Page 1

BY THE

WAY

MAGAZINE 1st ISSUE


EDITORTALK This month is February is mean the love month and I think I love art and artist I must to do something for art, it is a Magazine online for publicize Thai young artist to other เดือนนี้เปนเดือนแหงความรัก และดวยความรักที่มีตอศิลปะ เลยทําใหดิฉันคิดวาตองทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อศิลปะนั่นก็คือการเผยแพร ในรูปแบบหนังสือแมกกาซีนออนไลนอยางงาย เพื่อใหผูคนภายนอกไดเห็นวานักศึกษาศิลปะของไทยเปนอยางไรบาง


CONTENT


นิทรรศการศิลปกรรมประติมากรรม “เดี่ยวโชว : เมืองคนลวง” โดย มงคล เกิดวัน

NEW

พิธีเปดนิทรรศการ วันศุกรที่ 7 กุมภาพันธ 2557 เวลา 18 :00 น. จัดแสดงระหวาง 7 – 26 กุมภาพันธ 2557 ณ PSG Art Gallery คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร (วังทาพระ) กรุงเทพฯ

นิทรรศการ Playing Sound Around Art 2014 Art & Music Festival ครั้งที่ 5 7-8 FEB 2014 ศิลปากร วังทาพระ

7-8 FEB 2014 1-18 FEB 2014

ความรูสึกในใจฉัน An Insight to My Mind โดย โยธิน ณาระศักดิ์ / Yothin Narasak 1 - 18 กุมภาพันธ 2557 ,9 Art Gallery / Architect Studio งานนิทรรศการ “My name OHM” เริ่มแสดงนิทรรศการ 1 – 21 กุมภาพันธ 2557 ณ Moon Seeker Gallery


EVENT 1-15 FEB 2014 พิพิธภัณฑใกลชิด นิทรรศการจัดวาง โดยศิลปนชาวญี่ปุน “เคนจิ ซูจิยามา” ละลานตา ไฟนอารต 15 กุมภาพันธ – 26 มีนาคม 2557

15-26 FEB 2014

15-25 FEB 2014 15-16 FEB 2014

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานครเชิญทุกทานพบกับเทศกาลดนตรีและศิลปะ จาก ศิลปนและชุมชนคนรักศิลปะ ออกคนหาแรงบันดาลใจใหม ๆ กับสินคาที่ ออกแบบสรางสรรคโดยคนทํางานศิลป ชมการแสดงดนตรีจากศิลปนหลากหลายแนว เพลง เย็นย่ํากลางเดือนกุมภาพันธ ณ ลานดานหนา หอศิลปวัฒนธรรมแหง กรุงเทพมหานคร


NEW NEW ARTIST ARTIST

SAREENA SATTAPON PERFORMANCE ART


SAREENA SATTAPON PERFORMANCE ART


ติดตามศิลปิ นได้ ทาง https://www.youtube.com/user/mal2l2y https://www.facebook.com/dojoju


1

ความหมายของชื่อนิทรรศการ คือ เนื้อหาในนิทรรศการคือความหลากหลายของรูปแบบศิลปะ แตจะถูกจัดการใหรวม

เปนหนึ่งเดียวเพื่อแสดงศักยภาพของนักศึกษาศิลปะในปการศึกษานี้ ดังชื่อนิทรรศการที่วา “หกสิบหกยกกําลังศูนย” (All Equals One) คือ นักศึกษาศิลปะรุนที6่ 6ที่กาวเดินไปดวยกัน ออกกําลังสรางสิ่งอันสวยงามใหรวมเปนหนึ่งเดียวแมจะแตกตางกัน ทั้งนี้เลข ศูนยยังเปนเลขที่ใชนับในทางการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร จึงเปรียบเหมือนการเริม่ ตนสิ่งใหม การเริ่มออกสูโลกกวางและพรอม จะเติบโตอยางงดงาม


4

4

4

4

ชองทางงานประชาสัมพันธของเราแบงออกเปนหลากหลายโดยมี ๑ ขาวสารโดยตรงและการกระจายขาว คือ เฟสบุค

