Page 1

POROÄŒILO O OPRAVLJENI NOTRANJI REVIZIJI

februar 2017


KAZALO

1 UVOD.................................................................................................................................................. 3 1.1.

Predstavitev revidiranca .......................................................................................................... 3

1.2.

Predstavitev revizorja .............................................................................................................. 3

1.3.

Predmet revidiranja ................................................................................................................ 3

1.4. Namen, cilji in postopek revizije ................................................................................................... 4 2 RAČUNOVODSKO POROČANJE ............................................................................................................. 4 2.1. Predmet in vzorec pregleda .......................................................................................................... 4 2.2. Uporabljene zakonske podlage ..................................................................................................... 4 2.3. BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2015 in 31.10. 2016 ................................................................... 6 2.3.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju........................................................................... 7 2.3.2. Denarna sredstva v blagajni .................................................................................................... 12 2.3.3. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ........................................................... 13 2.3.4. Kratkoročne terjatve do kupcev .............................................................................................. 13 2.3.5. Dani predujmi in varščine ....................................................................................................... 15 2.3.6. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta ............................................ 15 2.3.7. Druge kratkoročne terjatve .................................................................................................... 17 2.3.8. Aktivne časovne razmejitve .................................................................................................... 17 2.3.9. Zaloge .................................................................................................................................... 18 2.3.10. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine ....................................................... 20 2.3.11. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih .................................................................................. 20 2.3.12. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev ............................................................................... 21 2.3.13. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja.......................................................................... 22 2.3.14. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN ........................................................................ 23

1


2.3.15. Pasivne časovne razmejitve ................................................................................................... 24 2.3.16. Obveznosti za osnovna sredstva ........................................................................................... 24 2.3.17. Presežek prihodkov nad odhodki .......................................................................................... 26 2.3.18. Obračun davka od dohodka pravnih oseb ............................................................................. 27 2.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE 1.1. – 31.12. 2015 .............................................. 29 2.4.1. Prihodki od poslovanja ........................................................................................................... 30 2.4.2. Stroški blaga, materiala in storitev .......................................................................................... 32 2.5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE 1.1. – 31.10. 2016 .............................................. 35 2.5.1. Prihodki od poslovanja ........................................................................................................... 36 2.5.2. Stroški blaga, materiala in storitev .......................................................................................... 38 3 OBRAČUN PLAČ ................................................................................................................................. 42 3.1. Predmet in vzorec pregleda ........................................................................................................ 42 3.2. Uporabljene zakonske podlage ................................................................................................... 42 3.3. Ugotovitve ................................................................................................................................ 43 4 PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU - HOSTEL ............................................................................. 46 5 ODLOK O USTANOVITVI ..................................................................................................................... 51 6 ZAKLJUČEK ........................................................................................................................................ 52

2


1 UVOD 1.1.

Predstavitev naročnika

Ime naročnika: Mestna občina Maribor Sedež naročnika: Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Odgovorna oseba – župan: dr. Andrej Fištravec (v nadaljevanju tudi občina)

1.2.

Predstavitev revidiranca

Ime javnega zavoda: MKC Maribor Sedež javnega zavoda: Ob železnici 16, 2000 Maribor Odgovorna oseba – direktorica: Maja Malus Azhdari (v nadaljevanju: MKC Maribor ali zavod)

1.3.

Predstavitev revizorja

Ime revizorja: Državna revizija Vid Plohl s.p. Sedež revizorja: Rabelčja vas 15e, Ptuj Izvajalec revizije: Vid Plohl, državni notranji revizor (v nadaljevanju: revizor)

1.4.

Predmet revidiranja

Notranjo revizijo zavoda smo opravili na podlagi podpisane pogodbe za izvedbo notranje revizije. V skladu s podpisano pogodbo smo opravili notranjo revizijo pravilnosti poslovanja v javnem zavodu (s poudarkom na ločenem izvajanju javne službe in tržne dejavnosti, obračunu amortizacije ter na pravilnosti poslovanja Hostla Pekarna) ter ob doslednem upoštevanju določil Odloka o ustanovitvi, za leti 2015 in 20161.

1

Za leto 2016 je bilo revidirano obdobje 1.1. – 31.10. 2016, ker zavod ob začetku izvedbe revizije še ni imel zdelanih računovodskih izkazov za obdobje 1.1. – 31.12. 2016.

3


Notranje revizijski postopki so bili opravljeni v skladu s področnimi zakonskimi zahtevami (Zakonom o javnih financah), Usmeritvami za državno notranje revidiranje, v skladu s kodeksom notranjerevizijskih načel, s kodeksom poklicne etike notranjega revizorja in v skladu s standardi o strokovnem ravnanju pri notranjem revidiranju. Preveritve smo opravili z uporabo analitičnih postopkov in vzorčenja.

1.5. Namen, cilji in postopek revizije Cilj preveritve je bil ugotoviti, če obstoječi sistem notranjih kontrol na revidiranih področjih deluje učinkovito in zanesljivo ter ali zavod na teh področjih deluje v skladu z zakoni in internimi akti. Ključno tveganje, ki je bilo prisotno na tem področju, je bilo tveganje nepravilne uporabe veljavnih predpisov ter nepravilno in neustrezno delovanje notranjih kontrol na revidiranem področju.

2 RAČUNOVODSKO POROČANJE 2.1. Predmet in vzorec pregleda Predmet revizije je zajemal pregled: •

Bilance stanja na dan 31.12. 2015 in 31.10. 2016.

Izkaza prihodkov in odhodkov za leto 2015 in za obdobje 1.1. 2016 do 31.10. 2016, sestavljenega po načelu nastanka poslovnega dogodka.

Pregledali smo podlage za izkazana sredstva in obveznosti in za izkazane prihodke in odhodke (stroške). Revizija je zajemala pregled pomembnejših postavk.

2.2. Uporabljene zakonske podlage Preverili smo usklajenost delovanja z zakonskimi določili in notranjo regulativo, pri čemer smo upoštevali predvsem: •

Zakon o računovodstvu – ZR (Uradni list RS, št. 23/1999, 30/2002-ZJF-C).

Zakon o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 11/11, 14/13 in 101/13).

Slovenske računovodske standarde (Uradni list RS, št. 118/2005 (popr. 10/2006, 112/2006, 90/2010), 9/2006, 20/2006, 70/2006, 75/2006, 1/2010).

Slovenske računovodske standarde (2016).

4


Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (v nadaljevanju: Pravilnik o EKN) (Uradni list RS, št.112/09, 58/10, 104/11 in 97/12).

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 134/2003, 34/2004, 13/2005, 138/2006, 120/2007, 112/2009, 58/2010 in 97/12).

Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev (v nadaljevanju: Pravilnik o odpisu) (Uradni list RS, št. 45/2005, 138/2006, 120/2007, 48/2009, 112/2009, 58/2010 in 108/13).

Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS št 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, popr. 60/10, 104/10 in 104/11).

Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Uradni list RS, št. 109/07 in 68/09).

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13).

Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP).

5


2.3. BILANCA STANJA NA DAN 31.12. 2015 in 31.10. 2016 2 Naziv skupine kontov

31.10.2016

31.12.2015

SREDSTVA

1.674.600

1.710.732

A) Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

1.429.422

1.492.979

Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

11.452

11.452

2.3.1.

Popravek vrednosti neopredmetenih sredstev

8.817

7.459

2.3.1.

1.816.219

1.816.219

2.3.1.

Popravek vrednosti nepremičnin

459.384

419.047

2.3.1.

Oprema in druga opredmetena OS

324.336

317.728

2.3.1.

Popravek vrednosti opreme in drugih opredm. OS

254.384

225.914

2.3.1.

B) Kratkoročna sredstva; razen zalog in AČR

240.071

213.976

1.125

4.761

2.3.2.

Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

182.175

165.038

2.3.3.

Kratkoročne terjatve do kupcev

15.567

2.263

2.3.4.

244

2.106

2.3.5.

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

26.285

37.019

2.3.6.

Druge kratkoročne terjatve

5.097

2.674

2.3.7.

AČR

9.578

115

2.3.8.

C) Zaloge

5.107

3.777

Zaloge blaga

5.107

3.777

Aktivni konti izvenbilančne evidence

39.840

121.944

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

1.674.600

1.710.732

D) Kratkoročne obveznosti in PČR

70.204

44.390

27

3.072

2.3.10.

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

18.245

16.977

2.3.11.

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

40.880

16.700

2.3.12.

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

10.013

4.905

2.3.13.

Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

680

334

2.3.14.

Kratkoročne obveznosti iz financiranja

359

659

0

1.743

E) Lastni viri in dolgoročne obveznosti

1.604.396

1.666.342

Obveznosti za neopredm. sred. in opredmetena OS

1.554.828

1.617.903

2.3.16. 2.3.17.

Nepremičnine

Denarna sredstva v blagajni in takoj unovčljive vrednostnice

Dani predujmi in varščine

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

PČR

Presežek prihodkov nad odhodki I. PASIVA SKUPAJ Pasivni konti izvenbilančne evidence

2

49.568

48.439

1.674.600

1.710.732

39.840

121.944

Zapis

2.3.9.

2.3.15.

Prilagojena Bilanca Stanja, brez nekaterih vrednosti postavk z ničelnim stanjem.

6


2.3.1. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

Konto 03000 03010 010300 010310 021001 021003 021004 021005 031000 031003 031004 031005 040100 040110 040200 040300 040310 040400 040500 040510 040700 040710 040800 040810 040890 040891 041000 050100 050110 050200 050300 050310 050400 050500 050510 050700 050710 050800 050810 050890 050891 051000

Naziv konta DOLG.PREMOŽ.PRAVICE-PROGRAMSKA OPREMA PROGRAMSKA OPREMA - TRG POPR. VREDNOSTI PROGR. OPREME PORP.VREDNOSTI PROGR.OPREME-TRG NEOPREDMETENA SREDSTVA GALERIJA MEDIA NOX KOROŠKA 18- TV METKA KOROŠKA 18 - KULT. INKUBATOR UPRAVNA ZGRADBA MKC POPR. GALERIJA MEDIA NOX POPR. KOROŠKA 18- METKA POPR. KOROŠKA 18- KI POPR. UPRAVNA ZGRADBA KC PEKARNA NEPREMIČNINE ELEKTRONSKI RAČ. IN OPREMA ELEKTRONSKI RAČUNALNIKI IN OPREMA - TRG GLASBENA OPREMA OPREMA - STROJI STROJI-TRG OPREMA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE - TRG DRUGA OPREMA ZA DEJAVNOST DRUGA OPREMA ZA DEJAVNOST - TRG POHIŠTVO, NAPRAVE IN APARATI POHIŠTVO, NAPRAVE IN APARATI - TRG OPREMA ZA VAROVANJE OBJEKTA OPREMA ZA VAROVANJE OBJEKTA - TRG DROBNI INVENTAR V UPORABI POPR. VREDNOSTI ELEKTRONSKIH RAČ. IN OPREME POPR:VREDNOSTI ELEKTORONSKIH RAČ. IN OPREME-TRG POPR. VREDNOSTI GLASBENE OPREME POPR. VREDNOSTI OPREME STROJEV POPR.VREDNOSTI OPREME STROJEV-TRG POPR. VREDNOSTI OPREME ZA OGREVANJE POPR. VREDNOSTI OPREME ZA TRANSPORT POPR.VREDNOSTI OPREME ZA TRANSPORT-TRG POPR. VREDNOSTI DRUGE OPREME POPR. VREDNOSTI DRUGE OPREME-TRG POPR. VREDNOSTI POHIŠTVA POPR.VREDNOSTI POHIŠTVA-TRG POPR. OPREMA ZA VAROVANJE POPR.OPREMA ZA VAROVANE-TRG POPRAVEK VREDNOSTI DI OPREMA

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 3.090,49 8.361,25 1.205,91 6.252,69 11.451,74 7.458,60 42.069,36 135.549,19 86.891,19 1.551.709,12 11.061,13 124.932,23 79.721,10 203.333,01 1.816.218,86 419.047,47 25.810,84 542,50 10.251,40 4.552,00 11.923,00 10.611,78 3.926,88 241,92 44.186,91 13.760,49 57.721,68 95.250,75 7.191,61 5.910,39 25.845,92 24.830,22 542,50 9.292,26 3.015,71 7.898,99 6.502,58 1.737,02 106,88 39.896,10 10.743,75 31.464,84 51.264,89 6.861,29 5.910,39 25.845,92 317.728,07 225.913,34

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 3.090,49 8.361,25 1.721,01 7.095,59 11.451,74 8.816,60 42.069,36 135.549,19 86.891,19 1.551.709,12 12.112,83 125.228,73 79.916,40 242.125,81 1.816.218,86 459.383,77 25.810,84 542,50 10.251,40 8.668,85 11.923,00 10.611,78 3.926,88 241,92 44.186,91 13.760,49 57.721,68 95.571,85 7.191,61 5.910,39 28.016,20 25.515,09 542,50 10.014,16 3.687,73 9.389,39 7.871,03 2.064,42 127,08 43.946,10 12.350,33 37.105,28 60.825,97 7.018,89 5.910,39 28.016,20 324.336,30 254.384,56

Pozornost pri pregledu dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju smo posvetili naslednjim področjem; •

Usklajenosti registra z glavno knjigo.

Pregledu novih nabav osnovnih sredstev.

Pregledu izločitev osnovnih sredstev.

7


Obračunu amortizacije in razporeditvi amortizacije.

