oπtar. Ovo je idealan alat za pravljenje kruænih rezova oko cevi, lavaboa i kade.

RezaËi za ploËice Postoji viπe vrsta ovih rezaËa. Oni mogu biti razliËitih oblika. Neki liËe na olovku koja na vrhu ima seËivo ili se to seËivo nalazi na ruËki. Ostali modeli imaju pak „Ëeljusti“ izmeu kojih se fiksira ploËica. Za jako tvrde ploËice koristite spravu za rezanje (slika gore). Njom Êete moÊi da obeleæite i iseËete ploËice Ëija je debljina do 1 cm.

Kleπta za keramiËke ploËice

Kleπta za keramiËke ploËice sa rezaËem

Kleπta za keramiËke ploËice Ova kleπta imaju zupce od volframa i njima mogu da se seku manji komadi, mozaici i da se obrauju krive povrπine.


PloËice su idealna zidna obloga za kupatila i kuhinje. Njihova cena zavisi od veliËine, boje i kvaliteta.

U pitanju su kockice emajliranog fajansa Ëije su stranice dugaËke od 2 do 2,5 cm. Prodaju se kao ploËice Ëije su dimenzije od 30 x 30 cm do 30 x 65 cm. Prilikom postavljanja razdvajaju se papirom ili najlonom.

Dimenzije ploËica Njihova veliËina kreÊe se od 10 cm do 33 x 44,5 cm. Da ne biste gubili vreme i rasipali materijal, izaberite onu veliËinu koja taËno odgovara povrπini na koju treba da stavite ploËice. Dok preraËunavate koliko vam je komada potrebno, nemojte zaboraviti fuge izmeu ploËica.

Dekorativne ploËice Prodaju se gravirane i sa reljefnim motivima. Mogu biti oslikane ruËno ili maπinski. Ako se na neki zid zalepe jednobojne ploËice, njih moæete staviti kao borduru.

Uvozne ploËice PloËice koje se uvoze iz razliËitih zemalja (naroËito one iz Velike Britanije) su lakπe, tanje i mnogo se lakπe seku. Duæina stranica najËeπÊe je 10,8 ili 15 cm, a debljina 4 mm. Nekada imaju i emajlirane ivice. Ako su im ivice potpuno prave, upotrebite mreæastu podlogu za ploËice.

KOLIKO VAM JE PLO»ICA POTREBNO • PloËice se uglavnom prodaju se na kvadratni metar. • Pre nego πto poruËite ploËice, izraËunajte kolika je povrπina tog dela na koji æelite da ih stavite, i taj broj uveÊajte za 5∑10 % zbog odbacivanja prilikom rezanja. • Ako æelite da razbijete monotoniju jednobojnih ploËica, moæete ubaciti i jedan red πarenih. Prenesite tu povrπinu na milimetarski papir. Isto tako moæete prvo da umesto ploËice iseËete milimetarski papir i zalepite ga na zid. Sve ovo Êe vam oduzeti mnogo vremena, ali samo tako Êete moÊi da vidite kako Êe na kraju izgledati zid. • Da biste izbegli male razlike u nijansama, uvek kupujte ploËice u paketu.

NajËeπÊe se koriste za kupatila i sluæe kao dekoracija pri zavrπnoj obradi. Iako su teæe od obiËnih ploËica, fiksiraju se obiËnim lepkom. Uvek prvo proverite da li ih ima u æeljenoj boji.

Mozaik

Bordure i zavrπna obrada Bordura Ako ploËice lepite do pola zida, neka vam poslednji red ploËica bude bordura. Ove ploËice moæete staviti i izmeu jednobojnih ploËica ili ih zalepiti na ceo zid. Imaju iste dimenzije kao i standardne ploËice, pa su fuge poravnate.

Zavrπni profili Ovi profili su od aluminijuma ili PVC-a i postoje u razliËitim bojama. Laki su za rukovanje, seËenje i postavljanje i vremenom su postali dekorativni element, iako je njihova osnovna funkcija da πtite ploËice u uglovima.

Bordura za povrπinu na koju se stavljaju ploËice Drveni dekorativni element savrπeno Êe ukrasiti povrπinu na koju se stavljaju ploËice. Ovaj element treba prvo obojiti, prelakirati, pa tek onda okaËiti iznad povrπine na koju Êete stavljati ploËice, πto Êe olakπati njihovo postavljanje. Za fuge koristite epoksidni malter koji je vrlo otporan i ispunjava sve kriterijume u pogledu higijene.

ZAVR©NI RED PLO»ICA NA KADI Meuprostor izmeu kade i zavrπnog reda ploËica moæe da se popuni gitom, a isto tako moæe da se stavi keramiËka bordura ili plastiËna traka. Na zavrπni profil nanesite lepak i postavite ga ispod poslednjeg reda ploËica ili na same ploËice. Stavite lepljivu traku na kadu ili tuπ da biste zaπtitili ploËice.

115

PLO»ICE

Kako izabrati zidne ploËice i bordure

Listele


PREKRIVANJE PODOVA

148

Tapison s gumiranom podlogom Tapison s gumiranom podlogom mnogo je lakπe postaviti nego onaj s kudeljom, za koji je neophodna posebna podloga. Tapison s gumiranom podlogom ne mora da se rasteæe. Lepi se za pod obostrano lepljivom trakom sa obe strane, a koja je upotrebljiva za drvene i betonske podove. Alat: noæ; makaze Materijal: tapison koji je 10∑15 cm duæi od poda; obostrano lepljiva traka; papirna podloga

PRAKTI»AN SAVET Kada seËete tapison da bi prianjao uz podnu lajsnu, postoji opasnost da izmeu tapisona i zida ostane mali razmak. Da biste bili sasvim precizni, dræite noæ pod uglom, tako da je vrh oπtrice okrenut prema lajsni, a drπka suprotno od zida.

4

Ako tapison ima πaru, postavite ga tako da lepo izgleda kad se gleda s vrata.

5

Da biste postavili tapison u udubljenje u zidu, secite ga pod pravim uglom u odnosu na to udubljenje. Na ivicama ostavite 2,5 cm.

6 Odsecite viπak tapisona u Ëitavoj

prostoriji, tako da je tapison iste povrπine kao pod, plus dodatnih 2,5 cm sa svake strane.

7

Odsecite viπak tapisona u uglovima sobe. Odsecite ga u obliku trougla da biste mogli da gurnete tapison pravo u ugao izmeu poda i lajsne. Ovo Êete lako uraditi drπkom noæa (slika gore).

Tapison iz jednog dela U mnogim specijalizovanim radnjama prodaju se pristupaËne vrste gumiranog/sunerastog tapisona za male prostorije, npr., kupatila. Ovo je lak posao.

1

Stavite papirnu podlogu (vidi okvir). Izmeu nje i zida ostavite prostor koji odgovara πirini lepljive trake, koja treba da prianja za pod, a ne za papir.

2

Stavite traku uz sve zidove, ali joπ nemojte skidati zaπtitni papir s trake.