4

๒กระจายขาวสั้นๆและรูปถาย ไดแก ทวิตเตอรและอินสตราแกรม ๓บทความ เพื่อแสดงออกตัวตนและแนวความคิด ทัศนคติของพวกเราที่ 4

หลากหลายมีหลายนักเขียนนะคะ ไดแก เอ็กทีน ธัมบลา และ เวิรด เพลส 4

4

๔วิดโี อ ซึ่งนําเสนอ ภาพและบทบาทอยางสั้นๆในหัวขอตางๆ บรรยากาศการ

ทํางานและความเปนอยูของพวกเรา อัพเดททุกวันศุกร-เสาร ทุกชองทางการติดตอ มีเจาหนาที่คุมงาน และสงขาวคราวอยางเปนระบบ 3

เปนประจํา ใครใครตดิ ตอทางไหน ติดตามเรื่องราวของเรา ก็เชิญทางนั้นนะคะ 3

แตถาจะใหดี ติดตามทุกทางคะ 5555 เพราะจะไดเห็นพวกเราในหลากหลาย

มิติ โดยเฉพาะ ยูทูปและบล็อกทั้งสาม ซึ่งเปนชองทางแสดงเนื้อหาเรื่องราว ของตัวตนพวกเราลวนๆ. 3

ที่มา https://www.facebook.com/AllEqualsOneArtThesis 3

3


FANG KAEW PEERAWAN SUPANNAPOB

บทความ:นามธรรมกับเสี ยงดนตรี การแสดงศิลปกรรมร่ วมสมัยนานาชาติแห่งเอเชียครั้งที่ 27 หอศิลป์ ร่ วมสมัยราชดําเนิ น Text: ภีรวรรณ สุ พรรณภพ

จริงหรือที่ศิลปะเปนเรื่องยากตอการเขาถึงของทุกคน ซึ่งการจะเดินเขาไปทําความรูจัก ทําความเขาใจเปนสิ่งที่ยากเย็น แสนเข็ญ และจริงหรือถาหากยิ่งเปนศิลปะนามธรรมแลว คนทั่วไปมักจะเมินหนาหนีพรอมกับตั้งคําถามชวนสงสัยวามันคืออะไร มีความหมายอยางไร และทําไปเพื่ออะไร ศิลปะนามธรรมดูผิวเผินอาจเปนเรื่องยากในการตีความเมื่อเทียบเคียงกับศิลปะประเภทอื่นๆ แตแทจริงแลวศิลปะ นามธรรมไดทิ้งเรื่องราวทุกสิ่ง ใหเหลือเพียงอารมณความรูส ึกของศิลปน ซึ่งผูชมสามารถสัมผัสไดถึงความงามแหงสิ่งที่ปรากฏ ตรงหนา โดยไมตองทราบวามีภมู หิ ลังความเปนมาอยางไร เปรียบดัง่ การฟงเพลงตางภาษาที่เรารูส ึกไดวาทวงทํานองไพเราะจับใจ โดยไมตองเขาใจความหมายของเนื้อรองนั้น ประเทศไทยมีการเปดพื้นที่ทางศิลปะแหงใหมในถนนสายประวัติศาสตรอยางถนนราชดําเนิน ที่ชื่อวา หอศิลปรวมสมัย ราชดําเนิน และนิทรรศการแรกที่เปดตัวคือ การแสดงศิลปกรรมรวมสมัยนานาชาติแหงเอเชียครั้งที่ 27 (Asian International Art Exhibition) หรือที่เรียกกันวา AIAE เปนการรวมกลุมกันเพื่อแสดงนิทรรศการศิลปะของศิลปนอิสระในแถบเอเชีย ประกอบดวยประเทศสมาชิก 13 ประเทศ ไดแก จีน ฮองกง อินโดนีเซีย ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย มองโกเลีย มาเกา ฟลิปปนส สิงคโปร ไตหวัน เวียดนาม และไทย


