Page 1

La Revoluci贸 Industrial


Concepte

Què és una revolució? ●

És un canvi ràpid i profund que afecta a les estructures d'una societat. D'altra banda, implica una transformacions històriques.

acceleració en el

ritme de les


ACTIVITAT. Concepte Llegeix la introducció de la p.22 i escriu una definició de Revolució Industrial:

ÉS UN CONJUNT DE CANVIS TECNOLÒGICS, ECONÒMICS I SOCIALS QUE VAN TENIR LLOC A

EUROPA A MITJAN DEL SEGLE

XVIII (1750)

I QUE VAN PRODUIR EL PAS D'UNA SOCIETAT AGRÍCOLA, RURAL I TRADICIONAL A UNA SOCIETAT INDUSTRIAL, URBANA I MODERNA.

Maria Jesús Monter Domec


Concepte La Revolució Industrial

Va suposar el pas d'una economia agrària i artesanal a una altra basada en la indústria i la producció mecanitzada. El canvi va començar a Anglaterra a mitjans dels segle XVIII. Es va estendre durant el XIX a d'altres llocs.


El proc茅s d'industrialitzaci贸

L'economia preindustrial


L'economia preindustrial La demografia Està determinada por un escàs creixement vegetatiu. Les elevades taxes de natalitat són contrarestades per altes taxes de mortalitat, especialment, infantil. En el segle XVIII S'observa un canvi en aquest model, degut a que en algunes regions (Anglaterra, França), augmenten els excedents d'aliments i la millora en l'alimentació condueix a la disminució de la fam i epidèmies. Un altre factor que va influir en aquesta transformació, tot i que amb menys incidència, va ser el progrés de la medecina.


L'economia preindustrial El segle XVIII aportarà importants canvis Aquests canvis van ser els precedents de la revolució industrial i han rebut el nom de Protoindustrialització. Es concreten en: ●

L'expansió del comerç a llarga distància, que va estimular la producció de manufactures i va permetre l'acumulació de capitals, una part dels quals es van invertir en la indústria. El desenvolupament d'una indústria rural anomenada Putting out System o Domestic System (indústria doméstica).


El proc茅s d'industrialitzaci贸

La primera revoluci贸 industrial: Anglaterra


ACTIVITAT. Revolució demogràfica p.25 Completa:

Creixement demogràfic

CAUSES

CONSEQÜÈNCIES

Natalitat elevada (>30%0) Disminució de la mortalitat Augment de l'esperança de vida

causes

Millor alimentació

Revolució agrícola

Avenços en medicina i higiene

Creix la demanda

Creix la mà d'obra


ACTIVITAT. Revolució demogràfica p.25

A partir de l'esquema, identifica les relacions bàsiques que hi ha entre producció d'aliments i augment de població. ●

PREU DELS ALIMENTS

RENDA REAL

NUPCIALITAT

FERTILITAT

MORTALITAT

VOLUM DE POBLACIÓ


ACTIVITAT. Revolució agrícola p.24 Transformacions de l'agricultura que van produir un augment de la producció agrària MILLORES Canvis del sistema de conreu

Rotació quadriennal (sistema Norfolk) avantatges Més producció Plantes farratgeres Ramaderia

Introducció de màquines i productes nous MÀQUINES: Sembradora mecànica Jethro Tull Arada de Rotherdam Trilladora mecànica ... PRODUCTES: Patates Blat de moro Remolatxa

Nova estructura de la propietat

Tancament de terres (Enclosure Acts)

Apropiació de terres d'ús col·lectiu

ALTRES: Fertilitzants (guano) + grans propietaris

- petits propietaris


La primera revolució industrial Transformacions agràries NOUS CONREUS

Maria Jesús Monter Domec


La primera revolució industrial NOVES EINES I MÀQUINES

Arada de ferro


La primera revolució industrial NOVES EINES I MÀQUINES

Trilladora

Segadora


ACTIVITAT. Revolució agrícola p.24 CONSEQÜÈNCIES dels canvis en el sector primari Més aliments i matèries primeres

Excedent de ma d'obra al camp Més aliments i matèries primeres Creació d'un mercat a les zones rurals

Augment de la productivitat Excedent de ma d'obra al camp

Emigració cap a la ciutat

Augment dels ingressos entre els propietaris agrícoles Emigració cap a la ciutat

Creació d'un mercat a les zones rurals Augment de la productivitat

Efectes sobre la indústria


La primera revolució industrial Conseqüències de les transformacions agràries van ser: 

L'increment dels excedents d'aliments que necessaris per atendre la creixent demanda d'una població en augment.

La disponibilitat d'excedents de mà d'obra pagesa, ocupada en la naixentc indústria.

Un important flux migratori des del camp a la ciutat.

