Page 1

______________________________________________

Baptisten gemeente Amsterdam

Bijeenkomsten op zondag 10.00 uur.

“De Brug� Aakstraat 3, Amsterdam-Noord.

Februari / maart 2010 Nr. 31

Gezegend en gezonden. 1


ATTENT! Beste allemaal, Uit de Bijbel vandaag de woorden van de Heer: ‘Voordat zij Mij roepen, zal Ik hun al antwoord geven. Terwijl zij nog tegen Mij praten over wat zij nodig hebben, zal Ik al beginnen hun gebeden te verhoren! (Jesaja 65 :24 Het Boek) Terwijl de Heer Jezus op aarde was, zei Hij een keer tegen zijn discipelen: “Indien je een geloof had zo groot als een mosterdzaadje……niets zou je onmogelijk zijn!” Daar moesten ze het maar mee doen. Heb geloof in God! Dit gold ook voor het volk Israël omstreeks 1200 jaar vóór Christus. Na de uittocht uit Egypte leidde de hand van God hen naar een nieuw land. Kanaän, het Beloofde Land. Dit ging niet zonder strijd. Niet zonder tegenstand. En ook niet zonder voorwaarden. God wilde dat het volk Hem zou erkennen, dienen en liefhebben in het land dat zij van Hem ontvingen. Vanuit hun ongehoorzaamheid echter, leerden zij uiteindelijk roepen tot God! Weet u, aan het adres van Gods volk klinkt altijd weer “Ik ben de Heer, uw God” (Richteren 6:10) Er is er slechts Eén. Onze bezittingen kunnen spreken van onze maatschappelijke welstand. Onze daden openbaren dikwijls wat we als kind hebben geleerd van onze ouders en anderen. Ons geloof laat zien wat we samen mét God hebben beleefd! Het allerbelangrijkste hierin is wel, de wijze waarop God ons mensen tegemoet is getreden. Daar was het begin…. Misschien zagen we als kind reeds iets van God of kwam de eerste ontmoeting op wat latere leeftijd. Hoe dan ook…als God roept, roept hij ieder bij naam! Zo bijvoorbeeld ook Gideon. “De Heer is met je, jij dappere held!” (Richteren 6) Gideon kon het niet geloven. Wij zouden ons wellicht gevleid voelen. God spreekt niet altijd op dezelfde wijze. Hoewel God ons allen roept, zoekt Hij soms mannen en vrouwen van een bijzonder gehalte. Het volk Israël was in nood! God had zijn antwoord - in Gideon - reeds klaar. Israël is ook nu in nood. Zou God ons leven als een antwoord kunnen gebruiken? Deze weken werden in Amsterdam de namen opgelezen van hen die omkwamen door de Holocaust. Vele nakomelingen en anderen gingen 2


op weg naar hun vaderland en nog steeds keren velen terug naar het Beloofde Land. Zo zien wij de tekenen der tijden, waarop we als gelovigen moeten letten. Te midden van velen in IsraĂŤl die vandaag zijn aangewezen op de gaarkeukens en het maatschappelijk wellicht elders beter hadden, leeft de hoop en verwachting dat de Heer uitkomst zal geven. Wat er ook staat te gebeuren, in die uitkomst zal de Heer voorzien! Op 21 februari a.s. zal Kiana Ly , dochter van Odia en Denny Peneux in de gemeente aan de Heer worden opgedragen. Bid voor dit gezin opdat het door de Heer gezegend wordt. GraciĂŤlla Deerveld liep al een tijd rond met hetgeen de Heer in haar hart legde. Zondagmiddag ging de telefoon en heeft zij de doop aangevraagd. Op 21 maart hopen wij van haar doop getuige te zijn. Haar zoon Danni (8 jaar) zal dan aan de Heer en de gemeente worden voorgesteld. Laten we bidden voor moeder en zoon. Zr B. Langius mocht het E.D. Dekkerhuis verlaten en is weer in haar eigen woning. Het gaat nog moeilijk en ze heeft veel pijn. Tenslotte het verzoek om te bidden voor onderstaande zieken, verdriet hebbenden, aansterkenden en ouderen in de gemeente, waarvan sommigen verstoken zijn van de samenkomsten: br. C. de Graaf, zr. G Hartog-Metz, zr.G. Kok-Klijnsma, zr. A. van Komen, zr.I. Leyenaar, br. en zr. H. Kremer, fam.Peneux, zr.K. Smid, zr. Alie van der Veen, zr. Wiersma-Poutsma zr. G. Visser-Hartholt. Bid, als uw hart is beladen. - Bid als uw ziel is leeg en kil, Bid, laat de Meester u raden. - Hij leidt u en maakt u stil. Met hartelijke groeten en zegenbede, mede namens mijn vrouw, C. Helderop

