Page 1

Erasmus+ program – strateško partnerstvo; Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 1

DRUŽINSKA PISMENOST Uvodna predstavitev projekta Family Literacy Works! Junij 2017

Predstavitev projekta Mednarodni projekt »Family Literacy Works!« poteka v petih državah članicah EU; Romuniji, na Portugalskem, Bolgariji, Makedoniji in Sloveniji. Partnerske organizacije v projektu ugotavljamo stanje in razvitost družinske pismenosti v omenjenih državah. V času trajanja projekta je naš cilj oblikovati poklicni profil in izobraževalni program za moderatorja družinske pismenosti.

Kaj je družinska pismenost? Člani mednarodne projektne skupine

Družinska pismenost je opredeljena kot skupek spretnosti, ki omogočajo iskanje, izbiro in rabo informacij za potrebe vlog, ki jih posameznik opravlja v vsakdanjem življenju. Najpogosteje se uporablja pri opisovanju različnih dejavnosti znotraj družine in so med seboj povezane v najširšem smislu. Komisija za razvoj pismenosti v Nacionalni strategiji za razvoj pismenosti (2006) opredeljuje pismenost kot trajno razvijajoča se zmožnost posameznika, da uporablja družbeno dogovorjene simbole za sprejemanje, razumevanje, tvorjenje in uporabo besedil za življenje v družini, šoli, na delovnem mestu in v družbi. Pridobljeno znanje in spretnosti ter razvite sposobnosti posamezniku omogočajo uspešno in ustvarjalno osebnostno rast ter odgovorno delovanje v poklicnem in družbenem življenju.

Slovenska ekipa v projektu

Zakaj je DP pomembna? Pismenost ima v svetu vse večji pomen. Od pismenosti prebivalstva je odvisen gospodarski in družbeni razvoj določenega okolja in je v večini držav po svetu tudi merilo napredka posamezne družbe. Raziskave in praktične izkušnje v različnih okoljih so pokazale, da izobraževalni programi družinske pismenosti učinkovito vplivajo na pismenost vseh generacij znotraj družine. Koncept programov družinske pismenosti temelji na tem, da se z izboljšanjem ravni pismenosti staršev ustvarjajo možnosti za doseganje boljše ravni pismenosti njihovih otrok.

Kaj je namen tega projekta?

Uvodni sestanek v Romuniji

Koncept družinske pismenosti približati javnosti, javnim institucijam na lokalni, regionalni kot tudi državni ravni, ki bodo dejavnosti znotraj družinske pismenosti prepoznali kot koristno za razvoj družbe kot celote.


Erasmus+ program – strateško partnerstvo; Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 1

DRUŽINSKA PISMENOST Uvodna predstavitev projekta Family Literacy Works! Junij 2017

Sestanek projektne skupine v Kranju Sestanek projektne skupine v Kranju

Izvajanje projekta: Projekt bomo izpeljali v 4 povezanih korakih: Korak1: Najprej bomo raziskali in analizirali dobre prakse družinske pismenosti v posameznih državah partnericah. Narejena bo primerjalna analiza stanja družinske pismenosti sodelujočih držav v projektu. Korak2: Na podlagi analize stanja bomo raziskali in razvili kompetenčni model moderatorja družinske pismenosti, ki bo skladen s standardi EQF. Korak3: Na podlagi raziskave družinske pismenosti in kompetenčnega modela moderatorja bomo razvili pilotni program za usposabljanje moderatorjev družinske pismenosti. Korak4: Znanje in izkušnje iz projekta bomo prenesli v prakso z izvedbo pilotnega izobraževalnega programa za moderatorje družinske pismenosti v posameznih partnerskih državah.

Pričakovanja in rezultati:  Prepoznati in identificirati čim več dobrih praks družinske pismenosti v Evropi in po svetu.  Določiti glavne kompetence moderatorju družinske pismenosti.  Razviti in izvajati izobraževalni program za moderatorje družinske pismenosti (izdelava kurikuluma, metodologije in učnih pripomočkov). Projekt bo z mednarodnim sodelovanjem vseh partnerjev koristen in odmeven, ker bomo programe družinske pismenosti med seboj primerjali v raznolikih kulturnih okoljih in pri tem izkoristili prednosti, ki jih multikulturnost prinaša. Pri tem želimo razviti profil moderatorja in izobraževalni program, ki bo ustrezal širšemu okolju in se ne bo omejeval samo na območje sodelujočih držav v projektu. Trajanje: oktober 2016 – marec 2019

