__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Årsredovisning och

Koncernredovisning för

Mjöbäcks Entreprenad AB 556135-1254

Räkenskapsåret 2012

Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning koncern Balansräkning koncern Kassaflödesanalys koncern Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar

1 3 4 7 8 9 12 13


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

1 (30)

Styrelsen och verkställande direktören för Mjöbäcks Entreprenad AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012.

Förvaltningsberättelse Verksamhetens inriktning Moderbolaget bedriver byggnadsverksamhet med huvudinriktning mot villor och bostadsfastigheter. Dotterbolagen äger och förvaltar fastigheter inklusive handel med fastigheter. Företagets verksamhet är främst inriktad mot produktion av bostäder med leverans från egen fabrik samt genom upphandling av entreprenader. På koncernnivå bedriver bolaget genom olika dotterbolag även fastighetsförvaltning. Styrelse och företagsledning Styrelse och verkställande ledning under verksamhetsåret har varit Jonas Hillhammar (ordf.), Julia Prissberg Nergården (VD), Kjell Rune Nergården, Ingvar Hermansson (vice ordf.) samt Per-Olof Martinsson. I styrelsen har också ingått personalrepresentanten Lennart Andersson. Verksamheten under 2012 Byggkonjunkturen, liksom efterfrågan på villor och bostadsfastigheter, blev svagare i hela branschen än vad styrelsen och företagsledningen räknade med i sin bedömning av marknadsutvecklingen under 2012. Enligt officiell statistik har försäljningen av småhus minskat med c:a 50 % jämfört med föregående år. Det skall jämföras med koncernens minskning av nettoomsättningen med c:a 34 %. Resultatet från byggnadsrörelsen har som en följd härav inte varit tillräckligt för att täcka de administrativa kostnaderna. Vid en utvärdering av bolagets verksamhet under 2012 måste beaktas att både moderbolaget och koncernen varit engagerade i ett flertal byggprojekt som förväntas resultera i betydande positiva framtida resultat genom försäljning av fastigheter och bolag liksom utdelningar från dotterbolag och intressebolag. Det är styrelsens och företagsledningens uppfattning, att fortsatt effektivitet i byggverksamheten har kunnat upprätthållas på en tillfredsställande nivå trots nedgången i omsättningsvolym och resultat. Personalstyrkan har varit densamma som de två föregående åren. Koncernens styrka är dess höga soliditet på 55%. Verksamheten under 2013 Både byggkonjunkturen och efterfrågan på villor och bostadsfastigheter under 2013 är fortfarande en osäkerhetsfaktor av marknadsutvecklingen och är därmed mycket svårbedömd. Det är emellertid styrelsens och företagsledningens bedömning, att det ska vara möjligt att upprätthålla en mindre omsättningsökning och redovisa positivt resultat. I den här bedömningen ligger att flera större projekt och försäljningar kommer att ge positiva bidrag till årsresultatet.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

2 (30)

Styrelsens och företagsledningens arbete med åtgärdsprogrammet för att säkra hög produktivitet och kostnadseffektivitet i verksamheten har varit framgångsrikt och kommer att bedrivas med oförändrad kraft under 2013. Den höga soliditeten är en väsentlig styrkefaktor för verksamheten och förstärker förutsättningarna för både god resultatutveckling och tillväxt.

Flerårsöversikt (tkr) Koncernen Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på totalt kap. (%) Avkastning på eget kap. (%) Antal anställda

2012 184 069 -7 019 538 670 54,7 Neg. Neg. 63

2011 279 722 10 271 537 502 56,1 3,2 3,4 68

2010 394 154 -4 452 555 651 50,7 0,9 Neg. 68

2009 546 515 52 900 651 181 44,9 9,8 18,1 68

2008 372 227 -11 918 888 397 29,0 Neg. Neg. 98

Moderbolaget Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet (%) Avkastning på totalt kap. (%) Avkastning på eget kap. (%) Antal anställda

2012 173 253 -3 891 389 150 69 Neg. Neg. 63

2011 269 339 16 594 383 999 71 5 6 68

2010 383 147 26 473 413 550 60 8 11 68

2009 535 513 4 714 467 795 48 3 2 68

2008 359 798 -8 954 540 831 40 Neg. Neg. 98

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper.

