Page 1


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:36 Page 1

 -;<=):114)/=6- ;4)6-57¢>):-18415)<;3-  :)>61+-<)2,G46-  57¢>):-5)6/:7>)841<3)57:)

$

 376<16-6<)461ˆ-4.7>1

 

 ;<-67>1<757:;37,67

 

 8-ˆ¢)6757:;37,67Œ1>7<=73-)6=

 "

 37:)461/:-*-61

!

 8-4)ˆ3)B76)

"

7<>7:-61,=*73173-)6 173-)6;37,67

""

 B76-=7<>7:-675  73-)6=

"$

 87,>7,6-84)616-184)<71

#

 376<16-6<)46-8),16-  1=B>1ˆ-62) ;-,15-6<173-)6;37/  ,6)

#" $

 )*1;)46-:)>61:7>7>1  1;:-,62773-)6;31  /:-*-61

$

 01,:7<-:5)461  7<>7:111B>7:1

$$

874):6173-)61

%

%

 5)07>62)+1

#

 *7,42737ˆ+1

$ 5)41;<)67>61+1  57:;37/,6)

!

 34);1.13)+12)

"

 84)63<76

%

 Œ1>7<61+134=;11-6-:/12) 84)ˆ<)ˆ1137842)ˆ1

 :1*-*-B>141+) :1*-;0:;3)>1¢)>15  ;3-4-<75 37ˆ427:1*-

$

=>7,=Œ1>7<=73-)6=

 <:)>6)<757:;37,67  1ˆ=5-57:;3-<:)>-

 B/4)>3):1

 841>)62-184=<)62- Œ1>7<6),6=

"

 B76-73-)6;37/;>-<)

$

 73-)6;3-51/:)+12- Œ1>7<=,=*16)5) *174=5161;+-6+12) 1;<7:12)Œ1>7<)=73-)6=

"

+):;<>)73-)6;37/;>-<) *)3<-:12-1):0-2- 8:7<1;<1 /51B)>+1

#

 8<1+-

$

 ;1;):1)<4); 73-)6) 73-)61;>-<)

"

4-,-6173-)6

$

 +:>-6-1;5-ª-  57:;3-<:)>-

$

 *14261;>-<

 "

)<4)6<;3173-)616,12;3173-)6

!

 B-4-6-57:;3-<:)>-

 $

 B-4-6-)4/-

!

>-4131<10173-)6

"

 5)07>16-

!

2=Œ6173-)6

$

 *1423-+>-<61+-

!

 /421>-

!"

:-¢613

$$

!$

16,-3;

!! !

 Œ1>7<162;31;>-<  ;=6ª-:1

"

16,-3;)<4);)

 ,=842):1

"

1B:)B1B)0>)467;<1

 8427;6)<1+:>1

# #!

 4-,61+1

%

 4-,-61*:-/7>1

%

 57:;314-,

%$

 <:)3);<1+:>1

 +1:3=4)+12)=874):615  73-)615)

 ¢4)637>1<1+:>1

#" 5-3=ˆ+1

#$

%


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:36 Page 2

+

73621B1

73-)6;3-;:-,16-

@C?><6?:ED9:A?:C6J¹:I>G>ed\aVka_V#

=Zb^_h`Z^Ío^×`ZdhdW^cZkdYZeg^`VoVcZhjjed\aVka_j JKD90D@:6CH@:HG:9>C:de^hj_j\aVkcZodcZj d`ZVcj!Yd`¡>KDIJD@:6CJegdj×VkVdWa^`Z¯^kdiV `d_^^]cVhZa_VkV_j#6IA6HD@:6C6hVYg¯^kZdbV

YZiVa_cZbVeZd`ZVcV#HkVed\aVka_VhjedYZa_ZcV cVbVc_ZYZadkZ#

Jdkdbed\aVka_jde^hj_jhZheZX^Í×c^YZadk^d`ZVcV#CVYZadkZ_ZedYZa_Zcd egZbVgVoa^×^i^bodcVbV0ed×^c_ZhZdYD76A:>D76AH@:A>C>?:!eVhV edkZÕVc_ZbYjW^cZegZ`dYZaVEA>I@6BDG6hi^¯ZhZjDIKDG:C> 9J7D@>D@:6C^YdD@:6CH@D<9C6#EdhaZYc_^YZd!EDA6GC> D@:6C>!edhkZÕZc_ZoVaZßZc^bkdYVbVd`d?j¯cd\^HZkZgcd\edaV# HkV`^dYZa_V`hVYg¯^dW_V«c_Zc_VheZX^Í×c^]dhdW^cV^cV×^cVdWgVodkVc_V! VcVhigVcVbV`d_ZhaZYZYVi^hjed_ZY^cV×c^eg^bZg^#Eg^bZg^hjedgZßVc^ ed\Zd\gV[h`dbedad¯V_j!ed×ZkdYAZYZcd\d`ZVcV! eVdcYVgZYdbegdÍa^j6iaVci^`j!EVX^Í`j! >cY^_h`db^?j¯cdbd`ZVcj# !&

841<3)57:)

I>=>D@:6CO6E69

<gZWZc^gV]d

KGHI6>k^Øc^\gZWZc EDKG>C6&%`b' HI6C?:Eg^a^ØcdYdWgd!

dedgVka_VhZdY_V`d\ ^oWZa_^kVc_V`dgVaV &..-#\dY^cZ#

&*'

=>7,

G6OCDKGHCDHI@DG6A6

37:)461/:-*-61

^gV]d^hegZYdhigkV>«^\V`^j bVg]^eZaV\j&.-%#\dY^cZ _Z`Vd^okVcgZYVceg^bZg gVocda^`dhi^hVhkd_^]&'%kghiV d`d(%%kghiVg^WVcVedkg«^c^

Ed_ZY^cV×cV¯^kdi^c_^XV`d_V\gVY^`dgVaodkZhZeda^e#Eda^e^^o\gjeZ`VbZc^]`dgVaV!`d_^ j\aVkcdb\gVYZ\gZWZcZ!^oaj×j_j`gZ×c_V`^iV`d\gVYZYdc_Zhad_ZkZ\gZWZcV#>hidiV`d!eda^e^`d_^ ¯^kZj`dadc^_VbVhikVgV_joV_ZYc^×`Zh`ZaZiZgVoa^×^i^]dWa^`V#@dgVa^bV_Z^ojoZicdkV¯cdeg^hjhikd h^Õj«c^]dg\Vc^oVbVjWa^o^c^eda^eV!odd`hVci]ZaV!`d_^eda^e^bVdWZoWZßj_jcV_kZÕ^YZd]gVcZ# DhiVa^dg\Vc^ob^`d_^j\gVßj_jhkd_Zh`ZaZicZdhiVi`Zj\gZWZchjbZ`j«X^^WdYa_d`d«X^# Dg\Vc^ob^`d_^higj¯jÕ^^Wj«ZÕ^egZikVgV_jYZadkZ\gZWZcVjeZhV`Ydeg^cdhZhikVgVc_j\gZWZcV iV`d«idiV_eZhV`edejc_VkVc_Z\dkZej`di^cZ# 6a\Z^dhiVa^dg\Vc^ob^`d_^gVhijcV\gZWZcjedbV¯j YVeZhV`^`dbVY^Õ^\gZWZcVdhiVcjcVd`jej# KZÕ^cV\gZWZcVcZgVhiZ`dci^cj^gVcd!kZÕYd¯^ka_VkV edkgZbZcZ[VoZWg¯Z\gVhiV^hegZ`^YVcZgVoYdWa_^bV b^gdkVc_V!`d_VhjedcZ`VYedkZoVcVhdedgVk`db dY«iZiZ`d_j_ZcVcZaVdaj_V#

DIKDG:C>EDA>E> JhgZY^«ijhkV`d\eda^eV_Zdikdg! jhiV!`d_^kdY^YdjcjigV«c_Z jigdWZ#I`^kdd`djigdWZ^oajØj_Z `gZØc_V`!`d_^\gVY^\gZWZc#

<`cR]cRdeVfk`SR]f ZdegRcRZgZÒ_Z XcVSV_

76G>?:GC><G:7:C

7Vg^_Zgc^\gZWZcdYdWVaZdYkV_VaV\jcV# CVdkdbhc^b`jhkZiadeaVkdedYgjØ_Z_Z\gZWZc! ViVbcdeaVkd!jYVa_Zc^_ZedYgjØ_Z_ZaV\jcV#

D@:6CO6E69

VIZc\VgVV KGHI6>k^Øc^\gZWZc^! WVg^_Zgc^\gZWZc^

?L?¸D?=H;8;D

EDKG>C6

EdYgjØ_Vj`d_^bVhjedkda_c^ jhadk^oVgVhi`dgVac^]\gZWZcV idea^]kdYVj\aVkcdbhjj igdeh`^bYZadk^bV>cY^_h`d\! I^]d\^6iaVcih`d\d`ZVcV# @DG6A=A69C>=KD96 <gZWZc^hjkZÖ^cdbjoVeVYc^b Ade]Za^VeZgijhV_ZYcV_ZdYcZ`da^`d YZadk^bVdk^]d`ZVcV!j`d_^bV kghiV`dgVaV`d_^hikVgV_j\gZWZcZ hjkdYZidea^_ZcZ\dj^hidØc^b j]aVYc^bkdYVbVcVYjW^cVbVYd*%%b# YZadk^bV#

6idaØ^cZ`dgVac^\gZWZc^^a^dhigkVjdWa^`j eghiZcV`d_^oVikVgVhgZY^«c_jaV\jcj# Bd¯ZYVWjYZZa^ei^ØcV^a^cZegVk^acd\

87H?@;HD?=H;8;D

KGHI66ida^ EDKG>C6

((%`b' 

 

HI6C?:9dWgd!dedgVka_V

hZdY^oWZa_^kVc_V`dgVaV &..-#\dY^cZ#

EDAD¡6?8ZcigVac^YZdHjajbdgV^obZàj;^a^e^cV ^hZkZgcd\7dgcZV

<gZWZc^IjWViV]VhbZ«iZc^hjd`dYkV VidaVjhgZY^c^HjajbdgV^edocVi^hj edWgd_c^beZaV«`^bdg\Vc^ob^bV ¯^kZcVdikdgZcdbbdgj`d_Zeg^kaV×Z \gZWZc^©edejibdgh`^]eVhV!ßVkda_^] gV¯V!`dgc_V×V^WVgV`jYV#CVhigb^b higVcVbV\gZWZcV¯^kZ^Wgd_cZbVc_Z kghiZ!`Vd«idhjgV`dk^!«VgZc^bdgh`^ ej¯Zk^\daVÕ^^k^«ZdY(*%kghiV `VbZc^]^bZ`^]`dgVaV# GVc^]YZkZYZhZi^]\dY^cV'%#kZ`V \gZWZc^IjWViV]VW^a^hjcV\aVhjbZßj gdc^dX^bV`Vd_ZYcddYYZhZicV_Wda_^] bZhiVcVhkZijoVgdc_Zc_Z#BZßji^b! \gZWZc^hjegZigeZa^ocVicj«iZij dhVbYZhZi^]\dY^cVoWd\V\gZh^kc^]

  

CVdkd_[did\gVÎ_^higbd\ `dgVacd\dWgdc`Vk^Y^hZcZ`da^`d kghiVbZ`^]`dgVaV^_Vidg^WV =Zc^dX]jhVXjb^cVijh#

@VbZc^`dgVa^gVhijhVbdjegdo^gcd_!dhjc×Vcd_!ea^i`d_kdY^!×^_V_ZiZbeZgVijgV cV_bVc_Z&-•8!Ved¯Za_cd_ZYVWjYZ'*©'.•8#CV_Wda_ZhZgVok^_V_jjkdY^×^_^_Z hVa^c^iZi(+^j`d_d_cZbV_V`^]iVaVhV^a^bcd\dgZ×c^]cVcdhV#Dk^jhadk^edhid_Z hVbdjcZ`^bigdeh`^b^hjeigdeh`^bedYgj×_^bV#CV_kZÕV`dcXZcigVX^_V`dgVac^] \gZWZcV_Zj^cYdeVX^Í×`d_gZ\^_^!`d_VhZegdiZ¯ZdY 8gkZcd\bdgVYdhgZY^«c_Z\I^]d\d`ZVcV# BVadbVc_Z`dgVaV^bVjd`da^c^@Vg^eh`d\ bdgV#Jo\gZWZcZjidea^bkdYVbVhkZhZk^«Z eV¯c_ZedhkZÕj_Z`dgVa^bV`d_^cZoVk^hZdY Hjc×ZkZhkZiadhi^^`d_^jkZÕ^bYjW^cVbV hikVgV_j\gZWZcZ]aVYc^]kdYV©cZ`^dYc_^] hj^okVcigdeVk^Y^hig#&,-#

6IDA

A`§e`[Vgf]\R_ a`deR`_VR\eZgR_ `decg`e`_V

_Zg` ^`cR

I>=>D@:6CO6E69

<gZWZc^IjWViV]V

@DG6AC>C6<>7

:);87:-,/:-*-6)

ED9GJ¹?6 H<G:7:C>B6 IDEA>=KD96 >K>¹C><G:7:C

Jeg`dh^bZcj!Wd_Vdkd\`dgVaVkVg^gVdY a_jW^ØVhiZegZ`deaVkZ!i^g`^ocZ^oZaZcZYd ¯jid"hbZàZ#C_Z\dkZkZgi^`VacZgVo\gVcViZ eadØZbd\jYVdWa^`j_jkZa^`Z`dadc^_Z#

DkV\gjeV gVo\gVcVi^]ikgY^] `dgVaVgVhiZcV YjW^c^dYd`d*b ^hegZYdWVaZ^hidØcZ >cYdcZo^_Z#Ed_ZY^c^ `VbZc^`dgVa^bd\j YVgVhij^cZ`da^`d XZci^bZiVgV j\dY^c^#

DIKDG:C>EDA>E>

@dgVacZ\gZWZcZbd¯ZbdYVgVokghiVbdjig^\aVkcZ`ViZ\dg^_Z/^k^×cZ\gZWZcZ! WVg^_ZgcZ\gZWZcZ^VidaZ#CV_×Z«Õ^hj^k^×c^\gZWZc^#Dc^hZ_Vka_V_jWa^ojdWVaZ!h bVa^bgVobV`dbdYdWVaZ^a^WZoc_Z\V!VcVhiV_jkZgi^`Vac^bgVhidb`dgVaVcV edYgj×_j`dci^cZciVacd\«Za[V#7Vg^_Zgc^\gZWZc^hj«^g^^gVoYkd_Zc^hjdY`decV kdYZcdbedkg«^cdb!aV\jcdb`d_Vbd¯ZYVWjYZ`^adbZig^bV«^gd`V^cZ`da^`d YZhZi^cVbZiVgVYjWd`V# 6ida^hjkZa^`^eghiZcVhi^\gZWZc^`d_^oVikVgV_jhgZY^«c_jaV\jcj0kZÕ^cVVidaV_Z YVaZ`ddYkZa^`^]`decZc^]bVhV!`Vd!ceg#!j_j¯cdbYZajI^]d\d`ZVcV#¹Zhid ^ocVYedkg«^cZbdgVk^gZYZadk^VidaV^WVg^_Zgc^]\gZWZcVjdWa^`jc^h`dedad¯Zc^] `dgVac^]dhigkV©cVhiV_jiVad¯Zc_ZbdYadba_Zc^] `dbVY^ÕV\gZWZcVgVYdbiVaVhV# Edhid_Z_d«YkZkghiZ\gZWZcV/`dgVacZ`geZ©bVc_Z higj`ijgZ`d_ZhjjcjiVgaV\jcV^a^hjhVhiVkc^YZd Ygj\^]kghiV\gZWZcV©^\gZWZch`^cVh^e^!`d_^hZ hVhid_ZdYgVoa^×^i^]dWa^`V\gZWZcV`d_^c^hj d×^\aZYcdedkZoVc^ha^c^_dbdWVaZ#

>k^Øc^\gZWZc_ZWa^ojdWVaZcZ`d\ dhigkV^a^`decZcZbVhZ^cZ oVikVgVYjWd`jaV\jcj#

EA6K>@DG6A

@6B:C>@DG6A

>:;<-/:-*-6)

\dkdg^hZdY×Z\VhkZbd¯ZYVWjYZd`ZVch`dYcd^o\gVßZcd^`V`dhZ dcdkgZbZcdbbZc_V08>G@JA68>?6>@A>B6_ZYZddbZßjhdWcdb ji^XV_jd`ZVcV^Vibdh[ZgZ!`Vd^d\adWVacdb`gZiVc_jkdYZ!Yd`YZd I6A6H>>EA>B6eg^`Voj_Z`gZiVc_V^edgZbZÕV_ZkdYZYdcV_h^ic^_^] YZiVa_V#

db`gV_j_VeVch`d\Vg]^eZaV\V

6);<)6)3/:-*-6)

CVdkdbbdgh`dbeZ_oV¯j^hegZYdhigkV ;^Y¯^eg^`VoVcVhj_ViVEhZjYVci]^Vh hfjVbe^cc^h`V`dea^kV_j^ocVY gVocdkghc^]`dgVaV!hjc_àZgV^Ygj\^] dg\Vc^oVbV`d_^¯^kZcV\gZWZcj#

@DG6AC><G:7:C>HJ¹KGHI:HIGJ@IJG:\gVßZcZdY dhiViV`Vh^ic^]bdgh`^]dg\Vc^oVbV!j\aVkcdb`VbZc^]ikgY^] `dgVaV!\gjeZ¯^kdi^c_V`d_V¯^k^j`dadc^_VbV#<gZWZc^egZ`g^kV_j d`d(%%#%%%`b'ea^i`^]bdgh`^]edYgj×_VcVhkZij!VgVhij edhijecd!oVk^hcddYgVobcd¯VkVc_V!«^gZc_V^jb^gVc_Vdg\Vc^oVbV `d_^×^cZc_^]dk¯^k^YZd^dY×^_^]hj`gZ×c_V×`^]`dhijgV\gVßZc^# @dgVac^\gZWZc^hjbZßjcV_had¯Zc^_^b^cV_aZe«^bZ`dh^hiZb^bVcV hkZij#Jc_^bV¯^kZWgd_cZkghiZ¯^kdi^c_V^Ygj\^]dg\Vc^oVbV# @dgVa^hj^bZßjcV_k^«Z^h`dg^«iVkVc^b^Z`dcdbh`^cV_kgZYc^_^b Z`dh^hiZb^bV#9VcVhhj`dgVac^\gZWZc^edYkZa^`^beg^i^h`db!V c_^]dkdehiVcV`j\gd¯Zc_ZoWd\gVoa^×^i^]deVhcdhi^#

Dkded×Zicded\aVka_ZedYZa_Zcd_ZcV×Zi^g^YZaV#JYZajBDGH@6 KD96cVkZYZcZhjdhdW^cZhVbZkdYZ0j<:DAD<>?>D@:6C6

&*( j\d^hidØcVdWVaVdhigkV>«^\V`^cV

37:)461/:-*-61

841<3)57:)

dYhVbdcZ`da^`d`kVYgVic^] `^adbZiVgV#CV\gZWZcj_Z^cV_kZÕV cVhkZij`dadc^_VgZi`d\eaVkd\`dgVaV =Za^dedgVXdZgjaZV#9ZXZc^_VbVhjhZ oV\dkdgc^X^oVd×jkVc_ZhgZY^cZWdg^a^ egdi^k\gVYc_ZkVoYj«cZaj`ZoV>«^\V`^ `V`dW^heVha^\gZWZc#EgZYad\oV ^o\gVYc_jVZgdYgdbVcV\gZWZcj_Z dYW^_Zc!Va^oVWg^c_VkV_j^eaVcdk^ \gVYc_ZVZgdYgdbVcV`decj!_ZgW^ ^he^gVc_ZiaV^c_Z\dkdiVad¯Zc_ZcV \gZWZcjkZgdkVicd^bVad«iZiVcji^XV_#

*%%%`b

'

HI6C?:D«iZÖZc^

CjhVIZc\VgV_Zc^odYd`d *%%`dgVa^bVd^k^×Zc^]dhigkV j_j¯cd_>cYdcZo^_^#HZkZgcVdhigkV hjkja`Vch`d\edgZ`aV!V_j¯cVhj j\aVkcdb\gVßZcVdY^oY^\cjid\ `dgVacd\`gZ×c_V`V#KZÕ^cV\gZWZcV _ZhVbdYZa^b^×cd^higV¯ZcV# >eV`!^higV¯^kVc_V`d_VhjhegdkZYZcV

ed`VoVaVhj^ojoZicdkZa^`jW^dad«`j gVocda^`dhibdgh`d\hkZiVjdkdb edYgj×_j#CVeg^bZg!_ZYVckZa^`^ \gZWZcbd¯ZYVWjYZhiVc^«iZoVk^«Z dY&#'%%kghiVg^WV«id_Zk^«ZkghiV cZ\djhk^bbdg^bV:kgdeZoV_ZYcd ^*%%gVoa^×^i^]kghiV`dgVaV`d_^\gVYZ \gZWZcZ#JdW^×V_ZcZ¯^kdi^c_h`ZkghiZ

  

 

oWd\g^WdadkV j¯cV>cYdcZo^_VdYAdbWd`VcVoVeVYj V^hid`j

DkYZhjeg^`VoVc^gVoa^Ø^i^^okdg^! egdXZh^dYaV\Vc_V^gVobZcZ_dcV! hda^^b^cZgVaV¯jiZhigZa^XZ!\VhdkV gdoZhigZa^XZ^W^a_c^]bViZg^_Vi^g`^ocZ higZa^XZjbdgh`d_kdY^#

D@:6C>H69G¡:B>A>DC:G6HIKDG:C>=hjehiVcX^_V#KZÕ^cVc_^]eg^hjicV_Z

jZ`higZbcdc^h`^b`dcXZcigVX^_VbV!Yd`hZjkZÕ^bhVYg¯V_^bVcVaVo^hVbd bdgh`Vhd!`d_Vc^_Zegdhid_ZY^c_Zc_ZkZÕbZ«Vk^cVcVZaZ`ig^hVc^]×Zhi^XV! _dcV#DhiVa^hVhid_X^hj\Vhdk^`Vd«idhj`^hZdc^`^j\a_Zc"Y^d`h^Y# ?ZYVcdYgVoad\V«idd`ZVc^hVYg¯ZejcdgVhikdgZc^]hjehiVcX^_V_ZhiZ «id_ZkdYVdYa^×VcgVhikVgV×#

/);7>1=57:;372>7,1

A:<:C96 \Vhdk^ _dc^!hda^ ^b^cZgVa^

W^a_cZbViZg^_Z

9ZdddhdW^cVbVbdaZ`jaV kdYZ!]Zb^_h`dbhVhiVkj ^cVØ^cjcV`d_^hZcZ`Vhkd_hikV kdYZ!`Vd«idhjiZbeZgVijgV! eg^i^hV`^egdhi^gVc_ZhkZiadhi^! bZc_V_jhVYjW^cdb#

<aVkc^\Vhdk^gVhikdgZc^jbdgh`d_kdY^hjVodiC!`^hZdc^`D ^j\a_Zc" "Y^d`h^Y8D #HVYg¯V_^D ^8D kVg^gV_jjoVk^hcdhi^dYV`i^kcdhi^ dg\Vc^oVbV`d_^kg«Z[didh^ciZojÍideaVc`idc^¯^kdi^c_V#HVYg¯V_D _Z \ZcZgVacdcV_k^«^Wa^ojedkg«^cZ!\YZhZVehdgWj_Z^okVoYj]V!Va^^egd^okdY^ jegdXZh^bV[didh^ciZoZ#C_Z\dkV`dcXZcigVX^_VcV_c^¯V_ZcVd`d&#%%%b YjW^cZ\YZ\Vigd«ZWV`iZg^_Z`d_ZgVo\gVßj_jdhiVi`Zj\^cja^]dg\Vc^oVbV! `Vd^¯^kdi^c_Z`d_ZhZ]gVcZi^bdhiVX^bV#>YjÕ^YjWa_Z!`dcXZcigVX^_V `^hZdc^`VdeZigVhiZ#HVYg¯V_8D _ZcV_kZÕ^jYjW^c^!VcV_c^¯^cVedkg«^c^! \YZhZbcd\dWg¯Zigd«^oVegdXZhZ[didh^ciZoZcZ\d«idhZgZhe^gVX^_db Y^hVc_ZbdhadWVßV#

;4)6)57:) Hd_Zjd`ZVc^bV^bdg^bVeg^hjicVjk^YjcVZaZ`ig^hVc^] ×Zhi^XV!iok#_dcV#CZ`^hjedo^i^kcd!VcZ`^cZ\Vi^kcd cVZaZ`ig^hVc^#CV_×Z«Õ^hj_dc^cVig^_jbV^]adgV!`d_^hj hVhiVkcZ`dbedcZciZ^dW^×cZ`j]^c_h`Zhda^cVig^_jb" ]adg^Y#Dc^×^cZd`d-*bVhZhk^]hda^jbdg^bV!Yd`_Z dhiViV`h`dgdjediejcdhi^egZYhiVka_ZchV×Zi^g^cV_×Z«ÕV _dcV/_dc^bVhja[ViV!bV\cZo^_jbV!`VaX^_jbV^`Va^_jbV#Hk^ dc^!oV_ZYcdhcZ`^bYgj\^bbVc_ZoVhijea_Zc^b_dc^bV! eg^hjic^hjjd`ZVc^bVjdYgZßZc^begdedgX^_VbV#HkV`^dY c_^]_Zediejcd_ZYcddWgVocdgVhedgZßZc©cVhjegdicZ`^b Ygj\^bhjehiVcX^_VbV`d_ZhjgVhikdgZcZjbdgh`d_kdY^!Va^ hjcZgVkcdbZgcdgVhedgZßZcZ#

I6AD¡:C?:J<A?:C>@6

Bcd\Zbdgh`Z¯^kdi^c_Z!`Vd«id_Z cVji^ajhYdaZ!`dg^hiZ`VgWdcViZ ^o\gVàZcZdYj\a_Zc^`V^`^hZdc^`V oV^o\gVYc_jhkd_^]a_j«ijgV#@VYV dcZj\^cj!a_j«ijgZhZiVad¯Z^ dWgVoj_jhZY^bZciZ!VcV`gV_j ^hZY^bZcicZhiZcZ#

EGD>OKDÁ6¹>>EDIGD6¹>@>H:DC>@6

HVYg¯V_`^hZdc^`Vjd`ZVc^bVoVk^h^ dYgVkcdiZ¯Z^obZàj`da^Ø^cZ`d_jcZ`^ dg\Vc^ob^!edejiVa\^!egd^okZYjegdXZhdb [didh^ciZoZ^`da^Ø^cZ`d_Z¯^kdi^c_Z!`Vd«id hjg^WZ!cVeg^bZg!edigd«ZoVY^hVc_Z#

G6O6G6C?:HDA>

>heVgVkVc_Zb&%a^iVgVbdgh`ZkdYZ YdW^_VhZd`d(*(\gVbVhda^YdaZ cVkZYZc^]kghiV#

BDGH@6KD96

0:)6421>-5)<-:12KZa^`^Wgd_hjehiVcX^_V`d_Zhjeg^hjicZjbVc_^b`da^×^cVbVjbdgh`d_ kdY^cZde]dYVc_ZoVgVhibdgh`^]dg\Vc^oVbV#Jdhcdk^aVcXV^h]gVcZ jd`ZVc^bV_ZÍideaVc`idc©b^`gdh`deh`^h^ic^!eajiV_jÕ^dg\Vc^ob^`d_^ YdW^_V_jZcZg\^_jjegdXZhj[didh^ciZoZ#OVhkd_gVhi^jbcd¯VkVc_Z`dg^hiZ hjehiVcX^_Z`Vd«idhjc^igVi^!\kd¯ßZ^[dh[Vi^#6`deg^cdhdk^]bViZg^_V egZhiVcZ!egZhiV_Z^c_^]dkgVhi0dWgcjid!c_^]dkdXkZiVc_Z[VoVcV\ad\gVhiV ^edkZÕVcd\Wgd_V_Vka_VhZhedkZÕVc^beg^cdhdb]gVca_^k^]bViZg^_V#>V`d bdgZYdW^_V^okZhcj`da^×^cjdk^]bViZg^_V^ocZ`^]^okdgV!`Vd«idhjgZ`Z! `dci^cj^gVc^X^`ajhjbdg^bV^d`ZVc^bVdWZoWZßj_Z\aVkc^eg^cdh#@VYV dg\Vc^ob^j\^cj!eVYV_jcVYcd!\YZhZc_^]dkdi`^kdgVo\gVßj_Z^dhadWVßV_j ]gVca_^kZbViZg^_Z#>oY^oVc_Zbbdgh`ZkdYZcVk^«Z!k^iVacZhjehiVcX^_ZhV bdgh`d\YcVk#hig#+%YdheZkV_jjkdYZ Wa^ojedkg«^cZ!\YZ^]`dg^hi^ ÍideaVc`idc#IV`dhZaVcVX dWcVka_V#

KD96@6DG6HIK6G6¹

CZgVkcdiZ¯VcVZaZ`ig^hVc_V jbdaZ`jajkdYZØ^c^_ZYdWg^b gVhikVØZb#GVhikVgVc_Zb^ oVYg¯VkVc_ZbcVig^_jb"]adg^YV jgVhikdgj!edo^i^kc^`gV_Zk^ bdaZ`jaVkdYZkZoj_jhZh _dc^bV]adgV!VcZ\Vi^kc^h _dc^bVcVig^_jbV#

1B>7:117,4)/)62?dc^`d_^\gVYZhda^jd`ZVc^bVYdheZkV_jjc_^]gVoa^×^i^b egdXZh^bV#CZ`Z_dcZ^ohiZcVhV`decV`^«V^he^gV^gVhikVgV!V edidbgZ`VbVYdheZkV_jjbdgZ#9gj\^YdheZkV_jjbdgZ ZbVcVX^_db^o]^YgdiZgbVac^]dikdgVk#hig#&--!^oegV«^cZ`d_j kZiVgcVcdh^hV`decV!^a^^okja`Vch`d\eZeZaV#OVhkV`^_dcedhid_^^egdXZh ÒdYaV\Vc_VÂ`d_^bhZdYhigVc_j_j_dc^gVhikdgZc^jbdgh`d_kdY^#Idbd¯Z YVWjYZ_ZYcdhiVkcdgVheg«^kVc_Zhda^cV`decjhkZYdiVad¯Zc_VgVoa^×^i^] _dcVcVbdgh`dbYcjjk^Yjb^cZgVaV#HkV`^_dc^bVdYgZßZcdigV_Vc_Z# Id_ZkgZbZoV`d_ZcZ`^_dcdhiV_Z gVhikdgZcjbdgh`d_kdY^egZcZ\d «idWjYZdYad¯Zc#?dc^dW^×cd dhiV_jgVhikdgZc^jbdgh`d_kdY^ kgadYj\d!dYcZ`da^`dhidi^cV \dY^cVYdcZ`da^`db^a^dcV\dY^cV#

A?J9>

6aZ`hVcYZgBZghZi&,,%©&-''!«kV_XVgh`^ ]Zb^×Vg^aZ`Vg!dWVk^d_Z_ZYcddYegk^] ^higV¯^kVc_V]Zb^h`d\hVhiVkVbdgV# CV_edocVi^_^_Zedhkdbdi`g^Õj^o&-&.# YVhZhk^\aVkc^_dc^jbdgh`d_kdY^ edejicVig^_jbV!]adgV^bV\cZo^_jbV cVaVoZjiV×cddYgZßZc^b^`dchiVcic^b egdedgX^_VbVjhk^bhkZih`^bd`ZVc^bV# CZegdbZca_^k^dYcdh^obZßj_dcV dYg¯VkVhZWZodWo^gVcVkVg^_VX^_Z jhVa^c^iZij^edocVi_Z^YVcVh`Vd eg^cX^e`dchiVcic^]egdedgX^_V#

C6HI6C6@6IDA6

]ZTVXcVSV_R a]Ze\R]RXf_R 7JEB

DkYZ_Zeg^`VoVccVhiVcV`VidaVd`d kja`Vch`d\dhigkV#JedØZi`jhZ`dgVa^ cVhZa_VkV_jjodWVajdhigkV^hikVgV_j^k^Øc^ \gZWZc\dgZ#KgZbZcdbdhigkdedhiZeZcd idcZ!Va^\gZWZccVhiVka_VYVgVhiZdWa^`j_jÖ^ WVg^_Zgc^\gZWZc\dgZYZhcd#CV`gV_j! dhigkdhVhk^bcZhiV_Z!Va^`dgVac^\gZWZc^ YVa_ZgVhiZdWa^`j_jÖ^VidaYZhcd#6ida^bd\j YVcVhiVcj^oWd\edgVhiVc^dkVbdgV#

>oWZa_^kVc_ZhZdYcdh^cV\jW^iV` Wd_Z`dgVaV`d_^\gVYZ\gZWZcZ!V`d_^ hZ_Vka_V`VYV`dgVac^eda^e^dYWVXZ h^Õj«cZdg\Vc^obZodd`hVciZaZ! dY\dkdgcZoVWd_j`dgVaV!^a^dc^hVbd dhiVcjWZoe^\bZciV#JZ`higZbc^b haj×V_Zk^bVdkdbd¯ZYV^oVodkZ hbgi`dgVaV#>oWZa_^kVc_Zbd\j jogd`dkVi^gVoa^×^i^×^c^dX^!bZßj `d_^bVhjega_Vc_Z^edgVhi iZbeZgVijgZkdYZ#JedhaZYc_^] cZ`da^`dYZXZc^_VoVWZaZ¯Zcd_Z cZ`da^`ded_VkVbVhdkcd\^oWZa_^kVc_V `dgVaVcVkZa^`^bedYgj×_^bVd`ZVcV#

<`cR]Z_RdeRg][R[f URcRdefZ`S]Z\f[f SRcZ[Vc_ZXcVSV_ Gf]\R_d\``decg` [Va`e`_f]` DcVUZ§_[Va`UcfÒ[V Zdaf_[V_`[V \cVÒ_[R\`^dXcVSV_R <`cR]Z_RdeRg][R[fUR cRdef_R^VdeZ^R_R \`[Z^ReR]RdZU`_`dV YcR_f

D7?6C?:C?6

CVdk^bhigVcVbVYVi^hjde«i^ i^edk^hgZY^cV#Eg^bZg^ocVY_Z ^oYZaVEA>I@6BDG6#

G6K6C<G:7:C @D9DHIGK6E6CI6G6

CVdkdbea^i`dbYZaj\gZWZcVj hgZY^«c_ZbYZajCjhVIZc\VgZk^YZhZ Wgd_cZkghiZ`VbZc^]`dgVaV^okZoYV#

8K:I6C?:EA6C@IDC6

CVdkdbhViZa^ih`dbhc^b`j H`V\ZgV`VkZoV^obZàjHZkZgcd\ ^7Vai^Ø`d\bdgVk^Y^hZXkZiVc_Z ÎideaVc`idcV!k^Ya_^kd`Vd i^g`^ocZbga_ZjkdY^#

Œ1>7<=73-)615)

H>A>8>?JBH@: 9>?6IDB:?:

Dk^h^Öj«c^dWa^X^ eaVc`idch`^] dg\Vc^oVbV^bV_j ÖZa^_h`Zo^YdkZdY h^a^`ViV#DcZbd\j YVgVhijhVbdV`d jbdgh`d_kdY^^bV Ydkda_cdh^a^X^_jbV#

EG6¡C?:C?:G:@6

EgV¯c_Zc_ZgZ`V_ZbZ]Vc^oVbedbdÖj `d_Z\_dc^bdgh`Zhda^^]gVca_^kZbViZg^_Z YdheZkV_jjd`ZVc#CVha^X^_ZgZ`VCddhV `d_VhZcVdWVa^@k^chaZcYVj6jhigVa^_^ ja^kVÓegVoc^ÃjbdgZ#

=>7

=>7,

6A:@H6C9:GB:GH:I

>O7:A?>K6C?:@DG6A6 ]RXf_R gf]\R_d\` `decg`

73-)6;3-;:-,1

0-512;31;);<)>57:;3->7,-

>OKDG>!D9A6<6C?:>G6OB:C6

(*

73-)6;3-;:-,16-

0-512;31;);<)>57:;3->7,-

57:;3)>7,)

73-)6;3-;:-,16-

¹DK:@DKJI>86?

