Mjöbäcks Entreprenad Årsredovisning 2016

Page 1

Ã… R SR EDOV ISNING 2016


2

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


Vårt arv – vår historia

12

20

Utblick Båstad

Mjöbäcksvillan

30

22

Björkenäsparken, Löddeköpinge

10

Entreprenader

18

Gripen, Örebro

Innehåll Inledning 04

Mjöbäcksvillan 30

VD:n har ordet

06

Produktion 36

Entreprenader 10

Styrelsen 38

Vårt arv

Förvaltningsrapport 39

12

Projekt 18

Finansiell rapport

40

Samarbeten 29

Revisionsberättelse 68

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

3


”Med en stor lyhördhet för behov och önskemål”

4

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


OM MJÖBÄCKS ENTREPRENAD Mjöbäcks bygger hus och utvecklar bostadsområden med en stor lyhördhet för behov och önskemål. Genom att kombinera attraktiva lägen med upplevelserik arkitektur och moderna, praktiska bostäder skapar vi förutsättningar för maximal livskvalitet – för såväl småbarnsfamiljer

på landsbygden som urbana individer i stadsnära miljöer. Ända sedan starten 1970 har vår ledstjärna alltid varit att leverera en optimal lösning för varje behov, en filosofi som har byggt vår framgång och bidrar till att Mjöbäcks fortsätter att utvecklas starkt.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

5


6

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


”Ett fantastiskt år med många spännande projekt” Julia Nergården

VD:n HAR ORDET 2016 har varit ett historiskt bra år för Mjöbäcks. På en konkurrensutsatt marknad har vi stärkt vår position. En kompetent organisation och målsättningen att inte tumma på kvaliteten ser vi nu resultatet av. Vår långa erfarenhet inom byggbranschen och en växande lista på referensprojekt bidrar till att Mjöbäcks växer. Året kännetecknas av flera stora byggprojekt på en större geografisk marknad än något tidigare år. Det totala antalet egna samt delägda byggrätter uppgår i skrivande stund till 1 850. Samtidigt ser vi att villaförsäljningen stadigt ökar vilket resulterat i ett rekordstort antal byggda småhus 2016. I kombination med vår kompetenta organisation ger dessa starka siffror hopp om fortsatt framgång i många år framöver.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

7


Lyhörda med fokus på helheten En förklaring till våra framgångar är gynnsamma marknadsförutsättningar med högkonjunktur, låga räntor och stigande bostadspriser. Den största orsaken till vårt goda resultat är dock en kompetent organisation. En gedigen kunskap som sträcker sig från fabriksgolvet till styrelserummet. Många har arbetat med oss i flera årtionden, det har byggt upp en närmast unik företagskultur. För oss är varje medarbetare viktig och bidrar med sin erfarenhet, kunskap och sitt engagemang. Vi har över tid byggt en verksamhet som klarar att hålla ett långsiktigt perspektiv. På så sätt utvecklas vi stabilt och kan investera idag för att därmed skörda resultatet om 10-20 år. Våra projekt och byggrätter ökar stadigt och blir fler till antalet i takt med att listan på framgångsrikt utförda bostadsprojekt växer. Genom att vara långsiktiga, noggranna och duktiga på att hitta lösningar som väl tar vara på lokala marknadsförutsättningar kan vi erbjuda en genomgående hög kvalitet i varje bostadsprojekt vi genomför.

Villaproduktion på högvarv Vår villaproduktion har gått på högvarv och under 2016 har vi stärkt vår positon och ökat försäljningen avsevärt jämfört med 2015, som även det var ett starkt tillväxtår. Vi har ett starkt fokus på att utveckla och kvalitetssäkra tillverkningen i vår egen fabrik, vilket resulterat i flera förbättringar som gör att vi nu kan möta marknadens krav och önskemål kanske bättre än någonsin tidigare. En långsiktig strategi som vi nu skördar frukterna av. Vårt koncept First Choice har visat sig vara väldigt uppskattat. Konceptet innefattar tre husmodeller där vi begränsat valmöjligheterna för att kunna erbjuda ett mycket prisvärt alternativ i det lägre prissegmentet. First Choice lanserades 2015. Redan 2016 ser vi att konceptet kompletterar vårt utbud och bidrar med ett markant säljtillskott inom småhus, en mycket positiv utveckling som jag tror att vi bara sett början på.

Kraft att konkurrera I takt med att vi vinner fler markanvisningstävlingar stärks vår position. Vi har en stark närvaro i Västsverige. Även i Halland, Skåne och Stockholmsregionen är flera större projekt under utveckling. Ett exempel är kvarteret Blomstra i Haninge kommun söder om Stockholm. Tillsammans med vår partner Järngrinden vann vi i stor konkurrens där 215 bostäder. Vi har under året lagt mycket tid på markanvisningstävlingar samt förstärkt vår närvaro i Örebro genom att vinna markanvisningar för projekt om totalt 241 bostäder. Flera stora tävlingar pågår och vi har goda förhoppningar om att ta ytterligare marknadsandelar i kommunala

8

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

markanvisningstävlingar. En styrka vi har med oss i dessa tävlingar är alla fina referensobjekt som nu uppgår till över 14500 avslutade bostadsrätter och hyresrätter. För närvarande har vi 1750 egna samt delägda bostadsrätter/hyresrätter under produktion.

Några exempel på pågående projekt Södra Ladugårdsängen, Örebro. 241 bostadsrättslägenheter. Samarbete med Järngrinden. Trädgårdsstaden Hestra, Borås. 164 bostadsrättslägenheter. Samarbete med Cernera. Utblick Båstad, Båstad. 97 bostadsrättslägenheter. Brearedslyckan, Varberg. 77 bostadsrättslägenheter. Barsebäck Trädgårdsstad, Barsebäck. 69 radhus/ kedjehus/parhus i bostadsrättsform. Brf Björkenäsparken, Löddeköpinge. 58 bostadsrättslägenheter. Vår ambition är att förse marknaden med 300 nya bostäder varje år. För att lyckas med detta har vi utvecklat givande samarbeten med flera partners. Tillsammans blir vi starka och kan konkurrera om större projekt.

KomBO – succékoncept för flerbostadshus KomBO är ytterligare ett framgångsrikt egenutvecklat koncept. Under 2016 har vi fått leverera till många kommuner som nu vågar satsa på allmännyttan. Grundtanken med KomBO är att förenkla byggprocessen och hålla nere byggkostnaderna, men att ändå erbjuda en bra och genomtänkt produkt. Lägenhetsstorlekarna i KomBO kan enkelt anpassas till tomtstorlekar och den lokala efterfrågan. Självfallet är vi stolta över att kunna erbjuda en produkt som gör oss attraktiva för kommunerna.

Ljus framtid Under 2016 har vi stärkt vår position som småhustillverkare samt utvecklat och genomfört allt fler och större bostadsprojekt. Vi vet att vi har ett framgångsrikt koncept och målet är att fortsätta växa med förstånd, det vill säga ta nya marknadsandelar utan att tappa i lönsamhet. Marknaden har generellt varit stabil och det låga ränteläget är fortsatt positivt för bostadsbyggandet. Efterfrågan på nya bostäder är stor och det låga ränteläget gynnar en fortsatt expansion. Eventuella faktorer som kan påverka marknaden negativt är högre byggkostnader, stigande räntor samt svårighet att rekrytera personal. Annars pekar det mesta på att även den närmaste framtiden kommer att vara positiv för Mjöbäcks. Avslutningsvis vill jag tacka mina medarbetare och våra partners för ett fantastiskt 2016. Utan er vore våra framgångar inte möjliga. Allt tyder på ett bra 2017 med många intressanta och spännande projekt.


Utblick Båstad och Hasselbacken

Utblick Båstad

”Vi vet att vi har ett framgångsrikt koncept och målet är att fortsätta växa med förstånd”

Barsebäck Trädgårdsstad

Villaproduktion på högvarv

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

9


”Utvecklingen har minst sagt varit positiv” Entreprenadchef Magnus Ivarsson

”Idag ställs höga krav på entreprenörer från myndigheter, bl.a. på energieffektivitet och tillgänglighet. Det i kombination med höga förväntningar från våra kunder gör att det behövs ett kompetent team som samarbetar bra och klarar att infria högt ställda krav. Det har på många sätt varit ett väldigt bra år för oss, men vi hade inte klarat det utan våra entreprenörer och leverantörer. De flesta av dem har vi haft ett långt samarbete med, där vi över tid haft möjlighet att skapa ett ömsesidigt förtroende för varandra. Vi ställer höga krav på våra entreprenörer och leverantörer för att vi ska kunna uppfylla våra kunders höga förväntningar. Därför är det viktigt för oss att samarbeta med dem, som vi vet har kompetens, erfarenhet och engagemang att bygga bostäder med hög kvalitet. Vi tror på ett fortsatt tätt samarbete med entreprenörer och leverantörer vi vet alltid levererar goda resultat. På så sätt står vi väl rustade för att klara framtidens utmaningar med ökade volymer och högre krav.”

