Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 107 เดือน กรกฎาคม 2560

Vol.9 No.107 July 2017

ส์ น ั ม ม า ว ค ้ ด ้ ไ ้ ห ใ � า น ่ ม า ต เทยี ว

“ล่องแก่งหินเพิง” จ.ปราจีนบุรี

www.busbuddythailand.com


สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านครับ ในวันที่ 13 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ซึ่งปีนี้ครบรอบ ปีที่ 87 แล้ว โดยบริษัท ขนส่ง จ�ากัด นั้นได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2473 ในชื่อ บริษัท เดินอากาศไทย จ�ากัด โดยเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มการบินพาณิชย์ในประเทศ เป็นรายแรก และเดินรถยนต์โดยสารสายกรุงเทพฯ - ลพบุรี และกรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นรัฐวิสาหกิจ และเปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ขนส่ง จ�ากัด” (บขส.) เมื่อปี พ.ศ. 2481 จนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงไหน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ก็ไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาองค์กรเพื่ออยู่เคียงคู่สังคมไทยอย่างยั่งยืน โดยการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ 4 เรื่องหลัก คือ ความสะอาด ของทั้งตัวอาคารสถานีฯ และบนรถโดยสาร ความปลอดภัย ของ รถโดยสาร การเข้ารับการตรวจเช็คสภาพรถก่อนออกให้บริการ และความพร้อมของพนักงานในการขับขี่ ความทันสมัย การบริการจอง ตัว๋ แบบออนไลน์ หรือการให้บริการข้อมูลข่าวสารอย่างฉับไว รวมถึงรถโดยสารรุน่ ใหม่ทมี่ กี ารปรับปรุงและพัฒนาให้เกิดความสะดวกสบาย แก่ผู้โดยสารมากขึ้น และสุดท้ายคือ ความตรงต่อเวลา ที่เราขอเน้นย�้าว่ารถโดยสารของ บขส.ทุกคัน จะต้องออกจากสถานีต้นทางและถึง ยังปลายทางภายในระยะเวลาที่กา� หนดไว้ โดยทุกนโยบายนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานการท�างานตามหลักธรรมาภิบาลด้วย ท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน รวมถึงผู้โดยสารที่เข้ามาใช้บริการ ของ บขส. ทุกคน เราจะมาถึงวันนี้ไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่ดีจากทุกๆ ฝ่ายครับ

ทักทาย

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด

Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา จิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์

ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ า� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�านักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1919-4028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�าราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�าไปเผยแพร่หรือท�าซ�า้

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�าที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�าหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�าทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 21.17% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.อินไซด์

กจญ. มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร บขส.

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด มอบนโยบายแก่ผู้บริหาร บขส. ระดับต้น ขึน้ ไป โดยมุง่ เน้นยกระดับคุณภาพบริการประชาชนให้ได้รบั ความ พึงพอใจ และด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อก�าหนด ทิศทางในการท�างานร่วมกัน โดยมีเป้าหมาย 2 ข้อ คือ 1. ยกระดับคุณภาพบริการประชาชนให้ได้รบั ความพึงพอใจ ขับเคลื่อนด้วยหลักการบริหาร 4 ข้อ คือ สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตรงเวลา 2. ด�าเนินงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นให้ บขส. เป็นองค์กรโปร่งใส

บขส.จัดกิจกรรม Safety Day “วันความปลอดภัยในการท�างาน ประจ�าปี 2560”

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Safety Day “วันความปลอดภัย ในการท�างาน ประจ�าปี 2560” ครัง้ ที่ 9 โดยมีผบู้ ริหาร และพนักงาน บริษทั ฯ เข้าร่วม ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส. กล่าวว่า บริษทั ฯ ได้ตระหนักและให้ความ ส�าคัญในเรื่องความปลอดภัยในการท�างาน โดยที่ผ่านมาได้มีการจัดอบรม สร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความปลอดภัยในการท�างานให้กบั พนักงานมา โดยตลอด ซึง่ การสร้างความปลอดภัยให้เริม่ จากทีต่ วั เราก่อน นอกจากนีไ้ ด้ฝาก ข้อคิดในเรือ่ งการสร้างความปลอดภัย “3 ป.” ให้พนักงาน คือ 1. การปลูกจิต ส�านึกความปลอดภัย 2. การประเมินความเสีย่ ง และ 3. การปรับเปลีย่ นให้ เหมาะสมเพือ่ ความปลอดภัย และทีส่ า� คัญคือต้องลงมือปฏิบตั ดิ ว้ ย คู่ หู เ ดิ น ท า ง 05


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

ชานชาลานี้...มีคนดี

นายสันติ สัมพันธ์ พนักงานขับรถโดยสาร บขส. เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงแสน เก็บกระเป๋าได้ ภายในมีเงินสด และเอกสารส�าคัญหลายรายการ ซึ่งเป็น ของพระปวงได้ลืมไว้บนรถที่นั่งมาจากอ�าเภอเชียงแสน โดยนายสันติได้น�ากระเป๋าส่งคืนพระปวงเรียบร้อยแล้ว

กจญ.ให้สัมภาษณ์ รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทย ททบ.5

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ให้สัมภาษณ์รายการทั่วฟ้าคมนาคมไทย ททบ.5 ในประเด็นเรื่องการยกระดับ มาตรฐานบริการ และแนวทางในการบริหาร บขส. ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส. จัดฝึ กอบรมเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ให้พนักงานที่เกี่ยวข้อง

บขส. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน

บขส.ร่ ว มแสดงความยิ น ดี เนื่ อ งในวั น คล้ าย วันสถาปนาสถาบันการบินพลเรือน ครบรอบปีที่ 56 พร้ อ มมอบเงิ น บริ จาคเพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมอั น เป็ น สาธารณะประโยชน์

บขส. มอบรถวีลแชร์ให้กับผู ้ประสบอุ บัติเหตุ ทางรถโดยสาร

ผูแ้ ทน บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) มอบรถวีลแชร์ ให้แก่ นายมานิจ สุขฉายี ที่ประสบอุบัติเหตุ จากการเดินทางด้วยรถโดยสาร เพื่อเป็นก�าลังใจและ ช่วยให้การด�าเนินชีวิตประจ�าวันมีความสะดวกสบาย มากยิ่งขึ้น

บขส. จัดฝึกอบรมและปฏิบัติการเรื่อง “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” โดยได้รับ ความร่วมมือจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในการฝึกสอน เพื่อให้พนักงานที่ปฏิบัติงาน ให้การบริการแก่ผู้โดยสารมีความรู้ในการปฏิบัติ และการช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ บริเวณหน้าธนาคารกรุงไทย สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก กองทัพบก กองบัญชาการ ต�ารวจนครบาล และ บขส. จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่ใช้สารเสพติดในผู ้ขับขี่รถ โดยสารสาธารณะ

นายพิภพ ช�านิวกิ ยั พงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับ นายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก ผู้แทนกองพันทหาร ม้าที่ 20 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ฯ ผูแ้ ทนสถานีตา� รวจนครบาลบางซือ่ กองบัญชาการ ต�ารวจนครบาล และผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ากัด จัดกิจกรรมการรณรงค์ ไม่ใช้สารเสพติดใน ผูข้ บั ขีร่ ถโดยสารสาธารณะเขตพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ในช่วงวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจ�า ปี 2560 พร้อมมอบนโยบายและพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการตรวจหาสารเสพติด ของพนักงานขับรถตู้รับจ้างสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


่ บปะกับพนักงานประจ�ารถบริษทั ฯ กจญ. ลงพืน้ ทีพ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษั ท ขนส่ ง จ� า กั ด ได้ ล งพื้ น ที่ พ บปะกั บ พนักงานประจ�ารถบริษัทฯ และสอบถามพนักงานใน เรื่องการท�างาน ซึ่งนายสงบ ทัพธานี และนายบรรทิน จงยาว ง.คป.1/กรตอ. ได้ตอบว่า ภูมิใจในหน้าที่ที่ท�าอยู่ และมีความรักความผูกพันกับองค์กร จึงได้มอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับพนักงานทั้งสองท่าน และ กจญ. ได้กล่าวเน้นว่า พนักงานขับรถถือเป็นหัวใจและ ก�าลังหลักขององค์กร ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้ความ ส�าคัญและส่งมอบบริการที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ

บขส. ท�าการฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉิน และอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2560

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ท�าการฝึกซ้อม แผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2560 ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามกฎกระทรวง เรื่ อ ง “ก� า หนด มาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�างาน เกี่ยว กับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555” และ พระราชบัญญัติ ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการท�างาน ปี 2554 ทัง้ นี้ในการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจ�าปี 2560 บขส. ได้มีการซ้อมเสมือนจริง โดย จ�าลองสถานการณ์ว่าเกิดเหตุไฟไหม้ร้านค้าสหกรณ์ บขส. บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) มีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีการอพยพ พนักงาน ผู้โดยสารไปยังจุดรวมพล และมีการให้ ความรู ้ แ ละสาธิ ต การดั บ เพลิ ง จากหน่ ว ยงานที่ เกี่ยวข้องด้วย

กจญ. พบปะพนักงานประจ�ารถ มอบนโยบายยกระดับด้านบริการสูค่ วามเป็นเลิศ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ได้พบปะพนักงานประจ�ารถ ได้แก่ พนักงานขับรถ พนักงานต้อนรับ และพนักงาน บริการ มอบนโยบายรถโดยสารต้อง สะอาด ปลอดภัย ทันสมัย ตรงเวลา เป้าหมายเพื่อ ยกระดับการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ เน้นการท�างานตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมกันนี้ ได้ให้กา� ลังใจพนักงานประจ�ารถว่า ทุกคนเป็นบุคลากรที่สา� คัญที่สุด ก่อนออกเดินทางต้อง สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้โดยสาร ตรวจสภาพความพร้อมของรถโดยสารทุกครั้ง เพราะความ ปลอดภัยคือหัวใจของเรา ขอความร่วมมือพนักงานทุกคนท�างานเพื่อ บขส.

บขส. มอบรถวีลแชร์ในโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์”

สถานีเดินรถนครสวรรค์ สถานีเดินรถกระบี่ และกองบริหารความเสี่ยงและควบคุม ภายใน บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) เป็นตัวแทนมอบรถวีลแชร์ ตามโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” โดยแจกรถวีลแชร์แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่จา� เป็นต้องใช้รถวีลแชร์ แต่ขาดทุนทรัพย์

บขส. จัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล “Happy Friday” ปี 2 ครัง้ ที่ 4

บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) จัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล “Happy Friday” ปี 2 ครัง้ ที่ 4 โดยให้พนักงาน บขส. และชุมชนโดยรอบ ได้มสี ว่ นร่วมหารายได้สมทบทุน โครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์ บริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อั ข่าวรายทาง พเดท

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สหกรุป๊ แฟร์ ครัง้ ที่ 21 จัดยิ่งใหญ่เอาใจนักช้อป

เมือ่ วันที่ 29 มิถนุ ายน - 2 กรกฎาคม 2560 ทีผ่ า่ นมา เครือสหพัฒน์ได้จดั แฟร์ประจ�าปีทยี่ งิ่ ใหญ่ ภายในงาน คับคัง่ ไปด้วยนวัตกรรมสินค้าทีน่ า� มาให้เลือกกว่า 1,000 บูธ 1,000 รายการ อาทิ เครือ่ งส�าอาง เครือ่ งหนัง สิง่ ทอ รองเท้า เครือ่ งใช้ ภายในบ้าน อาหารและเครือ่ งดืม่ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า บริการ และ เครือ่ งกีฬา จากเครือสหพัฒน์ ให้ชอ้ ปปิง้ จุใจอย่างยิง่ ใหญ่เต็ม พืน้ ทีศ่ นู ย์การประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ An Honest Digital World และเฉลิมฉลอง BSC 20th Anniversary พร้อม อ�านวยความสะดวกแก่นกั ช้อปด้วย App ส�าหรับงาน Saha group Fair ทีม่ อบสิทธิประโยชน์ให้ลกู ค้า รวมทัง้ การแจ้งข่าวสารโปรโมชัน่ สะสมแต้ม แลกของรางวัล และคูปองส่วนลดต่างๆ มากมาย นอกจากนี้ ภายในงานยังได้จดั แฟชัน่ โชว์ชดุ ชัน้ ในภายใต้ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ “วาโก้” ซึง่ มีความสวยงามน่าสวมใส่ ทันสมัย อยู่ในตัว และยังมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ MTI JOYSTICK ลิปสติกสีใหม่ทนั สมัย เนือ้ แมทท์ อีกด้วย 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