Ugotovitve podajamo v nadaljevanju.

a) Usklajenost registra osnovnih sredstev z glavno knjigo GLAVNA KNJIGA 31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 3.090,49 8.361,25 1.205,91 6.252,69

Konto 03000 03010 010300 010310

Naziv konta DOLG.PREMOŽ.PRAVICE-PROGRAMSKA OPREMA PROGRAMSKA OPREMA - TRG POPR. VREDNOSTI PROGR. OPREME PORP.VREDNOSTI PROGR.OPREME-TRG

021001 021003 021004 021005 031000 031003 031004 031005

NEOPREDMETENA SREDSTVA GALERIJA MEDIA NOX KOROŠKA 18- TV METKA KOROŠKA 18 - KULT. INKUBATOR UPRAVNA ZGRADBA MKC POPR. GALERIJA MEDIA NOX POPR. KOROŠKA 18- METKA POPR. KOROŠKA 18- KI POPR. UPRAVNA ZGRADBA KC PEKARNA

11.451,74 42.069,36 135.549,19 86.891,19 1.551.709,12

NEPREMIČNINE ELEKTRONSKI RAČ. IN OPREMA ELEKTRONSKI RAČUNALNIKI IN OPREMA - TRG GLASBENA OPREMA OPREMA - STROJI STROJI-TRG OPREMA ZA OGREVANJE IN HLAJENJE OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE OPREMA ZA TRANSPORT IN ZVEZE - TRG DRUGA OPREMA ZA DEJAVNOST DRUGA OPREMA ZA DEJAVNOST - TRG POHIŠTVO, NAPRAVE IN APARATI POHIŠTVO, NAPRAVE IN APARATI - TRG OPREMA ZA VAROVANJE OBJEKTA OPREMA ZA VAROVANJE OBJEKTA - TRG DROBNI INVENTAR V UPORABI POPR. VREDNOSTI ELEKTRONSKIH RAČ. IN OPREME POPR:VREDNOSTI ELEKTORONSKIH RAČ. IN OPREMETRG POPR. VREDNOSTI GLASBENE OPREME POPR. VREDNOSTI OPREME STROJEV POPR.VREDNOSTI OPREME STROJEV-TRG POPR. VREDNOSTI OPREME ZA OGREVANJE POPR. VREDNOSTI OPREME ZA TRANSPORT POPR.VREDNOSTI OPREME ZA TRANSPORT-TRG POPR. VREDNOSTI DRUGE OPREME POPR. VREDNOSTI DRUGE OPREME-TRG POPR. VREDNOSTI POHIŠTVA POPR.VREDNOSTI POHIŠTVA-TRG POPR. OPREMA ZA VAROVANJE POPR.OPREMA ZA VAROVANE-TRG POPRAVEK VREDNOSTI DI OPREMA

1.816.218,86 25.810,84 542,50 10.251,40 4.552,00 11.923,00 10.611,78 3.926,88 241,92 44.186,91 13.760,49 57.721,68 95.250,75 7.191,61 5.910,39 25.845,92

040100 040110 040200 040300 040310 040400 040500 040510 040700 040710 040800 040810 040890 040891 041000 050100 050110 050200 050300 050310 050400 050500 050510 050700 050710 050800 050810 050890 050891 051000

7.458,60

GLAVNA KNJIGA 31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 3.090,49 8.361,25 1.721,01 7.095,59 11.451,74 42.069,36 135.549,19 86.891,19 1.551.709,12

11.061,13 124.932,23 79.721,10 203.333,01

317.728,07

419.047,47

8.816,60

REGISTER 31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 3.090,49 8.361,25 1.205,90 6.252,69 11.451,74 42.069,36 135.549,19 86.891,19 1.551.709,12

12.112,83 125.228,73 79.916,40 242.125,81 1.816.218,86 25.810,84 542,50 10.251,40 8.668,85 11.923,00 10.611,78 3.926,88 241,92 44.186,91 13.760,49 57.721,68 95.571,85 7.191,61 5.910,39 28.016,20

11.451,74 42.069,36 135.549,19 86.891,19 1.551.709,12

11.061,14 124.932,23 79.721,10 203.333,01 1.816.218,86 25.810,83 542,50 10.251,42 4.552,00 11.923,00 10.611,78 3.926,88 241,92 44.186,92 13.760,49 57.721,68 95.250,75 7.191,61 5.910,39 25.845,92

12.112,84 125.228,73 79.916,40 242.125,81 1.816.218,86 25.810,83 542,50 10.251,42 8.668,85 11.923,00 10.611,78 3.926,88 241,92 44.186,92 13.760,49 57.721,68 95.571,85 7.191,61 5.910,39 28.016,20

0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00

25.515,09

24.830,21

25.515,08

542,50 9.292,26 3.015,71 7.898,99 6.502,58 1.737,02 106,88 39.896,10 10.743,75 31.464,84 51.264,89 6.861,29 5.910,39 25.845,92 225.913,34

542,50 10.014,16 3.687,73 9.389,39 7.871,03 2.064,42 127,08 43.946,10 12.350,33 37.105,28 60.825,97 7.018,89 5.910,39 28.016,20 254.384,56

542,50 9.292,27 3.015,71 7.898,99 6.502,58 1.737,02 106,88 39.896,09 10.743,75 31.464,86 51.264,89 6.861,29 5.910,39 25.845,92 225.913,35

542,50 10.014,17 3.687,73 9.389,39 7.871,03 2.064,42 127,08 43.946,09 12.350,33 37.105,30 60.825,97 7.018,89 5.910,39 28.016,20 254.384,57

0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03

324.336,32

459.383,78

0,00 0,00 0,01 0,00

24.830,22

317.728,09

419.047,48

8.816,59

RAZLIKA

-0,01 0,01 0,00 -0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

324.336,30

459.383,77

7.458,59

REGISTER 31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 3.090,49 8.361,25 1.721,00 7.095,59

Na osnovi opravljene revizije podajamo naslednje ugotovitve: •

Usklajenost registra in glavne knjige: register osnovnih sredstev in glavna knjiga sta na dan 31.12. 2015 in 31.10. 2016 usklajena.

8


b) Pregled novih nabav • V letu 2015 je zavod pripoznal nove nabave v višini 833,85 EUR, nabava je v celoti pripoznana kot povečanje dolgoročnih premoženjskih pravic. • V letu 2016 je zavod pripoznal nove nabave v višini 4.437,95 EUR, nabave so pripoznane kot povečanje opreme.

Glede na določila Zakona o računovodstvu se opredmetena osnovna sredstva vrednotijo po nabavni vrednosti oziroma po ocenjeni vrednosti, če nabavna vrednost ni znana. Nabavna vrednost osnovnega sredstva je sestavljena iz nakupne cene, zmanjšane za popuste, uvoznih in nevračljivih dajatev ter vseh stroškov, ki jih je mogoče pripisati neposredno usposodobitvi za nameravano uporabo. Med nevračljive nakupne dajatve vštevamo tudi davek na dodano vrednost, zaračunan na prejetem računu dobavitelja, ki se ne povrne (oz. davek na dodano vrednost v primeru samoobdavčitve).

Pregledali smo naslednja povečanja osnovnih sredstev: Leto

Znesek

Dobavitelj

Vsebina

2015

833,85

Rolan

Nakup strežnika in trdega diska

2016

4116,85

Souris Automaten

Gramofon

Na osnovi opravljene revizije podajamo naslednje ugotovitve na področju nakupa osnovnih sredstev: •

Začetno računovodsko merjenje: nove nabave osnovnih sredstev so praviloma pripoznane po izvirni vrednosti, ki se šteje kot nabavna vrednost.

Osnova za pripoznavo: nove nabave so pripoznane na podlagi verodostojnih listin.

Evidentiranje v analitične evidence:

osnovna sredstva so v analitične evidence evidentirana

pravilno in z vsemi potrebnimi podatki, kamor sodijo: inventarna številka, naziv osnovnega sredstva, datum aktiviranja, amortizacijska stopnja in nabavna vrednost. •

Nova nabava serverja in diska v višini 833 EUR v letu 2015 je evidentirana kot povečanje neopredmetenih sredstev. Evidentiranje je napačno, saj bi morala biti nabava pripoznana kot povečanje opreme. Predlagamo, da naredite ustrezne popravke.

9


c) Izločitve osnovnih sredstev Leto 2015 Zavod je evidentiral naslednje izločitve osnovnih sredstev: Opremo z nabavno vrednostjo 210,60 EUR in s popravkom vrednosti 113,67 EUR. Drobni inventar z nabavno vrednostjo 512,41 EUR in s popravkom vrednosti 512,41 EUR.

Osnovna sredstva so izločena na podlagi opravljenega popisa. Popisna komisija je ugotovila, da je bil drobni inventar odtujen (večinoma gre za drobni inventar, povezan z delovanjem Hostla: žlice, kozarci, brisače, ipd), zaradi uničenja so odpisane tudi 3 ovalne mizice, ki se štejejo kot oprema.

Leto 2016 Popis osnovnih sredstev še ni bil narejen, zato izločitve osnovnih sredstev niso evidentirane.

d) Amortizacija in razporeditev

Pregledali smo obračun amortizacije za leto 20153. Obračunana amortizacija v letu 2015 je znašala 26.201,19 EUR.

Ugotavljamo: •

Metoda amortiziranja: uporablja se metoda enakomernega časovnega amortiziranja, ki se dosledno uporablja več obračunskih obdobij.

Amortizacijska osnova in metoda: amortizacijska osnova pri vseh pregledanih obračunih je bila nabavna vrednost, osnovna sredstva se posamično odpisujejo. V pregledanem vzorcu nismo zasledili osnovnih sredstev, ki so v uporabi, kjer amortizacija ne bi bila obračunana.

Čas amortiziranja: amortizacija se začne obračunavati prvi dan naslednjega meseca, ko je dana v uporabo.

Amortizacijske stopnje: zavod za amortiziranje opredmetenih osnovnih sredstev uporablja stopnje, ki so v celoti usklajene s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in

3

Za leto 2016 še ni dokončnega obračuna amortizacije.

10


opredmetenih osnovnih sredstev. Najpomembnejše amortizacijske stopnje so: 3 % za zgradbe in 12 % za pohištvo. •

Način evidentiranja amortizacije: pregledali smo način razporeditve amortizacije za obdobje 2011 – 2015. Razporeditev amortizacije prikazujemo v tabeli: v breme odhodkov v breme odhodkov v breme v deležu celotne v EUR ustanovitelja v EUR amortizacije

v breme ustanovitelja v deležu celotne amortizacije

leto

celotna amortizacija v EUR

2011

79.814,30

0,00

79.814,30

0%

100%

2012

114.383,19

42.667,67

71.715,52

37%

63%

2013

109.298,84

43.970,17

65.328,67

40%

60%

2014

96.769,38

42.459,15

54.310,23

44%

56%

2015

93.369,26

900,64

92.468,62

1%

99%

Iz tabele ja razvidno, da je v letu 2011 v celoti razporejena v breme obveznosti do virov sredstev, prav tako pa skoraj v celoti v letu 2015. V letih 2012 – 2014 pa je bila amortizacija razporejena tudi v stroške in sicer od 37 % do 44 % celotne amortizacije.

Pri razporeditvi obračunane amortizacije je potrebno upoštevati zakonske določbe in strukturo elementov cene storitev.

Zakon o računovodstvu v 44. členu določa: »odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev, ki so last Republike Slovenije ali samoupravnih lokalnih skupnosti in jih imajo na podlagi zakonov ali odlokov pravne osebe javnega prava v upravljanju, se izkaže praviloma kot popravek nabavne vrednosti sredstev in v breme virov teh sredstev. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se odpis opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev za uporabnike enotnega kontnega načrta iz četrtega odstavka 15. člena tega zakona opravi v breme prihodkov kot strošek amortizacije. V tem primeru morajo osebe javnega prava sredstva obračunane amortizacije, ki se zagotavljajo iz prihodkov za opravljanje javne službe, izkazati ločeno.«

4. odstavek 15. člena po določa: »Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko minister, pristojen za finance, za uporabnike enotnega kontnega načrta, ki pridobivajo prihodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu in drugih neproračunskih virov, določi, da se prihodki in odhodki priznavajo v skladu z računovodskimi standardi.«

11


10. člen Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev določa, da uporabniki enotnega kontnega načrta pokrivajo stroške amortizacije v breme ustreznih obveznosti do virov sredstev, če strošek amortizacije ni vračunan v ceno proizvoda ali storitve ali če ne pridobijo iz sredstev javnih financ denarnih sredstev za kritje stroškov amortizacije.

Zavod je sicer predložil kalkulacijo cene za bivanje v hostlu, iz katere izhaja, da v strukturi cene praktično ni amortizacije oz. je le-ta zanemarljiva. Zavod je tudi podal pojasnilo, iz katerega izhaja, da bi vkalkuliranje amortizacije v ceno povzročilo pomembno povišanje cen in s tem izgubo ciljnih gostov ter možnost konkurenčnosti na trgu.

Je pa iz prikazane razporeditve amortizacije jasno vidna neenotnost računovodske politike glede razporeditve amortizacije. Menimo, da bi bilo smiselno, da se ustanovitelj zavoda opredeli glede vključenosti amortizacije v strukturo cene, saj je od tega odvisna računovodska usmeritev glede razporeditve obračunane amortizacije.

Predlagamo, da ustanovitelj zavoda predpiše računovodske usmeritve glede razporeditev obračunane amortizacije oz. glede strukture cen za nočitve.

2.3.2. Denarna sredstva v blagajni

Konto 100050 100059 100080 100099 109000

Naziv konta HOSTEL BLAGAJNA PREHODNI KONTO HOSTEL HOSTEL ŠANK BLAGAJNA-PREHODNI KONTO DENAR NA POTI DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKJO UNOVČJIVE VREDNOSTNICE

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 4.326,38 434,90

4.761,28

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 594,68 60,00 442,25 0,91 27,20 1.125,04

Preverili smo podlage za izkazano stanje gotovine v blagajni na dan 31.12. 2015 in 31.10. 2016.

12


Leto 2015 Stanje gotovine v Hostel Blagajne je na dan 31.12. 2015 usklajeno z zadnjim blagajniškim dnevnikom. Tudi stanje gotovine v Hostel Šank je usklajeno z zadnjim blagajniškim dnevnikom. Knjigovodsko stanje je usklajeno s popisanim stanjem.

Leto 2016 Stanje gotovine v Hostel Blagajne je na dan 31.10. 2016 usklajeno z zadnjim blagajniškim dnevnikom. Tudi stanje gotovine v Hostel Šank je usklajeno z zadnjim blagajniškim dnevnikom. Prehodni konti so namenjeni začasnemu računovodskemu evidentiranju in jih nismo posebej raziskovali.

2.3.3. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah

Konto 110000

Naziv konta TRANSAKCIJSKI RAČUN - UJP DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 165.037,57 165.037,57

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 182.174,63 182.174,63

Preverili smo podlage za izkazano stanje denarnih sredstev na dan 31.12. 2015 in 31.10. 2016. Ugotavljamo: •

da je stanje izkazanih denarnih sredstev na računih na dan 31.12. 2015 usklajeno z izpiskom UJP.

