Page 9

“ ความอดทนของผู้หญิงคนหนึ่ง” เป็ นการนําเสนอมุมมองอีกด้ านหนึ่งของเพศหญิง ที่เป็ นฝ่ ายถูกกระทําและได้ รับความรุ นแรงจากเพศชายเนื่องจากทางกายภาพของร่ างกายที่ แข็งแรงน้ อยกว่า เมื่อเพศหญิงต้ องการนําเสนอความคิด หรื อความเป็ นตัวเองในด้ านใดด้ าน หนึ่งแล้ ว เพศชายอาจเกิดความคิดที่ รับไม่ได้ จนเกิ ดการไม่สบอารมณ์ ซ่ึงก่อให้ เกิ ดความ รุนแรงตามมาเพื่อตัดสินปั ญหาที่เกิดขึ ้น ผลงานชุด “ความอดทนของผู้หญิงคนหนึ่ง” มีขนาด 50x60 เซนติเมตร ภายในชุดประกอบ 1

ไปด้ วย 6 ชิ น้ โดย ศิลปิ นได้ ส ร้ างสรรค์ ผลงานในรู ปแบบกึ่ งนามธรรม ด้ วยวิธี การ พิม พ์ 1

1

1

ภาพถ่ายลงบนผ้ าใบ และเย็บด้ ายลงไปบนผืนผ้ า 3 ชิ ้นด้ านบน เป็ นภาพตัวศิลปิ นเองกําลัง ถูกมัดมือและนัง่ อยูต่ รงมุมห้ อง ส่วนอีก 3 ชิ ้นด้ านล่างคือภาพมือที่ถกู มัดไว้ ซึ่งภาพทังหมดมี ้ สีโทนนํ ้าตาลดําและโดนเย็บด้ วยด้ ายที่มีสีสนั ที่แตกต่างกันออกไป มีแนวทางของเส้ นที่ส่วน ใหญ่เป็ นเส้ นตรงอีกทังมี ้ การขมวดของด้ าย

ด้ านการจัดองค์ประกอบให้ มีจดุ เด่นเพียงจุดเดียวเท่านัน้ คือ รู ปทรงของร่ างกายที่อยู่กลางภาพที่มีขนาดใหญ่และถูกการ ตกแต่ ง สี ล้ อ มรอบเพื่ อ เน้ น ไปยัง ภาพร่ า งกาย ส่ ว นสี ที่ ศิ ล ปิ น เลือกใช้ ในผลงานแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ สีภาพบนผ้ าใบ เป็ นสีที่พิมพ์ ลงบนผื นผ้ าและสีนํา้ ที่ได้ ระบายเพิ่มลงไป โดยมี โทนสีนํา้ ตาลที่ มืดครึ ม้ ให้ ความรู้ สึกถึงความโดดเดี่ยวและความเศร้ า ส่วนที่สองคือสีของด้ ายที่ถกู เย็บลงไป เป็ นสีที่ฉูดฉาด ทําให้ เกิดการกระตุ้นความรู้ สึกความขัดแย้ งของผู้ดู การเลือกใช้ สีท่ีคอ่ นข้ าง ตรงข้ ามกันนันก่ ้ อให้ เกิดเป็ นอารมณ์ความรุนแรงและความขัดแย้ งกันภายในภาพ สัญลักษณ์ที่ปรากฏในผลงานชิ ้นนี ้ คือ เชือกที่รัดอยู่ที่คอ มือ และเท้ าเพื่อกักขังความ อิ ส ระ ภาพการถูกมัดภาพมื อหมายถึ ง การถูก จํ ากัดอิ ส ระ ในการทํ าสิ่ ง ต่า งๆ ท่าทางของ ร่างกายอยูใ่ นท่าที่ดผู ิดปกติทําให้ สมั ผัสถึงการถูกบังคับและทรมานทางร่างกาย อีกทังร่้ างกาย

BY THE WAY by niramum  

TEST ISSUE