Wacoal และ 88.5 EDS present Beautiful Moment Concert ตอน...‘Let’s Cool Together’

คอนเสิรต์ ฟินๆ ทีค่ ณุ สาวๆ รอคอย โดยมี คุณหัทยา วงษ์กระจ่าง คุณทนง ลีอ้ สิ สระนุกลู (MANAGING DIRECTOR) บริษทั STUDIO 888 จ�ากัด คุณอินทิรา นาคสกุล (ผูจ้ ดั การส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้) คุณพรทิพย์ มงคลเจริญโชค (ผู้จัดการส่วนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์วาโก้) จับมือร่วมสร้างปรากฏการณ์ดนตรีสดุ ว้าว ทีด่ งึ วงดนตรี สุดฮอต Room39 พร้อมหนุม่ หล่อ ‘นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ’ และฮิตแมน เมืองไทย ‘หนึง่ -จักรวาล เสาธงยุตธิ รรม’ มาไว้บนเวทีเดียวกันเป็นครัง้ แรก ร่วมเติมเต็มความพิเศษ ณ โรงภาพยนตร์ สกาล่า สยามสแควร์ ติดตามกิจกรรมทีส่ ร้างรอยยิม้ เพื่อสังคมและความสุขครั้งต่อไป ได้ที่ Facebook : Wacoal Thailand หรือ www.wacoal.co.th

ข่าวรายทาง

“อสม.ออนไลน์” นวัตกรรมไทย

คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลกจาก ITU และ UN

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ และสังคม (ที่ 3 จากขวา) ศาสตราจารย์คลินกิ เกียรติคณ ุ นพ. ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ที่ 3 จากซ้าย) และ มร.อิอาวเน่ คิรอยอิวกู ิ ผูอ้ า� นวยการประจ�าภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ สหภาพ โทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ไอทีย)ู (ที่ 2 จากขวา) ร่วมแสดงความยินดีกบั นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ (เอไอเอส) (กลาง) ในโอกาสที่ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ นวัตกรรมไทย คว้ารางวัลชนะเลิศระดับโลก “WSIS 2017 Prizes Winner” จาก ITU และ UN ณ ห้องโลตัสสูท 3-4 ชัน้ 22 เซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


Special บขส.อัพเดท Trip

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“อีซซ ู ค ุ าราวานสัญจร 2560”

ล่องใต้สม ั ผัสเสน่หฝ ์ ง ่ั ทะเลอันดามัน กลุ่มตรีเพชรเดินหน้าจัดกิจกรรม “อีซูซุคาราวานสัญจร” ประจ�า ปี 2560 เส้นทางแรกตรัง-พังงา น�าเหล่าสมาชิ ก “ประชาคมอีซูซุ” ร่วมค้นหาเสน่หข์ องการท่องเที่ยวในรู ปแบบคาราวานทางรถยนต์ตามเส้นทาง ฝั่ งทะเลอันดามัน โดยปี นเี้ น้นแนวคิด “เที่ยวดี ท�าดี...ฉลอง 60 ปี อีซูซุ” โดย ได้รบั เกียรติจาก คุณภาคภูมิ อินทรสุวรรณ รองผู ว้ า่ ราชการจังหวัดตรัง มร.อาร์. อิมาอิ ผู ้จัดการอาวุ โส ฝ่ ายขายดีลเลอร์ บี บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จ�ากัด และ คุณกรุณา เดชาติวงศ์ ณ อยุ ธยา ผู อ้ า� นวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�านักงานตรัง กล่าวต้อนรับและตีธงปล่อย ขบวนคาราวานรถอีซูซุหลากรุ ่นจ�านวน 31 คัน ที่มาพร้อมสมาชิ กรวมกว่า 100 ชี วิต ณ โชว์รูมอีซูซุ บริษัท อีซูซุอันดามันเซลส์ จ�ากัด สาขาตรัง

โดยเริ่มกันที่ “สถานีรถไฟกันตัง” สถานีสุดทางของทางรถไฟสายใต้ ฝั่งทะเลอันดามัน ต่อด้วย “วนอุทยานบ่อน�้าร้อนกันตัง” ที่อยู่ห่างออกไป เพียง 10 กิโลเมตร ซึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปได้เข้ามาแช่ เท้า หรือลงแช่นา�้ ร้อนเพื่อสุขภาพ ให้ความรู้สึกผ่อนคลายเช่นเดียวกับการ แช่ออนเซนของญี่ปุ่น ส�าหรับภาคบ่าย หลังจากอิ่มหน�าส�าราญกับ อาหารใต้รสเด็ดมื้อกลางวัน ณ ร้านปากน�้า กระบี่ซีฟู้ด ชาวคาราวานได้มาเรียนรู้วิชา พืชสวนกันที่ “ศูนย์การเรียนรู้ท่องเที่ยว เชิงเกษตร” จังหวัด กระบี่ ชมแปลงสาธิต การปลูกดอกหน้าวัว และร่วม Workshop

ปลูกสับปะรดสีก่อนจะมุ่งหน้าสู่ “ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ เต่าทะเล” ฐานทัพเรือพังงา โครงการอนุรักษ์พันธุ์ เต่าทะเลด้านฝัง่ ทะเลอันดามัน โดยชาวคาราวาน ได้ร่วมกิจกรรมท�าความสะอาดคราบแบคทีเรียที่ ติดตามกระดอง พร้อมทัง้ ทายา และร่วมกันปล่อย เต่าที่สุขภาพแข็งแรงกลับคืนสู่ธรรมชาติ

พร้อมปิดทริปกับบรรยากาศงานเลี้ยงรับรองที่เต็มไป ด้วยความสุขและสนุกสนานในสไตล์อีซูซุกันที่ โรงแรม เซ็นทารา บีช รีสอร์ท เขาหลัก โดยมีนางเอกสาวหน้า หวาน เบลลา ราณี มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษ พร้อม การแสดง Juggling Show ที่สนุกสนานและน่าตื่นตา ตืน่ ใจ พร้อมลุน้ รับรางวัลกลับบ้านกันไปอย่างถ้วนหน้า “อีซซู คุ าราวานสัญจร” นับเป็น กิ จ กรรมลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ ที่ ป ระสบ ความส�าเร็จอย่างสูง จัดขึ้นเพื่อ ขอบคุ ณ ลู ก ค้ า อี ซู ซุ ทั่ ว ประเทศ ไปพร้ อ มกั บ สนั บ สนุ น นโยบาย ส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในประเทศ ของรัฐบาล รวมถึงการเดินทางใน ฐานะประตู สู ่ ป ระเทศเพื่ อ นบ้ า น ถ้าไม่อยากพลาด สามารถสมัคร และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ ที่ ฝ ่ า ยสื่ อ สารการตลาด-บี โทร.0 2966 2127-9

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เล่าสู่กันฟัง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ผู้บริหารเอไอเอส นายอ�าเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต. ร่วมกันถ่ายภาพ

บรรยากาศสนุกสนานภายในงาน

เอไอเอสร่วมดูแลสุขภาพคนในชุมชน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11

ที่เอไอเอส “มอบเครืดีใจมากๆ อ่ งออกก�าลังกายให้

ชาวบ้านใช้กนั เริม่ แรก อสม. เองต้ อ งทดลองใช้ เครื่อง ออกก�าลังกายก่อนเพื่อจะ ได้สามารถสอน แนะน�าและ เป็นตัวอย่างให้ชาวบ้านทีอ่ ยู่ ในความดูแลได้ปฏิบตั ติ ามได้ นางศุภวรรณ ผลรุง่   อสม.บ้านดงสวาง ต.ห้วยโพธิ ์ จ.กาฬสินธุ์

การมีสขุ ภาพทีด่ นี นั้ ต้องเริม่ จากการหันมาดูแลตนเอง นอกจากเรือ่ งของอาหาร การกิน สภาพจิตใจ สิง่ แวดล้อมทีด่ แี ล้วนัน้ การออกก�าลังกายอย่างถูกวิธแี ละ ต่อเนื่องก็นับเป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่ง โดยในปัจจุบันจ�านวนของผู้ป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ เรือ้ รัง อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคอ้วน ฯลฯ มีเพิม่ มากขึน้ เอไอเอสเราในฐานะ ผู้ให้บริการสือ่ สารโทรคมนาคม นอกจากจะขยายโครงข่ายโทรคมนาคมเพือ่ ให้คนไทย ทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารได้อย่างเท่าเทียมกันแล้ว เรายังร่วมใส่ใจดูแลสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาธารณสุข อันเป็นปัจจัยพื้นฐานของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ในทุกๆ ด้าน และทีส่ า� คัญยังเป็นการสานต่อแนวคิดของภาครัฐทีม่ งุ่ ส่งเสริมให้ประชาชน หันมาออกก�าลังกายอย่างสม�า่ เสมอ โครงการ “ลานสุขภาพเอไอเอส เพื่อ สุ ข ภาพที่ ดี ข องคนในชุ ม ชน” เป็ น หนึ่ ง ในโครงการที่เอไอเอสจัดตั้งขึ้นเพื่อดูแล สุขภาพพลานามัยของคนในชุมชน โดยจัด สร้างในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล หรือ รพ.สต. เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า หมู่บ้าน หรือ อสม.ใช้เป็นศูนย์กลางในการ ดูแลส่งเสริมสุขภาพของคนในชุมชน ให้เห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกาย และมีการ ออกก�าลังกายอย่างต่อเนือ่ งและสม�า่ เสมอ ตลอดจนสามารถติดตามและประเมินผลด้านสุขภาพ ได้อย่างใกล้ชดิ เพือ่ มุง่ ให้คนในชุมชนมีสขุ ภาพทีด่ ี แข็งแรง ห่างไกลโรค อันจะท�าให้มคี ณุ ภาพชีวติ ที่ดี และชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ล่าสุด เอไอเอสได้จดั สร้างลานสุขภาพ พร้อมเครือ่ งออกก�าลังกาย ส่งมอบให้ รพ.สต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เป็นแห่งที่ 13 พร้อมจัดท�าคู่มือแนะน�าวิธีการใช้เครื่องออกก�าลังกาย ส�าหรับให้นกั วิชาการด้านสาธารณสุขประจ�า รพ.สต. และ อสม.ใช้เป็นเครือ่ งมือในการส่งเสริม สุขภาพของคนในชุมชน โดยเอไอเอส และ รพ.สต.จะมีกิจกรรมกระตุ้นการออกก�าลังกาย อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนร่วมกันติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของกลุ่มผู้ป่วยและ กลุม่ เสีย่ งเป็นประจ�าทุก 3 เดือน เพือ่ ให้คนในชุมชนเห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกายและ การมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

หันออกก�าลังกาย ไม่ต้อง ล� า บากเข้ า ไปในตั ว เมื อ ง และเครื่ อ งออกก� า ลั ง กาย แต่ ล ะชนิ ด ออกแบบมาให้ เหมาะสมกับคนหลากกลุม่ ไม่วา่ จะเป็นเด็ก คนแก่ หรือผู้พิการก็สามารถมาใช้ประโยชน์จากเครื่อง ออกก�าลังกายได้ นางอุดม วงษ์แสน ผูอ้ า� นวยการ   รพ.สต.ห้วยโพธิ ์ จ.กาฬสินธุ์

จัดสร้างลานสุขภาพพร้อมเครื่องออกก�าลังกาย

ลานสุขภาพแห่งนี้จะ “ เป็นศูนย์รวมให้ชาวบ้านมา

เช่นเดียวกับในพื้นที่อื่นๆ ที่เอไอเอสได้จัดสร้าง ลานสุขภาพไปแล้ว ประชาชนในพื้นที่ต่างกระตือรือร้น และเห็นความส�าคัญของการออกก�าลังกาย ไม่วา่ จะเป็น ผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ประชาชนทั่วไป วัยรุ่นหรือเด็ก รวม ทั้งคนพิการก็ยังมาร่วมใช้เครื่องออกก�าลังกายนี้เป็น ประจ�าและสม�่าเสมอด้วย ทั้งนี้การติดตามและประเมิน ผลร่วมกับ รพ.สต.พบว่า ในหลายพื้นที่ คนในชุมชนมี สุขภาพที่ดีขึ้น


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

เชื่ อหรือไม่ว่าต้นไม้ก็คุยกันนะ นักวิทยาศาสตร์คน้ พบว่า ต้นไม้สามารถสือ่ สารกัน ได้หากอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน เป็นเรือ่ งไม่นา่ เชือ่ ว่าพืชเองก็มีความรู้สึกชอบและไม่ชอบเช่นเดียวกับคน ดังนัน้ หากมีตน้ ไม้ทมี่ นั ไม่ชอบขึน้ บริเวณนัน้ มันก็จะปล่อย สารฟีโรโมน (Pheromones) เพือ่ สือ่ สารให้ตน้ อืน่ รับรู้ สารนี้ จะไปกระตุ้นให้พืชที่มันชอบเจริญเติบโต และจะท�าลายพืช ทีม่ นั ไม่ชอบแบบอัตโนมัติ อันนีอ้ ยากรูว้ า่ จริงหรือไม่คงต้อง คอยสังเกตต้นไม้รอบข้างกันเอาเองนะ