PODLOGA OD PAPIRA Na betonskim podovima ili glatkom parketu treba koristiti papirnu podlogu (neravni pod treba obloæiti kartonom da bi bio ravan, videti na str. 126). Na ovaj naËin prljavπtina neÊe upasti izmeu daπËica parketa i oπtetiti tapison, a guma na donjoj strani tapisona neÊe se zalepiti za pod. Papirna podloga prodaje se u rolni u svim specijalizovanim radnjama.

2

Odsecite kraj papira do zida i priËvrstite ga.

3

Postavite tapison. Ako tapison ima dlaËice, postavite ga tako da dlaËice idu, ako je moguÊe, od prozora prema sobi. Od prozora preite rukom preko tapisona da biste proverili da li je tapison ravan.

1

PoËnite od ugla sobe. Odvijte metar papira tako da leæi uza sporedni zid i priËvrstite ga lepljivom trakom ili heftalicom. Ako nameravate da postavite gumirani tapison, moraÊete ostaviti ivicu πiroku oko 5 cm sa svih strana kako se obostrano lepljiva traka ne bi zalepila za parket.

3

Odvijte rolnu papira do najudaljenijeg dela sobe, poravnajte ga i priËvrstite duæ obe ivice. Proverite da li je papir potpuno ravan. Zatim ga priËvrstite i odsecite viπak.

4

PriËvrstite paralelne trake papira da biste prekrili Ëitavu sobu, tako da se po duæini preklapaju oko 2,5 cm. Poslednja duæina verovatno Êe morati dodatno da se odseËe.


149

PODNA OBLOGA 5 Podvrnite ivice oba komada i zalepite

50 cm lepljive trake na pod, postavljajuÊi je tako da su za nju zalepljena oba komada tapisona.

8 Kada tapison dobro zategnete do lajsne, odsecite viπak oπtrim noæem.

2 Odsecite drugi komad tapisona iste

duæine. Po πirini ga odsecite ostavljajuÊi ga 10 cm πirim od preostale povrπine poda.

3 Postavite drugi komad tapisona tako

da prelazi preko lajsne za oko 5 cm sa tri strane, i da se preklapa s ivicom prvog komada za oko 5 cm na mestu gde se spajaju. Proverite da li je πara usklaena.

4 Oπtrim noæem pored lenjira presecite oba sloja tapisona na 2,5 cm od ivice preklopljenog komada.

6 Prebacite ivicu prvog komada tapisona preko trake i pritisnite je. Skinite zaπtitni papir s trake.

9 Paæljivo podignite tapison, odlepite

zaπtitni papir s lepljive trake, a tapison zatim Ëvrsto pritisnite.

Gumirani tapison u dva komada ©iroka prostorija moæe se prekriti s dva komada gumiranog tapisona, koji Êete zatim spojiti obostrano lepljivom trakom za podove. Na mestu na kom se spajaju dva komada tapisona ne smete da stavite papirnu podlogu da se traka ne bi zalepila direktno za pod. Proverite da li dlaËice na oba komada idu u istom smeru, kao i da li je πara usklaena.

1

Isecite prvi komad tapisona po duæini, ostavljajuÊi 5 cm preko lajsne na oba kraja.

7 Poravnajte ivicu drugog komada tapisona s prvim i pritisnite ga na traku, tik uz ivicu prvog komada.

8 Odsecite ivice oba komada duæ Ëitave

sobe, kao i kod tapisona iz jednog komada.

PRAKTI»AN SAVET Ako se tapison brzo haba, moæete ga na spoju ojaËati posebnim lepkom za podne obloge. Kad zalepite prvi komad tapisona za traku, nanesite lepak duæ ivice. Zatim stavite i dobro namestite drugi komad tapisona. Vlaænom krpom obriπite viπak lepka.


POSTAVLJANJE ELEMENATA

184

Planiranje radova

Nova kuhinja Kuhinja je jedna od najprometnijih prostorija u stanu ili kuÊi. Stoga, ako nameravate da renovirate staru kuhinju, prvo sve detaljno isplanirajte, vodeÊi raËuna o dobrom rasporedu, funkcionalnosti prostora i lepom izgledu. Prvo napravite spisak svih stvari koje biste voleli da imate u kuhinji i pokuπajte da napravite raspored kako biste ih sve uklopili. Skicirajte prostoriju na milimetarskom papiru i ucrtajte mesta predviena za πporet, friæider i ostale ureaje, a zatim u odnosu na njih planirajte kuhinjske elemente. Kada pravite plan, nikada nemojte popuniti Ëitav kuhinjski prostor. Uvek ostavite malo prostora na svakom kraju ∑ zidovi su retko potpuno ravni, pa je veoma teπko iseÊi neki element da bi se uklopio u uzak prostor.

Ostavite prostor od najmanje 60 cm iznad police na zidu, iako je najbolje tu ne stavljati elemente. Iskoristite to mesto za aspirator, koji bi trebalo da bude izmeu 60 i 90 cm iznad police.

• »vrste podove od kamena ili keramiËkih ploËica trebalo bi postaviti pre kuhinjskih elemenata. Ovako Êete postiÊi najbolji efekat, ali Êete ujedno platiti i za materijal za pokrivanje poda koji se neÊe videti od elemenata. Vinil se moæe staviti i posle unoπenja elemenata i uvuÊi ispod njih. • Razmislite o nameπtanju halogenih ili neonskih svetiljki ispod zidnih elemenata da bi radna povrπina bila dobro osvetljena. Takoe planirajte elektriËne instalacije pre nego πto namestite elemente ako æelite da svetla budu prikljuËena na isti prekidaË. • Postavite sve kablove ili cevi na mesto pre nego πto poËnete da nameπtate kuhinjske elemente da biste imali pristup svim zidovima i da biste se lakπe kretali po prostoriji. • Aspirator za paru mora se postaviti tako da odvodna cev ide prema spoljnom zidu. Ako je odvodna cev duæa od 5 m, aspirator najverovatnije neÊe biti dovoljno snaæan da izbacuje vazduh. U tom sluËaju, izaberite mehaniËki model koji ne mora da izduvava vazduh van kuhinje.

Ostavite najmanje 46 cm izmeu radne povrπine i osnove zidnih elemenata.

• Radne povrπine trebalo bi da budu podignute od kuhinjskih elemenata na podu najmanje 2 cm kada su vratanca zatvorena. Osnovni elementi veÊinom su duboki 60 cm, pa je prihvatljiva standardna radna povrπina od 60 cm. Ostavite malo prostora u sluËaju da zid uz koji je postavljen kuhinjski element nije potpuno ravan.

PRAKTI»AN SAVET Novi ureaji za domaÊinstvo neπto su veÊi u odnosu na proseËne dimenzije kuhinje. Nekada Êe, na primer, za maπinu za pranje sudova biti potrebno mnogo viπe prostora, pa je zbog toga vaæno da precizno isplanirate svaki detalj.

Ostavite najmanje 45 cm s jedne strane i 60 cm s druge strane sudopere kako biste imali prostora za slaganje Ëistih i prljavih πerpi prilikom pranja sudova.