3


Van het Secretariaat: Vandaag, 31 januari, de laatste zondag van deze maand en dus hoog nodig tijd om de leden en vrienden bij te praten. Bij te praten over de achter ons liggende maanden, maar ook om vooruit te zien, naar hetgeen de Heer ons brengt. Terug blikkend: De zusters van Zusterhulp hadden een prachtige Kerstviering voor de ouderen georganiseerd op 19 december. Ruim 40 gasten waren daarbij aanwezig. Ondanks het barre winterweer. Een goede en gezegende Kerstviering op de 1ste Kerstdag. Ds. Helderop bepaalde ons bij de geboorte van de Here Jezus. Dick Vermeulen begeleidde de samenzang. De broeders Steven en David begeleiden enkele mooie liederen met de gitaar. Monique had een mooi kerstverhaal voor de kinderen. En ook de kinderen gaven hun bijdrage. Afgesloten met een goed verzorgde lunch. Verder mochten in de achterliggende zondagen ds. Boerrigter, ds. Helderop, ds Nieman, ds. Quispel en ondergetekende voorgaan. En ondanks het slechte winterweer waren de Erediensten redelijk bezocht. Verheugend nieuws: U heeft het al kunnen lezen onder het kopje “Attent” van ds. Helderop. Zr. Graciëlla heeft gevraagd om te mogen worden gedoopt. De broeders Bongers en Helderop hebben een goed en gezegend gesprek met haar gehad. De Doopdienst zal op 21 maart a.s. zijn. Ook hopen wij dan haar zoon Danni op te dragen aan de Heer. Maar op 21 februari is er ook een bijzondere dienst: Dan willen wij Kiana Ly, dochter van Odia en Dennis Peneux opdragen aan de Heer. Wij zijn de Heer der Gemeente hier voor dankbaar. Koffiedrinken: Ik moet u mijn excuses aanbieden over het Koffiedrinken. In het laatste nummer van het Gemeentenieuws stond vermeld, dat er op zondag 31 januari koffie na de dienst was. Die was er niet. In principe is er de tweede en vierde zondag van de maand, na de dienst koffiedrinken. De 24ste januari is er echter wel koffie drinken geweest. 4