Da je stanje izkazanih denarnih sredstev na računih na dan 28.10. 2016 usklajeno z izpiskom UJP.

2.3.4. Kratkoročne terjatve do kupcev

Konto 120001 120002

Naziv konta KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV V DRŽAVI RAZNI KUPCI-HOSTEL BLAGAJNA KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 1.520,00 743,02 2.263,02

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 600,00 14.967,00 15.567,00

Na področju kratkoročnih terjatev do kupcev smo pregledali usklajenost analitične in sintetične evidence, zapadlost terjatev in podlage za izkazane večje terjatve.

13


Leto 2015 Konto 120001 – terjatve do kupcev v državi •

Usklajenost analitične in sintetične evidence: stanje analitične in sintetične evidence na dan 31.12. 2015 je usklajeno.

Zapadlost terjatev: terjatve zapadejo v letu 2016.

Podlaga za izkazane terjatve: največja terjatev v višini 1220 EUR se nanaša na izstavljen račun Zavodu za turizem Maribor – Pohorje za promocijo destinacije Maribor – Pohorje v mesecu decembru in je bila plačana 5.2. 2016.

Konto 120002 – terjatve razni kupci •

Usklajenost analitične in sintetične evidence: stanje analitične in sintetične evidence na dan 31.12. 2015 je usklajeno.

Zapadlost terjatev: terjatve zapadejo konec leta 2015.

Podlaga za izkazane terjatve: največja terjatev v višini 670,40 EUR se nanaša na izstavljen račun Društvo EMP Slovenije za nočitve v novembru in je bila plačana 9.2. 2016.

Leto 2016 Konto 120001 – terjatve do kupcev v državi •

Usklajenost analitične in sintetične evidence: stanje analitične in sintetične evidence na dan 31.10. 2016 je usklajeno.

Zapadlost terjatev: terjatve zapadejo v aprilu in septembru 2016.

Podlaga za izkazane terjatve: največja terjatev v višini 300 EUR se nanaša na Društvo Maus za najem stojnice v mesecu aprilu. Terjatve do dne 31.12. 2016 še niso bile plačane.

Konto 120002 – terjatve razni kupci •

Usklajenost analitične in sintetične evidence: stanje analitične in sintetične evidence na dan 31.10. 2016 je usklajeno.

Zapadlost terjatev: terjatve zapadejo v letu 2016.

Podlaga za izkazane terjatve: pregledali smo naslednje terjatve: kupec

znesek

vsebina

plačilo

Epto Aisbl

3.875,55

Nočitve v septembru in oktobru

28.11.2016

Univerza v Mariboru

3.314,25

Nočitve v oktobru

21.11. 2016

Zavod Mladinska mreža

2.448,00

Nočitve v oktobru

1.12. 2016

14


2.3.5. Dani predujmi in varščine

Konto 130001

Naziv konta DANI PREDUJMI V DRAVI DANI PREDUJMI IN VARŠČINE

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 2.105,25 2.105,25

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 243,60 243,60

Na področju danih varščin smo pregledali usklajenost analitične in sintetične evidence in podlage za izkazano stanje danih varščin.

Leto 2015 •

Usklajenost analitične in sintetične evidence: stanje analitične in sintetične evidence na dan 31.12. 2015 je usklajeno.

Podlaga za izkazane terjatve: največja terjatev v višini 1.650,00 EUR do Društva deskanja na snegu je posledica nakazila po predračunu in še plačila računa 17.12. 2015. 2.3. 2016 je društvo napačno nakazilo vrnilo.

Leto 2016 •

Usklajenost analitične in sintetične evidence: stanje analitične in sintetične evidence na dan 31.10. 2016 je usklajeno.

Podlaga za izkazane terjatve: največja terjatev v višini 141,55 EUR se nanaša na plačilo kotizacije za seminar. Glede na pojasnila je bila na seminarju direktorica, izvajalec pa še ni poslal e-računa.

2.3.6. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta

Konto 141000 142000

Naziv konta KRATKOROČNE TERJATVE DO OBČINE TERJATVE DO POSRED. UP - DRŽAVE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV EKN

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 25.097,77 11.921,16 37.018,93

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 26.285,07 26.285,07

Na področju kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta smo pregledali usklajenost analitičnih in sintetičnih evidenc, usklajenost z neodvisno potrditvijo in/ali plačilo terjatev ter podlage za izkazane terjatve.

15


Leto 2015 a) Terjatve do Mestne Občine Maribor na kontu 141000: 25.097,77 EUR • Usklajenost analitične in sintetične evidence: Stanje analitične in sintetične evidence na dan 31.12. 2015 je usklajeno. Terjatve se v celoti nanašajo na terjatve do Mestne občine Maribor. • Zapadlost terjatev: vse terjatve so na dan 31.12. 2015 nezapadle in zapadejo 30.1. in 11.2. 2016. • Usklajenost z neodvisno potrditvijo: terjatve so na dan 31.12. 2015 potrjene z neodvisno potrditvijo s strani Mestne občine Maribor. • Plačila v letu 2016: vse terjatve so bila poravnane v letu 2016 (dne 15.1. in 12.2. 2016), razen dela terjatve v višini 38,82 EUR. • Podlaga za terjatve: terjatve se nanašajo na izdane zahtevke v mesecu decembru, z valuto konec januarja oz. v začetku februarja 2016. b) Terjatve do posrednih uporabnikov na kontu 142000: 11,921,16 EUR • Usklajenost analitične in sintetične evidence: Stanje analitične in sintetične evidence na dan 31.12. 2015 je usklajeno. Terjatvi se nanašata na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v višini 5.473,16 EUR in Ministrstvo za izobraževanje v višini 6.448,00 EUR. • Zapadlost terjatev: terjatve so v večji meri nezapadle, z izjemo terjatve v višini 165,84 EUR, ki zapade 17.12. 2015. • Plačilo v letu 2016: terjatvi do obeh pregledanih kupcev sta bili plačani v celoti in sicer 15.1. in 12.2. 2016.

Leto 2016 c) Terjatve do Mestne občine Maribor na kontu 141000: 26.285,07 EUR • Usklajenost analitične in sintetične evidence: Stanje analitične in sintetične evidence na dan 31.10. 2016 je usklajeno. Terjatve se v celoti nanašajo na terjatve do Mestne občine Maribor • Zapadlost terjatev: vse terjatve so na dan 31.10. 2016 nezapadle in zapadejo 24.11. in 3.12. • Plačila v letu 2016: vse terjatve so bila poravnane v mesecu novembru in decembru 2016. • Podlaga za terjatve: terjatve se nanašajo na izdane zahtevke v mesecu septembru in oktobru.

16


2.3.7. Druge kratkoročne terjatve

Konto 170030 174001 174002 174062 174082 174091 174092 175520 175550 175560 175900

Naziv konta TERJATVE DO ZZZS ZA REFUNDACIJE TERJATVE ZA VSTOPNI DDV A-9,5% TERJATVE ZA VSTOPNI DDV B-22% DDV PLAČA PREJEMNIK STOPNJA B TERJATEV DDV PRIDOBITEV STOPNJA B TERJATEV DDV SAMOOBDAVČITEV STOPNJA A TERJATEV DDV SAMOOBDAVČITEV STOPNJA B TERJATVE- PLAČILNA KARTICA VISA TERJATVE- PLAČILNA KARTICA ACTIVA MAESTRO TERJATVE- PLAČILNA KARTICA MATSTERCARD OSTALE KRATKOROČNE TERJATVE DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE STANJE

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 598,04 72,20 970,36 1,45 2,47 31,53 341,51 268,64 212,56 175,18 2.673,94

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 2.396,16 163,64 1.076,46 191,15 60,97 51,51 952,62 209,06 413,73 5.306,24 5.097,18

209,06

Na področju drugih kratkoročnih terjatev smo pregledali za posamezne konte podlage za izkazane terjatve, o čemer poročamo v nadaljevanju.

Leto 2015 Konto 170030: stanje terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se nanaša na mesec november (235,70 EUR) in mesec december (362,34 EUR). Zahtevek za mesec december znaša 336,44 EUR. Razlika med izkazanimi terjatvami za december in izstavljenim zahtevkom je 25,90 EUR.

Leto 2016 Konto 170030: stanje terjatev do Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije se nanaša na mesec avgust, september in oktober. Na terjatvah je še odprt znesek 65,97 EUR, ki ga je potrebno uskladiti.

2.3.8. Aktivne časovne razmejitve

Konto 190000 191000

Naziv konta KRATKOROČNO ODLOŽENI ODHODKI NEZARAČUNANI PRIHODKI AČR

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 115,36 115,36

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 115,36 9.462,91 9.578,27

Na področju aktivnih časovnih razmejitev na dan 30.10. 2016 smo preverili podlage za izkazovanje.

17


Leto 2016 V mesecu novembru je zavod izstavil zahtevek Mestni občini Maribor za nakazilo sredstev za programske stroške redne dejavnosti iz proračuna Mestne občine Maribor v višini 24.000 EUR. Zahtevek je izstavljen za tri mesece, zato je zavod v izkazih na dan 31.10. 2010 vzpostavil nezaračune prihodke v višini 1/3 izstavljenega zahtevka, torej 8.000 EUR. Tovrsten način pripoznave aktivnih časovnih razmejitev je pravilen samo ob pogoju, da je poraba sredstev sorazmerna s časom. Glede na vrsto dejavnosti in namen financiranja pa del stroškov nastaja glede na izvajanje programa (predvsem programski stroški). Torej bi bilo potrebno aktivne časovne razmejitve pripoznati glede na nastale namenske stroške, financirane s strani Mestne občine Maribor (več glej poglavje prihodki).

2.3.9. Zaloge 31.12.2015. Konto

Naziv konta

360000 BLAGO V LASTNEM SKLADIŠČU KNJIGOVODSKA VREDNOST BLAGA V LASTNEM SKLADIŠČU 361000 BLAGO V TUJEM SKLADIŠČU KNJIGOVODSKA VREDNOST BLAGA V TUJEM SKLADIŠČU 363000 BLAGO V PRODAJALNI -HOSTEL PEKARNA

31.10.2016.

Saldo v breme Saldo v dobro Saldo v breme Saldo v dobro 75

1.910,88

75

1910,88

3.196,30

3.196,30

3.196,30

3.196,30

3.635,94

364000 VRAČUNANI DAVEK V ZALOGAH BLAGA

368,96

369000 VRAČUNANA RAZLIKA V CENAH BLAGA

2.761,02

KNJIGOVODSKA VREDNOST BLAGA V PRODAJALNI - HOSTEL

3.635,94

3.129,98

ZALOGE BLAGA

6.907,24

3.129,98

STANJE

3.777,26

5.107,18 5.107,18

Na področju izkazovanja zalog smo preverili ustreznost izkazanih zalog s pregledom analitičnih evidenc zalog.

Leto 2015 Konti skupine 361 Za zaloge na kontih skupine 361 v višini 3.196,30 EUR je zavod predložil dokumentacijo o popisu, narejeno 31.12. 2014 in pojasnilo, da se stanje od takrat ni spremenilo. Iz dokumentacije o popisu za leto 2014 ne razberemo podatkov o vrsti, količini in vrednosti blaga o posameznih artiklih. Zavod je podal tudi pojasnilo, da so po raziskovanju ugotovili, da gre za knjige in CD-je, ki jih ni mogoče prodati in bo zato popisna komisija predlagala, da se zaloga v letu 2016 odpiše.

18


Ugotavljamo •

Da zavod nima ustreznih podlag za izkazovanje zalog v skupni višini 3.196 EUR.

Da stanje izhaja že iz preteklih let.

Da omenjena ugotovitev tudi pomeni, da tudi na dan 31.12. 2015 ni bil opravljen ustrezen popis vsega premoženja.

Konti skupine 363, 364 in 369 Primerjali smo analitično evidenco zalog na dan 31.12. 2015 in glavno knjigo. Zavod izkazuje: •

nabavno vrednost zalog v glavni knjigi v višini 505,96 EUR.

knjigovodsko vrednost zaloge v analitični evidenci v višini 2.044,02 EUR.

Razlika med glavno knjigo in analitično evidenco znaša 1.538,06 EUR.

Leto 2016 Konti skupine 361 Tudi na dan 31.10. 2016 zavod izkazuje še zaloge, ki jih je izkazoval 31.12. 2015, zato ugotovitev ne ponavljamo.

Konti skupine 360 Primerjali smo analitično evidenco zalog na dan 31.10. 2016 in glavno knjigo. Zavod izkazuje: •

nabavno vrednost zaloge v glavni knjigi v višini 720,35 EUR.

knjigovodsko vrednost zaloge v analitični evidenci v višini 1.910,88EUR.

Razlika med glavno knjigo in analitično evidenco znaša 1.190,53 EUR.

Predlagamo, da se: •

opravi ustrezen popis na dan 31.12. 2016.

Da se ugotovi ustreznost izkazanih vrednosti glede na nabavno vrednost in ugotovljeno stanje v popisu in da se prouči posledice glede na ugotovitve.

Da se zagotovi ustrezno vodenje analitične evidence zalog in kontov glave knjige zalog.

19


2.3.10. Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine

Konto 200001

Naziv konta PREJETI PREDUJMI V DRŽAVI KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 3.071,95 3.071,95

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 27,50 27,50

Na področju kratkoročnih obveznosti za prejete predujem in varščine smo pregledali usklajenost analitičnih in sintetičnih evidenc, podlage za večje predujme in zapiranje predujmov v letu 2016.

Leto 2015 • Usklajenost analitične in sintetične evidence: Stanje analitične in sintetične evidence na dan 31.12. 2015 je usklajeno. • Podlaga za obveznosti: Hrvaško društvo Likovnih umetnikov je dne 24.12. 2015 nakazalo predujem v višini 2.949,69 EUR. • Zapiranja obveznosti v letu 2016:

z izdajo računa dne 12.1. 2016 za nočitve v mesecu januarju

2016 se je obveznost za predujme zaprla.