Ako planirate da stavite ploËice izmeu radne povrπine i kuhinjskih elemenata, pokuπajte da namestite elemente tako da izmeu njih stanu cele ploËice, tj. da ne biste morali da ih seËete.

Ostavite najmanje 19 cm s jedne strane i 40 cm s druge strane police.

Princip trougla U planiranju kuhinje najbolje je primeniti princip trougla. Pokuπajte da postavite glavnu radnu povrπinu za pripremu hrane, πporet i sudoperu u trougao tako da je izmeu njih isti razmak, a ukupna udaljenost izmeu njih najviπe 7,5 m. Nije zgodno ako morate stalno da prelazite veliku udaljenost izmeu friæidera i πporeta svaki put kad neπto hoÊete da uradite, pa Ëak i kad samo kuvate Ëaj.

Stavite maπinu za sudove najviπe metar od sudopere da bi vam bilo lako da tanjire isprane pod slavinom odmah stavite u maπinu, kao i zbog lakπih popravki.

Ostavite najmanje 1,2 m izmeu centralnog i ostalih elemenata, tako da se vratanca plakara mogu istovremeno otvoriti s obe strane.

Ostavite dovoljno prostora da moæete πirom otvoriti vrata friæidera.


a zatim ga stavite na mesto, blago ga pritiskajuÊi da bi ga uËvrstili.

Prilikom ugraivanja nove kuhinje morate biti metodiËni. Obavljajte jedan po jedan zadatak i zatraæite pomoÊ da biste lakπe podigli i namestili elemente.

3

Alat: libela; metar; buπilica i burgija; πrafciger;

Ako elementi vise na dræaËima, stavite zidni deo držaËa na mesto uz deo elementa koji se postavlja i izmerite razmak od dna elementa do osnove dræaËa. Ovu meru prenesite na zid.

testera; ËekiÊ; stega

Materijal: kuhinjski elementi; radna povrπina; sudopera; zidni utikaËi

Sklapanje delova Sastavite jedan po jedan deo da ne biste pomeπali elemente. Iako delovi izgledaju isto, Ëesto postoje male razlike. Sastavite i namestite viseÊe elemente pre stojeÊih jer Êete tako imati bolji prilaz zidovima.

5

Polako vratite ploËu na mesto, a zatim sklopite druge dve strane.

PRAKTI»AN SAVET Vrata kuhinjskih elemenata lako se oπteÊuju i Ëesto ometaju postavljanje viseÊih elemenata. Obeleæite svaki element izolir-trakom na vidiljivoj povrπini, a zatim stavite traku i na vrata. Kad postavite sve elemente, dodajte odgovarajuÊa vrata.

1 Izvadite sve komponente iz kutije

i prema spisku proverite da li su svi tu. Ako neπto nedostaje, ponovo pogledajte u kutiju i pakovanje.

Postavljanje viseÊih elemenata

4

PoËevπi od ugaonog elementa (ako ga imate), priËvrstite prvu tablu, a zatim izmerite element i zid da biste obeleæili mesto za narednu.

5

OkaËite element na dræaËe, proverite da li pravilno stoji uspravno i vodoravno, a zatim priËvrstite dræaËe s unutraπnje strane.

6

PriËvrstite dvodelne πarke za element i vrata. Zatim okaËite vrsta i podesite πarke da bi se πto bolje uklopile.

2 Zaπrafite ili zakucajte tiplove za unutraπnju stranu boËnih ploËa. Ovaj element sklapa se pomoÊu drvenih Ëepova, bregova i vijaka.

VE©ANJE ELEMENATA NA ZIDOVE OD GIPSANIH PLO»A (KNAUF)

3 Ako viseÊi element treba da bude

prikaËen za dræaËe, prvo namestite deo kuhinjskog elementa s dræaËem. Neki delovi prvo se potpuno sklapaju, pa onda direktno kaËe za zid.

1

Izmerite zid od poda i obeleæite na visini od 140 cm. Tu Êe iÊi dno viseÊih elemenata. PomoÊu libele oznaËite tu visinu i na drugim mestima na zidu, tj. za ostale elemente.

2

Ako viseÊi elementi treba da se zaπrafe direktno na zid, privremeno stavite letvu na zid na toj visini da biste poduprli elemente prilikom postavljanja.

Zidni elementi mogu se za stubove priËvrstiti pomoÊu tiplova za πuplje zidove, ali vodite raËuna o tome da Êe elementi, kada ih napunite, biti veoma teπki. Pametno bi bilo pojaËati mesto gde je element priËvrπÊen. Odsecite traku gipsane ploËe dugaËku kao ukupna duæina elemenata, a πiroku 10 cm na mestu gde Êe biti priËvrπÊena. Pazite da ne preseËete stub. Zamenite gipsanu traku Ëvrsto priËvrπÊenom drvenom trakom 10 x 2,5 cm. Stavite nosaË.

UGRA–ENE KUHINJE

Ugraivanje kuhinje

185

4 Ubacite breg i zaπrafite tiplove u ploËu,


VRATA I PROZORI

190

Vrata koja πkripe

Popravljanje vrata VeÊinu kvarova na vratima lako Êete otkloniti. Za neke popravke biÊe vam neophodna pomoÊ, a neko Êe morati da dræi vrata dok ih popravljate.

Vrata zaglavljena duæ ivice Vrata se Ëesto zaglave u ramu zbog toga πto se usled redovnog farbanja farba Ëesto nagomila na ivici vrata i na ramu.

1 Ogulite farbu. Uradite ovo mehaniËkim

putem da ne biste oπtetili vrata. Upotrebite πmirgl-papir ili πmirglu na struju.

2 IzglaËajte oguljenu povrπinu glaspapirom i proverite da li se vrata mogu lako otvoriti i zatvoriti.

1

Skinite vrata sa πarki i dobro osuπite neofarbano drvo fenom za vreli vazduh.

2 Nanesite dva sloja laka za drvo na

Podmaæite πarke specijalnim mazivom. Otvorite i zatvorite vrata nekoliko puta da bi mazivo uπlo u πarke, a zatim ih prebriπite papirnim ubrusom.

3 Ako je reË o ozbiljnijem kvaru, skinite

Kod dvodelnih πarki, podignite otvorena vrata s πarki i premaæite ih maπinskim uljem ili vazelinom. Vratite vrata na mesto i prebriπite πarke papirnim ubrusom.

neofarbanu ivicu. Pipnite da proverite da li se lak osuπio i stavite vrata na πarke. Ovu ivicu ne morate farbati jer se ne vidi.

vrata i stavite ih na klupu za rad. Obeleæite liniju, a zatim strugom krenite nadole, od ivica vrata prema sredini. Tako se ivica neÊe iskrzati.

4 Prelakirajte golu ivicu kao u 2. koraku i stavite vrata na mesto.

Da vrata ne lupaju Najbolje reπenje za vrata koja lupaju jeste da ih ËvrπÊe stegnete, usled Ëega Êe se sporije zatvarati i neÊe se zalupiti.