วัตถุประสงคของการจัดนิทรรศการ คือ ตองการ สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม ระหวางประเทศในทวีปเอเชียอยางเปนอิสระ โดยศิลปนทุก คนไดเขามามีสวนรวม ซึ่งแตละปกลุมศิลปนแตละชาติจะ หมุนเวียนกันเปนเจาภาพในการจัดงาน โดยการจัดงานใน ครั้งนี้ นอกจากจะมีผลงานของประเทศสมาชิกจํานวน 13 ประเทศแลว สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัยยังไดเชิญ ประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเชียเขารวมแสดงอีกดวย อาทิ อิหราน อัฟกานิสถาน ปากีสถาน อินเดีย ลาว พมา กัมพูชา เพื่อการสรางสรรคผลงานรวมกันระหวางผูแทนศิลปนของ ทุกชาติ และเหตุที่จดั นิทรรศการภายในหอศิลปแหงนี้ เพราะถนนสายที่หอศิลปตั้งอยูเปนถนนสายสําคัญของไทย ผูคนมักผานไปมาและงายตอการเขาถึงศิลปะของประชาชน ภายในนิทรรศการแสดงใหเห็นถึงความ หลากหลายทางวัฒนธรรม สังคม วิถีชีวิต ไมวาจะเปน เรื่องคน ศาสนา ความเชื่อ ทิวทัศน วิถีชีวิต และ นามธรรม เปนที่นาแปลกใจที่ศลิ ปะนามธรรมเปนหนึ่งใน สามลําดับแรกที่ศิลปนเลืกทํามากที่สุด แสดงใหเห็นวาผูคน ในแถบเอเชียไดใหความสําคัญกับศิลปะรูปแบบนี้ โดยเฉพาะประเทศญี่ปุน เกาหลีใต สิงคโปร เวียดนาม ไตหวัน ฮองกง มองโกเลีย และไทย มีแนวโนมในการ

ภาพจากซายไปขวา

ทํางานศิลปะนามธรรมเกินกวา 50 %

Standing tears , Mixed media, 2011, 1303 × 97 cm. Try again , Oil on canvas , 2011 , 97 × 1303 cm. The Beautiful Country , Oil on canvas, 2012, 162 ×130 cm.


กวา 90 เปอรเซนตของศิลปนญี่ปนุ ไดสรางสรรคผลงานใน รูปแบบนามธรรม สวนมากมักใชรูปทรงที่เรียบงาย แฝงไป ดวยจังหวะการเคลื่อนไหว และเปนที่นาสังเกตวา นอกเหนือจากงานรูปแบบนามธรรมแลว ศิลปนมัก สรางสรรคผลงานแบบกึ่งนามธรรมโดยดัดแปลงมาจาก ธรรมชาติมากกวาการเขียนแบบเหมือนจริง ในผลงาน Standing tears โดยศิลปน Hwang Hei Joong แสดงถึง การเคลื่อนไหวของผลงานผานวัสดุที่หลากหลาย วัสดุที่ ศิลปนเลือกใชคือ ผาลูกไม ดิ้นทอง ลูกปด ซึ่งบงบอกถึง วัฒนธรรมความเปนอยู มีรูปแบบคลี่คลายมาจากธรรมชาติ ที่ศิลปนผานประสบการณมา ในผลงาน Try again ศิลปน SHIGEMATU,Junko โดดเดนในดานของการ แสดงออกซึ่งอารมณความรูสึกผานฝแปรงที่ฉับพลันภายใน รูปทรงที่คอนขางอิสระ ยิ่งไปกวานั้นศิลปนไดสอดแทรก เทคนิคที่หลากหลายภายในผลงานทั้งการขูดสี ทับสี Stamp สี ออกจากหวงอารมณความรูส ึกของตน และอีกหนึ่ง ผลงานที่นาสนใจคือ The Beautiful Country โดยศิลปน SASAKI,Shunsuke