10

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

11


12

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


Kjell Nergården, Julia Nergården, Göran Nergården

VÅRT ARV Våra rötter finns i den lilla orten Mjöbäck som ligger i skogarna på gränsen mellan Västergötland och Halland. Här finns sedan över 100 år tillbaka en genuin husbyggartradition som företaget Mjöbäcks har vidareutvecklat. Vårt familjeägda bolag drivs nu av andra generationen med samma drivkraft som när vi startade – det vill säga att leverera boenden med hög byggkvalitet och stora möjligheter till individuell anpassning.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

13


Blomstra, Haninge

Barsebäck Trädgårdsstad

Utblick Båstad

14

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

Björkenäsparken, Löddeköpinge


Trädgårdsstaden Hestra, Borås

Brf Gripen, Örebro

Våra projekt Mjöbäcks är en stor tillverkare av småhus men är också en stor aktör inom projektutveckling av flerbostadshus. Projektutveckling omfattar hela kedjan från markförvärv till inflyttning. En lång process som kräver hög kompetens inom såväl planering som genomförande. Denna kompetens har inneburit att vi har haft stor framgång i markanvisnings-

tävlingar över en stor del av landet. Dessa markanvisningar har gett projekt som är under planering men också genomförande. I takt med att vi har vuxit och utökat samarbetet med våra projektpartners har vi ökat vår kompetens och förmåga att genomföra stora projekt vilket medför att vi får allt större förmåga att konkurrera om stora, komplicerade och prestigefyllda projekt.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

15


16

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


”Genom att vara långsiktiga i allt vi gör och hålla hög kvalitet hela vägen från start till mål ligger vi helt perfekt inför framtiden.” Projektansvarig Mattias Bengtsson

” Vi har haft en mycket bra försäljning under 2016. Vår strategi att jobba med markanvisningstävlingar har fått genomslag och har resulterat i flera framgångar under året. Vi inriktar oss på projekt där det geografiska läget är en av de viktigaste aspekterna. En annan viktig roll i projekten är samarbeten med våra utvalda arkitekter. Marknaden är bra och det råder ett stort intresse kring projekt i större städer och utmed kusten, en efterfrågan på bra bostadsrätter i attraktiva lägen kommer att fortsätta även framöver. Genom att vara fortsatt långsiktiga i allt vi gör och hålla hög kvalitet hela vägen från start till mål så har vi mycket goda förutsättningar inför framtiden. För vår del har 2017 alla förutsättningar att bli lika bra som 2016, om inte bättre.”

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

17


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: ca 240 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden

Gripen, Örebro På Södra Ladugårdsängen i södra Örebro uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, Brf Gripen. Ett projekt uppdelat i tre etapper med 84, 64 och 93 bostadsrättslägenheter.

Brf Gripen byggs med lägenheter från 1 till 4 rum och kök, alla med rymliga balkonger, terrasser eller uteplatser. Centralt läge nära handel, skolor, förskolor och universitet.

KORT FAKTA Antal bostäder: 200 st Typ: Bostadsrättslägenheter/ hyresrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden

Blomstra, Haninge Kvarteret Blomstra ligger i Handen i Haninge kommun, endast 20 km söder om Stockholm. Här uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, 200 bostäder – 135 bostadsrättslägenheter och 65 hyresrätter, i ett expansivt område

18

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

med köpcentrum, pendeltågsstation, bussterminal, kulturhus och utbildningscentra. Brf Blomstra byggs med lägenheter från 1 till 4 rok.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 176 st Typ: Bostadsrättslägenheter/ hyresrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden

Marmorlyckan, Varberg I Breared i södra Varberg uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, kvarteret Marmorlyckan. Kvarteret får både bostadsrätts- och hyresrättslägenheter och uppförs i två etapper. Totalt byggs 176 bostäder varav 87 är bostads-

rätter (69 av dessa byggs i etapp 1). Marmorlyckan får en blandad bebyggelse med mycket grönytor och närhet till butiker och annan service samt närhet till fina cykelleder, motionsspår och promenadvägar.

KORT FAKTA Antal bostäder: 164 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Cernera

Trädgårdsstaden Hestra, Borås På stadsdelen Hestra i utkanten av Borås uppför Mjöbäcks, i samarbete med Cernera, 164 bostäder i attraktivt grönområde. Området är uppdelat i 4 etapper med bostäder av

varierande karaktär, alltifrån radhus till lägenheter i olika storlekar. Lugnt beläget område med närhet till naturområden och bra kommunikationer.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

19


ALTERNATIV

PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 110 st Typ: Bostadsrätter/hyresrätter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden och AB Hundra Fastigheter.

Särö Centrum, Kungsbacka I Kungsbacka uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden och AB Hundra Fastigheter, Särö centrum.

Projektet omfattar 70 bostadsrätts- och 40 hyresrättslägenheter i blandad bebyggelse med ett centralt läge.

2015.04.20 Alternativskisser Nya Särö, Kungsbacka

KORT FAKTA Antal bostäder: 97 st Typ: Bostadsrätter Status: Pågående

Utblick Båstad Bara några minuters promenad från Båstads centrum ligger Hasselbacken, 53 meter över havet med en magnifik utsikt i alla riktningar. Laholmsbukten och Kattegatt åt det ena hållet och den fantastiskt vackra Sinarpsdalen

20

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

söderut. I denna unika miljö uppför Mjöbäcks området Utblick Båstad, ett område med 97 bostadsrättslägenheter i hög standard där ett fåtal även har takterasser i två riktningar.


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 77 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående I samarbete med Järngrinden

Brearedslyckan, Varberg I södra Varberg uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, Brearedslyckan – ett projekt i två etapper med 77 bostadsrättslägenheter, alla med hög kvalitet i material,

detaljer och funktion. Havsnära läge med närhet till service som vårdcentral, läkare, skola/förskola samt restauranger, butiker och dagligvaruhandel.

KORT FAKTA Antal bostäder: 69 st Typ: Rad-/parhus Status: Pågående

Barsebäck Trädgårdsstad I Barsebäck By i Kävlinge kommun uppför Mjöbäcks Havsnära läge med goda kommunikationer till Malmö, Barsebäck Trädgårdsstad. 69 bostäder fördelade på Helsingborg och Lund och närhet till service och handel 1-plans, 2-plans och parhus i storlekar mellan 81–120 kvm. enbart någon kilometer bort.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

21


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 58 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Pågående

Björkenäsparken, Löddeköpinge I bostadsområdet Björkenäsparken i Löddeköpinge uppför Mjöbäcks i två etapper (första 24/andra 34) totalt 58 bostadsrättslägenheter i fyra nybyggda och en befintlig

huskropp samlade vid en gemensam grön gård. Centralt läge nära skolor och med gångavstånd till vårdcentral, folktandvård, bibliotek och golfbana.

KORT FAKTA Antal bostäder: 53 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Planerat I samarbete med Järngrinden

Bjärred Centrum I Bjärred centrum uppför Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, 53 bostäder fördelade på 13 radhus och 40 bostadsrättslägenheter om 2, 3 och 4 rok.

22

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 50 st Typ: Villor Status: Pågående

Gullbrandstorp I Gullbrandstorp, ett samhälle åtta kilometer nordväst om Halmstad, uppför Mjöbäcks i fyra etapper 50 villor med närhet till havet och naturen.

KORT FAKTA Antal bostäder: 50 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Planerat

Krabban, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks två nya flerbostadshus samt ett nytt parhus. Tillsammans med de två befintliga husen blir detta 50 lägenheter i bostadsrättsform.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

23


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 37 st Typ: Villor Status: Pågående

Björkenäsparken villor, Löddeköpinge I bostadsområdet Björkenäsparken i Löddeköpinge bygger Mjöbäcks 37 nybyggda enplansvillor som ligger granngårds till de fem bostadsrättshusen. Centralt läge endast 700 m

från Löddeköpinges centrum. Närhet till service som butiker, skolor, dagis, simhall, idrottsanläggning och många andra rekreations- och motionsmöjligheter.

KORT FAKTA Antal bostäder: 31 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Planerat

Plåtslageriet, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks Plåtslageriet, två bostadshus med totalt 31 lägenheter om 2,3 och 4 rok i bostadsrättsform.

24

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 73 st Typ: Bostadsrättsvillor Status: Pågående

Strandbyn, Trelleborg I Trelleborg uppför Mjöbäcks Strandbyn, ett område med trivsamma byar grupperade kring en gemensam park med mycket grönska och fria ytor. Blandad bebyggelse med

villor och parhus. Goda kommunikationer med bra pendlingsläge till Malmö, Köpenhamn, Ystad eller Lund. Nära havet och service i form av handel m.m.

KORT FAKTA Antal bostäder: 29 st Typ: Villor Status: Pågående

Nedre Hasselbacken, Båstad Centralt beläget i Båstad uppför Mjöbäcks Hasselbacken, ett område med 29 villor i fem olika utföranden. Barnvänligt område med närhet till service som butiker, skolor och dagis

samt till svalkande dopp i havet. Allmänna kommunikationer i form av buss finns i närområdet och bra pendlingsmöjligheter till Malmö, Köpenhamn, Halmstad och Göteborg.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

25


PROJEKT

KORT FAKTA Antal bostäder: 21 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Planerat I samarbete med Finja AB.