Dus voor alle duidelijkheid: koffiedrinken op de tweede en vierde zondag van de maand. Voortgang Weerenkapel: Hoewel er nog niks definitief besloten is, toch wat nieuws: De Weerenkapel is inmiddels verbouwd en aangepast voor gebruik door de PC (Uitvaartvereniging) Wij hebben foto’s ontvangen van hoe het geworden is. Deze zullen wij in de achterzaal ophangen. (Ook worden zij op de Jaarvergadering via Power Point presentatie getoond). In februari zal de Bouwcommissie samen met leden van de UBS en de heer Monden de Weerenkapel bezoeken en daarna onze opmerkingen en wensen bespreken met het Stadsdeel. Wij houden u op de hoogte! Ons gebouw de “De Brug”: In de afgelopen week (24 - 30 januari) werden wij geconfronteerd met ernstige en zware problemen aan de verwarmingsinstallatie. Vitale onderdelen van de Cv-ketel moesten vervangen worden evenals de temperatuurregeling. Ook was er een elektrastoring. Wij hopen dat de problemen nu opgelost zijn en de installatie het nog ruim een jaar wil uithouden. Vergaderingen: Er zijn twee gemeentevergaderingen in de komende tijd: Op 9 februari om 20.00 uur in de “De Brug”. Op deze vergadering worden de nieuwe (concept) Statuten en Huishoudelijk Reglement alsmede onze Identiteit als Baptistengemeente besproken. De leden en vrienden hebben inmiddels de betreffende stukken ontvangen. En op dinsdag 30 maart vindt de Jaarvergadering plaats. Deze begint om 20.00 uur in de “De Brug” Op deze vergadering worden onder meer de jaarstukken van het secretariaat en de penningmeester, evenals de begroting voor 2010 besproken. De betreffende stukken worden u toegestuurd.

5


Bijbelstudie & Gebedsavonden: Iedere 1ste en 3de woensdagavond van de maand zijn er Bijbelstudies. Deze worden geleid door ds. Helderop en br. Bongers. De studies worden ondersteund en duidelijk gemaakt door Power Point oftewel diapresentatie. Van harte bevelen wij deze avonden bij u aan! Het moet toch geweldig zijn om je te mogen verrijken in de kennis van Gods Woord en bovenal wat de Visie van de Heer is. Wanneer er geen Bijbelstudie is, dus op de overige woensdagavonden (de 2de, 4de en soms 5de woensdagavond ) is er gelegenheid om met elkaar te bidden. We kunnen dan elkaars noden en die van de gemeente kenbaar maken. Met elkaar praten en samen bidden. Alle avonden beginnen om 20.00 uur. Overige activiteiten: In de maand februari is er in Haarlem een avond voor gemeente Opbouwwerk. Zie ook de poster achter in de kerk. Verdere informatie bij de secretaris. Ook verwijs ik u naar de overige posters die in de entree hangen: Vakantiekampen voor de Jeugd, Vakantie voor moeder en kind (éénouder gezinnen ) Reünie van de NBJB-kampen. Tot besluit: Wij zijn de Heer der Gemeente dankbaar voor de ontvangen zegeningen in de afgelopen tijd. Natuurlijk, problemen zullen er altijd zijn - niets menselijks is ons vreemd - maar laten wij boven alles proberen te leven en te doen zoals de Heer ons zelf aangeeft: Vergeeft elkaar zo als de Heer onze zonden vergeven heeft. Wij zijn gereinigd door Zijn bloed. Hij heeft zijn leven gegeven voor ons. Daardoor mogen wij van onze Heer getuigen. Een ieder: Gods zegen, met hartelijke groet, Hayo van der Veen jr., secretaris.