Vrata zaglavljena na vrhu

3 Izmeu ivice vrata i rama trebalo bi da

ima malo prostora. Da biste to proverili, provucite tanku oπtricu noæa duæ Ëitave ivice zatvorenih vrata. Tamo gde nema dovoljno razmaka, ogulite i izglaËajte ivicu. Moæda Êete morati da skinete vrata sa πarki, a nekada i da skinete kljuËaonicu i kvaku.

1 Na πablonu uvek postoji ugao za

4 Nanesite farbu na oguljene ivice vrata. Ostavite da se farba osuπi pre nego πto zatvorite vrata.

Vrata zaglavljena na dnu Ako se vrata zaglavljuju u donjem delu, problem Ëesto nastaje zbog vlage koja se apsorbuje kroz neofarbanu donju ivicu.

Moæda Êete uspeti da istruæete gornju ivicu vrata (koja je Ëesto neofarbana) i ako ne skinete vrata s πarki. Poduprite vrata klinom pre nego πto se popnete na merdevine. Vrata moæete i skinuti s πarki i postupiti kao u 3. koraku.

zatvaranje vrata. OdluËite da li æelite da se vrata zatvaraju pod uglom od 100º (pravo u sobu) ili 180º (ravno do zida s πarkom). ©ilom ili olovkom obeleæite odgovarajuÊe otvore u πablonu.

2 Izbuπite otvore i ËvrπÊe zaπrafite vrata..


3 PomoÊu zatvaraËa za vrata sada moæete obeleæiti mesto stoæera na gredi vrata. Napravite udubljenje i zaπrafite.

4 PriËvrstite stoæer za zatvaraË i okrenite πrafove za podeπavanje tako da se vrata polako zatvaraju bez lupanja.

Vrata od prirodnog drveta Na lakiranim vratima bi se specijalno sredstvo videlo, pa pukotinu zatvorite tako πto Êete staviti drvene klinove u ivicu vrata.

1 Prvo oπtrim noæem uklonite ostatke starog laka iz pukotine.

2 Izbuπite dve ili tri rupe preËnika 6 mm u Procepi u vratima

ivici vrata u ravni s ivicom ploËe. Izmerite debljinu stuba vrata (vratnika) i obeleæite to mesto trakom da ne biste izbuπili isuviπe duboko.

Nekada se na starim vratima stvaraju procepi. Reπenje zavisi od toga da li su vrata ofarbana ili lakirana.

3 Isecite nekoliko klinova preËnika 6 mm,

Ofarbana vrata Na ofarbanim vratima, popunite pukotinu specijalnim sredstvom za drvo i prefarbajte to mesto.

Ako vrata propadaju, reza neÊe moÊi lako da ue u otvor na ploËici. Ovu neusklaenost moæete ispraviti tako πto Êete odπrafiti ploËicu i malom turpijom za metal poveÊati otvor.

oko 2 cm duæih od πirine stuba.

4 Nanesite lepak za drvo u pukotinu u ploËi i u rupe u stub. Stavite klinove u rupe tako da potpuno zatvore pukotinu.

5 Vlaænom krpom obriπite viπak lepka. Ne dirajte drveni klin dok se lepak ne osuπi, a zatim ga odsecite u ravni s ivicom vrata. IzglaËajte to mesto πmirgl-papirom.

Takoe moæete skinuti ploËicu i postaviti je neπto niæe. Oπtrim dletom i ËekiÊem produæite otvor u koji se uklapa. Ako ploËicu samo malo pomerate, izbuπite stare otvore za zavrtnje i u njih stavite drvene klinove. Izbuπite nove rupe za zavrtnje.

191

VRATA

Reza koja ne prianja


STRUJA I OSVETLJENJE

306

6 Da biste spojili izlaz utiËnice, Ëvrsto

Dodavanje antenskog prikljuËka za drugi televizor Na antenu moæete prikljuËiti viπe od jednog televizora tako πto Êete provodnik za antenu dovesti do razvodne kutije, koja ima jedan ulaz i dva izlaza. Iz oba izlaza na razvodnoj kutiji izvucite koaksijalne provodnike do izlaza koaksijalne utiËnice blizu svakog televizora. Poveæite oba televizora s utiËnicom pomoÊu koaksijalnog provodnika koji na oba kraja ima koaksijalni utikaË. UtikaËi se razlikuju po izgledu, ali imaju iste osnovne karakteristike. Postoje muπki i æenski utikaËi koji odgovaraju razliËitim utiËnicama. Provodnik za antenu moæe da dolazi spolja i da se provuËe u kuÊu kroz izbuπenu rupu u zidu ili prozorskom ramu. Stavite razvodnik na mesto gde provodnik ulazi u kuÊu. Provodnici izmeu razvodnika i izlaza za utiËnicu mogu se postaviti na isti naËin kao ostali provodnici. Preko standardnih kutija uvuËenih u zid moæete staviti utiËnicu u ravni sa zidom, ili pak kutiju s utiËnicom priËvrπÊenu za zid.

Alat: alat za pripremu mesta za provodnik (str. 282); oπtar noæ; sekaË za æicu; izolovani πrafcigeri; kleπta

zaπrafite unutraπnju æicu za klemu. Olabavite sponu, priËvrstite æiËanu mreæu i provodnik ispod nje, i dobro stegnite sponu. KonËiÊi mreæe nipoπto ne smeju dodirivati unutraπnju mreæu. PriËvrstite izlaz utiËnice za kutiju.

4 Ako koristite utiËnice u ravni sa zidom, uvucite provodnik u kutiju kroz izolacioni podmetaË. Nanesite sloj gipsa i ostavite da se osuπi.

Drugi metod Kod utiËnice-kutije, savijte unutraπnju æicu u smeru kazaljke na satu oko centralnog zavrtnja i ispod dræeÊe ploËe. Zaπrafite je i priËvrstite sponu. Zaπrafite izlaz utiËnice za lajsnu.

7 PriËvrstite razvodnu kutiju za gredu ili 5 Pripremite krajeve provodnika za spajanje. Oπtrim noæem napravite prorez po duæini od 3 cm, na kraju spoljne obloge. Savijte oblogu i odsecite viπak. Olabavite æiËanu mreæu i pritisnite je ili savijte da biste ostavili 2 cm unutraπnje izolacije. PomoÊu sekaËa za æicu uklonite 15 mm unutraπnje izolacije.

lajsnu i stavite utikaË provodnika za antenu u odgovarajuÊu utiËnicu na razvodnoj kutiji.

8 Stavite provodnike koji idu do utiËnice u izlaze na razvodnoj kutiji, a druga dva provodnika u izlaz na utiËnici na jednom kraju i u TV prijemnik na drugom kraju.

Materijal: koaksijalni TV provodnik; spojevi ili stege za provodnik; razvodna kutija; dve koaksijalne utiËnice u ravni sa zidom, s dræaËima i podmetaËima, ili dve koaksijalne utiËnice-kutije; koaksijalni utikaËi

Izbor konektora za antene

1 OznaËite putanju provodnika od

razvodne kutije do izlaza na utiËnici i, ukoliko je potrebno, od mesta na kom provodnik ulazi u kuÊu do razvodne kutije.

