Page 1


PARLAMENTARNA SKUP[TINA BOSNE I HERCEGOVINE 2002.-2006. Parlamentarna skup{tina Bosne i Hercegovine, kao najvi{i organ zakonodavne vlasti Bosne i Hercegovine, sastoji se od dva doma: Predstavni~kog doma i Doma naroda. Parlamentarna skup{tina donosi zakone, odobrava bud`et i odlu~uje o izvorima i iznosu prihoda za finansiranje institucija Bosne i Hercegovine i me|unarodnih obaveza Bosne i Hercegovine, daje saglasnost za ratifikaciju me|unarodnih ugovora i odlu~uje o drugim pitanjima, neophodnim za provo|enje njenih ovla{tenja ili dodijeljenih sporazumom entiteta.

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH

Domovi Parlamentarne skup{tine vr{e zakonodavnu, informativnu i kontrolnu aktivnost i reguliraju unutra{nju organizaciju i na~in svog rada.

2


Na~in odlu~ivanja

Os novni za k onoda vni pos t upa k Prijedlog zakona mo`e iznijeti svaki delegat, odnosno poslanik, komisije doma, dom, kao i Predsjedni{tvo i Vije}e ministara. Ustavno-pravna komisija daje mi{ljenje domu o uskla|enosti zakona ili drugog akta sa Ustavom BiH i pravnim sistemom. Nadle`na komisija razmatra zakon i predlo`ene amandmane i mo`e odr`ati javno saslu{anje o predlo`enom zakonu, koje bi uklju~ivalo zainteresirana tijela, ekspertne institucije i pojedince. Nakon odre|enog roka, komisija dostavlja izvje{taj domu, koji sadr`i op}u izjavu o neophodnosti i principima predlo`enog zakona, kao i usvoje-

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH

Sve zakonodavne odluke moraju usvojiti oba doma. Odluke oba doma donose se ve}inom onih koji su prisutni i koji glasaju, s tim da ve}ina uklju~uje najmanje jednu tre}inu glasova delegata ili poslanika izabranih s teritorije svakog entiteta. Ukoliko ve}ina glasova ne uklju~uje jednu tre}inu glasova iz entiteta, predsjedavaju}i i njegovi zamjenici komisijski }e se sastati i nastojati, u roku od tri dana od glasanja, posti}i saglasnost. Ukoliko ta nastojanja ne uspiju, odluke }e donijeti ve}ina onih koji su prisutni i glasaju, pod uslovom da glasovi protiv odluke ne uklju~uju dvije tre}ine ili vi{e delegata ili poslanika izabranih iz svakog entiteta. Predlo`ena odluka Parlamentarne skup{tine mo`e biti progla{ena destruktivnom po vitalni interes bo{nja~kog, hrvatskog ili srpskog naroda ve}inom glasova iz redova bo{nja~kih, hrvatskih ili srpskih delegata u Domu naroda. Takvu predlo`enu odluku morat }e odobriti u Domu naroda ve}ina bo{nja~kih, hrvatskih i srpskih delegata koji su prisutni i glasaju. Kad ve}ina bo{nja~kih, hrvatskih ili srpskih delegata stavi primjedbu na pozivanje na vitalni interes, predsjedavaju}i Doma naroda odmah }e sazvati zajedni~ku komisiju koja se sastoji od tri delegata, po jedan iz reda bo{nja~kih, hrvatskih i srpskih delegata, u cilju razrje{enja tog pitanja. Ukoliko komisija ne uspije rije{iti pitanje u roku od pet dana, predmet se prenosi na Ustavni sud BiH, koji }e u hitnom postupku razmatrati regularnost postupanja u toj stvari.

ne amandmane u komisiji. Izvje{ta~ komisije branit }e stav komisije na plenarnoj sjednici. Poslanici i klubovi poslanika mogu predlagati amandmane koji osporavaju amandmane koje je komisija usvojila i ponoviti amandmane koje je komisija odbila, najkasnije 48 sati prije po~etka plenarne sjednice. Rasprava u domu po~inje prvim ~itanjem koje se ti~e neophodnosti dono{enja i principa na kojima je prijedlog zakona zasnovan, na osnovu izvje{taja nadle`ne komisije. Drugo ~itanje sastoji se od rasprave i glasanja o predlo`enim amandmanima, te glasanja o prijedlogu zakona u kona~nom tekstu.