2.3.11. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

Konto 210000 212000 212001 212002 212003 213000 214000 214010 214900 215000 216000

Naziv konta OBVEZ.ZA ČISTE PLAČAE IN NADOMEST.PLAČ PRISPEV. ZA PIZ PRISP.ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO PRISP.ZA ZAPOSLOVANJE PRISP.ZA STAREVSKO VARSTVO OBVEZ.ZA DAVKE IZ KOSM.PLAČ IN NADOM.PLAČ OBVEZNOST DO ZAPOSL. - PREHRANA OBVEZNOST DO ZAPOSLENIH- PREVOZ OBVEZNOST DO IZPLAČILA REGRESA PRISPEVEK PIZ 15,5 & IN ZDR. ZAV. 6,36 % ZA AVTORSKE POGODBE OBVEZ.ZA DAVKE IZ REGRESA ZA LETNI DOPUST KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 9.699,47 2.373,88 974,05 20,98 15,34 1.349,44 721,28 702,36 940,97

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 11.218,28 2.735,87 1.122,61 24,23 17,67 1.589,45 849,59 437,53

249,29 179,24 16.977,01

18.244,52

Na področju kratkoročnih obveznosti do zaposlenih smo pregledali podlage za izkazane obveznosti.

20


Leto 2015 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračun plač za mesec december in so bile v celoti poravnane v januarju 2016.

Leto 2016 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih se nanašajo na obračun plač za mesec oktober in so bile v celoti poravnane v novembru 2016.

2.3.12. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

Konto 220001 221002 221003

Naziv konta KRATK.OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV V DRŽAVI DOBAVITELJI EMU DOBAVITELJI EU KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 16.520,57 178,95 16.699,52

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 38.579,00 1.096,10 1.205,00 40.880,10

Na področju kratkoročnih obveznosti do dobaviteljev v državi smo pregledali usklajenost analitične in sintetične evidence, dospelost obveznosti in podlage za izkazane obveznosti.

Leto 2015 •

Usklajenost evidenc: stanje analitične in sintetične evidence je na dan 31.12. 2015 neusklajeno v višini 280,93 EUR. Analitična evidenca je ustrezno vodena in zagotavlja ustrezne podatke.

Dospelost obveznosti: obveznosti so novejšega značaja in zapadejo v letu 2016 oz. konec leta 2015.

Podlage za obveznosti: pregledali smo podlage za večje izkazane obveznosti na dan 31.12. 2015: Dobavitelj

Znesek

Plačilo

Vsebina

Ece d.o.o.

567,52

3.2. 2016

elektrika za december

Ece d.o.o.

366,94

3.2. 2016

elektrika za december

Protis

933,85

15.1. 2016

računovodske storitve za december

Maribor

1.389,23

3.2 2016

toplotna energija za december

Varnost Maribor

508,50

3.2. 2016

varovanje v decembru – prireditve

Varnost Maribor

3.911,18

15.1. 2016

varovanje v decembru – zgradbe

ŠS

434,79

3.2. 2016

študentsko delo v decembru

ŠS

372,66

3.2. 2016

študentsko delo v decembru

Energetika

21


Ugotavljamo, da so obveznosti do dobaviteljev pripoznane na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin in v pravilno časovno obdobje, glede na upoštevanje načela nastanka poslovnega dogodka.

Leto 2016 •

Usklajenost evidenc: stanje analitične in sintetične evidence je na dan 31.10. 2016 neusklajeno v višini 614,65 EUR . Analitična evidenca je ustrezno vodena in zagotavlja ustrezne podatke.

Dospelost obveznosti: obveznosti so novejšega značaja in zapadejo v letu 2016.

Podlage za obveznosti: pregledali smo podlage za večje izkazane obveznosti na dan 31.10. 2016: Dobavitelj

Znesek

Plačilo

Vsebina

Varnost Maribor

3.642,09

1.12. 2016

Varovanje stavbe v oktobru

Energija Plus

1.403,90

13.12. 2016

Elektrika za september

Energija Plus

1.585,70

14.11. 2016

Elektrika za oktober

Kričej

3.777,74

15.12. 2016

Izvedba strojnih inštalacij

Ugotavljamo, da so obveznosti do dobaviteljev pripoznane na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin in v pravilno časovno obdobje, glede na upoštevanje načela nastanka poslovnega dogodka.

2.3.13. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja

Konto 230000 230001 230002 230003 230004 230005 230006 230055 230100 231001 231002 231062 231082 231092 231800 234000 234090 234900 235000

Naziv konta OBRAČUNANI PRISPEVKI IN DAVKI DEL PRISPEVEK ZA POKOJNINSKO IN INV. ZAV. PRISP. ZA STARŠEVSKO VARSTVO PRISPEVEK ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAV. PRISP. ZA POŠK. PRI DELU IN POKL. BOLEZNI PRISPEVEK ZA ZAPOSLOVANJE PRISPEVEK ZA PIZ 8,85 % IN POŠK. 0,53 % ZA AVTORSKE POGODBE OBVEZNOSTI ZA DAVEK OD AH 10% PREMIJE ZAPRTEGA ZAVAROVANJA- KAD OBVEZNOSTI ZA DDV V IZDANIH RAČ. A- 9,5% OBVEZNOSTI ZA DDV V IZDANIH RAČ. B-22% DDV PLAČA PREJEMNIK STOPNJA B OBVEZNOSTI DDV PRIDOBITVE STOPNJA B OBVEZNOSTI DDV SAMOOBDAVČITEV STORITEV STOPNJA B OBVEZNOST ZA PLAČILO RAZLIKE MED OBR. IN VSTOPNIM DDV OBVEZNOST ZA AVTORSKE HONORARJE KRATKORO?E OBVEZNOSTI ZA GOTOV.MAT.STROKE NELOCIRANA PREJETA NAKAZILA OBVEZ.ZA ODTEGLJAJE OD PREJEM.ZAPOSLENIH DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro -0,08 1.355,36 15,34 1.004,68 81,19 25,93

74,11 -4,87 0,00 0,00 0,00 37,39 1.443,00

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 0,08 1.565,73 17,67 1.157,88 93,49 33,09 221,41 468,68 45,13 1.816,96 164,78 831,10 265,10 223,98 1.622,43 92,47

873,60 4.905,65

92,47

303,75 1.066,19 10.013,37

22


Na področju drugih kratkoročnih obveznosti iz poslovanja smo pregledali podlage za izkazane večje obveznosti.

Leto 2015 •

Druge kratkoročne obveznosti se v največji meri nanašajo na obračun plač za mesec december in predstavljajo obveznosti iz naslova dajatev in odtegljajev iz plačil in so bile v celoti poravnane v januarju 2016 (takih obveznosti je 3430 EUR).

Na kontu 231800 so obveznosti iz naslova obračuna davka na dodano vrednost za obdobje oktober – december 2015.

Leto 2016 •

Druge kratkoročne obveznosti se v največji meri nanašajo na obračun plač za mesec oktober in predstavljajo obveznosti iz naslova dajatev in odtegljajev iz plačil in so bile v celoti poravnane v novembru 2016 (takih obveznosti je 4669 EUR).

2.3.14. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN

Konto 243000

Naziv konta OBVEZNOSTI DO POSR. UP- OBČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV EKN

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 333,72 333,72

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 680,02 680,02

Na področju kratkoročnih obveznosti do uporabnikov EKN smo pregledali usklajenost analitične in sintetične evidence.

Leto 2015 in leto 2016 •

Usklajenost evidenc: vzpostavljena je enotna analitična evidenca za konte skupine 220 in 243, zato ni mogoče preveriti ustreznosti evidentiranja glede na vrsto obveznosti.

Pravilnik o EKN v 25. členu določa, da se na kontih skupine 22 izkazujejo obveznosti do dobaviteljev v državni in tujini. V 27. členu pa določa, da se na kontih skupine 24 izkazuje vse kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta. Predlagamo, da se vzpostavi ustrezna analitična evidenca, ki bo omogočala ločeno spremljanje obveznosti do dobaviteljev in obveznosti do uporabnikov EKN.

23


2.3.15. Pasivne časovne razmejitve

Konto 291030

Naziv konta KRATKOROČNO ODLOŽENI PRIHODKI-SKUPNI PROJEKTI PČR

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 1.743,45 1.743,45

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 0,00

Preverili smo podlage za izkazane pasivne časovne razmejitve, o čemer poročamo v nadaljevanju.

Leto 2015 Ustreznih podlag, da bi se lahko prepričali o ustreznosti pripoznave odloženih prihodkov, nismo prejeli. Glede na pojasnila pa so vzpostavljene razmejitve posledica napačnih knjižb. Ocenjujemo, da za pripoznavo pasivnih časovnih razmejitev zavod ne razpolaga z zadostnimi podlagami za oblikovanje. V skladu s Pravilnikom o EKN se na kontih skupine 29 izkazujejo vračunani odhodki, kratkoročno odloženi prihodki in druge pasivne časovne razmejitve. Zavod je med razmejitvami pripoznal odložene prihodke. Le-ti nastanejo, če še niso opravljene sicer že zaračunane ali celo plačane storitve, vendar zaradi tega ni običajnih obveznosti do kupcev, ki bi se štele kot dobljeni predujmi. Pri odloženih prihodkih se mora natančno določiti, do kdaj je treba zagotavljati prihodke za pokrivanje stroškov. Pripoznava kratkoročnih pasivnih časovnih razmejitev se v knjigovodskih razvidih odpravi, kadar so že izrabljene možnosti ali pa ni več potrebe po tovrstnih razmejitvah, ker ni več razlogov, zaradi katerih so bile oblikovane. Kratkoročno odložene prihodke je sicer mogoče pripoznati za namenska sredstva, prejeta za pokrivanje nekaterih stroškov ali odhodkov, ki pa še niso nastali.

V letu 2016 je zavod razmejitve odpravil. Ocenjujemo, da gre za računovodsko napako.

2.3.16. Obveznosti za osnovna sredstva

Konto 980001 980002 980004 980005

Naziv konta OBVEZ. ZA UPRAVLJ. MEDIA NOX MKC-MOM OBVEZNOST ZA UPRAVL. UPRAVNA ZGRADBA KCP MKC-MOM OBVEZ. ZA UPR. KOROŠKA 18- TV METKA MKC-MOM OBVEZ.ZA UPR. KOROŠKA 18- KULTUR. INK. MKC- MOM OBVEZNOSTI ZA NEOP.SRED IN OPREDMETENA OS

31.12.2015. Saldo v breme Saldo v dobro 31.008,23 1.564.780,06 10.615,12 11.499,37 1.617.902,78

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 29.956,53 1.498.639,62 10.318,62 15.912,91 1.554.827,68

Stanje obveznosti za neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva smo preverili tako, da smo pregledali večje promete leta (točka a), preverili obstoj in usklajenost z neodvisno potrditvijo (točka b) in

24


preverili usklajenost obveznosti s knjigovodsko vrednostjo osnovnih sredstev (točka c). O ugotovitvah poročamo v nadaljevanju.

Leto 2015 a) Pregled večjih prometov Promet debet: 92.466,03 EUR;

razporeditev amortizacije v breme obveznosti za sredstva, prejeta v

upravljanje (več glej poglavje osnovnih sredstev). Kreditnega prometa na kontih skupine 980 v letu 2015 ni bilo.

b) Potrjenost z neodvisno potrditvijo – IOP obrazcem Glede na IOP obrazec na dan 31.12. 2015, poslan s strani Mestne občine Maribor, izkazuje občina terjatve za sredstva, dana v upravljanje v višini 1.612.022,76 EUR. V letu 2015 je občina zmanjšala terjatve iz naslova amortizacije za leto 2015 v višini 98.346,05 EUR. Iz tega naslova izhaja tudi razlika med izkazanimi obveznostmi za sredstva, prejeta v upravljanje, in prejeto neodvisno uskladitvijo, v skupni višini 5.881 EUR. Predlagamo, da skupaj z ustanoviteljem proučite omenjeno razliko.

c) Usklajenost obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, s knjigovodsko vrednostjo osnovnih sredstev Preverili smo tudi usklajenost med izkazanimi obveznostmi za sredstva, prejeta v upravljanje, in knjigovodsko vrednostjo osnovnih sredstev. 71. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava določa naslednje: »obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva sestavlja knjigovodska vrednost teh sredstev, povečana za znesek neporabljene obračunane amortizacije in namenskih denarnih sredstev, prejetih za pridobitev tovrstnih sredstev, ter zmanjšana za znesek neodplačanih posojil, najetih za nakup teh sredstev, znesek neplačanih obveznosti za pridobitev teh sredstev in znesek dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitev, namenjenih nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijami».

25


Upoštevaje 71. člen pravilnika lahko izračunamo višino obveznosti za sredstva, ki bi jo moral zavod izkazati na dan 31.12. 2015: Točka

Računovodska kategorija

Stanje 31.12. 2015

A

Knjigovodska vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

B

Neporabljena obračunana amortizacija

1.492.979

C

Namenska denarna sredstva, prejeta za pridobitev tovrstnih sredstev

D

Neodplačana posojila

E F

Neodplačane obveznosti za pridobitev teh sredstev Dolgoročne pasivne časovne razmejitve, namenjene nadomestitvi stroškov amortizacije osnovnih sredstev, pridobljenih z donacijami

G

Obveznost za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva

1.617.903

Razlika

124.924

Zavod nima vzpostavljene ustrezne analitične evidence, iz katere bi bilo razvidno, na kaj se razlika nanaša. Glede na razporeditev obračunane amortizacije (glej poglavje osnovnih sredstev) menimo, da lahko razliko predstavlja obračunana amortizacije, ki je bila evidentirana v stroških obdobja in še ni bila porabljena za nakup osnovnih sredstev. Predlagamo, da vzpostavite ustrezno analitično evidenco, na podlagi katere bo moč ugotoviti podlage za upoštevanje 71. člena pravilnika.

Leto 2016 a) Pregled večjih prometov Promet debet: 67.683,94 EUR;

razporeditev amortizacije v breme obveznosti za sredstva, prejeta v

upravljanje (več glej poglavje osnovnih sredstev). Promet kredit: 4.608,84 EUR; izdan zahtevek Mestni občini Maribor iz naslova izvedbe strojnih instalacij na objektu Kulturni inkubator na Koroški cesti 18.