ผลงานเปนดังการเปดมุมมองการ

นําเสนอเมืองของตนที่กลาวถึงการอยูรวมของคนและ ธรรมชาติ โดยใชสีน้ํามันรวมกับวัสดุดินเผา ในดานสีสัน รูปทรง และ ทีแปรงใหความรูสึกถึงความโดดเดี่ยวทั้งที่อยู รวมกัน ซึ่งเกี่ยวของกับสังคมญี่ปุนที่ยังคงมีบาดแผลหลังจาก ทําสงคราม จึงตองเรงสรางประเทศตนใหเจริญทัดเทียมกับ ประเทศอื่นๆ ดังนั้นคนในชาตินี้จึงตองกระตือรือรน แขงขัน

ภาพซาย Work-6-12 , Aclylic on canvas, 2012, 105

และกาวใหทันทุกอยาง ผลงานสวนใหญของชาวญี่ปุนมัก

× 105 cm.

สําแดงออกซึ่งอารมณอยางฉับพลัน ไมหยุดนิ่ง นอกจากนี้ ศิลปนจะใหความสําคัญกับการเลือกใชวัสดุ เทคนิคที่ หลากหลายมาสรางสรรคผลงาน

ภาพขวา The Forest,The Wind-Silence, , Aclylic on canvas ,2012, 91 × 117 cm.


ศิลปนเกาหลีใตเปนอีกหนึ่งในประเทศที่ สรางสรรคศิลปะนามธรรมมากวารูปแบบอื่นๆอยางเห็นได ชัด และกวา 70% มักสรางสรรผลงานที่กลาวถึงความ เรียบงายในการดํารงชีวิต ซึ่งสอดคลองกับตัวผลงานที่มีการ ใชลักษณะรูปทรง พื้นผิวที่เรียบงาย รวมถึงเลนเกีย่ วกับพื้น ทีวางในผลงาน และอีกวา 30 % มักสอดคลองหรือไดรับ แรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ ตัวอยางผลงาน Work-612 โดยศิลปน Yi,Sun hee ใหอารมณความรูส ึกที่ขัดแยง ดวยสีและการเคลื่อนไหว ผลงานรูสึกถึงความสงบนิ่งสวน การใชสีศิลปนเลือกใชสีที่รอนแรงที่มีพลังอานุภาคที่รอนแรง ตัดกับสีเขียว ซึ่งอาจกลาวไดวาถึงแมจะมีความเปนระเบียบ สงบ ในสังคม แตสิ่งนั้นก็แฝงไปดวยความกดดันภายใน อารมณสวนตัวบุคคลที่แสดงออกดวยสีที่ศลิ ปนเลือกใช สวนผลงาน The Forest,The Wind-Silence ศิลปน Yoo,Byoung Hoon เปนการนําเอาคามรูส ึกที่สงบนิ่งของ ปาไมถายทอดผานความรูส ึกของศิลปนผานฝแปรงที่เสมือน ควบคุมดวยจิตใจอันเนิบนิ่ง และแนวแน จนกลายเปนผืนปา โทนสีเย็นตาทั้งผืนแผน ถือเปนการรับแรงบันดาลใจจาก ธรรมชาติมารังสรรคผลงาน หากเปรียบเทียบระหวาง ศิลปนเกาหลีใตกับศิลปนญี่ปุนจะพบขอแตกตางอยางเห็นได ชัดคือ ในขณะที่ญี่ปุนมักแสดงความรูสึกถึงความเคลื่อนไหว มีความหลากหลายในการเลือกใชวัสดุและเทคนิค แตศลิ ปน เกาหลีใตมักแสดงออกถึงความสงบนิ่ง เรียบงาย และไมได เลือกใชวัสดุที่หลากหลายแบบประเทศญี่ปุน แตใน ขณะเดียวกันถึงแมองคประกอบโดยรวมของศิลปนเกาหลีจะ ดูเรียบงาย ตรงกันขามกับสีที่ใชสวนใหญใหความรูส ึกกดดัน เนื่องจากโครงสรางสังคมที่คอนขางตึงเครียด ที่ดผู ิวเผินอาจ แสดงออกซึ่งความสุขแตในใจลึกๆยังคงทุกขระทม