Koordinator projekta: ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV (http://www.asociatialearnandvision.ro/)

Kontakt v Sloveniji: Mestna knjižnica Kranj http:/www.mkk.si maja.lesar@mkk.si

Več o projektu: http://www.mkk.si/2017/02/22/druzinska-pismenost/ FB stran


Erasmus+ Program – Strateško partnerstvo Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 2

DRUŽINSKA PISMENOST Mednarodna srečanja in rezultati projekta Family Literacy Works! Avgust 2017

Uvodno srečanje, Cluj-Napoca, Romunija 18.– 20. november 2016

Program Družinska pismenost po svetu (definicija ključnih pojmov: pismenost, družinska pismenost, izobraževanje odraslih, zgodnje opismenjevanje, izobraževanje staršev, medgeneracijske aktivnosti; Primerjalna analiza: ZDA, Kanada, Evropa, Romunija I want you to read for me! : predstavitev medgeneracijskega projekta BJOG Drugi primeri programov družinske pismenosti partnerjev v projektu Oblikovanje akcijskih načrtov za Cilj 1: opredelitev dobre prakse na področju družinske pismenosti Uvodno srečanje v Cluj-Napoci, Romuniji

-

razprava o vprašalniku razprava o metodologiji za primerjalno analizo programov družinske pismenosti

Upravljanje projekta Finančno upravljanje

Drugo srečanje: Kranj, Slovenija 4.–7. maj 2017

Program

Drugo srečanje v Kranju, Sloveniji

Predstavitve primerjalne analize s strani partnerjev Sinteza poročila in razprava o delnih zaključkih primerjalne analize Razpravljanje o načrtu razširjanja rezultatov Profil moderatorja družinske pismenosti – izhodišča za razpravo Predstavitev standardnih kvalifikacij (EQF, ICOS) Moderirana razprava o profilu moderatorja družinske pismenosti

Partnerji • • • • • Člani projekta

Asociatia Learn & Vision (ALV), Romunija (http://www.asociatialearnandvision.ro/) Training center CES, Makedonija (http://www.ces.mk) Biblioteca Judeteana “Octavian Goga” Cluj (BJOG), Romunija (http://www.bjc.ro/new/) Eurocentar obuchenie i partnyorstvo 21 vek EOOD (ECOP), Bolgarija (http://eurocenter21.eu/en/about-us/) Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria (AETSM), Portugalska (http://www.aetsm.pt/agrupamento/index.php) in Mestna knjižnica Kranj (MKK), Slovenija (http://www.mkk.si/)


Erasmus+ Program – Strateško partnerstvo Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 2

DRUŽINSKA PISMENOST Mednarodna srečanja in rezultati projekta Family Literacy Works! Avgust 2017

Primerjalna analiza praks družinske pismenosti Vodilna organizacija: Območna knjižnica „Octavian Goga” Cluj Rezultati: - metodologija za mednarodno primerjalno analizo - zbiranje podatkov in poročila nacionalnih primerjalnih analiz programov družinske pismenosti v partnerskih državah - prepoznavanje in analiziranje obetavnih praks družinske pismenosti

Faze zagotavljanja rezultatov a) razprava o konceptu in pripravi osnutka, vključujoč kvalitativne in kvantitativne kazalce; b) zbiranje povratnih informacij od partnerjev v projektu c) revidiranje in končni rezultati

Poklicni profil moderatorjev družinske pismenosti Vodilna organizacija: Mestna knjižnica Kranj Naloge: - pripravljanje osnutka profila – začelo se je na drugem srečanju partnerjev, ko je bila vzpostavljena struktura dokumenta - razpravljanje o osnutku s partnerji in pridobivanje povratnih informacij - razvijanje prečiščene različice 1 poklicnega profila (kompetence, spretnosti, odnosi, aktivnosti, vloge – profil, usklajen z Evropskim ogrodjem kvalifikacij) - razvijanje končnega obrazca po preverjanju profila v pilotnih programih usposabljanja - prevajanje profila v vse jezike partnerjev in objavljanje na spletu

Trajanje: Oktober 2016 – Marec 2019 Koordinator projekta: ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV (http://www.asociatialearnandvision.ro/) Kontakt v Romuniji: „Octavian Goga” Cluj County Library http://www.bjc.ro/new/ bjc@bjc.ro Več o projektu: http://www.bjc.ro/new/index.php?proiecte-in-derulare/ FB stran