Förslag till vinstdisposition i moderbolaget Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst årets förlust

disponeras så att i ny räkning överföres

217 848 642 -3 769 221 214 079 421

214 079 421

Koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar samt kassaflödesanalyser med tilläggsupplysningar.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

3 (30)

Koncernens Resultaträkning

Not

2012-01-01 -2012-12-31

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat

1 2,3,4

184 068 688 -169 591 846 14 476 842

279 722 154 -266 646 003 13 076 151

Försäljnings- och administrativa kostnader Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Rörelseresultat

3,5 6 7

-29 086 468 -591 853 -15 201 479

-36 526 103 12 854 725 -10 595 227

11 496 854 2 515 410 -5 830 103 -7 019 318

26 401 510 1 297 664 -6 833 093 10 270 855

-26 796 32 073 166 232

-95 266 8 928 879 530 282

-6 847 809

19 634 750

Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt på årets resultat Uppskjuten skatt Minoritetens andel i årets resultat Årets resultat

8

9

2011-01-01 -2011-12-31


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

4 (30)

2012-12-31

2011-12-31

10 894 302 1 546 737 200 492 098 212 933 137

11 293 342 1 927 443 201 464 040 214 684 825

0 23 432 980 21 714 257 25 619 552 70 766 789

200 000 19 935 527 19 359 879 30 465 582 69 960 988

283 699 926

284 645 813

124 335 598

97 971 242

12 934 979 10 784 907 23 719 886

13 384 160 20 644 506 34 028 666

86 434 207 2 098 500 3 090 378 1 200 717 92 823 802

107 005 878 0 4 108 269 938 359 112 052 506

14 091 019

8 804 242

Summa omsättningstillgångar

254 970 305

252 856 656

Summa tillgångar

538 670 231

537 502 469

Koncernens Balansräkning

Not

Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Förvaltningsfastigheter

11 12 13

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Fordringar hos intresseföretag Andra långfristiga fordringar

16, 17 18 19

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Pågående arbete för annans räkning

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos intresseföretag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Kassa och bank

20


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Koncernens Balansräkning

5 (30)

Not

2012-12-31

2011-12-31

45 100 000 9 235 712 247 227 670 -6 847 809 294 715 573

45 100 000 9 325 588 227 407 693 19 634 749 301 468 030

207 311

-126 457

128 453 2 600 000 2 728 453

160 525 2 800 000 2 960 525

27 623 162 503 701 8 116 644 170 647 968

7 054 658 144 323 434 8 116 644 159 494 736

27 400 26 778 756 -1 395 444 37 181 574 7 778 640 70 370 926

0 27 129 450 106 556 38 070 820 8 398 809 73 705 635

538 670 231

537 502 469

Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Bundna reserver Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital

21

Minoritetsintresse Minoritetsintresse Avsättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga avsättningar

Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

Kortfristiga skulder Förskott från kunder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa eget kapital och skulder

23

24 25

26


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

6 (30)

Koncernens Balansräkning

Not

Ställda säkerheter

27

För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

2012-12-31

2011-12-31

70 000 000 200 796 990 270 796 990

70 000 000 175 136 990 245 136 990

87 562 000 43 954 215 319 914 131 836 129

94 325 000 3 323 740 322 461 97 971 201

Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Svenska och utländska garantier Ansvar som komplementär i kommanditbolag


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

7 (30)

2012-01-01 -2012-12-31

2011-01-01 -2011-12-31

-7 019 318 4 705 000 -1 528 796

10 270 854 7 174 319 -95 266

-3 843 114

17 349 907

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager och pågående arbeten Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

-16 055 507 19 228 704 -1 832 709 -2 502 626

-25 788 774 23 347 398 -22 273 726 -7 365 196

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-2 595 028 -805 801 37 000 -3 363 829

-2 093 950 14 923 729 0 12 829 779

Finansieringsverksamheten Förändring lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten

11 153 232 11 153 232

-6 898 162 -6 898 162

Årets kassaflöde

5 286 777

-1 433 579

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början

8 804 242

10 237 820

14 091 019

8 804 241

Koncernens Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m.m Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital

Likvida medel vid årets slut

Not


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

8 (30)

Moderbolagets Resultaträkning

Not

2012-01-01 -2012-12-31

Nettoomsättning Kostnader för produktion och förvaltning Bruttoresultat

1 2, 3, 4

173 253 175 -163 334 318 9 918 857

269 339 453 -259 668 680 9 670 773

Försäljnings- och administrativa kostnader Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Rörelseresultat