Posebnosti domova U Domu naroda predlo`ena odluka mo`e biti progla{ena destruktivnom po vitalni interes bo{nja~kog, hrvatskog ili srpskog naroda. Dom naroda mo`e raspustiti Predsjedni{tvo BiH ili sam Dom. Predstavni~ki dom potvr|uje imenovanje predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH i imenuje ministre u Vije}u ministara BiH. Predstavni~ki dom imenuje zamjenjuju}eg ~lana Predsjedni{tva BiH, ako ~lan Predsjedni{tva iz bilo kojih razloga prestane vr{iti svoju du`nosti, ili ako je trajno ili privremeno nesposoban za vr{enje du`nosti. 3


DOM NARODA PARLAMENTARNE SKUP[TI NE Bi H Dom naroda ~ini 15 delegata, gdje bo{nja~ke i hrvatske delegate iz Federacije BiH biraju hrvatski, odnosno bo{nja~ki delegati u Domu naroda Federacije BiH, a delegate iz Republike Srpske bira Narodna skup{tina Republike Srpske.

Kolegij Doma naroda Dom naroda iz reda svojih ~lanova bira po jednog Bo{njaka, Hrvata i Srbina, koji vr{e du`nost predsjedavaju}eg, te prvog i drugog zamjenika predsjedavaju}eg, i rotiraju se na mjestu predsjedavaju}eg svakih osam mjeseci. Predsjedavaju}i, te prvi i drugi zamjenik predsjedavaju}eg ~ine Kolegij Doma naroda. DOM NARODA

Kolegij Doma naroda zadu`en je za: ostvarivanje prava i du`nosti delegata; za ostvarivanje prava i du`nosti Doma naroda prema Predsjedni{tvu BiH i Vije}u ministara BiH; saradnju s Predstavni~kim domom, konsultacije u vezi s pripremanjem dnevnog reda sjednice Doma naroda i pripremanjem radnog plana i za sva druga pitanja koja bi mogla uticati na dobro funkcioniranje Doma naroda. Kolegij Doma imenuje sekretara Doma. ^LANOVI KOLEGIJA DOMA NARODA

DOM NARODA (2002.-2006.)

KOLEGIJ

SEKRETAR

KLUBOVI NARODA

STALNA RADNA TIJELA

PREDSJEDAVAJU]I

Stru~na slu`ba

Klub delegata bo{nja~kog naroda

Ustavno-pravna komisija

PRVI ZAMJENIK

DRUGI ZAMJENIK

SDA (4) SBiH (1)

Klub delegata hrvatskog naroda HDZ (4) SDP (1)

VELIMIR JUKI]

4

MUSTAFA PAMUK

GORAN MILOJEVI]

predsjedava Domom

predsjedava Domom

predsjedava Domom

II.-X.2003. II.2005.-X.2005.

X.2003.-VI.2004. X.2005.-VI.2006.

VI.2004.-II.2005. VI.2006-...

Klub delegata srpskog naroda SDS (3) PDP (2)

Komisija za vanjsku i trgovinsku politiku Komisija za finansijske i administrativne poslove


DELEGATI IZ REDA SRPSKOG NARODA

Dom naroda ima tri kluba delegata

predsjedavaju}i Kluba

zamjenik predsjedavaju}eg Kluba

HALID GENJAC 1958. Visoko Ljekar specijalista - ginekolog SDA

HILMO NEIMARLIJA 1950. Ri~ica Doktor filozofskih nauka SDA

predsjedavaju}i Kluba

zamjenik predsjedavaju}eg Kluba

OSMAN BRKA 1942. Te{anj Vi{a pedago{ka {kola nastavnik SDA

HASAN ^ENGI] 1957. Od`ak, Fo~a Islamski teolo{ki fakultet SDA

MUSTAFA PAMUK 1937, Brda, Trnovo Ekonomski fakultet S BIH

DOM NARODA

DELEGATI IZ REDA HRVATSKOG NARODA

DELEGATI IZ REDA BO[NJA^KOG NARODA

DELEGATI U DOMU NAR ODA

ANTO SPAJI] 1949. Mali Mo{unj, Vitez Ekonomski fakultet HDZ

BRANKO ZRNO 1948. Tomislavgrad Filozofski fakultet HDZ

predsjedavaju}i Kluba

zamjenik predsjedavaju}eg Kluba

BO[KO [ILJEGOVI] 1956. Visoko Pravnik SDS

VI NKO R AD O VANO VI ] 1957. Sarajevo Medicinski fakultet - hirurg PDP

ILIJA FILIPOVI] 1949. Stro{inci Pedago{ka akademija i Pravni fakultet HDZ

VELIMIR JUKI] 1960. Posu{je Dipl. ing. geologije HDZ

TOMISLAV LIMOV 1954. Metkovi}, R Hrvatska Filozofski fakultet SDP

GORAN MILOJEVI] 1960. Banja Luka Arhitektonski fakultet PDP

NADE RADOVI] 1951. Fo~a Dipl. ing. elektrotehnike SDS

ZORAN SPASOJEVI], 1960. Bijeljina Dipl. specijalni pedagog SDS

5


Dom naroda ima tri stalne komisije: 1. Ustavno-pravnu komisiju, 2. Komisiju za vanjsku i trgovinsku politiku, 3. Komisiju za finansijske i administrativne poslove. Komisije imaju {est ~lanova, po dva ~lana iz svakog kluba delegata. Dom mo`e osnovati privremene komisije koje }e izvje{tavati Dom o prijedlozima zakona i drugim aktima, kao i vr{iti istragu o specifi~nim pitanjima.