2 Ako koristite utiËnice u ravni sa zidom,

prvo stavite dræaËe za njih. U svakoj kutiji napravite odgovarajuÊi ulazni otvor, stavite izolacioni podmetaË i zaπrafite kutije. Dovedite provodnik za antenu do æeljenog mesta za razvodnu kutiju.

UtiËnica za povrπinu lajsne

Razvodna kutija za pod ili ispod njega

Razvodna kutija UtiËnica u ravni sa zidom

3 Postavite provodnik duæ obe putanje

od razvodne kutije do utiËnica. Spojevima ili stegama priËvrstite provodnike. Nemojte ga savijati pod oπtrim uglom.

Æenski utikaË

Muπki utikaË

Kraj koaksijalnog kabla


Ako imate standardnu televizijsku, satelitsku ili FM antenu, moæete kombinovati signale da biste od krova do dnevne sobe imali samo jedan provodnik, a zatim te signale podeliti i usmeriti ih prema televizora i muziËkih ureaja.

Spajanje koaksijalnog utikaËa

URE–AJI

Odvajanje i kombinovanje signala za TV i muziËki ureaj

307

Konektori za antenu mogu se vremenom olabaviti, a moæda Êete morati da produæite provodnik kako bi iπao od utiËnice do televizora. Novi utikaË moæete spojiti s koaksijalnim provodnikom ili popraviti pokvareni spoj. Alat: noæ; kleπta Materijal: koaksijalni provodnik odgovarajuÊe duæine; par koaksijalnih utikaËa

DELOVI KOAKSIJALNOG UTIKA»A Koaksijalni utikaËi sastoje se od nekoliko delova koji se moraju razdvojiti prilikom instalacije. Æica u sredini provodnika prenosi signal i spaja se s iglom u muπkom utikaËu.

treba da kombinujete tri signala, tamo gde nameravate da postavite TV i FM antene. Ova jednostavna utiËnica predviena je za ulaz dva ili tri provodnika i za izlaz jednog provodnika, koji prenosi viπestruke signale na razliËitim frekvencijama.

njega zatim u telo utikaËa. Stavite kapicu na dræaË kabla i priËvrstite ga za utikaË.

Venac igle

4 Spojte sve utikaËe na isti naËin,

Unutraπnja æica

nameπtajuÊi muπke i æenske utikaËe da bi odgovarali spoju na izlazu utiËnice ili razvodne kutije i TV prijemnika.

ÆiËana mreæa DræaË provodnika Kapica Koaksijalni provodnik

1 Skinite duæinu od 3 cm sa spoljne obloge da bi se videla æiËana mreæa. Savijte 2 cm æiËane mreæe kako bi se videla unutraπnja izolacija.

2 Dovedite ovaj provodnik u prostoriju,

do taËke na kojoj joπ jednom morate da preusmerite signale i stavite TV/FM dupleks utiËnicu (ili tripleks, po potrebi).

unutraπnje izolacije (videti str. 306), ostavljajuÊi centralnu æicu da se vidi. Povucite kapicu niz provodnik i dræaË namestite preko æiËane mreæe i provodnika. KonËiÊi mreæe ne smeju dodirivati unutraπnju æicu. DræaË Êete morati da razdvojite da bi mogao da prekrije mreæu, a zatim ga stegnite kleπtima.

3 Stavite unutraπnju æicu u venac igle, a

Telo utikaËa

1 Stavite TV/FM dupleks, ili tripleks ukoliko

2 SekaËem za æicu uklonite 15 mm

OPREZ U Francuskoj zakon obavezuje vlasnike kuÊa ili stanova veÊih od 100 m² da ugrade najmanje tri utiËnice za televizor.


VODOINSTALATERSKI RADOVI

336

Biranje umivaonika i bidea Postoje razni umivaonici ∑ s postoljem, keramiËki ili lakirani ∑ ali i veliki broj materijala i modela podupiraËa. Kad naruËujete umivaonik, naruËite odmah i slavine ili jednoruËne baterije i ostale elemente za montiranje. Umivaonici i bidei veÊinom imaju samo otvor za jednoruËnu bateriju. Postoje modeli sa dva otvora za dve slavine, kao i oni

VRSTE UMIVAONIKA

s tri otvora, od kojih dva za slavine i treÊi za odvod. Neki keramiËki umivaonici poseduju centralni otvor za slavinu, i obeleæene otvore sa svake strane koji mogu da se iseku ako je potrebno (poverite ovaj posao struËnjaku zato πto bi neiskusne ruke mogle ozbiljno da oπtete umivaonik). Slivnik na umivaoniku ili bideu iznosi, u naËelu,

VELI»INE I MATERIJALI Od peπËara ili lakiranog porcelana. U raznim bojama. Dimenzije umivaonika: od 50 x 42 cm do 60 x 46 cm. Unutraπnja dubina: 14,5 cm. Visina stuba: 65 cm. Ukupna visina: 85 cm. Obavezno fiksirajte umivaonik za zid pomoÊu tiplova, buduÊi da je uloga stuba samo da sakrije sifon, a ne i da podupire umivaonik.

4,5 cm u preËniku. Slivnik na umivaoniku mora da sadræi i Ëep. Umivaonici od porcelana uglavnom imaju tzv. monoblok cev za odvoenje viπka teËnosti. Na drugim modelima potrebno je dodati crevo za viπak teËnosti. Dimenzije i modeli su ovde dati uopπteno. Variraju u zavisnosti od modela i proizvoaËa.

VRSTE BIDEA

VELI»INE I MATERIJALI Napravljeni od istih materijala, i iz estetskih razloga, u istim bojama kao umivaonici, bidei imaju ukupan obim od oko 57 x 37 cm. Njihova uobiËajena visina je od 39 cm. Ovaj model fiksiran je za pod.

StojeÊi bide

Postoje takoe modeli fiksirani za zid. NaËin fiksiranja je isti kao i za umivaonik.

Umivaonik sa stubom

Isti materijali i ista raznovrsnost πto se boja tiËe. Dimenzije umivaonika: 62 x 51 cm. Unutraπnja dubina: 14,5 cm. Visina stuba koji sakriva sifon: 37,5 cm. Uslovi nameπtanja su isti kao i za umivaonik sa stubom. Deo koji sakriva sifon olakπava ËiπÊenje kupatila.

ViseÊi bide

Delovi umivaonika

JednoruËna baterija Ugraena prelivna cev

ViseÊi umivaonik

Mali viseÊi umivaonik za pranje ruku (pikolo)

Ugradni umivaonik (koji se ugrauje odozgo)

Ugradni umivaonik (zalepljen odozdo)

Isti materijali, ista raznovrsnost u bojama. Dimenzije umivaonika: 40 x 29,5 cm. Mali umivaonici za pranje ruku (pikolo) ponekad se nameπtaju s vidljivim sifonom, hromiranim, srebrnaste, zlataste ili boje bronze, koji je lepπi nego sifon od PVC-a.