3, 5 6 7

-28 939 108 0 -19 020 251

-36 401 460 14 917 201 -11 813 486

11 496 854 4 811 474 -1 179 247 -3 891 170

26 401 510 3 650 304 -1 644 515 16 593 813

121 949

33 416 110

Resultat före skatt

-3 769 221

50 009 923

Årets resultat

-3 769 221

50 009 923

Resultat från finansiella poster Resultat från andelar i intresseföretag Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner

8

9 10

2011-01-01 -2011-12-31


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

9 (30)

Not

2012-12-31

2011-12-31

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier, verktyg och installationer Förvaltningsfastigheter

11 12 13

10 894 302 1 546 737 16 142 341 28 583 380

11 293 342 1 927 443 16 662 780 29 883 565

Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Andelar i intresseföretag Andra långfristiga fordringar

14, 15 16, 17 19

25 888 207 8 091 980 72 449 033 106 429 220

24 388 207 4 594 527 76 918 568 105 901 302

135 012 600

135 784 867

110 854 820

83 833 950

12 934 979 10 784 907 23 719 886

13 384 160 20 644 506 34 028 666

93 601 933 14 805 385 1 055 176 2 209 762 111 672 256

112 415 746 10 505 830 1 425 231 2 021 783 126 368 590

7 890 800

3 982 940

Summa omsättningstillgångar

254 137 762

248 214 146

SUMMA TILLGÅNGAR

389 150 362

383 999 013

Moderbolagets Balansräkning TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Omsättningsfastigheter Exploateringsfastigheter Varulager m m Råvaror och förnödenheter Pågående arbete för annans räkning

Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Aktuella skattefordringar Övriga fordringar

Kassa och bank

20


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Moderbolagets Balansräkning

10 (30)

Not

2012-12-31

2011-12-31

45 100 000 9 020 000 54 120 000

45 100 000 9 020 000 54 120 000

217 848 642 -3 769 221 214 079 421

167 838 719 50 009 923 217 848 642

268 199 421

271 968 642

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond

21

Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat

Summa eget kapital Obeskattade reserver

22

238 413

360 362

Avsättningar Övriga avsättningar

23

2 600 000

2 800 000

24 25

Summa långfristiga skulder

27 623 40 232 559 8 116 644 48 376 826

7 054 658 22 242 559 8 116 644 37 413 861

Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder

26 287 824 486 934 35 939 359 7 021 585 69 735 702

26 792 914 486 934 37 027 438 7 148 862 71 456 148

389 150 362

383 999 013

Långfristiga skulder Checkräkningskredit Skulder till kreditinstitut Övriga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

26


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

11 (30)

Moderbolagets Balansräkning

Not

Ställda säkerheter

27

För egna skulder och avsättningar Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

2012-12-31

2011-12-31

70 000 000 51 414 000 121 414 000

70 000 000 30 614 000 100 614 000

87 562 000 43 954 215 319 914 131 836 129

94 325 000 3 323 740 322 461 97 971 201

Ansvarsförbindelser Borgensförbindelser Svenska och utländska garantier Ansvar som komplementär i kommanditbolag


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

12 (30)

2012-01-01 -2012-12-31

2011-01-01 -2011-12-31

-3 891 170 1 600 520 358 043

16 593 813 3 925 658 128 205

-1 932 607

20 647 676

-16 712 090 18 813 813 -4 475 522 -505 090 -1 215 354 -6 026 850

-11 803 673 18 594 646 -1 014 049 -20 504 866 1 492 495 7 412 229

Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investeringar i finansiella anläggningstillgångar Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten

-537 335 37 000 -527 918 0 -1 028 253

-1 392 590 290 300 0 3 584 334 2 482 044

Finansieringsverksamheten Förändring lån

10 962 964

-10 041 537

Årets kassaflöde

3 907 861

-147 264

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets början

3 982 940

4 130 203

Likvida medel vid årets slut

7 890 801

3 982 939

Moderbolagets Kassaflödesanalys Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring av rörelsekapitalet Förändring av varulager och pågående arbete Förändring av kundfordringar Förändring av kortfristiga fordringar Förändring av leverantörsskulder Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten

Not


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

13 (30)

Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid redovisning av pågående arbete har vägledning sökts i Redovisningsrådets rekommendation nr 10. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Exploateringsfastigheter har värderats till det lägsta av anskaffningsvärdet eller försäljningsvärdet. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Funktionsindelad resultaträkning har tillämpats.