2.3.17. Presežek prihodkov nad odhodki

Konto 985000 985100

Naziv konta PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI - JAVNA SLUŽBA PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI- TRŽNA DEJAVNOST PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

31.12.2015. Saldo v Saldo v breme dobro 36.008,78 12.430,11 48.438,89

31.10.2016. Saldo v Saldo v breme dobro 36.008,78 12.430,11 1.129 49.568

26


Zakonska določila glede uporabe presežka Zakon o zavodih v 48. členu določa naslednje: »presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi drugače določeno«. Zakon o računovodstvu v 19. členu določa naslednje: » presežek se razporeja v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe«. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor v 32. členu določa naslednje: »presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabiti le za opravljanje in razvoj dejavnosti, za katero je ustanovljen, ter za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme v sklopu javne infrastrukture«. O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog direktorja po predhodnem soglasju sveta zavoda. V letu 2015 in 2016 zavod ni evidentiral porabe presežka prihodkov nad odhodki.

2.3.18. Obračun davka od dohodka pravnih oseb

Zavod se uvršča med subjekte, ki so navedeni v 9. členu ZDDPO-2. Na podlagi prvega odstavka zavezanec ne plača davka po tem zakonu, če je v skladu s posebnim zakonom ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti in dejansko posluje skladno z namenom ustanovitve in delovanja. Ne glede na določila prvega odstavka plača zavezanec davek iz naslova opravljanja pridobitne dejavnosti. Po 27. členu ZDDPO-2 se pri določanju davčne osnove zavezanca iz 9. člena tega zakona prihodki iz opravljanja dejavnosti, ki ni pridobitna, ter dejanski ali sorazmerni stroški te dejavnosti izvzemajo iz davčne osnove. Pri razmejevanju pridobitnih in nepridobitnih dohodkov za namene obračuna DDPO je potrebno upoštevati veljavni Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Preverili smo spoštovanje določil tega Pravilnika. Ugotavljamo: •

Da je zavod v obračunu davka od dohodka izkazal prihodke v višini računovodsko ugotovljenih (zap. št. 1 davčnega obračuna).

Da so kot prihodki iz naslova nepridobitne dejavnosti uvrščeni vsi prihodki, razen tistih, ki se nanašajo na stroškovno mesto »Hostel«, kar je skladno s 3. členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti, ki v prvem odstavku šeste alineje določa, da med dohodke iz

27


opravljanja nepridobitne dejavnosti uvrščamo tudi sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov. •

Da so kot pridobitni prihodki izkazana sredstva iz naslova prodaje na stroškovnem mestu »Hostel«, kar je skladno z določili 4. člena pravilnika.

Da je zavod v obračunu davka od dohodka izkazal odhodke v višini računovodsko ugotovljenih (zap. št. 5 davčnega obračuna).

Pri obračunu DDPO so se vsi odhodki pripoznali kot odhodki od nepridobitne dejavnosti, razen odhodki na stroškovnem mestu »Hostel«.

Glede na način sestavljanja obračuna davka od dohodkov pravnih oseb je pravilnost izdelave obračuna potrebno presojati z vidika pripoznave odhodkov/stroškov na stroškovno mesto Hostel. O tem poročamo v posebnem poglavju.

28


2.4. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE 1.1. – 31.12. 20154

leto 2015 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

541.038

PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV

541.038

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA B) FINANČNI PRIHODKI C) DRUGI PRIHODKI Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

0 0 1.797 703 0 703

D) CELOTNI PRIHODKI

543.538

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

313.976

NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA

2.123

STROŠKI MATERIALA

48.864

STROŠKI STORITEV

262.989

F) STROŠKI DELA

215.006

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

155.279

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV

25.235

DRUGI STROŠKI DELA

34.492

G) AMORTIZACIJA

901

H) REZERVACIJE

0

J) DRUGI STROŠKI

23

K) FINANČNI ODHODKI

38

L) DRUGI ODHODKI

367

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI (885+886)

139

ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

0 139

N) CELOTNI ODHODKI

530.450

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

13.088

Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

4

0 13.088

Prilagojen izkaz prihodkov in odhodkov, brez nekaterih vrednosti postavk z ničelnim stanjem.

29


2.4.1. Prihodki od poslovanja

V letu 2015 je zavod evidentiral naslednje vrste prihodkov od poslovanja: Konto 760000 760030 760098 760099 760150 760170 760175 760185 760190 760195 760196 760250 760300 760350 760400 760430 763000 763001 763100 763902 764100

Naziv konta PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ. IN STORITEV- javna služba DONACIJE PRAVNIH OSEB RAZNI RABATI ZAOKROŽEVANJE - DDV PRIHODKI OD HOSTEL PEKARNA- NOČNINE PRIHODKI HOSTEL PEKARNA-HRANA, ODMORI PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- ŠANK PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- IZGUBLJEN KLJUČ PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- PRANJE IN SUŠENJE PERILA PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- DODATNE STORITVE PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- TURISTIČNA TAKSA, PRISTOJBINA PRIHODKI IZ PROR. MOM ZA PLAČE PRIHODKI IZ DRŽAVN. PROR. MK PRIHODKI IZ URAD ZA MLADINO PRIHODKI IZ PROR. - ZRSZ PRIHODKI IZ JAVNIH AGENCIJ PRIHODKI OD POSLOVANJA NENAMENSKE DONACIJE-PRAVNE OSEBE NENAMENSKE DONACIJE-FIZIČNE OSEBE DRUGI IZREDNI PRIHODKI UGODNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS DRUGI PRIHODKI PREVRED.PRIHODKI-LETNI PORAČUN DDV PREVREDNOTOVALNI RPIHODKI SKUPAJ

Prom. dobro 4.404,94 200,00 -485,14 0,01 111.730,70 1.697,70 4.493,02 32,78 11,48 1.639,82 2.298,63 368.736,83 15.000,00 12.896,00 14.380,97 4.000,00

skupaj

541.038 1.500,00 266,32 27,11 4,08 1.797 703,38 703 543.538,63

543.538

Vzorčno smo pregledali prihodke leta 2015. Presojali smo predvsem pravilnost računovodskega evidentiranja glede na vrsto in čas nastanka poslovnega dogodka. Pripoznavo prihodkov smo presojali z vidika izpolnitev pogojev za pripoznavo in sicer glede na pogoje: a) prenos pomembnih tveganj in koristi na kupca b) znesek prihodkov je mogoče zanesljivo izmeriti c) verjetno je, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v zavod d) stroške, ki so nastali v zvezi s poslom, je mogoče zanesljivo izmeriti. O pripoznanih prihodkih, ki so bili predmet revizije, poročamo v nadaljevanju.

Prihodki s strani Mestne občine Maribor - skupaj 383.736,83 EUR Mestna občina Maribor in zavod sta v juniju 2015 sklenila Pogodbo o financiranju rednih dejavnosti javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor za leto 2015. Glede na sklenjeno pogodbo občina financira naslednje skupine stroškov:

30


stroške dela zaposlenih.

Splošne materialne stroške zavoda.

Programske materialne stroške redne dejavnosti.

Stroške investicijskega vzdrževanja in nabavo opreme za delo zavoda.

Pregledali smo izdane zahtevke s prilogami. Ugotavljamo: •

Da so zahtevki za stroške dela in splošne materialne stroške zavoda izdani v pomembni meri na podlagi dejanskih stroškov zavoda. Pri zahtevkih za materialne stroške zavoda smo ugotovili, da se v zahtevku navaja tudi splošna dotacija 1000 EUR, kjer torej ne gre za izdajo zahtevka po dejanskih stroških.

Da so zahtevki za programske materialne stroške redne dejavnosti izstavljeni na podlagi podpisane pogodbe in ne izhajajo iz dejanskih stroškov. Zavod je sicer v postopku revidiranja dokazal nastanek stroškov po namenih in s tem namensko porabo sredstev.

Predlagamo: •

Da se vzpostavijo analitični konti v glavni knjigi glede na namen financiranja.

Da se tudi za financiranja programskih materialnih stroškov zahtevki dopolnijo z analitičnim seznamom nastalih stroškov.

Da se tudi vsi ostali zahtevki izdajajo izključno na podlagi nastalih stroškov zavoda.

Ustanovitelju dodatno predlagamo, da prouči potrebo/možnost po financiranju na podlagi zahtevkov, ki bodo izdani na podlagi dejanskih stroškov zavoda. Na ta način bi moral zavod že ob izdaji zahtevka dokazati namenskost financiranja. Praksa v nekaterih občinah je tudi takšna, da morajo zavodi predložiti natančno specifikacijo stroškov, iz katere so razvidni vsi podatki za ugotovitev obstoja, narave in namena stroška (seznam stroškov z navedbo dobavitelja, namena, ipd). 5

5

Nekateri financerji zahtevajo tudi predložitev kopij računov. Ocenjujemo sicer, da v veliki večini primerov ta zahteva po nepotrebnem poveča administriranje.

31


Prihodki od Hostel Pekarne – nočnine, skupaj 111.730,70 EUR Pregledali smo pripoznane prihodke iz naslova nočnin hostla. Ugotavljamo, da se prihodki pripoznani na podlagi izstavljenih računov. Cene zaračunanih nočnin so skladne s sprejetim cenikom zavoda.

2.4.2. Stroški blaga, materiala in storitev

Vzorčno smo pregledali stroške leta 2015. Presojali smo predvsem pravilnost računovodskega evidentiranja glede na vrsto in čas nastanka poslovnega dogodka. V nadaljevanju podajamo ugotovitve na osnovi opravljene revizije stroškov poslovanja v obdobju 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015. V letu 2015 ima zavod evidentirane naslednje vrste stroškov: Konto 466000 460000 460005 460010 460090 460091 460100 460101 461000 461001 461005 461020 461021 461030 461033 461100 461105 461130 461131 461160 461170 461190 461200 461220 461221 461240 461260 461295 461296 461311 461341 461401 461410 461500

Naziv konta NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA PISARNIŠKI MATERIAL TONERJI ČASOPISI, REVIJE, STROKOVNA LITERATURA DRUG POTROŠNI MATERIAL PROMOCIJSKI MATERIAL ELEKTRIČNA ENERGIJA PLIN, TOPLOTNA ENERGIJA STROŠKI MATERIALA POŠTNE STORITVE INTERNETNE STORITVE TELEFONSKE STORITVE STORITVE PREVOZOV-LETALSKI STORITEV PREVOZOV-CESTNI VODA IN KOMUNALNE STORITVE STROŠKI ČISTILNEGA MATERIALA KULTURNE STORITVE STORITVE NASTOPOV TUJIH UMETNIKOV STROŠKI AVTORSKIH POGODB STORITEV SAMOSTOJ. KULT. DELAVCEV STORITVE HOTELOV STORIT.OZVOČEVANJA,OSVETLJEV.IN DRUGE PODOBNE TEHNIČNE STORITVE DRUGE STORITVE ZA IZVEDBO PRIREDITEV TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV TEKOČE VZDRŽEV. RAČUNALNIŠKE OPREME TEKOČE VZDRŽEV. PROGRAMSKE OPREME TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI INTELEKTUALNE STORITVE, ZAv. PREMIJE.. PRISPEVEK ZA RTV NAJEMNINE ZA DRUGE OBJEKTE NAJEM DRUGE OPREME KILOMETRINE-SLUŽBENA POT V DRŽAVI DNEVNICE-SLUŽBENA POT V TUJINI PLAČILO STORITEV AJPES,UJP

Prom. breme 2.122,82 2.122,82 3.509,33 3.426,77 1.217,24 7.320,65 211,28 24.147,99 9.031,99 48.865,25 983,55 4.406,47 4.016,35 4.055,34 89,16 8.390,69 2.810,16 28.923,47 680,80 18.770,04 3.885,00 7.818,48 400,30 1.563,36 4.024,32 1.618,67 5.359,80 5.244,58 2.244,31 4.746,30 484,21 2.622,13 1.054,70 907,08 199,55 51,18

32


461501 461503 461550 461551 461556 461600 461601 461602 461700 461701 461703 461790 461800 461900 461901 461902 461903 461904 461906 461930 461941 461942 461943 461999 462 464000 464010 464200 464201 464202 464203 464204 464100 464160 464300 464301 464400 464501 464502 464550 464902 464990 465003 467010 468090 469020 469100

BANČNE STORITVE TURISTIČNA TAKSA STROŠKI PROVIZIJ REZERVACIJ ČLANARINE V DOMAČIH NEPROFITNIH INSTITUCIJAH DRUGE ČLANARINE IN TARIFE ZAVAROVALNE PREMIJE-OSEBE, ODGOVORNOST ZAVAROVALNE PREMIJE-ZGRADBE ZAVAROVALNE PREMIJE-OPREMA STROŠKI OGLAŠEVANJA STROŠKI PROPAG.IN REKLAME-PLAKATNE POVRŠINE, PANOJI STROŠKI PROPAG.IN REKLAME-OSTALO STROŠKI REPREZENTANCE STORITVE TISKA ŠTUDENTSKO DELO SVETOVALNE, RAČUNOVODSKE, REVIZIJSKE STORITVE STORITVE ODVETNIKOV,NOTARJEV,IPD. STORITVE RAČUNALNIŠKEGA OBLIKOVANJA IN PROGRAMIRANJA STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV ZDRAVSTVENE STORITVE STROŠKI VAROVANJA HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ STORITVE PRANJA STORITVE ČIŠČENJA STROŠKI DRUGIH STORITEV ZA DEJAVNOST STROŠKI STORITEV AMORTIZACIJA AMORTIZACIJA OSNOVNE PLAČE ZAPOSLENIH NADOMESTILA PLAČ ZAPOSLENIH PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ PRISPEVEK DELOD. ZA PIZ PRISPEVEK DELOD. ZA ZDRAV.ZAV. PRISPEVEK DELOD. ZA ZAPOSLOVANJE PRISPEVEK DELODA. ZA POŠKOD. PRI DEL. PRISPEVEK DELOD. ZA STARŠ. VARSTV. PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV REGRES ZA LETNI DOPUST ODPRAVNINE POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA STROŠKI OBVEZNEGA POKOJN. ZAVAR. PLAČILO ZDRAV. PAVŠALA - ŠTUDENTI,PODJEMNA,PROST. PRISPEVEK ZA PIZ 8,85% IN POŠK. 0,54% ZA AVTORSKE POGODBE STROŠKI SEMINARJEV IN SIMPOZIJ STROŠKI PROSTOVOLJCEV DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM DRUGI STROŠKI DELA NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA DRUGI STROŠKI DELA ODHODKI ZA ZAMUDNE OBRESTI FINANČNI ODHODKI DRUGI IZREDNI ODHODKI DRUGI ODHODKI PREVRED.ODHODKI-ODTUJITEV NEOPR.SRED.IN OPREDM.OS PREVRED.ODHODKI-LETNI PORAČUN DDV OSTALI PREVREDNOTOVALNI ODHODKI

1.662,20 151,19 5.358,47 386,88 2.369,08 443,63 1.561,68 3.414,38 2.504,50 652,10 1.875,00 798,84 5.396,28 10.186,06 4.989,94 3.420,45 8.851,62 438,14 1.015,58 36.374,51 12.309,02 6.911,42 6.325,13 30.242,46 262.988,56 901,00 901 131.602,52 23.677,46 155.279,98 13.813,16 10.229,13 174,48 862,57 155,70 25.235,04 4.686,06 15.612,28 7.443,08 4.016,29 421,15 560,86 1.341,67 187,62 139,84 82,45 34.491,30 22,83 22,83 37,38 37,38 367,75 367,75 96,93 42,28 139,21

33


Splošne ugotovitve na področju stroškov materiala in storitev. Ugotavljamo: •

da so stroški ustrezno evidentirani, na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin.