Campus, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks, i samarbete med Finja AB, bostads- och gat/radhus med totalt 21 lägenheter i bostadsrättsform.

KORT FAKTA Antal bostäder: 16 st Typ: Radhus Status: Pågående

Sjöstranden, Sparsör I Sparsör utanför Borås uppför Mjöbäcks 16 radhus. Rymliga, välplanerade bostadsrätter på 126,7 kvm.

KORT FAKTA Antal bostäder: 15 st Typ: Radhus Status: Pågående

Linden, Vellinge I Vellinge uppför Mjöbäcks 15 radhus i bostadsrättsform.

26

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


Referensprojekt

KORT FAKTA Antal bostäder: 160 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Avslutat I samarbete med Järngrinden

Lorensberg, Varberg I centrala Varberg uppförde Mjöbäcks, i samarbete med Järngrinden, moderna, ljusa och attraktiva bostadsrättslägenheter i två etapper. Husen byggdes i olika plan med lägenheter i storlekar från 1,5 till 4 rok.

KORT FAKTA Antal bostäder: 60 st Typ: Bostadsrättslägenheter Status: Avslutat I samarbete med Järngrinden

Asplyckan, Borås I centrala Borås uppförde Mjöbäcks i samarbete med Järngrinden projektet Asplyckan, tre hus med totalt 60 bostadsrättslägenheter om 2,3 och 4 rok. Bostäderna varierar i storlek från cirka 38 till 103 kvm.

KORT FAKTA Antal bostäder: 330 st Typ: Bostadsrätter/hyresrätter Status: Avslutat I samarbete med AB Hundra och Järngrinden

Söderstaden, Kungsbacka I hjärtat av Kungsbacka har Mjöbäcks uppfört, tillsammans med AB Hundra och Järngrinden, 330 lägenheter uppdelat i ett kvarter hyresrättslägenheter och i tre kvarter bostadsrättslägenheter.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

27


MJÖBÄCKS I SVERIGE

PROJEKTENS SPRIDNING GEOGRAFISKT

Avslutade projekt Alingsås

Kungsbacka

Vellinge

Kv Hjulet, lägenheter Stadsskogen, lägenheter

Kullavik Släpskullen, lägenheter Onsala Prosten Ullmans väg, lägenheter Björkris, lägenheter Onsala Enen, lägenheter Söderstaden, lägenheter

Trädgårdsgatan 4, lägenheter Höllviken Bibliotek, lägenheter Höllviken Ljungklockan, lägenheter Höllviken Oktetten, lägenheter Höllviken, Bryggvägen, parhus/villor Vellinge, Höllviken, Falsterbovägen 35, lägenheter Vellinge, Höllviken, Handelsbanken, lägenheter Prästgården, lägenheter

Borås Asplyckan, lägenheter Hestra höjd, villor Hestra Ringväg, lägenheter Lorensberg, lägenheter Svanen, lägenheter Tuppen, lägenheter

Falkenberg

Laholm Norra Stationsområdet, lägenheter Norra Stationsområdet, lägenheter

Lund Sommarlovsparken, lägenheter

Skrea, Björkhagsringen, lägenheter Tullbron 1, lägenheter

Malmö

Göteborg

Gyllins handelsträdgård, radhus Malmö, Oxie, villor Västra hamnen, lägenheter

Brämaregården, studentlägenheter Lilleby, villor Almhult, lägenheter Hovås, Lyckehemsdalen, lägenheter Kviberg, lägenheter Kvibergshöjden, lägenheter Lilleby, lägenheter Lindholmen, lägenheter Örgryte Utjordsgatan, lägenheter Torpa, lägenheter Ängås Gård, lägenheter

28

Varberg Lorensberg, lägenheter Breared, lägenheter Breared, Hälsans hus Breared, Saluhall Marmorgatan, lägenheter

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

Övriga Söndrumsgården, Halmstad, lägenheter Häxan 4, Helsingborg, lägenheter Ekeliden, Höör, lägenheter (+55) Ytterby,Kungälv, lägenheter/lokaler Löddeköpinge, lägenheter Olofstorp, Partille, villor Alsike, Uppsala, lägenheter/radhus


”Tillsammans blir vi starkare och klokare” SAMARBETE Tillsammans är vi starkare. Med denna filosofi som grund har vi under åren utvecklat givande samarbeten med flera starka partners, bland annat med Järngrinden som vi har jobbat tillsammans med sedan 2005. Förutom att vi också drar nytta av varandras kompetenser innebär vårt samarbete att vi även delar på risken, vilket ökar tryggheten. Framförallt blir vi starkare och kan konkurrera om större projekt, som exempelvis kommunala markanvisningstävlingar där vi har varit mycket framgångsrika de senaste åren. Utöver Järngrinden har vi även nära samarbete med Cernera samt Finja.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

29


30

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


Mjöbäcksvillan Att bygga småhus är vårt ursprung. Ända sedan företaget grundades 1970 har vi byggt hem och villor med fokus på individuell anpassning, energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan. Husen byggs i vår egen fabrik i Mjöbäck, i ett samhälle med lång tradition av hustillverkning och av människor med genuin kompe-

tens att bygga hem av högsta kvalitet. Utöver exempelhus och hus byggda efter kundens ritningar erbjuder vi även konceptet First Choice med smarta planlösningar och bra standard till ett attraktivt pris – en bredd som gör oss unika i branschen.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

31


”Utvecklingen är och fortsätter att vara stark. Vår långa erfarenhet av att bygga villor drar våra kunder nytta av” Fredrik Johansson, säljchef Småhus Mjöbäcks

Tryggheten med en totalentreprenör blir allt viktigare Småhusförsäljningen går fantastiskt bra och på bara några år har vi i stort sett dubblerat vår omsättning. En del av förklaringen till framgången tror jag ligger i den trygghet och kvalitet som vi erbjuder. Ungefär 90% av de småhus där vi står för totalentreprenaden har exempelvis inte en enda anmärkning vid besiktningen. Detta goda rykte har spridit sig och vi märker att fler och fler av våra småhuskunder efterfrågar tryggheten i vår totalentreprenad, det vill säga att vi ansvarar för hela projektet från arkitektur till färdigbyggt hus. I år har också konceptet First Choice slagit igenom på allvar. Innan vi lanserade konceptet för två år sedan var vi lite osäkra på hur det skulle tas emot och att det kanske skulle ta delar av vår befintliga försäljning. Men det visade sig bli precis tvärtom. Med First Choice har vi nått en helt ny målgrupp och konceptet har kraftigt lyft vår totala försäljning – utan att vi egentligen har gjort några större marknadsföringsinsatser. Fantastiskt!

32

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

33


Anders Arvidsson, VD för HusArvid, återförsäljare åt Mjöbäcks. Anders, hur ser samarbetet med Mjöbäcks ut? “Vi samarbetar både på stora projekt och på enstaka tomter. Ett exempel är Lyckebo sjöstad där 107 familjer kommer att bo när området är färdigbyggt. Det finns en stor fördel att samarbeta med ett företag som ligger geografiskt nära och kan marknaden. Vi har ett samarbete där vi också tar fram produkter tillsammans. En sak som utmärker Mjöbäcks är hur bra de är på att bygga klart produkten på plats. Jag har jobbat med flera husleverantörer och kan säga att Mjöbäcks är unika när det kommer till entreprenad. Mjöbäcks har funnits länge och har en organisation som är mycket gedigen. Framförallt är de enkla att samarbeta med. Ett flexibelt företag med mycket rutin som vet vad de sysslar med.” Anders Arvidsson, VD HusArvid.

34

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

35


”De som arbetar här har en stark lojalitet mot företaget och bygden” Mikael Mårtensson, snickare

Mikael Mårtensson har jobbat i fabriken på Mjöbäcks sedan 1986 och har från insidan kunnat följa företagets utveckling från en liten aktör till en större aktör i husbyggarbranschen. ”Jag är uppvuxen här och när jag var liten följde jag ofta med min pappa till jobbet. Nu jobbar jag i stort sett i samma lokaler som min far”, säger han. Under åren har Mikael jobbat med det mesta i fabriken, inklusive att köra truck, spika väggar och bygga gavelspetsar. Han säger att husen har utvecklats en hel del sedan han började på Mjöbäcks för drygt 30 år sedan. ”I dag är husen tätare och har mer isolering och fler detaljer som till exempel droppkant. De har också smarta

36

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

konstruktioner som underlättar för exempelvis målning. Även arbetsmiljön har förbättrats; det är tystare och vi har bättre, mer ergonomiska arbetsredskap. Samtidigt har vi nu ett bra flöde då de flesta hus är ritade så att de funkar bra i produktionen.” Mikael lovordar kamratskapet i fabriken och menar att de som jobbar här har en stark lojalitet mot både företaget och bygden. ”Vi har en mycket bra sammanhållning”, säger han.” Den är nog den största anledningen till att jag har blivit kvar i fabriken så här länge. Men jag gillar såklart mitt yrke och dessutom känns det bra att jobba på ett företag som värnar om bygden. Utan Mjöbäcks hade inte skolan överlevt här.”


MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

37


Styrelsen Julia Nergården Ledamot Styrelseledamot sedan 2000

38

Jonas Hillhammar

Ingvar Hermansson

Ordförande

Vice ordförande

Styrelseledamot sedan 2000

Styrelseledamot sedan 2000

Kjell Rune Nergården

Göran Nergården

Ledamot

Ledamot

Styrelseledamot sedan 1970

Styrelseledamot sedan 1970

Per-Olof Martinsson

Lennart Andersson

Ledamot

Ledamot/Personalrepresentant

Styrelseledamot sedan 2005

Styrelseledamot sedan 2010

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


FINANSIELL RAPPORT

Mjöbäcks Entreprenad Årsredovisning Org nr 556135-1254

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Verksamhetens inriktning Moderbolaget bedriver byggnadsverksamhet med huvudinriktning mot villor och bostadsfastigheter. Dotterbolagen äger och förvaltar fastigheter och bedriver handel med fastigheter. Företagets verksamhet är främst inriktad mot produktion av bostäder med leverans från egen fabrik samt genom upphandling av entreprenader. Koncernen förädlar sitt innehav av tomter och markområden genom tomtförsäljning, men även genom byggnation av villor och flerfamiljshus, som sedan avyttras.

Styrelsens och företagsledningens åtgärdsprogram, för att säkra hög produktivitet och kostnadseffektivitet i verksamheten, fortgår. Koncernens höga soliditet är en väsentlig styrkefaktor för verksamheten och förstärker förutsättningarna för en god framtida resultatutveckling och tillväxt.

Miljöpåverkan Moderbolaget bedriver tillstånd- eller anmälningspliktig verksamhet enlig miljöbalken.

Företaget har sitt säte i Svenljunga.

Bolaget eftersträvar att bygga hus som svarar mot högt ställda krav på energieffektivitet och minsta möjliga miljöpåverkan, både på fabriksanläggningen och ute på byggarbetsplatserna.

Verksamheten 2016

Hållbarhetsrapport

Byggkonjunkturen, liksom efterfrågan på villor och bostadsfastigheter har ökat. För koncernen som helhet blev ökningen ca 59,5% motsvarande 162,5 mkr.

Styrelsen har påbörjat arbetet med hållbarhetsrapportering enligt nytt lagkrav för större företag. Under 2017 kommer företagets första hållbarhetsrapport att upprättas.

Vid en utvärdering av bolagets verksamhet 2016, måste beaktas att både moderbolaget och koncernen varit engagerade i ett flertal byggprojekt som har genererat positiva resultat. Enligt kostnadsslagsindelad resultaträkning uppgår omsättningen för koncernen till 556 178 tkr (391 926 tkr), varav 499 836 tkr (325 828 tkr) avser moderbolaget.

Verksamheten 2017 Både byggkonjunkturen och efterfrågan på villor och bostadsfastigheter bedöms fortsatt vara positiva under 2017. Det är styrelsens och företagsledningens bedömning att 2017 kommer att medföra en stabilisering av omsättningen men med en fortsatt positiv resultatutveckling. I den här bedömningen förväntas villaförsäljning samt flera större projekt, ge positiva bidrag till koncernens resultat.

Ägarförhållanden Namn

antal aktier antal röster

Julia Prissberg Nergården Göran Nergården

226 000 225 000

226 000 225 000

Den tidigare delägaren Kjell Rune Nergården har som ett led i ett generationsskifte, överlåtit sina aktier till Julia Prissberg Nergården.

Styrelse och företagsledning Styrelse och verkställande ledning under verksamhetsåret har varit Jonas Hillhammar (ordf.), Julia Prissberg Nergården (VD), Kjell Rune Nergården, Göran Nergården, Ingvar Hermansson (vice ordf.) samt Per-Olof Martinsson. I styrelsen har också ingått personalrepresentanten Lennart Andersson.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

39


FINANSIELL RAPPORT

FLERÅRSÖVERSIKT (tkr) 2016

2015

2014

2013

2012

435 598

273 059

257 223

199 293

184 069

83 116

28 621

4 481

4 023

-7 019

KONCERNEN Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning

673 301

585 970

527 440

530 109

538 670

Soliditet (%)

65,0

55,6

56,8

56,7

54,7

Avkastning på totalt kap. (%)

13,3

5,4

2,3

2,7

Neg.

Avkastning på eget kap. (%)

20,1

8,8

1,5

1,3

Neg.

67

65

61

60

63

432 976

263 611

248 050

182 083

173 253

Antal anställda

MODERBOLAGET Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster

67 823

24 396

7 007

-5 798

-3 891

585 432

456 511

0

383 904

389 150

64,4

68,1

0,0

68,4

69,0

Avkastning på totalt kap. (%)

11,8

5,4

0,0

0,3

Neg.

Avkastning på eget kap. (%)

18,0

7,8

0,0

Neg.

Neg.

67

65

61

60

63

Balansomslutning Soliditet (%)

Antal anställda

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

40

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


FINANSIELL RAPPORT

FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Aktiekapital

Annat eget kapital inkl. årets resultat

Totalt

KONCERNEN Belopp vid årets ingång

45 100 000

Utdelning Förändring koncernstruktur

281 015 727

326 115 727

-10 000 000

-10 000 000

14 520 784

14 520 784

Eliminering/inköp

-887 500

-887 500

Eliminering/nedskrivning

5 061 500

5 061 500

79 273 675

79 273 675

368 984 186

414 084 186

Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

Aktiekapital

Reservfond

Balanserat resultat

Årets resultat

Totalt

45 100 000

9 020 000

226 414 813

29 712 631

310 247 444

29 712 631

-29 712 631

MODERBOLAGET Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Utdelning

-10 000 000

Årets resultat

0 -10 000 000

73 275 485

73 275 485

Belopp vid årets utgång

45 100 000

9 020 000

246 127 444

73 275 485

373 522 929

Belopp vid årets utgång

45 100 000

9 020 000

246 127 444

73 275 485

373 522 929

FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): Balanserad vinst Årets vinst

246 127 444 73 275 485 319 402 929

Disponeras så att i ny räkning överföres

319 402 929

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

41


FINANSIELL RAPPORT

RESULTATRÄKNING KONCERNEN Not 1

2016-01-01 – 2016-12-31

2015-01-01 – 2015-12-31

2

435 597 830

273 058 887

3,4,5

-385 320 430

-237 904 068

50 277 400

35 154 819

5,6

-49 722 333

-38 522 015

Resultat av försäljning av fastigheter och aktier

7

41 148 134

26 504 831

Rörelseresultat

8

41 703 201

23 137 635

9

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader

Resultat från finansiella poster 40 349 668

5 173 094

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

Resultat från andelar i intresseföretag

2 594 828

3 655 769

Räntekostnader och liknande resultatposter

-1 532 118

-3 345 618

41 412 378

5 483 245

Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster

10

83 115 579

28 620 880

Skatt på årets resultat

12

-2 975 778

-348 192

-866 125

-2 066 958

Årets resultat

79 273 675

26 205 730

Moderbolagets andel av årets resultat

79 273 675

26 205 730

Uppskjuten skatt

42

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


FINANSIELL RAPPORT

BALANSRÄKNING KONCERNEN Not 1

2016-12-31

2015-12-31

Byggnader och mark

13

15 139 134

13 021 363

Inventarier, verktyg och installationer

14

4 439 749

3 255 783

Förvaltningsfastigheter

15

53 192 552

133 625 550

72 771 435

149 902 696

18, 19

18 670 414

22 847 746

20

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar

Summa matriella anläggingstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

12 148 521

7 705 527

Andra långfristiga värdepappersinnehav

Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag

5 000

5 000

Uppskjuten skattefordran

5 889

4 417

Andra långfristiga fordringar

44 174 975

7 022 453

Summa finansiella anläggingstillgångar

21

75 004 799

37 585 143

Summa anläggningstillgångar

147 776 234

187 487 839

158 159 637

127 963 392

13 126 167

14 712 333

172 434 030

148 143 003

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

145 373

3 234 370

2 076 399

63 064 000

30 165 000

837 982

1 685 299

239 570 382

182 215 075

78 669 563

73 591 502

Summa omsättningstillgångar

489 525 749

398 482 302

SUMMA TILLGÅNGAR

637 301 983

585 970 141

Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

43


FINANSIELL RAPPORT

BALANSRÄKNING KONCERNEN FORTS. Not 1

2016-12-31

2015-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

22

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Aktiekapital

45 100 000

45 100 000

Balanserade vinstmedel, inklusive årets resultat

368 984 186

281 015 727

Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare

414 084 186

326 115 727

Summa eget kapital

414 084 186

326 115 727

Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt

25

1 553 353

685 756

Övriga avsättningar

26

2 000 000

2 000 000

3 553 353

2 685 756

0

0

Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit

27

Byggnadskreditiv

28

0

1 656 742

Skulder till kreditinstitut

29

42 459 300

125 467 300

8 116 644

8 116 644

50 575 944

135 240 686

63 842 853

52 091 241

49 482

49 482

2 273 984

0

Övriga skulder

70 276 068

35 348 545

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

10 164 000

9 969 000

22 482 113

24 469 705

Summa kortfristiga skulder

169 088 500

121 927 973

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

637 301 983

585 970 142

Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till intresseföretag Aktuella skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