Intäktsredovisning Pågående entreprenadarbeten och liknande Företaget redovisar intäkter för entreprenadarbeten på löpande räkning i den takt som arbetet faktureras och utgifterna redovisas som kostnad när de uppkommer. Företaget vinstavräknar entreprenadarbeten med fast pris när arbetet är avslutat. Pågående, ej fakturerade entreprenadarbeten värderas i balansräkningen till direkt nedlagda utgifter med tillägg för andelen för indirekta utgifter och med avdrag för fakturerade dellikvider. Nettovärdet redovisas i posten Pågående arbeten för annans räkning.

Koncernredovisning Redovisningsprinciper Vid upprättande av koncernredovisningen har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00. Koncernredovisningen omfattar de företag i vilket moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än hälften av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande enligt ÅRL 1:4. Dotterföretagens resultat ingår i koncernens resultat från och med förvärvstidpunkten fram till och med då det avyttras. Konsolideringsmetod Koncernredovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden. Vid förvärvsmetoden betraktas ett företags förvärv av ett dotterföretag som en transaktion varigenom moderbolaget indirekt förvärvar dotterföretagets tillgångar och övertar dess skulder. I koncernen ingår ett kommanditbolag. I detta bolag har endast resultatet redovisats i koncernredovisningen.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

14 (30)

Intresseföretag Som intresseföretag räknas sådana företag där företaget har ett betydande men inte bestämmande inflytande. Ett betydande inflytande anses normalt föreligga när företaget äger minst 20 % men inte mer än 50 % av rösterna i ett annat företag. Redovisning av intresseföretag Intresseföretag redovisas enligt anskaffningsvärdemetoden. Metoden innebär att andelen i intresseföretaget tas upp till anskaffningsvärde i balansräkningen. I resultaträkningen tas bara erhållna utdelningar från intresseföretag upp som intäkt. Goodwill Goodwill utgörs av det belopp varmed anskaffningsvärdet överstiger det verkliga värdet på koncernens andel av det förvärvade företagets identifierbara nettotillgångar vid förvärvstillfället. Goodwill testas årligen för att identifiera eventuellt nedskrivningsbehov och värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar.

Anläggningstillgångar Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Materiella anläggningstillgångar Byggnader för produktion Byggnader för förvaltning Markanläggning Inventarier och bilar Goodwill

4% 0,5-2% 5% 20% 10%

Förvaltningsfastigheter Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att generera hyresintäkter och /eller värdestegring. I begreppet förvaltningsfastigheter ingår byggnader, mark och markanläggningar.

Leasing Leasingavtal redovisas enligt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal. Det innebär att leasingavgiften kostnadsförs i resultaträkningen linjärt över leasingperioden.

Varulager Varulagret har värderats till det lägsta av dess anskaffningsvärde och dess nettoförsäljningsvärde på balansdagen. Med nettoförsäljningsvärde avses varornas beräknade försäljningspris minskat med försäljningskostnader. Den valda värderingsmetoden innebär att inkurans i varulagret har beaktats.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

15 (30)

Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. I nettoomsättning ingår ej intäkter från försäljning av fastigheter, dotterbolagsaktier eller intressebolag. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning Avkastning på totalt kap. (%) Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen Avkastning på eget kap. (%) Resultat efter finansiella poster i procent av justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) Antal anställda Medelantal anställda under räkenskapsåret.

Noter Not 1 Nettoomsättning Koncernen

Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Förändring "lyft" pågående arbete Fastighetsförvaltning

2012

2011

187 902 000 -18 532 189 14 698 877 184 068 688

217 940 675 47 396 204 14 385 275 279 722 154

2012

2011

187 902 000 -18 532 189 3 883 364 173 253 175

217 940 675 47 396 204 4 002 574 269 339 453

Moderbolaget

Nettoomsättningen per rörelsegren Årets fakturering Förändring "lyft" pågående arbete Fastighetsförvaltning


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

16 (30)

Not 2 Kostnader för produktion och förvaltning Koncernen

Kostnader för produktion Avskrivningar, produktion Kostnader för förvaltning Avskrivningar, förvaltning

2012

2011

158 866 260 1 118 215 5 898 704 3 708 667 169 591 846

254 730 380 1 480 100 6 644 422 3 791 101 266 646 003

2012

2011

158 866 260 1 118 215 2 762 224 587 619 163 334 318

254 730 380 1 480 100 2 870 581 587 619 259 668 680

2012

2011

7 56 63

8 60 68

1 148 446 21 153 377 22 301 823

1 149 001 24 134 244 25 283 245

8 313 972 8 313 972

9 528 189 9 528 189

-70 440

-70 440

30 545 355

34 740 994

22 400 027 22 400 027

24 130 746 24 130 746

Moderbolaget

Kostnader för produktion Avskrivningar, produktion Kostnader för förvaltning Avskrivningar, förvaltning