Fleksibilno dovodno crevo (do slavine) Sifon PlastiËno koleno (krivina) Odvodna plastiËna cev (preËnika 32 mm)

Isti materijali i ista raznovrsnost πto se boja tiËe. Dimenzije se mogu kretati od 41 x 31 cm do 57 x 44 cm. Dubina: od 10 do 20 cm otprilike. Ovaj element je namenjen za postavljane na ravne povrπine ili toaletne stoËiÊe. Dræi se pomoÊu silikonskih veza.

Ovaj model, koji se takoe umeÊe, ima proseËne dimenzije od 57 x 41 cm. Nasuprot prethodnom modelu, fiksiran je tiplovima ispod ravne povrπine koje mogu i ne moraju da se dobiju uz ceo element, a zatim se lepi.

PrikljuËne cevi od bakra

Dovod tople i hladne vode

Spojevi za umivaonik su identiËni spojevima za sudoperu u kuhinji. KeramiËke WC πolje poseduju ugraenu prelivnu cev, ali na drugim modelima mora da se ugradi elastiËni spoj izmeu prelivne i odvodne cevi isto kao i za sudoperu.


337

JednoruËna baterija Fleksibilno dovodno crevo (do slavine) Odvodna plastiËna cev (preËnika 4,2 cm) Reduciri Sifon Spojna cev Dovod tople i hladne vode Bide sa kruænom difuzijom spojen je sa dovodnim cevima za toplu i hladnu vodu na isti naËin kao i umivaonik.

Prednosti i mane sedam modela Vrste umivaonika koji se fiksiraju Umivaonici sa stubom su bez sumnje najelegantniji. Nasuprot tome, cevi (dovod i odvod) su skrivene i ako je, na primer, potrebna intervencija u sluËaju curenja vode, teπko je doÊi do sastava i sifona ako se ne skloni stub. S druge strane, stub se ne moæe smatrati podupiraËem i da bi se odræala celina moraju da postoje tiplovi zbog uËvrπÊivanja za zid. ViseÊi modeli imaju tu prednost πto mogu da se postave na visinu koja odgovara korisnicima (npr., niæim ili

visokim osobama), ali njihovo priËvrπÊivanje zahteva zid odreene debljine i kvaliteta. Ako je u pitanju tanka pregrada, biÊe potrebno pojaËanje. Cevi i sifon lako su dostupni. Najzad, i njihova cena niæa je nego cena umivaonika sa stubom. Svi uslovi neophodni za postavljanje viseÊih umivaonika su isti i za male umivaonike za pranje ruku.

Ugradni umivaonici Savremena sanitarna oprema nudi srednje reπenje izmeu ova dva prethodna modela i to zamenjujuÊi tradicionalni toaletni stoËiÊ ravnom povrπinom. Radi se o ugraivanju umivaonika na slojevitu horizontalnu ravnu povrπinu,

PUMPA ZA ODVOD OTPADNIH VODA Odvod otpadnih voda se, naravno, obavlja zahvaljujuÊi gravitaciji: dovoljno je da otvorite slivnik na umivaoniku ili kadi punim vode, ili da pustite vodu na vodokotliÊu, da bi voda, pod uticajem teæine otiπla u kanalizaciju ili septiËku jamu. Ali, naæalost, to nije uvek sluËaj. Kada, npr., nagib nije dovoljan da bi se napravio WC daleko od glavne kanalizacije, dodaje se uz WC πolju jedan aparat koji pretvara otpadne vode u teËnost, a posebno pokreÊe materije pod pritiskom da bi se reπio problem gravitacije i to zahvaljujuÊi pumpi za podizanje. Koristi se isti sistem kada se neki

element (sudopera, maπina za veπ, itd) nalazi u suterenu, niæe od glavnog odvoda ili nedovoljno visoko da bi se oticanje odvijalo normalno. Ovo moæe da se primeni i na sanitarnu opremu u nekoj prostoriji u dvoriπtu koja je udaljena od odvoda. Mnogo tih ureaja za WC ima takoe ulogu pumpe za podizanje. Poklopac koji se zaπrafljuje Ulaz za otpadne vode Odvod Ventilacija Prema kanalizacionoj cevi

Stanica za podizanje

a ona moæe biti i od drugih materijala (npr., prirodni ili veπtaËki mermer), πto omoguÊuje da dobijete pravi komad nameπtaja ispod umivaonika. Najjednostavniji su modeli koji se ugrauju odozgo. Modeli koji se lepe odozdo zadaju veÊe teπkoÊe jer treba zaπrafiti tiplove za podupiraË. PodupiraË moæe da bude postavljen na vertikalnim pregradama ili fiksiran za zid pomoÊu Ëvrstih ugaonih nosaËa. Najjednostavnije reπenje je da se odluËite za mermernu povrπinu, a da umivaonik bude zalepljen samo za nju. Ali onda je potreban specijalni silikonski lepak za mermer kako bi osigurao ËvrstoÊu celog elementa. Princip ugradnje na ravnu povrπinu Ëiji donji deo izgleda kao deo nameπtaja omoguÊava lakπi pristup cevima i sifonu koji se ipak ne vide.

Bidei Postavljanje modela sa stubom je lako jer su oni jednostavno zaπrafljeni za pod. Zavtrnji i ekseri neophodni za fiksiranje su standardni i dobijaju se uz bide. Ipak predvidite kraÊe zavrtnje i eksere za tople podove. Probleme pri fiksiranju viseÊih bidea je isti kao i kod viseÊih umivaonika. TehniËke bankete olakπavaju njihovo postavljanje.

SANITARNI ELEMENTI

Sastav bidea


MAJSTORISANJE U BA©TI

424

Automatizacija kapije Zajedno sa sistemom za daljinsko upravljanje, automatizacija kapije je pre svega sigurnosni sistem zahvaljujuÊi kojem se izbegava izlaæenje iz kola i rizik da ostavite svoje vozilo da pree na kolovoz kada se vraÊate kuÊi. Postoje razliËiti sistemi (uokviren tekst na str. 425), zavisno od upotrebe kapije i raspoloæivog prostora.

5

3 Namestite oslonac za hidrauliËki agregat.

Uvucite klizaË u πinu, zakaËite celinu pumpa-hidrauliËna dizalica na podupiraË stuba i odredite mesto koje Êe imati klizaË.

Automatizovanje kapije s dizalicom Alat: ravni i zvezdasti πrafciger; elektronski merni ureaj; kleπta za skidanje izolacije; makaze; πrafciger sa izolacijom; komplet kljuËeva Materijal: hidrauliËki agregat sa cilindrom, monofazno elekriËno napajanje; dva aktivna provodnika (faza + nula) i jedan provodnik za uzemljenje u izolaciji TPC.

4 Zaπrafite πinu za klizaË na kapiju.

1

Kakav god da tip automatizacije izaberete, sprovedite pod zemljom elektriËni vod za napajanje hidrauliËkog .