()

87;<)6)373-)6)1376<16-6)<)

/-747/12)73-)6)

))

87;<)6)373-)6) 1376<16-6)<)

HIK6G6C?:@DCI>C:CI6AC:@DG:

IG6@6HID<KD¡Á:

DkZhad_Zk^iZhiZcZ!edocViZ `Vd[dgbVX^_ZigV`Vhid\\kd¯àV! hVYg¯Zd`h^YZ\kd¯àVhikdgZcZ jegkdW^icdbd`ZVcj`VYVhZ edkZÖVdhVYg¯V_`^hZdc^`V#

kdYdc^`V=^]Za^_jbV=ZWgodhjcZhiV_Va^j kVh^dc^!dhiVka_V_jÕ^hiVW^acjVibdh[Zgj^o\gVßZcjdY VodiV!j\a_Zc"Y^d`h^YV^kdYZcZeVgZ#?ZYVcYZdkdYZcZ eVgZ_Z`dcYZcodkVdYV_jÕ^iZ`jÕZkdYZ#HbVigVhZYV _ZedYgj×_Zd`ZVcVegZ×Zi^g^b^a^_VgYZ\dY^cVW^d ocVic^_^]gVobZgV#@V`dcZ`^bZiZdg^i^hVYg¯Z ^&*©'%kdYZ!egZiedhiVka_VhZ^YV_ZOZba_V egkdW^icdW^aViV`kd\hVhiVkV!Vi^bZ^d\gdbVc ^okdgoVhikVgVc_ZegkdW^icd\d`ZVcV#HVYg¯V_ kdYZcVOZba_^YdYVicd_ZedkZÕVceg^a^`db jYVgV`dbZiV#D`ZVc^hjbZhiV\YZ_Z hikdgZcegk^hadWdYVc`^hZdc^`!V edidbdWgVodkVc^^egk^¯^kdic^ dWa^X^oVhcdkVc^cVegdXZh^bV [didh^ciZoZ!egZcZ`^] (!*b^a^_VgYZ\dY^cV#

j\aVkcdbdY`dcYZcodkVcZkdYZcZeVgZ^oegkdW^icZVibdh[ZgZ!Va^^dYkdYZ`d_j hj^o`dhbdhVYdcZaZ`dbZiZ#@VYV_Zhidea_ZcbViZg^_VaY^[ZgZcX^gVcjkZgi^`VacZ had_ZkZjhaZYgVoa^`Vj\jhi^c^!OZba_^cV`dgV_ZW^aVjc^[dgbcd\hVhiVkV! dWd\VÕZcVaV`^bZaZbZci^bV^eajiVaV_ZcV\dgc_ZbdbdiV×j`d_^_Z hVhiVka_ZcdYb^cZgVaVkZÕZ\jhi^cZ#@Vhc^_Z_ZjhaZY^aV^]dg^odciVacV Y^[ZgZcX^_VX^_V!«id_ZYdkZadYddWgVodkVc_V`dci^cZcViVdYhiZcV! `d_ZhjedhVhiVkjhVhk^bYgj\V×^_ZdYdc^]^hedYd`ZVcV#

EdgZYid\V«id_Zjc_Zbj dW_V«c_ZchVhiVk d`ZVch`d\YcV!jdkdb YZaj\dkdg^hZ^d egdXZh^bV`d_^\V dWa^`j_j!egViZÖ^edhiVcV` d`ZVcV^egdbZcj c_^]dk^]gVobZgV^dWa^`V `gdo\Zdad«`dkgZbZ#

>7,)1)<57;.-:)

BdY^Î`VX^_V`dci^cZciVacZ`dgZ^ocVYedYgjØ_V jhedcVdbdiVØVdYad¯ZcV_ZjhaZYcZegZhiVcd\ JegdXZhjY^[ZgZcX^_VX^_ZaV`d^heVga_^kZ`dbedcZciZ ji^h`^kVc_VWVoVaiV^odbdiVØV!dY`d_^]hj b^\g^gVaZhj^ojcjigV«c_dhi^OZba_ZoV]kVa_j_jÕ^ dWgVodkVc^ed_Vh^oZaZc^]hiZcV`d_ZYVcVh kja`Vch`^bV`i^kcdhi^bV#CV_aV`«^\Vhdk^!edeji cVaVo^bdj_Zo\gjhk^]`dci^cZciVac^]«i^idkV#

D@:6C>HJC6O:BA?>D7G6ODK6C>EG:K>:D9×Zi^g^b^a^_VgYZ\dY^cV!

<:DAD<>?6D@:6C6

376<16-6<)46)37:) @dci^cZci^hj^o\gVßZc^dYkZa^`d\Wgd_VgVoa^×^i^] C6?HI6G>?:HI:C: kghiVhiZcV/\gVc^iV©bV\bVih`^]hiZcV!dYcZ`^] DkZhZY^bZcicZhiZcZ cVaVoZhZcVdhigkj7VÎc! hZY^bZcic^]hiZcV!^dYbZiVbdg[c^]!`d_ZcVhiV_j `d_Z_ZYZd@VcVYh`d\ VaiZgVX^_dbbV\bVih`^]^hZY^bZcic^]#HkZdcZ «i^iV#CV_hiVg^_ZhiZcZ hVYg¯Zejcd`kVgXV!b^cZgVaV`d_^^odhiV_ZjhiZcVbV cVOZba_^hjcZ`VYV«c_^ d`ZVch`Z`dgZ#EgkV`dci^cZciVacV`dgVdWgVodkVcV_Z \gVc^i^hiVg^d`d k^«Z`gVic^begdXZh^bVhiVeVc_V!]aVßZc_V^gZX^`a^gVc_V (!-b^a^_VgY^\dY^cV^ d`ZVch`Z`dgZid`dbegdXZhVkja`Vch`ZV`i^kcdhi^`d_V cVaVoZhZcVhiVW^ac^b `dci^cZciVac^b«i^idk^bV# _ZW^aVYVaZ`d×Z«ÕV^^ciZco^kc^_VcZ\dYVcVh#HkV`^ X^`ajhYdYVkVd_ZcdkZ`da^×^cZiZ¯^]`dbedcZcViVj dbdiV×!VaV`^]j`dgj#Egk^b^`gd`dci^cZci^dWgVodkVc^hjhjYVgVc_Zb^ hiVeVc_ZbbVc_^][gV\bZcViV`dgZ#OVYZWa_Vc_Z`dgZYdkZad_ZYdhiVeVc_V jc_Zcd_dhcdk^^dWgVodkVc_V\gVc^ih`^]bV\b^!Vedidb^\gVc^id^Yc^] bV\bVih`^]hiZcVjWVo^`dgZ#Edkg«^ch`dgVheVYVc_Z_ZjWgoVadegdXZh dWgVodkVc_V`dci^cZciVacZ`dgZ!oVYg¯VkV_jÕ^cV_diedgc^_Z`dbedcZciZ! edeji`kVgXV!Yd`hjaV`dgVhikdg^kZ`dbedcZciZYdheZaZjd`ZVc#

)*

EGKD7>IC6O:BA?6

OZba_V_ZjedØZi`j^bVaV YjWd`Zd`ZVcZ!ejcdkja`VcV^ `dci^cZciVacj`dgjØ^_VhZ edkg«^cVhiVacdjkZÖVkVaV# D`ZVc^hjedhiVa^haVc^`Vhc^_Z! _Zghjjid`jegdXZhV gVheVYVc_VhiZcVcVedkg«^c^^ eg^cdhjcZ`^]`dbedcZcViV!j kdYjYdheZa^dYgZàZc^b^cZgVa^#

73-)6;3)37:) D`ZVch`V`dgV^bVkZÕj\jhi^cjdY`dci^cZciVacZ!oWd\ ×Z\Vedc^gZ^iZ¯ZeajiVdY`dci^cZciVacZ#Jhj«i^c^!^_ZYcV ^Ygj\V`dgVeajiV_jedÒeaVhi^×cdbÂ\dgc_ZbdbdiV×j! eg^×Zbj_ZoWd\kZÕZ\jhi^cZ^iZ¯^cZ!d`ZVch`V`dgV YjWa_Z44#DcV_ZgZaVi^kcdiVc`V!cV_k^«Z&&`bjedgZßZc_j h'*©,%`bYZWZadb`dci^cZciVacdb`dgdb#J\aVkcdb_Z ^o\gVßZcVdYWVoVaiV!bV\bVih`^]hiZcV`d_Z^bV_jbVc_Z h^a^X^_jbVdYhiZcV`dci^cZciVacZ`dgZ!Vk^«Z`VaX^_jbVdY hiZcVdbdiV×V#7VoVaicVaVkVcVhiV_ZegdXZh^bVhiVeVc_Videad\ bViZg^_VaV\dgc_Z\dbdiV×Vjjhadk^bVYZ`dbegZh^_Z#9d YZ`dbegZh^_ZYdaVo^^hedYodcVcVej`a^cVg^[iVj`dg^!`Vd!cV eg^bZg^hedYhgZYc_dd`ZVch`^]\gZWZcV!Yj¯`d_^]hZaVkV^oa^kV hikVgV_jÕ^cdkjd`ZVch`j`dgj#

Dkded\aVka_Z^bVYkVYZaV#JKD9J¡>KDIJD@:6CJedhkZÕZc_Z Z`dad\^_^^^hidg^_^¯^kdiVjbdg^bV!`Vd^cV×^cjc_^]dkZ`aVh^Í`VX^_Z# HaZY^de«^gc^_^YZd86GHIK6D@:6CH@D<HK:I6!edYZa_ZccVYdbZcZ ^a^XVghikV!V`dYW^a_cd\^¯^kdi^c_h`d\hkZiV_Z^okg«ZcVYVa_V`aVh^Í`VX^_V cVbVc_Z\gjeZ#Jhk^bhaj×V_Zk^bV_Zde«i^egZ\aZYdg\Vc^oVbV`d_^ hV×^c_VkV_j\gjejegVÕZcegdÍadb^oVWgVcZkghiZ#Ed×^c_ZcV_bVc_^b dWa^X^bV¯^kdiV!`Vd«idhjWV`iZg^_Z^Vg]Z_Z!VoVkg«VkVhZ¯^kdi^c_h`^b XVghikdb#

HIGJ@IJG6D@:6CH@D<9C6

Ig^WVoVaicVhad_V©jd`ZVch`d_`dg^gVoa^`j_Zbd ig^had_Vhad_WVoVaic^]aVkV!YV_`dkV^had_ \VWgdkV`d_VhjdYdbdiVØVdYkd_ZcV Bd]dgdk^Ø^ÖZk^bBd]dY^h`dci^cj^iZidb#9Zd \dgc_Z\dbdiVØVjo\gVc^Xjh`dgdb!oV_ZYcdh c_db\gVY^`gjija^idh[Zgj#EadØZa^idh[ZgZÓ`a^oZÃ edVhiZcdh[Zg^`d_V_ZjÓeaVhi^ØcdbÃhiVc_j# EZg^Ydi^i^hjcV_oVhijea_Zc^_ZhiZcZ jdbdiVØj#>o\gVàZc^hjdYh^a^`ViV B\!;Z^Ygj\^]bZiVaV#CVedkg«^c^ oZba_Zed_Vka_j_jhZeg^a^`db ^oY^oVc_VYZadkVd`ZVch`Z`dgZ! `VddkYZcVC_j[VjcYaZcYj @VcVYV^a^`Vd[gV\bZci^ 

KJA@6C>6C96

HViZa^ih`^hc^bV`kja`VcVhV VcYZo^ih`dbaVkdb!`d_V_ZedhVhiVkj ^obZàjhiZcVd`ZVch`Z^`dci^cZciVacZ `dgZ#

+1:3=4)+12)13415)

9DB:C :j`VgnV

**

KZiVgbd¯ZcVkZa^`d_edkg«^c^d`ZVcV YjkVi^j_ZYcVØZcdbWgo^cdb^j^hidb egVkXj#OWd\id\VhZid`dbeadk^YWZ YVc^bVbd¯ZYg¯Vi^_ZYgdj^hidb edad¯V_j#

8>G@JA68>?6>@A>B6

JdkdbYZajeg^`VoVcV_Z \adWVacVX^g`jaVX^_V!`V`dj YjW^c^!iV`d^jedkg«^ch`^b YZadk^bVd`ZVcV#IV`dàZhZj c_Zbjde^h_j_Z`a^bVd`ZVcV^ gVoa^Ø^i^cVØ^c^cV`d_Zd`ZVc^ Vibdh[ZgVji^Øj_ZYcdcVYgj\d#

)<57;.-:;3- -412JhaZYHjc×Zkd\ogV×Zc_V!kVoYj]jVibdh[Zg^cZegZhiVcd @GJ¡C:·:A>?: `gj¯^d`dOZba_^cZadeiZjig^\^\Vcih`ZÕZa^_Z!`d_ZhZ cVo^kV_jVibdh[Zgh`ZÕZa^_Z#=VYa^_ZkZÕZa^_ZhikVgVidea^ kVoYj]Wa^ojZ`kVidgV`d_^hZedY^¯Z!]aVY^jk^«ZbYZaj Vibdh[ZgZ^edidbhej«iVjhjeigdeh`^bedYgj×_^bV \Zd\gV[h`Z«^g^cZd`d(%®H^?!dYV`aZ`gZÕZcVoVY `VZ`kVidgj#;ZgZadkZÕZa^_ZhikVgVkVoYj]`d_^hZY^¯Zj hjWedaVgcdbedYgj×_j+%®H^?!]aVY^^eVYVjhjeigdeh`dbedYgj×_j! dYV`aZedcdkd`gZÕZcVoVY`Vedadk^bV#EdaVgcZÕZa^_ZhikVgV_jkVoYj«cZ bVhZ`d_ZhZY^¯j^ocVYedadkV^`gZÕjegZbVZ`kVidgj#

37:1741;7>-.-3)< 6ibdh[Zgh`ZÕZa^_Zegdjogd`j_j`gZiVc_Z kVoYj]VjegVkXjhZkZg"_j\!Va^_ZiV_egVkVX cVgj«Zc@dg^da^hdk^bZ[Z`idb`d_^cVhiV_Z `VdedhaZY^XVgdiVX^_ZOZba_Z#@V`dhZ OZba_VcZegZhiVcdd`gZÕZ!egdkZg^i^hb^hVd kVoYj«c^]bVhV`d_Zhjjed`gZijYdaVo^Yd dYhijeVc_VdYegVkXVhZkZg"_j\#KVoYj]h`gZÕZ `V^hid`jj`da^`dejij_ZdYZ`kVidgV!dYcdhcd `VoVeVYjV`dhZ`gZÕZ

H@G:I6C?:K6O9J=6

@dg^da^hdkZ[Z`ViYdkdY^Yd `VZ`kVidgj#@dg^da^hdk id\VYVhkZkVoYj«cZbVhZ Z[Z`Vi_Zeg^k^YcV!VcZ cVhZkZgcd_]Zb^h[Zg^h`gZÖj hikVgcVh^aV#C^_ZYcV jYZhcddYedØZicd\egVkXV! hikVgcVh^aVcZbd¯Z Yd`cV_j¯cd_]Zb^h[Zg^ ji^XVi^cVkZiVg# h`gZÖjjaZkd#

86GHIKD 6c^bVa^V

DI@G>·6

H6I:A>IH@>HC>B6@ @gZiVc_Zd`ZVch`^]kZigdkVegVi^ hZedbdÕjjgZßV_V`d_^hZodkZ h`ViZgdbZiVg!V`d_^_ZedhiVka_ZccV CVh^chViZa^i@k^`H`ViYZhcd# Id_ZgVYVgh`^jgZßV_ `d_^bZg^Wgo^cj ^egVkVXkZigV#

)<57;.-:;318:1<1;)31>-<): JW^ad`dbYZajd`ZVcV\YZhZkVoYj]hej«iVcVc^¯Z!dW^×cdjhjeigdeh`^b \Zd\gV[h`^b«^g^cVbV!hikVgVhZodcVedk^«Zcd\Vibdh[Zgh`d\eg^i^h`V©Vci^X^`adc# IVbd\YZhZoV\gZ_VckVoYj]Y^¯Z!cVhiV_jedYgj×_Vc^h`d\eg^i^h`V©X^`adc^^a^ YZegZh^_Z#DW^×cdhZdWgVoj_jWa^ojZ`kVidgV^jhjWedaVgc^b\Zd\gV[h`^b«^g^cVbV# 8^`adc^^Vci^X^`adc^oV_ZYcddbd\jÕVkV_jcVhiVcV`kZigV!cZegZ`^Ycd`gZiVc_Z kVoYj«c^]bVhV`d_Z_ZegdbZca_^kd#CVhZkZgcd_]Zb^h[Zg^ 8>@ADC>>6CI>8>@ADC> kVoYj]hZd`dVci^X^`adcV`gZÕZjhbZgj`VoVa_`ZcVhVij! KVoYj]hZ`gZÖZ^oedYgjØ_V Vd`dX^`adcVjhjegdicdbhbZgj#CV_j¯cd_]Zb^h[Zg^ k^hd`d\jedYgjØ_Zc^h`d\ h^ijVX^_V_ZhVhk^bdWgcjiV#Ad`VacZegdbZcZkVoYj«cd\ Vibdh[Zgh`d\eg^i^h`V!Va^ eg^i^h`Vbd\jji^XVi^cV`VgV`iZgegZdkaVßj_jÕ^]kZigdkV# _Zid`gZiVc_Zhe^gVacd CVgd×^idhj×ZhiZegdbZcZhcV\Z^egVkXVkZigV^oVokVcZ oWd\@dg^da^hdkd\Z[Z`iV# Wgo^b`gZiVc_ZbX^`adcVegZ`dd`ZVcV#

Hc^bV`daj_Zj6iaVci^`j hVhViZa^iV@k^`H`Vi0 cVgVcY¯VhidbWd_db dWZaZ¯ZcVhjeda_V\YZ _ZkZiVgcV_hcV¯c^_^#

8:-7>4)ª=2= 1>-<:7>1 KZigdk^`d_^cVhiV_jjhaZYgVoa^`VjkVoYj«cdbeg^i^h`j^`d_^hZbdY^Í`dkVc^ @dg^da^hdk^bZ[Z`idbcVo^kV_jhZhiVac^^a^egZdkaVßj_jÕ^kZigdk^#Jigdeh`^b ^hjeigdeh`^bedYgj×_^bV!kVoYj«cZbVhZ`d_ZhZ`gZÕjegZbVZ`kVidgj j=VYa^_Zkd_ÕZa^_^h`gZÕjcVYZhcd#IdhjiV`dokVc^eVhVi^#Dc^ dWj]kViV_jhZkZgd^hid×cZeVhVicZkZigdkZcVhZkZgcd_ ]Zb^h[Zg^!^_j\d^hid×cZeVhVicZkZigdkZcV_j¯cd_ ]Zb^h[Zg^#CVk^«^b\Zd\gV[h`^b«^g^cVbV!kVoYj«cZ bVhZj;ZgZadkd_ÕZa^_^edk^_V_jcV^hid`!hikVgV_jÕ^ oVeVYcZkZigdkZ#CV_j¯cd_]Zb^h[Zg^dk^kZigdk^ YjkV_jhVoVeVYVcV^hid`^cZhi^¯jYd`decV# CZ\YZd`d)%®_j¯cZ\Zd\gV[h`Z«^g^cZcVaVoZ hZiok#joWjg`VcVedYgj×_VbdgV#JedaVgc^b gZ\^dc^bV!kZigdk^edk^_V_jcVoVeVYeg^ `gZiVc_jdYedadkV#EdocVi^hj`VdedaVgc^ kZigdk^©hZkZgd^hid×c^^_j\d^hid×c^# egZiZ¯cd idead

ad`Vacd44 idead ad`Vacd44 ]aVYcd

I>EK:IGDK6

Jid`j\dY^cZ!cVkZÖZbYZaj d`ZVcVYjkV_jeVhVi^^oVeVYc^ kZigdk^#>ojoZiV`_ZhZkZgc^YZd >cY^_h`d\d`ZVcV©\YZkaVYV bdchjch`V`a^bVeVYdaVo^Yd hZodch`^]egdbZcVegVkXV kZigV#

96C>@>CD·C>@

Ad`Vac^kZigdk^!`d_^YjkV_jjeg^dWVacddb edYgj×_j!`VdWVa^^a^dYdWVaZ!edocVi^`Vd edkZiVgX^^a^aV]dg^!jdW^×V_Zc^hjjjhadk^bVideaZ! hjc×VcZ`a^bZ#EdkZiVgVX`d_^YjkVhVbdgV`V dWVa^!edocVi^`Vdbdgh`^edkZiVgVX!gVok^_VhZj id`jYVcV!`VdedhaZY^XVbcd\dWg¯Z\oV\gZkVc_V `decVcZ\dbdgV#CV^bZ!^`decd^bdgZ VehdgWj_jHjc×ZkdogV×Zc_Z!Va^Yd`hZcVbdgj kZa^`V`da^×^cVVehdgWdkVcZideadiZdYgV¯VkV`gdocZocViVcedgVhiiZbeZgVijgZ! cV`decj_ZiV_gVhiiZbeZgVijgZZk^YZciVck#hig#((#@VYVhZ`decdoV\gZkV! dcd\gZ_Z^kVoYj]^ocVYiaV!oWd\×Z\VhZideVdkVoYj]edY^¯Z!VcVc_Z\dkd bZhidYdaVo^]aVYc^_^kVoYj]hVbdgV#JkZ×Zgc_^bhVi^bV^jid`jcdÕ^!YZ«VkV K:IGDK>I6D76A6 hZhjegdicd#@decdhZ]aVY^Wg¯Z!VbdgZ_Z^YVa_ZoV\gZ_Vcd^cVhiVka_VYV CVdWVaVbVidea^]edYgjØ_VØZhidhZbd¯Z eg^bZi^i^ocVØV_VceVYiZbeZgVijgZdYedYcZkV! egZYV_ZideadijkVoYj«c^bbVhVbV^ocVYedkg«^cZkdYZ#IVYVhZoV\gZ_Vc _ZgkZiVghVbdgVYdcdh^]aVYc^_^kVoYj]#J kVoYj]^ocVYbdgVedY^¯Z^Òjh^hVkVÂ]aVYVckVoYj]hV`decV#DkV`dcVhiV_Z kZØZgc_^bhVi^bV!`Vd^jid`jcdÖ^!`VgV`iZg^" edkZiVgVX`d_^YjkVhVbdgVcV`decd!^edcZ`VYhZcVo^kV`decZc^edkZiVgVX# hi^Øcd_ZYVkZiVgbZc_VhbZg# ,+

I6A6H>HJED@G:I>kdYZjd`ZVcj`d_^egZcdhZ

ZcZg\^_jhV_ZYcd\bZhiVcVYgj\d#CVbVcV_edocVi^_^ iVaVh^_Zhjdc^`d_^edY^¯j^hej«iV_j×VbVXcV dikdgZcdbbdgj!Veg^jYVgjcVdWVajgVh^eV_jhZ^ adbZ0iZiVaVhZegdjogd`j_ZkZiVgcVdikdgZcdbbdgj# JdhiVaZkghiZiVaVhVheVYV_jXjcVb^!`d_ZcV_×Z«ÕZ ^oVo^kV_jedYkdYc^oZba_digZh^k#hig#*&^jcjigV«c_^ iVaVh^!`d_^hZ`gZÕjedYkdYdb!^obZßjkdYZc^]bVhV# Ea^bV^dhZ`Vk#hig#,-!iV`dßZhjkghiViVaVhV#

7*:)B7>)62-<)4);)

dZdeV^kR gRcV_[V

Dk^h^Öj«c^iVaVh^k^hd`^hjhkZ\V cZ`da^`db^a^bZiVgV!ViVaVhcV Yj¯^cV^b_Z^hedY)Xb#

IF?H7BD7 B@KžJKH7FK£7

BZ«Vc_ZbYkV_j^a^k^«ZkZa^`^]iVaVhVØZhid cVhiV_jY¯^cdkh`^^a^ÓcZhiV«c^ÃiVaVh^#?ZYVc iV`VkiVaVh!Ø^_Vk^h^cV_ZegdXZc_ZcVcVcZ`^] &,b!hc^ba_Zc_Zj6iaVcih`dbd`ZVcj&.-+# \dY^cZ#Dc_ZgVoW^dWgdYcVha^X^!hVk^_V_jÖ^ bjjcVoVYegZYc_^_VgWdaoVd`d'%•#

JjoWjg`VcdbbdgjiVaVh^hj k^h^cZ&%©*%Xb!ViVaVhcZYj¯^cZ hjdY(Yd&'b#

]ZXR^V_e

,74)B)36)7*)4=

EDIEJCDG6OK>?:CD! C:HI6CDBDG:

6)8:-,7>)62-<)4);) Jodc^jYVgVhikVgV_jhZ^bZßjhdWcdbZ«V_jgVoa^×^iZkghiZiVaVhV!Ygj\V×^_^] iVaVhc^]Yj¯^cV#@V`dhZ«^gZdYdkZodcZ!iVaVh^edhiV_jegVk^ac^_^!jgZßZc^_^ jed\aZYjkZa^×^cZ^dWa^`V#9ddkd\jgZß^kVc_VYdaVo^_Zg_ZWgo^cViVaVhVcV dikdgZcdbbdgjiZhcdedkZoVcVhiVaVhcdbYj¯^cdb#GVoa^×^iZ\gjeZiVaVhV `gZÕjhZgVoa^×^i^bWgo^cVbV^cViV_cV×^ceg^gdYcdhdgi^gV_j!\gje^«jegZbV iVaVhcd_Yj¯^c^/cV_kZÕ^^cV_Wg¯^iVaVh^hjcVegZY!Yd`hj^oVbVc_^iVaVh^!`d_^hZ hedg^_Z`gZÕj#CVdkV_cV×^cjhedhiVka_VhZegVk^acdhij`gZiVc_jiVaVhV^a^iVaVh" Vc_Z#EdkgZbZcdbZ«Vc_Z\gjeViVaVhVcVhiVa^]`VdedhaZY^XVgVoa^×^i^]higj_Vc_V YdkdY^YdhikVgVc_VcZjdW^×V_Zcd kZa^`^]!ÒcZhiV«c^]ÂiVaVhV#IVaVh^`d_Z hikVgVkZiVgcVegZYj_jegZ`ddikdgZ" cd\bdgV`dchiVcicdbWgo^cdb!cV `d_jcZji^×ZYjW^cVbdgV!hkZYd` cZhi^\cjYdea^i`ZhgZY^cZ#9jW^cV ji^×ZcVWgo^cjcVegZYdkVc_VhVbd `dYiVaVhVZ`higZbcdkZa^`^]iVaVhc^] Yj¯^cV©XjcVb^_V# IVaVhVc_Z_Zc^okZa^`^]!gVkcdbZgcd gVhedgZàZc^]iVaVhV`d_^hZbd\jegVi^i^ hidi^cVbV`^adbZiVgVYVa_ZdYdaj_Z`d_V^]_Z hikdg^aV#C_^]dkZiVaVhcZYj¯^cZ`gZÖjhZdY cZ`da^`dYZhZi^cVYdcZ`da^`dhidi^cVbZiVgV#

C6<DB>A6K6C?: >ADBA?:C?:

9dcV\db^aVkVc_V @VYVhZiVaVh^eg^Wa^¯VkV_jdWVa^!`gZiVc_V`d_Vhj egdjogd`dkVa^jYjWa_^bYZadk^bVhijeV_jj^ciZgV`X^_jh iVaVhVYdaVo^`VYV iVaVh^hi^\cjjea^i`j bdgh`^bYcdb#IdYdkdY^YdjhedgVkVc_ViVaVhV^haV\Vc_V hgZY^cj#Eg^idbZ!^ \gZWZcViVaVhV_ZYc^]egZ`dYgj\^]©Z[Z`Vi`d_^_ZedocVi Wgo^cV^iVaVhcVYj¯^cV deVYV_j!Yd`hZk^h^cV `Vd\db^aVc_Z#EZg^dYViVaVhVhZeg^idbZcZbZc_V!Va^ dc^YdW^_V_jcVk^h^c^_ZghZZcZg\^_VhkV`d\iVaVhVhVW^_V iVaVhVedkZÖVkV#@VY \gZWZciVaVhVedhiVcZ cV`gVÕZ]dg^odciVacdgVhid_Vc_Z!VcV`gV_jhZiVaVh^adbZ# hjk^«Z`dh^higb!dc Edhid_ZYkV\aVkcVcV×^cVadba_Zc_ViVaVhV#CV hZedk^_V^adb^# oVgVkc_Zc^bdWVaVbVYdaVo^YdiV`dokVcd\egZa^kVc_V iVaVhV/\gZWZc^iVaVhVadbZhZ^jdWa^`jhiZeZc^XVeg^Wa^¯VkV_jdWVa^!edhiZeZcd \jWZÕ^ZcZg\^_j#@dYd«ig^]dWVaV_Vka_VhZiok#jgVc_Vc_ZiVaVhV#<gZWZc^iVaVhV hZjk^_V_j!eVYV_jegZ`diVaVhcd\[gdciV`d_^hZ`gZÕZjcVegZY!YVW^ dY_ZYcdbXZdiVaVh oVgdc^d#EdYdaVh`jcV dWVajiVaVh^hZbd\j^ egZaVbVi^#CViV_cV×^c hZZcZg\^_ViVaVhV `dcXZcig^«ZcV ^hijgZc^bYZadk^bV `decV!gidk^bVk#hig# +(^dWa^`j_ZcZ`Z i^edkZeaV¯Vk#hig#&%+# ADBI6A6H6

9daVh`dbjoVa_ZkdbZàZc gidk^bViVaVh^hZadbZ hVk^_V_jhZ_ZgY^_Zadk^ [gdciZiVaVhVcZhi^¯j ^hidYdWcdjea^ÖV` ^^hidYdWcdcZjhedgVkV_j#