Stroški so pripoznani v pravilno časovno obdobje.

Stroški so pripoznani v višini, ki izhajajo iz knjigovodskih listin.

Stroške smo presojali tudi glede na vrsto dejavnosti, ki jih zavod opravlja in namenskost nastanka stroškov glede na dejavnost, kot je opredeljena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor. Nenamenske porabe ne ugotavljamo.

34


2.5. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA OBDOBJE 1.1. – 31.10. 20166

1.1. 2016 - 31.10. 2016 A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

484.126

760

Prihodki od prodaje proizvodov in storitev

484.126

762

B) Finančni prihodki

2.563

763

C) Drugi prihodki

59.060

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI

del 466

D) CELOTNI PRIHODKI

545.749

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

345.893

Nabavna vrednost prodanega materiala in blaga

637

460

Stroški materiala

51.612

461

Stroški storitev

293.644

F) STROŠKI DELA

195.324

del 464

Plače in nadomestila plač

149.521

del 464

Prispevki za socialno varnost delodajalcev

25.125

del 464

Drugi stroški dela

20.678

462

G) Amortizacija

2.481

463

H) Rezervacije

0

del 465

J) Drugi stroški

900

467

K) Finančni odhodki

0

468

L) Drugi odhodki

22

M) Prevrednotevalni poslovni odhodki

0

N) CELOTNI ODHODKI

del 80

6

0

544.620

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

1.129

P) PRESEŽEK ODHODKOV

0

Davek od dohodka pravnih oseb

Prilagojen izkaz prihodkov in odhodkov, brez nekaterih vrednosti postavk z ničelnim stanjem.

35


2.5.1. Prihodki od poslovanja

V letu 2016 je zavod evidentiral naslednje vrste prihodkov od poslovanja: Konto 760000 760030 760080 760098 760099 760100 760150 760170 760175 760195 760196 760250 760251 760252 760253 760300 760350 760400 760450

Naziv konta PRIHODKI OD PRODAJE PROIZ. IN STORITEV- javna služba DONACIJE PRAVNIH OSEB DRUGI PRIHODKI OD STORITEV RAZNI RABATI ZAOKROŽEVANJE - DDV PRIHODKI OD TRŽNE DEJAVNOSTI PRIHODKI OD HOSTEL PEKARNA- NOČNINE PRIHODKI HOSTEL PEKARNA-HRANA, ODMORI PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- ŠANK PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- DODATNE STORITVE PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- TURISTIČNA TAKSA, PRISTOJBINA PRIHODKI IZ PROR. MOM ZA PLAČE PRIHODKI IZ PROR.MOM ZA FUNKCINALNE STROŠKE PRIHODKI IZ PROR.MOM ZA PROJEKTE PRIHODKI IZ PROR.MOM JD PRIHODKI IZ DRŽAVN. PROR. MK PRIHODKI IZ URAD ZA MLADINO PRIHODKI IZ PROR. - ZRSZ PRIHODKI MOVIT

Prom. dobro 5.473,68 150 160 -122,95 -1,5 112,34 105.374,72 5.822,86 4.194,86 1.065,13 1.971,81 149.420,53 85.472,37 71.861,17 3.242,83 4.500,00 6.083,50 17.405,79 21.938,50

762999

PRIHODKI IZ PREJŠNJIH OBDOBIJ

2.563,26

763100 763902

DRUGI IZREDNI PRIHODKI UGODNOST ZAPOSLITVE ZA NEDOLOČEN ČAS

59.055,81 4,11

Skupaj

484.125,64 2.563,26

SKUPAJ

59.059,92 545.749

Vzorčno smo pregledali prihodke leta 2016. Presojali smo predvsem pravilnost računovodskega evidentiranja glede na vrsto in čas nastanka poslovnega dogodka. Pripoznavo prihodkov smo presojali z vidika izpolnitve pogojev za pripoznavo in sicer glede na pogoje: a) prenos pomembnih tveganj in koristi na kupca b) znesek prihodkov je mogoče zanesljivo izmeriti c) verjetno je, da bodo gospodarske koristi, povezane s poslom, pritekale v zavod d) stroške, ki so nastali v zvezi s poslom, je mogoče zanesljivo izmeriti. O pripoznanih prihodkih, ki so bili predmet revizije, poročamo v nadaljevanju.

Prihodki s strani Mestne občine Maribor iz naslova •

plač – 149.420,53 EUR,

funkcionalnih stroškov – 85.472,37 EUR in

projektov – 71.861,17 EUR

36


Mestna občina Maribor in zavod sta v juniju 2016 sklenila Pogodbo o financiranju rednih dejavnosti javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor za leto 2016. Glede na sklenjeno pogodbo Mestna občina Maribor financira naslednje skupine stroškov: •

Stroške dela zaposlenih.

Splošne materialne stroške zavoda.

Programske materialne stroške redne dejavnosti.

Stroške investicijskega vzdrževanja in nabavo opreme za delo zavoda.

Pregledali smo izdane zahtevke s prilogami. Ugotavljamo: •

Da so zahtevki za stroške dela in splošne materialne stroške zavoda izdani na podlagi dejanskih stroškov zavoda.

Da so zahtevki za programske materialne stroške redne dejavnosti izstavljeni na podlagi podpisane pogodbe in ne izhajajo iz dejanskih stroškov. Zavod je sicer v postopku revidiranja dokazal nastanek stroškov po namenih in s tem namensko porabo sredstev.

Predlagamo •

Da se tudi za financiranja programskih materialnih stroškov zahtevki dopolnijo z analitičnim seznamom nastalih stroškov.

Da se tudi vsi ostali zahtevki izdajajo izključno na podlagi nastalih stroškov zavoda.

Ustanovitelju dodatno predlagamo, da prouči potrebo/možnost po financiranju na podlagi zahtevkov, ki bodo izdani na podlagi dejanskih stroškov zavoda. Na ta način bi moral zavod že ob izdaji zahtevka dokazati namenskost financiranja. Praksa v nekaterih občinah je tudi takšna, da morajo zavodi predložiti natančno specifikacijo stroškov, iz katere so razvidni vsi podatki za ugotovitev obstoja, narave in namena stroška (seznam stroškov z navedbo dobavitelja, namena, ipd). 7

7

Nekateri financerji zahtevajo tudi predložitev kopij računov. Ocenjujemo sicer, da v veliki večini primerov ta zahteva po nepotrebnem poveča administriranje.

37


Pripoznava prihodkov v okviru poslovnega leta Zavod je zahtevek za programske materialne stroške redne dejavnosti izstavil v mesecu novembru za obdobje treh mesecev v višini 24.000 EUR. Zahtevek je izstavljen na podlagi pogodbe in ne na podlagi nastalih stroškov. V računovodskih izkazih za revidirano obdobje (1.1. – 30.10. 2016) so pripoznane aktivne časovne razmejitve in prihodki v višini 1/3 izstavljenega zahtevka po načelu razmejitve po časovnem sodilu. Takšna pripoznava nujno ne sledi načelu nastanka poslovnega dogodka. V kolikor bo tudi pri financiranju programskih materialnih stroškov uporabljeno načelo izdaje zahtevkov po načelu nastanka stroška (glej ugotovitve pri financiranju s strani Mestne občine Maribor), oblikovanje razmejitev ne bo več potrebno. Predlagamo, da tudi za medletno računovodsko poročanje vzpostavite način spremljanja poslovnih dogodkov, ki bo v največji možni meri sledil načelu nastanka poslovnega dogodka.

Prihodki od Hostel Pekarne – nočnine, skupaj 105.374,72 EUR Pregledali smo pripoznane prihodke iz naslova nočnin hostla. Ugotavljamo, da so prihodki pripoznani na podlagi izstavljenih računov. Cene zaračunanih nočnin so skladne s sprejetim cenikom zavoda.

2.5.2. Stroški blaga, materiala in storitev Konto Naziv konta 466000 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA 460000 PISARNIŠKI MATERIAL 460010 ČASOPISI, REVIJE, STROKOVNA LITERATURA 460090 DRUG POTROŠNI MATERIAL 460100 ELEKTRIČNA ENERGIJA 460101 PLIN, TOPLOTNA ENERGIJA STROŠKI MATERIALA 461000 POŠTNE STORITVE 461001 INTERNETNE STORITVE 461005 TELEFONSKE STORITVE 461020 STORITVE PREVOZOV-LETALSKI 461021 STORITEV PREVOZOV-CESTNI 461030 VODA IN KOMUNALNE STORITVE 461100 KULTURNE STORITVE 461130 STROŠKI AVTORSKIH POGODB 461131 STORITEV SAMOSTOJ. KULT. DELAVCEV 461160 STORITVE HOTELOV 461200 TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV 461220 TEKOČE VZDRŽEV. RAČUNALNIŠKE OPREME 461221 TEKOČE VZDRŽEV. PROGRAMSKE OPREME 461240 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME 461260 DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI 461296 PRISPEVEK ZA RTV 461311 NAJEMNINE ZA DRUGE OBJEKTE 461341 NAJEM DRUGE OPREME 461401 KILOMETRINE-SLUŽBENA POT V DRŽAVI

Prom. breme 636,91 636,91 4.165,96 947,61 21.426,34 17.921,37 7.150,47 51.611,75 1.178,70 4.247,37 3.557,39 4.528,10 1.373,22 8.720,76 12.539,06 12.308,20 2.531,00 7.126,99 35.991,86 3.311,31 2.067,27 4.281,74 9,02 423,64 762,6 2.032,01 1.822,31

38


461410 461420 461501 461503 461504 461550 461556 461600 461601 461602 461703 461790 461900 461901 461902 461903 461904 461906 461930 461941 461942 461943 461999

DNEVNICE-SLUŽBENA POT V TUJINI DRUGI IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA BANČNE STORITVE TURISTIČNA TAKSA STROŠKI PODJEMNIH POGODB STROŠKI PROVIZIJ REZERVACIJ DRUGE ČLANARINE IN TARIFE ZAVAROVALNE PREMIJE-OSEBE, ODGOVORNOST ZAVAROVALNE PREMIJE-ZGRADBE ZAVAROVALNE PREMIJE-OPREMA STROŠKI PROPAG.IN REKLAME-OSTALO STROŠKI REPREZENTANCE ŠTUDENTSKO DELO SVETOVALNE, RAČUNOVODSKE, REVIZIJSKE STORITVE STORITVE ODVETNIKOV,NOTARJEV,IPD. STORITVE RAČUNALNIŠKEGA OBLIKOVANJA IN PROGRAMIRANJA STROŠKI PREVAJALSKIH STORITEV ZDRAVSTVENE STORITVE STROŠKI VAROVANJA HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ STORITVE PRANJA STORITVE ČIŠČENJA STROŠKI DRUGIH STORITEV ZA DEJAVNOST STROŠKI STORITEV 462 AMORTIZACIJA

867,1 75,78 1.941,41 2,77 2.283,74 7.207,76 2.622,01 369,41 1.556,03 2.717,48 3.511,93 1.276,00 12.794,17 13.195,09 3.508,20 17.058,34 1.250,93 275,89 30.803,62 21.568,47 1.140,60 9.144,57 49.659,94

464000 OSNOVNE PLAČE ZAPOSLENIH 464010 NADOMESTILA PLAČ ZAPOSLENIH STROŠKI DELA 464200 PRISPEVEK DELOD. ZA PIZ 464201 PRISPEVEK DELOD. ZA ZDRAV.ZAV. 464202 PRISPEVEK DELOD. ZA ZAPOSLOVANJE 464203 PRISPEVEK DELODA. ZA POŠKOD. PRI DEL. 464204 PRISPEVEK DELOD. ZA STARŠ. VARSTV. 464230 PRISPEVKI PO PODJEMNIH POGODBAH PRISPEVKI ZA SOC. VARNOST DELODAJALCA 464100 REGRES ZA LETNI DOPUST 464300 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE 464301 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA 464400 STROŠKI OBVEZNEGA POKOJN. ZAVAR. 464460 STROŠKI PREVOZA V TUJINI 464502 PRISPEVEK ZA PIZ 8,85% IN POŠK. 0,54% ZA AVTORSKE POGODBE 464902 STROŠKI PROSTOVOLJCEV DRUGI STROŠKI DELA 465003 NADOMESTILO ZA UPORABO STAVBNEGA ZEMLJIŠČA 465090 OSTALI STROŠKI DRUGI STROŠKI 468090 DRUGI IZREDNI ODHODKI DRUGI ODHODKI

128.221,52 21.299,39

293.643,79 2.481,00 2.481,00

149.520,91 13.295,35 9.841,88 259,12 793,81 149,78 785,16 25.125,10 8.714,54 7.573,14 2.144,06 320,1 596 812,37 517,68 20.677,89 92,37 808,1 900,47 21,6 21,6

Splošne ugotovitve na področju stroškov materiala in storitev. Ugotavljamo: •

da so stroški ustrezno evidentirani, na podlagi verodostojnih knjigovodskih listin.

Stroški so pripoznani v pravilno časovno obdobje.

Stroški so pripoznani v višini, ki izhajajo iz knjigovodskih listin.

39


Stroške smo presojali tudi glede na vrsto dejavnosti, ki jih zavod opravlja in namenskost nastanka stroškov glede na dejavnost, kot je opredeljena v Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor. Nenamenske porabe ne ugotavljamo.

Ostale ugotovite na področju pripoznave stroškov Zavod je med stroški obdobja pripoznal tudi naslednje stroške: o

21.028,36 EUR, dobavitelj Zavod Mata, izvedba obrtniških del za sanacijo upravne stavbe.

o

44.17,69 EUR, dobavitelj Kričej, izvedba strojnih inštalacij.

o

1.400 EUR, dobavitelj Društvo aktiviraj se, ureditev jedilnice hostla.

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ opredeljuje: -

investicijsko vzdrževanje kot večja (občasna) popravila zaradi obnovitve ali ohranitve funkcionalnosti osnovnih sredstev, povezano z nastajanjem večjih stroškov v daljših obdobjih, in ga je treba načrtovati vnaprej; pri gradbenih objektih na primer pomenijo investicijska vzdrževalna dela izvedbo popravil, gradbenih, obrtniških in drugih del ter izboljšav, ki sledijo napredku tehnike in tehnologije, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta in tudi ne spreminjajo njegove zmogljivosti, velikosti, namembnosti in zunanjega videza;

-

tekoče vzdrževanje kot sprotno (redno) nego, zamenjavo manjših delov in popravila manjših vrednosti, da bi se preprečile večje okvare, stroški pa se obračunavajo sproti in v dejanski višini ter nastajajo praviloma vsako obračunsko obdobje (vsako poslovno leto).

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava v drugem odstavku 7. člena določa, da kasneje nastali stroški, povezani z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi, v primerjavi s prvotno ocenjenimi. V primeru podaljšanja dobe koristnosti se, za kasneje nastale stroške, povezane z opredmetenim osnovnim sredstvom, zmanjša popravek nabavne vrednosti. V kolikor stroški presegajo že obračunani popravek nabavne vrednosti, se za razliko poveča nabavna vrednost. V nabavno vrednost se med drugim ne vštevajo stroški preizkušanja delovanja sredstva. Slovenski računovodski standard 1 določa tudi naslednje:

40


V točki 1.15 določa, da stroški, ki nastanejo v zvezi z opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če povečujejo njegove prihodnje koristi v primerjavi s prvotno ocenjenimi.

v točki 1.16 določa, da so popravila ali vzdrževanje opredmetenih osnovnih sredstev namenjena (je namenjeno) obnavljanju ali ohranjanju prihodnjih gospodarskih koristi, ki se pričakujejo na podlagi prvotno ocenjene stopnje učinkovitosti sredstev. Navadno se pripoznajo kot stroški oziroma poslovni odhodki.

Pri pripoznavi poslovnih dogodkov pa je potrebno upoštevati tudi temeljne računovodske predpostavke in kakovostne značilnosti računovodenja in določila glede pripoznavanja gospodarskih kategorij v računovodskih izkazih, oboje opredeljeno v Uvodu k Slovenskim računovodskim standardom.

Menimo, da bi bilo potrebno nekatere pripoznane stroške pripoznati kot povečanje osnovnih sredstev. Predlagamo, da se vse pomembnejše pripoznane stroške dodatno presoja, v smislu, ali bi bilo potrebno namesto stroškov pripoznati novo nabavo osnovnih sredstev.

1.365,86 EUR, dobavitelj Marand, oprema in nakup licence za 1 leto; menimo, da bi bilo potrebno nabavo delno pripoznati kot opremo, delno kot razmejen strošek oz. neopredmeteno sredstvo. Nabava je bila v letu 2016 pripoznana kot strošek obdobja.

41


3 OBRAČUN PLAČ

3.1. Predmet in vzorec pregleda Predmet revizije je zajemal pregled obračuna plač za mesec december 2015 in mesec oktober 2016. Za namen pregleda in ugotavljanja pravilnosti obračuna plač smo pregledali obračune plač za 3 zaposlene.

Za izbrane zaposlene smo preverili določanje osnovne plače ter obračun prevoza na/iz dela in prehrane med delom. Pravilnost uvrstitve v plačni razred ter delovno mesto smo preverjali s podatki iz pogodb o zaposlitvi in aneksov. Prevedba ter pravilnost določitve količnikov ter dodatkov pred prevedbo ni bila revidirana.

3.2. Uporabljene zakonske podlage Preverili smo usklajenost delovanja z zakonskimi določili in notranjo regulativo, pri čemer smo upoštevali predvsem: •

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 107/09 - Odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10, 35/11 - ORZSPJS49a, 110/11 ZDIU12, 27/12 - Odl. US, 40/12 - ZUJF in 104/12 - ZIPRS1314, 46/13, 25/14 - ZFU in 50/14));

Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1 (Ur. l. RS, št. 21/13 in 78/13 - popr);

Zakon o interventnih ukrepih ZIU (Ur. l. RS, št. 94/10 in 110/11-ZDIU12, 43/12);

Zakon za uravnoteženje javnih financ ZUJF (Ur. l. RS, št. 40/12, 55/12 Skl.US: U-I-162/12-5, Up-626/12-5, 96/12-ZPIZ-2, 104/12-ZIPRS1314, 105/12, 25/13 Odl.US: U-I-186/12-34, 95/14);

Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti ZEPDSV (Uradni list RS, št. 40/06);

Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov ZPSDP (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98, 48/01);

Zakon o javnih financah - ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02 - ZDT-B, 56/02 ZJU, 127/06 - ZJZP, 14/07 - ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10 - ZUKN, 107/10, 11/11 - uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12, 14/13-popr. ter 101/13);

Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 22/99 in 30/02-ZJF-C, 114/06-ZUE);

Zakon o dohodnini ZDoh-2 (Ur. l. RS, št. 13/11 - uradno prečiščeno besedilo, 9/12 - odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 - ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 - odl. US, 96/13, 29/14 - odl. US in 50/14));

Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 63/07, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-Zzavar-E);

42


Uredbo o kriterijih za določitev položajnega dodatka za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 57/08, 85/10);

Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08, 113/09);

Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 69/08,73/08 in 6/11);

Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 14/09, 23/09, 48/09, 113/09, 25/10, 67/10, 105/10, 45/12, 24/13, 51/13, 12/14, 24/14, 52/14 in 59/14));

Uredbo o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence (Ur. l. RS, št. 53/08, 89/08 in 98/98-ZIUZGK, 94/10-ZIU);

Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Ur. l. RS, št. 142/04, 7/05, 60/05, 26/06 in 76/08);

Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/2006, 128/06, 37/07, 95/07, 112/07, 104/08, 123/08, 21/09, 61/09, 91/09, 3/10, 27/10, 45/10, 62/10, 88/10, 94/10-ZIU, 10/11, 45/11, 53/11, 86/11, 26/12, 41/12, 90/12 in 24/13, 75/13, 79/13, 108/13, 15/14 in 43/14);

Kolektivno pogodbo za javni sektor (Ur. l. RS, št. 57/08, 86/08, 3/09, 16/09, 23/09, 33/09, 48/09, 91/09, 31/10, 40/12, 46/13, 95/14);

Kolektivno pogodbo o skupni metodologiji za uvrščanje orientacijskih delovnih mest in nazivov v plačne razrede KPSM (Uradni list RS, št. 57/08);

Kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/1991-I in spremembe);

Aneks h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 60/08, 32/09, 83/10, 89/10, 40/12, 46/13),

3.3. Ugotovitve

Na podlagi opravljene notranje revizije podajamo naslednje ugotovitve:

43


Obračun plače ZSPJS ureja sistem plač zaposlenih, pravila za njihovo določanje, obračunavanje in izplačevanje ter pravila za določanje obsega sredstev za plače. V skladu z določili 5. člena ZSPJS je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: Uredba o enotni metodologiji) določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (v nadaljevanju: ZSPJS) izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.

Povračila v zvezi z delom

Regres za prehrano Regres za prehrano je urejen v 166. členu ZUJF-a ter v Aneksu h kolektivni pogodbi. Regres za prehrano je povračilo stroškov prehrane med delom in pripada zaposlenemu za dan prisotnosti na delu, pri čemer se kot dan prisotnosti šteje osem ur. Do regresa za prehrano je upravičen tudi zaposleni, ki dela več kot štiri in manj kot osem ur dnevno oziroma dela krajši delovni čas na podlagi zakona, to je predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, predpisov o zdravstvenem zavarovanju ali predpisov o starševskem dopustu.

Prevoz na/iz dela Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela je urejeno v 168., 169. in 170. členu ZUJF-a ter v Aneksu h kolektivni pogodbi. Javnemu uslužbencu pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela glede na razdaljo od kraja bivališča do delovnega mesta, če ta razdalja znaša več kot dva kilometra. Kraj, iz katerega se javni uslužbenec vozi na delo in z dela, je kraj bivališča oziroma kraj, iz katerega se javni uslužbenec dejansko vozi na delo in z dela, če je ta bližje delovnemu mestu. Stroški prevoza na delo in z dela se povrnejo v višini stroškov javnega prevoza. Če javni uslužbenec nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v višini 8% cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov. Pri preveritvi obračuna plač in povračil v zvezi z delom smo ugotovili naslednje pomanjkljivosti:

44


Dodatek za delovno dobo direktorice

V skladu s Pogodbo o zaposlitvi z direktorico zavoda z dne 2.2. 2015, podpisano med direktorico in predsednikom sveta zavoda, pripada direktorici dodatek za delovno dobo v višini 0,3 % od osnovne plače za vsako leto zaključne delovne dobe. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju določa, da se za dodatke, do katerih so upravičeni direktorji (tudi za dodatek za delovno dobo) uporablja Kolektivna pogodba za javni sektor. Le ta pa v 35. členu določa, da zaposlenemu pripada dodatek za delovno dobo v višini 0,33 % za vsako leto zaključene delovne dobe. Ugotavljamo, da je obračunan dodatek v višini 0,33 % za zaključeno leto delovne dobe, kar je v neskladju z obstoječo pogodbo o zaposlitvi. Plača je obračunana v skladu z obstoječo zakonodajo. Predlagamo, da se pogodba o zaposlitvi ustrezno uskladi. Dodatno predlagamo, da se preveri ustreznost uvrstitev plače direktorja v plačilni razred, kot je opredeljena v pogodbi o zaposlitvi in je bila obračunana.8

Pri preveritvi obračuna plač in povračil v zvezi z delom druge nepravilnosti niso bile ugotovljene.

8

Podlaga za uvrstitev zavod nima. Glede na Uredbo o plačah direktorjev so se lahko kriteriji za uvrstitev tudi spremenili.

45


4 PRODAJA BLAGA IN STORITEV NA TRGU - HOSTEL Zavod je v letu 2015 sestavil naslednji Izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti:

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN MATERIALA B) FINANČNI PRIHODKI C) DRUGI PRIHODKI Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI D) CELOTNI PRIHODKI E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV NABAVNA VREDNOST PRODANEGA MATERIALA IN BLAGA STROŠKI MATERIALA STROŠKI STORITEV F) STROŠKI DELA PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV DRUGI STROŠKI DELA G) AMORTIZACIJA H) REZERVACIJE J) DRUGI STROŠKI K) FINANČNI ODHODKI L) DRUGI ODHODKI M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI N) CELOTNI ODHODKI O) PRESEŽEK PRIHODKOV P) PRESEŽEK ODHODKOV Davek od dohodka pravnih oseb Presežek prihodkov obračunskega obdobja z upoštevanjem davka od dohodka

Prihodki in odhodki za izvajanje javne službe 419.134 419.134 0 0 1.789 440 0 440 421.363 225.697 0 33.345 192.352 182.806 136.378 22.192 24.236 689 0 23 38 2 112 0 112 409.367 11.996 0 0 11.996

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu 121.904 121.904 0 0 8 263 0 263 122.175 88.279 2.123 15.519 70.637 32.200 18.901 3.043 10.256 212 0 0 0 365 27 0 27 121.083 1.092 0 0 1.092

Zakonske določbe spremljanja po dejavnostih V 9. členu Zakona o računovodstvu je določeno, da morajo poslovne knjige in poročila zagotavljati ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz prodaje blaga in storitev na trgu. V skladu s 16. in 17. členom Zakona o računovodstvu mora zavod prihodke in odhodke izkazovati ločeno glede na vrsto dejavnosti (opravljanje javne službe, ustvarjanje prihodkov na trgu).

46


Pravilnik o sestavljanju letnih poročil v 23. členu zahteva, da določeni uporabniki enotnega kontnega načrta sestavijo izkaz prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, v katerem se ločeno prikažejo prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja od prodaje blaga in storitev na trgu. Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki, doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.

Prihodki in odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu se nanašajo skoraj izključno na stroškovno mesto Hostel. Pregledali smo podlage za izkazane prihodke in odhodke na trgu.