44

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

31


FINANSIELL RAPPORT

KASSAFLÖDESANALYS KONCERNEN Not 1

2016-01-01 – 2016-12-31

2015-01-01 – 2015-12-31

Resultat efter finansiella poster

83 115 579

28 620 880

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar m.m

8 666 292

12 189 688

Betald skatt

-3 487 612

-1 594 655

88 294 259

39 215 913

Förändring av varulager och pågående arbeten

-28 610 079

-14 122 587

Förändring kundfordringar

-24 291 027

-77 517 513

Förändring av kortfristiga fordringar

Den löpande verksamheten

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

-33 209 654

496 617

Förändring leverantörsskulder

11 751 612

8 385 189

Förändring av kortfristiga skulder

33 134 931

28 333 267

47 070 042

-15 209 114

Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Försäljningar/investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning/amortering av finansiella anläggningstillgångar

88 337 467

-2 650 159

40 000

40 602 000

-37 418 184

585 513

1 713 478

0

52 672 761

38 537 355

Amortering av lån

-84 664 742

-4 650 397

Utbetald utdelning

-10 000 000

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-94 664 742

-4 650 397

Årets kassaflöde

5 078 061

18 677 843

Likvida medel vid årets början

73 591 502

54 913 659

Likvida medel vid årets slut

78 669 563

73 591 502

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

45


FINANSIELL RAPPORT

RESULTATRÄKNING MODERBOLAGET Not 1

2016-01-01 – 2016-12-31

2015-01-01 – 2015-12-31

2

432 976 398

263 610 741

3,4,5

-381 644 857

-230 782 671

51 331 541

32 828 070

5,6

-49 560 067

-38 357 658

Resultat av försäljning av fastigheter och aktier

7

24 309 157

20 386 601

Rörelseresultat

8

26 080 631

14 857 013

9

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat Försäljnings- och administrationskostnader

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

40 349 668

5 173 094

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2 361 855

4 776 136

Räntekostnader och liknande resultatposter

-969 282

-410 135

67 822 872

24 396 108

Resultat efter finansiella poster

10

Bokslutsdispositioner

11

Resultat före skatt Skatt på årets resultat Årets resultat

46

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

12

8 312 877

5 324 713

76 135 749

29 720 821

-2 860 264

-8 190

73 275 485

29 712 631


FINANSIELL RAPPORT

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET Not 1

2016-12-31

2015-12-31

Byggnader och mark

13

15 139 134

13 021 363

Inventarier, verktyg och installationer

14

4 439 749

3 255 783

Förvaltningsfastigheter

15

17 524 980

17 949 584

37 103 863

34 226 730

TILLGÅNGAR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar

Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag

16, 17

27 699 058

31 523 058

Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

18, 19

4 427 127

7 429 459

5 000

5 000

48 835 675

50 549 153

Summa finansiella anläggningstillgångar

80 966 860

89 506 670

Summa anläggningstillgångar

118 070 723

123 733 400

118 166 059

94 455 152

13 126 167

14 712 333

Kundfordringar

192 354 552

121 917 242

Fordringar hos koncernföretag

25 443 299

9 716 532

Andra långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar

21

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m.m. Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar

Aktuella skattefordringar Övriga fordringar Upparbetad men ej fakturerad intäkt Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

0

1 290 760

3 201 934

2 036 367

63 064 000

30 165 000

41 056

772 997

284 104 841

165 898 898

51 964 430

57 711 457

Summa omsättningstillgångar

467 361 497

332 777 840

SUMMA TILLGÅNGAR

585 432 220

456 511 240

Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

47


FINANSIELL RAPPORT

BALANSRÄKNING MODERBOLAGET FORTS. Not 1

2016-12-31

2015-12-31

Aktiekapital

45 100 000

45 100 000

Reservfond

9 020 000

9 020 000

54 120 000

54 120 000

246 127 444

226 414 813

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

22, 23

Bundet kapital

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

73 275 485

29 712 631

319 402 929

256 127 444

373 522 929

310 247 444

24

4 661 356

874 233

Avsättningar för skatter

25

104 630

74 806

Övriga avsättningar

26

2 000 000

2 000 000

2 104 630

2 074 806

Summa eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar

Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkräkningskredit

27

0

0

Skulder till kreditinstitut

29

17 082 300

18 471 300

8 116 644

8 116 644

25 198 944

26 587 944

Leverantörsskulder

63 698 256

50 486 818

Skulder till koncernföretag

14 376 880

486 934

1 679 836

0

Övriga skulder

67 847 038

32 479 173

Fakturerad men ej upparbetad intäkt

10 164 000

9 969 000

22 178 351

23 304 888

Summa kortfristiga skulder

179 944 361

116 726 813

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

585 432 220

456 511 240

Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder

Aktuella skatteskulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

48

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

30


FINANSIELL RAPPORT

KASSAFLÖDESANALYS MODERBOLAGET Not 1

2016-01-01 – 2016-12-31

2015-01-01 – 2015-12-31

Resultat efter finansiella poster

67 822 872

24 396 108

Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, avskrivningar m.m

10 240 842

10 428 761

-14 545

-53 300

78 049 169

34 771 569

Förändring av varulager och pågående arbete

-22 124 741

-347 930

Förändring av kundfordringar

-70 437 310

-42 259 149

Den löpande verksamheten

Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet

Förändring av kortfristiga fordringar

-36 944 848

3 934 206

Förändring av leverantörsskulder

13 211 438

11 921 925

Förändring av kortfristiga skulder

48 326 275

26 200 776

Kassaflöde från den löpande verksamheten

10 079 983

34 221 397

-4 953 988

-4 459 484

40 000

2 602 000

-1 237 500

-7 260 515

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning/amortering av finansiella anläggningstillgångar

1 713 478

0

-4 438 010

-9 117 999

-1 389 000

-13 572 306

Utbetald utdelning

-10 000 000

0

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-11 389 000

-13 572 306

Årets kassaflöde

-5 747 027

11 531 092

Likvida medel vid årets början

57 711 457

46 180 365

51 964 430

57 711 457

Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering lån

Likvida medel vid årets slut

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

49


FINANSIELL RAPPORT

NOTER

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Exploateringsfastigheter har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Moderföretaget och koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper om inte annat framgår nedan. Funktionsindelad resultaträkning har tillämpats.

Intäktsredovisning Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.

Pågående entreprenadarbeten och liknande Inkomster från uppdrag på löpande räkning redovisas som intäkt i takt med att arbetet utförs och material levereras eller förbrukas innebärande att vinsten från uppdragen avräknas successivt.

I balansräkningen jämförs redovisade intäkter med de belopp som fakturerats beställaren under samma period. Om de fakturerade beloppen överstiger den redovisade intäkten utgör mellanskillnaden en skuld, vilken redovisas som fakturerad men ej upparbetad intäkt. Om intäkten överstiger de fakturerade beloppen utgör mellanskillnaden en fordran vilken redovisas som upparbetad men ej fakturerad intäkt.

Koncernredovisning Konsolideringsmetod Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Detta innebär att förvärvade verksamheters identifierbara tillgångar och skulder redovisas till marknadsvärde enligt upprättad förvärvsanalys. Överstiger verksamhetens anskaffningsvärde det beräknade marknadsvärdet av de förväntade nettotillgångarna enligt förvärvsanalysen redovisas skillnaden som goodwill.

Dotterföretag Koncernredovisningen omfattar, förutom moderföretaget, samtliga företag i vilka moderföretaget direkt eller indirekt har mer än 50 % av röstetalet eller på annat sätt innehar det bestämmande inflytandet och därmed har en rätt att utforma företagets finansiella och operativa strategier i syfte att erhålla ekonomiska fördelar.

Inkomster från uppdrag till fast pris redovisas som intäkt enligt uppdragens respektive färdigställandegrad, så kallad successiv vinstavräkning. Färdigställandegraden fastställs huvudsakligen genom att jämföra nedlagda uppdragsutgifter med totala uppdragsutgifter.

Intresseföretag och Gemensamt styrt företag

När utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas uppdragsinkomsten och hänförliga uppdragsutgifter i resultaträkningen med utgångspunkt från färdigställandegraden av aktiviteterna på balansdagen.

Redovisning av intresseföretag

Om det ekonomiska utfallet av ett uppdrag inte kan beräknas på ett tillförlitligt sätt redovisas en intäkt endast med ett belopp som motsvarar de uppkomna uppdragsutgifter som sannolikt kommer att ersät-

50

tas av beställaren. Om det är sannolikt att de totala uppdragsutgifterna kommer att överstiga den totala uppdragsinkomsten från ett uppdrag redovisas den befarade förlusten som en kostnad omgående i resultaträkningen.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag. Innehav i intresseföretag redovisas i koncernredovisningen enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att andelen i intresseföretag tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. Erhållen utdelning från intresseföretag redovisas som intäkt i resultaträkningen.