DOM NARODA

Komisija me|u svojim ~lanovima bira predsjedavaju}eg, prvog zamjenika predsjedavaju}eg i drugog zamjenika predsjedavaju}eg, koji se biraju iz redova tri konstitutivna naroda. Komisija daje mi{ljenja, podnosi prijedloge i izvje{taje Domu i vr{i druge du`nosti kako je propisano Poslovnikom Doma ili zakonom. Komisija odlu~uje o pitanjima koja su joj delegirana glasanjem u Domu, {to ne}e uklju~ivati i odgovornost za usvajanje zakona. Komisija odlu~uje putem jednostavne ve}ine, uz uslov da ima kvorum u kome moraju biti zastupljena sva tri konstitutivna naroda. Prilikom dono{enja kona~nih odluka o kojima se ne izja{njava Dom, komisija odlu~uje putem ve}ine u kojoj moraju biti zastupljena sva tri konstitutivna naroda, s tim {to se nastojanja za postizanje saglasnosti vr{e izme|u predsjedavaju}eg, prvog i drugog zamjenika predsjedavaju}eg komisije. Ako se postigne saglasnost, o odluci se ponovo glasa na sjednici komisije. U slu~ajevima koji nisu posebno regulirani, procedura u komisiji pratit }e osnovne odredbe o zakonodavnim aktivnostima. Radi prou~avanja odre|enih pitanja iz svoje nadle`nosti, sastavljanja izvje{taja ili pripremanja zakona, komisija mo`e formirati potkomisiju ili radnu grupu i utvrditi nadle`nost njihovog rada i u svom radu mo`e zatra`iti privremenu pomo} stru~njaka.

6

USTAVNO-PRAVNA KOMISIJA

Ilija Filipovi} - predsjedavaju}i Nade Radovi} - prvi zamjenik predsjedavaju}eg Hilmo Neimarlija - drugi zamjenik predsjedavaju}eg Halid Genjac Tomislav Limov Bo{ko [iljegovi} Sekretar: Aljo{a ^ampara KOMISIJA ZA VANJSKU I TRGOVINSKU POLITIKU

Hasan ^engi} - predsjedavaju}i Anto Spaji} - prvi zamjenik predsjedavaju}eg Vinko Radovanovi} - drugi zamjenik predsjedavaju}eg Osman Brka Velimir Juki} Nade Radovi} Sekretar: Nevenka Savi} KOMISIJA ZA FINANSIJSKE I ADMINISTRATIVNE POSLOVE

Zoran Spasojevi} - predsjedavaju}i Osman Brka - prvi zamjenik predsjedavaju}eg Branko Zrno - drugi zamjenik predsjedavaju}eg Ilija Filipovi} Goran Milojevi} Mustafa Pamuk


PREDSTAVNI^KI DOM Predstavni~ki dom ~ine 42 poslanika, koji se biraju neposredno, dvije tre}ine s teritorije Federacije, a jedna tre}ina s teritorije Republike Srpske. Predstavni~ki dom, iz reda poslanika, bira po jednog Bo{njaka, Hrvata i Srbina, koji vr{e du`nost predsjedavaju}eg, te prvog i drugog zamjenika predsjedavaju}eg, a rotiraju se na tim du`nostima svakih osam mjeseci. Predsjedavaju}i, te prvi i drugi zamjenik predsjedavaju}eg ~ine Kolegij Predstavni~kog doma.

PREDSTAVNI^KI DOM (2002.-2006.) KOLEGIJ PREDSJEDAVAJU]I PRVI ZAMJENIK

SEKRETAR Stru~na slu`ba

DRUGI ZAMJENIK

KLUBOVI POSLANIKA

SDA (10) SBiH (6) SDS (5) HDZ DEMOKR[]ANI (5) SDPBiH (3)

Kolegij u pro{irenom sastavu, uz u~e{}e svakog kluba poslanika, vr{i konsultacije u vezi s pripremanjem dnevnog reda sjednice Predstavni~kog doma i pripremanjem radnog plana i dr. Kolegij Doma imenuje sekretara.

SNSD (3) DNZ-N.P.-BOSS (3) N.P.-NHI-SPU (3)

Ustavno-pravna komisija Komisija za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil Komisija za vanjske poslove Komisija za finansije i bud`et Komisija za vanjsku trgovinu i carine PREDSTAVNI^KI DOM

Kolegij Predstavni~kog doma zadu`en je za: ostvarivanje prava i du`nosti poslanika; za ostvarivanje prava i du`nosti Predstavni~kog doma prema Predsjedni{tvu BiH i Vije}u ministara BiH; saradnje s Domom naroda, i za sva druga pitanja koja bi mogla utjecati na dobro funkcioniranje Predstavni~kog doma.