Not 3 Anställda och personalkostnader Koncernen och Moderbolaget

Medelantalet anställda Kvinnor Män

Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda

Sociala kostnader Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

Erhållna lönebidrag Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader

Totalt utbetalda löner enligt kontrolluppgift

*Under året kostnadsförda löner och sociala avgifter i samband med avräkning av pågående arbete.


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

Könsfördelning bland ledande befattningshavare Andel kvinnor i styrelsen Andel män i styrelsen Andel kvinnor bland övriga ledande befattningshavare

17 (30)

16 % 84 % 100 %

16 % 84 % 100 %

Not 4 Leasingavtal Koncernen och Moderbolaget Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 917 037 (1 144 628) kronor.

Not 5 Arvode till revisorer Koncernen Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revisionsuppdrag: Företagsekonomisk Information AB Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Andra bolag Övriga tjänster: Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB

2012

2011

23 500 51 888 381 782 25 313

51 000 0 389 425 7 188

72 168 554 651

64 050 511 663

Moderbolaget Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter.

Revisionsuppdrag: Företagsekonomisk Information AB Revisorsgruppen i Göteborg AB Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB Övriga tjänster: Mjöbäcks Bokförings & Revisionsbyrå AB

2012

2011

23 500 51 888 285 000

51 000 0 290 000

43 650 404 038

49 425 390 425


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

18 (30)

Not 6 Resultat av försäljning av fastigheter och aktier Koncernen

Försäljningsintäkter fastigheter Bokfört värde fastigheter Försäljningsintäkter aktier Bokfört värde aktier Försäljningsintäkter bostadsrätter Bokfört värde bostadsrätter

2012

2011

0 0 0 -591 853 1 642 208 -1 642 208 -591 853

20 025 000 -18 486 625 21 553 852 -9 854 378 6 205 000 -6 588 154 12 854 695

2012

2011

0 0 0 0 1 642 208 -1 642 208 0

20 025 000 -18 486 625 21 261 980 -7 500 000 6 205 000 -6 588 154 14 917 201

2012

2011

11 499 400 -2 546 11 496 854

26 405 614 -4 104 26 401 510

Moderbolaget

Försäljningsintäkter fastigheter Bokfört värde fastigheter Försäljningsintäkter aktier Bokfört värde aktier Försäljningsintäkter bostadsrätter Bokfört värde bostadsrätter

Not 7 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Moderbolaget Under året har inga koncerninterna inköp eller försäljningar ägt rum.

Not 8 Resultat från andelar i intresseföretag Moderbolaget

Erhållna utdelningar Resultatandel från kommanditbolag


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

19 (30)

Not 9 Funktionssammanställning Koncernen 2012 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

169 369 811

-158 866 260

14 698 877 184 068 688

-5 898 704 -164 764 964

Fastighets- och Aktieförsäljning 1 642 208 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 185 710 896

Räntor

-4 974 086 -4 974 086

Avskrivningar

Resultat

-1 118 215

9 302 902

-3 708 667 -4 826 882

117 420 9 502 756

-2 234 061

-591 853

-29 008 350 14 012 264 -856 017 8 182 161

-196 007 375

-78 118

-29 086 468

-4 905 000

13 156 247 -7 019 318

2011 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

265 336 879

-254 730 380

14 385 275 279 722 154

-6 644 422 -261 374 802

Fastighets- och aktieförsäljning 47 783 882 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 327 506 036

Räntebidrag

113 259 113 259

Räntor

Avskrivningar

Resultat

-1 480 100

9 126 399

-5 626 565 -3 791 101 -5 626 565 -5 271 201

-1 563 554 7 562 845

-34 929 157

12 854 725

-36 422 985

-103 118 -36 526 103 27 585 915 -1 206 528 26 379 387 20 752 822 -5 374 319 10 270 854

-332 726 944

113 259


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

20 (30)

Moderbolaget 2012 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Omsättning

Kostnader

169 369 811

-158 866 260

3 883 364 173 253 175

-2 762 224 -161 628 484

Fastighets- och Aktieförsäljning 1 642 208 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 174 895 383