OC6¹6?O6¹DK:@6

?6=6C?:C6I6A6H>B6 @VYViVaVhhi^\cZcVed\dYcddWa^`dkVcj eaV¯j!dcbd¯ZYVegd^okZYZiVaVhZ`d_^hj kZdbVed\dYc^oVhjg[dkVc_Z#BVa^iVaVh^ `d_^hZegZa^kV_j^adbZ^YZVac^hjoV cZ^h`jhcZed×Zic^`Zhjg[ZgZ!Yd`dc^ ^h`jhc^_^igV\V_joVkZa^`^boV\c_jgZc^b iVaVh^bV`d_^hZadbZjdWa^`jÒijcZaVÂ! jcjiVg`d_Z\bd\jYVhjg[j_j#OV hjg[dkVc_Z_ZedigZWcdYVadba_Zc_ZiVaVhV cVhijeVb^gc^_Z!^a^cVaZkd^a^cVYZhcd# CVha^X^k^Y^bdhjg[ZgV`d_^cV=VkV_^bV _V«ZcViVaVhj`d_^hZadb^cVYZhcd©iVaVh hZadb^haZkVcVYZhcd^oVhjg[ZgV#

BZ`j«X^hYkdhigj`^b `Ve`dbhbZ«iZc^hj jcjiVga_j«ijgZ`d_V^bV YkZedadk^cZYZhcd^o `d_ZhZegj¯V_jh^[dc^ b^«^ÖcVdhcdkV#A_j«ijgj dikVgV_j^oVikVgV_j VWYj`idg^b^«^Ö^ žAEB@A78?L7BL?7 oVikVgVØ^!docVØZc^ cVeg^`VojVcVidbh`Z higj`ijgZiZaVYZhcd#

JKD9J<GJEJ

O6<C?JG:C>I6A6H>

Ó7VgZaÃ^a^ÓijcZa"iVaVh^Ãedejidkd\! cVhiV_j`VYViVaVh^`d_^hi^¯jcVdWVaj ^bV_jkZa^`jZcZg\^_j#Bdgh`dYcdbdgV W^i^ikgYd^kZdbVhigbd#

I6A6H6C?:

=>7,

cRUf]R

6C6IDB>?6@DA?@: JO7JG@6CDBDG:

KZiVg_VØ^cZegZ`d+%`b$]bd¯Z _V`dYVjoWjg`VbdgZ^hikdg^iVaVhZ k^hd`Z^edcZ`da^`dbZiVgV# C:HI6C>I6A6H>

`\`

de`aR]`

Jd`k^gjegdhidgV\YZhZiVaVh^ dWgVoj_jj\aVkcdb_Zbdgh`V edkg«^cVhVhk^bcZjgZàZcV©«id _ZedhaZY^XVbZ«Vc_ViVaVhV gVoa^Ø^iZkZa^Ø^cZ^iVaVhcZ Yj¯^cZ#9Va_ZdYdkZodcZ!iVaVh^ hZ\gje^«jegZbVWgo^c^!oWd\ ØZ\VhjiVaVhcV`gZiVc_Vbcd\d egVk^ac^_V#

@VYVhZiVaVh^`gZÖjededkg«^c^bdgV! ØZhi^XZkdYZcZ`gZÖjhZjcVegZY!oV_ZYcd hViVaVh^bV#DcZhZ!jhikVg^!`gZÖjj`gj\# >hedYedkg«^cZkdYZdk^`gj\dk^hjhkZbVc_^ hedkZÖVc_ZbYjW^cZ!VcVYjW^c^`d_V_Z dieg^a^`Zedadk^cVgVhid_Vc_V^obZàj\gZWZcV iVaVhcZYj¯^cZØZhi^XZkdYZb^gj_j#

6C6IDB>?6 <6HIGDED96

a]R§eR_RUfa][R

Òf]_Z aZaR\

;DGB>G6C?:I6A6H6

@G:I6C?:¹:HI>8:

§\cXV

daZcR]_R ][f§efcR

=>7,

EdgZYegVk^ac^] `gZiVc_Vea^bZ^dhZ`Z! cVkZYZc^hj^ edgZbZÖV_^dk^] `gZiVc_V^cVØ^c c_^]dkd\«^gZc_VcV edkg«^c^jk^YjiVaVhV#

KZÕ^cVbZ`j«VXV^bV\aVkj!bZ`jiZaZhcjbVhj!^b^«^ÕVkjdhcdkj# Dhcdkj[dgb^gVedkg«^cVYdc_Z\YZaViZaV^edbV¯Z^bYVhZ`gZÕj# BZ`j«X^^bV_jiok#]^YgdhiVi^×`^h`ZaZi©c_^]dkViZaVedYg¯VkV jcjiVgc_^eg^i^hV`iZ×cdhi^!VcZ×kghih`ZaZi#Hk^bZ`j«X^^bV_jeaV«i! iZaZhc^had_`d_^ed`g^kV\dgc_^YZdiZaV^`d_^bd¯Z^a^cZbd¯ZYVaj×^ a_j«ijgj#A_j«ijgVbZ`j«VXVhYkV`Ve`V«`da_`Z^hgdYcZkghiZ^bVYkZ edadk^cZhed_ZcZo\adWdb0dcZbd\jW^i^×kghidoVikdgZcZhcV¯c^b b^«^Õ^bVoVkgZbZdhZ`Z!^a^V`d^boVegZi^deVhcdhi#OVgVoa^`jdY «`da_`^!dhiVaZkghiZ^bV_j]gVeVkVjhiV!^a^gVYjaj!`d_V_Zhkd_hikZcV bZ`j«X^bV#<aVkdcd«X^]dWdic^XZa^\c_Z^h^eZ^bV_j`a_jcVhiZ ×Za_jhi^^e^e`Z!Va^kZÕ^c^c_^]cZYdhiV_Za_j«ijgV!Yd`kZÕ^cV\VhigdedYV <DA>?6IC6<G:7:CJ Igdeh`VY¯^cdkh`V«`da_`VcV_kZÖ^ ej¯Zk^^ej¯Zk^\daVÕ^^bV_j_ZYcja_j«ijgj#@dYej¯ZkVdcV_Z _ZbZ`j«VXha_j«ijgdbhYkV dW^×cdhe^gVacV!Va^bd¯ZW^i^`dcjhcV`dYYgj\^]dWa^`V!`Vd«idhj `Ve`V#C_ZcegZØc^`cZ`VYV_ZkZÖ^ dY&b!ViZ«`V_Zdieg^a^`Z''%`\# eg^aZeX^#

@S`[V_aR_V]a`\Rkf[V ^Vde`XcfaV`\`[`[[V cVÒf`\gZcV_`SV]` f\]RdZÈ\RTZ[Za` YZ[VcRcYZ[d\`^cVUf

@6E>A6GC>I6A6H>·>

<gjeViVaVhVhVhid_^hZdYcZ`da^`d\gZWZcVkg]dkV`d_^hjgVoYkd_Zc^jYda^cVbV Yda_VbV#K^h^cViVaVhVcVo^kVhZVbea^ijYV!VgVhid_Vc_Z^obZßjYkVhjhZYcV \gZWZcV_ZhiZiVaVhcVYj¯^cV#KgZbZedigd«Zcd^obZßjYkVhjhZYcV\gZWZcV _ZeZg^dYV#@aVh^Í`VX^_ViVaVhVoVhcdkVcV_ZcVc_^]dk^beZg^dYVbV! eVgVoa^`j_ZbddcZcV_bVc_ZiVaVhZ!iVaVh^ÕZ!×^_^eZg^dYZhj^hedY %!*hZ`jcY^!YdXjcVb^_V^ea^bh`^]iVaVhV×^_^eZg^dYZhZbZgZj b^cji^bV^hVi^bVVc_^]dkVYj¯^cV^ocdh^hidi^cZ!eV^]^a_VYZ `^adbZiVgV# >obZßjdkVYkVZ`higZbcVhaj×V_VhjkVadk^^kZa^`^iVaVh^!YkZ cV_egZedocVia_^k^_ZkghiZedkg«^ch`^]iVaVhV#D`ZVch`^iVaVh^edcV«V_j hZ`VdogVX^hkZiadhi^/dc^hZdYW^_V_j^a^adbZ`VYcV^ßjcVcZ`j egZegZ`j!`Vd«idhj!cVeg^bZg!dhigkV#@VYVhZgVoa^×^iZkghiZ iVaVhVhgZicj!dc^hZ^a^Ydejc_j_j!`VYYdW^_V_jcVhcVo^!^a^_ZYc^ Ygj\Zedc^«iVkV_j#

EA>B:>I6A6H>

)6)<7512)

@VYVkZiVgigZc_Zb^eg^i^h`dbegZYV_ZZcZg\^_jedkg«^c^bdgV!dchikVgV iVaVhZ#@V`dkZiVgYdW^_VcVhcVo^!gVkcV^b^gcVedkg«^cVbdgVedhiZeZcd egZaVo^jcZgVkcj^joWjg`Vcj#EgkdhZhikVgV_jbVa^!`gVi`^iVaVh^Õ^!edidb kZÕ^iVaVh^!`d_ZodkZbdkVadk^#IVaVh^cVhiVka_V_jYVhZedkZÕVkV_j!YVgVhij! eg^×Zbjc_^]dkZY^bZco^_ZoVk^hZdYig^[V`idgV/_V×^cZWgo^cZkZigV! igV_Vc_VkZigV^edkg«^cZd`ZVcV^ocVY`d_ZkZiVgYjkV!dYcdhcdedkg«^cZ jYVgV#@VYVhjiVaVh^kZa^`^!`Vd«idbd\jYVWjYjjjhadk^bVWgod\kZigV ^kZa^`Zedkg«^cZjYVgV!`V¯ZbdYV_Zedkg«^cV bdgVÒjediejcdhi^gVok^_ZcVÂ#De«iZhiVc_Z edkg«^cZbdgVbd¯ZYVWjYZ^ogV¯Zcd`gdo kgZYcdhik^h^cZiVaVhV©`d_V_ZYZÍc^hVcV`Vd egdhZ×cVk^h^cV_ZYcZigZÕ^cZcV_k^«^]iVaVhV# CVeg^bZg!jediejcdgVok^_ZcdbbdgjjhaZY kZigVWgo^cZd`d)%`b$]'*b$]!dkVk^h^cV ^ocdh^d`d'!*b#

7;7*16-<)4);)

I>E BdaajhXV

KGHI6 *%#%%%

,,

73-)6;31<)4);1

B:ÀJC6?EG>A6<D9A?>K>?>B6dYhk^]bdgh`^]¯^kdi^c_V! bZ`j«X^^heda_VkV_jd\gdbcjgVocda^`dhi^^okVcgZYVcheZ`iVg iZaZhc^]dWa^`V!«id^bdbd\jÕVkVYV¯^kZ\didkdhkjYV!dY d`ZVch`^]YjW^cVYdedkg«^cV`d_ZoVea_jh`j_ZkdYV#Dc^ dWj]kViV_jdhig^\Z!bdgh`Zej¯ZkZ^]dWdic^XZ#CZ`ZkghiZ KGHI6 *%#%%% cZbV_jd×^^a_j«ijgZ^¯^kZeVh^kcdjiVad\j^a^cVbdgh`dbYcj# DhiVaZkghiZhj^ciZa^\Zcic^!V`i^kc^adkX^hVhad¯Zc^bcZgkc^bh^hiZbdb^kZa^`^bd×^bV# BZ`j«X^`d_^hZ]gVcZÍaig^gV_jÕ^«`da_`Z!cVeg^bZg!dY`a_j×cd\hjocV×V_VoVdWVah`^ Z`dh^hiZb!WjYjÕ^YVegd^okdYZ]gVcjoVYgj\Z¯^kdi^c_Z^edWda_«VkV_j`kVa^iZi^×^hidÕj kdYZ#Bcd\^bZ`j«X^kV¯c^hj^`Vd`dbZgX^_Vac^^okdg]gVcZ!iZoWd\W^hZgV^a_j«ijgV# 9DB:C6 :j`Vg^_V

86GHIKD 6c^bVa^V

@A6H6 -

Jid`jYVcV`decdhZoV\gZkV Wg¯ZdYkdYZ#OV\gZ_VckVoYj] Y^¯ZhZ^ocVY`decV^oVjo^bV bZhid]aVYcdbkVoYj]j^ocVY bdgV#6a^!jid`jcdÖ^`decd hZ^Wg¯Z]aVY^!eVhZkVoYj] `gZÖZjdWgcjidbhbZgj!hV bdgVcV`decd#

<)4);118415)17;-3)

Œ1>7<Œ1>7<162)

5-3=ˆ+1

@A6H: -

=>7,

egZiZ¯cd ]aVYcd

7*)4;3187>-<):)+

',-

I>E BdaajhXV

HigVc^XZedejidkZde^hj_j\gjej dg\Vc^oVbVj\aVkc^bXgiVbV# JhkV`dbjkdYjYVi_Zeg^`Vo Îo^Ø`^]`VgV`iZg^hi^`V`d_Z^] YZÎc^«j!VegVÖZc_ZYVa_^b ^c[dgbVX^_VbVdedcV«Vc_j! ¯^kdicd_hgZY^c^^`aVh^Î`VX^_^#

][f§efcR a]R§e

dZW`_

de`aR]` §\cXR

ÒV][fdeZ

dZdeV^kR gRcV_[V

IZadej¯ZkV^ej¯ZkV \daVÖV`gV_c_ZaZkd hVhid_^hZ^o\aVkZ!kZa^`Z dhcdkZ^dW^Øcdhe^gVacZ a_j«ijgZaZkd#@dY ej¯ZkVha_j«ijgdb!hk^ YZadk^bZ`d\iZaVbd\j hZedkjÖ^jd`adegVY^ oV«i^iZ^a^YVW^oVYg¯Va^ kaV¯cdhiYd`^]cZed`g^_Z ea^bV#

dZdeV^kR gRcV_[V

^Z§ZÐ RSUf\e`c

cfÒZTVkR]`g

cRUf]R

57:;31 1>7<

73-)6;31>-<:7>1

?:9G:C?:

@G:I6C?:K6O9J=6^ocVYd`ZVcVedhaZY^XV_Z Hjc×Zkd\oV\gZkVc_VVibdh[ZgZ^gdiVX^_ZOZba_Z# KghijkZigVYdYVicddYgZßj_jedYgj×_Vc^h`d\^ k^hd`d\eg^i^h`VX^`adc^^Vci^X^`adc^`d_VhZ cZegZhiVcdedbZgV_j^ocVYedkg«^cZd`ZVcV# D`dbdgh`ZdWVaZhVbdgV^a^hV`decV×Zhid YjkVedkZiVgVX`d_^cVhiV_Z`VdedhaZY^XVgVoa^×^id\ hiZeZcVoV\gZ_Vcdhi^`decV^bdgV#

=>7,

=>7,

>7,

HI:C:DBDI6¹6

*)

`\` cfÒZTR

f_fecR§_[R ][f§efcR

dZW`_ §\cXR

a]R§eR_RUfa][R

6C6IDB>?6<A6KDCD¡686

<aVkdcd«X^^bV_jkZa^`dd`d!^hegZY`d_Z\ hZcVaVoZWgd_c^e^eX^#H^[dc[jc`X^dc^«Z haj¯^`VdgZhe^gVidgc^dg\Vc^oVWgod `gZiVc_Z#CZ`^dWa^X^^bV_jbVaj jcjigV«c_ja_j«ijgjh^eV#
Sman ena b osu a BROSURA KOR CE 26 10 09 16 37 Page 3 ,  _RkZg`\VR_R  f\`[V^dV_R]RkZ `gR[`S]Z\ 

)<4);73-)6) KGHI67Vg^_Zgc^\gZWZc

HI6C?:DÂŤiZĂ&#x2013;Zc

cV_ZoYdbWdYa_^`Vk^] bdgh`^]okZoYV^ ^oWZa_^kVc_Zb`dgVaV

 EDKGÂ?>C(#'%%`b  B6@H>B6AC69J7>C6 -#&%%b   7GO>C6O6IK6G6C?6 -Xb\dY^ÂŤc_Z

G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgdoVeVYc^^hZkZgd^hidĂ&#x2DC;c^  

?ZYVcdYcV_i^e^Ă&#x2014;c^_^]\VhigdedYV hiZcdk^i]dWVaV!CjX^aaVaVe^aajh^bV YZWZaj!iZÂŤ`j^oVÂŤ^a_Zcjhe^gVacj a_jÂŤijgj#DWa^`a_jÂŤijgZoVk^h^dY ^oadÂŻZcdhi^iVaVh^bV!VWd_VdYcVĂ&#x2014;^cV ^h]gVcZ#DkdhjegdÂŻYga_^kZ\gVWa_^k^XZ! `d_ZhZ]gVcZj\aVkcdbÂŤ`da_`VbV^ YV\c_VbV#@VYadX^gV_jeaZc!dcZ`dg^hiZ  gVYjajYV^h`deV_jgjejja_jÂŤijg^hkd\ eaZcVegZcZ\dÂŤid^oc_Z\V^h^hV_jbZhd#

 31 1>7<

;adg^YV

6iaVci^`

h^[dch`^`VcVacVa^`ÂŤiVej#IVĂ&#x2014;cV  [jc`X^_Vdk^]WdYa_^_ZcZedocViV! Va^hZhbVigVYVhajÂŻZoVoVÂŤi^ij^a^ YVhegZĂ&#x2014;ZYVejÂŻedidcZjbZ`j edYad\jcV`d_d_ÂŻ^k^#C_Z\dkd iZad^oYjÂŻZcd_Z^hijWVhidiV`d YVbdÂŻZYVedY^\cZhkd_jiZÂŤ`j a_jÂŤijgj^ocVYiaV^`gZcZjedigV\j oV]gVcdb#

9d)%Xb 

HI6C>Â?I:@dgVac^ 

\gZWZc!eZh`dk^iV  edYad\V!bZĂ jea^bcZ  ^ediea^bcZodcZ  

^XZcigVac^EVX^Ă&#x17D;` 

@A6H6<6HIGDED96 

EDAJO6@DE6C

DW^Ă&#x2014;VcdWVah`^ejÂŻ 

7dYa_ZejÂŻVBjgZmeZXiZc^ok^gj_j^oeZh`V# H^[dc_ZhVhk^bYZhcd#

A^iidg^cVa^iidgZV @A6H6<6HIGDED96 

;aVb^c\dk_Zo^` 8ne]dbV\^WWdhjb 9JÂĄ>C6

(Š)Xb 

HI6C>Â?I: @dgVac^\gZWZc^  cVdieg^a^`Z&*b   G6HEGDHIG6C?:CDHIOVeVYc^6iaVci^`!dYHZkZgcZ   @Vgda^cZYd7gVo^aV!BZ`h^Ă&#x2DC;`^oVa^k!@Vg^eh`dbdgZ   ¢=4617:/)61

9JÂĄ>C6

G6HEGDHIG6C?:CDHI>cY^_h`^d`ZVc!oVeVYc^  

5-3=Â&#x2C6;+1

ÂĄjĂ&#x2022;`Vhid"WZaja_jÂŤijgjdkd\e ÂŻV \didkdediejcdegZ`g^kV_jYk bZhcViVegdYjÂŻZi`VhaZdeVgYd b eZ\VbVc_Z\dkd\dbdiVĂ&#x2014;V!^a^e VÂŤiV#

',.

@VY_Zj\gdÂŻZc!bZĂ&#x;ji^b!c_Z\dkZ e ZedocVia_^kZÂŤVgZWgod^ÂŤĂ&#x2014;ZoVkV_j o idÂŤiddcXZadbZ`diZadediejcd edkaVĂ&#x2014;^ja_jÂŤijgjgVY^oVÂŤi^iZ# DkV_ejÂŻ]gVc^hZ^h`a_jĂ&#x2014;^kd`dgVa^bV \dg\dc^_VbV!Ă&#x2014;^_ZhjoV_ZYc^XZ Ydb^cVciZcV`Vg^eh`^b\gZWZc^bV# BVYVdk^`dgVa^dhadWVĂ&#x;V_j]Zb^_h`Z h ehiVcXZYVW^dYkgVi^a^egZYVidgZ! ; Vb^c\dk_Zo^`dĂ&#x2014;^\aZYcd_ZhedhdWVc Y cZjigVa^oj_ZdkVW^dV`i^kcV _ Y^c_Zc_V^ed_ZYZ`dgVaZediejcd cZdoaZĂ&#x;Zc#CV`dceVgZc_V!ÂŻZc`V \ja^YZd\gVcZbZ`d\`dgVaV^ij edadÂŻ^Ă&#x2014;VjgZh_V_^bV#HkV`VĂ&#x2014;VjgV hVYgÂŻ^ed_ZYcd_V_Z!^o`d_Z\Ă&#x2022;Z hZ^oaZĂ&#x2022;^eaVc`idch`VaVgkV`d_V hadWdYcdea^kV#

9JÂĄ>C6

9d(Xb 

HI6C>Â?I:

<dgc_^YZddWVaZYd   hjWa^idgVac^]hiZcdk^i^]  dWVaV!bja_Zk^iZ  edkgÂŤ^cZ!bdgh`^gj`VkX^  

G6HEGDHIG6C?:CDHIDWVah`ZkdYZhZkZgdoVeVYcZ   :kgdeZ0egZcZijHZkZgcj6bZg^`j  

    E><B:C>I>H6C:@D¥C:¡:A>?:EDB6¥JH>E>96B:C?67D?J   @VYh^eVegZaVo^egZ`diVbcZedYad\Z!    dcVgVh^eVe^\bZciZWd_Z`gdohkV`j  ]gdbVid[dgj!^ÂŻ^kdi^c_VedhiV_ZiVbc^_V#

(

 A:EDI6CB:Ă JB:@JÂ?8>B6

Edeg^bV_jĂ&#x2013;^cZkZgdkVicdaZeZWd_Z`d_^bVjedodgVkV!dkV_ bdgh`^ejÂŻ\daVĂ&#x2013;egZYhiVka_Veg^bZgV`WZoa_jÂŤijgZ_ZYcZ dYbcd\^]bdgh`^]kghiV<VhigdedYV#

 EGD;>A>KGHI6

egdaZĂ&#x2022;cZea^bZ#>o_V_V^oaVoZaVgkZ`d_Z hadWdYcdeajiV_jjeaVc`idcjYdÂŤZhi cZYZa_V#EdÂŤidhZegZdWgVoZjdYgVhaj _ZY^c`j!edigZWcd_Z_dÂŤYkZ"ig^\dY^cZ YVdYgVhaV_ZY^c`VediejcdhVog^# =gVc^hZj\aVkcdbVa\VbV!`d_ZhigjÂŻZ hVhiZcV#CZYVkcd_ZdWVah`^ejÂŻ hajĂ&#x2014;V_cdegZcZijHZkZgcj6bZg^`j! \YZ_Zc_Z\dkVhZaZ`i^kcV^h]gVcV WgodgVhijĂ&#x2022;^bVa\VbVjocVĂ&#x2014;V_cd_bZg^ ed\dY^aVZ`dad\^_jcZ`^]hiZcdk^i^] dWVaV# 

DW^Ă&#x2014;VcdWVah`^ejÂŻ^bVXgcj^a^iVbcd h^kj!dÂŤigd`dcjhcja_jÂŤijgj^YdcZ`aZ ea_dhcViZe^e`Z!`d_^`dYbaVY^]_ZY^c`^ ^bV_jjeVYa_^kZXgcZigV`Z#Edadk^hj dYkd_Zc^!VdeadĂ&#x;Zc_ZhZdYk^_V ^ciZgcd#ÂĄZc`ZdhadWVĂ&#x;V_j Ă&#x2014;VjgZhYkV^a^ig^ _V_VÂŤXVY^gZ`icd jkdYjid`db

 EgdĂ&#x17D;ahk^]kghiVhVYgÂŻ^  de^h^!jkZĂ&#x2013;^c^  hajĂ&#x2DC;V_ZkV!ha^`jjWd_^! `Vd^`Vgij\Zd\gV[h`Z gVhegdhigVc_Zcdhi^# 

   7^hZg^hZ[dgb^gV_jjdhig^\VbV`VYV    ogcdeZh`V^a^Ygj\Z^g^iVcicZĂ&#x2014;Zhi^XZ   YdheZ_jjc_^]dkZa_jÂŤijgZ#Dhig^\V    dWbdiVogcdhjehiVcXdb`d_VhZodkZ    hZYZ[^[dgb^gVW^hZg#9VcVhhZW^hZg^   j\aVkcdbjo\V_V_jkZÂŤiVĂ&#x2014;`^/a_jÂŤijgV    hZdikVgVhVbdida^`dYV^g^iVcicV   Ă&#x2014;Zhi^XVegdYgZjeaVÂŤiVcjYjea_j#

Z^VXcfaV\`[`[ gcdeRacZaRUR

3:-<)62-

 HB6C?>K6C?:IG:C?6

dZW`_

   Ea^kVc_ZjcVoVYhbVc_j_ZigZc_Z#H^[dc!     `d_^hZ`dg^hi^`VdbaVoc^ed\dc!_Vhcd_Z  k^Ya_^k`dYYÂŻ^cdkh`Za^\c_Z#  HAJO@6DEDBD¡CDHG:9HIKD

KZĂ&#x2022;^cVbZ`jÂŤVXVĂ&#x2019;Y^ÂŤZĂ&#x201A;cVÂŤ`g\Z!iV`dokVcZ`iZc^Y^_Z!`d_ZhZcVaVoZjYjea_^ ^hedYeaVÂŤiV!dYcdhcddbdiVĂ&#x2014;V#DcZhjdhZia_^kZhigj`ijgZhVÂŤ^gd`db bgZÂŻdb`Ve^aVgV^kZa^`dbedkgÂŤ^cdboVgVobZcj\VhdkV#@dYkghiV`d_Zhj jkZ`edidea_ZcZ!kdYVbdÂŻZcZegZhiVcdYVhZjkaVĂ&#x2014;^^egZ`dÂŤ`g\V#KghiZ`d_Z ÂŻ^kZjbZĂ&#x;jea^bcd_odc^^oadÂŻZcZhjkVoYj]jid`db`gVi`^]eZg^dYViV`d YVhkd_ZÂŤ`g\ZbdgV_jYVdYgÂŻVkV_jkaVÂŻc^b#OVkgZbZdhZ`Z!ÂŤ`da_`Z 7^kVak^VoVikVgV_ja_jÂŤijgZ!Va^dhiVka_V_jbVadkdYZjcjigV#CZ`^ejÂŻZk^ iV`dĂ&#x;ZhZeg^Ă&#x2014;kghiZoVhiZcZYVW^oVYgÂŻVa^kaVÂŻcdhi!Va^hjejÂŻZk^EjabdcViV ^o\jW^a^`iZc^Y^_Z^jbZhidid\V^bV_jeajĂ&#x2022;V`d_VhjhZ[dgb^gVaV^oYjea_Z ^hedYeaVÂŤiV#Dc^jo^bV_jkVoYj]Yd`hj^oadÂŻZc^^Y^ÂŤj`gdo`dÂŻjYd`hj edidea_Zc^#GZhe^gVidgc^e^\bZcij`gk^kZĂ&#x2022;^cZbZ`jÂŤVXV_ZWV`Vgcd _ZY^c_Zc_Z`d_ZhZodkZ]ZbdX^_Vc^c#Dcdc^_ZZĂ?`Vhcdjjo^bVc_j`^hZdc^`V `Vd]Zbd\adW^c!V`gk^bZ`jÂŤVXVYV_ZeaVkjWd_j#

eRSV]R`a§eZY a`UReR\R kRgZd_``U \ReVX`cZ[V

 

  57:;31 1>7<

 ?R`dV_Ă&#x2019;V_`^UV]f acZ\RkR_Vdfa`k_ReV ÂŤZg`e_VdcVUZ_VUReV gcdeVDgV^RaVacReZ eV\defR]_ZacZ\Rk XV`XcRWd\V cRdac`decR_[V_`deZda`][_V§\cXV \eV_ZUZ[V

 Â?>;G:J7D?>

,1;)62-

  Bdgh`^ejÂŻZk^\daVĂ&#x2013;^  ^bV_jeVeZg_VhiZ  heda_cZÂŤ`g\ZegZbV  higVÂŻc_ZbYZajiZaV#  DkVkghiVjedodgVkV  Wd_VbV!ceg#! hkZiadcVgVcYÂŻVhi^b ÂŤ`g\VbV#

f`SZĂ&#x2019;R[V__RkZg acRĂ?V__RfĂ&#x2019;_Z^ _RkZg`^

 

  B^ÂŤ^Ă&#x2013;cZ`dcigV`X^_ZÂŤ^gZhZ`gdo   bZhcVidhideVaddkd\bdgh`d\    ejÂŻV#DcajĂ&#x2DC;^hajo`d_VbjedbVÂŻZ    YVhZ`gZĂ&#x2013;ZedcZgVkcdbiZgZcj#

!,

+

,

:

;

4+,#-!!*

(*

)

 ' " ! 

<

%*

-!! %/!-.#

'.,(+-!- ,+ 1+ *,(*%*

*

! 130Ë&#x161;W

140Ë&#x161;W

=

>

?

Viktorija Moreuz Huan de Fuka

@

Sijetl

)

SJEDINJENE AMERIÂťKE DRĂ&#x2020;AVE

.!* .' %& A

9ÂŻdcHeVg`h_Z`jhidhcVDYZa_Zc_joV^]i^dad\^_j!  j6bZg^Ă&#x2014;`dbeg^gdYc_VĂ&#x2014;`dbbjoZ_j^kVcgZYc^ egd[ZhdgcVJc^kZgo^iZij@dajbW^_V! jC_j_dg`j# 

DkV_ejÂŻ_ZYcV_ZdYgZi`^]ÂŻ^kdi^c_V `d_Z_ZYZWdYa_^`Vkjbdgh`jokZoYj! egdÂŻYga_^kd\\gVWa_^kXV^jc^ÂŤi^iZa_V `dgVac^]\gZWZcV#Ig^idcdkVigjWV  _ZV`i^kVcadkVX`d_^_jg^eaZc!`Vd ÂŤidhjbdgh`ZokZoYZ^bZ`jÂŤX^! Ă&#x2014;^b\Vdi`g^_ZjWa^o^c^#@dg^hi^ b^ÂŤ^Ă&#x2022;VkdhideVadYVeg^i^hcZ^YgÂŻ^ hkd_jÂŻgikjYd`cZ^hZĂ&#x2014;ZoVÂŤi^ic^ dbdiVĂ&#x2014;ojeĂ&#x2014;VcdbgVYjadbcVa^` _Zo^`j0oVi^b^hejÂŤiVeVgVa^ÂŤjĂ&#x2022;j ea_jkVĂ&#x2014;`jjiZadegZcZ\dÂŤid ed_ZYZeaZc`d_^_ZhVkaVYVd#-/+1

(

50Ë&#x161;N

ĂŚor d

%&$(" ĂŚija moreVankuver uz !'( $

DHIG><:H7>H:G>B6

BZ`jÂŤX^hZ`gZĂ&#x2022;jcVgVoa^Ă&#x2014;^iZcVĂ&#x2014;^cZ#KZĂ&#x2022;^cVejÂŻZkV^ejÂŻZkV\daVĂ&#x2022;V`a^o^ egZ`dedkgÂŤ^cZ`dg^hiZĂ&#x2022;^hideVadedYbVoVcdhajoVkdbhjehiVcXdb#?ZYVcdY ^ojoZiV`V_Zbdgh`^aZei^g!`d_^^bVbdY^Ă?`dkVcdhideVadhVegdYjÂŻZi`dbj k^YjeZgV_VoVea^kVc_Z#CZ`ZÂŤ`da_`Z7^kVak^V!`VdÂŤidhj`Ve^XZ!iV`dĂ&#x;Z ea^kV_jiV`dÂŤidigoV_jĂ&#x2022;^bed`gZi^bVh`aVeV_jedadk^cZhkd_Za_jÂŤijgZ#CZ`Z kghiZÂŤ`da_`^`deV_jiV`dÂŤidjWVYV_jhideVad!VedidboVc_^bedkaVĂ&#x2014;ZiZad cVYdaZed`gZidbb^ÂŤ^Ă&#x2022;V#<aVkdcdÂŤX^hjdYa^Ă&#x2014;c^ea^kVĂ&#x2014;^0cZ`^cVWd`dk^bV ^bV_jeZgV_V!`d_V^bdbd\jĂ&#x2022;VkV_jYVaZWYZj kdY^!Vbd\jYVjWgoV_j`gZiVc_ZcV\a^b ^oWVX^kVc_ZbbaVodkVkdYZ`gdo h^[dcZ#

%(!

%.+* ,+ 1+ *!,(*%*!

;<:=¢61;):),61+1

   CV_Wda_ZdWa^`dkVc^kZÂŤiVĂ&#x2DC;`^W^hZg^egd^okZYZc^hj    Ă&#x201C;hZ_Vc_ZbĂ&#x192;dhig^\VbVa^bogcXZbW^hZgV^YZadb   i`^kV^oeaVÂŤiVYgj\d\bZ`jÂŤXV#

   HedhdWcdhiYÂŻ^cdkh`Zh^eZYVbZc_VWd_j    egd^hi^Ă&#x2DC;Z^o`dÂŻc^]Ă&#x2013;Za^_V`d_ZhZodkj]gd"    bVid[dgZ#H^eV_ZWaZYV`VY_Ze^\bZci   d\gVc^Ă&#x2DC;ZccVbVajedkgÂŤ^cjhkV`Z Ă&#x2013;Za^_Z#

(&.'-1*%

150Ë&#x161;W

376;=4<)6<

Ă&#x201C;H:?6C?:Ă&#x192;DHIG><6

'

9

KeĂ&#x2039;ikan $!

