Page 1

Departament d’Orientació

Berenguer Dalmau

Quadernet

PROVES ACCÉS CCFF GM

PROVES D’ACCÉS A CCFF GM

L’alumnat que supere les proves d’accés a cicles formatius podrà optar a la realització de les mateixes en convocatòries posteriors amb l’objectiu de pujar nota. Es pot presentar d’una part o realitzar-la en la seua totalitat. Es considerarà en el procés d’admissió la nota més alta, què haurà d’acreditar-se.

REQUISITS

 

No reunir els requisits acadèmics d’accés directe a un cicle ( no tenir el Graduat en ESO). Tenir com a mínim, 17 anys d’edat o complir-los durant l’any quan comença el cicle.

INSCRIPCIÓ En qualsevol centre docent públic i privat concertat amb CFGM. ON HE DE PRESENTAR LA Les sol·licituds és poden demanar en el centre en què es vaja a sol·licitar SOL·LICITUD? l’admissió. Els models de sol·licitud apareixen en els annexos de la Resolució corresponent.

1.- SOL·LICITUD D’INSCRIPCIÓ 2.- DNI, o targeta d’estranger, o permís de residència temporal o definitiva, o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers), amb fotocòpia per a ser confrontada. 3.- DECLARACIÓ RESPONSABLE de no reunir els requisits d’accés directe. Si en el moment de formalitzar la matrícula al cicle es reuniren tals requisits renunciarien a l’accés per prova, encara en el cas d’haver-la superat, per a optar a QUINA les places d’accés directe (hi ha un model en els annexos de la Resolució, la qual DOCUMENTACIÓ també es pot demanar en el centre junt a la sol·licitud d’inscripció). HE DE 4.- JUSTIFICANT d’haver pagat la taxa corresponent : 6’30 euros

PRESENTAR? IMPORTANT  Tant els motius d’exempció d’alguna part o apartat de les proves, com la superació d’un PQPI haurà de ser acreditat amb la documentació corresponent.  Esta documentació s’adjuntarà a la sol·licitud si l’aspirant ja la posseeix en el moment de fer la inscripció. Si no és posseeix, es farà, posteriorment , en les dates que s’indiquen a la convocatòria. ON ÉS PUBLIQUEN LES LLISTES?

En el tauler d’anuncis dels centres docents on hages realitzat la inscripció en les dates que s’indiquen anualment. Primer eixen les provisionals i després les definitives. Cal que estigues molt atent per si no aparegueres als llistats.

1


Departament d’Orientació

Berenguer Dalmau

Quadernet

PROVES ACCÉS CCFF GM

LES PROVES

ON ES REALITZEN?

En tots els centres docents públics que impartisquen FP inicial en la Comunitat Valenciana i en els privats que tinguen concertats CFGM

QUINS EFECTES I VALIDESA TÉ?

ON ES PUBLIQUEN LES LLISTES?

 

El certificat que acredita haver superat la prova d’accés als cicles formatius de FP té validesa en tot el territori nacional. Els centres reservaran un 20% de les places vacants, que es podrà ampliar en cas que no hi haja prou sol·licituds per part d’alumnat d’accés directe. Qui haja superat la prova d’accés en convocatòries anteriors i no complisca els requisits d’accés directe, podrà optar directament a la reserva del 20% de les places, dins del termini previst per a les sol·licituds. És baremaran junt amb les presentades pels que hagen superat les proves en la convocatòria actual.

En el tauler d’anuncis dels centres docents on s’hagen realitzat les proves, en les dates que s’indiquen anualment. Primer ixen les provisionals i després les definitives. Cal que estigues molt atent per si no aparegueres als llistats.

MOLT IMPORTANT!! LA SUPERACIÓ DE LA PROVA NO IMPLICA ADMISSIÓ AUTOMÀTICA. RECORDA QUE HAURÀS DE FER LA PREINSCRIPCIÓ I POSTERIOR MATRICULACIÓ AL CENTRE ON VAGES A FER EL CICLE

2


Departament d’Orientació

Berenguer Dalmau

Quadernet

PROVES ACCÉS CCFF GM

És igual per a tots els cicles de grau mitjà. Consta de 2 apartats:

COM ÉS LA PROVA?

A. PART SOCIOLINGÜÍSTICA. 2 exàmens : 1. Castellà o Valencià: un comentari de text (l’alumne opta per realitzar el de castellà o el de valencià). 2. Geografia i Història. B. PART CIENTÍFICA, MATEMÀTICA I TÈCNICA. 3 exàmens: 1. Matemàtiques 2. Ciències de la Natura 3. Tecnologia En aquest enllaç pots trobar models d’exàmens de cursos anteriors i també orientacions per a la prova: http://www.cece.gva.es/eva/val/fp/pruacc_gm.htm

QUINA DOCUMENTACIÓ HE DE DUR a l’examen?