Transaktioner mellan koncernföretag Koncerninterna fordringar och skulder samt trans-


FINANSIELL RAPPORT

aktioner mellan koncernföretag liksom orealiserade vinster elimineras i sin helhet. Orealiserade förluster elimineras också såvida inte transaktionen motsvarar ett nedskrivningsbehov.

av mindre värde redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Förändring av internvinst under räkenskapsåret har elimineras i koncernresultaträkningen.

Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.

Goodwill Goodwill är den skillnad som uppkommer om anskaffningsvärdet för den förvärvade enheten är högre än värdet på den förvärvade enhetens nettotillgångar. Vid förvärvstidpunkten redovisas den uppkomna goodwillen som en tillgång i balansräkningen.

Anläggningstillgångar

Varulager

Inkomstskatter Aktuell skatt

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar.

Aktuell skatt avser inkomstskatt för innevarande räkenskapsår samt den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu inte redovisats. Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per balansdagen.

Materiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skatt

Byggnader för produktion

2-4%

Byggnader för förvaltning

2-3%

Markanläggningar

5%

Inventarier, verktyg och installationer

20%

Goodwill

10%

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och/eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar. Förvaltningsfastigheter redovisas i balansräkningen till belopp som motsvarar utgifterna för fastighetens förvärv eller tillverkning (anskaffningsvärdet) med hänsyn även taget till av-, ned- och uppskrivningar efter anskaffningen.

Komponentindelning Materiella anläggningstillgångar har delats upp på komponenter när komponenterna är betydande och när komponenterna har väsentligt olika nyttjandeperioder. När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras. Utgifter för löpande reparationer och underhåll redovisas som kostnader.

Leasingavtal Samtliga leasingavtal på tjänstebilar och inventarier

Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräkningsmetoden. Enligt denna metod redovisas uppskjutna skatteskulder och uppskjutna skattefordringar på temporära skillnader som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott. Uppskjutna skattefordringar nettoredovisas mot uppskjutna skatteskulder endast om de kan betalas med ett nettobelopp. Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande skattesatser resultatförs i den period förändringen lagstadgats. Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjuten skatteskuld som avsättning. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan avräknas mot framtida skattemässiga överskott. På grund av sambandet mellan redovisning och beskattning särredovisas inte den uppskjutna skatteskulden som är hänförlig till obeskattade reserver.

Avsättningar Som avsättning har redovisats förpliktelser gentemot tredje man som är hänförliga till räkenskapsåret eller tidigare räkenskapsår och som på balansdagen antingen är säkra eller sannolika till

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

51


FINANSIELL RAPPORT

sin förekomst men oviss till belopp eller till den tidpunkt då de ska infrias.

Balansomslutning

Koncernbidrag

Soliditet (%)

Erhållna och lämnade koncernbidrag redovisas som bokslutsdispositioner.

Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning

Kassaflödesanalys

Företagets samlade tillgångar.

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medfört in- eller utbetalningar.

Avkastning på totalt kap. (%)

Som likvida medel klassificerar företaget, förutom kassamedel, disponibla tillgodohavanden hos banker och andra kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar som är noterade på en marknadsplats och har en kortare löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Förändringar i spärrade medel redovisas i investeringsverksamheten.

Avkastning på eget kap. (%)

Nyckeltalsdefinitioner

Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut Koncernen och moderbolaget

Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. I nettoomsättning ingår ej intäkter från försäljning av fastigheter, dotterbolagsaktier eller intressebolag.

Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt)

Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Det har inte förekommit några händelser efter balansdagen och fram till datum för underskrift som leder till några justeringar.

Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader.

Not 2 Nettoomsättningens fördelning

2016

2015

428 350 637

259 070 086

7 247 193

13 988 801

435 597 830

273 058 887

428 350 637

259 070 086

4 625 761

4 540 655

432 976 398

263 610 741

KONCERNEN Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Fastighetsförvaltning Summa nettoomsättningen per rörelsegren

MODERBOLAGET Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Fastighetsförvaltning Summa nettoomsättningen per rörelsegren

52

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


FINANSIELL RAPPORT

Not 3 Kostnader för produktion och förvaltning

2016

2015

377 037 015

226 080 890

KONCERNEN Kostnader för produktion Avskrivningar, produktion

1 570 153

1 374 229

Kostnader för förvaltning

4 513 543

6 536 534

Avskrivningar, förvaltning

2 199 719

3 912 415

385 320 430

237 904 068

377 037 015

226 080 890

Avskrivningar, produktion

1 570 153

1 374 229

Kostnader för förvaltning

2 613 085

2 894 844

Avskrivningar, förvaltning

424 604

432 708

381 644 857

230 782 671

Summa kostnader för produktion

MODERBOLAGET Kostnader för produktion

Summa kostnader för produktion

Not 4 Leasingavtal Koncernen och moderbolaget Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 330 620 (347 878) kronor.

Not 5 Anställda och personalkostnader

2016

2015

7

8

60

57

67

65

1 033 625

1 037 080

27 550 489

23 152 248

28 584 114

24 189 328

Pensionskostnader för övriga anställda

1 609 603

1 268 443

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

9 213 906

7 997 356

10 823 509

9 265 799

39 407 623

33 455 127

20 %

20 %

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Medelantalet anställda Kvinnor Män

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda

Sociala kostnader

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

80 %

80 %

100 %

100 %

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

53


FINANSIELL RAPPORT

Not 6 Arvode till revisorer Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. 2016

2015

KONCERNEN Revisionsarvoden 48 830

49 920

Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB

Revisorsgruppen i Göteborg AB

452 500

408 675

Övriga tjänster

223 990

135 250

Summa revisionsarvoden

725 320

593 845

48 830

49 920

375 000

310 000

MODERBOLAGET Revisionsarvoden Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Övriga tjänster

175 865

92 375

599 695

452 295

2016

2015

Försäljningsintäkter fastigheter

98 585 000

118 867 199

Bokfört värde fastigheter

Summa revisionsarvoden

Not 7 Resultat av försäljning av fastigheter och aktier KONCERNEN

-53 585 343

-84 537 368

Nedskrivning dotterbolag/intressebolag

-7 913 500

-7 825 000

Försäljningsintäkter aktier

21 994 994

0

Bokfört värde aktier

-17 933 017

0

Summa

41 148 134

26 504 831

Försäljningsintäkter fastigheter

66 860 000

62 217 199

Bokfört värde fastigheter

-34 637 343

-34 005 598

MODERBOLAGET

Nedskrivning dotterbolag/intressebolag Summa

-7 913 500

-7 825 000

24 309 157

20 386 601

Not 8 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Koncernen och moderbolaget Under året har koncerninterna inköp och försäljningar endast ägt rum i mindre omfattning. (ca 500 000 kronor)

54

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


FINANSIELL RAPPORT

Not 9 Resultat från andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2016

2015

40 500 000

5 300 000

-150 332

-126 906

40 349 668

5 173 094

Avskrivningar

Resultat

-1 570 153

49 743 469

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Erhållna utdelningar Resultatandel från kommandit- och handelsbolag Summa

Not 10 Funktionssammanställning Koncernen 2016 Funktion

Omsättning

Kostnader

Byggnadsrörelsen

428 350 637

-377 037 015

Fastighetsförvaltningen Delsumma Fastighets/aktieförsäljning

Räntor

7 247 193

-4 513 543

-352 522

-2 199 719

181 409

435 597 830

-381 550 558

-352 522

-3 769 872

49 924 878

-52 852

-49 722 333

120 579 994

Försäljningsadm.kostn.

-79 431 860

41 148 134

-49 669 481

Finansiella intäkter

42 944 496

Finansiella kostnader

-1 179 596

41 764 900

556 177 824

-510 651 899

41 412 378

-3 822 724

83 115 579

Funktion

Omsättning

Kostnader

Räntor

Avskrivningar

Resultat

Byggnadsrörelsen

259 070 086

-226 080 890

-1 374 229

31 614 967

13 988 801

-6 536 534

-2 497 714

-3 912 415

1 042 138

273 058 887

-232 617 424

-2 497 714

-5 286 644

32 657 105

118 867 199

-92 362 368

Slutsumma

2015

Fastighetsförvaltningen Delsumma Fastighets/aktieförsäljning Försäljningsadm.kostn.

26 504 831

-38 469 163

-52 852

Finansiella intäkter

8 828 863

Finansiella kostnader

-847 904

Slutsumma

391 926 086

-363 448 955

5 483 245

-38 522 015 7 980 959

-5 339 496

28 620 880

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

55


FINANSIELL RAPPORT

Moderbolaget 2016 Funktion

Omsättning

Kostnader

Byggnadsrörelsen

428 350 637

-377 037 015

4 625 761

-2 613 085

-16 240

432 976 398

-379 650 100

-16 240

66 860 000

-42 550 843

Fastighetsförvaltningen Delsumma Fastighets/aktieförsäljning Försäljningsadm.kostn.