"% ,+ 1+ *,+ ,(*%* Princ Rupert "%&$(" on ,(*%* 0-#%* s z ,+ ,(*%* Dikrola + # p 0-1!&+- ,+ %&' %'%*.

!") ,+ ,(*%* ,(* %*! ,+ 1+ * !('!- ,+ ,(*%* ,(*%* &$( ) !*.+* z $ ,+ ,(*%* & +01% %(- % %(!- + ,+ 1+ * $"& Zaliv kraljice Šarlote ,+ 1+ *!,(*%*! ,(*%* .$2 -!& &"& !)+0*/ ,+ 1+ *,(*%* &/-5 ,+ 1+ *,(*%* %(!-/ ,(*%* /+* ,+ ,(*%*!

,+ -'!- ,+ ,(*%*

160Ë&#x161;W

\gVc^XV iZ`idch`ZeadĂ&#x2DC;Z

'-,

 šDK:@DKJI>86?

šjaVYdY^gV!b^g^hV!j`jhV^k^YVYdWgdhjgVok^_ZcV`dYbcd\^]bZ`jÂŤVXV# CZgkc^h^hiZb^bVcZ`da^`deVgdkVhcdedkVcZgkcd\kaV`cV\Vc\a^_V!dY `d_^]cZ`^jegVka_V_jdg\VcdboV`gZiVc_Z!iZeg^bV_j^egZedocV_jĂ&#x2014;jacZ ^c[dgbVX^_Z`VdÂŤid_Z^ciZco^iZihkZiaV#;didgZXZeidg^bd\jW^i^_ZYcdhiVkcZ dĂ&#x2014;^dXZaa^cV^k^XVbVeaVÂŤiV^a^cVYkdhigj`^bh^[dc^bV!^a^hdĂ?hi^X^gVcZdĂ&#x2014;^ \aVkdcdÂŻVXV!`d_Z[dgb^gV_jha^`Z#<aVkdcdÂŤX^hjiV`dĂ&#x;ZhedhdWc^YVWgod bZc_V_jhkd_jWd_jegZbVgVhedadÂŻZc_j^a^d`gjÂŻZc_j#"%&$ "%

./"( $%" "%&$(" "%&$(" Sitka $!"( "%&$("

57:;31 1>7< 

G6HEGDHIG6C?:CDHI@Vg^W^!7V]Vb^!  

BVaV!dWaV!\aVi`V!Xgcd"WZaVegj\VhiV a_jÂŤijgVejÂŻVEjeZg^iVejeVi^e^Ă&#x2014;cV_Z jhkd_d_kghi^!Va^a_jÂŤijgVeg^bZgV`V h;adg^YZedcZ`VY^bVXgcZbga_Z^ iVĂ&#x2014;`^XZ#Dk^\VhigdedY^cV_V`i^kc^_^ hjid`dbYVcV!`VYVhZ]gVcZ b^`gddg\Vc^ob^bV`VdÂŤidhj Y^_VidbZ^X^_VcdWV`iZg^_Z!Va^V`d ^b_Zhjk^ÂŤZkgjĂ&#x2022;Z^a^`VYcVhije^ dhZ`V!oW^_V_jhZ!edkaVĂ&#x2014;Zja_jÂŤijgZ^ edhiV_jeVh^kc^#Id_ZbdÂŻYVbZ]Vc^oVb oVhegZĂ&#x2014;VkVc_ZegZ`dbZgcd\\jW^i`V kdYZ# OVgVoa^`jdYdhiVa^]\VhigdedYV! dk^oZWgVhi^ejÂŻZk^c^hj]ZgbV[gdY^i^# DeadĂ&#x;Zc_Z_V_VdY^\gVkVhZiV`dÂŤid bjÂŻ_VX^`dg^hiZeZc^hYVjWVXZheZgbj 

Igdeh`^ejÂŻbZhdÂŻYZgBjgZmeZXiZc ^bV_ZY^chiZcj!heZ`iV`jaVgcj a_jÂŤijgj#>bVc^oYj\^]!iVc`^] WdYa_^YjÂŻjoYjÂŻc^]eghiZcdkV! `d_^hZcVhiVka_V_jcVjoVc!Yj\ja_Vhi1+ *+(./(&.'+#3(%1 + 1%* -/

7'+)%*% ,+ 1+ * ,(*%*

/+* ,+ 1+ * ,(*%*

 )

170Ë&#x161;WAljaski zaliv )

 YjW^cVbdgV bV`h^bVacV  YjW^cVcVbVe^

 )<4 );73-)6)

9d*Xb 

HgZYc_Z ^c^ÂŻZhiZcdk^iZ  dWVaZ

Atka

DĂŚuno

Zaliv GleĂ&#x2039;er

D

HI6C>Â?I:

9d&Xb 

HiZcdk^iZ dWVaZ 

& "%&$("

'%

Jakutat

%

9JÂĄ>C6

HI6C>Â?I:

'&%"%&$(

!$!"(%"%&$(

/.

 

Moreuz & princa !&% Vilijama

'

`decd

 bdgh`VeaVc^cVCjX^aaVaVe^aajh 9JÂĄ>C6

@A6H6<6HIGDED96 

8]Vgdc^Vig^idc^h

! "%&$("

 *#%%%b

K A N A D A

u ore im kat He

OVkd_^i^ejÂŻ 

EjeZg^iVejeV

8

@dgVac^\gZWZc^  hdhZ`dbYd(%b   

Ig^idcdkVigjWV 

% "%&$(" /& "%&$("

0 (!

1

 &#%%%b

 (#%%%b ) "/

" "%&$("

+ -

Ë&#x161;N

 *%%bOZWgVhi^cZg^iZejÂŻ 

7

EVX^Ă&#x17D;`

EdcZ`VYhZBjgZmeZXiZcj`deV   dYbV]^hedYedkgÂŤ^cZbdgh`d\   YcV!dYWVXj_jĂ&#x2022;^eZhV`ed`gZi^bV   hkd\b^ÂŤ^Ă&#x2022;Vkd\hideVaV#BZĂ&#x;ji^b!   dikdgXZkVhid\^c]VaVidgcd\h^[dcV   dhiVka_V^ocVYedkgÂŤ^cZeZh`V`V`d   W^bd\VdYVjh^hVkVkdYjj    ÂŤjea_^cj^hedYeaVÂŤiV^hcVWYZd   hZ`^hZdc^`db!iZYVW^Ă&#x2019;d`jh^dĂ&#x201A;    kdYj^jikgY^dYVa^jWa^o^c^    ^bVeaZcV# 

+1

 +1

.+* DaĂ&#x2039; ! Harbor !&1%+( "%&$(" !, ( "%&$("

Homer

Kodijak

m+' ! "%&$(

 '*%b

 '#%%%b

 " ! "%&$(Sjuard ' #"

+' "%&$("

Port Moler

&

*%% b^a_V

#

9d-Xb  

^oVeVYc^EVX^Ă&#x17D;` 

-

)

! 

c^kd bdgV )%%

60

 )

?ZYcVdYcV_kZĂ&#x2022;^]kghiV8negVZVZ ejÂŻZkV!i^\gVhi^`Vjg^^bVh_V_cj! \aVi`j!oVdWa_Zcja_jÂŤijgjhYj\^b! jh`^bdikdgdb!^gVocda^`ZXgcd_! WgVdc!`gZb^cVgVcYÂŻVhiZÂŤVgZ# EgdYjÂŻZX^eaVÂŤiVheda_cd\ had_V`d_^\VoVikVgV ed`g^kV_jYZadkZheda_cZ a_jÂŤijgZ#Dk^egdYjÂŻZX^ ^bV_jWgd_cZeVe^aZ! Ă&#x2014;^_V_Z[jc`X^_VcZedocViV! Va^`d_Zbd\jYVedkZĂ&#x2022;V_j edkgÂŤ^cjoVVehdgeX^_j `^hZdc^`V^a^egjÂŻZcZ`^ k^Y`VbjĂ&#x17D;VÂŻZ#I^\gVhi^`Vjg^ ejÂŻZk^hjcdĂ&#x2022;cZÂŻ^kdi^c_Z! `d_ZhZYVc_j`g^_jj ej`di^cVbVbZĂ&#x;j`dgVa^bV! VcdĂ&#x2022;j^ob^aZ^oh`gdk^ÂŤiVYVW^ _Za^Va\Z#Edadk^hjdYkd_Zc^!V gVobcdÂŻVkV_jhZ^ciZgcdbdeadYc_db# ÂĄZc`Z^heda_VkV_jgdY^iZa_h`jWg^\j ÂŤi^iZĂ&#x2022;^Ă&#x2014;VjgZh_V_^bV^ed`g^kV_jĂ&#x2022;^ ^]hideVadbhkZYd`hZcZ^oaZ\j jaVgkZ!`d_ZedidbjĂ&#x;jjeaVc`idc YVhVogj#H6@G>K:C D9ED<A:9

'%

180Ë&#x161;

G6HEGDHIG6C?:CDHI>cY^_h`^d`ZVc!oVeYc^  

 

/.

170Ë&#x161;E

9d&*Xb  

YdeZi_Vhcdk^Ya_^k^]dikdgV!`gdo`d_Z dkVÂŤ`da_`VY^ÂŤZ^^oWVXj_ZcZedigZWcZ hVhid_`Z#I^dikdg^hZejcZ!Vedidb^] oVbZc_j_jcdkZgjeZ`V`dÂŤ`da_`V gVhiZ#Bdgh`Zk^YgZhj\aVkc^eg^gdYc^ cZeg^_ViZa_^=Va^di^hgj[ZhXZch!VdeVhcdhi ^begZi^^dYgdc^aVXV#

0

&" %&$(

Bristolski zaliv )

 "%&$(" )*' !-%* Fols #+1 ,(/+ prolaz '*&+*

110Ë&#x161;W

 *%%`b

(%%

$

9JÂĄ>C6

G6HEGDHIG6C?:CDHI>hidĂ&#x2DC;c^>cY^_h`^d`ZVc  

6

(!

'+) #-!!*"(% "%&$(

) )

0!-. +(

)%%@A6H6<6HIGDED96 

 )

(/+ ()

0!-. Atu &' $ .!* "%&$( "%&$( &' "%&$("

&

"!%&!&!

'%%

"(

BjgZmeZXiZc

HI6C>Â?I: Igdeh`ZideaZ  kdYZYd'%%b  

@A6H6<6HIGDED96 

!1!-+3, *% ,%"%8'% 

) .!*

HI6C>Â?I: ) 0!-. )+-.' ,(*%*

)

& '!

(%%

&%%

$

KdaV`

%&$"(

!**

Kuskokvim zaliv

)

Ber ingovo moreA

A:<:C96 '%%

&%%

!

Eg^a_ZeX^edhijecddhigj jÂśd ^a_V`´   jhi^_Zc^cVb_ZhijcV`d_Zbhj    eg^Ă&#x2DC;kgÂŤĂ&#x2013;Zc^!ÂŤid^bedbV ZjjĂ&#x2DC;kgÂŤĂ&#x2013;Zc_j    ^oVYg VkVc_jkdYZ#HajoVk^igV\kdY^^]    cVigV\Yd^hid\b_ZhiV#  

+1

(!0/.'% .!*

%

%

Kordova

uz

@ 120Ë&#x161;W

130Ë&#x161;W G6OB:G6

EnkoridĂŚ

Et o

'!( "%&$("

?

140Ë&#x161;W

krug

%

@A6H6<6HIGDED96 

EDKG6I6@@J¡> 

%-

9JÂĄ>C6

9J¥>C &*Š'%Xb HI6C>�I: HiZcZhcV_c^¯Z  a^c^_Zc^kdVbdgV  Yd(%b  

dY_jÂŻcd\DgZ\dcVYd7V]V@Va^[dgc^_ZBZ`h^`d   

160Ë&#x161;E

.'

@A6H6<6HIGDED96 

=Va^di^hgj[ZhXZch

Wd_Z#Ja_jÂŤijg^edhid_^aj`dYig^

)

-%(

8negVZVVi^\g^h

@A6H6<6HIGDED96 

CV_kZĂ&#x2022;^egZYhiVkc^`dk^]ÂŤ`da_`^_ZhiZ =Va^di^hgj[ZhXZch!hVh_V_cdb!YZWZadb ^dkVacdba_jÂŤijgdbjeVYa_^kZXgkZcZ

0

%&$(" (& &

!-1!*!/. '*&+*

" !"$% "%&$(%

'

Huper Bejpolarni

SJEDINJENE AMERIÂťKE DRĂ&#x2020;AVE

'&"$%$&

,(*%*!

I^\gVhi^`Vjg^ejÂŻ 

EZigdkdjkd 

G6HEGDHIG6C?:CDHI>hidĂ&#x2DC;cVdWVaVEVX^Ă&#x17D;`V!  

50 Ë&#x161;N

Norton zaliv

>

 

SeverniG6HEGDHIG6C?:CDHI>hid`>cY^_h`d\d`ZVcV!  

oVeVYc^^_jÂŻc^EVX^Ă&#x17D;` 

(

Noum +-/+* -1*%

@Vh`VY^_V_ZedhaZYc_^egZdhiVa^YZd egkdW^icZ^hidĂ&#x2014;cZEVX^Ă?Ă&#x2014;`Zd`ZVc" h`ZeadĂ&#x2014;Z!edocViZ`Vd;VgVadc!`d_V _Z\didkdediejcdedidcjaV^hedY HZkZgcdVbZg^Ă&#x2014;`ZeadĂ&#x2014;Z#GZojaiVi edc^gVc_VdkZeadĂ&#x2014;Zhj@Vh`VYh`Z eaVc^cZ!aVcVXkja`Vch`^]eaVc^cV jYgÂŻVkVbVDgZ\dc^KVÂŤ^c\idc# Jd`k^gjdkd\aVcXV_Z^eaVc^cV HkZiV=ZaZcV!`d_V_Z&.-'#jhigVÂŤcd_  ;?DG9C66A?6H8> ZgjeX^_^dYcZaV*,a_jYh`^]ÂŻ^kdiV!V^   9da^cZ^[_dgYdk^Vg]^eZaV\V6aZ`hVcYVg YVa_Zed`Voj_ZocV`Zkja`Vch`ZV`i^k"   hkZYdĂ&#x2DC;ZdhcVÂŻcd_aZYc^Ă&#x2DC;`d_Zgdo^_^  id`dbedhaZYc_Z\aZYZcd\YdWV# cdhi^#OZba_digZh^^XjcVb^_^iV`dĂ&#x;Zhj kZa^`VdeVhcdhijdkd_dWaVhi^!^V`dhZ   YkV\aVkcVeaVc^ch`VaVcXV/EVidc^   ÂŤ^gZc_Zbbdgh`d\YcV#DY&.,,# edhaZYc_^hcVÂŻVcoZba_digZhYd\dY^d    <^aWZgi!^@dY^_V`#EdiZ`a^hj^okgjĂ&#x2022;Z    \dY^cZ!aj`ZcV_jÂŻcd_dWVa^6a_Vh`Z &,%%#\dY^cZ#D`ZVch`V`dgV`d_VaZÂŻ^   iVĂ&#x2014;`Z@dW!hbZÂŤiZcZ^hedYhgZY^ÂŤiV   ^hedYedYZa_ZcV_ZcVig^bVaZeadĂ&#x2014;Z#  hajÂŻZoVigVchedgicV[iZ#<dY^cZ&.-.#   eadĂ&#x2014;Z=jVcYZ;j`V!oVeVYcddY  K^a^_VbVYd\dY^aVhZ  jBdgZjoeg^cXV CV_kZĂ&#x2022;V_ZeadĂ&#x2014;V=jVcYZ;j`V!cVokV"   _ZYcVdYcV_kZĂ&#x2022;^]edbdgh`^]`ViVhigd[V! dhigkVKVc`jkZg#Bdgh`ZeaVc^cZcVhiVaZ   cVed\gĂ&#x2014;`db`VeZiVcj`d_^_ZedY   hj^ocVYkgjĂ&#x2022;ZiVĂ&#x2014;`Zid`dbedhaZYc_^]    `VYVhZiVc`Zg:`hdcKVaYZocVhj`Vd! ÂŤeVch`dboVhiVkdb^higVÂŻ^ddkjdWaVhi   (%b^a^dcV\dY^cV!VoVi^bhj    VjbdgZhZ^oa^ad&&)b^a^dcVa^iVgV &*.'#\dY^cZ#CVhZkZgjaZÂŻ^eadĂ&#x2014;V  egZbZÂŤiZcZegZbVhZkZgdoVeVYj  h^gdkZcV[iZ# :`headgZg!VcV_j\jeadĂ&#x2014;V<dgYV#

=

150Ë&#x161;W

de

("$ #"'"%&$("

)

-!!* -.#c^kdjcV_k^ÂŤZa^c^_ZbdgV!\YZ^bÂŤ^gZ!    k^ÂŤZa_jÂŤijgZdbd\jĂ&#x2022;VkV_jWda_Z   oVYgÂŻVkVc_ZkdYZ#Eg^aZeX^hZedaV`d   `gZĂ&#x2022;jid`dbdhZ`Z!`VYVed`g^_j^Yd    +%Xb`dcigV`X^_VbVhideVaV#Dc^higjÂŻj    Va\ZhVhiZcV`dg^hiZĂ&#x2022;^gVYjajhigj`ijgV    cVa^`ijge^_^!`d_V^bVojWZd_VĂ&#x2014;VcZ    b^cZgVa^bV\kdÂŻĂ&#x;V# 

$!"(" ! *% "%&$(" ,+ 1+ *!

8/

+'#'!% )/!-. ) $&

160Ë&#x161;W

Zali

m

6%-%'+1 .!*

%&$(" (& "$!%

)

0! \`_fd_R ][f§efcR

B>�>¡6KDHIDE6AD 

B^ÂŤ^Ă&#x2013;VkdhideVaddW^Ă&#x2DC;cd\eg^aZe`V!cVha^X^    eg^`VoVcddYdoYd!Ă&#x2DC;kghideg^Vc_VjohiZcj!    WZodWo^gVcVhcV\jiVaVhV#  

KamĂ&#x2039;atski zaliv Petropavlovsk Kronocki KamĂ&#x2039;atski zaliv .'

&!

dY6g`i^`VYdEdgij\VaV  

 )

!*

G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgd^hidĂ&#x2DC;c^6iaVci^`!  

DkV_eg^aZeV`gVhegdhigVc_Zc_ZcV   hiZcVbVdYcV_k^ÂŤZYdcV_c^ÂŻZa^c^_Z    c^kdVbdgV!VedhZWcd_Zeg^aV\dĂ&#x;Zc   ÂŻ^kdijcVdWVa^#@dcjhcVa_jÂŤijgVÂŤi^i^\V    dY\gVWa_^kVXV^kgZbZch`^]cZed\dYV#   Eg^eaZeX^`d_^ÂŻ^kZcVc^kdjcV_c^ÂŻZ    a^c^_ZbdgVcVaVoZhZcVjYVgjiVaVhV^    oVidhjc_^]dkZa_jÂŤijgZbVc_Z^   ea_dhcVi^_ZcZ\d`dYdc^]`d_^ÂŻ^kZcV    &+Xb 

HI6C>Â?I: BZĂ jea^bcZV ^ea^i`Zediea^bcV  edYgjĂ&#x2DC;_V!gVkc^  \gZWZc^Yd,b  

Ust-KamĂ&#x2039;atsk

%59JÂĄ>C6

$!% "%&$("

)8/.'% .!* &('/31

 

HiZcZcVk^hd`^b  dWVaVbVYd  hjWa^idgVacZ odcZ

IgdX]jhc^adi^Xjh

/&

0

+Xb 

HI6C>Â?I:

IgdX]jhc^adi^XjhaV`dhZgVhedocV_Zj   bcdÂŤikj\VhigdedYVed`dcjhcdbdWa^"   `jhe^gVacZa_jÂŤijgZ#EdaV`dejo^egZ`d    gVkc^]edkgÂŤ^cV\gZWZcV^`dgVac^]hiZcV!   ]gVcZĂ&#x2022;^hZVa\VbV#EdigVÂŻc_VoVbZhdb^    aZedba_jÂŤijgdbdkd\ejÂŻVji^XVaV_ZcV    YgVhi^Ă&#x2014;cdhbVc_Zc_ZWgd_Vdk^]bdgh`^]   dg\Vc^oVbV!edhZWcdcV;^a^e^c^bVoWd\   cZoV`dc^id\hV`jea_Vc_V#BZĂ&#x;ji^b!dkV   kghiVegZcZiV_ZjYgj\V^cYdeVX^Ă?Ă&#x2014;`V    edYgjĂ&#x2014;_V!`VdÂŤidhj;gVcXjh`VEda^cZo^"   _V^@j`dkVdhigkV!dYV`aZ_ZdWcdka_ZcV    edejaVX^_VegkdW^ic^]hiVc^ÂŤiV# 

@A6H6<6HIGDED96 

Okg`

EG:šC>@

5-3=Â&#x2C6;+1 _RcR_UÂŤRde` de`aR]`dR kV]V_\RdeZ^ _Z[R_dR^R

/

'+

 /.

EViZaaVkja\ViV

"

Oljutorski zaliv

!0

@A6H6<6HIGDED96 

Eg^aZeV`

&$ (

&!

Â&#x152;1>7<Â&#x152;1>7<162) 

Anadirski zaliv

& ($!

iv i zal

(

'-+% '"

5!*

 

'

insk

31%

d`ZVcV

=VkV_h`VdhigkVhjk^Ya_^k^kg]dk^ kZa^`d\edbdgh`d\eaVc^ch`d\aVcXV# DkZhjeaVc^cZcVhiV_VaZYZhZi^cVbV b^a^dcV\dY^cVegZaVÂŻZc_Zb i^]dd`ZVch`ZeadĂ&#x2014;Z`VhZkZgdoVeVYj

v go r in Be .'"&%$&

rag

<

170Ë&#x161;W

Âťukotsko morev ndaobre

Katirka

Ka

10

   EDADÂĄ6?HZkZgc^YZdhgZY^ÂŤc_Z\I^]d\

;

Severni polarni krug

.'"&%" #"'"%&$("

Osora

&

8!  YdWgd0edcZ\YZhj YZ\gVY^gVc^

: 180Ë&#x161;

$

RUSKA FEDERACIJA

Ohotsko more

-0

HI6C?: J\aVkcdb

  <gZWZch`Zg^WZ!j`a_jĂ&#x2DC;j_jĂ&#x2013;^`dgVacZ   =Zc^dX]jhVXjb^cVijh!g^WZ"aZei^gZ^  eaVkd"WZaZeV\gdkZ!  ea^kV_jd`d eadĂ&#x2DC;Vhid\ `dgVaV#

9 170Ë&#x161;E

AnadirEDKGÂ?>C6&&-%`b  '

;G:Cš;G><:?I�DJAO 

73-)6;3-;:-,16

KGHI6>k^Ă&#x2DC;c^\gZWZc^!  Vida^^edidcja^\gZWZc^ 

egZ`dkgjĂ&#x2022;ZiVĂ&#x2014;`ZjOZba_^cdb dbdiVĂ&#x2014;j#@dgVac^\gZWZc^d^k^Ă&#x2014;VkV_j cZ`VdWVacVedYgjĂ&#x2014;_VbaVĂ&#x;^]!kZĂ&#x2022;^] dhigkVcV_j\d^hidĂ&#x2014;cdb`gV_jdhigkh`d\ aVcXV!`VdÂŤidhjDV]j^Bdad`V^# 9Va_ZcVhZkZgdoVeVYj!cVkg]dk^bV edidcja^]^edidea_Zc^]hiVg^_^] dhigkVcZ`da^`d_Zhigj`ijgVha^Ă&#x2014;c^] Vida^bV`VdÂŤidhj;gZcĂ&#x2014;;g^\Z_i Â?djao^Vida^ceg#!B^YkZ_# Dk^\gZWZc^kgadhj^odadkVc^ dYdhiVa^]`dgVac^]\gZWZcV cVhk^Zij^!^V`dc^hjW^dadÂŤ`^ bcd\dgVocda^`^!^oc_^]hj Zkdaj^gVaZbcd\ZcdkZkghiZ# D`dĂ&#x2014;Zikgi^cZÂŻ^kdi^c_V ^W^a_V`VcV=VkV_^bV^ dWa^ÂŻc_^b\gZWZc^bV ZcYZbh`ZhjkghiZ#

Â?^gd`^k^Ă&#x2DC;c^\gZWZc\didkdYVd`gjÂŻj_ZdWVaZ    WgYdk^id\dhigVkVBjgZV!Ă&#x2DC;^_^hZYZdk^Y^cV     dkdbhc^b`j# 

8 160Ë&#x161;EJkZĂ&#x2013;^c^hajĂ&#x2DC;V_ZkV  iZ`hijVacVdW_VÂŤc_Zc_V egVĂ&#x2013;ZcVhjeg^bZg^bV  dWa^`Vd`d_^bV_ZgZĂ&#x2DC;#   CVeg^bZg!dkYZhjjo de^hYVi^eg^bZg^`dgVac^]  \gZWZcVÂŤ^gdbhkZiV# KZĂ&#x2013;^cVeg^bZgV_Z Yd`jbZcidkVcV [did\gVĂ&#x17D;_VbVjWd_^#

BJG:6

7 150Ë&#x161;E

Ë&#x161;N

&

re mo

I>=>D@:6CHG:9>Â?C?>9>D  

=VkV_h`V dhigkV

6 60

 EG>@6OD7A>@6

lin ' &*%%`b

OZaVcYVj_jÂŻcdbYZajhgZY^ÂŤc_Z\I^]d\d`ZVcV   

9gjÂŤikZcVdhigkVĂ&#x2014;^c^c^okja`Vch`^]^ `dgVac^]dhigkVj_jÂŻcdbYZajI^]d\ d`ZVcV!eVdhigkVhWVg^_Zgc^b \gZWZc^bVGV^ViZV!dhigkVh^k^Ă&#x2014;c^b^ WVg^_Zgc^b\gZWZc^bVIV]^i^^Vida^^a^ edajVida^BVje^]V^BVje^i^#7^dadÂŤ`V gVocda^`dhidk^]\gZWZcV_ZjbZgZcVj edgZĂ&#x;Zc_jh\gZWZc^bVj_j\d^hidĂ&#x2014;cd_ 6o^_^!^V`dcVc_^bVÂŻ^k^k^ÂŤZdY &+%kghiV`dgVaV!-%%kghiV\gZWZch`^] g^WV!&#%%%kghiVbZ`jÂŤVXV^(%kghiV WdYa_`dÂŻVXV#HiVc_Z\gZWZcV_Z

@Vd^`dYbcd\^]i^]dd`ZVch`^]   VidaV!^k^XVVidaVBVYÂŻjgdhVhid_^   hZYZa^b^Ă&#x2DC;cddYea^i`^]edidea_Zc^]   \gZWZcV!VYZa^b^Ă&#x2DC;cddYbVa^]!   c^h`dedadÂŻZc^]dhigkV# 

EDKGÂ?>C6 HI6C?: 9dWgd!Va^hjbZhi^b^Ă&#x2DC;cd_V`ddÂŤiZĂ&#x2013;Zc^#   EDADÂĄ6? ;gVcXjh`VEda^cZo^_V!hZkZgd^hidĂ&#x2DC;cddYCdkd\   

Kukov zaliv

6IDAB69ÂĄJGD 

  DkV_hViZa^ih`^hc^bV`eg^`Voj_Z   id`aZYV^ošj`dih`d\VbdgV  `gdo7Zg^c\dkegdaVo#

$

YdWgd0bZhi^b^Ă&#x2DC;cd  dÂŤiZĂ&#x2013;Zc^

 

 7:G>C<DKEGDA6O

" ( 

HI6C?: J\aVkcdb

EDADÂĄ6?B^`gdcZo^_V!_j\doVeVYcddY=VkV_V   joVeVYcdbYZajI^]d\d`ZVcV  

KGHI6 >k^Ă&#x2DC;c^\gZWZc^!  WVg^_Zgc^\gZWZc^  ^Vida^ 

YdY^gj_jd`ZVch`V^`dci^cZciVacV `dgV#CV_kZĂ&#x2022;VZgjeX^_Vj'%#kZ`j Yd\dY^daVhZ&.&'#\dY^cZ!`VYV_Z egdgVY^dkja`Vc@VibV_cV6a_Vh`db edajdhigkj#DkV\gVc^XViV`dĂ&#x;Z ^oVo^kVhcVÂŻcVedbZgVc_ViaV!edeji oZba_digZhV`d_^_Z&.+)#\dY^cZ jc^ÂŤi^dYZd:c`dg^YÂŻV#

!