Erasmus+ program – strateško partnerstvo; Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 3

DRUŽINSKA PISMENOST Tretje mednarodno srečanje in rezultati projekta Family Literacy Works! November 2017

Tretje srečanje partnerjev, Bansko, Bolgarija 20. – 21. oktober 2017

Program Predstavitev dokumenta Poklicni profil moderatorja družinske pismenosti (prva verzija) Razprava o kompetenčnih področji moderatorja družinske pismenosti Končne določbe rezultatov v O2 Predstavitev in razprava o strukturi in vsebini Člani delovne skupine v projektu

programa usposabljanja za moderatorja družinske pismenosti Razdelitev nalog med partnerji Predstavitev Načrta dela O3 Organizacija usposabljanja na Portugalskem Projektni management

Rezultati O2 Poklicni profil moderatorja družinske pismenosti Člani delovne skupine v projektu

Vodilna organizacija: Mestna knjižnica Kranj Rezultati: Poklicni profil moderatorja je bil razvit na podlagi kompetenc, spretnosti, navad in različnih vlog, ki jih moderator opravlja. Profil je bil usklajen tudi z modelom Evropske poklicne kvalifikacije. Identificirali smo 6 kompetenčnih področji: 1. Strokovno komptenčno področje 2. Pedagoško – andragoško kompetenčno področje 3. Področje moderatorstva 4. Medosebno in socialno kmpetenčno področje 5. Področje organizacije in managementa 6. Osebnostno kompetenčno področje

Člani delovne skupine v projektu


Erasmus+ program – strateško partnerstvo; Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 3

DRUŽINSKA PISMENOST Tretje mednarodno srečanje in rezultati projekta Family Literacy Works! November 2017

Prosti čas (sprehod po Banskem in mestu Razlog), večerja v tradicionalnem lokalu “Mehana” “MOLERITE”)

Rezultati O3 Nadaljnje aktivnosti v projektu: 5-dnevni seminar za trenerje Braga, Portugalska (12. – 16. februar 2018)

Program usposabljanja za moderatorja družinske pismenosti Vodilna organizacija:

“EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD Do 31. decembra 2018

Obisk pri županu občine Banko

Naloge: 1. Pripraviti osnutek programa in metodologije; na tretjem srečanju partnerjev je bila določena struktura dokumenta in naloge posameznim partnerjem 2. Razvijanje končne verzije učnega načrta, metodologije in učnih gradiv (prispevki vseh partnerjev) 3. Pilotno usposabljanje (izvajanje programa v vseh državah partnerjev v projektu). Vsi udeleženci usposabljanja za moderatorja družinske pismenosti bodo izvajali Program družinske pismenosti s 5 družinami. 4. Izdelati končno verzijo Programa usposabljanja in metodologijo glede na ugotovitve pilotnih izvedb. 5. Prevod končnega dokumenta ter objava na spletni strani partnerskih organizacij.

Pričakovanja Cilj 5-dnevnega seminarja je usposobiti trenerje partnerjev za izvedbo pilotnega izobraževanja moderatorjev družinske pismenosti. Udeleženci seminarja se bodo izobraževali na različnih področjih dela z družinami. Usposabljanje bo potekalo preko delavnic, katere bodo izvedli partnerski timi.

Trajanje: October 2016 – Marec 2019 Koordinator projekta: ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV (http://www.asociatialearnandvision.ro/) Kontakt v Bolgariji: “EVROCENTAR OBUCHENIE I PARTNYORSTVO 21 VEK” EOOD http:/www.eurocenter21.eu eurocenter21@mail.bg Več o projektu: http://eurocenter21.eu/partnership/projects/flw/ FB page


Erasmus+ Program – Strateško partnerstvo Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 4

DRUŽINSKA PISMENOST Mednarodni seminar v projektu »Family Literacy Works!« Februar 2018

SEMINAR za izvajalce programa usposabljanja Seminar se je izvajal v Knjižnici Lúcio Craveiro da Silva Braga na Portugalskem, od 12. do 16. februarja 2018. Program je bil sestavljen iz vsebin kompetenčnih področji dela moderatorja družinske pismenosti.