Räntor

Resultat

-1 570 153

49 743 469

-424 604

1 571 832

-1 994 757

51 315 301 24 309 157

-49 507 215

Finansiella intäkter

Avskrivningar

-52 852

-49 560 067

42 711 523

Finansiella kostnader

-953 042

41 458 481

499 836 398

-471 708 158

41 742 241

-2 047 609

67 822 872

Funktion

Omsättning

Kostnader

Räntor

Avskrivningar

Resultat

Byggnadsrörelsen

259 070 086

-226 080 890

-1 374 229

31 614 967

4 540 655

-2 894 844

-78 736

-432 708

1 134 367

263 610 741

-228 975 734

-78 736

-1 806 937

32 749 334

62 217 199

-41 830 598

Slutsumma

2015

Fastighetsförvaltningen Delsumma Fastighets/aktieförsäljning Försäljningsadm.kostn.

-38 304 806

Finansiella intäkter

-331 399 325 827 940

-309 111 138

Not 11 Bokslutsdispositioner Moderbolaget

-38 357 658

9 539 095

9 617 831 -1 859 789

24 396 108

2016

2015

Avsättning till periodiseringsfond

-3 500 000

0

Mottagna koncernbidrag

12 100 000

5 300 000

Förändring av överavskrivningar Summa

56

-52 852 9 949 230

Finansiella kostnader Slutsumma

20 386 601

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

-287 123

24 713

8 312 877

5 324 713


FINANSIELL RAPPORT

Not 12 Aktuell och uppskjuten skatt

2016

2015

Aktuell skatt

2 975 778

348 192

Totalt redovisad skatt

2 975 778

348 192

KONCERNEN Skatt på årets resultat

Avstämning av effektiv skatt Procent Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

2016 Belopp Procent 83 115 579

22,00

-18 285 427

2015 Belopp 28 620 880

22,00

-6 296 594

Ej avdragsgilla kostnader

-33 457

-1 757 808

Ej skattepliktiga intäkter

8 913 302

1 169 707

Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång

5 006 183

7 119 680

Övriga temporära skillnader

1 423 621

113 207

Redovisad effektiv skatt

3,58

-2 975 778

-1,22

348 192

2016

2015

2 830 440

0

29 824

8 190

2 860 264

8 190

MODERBOLAGET Skatt på årets resultat Aktuell skatt Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Totalt redovisad skatt Avstämning av effektiv skatt Procent Redovisat resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats

2016 Belopp Procent 76 135 749

22,00

-16 749 865

2015 Belopp 29 720 821

22,00

-6 538 581

Ej avdragsgilla kostnader

-31 275

-1 757 041

Ej skattepliktiga intäkter

8 913 300

1 169 657

Under året utnyttjande av tidigare års underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som tillgång

5 006 183

7 092 732

Övriga temporära skillnader Redovisad effektiv skatt

31 217 3,72

-2 830 440

33 233 0,00

0

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

57


FINANSIELL RAPPORT

Not 13 Byggnader och mark

2016-12-31

2015-12-31

17 976 560

15 023 386

2 612 118

3 103 174

0

-150 000

20 588 678

17 976 560

-6 851 494

-6 503 265

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar

0

43 596

-494 347

-391 825

-7 345 841

-6 851 494

Ingående uppskrivningar

1 896 297

1 896 297

Utgående ackumulerade uppskrivningar

1 896 297

1 896 297

15 139 134

13 021 363

2016-12-31

2015-12-31

17 281 928

16 117 786

2 341 870

1 356 310

-88 173

-192 168

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 535 625

17 281 928

Ingående avskrivningar

-14 026 145

-13 070 936

58 928

80 047

Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 14 Inventarier, verktyg och installationer KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar

Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde

58

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

-1 128 658

-1 035 256

-15 095 875

-14 026 145

4 439 750

3 255 783


FINANSIELL RAPPORT

Not 15 Förvaltningsfastigheter

2016-12-31

2015-12-31

157 060 328

203 602 029

297 238

904 387

-86 203 324

-47 446 088

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

71 154 242

157 060 328

Ingående avskrivningar

-23 875 778

-26 617 585

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar

Försäljningar/utrangeringar

6 900 560

5 786 880

Årets avskrivningar

-1 416 972

-3 045 073

-18 392 190

-23 875 778

441 000

451 500

-10 500

-10 500

430 500

441 000

53 192 552

133 625 550

53 192 552

133 625 550

60 000 000

154 000 000

24 989 304

26 478 264

Utgående ackumulerade avskrivningar Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående redovisat värde Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde Värdering till verkligt värde har skett genom intern värdering.

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar

0

-1 488 960

24 989 304

24 989 304

-7 039 720

-6 965 916

0

358 904

-424 604

-432 708

Utgående ackumulerade avskrivningar

-7 464 324

-7 039 720

Utgående redovisat värde

17 524 980

17 949 584

17 524 980

17 949 584

23 000 000

23 000 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar

Uppgifter om förvaltningsfastigheter Redovisat värde Verkligt värde Värdering till verkligt värde har skett genom intern värdering.

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

59


FINANSIELL RAPPORT

Not 16 Andelar i koncernföretag

2016-12-31

2015-12-31

42 448 058

28 338 207

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp

1 237 500

14 109 851

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

43 685 558

42 448 058

Ingående nedskrivningar

-10 925 000

-3 100 000

-5 061 500

-7 825 000

-15 986 500

-10 925 000

27 699 058

31 523 058

Årets nedskrivningar Utgående ackumulerade nedskrivningar Utgående redovisat värde