6


Vanuit de Unie Missionaire dagen Op zaterdag 27 februari en zaterdag 6 maart worden er vanuit de Unie regionale dagen gehouden met het thema ‘Gemeente van binnen naar buiten’. De dagen duren van 10.00 tot 15.30 uur en vinden in acht regio’s plaats. De missionaire dagen zijn bedoeld voor voorgangers, raadsleden, missionaire, diaconale en evangelisatiewerkgroepen en ieder ander die in missionair gemeente-zijn geïnteresseerd is. Uniezendingsdag: De kracht van partnerschap. ‘De kracht van partnerschap.’ Dat is het thema van de Uniezendingsdag die op zaterdag 20 maart wordt gehouden in Arnhem. Loeki van der Laan van de baptistengemeente Ede ‘Op Doortocht’, is docent missionair werk aan de Christelijke Hogeschool Ede en zal een lezing geven over dit thema. Daarnaast zijn er vier inspirerende workshops met als onderwerpen: Hoe krijg je zending in het hart van de gemeente, Partnerschap in het zendingswerk, Wat betekent een uitzending psychisch voor een zendeling en Hoe leg ik contacten met andere gemeenten binnen Europa. De dag duurt van 10.30 tot 15.30 uur en is gratis toegankelijk. Er is kinderopvang. Meer informatie en opgave: www.baptisten.nl. Ontmoetingsdag voor vrouwen Op 17 april willen baptistenvrouwen elkaar begroeten op een landelijke ontmoetingsdag met als thema ‘Kiezen voor verbinding’. De dag wordt gepresenteerd door Carla van der Weelie. Sprekers zijn Anne Westerduin en Ada Hollander. Andere ingrediënten van de dag zijn zang en muziek en diverse workshops. De ontmoetingsdag vindt plaats in de Bethelkerk in Barneveld. De toegangsprijs bedraagt 15 euro. Meer informatie: www.baptisten.nl (onder taakveld Vrouwenwerk). Moeder-kindkamp Het taakveld Vrouwenwerk en het taakveld Jeugdwerk organiseren deze zomer voor het eerst een ‘moeder-kindkamp’ op de Strubben in Schoonloo, bestemd voor alleenstaande moeders met hun kinderen, die 7


het moeder-kindkamp vijftig euro, ongeacht het aantal kinderen dat mee komt. Elke moeder krijgt een slaapkamer in het kamphuis en zal een week lang genieten van de natuur en tot rust komen. De kinderen verblijven in het kamphuis daarnaast, met een eigen team van leiders. Kinderen en moeders beleven beide hun eigen vakantieweek, maar zullen ook momenten samen delen. Het kamp heeft een christelijke grondslag. Meer informatie: www.nbjb.nl. Data Unie-activiteiten Missionaire dagen Regionale missionaire dagen Uniezendingsdag Landelijke ontmoetingsdag vrouwen Afscheidsweekend en reĂźnie NBJB Voorjaars-AV Diverse zomerkampen NBJB

27 februari en 6 maart 5-6 maart 20 maart 17 april 14-16 mei 28-29 mei 17-31 juli

Impressie Algemene Vergadering in Arnhem-Zuid Vrijdag 27 november werd de Najaars-Algemene Vergadering gehouden in het pas geopende nieuwe gebouw van de baptistengemeente Arnhem-Zuid. Met 150 afgevaardigden en 31 aangemelde gasten was de AV goed bezocht. De bespreking van het voorstel rond een gezamenlijke hbo-deeltijdopleiding theologie met de Azusa Theologische Hogeschool nam een groot deel van de vergadering in beslag. Veel afgevaardigden spraken namens hun gemeente sympathie uit voor het voorstel, maar benadrukten dat er nog te veel onzekerheden waren om nu een definitieve beslissing te kunnen nemen. Punten van zorg of vragen die bij de gemeenten leefden, waren onder meer het tempo van de onderhandelingen, de bestuurlijke gelijkwaardigheid van het partnerschap, de financiĂŤle en organisatorische consequenties, de bestaande samenwerking met de Evangelische Theologische Hogeschool in Ede, en het behoud van de eigen identiteit. Aan de lange discussie en de vele vragen kwam na de avondmaaltijd een constructief eind door een motie van Arnhem-Zuid, die met grote meerderheid werd aangenomen. De conclusie is dat het Seminarium zijn onderhandelingen met Azusa zonder vertraging voortzet en ernaar streeft per 1 september volgend jaar met de nieuwe