STALNA RADNA TIJELA

Administrativna komisija Komisija za saobra}aj i komunikacije Komisija za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH

^LANOVI KOLEGIJA PREDSTAVNI^KOG DOMA

[EFIK D@AFEROVI]

NIKOLA [PIRI]

MARTIN RAGU@

predsjedava Domom

predsjedava Domom

predsjedava Domom

XII.2002.-VIII.2003. XII.2004.-VIII.2005.

VIII.2003.-IV.2004. VIII.2005.-IV.2006.

IV.2004.-XII.2004. IV.2006.-...

7


Ovjereni izborni rezultati op}ih izbora od 5.10.2002. godine: Z a Pr ed s t a vn i ~ k i d o m PSBi H i z Fed er a c i j e Bi H BROJ

Bira~i kojima je odobreno glasanje Va`e}i glasa~ki listi}i Neva`e}i glasa~ki listi}i - nepopunjeni Neva`e}i glasa~ki listi}i - nepropisno popunjeni Broj bira~a koji su glasali STRANKA

BROJ GLASOVA PROCENAT

PREDSTAVNI^KI DOM

SDA 232.325 Stranka za BiH 116.114 Koalicija (HDZ, Demokr{}ani)114.207 SDP 112.258 BOSS 18.411 Stranka penzionera umirovljenika BiH 17.588 DNZ BiH 16.354 Ekonomski blok HDU - Za boljitak 16.052 NHI 13.820

PROCENAT

1.324.090 717.124 15.453 27.855 760.432

2,03% 3,66% 57,43%

MANDATI KOMPENZACIONI

UKUPNO

32,40% 16,19% 15,93% 15,65% 2,57%

9 3 4 4 0

0 2 1 0 1

9 5 5 4 1

2,45% 2,29%

0 1

1 0

1 1

2,24% 1,93%

0 0

1 1

1 1

Ovjereni izborni rezultati op}ih izbora od 5.10.2002. godine: Za Pr eds t a vni ~ k i dom PSBi H i z Republ i k e Sr ps k e BROJ Bira~i kojima je odobreno glasanje Va`e}i glasa~ki listi}i Neva`e}i glasa~ki listi}i - nepopunjeni Neva`e}i glasa~ki listi}i - nepropisno popunjeni Broj bira~a koji su glasali STRANKA SDS SNSD M. Dodik PDPRS SDA Srpska rad. stranka SPRS Stranka za BiH

8

BROJ GLASOVA PROCENAT 172.544 114.591 53.177 37.102 24.555 22.126 19.976

33,71% 22,39% 10,93% 7,25% 4,80% 4,32% 3,90%

PROCENAT

1.018.051 511.799 111.413 15.377 538.589

2,12% 2,86% 52,90%

MANDATI KOMPENZACIONI 5 3 0 1 0 0 0

0 0 2 0 1 1 1

UKUPNO 5 3 2 1 1 1 1


PREDSTAVNI^KI DOM iz Federacije BiH

[EFIK D@AFEROVI] 1957. Zavidovi}i Pravni fakultet SDA

HAZIM FELI] 1962. Gata, Biha} Ekonomski fakultet SDA

IZET HAD@I] 1963. G.Petrovi}i, Kalesija Saobra}ajni fakultet SDA

FATIMA LEHO 1946. Blagaj, Mostar Ekonomski fakultet SDA

NAD@IDA MLA]O 1965. Bugojno Veterinarski fakultet mr. veterinar. nauka SDA

HASAN MURATOVI] 1940. Olovo Ma{inski fakultet dr. org. nauka prof. univerziteta SDA

ABDULAH NAKA[ 1944. Sarajevo Medicinski fakultet hirurg, primarius SDA

SEADA PALAVRI] 1954. Tuzla Pravni fakultet SDA

BERIZ BELKI] 1946. Sarajevo Ekonomski fakultet SBIH

NIJAZ DURAKOVI] 1949. Stolac dr. sociolo{kih nauka prof. univerziteta SBIH

A Z R A HA D @ I A HME T O V I ] 1956. Fo~a dr. ekonomskih nauka prof. univerziteta SBIH

ADEM HUSKI] 1955. Vrbanja, Bugojno Ma{inski fakultet SBIH

ME H ME D S U L J K A N O V I ] 1948. Srebrenik dr. rudarskih nauka SBIH

FILIP ANDRI] 1960. Vojkovi}i, Tomislavgrad Ekonomski fakultet HDZBIH

PREDSTAVNI^KI DOM

MIRSAD ]EMAN 1955. Miljanovci, Tešanj Pravni fakultet SDA

9


PREDSTAVNI^KI DOM iz Federacije BiH

IVO MIRO JOVI] 1950. Trebi`at, ^apljina Filozofski fakultet HDZBIH

MARTIN RAGU@ 1958. Stolac Fakultet politi~kih nauka HDZBIH

VINKO ZORI] 1961. Sovi}i, Grude Filozofski fakultet HDZBIH

PREDSTAVNI^KI DOM

RU@A SOPTA 1950. Uzari}i, [iroki Brijeg Ekonomski fakultet HDZBIH

SELIM BE[LAGI] 1942. Tuzla mr. tehnologije SDPBIH

MLADEN POTO^NIK 1952. Sarajevo Elektrotehni~ki fakultet Nezavisni poslanik

10

ZLATKO LAGUMD@IJA JOZO KRI@ANOVI] 1955. Sarajevo 1944. Vitez dr. elektroteh. nauka i Ma{inski fakultet mr. org. nauka informatike, prof. univerziteta SDPBIH SDPBIH

IBRAHIM \EDOVI] 1961. Kika~i, Kalesija mr. vojnih nauka DNZBIH

SEAD AVDI] 1944. Gra~anica dr. ma{instva prof. univerziteta Nezavisni poslanik

MU H A ME D MO R A N J K I ] 1945. D. Moranjci, Srebrenik Fakultet organizacijskih nauka BOSS

IVO LOZAN^I] 1957. Ozimica, @ep~e Vi{a elekrotehni~ka NHIBIH

MUHAMED ALTI] 1932. Kulen Vakuf, Biha} Medicinski fakultet ljekar spec. ginekolog SPUBIH


PREDSTAVNI^KI DOM iz Republike Srpske

LJILJANA MILI]EVI] 1961. Biograd, Nevesinje Ekonomski fakultet SDS

NENAD MI[I] 1962. Tesli} [umarski fakultet SDS

NIKOLA KRAGULJ 1946. Lamnici - Brezici, Gradi{ka Ekonomski fakultet SNSD

NIKOLA [PIRI] 1956. Brda Drvar, Drvar dr. ekonomskih nauka prof. univerziteta SNSD

MILORAD @IVKOVI] 1963. Mrkonji} Grad Medicinski fakultet spec. ginek. i aku{. SNSD

TIHOMIR GLIGORI] 1955. Doboj dr. politi~kih nauka i mr. pravnih nauka SPRS

MIRKO BLAGOJEVI] 1956. Brijesnica, Lukavac Ma{inska tehni~ka Nezavisni poslanik

MOM^ILO NOVAKOVI] 1955. Donja Ilova, Prnjavor Ekonomski fakultet SDS

JELINA \URKOVI] 1953. ^ani}i, [ekovi}i Filolo{ki fakultet dr. knji`evnih nauka PDPRS

ELMIR JAHI] 1969. Loznica, SRJ Medicinski fakultet, spec. interne medicine SDABIH

ZORAN SPASOJEVI] 1960. Bijeljina dipl.specijalni pedagog SDS

PETAR KUNI] 1949. Glinice, Slunj, R Hrvatska dr. pravnih nauka PDPRS

MUNIB JUSUFOVI] 1948. Pljevlja, Crna Gora Pravni fakultet - apsolvent SBIH

11

PREDSTAVNI^KI DOM

MILO[ JOVANOVI] 1953. Buljevi}i, Mili}i Vi{a ma{inska SDS


PREDSTAVNI^KI DOM

RASPORED POSLANI^KIH FOTELJA U PREDSTAVNI^KOM DOMU PSBiH 2002.-2006.

12


KLUBOVI POSLANIKA Klubovi poslanika osnivaju se kao oblik djelovanja poslanika u Domu, na interesnom principu (stranke, koalicije, nezavisni predstavnici, mje{oviti klubovi), a klub mogu formirati najmanje tri poslanika. Poslanici koji nisu stupili ni u jedan poseban klub poslanika mogu biti ~lanovi mje{ovitih klubova poslanika. KLUB POSLANIKA STRANKE DEMOKRATSKE AKCIJE (SDA)

KLUB POSLANIKA HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE - DEMOKR[]ANI (HDZ - DEMOKR[]ANI)

Vinko Zori}, predsjedavaju}i Kluba Martin Ragu`, zamjenik predsjedavaju}eg Kluba Filip Andri} Ivo Miro Jovi} Ru`a Sopta

Beriz Belki}, predsjedavaju}i Kluba Munib Jusufovi}, zamjenik predsjedavaju}eg Kluba Nijaz Durakovi} Azra Had`iahmetovi} Adem Huski} Mehmed Suljkanovi} KLUB POSLANIKA SOCIJALDEMOKRATSKE PARTIJE (SDPBiH)