Not 17 Specifikation andelar i koncernföretag

Kapitalandel Antal andelar

Bokfört värde

MODERBOLAGET AB Båstad Hasselbacken

100%

2 500

Kosters Röd AB

100%

2 000

200 000

Solidhus i Hisingen AB

100%

1 000

3 504 019

Mjöbäcks Entreprenad Holding AB

100%

1 000

500 000

Solidhus i Bjärred AB

100%

1 000

4 850 000

Piggvaren 1 i Vellinge AB

100%

1 000

5 537 500

Markbolaget i Gullbrandstorp AB

100%

1 000

7 150 000

Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige

100%

1 000

100 000

Mjöbäcksköldens Fastighetsförvalt AB

100%

1 000

1 360 851

Mjöbäcks Villan Holding AB

100%

500

50 000 27 699 058

Summa

Org. nr

Säte

Eget kapital

Resultat

556059-0555

Båstad

708 661

52 391

Kosters Röd AB

556379-0657

Svenljunga

683 764

-9 835

Solidhus i Hisingen AB

556533-0890

Svenljunga

9 942 548

-13 878

Mjöbäcks Entreprenad Holding AB

556702-0762

Svenljunga

31 060 910

4 048 977

AB Båstad Hasselbacken

Solidhus i Bjärred AB

556677-0953

Svenljunga

3 294 563

230 441

Piggvaren 1 i Vellinge AB

556693-2314

Lund

353 801

-201 466

Markbolaget i Gullbrandstorp AB

556744-5878

Borås

274 430

72 498

Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige AB

556880-8512

Svenljunga

5 498 375

166 473

Mjöbäcksköldens Fastighetsförvalt AB

556380-1389

Svenljunga

7 507 755

70 698

Mjöbäcks Villan Holding AB

559051-4161

Svenljunga

38 092

-11 908

59 362 899

4 404 391

Summa

60

4 446 688

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


FINANSIELL RAPPORT

Not 18 Andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

2016-12-31

2015-12-31

22 847 746

28 762 781

25 000

50 000

Försäljningar/utrangeringar

-1 350 332

-5 965 035

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

21 522 414

22 847 746

Årets nedskrivningar

-2 852 000

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-2 852 000

0

Utgående redovisat värde

18 670 414

22 847 746

2016-12-31

2015-12-31

7 429 459

13 244 494

KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Inköp

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Inköp

0

50 000

-150 332

-5 865 035

7 279 127

7 429 459

Årets nedskrivningar

-2 852 000

0

Utgående ackumulerade nedskrivningar

-2 852 000

0

4 427 127

7 429 459

Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

Utgående redovisat värde

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

61


FINANSIELL RAPPORT

Not 19 Specifikation andelar i intresseföretag och gemensamt styrda företag

Kapitalandel

Rösträttsandel

Antal andelar

Bokfört värde

50%

50%

250

25 000

KONCERNEN Fastigheten Långaveka 3.21 AB Fastighets AB Keron

34%

34%

340

340 000

Kil i Höllviken AB

50%

50%

5 000

500 000

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

33%

33%

1 650

166 500

33,3%

33%

333

30 666

WBME Holding i Varberg AB

Villastaden i Väst AB

50%

50%

500

50 000

Bo Fint 11/A AB

50%

50%

500

50 000

NewCo Bergdalen AB

50%

50%

250

25 000

NewCo Breared AB

50%

50%

250

25 000

Öresundsbostäder Poppelhusen KB

50%

50%

1

300 060

Torslandaslätten Förvaltning HB

50%

50%

1

2 939 901

ABCME Kantaten 1 AB

50%

50%

500

702 805

Sydkusten Fastigheter i Sverige AB

50%

50%

500

1 349 482

Kantor Edgrensväg Fastighets AB

33,3%

33,3%

333

3 000 000

Amhult 2 AB

7,42%

1,87%

456 800

9 136 000

30%

30%

300

30 000

Sweden Park Fastighets AB

18 670 414

Summa

62

Org. nr

Säte

Fastigheten Långaveka 3.21 AB

559063-3961

Svenljunga

Fastighets AB Keron

556648-5099

Partille

Kil i Höllviken AB

556526-9866

Höllviken

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

556707-8588

Kungsbacka

Villastaden i Väst AB

556597-6866

Ale

WBME Holding i Varberg AB

556734-6290

Borås

Bo Fint 11/A AB

556862-5072

Svenljunga

NewCo Bergdalen AB

559035-7454

Borås

NewCo Breared AB

559035-5102

Svenljunga

Öresundsbostäder Poppelhusen KB

969697-7801

Svenljunga

Torslandaslätten Förvaltning HB

969750-5528

Borås

ABCME Kantaten 1 AB

556819-2958

Borås

Sydkusten Fastigheter i Sverige AB

556678-8401

Vellinge

Kantor Edgrensväg Fastighets AB

556734-8973

Partille

Amhult 2 AB

556667-0492

Göteborg

Sweden Park Fastighets AB

556732-9932

Malmö

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


FINANSIELL RAPPORT

Kapitalandel Antal andelar

Bokfört värde

MODERBOLAGET Fastighets AB Keron

34%

340

340 000

Kil i Höllviken AB

50%

5 000

500 000

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

33%

1 650

166 500

33,3%

333

30 666

WBME Holding i Varberg AB

Villastaden i Väst AB

50%

500

50 000

Bo Fint 11/A AB

50%

500

50 000

NewCo Bergdalen AB

50%

250

25 000

NewCo Breared AB

50%

250

25 000

Öresundsbostäder Poppelhusen KB

50%

1

300 060

Torslandaslätten Förvaltning HB

50%

1

2 939 901 4 427 127

Summa

Org. nr

Säte

Fastighets AB Keron

556648-5099

Partille

Kil i Höllviken AB

556526-9866

Höllviken

Kungsbacka Södra Stad Holding AB

556707-8588

Kungsbacka

Villastaden i Väst AB

556597-6866

Ale

WBME Holding i Varberg AB

556734-6290

Borås

Bo Fint 11/A AB

556862-5072

Svenljunga

NewCo Bergdalen AB

559035-7454

Borås

NewCo Breared AB

559035-5102

Svenljunga

Öresundsbostäder Poppelhusen KB

969697-7801

Svenljunga

Torslandaslätten Förvaltning HB

969750-5528

Borås

2016-12-31

2015-12-31

7 705 527

9 040 742

Not 20 Fordringar hos intresseföretag och gemensamt styrda företag KONCERNEN Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar

4 442 994

164 785

0

-1 500 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

12 148 521

7 705 527

Utgående redovisat värde

12 148 521

7 705 527

Avgående fordringar

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

63


FINANSIELL RAPPORT

Not 21 Andra långfristiga fordringar

2016-12-31

2015-12-31

Ingående anskaffningsvärden

47 022 453

8 688 145

Tillkommande fordringar

38 670 000

0

Avgående fordringar

-41 517 478

-1 665 692

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

44 174 975

7 022 453

Utgående redovisat värde

44 174 975

7 022 453

2016-12-31

2015-12-31

50 549 153

54 080 845

KONCERNEN

MODERBOLAGET Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar

38 670 000

Avgående fordringar

-40 383 478

-3 531 692

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

48 835 675

50 549 153

Utgående redovisat värde

48 835 675

50 549 153

antal aktier

Kvotvärde

451 000

100

Not 22 Antal aktier och kvotvärde MODERBOLAGET Antal A-Aktier

451 000

Not 23 Disposition av vinst eller förlust

2016-12-31

MODERBOLAGET Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: Balanserad vinst Årets vinst

246 127 444 73 275 485 319 402 929

Disponeras så att i ny räkning överföres

64

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

319 402 929


FINANSIELL RAPPORT

Not 24 Obeskattade reserver

2016-12-31

2015-12-31

MODERBOLAGET 1 161 356

874 233

Periodiseringsfond 2016

Ackumulerade överavskrivningar

3 500 000

0

Summa

4 661 356

874 233

Uppskjuten skatt avseende obeskattade reserver

1 025 498

192 331

2016-12-31

2015-12-31

Not 25 Uppskjuten skatteskuld KONCERNEN Belopp vid årets ingång

685 756

481 771

Årets avsättningar

867 597

203 985

1 553 353

685 756

Belopp vid årets ingång

74 806

66 616

Årets avsättningar

29 824

8 190

104 630

74 806

2016-12-31

2015-12-31

Summa

MODERBOLAGET

Belopp vid årets utgång

Not 26 Övriga avsättningar KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Avsättningar för garantikostnader

Not 27 Checkräkningskredit

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2016-12-31

2015-12-31

30 000 000

30 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

KONCERNEN OCH MODERBOLAGET Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Ställda säkerheter Företagsinteckningar

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

65


FINANSIELL RAPPORT

Not 28 Byggnadskreditiv

2016-12-31

2015-12-31

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till

0

15 000 000

Utnyttjad kredit uppgår till

0

1 656 742

Lånebelopp 2016-12-31

Lånebelopp 2015-12-31

43 493 300

126 501 300

43 493 300

126 501 300

1 034 000

1 034 000

85 468 500

190 791 490

85 468 500

190 791 490

17 582 300

18 971 300

17 582 300

18 971 300

500 000

500 000

37 773 500

39 988 500

37 773 500

39 988 500

KONCERNEN

Not 29 Skulder till kreditinstitut

KONCERNEN Nedan framgår fördelning av långfristiga lån Skulder till kreditinstitut Varav kortfristig del av långfristig skuld Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar

MODERBOLAGET Skulder till kreditinstitut Varav kortfristig del av långfristig skuld Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar

66

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016


FINANSIELL RAPPORT

Not 30 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2016-12-31

2015-12-31

3 305 620

2 902 429

Upplupna semesterlöner

2 752 489

2 436 564

Upplupna sociala avgifter

2 060 245

1 629 205

10 000

135 805

KONCERNEN Upplupna löner

Upplupna räntor

499 371

1 157 186

Övriga upplupna kostnader

Förutbetalda hyror

13 854 388

16 208 516

Summa

22 482 113

24 469 705

3 305 620

2 902 429

Upplupna semesterlöner

2 752 489

2 436 564

Upplupna sociala avgifter

2 060 245

1 629 205

10 000

10 000

MODERBOLAGET Upplupna löner

Upplupna räntor Förutbetalda hyror

313 109

255 491

Övriga upplupna kostnader

13 736 888

16 071 199

Summa

22 178 351

23 304 888

2016-12-31

2015-12-31

Borgensförbindelser

69 798 000

85 690 742

Garantiförbindelser

18 919 240

33 719 240

Summa

88 717 240

119 409 982

Borgensförbindelser

69 798 000

85 690 742

Garantiförbindelser

9 872 240

16 672 240

79 670 240

102 362 982

Not 31 Eventualförpliktelser KONCERNEN

MODERBOLAGET

Summa

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

67


FINANSIELL RAPPORT

REVISIONSBERÄTTELSE Till bolagsstämman i Mjöbäcks Entreprenad AB. Org.nr 556135-1254

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Uttalanden Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Mjöbäcks Entreprenad AB för räkenskapsåret 2016. Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderbolages och koncernens finansiella ställning per den 31 december 2016 och av dess finansiella resultat och kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och koncernen.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen och verkställande direktören ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisning ansvarar styrelsen och verkställande direktören för bedömningen av bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. De upplyser, när så är lämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och

68

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen och verkställande direktören avser att likvidera bolaget, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av detta.

Revisorns ansvar Våra mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: - identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på fel, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll. - skaffar vi oss en förståelse av den del av bolagets interna kontroll som har betydelse för vår revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen. - utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.


FINANSIELL RAPPORT

- drar vi en slutsats om lämpligheten i att styrelsenoch verkställande direktören använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen och koncernredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra att ett bolag och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. - utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild. - inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. Vi måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Uttalanden Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och verkställande direktörens förvaltning

för Mjöbäcks Entreprenad AB för räkenskapsåret 2016 samt av förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vi tillstyrker att bolagsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Grund för uttalanden Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorns ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderbolaget och koncernen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. Vid förslag till utdelning innefattar detta bland annat en bedömning av om utdelningen är försvarlig med hänsyn till de krav som moderbolagets och koncernens verksamhetsart, omfattning och risker ställer på storleken av moderbolagets och koncernens egna kapital, konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Styrelsen ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma bolagets och koncernens ekonomiska situation och att tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

Revisorns ansvar Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören i något väsentligt avseende:

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

69


FINANSIELL RAPPORT

- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller - på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vårt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust, och därmed vårt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot bolaget, eller att ett förslag till dispositioner av bolagets vinst eller förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och förslaget till dispositioner av bolagets vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för bolagets situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för vårt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har vi granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder vi professionellt omdöme och har

Lars Appelgren Auktoriserad revisor

70

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

Sören Ramnewall Godkänd revisor


Brf Gripen, Örebro

MJÖBÄCKS ENTREPRENAD ÅRSREDOVISNING 2016

71


www.mjobacks.se


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.