Räntor

-323 789 -323 789

Avskrivningar

Resultat

-1 118 215

9 385 336

-587 619 -1 705 834

209 732 9 595 068

-1 642 208

0

-28 860 990

-78 118 -28 939 108

-192 131 682

16 308 328 -855 458 15 129 081

Omsättning

Kostnader

Räntor

265 336 879

-254 730 380

4 002 574 269 339 453

-2 870 581 -257 600 961

-1 783 952

15 452 870 -3 891 170

2011 Funktion Byggnadsrörelsen Fastighetsförvaltningen Delsumma

Fastighets- och aktieförsäljning 47 491 980 Försäljnings- och administrationskostn. Finansiella intäkter Finansiella kostnader Slutsumma 316 831 433

-405 581 -405 581

Avskrivningar

Resultat

-1 480 100

9 126 399

-587 619 -2 067 719

138 793 9 265 192

-32 574 779

14 917 201

-36 298 342

-326 474 082

-103 118 -36 401 460 30 051 814 -1 238 934 28 407 299

-2 170 834

28 812 880 16 593 813

Not 10 Bokslutsdispositioner Moderbolaget

Återföring från periodiseringsfond Förändring av överavskrivningar

2012

2011

0 121 949 121 949

33 124 000 292 110 33 416 110


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

21 (30)

Not 11 Byggnader och mark Koncernen och Moderbolaget 2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

14 782 251 14 782 251

14 782 251 14 782 251

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 385 206 -399 040 -5 784 246

-4 986 166 -399 040 -5 385 206

1 896 297 1 896 297

1 896 297 1 896 297

10 894 302

11 293 342

2012-12-31

2011-12-31

14 065 125 470 155 -100 994 14 434 286

14 726 405 1 256 457 -1 917 737 14 065 125

-12 137 681 47 426 -797 293 -12 887 548

-12 785 246 1 831 743 -1 184 178 -12 137 681

1 546 738

1 927 444

Ingående uppskrivningar Utgående ackumulerade uppskrivningar

Utgående redovisat värde

Not 12 Inventarier, verktyg och installationer Koncernen och Moderbolaget

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

Utgående redovisat värde


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

22 (30)

Not 13 Förvaltningsfastigheter Koncernen 2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

219 715 627 1 668 841 0 221 384 468

219 811 605 65 767 -161 745 219 715 627

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-18 734 587 -2 630 283 -21 364 870

-16 021 870 -2 712 717 -18 734 587

483 000 -10 500 472 500

493 500 -10 500 483 000

200 492 098

201 464 040

2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

22 140 457 22 140 457

22 230 630 -90 173 22 140 457

Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar

-5 477 677 -520 439 -5 998 116

-4 957 238 -520 439 -5 477 677

Utgående redovisat värde

16 142 341

16 662 780

2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

24 388 207 1 500 000 25 888 207

24 288 207 100 000 24 388 207

Utgående redovisat värde

25 888 207

24 388 207

Ingående uppskrivningar Årets avskrivningar på uppskrivet belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar Utgående redovisat värde

Moderbolaget

Not 14 Andelar i koncernföretag Moderbolaget


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

23 (30)

Not 15 Specifikation andelar finansiella anläggningstillgångar Moderbolaget Namn AB Båstad Hasselbacken Kosters Röd AB Solidhus i Hisingen AB Mjöbäcks Entreprenad Holding AB Solidhus i Bjärred AB Piggvaren 1 i Vellinge AB Markbolaget i Gullbrandstorp AB Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige AB

AB Båstad Hasselbacken Kosters Röd AB Solidhus i Hisingen AB Mjöbäcks Entreprenad Holding AB Solidhus i Bjärred AB Piggvaren 1 i Vellinge AB Markbolaget i Gullbrandstorp AB Mjöbäcks Entreprenad Holding Sverige AB

Kapitalandel 100% 100% 100%

Rösträttsandel 100% 100% 100%

Antal andelar 2 500 2 000 1 000

Bokfört värde 4 446 688 200 000 3 504 019

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

1 000 1 000 1 000 1 000

500 000 4 850 000 2 187 500 10 100 000

100%

100%

1 000

100 000 25 888 207

Org.nr 556059-0555 556379-0657 556533-0890

Säte Båstad Svenljunga Svenljunga

Eget kapital 316 546 722 554 9 957 861

Resultat -10 233 -8 302 39 948

556702-0762 556677-0953 556693-2314 556744-5878

Svenljunga Svenljunga Lund Borås

28 759 271 2 639 261 155 808 88 312

-610 569 30 812 -316 187 0

556880-8512

Svenljunga

88 425 42 728 038

-11 575 -886 106

Not 16 Andelar i intresseföretag Koncernen 2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 935 527 3 497 453 0 23 432 980