8


opleiding van start te gaan. Wel bedongen de vertegenwoordigde gemeenten daarbij dat binnen enkele maanden een verder uitgewerkt plan ter bespreking en stemming wordt voorgelegd, waarschijnlijk in een tussentijdse Bijzondere Algemene Vergadering, en dat samenwerking met andere mogelijke partners niet wordt uitgesloten. Op dit moment heeft het Baptisten Seminarium een eigen deeltijdopleiding, die echter door de beperkte hoeveelheid studenten niet elk jaar van start kan gaan en die geen erkend hbo-diploma oplevert. Dit zou veranderen als de krachten worden gebundeld met Azusa. Een ander voorstel op de agenda betrof de formalisering van relaties tussen de Baptistenunie en niet-ge端nieerde gemeenten. Unie-voorzitter ds. Jannes Hofman benadrukte dat het daarbij gaat om 'het statutair een plaats geven aan al bestaande contacten in het interkerkelijk netwerk'. Het voorstel werd echter niet in behandeling genomen, mede vanwege de vele schriftelijke vragen die het van tevoren had opgeroepen. Er wordt nu eerst een klankbordgroep in het leven geroepen, waarbij vertegenwoordigers uit gemeenten mee kunnen denken over het onderwerp. In het voorjaar zal de Unieraad vervolgens komen met een nieuw voorstel, waarin ook een bijbehorende statutenwijziging zal zijn opgenomen. Gemeenteopbouwwerker ds. Anne de Vries deed hierbij een korte maar krachtige oproep om de oogst waar Jezus in Matthe端s 9 op wijst, voor ogen te houden in de discussie. 'Laten we niet de illusie hebben dat we die oogst als baptisten alleen binnen kunnen halen. We hebben daar andere christenen bij nodig. Het is de oogst die ons dwingt naar buiten te kijken en de handen ineen te slaan met andere gelovigen.' Het taakveld Zending en Diaconaat kreeg de gemeenten warm voor het aanstellen van een parttime betaalde taakveldvertegenwoordiger, die het ingezette meerjarenbeleidsplan vorm moet gaan geven. Vorig jaar besloot de Algemene Vergadering om als Unie niet langer, zoals in het verleden, gezamenlijk zendelingen uit te zenden, maar lokale gemeenten te ondersteunen bij hun diaconale activiteiten en de eventuele uitzending van eigen zendelingen. Om dit beleid praktisch vorm te gaan geven, zal in elk geval voor een jaar een parttimer worden aangenomen. Een voorstel om een commissie in te stellen die onderzoek gaat doen naar de pensioenen van de voorgangers werd eveneens aangenomen. Een amendement dat het onderzoeksterrein van de commissie wilde uitbreiden naar de marktconformiteit van de pensioenen (en dus de salarissen) haalde het niet. Gerdien Karssen, Communicatiemedewerker Unie 9


Nog 1x keer NBJB” De 85-jarige Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging- die pas is opgegaan in de Unie- geeft in het Hemelvaartsweekend van vrijdag 14 mei t/m zondag 16 mei 2010 het aller…allerlaatste afscheidsfeest / reünie/festival. Het terrein en alle gebouwen van “De Strubben” (Schoonloo- Drenthe) zijn afgehuurd om nog één keer de kampsfeer, de aanraking van geloof en leven, het gevoel van vrijheid en ontmoeting te proeven. We mikken in de programmering op zowel jongeren, oudkampers als volwassenen/jeugd van vroeger. Programma (vrijdagmiddag vanaf 12.00 uur is het toegestaan het terrein te betreden). Vrijdagavond: Spetterende opening ca. 20.00 uur: “Gospels”met André Bijlveld in de grote tent; daarna kampvuur en de gezellige uurtjes. Zaterdag: Een gevarieerd dagprogramma voor kinderen, jongeren en volwassenen: kinderknutseltent, film&game-tent, tentoonstellingstent, volleybaltoernooi, nachtspel, speurtocht, sing-in, pannenkoeken, veel tijd voor ontmoeting en opnieuw kampvuur…….. Zondag: ca 12.30 uur viering/dienst met medewerking van oud voorgangers/NBJB werkers en daarna gelegenheid voor koffie in de reüniesfeer, tentoonstelling, afscheidsboekje, veel bijkletsen…Tijdens het hele weekend is er een winkeltje open (snacks, koffie, frisdrank, snoep enz..…)