PROGRAM 12. februar Pozdravni nagovori: direktor AETSM, José Sil, župan mesta Braga, Ricardo Rio lokalni nadškof D. Jorge Ortiga. Skupinska slika projektne skupine z direktorjem AETSM in namestnica ministerstva za izobraževanje v Bragi

Predstavitev dokumenta Poklicni družinske pismenosti in razprava

profil

moderatorja

Predavanje: spodbujanje pismenosti med Romi. Kako doseči boljšo bralno pismenost v Romskih skupnostih? Delavnica: Kako zagovarjati koncept družinske pismenosti in navdušiti za delo moderatorja družinske pismenosti; predstavitve 13. februar Predstavitev dokumenta Program usposabljanja moderatorja družinske pismenosti in razprava

za

Predavanje: Pomen pripovedovanja zgodb in čarobnost otroških ilustracij 14. februar Delavnica: Oblikovanje programa in učnih gradiv za usposabljanje moderatorjev družinske pismenosti Otvoritvena slovesnost; z leve priti desni: direktor AETSM župan in nadškof mesta Brage

Kompetenčno področje 1: Strokovno področje družinske pismenosti Praktični prikaz usposabljanja 15. februar Predavanje: pismenosti

Dobre

prakse

s

področja

družinske

Kompetenčno področje 4: moderatorstvo Praktični prikaz delavnice družinske pismenosti 16. februar Delavnica: Načrt in priprava Programa usposabljanja za moderatorja družinske pismenosti Ugotovitve in razprava Evalvacija seminarja Zaključek Ena od predavateljic seminarja


Erasmus+ Program – Strateško partnerstvo Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 4

DRUŽINSKA PISMENOST Mednarodni seminar v projektu »Family Literacy Works!« Februar 2018

Delo na šoli AETSM

Delavnica

Večerja s fado večerom

Ogled kulturnih znamenitosti Brage

VEŠČINE MODERATORJA DRUŽINSKE PISMENOSTI:

Naslednji dogodek Mednarodno srečanje partnerjev, Skopje, Makedonija (13 - 14 julij, 2018)

Zadnji dan srečanja projektne skupine na šoli AETSM

UGOTOVITVE: ▪

Trajanje: Oktober 2016 - Marec 2019 Koordinator projekta: ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV (http://www.asociatialearnandvision.ro/) Kontakt na Portugalskem: Agrupamento Escolas Trigal de Santa Maria http://www.aetsm.pt/agrupamento/ agrupamento@aetsm.pt Več o projektu: https://www.facebook.com/Family-literacy-works796247113890494/ FB stran

Dobro pozna koncept moderiranja, preko katerega lahko vzpostavi polje zaupanja in učenja med udeleženci programov družinske pismenosti (z dobro komunikacijo in znanjem). Pri svojem delu je nujno iskren, saj pomaga otrokom in staršem pri obvladovanju in premagovanju njihovih težav. Ima dobro razvito moč argumentiranja pri navduševanju za branje, ki je potrebna za spremembo stališč in mentalitete udeležencev. Zna pridobiti zanimanje publike z otroško radovednostjo, z dobro zgodbo in izvirnimi ilustracijami. Spodbujanje branja je pri njegovem delu bistveno, ker razvija ustvarjalnost, čustva, umetnost in širjenje besednega zaklada.

Udeleženci seminarja smo bili osredotočeni na usposabljanje moderatorja družinske pismenosti, ocenjevanje in analiziranje gradiv in preigravanju praktičnih aktivnosti za vključitev v usposabljanje. Vse dejavnosti, znotraj kompetenčnih področji, so ustrezne in jih lahko uporabimo v programu usposabljanja za moderatorja družinske pismenosti. Cilji seminarja so bili doseženi; ugotoviti ustreznost programa usposabljanja. Takšne programe bodo v prihodnjih mesecih izvedle vse partnerske organizacije.

PRIČAKOVANJA:

Na naslednjem projektnem sestanku pričakujemo povratne informacije o pilotni izvedbi programa usposabljanja moderatorjev v vsaki od partnerskih organizaciji.

VEŠČINE MODERATORJA DRUŽINSKE PISMENOSTI: The project has been funded with support from the European Commission. This material reflects the views only of the author, and the National Agency and Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.