ใครก�าลังท้อแท้...ลองดูเด็กคนนี้เป็นแรงบันดาลใจ ส�านักข่าวต่างประเทศได้รายงานเรื่องราวของ หนูนอ้ ยวัย 6 ขวบ ชาวบอสเนีย ชือ่ ว่า ‘อีสมาอิล ซูลฟิก’ ที่สามารถเป็นนักว่ายน�้าแชมป์ระดับประเทศ ทั้งๆ ที่ไม่มีแขนทั้ง 2 ข้าง และเท้าก็มีลักษณะผิดรูป พ่อแม่ของหนูน้อยเล่าถึงที่มาที่ไปของเรื่องที่เกิดขึ้นว่า เขาอยากให้ลกู ของเขามีพฒ ั นาการเข้าสังคม และเรียนรู้ ที่ จ ะอยู ่ กั บ คนอื่ น ได้ จึ ง ได้ ส ่ ง ลู ก ไปเรี ย นว่ า ยน�้ า กั บ คนทั่วไป แต่มันกลับได้ผลเกินคาด เพราะเขาสามารถ คว้าแชมป์ระดับประเทศในโครเอเชียจากการว่ายน�้าได้ และเมื่อเรื่องราวของ อีสมาอิล ซูลฟิก ได้เผยแพร่ออกไปก็ท�าให้มีคนเข้าไปแสดงความเห็นและส่งต่อเป็น จ�านวนมาก พร้อมกับยกให้เป็นต้นแบบแรงบันดาลใจให้กบั คนทีส่ นิ้ หวังท้อแท้ ลุกขึน้ มาสูก้ บั ปัญหาในชีวติ บนโลกใบนี้ต่อไป จะว่าไปแล้ว ทุกอย่างในโลกนี้ ไม่มีอะไรเกิน ความสามารถแน่นอน หากเรา มีความมุมานะพยายาม จริงไหม.. ใครท้ออยู่ สู้ๆ นะ

ยามเมื่อเราจาม ฮัดเช้ย ฮัดเช้ย... มันเกิดขึ้นเพราะอะไรนะ เป็นเรื่องปกติเมื่อมีส่ิงแปลกปลอมหลงเข้า มาในโพรงจมู กมักจะท�าให้จมู กของเราเกิดการ ระคายเคือง เราจะจามออกมาโดยอัตโนมัติ และ ทุกครัง้ ที่เราจามจะมีน้า� ลายฟุ ง้ กระจายออกมา ถึง 100,000 หยด ด้วยอัตราเร็ว 152 ฟุ ตต่อ วินาที ดังนัน้ เวลาที่มีคนเป็นหวัด ไอหรือจาม เราถึงติดหวัดจากเชื้ อไวรัสที่แพร่กระจายอยู ่ใน อากาศได้ง่ายดายนั่นเอง 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

หูและการทรงตัว เกี่ยวข้องกันอย่างไร ทีก่ ล่าวว่า หูมคี วามเกีย่ วข้องกับ การทรงตัว นั่นก็เพราะมีอวัยวะ ที่ช่วยให้คนเราสามารถทรงตัวอยู่ได้ คือ เซมิเซอร์คิวลาร์ คาแนล (semicircular canel) ในหู ซึ่งภายในมีของเหลว ที่ ไวต่อการกระตุ้น ของเหลวนี้จะท�า หน้าที่ในการรับรู้สมดุล หากเราหมุน ไปรอบๆ ตัวเร็วๆ หลายๆ ครั้ง จะท�าให้ อวัยวะนีเ้ กิดความสับสน เราจึงรูส้ กึ เวียน ศีรษะ ดังนั้น เวลาที่มีคนเป็นโรคน�า้ ใน หู ไม่เท่ากัน จึงมักเห็นว่าคนเหล่านั้น มักมีอาการเดินเซ ทรงตัวไม่อยู่ให้เห็น บ่อยๆ นั่นเอง


โปสการ์ดที่ระลึกตราไปรษณียากร พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงคุณค่า น่าสะสม เป็นเรื่องน่ายินดีเมื่อไปรษณีย์ ไทยจัดท�าโปสการ์ดที่ระลึก ตราไปรษณี ย ากรพระบรมฉายาลั ก ษณ์ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จ�านวน 5 แบบ เพื่อให้ประชาชน ชาวไทยได้รว่ มน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยด้านหลังโปสการ์ดที่ระลึกได้ น้อมน�ากระแสพระราชด�ารัสและพระบรมราโชวาทในวาระต่างๆ มาจัดพิมพ์ ไว้ด้วย เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้น้อมน�าหลักค�าสอน ของพระองค์ท่านฯ ไปยึดมั่นและปฎิบัติตามสืบไป โปสการ์ ด ที่ ร ะลึ ก ตราไปรษณี ย ากรพระบรมฉายาลั ก ษณ์ สามารถรับฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เมื่อเข้าชมนิทรรศการ แสตมป์ของพ่อ ๒๔๙๓ ณ ไปรษณีย์กลาง บางรัก ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ตุลาคม 2560

สมัยราชวงศ์หมิงก็มีการโกง

ข้อสอบกันด้วยนะ...ไม่อยากจะเชื่ อ หลายร้อยปีก่อนเหล่าบัณฑิตจีนจ�านวน ไม่ น ้ อ ยพึ่ ง พาหนั ง สื อ เล่ ม จิ๋ ว ในการโกง ข้อสอบ ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน ประเทศจีน มีการเผยให้เห็นหนังสือขนาดเล็กเท่าฝ่ามือ ซึง่ เขียนด้วย ตัวอักษรขนาดจิ๋ว ภายในบรรจุเนื้อหาต�าราโบราณที่บัณฑิตในลัทธิขงจื๊อ ต้องจดจ�าให้ได้เพือ่ ใช้ในการท�าข้อสอบเข้ารับราชการ มีหลักฐานว่าผูเ้ ข้าสอบ เพือ่ รับราชการในยุคราชวงศ์หมิงและชิงจะแอบพกหนังสือเล่มนีเ้ ข้าไปสนาม สอบ โดยเย็บติดกับเสื้อผ้า หรือแอบซ่อนไว้ในรองเท้า จะว่าไปไม่ว่าวงการไหนๆ ก็มีการโกงข้อสอบเกิดขึ้น ไม่เว้นแวดวงบัณฑิตชาวจีน สมัยก่อนด้วย ที่มา : Shanghaiist คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

คลอโรฟิ ลล์...

ภาวะซึ มเศร้าเกิดขึน้ ได้ จากปมชี วติ หลายรู ปแบบ

สารสีเขียวในพืชที่คนกินได้

• ภาวะซึ มเศร้าในวัยเด็ก (Childhood Depression)

อาจมีสาเหตุจากความตึงเครียดในครอบครัว เหตุการณ์ สะเทือนใจอย่างรุนแรง ถูกเลีย้ งดูและเติบโตมาด้วยความ ไม่เข้าใจ ได้รบั ความกดดันเรือ่ งการศึกษา ถูกเปรียบเทียบ ระหว่างพีน่ อ้ งถึงความด้อยกว่าในด้านใดด้านหนึง่

• ภาวะซึ มเศร้าในโรคประสาท (Neurotic depression)

ซึง่ อาจย้อนพบว่าถูกบีบคัน้ อย่างมากในวัยเด็ก แล้วปะทุ ออกมาในช่วงชีวติ ภายหลัง

• ภาวะซึ มเศร้าเพราะความชรา (Depression of age)

คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวทีพ่ บได้ในพืชผักทัว่ ไป และในสาหร่ายสีเขียว (chlorella) สารคลอโรฟิลล์ในธรรมชาติจะอยู่ในรูปของคลอโรฟิลล์ที่ละลายในน�้ามัน ส่วน คลอโรฟิลล์ทนี่ า� มาท�าเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีข่ ายตามท้องตลาด จะเป็นสารสังเคราะห์ ทีม่ ชี อื่ ว่า โซเดียมคอปเปอร์คลอโรฟิลลิน (Sodium copper chlorophyllin) ซึง่ เป็นการ ดัดแปลงโครงสร้างคลอโรฟิลล์ตามธรรมชาติ ท�าให้ได้สารคลอโรฟิลลินทีย่ งั คงมีสเี ขียวอยู่ แต่มคี วามคงตัวและสามารถละลายน�า้ ได้ดี สามารถน�ามาผสมในอาหารและเครือ่ งดืม่ ได้ จากการศึกษามีรายงานว่า คลอโรฟิลล์ ยา และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทีม่ สี ว่ นผสมของ คลอโรฟิลล์ มีฤทธิย์ บั ยัง้ เนือ้ งอกทีเ่ ต้านม ช่วยลดความเสีย่ งของมะเร็งตับ ช่วยเพิม่ จ�านวน และประสิทธิภาพการท�างานของเม็ดเลือดขาว ช่วยลดกลิน่ กาย กลิน่ ของอุจจาระ และ กลิน่ ของปัสสาวะ ช่วยให้รอยแผลบริเวณผิวหนังซึง่ เกิดจากการฉายแสงเพือ่ รักษามะเร็ง หายเร็วขึน้ และช่วยขับสารพิษ อย่างไรก็ตาม อะไรทีม่ ากเกินไปมักไม่ดเี สมอ เพราะการได้รบั คลอโรฟิลล์มากเกินไป อาจก่อให้เกิดการสะสมและมีผลเสีย ต่อตับและไตได้เช่นกัน ส�าหรับข้อมูลด้านความปลอดภัย PDR (Physicians, Desk Reference) for Health คือ ห้ามใช้ในผู้ที่มีอาการแพ้หรือ ไวต่อสิง่ กระตุน้ ทีม่ คี ลอโรฟิลล์ และคลอโรฟิลล์ เป็นส่วนประกอบ

การดื่มน�้าเปล่า อย่างน้อยวันละ 8 - 12 แก้ว นอกจากจะช่ วยปรับ สมดุลอุ ณหภูมใิ นร่างกาย ช� าระล้าง สารพิษที่ตกค้าง ยังช่ วยให้ระบบไหล เวียนโลหิตและต่อมน�้าเหลืองท�างาน ได้ดอี กี ด้วย 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เกิดเพราะความสามารถในการปรับตัวลดน้อยลง มีชีวิต โดดเดีย่ ว ปัญหาช่องว่างระหว่างวัยหรือปัญหาทีเ่ รียกกันว่า ภาวะสะเทือนใจหลังเกษียณ สูญเสียคุณค่าในตนเอง บางคนไม่มงี าน รูส้ กึ ไร้คณุ ค่าในตัวเอง ลูกหลานไม่ให้ความ สนใจก็คดิ เล็กคิดน้อยสะสม

• ภาวะซึ มเศร้าจากปฏิกิริยาทางใจ (Reactive

depression) เช่น อาการซึมเศร้าภายหลังจากสูญเสียบุคคล ทีร่ กั ตกงาน หย่าร้าง หน้าทีก่ ารงานล้มเหลวไม่ประสบ ความส�าเร็จอย่างทีต่ งั้ เป้าเอาไว้

• ภาวะซึ มเศร้าเพราะสภาพจิตใจอ่อนล้า (Depression

of fatigue) เป็นการตอบสนองทางใจต่อสภาวะความเครียด เรือ้ รัง เช่น ชีวติ สมรสมีปญั หาขัดแย้งไม่รจู้ บ ความกดดัน จากงานที่ต้องรับผิดชอบ การเปลี่ยนงาน ภาระมาก เกินไป


ใช้ยาปฏิชีวนะพร�่าเพรื่อ ส่งผลร้ายในระยะยาว ‘กลูเตน’ คืออะไร และอาการแพ้ กลูเตนเป็นแบบไหน