2

Sistem sadræi elektriËnu kutiju koja moæe i ne mora da ima u sebi prijemnik za daljinsko upravljanje, kao i odreen broj elektronskih komponenti. Fiksirajte je πto je bliæe moguÊe hidrauliËkom agregatu.

6

Blokirajte klizaË na πini na æeljenom mestu, zavisno od veliËine kapije, radnog i ugla pod kojim hoÊete da se otvara.


7 Pristupite elektriËnom povezivanju i podeπavanju daljinskog upravljaËa zavisno od vrste aparata.

S i s t e m i s h o r i z o n t a l n o p o s t av l j e n i m c i l i n d r o m Sa zavojnicom puæom ili hidrauliËkim cilindrom, ovi ureaji imaju dvostruku prednost: efikasnost i minimalni obim, buduÊi da mehanizam ne zahteva veliko pomeranje. Prvi funkcioniπe tako πto ima jednostavni elektromotor, drugi hidrauliËki agregat sa cilindrom; ovaj ureaj je najtiπi.

LanËani sistem sa zupËastom polugom Solidan i jak, ovaj sistem se naroËito koristi da bi se pomerale teπke ograde. IzabraÊemo ih kada nedostaje prostor za okretanje krila prozora ili vrata, ali kada, zauzvrat, raspolaæemo sa dosta prostora na obe strane kapije.

8 Sistem automatizacije sa hidrauliËkim

agregatom je ne samo najtiπi veÊ i zauzima najmanje mesta.

Daljinsko upravljanje Daljinsko upravljanje koje se od sada najviπe koristi je vezano za radio na standardnoj frekvenciji od 433 Mhz. IsporuËuje se aparat koji je veÊ kodiran, zbog poverljivosti, πto onemoguÊuje (u principu) da neko drugi moæe da upravlja otvaranjem koristeÊi neku drugu kutiju koja nije vaπa. Daljinski upravljaË sluæi, naravno, i za otvaranje kapije iz kuÊe.

BEZBEDNOST PRE SVEGA Danas ureeno propisom NF P 25-362, automatsko otvaranje i zatvaranje vrata i kapija mora da sadræi sigurnosni sistem koji spreËava da prsti ili neki drugi deo tela budu prikljeπteni, kao i ureaj koji omoguÊava lako upravljanje otvaranjem ako doe do kvara na sistemu automatizacije. Pored toga, ako automatska vrata izlaze na javni put, obavezno je na njih staviti trepÊuÊa ili rotaciona narandæasta svetla, kao i automatsko osvetljenje mesta dok su vrata u pokretu.

Sistemi sa poluænim mehanizmom Pokretanje se vrπi pomoÊu sistema sa zglobnom ruËicom koju pomera skup zupËanika, a njih pokreÊe elektromotor male snage. Iako nije preterano skup, ovaj ureaj oduzima mnogo prostora da bi zglobna ruËica mogla da se savija.

425

KAPIJE

RazliËiti sistemi automatizacije


ZAKONI I PROPISI

460

Novo ili staro? To je najpre pitanje vaπeg ukusa i mesta na kom se nalazi vaπa kuÊe ili stan. U obzir treba uzeti i ostale kriterijume. Staro, koje ima viπe Ëari u oËima nekih, Ëesto podrazumeva radove na dekoraciji i izmeni kapaciteta kako bi se poveÊale prostorije u kojima se æivi. Treba, dakle, predvideti dodatne troπkove i vreme (tim pre πto radove ne moæete da poËnete pre nego πto dobijete potpisanu konaËnu dozvolu, izuzimajuÊi odobrenja vlasnika, i iz predostroænosti, potrebno je posebno osiguranje - pogledati u daljem tekstu), a oni se delimiËno nadoknauju za stanove u zgradama zato πto su obaveze plaÊanja u suvlasniπtvu generalno niæe u starim zgradama u odnosu na nove. Najzad, zanimljivo je znati da je cena kvadratnog metra u starim zgradama niæa. Nasuprot tome, novogradnja nudi prednosti savremene udobnosti, posebno kada se radi o zvuËnoj i toplotnoj izolaciji.

Ispitivanje graevine U novogradnji ne biste morali da brinete poπto vam izvoaË garantuje uspeπan zavrπetak radova i daje garanciju na πtetu koja bi mogla da nastane na opremi (grejanje, duplo staklo, itd). Naprotiv, u starim zgradama, moraÊete da se upustite u ozbiljno ispitivanje objekta. Ali, razmatraÊe se i drugi aspekti kao πto je ograniËenost u pravima i zajedniËko vlasniπtvo, kao i to da li kuÊa odgovara normama koje se tiËu prisustva azbesta i olova, a tu je i borba protiv insekata (to pitanje Êemo obraditi kasnije).

Stanje objekta Da biste dobro utvrdili stanje objekta i razmotrili eventualne radove koje bi trebalo izvrπiti, preporuËuje se da se obratite kompetentnim ljudima, pa Ëak i struËnjacima ako sami nemate dovoljno znanja o stvarima koje su od velike vaænosti. Evo, ukratko, na koje to delove treba da obratite posebnu paænju.


461

PREDGOVOR Pun dragocenih saveta za sve koji obnavljaju, proπiruju, ureuju, popravljaju ili grade svoju kuÊu ili baπtu, veliki ilustrovani priruËnik Uradi sve sam zamiπljen je kao savetnik bez kojeg se ne moæe u kuÊi. Bez obzira na to da li æelite da promenite elektriËne instalacije ili izgradite terasu, popravite slavinu koja curi ili „zakrpite“ rupu u zidu, zalepite tapete ili odËepite vodokotliÊ, sve to Êete naÊi u ovoj knjizi.

Naslov originala Le Manuel du Bricolage Izdaje Mladinska knjiga Beograd, 2009. Za izdavaËa Alen Bodor Glavni i odgovorni urednik Jelka JovanoviÊ

PriruËnik Uradi sve sam upoznaje nas s najnovijim postupcima i najsavremenijim alatom, tehnikama i materijalima. Svaki deo u ovom priruËniku propraÊen je brojnim fotografijama koje ilustruju sve najvaænije faze opisanih postupaka, a tu su i detaljni crteæi i dijagrami vaæni za πto lakπe obavljanje posla. Svi saveti ponueni u knjizi provereni su u praksi, s posebnim osvrtom na najmodernije ekoloπke standarde, sigurnost i uπtedu energije.

Urednik Olivera NiÊiforoviÊ-Babac

Ova lepo osmiπljena knjiga uπtedeÊe vam mnogo novca i istovremeno omoguÊiti da planirane projekte zavrπite u najkraÊem roku. U njoj su sve informacije potrebne da svoju kuÊu odræavate u odliËnom stanju.

GrafiËka priprema GrafiËki studio Miπ

PriruËnik Uradi sve sam morao bi naÊi svoje mesto u svakom domu. Uredniπtvo

S francuskog prevele Jasmina MiletiÊ Biljana StojanoviÊ StruËni redaktor Milorad DodiÊ Lektor Vladimir StokiÊ

Ovo je reklamna broπura sloæena iz radne verzije materijala, koji Êe se proveravati, korigovati i urediti pre objavljivanja u knjizi.