ภาพซาย Legends Immortalised , collage, 2012, 69 × 132 cm. ภาพขวา Unexpurgated poem, , Natural colour on Rice paper, 2012, 79 × 109 cm. หากกลาวถึงศิลปะนามธรรมในประเทศสิงคโปร ถือวาเติบโตในระดับหนึ่ง และมีเปอรเซนตสูงสุดเมื่อเทียบ กับหัวขออื่นๆที่ศิลปนเลือกทํา สภาพสังคมภายในประเทศ คอนขางหลากหลายทางวัฒนธรรม ศาสนา และภาษา สงผลใหผลงานมีความ


หลากหลายดวยเชนกัน ตัวอยางผลงาน

เวียดนาม แสดงใหเห็นวาศิลปนมีความพิถีพิถันในการสราง

Legends Immortalised โดยศิลปน Anthony Chua Say

ผลงานในทุกกระบวนการและคงไวซึ่งกลิ่นอายความเปน

Hua ผลงานอิงเรื่องราวทางประวัติศาสตรเปนการจารึกลง บนผลงานโดยใชวัสดุหนังสือพิมพหรือขาวสารตางๆที่

พื้นเมือง

เกี่ยวกับการทําผิดศีลธรรมมาผสมผสานกันอยางลงตัว สิ่ง หนึ่งที่นามธรรมในสิงคโปรมีความคลายคลึงกับเกาหลีใตคือ มักจับนํารูปแบบตามธรรมชาติมาคลี่คลาย ซึ่งสะทอนการ อยูรวมระหวางคนและธรรมชาติผา นงานศิลปะ หันมาดูที่ประเทศเพื่อนบานอยางเวียดนาม ศิลปะนามธรรมที่ปรากฎในนิทรรศการมีจํานวนกวาครึ่งของ ผลงานทั้งหมด มีความคลายคลึงกับประเทศเกาหลีใตคือ แสดงออกถึงความเรียบงาย เพียงแตตางกันตรงที่เวียดนาม นิยมวัสดุจากธรรมชาติมาสรางสรรคผลงาน และอีก ประการหนึ่งคือ มักมีตัวหนังสือมาเกี่ยวของ ซึ่งเปนตัวอักษร จีน โดยการเขียนตัวอักษรเปนเรื่องยากสําหรับบุคคลทั่วไป เพราะตองใชระยะเวลาและความพยายามในการฝกฝน หากมองยอนกลับไปที่วัฒนธรรม และความเปนอยู ประเทศ เวียดนามเคยตกอยูภ ายใตการปกครองของจีนเปนเวลาชา นาน อาจกลาวไดวาวัฒนธรรมเวียดนามก็คือวัฒนธรรมจีน นั่นเอง และการที่เวียดนามนําตัวอักษรจีนมาไวในผลงาน เปนดั่งการเชิดชูเอกลักษณเฉพาะตน ซึ่งไมเพียงแตดาน ภาษาที่ใชผานผลงานศิลปะ วัสดุที่ใชยังคงเอกลักษณของ ความเปนพื้นถิ่นเวียดนามภายใตแมแบบอยางประเทศจีน ตัวอยางผลงาน Unexpurgated poem โดยศิลปน Ly Truc Son เปนรูปแบบที่ถายทอดออกมาใหความรูส ึกเรียบ งาย สบายอารมณ แตทวามีการเขียนตัวหนังสือจีนแบบตัด ทอนที่เกี่ยวกับเรื่องบทกวี แสดงใหเห็นวาศิลปนไดนาํ เรื่อง ยากมารังสรรคใหถึงแกนแทของนามธรรมอยางลงตัว ทั้งนี้ จุดเดนของผลงานชิ้นนี้อยูที่การใชสีจากธรรมชาติและ กระดาษที่เขียนลงไปทําจากขาวซึง่ เปนพืชพื้นถิ่นของ


