Page 1

1 / 25ME E TI NG 2/ 1 -ME E TI NG/ E L E CTI ONS 2/ 1 2/ 1 1CARNATI ON SAL E S/ CANDY J ARGUE SSI NG 2/ 1 1 -DI NI NG TODONATE 2/ 1 1 -ME E TI NG 2/ 2324-BAKE SAL E

I t ’ st hat t i meof y earagai n! E l ec t i onsf or201 1 201 2MKKey Cl ubof f i c er swi l l bedur i ngt he meet i ngonT ues day , F ebr uar y2nd. Pos i t i onsi nc l udepr es i dent , v i c e pr es i dent , t r eas ur er , s ec r et ar i es , edi t or , andwebmas t er .Whet her t hec andi dat esar eol dornewt o of f i c erpos i t i ons , mak es ur et o at t endandv ot ef orwhoev ery ou t hi nkc ar esabout k eyc l ubt he mos t andwi l l s uc c eedi nt hei rr e-

jan 2011  

newsletter for january 2011

jan 2011  

newsletter for january 2011