DNI, o targeta d’estranger, o permís de residència temporal o definitiva, o visat d’estudis (règim especial d’estudiants estrangers) identificatiu.

GRAU MITJÀ Examen

Hora

HORARI

Duració

9:00

Part sociolingüística: Castellà o Valencià

1h

10:10

Part sociolingüística: Geografia i Història

1h

11:20

Part cientificomatematico-tècnica: Matemàtiques

1 h.

12:30

Part cientificomatematico-tècnica: Ciències de la Natura

45 min.

13:25

Part cientificomatematico-tècnica: Tecnologia

45 min.

Els distints exàmens seran qualificats puntuant cadascun de 0 a 10 punts. A. Part Sociolingüística: Es calcularà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de Valencià o Castellà) i de Geografia i Història. B. Part Cientificomatemàtica-Tècnica: Es calcularà la mitjana aritmètica amb dos decimals de les notes de Matemàtiques, Ciències Naturals i Tecnologia, que tindran un pes de 5, 3 i 2, respectivament.

QUALIFICACIÓ

La qualificació definitiva de cada apartat, per a les persones que hagen sol·licitat algun tipus d’exempció, serà la major entre les dos que pogueren correspondre-li, a saber, la nota de l’examen o la nota a què li dóna dret la certificació que presente. A la nota calculada, se li sumarà la puntuació resultant de multiplicar pel coeficient 0,15 la qualificació obtinguda en el curs preparatori de les proves d’accés per a les persones que, havent superat els mòduls del primer nivell d’un Programa de Qualificació Professional Inicial, superen el curs preparatori de la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà.

3


Berenguer Dalmau

E X E M P C I O N S

Departament d’Orientació

Quadernet

PROVES ACCÉS CCFF GM

TOTAL o Superació de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys (Qualificació: nota obtinguda). o Superació de la prova d'accés a la formació professional de grau superior en qualsevol de les opcions (Qualificació: nota obtinguda). o SUPERACIÓ DEL PRIMER NIVELL DE PQPI (QUALIFICACIÓ: 5).

EXEMPCIÓ DE LA PART SOCIOLINGÜÍSTICA o Superació de tota la prova, la part sociolingüística o l'apartat del que sol·liciten l'exempció en convocatòries anteriors. o Superació de l'àmbit de comunicació i social del Cicle 2, Nivell 2 d'Educació de Persones Adultes. o SUPERACIÓ DEL MÒDUL LINGÜÍSTICO-SOCIAL DEL PRIMER NIVELL EN UN PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI). o SUPERACIÓ DE LES MATÈRIES CORRESPONENTS EN 4T D’ESO. o Superació dels àmbits lingüístic i social d'un programa de diversificació curricular.

EXEMPCIÓ DE LA PART CIENTIFICO-MATEMATICO-TÈCNICA o Superació de tota la prova, la part cientifico-matemàtic-tècnica o l'apartat del que sol·liciten l'exempció en convocatòries anteriors. o Superació de l'àmbit científic-tecnològic del Cicle 2, Nivell 2 d'Educació de Persones Adultes. o SUPERACIÓ DEL MÒDUL CIENTÍFIC-MATEMÀTIC DEL PRIMER NIVELL EN UN PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI). o SUPERACIÓ DE LES MATÈRIES CORRESPONENTS, EN 4T D’ESO. o Superació dels àmbits científic i pràctic d'un programa de diversificació curricular. o Possessió d'un certificat de professionalitat de nivell 1 o superior. o Experiència laboral d’almenys, l'equivalent a un any a jornada completa. o Superació de dos mòduls relacionats amb una unitat de competència d'un títol de grau mitjà. NOTA: Les exempcions són acumulables.

EXEMPCIONS DE MATÈRIES EN PROVES ACCÉS AGRAU MITJÀ PART PROVA ACCÉS PART SOCIOLINGÜÍSTICA

PART CIENTÍFICMATEMÀTICA

MATÈRIES PROVES ACCÉS

QUEDA EXEMPTA PER MATÈRIA SUPERADA EN ESO

A1. Llengua i Literatura ( valencià ó castellà) A2. Ciències Socials: Geografia i Història

Castellà: Llengua i Literatura 4t ESO ó Valencià: Llengua i Literatura 4t ESO Geografia i Història 4t ESO

B1. Matemàtiques

Matemàtiques 4t ESO

B2. Ciències Naturals

Biologia i Geologia 4t ESO ó Física i Química 4t ESO

B3. Tecnologia

Tecnologia 4t ESO

Cadascuna de les matèries de la tercera columna serveix per a la exempció de la corresponent matèria de la prova d’ accés.

4

QUADERNET ACCÉS CCFF GM  

CARACT GENERALS

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you