Page 19

ศิลปิ นไทยในฐานะเจ้าภาพในการจัดนิทรรศการ

ผสานกับงานจิตรกรรมที่แสดงถึงการประสานกันอย่างลง

จะพบความหลากหลายทางเรื่ องราวที่ศิลปิ นเลือกสร้างสรร

ตัว จังหวะการเคลื่อนไหวให้ความรู ้สึกผ่อนคลายสบายตา

ผลงาน และภาพรวมของเนื้อหาที่ศิลปิ นเลือกทํามากที่สุด

ส่วนผลงาน Blue in Winter ศิลปิ น Sannarong Singhaseni

สามอันดับแรกได้แก่ ศาสนา นามธรรม และคน ถึงแม้

เป็ นนามธรรมโฟวิสซึ่มที่อิงถึงเรื่ องของสนามสี ในรู ปแบบ

นามธรรมจะเป็ นหัวข้อรองจากศาสนาในการสร้างสรรค์

อิมเพรสชันนิส ที่ศิลปิ นได้รับแรงบันดาลใจจากสภาพ

ของศิลปิ น อย่างไรก็ตามถือว่าศิลปะแขนงนี้ที่ยงั คงเป็ นที่

อากาศในหน้าหนาวตีแผ่ออกมาเป็ นสนามสี ดงั ที่ปรากฎใน

นิยมและดํารงอยูเ่ สมอมา

ผลงาน

ผลงานนามธรรมของศิลปิ นไทยมีความ

ความเป็ นนามธรรมในทางสากลนั้นผูช้ มสามารถ

หลากหลายในทางกระบวนการคิด ด้วยสังคมเป็ นแบบวิถี

รับรู ้วา่ สิ่ งๆนั้น มีความลงตัว และสุนทรี ยภาพปรากฎอยูใ่ น

พุทธ บ้างยังคงมีกลิ่นอายความเป็ นศาสนา และเอกลักษณ์

ตัวผลงานนั้นมากน้อยเพียงใด โดยไม่จาํ เป็ นต้องทราบ

พื้นถิ่นปรากฎในผลงาน ศิลปิ นรุ่ นใหญ่อย่างอิทธิพล ตั้ง

ถึงอัตลักษณ์ หรื อเชื้อชาติของศิลปิ นก็สามารถเข้าถึง

โฉลก ผลงานที่ผา่ นมาส่วนใหญ่ลว้ นแต่เป็ นในรู ปแบบ

นามธรรมได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่ในขณะเดียวกันถึงแม้จะ

นามธรรมที่นาํ เรื่ องราวความเป็ นไทย ดังเช่นผ้าไทย ตัด

มีความเป็ นสากลมากเพียงใด ศิลปิ นแต่ละชนชาติยอ่ มอิง

ทอนเรื่ องราวทิ้ง ให้หลงเหลือแต่เพียงความเป็ นลายผ้ามา

ถึงความเป็ นตัวตนหรื อประสบการณ์ที่รายล้อมไปด้วย

รังสรรค์ให้ออกมาสู่ความเป็ นนามธรรม โดยทั้ง

ความเชื่อ สภาพสังคม และวัฒนธรรม

องค์ประกอบทั้งพื้นผิว สี รู ปทรงมีความลงตัวและให้ ความรู ้สึกถึงความนิ่งทางจิตใจที่เสมือนเป็ นแก่นแท้ของ ทุกสรรพสิ่ ง นอกจากนี้ยงั คงลักษณะเฉพาะของความเป็ น ศิลปะภาพพิมพ์ผา่ นทางวัสดุที่ศิลปิ นเลือกใช้ ปริ ญญา ตันติสุข เป็ นศิลปิ นที่มกั นําเอาลวดลาย

หากเปรี ยบศิลปะนามธรรมกับการเล่นดนตรี นามธรรมเปรี ยบดัง่ วงดนตรี แจ๊ส (Jazz) ที่มกั สําแดงออก ทางอารมณ์ โดยศิลปิ นจะด้นสด(improvisation) ซึ่งก็คือ ผู ้ บรรเลงมีความเป็ นอิสระในการที่จะสร้างสรรค์ตวั โน้ต รายละเอียดต่างๆ ของท่วงทํานอง และจังหวะขึ้นใหม่

ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพการ์ตูนมาสร้างผลงาน ใน

ขนบธรรมเนียมของแจ๊ส (Jazz Tradition) จะเปิ ดโอกาสให้

ระยะต่อมาผลงานของศิลปิ นมีความใกล้เคียงหรื ออิงกับ

นักดนตรี สามารถแสดงความเป็ นตัวของตัวเองให้ปรากฏ

เรื่ องราวมากยิง่ ขึ้น และบางชิน้ ก็สอดคล้องกับความเป็ น

ได้อย่างชัดแจ้ง ไม่วา่ จะเป็ นลีลาอันนุ่มนวล แข็งกระด้าง

พุทธศาสนาในแง่ของแก่นแท้ของการดํารงชีวติ นอกจากนี้

การทอดเสี ยง การสัน่ ไหว การแปรทํานอง และเทคนิค

ศิลปิ นที่โด่งดังในไทยมีอีกมากที่สร้างสรรค์ผลงานในแนว

ต่าง ๆ โดยในขณะเดียวกัน ผูฟ้ ังที่มีประสบการณ์สามารถ

นามธรรม อาทิ เดชา วราชุน วิโชค มุกดามณี

จะตระหนักรู ้ได้โดยง่ายว่าเสี ยงที่ได้ยนิ นั้นเป็ นการบรรเลง

ผลงาน The Harmonized World No.6 โดยศิลปิ น Nattaiert Supat-akanit มีการเลือกใช้วสั ดุเป็ นตัวนําให้

BY THE WAY by niramum  
BY THE WAY by niramum  

TEST ISSUE