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu

Konto

Naziv konta

760150 PRIHODKI OD HOSTEL PEKARNA- NOČNINE

Promet leta 2015

760170 PRIHODKI HOSTEL PEKARNA-HRANA, ODMORI

1.697,70

760175 PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- ŠANK

4.493,02

760185 PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- IZGUBLJEN KLJUČ 760190 PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- PRANJE IN SUŠENJE PERILA

32,78 11,48

760195 PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- DODATNE STORITVE

1.639,82

760196 PRIHODKI HOSTEL PEKARNA- TURISTIČNA TAKSA, PRISTOJBINA

2.298,63

PRIHIODKI OD POSLOVANJA 763100 DRUGI IZREDNI PRIHODKI

121.904,13 8,40

DRUGI PRIHODKI 764100 PREVRED.PRIHODKI-LETNI PORAČUN DDV

8,40 262,86

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI SKUPAJ

skupaj

111.730,70

262,86 122.175,39

122.175,39

O pripoznavi prihodkov hostla poročamo že v poglavju prihodkov. Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu Konto

Naziv konta

466000 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA BLAGA

Promet leta 2015

NABAVNA VREDNOST PRODAN. BLAGA

2.122,82

460000 PISARNIŠKI MATERIAL

508,28

460005 TONERJI

523,13

460010 ČASOPISI, REVIJE, STROKOVNA LITERATURA

skupaj

2.122,82

-2,06

460090 DRUG POTROŠNI MATERIAL

2.071,44

460100 ELEKTRIČNA ENERGIJA

9.264,72

460101 PLIN, TOPLOTNA ENERGIJA

3.154,09

47


STROŠKI MATERIALA 461001 INTERNETNE STORITVE 461005 TELEFONSKE STORITVE

15.519,60 1.575,04 509,13

461030 VODA IN KOMUNALNE STORITVE

3.472,33

461033 STROŠKI ČISTILNEGA MATERIALA

2.151,31

461100 KULTURNE STORITVE

1.130,00

461130 STROŠKI AVTORSKIH POGODB 461160 STORITVE HOTELOV 461220 TEKOČE VZDRŽEV. RAČUNALNIŠKE OPREME 461221 TEKOČE VZDRŽEV. PROGRAMSKE OPREME

569,48 1.403,00 248,36 573,69

461240 TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME

1.728,99

461295 INTELEKTUALNE STORITVE, ZAv. PREMIJE..

2.257,47

461296 PRISPEVEK ZA RTV

484,21

461341 NAJEM DRUGE OPREME

482,44

461410 DNEVNICE-SLUŽBENA POT V TUJINI 461501 BANČNE STORITVE 461503 TURISTIČNA TAKSA

140,86 1.593,95 10,16

461550 STROŠKI PROVIZIJ REZERVACIJ

5.358,47

461556 DRUGE ČLANARINE IN TARIFE

1.971,54

461700 STROŠKI OGLAŠEVANJA

387,00

461790 STROŠKI REPREZENTANCE

11,40

461900 ŠTUDENTSKO DELO

2.368,71

461930 STROŠKI VAROVANJA

20.143,23

461941 HRANA, STORITVE MENZ IN RESTAVRACIJ

7.841,17

461942 STORITVE PRANJA

6.911,42

461943 STORITVE ČIŠČENJA

5.188,16

461999 STROŠKI DRUGIH STORITEV ZA DEJAVNOST

2.125,53

STROŠKI STORITEV 462001 AMORTIZ.NEOPREDM.SRED.IN OPRED.OS V UPRAVLJANJU -TRG

70.637,05 211,65

AMORTIZACIJA

211,65

464000 OSNOVNE PLAČE ZAPOSLENIH

16.893,36

464010 NADOMESTILA PLAČ ZAPOSLENIH

2.007,91

PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ

18.901,27

464200 PRISPEVEK DELOD. ZA PIZ

1.672,70

464201 PRISPEVEK DELOD. ZA ZDRAV.ZAV.

1.239,90

464202 PRISPEVEK DELOD. ZA ZAPOSLOVANJE

11,32

464203 PRISPEVEK DELODA. ZA POŠKOD. PRI DEL.

100,23

464204 PRISPEVEK DELOD. ZA STARŠ. VARSTV.

18,93

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 464100 REGRES ZA LETNI DOPUST 464160 ODPRAVNINE

3.043,08 484,40 8.612,28

464300 POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE

765,48

464301 POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA

26,49

464400 STROŠKI OBVEZNEGA POKOJN. ZAVAR.

48,22

464501 PLAČILO ZDRAV. PAVŠALA - ŠTUDENTI,PODJEMNA,PROST.

318,64

DRUGI STROŠKI DELA 468090 DRUGI IZREDNI ODHODKI

10.255,51 365,64

DRUGI ODHODKI 469100 PREVRED.ODHODKI-LETNI PORAČUN DDV PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

365,64 27,05 27,05

48


Pregledali smo pripoznane stroške na stroškovnem mestu hostel in skladnost pripoznave glede na sprejeta sodila. Presojali smo tudi popolnost pripoznave stroškov glede na vrsto dejavnosti in ostale stroške zavoda.

Splošna ugotovitev Zavod uporablja naslednja sodila za evidentiranja stroškov na stroškovno mesto Hostel: Direktni stroški; stroški se evidentirajo glede na stroškovno mesto po načelu povzročitelja stroška. Stroški, evidentirani po ključu 1: stroški električne energije, ogrevanja, vode in komunalnih storitev se evidentirajo s sprejetim sodilom na stroškovno mesto MKC, Pekarna – pritličje in Hostel, kar je razvidno iz tabele: Strošek

MKC (0001)

Pekarna-pritličje (0035)

Hostel (0034)

Elektrika

30

20

50

Ogrevanje

30

20

50

Voda in komunala

30

20

50

Stroški evidentirani po ključu 2: stroški telekomunikacij, odvoza smeti, varovanja in čistilnega materiala se evidentirajo s sprejetim sodilom na stroškovni mesti MKC in Hostel. Strošek

MKC (0001)

Hostel (0034)

Telemach

50

50

Snaga

50

50

Varovanje

40

60

Čistilni material

30

70

Ključi za delitev 9 so bili sprejeti na korenspodenčni seji sveta zavoda v oktobru leta 2013. Ugotavljamo, da so stroški na stroškovno mesto Hostel pripoznani v skladu s sprejetimi sodili.

Ostale ugotovitve

Ocenjujemo, da med stroški iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu niso zajeti vsi stroški. Manjkajo nekateri stroški, ki bi jih bilo potrebno razporediti po sodilih – ključih, ki niso oblikovani. Taki stroški so npr.:

9

o

Zavarovalne premije za odgovornost, zgradbe in opremo.

o

Računovodske storitve.

V zapisniku imenovane kot delilnike ključev za delitev stroškov v Upravni zgradbi KC Pekarna.

49


o

Stroški plač za osebe, ki delajo delno tudi za Hostel (vodstvo zavoda, ipd.).

Med stroški iz naslova prodaje blaga in storitev manjkajo tudi stroški plač zaposlenih, ki so sicer financirani s strani Mestne občine Maribor, delajo pa na področju Hostla (plača vodje Hostla). Med stroški Hostla je evidentiran tudi strošek odpravnine iz poslovnih razlogov zaradi odpovedi pogodbe računovodkinji. V višini 7000 EUR je strošek evidentiran na splošno stroškovno mesto zavoda, v višini 8612 EUR pa na stroškovno mesto Hostel. To bi pomenilo, da je 55 % delovnega časa računovodkinja delala za Hostel, čeprav na tem stroškovnem mestu stroški računovodstva niso pripoznani. Uporabljena sodila za razporeditev posrednih stroškov niso oblikovana na podlagi stroškovnih načel računovodstva oz. se o tem nismo uspeli prepričati. Sprejeta sodila namreč ne vsebujejo podlag za presojo ustreznosti sodil. Sodila je potrebno oblikovati na način, da sledijo načelu, da se stroški evidentirajo tam, kjer nastajajo. To pomeni, da je potrebno sodila oblikovati tako, da v čim večji meri sledijo pravilom povzročitelja stroška (npr.: ogrevanje glede na kvadraturo, varovanje z upoštevanjem potreb uporabnikov, ipd.).

Predlogi: Predlagamo, da sprejmete nova sodila za delitev splošnih stroškov. Sodila naj vsebujejo tudi podlage za presojo ustreznosti. Ponovno je potrebno pregledati vse pripoznane stroške zavoda in jih smiselno ločiti na posredne in neposredne stroške. Posredni se nato razporejajo glede na sprejeta sodila. Predlagamo, da ustanovitelj opredeli dopustnost/možnost sofinanciranja dejavnosti na trgu.

Ne glede na sprejete odločitve na področju sodila za delitev splošnih stroškov in opredelitev možnosti sofinanciranja s strani Mestne občine Maribor pa menimo, da bi bilo potrebno v letnem poročilu v bodoče razkriti tudi uspešnost poslovanja hostla, brez vplivov javnega financiranja.

50


5 ODLOK O USTANOVITVI Mestni svet Mestne občne Maribor je dne 2. julija 2012 sprejel Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor (v nadaljevanju odlok o ustanovitvi). Odlok o ustanovitvi smo prebrali in preverili njegovo spoštovanje v delu o katerem poročamo v tem poročilu. Na podlagi opravljene revizije podajamo zaključke v nadaljevanju.

Dejavnost zavoda 4 poglavje Odloka o ustanovitvi opredeljuje dejavnost zavoda, ki jo loči na dejavnost zavoda na področju kulture, mladinski sektor, KC Pekarna, ter tudi opredeljuje ločevanje javne službe in tržne dejavnosti. Presojali smo obseg opravljanja dejavnosti, tako s pomočjo pregleda pripoznanih stroškov, kot s pomočjo pregleda pripoznave prihodkov. Ugotavljamo, da se izvajajo dejavnosti v skladu z določili odloka.

Opravljanje tržne dejavnosti Odlok o ustanovitvi v 11. členu opredeljuje ločevanje javne službe in tržne dejavnosti. Tako lahko zavod v okviru tržne dejavnosti izvaja tudi gostinsko dejavnost, nastanitvene programe v mladinskem hotelu, statut pa zavodu omogoča tudi izvajanje drugih tržnih dejavnosti, ki dopolnjujejo osnovne dejavnosti zavoda. 11. člen Odloka o ustanovitvi določa tudi : » Zavod zagotavlja jasno in primerno ločevanje dejavnosti javne službe in tržnih dejavnosti, vključno z ločevanjem računovodskih izkazov. Prihodke in odhodke tržne dejavnosti zavod vodi ločeno od preostalega dela poslovanja zavoda. Računovodski izkazi zavoda morajo vsebovati podrobna ločena poročila o virih in zneskih vseh prihodkov in odhodkov, ki izhajajo iz opravljanja dejavnosti javne službe in tržne dejavnosti«.

Glede ločevanja dejavnosti, povezane z določili Odloka o ustanoviti ugotavljamo, da je zavod sicer zagotovil ločeno spremljanje dejavnosti javne službe in tržnih dejavnosti, vendar so splošni stroški razporejeni po sprejetih sodilih, za katere ocenjujemo, da niso oblikovana po splošno veljavnih stroškovnih načelih oz. se o tem nismo uspeli prepričati. Prav tako ugotavljamo, da med stroški tržne dejavnosti niso pripoznani nekateri stroški, ki bi morali biti (npr. stroški plač za vodjo hostla, stroški objekta, ipd.), ker so financirani s strani ustanovitelja. Ob tem dodajamo, da so bila sodila sprejeta s strani sveta zavoda. Menimo tudi, da bi morala občina natančneje opredeliti naravo financiranja v delu, kjer morebiti financira tudi tržno dejavnost. V tem delu je potrebno s strani ustanovitelja izkazati javni interes.

51


6 ZAKLJUČEK Notranjo revizijo pravilnosti poslovanja javnega zavoda smo opravili za leto 2015 in 201610. V notranji reviziji smo presojali predvsem področja ločenega izvajanja javne službe in tržne dejavnosti, obračun amortizacije, poslovanje Hostla Pekarna in upoštevanje določil Odloka o ustanovitvi.

Splošna ocena Na splošno ocenjujemo, da je sistem računovodskega poročanja ustrezno vzpostavljen in organiziran ter nudi ustrezne informacije za poslovanje. Poslovni dogodki so evidentirani na podlagi verodostojnih listin, sestavine Bilance stanja in Izkaza prihodkov in odhodkov11 so pripoznane v skladu z računovodskimi pravili. Nenamenske porabe sredstev ne ugotavljamo. Opozarjamo na morebitne posledice uporabe drugačnih sodil od trenutno sprejetih.

Ločeno izvajanje javne službe in tržne dejavnosti – poslovanje Hostla Pekarna Zavod je vzpostavil sistem ločenega spremljanja javne službe in tržne dejavnosti. Praktično vsa tržna dejavnost se nanaša na poslovanje Hostla Pekarna. Ugotavljamo, da so neposredni prihodki in stroški ustrezno pripoznani po dejavnostih. Pri posrednih stroških pa ugotavljamo, da so sicer pri pripoznavi stroškov upoštevana sodila, ki jih je sprejel svet zavoda leta 2013, ob tem pa ugotavljamo, da sodila niso sprejeta na podlagi stroškovnih načel.

Obračun amortizacije Zavod je v letu 2015 praktično celotno amortizacijo izkazal v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, in torej ne v stroških obdobja. Zavod je pomemben del prihodkov ustvaril na področju dejavnosti hostla, kar lahko uvrstimo med prihodke iz naslova prodaje na trgu. Praviloma se obračunana amortizacija iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu, po stališčih strokovne javnosti, evidentira v stroških obdobja. Zavod drugačen način pripoznave amortizacije utemeljuje s pojasnilom, da v ceni nočitve v hostlu amortizacija ni zajeta, ker gre za dejavnost drugačnega pomena in cena storitev ne vključuje amortizacije.

10

V letu 2016 smo opravili revizijo za obdobje 1.1. – 30.10. 2016

11

razen na področjih, kjer to izhaja iz revizijskega poročila

52


Ustanovitelju predlagamo, da poda zavodu usmeritve glede razporeditve obračunane amortizacije.

Upoštevanje določil Odloka o ustanovitvi Določila Odloka o ustanoviti javnega zavoda Mladinski kulturni center Maribor so v pomembni meri spoštovana, določene pomanjkljivosti ugotavljamo na področju ločenega spremljanja javne službe in tržne dejavnosti, kar izhaja iz sprejetih sodil s strani sveta zavoda leta 2013.

Za sodelovanje pri revizijskih postopkih, pripravi potrebne dokumentacije in pojasnil se zahvaljujemo zaposlenim v MKC Maribor in Mestni Občini Maribor.

Vid Plohl, državni notranji revizor

53

Profile for MKC Maribor

Končno poročilo notranje revizije  

Končno poročilo o opravljeni notranji reviziji javnega zavoda MKC Maribor za leti 2015 in 2016.

Končno poročilo notranje revizije  

Končno poročilo o opravljeni notranji reviziji javnega zavoda MKC Maribor za leti 2015 in 2016.

Advertisement