]dWdic^XV^bdgh`^]ejÂŻZkV\daVĂ&#x2022;V# CV_kZĂ&#x2022;ZegZic_ZCjhVIZc\Vg^hj ega_Vc_Zh`decV!iVadÂŻZc_ZhZY^bZcViV cVhiVa^]hZĂ&#x2014;dbYgkV!adkg^WVoV V`kVg^_jbZ^g^WdadkjedigZWdb Z`heado^kV#  ;D@:C66A:JIH@>BDHIGK>B6 ' +'%%`b

7Zg^c\dkdbdgZd`gjÂŻZcd_Zh_jÂŻcZ higVcZ6aZjih`^bdhigk^bV#CV eVX^Ă?Ă&#x2014;`d_higVc^dhigkVaZÂŻ^6aZjih`^ gdk!`d_^dWZaZÂŻVkVbZhidcV`db EVX^Ă?Ă&#x2014;`VeadĂ&#x2014;Vedc^gZ^hedY HZkZgcdVbZg^Ă&#x2014;`Z#JegVkddkVodcV edc^gVc_Vji^XVaV_ZcVedY^oVc_ZaVcXV kja`Vch`^]dhigkV!cV_hZkZgc^_Z`Vg^`Z jeVX^Ă?Ă&#x2014;`dbKVigZcdbeghiZcj#Gdk hZegdhi^gZegZbV^hid`j!\YZhZ

%

EDKGÂ?>C6

j\aVkcdbYdWgd!dh^bjWa^o^c^ edejaVgc^]dYbVgVa^ÂŤiV!`VdÂŤidhj IV]^i^!BddgZV^7dgV7dgV!\YZ_Z doW^a_cdj\gdÂŻZcdoWd\\gVYc_Z! `VcVa^oVX^_Z^Ydid`VhZY^bZcViV

or eu zdkYZhjbdgh`^\dajWdk^!Ă&#x;Vkda_ZgVÂŻZ! 7daWdbZidedcbjg^XVijb^gVoa^Ă&#x2014;^iZkghiZ

I>=>D@:6C?J<DO6E69 

9gjÂŤikZcVdhigkV HdhV_Zi^

   EG>A>KKD9: EVX^Ă&#x17D;`!gZ`Z@dajbW^_V^;gZ_oZg

 hgVoc^]\aZĂ&#x2DC;ZgVKGHI66ida^ 

  Za^`jW^dadÂŤ`j  kZiVjdkdb  ZYVckZa^`^  hiVc^ÂŤiZoVk^ÂŤZ  d_Zk^ÂŤZkghiV  :kgdeZoV_ZYcd  dgVaV`d_^\gVYZ  ^kdi^c_h`ZkghiZ

BVgÂŤVah`VdhigkVhVhid_ZhZdY'.VidaV ^*bVa^]dhigkVjoVeVYcdbYZaj I^]d\d`ZVcV#6ida^hjcVkg]dk^bV cZ`VYVÂŤc_^]kja`VcV!oV`d_ZhZhbVigV YVhjhZ^oY^\a^hbdgh`d\YcVegZd`d *%Š+%b^a^dcV\dY^cV#BZĂ&#x;jc_^bVhj @kV_VaZ^c!cV_kZĂ&#x2022;^VidajI^]dbd`ZVcj! hV'#*%%`b'!eVVida^7^`^c^^ :cZkZiV`!cV`d_^bV_Zkd_h`VH69"V ^obZĂ&#x;j&.)+#^&.+'#\dY^cZiZhi^gVaV cj`aZVgcddgjÂŻ_Z#A_jYh`^ji^XV_cVi^b cVejÂŤiZc^b^jYVa_Zc^bVida^bVj edhaZYc_^]*%\dY^cVW^d_Z oVcZbVga_^k!eV_Zbdgh`^hkZi d`dc_^]Wj`kVacdegdXkZiVd0 cVeg^bZg!cVdhigkj7^`^c^_Z oVWZaZÂŻZcd'*%kghiV`dgVaV ^Ă&#x2014;V`&#%%%kghiVg^WV#

    EG>A>KKD9: GZ`ZHjh^icV^@deZg0aZYZc^WgZ\dk^

   HjWedaVgcVhigj_VjhbZgjhjegdicdb    dY`VoVa_ZcVhVijegdhi^gZhZed    hZkZgcdbEVX^Ă?`j^jaVo^j6a_Vh`^oVa^k!   VideaZkdYZYdW^_V^ohZkZgcd\

   d\gVc`Vhigj_Z@jgdÂŤ^d#9d`egZaVoZ    egZ`dd`ZVcV!edkgÂŤ^ch`ZkdYZhZ]aVYZ    ^edhiV_jbVc_ZhaVcZoWd\eVYVk^cV#   šZhiZdaj_Z`d_Zed\VĂ&#x;V_joVeVYcj   dWVaj@VcVYZcVhiV_jjegVkdj   6a_Vh`dboVa^kj#8^g`jaVX^_VhZoVkgÂŤVkV    `VYhZ6a_Vh`V^6aZjih`Vhigj_VkgViZcV  KdYZoVa^kV oVeVYYjÂŻ6aZjih`^]dhigkV#    kZdbVhjWd\ViZgVoc^bkghiVbVg^WZ^   hVkgÂŤZcZoVkZa^`Zg^Wc_V`Z#EVX^Ă?Ă&#x2014;`^    adhdhegdkdY^edeZi\dY^cVjbdgj!    VcV_YjÂŻZjoVa^kj^d`dac^bbdg^bV!    egZcZ\dÂŤidhZkgVi^cVbgZÂŤĂ&#x2022;Zc_Zj  Vo^_h`^b^hZkZgcdVbZg^Ă&#x2014;`^bgZ`VbV!    ^o`d_^]_ZYdÂŤVd#9cd6a_Vh`d\oVa^kV   egdÂŤVgVcd_Zbdgh`^beaVc^cVbV#   DY6a_Vh`d\edajdhigkVegdhi^gjhZI>=>D@:6C?J<DO6E69 

BVgÂŤVah`VdhigkV 

 EDKGÂ?>C6&,%#%%%`b '#.(%b  B6@H>B6AC69J7>C6

("

  Z`da^`d WV 

7Zg^c\dkdbdgZYdW^ad_Z^bZ edYVch`dbbdgZeadkXjjgjh`d_ bdgcVg^X^!`d_^_Z^higVÂŻ^kVddkj dWaVhi&,)&#\dY^cZ#CVaVo^hZ^obZĂ&#x;j Vo^_h`d\`decV^HZkZgcZ6bZg^`Z# D`gjÂŻZcd_Z6aZjih`^bdhigk^bV cV_j\j!VcVhZkZgj\Vjh`^7Zg^c" \dkbdgZjoedkZoj_Zh6g`i^`db# @gdodkV_bdgZjoYdaVo^ ]aVYcVVg`i^Ă&#x2014;`VkdYV!`d_VhikVgV X^g`jaVX^_jhjegdicjdYhbZgV `VoVa_ZcVhVij#<aVkc^eg^a^k haVi`ZkdYZYdcdh^gZ`V?j`dc! `d_V_ZcVjÂŤĂ&#x2022;jhikdg^aVegdhigV" cjYZaij#7Zg^c\dkdbdgZ_Z _ZYcddYcV_Wd\Vi^_^]g^Wc_V`V cVhkZij!eV6a_Vh`VdhikVgj_Z

 I>=>D@:6CA)

 7VhZc@Vh`VY^_V

  EDKGÂ?>C6&!*b^a^dc`b  B6@H>B6AC69J7>C6 *#%%%b

Šel iko v   EG>A>KKD9: I^]^d`ZVc!gZ`Z?j`dc^6cVY^g

 I>=>D@:6C>(

 6a_Vh`^oVa^k

%&$  EDKGÂ?>C6'!(b^a^dcV`b  B6@H>B6AC69J7>C6 +#&%'b

or eu z

 I>=>D@:6C;'

 6aZjih`^gdk

\didkdedadk^cjj`jecd\jadkVg^WZ ^ÂŤ`da_`^H69#Jdk^bkdYVbVÂŻ^k^^ kZa^`^Wgd_dW^Ă&#x2014;c^]oVa^kh`^][d`V^ h^k^]`^idkV#OVgVoa^`jdYYjWd`d\ d`ZVch`d\WVhZcV^hedY_j\doVeVYcZ edadk^cZbdgV!ÂŤ^gd``dci^cZciVac^ ÂŤZa[cVhZkZgdoVeVYj^ojoZicd_Zea^iV`# CV_kZĂ&#x2022;^YZddkZdWaVhi^[dgb^gVd _Z`decZc^bdhiid`dbedhaZYc_Z\ aZYZcd\YdWV!`VY_Zc^kdbdgVW^d^ Yd&'%bc^ÂŻ^dYYVcVÂŤc_Z\#DkV_eji jYjÂŻ^bkgZbZch`^beZg^dY^bVc^_Z W^doVaZĂ&#x;Zc!ÂŤid_Zdbd\jĂ&#x2022;^adcZ`^b ÂŻ^kdi^c_h`^bkghiVbV!`Vd^Ă&#x2014;dkZ`j!YV egk^eji`decdbegZĂ&#x;Z^o6o^_Z jHZkZgcj6bZg^`j#

 I>=>D@:6C9(

 7Zg^c\dkdbdgZ

  cVhZkZgjEVX^Ă?`V  =A69C6!DAJ?C6HJ7EDA6GC6BDG6     dW^aj_jg^Wdb^jc_^bVhZWd\Vi^g^Wc_VX^#<ZdadÂŤ`^\aZYVcd!j     dkd_dWaVhi^Ydb^c^gVodcVedc^gVc_V!Vkja`Vc^^Ă&#x2014;Zhi^oZba_digZh^  egZYhiVka_V_jhiVacjdeVhcdhi#

jhiVYdgZeV!_ZhiZHX]^cYaZg^V   WgZk^e^c\j^h#@VY_Zdi`g^kZcV   '%%)#\dY^cZ!egd\aVÂŤZcV_Z   cV_bVc_dbkghidb`^Ă&#x2014;bZc_V`V  cVhkZij#Iji^ijajjbZĂ&#x;jkgZbZcj    _ZegZjoZaVbVad`gVĂ&#x2022;V^cYdcZo^_h`V   ÂŤVgVc`V#>eV`!H#WgZk^e^c\j^h^eV`_Z    iVc_V^aV`ÂŤVdYÂŤVgVc`Z#  

okZoYZ!`Vd^bVhdkcd^oWZa_^kVc_Z `dgVaV&..-#\dY^cZ#KZa^`^`dgVac^ \gZWZc_ZoVbdgh`^eVg`egd\aVÂŤZc &.,*#\dY^cZ!VdY&.-&#\dY^cZ_Z bZĂ&#x;jJcZh`dk^bhedbZc^X^bV hkZih`ZWVÂŤi^cZ#

)+(

*-:16/7>757:- 1)42);31B)41>

?ZYVcdYcV_bVc_^]hiVcdkc^`V   KZa^`d\V`dgVacd\\gZWZcV!  Yj\VĂ&#x2014;V`hVbd,Š-bbdY   

Amukta p rolaz <1017Q-)6

C6?B6C?>@>šB:C?6@C6HK:IJ4

   CVdkdbhc^b`jhgZY^ÂŤc_Z\YZaV\gZWZcV    k^Y^hZbZVcYg^gV_jĂ&#x2013;^`VcVa`d_^gVoYkV_VYkZ  `dgVacZiZgVhZ#KZa^`VVbea^ijYVbdgh`^]   bZcVjdkdbedYgjĂ&#x2DC;_j\ZcZg^ÂŤZ_V`Z    bdgh`Zhigj_Z`gdoiV`kZ`VcVaZ#  

rol az)+'

@6C6AJ<G:7:CJ 

*

6jhigVa^_h`^KZa^`^`dgVac^\gZWZc Yj\VĂ&#x2014;V`_Z'#%&%`b^cV_kZĂ&#x2022;^_Z`dgVac^ h^hiZbcVhkZij#šZhid_Zde^h^kVc`Vd cV_kZĂ&#x2022;^h^hiZb`d_^hj^`VY^o\gVY^a^ÂŻ^k^ dg\Vc^ob^!Va^hZ!jhikVg^!hVhid_^dYd`d (#%%%oVhZWc^]\gZWZcV^`dgVac^] dhigkV#Heda_VÂŤc_V^k^XVbj_ZdY(%Yd '*%`bjYVa_ZcVdY`decV!VW^dadÂŤ`^_Z kgadgVocda^`#CV\gZWZcjÂŻ^k^d`d (*%kghiV`VbZc^]`dgVaV^bcd\^bZ`^ `dgVa^#BZĂ&#x;j&#*%%kghiVg^WVcVaVoZhZ \aVkdĂ&#x2014;^!cV_bVc_Zg^WZcV\gZWZcj!) *kghiVg^WV"aZei^gV!cZ`da^`dkghiV V_`jaV!edejigZ`k^_Zb"V_`jaZ!_VgVb" "V_`jaZ^`^i"V_`jaZ#<gZWZc_ZhiVc^ÂŤiZ ^oV*%%kghiVVa\^!'%kghiVbdgh`^] ob^_V^)#%%%kghiVbZ`jÂŤVXV#OVÂŤiZiZ cV\gZWZcjjedhaZYc_^](%\dY^cV cV_k^ÂŤZhj`g^kZWdYa_^`VkZbdgh`Z

!!DgV\RceVacReV `aZdZ]`\RTZ[R

^oWZa_^kVc_Zb`dgVaV EDADÂĄ6?EVgVaZaVchdWVadb@k^chaZcYV   jhZkZgd^hidĂ&#x2DC;cd_6jhigVa^_^ 

Am Ă&#x2039; it ka p

 

 

  

  ÂŤiZc^hjd`dYkV dgV^edocVi^hj g\Vc^ob^bV dgj`d_Zeg^kaVĂ&#x2014;Z `^]eVhV!Ă&#x;Vkda_^] YV#CVhigb^b ^Wgd_cZbVc_Z !ÂŤVgZc^bdgh`^ (*%kghiV V# \dY^cV'%#kZ`V jcV\aVhjbZĂ&#x;j YYZhZicV_Wda_^] c_Z#BZĂ&#x;ji^b! VicjÂŤiZij d\V\gZh^kc^]

#-  bdgV^obZĂ j;^a^e^cVcV_ZoYdbWdYa_^`Vk^]  bdgh`^]okZoYV^ 

+1

 HI6C?:DÂŤiZĂ&#x2013;Zc

-

EDKGÂ?>C6(,#%%%`b  'KGHI67Vg^_Zgc^\gZWZc 

"Dh^bbVeV!dkZhigVcZhVYgÂŻZegdĂ&#x17D;aZ   ed_ZY^cVĂ&#x2DC;c^]bdgV^edYkdYc^]dWa^`V#   Dkd_Zeg^bZg^oYZaVdEVX^Ă&#x17D;`j#

KZa^`^`dgVac^\gZWZc 

-5

dY^oWZa_^kVc_V`dgVaV   .-#\dY^cZ# 

4%

%`b '

I6C?:9dWgd!dedgVka_V  

 ),!-+

HI6 6ida^ DKGÂ?>C6

(*%*.'%(*

 WViV]V

I>=>D@:6C?J<DO6E69 

)<4 );73-)6) EDADÂĄ6?EVgVaZaVchdWVadb@k^chaZcYV jhZkZgd^hidĂ&#x2DC;cd_6jhigVa^_^ g^WVgh`^]iZ]c^`V^dhc^kVc_V[VgbZVa\^# ;^a^e^ch`VkaVYV_Z^ciZgkZc^hVaV&.--# \dY^cZegd\aVh^kÂŤ^edYgjĂ&#x2014;_Z cVX^dcVac^beVg`db!VdY&..(#\dY^cZ _Z^cVJcZh`dkdbhe^h`jhkZih`Z WVÂŤi^cZ#9VcVhhj\gZWZc^IjWViV]V jbcd\dWda_ZbhiVc_joWd\oVWgVcZ g^WdadkV^h^YgZc_VWgdYdkVcV \gZWZc^bVWgdYdk^`d_^YdaVoZ bdgV_jYVhZkZÂŻjoVWdkZ#EdhaZ ^oWZa_^kVc_V`dgVaV&..-#\dY^cZ cVkZĂ&#x2022;^c^bZhiV_Z'%%)#\dY^cZ oVWZaZÂŻZcedgVhiedkgÂŤ^cZÂŻ^kd\ had_V`dgVaV#

'"

 

eRSV]R`a§eZY a`UReR\R \ReVX`cZ[VdV cRk]Z\f[ff`\gZcf cRk]ZĂ&#x2019;ZeZYUV]`gR

EDKGÂ?>C6(,#%%%`b'

EdhaZYc_Zed\aVka_Zj`c_^o^_ZViaVhhkZih`^]d`ZVcV#HVYgÂŻ^bVeZeZi \aVkc^]d`ZVcV#CVhigVc^XVbV`d_ZhaZYZ^oVbVeZed_ZY^cVĂ&#x2014;c^]d`ZVcV jXZa^c^hjYViZocVicdYZiVa_c^_Z`VgiZdYVWgVc^]edYgjĂ&#x2014;_V^oid\d`ZVcV# HkZbVeZ^ogVĂ&#x;ZcZhjcVdhcdkjedYViV`VYdW^_Zc^]egZ`dhViZa^iV^a^ WgdYh`^]^chigjbZcViV#CVc_^bVhjcVkZYZc^cVo^k^bdgV!edYkdYc^] dWa^`V`VdÂŤidhj\gZWZc^!gdkdk^^edYkdYcZeaVc^cZ^eg^dWVac^] dWa^`V#IV`dĂ&#x;ZhjcVkZYZcZYjW^cZd`ZVcV^\gVc^XZiZ`idch`^]eadĂ&#x2014;V#  CV`gV_j`c_^\ZYVi_Z^cYZ`h ed_bdkV`dg^ÂŤĂ&#x2022;Zc^]cVbVeVbV# G:<>DC6AC6B6E6

+ + -/(+' (

KZa^`^`dgVac^\gZWZc

>RaR acZ\Rkf[V]`\RTZ[f ZUZ^V_kZ[V`S]Z\RD^Vca`\Rkf[V a`]`ÂŤR[f`\gZcf `\VR_R

I>=>D@:6C?J<DO6E69

"  

G^Ă&#x2DC;VgY7Zi^GZĂ&#x2014;c^`   @^b7gV_VcJkdYjÂĄ^kdijD`ZVcj!7V`iZg^_V ^Vg]ZV!EgVÂŻ^kdi^c_Z!<a_^kZ!BZ`jÂŤX^!O\aVk`Vg^! B^\gVX^_VXgkZc^]`gVWV 9Z_k^Y7Vgc^@V`dÂŻ^kZÂŻ^kdi^c_Z!GZei^a^! Ei^XZ!H^hVg^ GdWZgi9^ck^Y^Bdgh`VkdYV!8^g`jaVX^_V^`a^bV! Ea^bZ^iVaVh^!DWVaZ^dWVah`Za^c^_Z!Ea^i`VbdgV! EdaVgc^d`ZVc^!Ig`Z_ZYgZc_V`VcVd`ZVcj!  BZ]Vc^oVbViaVcih`Zhigj_Z!JgV\Vc@Vig^c! <adWVacdoV\gZkVc_Z^edY^oVc_Zc^kdVbdgV! OVÂŤi^iVdWVaV!EdidcjĂ&#x2022;ZI^iVc^`V  ;gZch^h9^eZgJkdYjÂĄ^kdijD`ZVcj!HjcĂ&#x;Zg^!  9jea_Vg^!šaVc`dk^i^Xgk^!Ea_dhcVi^Xgk^!IgV`Vhi^  Xgk^!7g^dodZ!7dYa_d`dÂŤX^!BVa^dg\Vc^ob^cV  bdgh`dbYcj!EaVc`idc!EaVÂŤiVÂŤ^^`dea_VÂŤ^!  @dadjhiZ!G^WZh]gh`Vk^Ă&#x2014;Vk^bh`ZaZidb! @dÂŤa_dg^WZ  ;^a^e>aZh<Zdad\^_Vd`ZVcV!6iaVhd`ZVcV! D`ZVcd\gV[^_V^ohkZb^gV!8jcVb^j>cY^_h`db d`ZVcj!Adba_Zc_ZaZYZc^]eadĂ&#x2014;V Bdci^=ZahGdc^aVĂ&#x2014;`^ijg^oVb H_jH`diEa^i`VbdgV!8gkZcZ^hbZĂ&#x;Zbdgh`Z   igVkZ!7^a_c^hkZi!OZaZcZbdgh`ZigVkZ!OZaZcZ Va\Z!BV]dk^cZ!8kZic^XZ!G^Wdadk BV_`H`diDikdgZc^d`ZVc^d`ZVch`dYcd! EdYkdYcV^higVÂŻ^kVc_V!<gZWZc^]aVYc^]kdYV! 7^dadÂŤ`VgVocdkghcdhi!B^\gVX^_V`^idkV! :cZg\^_VkZigVj7Vai^`j
Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:37 Page 4

)+

/-747/12)73-)6)

->74=+12)73-)6) XcVSV_\`[Z dV§ZcZ \`_eZ_V_eR]_Ra]`ÒR

D9@696HJD76A:?J¡C:6B:G>@:>6;G>@:hV6iaVci^`dbiV×cdegZYhiVka_ZcZcV

bVe^!edhiVad_Z_VhcdYVhZhVkg«Zcdj`aVeV_j!`VdYZa^Õ^haV\Va^XZ#9VcVhocVbdYVhZ `dci^cZci^`gZÕj!VYVhjcZ`VYVW^a^_ZYcd^YVhjhZd`ZVc^ed_Vk^a^cVbZhi^bVcV`d_^bVhZ `decdgVoYkd_^ad#GVokd_d`ZVcVji^XVd_ZcV\adWVacj`a^bj!Yd``daZWVc_Vc^kdV bdgVoVk^hZdY`a^bVih`^]egdbZcV^\Zdad«`^][V`idgV#

<-3<7613)847¢)

&#@6B7G>?JBegZ*%%b^a^dcV\dY^cV

;gV\bZci^egkd\!cV_hiVg^_Z\hjeZg`dci^cZciVGdY^c^_V

gVoYkd_Zc^hj!VcV_kZÖ^bZàjc_^bV!<dcYkVcV!oVjo^bVd_Z 7gd_cZ`dckZ`X^dcZÕZa^_Zk^YZi^hig#)(!`d_Zhjdbd\jÕ^aZ k`_RdfSUf\TZ[V edYgjØ_ZcV`gV_c_Zb_j\j#AVjgZcX^_jHZkZgcj6bZg^`j_Z dWgVodkVc_Zegk^][gV\bZcViV`dci^cZciVacZ`dgZ!edhiZeZcd!hV \`_gV\TZ`_R dY7Vai^`VHZkZgcV:kgdeVdYkV_Vdd`ZVc?VeZijh!Yd`_Z decf[R_[RZkRkZgR[f ]aVßZc_ZbdbdiV×V!\gje^hVcZhjjcZ`da^`dkZÕ^]XZciVgV d`ZVcEVciVaVhVed`g^kVdcV_kZÖ^YZdhZkZgcZ]Zb^h[ZgZ# \cVeR_[Va]`ÒR `dckZ`X^dc^]higj_Vc_V#;gV\bZci^`dci^cZcViVhjhZh_ZY^c^a^ \gVYZÕ^kZÕZ`decZcZbVhZ!VjcV_iVc_^bYZadk^bV d`ZVch`Z`dgZdWgVodkVc^hjg^[idk^!Yj¯`d_^]_Z `dgVgVoYkd_ZcVcVkZa^`Zead×Z#@VYVhjgVoa^`Z D@:6CE6CI6A6H6 j\jhi^c^d`ZVch`Z^`dci^cZciVacZ`dgZ @G:I6C?:EAD¹6 edhiVaZYdkda_cdkZa^`Z!d`ZVch`V`dgV_Z EadØZa^idh[ZgZ`gZÖj edidcjaV^hedYaV`«Z`dci^cZciVacZ`dgZ! hZoWd\`dckZ`X^dc^] dWgVoj_jÕ^odcZhjWYj`X^_Z#DYid\ higj_Vc_VjdbdiVØj! =2FC6?4:;2 Ø^_ZYZadkVc_ZYdhZ¯Z kgZbZcV_ZZkdajX^_Vd`ZVcV^ hkZYd\gVc^XZdbdiVØV `dci^cZcViVjhadka_ZcViZ`idc^`db D:3:C ^heda_V«c_Z\_Zo\gV# ead×Vk^YZi^hig#*%©*&#OV_ZYcdhV D @ : 6 C ead×VbV`gZÕjhZ^`dci^cZci^!Vd`ZVc^ ?6E:IJH hZ^obZßjc_^]dikVgV_j^oVikVgV_j# 32=E:< 8@?5G2?2acVeVÒRDVgVc_`X2e]R_eZ\R [VZk^VÚfDVgVc_V2^VcZ\V Z6gc`aV

D:3:C

D@:6C E6CI6A6H6

'#9:KDCegZ)%%b^a^dcV\dY^cV 2FDEC2=:;2

6GC@2>6C:<2

D@:6CG:>@

D`ZVcGZ^`_ZdikdgZc`VYVhZc^odhigkV!`d_VÖZ `Vhc^_ZedhiVi^oVeVYcV^_j¯cV:kgdeV!dYkd_^ddY <dcYkVcZ^edØZdhZ`gZiVi^egZbVAVjgZcX^_^^ 7Vai^`j#>hidkgZbZcd_ZedØZad^oVikVgVc_Z ?VeZijhV#

cRkUg`[V_Z UV]`gZ C`UZ_Z[V

a]Ze\R\`_eZ_V_eR]_` §V]W_R^`cR

8@?5G2?2

FcR]d\Va]R_Z_V

DRkRegRcR_[V^ ;RaVefdR[f«_R 6gc`aRdVacZ\][fÒf[V 6gc`R^VcZTZ =RfcV_TZ[RZ3R]eZ\

acgV\`a_V_V SZ][\VZa`UcfÒ[RdR gVXVeRTZ[`^

D@:6C E6CI6A6H6 E6A:D"I:I>H

=>7,

3:7B8-:17,HV`gZiVc_Zbead×Va^idh[ZgZ!egkZchikZcdj\gZWZc^bV`d_^hZ^gZ^ hjWYj`X^dc^bodcVbV!jocV\adgZX^`a^gVc_ZdXZVch`Z`dgZk^YZi^ hig#*%!`dci^cZci^hjhZheV_Va^^a^gVoYkV_Va^!edkgZbZcd\gVYZÕ^iok# hjeZg`dci^cZciZ#CZbV×`^cVj×c^`6a[gZYKZ\ZcZghbVigVd_ZYV_Z egZdieg^a^`Z'*%b^a^dcV\dY^cVedhid_VdÒhjeZg`dci^cZciÂEVc\ZV! hVhgZY^«iZbd`d:`kVidgV!`d_^_ZW^dd`gj¯ZckZa^`^bd`ZVcdb# >o\aZYVYVhZdkV`kdheV_Vc_Z`dci^cZcViVdY^\gVad^egZb^a^_VgYj \dY^cVGdY^c^_V!VkZgdkVicd^gVc^_Z#HkV`^eji`VYVhZ`decZcZ bVhZh_ZY^cZ!dcZhZcV`gV_j^XZeV_j!gVoYkV_V_j!_ZghZjcjiVgc_^] dikVgV_jYjWd`^g^[idk^!ha^×cdYVcVc_^begdXZh^bVj8gkZcdb bdgj^KZa^`d_gVhZYcd_Yda^c^j^hid×cd_6[g^X^#@dbe_jiZgh`V dWgVYVedYViV`VdÒXZeVc_jÂ`dgZ^dedad V_jodcV^gZc_V^ hjWYj`X^_Zdbd\jÕ^aV_Zeg^a^×cdgZVacZgZ`dchigj`X^_ZgVhedgZYV `decV^bdgVhkZYdeZg^dYVdYegZ*%%b^a^dcV\dY^cV#

A2?862 ;Fž?2 2>6C:<2

ac`decR_V afdeZ_[V

2FDEC2=:;2

27C:<2

8@?5G2?2 =VUV_R\RaR_R[fXf `SfYgReR]R[V_R[gVÐZUV` ;f«_V2^VcZ\V2WcZ\VZ 2fdecR]Z[V

(#@6G7DCegZ(%%b^a^dcV\dY^cV

@VYV_ZhikdgZchjeZg`dci^cZciEVc\ZV!dchZ egdhi^gVddY_ZYcd\YdYgj\d\edaV!h`dgdd`gj¯j_jÖ^ bdgZEVaZd"IZi^hcV^hid`j#9VcV«c_ZgZoZgkZj\a_V ^o\aZYVYVhjdWgVodkVcZjbdØkVgc^b«jbVbV`d_Z hjedhid_VaZYj¯dWVaViVYV«c_^]Z`kVidg^_Vac^]^k^Øc^] bdgV#EgdhigVcVaZYZcV`VeV!dY`d_Z_ZcVhiVaV <dcYkVcV!egZ`g^aV_Z?j¯c^eda#

B;=;D:7

hjWYj`X^dcVodcV \gZWZc`d_^hZ«^g^ `dcijgZYVcV«c_Z\`decV


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:37 Page 5

->74=+12)73-)6)

),

-81376<16-6<)46)57:)

A?J9>

6A;G:9K:<:C:G

C^kdbdgVjegd«adhi^j\aVkcdb_ZW^docVicdk^«^cZ\dYVcVh#Id_Z dbd\jÕ^adedhid_Vc_Zea^i`^]kdYZc^]WVhZcV!j`d_^bVc^_ZW^adea^bZ^dhZ`Z! V`d_^hjcVokVc^Ze^`dci^cZciVacVbdgV#DcVhjoV]kViVaVkZa^`Zedkg«^cZj jcjigV«c_dhi^`dci^cZcViV#Ha^`V_ZW^aVbcd\dYgj\V×^_VjdYcdhjcV^o\aZY YVcV«c_^]YjWd`^]d`ZVcV^`dci^cZciVac^]«Za[h`^]bdgV#Dk^bbdg^bV!`d_V hjj\aVkcdbW^aVkgadhaVcV!hVc^h`^bhVYg¯V_Zb`^hZdc^`V^WZobd\jÕcdhi^ oVgVokd_¯^kd\hkZiV!hjk^YZadk^`decVW^a^hjhkZYZc^cV\didkdedadk^cj c_^]dkZYVcV«c_Zedkg«^cZ#Id_ZYdkZadYdgVoYkV_Vc_V¯^kdic^]edejaVX^_V^ c_^]dkd\ediejcd^odadkVcd\gVokd_V#:e^`dci^cZciVacVbdgVji^XVaVhj^cV `a^bjoWd\k^hd`d\hVa^c^iZiVk^YZi^hig#+%#KdYV_ZW^aV\jhiV!eV_ZidcjaV^ dYaVo^aVjhjhZYcV!Z`kVidg^_VacVbdgV!cVhjegdiYdb^cVcicdbegdXZhj `gZiVc_VjYVcV«c_^bd`ZVc^bV!egZbVedadk^bV#

6a[gZYKZ\ZcZg&--%©&.(%W^d_Z cZbV×`^cVj×c^``d_^hZWVk^d Vhigdcdb^_db!bZiZdgdad\^_db^ \Zdad\^_db#<dY^cZ&.&*#^ocZd_Z iZdg^_jd`gZiVc_j`dci^cZcViV`d_db _Zed`j«VdYVdW_Vhc^edhid_Vc_Z ^YZci^×c^]hiZcVcVhjegdic^bdWVaVbV 6iaVcih`d\d`ZVcV^[dh^ac^]dhiViV`V igdeh`^]W^a_V`Vdi`g^kZc^]cV 6g`i^×`db`gj\j#C_Z\dkViZdg^_V c^_ZW^aVeg^]kVÕZcVhkZYd`hZc^_Z di`g^adYVhZd`ZVch`dYcd«^g^! «id_ZedikgY^adc_Z\dkZedhiVk`Z#

EA>I@6KD96

)#?JG6egZ&*%b^a^dcV\dY^cV

Jhadk^cVdWVa^HZkZgcZ 6bZg^`Z!Yj¯iVYV«c_Z\OVeVYcd\! jcjigV«c_Z\edbdgh`d\ejiVhjegZ dieg^a^`Z&%%b^a^dcV\dY^cVW^a^ ha^Øc^jhadk^bVjYVcV«c_^bea^i`^b aV\jcVbVcV7V]Vb^bV#

a`ÒVeR\`egRcR_[R TV_ecR]_`X2e]R_eZ\R

8ZeVc_ZiZg^idg^_ZWjYjÖZXZcigVacZ6o^_ZdY<dcYkVcZ ^c_Zcd`gZiVc_Z`VhZkZgjYdkdY^YdoVikVgVc_V EVaZd"IZi^hV!VjedoVY^c^hZdikVgVIZi^h# DikVgVhZ^XZcigVac^YZd6iaVci^`V!`d_^ÖZ gVoYkd_^i^EVc\ZjcVhZkZgc^ ^_j¯c^YZd#

=2FC2K:;2 D6G6C?2 2>6C:<2

2K:;2

6GC@A2

I:I>H

E68>;>@ 27C:<2 ;Fž?2 2>6C:<2

8@?5G2?2 2FDEC2=:;2

@egRcR_[V^dVgVc_`X 2e]R_eZ\R`UgR[RdV6gc`aR `UDVgVc_V2^VcZ\V

2?E2C<E:<

KRaRU_Zf_fecR§_[Z a`^`cd\Zafe

cV\dkZ«iV_^g^[iV ^hikVgVc_VYcV YVcV«c_Z\EVX^Î`V

=VUV_V\RaV _Ra`]`gZ^R _VdeR[f

D6G6C?2 2>6C:<2

8ZeVc_Z<dcYkVcZedØZad_Z hVdYkV_Vc_Zb>cY^_Z!6[g^`Z^ 6ciVg`i^`V!jooVikVgVc_Z IZi^hV#Jh`dgd_ZjhaZY^ad dikVgVc_Z_j¯cd\YZaV6iaVci^`V! gVoYkV_Vc_Z:kgdeZdYHZkZgcZ 6bZg^`Z^dikVgVc_ZAZYZcd\ d`ZVcVcVhZkZgcdbedaj#

E68>;>@ ;Fž?2 2>6C:<2

I:I>H

27C:<2

:?5:;2 2FDEC2=:;2

a`^`cd\Zafe EfcXRZ

2?E2C<E:<

AR_R^d\Z ^`cVfk[`§ _Z[VkReg`cV_

TVaR_[V 8`_UgR_V`deRTZ EVeZdR

6GC@A2

2K:;2

+#:D8:CegZ*%b^a^dcV\dY^cV

6IA6CIH@> D@:6C 27C:<2 :?5:;2

;Fž?2 2>6C:<2

>C9>?H@> D@:6C

2?E2C<E:<

>cY^_VhZ^YVa_ZWgod`gZÖZ`VhZkZgj! «idÖZ!`VYVhZhjYVg^hV6o^_db!^oVokVi^ ^oY^oVc_V=^bVaV_V#Eg^Wa^¯VkVc_Zb6[g^`Z ^:kgdeZoVikVgVhZoVeVYc^YZdIZi^hV# >6jhigVa^_V^?j¯cV6bZg^`VdYkd_ZcZhj dY6ciVg`i^`V!«id_Zdbd\jÖ^adcVhiVcV` X^g`jbedaVgcZhigj_Z`d_V^odaj_Z6ciVg`i^` dYidea^]ji^XV_VhV:`kVidgV# 2fdecR]Z[RdV \cVÐV\R dVgVcf

=>7,

2FDEC2=:;2

a`ÒZ_[V`ScRk`gR_[V ]VUV_V\RaV_R 2_eRc\eZ\f

2K:;2 6GC@A2

*#@G:96egZ &%%b^a^dcV\dY^cV

E68>;>@

gZd`\_Zg` g`UV

A:9:C> D@:6C


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:37 Page 6

.'