26 583 965 855 665 -7 504 103 19 935 527

Utgående redovisat värde

23 432 980

19 935 527

2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Inköp Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

4 594 527 3 497 453 8 091 980

12 067 965 30 665 -7 504 103 4 594 527

Utgående redovisat värde

8 091 980

4 594 527

Moderbolaget


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

24 (30)

Not 17 Specifikation andelar i intresseföretag Koncernen Namn Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Falkäng Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Sydkusten Fastigheter i Sverige AB Kantor Edgrensväg Fastighets AB Verico AB Amhult 2 AB Sweden Park Fastighets AB ABCME Kantaten 1 AB

Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Falkäng Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB Sydkusten Fastigheter i Sverige AB Kantor Edgrensväg Fastighets AB Verico AB Amhult 2 AB Sweden Park Fastighets AB ABCME Kantaten 1 AB

Kapitalandel 34% 50%

Rösträttsandel 34% 50%

Antal andelar 340 5 000

Bokfört värde 340 000 500 000

33% 33,33% 33,3%

33% 33,33% 33,3%

1 650 3 333 333

166 500 340 000 30 666

100% 50% 50%

100% 50% 50%

500

3 164 814 50 000 3 500 000

50% 33,3% 20% 11% 20% 50%

50% 33,3% 20% 2,26% 20% 50%

500 333 200 516 800 300 500

Org.nr 556648-5099 556526-9866

Säte Partille Höllviken

556707-8588 556701-5911 556597-6866

1 300 000 3 000 000 100 000 10 336 000 30 000 575 000 23 432 980

Eget kapital 2 434 698 568 497

Resultat 585 811 119 596

Kungsbacka Herrljunga Ale

2 281 687 1 043 576 62 113

-78 674 -7 853 -480

969697-7801 556734-6290 969750-5528

Svenljunga Borås Borås*

314 914 26 592 245 -

-2 546 25 994 266 -

556678-8401 556734-8973 556726-1390 556667-0492 556732-9932 556819-2958

Vellinge* Partille* Malmö* Göteborg** Malmö Borås

12 144 800 3 270 100 101 000 48 813 630

-

* Bokslutet är ej färdigt vid denna årsredovisnings undertecknande. ** Avser marknadsvärde 2012-12-31.

3 170 600 -133 000 29 647 720


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

25 (30)

Moderbolaget Namn Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Falkäng Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB

Fastighets AB Keron Kil i Höllviken AB Kungsbacka Södra Stad Holding AB Falkäng Holding AB Villastaden i Väst AB Öresundsbostäder Poppelhusen KB WBME Holding i Varberg AB Torslandaslätten Förvaltning HB

Kapitalandel 34% 50%

Rösträttsandel 34% 50%

Antal andelar 340 5 000

Bokfört värde 340 000 500 000

33% 33,33% 33,3%

33% 33,33% 33,3%

1 650 3 333 333

166 500 340 000 30 666

100% 50% 50%

100% 50% 50%

500

Org.nr 556648-5099 556526-9866

Säte Partille Höllviken

556707-8588 556701-5911 556597-6866 969697-7801 556734-6290 969750-5528

3 164 814 50 000 3 500 000 8 091 980

Eget kapital 2 434 698 568 497

Resultat 585 811 119 596

Kungsbacka Herrljunga Ale

2 281 687 1 043 576 62 113

-78 674 -7 853 -480

Svenljunga Borås Borås*

314 914 26 592 245

-2 546 25 994 266

33 297 730

26 610 120

* Bokslutet är ej färdigt vid denna årsredovisnings undertecknande.