10


Prijzen Prijs Eigen tent / caravan

€20,- pp hele weekend

Kamphuis Slaapzaal m/v

€25,- pp hele weekend

Kamphuis Slaapkamer 1-, 2- of 4-persoonskamers

€35,- pp hele weekend incl.ontbijt

Kinderprijs hele weekend

€5, pp hele weekend

Losse kaartverkoop vrijdagavond

€ 5,- pp

Bij enkele overnachting

kleine korting op weekendprijs

De inschrijving dient vóór 5 mei te gebeuren op www.NBJB.nl Verder: - Stuur je NBJB-foto’s digitaal naar foto@nbjb.nl - Schrijf je mooiste NBJB-herinnering en krijg een plekje in de tentoonstelling! - Sponsor dit festival: giro: 1083307 t.n.v. NBJB te Zwolle o.v.v. “Nog 1x NBJB”. Infoadres: H.Nobbe, Fioringras 102, 8935 BV Leeuwarden, 058 -2801678. hbnobbe-skt@hetnet.nl

Bedankje. Mevrouw Visser-Hartholt heeft van u vele kerst-en nieuwjaarswensen ontvangen. Namens haar dochter wil zij u hartelijk bedanken voor al deze wensen en geeft u haar groeten. 11


Zusterhulp. In de maand januari is er geen bijeenkomst geweest van Zusterhulp. Doordat het groepje erg klein is, en er 1 of 2 zusters niet aanwezig kunnen zijn door het weer of om gezondheidsredenen, werd er geen bijeenkomst gehouden. Ook de 1ste maandag van februari kwam door omstandigheden te vervallen. We hopen nu op maandag 8 februari bij elkaar te komen. In de loop van het voorjaar hopen we een gezellige middag te houden voor onze (ex) donateurs. Zij ontvangen hierover nog bericht. Namens de zusterhulp, Ina Bakker.

Collecterooster 07 febr. 14 febr. 21 febr. 28 febr. 07 mrt. 14 mrt. 21 mrt. 28 mrt. 02 apr. 04 apr.

Gemeente onderhoud & Heilig Avondmaal Jemima & Gemeente onderhoud Wycliff vertaler & Gemeente arbeid Gaarkeukens Jeruzalem & Gemeente onderhoud Gemeente arbeid & Heilig Avondmaal Bloemen & Gemeente onderhoud David Portowicz & Gemeente arbeid Zending door Gemeente & Gemeente onderhoud Heilig Avondmaal Paasdankoffer

Chr. Bongers, penningmeester.

12


VERJAARDAGEN 01-02-1940 br D. Vermeulen 09-02-1975 zr M. Drakenstein 09-02-1938 br M. Wolthuis 11-02-1993 Dennis Borgmeijer 13-02-1929 zr J.E. Yntema-Hotting 21-02-1934 zr G. Wiersma-Poutsma 23-02-1962 zr J. Kranzlein-v.d. Wijngaard 05-03-1990 06-03-1924 06-03-1927 08-03-1944 10-03-1929 11-03-1945 13-03-1920 14-03-1992 15-03-1980 15-03-1923 21-03-1973 26-03-1961 26-03-1944 27-03-1965 31-03-1988

Suzanne Hartog br A.van der Maaden zr O.van Komen -Visser zr G. Helderop-Smit br H. Yntema zr W. Bakker - Booy zr L.Visser - Hartholt Lisette Radema Erwin van Altena zr J.E. Slik - den Os br S. Fer br A. Hartog zr A.J. Vermeulen - v.d. Zanden zr M. Hartog - v.d. Veen Marc Radema

DOOPVERJAARDAGEN 08-02-1954 zr E. v.d. Klei-Smedeman 10-02-1948 zr G. Wiersma-Poutsma 26-02-2006 br D. Schรถn 26-02-2006 zr S. Schรถn-Egger 29-02-2008 zr M. Drakenstein 04-03-1979 10-03-1935 13-03-1960 18-03-1979 21-03-1937 22-03-1964

zr J. Kranzlein-v.d. Wijngaard zr G. Kok-Klijnsma zr W. Bakker-Booy br C. Helderop zr I. Leijenaar zr N. de Jong-Hulleman

13


AGENDA VOOR DE MAANDEN FEBRUARI / MAART 2010 03 febr. 07 febr. 08 febr.

