Page 22

เมื่อพื้นที่ทางศิลปะถูกเปลี่ยนไป จากเพียงพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ มาเป็ นพื้นที่วา่ ง โกดัง หรื อร้านอาหาร ร้านกาแฟ ที่มี หน้าตาค่อนข้างแตกต่างจากพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ แบบแนวประเพณี และมีความเป็ นกันเองกับผูช้ มมากกว่าจากการที่อาจไม่ได้ กําหนดขอบเขตของผูช้ มและตัวศิลปะเองว่าต้องอยูภ่ ายใต้กระจกอีกต่อไปแล้ว ส่ วนทางด้านทางจัดการอาจไม่แตกต่างกันมาก นักเพราะต้องมีการรวมกลุ่มกันของศิลปิ น คัดสรรผลงาน ติดต่อสถานที่ และทําการโฆษณา แต่อาจยังไม่มีการเน้นการค้าขาย มากนักหรื อถ้ามีการค้าขายขึ้นจริ งก็เป็ นการค้าโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางอย่างเจ้าของแกลลอรี่ หรื อนายหน้าแต่อย่างใด ยิ่งใน พื้นที่ที่ไม่ถูกจัดการมาก่อนอย่างโกดังหรื อพื้นที่วา่ ง ยิ่งต้องถูกศิลปิ นหรื อผูจ้ ดั งาน จัดการพื้นที่เหล่านั้นมากกว่าในหอศิลป์ เสี ย อีก

ในบริ เวณย่ า นพระนครซึ่ งถื อ ว่ า เป็ นเขตที่ มี เรื่ องราวทางด้านศิลปวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน และยังมี มหาวิทยาลัยศิ ลปากร ซึ่ งเป็ นมหาวิทยาลัยที่ สอนเกี่ ยวกับ ศิ ลปะอี กด้วย ทํา ให้พ้ืนที่ บริ เวณนี้ จึ งมี สถาบันและพื้น ที่ สําหรับการแสดงผลงานสร้างสรรค์อยูจ่ าํ นวนมาก คือ หอ ศิ ล ป์ หรื อสถาบั น ศิ ล ปะที่ เ น้ น การให้ ค วามรู ้ ท างด้ า น ศิลปวัฒนธรรมแก่ผชู ้ ม เช่น หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พิพิธภัณฑสถานแห่ งชาติ หอศิ ลป ถนนเจ้าฟ้ า , หอศิลป์ 17

สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชินีนาถ ,หอศิลป์ ร่ วม 17

สมัยราชดําเนิ น,มิวเซี ยม สยาม(Museam Siam),นิ ทรรศ รัตนโกสิ นทร์ และที่ กาํ ลังสร้ างคื อพิพิธบางลําพู เป็ นต้น ส่ วนหอศิ ลป์ หรื อสถาบันศิ ลปะที่ เน้นกิ จการอย่างอื่นเป็ น หลักแต่แฝงผลงานศิลปะไว้ เช่น ร้านอาหารบราวน์ชูการ์ (Brown Sugar),ร้านพระนครบาร์,เดอะ แกลลอรี่ ช๊อปคาเฟ่ (The gallery shop Cafe) และร้านอาหารหลังแรกบาร์ เป็ น ต้น

พื้นที่ทางเลือกสําหรับผูส้ ร้างสรรค์งานศิลปะที่จะ ยกมากล่าวคือ ร้านอาหารหลังแรกบาร์ เป็ นบ้านไม้โบราณ หลัง แรกของย่า นนี้ มี ล ัก ษณะเป็ นทรงยุโ รปอยู่ใ นซอย มหรรณพ1 เขตเสาชิงช้า แขวงพระนคร กรุ งเทพมหานคร เปิ ดบริ การตั้งแต่เวลา 11.00 – 01.00 น. เปิ ดกิจการมาเป็ น เวลามาเกื อ บสองปี มาแล้ว ตัว ร้ า นมี บ รรยากาศสบาย ส่ วนตัว และเป็ นกันเองจนทําให้รู้สึก เหมื อนลู กค้ากําลัง ทานอาหารอยูใ่ นบ้านของตนเอง นอกจากการทานอาหาร แล้วยังมีดนตรี ให้ได้รู้สึกผ่อนคลายอีกด้วย จากแนวเพลง Blues,Oldies,Alternative,60s-70s ร้ า น แ ห่ ง นี้ จ ะ แ บ่ ง ออกเป็ นพื้นที่ เป็ น 2 ส่ วน คื อส่ วนด้านนอกที่ เป็ นแบบ กลางแจ้งสําหรับผูท้ ี่ชื่นชอบบรรยากาศกลางแจ้ง และส่ วน ด้านในเป็ นห้อ งปรั บอากาศที่ มีการจัดนิ ท รรศการศิ ลปะ หมุนเวียนให้ชมทุกเดือน ซึ่งเป็ นการสร้างความเป็ นกันเอง ของศิลปะกับกลุ่มผูช้ มกลุ่มใหม่ที่เป็ นคนที่รู้จกั และไม่รู้จกั ผลงานศิลปะมาก่อน โดยการแทรกเข้าไปอย่างแนบเนี ยน จนกลุ่มคนเหล่านั้นอาจไม่รู้เลยว่ากําลังอยู่ในนิ ทรรศการ ศิ ลปะ เช่ นวิธีการติ ดตั้งโดยการสอดผลงานไว้ในกระจก โต๊ะอาหาร ติ ด ตามฝาผนัง ร้ าน มี ป ระติ ม ากรรมในสวน ภายนอกร้าน หรื อแม้กระทัง่ เป็ นของเล่นไว้เพื่อรออาหาร เป็ นต้น

BY THE WAY by niramum  
BY THE WAY by niramum  

TEST ISSUE