7*)4-17*)4;3-41612-

7*)4;318-2B)Œ1 9J¡D76A6HK:IH@>=D@:6C6C6A6O:H:K:DB6G6OCDA>@> E:?O6¡>#DWVaZhjdWa^`dkVa^egdXZh^`d_^bZc_V_jc^kdbdgV^iVaVh^

D@GJ¡:C> <G:7:C>B6

Dhigkd7dgV7dgV! j_j¯cdbEVX^Î`j! d`gj¯Zcd_Z \gZWZc^bV!eVbj_Z dWVaVhZ`jcYVgcV! cVhiVaVYZadkVc_Zb dg\Vc^oVbV! egkZchikZcd`dgVaV! `d_^hjegZdWa^`dkVa^ eg^bVgcjdWVaj#

VWgVo^_V!`Vd^egdXZh^cV`decj"gVheVYVc_Z!Zgdo^_V!iVad¯Zc_Zj gZ`VbV!cVegZYdkVc_Z^edkaV×Zc_Z\aZ×ZgV!^oa^k^aVkZjkja`Vc^bV ^iZ`idch`^ed`gZi^gVhZYVc_V#CZ`ZdWVaZhjYZad¯^k^]dg\Vc^oVbV! edeji\gZWZcV`d_Z\gVYZ`dgVa^!Yd`_Zaj`Z!dWVah`ZoV«i^icZWgVcZ ^kZ«iV×`VdhigkV^o\gVY^d×dkZ`#

34);1.13)+12)7*)4) DWVaZbd\jYVWjYjeg^bVgcZ^a^hZ`jcYVgcZ#Eg^bVgcZdWVaZhjgZojaiVi egdXZhV\ZcZg^hVc^]cV`decj!`Vd«id_ZiVad¯Zc_ZhZY^bZcViV^ogZ`V dWgVodkVc_ZYZai^!ZgdYdkVc_Z`decV!kja`Vc^oVb!^a^g^[idkVc_Z^gVhZYVc_Z OZba_^cZ`dgZ#DWVaZ`d_ZhjgZojaiVihVkgZbZc^]egdXZhVegdbZcZc^kdV bdgV!j`d_ZheVYV_jeaVka_ZcZ^^oY^\cjiZdWVaZk^YZi^hig#--©-.!dW^×cd hZhkghiVkV_jjeg^bVgcZ_Zghj^o\gVßZcZegZiZ¯cddYZdah`^]hZY^bZcViV eZh`VcVcZid\gVYdbkZigV!\aVX^_Vacd\bViZg^_VaV`d_^cVo^kVbdi^a!^a^ ×Zdc^]YZadkV\aZ×ZgVd`gZcji^]bdgj#HZ`jcYVgcZdWVaZhjdcZ `d_ZhjegdXZh^bVbVg^ch`ZZgdo^_Z^iVad¯Zc_V! ^a^V`i^kcd«Õjdg\Vc^oVbVedeji`dgVaV!hiVWVaV bVc\gdkV^!hkV`V`d!a_jY^!edhiZeZcdbZc_VcZ# CZ`ZdWVaZ©cVeg^bZg!^oY^\cjiZdWVaZ `d_ZhjW^aZ^oad¯ZcZhcV¯cd_bVg^ch`d_ Zgdo^_^©ed`Voj_j^eg^bVgcZ^hZ`jcYVgcZ dhdW^cZ!eV^]hkghiVkVbdj^ciZgbZY^_VgcZ egZaVocZdWVaZ#

KJA@6CH@6D76A6 K:I6¹@6D76A6

73-)6;3-;:-,16-

Aj`VH^c\Vejgj_j\d^hidØcd_ 6o^_^_Zeg^bZgdWVaZ`d_V_Z cV_kZÖ^bYZadbgZojaiVia_jYh`Z V`i^kcdhi^#EgZid\V_ZW^aV ZhijVgd`gj¯ZcbVc\gdk^bV#

AJ¹C>EGDA6O

DkV_kZa^ØVchikZc^aj`cV_j\j:c\aZh`Z! edocVi`Vd9VgYa9dg!dhiViV`_Zbcd\d kZÖZ\giV^`aVh^ØVc_Zeg^bZgZ[Z`ViV bVg^ch`ZZgdo^_ZcVdWVaj#

DkVZgdYdkVcVkja`Vch`V`jeV_Z cVdhigkj<VaVeV\dh#8Zad`jecV dWVah`Va^c^_Vd`ddhigkV_ZgZojaiVi kja`Vch`ZV`i^kcdhi^!YV`aZ! eg^bVgcV_Z#


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:37 Page 7

7*)4;318-2B)Œ1

7*)4-6);<)4--:7B1275

\`_TV_ecZdR_[VV_VcXZ[V_R _R[ZdefcV_Z[V^UV]fceR a`§e`dfdVeR]RdZ`USZ]Z

a]R«R

KZgdkVicdhjbZßjgVocdkghc^bdWVah`^beZ_oV¯^bVcV_edocVi^_ZhigbZ dWVaZ©`a^[dk^!cVhiVaZZgdo^_dbiVaVhV`d_jcVo^kVbdVWgVo^_V#DcZeg^eVYV_j \gje^hZ`jcYVgc^]dWVaV#:gdo^_ViVaVhVcVdk^bdWVaVbVYZaj_ZYkd_V`d# IVaVh^egkdcVcdhZbViZg^_VahVeaV¯Z`d_^edi`deVkV`a^[#>hidkgZbZcdhkV`^ iVaVhhVW^_VkVoYj]jej`di^cZhiZcVV!`VYVhZiVaVh^edkj`j!kVoYj]hZ«^g^# EdcVka_Vc_Zdkd\egdXZhVkgZbZcdbYdkdY^YdZgdYdkVc_VhiZcV# @VYViVaVh^YdßjYdgiV^d`gj¯Z\VhVhk^]higVcV!cV_kZÕ^YZd c_^]dkZZcZg\^_Z_ZjhbZgZccV×ZadgiV#CVgijhZgVok^_V_j `VgV`iZg^hi^×c^dWa^X^jiV×cddYgZßZc^b[VoVbV#EgkdcVhiV_j YjWd`Zedi`Ve^cZ!Vedidb^eZÕ^cZhVdWZhigVcZgiV!j c_Z\dkd_dhcdk^#9Va_^bgVYdbiVaVhVdkZeZÕ^cZhZedhiZeZcd egdYjWa_j_j^egd«^gj_j!hkZYd`cZegdW^_jgi!^o`d_Z\cVhiVcZ aj`egZgVhi#CV`gV_jhZ`gdkaj`V!jcZYdhiVi`jdhadcXV! jgj«VkV!dhiVka_V_jÕ^^odadkVcZ^oYVc`ZhiZcV`d_^ 5V`eR]Rd_`X «ig×Z^obdgV`VdeaVhidk^hZcV!hid\dk^#C_^]dkdb Wc`_eR_RdacR^ceR fda`cRgRa`U`]Rd\f YVa_dbZgdo^_dbcVhiV_jbdgh`^eVc_Zk^#

.(

5V`eR]Rd_`X Wc`_eR_RdacR^ a]R«VZUR][V _RacVUf[V

6c`kZ[RUV]Zce _Rde`X`gV

fa]ZÐfg`Uf

_RX`^Z]RgR_[V dVUZ^V_ReR

@DC8:CIG68>?6 :C:G<>?:I6A6H6

@VYViVaVh^hi^\cjcVdWVaj `d_jØ^cZoVa^k^^gidk^!dc^hZ dYW^_V_j!Vc_^]dkVZcZg\^_VhZ `dcXZcig^«ZcVcV_^hiV`cji^_Zb YZajgiV#

eR]Rd_ZWc`_e ac`§ZcV_ eR]Rd_ZXcVSV_

ED9H:86C?:@A>;6

GVYdbiVaVhVcVhiVaV_Zedi`Ve^cV ^hVc_dbkZoVcVeaVi[dgbVeg^Ycj `a^[VcV@Vg^W^bV#

BDGH@:E:·>C:

9jWd`VjYjWa_Zc_V^eZÖ^cZcVhiV_j Zgdo^_dbjcjiVg`a^[Vj6a\VgkZj! Edgij\Va^_V#

HID<DK>JBDGJ

Hid\dk^j`gZY^cVgijWa^ojHkdc^Y¯V! cV_j\j:c\aZh`Z!edocVi^hj`Vd DaY=Vg^Gd`h# cVÒ_Rdecf[R

)3=5=4)<1>6- ,-87B1+176-7*)46`jbjaVi^kc^i^edWVaVcVhiV_ZdYhZY^bZciV`d_^_ZYdcZigZ`VbV!ZgdYdkVchV ^hijgZc^]YZadkV`decV^a^cVcZiiVaVh^bVhVbdgV#KV¯VcbZ]Vc^oVbjc_^]dkdb dWgVodkVc_j_Zeg^dWVac^igVchedgi#@VYViVaVh^jYVgV_jddWVajedYcZ`^b j\adb!dc^^kdYj^hZY^bZcic^bViZg^_VacVcdhZedY^okZhc^bj\adb!Vj edkgVi`jdYcdhZ^kdYj^hZY^bZciZedYegVk^bj\adbjdYcdhjcVdWVaj# IV`dhZkgZbZcdbkdYV^hZY^bZci^edbZgV_jYj¯dWVaZ#@VYVkdYVYdheZj hgZY^cjc^¯ZZcZg\^_Z!hZY^bZci^hZiVad¯Z^\gVYZgVoa^×^iZV`jbjaVi^kcZdWa^`Z! `Vd«idhjeZ«×VcZ`dhZ!egjYdk^ ^WVg^_ZgcVdhigkVYj\V×`V!joVcV dhigkVeVgVaZacVhVdWVadb#

d]R_R ^`ÒgRcR

ce

\cVeR_[V aVd\R Uf«a]R«V

aV§ÒR_Z acfU

acRgRTUcfXZY _R[ÒV§ÐZYgVec`gR ZeR]RdR

acRgRT acZ`SR]_`X ecR_da`ceR

`U_`§V_[V ^ReVcZ[R]R kRa][fd\ZgR_[V

acV`g]RÚf[fÐZ gVeRcZd^VceR]RdR

C6HI6C6@EGJ96

EG>7G:¡C: I:G6H:©EGJ9DK>

Egj¯Vc_ZeZ«ØVcd\cVcdhV `gdokZÖ^YZd^a^`gdoXZd oVa^k^a^ZhijVg!YV_ZegjY# CVha^X^_ZeZ«ØVc^egjY jj«ÖjZhijVgVj`dih`d_! `Vd^_ZYVchiVg^_^egjY!`d_^ oV`aVc_VeZ«ØVcjoVgVkVc^ haVcZbdØkVgZcVdWVa^#

@A:IHDEHE>I

Hc^bV`^okVoYj]Veg^`Voj_Z ^begZh^kVceZ«ØVc^@aZihde He^i!egjYcVj«ÖjgZ`Z @dajbW^_Z!DgZ\dc!H69# EgjYhZegj¯Vd`d)`begZ`d gZØcd\j«ÖV^hiVacdgVhiZ#

73-)6;3-;:-,16-

EZhV`^kdYVcVdkd_dWVa^ cd«Zc^hjbZ]Vc^obdb eg^dWVacd\igVchedgiV!Va^ hZeZhV`iVad¯^cVhVbdb jaVojjZhijVg!\YZbdgh`^ iVaVh^!hjegdihiVka_Zc^id`j gZ`Z!\jWZcVhcVo^# IjaV\VcdgVhiZegjY© eZ«ØVcdedajdhigkdØ^_^_Z _ZYVc`gV_edkZoVchV `decdb!VYgj\^_Zjbdgj#


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:37 Page 8

DHI68>I>I6C>@6

EgVbVXI^iVc^`V!Ø^_j\dgc_jeVajWj ^d\gVYjk^Y^bdcVha^X^!j\aVkcdb _ZcZd«iZÖZc!^V`d_ZYjWd`d jgdc_Zcjbdgh`dYcd#


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:37 Page 9

!)'

87<76= -<1<)613) FejedkÕ[fh[aeea[Wdiae]XheZWI^iVc^`

?IJEH?@7J?J7D?A7

?IFBELB@7L7D@;

E:B7P7A?PI7KJ;CFJED7JkgZbZedg^cjÖVI^iVc^`_ZW^d cV_kZÖ^^cV_aj`hjoc^_ZdegZba_ZcegZ`dd`ZVch`^WgdYcVhkZij# @VYV_Z^headk^d&%#Veg^aV&.&'#hVYd`VHVjiZbeidcV!cVc_Zbj _ZW^ad.%%ØaVcdkVedhVYZ^&#(%%ejic^`V!bZàj`d_^bVcZ`^dY cV_Wd\Vi^_^]^cV_ji^XV_c^_^]a_jY^cVhkZij#

C;:?@IA7I;DP79?@7 EdidcjÖZI^iVc^`V«d`^gVad_ZXZd hkZi#DkZØ^`V«`Zcdk^cZhjdY &+#Veg^aV&.&'#

D;IH;¶7

&*#Veg^aV&.&'#\dY^cZhbVigVhZ_ZYcdbdY cV_kZÕ^]edbdgh`^]cZhgZÕVj^hidg^_^#HkV`V`d_Z cV_×jkZc^_ZedidcjÕZhk^]kgZbZcV!YZa^b^×cd oVid«id_ZI^iVc^`hbVigVccZedide^k^b# J`jecd&#*'%a_jY^cV«ad_Zhbgijdkd_cZhgZÕ^! Yd`_ZiZ`cZ«idk^«ZdY,%%egZ¯^kZad# IV×Vcjogd`hjYVgVI^iVc^`VhVaZYZc^bWgZ\db c^`VYVc^_ZediejcdgVo_V«c_Zc#EdocVid_ZYVhj edgj`Zdd\gdbcdbaZYZcdbWgZ\j`d_^_Zk^ßZc cVejiVc_^I^iVc^`Vhi^oVaZhVgVoc^]WgdYdkVid`db &'hVi^`d_^hjegZi]dY^a^cZhgZÕ^#Bd\jÕZ_ZYVdkZ edgj`Zc^`VYVc^hjhi^\aZYdoVedkZYc^×`d\bdhiV# @VYV_ZYd«adYdhjYVgV!aZYZc^WgZ\c^_Zhkdb hcV\dbjYVg^djI^iVc^`!kZÕhZd×Z«VddYZhc^ Wd`WgdYV#BZßji^b!^id_ZW^adYdkda_cdYVhZ ^hedYc^kdVkdYZcVegVk^egdXZejYZhcdbWd`j WgdYV^d«iZiZoV`^kX^!oWd\×Z\V_ZeZiegZYc_^] dYZa_V`VWgdYVWgodedeaVka_Zcd#>V`dhjhej«iZc^ ×VbX^oVheVhVkVc_Z!c^_Z^]W^adYdkda_cdoVhkZ# CV^bZ!cZ`^×VbX^hjdi^«a^^V`dc^hjW^a^ejc^# IV`d_Z&#*%%a_jY^dhiVadcVWgdYj`VYV_Z edidcjd#HbVigVhZYV_ZkZÕ^cVejic^`VjbgaV oWd\]^ediZgb^_ZjaZYZcd_kdY^# <dY^cZ&.-*#VbZg^×`d"[gVcXjh`^i^b_Z edbdÕjedYkdYc^]jgZßV_VdegZba_Zc^] k^YZd"`VbZgdb^hkZiadbadX^gVddaje^cj I^iVc^`V#OcV×V_cddi`g^ÕZ_ZYVhZWgdY!egZ cZ\d«id_Zedidcjd!egZedadk^d!VegZYc_^ ^oVYc_^YZdWgdYVcVßZc^hjcVjYVa_Zcdhi^ dYd`d+%%b^d`gZcji^cVhjegdicZhigVcZ#

FEJEFB@;DD;FEJEF?L? GVcdj_jigd&*#Veg^aV!d`d '!*hViVcV`dchjYVgVhV aZYZc^bWgZ\db!egVbVX I^iVc^`VhZ^oY^\Vd^okdYZ Yd`_ZWgdYcVhiVk^dYVidcZ# 8E887B7H:6bZg^Ø`^d`ZVcd\gV[ 7dW7VaVgY!oV_ZYcdhV[gVcXjh`^b cVjØc^`db¡Vc"Aj_ZbB^«Zadb! egZYkdY^d_Zi^b`d_^_Zdi`g^ddaje^cj I^iVc^`V&#hZeiZbWgV&.-*!cV YjW^c^dY(#-%%b#

I^iVc^`_Z^headk^d^o:c\aZh`Z&%#Veg^aV&.&'!jeji^k«^hZ`V C_j_dg`j#Ed«id_ZegZ«VdAVbVc«!WgdY_Zeg^b^d_d«ejic^`V j;gVcXjh`d_!VoVjhiVk^dhZ^j>gh`d_haZYZÕZ\YVcV!egZcZ\d «id_ZcVhiVk^dejidkVc_Z#Ig^YVcV`Vhc^_Z!&)#Veg^aV!`VeZiVc WgdYV_ZcZocVicdegdbZc^d`jghWgdYV`V_j\j!kZgdkVicd oWd\jedodgZc_VdaZYZcdbWgZ\j`d_Vhjhi^oVaVegZ`dgVY^_V# BZßji^b!j'(/)%k^ßZc_Zd\gdbVcaZYZc^WgZ\iV×cd^hegZY WgdYV#Jeg`dhkZ«i^bbVcZkg^bV!I^iVc^`c^_ZjheZdYV^oWZ\cZ hjYVghVaZYZc^bWgZ\db!VkZÕj'/'%j_jigd_Zedidcjd#

¸;AHAP7¸7C9; DkV_YZdWgdYh`ZdegZbZ _ZYkV_ZegZedocVia_^koWd\ had_VdieVYV`V^b^`gdWV `d_^hZ\db^aV_jcV `dkVcdb\kd¯àj#

DEL¸7D?9; CZkZgdkVicdYdWgd dØjkVcZcdkØVc^XZ! j`a_jØj_jÖ^^dkjdY *!cVàZcZhjjidgW^ WgdYh`d\WaV\V_c^`V#

polazak iz Sautemptona 10. aprila

KANADA

Kvinstaun

potonuÊe 15. aprila

Njujork

ATLANTSKI OKEAN

7HJ;<7AJ?

©erbur

A?D;IA?FEH9;B7D C^odk^iVc_^gVaZ¯ZcV bdgh`dbYcj#EdgZYc_^] cVàZcd_ZcVhidi^cZ gVoa^Ø^i^]egZYbZiV!`c_^\V! hVidkV!iZaZ\gVbV!oV_ZYcd hVWgdcoVcdbÎ\jgdb VcàZaV#

73-)6;3-;:-,16-

:7B?@;ELEJ7@B;:;D?8H;=5 AZYZc^WgZ\cV[did\gVÎ_^!hc^ba_Zcd_ +YVcV`Vhc^_ZjWa^o^c^cZhgZÖZ! h`dgdediejcddY\dkVgVdcdb `d_^hjde^hVa^egZ¯^kZa^ejic^X^#

EJAH?L7D@;EBKF?D;

18:>7187;4-,62-8=<7>)62-


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:37 Page 10

"""

=>7,=Œ1>7<=73-)6=

Œ1>7<=,=*16)5) ¡>KDIC6HG:9>C6C6K:A>@D?9J7>C>9:AJ?:C:<DHIDA?J7>KD©]aVYcd!

bgV×cd^hcZYdkda_cd]gVcZ#BZßji^b!iVhgZY^cV^ojoZicd_ZhiVW^acV/iZbeZgVijgV _Zid`dbXZaZ\dY^cZ^obZßj'^)®8!hVa^c^iZi_Z`dchiVciVc!VkZ×^ijiVbj edWZßj_jcV_cdk^_^bZidY^`dbjc^`VX^_Zk^YZi^hig#''-©''.#>V`d_Zeg^i^hV`j YjW^c^d\gdbVc!dccZji^×ZcVkZÕ^cjbdgh`^]W^ÕV_ZgjhZW^cZhVYg¯ZkVoYj]!V ¯^kdi^c_Z`d_Z¯^kZcVYjW^c^^hedY&#*%%bhVkg«ZcdhjhZ eg^aV\dY^aZ#GVocdkghcdhi`gjec^]¯^kdi^c_VdeVYV jh`aVYjhedkZÕVc_ZbYjW^cZ!Va^j hZY^bZci^bVcVkZa^`d_YjW^c^ dW^iVkVkZa^`^Wgd_gVoc^] h^Õj«c^]dg\Vc^oVbV#

57:;31Œ1>7<EG>A6<D6K6C?:J9J7D@DBBDGJ

<gYdW^cV^bVaV\Vch`ZaZi^b^«^ÖZ`d_^_d_ dbd\jÖVkV_jcZdbZiVcd`gZiVc_Z#@dhi_Z cVha^X^dWZaZ¯ZcVXgkZcdbWd_db#

8:7*4-51 ;8:1<1;375

¡^kdi^c_ZjYjW^c^d`ZVcV^oad¯ZcZhj k^hd`dbeg^i^h`j!Va^egdWaZbVi^×c^hjhVbd dg\Vc^^hejc_Zc^\Vhdk^bV!cVeg^bZg!eajÕVh^hVgV^a^ bZ]jg`dYg^WV#Ja_Z«jgV!KZYZadkV[d`V^bdgh`^hadc gdcZYdYjW^cVcV`d_^bVhj^beajÕV`dbegZhdkVcV!«id ^bdbd\jÕVkVZaVhi^×Vc\gjYc^`d«#9d`hjedYkdYdb! dc^`dg^hiZ`^hZdc^`ed]gVc_Zcj`gk^^b^«^Õ^bV#G^WZ bd\jYVhZhejhiZYdkZa^`^]YjW^cVoWd\id\V«idhj egdbZcZcVYjW^c^egdedgX^dcVacdbVc_ZedbZigjj dYcdhjcVedkg«^cj!eVhZeg^i^hV`^a^kZa^×^cVc_^]dkd\ bZ]jgVcZbZc_VYgVhi^×cd#Jd`ZVch`^bgdkdk^bV eg^i^hV`_ZiV`dk^hd`YVji^×ZcV[jc`X^dc^hVc_Z W^dad«`^]bdaZ`jaV!edejiegdiZ^cV#7V`iZg^_Z`d_Zhj diedgcZcVeg^i^hV`jdkdb JA?:JG6 hiVc^«ij^bV_jheZX^_Va^odkVcZ Ja_Z«jgZbd\jYVgdcZYd egdiZ^cZ©iZcZbd\jYV YjW^cZdYWVg&#%%%b!\YZ_Z gVhij^a^YVhZgVobd¯VkV_j eg^i^hV`hidejiVkZÖ^cZ\dcV edkg«^c^# `VYhZcVßjcVedkg«^c^#


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:37 Page 11

Œ1>7<=,=*16)5)

8:76)4)Œ-62-0:)6-

fdeR`\cf«V_R ^`UZÈ\`gR_Z^ _`«ZTR^R

<aVkc^egdWaZb¯^kdiVjYjW^c^_ZhiZegdcVaV¯Zc_ZYdkda_cd]gVcZ# >ojoZkoV_ZYc^XVd`jea_Zc^]d`d]^YgdiZgbVac^]^okdgV^]aVYc^]^okdgV k^YZi^hig#&--©&-.!¯^kdi^c_Z`d_Z¯^kZYjWd`djd`ZVcj^cV d`ZVch`dbYcjediejcdoVk^hZdYegd^okdYc_Z]gVcZjc^kdj j`db^bVHjc×ZkZhkZiadhi^!]^a_VYVbVbZiVgV^ocVYc_^]# JYjW^c^_Zhjk^«ZbgV×cd!eVW^a_c^eaVc`idccZbd¯ZYV dehiVcZ^egd^okdY^]gVcj#EdcZ`VYcVd`ZVch`dYcdeVYcZ j\^cjaVg^WV^a^kZa^`^h^hVg!Va^]gVcVj\aVkcdbYdaVo^ jk^Yj`dbVY^ÕV!edaV`dhZhej«iV_jÕ^^o\dgc_^] had_ZkV#CV_kZÕ^YZdiZ]gVcZW^kVed_ZYZcegZ cZ\d«idYdheZcVd`ZVch`dYcd!Va^hZbcd\d ]gVcZhikVgVjk^Yj`d¯Z`d_jdYWVXj_ja_jh`Vg^^ hVaeZ#CV`d¯^hZhikVgV_jWV`iZg^_Z`d_ZhZheV_V_j hdhiVa^bbViZg^_VbV^Wg¯ZeVYV_jcVYcd#

Ob^_dojW¯^k^cVhgZYc_d_YjW^c^dY *%%©'#%%%b#Ed«id]gVcZcZbVYdkda_cd! c_Z\dkVkZa^`VjhiV^d«ig^ojW^daV`«VkV_j bjYVj]kVi^hVkYdhijeVceaZc#

DI@G>·:

EDHB6IG6C?:¡>KDI6J9J7>C> EgZegdcVaVh`VbdYZgc^]hgZYhiVkVoV^higV¯^kVc_Z! W^dado^c^hjbd\a^^oWa^oVYVedhbVigV_j¯^kdi^c_Z jYjW^c^d`ZVcV#7^ÕVj]kVÕZcVjbgZ¯j^^okj×ZcV cVedkg«^cj×Zhidhjd«iZÕZcV^cVdhcdkjc_^]hZ kgadbVadbd¯ZhVocVi^dcV×^cj¯^kdiVi^] dg\Vc^oVbV#HVkgZbZcZedYbdgc^XZ^bV_j egZX^ocZ`VbZgZ^degZbjoVhV`jea_Vc_ZjodgV`V! Vbd\jYV[jc`X^dc^«jYdcZkZgdkVicZYjW^cZ dY×V`+#%%%b#

R^Sf]R\cR]_V _`«ZTV\`[V d]f«VkR\cVeR_[V a`^`cd\`^ U_f

C6HG:9C?D?9J7>C>

""#

C6BDGH@DB9CJ

Bdgh`^`gVhiVkVXjh^hVkVdg\Vch`ZdhiVi`Zh bdgh`d\YcV#CVkZa^`d_\Zd\gV[h`d_«^g^c^k^«Z ]gVcZeVYVcVYcdid`dbegdaZÖV!edhaZcV\ad\ edkZÖVc_V`da^Ø^cZedkg«^ch`d\ÎideaVc`idcV!«id bd¯ZYVedYhiV`cZgZegdYj`X^_jbdgh`^]`gVhiVkVXV#

8:7Œ,:421>1,1>7>1 Bcd\Z¯^kdi^c_Z`d_Z¯^kZjYjW^c^bVc_ZhjdYc_^]dk^]hgdYc^`Vjea^ÕV`j# Dkd_ZZkdaji^kcdgZ«Zc_ZoViZ«`dÕZhcVaV¯Zc_Zb]gVcZjd`ZVch`^bYjW^cVbV# BZßji^b!cZ`^higkd¯YZg^dehiV_jjegVkdoVid«idhjbcd\dkZÕ^dYhkd_^]hgdYc^`V jea^ÕV`j#CVeg^bZg!VbÍedYc^^^odedYc^a_jh`Vg^!`d_^hjYj\V×`^hVbd&Xb! dW^×cd¯^kZjea^ÕV`j!\YZhZ]gVcZ^higjaZadbbdgh`dbigVkdb^dhiVa^bdieVX^bV# JYjW^c^hZgZi`dcVßZj\^cjaV¯^kdi^c_V!Va^×Zhidjc_jYdheZ_jkZa^`^!¯^aVk^ `dbVY^igjeaV`^iV#Ed_ZY^cZVbÍedYZjYjW^c^Yj\V×`Zhj&%©&*Xb!dYcdhcd YZhZidhigj`dhjYj¯ZdYkghiVjea^ÕV`j!eV^b_ZaV`«ZYVhZj]kViZj`d«iVXh `gjec^_^b`dbVY^bV]gVcZ#CVc^h`d_iZbeZgVijg^d`ZVch`^]YjW^cVdkZ¯^kdi^c_Z `gZÕjhZ^gVhijedaV`d^gZi`dhZgVobcd¯VkV_j!Va^¯^kZocVicdYj¯ZdYhgdYc^] kghiVjea^ÕV`j#Bdgh`^_Z¯Zk^!]^Ygd^Y^eda^e^!bdgh`VeZgVEZccVijaVXZVZ ^dhiVaZ¯^kdi^c_ZjYjW^c^iV`dßZbd\jYVedhiVcjY^kdk^#Ha^×c^Y^kdk^ bd\jhZcVÕ^^j]aVYc^bkdYVbV 6ciVg`i^`V#

EGDODGJ¡>KDIJ9J7>C>

Ó9^egdjkZgÃ_ZedYkdYcdkdo^adoVYkZdhdWZ!`d_Zbd¯ZYVoVgdc^Yd YjW^cZdY&#%%%b#AVch^gVc^hVheZX^_VacZeaVi[dgbZ!^higV¯^kVØ^bd\j YVk^YZhkZd`dhZWZ`gdoV`g^ac^igje#

7;<)<11B6),,6) D\gdbcZedkg«^cZd`ZVch`d\YcVegZ`g^kZcZhjbZ`^b hZY^bZci^bVYZWZa^bedcZ`da^`dbZiVgV!edocVi^b`Vdodd\Zc^ hZY^bZci^k^YZi^hig#&-&#¡^kdi^c_ZcVd`ZVch`dbYcjgVok^aZhj gVocZcV×^cZYVdhiVcj^ocVYi^]hZY^bZcViV`V`dW^bd\aZYVhZ ]gVcZ^Y^«j#Bcd\dWgd_c^cZed`gZic^dg\Vc^ob^!edejibdgh`^] `g^cdkV!bdgh`^]eZgV^cZ`^]hjcßZgV!^bV_jYj\V×`ZhiVWa_^`Z! `d_Z^bdbd\jÕVkV_jYVhZ]gVcZ^ocVYhZY^bZcViV#Ed_ZY^cZkghiZ bdgh`^]`gVhiVkVXVgVok^aZhjheZX^_VacZVbWjaV`gVacZcd¯^XZ!`d_Z ^bedbV¯jYV]dYV_jededkg«^c^hZY^bZciVjbZhidYVegdaVoZ`gdo c_Z\V#G^WV©igdcd¯VXhZcVha^×VccV×^cedY^¯ZcVkg]dk^bVeZgV_V# ?ZYcVkghiVbdgh`^]`gVhiVkVXV!EVZadeVi^YZh\g^hZV!^bVcZdW^×cd ea_dhcVidWa^`!`d_^_d_dbd\jÕVkVYVhZedY^\cZhbdgh`d\YcV aV\Vc^bigZeZgZc_ZbiZaV# BDGH@>A?>A?6C>JH>9G:C>JBJA?J

9VW^j]kVi^a^]gVcj!bdgh`^a_^a_Vc^edY^¯jhZ^jaVoZ jhigj_jcVYg«`VbVk^hd`^bYd+%Xb#HiVWa_^`VhZ¯Z jYjW^cjhZY^bZciV`V`dW^hZÓjh^Yg^aVÃ#

9>KJ9J7>C>

:jgni]ZcZh!VbÎedY gVhegdhigVc_ZcjYjW^c^ d`ZVcV!Ydhi^¯ZYj¯^cj dY-Xb#

57:;31Œ1>7<


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:37 Page 12

"&$ @A6H6=N9GDOD6

EaVk^Yj\b^Õ^ Edge^iVedge^iV EG:¹C>@ 

'Xb

9J7>C6

Edkg«^cV

HI6C>I: Edkg«^ch`ZkdYZ G6HEGDHIG6C?:CDHI^gdbhkZiVjidea^b

kdYVbV

CVegk^ed\aZY!dkjkghij]^YgdodZ aV`dW^hiZbd\a^edbZ«Vi^hbVadb bZYjodb^a^×V``dbVYdbeaVkZ eaVhi^`Z#JhikVg^!id_Z`dadc^_V]^YgdodV `d_VhZbdY^Í`dkVaV`V`dW^bd\aV hadWdYcdYVeajiV#<db^aVdk^] cZdW^×c^]hikdgZc_Vbd¯ZhZk^YZi^`V`d eajiVcVkdYZcd_edkg«^c^^a^^oWV×ZcVcV dWVaj#¡^kdi^c_ZhZdYg¯VkV_jeajiV_jÕ^ edbdÕjeadkcd\`gj¯cd\Y^h`V#D`d ^k^XZk^hZoV«i^ic^¯Vgc^eda^e^jdWa^`j ×kdgVhi^]e^eV`V#9daZjhgZY^c^k^h^ kZa^`^eda^e!`d_^^bV[jc`X^_j]gVc_Zc_V! dYcdhcdegZYhiVka_VjhiVXZaZ`dadc^_Z# >obZßjc_Z\V^e^eV`VcVaVoZhZ`gj\dk^ gZegdYj`i^kc^]eda^eV#OVgVoa^`jdY hgdYcZkghiZedgij\Vah`Z`ghiVg^XZ k^YZi^hig#'&)!Edge^iVedge^iVcZbV _V`j¯Vd`j#

@A6H6=N9GDOD6

=^Ygd^YhV¯Vd`db 6\aVde]Zc^VXjegZhh^cV K>H>C6

\gZWZcj#Ed_ZY^cV×c^eda^e^edgZßVc^ hjYj¯_ZYcZhigVcZcV_bVc_^]d\gVcV`V ^«^gZhkd_Z¯VgcZe^e`ZYVjadkZbVaZ eaVc`idch`Z¯^kdi^c_Z#¡Vd`VdW^×cd c^_ZdeVhcVoVa_jYZ!Va^hZYdW^_Vdh^e! `d_^bd¯ZYVhkgW^^YdcZYZa_jYVcV#

@A6H6H8NE=DOD6

BZYjoVYjWd`^]bdgV

J]Vi^`adWj`

EZg^e]naaVeZg^e]naaV

6jgZa^VVjg^iV

K>H>C6'%©(*Xb

9d)%Xb

9J7>C6

.%%©,#%%%b

9J7>C6(©(%b

HI6C>I:

HI6C>I:@dgVac^

DikdgZcdbdgZ

\gZWZc

G6HEGDHIG6C?:CDHIIgdeh`^\gZWZc^j>cY^_h`db d`ZVcj^_j\doVeVYcdbEVX^Î`j

G6HEGDHIG6C?:CDHI9jWd`ZkdYZ«^gdbhkZiV!