L'increment de les rendes dels propietaris rurals, part d'aquestes es van invertir en les primeres fàbriques.


ACTIVITAT. Revolució agrícola La rotació de conreus p.24 ●

Explica com s'aprofitaven les terres de conreu en la rotació triennal.

Analitza en què consistia el sistema Norfolk.

Raona quins avantatges representava aquest sistema respecte de la rotació triennal. ●


ACTIVITAT. Revolució agrícola Les lleis de tancaments p.24 ●

Quina relació hi ha entre els preus del blat i la promulgació de lleis de tancament?

Durant quins períodes hi va haver més tancaments de terres? Per què?


ACTIVITAT. Revolució agrícola Les terres comunals p.25

Amb el pretext de fer millores a les terres de la parròquia esmentada, es vol privar els pagesos sense terres i també totes les persones que tenen drets sobre les terres comunals del privilegi tan necessari que en aquest moment tenen, és a dir, que els bous, els vedells i els xais puguin pasturar en aquestes terres. Aquest privilegi no solament permet que els pagesos puguin mantenir la família durant l'hivern, sinó que també els permet entregar als ramaders caps de bestiar jove a un preu raonable per poder-lo engreixar i vendre'l al mercat més endavant a un preu més moderat. A més, els demandants consideren que el resultat més desastrós d'aquest tancament serà el despoblament gairebé total del camp [...] Impulsada per la necessitat i per la manca de feina, la gent es veurà obligada a emigrar en massa a les ciutats industrials. [...] Petició dels petits propietaris de terres i de les persones amb drets d'ús actiu sobre les terres comunals, 1797

Amb quina raó es volia justificar el tancament de terres comunals?

Per què els pagesos més pobres s'oposaven als tancaments?

Quines conseqüències tindrien els tancaments segons el text?


Les màquines de les fàbriques funcionaven amb una nova font d'energia, que es generava cremant seva primera

carbó mineral

màquina de vapor

. El 1769,

James Watt

el vapor

,

va inventar la

.

http://www.bbc.co.u

http://www.youtube

http://www.claseshi

Maria Jesús Monter Domec


ACTIVITAT. Primera revolució industrial L'aparició de les fàbriques va tenir conseqüències

La concentració de la indústria en algunes regions.

Especialització (divisió del treball)

Disminució dels costos de fabricació

Una nova organització del treball

Una nova organització del treball

Especialització (divisió del treball)

reglamentació estricta

Augment de la productivitat

Disminució dels costos de fabricació Baixada dels preus dels productes

ritme esgotador de la feina dels obrers

La concentració de la indústria en algunes regions.

Baixada dels preus dels productes ritme esgotador de la feina dels obrers


ACTIVITAT. Primera revolució industrial La indústria cotonera a Gran Bretanya tenia: - una gran demanda

gràcies al creixement demogràfic

- una matèria primera barata: el cotó de les colònies Es va mecanitzar ràpidament

La indústria siderúrgica a Gran Bretanya tenia: - una gran demanda de ferro i acer per a les màquines - unes matèries primeres abundants mines de carbó i de ferro


La primera revolució industrial Els transports: Els nous transports (més ràpids, més segurs i amb més capacitat de càrrega) van tenir grans conseqüències. ●

El comerç va créixer espectacularment.

Es va implantar una economia de mercat. La producció s'especialitza.

La facilitat dels viatges afavoreix l'emigració.


http://www.youtube.com/watch?v=DyqaayZSUCg 2

http://www.youtube.com/watch?v=MsxG4iNS_zg&feature=related 1


El proc茅s d'industrialitzaci贸

Extensi贸 de la primera Revoluci贸 industrial


Extensió de la primera Revolució Industrial Europa continental Cal diferenciar entre:

Els First Comers: Els primers en arribar a la industrialització, després de Gran Bretanya. ● ● ●

Bèlgica (després de la seva independència el 1830). França. Alemanya.

Els països perifèrics: Més tard i menys intensament.. ● ● ● ●

Mediterrani: Catalunya (Espanya) i Piemont (Itàlia). Imperi Austríac: Moravia i Bohèmia. Nord: Dinamarca i Suècia. Este: Rússia.


Extensió de la primera Revolució Industrial Fora d'Europa Destaquen dues potències:

EstatsUnits La seva industrializació s'accelera en acabar la Guerra Civil (1861-1865). A final del segle XIX iguala al Regne Unit.

Japó El seu desenvolupament va ser paral·lel als canvis socials i polítics que van desfer les estructures feudals en el darrer terç del segle XIX, incentivada per la institució imperial (Era Meiji o de la

Llum).

La Revolució Industrial  

resum classe

La Revolució Industrial  

resum classe

Advertisement