ศิลปนไทยในฐานะเจาภาพในการจัดนิทรรศการ

อยางลงตัว จังหวะการเคลื่อนไหวใหความรูสึกผอนคลาย

จะพบความหลากหลายทางเรื่องราวที่ศิลปนเลือกสรางสรร

สบายตา สวนผลงาน Blue in Winter ศิลปน Sannarong

ผลงาน และภาพรวมของเนื้อหาที่ศิลปนเลือกทํามากที่สดุ สามอันดับแรกไดแก ศาสนา นามธรรม และคน ถึงแม

Singhaseni เปนนามธรรมโฟวิสซึม่ ที่อิงถึงเรื่องของสนามสี ในรูปแบบอิมเพรสชันนิส ที่ศิลปนไดรับแรงบันดาลใจจาก

นามธรรมจะเปนหัวขอรองจากศาสนาในการสรางสรรคของ

สภาพอากาศในหนาหนาวตีแผออกมาเปนสนามสีดังที่

ศิลปน อยางไรก็ตามถือวาศิลปะแขนงนี้ที่ยังคงเปนที่นิยม

ปรากฎในผลงาน

และดํารงอยูเสมอมา

ความเปนนามธรรมในทางสากลนัน้ ผูชมสามารถ

ผลงานนามธรรมของศิลปนไทยมีความ หลากหลายในทางกระบวนการคิด ดวยสังคมเปนแบบวิถี

รับรูวาสิ่งๆนั้น มีความลงตัว และสุนทรียภาพปรากฎอยูใน ตัวผลงานนั้นมากนอยเพียงใด โดยไมจําเปนตองทราบถึงอัต

พุทธ บางยังคงมีกลิ่นอายความเปนศาสนา และเอกลักษณ

ลักษณ หรือเชื้อชาติของศิลปนก็สามารถเขาถึงนามธรรมได

พื้นถิ่นปรากฎในผลงาน ศิลปนรุน ใหญอยางอิทธิพล ตั้ง

อยางนาอัศจรรย แตในขณะเดียวกันถึงแมจะมีความเปน

โฉลก ผลงานที่ผานมาสวนใหญลวนแตเปนในรูปแบบ นามธรรมที่นําเรื่องราวความเปนไทย ดังเชนผาไทย ตัด

สากลมากเพียงใด ศิลปนแตละชนชาติยอมอิงถึงความเปน ตัวตนหรือประสบการณที่รายลอมไปดวยความเชื่อ สภาพ

ทอนเรื่องราวทิ้ง ใหหลงเหลือแตเพียงความเปนลายผามา

สังคม และวัฒนธรรม

รังสรรคใหออกมาสูความเปนนามธรรม โดยทั้ง องคประกอบทั้งพื้นผิว สี รูปทรงมีความลงตัวและให ความรูส ึกถึงความนิ่งทางจิตใจที่เสมือนเปนแกนแทของทุก สรรพสิ่ง นอกจากนี้ยังคงลักษณะเฉพาะของความเปนศิลปะ ภาพพิมพผานทางวัสดุที่ศิลปนเลือกใช

หากเปรียบศิลปะนามธรรมกับการเลนดนตรี นามธรรมเปรียบดั่งวงดนตรีแจส (Jazz) ที่มักสําแดงออก ทางอารมณ โดยศิลปนจะดนสด(improvisation) ซึ่งก็คือ ผู บรรเลงมีความเปนอิสระในการทีจ่ ะสรางสรรคตัวโนต รายละเอียดตางๆ ของทวงทํานอง และจังหวะขึ้นใหม

ปริญญา ตันติสุข เปนศิลปนที่มักนําเอาลวดลายที่

ขนบธรรมเนียมของแจส (Jazz Tradition) จะเปดโอกาสให

ไดรับแรงบันดาลใจจากภาพการตนู มาสรางผลงาน ในระยะ

นักดนตรีสามารถแสดงความเปนตัวของตัวเองใหปรากฏได

ตอมาผลงานของศิลปนมีความใกลเคียงหรืออิงกับเรื่องราว มากยิ่งขึ้น และบางชิ้นก็สอดคลองกับความเปนพุทธศาสนา