9d`_ZkZÕ^cV]^Ygd^YVWZodeVhcVcV YdY^g!6\aVde]Zc^VXjegZhh^cVkZdbV_Z digdkcV#@dadc^_Z^o\aZYV_j`Vd\db^aV eZg_V^a^eVegVi^bZßj`dgVa^bVcV

DkVbZYjoVeg^eVYV\gje^h`^[dbZYjoV! ×^_V`gjcV^bVdWa^`WVaZih`Zhj`c_^XZ# <dgc_^YZdokdcV_Zk^hd`V!×kghiV`jeV! VYdc_^YZd«^gV!bZ`VdhcdkVjdWa^`j `gjcZ!hcVojWa_Zc^b^k^XVbV#9kVcVZhi iVc`^]e^eV`V×Zhidhid_ZjjhegVkcdb edad¯V_j#JcjigV«c_^YZddkZbZYjoZ _ZiVbcdXgkZcZWd_Z^×Zhidh`g^kV W^dajb^c^hXZcicdhkZiad`d_^bogV×^c_Zc hkVgZceaZc#HVbVbZYjoVbd¯ZYV ^oaj×^W^dajb^c^hXZcic^hZ`gZi!`d_^haj¯^ YVoWjc^egZYVidgZ#OVgVoa^`jdY bcd\^]bZYjoV!dkVkghiVeg^a^`db gVokd_VcZegdaVo^`gdoZiVejid`db `d_Z_Zeg^×kg«ÕZcVoVedYad\j#

@A6H6H8NE=DOD6

BZYjoVhYg«`db =Va^XanhijhVjg^XjaV K>H>C6

9d*Xb 9J7>C6%©&*b HI6C>I:CVbdgh`^b

Va\VbV^a^bdgh`d_igVk^

G6HEGDHIG6C?:CDHIDWVah`ZkdYZhZkZgcd\

57:;31 1>7<

6iaVci^`V^hZkZgcd\EVX^Î`V

dh^bAZYZcd\d`ZVcV

KZÕ^cVbZYjoVeajiV^ea^kVhadWdYcd jkdY^!Va^dkVbZYjoVegdkdY^¯^kdi eg^×kg«ÕZcVYg«`dboVkZ\ZiVX^_j# IZadbZYjoZ^bVdWa^`iVc`d\ aZk`VhVhiVka_Zcd\dYdhVb_ZYcV`d gVobV`cji^]`gV`Vhed_Zc^] bZbWgVcdb#HkV`^`gV`oVkg«VkVhZ \gjedbe^eV`VcVaZk`Vhidbd`k^gj!V ^obZßjhkV`ZdYi^]\gjeV_ZYdYVic^ e^eV`jdWa^`jh^YgV#DkV¯^kdi^c_VcZ bd¯ZYVea^kV!Va^hZ`gZÕZhVk^_V_jÕ^hZ cVhkd_d_Yg«X^^d`gZÕjÕ^hZ\dgZ"YdaZ! eg^×Zbj`dg^hi^h^YgVhiZe^e`ZYVhZ eg^kgZbZcdeg^×kghi^oVbdgh`d Ycd`VYhZegZkgcZ^edidb edcdkdeg^aZe^Y^h`# BZYjoVhYg«`db×Zhid_Z eg^×kg«ÕZcVoVbdgh`jVa\j^a^ bdgh`jigVkjjbZßjea^bcd_ odc^^ea^i`^bkdYVbV!\YZhZ ]gVc^adkZÕ^eaZc!`Vd«idhj bVa^bdgh`^gV×^Õ^^h^icZg^WZ! e^eX^bV!`d_^bV\V^eg^cdh^ jhi^bV`d_VhjjaZk`j# CZhkVgZcZdhiVi`Z^oWVXj_Z ^ojhiV#

@A6H6H8NE=DOD6

aZaR\ \`[Zde`[Z fdacRg_`

_RkfS][V_R ZgZTRkg`_R

EG:¹C>@ 9d(%Xb 9J7>C6

7a^ojedkg«^cZ HI6C>I: DikdgZcdbdgZ G6HEGDHIG6C?:CDHI^gdbhkZiV!cZjikgàZcV edaVgcVgVhegdhigVc_Zcdhi

DkVbZYjoVjdWa^`jbZhZXVbd¯YV _ZcV_gVhegdhigVc_Zc^_VdYhk^]kghiV! VdW^iVkVj\didkdhk^bYZadk^bV d`ZVcV!dh^bjkgad]aVYc^bkdYVbV# ¡^k^j\aVkcdbjeg^dWVac^b kdYVbV#EdcZ`VY^]bdgZ ^oWVXj_ZcVdWVajoVid«id c^hjYdWg^ea^kV×^^¯^kZWa^oj edkg«^cZ#IZad^bVdWa^`iVc_^gV d^k^×Zcd\Íc^b!`gVi`^be^eX^bV! `d_Z`dg^hi^YVjadk^eaVc`idc# IV`dßZbd¯ZYVoVgdW^eaVc`idc jaZea_^kjhajocVhkdbokdcj^YV \VÒj`a^oVÂjjhiV!`d_VhjhYdc_Z higVcZ#<dcVYZhZedbVa_V_j`gdo edajegdk^Ycdokdcd`Vd×Zi^g^ cZegdo^gcZedi`dk^XZ#


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:37 Page 13

J[VRPGXO

"&%

X`_RUV

«Rc_Z aZaTZ

aZaTZ_R fdeZ^R

@A6H6H8NE=DOD6

A_jW^×VhiVbZYjoV EZaV\^VcdXi^ajXV EG:¹C>@ 9d&(Xb 9J7>C6

7a^ojedkg«^cZ HI6C>I:

BZY^iZgVc!>cY^_h`^d`ZVc!oVeVYc^^XZcigVac^EVX^Î`

DkVbZYjoV!edocViV^`VdÒcdÕcV bZhZ×^cVÂ!egd^okdY^W^dajb^c^hXZcicj hkZiadhi`d_Veg^kaV×^ed\aZYZejic^`Vh WgdYdkV!Va^_ZedocViV^ed¯VdX^`d_V ^oVo^kVd«iVgWda#EdgZYid\V«id^bV dhVbe^eV`VhV¯Vd`VbVcV`gV_j! ed`g^kZcV_Z^bVa^bXgkZc^biV×`VbV! `d_ZhjoVegVkd\gjeZ¯Vgc^]ÕZa^_V#

57:;31 1>7<

DikdgZcZkdYZ

G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgd^hidØc^6iaVci^`!

JWdY¯Vd`Z_ZWdaVc!Va^c^_ZdeVhVc# H_V_a_jW^×VhiZbZYjoZegd^okdY^hkZiaV hajohVedkg«^cZÕZa^_V`VY_ZjYVgZ^a^ edcZhjiVaVh^#DWZ«ZcVcVYdaZ!hYdc_Z higVcZokdcVjdWa^`jeZ×jg`ZcVaVoZhZ ×Zi^g^Yj\Ve^e`VcVjhi^bV!`d_ZcZ`VYV cVo^kVbddgVac^b`gVX^bV#Dc^iV`dßZ ^bV_j¯VgcZÕZa^_Z`d_ZeVgVa^«j^]kViV_j bVaZeaVc`idch`Z¯^kdi^c_Z#AZea_^kVhajo Yg¯^eaZc!`d_^iVYVegdaVo^`gdo¯aZWdkZ j`gV`Z!VedidbjjhiV# OVgVoa^`jdYkZÕ^cZbZYjoV! ¯^kdic^X^`ajha_jW^×VhiZbZYjoZcZ dWj]kViV[Voj`VYV_Zeg^×kg«ÕZcV oVedYad\j#?V_V«XV^heZgbV^hej«iV_j hZjkdYj!\YZhZ_V_V«XVdeadßj_j^ gVok^_V_jjbVaZ!dkVacZeaVcjaZaVgkZ egZ`g^kZcZX^a^_VbVcVa^`YaV`VbV# EaVcjaVaVgkVbZc_VhZY^gZ`icdjbVaj! dkVacjbZYjojjdWa^`jiVc_^gV!ZÍgj! V`d_VhZedhiZeZcdgVok^_VjdYgVhaj _ZY^c`j#


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:38 Page 14

(*'

Òf]_V _ZeZ

gV]Z\R fdeR

`ViZ\dg^_j#Dc^bVd\gdbcVjhiV!h^icZ d×^!kZa^`daZßcdeZgV_Z^edYgZecV eZgV_VhVkZdbVYj\^b`d«iVc^b ¯W^XVbV`d_ZhZogV`Vhid«^gZ#EgZ`g^kZc _Z^×jac^bc^i^bV!«idbjYV_Z gVoWVgj«Zc^o\aZY#@Vd^kZÕ^cVbdgh`^] 8Vjade]gncZ ßVkdaV!dc^bVed`gZic^bVbVXcVkg]j _dgYVc^ \aVkZ!`d_^hZ[dgb^gVdYegkZ¯W^XZ aZßcd\eZgV_V#7^dad\^_Vdkd\ßVkdaV_Z 9J¡>C6¡Zc`ZYd'%Xb! cZoVWZaZ¯ZcVoV haVWdedocViV!ed«id_ZiZ`cZ`da^`d bj¯_V`Z!Va^hjbV_j«c^ eg^bZgV`V^`VYVj]kVÕZcd#BZßji^b! I:¡>C6CZoVWZaZ¯ZcV `dYYgj\^]YjWd`dkdYc^]bdgh`^] ßVkdaVdkV_bVbVXhaj¯^YVeg^kj`j 9J7>C6&%%©&#*%%b eaZc`d_^^b_ZjYdbV«V_j#DkVg^WV G6HEGDHIG6C?:CDHI9jWd`ZkdYZ«^gdbhkZiV dikVgVjhiV^hikVgV^ocZcVYcj!hcV¯cj BZßjbdgh`^bßVkda^bVcVaVoZhZcZ`Z hj`X^_jegZbVjcjigV#EaZcWjYZ dYg^WVcV_W^oVgc^_^]dWa^`Vjd`ZVcj!V deg]kVcjYZa^ÕjhZ`jcYZ#JYjWd`db bdgj^bVbVad]gVcZ!Vbdgh`^ßVkda^ dkVkghiVhkV`V`dheVYVjdkj G:9ADE=>>;DGB:H

7dYa_^`Vk^ßVkd$ =V^gnVc\aZg

`d_^iVbd¯^kZdW^×cd^bV_j^ojoZicd kZa^`VjhiV^¯ZajXZ`d_^bd\jYVhZ«^gZ! «id^bdbd\jÕVkVYV\jiV_jeaZc`d_^_Z ^hiZkZa^×^cZ`Vddc^^a^_Z×V`kZÕ^dY c_^]#8Vjade]gncZ_dgYVc^eg^eVYV edgdY^X^8Vjade]gnc^YVZ#Bj¯_VX^g^WV ^odkZedgdY^XZhjbV_j«c^^cZbV_j

G:9ADE=>>;DGB:H

9jWd`dbdgh`V g^WV"eZXV×

7j[dXZgVi^VhlZYa^ 9J¡>C6¡Zc`ZYd'*Xb0

cZoVWZaZ¯ZcVoVbj¯_V`Z

I:¡>C6CZoVWZaZ¯ZcV 9J7>C6(%%©&#,*%b G6HEGDHIG6C?:CDHIBZ`h^Ø`^oVa^k!

@Vg^eh`dbdgZ^6iaVci^`

57:;31 1>7<

G:9ADE=>>;DGB:H

<gYdWV D\XdXZe]VajhgVY^Vijh 9J¡>C6 9d(-Xb I:¡>C6 CZoVWZaZ¯ZcV 9J7>C6

%©,%b

G6HEGDHIG6C?:CDHIHjeigdeh`ZkdYZoVeVYcd\

6iaVci^`V^BZ`h^Ø`^oVa^k

G^WZ^oedgdY^XZD\XdXZe]Va^YVZ!`d_d_ eg^eVYV^\gYdWV!cV_cZdW^×c^_Z\hj dWa^`VbZßjbdgh`^bßVkda^bV# DcZhZjhe^c_jcVeVgc^b\gjYc^b ^eZak^×c^beZgV_^bV!`d_V^b dbd\jÕVkV_jYV]dYV_jedbdgh`db YcjjedigVo^oVXgk^bV!a_jh`Vg^bV ^g^Wdb#>V`ddkVg^WV^bV`gViV` bVbVXoV]kViVc_ZeaZcV!^okZhc^ Yd`Vo^j`Voj_jcVidYVdcbd¯YV aj×^b^g^h`d_^eg^kaV×^bd\jÕ^eaZc# IkgYV!`d«iVcV`d¯V«i^i^dkZg^WZdY \gVWa_^k^XV!Va^hjdcZida^`digdbZ YVgdc^dX^bd\jYV^]jobjjgj`j#

Dk^bVa^bdgh`^ßVkda^iVbcZ Wd_Z¯^kZjYjW^cVbV ^^bV_jd`gj\adiZad! cZ¯cVeZgV_V^hkZiaZÕ^ bVbVXcV`gV_j Yj\V×`d\`gV`V ^aa^X^jb#9gj\^!bcd\d bVc_^`gV`cV\aVk^ ×ZhidcZbd¯ZYVhZ k^Y^#DcV^bVhaVW h`ZaZi^bVaZb^«^ÕZ! oWd\×Z\V_Z gZaVi^kcdaV`V!«id_d_ dbd\jÕj_ZYVaV`«Z eajiV#CZbVedigZWZ

bVbXZ#@VYVdYgVhij!cV¯Zc`VbV¯^kZ `VdeVgVo^i^#Dkjkghij×Zhid_ZiZ«`d ^YZci^[^`dkVi^ed«idhZjadk^ida^`dbVad eg^bZgV`V!V^jbZ_jYVWjYjd«iZÕZc^ jYdY^gjhVbgZ¯VbV^dYegdbZcZ eg^i^h`Veg^a^`db^okaV×Zc_VcVedkg«^cj# YVejcdea^kV!ed«idbVb^eaZc`d_^_d_ _ZjYdbV«V_j#EdYbdgc^XZhjedbdÕj VeVgViVedYcVo^kdbÒjhg`^kV×Â!`d_^ ¯^kdi^c_Zjh^hVkVjedhjYj!]kViVaZ cZd«iZÕZcZ¯Zc`Z7j[dXZgVi^VhlZYa^! `d_ZhZ`dg^hiZj^higV¯^kV×`Zhkg]Z# DkZg^WZhjedidbW^aZ[did\gVÍhVcZ ¯^kZ#Bj¯_VX^_d«c^hjk^ßZc^!Va^ kZgdkVicdhjbV_j«c^^¯^kZ jhadWdYcd_kdY^# \cR\Z ^R^RT

`\cfX]` eV]`


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:38 Page 15

QURPUXOHK G:9ADE=>>;DGB:H

G:9ADE=>>;DGB:H

6jhigVa^_h`^ßVkd

Bdgh`^ßVkd

8]VjcVmZcYZVkdjg^ 9J¡>C6 

9d''Xb I:¡>C6

CZoVWZaZ¯ZcV 9J7>C6

*%©(%%b

G6HEGDHIG6C?:CDHIJbZgZcZkdYZ_j\doVeVYcd\

EVX^Î`V!`dY^hidØcZdWVaZ6jhigVa^_Z

8]VjcVmZcYZVkdjg^a^×^cVgj¯^×Vhi^ WVadcegZ`g^kZch^Õj«c^b¯W^XVbV^ cVYjkVkV_jÕ^hkd_ZiZadbd¯ZYV edhiVcZkZÕV#Eg^eVYVedgdY^X^bdgh`^]

BZaVcdXZijh_d]chdc^^ ßVkdaV`d_^hZcVo^kV_j8]VjcVX^YVZ^a^ bdgh`Z¯VWZ!`d_Z^bV_jkZa^`V!bad]VkV iZaV^`d¯j`d_Vk^h^#@Vd^Ygj\^bdgh`^ ßVkda^!dcV^bVbVbVX!Va^dc_ZkZdbV bVa^^bd¯ZYVhZhV`g^_ZjjaZ\cjÕZcV \jW^X^#BVad_ZedocViV^hidg^_VdkZg^WZ! Va^kZÕ^cjkgZbZcVegdkdY^b^gcd aZ¯ZÕ^cVYcjjWaVic_Vk^begZYZa^bV# DW^×cdhZcVaVo^jYjWd`d_kdY^cV `dci^cZciVac^b«Za[dk^bV^cV\^W^bV! Va^_ZegdcVaV¯ZcV^jkdY^YjWd`d_ iZ`*%b#

9J¡>C6¡Zc`ZYd&-Xb!

bj¯_VX^(Xb

I:¡>C6

CZoVWZaZ¯ZcV

9J7>C6

9d'#%%%b G6HEGDHIG6C?:CDHI9jWd`ZkdYZ6iaVci^`V!

EVX^Î`V^>cY^_h`d\d`ZVcV

¡Zc`Vdkd\YjWd`dbdgh`d\eZXV×V ^bVd\gdbcj\aVkj^kZa^`Z×Za_jhi^h kZdbVYj\^bojW^bVcVa^`WdYZ¯^bV! `d_^bVadk^eaZckZÕ^^dYhZWZ#C_Zc

G:9ADE=>>;DGB:H

gVhiZ\a_^k^¯ZajYVX^aVWVkdeg^×kg«ÕZcV `d¯VedbV¯j_d_YVjcZhZdkZd\gdbcZ dWgd`Z#>V`d¯Zc`Vc^_ZhVhk^bhaZeV! c_ZcZd×^hjbV_j«cZ^hkd_eaZc kZgdkVicdcZbd¯ZYVk^Y^hkZYd` \VedbdÕjhkd\hkZiaZÕZ\bVbXVcZ eg^kj×ZYdkda_cdWa^ojYV_d_WjYZj YdbV«V_j#CVhjegdiidbZ!bj¯_V`_Z h^Õj«Vc^hkd_ZkZdbV^od«igZcd×jad b^g^hV`dg^hi^YVcVßZeVgicZgV#Dc cZbVojWZ!Va^hZoV¯Zc`jYg¯^edbdÕj heZX^_Vac^]`j`^XV`d_ZbjhZcVaVoZcV \jW^X^#@VYV¯Zc`Vedad¯^_V_V!Vbj¯_V` ^]deadY^!dcdiea^kV!Va^c^_ZedocVid `da^`dYj\dedhaZid\V¯^k^#BaVY^!^ bj¯_VX^^¯Zc`Z!¯^kZWa^oj edkg«^cZ!\YZhZ]gVcZbVa^b eaVc`idch`^b¯^kdi^c_VbV#

dgVe]VÐZ ^R^RT

HVg\Vh`Vg^WV"¯VWV =^hig^d]^hig^d 9J¡>C6 

9d'%Xb I:¡>C6 CZoVWZaZ¯ZcV 9J7>C6

D`d%©&&b

G6HEGDHIG6C?:CDHIIgdeh`V^hjeigdeh`VbdgV«^"

gdbhkZiV!cZoVWZaZ¯Zcdeg^hjhikdj^hidØcdbEVX^Î`j

DkVcZdW^×cV\gYdW^cVedgdY^XV6ciZg" ccVg^^YVZ¯^k^jeajiV_jÕ^bheaZidk^bV bdgh`d\`dgdkV#Eg^]kVicV \gjYcVeZgV_V!cVa^` cd\VbV!`dg^hi^YVoV]kVi^ gV]Z\Z ^R^RT

kaVi^bdgh`ZigVkZ^kZgZhZedheaZidk^bV bdgh`^]W^a_V`V#HV`d¯db`d_VaZeg«V! eZ\VbV^Wd_db`d_VhZbZc_V!g^WV"¯VWV YdWgdhZbVh`^gV^jhiVc_j_ZYVcVbVb^ bVaZg^WZ^`do^XZida^`dWa^ojYVbd¯ZYV ^]cVeVYcZ#J`da^`dhZdhZi^j\gd¯Zcdb! bd¯ZYVhZedecZcVkg]heaZiVbdgh`d\ `dgdkV#EdcZ`VYW^kV_j^oWV×ZcZcVdWVaj oV_ZYcdhVbdgh`^b`dgdkdb# «SZTV

aVcR[Vd]ZÒ_` ]VaVkZ

UfXZ `§ecZ kfSZ

G:9ADE=>>;DGB:H

GZ\VcdkeZXV× =Veade]gncZbdaa^h 9J¡>C6¡Zc`Z-Xb!

bj¯_VX^'Xb

I:¡>C6

CZoVWZaZ¯ZcV

9J7>C6

G:9ADE=>>;DGB:H

<gYdW^cV Ade]^jhe^hXVidg^jh 9J¡>C6 

9d'b

I:¡>C6

9d*,`\

9J7>C6

'%©&#%%%b

G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgd^hidØc^6iaVci^`!dY

_j¯cZYdoVeVYcZ6[g^`Z!HgZYdoZba_Z^8gcdbdgZ

<gYdW^cV^bV\aVkjdWa^`Vhea_d«iZcZ [jYWVah`ZadeiZ!d`d`d_Z_ZaZeg«V_jÕV `d¯V`d_Vhaj¯^oVbVh`^gVc_Z!Yd`_d_ _ZiZad«^gd`d!ea_dhcVid^edhiZeZcdhZ hj¯VkVegZbVgZej#C_ZcViVbcV`d¯V

eVgicZgVjd`ZVch`^b YjW^cVbV_ZiZ«`d^!i^bZ«id_Z bj¯_V`oV`V×ZcoVc_j!dcVbd¯ZYV WjYZh^\jgcVYVÕZc_ZcV_V_V«XVW^i^ deadßZcV#Bj¯_VX^hZedhiZeZcd egZikVgV_jjeVgVo^iZ^\g^oj`d¯j¯Zc`Z# KgZbZcdb!Ydid``gk^W^kVh_ZY^c_Zc^ iVYV¯Zc`Ved×^c_ZYV]gVc^bj¯_V`V# CV_ZYcd_¯Zc`^bd\jYVhZcVßjYd ig^bj¯_V`V#

'©'#%%%b

oZaZc`VhidhbZßZWd_ZhV«VgVbVbZgbZgV iV`dßZYdeg^cdh^YVhZ\gYdW^cVjide^ jd`gj¯Zc_ZcVbdgh`dbYcj#DcV eV¯a_^kdaZ¯^cVYcj!hegZbcVYVjh^hV hkV`jg^Wj`d_j!aZaj_V_jÕ^bZhcVi^b bVbXZb`d_^hZcVaVo^cVaZßcdbeZgV_j! bd¯ZYVcVbVb^YV_d_eg^ßZYdkda_cd Wa^oj#EdocVid_ZYVhZkZa^`Z\gYdW^cZ jhigZbZ^jadkZ^ei^XZ`d_ZgdcZ#DkV kghiV^bVYdWgdgVok^_ZcV\gjYcVeZgV_V! edhiVka_ZcVha^×cd`Vdgj`Z!hVd«ig^b ÒaV`idk^bVÂ!`d_^_d_dbd\jÕVkV_jYVhZ \Z\Vedbdgh`dbYcj#Bdgh`^ßVkda^ gdYVAde]^jhedocVi^hj^`Vd¯VWZ# DkVkghiVadk^hZj`dbZgX^_VacZhkg]Z ^egdYV_ZhZedY^bZcdbh`aVi#

G6HEGDHIG6C?:CDHIIgdeh`Z^hjeigdeh`ZkdYZ

«^gdbhkZiV

DkV_cZdW^×c^YjWd`dkdYc^bdgh`^ ßVkd^bVYZe^\bZci^hVcj`d¯j# ¡Zc`VdkZkghiZ`VddYgVhaV_ZY^c`V ^bVh`dgdd`gj\adiZad!bcd\dkZdbV bVa^]ojWV!¯W^XZ^ocVYd×^_j^^oVjhiV! `Vd^cV_bVc_^bd\jÕ^bVbVXoV ]kViVc_Zg^WZ!`d_^hZhVhid_^iZ`dY bVad\_Zo^×`VcV\jW^X^#@Vd^bcd\^ Ygj\^YjWd`dkdYc^bdgh`^ßVkda^! bj¯_VX^dkZkghiZdhiV_jkZdbVbVa^ XZad\¯^kdiV!V_ZY^c^X^a_j¯^kdij^b_Z YV!`dg^hiZÕ^hkd_Z^okVcgZYcd×jad b^g^hV!cVßj¯Zc`j^YVhZoVc_joV`V×Z edbdÕjheZX^_Vac^]`j`^XV#CVaV¯Zc_Z

UVaZX^V_eZdR_R ac`gZU_R\`«R

(*(


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:38 Page 16

)%%

;>-<Œ1>7<162) G:98=6G69G>>;DGB:H

AVhidgZe^\VaZW 8gZV\gjh[jgXVijh 9J¡>C6 **©+%Xb I:¡>C6+%%©.%%\ HI6C>I:DWVaV! `decZcZkdYZ! ejØ^cV G6HEGDHIG6C?:CDHI<VaVeV\dh^BVaeZad \YZhZeVgZ!eVX^ÎØ`VdWVaV?#6bZg^`Z

EgZedocVia_^kedgV×kVhidbgZej!dkV_ _j¯cdVbZg^×`^\VaZWgVoa^`j_ZhZed idbZ«idhZ]gVc^cdÕj#?ZYZa^\c_Z ^g^WZ`d_ZaV`dk^Y^oV]kVa_j_jÕ^ kZa^`^bd×^bV!d^k^×Zc^bjeVYa_^k^b XgkZc^b`gj\dk^bV^^heje×Zc^b! «idbjdWZoWZßj_Z«^gd`dk^Ycd eda_Z#DkV_\VaZW\cZoY^hZ cVdhigk^bV!VjedigVo^ oV]gVcdbaZi^YVaZ`d ^ocVYej×^cZ#

G:98=6G69G>>;DGB:H

KZa^`^ \VaZW AVgjhbVg^cjh 9J¡>C6,&©,.Xb I:¡>C6 &!'©'!&`\

DIE68>@6D=G6C6

HI6C>I:HiZcdk^iZ dWVaZ!dhikV!`decd o^b^

DieVX^×^cZkZa^`^YZd^h]gVcZ hgZWgcVhid\\VaZWV`V`dcV `decj!iV`d^cVbdgj# Dkdb\VaZWjYdWgdhj Yd«a^«^gZc_Z\gVYdkV^ ^ciZco^kc^_^g^WdadkoWd\ d\gdbcZ`da^×^cZ_Zhi^k^] dieVYV`V#HgZWgcVhi^\VaZWdk^ cZ`VYVhikVgV_jegdWaZbZoVid«id igV\V_joV]gVcdbedYZedc^_VbV ßjWgZiV^×ZhidgVocdhZdieVi`Z edd`da^c^#

G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgc^6iaVci^`!V gVobcd¯VkVhZegZbVhZkZgjYdHkVaWVgYV

HgVhedcdb`g^aVdY×V`&!,b! kZa^`^\VaZW_ZYcV_ZdYcV_kZÕ^] kghiV\VaZWdkVcVhkZij#HcV¯cZ_Z \gVßZ!hXgc^b\dgc_^b`g^a^bV^ bdÕc^b`a_jcdb#=gVc^hZdieVX^bV! Va^_Z^hidkgZbZcd^egZYVidg#¹Zhid cVeVYVdhiVaZbdgh`Zei^XZ^c_^]dkZ baVYjcXZ!`Vd^h^hVgZ!ceg#!oZ×ZkZ# GVobcd¯VkVhZ^odadkVcd^a^j `dadc^_VbV!\cZoYZÕ^hZcVa^i^XVbV ^a^cVdikdgZcdbiaj#

G:98=6G69G>>;DGB:H

HgZWgcVhi^\VaZW AVgjhVg\ZciVijh 9J¡>C6

57:;31 1>7<

*+©++Xb I:¡>C6,*%\©&!'*`\ HI6C>I:DWVaZ!

dhigkV!kZ«iVØ`V_ZoZgV! cVhZa_ZcZdWaVhi^

G6HEGDHIG6C?:CDHI^gdbhkZiVcVhZkZgcd_

edajadei^

7j×Vc!cVhgia_^k^jkZ`jedigVo^ oV]gVcdb!dkd_Z_ZYcVdY cV_gVhegdhigVc_Zc^_^]kghiV\VaZWV cVhZkZgcd_edajadei^#>bVh^k\dgc_^ YZd^XgcZkg]dkZ`g^aV!V`a_jcbj_Z

kZa^`^^¯ji!hjeVYa_^kdbXgkZcdb iV×`dbWa^ojkg]V#BaVYjcX^hj egd«VgVc^hbZßdbWd_db^iZ`edhaZ ig^\dY^cZYdW^_V_jeZg_ZdYgVhaZei^XZ# DkZei^XZ×ZhidaZiZj_Vij^^ojoZicd hjeg^aV\dYa_^kZ!V]gVcZhZhk^bZ«id bd\jYVcVßj#GZi`dhZjhjßj_jYVaZiZ YVaZ`dedej×^c^!Va^cZgZi`doVaVoZj jcjigV«c_dhi`decV!egViZÕ^a_jYZ©_ZYj XgkZ`d_^dhiVcjcVc_^k^egZ`d`d_Z_Z egZ«VdigV`idg^a^`gj¯ZcVYYZedc^_VbV ßjWgZiV#DkVei^XV\cZoY^hZcViaj^cV `gdkdk^bV`jÕV\YZdW^×cdaZ¯Zedig^ _V_ZiV#>ojoZicdhjV\gZh^kc^V`dhZcZ`d eg^Wa^¯^\cZoYj#

=G6C6H7GD96

?ViVhgZWgcVhi^]\VaZWdkVegViZg^WVgh`Z WgdYdkZ`d_^eadkZWa^ojdWVaZ#OVgVoa^`jdY eZaV\^Ø`^]ei^XV!\VaZWdk^hZdW^ØcdkgVÖV_j cV`decd`VYeVYcZbgV`#


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:38 Page 17

8<1+G:98=6G69G>>;DGB:H

Igdeghi^ \VaZW G^hhVig^YVXinaV 9J¡>C6

(.©)+Xb

I:¡>C6(%%©*%%\ HI6C>I:HiZcdk^iZ

dWVaZ!`decZcZkdYZ! dikdgZcdbdgZ

)%&

edbV¯ZYVhV×jkV_j_V_V#>bj¯_V`^ ¯Zc`VaZ¯ZcV_V_^bV^]gVcZbaVYjcXZ! V`g^X^`d_^bVgdY^iZa_^Ydo^kV_jei^ÕZ hikVgV_joV\aj«j_jÕjWj`j`VYhZ cZ`da^`dhidi^cVeVgdkV\cZoY^cV ^hidbbZhij#EdhaZhZodcZeVgZc_VdkZ ei^XZaZiZhdWVaZ^YdheZkV_jYVaZ`dcV _j\!×V`Ydigdeh`^]egZYZaVoVeVYcZ 6[g^`Z#Dkdhjbdcd\VbcZei^XZ© bj¯_V`^¯Zc`VedcdkdhZhjhgZÕjcV ^hidbbZhij\cZ¯ßZc_VedhaZdhVb bZhZX^gVoYkd_Zcdhi^#

G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgcVedajadeiV0

gVobcd¯VkVhZcVhZkZgjHkVaWVgYV^<gZcaVcYV

G:98=6G69G>>;DGB:H

8gcd\aVk^\VaZW AVgjhVig^X^aaV 9J¡>C6 (-©)(Xb I:¡>C6 (%%©*%%\ HI6C>I:DWVaZ!kdYZcZ

edkg«^cZcV`decj G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgcV6bZg^`V!@Vg^W^!