Erasmus+ Program – Strateško partnerstvo Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 5

DRUŽINSKA PISMENOST Prvi diseminacijski dogodek Julij 2018

Omogočanje kakovostnih programov družinske pismensoti Cluj-Napoca, 7. junij 2018 Program Program Erasmus+: Projekt ”Family Literacy Works!” Aurelia Câmpean, ”Learn&Vision” Association, koordinatorica projekta

Družinska pismenost – koncept, kratka zgodovina, dobre prakse Anca Docolin, ”Octavian Goga” Cluj County Library

Ugotovitve primerjalno raziskovalne analize družinske pismenosti v Bolgariji, Markedoniji, Romuniji, Sloveniji in na Portugalskem v projektu ”Family Literacy Works!” Sorina Stanca, direktorica Osrednje knjižnice ”Octavian Goga” Cluj

Poklicni profil moderatorja družinske pismenosti Georgeta Topan, Osrednja knjižnica ”Octavian Goga” Cluj

Primer dobre prakse: ”I want you to read to me!” medgeneracijski bralni projekt Prvi diseminacijski dogodek, Cluj-Napoca, Romunija

Aura Câmpan, Osrednja knjižnica ”Octavian Goga” Cluj Nicolina Halgaș, Okrajna knjižnica ”Teodor Murășanu” Turda

Kulturni »cafe«: Pomen družinske pismenosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja I del: delo v skupinah II del: predstavitve skupin in zaključki

Organizator dogodka: Osrednja knjižnica ”Octavian Goga” Cluj Soorganizator dogodka: ”Learn&Vision” Association Udeleženci: - knjižničarji lokalnih in okrožnih knjižnic v Romuniji - tuji knjižničarji iz Moldavije - šolski učitelji - psihologi

Pomen družinske pismenosti za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja Tematski sklopi v delavnici kulturni “café” •

Vpliv dejavnikov, vključenih v programe družinske pismenosti, za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja • Opredelitev ciljev programov družinske pismenosti • Profil moderatorja (znanja, veščine, kompetence) • Oblike dejavnosti družinske pismenosti

Predstavitve prispevkov


Erasmus+ Program – Strateško partnerstvo Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 5

DRUŽINSKA PISMENOST Prvi diseminacijski dogodek Julij 2018

Ugotovitve na delavnici kulturni “café” Vpliv dejavnikov, vključenih v programe družinske pismenosti, za preprečevanje zgodnjega opuščanja šolanja Moderatorji sodelujejo z družinami, učitelji, knjižničarji, prostovoljci in lokalno skupnostjo. Vsi imajo enake cilje: ustvarjanje bralne kulture, spodbujanje branja in učenja v družinah ter podpora za čim boljši šolski uspeh. Opredelitev ciljev programov družinske pismenosti Najpomembnejši cilji so bili: izboljšanje komunikacije v družini, zmanjšanje zgodnjega opuščanja šolanja, podpora osebnemu razvoju ranljivih in socialno šibkih skupin ter socialna vključenost in zmanjšanje socialnih razlik v lokalnih skupnostih. Profil moderatorja Znanja, spretnosti in kompetence, ki jih potrebuje moderator: splošna razgledanost, znanje pedagogike in andragogike, sposobnosti v medosebnih odnosih, pozitiven naravnanost, dobra komunikacija, ustvarjalnost, dobra organizacija, empatija,

Kulturni “café”

Oblike dejavnosti družinske pismenosti Dejavnosti za otroke: pripovedovanje zgodb, tematske delavnice, delavnice opismenjevanja, … Dejavnosti za odrasle: digitalna pismenost, osebni razvoj, jezikovni tečaji, … Dejavnosti za starše: starševstvo, iskanje zaposlitve, internetna varnost, … Medgeneracijske dejavnosti: gojenje družbenih vrednot, medijska vzgoja, znanje novih tehnologij, …

Odzivi udeležencev Partnerji • • • • •

Asociatia Learn & Vision (ALV), Romunija (http://www.asociatialearnandvision.ro/) Training center CES, Makedonija (http://www.ces.mk) Biblioteca Judeteana “Octavian Goga” Cluj (BJOG), Romunija (http://www.bjc.ro/new/) Eurocentar obuchenie i partnyorstvo 21 vek EOOD (ECOP), Bolgarija (http://eurocenter21.eu/en/about-us/) Agrupamento de Escolas Trigal de Santa Maria (AETSM), Portugalska (http://www.aetsm.pt/agrupamento/index.php) in Mestna knjižnica Kranj (MKK), Slovenija (http://www.mkk.si/)

”Projekt bi morali aplicirati na nacionalno raven.” ” Zelo dobro ravnotežje teorije in prakse; učinkovito, privlačno in razburljivo.” ”Zelo uporabno učno gradivo.” ”Zelo pozitivna izkušnja.” ”Koristen projekt za krepitev lokalnih skupnosti.” ”Čestitke za odlično organizacijo dogodka.” ”Dobra praksa za vse knjižnice.”