20.00 uur Bijbellezing en bidstond, br C. Brongers 10.00 uur br Kl. Van Meijeren, Emmeloord Tevens viering Heilig Avondmaal 14.00 uur Zusterhulp

09 febr.

20.00 uur Ledenvergadering

14 febr.

10.00 uur br E. Poppe, Renswoude

17 febr. 21 febr.

20.00 uur Bijbellezing en bidstond, ds C. Helderop 10.00 uur ds C. Helderop Opdragen Kyana Ly

28 febr.

10.00 uur ds Chr. Eijer, Amersfoort

03 mrt.

20.00 uur Bijbellezing en bidstond, br C. Brongers

07 mrt. 08 mrt

10.00 uur br Kl. Van Meijeren, Emmeloord Tevens viering Heilig Avondmaal 14.00 uur Zusterhulp

14 mrt.

10.00 uur br Z. Panneman, Nieuw Vennep

17 mrt. 21 mrt.

20.00 uur Bijbellezing en bidstond, ds C. Helderop 10.00 uur ds C. Helderop Doopdienst GraciĂŤlla Deerveld

28 mrt.

10.00 uur ds H.L. Nieman, Rotterdam

30 mrt. 02 apr.

20.00 uur Jaarvergadering Goede Vrijdag, ds C. Helderop Tevens viering Heilig Avondmaal

04 apr. 10.00 uur 1e Paasdag, ds C. Helderop Koffiedrinken 2e en 4e zondag van de maand Het volgende nummer van Gemeentenieuws zal verschijnen op 21 maart 2010.(Paasnummer) De kopij voor dit nummer kunt u inleveren uiterlijk 14 maart bij zr W. Bakker-Booy. 14


BAPTISTEN GEMEENTE AMSTERDAM AAKSTRAAT 3, 1034 BJ AMSTERDAM (parkeren: Statenjachtstraat, t.o. “De Brug”) Zie ook: www.baptistenamsterdam.nl Voor pastorale en geestelijke zorg: Ds. C. Helderop Burgemeester D. Kooimanweg 601, 1444 BR Purmerend, tel. 029 947 0947 Secretaris en postadres: Br. H.v.d. Veen jr. Wijdenesserstraat 8, 1023 TD Amsterdam tel: 020 494 2277 (78, 79) e-mail: veenhayo@hetnet.nl Penningmeester: Br. C.C. Bongers Postgiro: 4567580 Bank: rek. nr. 34.47.08.683 t.n.v. Baptisten Gemeente Amsterdam-Nrd. Korhoenlaan 1 # 96, 3847 LL Harderwijk tel.: 034 145 2898. e-mail:chrisbongers@telfort.nl Zusterhulp: Bankrekening 1435 65 478 t.n.v. zr. W. Bakker-Booy, met vermelding ‘Zusterhulp’ Gemeentenieuws: zr. W. Bakker-Booy Van Beekstraat 126, 1121 NT Landsmeer tel: 020 482 1899. e-mail: inabakker-booy@hetnet.nl Koster: Br. H.v.d. Veen jr. Wijdenesserstraat 8, 1023 TD Amsterdam tel: 020 494 2277 (78, 79) e-mail: veenhayo@hetnet.nl

15


Baptisten Gemeente Amsterdam Van Beekstraat 126, 1121 NT Landsmeer

16

Gemeente nieuws 31  

periodiek nieuws

Gemeente nieuws 31  

periodiek nieuws