Naravno, stanje krovne konstrukcije je najbitnije. Nabavite dvogled da biste je najpre pogledali sa ulice. Tokom posete, proverite plafone i zidove gornjih soba kako biste otkrili eventualne tragove koji bi mogli da ukaæu na prokiπnjavanje. Pre svega, crep koji nedostaje neÊe uzrokovati ozbiljne posledice ako se to na vreme sanira. Ali sasvim je suprotno ako su, zbog loπeg odræavanja, materijali kojima je pokriven krov (πkriljac ili crep, oluci itd) i ekseri i spone koje ih dræe na mestu, u loπem stanju. To bi moglo da ima loπe posledice i na samu drvenu konstrukciju. Ako imate neke sumnje, ispitajte drvenu konstrukciju (horizontalne grede, roænice, letvice...) da biste utvrdili njeno stanje, bez obzira da li planirate radove na sreivanju krova ili ne. Drvo mora biti zdravo i tretirano protiv insekata i peËuraka. Pukotine u drvetu ne utiËu na drvenu konstrukciju, osim ako su znaËajne (mogu biti sanirane serklaæom). Delovi drvene konstrukcije mogu takoe da pokaæu deformacije nastale zbog teæine krova. Ovaj problem se reπava podupiranjem. Generalno, moguÊe je renovirati staru drvenu konstrukciju, ali u tom sluËaju je obavezno uËeπÊe struËnjaka. Utvrdite takoe i kvalitet toplotne izolacije, ne zaboravljajuÊi uputstva i preporuke koje se tiËu materijala (sredstva koja ne zagauju æivotnu sredinu). Na kraju, budite paæljivi kad je u pitanju cev dimnjaka iznad krova. Ako je mesto na kom se spajaju krovna konstrukcija i cevi dimnjaka u loπem stanju, krov vrlo lako moæe poËeti da prokiπnjava.

Fasada Fasada koja je u dobrom stanju, redovno se odræava i to se odmah vidi. Nesanirane pukotine mogu da budu uzrok propuπtanja vode i oπteÊenja na zidarskim radovima sa unutraπnje strane. Pukotine mogu da nastanu zbog sastava materijala za izgradnju ili zbog pomeranja zemljiπta. Tako smo mogli da vidimo da je suπa 2003. godine prouzrokovala velike pukotine, a ponekad i uruπavanja, na zgradama podignutim na zemljiπtu od ilovaËe i to zbog osobina ovog materijala koji pokazuje znaËajne promene pod dejstvom vode i suπe. Premazi, malter, sastavi izmeu materijala su zaπtitni elementi konstrukcije i takoe moraju da budu u dobrom stanju (moraju se obnavljati s vremena na vreme). Ali, to se lako moæe uraditi tokom renoviranja.

KUPOVINA KUΔE

Krovna konstrukcija

Prozori i spoljni stolarski radovi Prozori su takoe veoma bitni elementi za udobnost. Oni doprinose izolaciji kuÊe, kako zvuËnoj tako toplotnoj. Ali takoe imaju ulogu i u bezbednosti. Iz tog razloga, preporuËuju se dvostruka prozorska stakla ili specijalna stakla. Meutim, ako ne moæete da zamerite vlasniku da nije adekvatno opremljen, treba da pregledate stolariju koja Êe morati da izdræi te nove ugradnje. Proverite takoe u kakvom su stanju rubovi prozora jer pukotine nastale prilikom zidarskih radova mogu da dovedu do prodiranja vode.

Podrum Najniæi nivo u kuÊi takoe je mesto najizloæenije vlazi. Ispitajte zaπto su zidovi prekriveni πalitrom. Proverite pod kako biste otkrili eventualnu pojavu vlage. Uzrok ovih problema mogu da budu loπi odvodi oko kuÊe.

Pregradni zidovi Kada se po strani ostave tradicionalni radovi renoviranja i dekorisanja (ispiranje, obnavljanje premaza, boje itd), onda se u starim graevinama suoËavamo s raspodelom povrπine. Potuno ili delimiËno uklanjanje pregrade omoguÊuje da se dobije na komforu: ruπenje pregrade izmeu malih prostorija kako bi se dobila jedna velika, ruπenje pregradnih zidova nepotrebnog hodnika da bi se dobila veÊa dnevna soba, formiranja celine sobakupatilo uz zadræavanje samo jednog dela zida koji ih razdvaja, kuhinja na ameriËki naËin, itd. Materijali koji se trenutno mogu naÊi omoguÊiÊe vam da brzo napravite pregrade tamo gde æelite. Pre nego πto uradite bilo πta, uverite se da to neÊe uticati na strukturu objekta.

Podovi Vrlo Ëesto je dovoljno samo vratiti u prvobitno stanje povrπinu poda da bi ponovo zablistali materijali od kojih je napravljen. Ako su podovi prekriveni tapisonom, to ne mora obavezno da znaËi da je ispod parket u loπem stanju. Podignite deo itisona: povrπina drveta je moæda jednostavno isprljana ili oπteÊena; bruπenje i nekoliko popravki Êe biti dovoljni da mu vrate dostojanstven izgled. Ako je reË o ploËicama, na vama je da odluËite da li æelite da ih saËuvate ili zamenite.


NOVI NOVI MATERIJALI, MATERIJALI NOVI I, NOVI KUΔNI KUΔNI MAJSTORI MAJS STO ORI Za nove materijale i proizvode potrebni su novi postupci i nov alat. Sve Êete ih naÊi u ovoj knjizi, πto Êe vam omoguÊiti da svaki posao u kuÊi obavite na najstruËniji naËin. PRAVA PRAKTI» »NA ENCIKLOPEDIJA PRAVA PRAKTI»NA ENCIKLOPEDIJA SAVREMENIH SAVREMENIH KUΔNIH MAJSTORA KUΔNIH MAJSTO ORA Na brojnim fotografijama detaljno su prikazane sve faze postupaka i tehnika potrebnih za obnovu ili ureenje vaπeg doma: zidova, podova, vrata i prozora, izolacije, vodovodnih i elektriËnih instalacija, grejanja, krova i baπte. DOBRO UPUΔEN KUΔNI MAJSTOR DOBRO UPUΔEN KUΔNI MAJSTOR Ova knjiga se u svojim savetima ne oslanja samo na nove ekoloπke trendove, nego kuÊnom majstoru pokuπava pomoÊi i u finansijskom, a, ako je potrebno, i pravnom smislu — dakle, sve πto sami obavite u kuÊi biÊe isplativo, a pri tom neÊete uËiniti niπta πto bi ugrozilo vaπu ili tuu sigurnost ili imovinu. Sveobuhvatan i vrlo praktiËan priruËnik Uradi sve sam omoguÊuje da na najlakπi i najefikasniji naËin obavite sve radove u kuÊi i oko nje.

Uradi sve sam  

Uradi sve sam, maketa knjige

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you