Trajanje: Oktober 2016 – Marec 2019 Koordinator projekta: ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV http://www.asociatialearnandvision.ro/ Kontakt v Romuniji: „Octavian Goga” Cluj County Library http://www.bjc.ro/new/ bjc@bjc.ro Več o projektu: http://www.bjc.ro/new/index.php?proiecte-in-derulare/


Erasmus+ Program – Strateško partnerstvo Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 6

DRUŽINSKA PISMENOST! Mednarodno srečanje in ugotovitve testiranj programa usposabljanja za moderatorje družinske pismenosti Avgust 2018

Četrto srečanje: Skopje, Severna Makedonija 13.-14. julij 2018 Program Predstavitev vmesnega poročila: oceana izvedbe in vodenja projekta Razprava in sklepi posameznih aktivnosti v projektu Predstavitev in analiza Programa usposabljanja Razprava in ugotovitve pilotnih izvedb programa Predstavitev prvega diseminacijskega dogodka v Člani projektne skupine med sestankom

Osrednji knjižnici “Octavian Goga” Cluj Analiza in evalvacija prvega diseminacijskega dogodka Načrt dela za organizacijo konferenc partnerjev in zaključne konference projekta Projektni management

Pilotni program usposabljanja za moderatorje družinske pismenosti Člani projektne skupine med sestankom

▪ ▪

▪ ▪ Člani projektne skupine med sestankom

Asociatia Learn & Vision (ALV), Romunija: usposablja 27 udeležencev (učitelji, knjižničarji, trenerji in prostovoljci) Training center CES, (CES) Makedonija: usposablja 10 udeležencev (učitelji in profesionalni trenerji) Osrednja knjižnica “Octavian Goga” Cluj (BJOG) , Romunija: usposablja 14 udeležencev (knjižničarji) Eurocentar obuchenie i partnyorstvo 21 vek’’EOOD (ECOP), Bolgarija: usposablja 14 udeležencev (učitelji, psihologi in logopedi) Združenje šol Trigal de Santa Maria (AETSM), Portugalska: usposablja 20 udeležencev (starši) Mestna knjižnica Kranj (MKK), Slovenija: usposablja 17 udeležencev (knjižničarji)


Erasmus+ Program – Strateško partnerstvo Št. projekta: 2016-1-RO01-KA204-024392

Bilten 6

DRUŽINSKA PISMENOST! Mednarodno srečanje in ugotovitve testiranj programa usposabljanja za moderatorje družinske pismenosti Avgust 2018

Naslednji dogodki v projektu (od decembra 2018 do januarja 2019)

Predlogi tematik za organizacijo zaključnih konferenc v partnerskih mestih

Diseminacija projekta zaključne konference v partnerskih mestih:

Kranj, Razlog, Skopje, Tadim, Cluj Napoca

▪ ▪ ▪ ▪

Pomen usposabljanj moderatorjev družinske pismenosti Vloga moderatorja družinske pismenosti pri izboljšanju pismenosti otrok in staršev Predstavitev rezultatov dela v projektu »Family Literacy Works!« Primerjalno raziskovalna analiza praks družinske pismenosti Ustreznost profila moderatorja družinske pismenosti ter skladnost z Evropskim okvirjem kvalifikacij Kvalitativni kazalci ter ustreznost izvajanja Programa usposabljanja za moderatorje družinske pismenosti Evalvacija posameznih kompetenčnih področji

Ciljna skupina:

Koordinator projekta:

Obetamo si vsaj 240 udeležencev, ki bodo sodelovali na diseminacijskuh dogodkih (učitelji, knjižničarji, andragogi, strokovnjaki za pismenost, predstavniki izobraževalnih institucij, predstavniki lokalnih/regionalnih in nacionalnih institucij, predstavniki nevladnih organizacij in druge zainteresirane skupine posameznikov).

Kontakt v Makedoniji:

ASOCIATIA LEARN&VISION - ALV (http://www.asociatialearnandvision.ro/)

Training centar CES (http://www.ces.mk/family-literacy)

Več o projektu: https://www.facebook.com/Family-literacy- works796247113890494/ FB page

Profile for Mestna knjižnica Kranj

FLW Bilten 1-6  

FLW Bilten 1-6  

Profile for mkkranj
Advertisement