อยางชัดแจง ไมวาจะเปนลีลาอันนุม นวล แข็งกระดาง การทอดเสียง การสั่นไหว การแปรทํานอง และเทคนิค

ในแงของแกนแทของการดํารงชีวิต นอกจากนี้ศิลปนที่โดง

ตาง ๆ โดยในขณะเดียวกัน ผูฟงที่มีประสบการณสามารถจะ

ดังในไทยมีอีกมากที่สรางสรรคผลงานในแนวนามธรรม อาทิ

ตระหนักรูไดโดยงายวาเสียงที่ไดยนิ นั้นเปนการบรรเลง

เดชา วราชุน วิโชค มุกดามณี ผลงาน The Harmonized World No.6 โดย ศิลปน Nattaiert Supat-akanit มีการเลือกใชวัสดุเปน ตัวนําใหผสานกับงานจิตรกรรมที่แสดงถึงการประสานกัน


ของนักดนตรีคนใด เชนเดียวกับศิลปะนามธรรมบางครั้งผลงานอาจจะดูเหมือนกันแตผูชมยังสามารถตระหนักรู เชนกันวาลักษณะแบบใดควรเปนของชนชาติใด เมื่อไดยินเสียงดนตรีเขาถึงอารมณผูฟงอยางฉับพลันอยางประเทศญีป่ ุน ถือไดวาเปนวงดนตรีที่ไมตองบรรเลงให ยาวนาน แตทวานําใจความความรูสึกที่รับรูไดของเพลงมาดนสดอยางสนุกสนานและแพรวพราวดวยเทคนิค ใชดนตรีหลากชนิด แตไมมากเครื่องบรรเลงเพลงออกมาอยางอิสระเสรี เกาหลีใตใชเครื่องดนตรีเพียงไมกี่ชิ้นมาแสดง แตทุกชิ้นไดอารมณและโดด เดนในลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีนั้นๆ อาจเปนอารมณที่ไมไดหลากหลาย แตทวาเปนอารมณที่เรียบงายและกินใจผูฟง หรืออาจเรียกไดวา เปนการฟงแจสที่นุมนวลมากเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆ ชนชาติเวียดนามเปนวงที่นําเครื่องดนตรีพื้นเมืองมา ผสานกับเครื่องดนตรีนอยชิ้นอยางลงตัว จังหวะมีกลิ่นอายความเปนพื้นถิ่นที่แสดงออกถึงความสุข และเรียบงายในบรรเลง โดยดนตรีพื้นเมืองดังกลาวดุจดังการนําเครื่องดนตรีของชาติจีนมาผสมปนเป สวนวงดนตรีแจสของสิงคโปรถือเปนการนํา เครื่องดนตรีมากชิ้น แตทวาใหเครือ่ งดนตรีหลักเพียงไมกี่ชิ้นนําบรรเลงและเปนจุดเดน อยางไรก็ตามหากขาดดนตรีในสวนใดไป วงก็ไมสามารถสมบูรณได

และวงแจสของประเทศไทยเปนดั่งการนําเครื่องดนตรีที่หลากหลายไมวาจะเปนเครื่องดนตรี

สมัยใหม เครื่องดนตรีพื้นถิ่นมาประยุกตใช เสมือนเปนการแสดงเพลงแจสครั้งใหญและครบรสในทุกเครื่องดนตรีอยางเหนือชั้น อาจกลาวไดวาหัวใจสําคัญของนามธรรมและวงดนตรีแจส คือ การใชอารมณความรูสึกรังสรรคผานผลงาน ซึ่งเรา สามารถทราบซึ้งถึงความจับใจในศาสตรทั้งสองไดโดยไมตองใชองคประกอบอื่นๆมาทําความเขาใจ เพียงแตใชความรูสึกทีต่ น มีเชื่อมตอกับสารที่ศิลปนมอบให ก็จะทําใหความรูส ึกทั้งที่อยูบนเฟรมในผลงานศิลปะ และที่มีอยูในเสียงเพลงมีความสมบูรณ แบบและมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น


D.I.Y

VALENTINE GIFT


HOW TO DRAW


1st issue