กลูเตนเป็นโปรตีนชนิดหนึง่ ทีม่ อี ยู่ในข้าวสาลี ข้าวไรย์ และ ข้าวบาร์เล่ย์ ส่วนมากพบในเบเกอรีต่ า่ งๆ นอกจากนีก้ ย็ งั พบ เจอได้ในอาหารอืน่ ๆ ทีม่ แี ป้งสาลี รวมถึงข้าวไรย์ และข้าวบาร์เล่ยเ์ ป็น ส่วนผสม โดยกลูเตนมีประโยชน์ตอ่ ร่างกายในเรือ่ งของการให้พลังงาน ช่วยซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ เหมือนกับโปรตีนชนิดอืน่ ๆ ทัว่ ไป คนที่แพ้กลูเตน หากทานอาหารที่มีกลูเตนเข้าไปจะมีอาการ ท้องเสีย ซึ่งเป็นอาการที่เกิดในระบบทางเดินอาหาร ปวดท้อง ปวดเกร็งในช่องท้อง มีผื่นขึ้น ปวดข้อ ปวดตามตัว ปวดศีรษะ หากเป็นในเด็กอาจโตช้า สมองมึนงง ขาดสารอาหาร เนื่องจาก ในคนที่แพ้กลูเตนจะมีการดูดซึมอาหารผิดปกติ เพราะล�าไส้เล็กมีปญั หา

รู ไ้ หมว่าทุกวันนีค้ นไทยมากกว่า 75 เปอร์เซ็นต์ กินผักและผลไม้สดลดลง แต่หนั ไปกินผลิตภัณฑ์ น�้าผักและผลไม้มากขึน้ เพราะความสะดวก แต่ อย่างไรก็ตาม การรับประทานผักและผลไม้สดนัน้ มีคณ ุ ค่าและประโยชน์ตอ่ ร่างกายมากกว่า

รูไ้ หมว่ายาปฏิชวี นะทีผ่ ปู้ ว่ ยได้รบั จากแพทย์ ส่วนมากแพทย์จะวินจิ ฉัย หรือคาดว่าผู้ป่วยมีการติดเชื้อแบคทีเรียจึงจ่ายยาให้ แต่คนทั่วไปมัก เรียกยากลุ่มนี้เป็นยาแก้อักเสบ ท�าให้เกิดความเข้าใจผิดว่าการใช้ยานี้จะท�าให้ โรคที่เป็นอยู่หายเร็วขึ้น เพราะยาจะไปรักษาหรือแก้การอักเสบซึ่งเป็นความ เข้าใจผิด ยาปฏิชวี นะทีเ่ ป็นทีค่ นุ้ เคยและผูป้ ว่ ยมักซือ้ ใช้เอง ได้แก่ อะม็อกซีซลิ ลิน (amoxicillin) อ็อกเมนติน (augmentin) เตตร้าซัยคลิน (tetracycline) อะซีโทรมัยซิน (azithromycin) เป็นต้น การใช้ยากลุ่มปฏิชีวนะบ่อยๆ ทั้งที่ ไม่จา� เป็น อาจก่อให้เกิดอาการแพ้ยาตามมาได้ และเมือ่ ใช้ไม่ถกู ต้องจะก่อให้เกิด โทษต่อร่างกายหลายทาง คือ 1. ได้รบั ผลข้างเคียงจากยา จนเกิดอาการคลืน่ ไส้อาเจียน ท้องเดิน เวียนศีรษะ 2. โรคทีเ่ ป็นรักษาไม่หาย 3. อาจเกิดการแพ้ยาที่ไม่จา� เป็นต้องใช้ 4. เชือ้ แบคทีเรียประจ�าถิน่ ซึง่ มีอยูไ่ ด้ในร่างกายเป็นปกติดอื้ ต่อยาทีใ่ ช้ ข้อส�าคัญ ผูป้ ว่ ยต้องจ่ายเงินค่ายาสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยทัง้ ๆ ที่ไม่มคี วามจ�าเป็นต้องใช้ยานี้

แล้วเมื่อไรที่ตอ้ งใช้หรือไม่ตอ้ งใช้ยาปฏิชีวนะกันล่ะ เมือ่ แพทย์ให้การวินจิ ฉัย หรือคาดว่าผูป้ ว่ ยมีการติดเชือ้ แบคทีเรียเท่านัน้ โดยผ่านการวินจิ ฉัยโดยแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ กลุม่ โรค 3 กลุม่ ที่ไม่จา� เป็นและ ไม่ควรใช้ยาปฏิชวี นะ แต่มอี ตั ราการใช้ยาปฏิชวี นะสูงมาก ได้แก่ ไข้หวัด เจ็บคอ ท้องเสียและแผลเลือดออก โดยกลุม่ โรคเหล่านีม้ ากกว่าร้อยละ 80 ไม่มสี าเหตุมาจากการติดเชือ้ แบคทีเรีย การรักษาส่วนใหญ่เป็นการรักษาตามอาการ ประคับประคอง และการให้ค�าแนะน�าผู้ป่วย เช่น ดื่มน�้ามากๆ พักผ่อนให้เพียงพอ ยาลดน�า้ มูก ยาลดไข้ ยาแก้ไอในไข้หวัดเจ็บคอ ใช้ยาลดอาการท้องอืด และการดื่มน�้าเกลือแร่กรณีท้องเสีย และในกรณีแผลเลือดออก การ ดูแลรักษาแผลตามที่แพทย์นัด และป้องกันไม่ให้แผลโดนน�า้ เพียงเท่านั้น ก็เพียงพอแล้วในการรักษา คูคู่ ่ หูหู เเ ดิดิ นน ทท าา งง 015 15


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

์ ส น ั ม ม า ว ค ้ ด ้ ไ ้ ห ใ � า น ่ เทียวตาม

” ง ิ พ เ น ิ ห ง ่ ก แ ง “ล่อ จ.ปราจีนบุรี

จังหวัดปราจีนบุ รเี ป็นจังหวัดที่อุดมสมบู รณ์ไปด้วยผืนป่ าใหญ่ เพราะอยู ใ่ นเขตพืน้ ที่ของอุ ทยาทแห่งชาติเขาใหญ่ เป็นแหล่งต้นน�้า ล�าธารหลายสาย เมื่อเริ่มเข้าสูห่ น้าฝน ใกล้ช่วงเทศกาลเข้าพรรษา เป็น สัญญาณบอกให้รูว้ า่ เทศกาลล่องแก่งได้เริ่มต้นขึน้ แล้ว การล่องแก่งมีหลาย ระดับ ตัง้ แต่ 1-5 แต่ระดับที่เรียกเสียงกรีด๊ และความตื่นเต้นได้กจ็ ะอยู ท่ ่รี ะดับ 3 ขึน้ ไป โดยส่วนมากจะอยู ท่ างภาคเหนือและภาคใต้ เพราะมีลา� น�้าและโขดหินที่เหมาะแก่การล่องแก่ง เช่ น ล่องแก่งแม่น้า� แม่แตง อุ ทยานแห่งชาติหว้ ยน�้าดัง จ.เชี ยงใหม่ ล่องแก่งล�าน�้าว้า อุ ทยานแห่งชาติ แม่จริม จ.น่าน ล่องแก่งล�าห้วยอุม้ ผางคี เขตรักษาพันธุ ส์ ตั ว์ป่าอุ ม้ ผาง จ.ตาก ล่องแก่งล�าน�าเข็ก อุ ทยานแห่งชาติทงุ่ แสลงหลวง จ.พิษณุโลก และ ล่องแก่งหินเพิง อ.นาดี จ.ปราจีนบุ รี เป็นต้น โดย การล่องแก่งที่ลา� น�้าเข็กและแก่งหินเพิงเรียกว่า โหด มันส์ ฮา สักหน่อย ต้องใช้ความสามารถและ ทักษะในการพายเป็นพิเศษ แต่กไ็ ม่มอี ะไรน่ากลัวเพราะอุ ปกรณ์เซฟตีค้ รบ คู่หูเดินทางฉบับนี้จะพามาเที่ยวสัมผัสความ มันส์กนั ที่ “แก่งหินเพิง” ไม่ใกล้ไม่ไกลใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมงกว่าๆ โดยเราสามารถวางแผน ได้ว่าจะมาเที่ยวแบบวันเดย์ทริป หรือ 2 วัน 1 คืน มีหลายแพคเกจและหลายรีสอร์ทที่ให้บริการ เมื่อ เดินทางมาถึงรีสอร์ท เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมลุย และ ฟังบรรยายแนะน�าการเล่นอย่างถูกวิธี ใส่อุปกรณ์ เซฟตี้อย่างถูกต้อง จากนั้นจะมีรถกระบะพาเรามา ส่งยังบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 (ขญ.9) ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร หลังจาก นัน้ เราจะต้องลงเดินตามเส้นทางเลียบล�าน�า้ ไปยังจุด 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ล่องแก่งอีกประมาณ 2.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดิน ประมาณ 45 นาที มีร่มไม้ใบบังไม่ร้อนมาก แต่ เรียกเหงื่อได้ดีจริงๆ ระยะทางล่องแก่งประมาณ 5 กิโลเมตร ช่วงน�้าเยอะจะใช้เวลา 45 นาทีต่อเที่ยว ระดับน�้าที่เหมาะแก่การล่องแก่ง คือ ระดับ 3-5 การล่องแก่งจะใช้แพยาง นัง่ ได้ประมาณ 8 -10 คน มีเจ้าหน้าที่แพนั่งหัวและท้ายเรือเพื่อบังคับ เรือให้ไปตามเส้นทาง ส่วนผู้ร่วมทริปอีก 4 คนก็จะ มีหน้าที่ช่วยพายเรือแบบยันไปมาไม่ให้โดนโขดหิน กระแทก ที่เหลือเป็นแผนกส่งเสียงกรี๊ดกร๊าดเพิ่ม ความสนุกสนานในการล่องแก่งได้เป็นอย่างมาก โดย การล่องแก่งจะเริ่มจาก แก่งหินเพิง ซึ่งเป็นแก่งหิน ตอนปลายสุดของแม่น�้าใสใหญ่ บริเวณนี้จะเป็นลาน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


หินกว้าง ถ้ามาตอนทีน่ า�้ ยังไม่มากเราจะสามารถมอง เห็นเกาะแก่งสวยงามได้ชัดเจน ต่อด้วย แก่งวังผัก หนามล้อม มีลักษณะเป็นแก่งน�้าวนขนาดใหญ่ เวลา พายต้องช่วยกันดันไม่ให้เรือกระแทกโขดหิน ถัดมา จะเป็น แก่งวังบอน เป็นแก่งหินสั้นๆ ยาวประมาณ 30 เมตร กระแสน�้าจะไหลลาดเอียงผ่านชั้นหินและ เกาะแก่งต่างๆ จากนัน้ น�า้ จะไหลเอือ่ ยๆ ลงมายังแก่ง ถัดไปคือ แก่งลูกเสือ มีลักษณะเป็นแก่งน�า้ เล็กๆ มี ร่องน�า้ สามารถพายเรือยางผ่านไปได้แบบสบายๆ โดย บริเวณนีจ้ ะเรียกว่า แก่งวังยาว หรือทีช่ าวบ้านเรียกว่า “ช่องแคบมะละกา” เป็นช่วงน�้าใสไหลเอื่อยๆ เหมาะ แก่การนอนลอยคอชมวิวทิวทัศน์อันร่มรื่นรอบๆ ตัว ยิ่งนัก เมื่อชุ่มฉ�่ากับสายน�้าเป็นที่เรียบร้อยก็กลับ ขึ้นแพไปปิดทริปโหด มันส์ ฮา กันต่อที่แก่งสุดท้าย แก่งวังไทร มีลักษณะเป็นแก่งหินกว้างประมาณ 50-60 เมตร ยาวประมาณ 150 เมตร ความกว้าง

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ของแก่งพอๆ กับแก่งลูกเสือ มีความลาดชันประมาณ 30 องศา กระแสน�า้ จะไหลผ่านเกาะแก่งต่างๆ แล้ว ม้วนตัวเป็นวงคลืน่ ต้องใช้ทกั ษะความช�านาญในการ พายเรือค่อนข้างสูง และมาขึ้นฝั่งกันที่แก่งงูเห่า ซึ่ง เป็นสถานที่ตั้งของหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ขญ.9 มี ห้องน�า้ และห้องอาบน�า้ พร้อมลานกว้างให้นกั ท่องเทีย่ ว สามารถพั ก ผ่ อ นอิ ริ ย าบถได้ ตามสะดวก ถื อว่ า เป็นการจบทริปล่องแก่งหินเพิงที่แสนสนุกได้อย่าง ดีเยี่ยม... น�้าใส บรรยากาศดี ต้นไม้ร่มรื่นเขียวขจี ตลอดเส้นทาง เป็นการเที่ยวตามน�้าที่ได้ทั้งความสุข ความสนุก มันส์ ฮา จริงๆ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

• ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตัง้ อยูภ่ ายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เส้น ทางหลวงหมายเลข 3069 ถนนปราจีนอนุสรณ์ ตึก เจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นอาคารอนุรักษ์ดีเด่นจาก สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจ�า ปี พ.ศ. 2542 โดยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุม่ อภัยวงศ์) ได้สร้างตึกนีข้ นึ้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2452 เพือ่ ถวายเป็นทีป่ ระทับ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่ เสด็จสวรรคตก่อนในกลางปี พ.ศ. 2453 ต่อมาตึก หลังนีไ้ ด้ตกทอดมายังหลานสาวของท่าน พระนางเจ้า สุวันทนา พระวรราชเทวีในรัชกาลที่ 6 จึงประทาน

ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดให้กับทางราชการเพื่อ ใช้เป็นสถานที่รักษาพยาบาล ในชื่อ โรงพยาบาล ปราจีนบุรี เปิดท�าการครั้งแรกวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484 และได้ เ ปลี่ ย นเป็ น “โรงพยาบาล เจ้าพระยาอภัยภูเบศร” เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2509 และด้วยความสวยงามทางสถาปัตยกรรม ในปี พ.ศ. 2533 กรมศิลปากรจึงได้ประกาศขึน้ ทะเบียน ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นโบราณสถานของชาติ โดยได้มกี ารจัดตัง้ เป็นพิพธิ ภัณฑ์การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศรขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2537 ตัวอาคารเป็นสถาปัตยกรรมยุโรปแบบบาโร้ค (Barogue) เป็นตึกสองชั้นมีมุขด้านหน้าตรงกลาง เป็นโดม ผนังด้านนอกมีลายปูนปั้น ลายพฤกษา ประดับ ซุ้มประตูและหน้าต่างภายในตึกแบ่งออก 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เป็นหลายห้อง เมื่อเดินเข้ามาในตัวอาคารทางด้าน ซ้ายมือชั้นล่างจัดเป็นห้องแสดงประวัติเจ้าพระยา อภัยภูเบศร ข้อมูลลักษณะเด่นต่างๆ ของตัวอาคาร ของใช้ประจ�าตัว พระฉายาลักษณ์พระนางเจ้าสุวทั นา พระวรราชเทวีและสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้า เพชรรัตน์ราชสุดาสิรโิ สภาพรรณวดี ซึง่ ทัง้ สองพระองค์ เป็นหลานปูแ่ ละหลานทวดของเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ด้วย ตรงกลางเป็นห้องโถงใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นห้องที่ มีความงดงามที่สุด เพราะยังคงลักษณะการตกแต่ง ภายในแบบเดิมไว้ ตั้งแต่ลวดลายกระเบื้องปูพื้น ภาพเขี ย นสี ปู น เปี ย กบนเพดาน และลายปู น ปั ้ น หัวเสา ส่วนห้องถัดไปทางด้านขวามือจัดเป็นร้านยา ไทยต้นแบบโพธิ์เงิน - อภัยภูเบศร โอสถ โดยเปิดให้ บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ ด้วยศาสตร์การแพทย์

แผนไทย และจ่ายยาสมุนไพรในรูปแบบยาหม้อ ยาเม็ด และยาผง ให้ตรงกับอาการของโรคทีเ่ ป็น เช่น โรคสะเก็ดเงิน โรคเบาหวาน โรคโลหิตสตรี เป็นต้น เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 16.30 น. ส่วนชั้นบนของอาคาร จัดเป็นโซนให้ความรู้ เกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย ต�านานหมอหลวง การ แพทย์แผนไทย แพทย์พนื้ บ้าน และตัวอย่างเครือ่ งมือ เครือ่ งใช้ทางการแพทย์แผนไทย เช่น ตูย้ า หินฝนยา หินชนวน ครกบดยา รางบดยา หม้อต้มยา และ ต�ารายาไทยต่างๆ มากมายกว่า 700 เล่ม ฯลฯ ด้าน หลังตึกเป็นสวนสมุนไพร แหล่งเรียนรู้สมุนไพรไทย ส�าหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปที่สนใจ พิพิธภัณฑ์ การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.30 - 17.00 น. คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


• พิพิธภัณฑ์อยู ่สุขสุวรรณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนปราจีนตคาม ต�าบลดงขี้เหล็ก อ�าเภอเมืองปราจีนบุรี เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว ขึ้นชื่อของจังหวัด ชื่อของพิพิธภัณฑ์อยู่สุขสุวรรณ์ ตั้ ง ตามชื่ อ -สกุ ล ของ คุ ณ ณรงค์ อยู ่ สุ ข สุ ว รรณ์ หรือที่ชาวปราจีนบุรี เรียกว่า “เฮียพันธ์” ผู้ก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ฯ นี้ขึ้นมา ซึ่งแต่เดิมนั้นประกอบอาชีพ รับซือ้ ขายของเก่าจ�าพวกเศษเหล็กและโลหะ ในช่วง แรกๆ จะมีตะเกียงเจ้าพายุติดมากับพวกเศษโลหะ จ�านวนมาก แต่ก็ยังไม่ได้ให้ความสนใจมากนัก และ ยังขายไปในราคาเดียวกับเศษเหล็กทั่วไป แต่เมื่อมี คนมาซื้อเป็นดวงๆ และให้ราคาสูงเพื่อน�าไปประดับ ตกแต่งให้สวยงามและขายต่อให้ชาวต่างประเทศ ในขณะนั้นคุณณรงค์จึงเริ่มฉุกคิดขึ้นมาว่า หากขาย ออกไปจ�านวนมากอาจท�าให้ตะเกียงเจ้าพายุซึ่งเป็น ตะเกียงที่มีเอกลักษณ์สวยงามและทนทานหมดไป จากประเทศไทย และคนรุ่นหลังอาจไม่รู้จักเพราะ ไม่เคยเห็นตะเกียงแบบนี้ จึงได้ตัดสินใจเริ่มสะสม

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


การเดินทาง โดยรถโดยสารสาธารณะ

จากกรุงเทพฯ สามารถขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ลงที่สถานีขนส่งกบินทร์บุรี สี่แยกสามทหาร และต่อรถสองแถวไปที่อ�าเภอนาดี เพื่อต่อ ไปยังหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

โดยรถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ ใช้ได้ 2 เส้นทาง

1 เส้นทางถนนสาย 304 มอเตอร์เวย์ - ฉะเชิงเทรา กบินทร์บุรี 2 เส้นทางถนนสาย 33 รังสิต - นครนายก - กบินทร์บุรี ก่อนถึง อ.กบินทร์บรุ ี จะมีทางสามแยก ให้ตรงไปอีกเล็กน้อย จะเห็นปั๊มน�้ามัน ปตท. และโรงเรียนวัดสระดู่ ทางด้านซ้าย มือ มีถนนเล็กๆ รพช. สระดู่ - สะพานหิน ติดกับโรงเรียน ให้เลีย้ วซ้ายวิง่ เข้าไปประมาณ 17 กิโลเมตร ถึงโรงเรียนบ้าน หนองแหน เลี้ยวซ้ายไปอีก 7 กิโลเมตร ถึงหน่วยพิทักษ์ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่ 9 มีป้ายบอกตลอดเส้นทาง (พิกัด GPS หน่วยพิทักษ์อุทยานฯ ขญ.9 แก่งหินเพิง : N 14.17161, E 101.72022) • ขอบคุณ : วังตะพาบรีสอร์ท บริการทีพ่ กั และแพคเกจ ทัวร์ลอ่ งแก่งหินเพิง โทร.08 7537 0765 ตะเกียง ต่อจากนัน้ ก็เริม่ สะสมสิง่ ของอืน่ ๆ ตามมา เช่น นาฬิกา จักรยาน โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ไม้สัก ข้าวของเครื่อง ใช้ตา่ งๆ เป็นต้น ซึง่ สิง่ ของทีจ่ ดั แสดงทัง้ หมดนี้ใช้ระยะ เวลาในการเก็บสะสมมากกว่า 30 ปี โดยพิพธิ ภัณฑ์นนั้ ได้เปิดให้บริการมาตัง้ แต่ พ.ศ. 2550 ก็นบั ได้กว่า 10 ปี แล้ว ของที่จัดแสดงก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แต่นางเอก ของทีน่ กี่ ย็ งั คงเป็นตะเกียงโบราณทีห่ าชมได้ยากในยุค สมัยนี้ เสียค่าเข้าชมท่านละ 100 บาท เปิดบริการวัน อังคาร - วันอาทิตย์ (หยุดทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันหยุด นักขัตฤกษ์) เวลา 09.00 - 17.00 น. โทร.0 3721 8511, 0 3721 8512, 08 1295 8218 คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

การพักผ่อนเกี่ยวข้องกับผิวพรรณ และความงามอย่างไร

หลายๆ ต�าราความสวยคอยบอกทุกคนว่า ผิวที่สวยงามมาจากการพักผ่อนที่ ดีและเพียงพอ ซึ่งนั่นคือเรื่องจริง เพราะการพักผ่อนน้อย การดื่มแอลกอฮอล์ มักท�าให้เส้นเลือดใกล้ผิวหนังชั้นบนขยาย ผิวจึงดูหยาบกร้าน แลดูมีรูขุมขนกว้าง ผิวหมองคล�้าไม่สดใส แถมแต่งหน้าด้วยเมคอัพชั้นเยี่ยมคุณภาพดีแค่ไหนก็ไม่ติด ดังนั้น ลองปรับปรุงพฤติกรรมการนอนการพักผ่อนให้ถูกสุขลักษณะ มีช่วงระยะเวลา นอนที่เหมาะสมอย่างสม�่าเสมอ รวมถึงลด ละ เลิก แอลกอฮอล์ เลือกดื่มน�้าเปล่า หรือน�า้ ผลไม้คั้นสดแทน รับรองออร่าของผิวจะถามหาแน่นอน

Beautiful Lips

เรียวปากสวยในแวดวงความงาม หมายถึง ริ ม ฝี ปากที่ มี เ นื้ อ ปากเป็ น สี ช มพู อ่ อ นหรื อ สีเเดงระเรื่อ มีความอวบอิ่ม ไม่แห้งแตกเป็น ขุ ย มีความชั ดไม่ซีดจางของเส้นขอบปาก มุ มปากยกขึน้ เล็กน้อยแบบกระจับ ท�าให้รูส้ กึ เหมือนใบหน้ายิ้มแย้มตลอดเวลา ริมฝี ปาก บนได้รูปคล้ายคันธนู ทางการแพทย์เรียก ปากแบบนี้ว่า Cupid’s Bow โดยสัดส่วน ความสวยของริมฝี ปากบนควรเป็น 1 ใน 3 ของริมฝี ปากทัง้ หมด ส่วนริมฝี ปากล่างควร มีสัดส่วน 2 ใน 3 ของริมฝี ปากทัง้ หมด

สาวผิวแห้งแต่งหน้าแบบไหนดี

ก่อนอืน่ ต้องให้ความส�าคัญกับความชุม่ ชืน้ ของผิวเป็นอันดับแรก ก่อน แต่งหน้าควรลงมอยส์เจอร์ ให้ผิวพร้อมรับเมคอัพเสียก่อน จากนั้น เลือกรองพื้นเนื้อเหลวที่เกลี่ยง่าย บางเบา เกลี่ยให้เนียนสม�า่ เสมอกันทั่วทั้ง ใบหน้า เลือกแบบที่มีส่วนผสมของมอยส์เจอร์บ�ารุงผิวได้ด้วยยิ่งดี บางคน เลือกรองพื้นเนื้อครีมที่มีความหนาหนัก เมื่อเกลี่ยไม่ดีพอมักปรากฏเป็น คราบตกค้างตามร่องผิวและริ้วรอย สาวผิวแห้งอันที่จริงไม่จ�าเป็นต้องปัด แป้งทับก็ยังได้ หากกลัวหน้ามันเพียงพกกระดาษซับมันไว้คอยซับในระหว่าง วันก็พอเเล้ว อายแชโดว์เนื้อครีมก็ต้องระมัดระวังในการใช้งาน เพราะอาจดู เป็นก้อนแตกระแหงบนผิวเปลือกตาได้ ส่วนริมฝีปากที่มักแห้งได้ง่ายอย่าลืม บ�ารุงด้วยบาล์มเนื้อเข้มข้นก่อนการทาปาก เพื่อสีปากที่ดูสดใส แวววาว หากริมฝีปากแห้งแตกมากอยากให้หลีกเลี่ยงการทาลิปสติกเนื้อแมตต์ที่จะ ท�าให้ริมฝีปากดูแห้งไปกันใหญ่ บางครั้งการกินยารักษาสิวหรือยาทาสิว รวมไปถึงการใช้สกินแคร์ประเภทโทนเนอร์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมก็ยิ่ง ท�าให้ผวิ แห้งลอกเป็นขุย แต่งหน้าไม่ตดิ เช่นกัน ลองปรับเปลีย่ นมาใช้สกินแคร์ และผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากแอลกอฮอล์และมีความอ่อนโยนแทนดู 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ชายหนุ่มกลุ้มใจหนังศีรษะมัน...เราแก้ได้

หนุ่มๆ หลายคนชอบออกก�าลังกาย มีกิจกรรมกลางแจ้งหลายอย่างในแต่ละวัน ท�าให้ประสบปัญหาหนังศีรษะมัน ในบางรายพบว่ามีปัญหารังแคร่วมด้วย อย่า กลุ้มใจไป ลองมาหาทางแก้ปัญหากัน ก่อนอื่นสังเกตดูระดับความมันของหนังศีรษะ กิจกรรมที่ทา� นั้นเหงื่อออกมากน้อยแค่ไหน ผลิตภัณฑ์ที่ใช้เป็นอย่างไร บางคนหนังศีรษะ มันเกิดจากฮอร์โมนและต่อมเหงือ่ ทีท่ า� งานผิดปกติ บางคนเกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์จดั แต่ง ทรงผมที่ไม่เหมาะสมกับสภาพเส้นผมและหนังศีรษะ ในบางคนก็อาจเกิดจากความเครียด ได้ด้วยเช่นกัน ลองเลือกผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่ท�าจากธรรมชาติเพื่อช่วยปรับสมดุล สภาพหนังศีรษะ ลดการสัมผัสสารเคมี แนะน�าแชมพูมะกรูดที่ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและ ลดความมัน หลังออกก�าลังกายหรือท�ากิจกรรมกลางแจ้งควรสระผมช�าระล้างสิ่งสกปรก ทันที ไม่หมักหมมความสกปรกจนเกิดแบคทีเรียบนหนังศีรษะ แล้วอย่าลืมเช็ดเส้นผม ให้แห้ง แนะให้หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนกับเส้นผม ทั้งการใช้น�้าอุ่นสระผมและการใช้ ไดร์เป่าผม เพราะความร้อนจะกระตุ้นให้หนังศีรษะแห้ง เส้นผมแห้ง ผิวบริเวณหนังศีรษะ สูญเสียความชุ่มชื้นจึงพยายามขับน�้ามันหล่อเลี้ยงผิวตามธรรมชาติออกมามากจนเกิด ปัญหาหนังศีรษะมันซ�้าๆ จนเป็นปัญหาเรื้อรัง ส่วนในวันหยุดลองพักการใช้ผลิตภัณฑ์ ตกแต่งทรงผมดูบ้าง ให้หนังศีรษะและเส้นผมได้พักและฟื้นฟูสภาพ

ท�าไมกูรูเมคอัพถึงชอบ Sleeping Mask

Let’s Scrub

สูตรสครับขัดผิวแสนง่าย เพียงน�าเกลือทะเล 1 ช้อนชา ผสมกับ วาสลีนให้เป็นเนื้อเดียวกัน น�ามาขัดผิว บริเวณที่แห้งกร้าน ข้อศอก ตาตุ่มและ หั ว เข่ า ผิ ว เสื่ อ มสภาพที่ แ ห้ ง กร้ า นจะ หลุดออกพร้อมคงความชุ่มชื่ นด้วยความ เข้มข้นของปิ โตรเลี่ยมเจลลี่ เป็นสูตรความ สวยแสนง่ายดายที่คุณท�าเองได้ ไม่ต้อง ไปเสียเงินเข้าสปาไฮโซที่ไหน

เมคอัพอาร์ทสิ ต์และผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านความงามหลายท่านนิยม ชมชอบให้ น างแบบใช้ Sleeping Mask คื น ก่ อ นการถ่ า ยแบบหรื อ แม้แต่ก่อนการเมคอัพ นั่นก็คงเพราะ มาส์ ก ชนิ ด นี้ มี ส ารบ� า รุ ง ผิ ว ที่ เ ข้ ม ข้ น และไม่ จ� า เป็ น ต้ อ งล้ า งออก ช่วยเก็บกักความชุ่มชื่นในผิว อย่างล�้าลึกมากกว่าไนท์ครีม ยิ่งถ้านอนในห้องปรับอากาศ ความชุ ่ ม ชื่ น ในผิ ว จะลดลง ดังนัน้ Sleeping Mask เหล่านี้ จะช่วยเคลือบผิวให้ส่วนผสม ของสารบ�ารุงคงประสิทธิภาพ ซึ ม ซาบแบบล�้ า ลึ ก โดยไม่ ท� า ให้ รู ้ สึ กว่ า ผิ ว เหนอะหนะ เมือ่ ตืน่ ขึน้ มายามเช้าผิวก็สวย เปล่งปลั่ง แล้วแถมยังช่วยให้ รู้สึกผ่อนคลายได้ดีอีกด้วย คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


เลขคลิกชีวิต

โดย ปอ นางฟ้าเลขลิขิต

https://m.facebook.com/Porleklikit

ความหมายคู่พลังเลขลิขิต (34-45) พยากรณ์เฉพาะ 7 ตัวหลังทัง้ หมด 6 คู่ (12)(23)(34)(45)(56)(67)

34-43

ปากสร้างศัตรู พูดตรง ไม่ออ้ มค้อม วาจาเผ็ดร้อน สรรหา ค�าพูดให้คนฟังสะเทือนใจได้เสมอ เป็นคนใจกล้า มีปญั หา เรื่องการโต้เถียงด้วยอารมณ์ เปลี่ยนแปลงอะไรได้ยาก ท�าอะไรรวดเร็ว สติปญั ญาดี เรียนรูเ้ ร็ว ท�าให้ฟนั ฝ่าอุปสรรคในชีวติ ไปได้ ชอบงานท้าทาย พูดแล้ว ท�าอย่างทีพ่ ดู กล้าออกค�าสัง่ เป็นหัวหน้าปกครองลูกน้องได้ดี ทัง้ เรือ่ งงานและ ความรักเป็นแบบรุนแรง ขาดความประนีประนอม ให้ระวังภัยจากการขัดแย้ง ความเดือดร้อนทีม่ ตี น้ เหตุมาจากค�าพูด ชีวติ จะเดือดร้อน ขาดคนเมตตา ศัตรูจะ เกิดเพราะปากนีเ่ อง โรคเกีย่ วข้องกับ : ช่องปาก ล�าคอ ต่อมทอมซิล แผลในปาก

35-53

เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�าแหน่ง มีอา� นาจ บารมี ได้อภิสทิ ธิ์ ส่งผลท�าให้ตา� แหน่งการงานเจริญก้าวหน้า เลือ่ นต�าแหน่ง เลือ่ นขัน้ ปรับขึน้ เงินเดือน ได้รบั การอุปถัมภ์สนับสนุนจากผูใ้ หญ่ และได้รบั อภิสทิ ธิก์ อ่ นใครเสมอ เจ้าตัวมีความเข้มแข็ง มาดเคร่งขรึม สติปญั ญาดี รักเพือ่ น ฝูงและบริวาร ใจคอกว้างขวาง ตัดสินใจเด็ดขาด กล้าออกค�าสัง่ หรือบัญชาการ ได้ดี ลูกน้องมีความเคารพย�าเกรง เหมาะส�าหรับผูท้ ตี่ อ้ งการความกล้าในการ ตัดสินใจ ข้าราชการ นายทหาร ต�ารวจ ผูบ้ ริหาร วิศวกร หัวหน้าหน่วยงาน คนที่ มีลกู น้องใต้บงั คับบัญชา

36-63

สวย/หล่อเลือกได้ รายได้ดี หาง่าย ใช้คล่อง ผูใ้ หญ่คา�้ จุน สนับสนุน ไม่มอี ด เส้นสายดี มีคนช่วยเหลือเสมอ โดยเฉพาะเพศตรงข้าม มีความสามารถพิเศษ มีพรสวรรค์เฉพาะตัว กระตือรือร้น ชอบท�างานทีแ่ ปลกใหม่ ท้าทายความสามารถ มีความเป็นศิลปินอยูใ่ นตัว จะได้ ลาภยศต�าแหน่งหน้าทีก่ ารงาน เดินทางบ่อย มีเพือ่ นมาก มีเสน่หม์ าก หากโสด จะมีคนเข้ามาชอบเรือ่ ยๆ การเงินดี การงานเจริญก้าวหน้า

37-73

เลขอุปสรรคปัญหายืดเยือ้ เสีย่ งกับอุบตั เิ หตุ ชีวติ ต้อง ต่อสู้ ไม่ได้พกั เครียด ได้รบั แรงกดดันทุกรูปแบบ ผูใ้ ช้ เลขคูน่ ตี้ อ้ งมีความทรหดอดทน จิตใจแข็งแกร่ง ยอมหักไม่ยอมงอ ลุยทุกสภาวะ ท�างานหนัก งานยากๆ พักผ่อนน้อย มักมีเคราะห์ อุบตั เิ หตุเกิดขึน้ เสมอ ขับรถ เฉีย่ วชนบ่อยครัง้ หรือ จอดรถอยูก่ ถ็ กู ชนท้าย ความรักสมหวังยาก การเจ็บป่วย : เกิดการบาดเจ็บช่วงหัวเข่าถึงเท้า โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ

ชนะการสอบแข่งขัน ชนะการสอบเข้าเรียน การชิงโชครางวัลต่างๆ สนใจ เทคโนโลยีสมัยใหม่ และสนใจในศาสตร์เร้นลับ มีจติ สัมผัส มีวตั ถุมงคลไว้ใน ครอบครอง ส่วนอุปนิสยั เดาใจได้ยาก โกธรง่ายหายเร็ว บางครัง้ ตัดสินใจเร็วเกินไป เป็นคนทีไ่ ม่ทอ้ ถอยอะไรง่ายๆ มีไฟในการต่อสูเ้ สมอ เลขคูน่ เี้ หมาะมากกับงานที่ ต้องแข่งขันไม่หยุดนิง่ เช่น นักกีฬา รับจัดงานออแกไนเซอร์ ธุรกิจการค้าเกีย่ วข้อง กับเทคโนโลยีทลี่ า�้ สมัย น�าเข้า-ส่งออก ทหาร วิศวะ สถาปนิก การสอบแข่งขัน ทุกประเภท การประมูลงาน งานเกีย่ วกับอุตสาหรรมโรงงานประเภท เหล็ก โลหะ

44

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเคลือ่ นที่ ทันโลกทันเหตุการณ์ ฉลาดมี ไหวพริบ วางแผนเร็ว เป็นนักพัฒนา คิดไม่ซา�้ ใคร ชอบเคลือ่ นไหว ไม่อยูน่ งิ่ มักได้เดินทางตลอดและพบปะผูค้ นมากมาย สนิทกับคนง่าย มีเพือ่ น มากเพราะช่างพูดช่างเจรจา อาจท�างานหลายชิน้ พร้อมๆ กัน หัวไว เรียนรูเ้ ร็ว สามารถท�างานได้ทกุ ประเภทแม้ไม่เคยท�ามาก่อน แต่ระวังปัญหาเรือ่ งเอกสาร สัญญา ต้องพิจารณารอบคอบ ผูท้ ที่ า� งานกับคนจ�านวนมากควรใช้เลขนี้ ได้แก่ นักข่าว นักเขียน งานต้อนรับ ประชาสัมพันธ์ การประสานงานต่างๆ เจรจาธุรกิจ

45-54

เทพี แ ห่ ง โชคทางสติ ป ั ญ ญาและผู ้ ใ หญ่ อุ ป ถั ม ท์ รวยเพราะความฉลาด ปฏิภาณไหวพริบ เรียนรูไ้ ว เก่ง ด้านวิชาการ มีสมาธิ ชอบศึกษาค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติม ค�าพูดน่าเชือ่ ถือ มีเหตุผลและหลักการ บุคลิกเป็นผูใ้ หญ่ เลขคูน่ ผี้ ใู้ หญ่เมตตา เข้าหาผูใ้ หญ่ได้ดี ถ้าน�าเสนอผลงานวิชาการมักได้รบั การยอมรับ มีพรสวรรค์ในการถ่ายทอด ความรู้ มีวาจาศักดิส์ ทิ ธิก์ ล่าวแล้วมักเกิดขึน้ จริง มีสมาธิ เหมาะกับอาชีพ นักวิชาการ ครู อาจารย์ นักวางแผน ผูบ้ ริหาร นักวิทยาศาสตร์ หรือทุกอาชีพ เพราะฉลาดท�าอาชีพอะไรก็ได้

สีแดง หลีกเลี่ยง สีเขียว ปลอดภัยในการใช้งาน สีเหลือง ศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งาน

38-83

กล้าได้กล้าเสีย อารมณ์รอ้ นเกินไป ตัดสินใจไว คิดไว ท�าไว แต่แก้ปญั หาได้ดี หาเงินเก่งและใช้เก่งเหมือนกัน ชอบเสีย่ งในการลงทุน ไม่คอ่ ยอยูต่ ดิ บ้าน งานทีท่ า� ต้องมีความท้าทาย ไม่ซา�้ ซาก จ�าเจ ตืน่ ตัวตลอดเวลา เช่น งานธุรกิจกลางคืน งานอีเว้นท์ ออแกไนซ์ การตลาด ด้านความรักมีปญั หารักซ้อนเสมอ เจอแต่คนมีเจ้าของเข้ามา ระวังความหูเบาเชือ่ ใจคนง่ายจะท�าให้เดือดร้อน พิจารณาให้ถถี่ ว้ นก่อนเชือ่ มักได้เดินทางไกลหรือ ท�างานไกลบ้าน ถึงแม้จะได้รบั ความส�าเร็จแต่มกั สะดุดเพราะความประมาทอยู่ บ่อยๆ โรคเกีย่ วข้องกับ : โรคจิต โรคประสาท ความผิดปกติทางอารมณ์

39-93

แข่งอะไรก็มกั ชนะ มีโชคลาภไม่คาดฝัน โดดเด่นใน การท�างาน ส่งเสริมการค้าขาย ท�าธุรกิจชนะคูแ่ ข่ง

ติดตามกันต่อกับความหมายของพลังคูเ่ ลฃในฉบับต่อไปนะคะ หรือ หาซือ้ หนังสือ “เลขคลิกชีวติ ” ตามร้านหนังสือทัว่ ไป ติดต่อได้ที่ เฟซบุก๊ : ปอ นางฟ้าเลขลิขติ และ “เบอร์ไตรลักษณ์” เบอร์มงคลออนไลน์ AIS

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : จึงอุรา

เก็บมาฝาก

คุณพร้อมแค่ไหนก่อนตัดสินใจมีสัตว์เลี้ยงสักตัว? การคิ ด จะมี เ พื่ อ นซี้ ห รื อ สั ต ว์ เ ลี้ ย ง น่ า รั ก ๆ สั ก ตั วไม่ ใ ช่ เรื่ องยาก แต่ ก ารจะเลี้ ย งอย่ า งมี คุ ณ ภาพและให้ มี ค วามสุ ข ตลอดรอดฝั่ งนั้น เราควรจะมี “ความพร้อม” ก่อนจะตัดสินใจเลี้ยงสัตว์ ใดๆ ก็ตาม มีความรักสัตว์เต็มเปี่ ยม ไม่ได้เพียงหลงใหล

ในความสวย ความน่ารัก บ�าบัดความเหงาชั่วครู่ ชั่วยาม หรือตามแฟชั่นที่เห่อเลี้ยงนู่นนี่นั่นกัน เป็นพักๆ พอหมดอารมณ์รัก เจ้าสัตว์เหล่านั้น ก็กลายเป็นเครื่องประดับบ้านที่ถูกทอดทิ้ง และ อาจถูกน�าไปทิ้งเมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้ มีทุนทรัพย์เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ดูแล ค่ารักษาพยาบาลทั้งยามป่วยไข้ ยามปกติ และยามฉุกเฉิน รวมทั้งยามแก่ชรา อย่าลืมว่ายิ่งสัตว์อายุมากขึ้น โอกาสจะเจ็บป่วย ด้วยโรคที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการรักษายิ่งมาก ขึ้น (และอาจจะสูงมากด้วย) มีเวลาใส่ใจดูแล เมื่อเค้าเข้ามาในชีวิตเรา ก็ ควรมอบความรัก ความอบอุ่นดุจเพื่อนร่วมชีวิต หรือสมาชิกในครอบครัวของคุณไปจนตายจาก กัน แม้จะเป็นปลาหรือแมลงตัวเล็กๆ ก็ตามที มีสถานที่เหมาะสม ในการเลี้ยงสัตว์แต่ละ ชนิ ด ถ้ า ยั ง ต้ อ งเช่ า หอพั ก หรื อ อยู ่ ห ้ อ งชุ ด ที่ ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ก็ควรปฏิบัติตามกฎอย่าง เคร่งครัด กรณีที่ต้องแอบเลี้ยง แล้วถูกจับได้ ขึน้ มา การหาทางออกโดยเอาไปปล่อยวัด เอาไป ขายหรือหาคนเลี้ยงใหม่ ไม่สนับสนุนอย่างยิ่ง

ควรศึกษาหาความรู้ เรื่องสายพันธุ์ นิสัย

พฤติกรรม อายุไข อาหารและยาของสัตว์แต่ละ ชนิดที่คุณอยากจะเลี้ยงให้ดี เมื่อทราบข้อมูล ทั้ ง หมดแล้ ว จะได้ ป ระเมิ น ถู กว่ า สั ตว์ ช นิ ด นั้ น เหมาะกับไลฟ์สไตล์และนิสัยของคุณมากน้อย แค่ไหน เสียงสนับสนุนจากคนรอบข้าง ถ้าคุณยัง ไม่มีอาชีพที่แน่นอนมั่นคง ที่ส�าคัญคือยังต้อง อาศัยอยู่กับครอบครัว กรณีที่สมาชิกในบ้าน ไม่เห็นด้วยกับการเลี้ยงสัตว์ของคุณ ก็ไม่ควร สร้างปัญหาภายในบ้านเพิ่มขึ้นอีก รอให้ถึงเวลา ที่มีบ้านเป็นของตัวเอง มีก�าลังทรัพย์เพียงพอ ก็ยังไม่สาย ความรับผิดชอบต่อสังคม การเลีย้ งสัตว์โดย คิดว่าเพียงแค่การให้ข้าวให้น�้า ให้ที่อยู่อาศัยก็ เพียงพอแล้ว ถือเป็นการคิดผิดตั้งแต่เริ่ม คิดจะ เลี้ยงอะไรต้องคิดต่อด้วยว่า เมื่อมันโตแล้วถึงวัย ผสมพันธุแ์ ล้วจะก่อความร�าคาญ ความเดือดร้อน และภาระต่างๆ ให้เจ้าของต้องรับผิดชอบอีก มากมายขนาดไหน การไม่ยอมเอาสัตว์เลี้ยง ไปท�าหมันเมื่อถึงวัยอันควร โดยคิดว่าเป็นการ ท�าบาป และปล่อยให้มันผสมพันธ์กันไปเรื่อยๆ นั้นเป็นความคิดที่ไม่เหมาะกับยุคนี้ที่คุณต้องมี ความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยิง่ เพราะทุกวันนี้ สุนขั เร่รอ่ นหรือแมวจรจัดตามวัดและตามท้องถนน มีเยอะเกินพอแล้ว คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27

“ทุกชี วิตมีค่า กับการตรา กฎหมายคุ้มครองสัตว์”

หลายปีที่ผ่านมา ในสายตาชาวโลก มั ก มองว่ า ประเทศไทยไม่ ส นใจดู แ ล สวัสดิภาพสัตว์ และมีการทารุณสัตว์อย่าง มาก อีกทั้งกฎหมายที่มีอยู่ก็ดูจะไม่ค่อย มีบทบาทต่อการช่วยเหลือและคุ้มครอง สัตว์เท่าใดนัก แต่หลังจากมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัด สวัสดิภาพสัตว์ฉบับแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 ถือเป็นก้าว ส�าคัญของการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ และจัดการสวัสดิภาพสัตว์ของสังคมไทย อย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดย เฉพาะจุดส�าคัญก็คอื ช่องโหว่ของกฎหมาย ที่ระบุบทลงโทษและการเอาผิดที่ค่อนข้าง เบา ท�าให้ยังคงพบเห็นการทารุณกรรม สัตว์ การทอดทิ้ง รวมไปถึงการจับสุนัขไป ขายเพื่อรับประทานยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากจะเป็นการ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และสร้างความเข้าใจ ในสังคมไทยต่อสายต่าชาวโลกแล้ว ยังถือ เป็นเครื่องสะท้อนจริยธรรมอันดีงามของ สังคมไทยได้เป็นอย่างดี ที่ส�าคัญคือการ มองสัตว์ ในฐานะ “ชีวิตที่มีค่าชีวิตหนึ่ง” และยังเป็น “เพื่อนที่แสนดี” ของมนุษย์ นั่นเอง


คู่หูดูดวง

อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

ค�าพยากรณ์ 15 กรกฎาคม - 14 สิงหาคม 2560

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ชาวราศีเมษช่วงนี้ เรื่องวุ่นวายต่างๆ จะคลี่คลายลง แต่จะมีปัญหากับเพื่อน ร่วมงาน ระวังการกระทบกระทัง่ มีปากเสียง หรือ มีดวงต้องเปลีย่ นงาน ย้ายงาน วิธแี ก้เคล็ด ให้จดั โต๊ะท�างานใหม่ หมุนทิศทางใหม่ จะช่วยให้ผ่าน พ้นเรือ่ งนี้ไปได้ การเงินยังต้องชักหน้าชักหลังอยู่ แต่ไม่มีอะไรน่าห่วง อาจได้รับโชคก้อนโตเข้ามา ความรัก ระวังเรือ่ งทะเลาะวิวาท ปากเสียง บุคคล ที่ 3 ให้ใจเย็นๆ ไว้กอ่ น สุขภาพ ระวังเรือ่ งช่องปาก ฟัน กระดูก หาเวลาไปตรวจสุขภาพช่องปากและ ฟัน หรือขูดหินปูนให้เลือดออกจะช่วยแก้เคล็ดได้

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) ช่วงเดือนนีด้ าวราหูจะย้ายเข้าดวงชะตา ของชาวราศีสิงห์ อาจจะรู้สึกกังวลใจ อะไรบางอย่างแบบบอกไม่ถูก หรือรู้สึกอยากจะ เปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิต ถ้าเกิดสิ่งแย่ๆ เข้ามา ทัง้ การงาน การเงิน สุขภาพ หรือความรัก ให้คดิ ซะว่าสิ่งแย่ๆ ในครั้งนี้จะช่วยให้เราพบสิ่งที่ดีกว่า ที่ก�าลังจะเข้ามาในเดือนหน้า อย่ากังวลใจ หรือ รูเ้ สียใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ตอนนี้ การเงินอาจมีรายจ่าย ที่ไม่คาดคิดขึน้ มา ตัง้ รับให้ดี ความรักอาจเบือ่ ๆ เซ็งๆ ไปเทีย่ วพักผ่อนตากอากาศบ้างก็ดี สุขภาพ ระวังเรือ่ งไขข้ออักเสบ เส้นเอ็น กล้ามเนือ้

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ช่ ว งเดื อ นนี้ จ ะเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง ในเรื่องต่างๆ เนื่องจากดาวราหูมีการ เคลือ่ นย้าย ถึงแม้จะไม่ได้ยา้ ยเข้าราศีธนูแต่กค็ วร หาโอกาสไปไหว้พระราหูเอาฤกษ์เอาชัย การงาน ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง แต่เรื่องที่น่าห่วงมากคือ เรือ่ งครอบครัว ระวังมีปากเสียงกับคนในครอบครัว เรือ่ งการเงิน เรือ่ งส่วนแบ่งผลประโยชน์ คุยกันดีๆ การเงิน จะมีรายจ่ายมากในช่วงนี้ ถ้าเป็นรายจ่าย เกี่ยวกับค่าโอนที่ดินจะถือว่าเป็นการแก้เคล็ดได้ ความรัก มีงอนๆ กันบ้างพอให้มสี สี นั สุขภาพระวัง เรือ่ งคอ หลอดลม ไอเรือ้ รัง

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ช่วงนีม้ เี รือ่ งให้ตอ้ งเดินทางเข้ามาไม่ ขาดสาย หรืออาจถูกโยกย้ายต�าแหน่ง ย้ายสถานทีท่ า� งาน ซึง่ ถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์ ใหม่ๆ ได้รจู้ กั เพือ่ นใหม่ๆ วิสยั ทัศน์จะเปิดกว้างขึน้ อย่ากังวล แต่อาจท�าให้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น ได้เช่น ท�างานตกหล่น หรือเก็บงานได้ไม่ครบ ตามที่ นายสั่ ง เครื่ อ งบิ น ดี เ ลย์ หรื อ เลื่ อ นวั น เดินทาง ต้องหาแผนส�ารองไว้เสมอ การเงินยังมี ให้ใช้จ่ายคล่องมือ ความรัก ช่วงนี้จะห่างเหินกับ คนรักมากหน่อย หมั่นเติมความหวาน นัดทาน ข้าว ดูหนังกันบ้างจะดีมาก

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ช่วงเดือนนี้ราศีกันย์จะโดนกระทบจาก การโยกย้ายของราหูเช่นกัน แต่เป็นผล กระทบทีด่ ี อาจได้รบั การเปลีย่ นแปลง โยกย้ายงาน ไปในต�าแหน่งทีด่ ขี นึ้ หรืออาจได้รบั โชคลาภก้อนโต เงินพิเศษ ความรักและครอบครัวช่วงนีร้ ะวังเรือ่ ง เข้าใจผิด เพราะคุณอาจวุ่นเรื่องงานจนลืมดูแล เอาใจใส่คนในครอบครัว และถ้ามีโอกาสให้ไปไหว้ พระราหู หรือสวดมนต์ทบี่ า้ น นัง่ สมาธิบา้ ง จะดีมาก สุขภาพไม่มอี ะไรน่าเป็นห่วง ให้ระวังเรือ่ งอาหาร การกินเป็นพิเศษ ความเน้นความสะอาดไว้กอ่ น

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ช่วงนี้เป็นช่วงที่ดาวราหูย้ายเข้า ใคร ที่ท�างานด้านออนไลน์ วงการบันเทิง เคมีภัณฑ์ หรือเกี่ยวกับต่างประเทศจะดีขึ้นมาก แนะน�าให้ไปไหว้พระราหูเพื่อเสริมดวง ด้านการ งานถ้ามีโอกาสได้เดินทางไปต่างประเทศ ซึง่ ถือว่า ดีมาก การเงินดีขึ้น มีช่องทางการหาเงินเพิ่มขึ้น อาจมีรายจ่ายก้อนใหญ่เข้ามา แต่ก็ไม่ทา� ให้ขดั สน ความรักแนะน�าให้อยู่อย่างเดิมไปก่อน คนโสด โสดไปก่อน คนมีคู่ก็ดูแลกันไป อย่างเพิ่งตัดสินใจ เปลี่ยนแปลงอะไร สุขภาพ ต้องระวังให้มากๆ ไป ตรวจสุขภาพ เจาะเลือด เพื่อแก้เคล็ดได้ ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) ช่ อ งเดื อ นนี้ ข องชาวราศี กุ ม ภ์ จ ะยั ง มี การเปลีย่ นแปลงหลายๆ อย่าง ถ้าต้อง ตัดสินใจอะไร แนะน�าให้ปรึกษาผูเ้ ชีย่ วชาญ หรือ ปรึกษาคนในครอบครัวจะดีทสี่ ดุ อย่าคิดเอง เพราะ การตัดสินใจในครั้งนี้ ผลที่ ได้รับอาจไม่ได้เป็น ไปอย่างตั้งใจไว้ ทางที่ดีควรวางแผนส�ารองไว้จะ ดีมาก การเงินยังไหวอยู่ อย่าเพิ่งลงทุนอะไร เกินตัว อยูน่ งิ่ ๆ ดีทสี่ ดุ ความรัก อาจมีเซอร์ไพร์ส ได้ของขวัญชิน้ พิเศษจากคนรัก คนโสดมีโอกาสพบ คนถูกใจ สุขภาพ ระวังเรือ่ งสายตา อย่าดูโทรศัพท์ ในทีม่ ดื บ่อยๆ ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) ในช่วงเดือนนีจ้ ะมีปญั หาเรือ่ งบริวารให้ วุ่นวายใจ งานทุกสิ่งต้องลงมือท�าเอง การเปลีย่ นแปลงส่วนใหญ่เกิดเพราะบริวาร ถ้าจะ ให้เปลีย่ นแปลงไปในทางทีด่ ี ควรหมัน่ ไหว้พระ ไหว้ ดาวราหู ขอพรในเรื่องการงาน ใครจะเริ่มต้นท�า อะไรใหม่ๆ ในช่วงนี้ บอกเลยว่าอุปสรรคเยอะมาก จะเหน็ดเหนื่อยมาก การเงินไม่มีโชคลาภลอย ต้องท�าจึงได้เงิน ความรักอย่าเพิง่ ตัดสินใจอะไรไป สุขภาพ พักผ่อนให้มากๆ อย่าวิตกกังวลอะไรเกิน กว่าเหตุ เพราะจะมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวได้

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ชาวราศีเมถุนในช่วงระหว่างเดือนนี้ จะมีการโยกย้ายของราหู จะเกิดความ ปั่นป่วนในเรื่องการเงินและธุรกิจ ถ้ามีโอกาสช่วง ต้นเดือนสิงหาคมให้ไปไหว้พระราหูตามวัดต่างๆ ที่จัด หรือไหว้ราหูที่บ้านกลางแจ้งก็ได้ ช่วงที่ราหู ย้ายให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เงินให้มากๆ ต้อง วางแผนการใช้เงินดีๆ ความรัก เรือ่ ยๆ ไม่มปี ญั หา สุขภาพ ระวังเรื่องปวดหัว ไมเกรน ความเครียด หัดมองโลกแง่บวก แล้วคุณจะสบายใจขึ้น ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ช่ ว งเดื อ นนี้ ช าวราศี กรกฎจะมี ก าร เปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง เพราะ ถูกราหูย้ายเข้าและอยู่ไปอีกปีครึ่ง จะเกิดความ เครียดกับทุกๆ เรือ่ ง อาจเกิดคดีความ ถูกฟ้องร้อง ขึ้นโรงขึ้นศาลได้ วิธีแก้เคล็ด ให้ท�าบุญเกี่ยวกับ พระราหู หรือไหว้พระราหูเพื่อแก้เคล็ด ช่วงนี้ อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบ้างอย่างที่อาจจะท�าให้ ชีวิตเปลี่ยนได้ แนะน�าว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอะไร ในตอนนี้ ให้ชะลอไว้ก่อน เพราะจะส่งผลต่อชีวิต หลังจากนี้เลยทีเดียว ความรักอยู่ในช่วงขาลง ให้ ตั้งหลักให้ดี อย่าวู่วาม สุขภาพระวังเรื่องปวดหัว ไมเกรน นอนไม่หลับ

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ช่วงเดือนนี้ชาวราศีตุลย์จะเด่นชัดใน เรือ่ งการเปลีย่ นแปลงเกีย่ วกับการงาน บางคนอาจถูกโยกย้ายงาน ต�าแหน่งงาน หรือ ความรับผิดชอบ ถ้าเลือกได้ให้เลือกเปลี่ยนไป ด้ า นที่ เ ราชอบหรื อ ถนั ด จะดี กว่ า แต่ ถ ้ า เลื อ ก ไม่ได้ ต้องศึกษาหาความรูแ้ ละเตรียมตัวรับมือกับ การเปลีย่ นแปลงให้ได้ อาจไม่ถกู ใจบ้าง แต่ชาวราศี ตุลย์จะรับมือได้อย่างแน่นอน การเงินยังชักหน้า ไม่ถงึ หลังอยู่ ช่วงนีร้ ายจ่ายจะมีเข้ามามากหน่อย ความรั ก เกิ ด การขั ด แย้ ง ปะทะคารมกั น บ้ า ง สุขภาพ ระวังความเครียด ไมเกรน ปวดหัว ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ช่วงระหว่างเดือนนี้ชาวราศีพิจิกโดน ผลกระทบจากการย้ายของดาวราหู เหมือนกับราศีอนื่ ๆ เช่นกัน แต่เป็นไปในทางทีด่ กี ว่า ชาวราศีอนื่ การงานจะเปลีย่ นแปลงแบบก้าวหน้า ได้รับโปรโมทเลื่อนต�าแหน่ง หรือได้เดินทางไป ต่างประเทศ การเงินจะได้รับมากขึ้น หรืออาจ รับโชค รับรางวัลใหญ่แบบไม่ทนั ตัง้ ตัว ความรัก คนโสดอาจได้พบเจอคนถูกใจ คนมีคู่มีโอกาสได้ ไปท่องเทีย่ วต่างทีต่ า่ งถิน่ มีแต่สงิ่ ดีๆ เข้ามา ให้ ไปไหว้พระราหูเพื่อเสริมดวงชะตา และเพิ่งพลัง ความดีขนึ้ ไปอีก สุขภาพ ไม่มอี ะไรน่าเป็นเป็นห่วง 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ / ภาพ : s88

ร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรสมุนไพรคุณต้อ

รสชาติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับน�้าชุป โดย ใช้เตาถ่านเคี้ยวไปเรื่อยๆ ประมาณ 3 ชั่วโมง จะได้ เ นื้ อ หมู ตุ ๋ น ที่ กรุ บ กรอบอร่ อ ยเนื้ อ ไม่ เ ละ ส�าหรับเนื้อตุ๋นจะเลือกใช้เนื้อน่องลายที่มีมัน แทรกเพิ่มความนุ่มละมุมลิ้น โดยจะเคี่ยวไว้ใน หม้อน�้าซุปเนื้อเลยเพื่อเพิ่มความหวานหอมของ น�า้ ซุปไปในตัว เมนูของทางร้านก็จะมี ให้เลือกทั้งเส้นหมี่ เส้นใหญ่ เส้นบะหมี่ วุ้นเส้น และเส้นเล็ก โดย เส้นเล็กของทางร้านเลือกใช้เส้นจันท์มาท�า เพราะ

อร่อย สะอาด ในบรรยากาศร่มรื่น

กว่า 15 ปีที่ คุณต้อ ภาวดี ทองประ หันเหชีวิตหลังการ ท�างานมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวที่บ้านจังหวัดปราจีนบุรี ด้วยท�าเลที่ดี อยู่ติดถนนใกล้ๆ ค่ายจักรพงษ์ และมีที่จอดรถที่ กว้างขวาง จึงท�าให้ลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนไม่ขาดสาย ที่ ร ้ า นก๋ ว ยเตี๋ ย วสู ต รสมุ น ไพรคุ ณ ต้ อ มีทั้งก๋วยเตี๋ยวเนื้อและก๋วยเตี๋ยวหมู แยกหม้ อ ต้ ม เครื่ อ งอย่ า งชั ด เจน โดดเด่นเรื่องของน�้าซุปเพราะปรุง ด้วยเครื่องสมุนไพรพื้นบ้านรวมๆ กันกว่า 13 ชนิด โดยมีขิง ข่า ใบเตย มะขามเปียก น�้าตาลปี๊บ เกลือ เป็นต้น แต่ส�าหรับน�้าซุปของ ก๋วยเตี๋ยวหมูจะเพิ่มความเข้มข้นอร่อย นัวด้วยเต้าเจีย้ วและเต้าหูย้ ี้ สูตรนีพ้ เิ ศษหน่อย เพราะทางร้านลูกชิ้นเป็นคนให้สูตรคุณต้อมา มีความเข้มข้น กลมกล่อมแบบลงตัว ถ้าใครไม่ทานรสจัดจ้านมาก ก็ไม่ต้องปรุง เลย หรือถ้าชอบเผ็ดก็แค่เติมพริกป่นเท่านั้น จบค่ะ ในส่วนหมูตุ๋นของทางร้านจะเลือกใช้ซี่โครงหมูอ่อนมาปรุง กับเครื่องสมุนไพรทั้ง 13 ชนิดเช่นกันเพื่อ ให้ได้กลิ่นและ

คุณต้อ ภาวดี ทองประ จะเหนียว นุ่ม ไม่เละ ส่วนเนื้อก็จะมีเนื้อสด เนื้อตุ๋น หมูตุ๋น และลูกชิ้น ถ้าใครสั่งแห้งก็ จะมีน�้าซุปตักแยกมาให้ซดด้วย หรือถ้ายังอร่อยไม่จใุ จจะสั่งเซ็ทลวกจิม้ มาทานก็ได้เลย ปรุงน�า้ จิ้มได้เองตามชอบ อร่อยทุกเมนู เพราะคุณต้อบอกว่า “ทุกชามปรุงด้วยรักและ มอบให้ด้วยใจ ทานเมนูไหนก็อร่อยค่ะ” ส�าหรับของหวานก็มีสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไป วันละ 1-2 เมนูตามก�าลังคนท�า เช่น เต้าส่วนกะทิสด ข้าวเหนียวด�า ข้าวเหนียวทุเรียน ครองแครง เป็นต้น ทุกเมนูเน้นอุดหนุนชาวบ้านในตลาด วันนีม้ อี ะไรมา ขายก็ทา� เมนูนนั้ ง่ายๆ ไม่ต้องคิดเยอะ แต่ การั น ตี ค วามหวาน อร่อยที่ต้องลอง! ร้านก๋วยเตี๋ยวสูตรสมุนไพรคุณต้อ ที่ตั้ง 192 ถ.ปราจีนอนุสรณ์ ต.ดงพระราม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี โทร.08 1623 1530 เปิดทุกวัน เวลา 09.00 - 15.00 น. 30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่หูเดินทาง 107  

เที่ยวตามน้ำให้ได้ความมันส์ “ล่องแก่งหินเพิง” จ.ปราจีนบุรี