HgZYc_V6bZg^`VhZodcVeVgZc_V0hZkZg?#6bZg^`Z

G:98=6G69G>>;DGB:H

7Za^\VaZW EV\de]^aVZWjgcZV 9J¡>C6

)%©)+Xb I:¡>C6)*%©+%%\ HI6C>I:DWVaZ!

dikdgZcdbdgZ! aZYZc^egZYZa^

G6HEGDHIG6C?:CDHIAZYZc^d`ZVc!hZkZgc^ 6iaVci^`egZo^ba_VkVj_j¯c^_^bdWaVhi^bV

DkV_\VaZW×Zhi_ZaZic_^edhZi^aVX hZkZgcdVbZg^×`ZdWVaZ!VgZi`d oVaVo^YjWd`dj`decd#=gVc^hZ j\aVkcdbdieVX^bV!VedcZ`VYegVi^ igV_Z`iZ^g^WVgh`ZWgdYdkZ#Dkd\ ^ojoZicd]gVWgd\\VaZWVijg^hi^bdgV_j YdhadkcdYViZgV_jheaV¯Z!\YZhZ^h `gjec^_^bei^XVbV\jgVWdgZÕ^hZoV ]gVcj#<cZoY^hZjkZa^`^b`dadc^_VbV cVdWVa^#@Vd^bcd\^iVbcd\aVk^ \VaZWdk^!\jW^XgcjÒ`VejÂid`db hZodcZ`VYhZcZeVg^!V\aVkVbj_Z iVYVediejcdWZaV# DkV_WZa^\VaZW!h`a_jcdb`d_^_Z ¯jicVkg]j!Xgc^bd×^bV^Xgc^b cd\VbV!edocVi_ZedidbZ«idhZ gVobcd¯VkVcV`gV_c_ZbhZkZgj# >ojoZicdYdWVgaZiV×!`d_^]dYV ha^×cd`Vd\dajW!aZi^^ocVYej×^cZ ^aZYZc^]egZYZaV!Vbd¯ZhZk^YZi^ ^ocVY×^iVkd\6g`i^`V#=gVc^hZ j\aVkcdbdieVX^bV^dYbV]deVo^ j\^cjaZ[d`Z^`^idkZ#EdejaVX^_V WZa^]\VaZWdkVjedhaZYc_ZkgZbZ hZcV\adhbVc_j_Z!VgVoad\_d« c^_ZjikgßZc#

Igdeghi^\VaZWdk^`VgV`iZg^hi^×c^hjed egdYdgcdbokj`j`d_^^hej«iV_j!V `d_^dY_Z`j_ZYVaZ`ddYc_^]dk^] `dadc^_VcVhZkZgc^bdWVaVbV# DkVei^XVhgZYc_ZkZa^×^cZ^h^k^] aZßVeVg^hZcVjh`^ba^i^XVbV!Va^ egdkdY^cV_kZÕ^YZd\dY^cZaZiZÕ^^ocVY ej×^cZ#=gVc^hZj\aVkcdbh^icdb g^Wdb^×ZhidegVi^g^WVgh`ZWgdYdkZ# OVgVoa^`jdYdhiVa^]\VaZWdkV! bZßji^b!gZi`d_ZYZdieVi`ZcV`decj# Igdeghi^\VaZWhZid`dbZkdajX^_Zk^«Z ejiVeg^aV\dßVkVdeVgZc_jcVhiZcVbV# C_^]dkZcd\Z^bV_jYj¯Z`VcY¯Zj dYcdhjcVdhiVaZ\VaZWdkZ!V\cZoYV egVkZdYbdgh`ZigVkZ^WaViV!«id^b

G:98=6G69G>>;DGB:H

HbZß^\VaZW 6cdjhhida^Yjh 9J¡>C6

)%©)*Xb

I:¡>C6'%%©'*%\ HI6C>I:DikdgZcd

bdgZ!`decd!d`ZVch`V dhigkV

G6HEGDHIG6C?:CDHIIgdeh`ZkdYZ0cVcZ`^b

dhigk^bVid`dbØ^iVkZ\dY^cZ

DkdhjiVbcZigdeh`Z×^\gZ `d_Z×ZhidaZiZYVaZ`dcVej×^cj jedigVo^oV]gVcdb#Edhid_Zig^kghiZ! VdkV_ZcV_kZÕV^cV_gVhegdhigVc_Zc^_V# HbZßZ"XgcZWd_Z!hVhkZia^_db`gjcdb! ^bVk^i`V`g^aV!Yj\V×V`^d«iVg`a_jc!^ bVaZ!ediejcdXgcZcd\Z#DkVei^XV ]gVc^hZg^WVbV^a^\c_VbV!^ocVY`d_^] aZWY^!VoVi^bhZcVc_^]cV\addWgj«VkV# <cZoY^hZcVdhigk^bVjhk^bigdeh`^b egZYZa^bV!\gVYZÕ^\cZoYddY\gVc×^XV ^bdgh`ZigVkZ!^id`V`dcVYgkZÕj! iV`d^cViaj#

G:98=6G69G>>;DGB:H

G:98=6G69G>>;DGB:H

KZa^`V×^\gV

7g`ViV^c`Vch`V×^\gV

HiZgcVXVhe^V

AVgdhiZgcV^cXV 9J¡>C6

9J¡>C6 )%©)'Xb

I:¡>C6*%%©,*%\

I:¡>C6 &,*©''*\

)-©*.Xb HI6C>I:DWVaZ!

HI6C>I:DWVaZ ^`decZcZkdYZ

_ZoZgV!kZ«iVØ`V _ZoZgV!«a_jcØVc^X^

G6HEGDHIG6C?:CDHIEVX^ÎØ`VdWVaV?j¯cZ 6bZg^`Z!dY:`kVYdgVYdXZcigVacd\¹^aZV

G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgcV6bZg^`V!:kgdVo^_V!

6[g^`V!6jhigVa^_VhZodcVeVgZc_V!hZkZg?#6bZg^`Z! _j\d^hidØcV6o^_V

G:98=6G69G>>;DGB:H

7ZaV×^\gV <n\^hVaWV 9J¡>C6

'-©((Xb I:¡>C6&%%©&'*\ HI6C>I:DikdgZcd

bdgZ!`decd!d`ZVch`V dhigkV

G6HEGDHIG6C?:CDHIIgdeh`ZkdYZ«^gdbhkZiV

DkVcZ¯cV^\gVX^docVei^XVaZi^YVaZ`d ^ocVYej×^cZigdeh`^]d`ZVcV!\YZ×Zhid egVi^×VbXZ#IVc`V^aV`Z\gVßZ!hXgc^b d×^bV^egVk^bXgc^b`a_jcdb!dkd_Z _ZY^cV×^\gV×^_Z_ZeZg_ZediejcdWZad#

CV_k^«ZkgZbZcVegdkdY^aZiZÕ^ cZ`da^`dbZiVgV^ocVYedkg«^cZ kdYZ!edkgZbZcdhZhej«iV_jÕ^ `V`dW^j]kVi^aVh^icjg^Wj^a^\c_Z# OVgVoa^`jdYkZÕ^cZ×^\g^! eVg^hZcV^odadkVc^b bZhi^bV!V\cZoY^cV dhigk^bV#EdaV¯Zed_ZYcd_V_ZcV hiZc^^a^j«jea_^c^\gVcZ#GdY^iZa_^ hZhbZc_j_jj\cZoYjid`db eZidcZYZa_cd\eZg^dYV^c`jWVX^_Z© «id_ZcZjdW^×V_ZcdYj\dkgZbZoV _V_ZdkZkZa^×^cZ#Ei^Õ^bV_V`Zcd\Z ^`VcY¯Z`d_^bVhZYg¯^oV\cZoYd#

Dkj_j¯cdVbZg^×`j×^\gjaV`d_ZegZed" ocVi^edWZa^bÒWg`dk^bVÂ!`d_^hZdY a^XVegj¯V_jjYj¯^c^dY*Xb#=gVc^hZ j]aVYc^bkdYVbV=jbWdaidkZhigj_Z! `d_ZhjWd\ViZ]gVca_^k^bhVhid_X^bV# CV\adhZhej«iVcVedkg«^cjkdYZYVW^ j]kVi^aVh^icZg^WZ#DkVei^XV×ZhidegVi^ bdgh`ZaVkdkZ^`^idkZYVW^hZ]gVc^aV `dbVY^Õ^bVg^WZ`d_ZoVhdWdb dhiVka_V_j`gjec^\gVWa_^kX^# <cZoY^hZbZßjhiZcVbV ^a^jcVej«iZc^b _VoW^cVbV#

57:;31 1>7<

DkVkZa^`V×^\gVXgcZ`gZhiZ gVhegdhigVc_ZcV_ZjXZadbhkZij!V j_ZYcd_Z^cV_kZÕVkghiV×^\gZ#>bV h^kVaZßV!`gjeVc!iVbcdXgkZc`a_jc^ Xgcj`Vej!`d_V_ZcV_iVbc^_Vid`db hZodcZeVgZc_V#CV\adhZdWgj«VkVcV eaZcjea^ÕV`j#<cZoY^hZ j`dadc^_VbV^aZ¯Z_V_V Y^gZ`icdcVeZhV` ^a^jbja_#


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:38 Page 18

)%-

;>-<Œ1>7<162) G:986GC>KDG6

DW^×cV[d`V E]dXVk^ija^cV 9J¡>C6

&!)©&!.b I:¡>C6 **©&,%`\ HI6C>I:@decZcZ

kdYZ!ZhijVg^!gZ`Z

G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgc^EVX^Î`^hZkZgc^

6iaVci^`!cV_j\jhkZYd7V]V@Va^[dgc^_Z

EdocViV^`VdoVa^kh`V[d`V!dkVkghiV cV_gVhegdhigVc_Zc^_V_ZdYhk^][d`V!V^ cV_gVoa^×^i^_VedWd_^`gocV#DhcdkcV Wd_VkVg^gVdYhkZiadh^kZYdhbZßZ! hiVbc^bij[cVbV^`gj\dk^bV!V edcZ`VY^iVbcdbegj\dbYj¯aZßV# >bV\aVi`j!oVdWa_Zcj\aVkj^c_j«`j ha^×cjehZÕd_#=gVc^hZegkZchikZcd g^Wdb!×Zhid_ZadkZÕ^jea^i`^b eg^dWVac^bkdYVbV#Bd¯ZYV gdc^^YdeZib^cjiV!

Va^gZi`dYdkZa^`ZYjW^cZ#DW^×cV [d`VegdkdY^\didkdhkZkgZbZcV gVkc^bhiZcVbV^eZ«×Vc^bdWVaVbV! \YZ¯Zc`ZYdcdhZbaVYjcXZcVhkZi# BaVYjcX^hZgVßV_jh`gocdb`d_Z_Z Xgcd!oVgVoa^`jdYcZ`^]Ygj\^]kghiV [d`V#>V`dbd\jYVea^kV_j×^bhZgdYZ! baVYjcX^hZ×ZhidegZYc_^beZgV_^bV Yg¯ZoVaZßVbV_`Z`d_Vea^kV#H^hV_j dieg^a^`Z×Zi^g^cZYZa_Z#DW^×cV[d`V c^_Zj\gd¯ZcVkghiV!Va^_ZjHZkZgcdb bdgjc_^]dkWgd_YgVhi^×cdhbVc_Zc oWd\oV\VßZc_V^^ojoZicdoVgVocZ k^gjhcZWdaZhi^`d_VhZed_Vk^aV`gV_Zb -%"^]\dY^cVegd«ad\kZ`V#

G:986GC>KDG6

EghiZcVhiV[d`V E]dXVEjhV]^he^YV 9J¡>C6 &!(©&!*b I:¡>C6

gjeZ`gdo`d_ZjY^«Z`^hZdc^`#Bd¯Z YVgdc^^YdhVikgZbZcV#=gVc^hZ g^Wdb^oddeaVc`idcdb#¡Zc`ZgVßV_j baVYjcXZcVaZYj!j`dbhjegZi]dYcd ^h`deVa^_VoW^cZ#DkV¯^kdi^c_Vdb^a_Zc^ _ZeaZcedaVgc^]bZYkZYV!`d_^^]adkZ j_VoW^cVbV^a^`VY^hea^kV_jcVedkg«^cj YVW^jYV]cjaZkVoYj]#

)*©.*`\

HI6C>I:EdaVgcZkdYZ

d`daZYZcd\ed`g^kVØV

G6HEGDHIG6C?:CDHI6g`i^`!hZkZgc^EVX^Î`!hZkZgc^

6iaVci^`!7Vai^Ø`dbdgZ!D]dih`dbdgZ

EgZedocVia_^kVed`gj¯c^b«VgVbV! eghiZcVhiV[d`V¯^k^«^gdb6g`i^`V!cV dikdgZcd_ej×^c^Wa^ojbdgh`d\aZYV! `Vd^edYhVb^baZYdb!j`db`deV

G:986GC>KDG6

6iaVcih`Vh^kV[d`V =Va^X]dZgjh\gnejh 9J¡>C6 &!-©'!(b I:¡>C6

'*%©)%%`\

HI6C>I:HiZcdk^iZ

dWVaZ!dhigkVWa^ojdWVaZ

bZßj[d`VbV#@VYcZadkZg^Wj! h^kZ[d`ZegdkdYZkgZbZaZ¯ZÕ^ cVhiZcVbV^a^heVkV_jÕ^jkdY^j kZgi^`Vacdbedad¯V_j`VdÎV«Z! eg^×Zbj^bhVbdcdoYgkZk^gZ ^okdYZ#EVgZhZcVdWVa^!dYcdhcd cVeaV¯VbV!VcZ`VYV^cVigVkcVi^b edkg«^cVbVYVa_ZdYdWVaZ#BaVYjcX^ cVgdßZc_j^bV_jWZad`gocd!VcVdWVa^ dhiV_jYkV"ig^bZhZXVegZcZ\d«idhZ jhjYZYVjßjjkdYj#

G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgdoVeVYc^6iaVci^`!

>haVcY!7g^iVch`VdhigkV!7Vai^Ø`dbdgZ

acVU_[VaVcR[V d\R_U«R^R

G:986GC>KDG6

<gZcaVcYh`V[d`V EV\de]^ajh\gdZcaVcY^Xjh 9J¡>C6 &!,©&!.b I:¡>C6 &'%©&)%`\ HI6C>I: EdaVgcZkdYZ G6HEGDHIG6C?:CDHIHZkZgc^6iaVci^`^egZYZa^d`d 6g`i^`V!cV^hid`jhkZYdH^W^gV

?ZYcVdYcV_gVhegdhigVc_Zc^_^]kghiV [d`VcV`gV_c_ZbhZkZgjgVßVhZ hegZaZe^bWZa^b`gocdb`d_Z baVYjcX^bVhaj¯^`Vd`VbjÎV¯V cVaZYj#DYgVhaZ_ZY^c`Zhj hgZWgcVhidh^kZ^egd«VgVcZiVbc^b

eZ\VbV`d_ZkgZbZcdb edhiV_jhkZk^Ya_^k^_Z# <gZcaVcYh`V[d`V]gVc^ hZegZiZ¯cdg^Wdb^ gV`dk^bV#¡^k^cV_j¯cd_ ^k^X^Vg`i^×`d\aZYZcd\ ed`g^kV×V!\YZ^aZ¯^Yd` hZa^c_V#JgVcdegdaZÕZ dYgVhaZ¯Zc`ZYdcdhZcVhkZied_ZYcd baVYjc×Z!`d_ZYd_ZhkZ\V&'YVcV# IVYVbaVYjcX^dYWVXj_jhkd_ZWZad `gocd^ed×^c_jYVea^kV_j#9ZXZc^_VbV hjbaVYjcX^dkZ[d`ZcVbZi^adkVXV! `d_^^]]kViV_joWd\`kVa^iZicd\ `gocV#Jeg`dh`VbeVc_VbVWdgVXV oVoV«i^ij¯^kdi^c_V!adkX^^YVa_ZjW^_V_j '*%#%%%baVYjcVXV[d`Z\dY^«c_Z# Eg^gdYc^cZeg^_ViZa_^dkZ[d`Zhj V_`jaZ!edaVgc^bZYkZY^^`^idk^ jW^XZ#

6iaVcih`Vh^kV[d`V^bVegZedocVia_^kj ^oWd×Zcjc_j«`j!cVa^`cVÒg^bh`^Â cdh#DYgVhaZ¯^kdi^c_ZgVoa^`j_j hZedWd_^/bj¯_VX^hjdW^×cd h^k^!hVWaZY^b«VgVbVed igWj]j!V¯Zc`Z×Zhid ^bV_jiVbcZ«VgZed bcd\dhkZia^_d_ edYado^#Bj¯_VX^hj Ykdhigj`d^a^igdhigj`d iZ¯^dY¯Zc`^©«id_Z cV_jeVYa_^k^_VgVoa^`V

57:;31Œ1>7<

G:986GC>KDG6

HgZYdoZbcV bZYkZY^XV BdcVX]jhbdcVX]jh 9J¡>C6 '!*©'!,b I:¡>C6'*%©(%%`\ HI6C>I:HiZcdk^iZ

dWVaZjegZYZa^bV hideadbhigj_db

G6HEGDHIG6C?:CDHI6iaVcih`VdWVaVHZkZgcZ

6[g^`Z!HgZYdoZba_Z

DWZkghiZBdcVX]jhbdcVX]jhhj j\gd¯ZcZ#@gjec^_VkghiV!hgZYdoZbcV bZYkZY^XV!cVaVo^hZcVhe^h`j cV_j\gd¯Zc^_^]kghiV#@gocd_d_kVg^gV dYiVbcdhbZßZ\YdWZ¯#¡Zc`Zhj `gjec^_ZdYbj¯_V`V!VbaVYjcX^hZ gVßV_jhXgc^b`gocdb!«id_ZegVkV gZi`dhibZßj[d`VbV#DkV[d`VcZ`VY _ZW^aVgVhegdhigVc_ZcV!Va^_Zk^«ZkZ`dkc^ adkhbVc_^dj`jeVcWgd_cVhVbd cZ`da^`dhidi^cV#¡^kZj\aVkcdb jHgZYdoZba_j!Va^_ZcV_Wgd_c^_V `dadc^_VcVViaVcih`d_dWVa^BVgd`V# CV_Wa^¯^gdßV`_d__ZgZi`V]VkV_h`V bZYkZY^XV#


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:38 Page 19

;1;)X1 G:986GC>KDG6

7DG76BJ¡?6@6

Bdgh`^ hadc B^gdjc\VVc\jhi^gdhig^h 9J¡>C6

(©*b

I:¡>C6.%%©'#,%%`\ HI6C>I:DhigkVj

YjWd`d_kdY^!cZYVaZ`d dYhiZcdk^iZdWVaZ

G6HEGDHIG6C?:CDHIEVX^ÎØ`VdWVaVHZkZgcZ

6bZg^`Z!dYHVc;gVcX^h`VYd7V]V@Va^[dgc^_Z

G:986GC>KDG6

KZYZadkV[d`V AZeidcnX]diZhlZYYZaa^^ 9J¡>C6 '!*©'!.b I:¡>C6 )%%©+%%`\ HI6C>I:EdaVgcZkdYZ

d`daZYZcd\ed`g^kVØV G6HEGDHIG6C?:CDHI?j¯c^d`ZVc!cVhZkZgj

Yd?j¯cZ9¯dgY¯^_Z

KZYZadkV[d`V¯^k^Yj¯XZaZdWVaZ 6ciVg`i^`V^dYhk^]bdgh`^]¯^kdi^c_V cVhkZij^bVcV__j¯c^_ZhiVc^«iZ# <aVkV_d__ZbVaVjdYcdhjcViZad!

)%.

Bj¯_VX^bdgh`d\hadcV¯Zhid`d hZWdgZoV¯Zc`ZcVed×Zi`j hZodcZeVgZc_V#Id`dbdkd\ cVYbZiVc_VhjeVgc^X^hZhjd×VkV_j ^oVi^bjoY^¯jcVoVYc_Zcd\Z cVYjkZc^]hjga^^ed×^c_jYV g^×j#OVi^bhZoVaZÕj_ZYVc cVYgj\d\^ojW^bVhjeVgc^`j cVcdhZYjWd`ZgVcZ#EdWZYc^` bd¯ZYVhZeVg^hYZhZi^cVbV ¯Zc`^id`dbhZodcZ!V\jW^ic^X^ jde«iZcZbV_jegVkdcV ¯Zc`j#

Bj¯_VX^bdgh`d\hadcVcV_`gjec^_^ hjdYhk^]eZgV_VgV!V^hidiV`dhj ^ojoZicd`gjec^jdYcdhjcV¯Zc`Z# Edhid_ZYkZkghiZ!cVhZkZgcd_^_j¯cd_ edajadei^#KZdbVhjha^×cZed^o\aZYj ^cV×^cj¯^kdiV#HZkZgcVkghiV_Zh^kV ^a^hbZßV!WZok^Ya_^k^]«VgV#Bj¯_V` ^bVd\gdbVc!b^«^ÕVkkgVi!hcV¯cZ ×Za_jhi^^bZhcVicdh!`d_^bd¯ZYV hZcVYjkVkV!VedYhZÕVcVh`gVÕZcj hjgaj#>bj¯_VX^^¯Zc`Z^bV_j

oV«i^ic^had_hVaV^`gVi`dYaV`d! ×kghid`gocd#DYa^×c^hjgdc^dX^/ hZkZgcVkghiVbd¯ZYVhZhejhi^cV YjW^cjdY&!+`b#=gVcZhZa^\c_VbV ^g^WVbV!Va^c^_Z_d«hVhk^bdi`g^kZcd `V`dYdaVoZYdeaZcV#

HYj\V×`dbc_j«`db^cV\adhj¯Zc^b kgVidb!dkV_jhVba_Zc^egZYVidg ediejcdhZgVoa^`j_ZdYdhiVa^]kghiV [d`ZcV6ciVg`i^`j#OVgVoa^`jdY dhiVa^][d`V!bdgh`^aZdeVgYhZ`gZÕZ `gdokdYjedbdÕjegZYc_^]!VcZ oVYc_^]eZgV_VedejiegdeZaZgV© `VgV`iZg^hi^`V`d_jedhZYj_j^bdgh`^ aVkdk^#IZadbj_ZXgcd^a^iVbcdh^kd! hiVbc^_^bbga_VbV^eZ\VbV#¹Za_jhi^ hjbj^ojoZicdhcV¯cZ!hcZkZgdkVicd Yj\V×`^bd×c_VX^bV!`Vd^ojW^bV

jdWgVo^bV!`d_^edejih^iVegdhZ_VkV_j ]gVcj^okdYZ#Edadk^cV^h]gVcZdkZ [d`ZoVhc^kVhZcV`g^a"gV×^Õ^bV! VYgj\jedadk^cj×^cZbcd\d `gjec^_Z¯^kdi^c_Z`d_Zadk^#Bdgh`^ aZdeVgYhegZicd]kViVe^c\k^cZ`VY jßjjkdYj!WVXV_jÕ^^]jkVoYj] YVW^^bdYgVd`gocd^`d¯j# IV`dßZhZ]gVc^a^\c_VbV!g^Wdb ^bVa^b[d`VbV#¡Zc`ZhkV`Z\dY^cZ gVßV_jed_ZYcd\baVYjcXV^Yd_Z \V×Zi^g^cZYZa_Z#

V`gVi`dYaV`d!\jhid`gocd_Z eaVk^×VhidXgcd!hVhkZia^b egj\VbVhVhigVcZ#=gVc^hZ j\aVkcdbg^Wdb#Gdc^Yd YjW^cZdY+%%b!VedY kdYdbbd¯ZYVdhiVcZ^Yd hVikgZbZcV#KZYZadkV[d`V dYa^×cd_Zeg^aV\dßZcV¯^kdij j]aVYcd_kdY^!eVk^«Zkda^ YVhZdYbVgVcVaZYjcZ\d cViaj#EVgZhZcVaZYj!V egZo^ba_VkV_jiV`d«idY^«j `gdodikdgZjaZYj#DikdgZ egVkZd×c_VX^bV!^iddY igZcji`V`VY_ZaZYiVcV`!^ cVhiVka_V_jYV^]dikVgV_jYd YjW^cZYd'b!`V`daZY edhiV_ZYZWa_^#

G:986GC>KDG6

@gVWd_ZYV[d`V AdWdYdcXVgX^cde]V\jh 9J¡>C6

'©'!)b

I:¡>C6

'%%©(%%`\ HI6C>I:EdaVgcZkdYZ

d`daZYZcd\ed`g^kVØV

G6HEGDHIG6C?:CDHI?j¯c^d`ZVc^hjhZYcZdWaVhi^

hZkZgcddY6ciVg`i^Ø`Z`dckZg\ZcX^_Z

G:986GC>KDG6

Bdgh`^aZdeVgY =nYgjg\VaZeidcnm 9J¡>C6 '!*©(!'b I:¡>C6 '%%©)*%`\ HI6C>I:EdaVgcZkdYZ!

hiZcdk^iZdWVaZ

G6HEGDHIG6C?:CDHI?j¯c^d`ZVc^hjhZYcZdWaVhi^

hZkZgcddY6ciVg`i^Ø`Z`dckZg\ZcX^_Z

57:;31Œ1>7<

DkVkghiV[d`Z]gVc^hZhVbd`g^adb ^dhiVa^beaVc`idch`^bdg\Vc^ob^bV# EgZ×^«ÕVkVkdYj`dg^hiZÕ^_V`Z`jic_V`Z! `d_^^bV_j^oYj¯ZcZ«^a_`ZcVa^`c^oj ejcV×`^]eghi^_j#@VYhZ×Za_jhi^ oVikdgZ!«^a_X^[jc`X^dc^«jedejih^iV© egdej«iV_jkdYj!VoVYg¯VkV_j]gVcj# @gVWd_ZYV[d`V^bVk^i`diZad!hV hkZiadhbZß^b^a^iVbcdhbZß^b`gocdb ^iVbc^_^beZgV_^bV#¡^k^Wa^ojaZYZc^] hVci^^cVc_^bVhZeVg^#>ojoZicd_Z d`gZicVcV`decj#Bjb^ÍX^gVc^ dhiVX^dkZ[d`ZcVßZc^hj*%`bj jcjigV«c_dhi^`decV!jVciVg`i^×`^b Hjk^bYda^cVbV#EgdXZc_j_ZhZ YVedejaVX^_Vdk^][d`V^ocdh^ &%©'%b^a^dcV!«id_Zk^«ZdYj`jecd\ Wgd_VdhiVa^]kghiV[d`VoV_ZYcd#


Smanjena brosura:BROSURA KORICE 26.10.09. 16:38 Page 20

),'

<10173-)6

5-4)6-B12)

I>=>D@:6C;&

7^obVg`dkdbdgZ

C6O>KB:A6C:O>?6EDI>š:D9<Gš@D<Ă&#x2019;XgcVdhigkVĂ&#x201A;#

EDKGÂ?>C6('%#%%%`b'

DkVdWaVhidWj]kViVdhigkVhZkZgcddY6jhigVa^_Z!dY8ZaZWZhVYd CdkZ<k^cZ_ZcVoVeVYj!Yd;^YÂŻ^_V^HVbdZcV^hid`j#D`dacV bdgVhjigdeh`V!Vc_^]dkVkdYVideaV_ZoV]kVa_j_jĂ&#x2022;^oVeVYcdb d\gVc`j_jÂŻcZZ`kVidg^_VacZhigj_Z#EdYgjĂ&#x2014;_Z_Z\ZdadÂŤ`^hadÂŻZcd! VjcZ`^bYZadk^bVedhid_^^kja`Vch`VV`i^kcdhi#

HVadbdcdkdbdgZ EDKGÂ?>C6,'%#%%%`b' B6@H>B6AC69J7>C6-#.)%b EG>A>KKD9:I^]^d`ZVc!@dgVacdbdgZ

HdadbdcdkdbdgZaZÂŻ^^obZĂ&#x;j ^hid^bZc^]dhigkV^dhigkVCdkZ <k^cZ_Z#CVhZkZgj_ZdhigkdCdkV 7g^iVc^_V!VcV_j\jVg]^eZaV\Aj^o^_VY# DWaVhi_Z\Zd\gV[h`^hadÂŻZcV_Zg dWgVoj_ZdhiVi`Zd`ZVch`d\WVhZcV j]kVĂ&#x2022;Zcd\^obZĂ&#x;j6jhigVa^_h`Z eadĂ&#x2014;Z!`d_VhZ`gZĂ&#x2022;ZegZbVhZkZgj!^ EVX^Ă?Ă&#x2014;`ZeadĂ&#x2014;Z!`d_VhZ`gZĂ&#x2022;ZegZbV oVeVYj#9cdHdadbdcdkd\bdgV

7

6

r va

Manokvari DĂŚazira Doberai

Timor

Palau Sumba Savu more

( $

#

&) ' /

ngai Digul

Su

,!/,-&$3 '! Melvilovo ostrvo Bathurst ostrvo

Cape York

Grute Ejland

 (

Karpentarijski zaliv

Ostrva ser Edvarda Peljua

Kuktaun

Kerns

(

) Vitsandej

G6OB:G6 &%%

Ostrva Koralnog mora

,AUSTRALIJA Taunsvil

%

)+ '.*

"

!

0 $ )-'

)$

Brum

20Ë&#x161;S

)

- ) *,')*"(*,Derbi

'

Dontrekasto ostrva

+/)-&$+'.*

Kejp Jork poluostrvo

Ostrva Velsli

3 /'$

Port Morezbi

,'

)<4 );73-)6)

Solomonovo more Papuanski zaliv

Arnhem rt

Ar nhemova zemlja

,* 0 -&$ *0*,$.)

Toresov moreuz

Vesel ostrva

Zaliv Ă&#x2020;ozefa Bonaparte

Nova Britanija

Lae F la j

Rabaul

Umboj ostrva

Huon poluostrvo

Pulau Jos Sudarso

Arafursko more

*/'$ 2*/'1

*

Papua Nova Gvineja

$&*

#/

'!

Nova

Bizmarkovo more Irska

Vevak

Madang

Darvin Rt Londonderi

3 &$ '-

Kepulauan Aru

0 &$,* *,-

Timorsko more

Sepik

'$&INDIJSKI OKEAN10Ë&#x161;S

ramo

Nova Gvineja

ISTOÂťNI TIMOR

0/- )

Ostrvo Manus

DĂŚajapura am be

Dili

Flores

$, 

iM

S u n d s k a o s t r va

*0

( Su

Kepulauan Kai Kepulauan Tanimbar

Pulau Kepulauan Vetar Damar

150Ë&#x161;E , )/

*0

Ambon

Banda more

;

140Ë&#x161;E

%-& $ ,

INDONEZIJA

'*, -&$- )

(

ost

*0*" 0$)

:

n ga

Pulau Buru

*/) - )

Sumbava

ka

9

Pulau Seram

Floresko more '

EdhaZ^ocZcVYcZZgjeX^_Z`VaYZgZGVWVjacV dWVa^CdkZ7g^iVc^_Z&..)#\dY^cZZkV`j^hVc _ZdWa^ÂŻc_^\gVYGVWVja#

( Ceramsko more

Teluk Boun

Makasarski m oreuz

Celebes

Makasar

130Ë&#x161;E Pulau Halmahera Halmahera more

Ă&#x2039;

Palu

lu

MoluĂ&#x2039;ko more Kepulauan Sula

7^obVg`dkdbdgZcVaVo^hZcZYVaZ`d dYhZkZgcZdWVaZCdkZ<k^cZ_Z# D`gjÂŻZcd_Zkja`Vch`^bdhigk^bV!dY `d_^]_ZcV_kZĂ&#x2022;ZCdkV7g^iVc^_V#>hedY c_Z\VaZÂŻ^7^obVg`dkVb^`gdeadĂ&#x2014;V j]kVĂ&#x2022;ZcV^obZĂ&#x;j6jhigVa^_h`ZeadĂ&#x2014;Z! `d_VhZ`gZĂ&#x2022;ZegZbVhZkZgj!^EVX^Ă?Ă&#x2014;`Z ^@Vgda^ch`ZeadĂ&#x2014;Z!`d_ZhZ`gZĂ&#x2022;jegZ" bVoVeVYj#HZkZgcVdhigkVVg]^eZaV\V joY^ÂŻjhZ^ohjWYj`X^_Z@Vgda^ch`Z^ EVX^Ă?Ă&#x2014;`ZeadĂ&#x2014;Z!ÂŤid_ZegZbVhZkZgj dWZaZÂŻZcdgdkdbBVcjh#Kja`Vc^cV _jÂŻcd_higVc^bdgVYVcVhhjbcd\d V`i^kc^_^!VjoY^ÂŻjhZ^ohjWYj`X^_Z b^`gdeadĂ&#x2014;ZHdadbdcdkd\bdgVj gdkjCdkV7g^iVc^_V#>hidĂ&#x2014;cddY7^o" bVg`dkd\bdgVcVaVo^hZDcidc\?VkV jok^ÂŤZc_Z#DkVedYkdYcVeadĂ&#x2014;V_ZYcV _ZdYcV_kZĂ&#x2022;^]edkgÂŤ^cVbV\bVih`^] hiZcVcVhkZij#HVhid_^hZdY^oa^kc^] WVoVaic^]hiZcV!dY`d_^]hjcZ`ZhiVgZ Ă&#x2014;V`&'%b^a^dcV\dY^cV#

KJA@6CG676JA

8

Mo

&

120Ë&#x161;E

Zaliv Tomini

EG>A>KKD9:I^]^d`ZVc!HdadbdcdkdbdgZ

YZaj_Z`VdYVhZhVhid_^dYYkZkgad bVaZiZ`idch`ZeadĂ&#x2014;Zb^`gdeadĂ&#x2014;Z d`ZVch`d\edgZ`aV#B^`gdeadĂ&#x2014;V Hdadbdcdkd\bdgVÂŤ^g^hZ^odWaVhi^ Ed`^c\idcgdkV^`gZĂ&#x2022;ZhZjhbZgj `VoVa_`ZcVhVij!edc^gjĂ&#x2022;^egZbV hZkZgj!Vbd\jĂ&#x2022;Z^egZbV_j\doVeVYj# Kja`Vch`VV`i^kcdhicVgdĂ&#x2014;^id_Z ^ciZco^kcVjWa^o^c^dhigkVCdkV 9ÂŻdgYÂŻ^_V!\YZedc^gZ\gZWZc `d_^hZÂŤ^g^/edYkdYc^kja`Vc@VkVĂ&#x2014;^ ^oVokVd_ZedkgÂŤ^ch`jZ`heado^_j '%%'#\dY^cZ#CVYgj\d_higVc^ bdgViZ`idch`VedbZgVc_V^oVokVaV hjedY^oVc_Zcdkd\k^cZ_h`d\ edajdhigkV=jdc!\YZhjjoY^\cjiZ `dgVacZiZgVhZegdcVĂ&#x;ZcZYjWd`d j`decj#

I>=>D@:6C;'

Ekvator

B6@H>B6AC69J7>C6'#-%%b

'%%

(%%

)%%

*%%`b

Makej %

&%%

'%%

(%%

)%%

*%% b^a_V

130Ë&#x161;E

120Ë&#x161;E

6

7

140Ë&#x161;E

8

9

150Ë&#x161;E

:

;

B
Okean  

Velika ilustrovana enciklopedija

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you