Not 18 Fordringar hos intresseföretag Koncernen 2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

19 359 879 2 354 378 0 21 714 257

22 214 257 0 -2 854 378 19 359 879

Utgående redovisat värde

21 714 257

19 359 879


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

26 (30)

Not 19 Andra långfristiga fordringar Koncernen 2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

30 465 582 1 765 439 -6 611 469 25 619 552

26 686 495 9 049 481 -5 270 394 30 465 582

Utgående redovisat värde

25 619 552

30 465 582

2012-12-31

2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden Tillkommande fordringar Avgående fordringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

76 918 568 1 765 439 -6 234 974 72 449 033

73 129 464 9 049 481 -5 260 377 76 918 568

Utgående redovisat värde

72 449 033

76 918 568

Moderbolaget

Not 20 Pågående arbete för annans räkning Koncernen och Moderbolaget Pågående arbeten har värderats till direkta kostnader (materialkostnader, löner och andra ersättningar samt socialförsäkrings- och andra arbetsgivareavgifter i den mån de är hänförliga till arbetare och arbetsledare på byggplatser, arkitekt- konstruktions- och kontrollkostnader till utomstående, kostnader för underentreprenader mm) samt andel i gemensamma kostnader. I de fall man kunnat konstatera att en pågående entreprenad kommer att medföra förlust, har hela den förväntade förlusten påförts som rörelsekostnad. Skälig andel av indirekta kostnader har aktiverats i pågående arbete. Inkuransavdrag har gjorts med 1 700 000 kronor

Nedlagda kostnader Fakturering entreprenad

2012-12-31

2011-12-31

66 494 927 -55 710 019 10 784 908

57 822 337 -37 177 831 20 644 506


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

27 (30)

Not 21 Förändring av eget kapital Koncernen Antal aktier: 451 000

Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Omräkningsdifferens Förskjutning mellan bundna och fria reserver Årets resultat Belopp vid årets utgång

Aktiekapital 45 100 000

Bundna reserver 9 325 588

Fria reserver 227 407 693

Årets resultat 19 634 749

19 634 749 95 352

-19 634 749

-89 876

89 876

45 100 000

9 235 712

247 227 670

-6 847 809 -6 847 809

Aktiekapital 45 100 000

Reservfond 9 020 000

Balanserat resultat 167 838 719

Årets resultat 50 009 923

50 009 923

-50 009 923 -3 769 221 -3 769 221

Moderbolaget Antal aktier: 451 000

Belopp vid årets ingång Disposition enligt beslut av årets årsstämma: Årets resultat Belopp vid årets utgång

45 100 000

9 020 000

217 848 642

Not 22 Obeskattade reserver Moderbolaget

Ackumulerade överavskrivningar

2012-12-31

2011-12-31

238 413 238 413

360 362 360 362

2012-12-31

2011-12-31

2 600 000 2 600 000

2 800 000 2 800 000

2012-12-31

2011-12-31

30 000 000 27 623

30 000 000 7 054 658

Not 23 Övriga avsättningar Koncernen och Moderbolaget

Avsättningar för garantier

Not 24 Checkräkningskredit Koncernen och Moderbolaget

Beviljat belopp på checkräkningskredit uppgår till Utnyttjad kredit uppgår till


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

28 (30)

Not 25 Skulder till kreditinstitut Koncernen

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

2012-12-31

2011-12-31

5 060 000 5 060 000

5 060 000 5 060 000

157 442 500 157 442 500

130 062 500 130 062 500

2012-12-31

2011-12-31

2 000 000 2 000 000

2 000 000 2 000 000

38 200 000 38 200 000

20 200 000 20 200 000

2012-12-31

2011-12-31

505 795 2 249 058 1 478 703 186 139 579 992 2 778 953 7 778 640

492 705 2 317 205 1 440 831 400 056 997 378 2 750 634 8 398 809

2012-12-31

2011-12-31

505 795 2 249 058 1 478 703 49 182 73 847 2 665 000 7 021 585

492 705 2 317 205 1 440 831 20 779 212 342 2 665 000 7 148 862

Moderbolaget

Förfaller senare än 1 och tidigare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Förfaller senare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut

Not 26 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen

Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader

Moderbolaget

Upplupna löner Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna räntor Förutbetalda hyror Övriga upplupna kostnader


Mjöbäcks Entreprenad AB Org.nr 556135-1254

29 (30)

Not 27 Ställda säkerheter Koncernen

För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar

2012-12-31

2011-12-31

70 000 000 200 796 990 270 796 990

70 000 000 175 136 990 245 136 990

2012-12-31

2011-12-31

70 000 000 51 414 000 121 414 000

70 000 000 30 614 000 100 614 000

Moderbolaget

För skulder till kreditinstitut: Företagsinteckningar Fastighetsinteckningar


Profile for Mjöbäcksvillan

Mjöbäcks Entreprenad Årsredovisning 2012  

Mjöbäcks Entreprenad Årsredovisning 2012  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded