Page 1

www.transport.co.th

ปีที่ 10 ฉบับที่ 111 เดือน พฤศจิกายน 2560 I Vol.10 No.111 November 2017

รับแสงแรกของอรุณ ชมยกยอยามเช้าที่ ‘คลองปากประ’ จ.พัทลุง

Free Copy


ทักทาย สารบัญ

06 บขส.อิ นไซด์ 07 บขส.อั พ เดท 11 เล่ า สู่ กั น ฟั ง 12 รอบรู้ ร อบโลก 16 คู่ หู พ าเที่ ย ว 24 มุ ม สุ ข ภาพ 26 เคล็ดลับความงาม 28 คู่หูดูดวง 30 แวะชิ มริมทาง คุณสามารถอ่านนิตยสารคู่หูเดินทาง

ลมหนาวเริ่มพัดมาแล้ว รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ คูห่ เู ดินทางฉบับนี้ จะพาคุณผูอ้ า่ นล่องใต้ไปสัมผัสกับวิถชี วี ติ ของชาวบ้านปากประ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง พาล่องเรือชมแสงแรกของอรุณ ชมการยกยอยักษ์ ซึง่ เป็นการท�าประมงแบบพืน้ บ้านและดัง้ เดิม เสน่หย์ ามเช้าของคลองเล็ก คลองน้อย และป่าพรุ ชมนกน�า้ สีสนั สวยงามนานาพันธุ์ ธรรมชาติทไี่ ร้การ แต่งเติม แต่เพิ่มความสุขให้กับเราได้แบบเกินร้อย จากนั้นพาไปชม “สะพานเอกชัย หรือ ถนน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ทีเ่ ชือ่ มระหว่างสองจังหวัดตามแนวทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ ทะเลหลวง อ.ระโนด จ.สงขลา เป็นสะพานทีย่ าวทีส่ ดุ ในประเทศไทย กว่า 8 กิโลเมตร และปิดท้ายกันที่ “ตลาดสวนไผ่ขวัญใจ” เป็นตลาดทีม่ แี นวคิดรักษ์โลกและสร้างอาชีพให้คนในชุมชน ท่านใดสนใจเดินทาง ไปเทีย่ วตามรอยคูห่ เู ดินทาง สามารถติดต่อสอบถามตารางเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือที่ www.transport.co.th ได้เลยครับ ท่องเที่ยวกันจนเพลินแล้วก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ ฉบับนี้เรามีเรื่องราวเกี่ยวกับ 6 เมนูสา� หรับสุขภาพฟันทีด่ ี และการดูแลผิวพรรณช่วงหน้าหนาวตัง้ แต่ศรี ษะจรดปลายเท้ามาฝาก กันด้วย นอกจากนีภ้ ายในเล่มยังอัดแน่นไปด้วยเนือ้ หาสาระดีๆ มาฝากคุณผูอ้ า่ นเหมือนเช่นเคยครับ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด

Lifestyle Magazine

ในรูปแบบ E-Magazine ได้ง่ายๆ เพียง ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�านักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1919-4028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2171-1535 โทรสาร 0-2171-1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�าราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา จิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์ ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ า� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

Where to Find

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�าไปเผยแพร่หรือท�าซ�า้ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด ก่อนทุกครั้ง

พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�าที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�าหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ณ สถานีขนส่ง กรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งฯ สายใต้ใหม่, สถานีขนส่งฯ เอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�าทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 21.17% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


บขส.อินไซด์

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กระทรวงคมนาคม ผนึกกําลัง 2 หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจจัดพิธป ี ล่อยแถว “บขส. ขสมก. รวมใจถวายพ่อ” อํานวยความสะดวกประชาชน เดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธถ ี วายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี ปล่อยแถว “บขส. ขสมก. รวมใจถวายพ่อ” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ ก� า หนดจั ด งานพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อร่วมน้อม ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ บขส.ได้ลด ราคาค่าโดยสารจากราคาปกติลงร้อยละ 20 ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ส�าหรับรถโดยสารของ บขส.ในเส้นทาง ทีม่ รี ะยะทางเกิน 300 กิโลเมตร ทุกเส้นทาง ทุกมาตรฐาน ตัง้ แต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 25 ตุลาคม 2560 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ส่วนเส้นทางชานเมือง ได้แก่ กรุงเทพฯ - สระบุรี, กรุงเทพฯ - ก�าแพงแสน และกรุงเทพฯ - จันทบุรี ลดค่าโดยสารเฉพาะวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตัง้ แต่เวลา 00.01 - 24.00 น. ทัง้ นีผ้ โู้ ดยสารสามารถจองตัว๋ และซือ้ ตัว๋ ล่วงหน้าได้ที่ ช่องจ�าหน่ายตั๋วของ บขส. ณ ที่ท�าการสถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ บขส. จัดรถ Shuttle Bus วิ่งให้บริการฟรี ในเส้นทางระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) - สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต ระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น. ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2560 นอกจากนี้ได้จัดพื้นที่จอดรถฟรี บริการส�าหรับรถโดยสารที่ น�าประชาชนเดินทางมาเป็นหมู่คณะ ณ บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ คู่หูเดินทาง 6

(ปิ่นเกล้า) จ�านวน 50 คัน และบริเวณใต้ทางด่วน ฝัง่ ตรงข้ามสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) จ�านวน 100 คัน ตั้งแต่วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร Call Center 1490


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

บขส.อัพเดท

บขส.ร่วมพิธี “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อ”

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ พนักงานรถร่วมฯ และผู้ใช้บริการ ร่วมพิธี “ร้อยดวงใจ ถวายพ่อ” ด้วยการยืนสงบนิ่ง 89 วิ น าที เพื่ อ แสดงความอาลั ย และร� า ลึ ก ใน พระมหากรุณาธิคณ ุ อันหาทีส่ ดุ มิได้ เนือ่ งในวันครบรอบ 1 ปี การเสด็ จ สวรรคตของพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 13 ตุลาคม 2560 เวลา 15.52 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส. จับมือเอกชนนํารถ EV Bus วิ่งให้บริการฟรี รับ-ส่ง ประชาชนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในเส้นทางหมอชิต 2 - BTS หมอชิต ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 ต.ค. 2560

บขส. ร่วมงานแถลงข่าว ความร่วมมือ ระหว่าง 4 รัฐวิสาหกิจ ในโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ ให้บริการฟรี”

นายจิ ร ศั ก ดิ์ เยาว์ วั ช สกุ ล กรรมการผู ้ จั ด การใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ร่วมงานแถลงข่าว ความร่วมมือ ระหว่าง 4 รัฐวิสาหกิจ ในโครงการ “รวมพลัง ร่วมใจ ให้บริการฟรี” ส�าหรับผูเ้ ข้าร่วมงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพฯ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) เปิดเผยว่า หลังจากที่ บขส. มีโครงการจัดรถ Shuttle Bus ให้บริการ รับ-ส่ง ประชาชนฟรี ระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) กับ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เดินทาง มาเข้าร่วมงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ปรากฏว่าได้มีภาคเอกชน คือ นายวรากร กติกาวงศ์ กรรมการบริหาร บริษัท ไทยยานยนต์ไฟฟ้า จ�ากัด หรือ TEV แจ้งความประสงค์ ขอน�ารถ EV Bus ซึ่งเป็นรถพลังงานไฟฟ้า 100% ที่ช่วยลดมลพิษทางเสียง ทางอากาศ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มาวิ่งให้บริการฟรี ตั้งแต่วันที่ 13 - 30 ตุลาคม 2560 ในเส้นทางระหว่างสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต ระหว่างเวลา 06.00 - 20.00 น. 7 คู่หูเดินทาง


บขส.อัพเดท

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

บขส. เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและ พิธีบําเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายอาคม เติมพิทยาไพสิ ฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็น ประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและพิธีบ�าเพ็ญกุศล เพื่อถวาย พระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณสวนสุขภาพลัดโพธิ์

บขส. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนาสํานักนโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร (สนข.) ครบรอบ 15 ปี

ผู้แทนจากบริษัท ขนส่ง จ� ากัด (บขส.) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�านักนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ครบรอบ 15 ปี คู่หูเดินทาง 8

บขส. จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อทําความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร)

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) พร้อมคณะผูบ้ ริหาร พนักงานบริษทั ฯ ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อท�าความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจกั ร) ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนกองทุน สวัสดิการ สคร. ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 15 ปี สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ

ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน กองทุนสวัสดิการ สคร. ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 15 ปี ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องแก้ว วิเชียร ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank)


บขส. ร่วมแสดงความยินดีกบ ั กองพลทหารม้า ที่ 2 รักษาพระองค์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี

ผู้แทนจากบริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดี กับกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนา ครบรอบ 38 ปี ณ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

บขส. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี

บขส. นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมรถมินิบัส ขนาด 7 เมตร (21 ที่นั่ง) ก่อนนําร่องวิ่งให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ พุทธมณฑล - ราชบุรี ในวันพุธที่ 11 ต.ค. 2560

พลตรีสุรพล ตาปนานนท์ ประธานกรรมการบริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) กล่าวว่า รถมินิบัสที่น�ามาให้สื่อมวลชนเยี่ยมชมที่ด้านหน้าอาคาร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เป็นรถมินิบัส ขนาด 7 เมตร (21 ที่นั่ง) ซึ่งจะน�ารถมินิบัสมาวิ่งให้บริการในเส้นทางระหว่างประเทศ น่ า น - ไชยะบุ รี - หลวงพระบาง ระยะทาง 373 กิ โ ลเมตร ในเดื อ น พฤศจิกายน 2560 ส่วนโครงการเช่ารถโดยสารขนาดเล็ก (MINI BUS) ของ บขส. จ�านวน 55 คัน ขณะนี้อยู่ระหว่างรับฟังข้อเสนอแนะและขั้นตอน การประกวดราคา คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือน และสามารถจัดหา รถ MINI BUS ได้ประมาณกลางปีหน้า อย่างไรก็ดี บขส. พร้อมด�าเนินงานตาม นโยบายของกระทรวงคมนาคม

ผู้แทนจากบริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ครบรอบ 127 ปี ณ กรมบัญชีกลาง

บขส. จัดโครงการตรวจสุขภาพประจําปีพนักงานขับรถ รถร่วม บริษัท ขนส่ง จํากัด บขส. บริจาคเงินสมทบทุน ในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 15 ปี

ผู้แทนจากบริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ร่วมบริจาคเงิน สมทบทุน ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมทางหลวงชนบท ครบรอบ 15 ปี ณ กรมทางหลวงชนบท

พลโทพรเลิศ วรสีหะ กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพประจ�าปีพนักงานขับรถ รถร่วม บริษัท ขนส่ง จ�ากัด โดยมี นางน�า้ ผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด และพนักงานรถร่วมบริการ เข้าร่วม ณ กองการแพทย์ ชั้น 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 9 คู่หูเดินทาง


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เคทีซีนําทีมผู้แนะนําผลิตภัณฑ์ทางการเงิน จัดกิจกรรมร่วมน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ากัด (มหาชน) น�าโดย นายปิยศักดิ์ เตชะเสน รองประธานเจ้าหน้าที่ บริหารอาวุโส - ช่องทางการจัดจ�าหน่ายและธุรกิจร้านค้า นางณัฐชนัญ เก่งลือชา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช่องทางการจัดจ�าหน่าย และนางสาวสุรางค์ มงคลอารีย์พงษ์ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - เอาท์ซอร์ส เซลส์ แอนด์ เทเลเซลส์ พร้ อ มด้ ว ยผู ้ แ นะน� า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ารเงิ น ของเคที ซี ร ะดั บ หั ว หน้ า ที ม งาน ที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล ดี เ ด่ น ประจ�าปี 2559 ร่วมน้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในช่วงเช้าได้จัดกิจกรรม เข้าเยีย่ มชมโครงการ “ชัง่ หัวมัน” ในพระราชด�าริ จังหวัดเพชรบุรี ส่วนในช่วงค�า่ เป็นงานร่วมร�าลึกถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์ทา่ น ในชื่องาน “2017 The Exclusive Night ในดวงใจนิรันดร์ Still on My Mind” โดยได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์มาขับร้องโดยศิลปินรับเชิญ ผศ.ดร. สุกัญญา สมไพบูลย์ อ.ตรีมินทร์ เกษมวิรัติพงศ์ และคุณภคมน บุญยะภูติ (ลูกโป่ง AF4) ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน เมื่อเร็วๆ นี้

อีซูซุเปิดตัวปิกอัพ “บลูเพาเวอร์” รุ่นใหม่ ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ตามรอยพ่อ...สานต่อปณิธาน เพื่อการศึกษาเด็กไทย

นางอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาด ผลิตภัณฑ์วาโก้ และผู้จัดการส่วนลูกค้าสัมพันธ์บัตร สมาชิก His & Her Plus Poin บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ากัด (มหาชน) เป็นตัวแทนจัดกิจกรรม มอบสื่อการเรียนการสอน-อุปกรณ์กีฬา พร้อมเครื่อง อุ ป โภคบริ โ ภคในโครงการ “ตามรอยพ่ อ ...สานต่ อ ปณิธานเพื่อการศึกษาเด็กไทย” ให้แก่โรงเรียน ตชด. บ้านละโอ อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส โดยมี พ.ต.ต.สมหมาย รักเอียด คุณครูเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องพิกุลทอง โรงแรม อิมพีเรียล จ.นราธิวาส เมื่อเร็วๆ นี้ คู่หูเดินทาง 10

อีซูซุเผยโฉมสุดยอดนวัตกรรมปิกอัพรุ่นล่าสุด “ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 และ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ส่งท้ายปีทองแห่งความ ยิ่งใหญ่ ฉลองครบรอบ 60 ปีของการด�าเนินธุรกิจในประเทศไทย ด้วยเทคโนโลยี เพื่ออนาคตที่จะยกระดับการขับขี่ให้ถึงขีดสุดอีกครั้งแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก ซึ่งได้พัฒนาให้สมบูรณ์แบบขึ้นในทุกๆ ด้าน ภายใต้แนวคิด Sharp/ Aggressive/ Solid เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์นวัตกรรมยานยนต์ปิกอัพแห่งอนาคต สวยล�้าทั้ง ภายนอกและภายใน


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

เอไอเอส ร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชนสู่ยุคดิจิทัล

เอไอเอส จับมือ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เ ปิ ด “ศูนย์อน ิ เทอร์เน็ตชุมชน ต้นแบบ Co-Working Space AIS ร่วมบ่มเพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนดิจิทัล” หวังให้ ผูป ้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนก้าวสูย ่ ค ุ ดิจท ิ ล ั ณ ศูนย์เรียนรู้ การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลําปาง

นางวิไล เคียงประดู่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ า� นวยการอาวุโส ส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า จากนโยบายภาครัฐในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ มุง่ เน้นการน�าเอาเทคโนโลยี และนวัตกรรมดิจทิ ลั เข้าไป ส่งเสริมการท�างานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เอไอเอสในฐานะผูใ้ ห้ บริการด้านสือ่ สารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ได้เล็งเห็นความส�าคัญ ของนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ซึง่ สอดคล้องกับวิสยั ทัศน์ของเอไอเอส ภายใต้ แนวคิด “Digital For Thais” ทีม่ งุ่ เน้นการน�าเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้าไปยกระดับ รากฐานของประเทศใน 4 ด้าน คือ สาธารณสุข การเกษตร การศึกษา และ ผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ (Start Up) เพื่อสนับสนุนการท�างานของ ภาครัฐทีจ่ ะยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยให้ดขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน เอไอเอส และกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) สนับสนุนการ จัดท�าโครงการ “ศูนย์อนิ เทอร์เน็ตชุมชน ต้นแบบ Co-Working Space AIS ร่วมบ่มเพาะวิสาหกิจ ชุมชนดิจิทัล” ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและ ครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดล�าปาง โดยมีสาระส�าคัญ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาชุ ม ชนในด้ า น เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล และสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ กั บ สิ น ค้ า และ บริการของวิสาหกิจชุมชนและธุรกิจรายย่อย สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไปสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 ซึง่ ศูนย์เรียนรูก้ ารพัฒนา สตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดล�าปาง มีภารกิจหลักในการช่วยเหลือ สตรีทขี่ าดโอกาสและครอบครัวมีฐานะยากจน ด้วยการสนับสนุนด้านการ ศึกษาและสร้างอาชีพ ครอบคลุมพืน้ ที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ทัง้ นี้ เอไอเอสมองเห็นโอกาสทีจ่ ะน�าองค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั ไปส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูป้ ระกอบการวิสาหกิจชุมชนและสตรี ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ ให้สามารถน�าเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์

ใช้ในการแข่งขัน และเป็นเครื่องมือในการพัฒนาตลาดออนไลน์ได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบตั ดิ า้ นการตลาดออนไลน์ และ การให้คา� ปรึกษาธุรกิจ ตลอดจนวิเคราะห์แนวทางการท�าตลาดออนไลน์ ให้เหมาะสมกับผู้ประกอบการ ท�าให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเพิ่มยอดขายของสินค้า และลดต้นทุนในการบริหารจัดการ ธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความ เปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคปัจจุบนั ส�าหรับศูนย์ฯ ดังกล่าวยังเปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ ไปทีก่ า� ลังเริม่ ต้น ท�าธุรกิจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่เอื้อ ประโยชน์ตอ่ ธุรกิจ ตลอดจนการแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ บั สมาชิกในเครือข่าย ผูป้ ระกอบการของศูนย์การเรียนรูอ้ นิ เทอร์เน็ตชุมชนได้อย่างยัง่ ยืน ขณะที่ นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและ สถาบันครอบครัว (สค.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของ มนุษย์ (พม.) กล่าวว่า กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวมีภารกิจใน การมุง่ หวังให้ศนู ย์เรียนรูก้ ารพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัด ล�าปาง สามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สมาชิกในเครือข่าย ครอบครัว ชุมชน และสังคม ให้สามารถด�าเนินชีวิตในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข และมี ค วามยั่ ง ยื น ในอนาคต โดยมี ค วามตั้ ง ใจในการน� า องค์ ค วามรู ้ ด้านดิจิทัลไปส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ ผู้ประกอบธุรกิจและกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีฯ ซึ่งถือเป็น ต้นแบบในการให้ทุกภาคส่วนที่สนใจทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชารัฐ ได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เกิดเป็นองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึน้ ในชุมชน และสามารถน�ากลับไปพัฒนาต่อยอดในพืน้ ทีส่ สู่ งั คมความ เข้มแข็งตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป

11 คู่หูเดินทาง


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

ไม่สูบบุหรี่… บริษัทมีรางวัลให้นะ บริษัทเพียล่า บริษัทด้านการตลาดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นเริ่มนโยบายเพิ่ม วันหยุดให้แก่พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ปีละ 6 วัน เนื่องจากพนักงานที่สูบบุหรี่ จะหยุดท�างานเพือ่ อกมาสูบบุหรีข่ า้ งนอกวันละหลายครัง้ ท�าให้ในแต่ละวัน พนักงานที่ไม่สูบบุหรี่ต้องท�างานนานกว่า นายฮิโรทากะ มัตสึชิมะ โฆษก ของบริษัทกล่าวว่า เนื่องจากส�านักงานตั้งอยู่บนชั้น 29 ของอาคาร ท�าให้ ต้องใช้เวลาประมาณ 15 นาทีส�าหรับคนติดบุหรี่ที่จะต้องลงมายังชั้นพัก สูบบุหรีท่ จี่ ดั ไว้ดา้ นล่าง พูดคุยกันและกลับขึน้ ไปท�างานข้างบน ซึง่ เมือ่ รวม เวลาในแต่ละวันก็นบั เป็นการเสียเวลาไปเป็นจ�านวนไม่นอ้ ย ดังนัน้ ทางบริษทั จึงคิดหาวิธีให้รางวัลส�าหรับพนักงานที่ไม่สูบบุหรี่แทนเพื่อสร้างแรงจูงใจ จนมาสรุปที่การเพิ่มวันหยุดให้นั่นเอง

งูเหลือมกับงูหลาม ต่างกันอย่างไร ในช่วงเข้าสู่หน้าหนาว งูเป็นสัตว์ที่มักจะขดตัวหลบลม หนาวใกล้ที่อบอุ่น และหลายๆ ครั้งชอบเข้ามาแอบตามบ้าน เรือนผู้คน โดยเฉพาะงูเหลือมและงูหลามที่พบเจอกันตาม บ้านเรือนบ่อยๆ แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหน “เหลือม” ตัวไหน “หลาม” และตัวไหนอันตราย ลองมาสังเกตกัน งูหลามนัน้ มีลา� ตัวทีใ่ หญ่กว่างูเหลือม แต่มคี วามยาวน้อยกว่า โดยงูหลามนั้นมีความยาวอยู่ที่ 1-3 เมตร ส่วนงูเหลือมนั้น ยาว 1-5 เมตร หัวของงูหลามนั้นดูคล้ายหัวลูกศรสีขาว แต่ หัวของเจ้างูเหลือมจะเป็นหัวลูกศรเหมือนกันแต่สจี ะออกด�า ดังนั้นให้สังเกตที่หัวงูก่อนเป็นอันดับแรก งูหลามมีนิสัยที่ไม่ ดุรา้ ยเท่างูเหลือม และมักจะออกล่าเหยือ่ บนบก ส่วนงูเหลือม มักดุรา้ ย และจะพุง่ เข้าใส่ศตั รูของมันทันที มันสามารถหากิน ได้ทงั้ บนบกและในน�า้ หากพบเห็นงูประเภทนีท้ หี่ ากินอยูใ่ นน�า้ ให้สันนิษฐานได้เลยว่าเป็นงูเหลือม

ว่ากันว่า…

“ดวงตา” คือ อวัยวะ เดียวที่มีขนาดเดิมตั้งแต่ เกิดจนตาย สงสัยต้องเอา รูปตอนเด็กมาเทียบกันดู แล้วล่ะทุกคน

คู่หูเดินทาง 12


การบ้านน้อยลง… นักเรียนยิ้มออก เด็กๆ อย่าด่วนดีใจไปก่อน เพราะที่บอกมานี่ไม่ใช่ เมืองไทยจ้ะ ส�านักข่าวซินหัวรายงาน เมือ่ ไม่นานมานีโ้ รงเรียน ต่ า งๆ ในมณฑลเจี ย งซู ทางตะวั น ออกของประเทศจี น ได้ประกาศสนับสนุนแนวคิด “กระเป๋าเป้ใบเล็กลง” ด้วยการ ออกกฎไม่ให้ครูในโรงเรียนมอบหมายการบ้านในปริมาณ ที่มากเกินวัตถุประสงค์ของหลักสูตรหรือความสามารถใน การเรียนรูข้ องเด็กนักเรียน เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการ ศึกษาแห่งชาติของจีน ที่อยากให้นักเรียนมีความสุขกับชีวิต ในรั้วโรงเรียนมากกว่าเดิมที่ผ่านมา เชื่อว่าเด็กไทยหลายคน อยากได้นโยบายนี้บ้าง

Gig Economy คืออะไร ในโลกปัจจุบนั มีอาชีพหรือค�าเรียกอาชีพแปลกๆ เกิดขึน้ มากมาย ล่าสุดก็มีคา� นี้เกิดขึ้น “Gig Economy” ซึ่งหมายถึงระบบเศรษฐกิจที่ ประกอบด้วยงานครั้งคราว หรืองานที่รับจ้างจบเป็นครั้งๆ ไป ค�าว่า Gig เป็นค�าแสลง หมายถึง การแสดงของนักดนตรีหรือวงดนตรีที่ รับจ้างเป็นครั้งๆ ไป ซึ่งต่อมารวมไปถึงงานประเภทอื่นๆ ที่มีลักษณะ เป็นครั้งคราวด้วย ประกอบกับกระแสที่คนยุคนี้หันมานิยมท�างาน อิสระ รับงานเป็นช่วงเวลาสัน้ ๆ ไม่ยดึ ติดกับทีใ่ ดทีห่ นึง่ เช่น ฟรีแลนซ์ พาร์ทไทม์ เอาท์ซอร์ส ฯลฯ เป็นงานที่มีอิสระสูง ไม่ว่าจะเป็นการ เลือกรับงานหรือเวลาท�างาน โดยได้รบั ค่าตอบแทนตามจ�านวนงานที่ ท�า ข้อดีคอื มีความยืดหยุน่ ในเรือ่ งเวลาท�างาน สามารถบริหารจัดการ เวลาและจัดล�าดับความส�าคัญของงานได้ตามใจตามสะดวก แต่กต็ อ้ ง ยอมรับในความไม่มนั่ คงจากรายได้ทไี่ ม่แน่นอน และต้องแข่งขันสูงกับ คนที่มีทักษะงานในด้านเดียวกัน 13 คู่หูเดินทาง


เก็บมาฝาก

เรื่อง : จึงอุรา

ปฏิวัติอารมณ์ด้าน “ร้าย” ให้กลายเป็นพลัง “บวก”

จากความอิจฉาสู่แรงจูงใจ

อารมณ์ความรู้สึก ในแง่ร้ายๆ อาจทําลาย สุขภาพกายและใจของ คุณได้ เปลี่ยนแปลง มันให้เป็นพลังใน ด้านบวกซะ แล้วคุณจะ สามารถเปลี่ยนแปลง ชีวิตตัวเองได้

ถ้าคุณเริ่มรู้สึกอิจฉาคนอื่น คุณก�าลังปฏิเสธ ความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเอง ซึ่งน�าไปสู่ ความเครียดทีส่ ามารถท�าลายภูมคิ มุ้ กันและท�าให้ระบบ ย่อยอาหารปั่นป่วน เปลี่ยนอย่างไร : ความอิจฉาให้โอกาสเราในการวิเคราะห์สิ่งที่เรารู้สึกอิจฉา และใช้มันเป็น แรงจูงใจในการท�าสิง่ ทีต่ วั เองต้องการ เช่น ถ้าคุณรูส้ กึ หงุดหงิดทีเ่ พือ่ นลดหุน่ จนสวยปิง๊ ยอมรับให้ได้วา่ ที่คุณเจ็บปวดก็เพราะคุณอยากผอมลงอีก 5 กก. และวางแผนเพื่อลดหุ่นให้ได้บ้าง จากความกลัวเป็นผลงาน

คุณต้องพูดต่อหน้าคนอืน่ หรือต้องไปงานเลีย้ งคนเดียว ความวิตกท�าให้รา่ งกายปลดปล่อย ฮอร์โมนความเครียด อย่างเช่น คอร์ติซอล หรืออะดรีนาลีนซึ่งเชื่อมโยงกับความดัน โลหิตสูงและอืน่ ๆ เปลี่ยนอย่างไร : ฮอร์โมนความเครียดสามารถมีประโยชน์ได้ แต่คุณต้องหยุดไม่ให้ความวิตก กังวลเพิม่ ขึน้ จนกลายเป็นความกลัว ลองใช้การกดจุดสะท้อนต่อไปนีด้ ู นวดฝ่ามือข้างหนึง่ ด้วยนิว้ โป้ง ของมือตรงข้าม มันจะกระตุ้นจุด Solar Plexus ที่เป็นแหล่งรวมอารมณ์ความรู้สึก นวดสัก 2-3 นาที เพื่อช่วยให้พลังงานหายปั่นป่วน จากนั้นคุณจะรู้สึกมีพลังวังชาและตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ได้เร็วขึ้น จากความโกรธเป็นแรงงาน

การศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่า คนที่โกรธง่ายมีแนวโน้มจะหัวใจวายมากกว่าถึง 2.7 เท่า และเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเส้นเลือดในสมองแตกได้ง่ายกว่า เปลี่ยนอย่างไร : ความโกรธเตือนเราถึงสิ่งที่ควรต้องเปลี่ยนแปลง แต่ความฉุนเฉียวท�าให้ คุณเสี่ยงที่จะท�าสิ่งที่อาจเสียใจในภายหลัง ให้เวลาตัวเองใจเย็นลงก่อน จากนั้นใช้พลังงานของมัน ท�างานทีต่ อ้ งใช้แรง เช่น ช่วยเพือ่ นตอกตะปูแขวนรูป คุณสามารถใช้พลังของมันโดยไม่ทา� ลายสุขภาพ ตัวเอง มีแต่ได้กับได้ค่ะ คู่หูเดินทาง 14

มองโลกในแง่ดี ไม่มีโรคภัยถามหา คนที่ ม องโลกในแง่ ดี ไม่ โ กรธง่ า ย อารมณ์เสียง่าย หรือโศกเศร้าเสียใจง่าย ให้อภัยคนได้เสมอ นอกจากจะมีความ สุ ข ทางจิ ต ใจแล้ ว ร่ า งกายยั ง ไม่ ป ่ ว ย เจ็ บ ไข้ ง ่ า ยๆ อี ก ด้ ว ย ผลการวิ จั ย ของ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย พิตสเบิร์ก สหรัฐฯ ได้จากการวิเคราะห์ บันทึกสุขภาพของอาสาสมัครหญิงร่วม 100,000 ราย ที่ ทุ ก คนต้ อ งท� า แบบ ทดสอบว่ า มองโลกในแง่ ดี ห รื อ แง่ ร ้ า ย ระบุวา่ หญิงสาวทีม่ แี นวโน้มมองโลกในแง่ดี จะมีอัตราการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ต�่ากว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายอย่างเห็น ได้ชัด โดยที่กลุ่มหลังยังมีอัตราเสียชีวิต สูงกว่าอีกด้วย การมองโลกในแง่ดีหรือ แง่รา้ ยนัน้ จะส่งผลต่อความเครียดทีแ่ ต่ละ คนรูส้ กึ ทัง้ ความสามารถในการรับมือกับ ความเครียดนั้น และการรับรู้ถึงก�าลังใจ จากคนรอบข้างด้วย ซึง่ อธิบายได้วา่ ท�าไม คนมองโลกในแง่ดีถึงมีผลต่อสุขภาพใน แง่บวก ตรงกันข้ามกับกลุ่มมองโลกใน แง่ร้ายที่สุขภาพแย่ลงๆ ทุกวัน ขณะที่ มนุษย์โลกสวยทั้งหลายมีสังคมรอบตัว คอยให้ก�าลังใจ คนที่ไม่เป็นมิตรกับใคร ก็มักจะตัดความสัมพันธ์กับกลุ่มเพื่อน ท้ายทีส่ ดุ แล้วคนมองโลกในแง่รา้ ยก็จะยิง่ เครียดหนัก จนสุขภาพหัวใจตกต�า่ เพราะ ลึกๆ แล้วทุกคนก็โหยหาความรักความ เข้าใจจากคนอื่นๆ นั่นเอง


15 คู่หูเดินทาง


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

รับแสงแรกของอรุณ ชมยกยอยามเช้าที่ ‘คลองปากประ’ จ.พัทลุง คู ่ หู เ ดิ น ทางฉบั บ นี้ จ ะพาคุ ณ ผู ้ อ ่ า นไปสั ม ผั ส กั บ วิ ถี ชี วิ ต ที่ เรียบง่าย แต่แฝงไว้ด้วยมนต์เสน่ห์อันล�้าลึกที่ “ปากประ” หรือ “คลองปากประ” อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์ ทางธรรมชาติมาก เนื่องจากมีแม่น�้าหลายสายไหลมาบรรจบกัน ที่คลองปากประก่อนไหลออกสู่ทะเลสาบสงขลา ท�าให้เป็นแหล่ง ชุมนุมของสัตว์น�้านานาชนิด สร้างอาชีพให้แก่คนในชุมชน เสน่ห์ อันเป็นเอกลักษณ์ที่ท�าให้นักท่องเที่ยวหลายๆ คนอยากมาสัมผัส ทีน ่ ค ี่ อ ื การชมแสงแรกของอรุณบริเวณปากน�า้ คลองปากประผ่าน ยอยักษ์ที่ตั้งเรียงราย ซึ่งชาวบ้านสร้างขึ้นมาเพื่อจับสัตว์นา�้ ตาม วิถีชาวประมงน�้าจืดแบบดั้งเดิม อันเป็นภูมิปัญญาและวิถีชีวิตที่ มีมานาน และยังคงรักษาไว้เพื่อการสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ อย่างยั่งยืน

คู่หูเดินทาง 16


เราเริม่ ทริปทีส่ ดุ แสนประทับใจนีก้ นั ทีก่ ารนัง่ เรือชมการยกยอยักษ์ ยามเช้าและวิถชี วี ติ ของชาวบ้านปากประ โดยนัดลงเรือทีส่ ายคลองสองเล รีสอร์ท หรือ ครัวยกยอ เวลาตีหา้ สีส่ บิ ห้า โดยน้องเชลล์เจ้าของรีสอร์ท อาสาเป็นไกด์พาเราไปเที่ยวหามุมสวยๆ ถ่ายรูป โปรแกรมล่องเรือ วันนี้คือ “2 เล 4 คลอง 2 ป่าพรุ” เมื่อลงเรือใส่เสือชูชีพกันเรียบร้อย แล้ว ก็มุ่งหน้าสู่ปากคลองเพื่อรอชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า ใช้เวลา นั่งเรือออกไปไม่ถึง 5 นาทีก็ถึงเป้าหมายแรกแล้ว บรรยากาศเรียกว่า ดีสุดๆ ลมพัดโชยอ่อนๆ เราไปในช่วงมรสุมเข้าภาคใต้พอดี ก็รอลุ้น เหมือนกันว่าเช้านี้ท้องฟ้าจะเปิดหรือไม่ … เรือลอยอยูก่ ลางน�า้ โยกซ้ายย้ายขวาขยับไปมาท�าให้เราได้เก็บภาพ ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆ ได้อยู่หลายมุมเหมือนกัน... ไม่นาน ท้องฟ้า สีเทาก็เริม่ เปลีย่ นสีมแี สงสีทองลอดออกมาผ่านยอยักษ์ทตี่ งั้ เรียงรายที ละน้อย ทัง้ หยิบกล้องถ่ายรูป ทัง้ มองด้วยตาเปล่า สลับไปมา ... สวยมากๆ ภาพนี้ภาพเดียวก็สวยคุ้มเกินค�าบรรยายแล้ว เป็นอีกหนึ่งภาพศิลปะ ที่สร้างสรรค์โดยธรรมชาติอย่างงดงามและลงตัว น้องเชลล์บอกให้คน ขับเรือขับขึ้นไปที่ยอยักษ์จุดยอดนิยม คือจะมีคุณลุงท่านหนึ่งจะมาที่ ยอนี้ทุกเช้า เพื่อมายกยอให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกัน ฟ้าเริ่มเปลี่ยน

17 คู่หูเดินทาง


สีเป็นสีน�้าเงิน และมีแสงสีส้มที่ชัดขึ้น ไม่นาน พระอาทิตย์ลูกกลมๆ ก็ขึ้นมาเต็มดวง ภาพถ่าย ย้อนแสงจะเห็นเป็นเงาของยอยักษ์คู่และการ ยกยอของคุณลุงตกกระทบลางๆ บนผืนน�้าที่มี คลื่นเบาๆ นั้น ช่างเป็นภาพที่งดงาม แสดงให้ เห็นถึงวิถีชีวิตประมงพื้นบ้าน

น้องเชลล์บอกเราว่า ปกติยอยักษ์จะเยอะกว่า นี้ เพราะบ้านแต่ละหลังจะท�ายอเป็นของตัวเอง แต่เพราะโดนมรสุมก็เลยพังเสียหายไปบ้าง แต่ ส�าหรับภาพที่เราเห็น เท่านี้ก็โอเคแล้ว ถ่ายรูป จุดนี้เสร็จสรรพ เก็บภาพความสวยงามของ แสงแรกกันอย่างจุใจแล้ว เรือก็พาเราไปล่องไป ชม “ต้นล�าพูกลางน�า้ ” ต่อ เอ๊ะ! สงสัยใช่ไหม ว่าท�าไมต้องไปดูต้นล�าพูกลางน�้าด้วย พอไปถึง จึงร้องอ๋อ ต้นล�าพูต้นเดี่ยวยืนเรียงแถวห่างกัน เป็นระยะ ประมาณ 4-5 ต้น ก็สร้างงานศิลป์ให้ เราได้เหมือนกันนะ สวยแปลกตาดี ทีส่ า� คัญเมือ่ มีแสงพระอาทิตย์ลอดผ่าน ภาพล�าต้น ใบ และ ราก ทีส่ ะท้อนลงในน�า้ ยิง่ เพิม่ ความงามได้ชดั ขึน้ ขยั บ จากจุ ด ขึ้ น ไปอี ก นิ ด เราก็ จ ะพบกั บ “นาข้าว” ทีป่ ลูกริมคลอง ทีเ่ ดียวในประเทศไทย เป็นข้าวพันธุ์พื้นเมือง ปลูกไว้รับประทานเอง ไม่ได้จ�าหน่าย เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคน ที่นี่ เราไปช่วงกลางเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วง เก็บเกี่ยวพอดี จึงมีโอกาสได้เห็นรวงข้าวสีทอง (ถ้าใครอยากมาชมนาข้าว ต้องมาช่วงเดือน กันยายนถึงเดือนตุลาคม) คู่หูเดินทาง 18


จากจุดนี้เราก็ล่องเรือย้อนกลับขึ้นไปทาง สะพานเอกชัยเพื่อตามหา “ควายน�า้ ” ล่องเรือ มาเรื่อยๆ ก็จะเจอกับสนามหญ้าผืนใหญ่ ปกติ จะมีฝูงควายมาเล็มหญ้าแถวนี้... แต่วันนี้ไม่มี เรือจอดให้เราขึ้นไปเดินเล่นถ่ายรูปเซฟฟี่กัน สักพักก็ล่องพาชมลัดเลาะต่อไปตามคลองเล็ก คลองน้อย ผ่านป่าพรุ ชมดอกบัวแดง ดอกบัวป่า (สีขาว) ดอกบัวคลั่ง บัวพันธุ์นี้เป็นพันธุ์ลูกครึ่ง ผสมระหว่างดอกบัวแดงกับดอกบัวป่า กลีบ ใบจึงมีสีขาวสลับกับสีชมพู และบัวนา บัวนี้จะ ดอกเล็กมาก ขนาดประมาณเหรียญ 10 บาท มีสีขาว สวยน่ารักดี ระหว่างทางเราก็จะได้เห็นนกนานาพันธุ์ สี ส วยแปลกตาบิ น มาแวะเวี ย นอวดโฉมเป็ น ระยะ นั่งเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านไปเรื่อยๆ จนในที่สุดเราก็มาเจอเจ้า “ควายน�้า” จนได้ แถมเป็นควายแม่ลูกอ่อนซะด้วย เข้าไปใกล้ มากๆ ไม่ได้เพราะมันหวงลูก ควายน�้าจริงๆ แล้วก็คอื ควายบ้านปกติธรรมดานีแ่ หละ แต่ดว้ ย สภาพภูมิประเทศที่มีน�้าท่วมขังท�าให้ไม่มีหญ้า กินในบางฤดู ควายจึงจ�าเป็นต้องลงน�้าเพื่อไป หากินสาหร่ายและรากบัวเป็นอาหารแทน

19 คู่หูเดินทาง


เมื่อถ่ายภาพได้ประมาณหนึ่ง เรือก็ล่องพา เราไปยัง “ทะเลน้อย” หรือ “อุทยานนกน�้า ทะเลน้อย” ชมทุง่ ดอกบัวแดง ซึง่ ตอนนีด้ อกบัว ยังบานไม่มากนัก ถ้าจะชมทุ่งบัวแดงต้องมา ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม น้องเซลล์ บอกว่าบัวจะขึ้นแน่นเต็ม สวยมาก และถ้ามา ทางบกสามารถขึ้นไปด้านบนของหอชมวิวได้ ด้วย (การชมดอกบัวแดงต้องมาตอนเช้าเท่านัน้ เพราะบัวจะบานสะพรัง่ สวยงาม แต่ถา้ มาสายๆ บัวจะเริ่มหุบหลบแสงแดดแล้ว) แสงแดดอ่อนยามเช้ากับลมที่พัดมาปะทะ ยามเรือล่องไป พร้อมกับชมทัศนียภาพ ของธรรมชาติรอบๆ ตัวทีไ่ ร้การเติมแต่ง ฟินสุดๆ จบทริปสวยๆ กับเวลาเกือบ 3 ชั่วโมง เรือ 1 ล�า นั่งได้ 5-6 คน ค่าบริการ 1,000 บาท สนใจติดต่อ คุณเชลล์ โทร. 08 4076 6251 รับรองบริการดี ไม่ผิดหวัง คู่หูเดินทาง 20


เมื่อขึ้นจากเรือเรียบร้อยแล้วเราก็ไปเก็บ ภาพสวยๆ ต่อกันที่ “ถนนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา” ชาวบ้านในพื้นที่เรียกว่า “สะพาน เอกชัย” ทีเ่ รานัง่ เรือลอดผ่านมาเมือ่ เช้า สะพาน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 สร้างเชื่อมระหว่างสองจังหวัดตามแนวทะเล น้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และทะเลหลวง อ.ระโนด จ.สงขลา สะพานมีความยาวกว่า 8 กิโลเมตร เป็นสะพานทีย่ าวทีส่ ดุ ในประเทศไทย และมีเลนส์เฉพาะส�าหรับนักปั่นจักรยานด้วย ตลอดสองข้างทางขนาบไปด้วยทะเลสาบและ ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ถนนที่ทอดยาว ตรงบ้าง โค้งบ้างบนพื้นที่ชุ่มน�้าแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ ทีช่ วนมาสัมผัส ตัวสะพานมีสสี นั สวยงาม ถ้าใคร ไม่ได้แวะมาถ่ายรูป...ถือว่าพลาด! 21 คู่หูเดินทาง


ห่างจากจุดนี้ไปอีกประมาณ 16 กิโลฯ เราจะพาคุณผู้อ่านไปสัมผัสกับตลาดแนวรักษ์ โลก “สวนไผ่ขวัญใจ” ตั้งอยู่ที่ ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เปิดเฉพาะวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. อยู่ห่างจากโรงพยาบาล ควนขนุน ประมาณ 500 เมตร ตลาดนี้ตั้งอยู่ ในสวนไผ่พื้นที่ประมาณ 30 ไร่ ร่มรื่นเย็นสบาย ร้านรวงแต่ละร้านก็ท�ามาจากต้นไผ่และวัสดุ ธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น ส�าหรับภาชนะที่ใส่ อาหารก็ท�ามาจากไม้ไผ่และวัสดุที่ย่อยสลายได้ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ของกินของใช้มีมากมายให้ เลือกสรร อาทิ ข้าวมันไก่ที่เสิร์ฟมาในเข่งปลาทู อันนี้เก๋และอร่อยด้วย หรือจะเป็นแก้วน�้าที่ท�า มาจากกระบอกไม้ไผ่ ก็ดูดี เดินเล่นวนได้ทั้งวัน ไม่มีเบื่อ มีจุดให้นั่งแวะพัก และจุดรับประทาน อาหารเป็นระยะ พร้อมดูการแสดงสดๆ จากเด็ก นักเรียน และชาวบ้านในพื้นที่ เรียกว่ามาที่นี่ นอกจากอิ่มท้องแล้ว ยังได้รอยยิ้มและความสุข กลับบ้านไปด้วย คู่หูเดินทาง 22


การเดินทาง äČ ¨Ä³¯¼¨¯¼§¼¨¤¿

ขึน้ รถโดยสารประจ�าทาง เส้นทางกรุงเทพฯ - หาดใหญ่ หรือ กรุงเทพฯ - สตูล ของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ที่ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี ลงที่สถานีขนส่งผู้โดยสารพัทลุง แล้วต่อรถตู้ ตรัง ทะเลน้อย - สงขลา สอบถามตารางเดินรถ บขส. ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th äČČ ¨³¡žŦ¯Ţª¡žŇª

จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร (สี่แยกปฐมพร) แยกเข้าระนอง พังงา กระบี่ ตรัง จนถึง พัทลุง ระยะทางประมาณ 1,140 กิโลเมตร เส้นทางที่ 2 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ถึงชุมพร ให้ เ ข้ า ทางหลวงหมายเลข 41 จนถึ ง จั ง หวั ด พั ท ลุ ง ระยะทาง 840 กิโลเมตร เส้ น ทางที่ 3 ตามทางหลวงหมายเลข 4 ผ่ า น ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช แล้วเข้าทางหลวง หมายเลข 403 จากนั้นจึงเข้าทางหลวงหมายเลข 41 ที่ชุมทางเขาชุมทอง จนถึงพัทลุง

23 คู่หูเดินทาง


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

เมนู

ทําอย่างไรดีเมือ่ ผูส้ งู อายุ

เพื่อสุขภาพฟันที่ดี ที่ไม่ควรละเลย

มีอาการผิวแห้งและคันบ่อยๆ

เคยสั ง เกตไหมว่ า ผู ้ สู ง วั ย จํ า นวนไม่ น ้ อ ยมั ก มี ปัญหาสุขภาพผิวหนัง ทั้งผิวแห้ง คัน ผิวหนังตึง ฯลฯ โดยเฉพาะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว อาการผิว แห้งตึงของผูส ้ ง ู อายุยง ิ่ เกิดได้บอ ่ ยขึน ้ ซึง ่ สาเหตุอาจ มาจากหลายๆ ข้อต่อไปนี้

การอาบนํ้า

ผู้สูงอายุหลายท่านมักรู้สึกร้อนบ่อยครั้ง และมักอาบน�้าทุกครั้งที่รู้สึกร้อน หรือเกิดจาก อาการหลงลืม จนท�าให้อาบน�้าหลายครั้งต่อวัน ท�าให้ผิวแห้งได้ง่าย ใช้สบู่

เพราะสบู่อาจท�าให้ผิวแห้งตึงได้ง่าย ลอง เปลี่ยนไปใช้ผลิตภัณฑ์ท�าความสะอาดที่มีความ อ่อนโยนเนื้อเจลหรือโลชั่น หรือใช้สบู่เหลวของ เด็กแทน เพื่อลดความแห้งตึงของผิวหนัง การทายาประเภทคาลาไมน์

ยาแก้คนั ประเภทคาลาไมน์มกั ท�าให้ผวิ หนัง บริเวณนั้นแห้งตึงได้ง่าย บางรายมีอาการแพ้ ยิ่งทายิ่งคัน การโดนแสงแดดบ่อย

หรืออยู่ในสถานที่อากาศแห้งเย็น ดังนั้น เมื่อจ�าเป็นต้องอยู่ท่ามกลางแสงแดดเป็นเวลา นาน ขอแนะน�าให้ทาครีมกันแดดและโลชัน่ บ�ารุง ผิวเป็นประจ�า

• • • •

ไม่อาบน�้าเกินวันละ 2 ครั้ง หากมีอาการร้อนบ่อย อาจเปลี่ยน เป็นการเช็ดตัวแทน ไม่ใช่สบู่ที่มีส่วนผสมของไขมันสัตว์ ลองเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ท�าความสะอาดผิวทีผ่ ลิตจากพืชพรรณธรรมชาติปราศจากสารเคมี หมั่นทาครีมหรือโลชั่นบ�ารุงผิว เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวเป็น ประจ�าด้วยการทามอยส์เจอรไรเซอร์หลังการอาบน�้ าและ อาจทาเพิ่มก่อนเข้านอนด้วย หลีกเลี่ยงแสงแดด มลพิษ และการอยู่ในห้องปรับอากาศ ยาวนานเกินไป

คู่หูเดินทาง 24

ฟันเป็นอวัยวะอีกอวัยวะที่ มี ก ารใช้ ง านหนั ก เป็ น ประจํ า ทุกวัน อย่าลืมละเลยการดูแล เรื่องความสะอาดของฟันและ ช่องปาก นอกจากนี้การเลือก รับประทานอาหารดีมป ี ระโยชน์ ที่ ช ่ ว ย บํ า รุ ง ฟ ั น ก็ เ ป ็ น สิ่ ง ที่ ทุกคนควรทํานะ ลองมาดูกันสิว่าอาหารชนิดใดบ้าง ที่มีส่วนบํารุงฟันของเรา

1

ชาเขียว

ในชาเขี ย วจะมี ส ารคาเทซิ น (Catechin) ที่ สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียในช่องปากและขจัดคราบ หินปูนได้ แถมชาเขียวยังช่วยลดกลิ่นปากได้อีกด้วย แต่แนะน�าว่าดืม่ ชาเขียวทีไ่ ม่ใส่นา�้ ตาลและนมจะดีทสี่ ดุ

2 คืช่ว่นยเร่ฉ่งาให้ยร่างกายผลิตน�้าลายมากขึ้นเพื่อช่วย

ลดแบคทีเรียในช่องปาก และเป็นผักที่มีความกรอบ จะช่วยนวดเหงือก ลดอาการเหงือกอักเสบ ช่วยท�า ความสะอาดตามช่องฟันได้อีกด้วย

3 ชีชีสสจะช่วยเร่งการผลิตน�า้ ลายเพือ่ ช่วยป้องกันฟันผุ

โดยในชีสชนิดไฮแคลเซียมอุดมไปด้วยฟอสเฟสจะช่วย สร้างค่า pH ในปาก รวมทั้งสร้างสารเคลือบฟันด้วย

4 มีหักวารวิหอม จั ย ชิ้ น หนึ่ ง เมื่ อ ปี ค.ศ. 1997 พบว่ า

หัวหอมสามารถฆ่าแบคทีเรียหลายชนิดในช่องปากได้ ควรกินหัวหอมสดเพราะได้ผลดีกว่า

วาซาบิ 5 วาซาบิ นั้นมีสรรพคุณช่วยยับยั้งการสะสมของ

แบคทีเรียจึงท�าให้ฟันผุน้อยลง

6 มีเห็การวิดชิจยั ตพบว่าเกะ าเห็ดชิตาเกะมีนา�้ ตาลชือ่ Lentinan

ที่ช่วยป้องกันแบคทีเรีย ซึ่งจะไปสร้างคราบหินปูน ที่ฟัน


เคล็ดลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

เคล็ดลับความงาม

ศีรษะจรดปลายเท้าในช่วงหน้าหนาว ลมหนาวมาแล้ว ผิว ผม และร่างกายก็ ต้ อ งการการดู แ ลที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปเพื่ อ ปรับสภาพให้เข้ากับอุณหภูมิ สภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม มาดูเคล็ดลับความงามดีๆ ที่เราอยากแนะนํา

•เพื่อเติมความชุ่มชื้นให้ผิวมีความสมดุลสม�่าเสมอยาวนาน ดืม ่ นํา้ สะอาดมากๆ อย่างเพียงพอในแต่ละวัน

แนะน� า ว่ า เป็ น น�้ า เปล่ า สะอาดจะดี ที่ สุ ด จะเป็ น น�้ า อุ ่ น หรื อ น�า้ อุณหภูมิห้องก็ได้

•ทุกครั้งหลังอาบน�้าอย่าลืมชดเชยน�้า

ครีมบํารุงผิวอย่าให้ขาด

หล่อเลี้ยงผิวที่สูญเสียไปจากแดดและ ลมหนาว รวมไปถึงจากน�้าอุ่นที่เพิ่ง อาบไป ทั้งผิวหน้า ผิวกาย และผิวมือ ควรบ�ารุงผิวบริเวณนิ้วและมือของคุณ ด้วยครีมทามือ เพราะมือและนิ้วมักผ่าน การล้างน�้า สัมผัสสิ่งต่างๆ มากกว่าผิวหนังส่วน อื่นๆ แถมยังสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่ายมากอีกด้วย แนะน�าให้ ใช้ครีมบ�ารุงผิวแบบเข้มข้น ซึ่งตัวครีมจะมีความข้นเหนียวกว่า โลชั่นทั่วไป หากผิวของคุณแห้งมากเป็นพิเศษ ขอแนะน�าให้ ใช้น�้ามันมะกอกหรือเบบี้ออยล์เพียงเล็กน้อยชโลมนวดผิวแทน ครีมบ�ารุงหรือควบคู่กันไป และควรบ�ารุงผิวมือบ่อยกว่าปกติ แนะน�าให้ทาครีมและใส่ถุงมือคลุมไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื่นและ ป้องกันอาการแสบคันจากลมหนาวระคายเคืองผิว

้าอุ่น •ช่วยให้รสู้ กึ ดีในวันทีอ่ ากาศหนาว แต่การอาบน�า้ ทีอ่ นุ่ จนร้อน�นมาก อาบนํ้าอุ่น-นํ้าเย็น แบบไหนดีกว่ากัน

เกินไป นานเกินไป หรือถีเ่ กินไป อาจท�าลายน�า้ หล่อเลีย้ งผิวไปได้

ง่ายๆ ท�าให้ผิวแห้งสากเป็นขุย หลังจากอาบน�้าอุ่นแล้วให้ชโลมตัวด้วยน�้าเย็น เป็นการปิดท้าย วิธีนี้นอกจากจะท�าให้คุณรู้สึกอบอุ่นหลังการอาบน�้ามากกว่า ปกติแล้ว ยังเป็นการช่วยปิดรูขุมขน ป้องกันการสูญเสียน�้าหล่อเลี้ยงผิวในช่วง ฤดูหนาวอีกวิธหี นึง่ ด้วย เลือกครีมอาบน�า้ แทนสบูก่ อ้ นหรือเจลอาบน�า้ เพือ่ ป้องกัน ผิวสูญเสียความชุ่มชื้นมากจนเกินไป ดถู •หรือเช็ดคราบเครือ่ งส�าอางด้วยความรุนแรงในช่วงนี้ เพราะจะให้หลีผกวิ เลีหน้่ยางการขั แตกเป็น การทําความสะอาดผิวหน้าแบบเบามือสุดๆ

ขุยได้ง่าย แถมยังอาจมีอาการแสบผิวตามมาอีกต่างหาก หากเป็นไปได้ขอให้ใช้ น�้าเย็นล้างหน้าแทนน�้าอุ่น เพื่อป้องการการสูญเสียน�้าหล่อเลี้ยงผิว ควรทาครีม บ�ารุงผิวทันทีทลี่ า้ งหน้าเสร็จ ส่วนหนุม่ ๆ ก็อย่าลืมใช้ครีมโกนหนวดแบบบ�ารุงผิว และทาครีมที่ใบหน้าทันทีที่โกนหนวดและท�าความสะอาดใบหน้าเสร็จ

ครีมกันแดดยังคงความสําคัญ อากาศหนาวไม่ได้หมายความว่า จะไม่ต้องใช้ครีมกันแดด เพราะแสงแดดเป็นอีกหนึ่งตัวการส�าคัญที่ท�าให้ผิว ของคุณแห้งกร้านได้ แถมแดดในฤดูหนาวก็จัดจ้าไม่แพ้แดดในฤดูร้อนเลยนะ ในความจริงแล้ว

ากาศหนาวเย็ น •หากผมไม่เหนียวเหนอะหนะก็ไม่จ�าเป็นต้องสระผมบ่ในช่อวยๆงที่อการสระผมบ่ อยๆ เส้นผมเงางามไม่แห้งแตกปลาย

นั้นนอกจากจะเป็นการขจัดน�้ามันในธรรมชาติของผิวหนังศีรษะและเส้นผมให้ ออกไปแล้ว ยังท�าให้ผิวหนังศีรษะแห้ง เกิดรังแคและอาการคันได้ง่าย รวมไปทั้ง ยังเกิดไฟฟ้าสถิตจากความแห้งของเส้นผมอีกด้วย จนเส้นผมแลดูชี้ฟู กระเซอะ กระเซิง จัดทรงได้ยาก ทุกครัง้ ทีส่ ระผมอย่าลืมใช้ครีมนวดผมเพือ่ คืนความชุม่ ชืน้ ให้แก่เส้นผม เน้นบริเวณปลายผมให้มากหน่อย หรือจะลองใช้น�้ามันมะกอกสอง หยดเล็กๆ ลูบไล้บริเวณปลายผมก็ได้ คู่หูเดินทาง 26


ทิปส์หน้าใสที่ดารานิยม ทํากัน แล้วที่สาํ คัญมันเวิร์ค มาส์ ก หน้ า อาทิ ต ย์ ล ะครั้ ง เพื่ อ ให้ผิวหน้าสดชื่นและผิวนุ่มเนียน แต่ ต้องใช้มาส์กหน้าทีอ่ อ่ นโยนต่อผิวหน้า เท่านั้น จะเลือกมาส์กแบบแผ่นหรือ แบบโคลน ลองเลือกชนิดทีม่ คี ณ ุ สมบัติ ตอบโจทย์ ป ั ญ หาความงามที่ คุ ณ มี มาส์กเนื้อโคลนมักดูดซับสิ่งสกปรก ออกจากผิวได้ดี เหมาะส�าหรับผิวเป็น สิวอุดตัน ขณะทีม่ าส์กแผ่นมักเติมเต็ม เรื่องความชุ่มชื้นให้ผิวและความสว่าง กระจ่างใส

ในแง่ของความงาม ไม่สนับสนุนให้สาวๆ หนุ่มๆ เลือกซื้อแว่นตากันแดดที่ผลิตจาก วัสดุไม่ได้คุณภาพ เพราะนอกจาก จะไม่ช่วยปกป้องดวงตาอย่าง แท้จริงแล้ว ยังมีส่วนทําให้การหักเห ของแสงไม่ดีพอ ส่งผลให้แสงแดด ตรงเข้าทําร้ายดวงตาได้มากกว่า ปกติ แถมผิวรอบดวงตายังไม่ได้ รับการปกป้องจาก อนุมูลอิสระด้วย

Q A

: เพิ่งหัดแต่งหน้าได้ไม่นาน อยากรู้ว่า คอนซีลเลอร์นั้นจ�าเป็นแค่ไหน

: ก่อนอื่นลองส่องกระจกดูใบหน้าของ คุณสักหน่อย หากคุณมีข้อบกพร่องบน ผิวจนทารองพื้นทับไว้อย่างเดียวไม่เพียงพอ คอนซีลเลอร์คืออาวุธส�าคัญ วิธีการเลือก คือ ดูว่าผิวคุณมีปัญหาอะไร ระดับใด ต้ อ งการการปกปิ ด มากน้ อ ยแค่ ไ หน เพราะคอนซี ล เลอร์ แ ต่ ล ะชนิ ด ก็ มี คุณสมบัติที่แตกต่างกัน ทั้งแบบเนื้อ ครีม เนื้อลิควิด แต่เทคนิคส�าคัญคือ อย่ากดย�้าซ�้าบนผิวที่ลงคอนซีลเลอร์ มากเกินไป เพราะมันจะท� าให้ผิว ของคุณดูเป็นด่างดวงต่างจากผิว ส่วนอื่นๆ และพยายามใช้ให้น้อย ที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท� า ได้ ใช้ มั น แค่ ปกปิดเฉพาะจุด อย่าฉาบไปทัว่ ทัง้ ใบหน้า จนผิวหน้าดูวอกหลอกตา

สครับผิวหน้าบ้าง แม้อากาศจะเย็นไปสักหน่อย อย่าปล่อยให้เซลล์ผิวที่ตายแล้วทับถมหมักหมมกันบนผิวอยู่ตลอด ก�าจัดมันออกเสียบ้างก่อนไปปาร์ตี้ อากาศหนาวเย็นอาจจะระคายเคืองได้งา่ ย เลือกใช้สครับที่มอบความอ่อนโยนกับผิว ไม่มีเม็ดบีดส์ที่มีความคม การขัด ผิวที่มากเกินไปจะท�าให้ผิวระคายเคือง หากเราก�าจัดเซลล์ผิวชั้นบนออก บ่อยเกินไป จะท�าให้ผิวไม่มีส่วนปกป้องจนไวต่อสิ่งต่างๆ ที่มากระทบได้ง่าย ดังนัน้ ก็ไม่ควรขัดผิวบ่อยนัก และไม่ควรออกแรงขัดจนผิวถลอกแดง ช่วงเวลา ที่เหมาะส�าหรับการสครับผิวหน้ามากที่สุด คือ เวลากลางคืน เพราะในขณะ ที่เราหลับผิวจะได้รับการซ่อมแซมและฟื้นตัวจากการสูญเสียน�้ามันหลังจาก การสครับ เลือกสครับเนื้อครีมที่อ่อนนุ่มจะช่วยลดอาการระคายเคืองได้ดี 27 คู่หูเดินทาง


คู่หูดูดวง

เรื่อง : อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

คําพยากรณ์ ÇËČ·œ©ŏŒ¼³¡ČûČÇÊČ§Ň¡ª¼š¢ČÈËÌÆ ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ชาวราศีเมษในช่วงเดือนนี้ ด้านการงาน หลายๆ อย่างยังไม่คอ่ ยลงตัว มีปญ ั หาเกีย่ วกับ การเปลี่ ย นแปลงเข้ า มาให้ วุ ่ น วายใจอยู ่ บ ้ า ง แต่อยากจะแนะน�าว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ถือว่าเป็นการเตรียมตัวต้อนรับสิ่งใหม่ๆ ที่จะ เข้ามาในปีหน้า ให้ชาวราศีเมษวางแผนการงาน ตัง้ รับปัญหาด้วยสติ แล้วความส�าเร็จจะเกิดขึน้ ตามมาอย่างแน่นอน ด้านการเงินมีการใช้จ่าย สูงมากในช่วงนี้ แต่ถา้ เป็นการใช้จา่ ยด้านลงทุน ถือว่าเป็นการต่อยอดได้ดี ความรักในช่วงนี้ยัง ไม่คอ่ ยลงตัว หาโอกาสไปพักผ่อนเพิม่ ความหวาน กันบ้าง ใครที่โสดอยู่ ให้อยู่นิ่งๆ ไปก่อน อย่า เพิ่งตัดสินใจอะไร สุขภาพระวังไขข้อ กระดูก กล้ามเนือ้ ระวังเดินลืน่ หกล้มด้วย

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ในช่วงระหว่างเดือนนี้ชาวราศีพฤษภจะเริ่ม ฟืน้ ตัวได้ดขี นึ้ ด้านการงานทีเ่ คยเหนือ่ ย เคยมีเรือ่ ง กังวลใจ ช่วงเดือนนี้ปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลายลง แต่ไม่ได้ในทันทีทนั ใดนะ จะค่อยๆ ดีขนึ้ ส่วนเรือ่ ง การเงิน จากทีเ่ คยรูส้ กึ ตึงๆ จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือ แบ่งเบาภาระ หรือการค้าขายจะดีขึ้น เงินเข้ามา จากการลงแรงเหนื่อยยากที่ท�าไปในช่วงที่ผ่านมา ความรัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง บางคนมีเกณฑ์ เปลีย่ นแปลงคู่ บางคนมีการเปลีย่ นแปลงสถานะ แต่ การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทัง้ สิน้ ให้ตดั สินใจให้เด็ดขาด แล้วชีวติ คุณจะสดใส ขึน้ มาก แนะน�าให้ทา� บุญเกีย่ วกับสุขภาพบ้างจะดี

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

ชาวราศีเมถุนในช่วงระหว่างเดือนนี้ ด้านการ งานจะรูส้ กึ ว่าเหนือ่ ยมาก งานเยอะ ต้องรับผิดชอบ หลายสิง่ ยิง่ ในช่วงใกล้จะสิน้ ปีแบบนี้ ควรวางแผน การท�างานให้ดๆี ระวังผิดพลาด ตรวจสอบเอกสาร ให้รอบคอบ ส่วนใครทีค่ า้ ขาย หรือมีธรุ กิจเป็นของ ตัวเอง จะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เด่นชัด เพราะ เหนือ่ ยมาก เงินก็มากตามไปด้วย ด้านความรัก ให้ อยูน่ งิ่ ๆ ไว้กอ่ น ดูกนั ไปก่อน ศึกษากันไป อย่าเพิง่ ตัดสินใจอะไร สุขภาพระวังไขข้อ กระดูก กล้ามเนือ้ อย่าคิดเรือ่ งงานมากจนไม่ได้พกั ผ่อน เพราะถ้าล้มป่วย แล้ว...ยาวเลย แนะน�าให้ทา� บุญให้มากๆ เข้าวัดเข้าวา นัง่ สมาธิบา้ งเพือ่ เพิม่ พลัง คู่หูเดินทาง 28

ราศีกรกฎ

(15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

ราศีตล ุ ย์

(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ช่วงระหว่างเดือนนีเ้ ป็นช่วงทีช่ าวราศีกรกฎจะเกิด การเปลี่ ย นแปลงหลายอย่ า งแบบไม่ ทั น ตั้ ง ตั ว บางคนอาจถูกย้ายงาน หรือถูกเลิกจ้าง แต่ถ้าได้ เดินทางไปต่างจังหวัด/ต่างประเทศ จะถือว่าได้แก้ เคล็ดไปแล้ว ส่วนใครทีย่ งั นิง่ ๆ แนะน�าให้เปลีย่ นโต๊ะ ท�างานใหม่ หรือจัดตกแต่ง ย้ายมุม ย้ายทิศทางของ โต๊ะท�างาน ก็เป็นการแก้เคล็ดอีกทางหนึง่ ด้วย ส่วน ใครทีอ่ ยากจะขยับขยายธุรกิจ ให้หนั มาขยายธุรกิจใน ด้านออนไลน์ จะดีมากๆ ด้านการเงิน จะเข้ามาเรือ่ ยๆ ในช่วงนี้ แต่ก็มีรายจ่ายก้อนโตรออยู่ อาจมีเกณฑ์ ซื้อทรัพย์ก้อนโต หรือซ่อมแซมสิ่งต่างๆ ในบ้านก็ เป็นได้ สุขภาพระวังไมเกรน ปวดหัว นอนไม่หลับ

ชาวราศีตลุ ย์ในช่วงเดือนนีถ้ อื ว่าเป็นช่วงทีม่ คี วาม วุน่ วายเข้ามาเล็กๆ น้อยๆ ด้านการงาน ตรวจตรา เอกสารให้เรียบร้อย เพิม่ ความรอบคอบในเรือ่ งงาน ให้มากหน่อยในช่วงนี้ ส่วนเรือ่ งการเงินอาจจะหนัก หนาสาหัส เพราะเงินจะออกเป็นก้อนโตๆ จ่ายไป กับบ้าน กับรถ แต่เป็นการใช้จา่ ยทีจ่ ะเริม่ ต้นกับสิง่ ใหม่ๆ ในชีวติ ถือว่าจะส่งผลดีในปีหน้า เรือ่ งความรัก อาจมีการเริม่ ต้นใหม่ หรือมีสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้าน ซึง่ อาจจะมีเรือ่ งวุน่ วายบ้าง แต่เป็นระยะสัน้ ๆ สุขภาพ ระวังเรื่องปวดหัว ไมเกรน วิตกกังวลเกินกว่าเหตุ แนะน�าให้ทา� ใจสบายๆ อะไรจะเกิดก็ตอ้ งเกิด เตรียมใจ รับมันให้ได้ดกี ว่า

ราศีสง ิ ห์

ราศีพจ ิ ก ิ

(15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

(15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

ชาวราศีสงิ ห์ชว่ งเดือนนีเ้ ตรียมตัวรับมือกับการ เปลีย่ นแปลงเล็กๆ น้อยๆ ไม่วนุ่ วายมากมายเหมือน ราศี อื่ น เพี ย งแต่ ห มั่ น ท� า บุ ญ ท� า กุ ศ ล นั่ ง สมาธิ แผ่เมตตาให้มากๆ อุปสรรคก็จะไม่มี จะท�าอะไรก็ ส�าเร็จ บางคนอาจจะต้องเตรียมพร้อมการเริ่มต้น สิ่งใหม่ๆ ในปีหน้า ด้านการเงินช่วงนี้มีรายจ่าย เข้ามามาก แต่ราศีสงิ ห์มกี ารวางแผนการใช้เงินไว้แล้ว จึงไม่ท�าให้ติดขัด ด้านความรัก คนโสดอาจได้เจอ คนถูกใจ ค่อยๆ ศึกษากันไป อย่าเพิ่งตัดสินใจ ส่วนคนมีคู่ อาจได้รับข่าวดีมีสมาชิกใหม่ สุขภาพ ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง อาจได้เจอยาดี หมอดี มีคน แนะน�าสิง่ ดีๆ มาให้อกี ด้วย

ช่วงระหว่างเดือนนี้ชาวราศีพิจิกจะเกิดความ วุ่นวายในชีวิตหลายๆ เรื่อง เรื่องการงานมีเกณฑ์ โยกย้ายงาน หรือเปลีย่ นแปลงต�าแหน่ง บางคนอาจจะ ต้องถูกย้ายสถานที่ท�างาน แต่จะส่งผลดีต่อคุณใน ภายภาคหน้า แนะน�าให้ตั้งสติ และล�าดับวางแผน การใช้ชีวิตกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปให้ดี อีกทั้งหมั่น นัง่ สมาธิ ท�าบุญ เพือ่ เพิม่ พลังให้กบั ชีวติ ด้วยจะดีขนึ้ มาก ด้านการเงินมีรายจ่ายจรเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึง่ เลีย่ งไม่ได้ดว้ ย แต่ดา้ นรายรับก็มเี ข้ามาเหมือนกัน ด้านความรัก ให้อยูก่ บั ปัจจุบนั สุขภาพทรงๆ ใครที่ ผ่านศึกหนักมา ช่วงเดือนนีจ้ ะดีขนึ้

ราศีกน ั ย์

(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

(15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

ในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกันย์ ด้านการงานจะยัง รูส้ กึ ว่าชีวติ ยังมีปญ ั หาอยู่ แต่ปญ ั หาจะค่อยๆ คลีค่ ลาย ลง ความเหน็ดเหนือ่ ยทีเ่ กิดกับเรือ่ งการงานจะส่งผล กลับมาในอนาคตอย่างแน่นอน ถือว่าไม่เหนื่อยฟรี ด้านการเงิน ชาวราศีกันย์มีโชคก้อนโต เป็นโชค ทิง้ ท้ายปีกว็ า่ ได้ อาจได้รบั รางวัล หรือของมีคา่ แบบ ไม่ได้คาดคิด ด้านความรัก ระวังเรื่องมือที่สาม คนเก่า เพือ่ นเก่า เข้ามาก่อปัญหา ก่อความวุน่ วาย ใจให้ ด้านสุขภาพ ระวังภูมแิ พ้ หรือเจ็บโน่นนีแ่ บบ หาสาเหตุไม่เจอ แนะน�าให้หมัน่ ท�าบุญอุทศิ ส่วนกุศล ให้เจ้ากรรมนายเวร ท�าบุญท�าทานให้มากหน่อยใน ช่วงนี้ ถ้ามีโอกาสได้ไปปฏิบัติธรรมเพิ่มบุญกุศลได้ จะดีมาก

ราศีธนู

ชาวราศีธนูในระหว่างช่วงเดือนนี้เป็นช่วงที่ จะต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังให้มากที่สุด เพราะ จะเกิดความวุ่นวายมากมายหลายอย่าง ท�าอะไรก็ เจอแต่อปุ สรรคตลอดเวลา แนะน�าให้หาอะไรท�าให้ ตัวเองรูส้ กึ เหนือ่ ยเข้าไว้ อาจจะเป็นการออกก�าลังกาย หรือฝึกฝนอะไรบางอย่างที่จะพัฒนาตนเอง ซึ่งสิ่ง นี้จะส่งผลดีกับตัวเองในอนาคต และจะเป็นการ แก้เคล็ดเรื่องความเหน็ดเหนื่อยด้วย เรื่องการเงิน ให้ระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึงการ เซ็นค�า้ ประกันด้วย เพราะช่วงเดือนนีม้ เี กณฑ์ขนึ้ โรง ขึ้ น ศาลเลยที เ ดี ย ว ความรั ก ไม่ มี อ ะไรน่ า กั ง วล สุขภาพ ระวังไมเกรน ปวดหัว สายตา ล�าคอ และ มีอาการอักเสบอะไรบางอย่างในร่างกาย


เลขคลิกชีวิต

โดย : ปอ นางฟ้าเลขลิขิต https://m.facebook.com/Porleklikit

“ตัวเลข” เพือ ่ การค้าขาย

ราศีมง ั กร

ส�าหรับเบอร์โทรศัพท์ที่เหมาะสมกับการค้าขาย คือกลุ่มเดียวกันกับเลขคู่เสน่ห์ เมตตามหานิยมและเลขส่งเสริมด้านการเงินนั่นเอง

(15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

ชาวราศีมงั กรในช่วงเดือนนี้ เป็นช่วงทีเ่ กิดความ วุน่ วายในเรือ่ งการงานเป็นส่วนใหญ่ บางคนอาจจะ เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยถูกบีบคั้นแบบไม่เต็มใจ ต้องตัง้ สติให้ดๆี ระวังเรือ่ งงานเอกสารสัญญาต่างๆ จะเกิดการผิดพลาด เรือ่ งการเงิน จะมีเงินก้อนใหญ่ เข้ามาแบบไม่คาดคิด ให้แบ่งเงินส่วนหนึง่ ไปท�าบุญ สร้างบุญสร้างกุศลให้กับตนเอง วางแผนการใช้เงิน ให้ดๆี เตรียมพร้อมกับรายจ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ในอนาคต ความรัก ระวังเรือ่ งความห่างเหิน แนะน�าให้หาโอกาส ไปท่องเทีย่ ว หยุดพักงานบ้างก็ดี สุขภาพ ระมัดระวัง เรือ่ งการพักผ่อนให้เพียงพอ ร้อนใน ปากเป็นแผล

ราศีกม ุ ภ์

(15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ช่วงเดือนนีข้ องชาวราศีกมุ ภ์มกี ารเปลีย่ นแปลง เหมือนราศีอนื่ ๆ เช่นกัน แต่ไม่มากนัก ด้านการงาน จะประสบความส�าเร็จดี การเงินมีเกณฑ์ได้รับโชค หรือได้รบั รางวัล จับฉลากได้ของขวัญชิน้ ทีอ่ ยากได้ แม้ไม่ใช่รางวัลทีใ่ หญ่สดุ ส่วนเรือ่ งความรักต้องระวัง เรือ่ งการมีปากเสียงเล็กๆ น้อยๆ อาจมีความคิดเห็นที่ ไม่ตรงกันบ้าง แนะน�าให้ยอมๆ กันไป อย่าเอาปัญหา เล็กๆ น้อยๆ มาสร้างปัญหา ส่วนเรือ่ งสุขภาพระวังเรือ่ ง อาหารการกินให้ดี ระบบช่องท้อง ล�าไส้ กระเพาะ อาหาร ดูแลเลือกทานอาหารให้สะอาดเป็นหลัก ทานอาหารให้ตรงเวลาด้วย

ราศีมน ี

(15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

ชาวราศี มี น ในช่ ว งเดื อ นนี้ ด้ า นการงานจะ เหน็ ด เหนื่ อ ยมากกว่ า เดื อ นที่ ผ ่ า นมาเป็ น พิ เ ศษ บางคนอาจจะท�างานหนักขึน้ หรืออาจต้องรับผิดชอบ อะไรมากขึน้ ในช่วงปลายปีแบบนี้ แต่ไม่เหนือ่ ยเปล่า แน่นอน เพราะมันจะส่งผลดีตามมาภายหลัง ใครที่ ค้าขาย ท�าธุรกิจส่วนตัว ต้องขยันให้มากๆ รับรอง ว่าปลายปีเงินเข้ามามากจนคาดไม่ถึงเลยทีเดียว ส่วนเรือ่ งความรัก คนทีย่ งั โสดมีเกณฑ์ได้พบคนถูกใจ ใครมีครอบครัวแล้วอาจได้รับข่าวดีเรื่องสมาชิก ใหม่ ด้านสุขภาพให้ระมัดระวังเรือ่ งการยกของหนัก ปวดบ่า ปวดเอว ปวดหลัง หรือโรคเก่าที่เคยเป็น จะกลับมาก�าเริบอีกครัง้ พักผ่อนให้มากๆ ออกก�าลังกาย บ้างก็ดี

เน้นเจรจา 24 42 44 46 64 เน้นค้าขาย 23 32 24 42 26 62 36 63 46 64

66 56 65 เน้นปิดการขาย 14 41

เลข 1 หมายถึง ความมั่นใจ ชัดเจน โดดเด่น เมื่อรวมกับ 4 เลขสื่อสารเจรจา เมื่อเป็น 41 14 ปิดการขายได้ เพราะผู้ขายพูดจาจริงจังน่าเชื่อถือ เลข 2 หมายถึง ความอ่อนหวาน อ่อนโยน เลข 3 หมายถึง ลูกบ้า ลูกเล่น ใจกล้า บ้าพลัง ของพ่อค้า แม่ค้า เมื่อ 2 กับ 3 มาคู่กัน จึงลงตัวในเรื่องเสน่ห์การขาย เลข 4 หมายถึง การสื่อสาร ช่วยให้เข้าใจกันมากขึ้น มีไหวพริบ ฉลาด เลข 5 หมายถึง การมีสติ รอบคอบ ใจเย็น ดังนั้น พ่อค้า แม่ค้า ที่ใจร้อน เลือกใส่คู่ 56 65 ไว้ด้วย จะได้ใจเย็นลงนะ เลข 6 หมายถึง ความเป็นศิลปิน จะช่วยให้เราดูมีวาทศิลป์ในการเจรจา เมื่อเลขทั้งหมดมารวมกัน จะท�าให้ ค�าพูดทีเ่ ราเชิญชวนลูกค้าดูนา่ เชือ่ ถือ เกิด ความไว้วางใจ เมตตา และอยากลงทุนซือ้ สินค้ากับเรา นอกจากนี้ยังแสดงถึงความ มีชั้นเชิงในการพูดของเราอีกด้วยค่ะ ต้องการเรียนรู้ข้อมูลในเชิงลึก ใน เรื่องพลังตัวเลข ในหนังสือ “เลขคลิก ชีวิต” หรือ ต้องการเบอร์มงคล ติดต่อ ได้ที่ เฟซบุ๊ก: ปอ นางฟ้าเลขลิขิต” 29 คู่หูเดินทาง


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

• หมูย่างค�าหวาน

ร้านบางชาม พัทลุง

กินลม ชมวิว ริมคลองปากประ มาล่องใต้ทริปนี้ เราพาคุณผู้อ่านมาชิม อาหารอร่อย บรรยากาศดี ทีร่ มิ คลองปากประ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง เผื่อใครยังไม่เต็มอิ่มกับ การชมยกยอยามเช้าหรือพลาดการเที่ยวชม ก็สามารถมานัง่ กินลม ชมวิวยอ ในบรรยากาศ แบบชิลๆ พร้อมกับการรับประทานอาหาร อร่อยๆ กันที่ร้านบางชาม ตัวร้านเป็นระเบียงไม้ยื่นไปในน�้า และมี ซุ้มหลังคากั้นเป็นห้องโถงขนาดกลางส�าหรับ บังแดดในเวลากลางวัน โดยใช้วัสดุไม้ตกแต่ง แบบเรี ย บง่ า ย แลดู อ บอุ ่ น และกลมกลื น กั บ ธรรมชาติ ทุกมุมทีน่ งั่ เปิดโล่งให้ลมพัดผ่าน และ สามารถชมบรรยากาศโดยรอบได้อย่างสบายตา

ด้านหน้าถือเป็นจุดไฮไลท์ เพราะมีมุมให้โพสต์ ท่าสวยๆ ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับยอริมน�้าด้วย เมนูแนะน�าวันนีเ้ ริม่ ต้นที่ หมูยา่ งค�าหวาน เมนูทานเล่นเรียกน�้าย่อยก่อนเจอชุดใหญ่อย่าง แกงส้ ม ปลากะพงผั ก รวม ที่ มี ทั้ ง หั ว พร้ า ว มั น ขี้ ห นู เขาคั น รากบั ว ซึ่ ง เป็ น ผั ก ท้ อ งถิ่ น รสชาติ ห ร่ อ ยอย่ า งแรง พริ ก แกงเข้ ม ข้ น ถึ ง เครื่อง เผ็ดร้อนจัดจ้าน ทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ ดีงามมากๆ ในส่วนของเนื้อปลาเราสามารถ เลือกได้ตามชอบ จะเป็นปลาโอน (ปลาเนือ้ อ่อน) ปลากด ปลากระบอก หรือปลาช่อน ก็ได้ อีกหนึง่ เมนูปลาที่อยากให้ชิมคือ ปลาโอน (และปลา เนื้ออ่อน) ทอดกระเทียม ทางร้านเลือกใช้ปลา

• แกงส้มปลากะพงผักรวม

• ซี่โครงหมูอบสับปะรด คู่หูเดินทาง 30

• ปลาโอน (ปลาเนื้ออ่อน) ทอดกระเทียม

• น�้าพริกกะปิกุ้ง

ขนาดก� า ลั ง ดี ทอดมาแบบกรอบนอกนุ ่ ม ใน ทานคู่กับน�้าจิ้มซีฟู้ด เข้ากันเป็นอย่างดี ต่อด้วย ซี่ โ ครงหมู อ บสั บ ปะรด เสิ ร ์ ฟ มาได้ อ ย่ า ง หน้าตาสวยงาม ซี่โครงหมูนุ่มหนึบผัดคลุกเคล้า มากับเนื้อสับปะรด หอมใหญ่ พริกหวาน และ เม็ ด มะม่ ว งหิ ม พานต์ รสชาติ อ อกหวานน� า มาใต้ทงั้ ทีเมนูนหี้ า้ มพลาด น�า้ พริกกะปิกงุ้ เสิรฟ์ พร้อมผักสด ทางเคียงได้ทกุ เมนู เพิม่ รสชาติความ อร่อยได้อย่างลงตัว นอกจากนีท้ างร้านก็ยงั มีเมนูอนื่ ๆ ให้เลือกชิม เช่น แกงเผ็ดปลาลูกเบร่ แกงคัว่ ใบชะพลูเนือ้ ปู /เนือ้ หอยขม คั่วกลิ้งสูตรแลนหมู/ไก่ ปลาดุกนา ทอดขมิ้น สายบัวผัดน�้ามันหอยกุ้งสด เป็นต้น การเดินทางไปร้านไม่ยาก ให้วิ่งถนนเส้น เลียบทะเลสาบไปจนถึงสะพานปากประ จะเห็น ป้ายทางเข้าร้าน เลีย้ วเข้าไปประมาณ 150 เมตร มีที่จอดรถพร้อม ร้านบางชาม พัทลุง ที่ตั้ง : 66 หมู่ที่ 11 (ทางหลวง 4007 ลําปํา-ทะเลน้อย) อ.ควนขนุน จ.พัทลุง 93000 เปิดทุกวัน เวลา 10.30 - 22.00 น. โทร. 09 1848 8599


คู่หูเดินทาง 111  

รับแสงแรกของอรุณ ชมยกยอยามเช้าที่ ‘คลองปากประ’ จ.พัทลุง

คู่หูเดินทาง 111  

รับแสงแรกของอรุณ ชมยกยอยามเช้าที่ ‘คลองปากประ’ จ.พัทลุง

Advertisement