Jozo Kri`anovi}, predsjedavaju}i Kluba Selim Be{lagi}, zamjenik predsjedavaju}eg Kluba Zlatko Lagumd`ija

KLUB POSLANIKA SRPSKE DEMOKRATSKE STRANKE (SDS)

Mom~ilo Novakovi}- predsjedavaju}i Kluba Nenad Mi{i} Ljiljana Mili}evi} Milo{ Jovanovi} Zoran Spasojevi} PREDSTAVNI^KI DOM

Seada Palavri}, predsjedavaju}i Kluba Elmir Jahi}, zamjenik predsjedavaju}eg Kluba Mirsad ]eman [efik D`aferovi} Hazim Feli} Izet Had`i} Fatima Leho Nad`ida Mla}o Hasan Muratovi} Abdulah Naka{

KLUB POSLANIKA STRANKE ZA BOSNU I HERCEGOVINU (SBiH)

KLUB POSLANIKA SNSD

Nikola Kragulj, predsjedavaju}i Kluba Milorad @ivkovi}, zamjenik predsjedavaju}eg Kluba Nikola [piri}

MJE[OVITI KLUB POSLANIKA NHI - SPU - NEZAVISNI POSLANICI

MJE[OVITI KLUB POSLANIKA DNZ - BOSS - NEZAVISNI POSLANICI

(~lanovi mje{ovitih klubova svakih osam mjeseci rotiraju se na mjestu predsjedavaju}eg)

(~lanovi mje{ovitih klubova svakih osam mjeseci rotiraju se na mjestu predsjedavaju}eg)

Muhamed Alti} Sead Avdi} Ivo Lozan~i}

Ibrahim \edovi} Muhamed Moranjki} Mladen Poto~nik

13


PREDSTAVNI^KI DOM

Komi s i j e Pr eds t a vni ~ k og doma Komisije Predstavni~kog doma imaju devet ~lanova, proporcionalno veli~ini klubova poslanika u Domu, od kojih su dvije tre}ine izabrane s teritorije Federacije BiH, a jedna tre}ina s teritorije Republike Srpske. Komisija me|u svojim ~lanovima bira predsjedavaju}eg, prvog zamjenika predsjedavaju}eg i drugog zamjenika predsjedavaju}eg, koji se biraju iz redova tri konstitutivna naroda. Komisija daje svoja mi{ljenja, podnosi prijedloge i izvje{taje Domu i vr{i druge du`nosti kako je propisano Poslovnikom Doma ili zakonom. Komisija odlu~uje i o pitanjima koja joj Dom delegira, osim usvajanja zakona. Komisija odlu~uje putem jednostavne ve}ine, uz uslov da je prisutna najmanje ve}ina ~lanova, osim kona~nih odluka o kojim se ne izja{njava Dom kada komisija odlu~uje po proceduri odlu~ivanja u Domu, s tim {to se nastojanja za postizanje saglasnosti vr{e izme|u predsjedavaju}eg, prvog i drugog zamjenika predsjedavaju}eg. Dom mo`e uspostaviti i privremene ili istra`ne komisije.

14

Pr eds t avni~ki dom ima os am s t alnih komis ija: • Ustavno-pravnu komisiju, • Komisiju za vanjske poslove, • Komisiju za vanjsku trgovinu i carine, • Komisiju za finansije i bud`et, • Komisiju za ljudska prava, imigraciju, izbjeglice i azil, • Komisiju za saobra}aj i komunikacije, • Administrativnu komisiju, • Komisiju za ostvarivanje ravnopravnosti spolova u BiH.


USTAVNO-PRAVNA KOMISIJA

KOMISIJA ZA VANJSKU TRGOVINU I CARINE

Mirsad ]eman - predsjedavaju}i Petar Kuni} - prvi zamjenik predsjedavaju}eg Martin Ragu` - drugi zamjenik predsjedavaju}eg Beriz Belki} Nijaz Durakovi} Tihomir Gligori} Ivo Miro Jovi} Mom~ilo Novakovi} Seada Palavri}

Petar Kuni} -predsjedavaju}i Fatima Leho- prvi zamjenik predsjedavaju}eg Filip Andri} - drugi zamjenik predsjedavaju}eg Ibrahim \edovi} Azra Had`iahmetovi} Nikola Kragulj Hasan Muratovi} Mom~ilo Novakovi} Mladen Poto~nik

Sekretar: Milan Zjaji}

Sekretar: Emira ^e{ljar

KOMISIJA ZA LJUDSKA PRAVA, IMIGRACIJU, IZBJEGLICE I AZIL

Sekretar: Zijad Hasi}

Nikola Kragulj -predsjedavaju}i Filip Andri} -prvi zamjenik predsjedavaju}eg Fatima Leho - drugi zamjenik predsjedavaju}eg Beriz Belki} Mirko Blagojevi} Hazim Feli} Zlatko Lagumd`ija Ljiljana Mili}evi} Abdulah Naka{ Sekretar: Dragica Hini} ADMINISTRATIVNA KOMISIJA

KOMISIJA ZA VANJSKE POSLOVE

Martin Ragu` - predsjedavaju}i Milorad @ivkovi} - prvi zamjenik predsjedavaju}eg Seada Palavri}- drugi zamjenik predsjedavaju}eg Sead Avdi} Jelina \urkovi} Azra Had`iahmetovi} Izet Had`i} Nenad Mi{i} Vinko Zori}

Milo{ Jovanovi} - predsjedavaju}i Muhamed Moranjki} - prvi zamjenik predsjedavaju}eg Ivo Lozan~i} - drugi zamjenik predsjedavaju}eg Selim Be{lagi} Izet Had`i} Adem Huski} Nenad Mi{i} Ru`a Sopta Milorad @ivkovi}

KOMISIJA ZA OSTVARIVANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U BIH

Jozo Kri`anovi} - predsjedavaju}i Ljiljana Mili}evi} - prvi zamjenik predsjedavaju}eg Nad`ida Mla}o - drugi zamjenik predsjedavaju}eg Nijaz Durakovi} Jelina \urkovi} Azra Had`iahmetovi} Ivo Lozan~i} Abdulah Naka{ Seada Palavri}

PREDSTAVNI^KI DOM

Elmir Jahi} - predsjedavaju}i Martin Ragu` - prvi zamjenik predsjedavaju}eg Tihomir Gligori} - drugi zamjenik predsjedavaju}eg Muhamed Alti} Selim Be{lagi} Munib Jusufovi} Milo{ Jovanovi} Nad`ida Mla}o Ru`a Sopta

KOMISIJA ZA FINANSIJE I BUD@ET

KOMISIJA ZA SAOBRA]AJ I KOMUNIKACIJE

Sekretar: Zijad Hasi}

Munib Jusufovi} - predsjedavaju}i Vinko Zori} - prvi zamjenik predsjedavaju}eg Nikola Kragulj - drugi zamjenik predsjedavaju}eg Mirko Blagojevi} [efik D`aferovi} Hazim Feli} Ivo Miro Jovi} Jozo Kri`anovi} Mom~ilo Novakovi} Sekretar: Davorka ^aplinski

Sekretar: Merd`ana Iglica

15


Z AJ EDNI ^KE KOMI SI J E OBA DOMA PSBi H

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH

Oba doma mogu zajedni~ki osnovati stalne ili povremene zajedni~ke komisije, iz redova delegata i poslanika, za pra}enje, razmatranje i ispitivanje specifi~nih pitanja, kao i za pripremanje i podno{enje prijedloga za usvajanje zakona ili drugih akata iz nadle`nosti oba doma. Obim aktivnosti, zadaci i ovla{tenja zajedni~ke komisije oba doma utvr|uju se istovjetnim zaklju~cima oba doma. U zajedni~ku komisiju imenuje se jednak broj ~lanova iz oba doma. Predsjedavaju}i i zamjenici predsjedavaju}eg zajedni~ke komisije oba doma ne mogu biti ~lanovi istog doma i istog konstitutivnog naroda. Izbor ~lanova komisije smatra se zavr{enim kada oba doma u istovjetnom tekstu donesu odluku o izboru svojih ~lanova. Rad zajedni~ke komisije oba doma obavlja se u skladu s odredbama poslovnika oba doma, ako zaklju~kom o osnivanju zajedni~ke komisije nije druk~ije odre|eno.

KOMISIJA ZA ODBRAMBENU I SIGURNOSNU POLITIKU I NADZOR NAD RADOM ODBRAMBENIH I SIGURNOSNIH STRUKTURA NA NIVOU BIH

KOMISIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE

Zajedni~ka komisija oba doma za odbrambenu i sigurnosnu politiku i nadzor nad radom odbrambenih i sigurnosnih struktura na nivou BiH formirana je u oktobru 2003. godine, a ~ine je:

Zajedni~ka komisija za evropske integracije oba doma formirana je u aprilu 2003. godine, a ~ine je:

Zoran Spasojevi} - privremeni predsjedavaju}i Branko Zrno - privremeni prvi zamjenik predsjedavaju}eg [efik D`aferovi} - privremeni drugi zamjenik predsjedavaju}eg Mirko Blagojevi} Osman Brka Halid Genjac Adem Huski} Mom~ilo Novakovi} Seada Palavri} Anto Spaji} Bo{ko [iljegovi} Vinko Zori}

16

Fatima Leho - privremeni predsjedavaju}i Vinko Radovanovi} - privremeni prvi zamjenik predsjedavaju}eg Filip Andri} - privremeni drugi zamjenik predsjedavaju}eg Selim Be{lagi} Ilija Filipovi} Halid Genjac Nenad Mi{i} Hilmo Neimarlija Mehmed Suljkanovi} Bo{ko [iljegovi} Branko Zrno Milorad @ivkovi}


STALNE DELEGACI J E PARLAMENTARNE SKUP[TI NE Bi H DELEGACIJA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BIH U INTERPARLAMENTARNOJ UNIJI (IPU)

Hasan Muratovi} - predsjedavaju}i Azra Had`iahmetovi}, ~lan Ljiljana Mili}evi}, ~lan Goran Milojevi}, ~lan Martin Ragu`, ~lan Sead Avdi}, zamjenik ~lana Ilija Filipovi}, zamjenik ~lana Tihomir Gligori}, zamjenik ~lana Ivo Lozan~i}, zamjenik ~lana Hilmo Neimarlija, zamjenik ~lana

Milo{ Jovanovi}, predsjedavaju}i Selim Be{lagi} Osman Brka Hazim Feli} Munib Jusufovi} Petar Kuni} Muhamed Moranjki} Nade Radovi} Ru`a Sopta Anto Spaji} Nikola [piri}

DELEGACIJA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BIH U PARLAMENTARNOJ SKUP[TINI ORGANIZACIJE ZA SIGURNOST I SARADNJU U EVROPI (PSOSCE)

DELEGACIJA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BIH U PARLAMENTARNOJ SKUP[TINI CENTALNOEVROPSKE INICIJATIVE (PSCEI)

Velimir Juki}, predsjedavaju}i Seada Palavri} Zoran Spasojevi}

Mustafa Pamuk, predsjedavaju}i Filip Andri} Mom~ilo Novakovi}

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH

DELEGACIJA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BIH U PARLAMENTARNOJ SKUP[TINI VIJE]A EVROPE (PSVE)

17


DOM NARODA PS BiH

PREDSTAVNI ^KI DOM PSBi H

S T A R O S NA S T R U KT U R A (u momentu izbora - 2002.) od od od od od

20 30 40 50 60

do do do do do

30 40 50 60 70

godina godina godina godina godina

(1972. (1972. (1962. (1952. (1942.

-

PARLAMENTARNA SKUP[TINA BiH

OBR AZ OVNA STR UKTUR A Visoka stru~na sprema - 12 Vi{a stru~na sprema - 2 Srednja stru~na sprema - 1 SPOLNA STRUKTURA ukupno delegata - 15 mu{karci - 15 `ene - 0

18

S T AR O S NA S T R U KT U R A (u momentu izbora - 2002.) 1982.) 1962.) 1952.) 1942.) 1932.)

-

0 0 8 6 1

od 20 do 30 godina (1972. - 1982.) - 0 od 30 do 40 godina (1972. - 1962.) - 6 od 40 do 50 godina (1962. - 1952.) - 22 od 50 do 60 godina (1952. - 1942.) - 12 od 60 do 70 godina (1942. - 1932.) - 2 OBR AZ OVNA STR UKTUR A Visoka stru~na sprema - 37 Vi{a stru~na sprema - 3 Srednja stru~na sprema - 2 SPOLNA STRUKTURA ukupno poslanika - 42 mu{karci - 36 `ene - 6


SEKRETARIJAT P AR LAME NT AR NE SKU P [T I NE Bi H

SEKRETARIJAT

Sekretarijat Parlamentarne skup{tine Bosne i He r c e g o v i n e o b a v l j a { i r o k i s pek t a r pos l ova k oj i ma s e os i gu r a va za k oni t o, s t r u~ no, ef i k a s no, r a c i on a l n o i pr a vovr emen o vr { en j e f u n k c i j a P a r l a m e n t a r n e s k u p { t i n e Bi H.

^LANOVI KOLEGIJA SEKRETARIJATA PSBIH

U Sekr et ar i j at u s u us t anovl j ene t r i or gani zaci one jedinice: St r u~na s lu`ba Pr eds t avni~kog doma, St r u~na s lu`ba Doma na r oda i Za j edni ~ k a s l u`ba . Radom Sekr et ar i j at a r ukovodi i koor di ni r a ga Kol egi j Sekr et a r i j at a, koj i ~ i ne: s ekr et ar Zaj edni ~ ke s l u`be, s ekr et ar Doma n a r oda i s ek r et a r Pr eds t a vn i ~ k og doma .

VEDRAN HAD@OVI] Sekretar Zajedni~ke slu`be

JADRANKO TOMI] Sekretar Doma naroda

BRANKA TODOROVI] Sekretar Predstavni~kog doma

19


Arhivski snimak - Zasjedanje domova Skup{tine Socijalisti~ke Republike Bosne i Hercegvoine 1986. godine

PSBiH  

opisopisopisopisopisopisopisopisopisopisopis

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you