Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 102 เดือน กุมภาพันธ์ 2560

Vol.9 No.102 February 2017

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่่ผาแดง) มหัศจรรย์แห่งแรงศรัทธา

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีคณุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ เดือนกุมภาพันธ์นเี้ ป็นเดือนแห่งความรัก ความรักทีไ่ ม่จำ� กัดแค่เฉพาะคูร่ กั เท่านัน้ เพราะความรักเป็นสิง่ ทีด่ งี าม ไม่ตอ้ งออกแรง เสียเงินเสียทองซือ้ มาแต่อย่างใด ความรักคือความปรารถนาดีตอ่ กัน ความเอือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ซงึ่ กันและกัน เห็นอกเห็นใจกัน รักและ สนับสนุนกันไปในทางทีด่ ... ี โลกนีค้ งจะมีความสงบสุขขึน้ อีกเยอะครับ คูห่ เู ดินทางฉบับนี้ เรามีขา่ วดีมาแจ้งเกีย่ วกับโครงการ “บขส.ส่งความรัก...จากอ้อมอกแม่สลู่ กู ” ซึง่ ได้ขยายระยะเวลาส่ง “นมแช่แข็ง” ฟรีทั่วไทยไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เพราะเราให้ความส�ำคัญกับการสร้างสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดจากแม่สู่ลูก โดยผูใ้ ช้บริการต้องเตรียมเอกสารส�ำเนาใบสูตบิ ตั รของลูก หรือส�ำเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ เป็นหลักฐานแนบในการเข้าร่วมโครงการฯ หากท่านใดสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ งานการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0 2537 8737 หรือ งานรับ-พัสดุภณั ฑ์ โทร. 0 2537 8480 เราพร้อมทีจ่ ะเป็นสือ่ กลางส่งต่อความรักและความอบอุน่ ให้คณุ แม่และคุณลูกน้อยทุกคูค่ รับ คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

พลต�ำรวจเอก

(อ�ำนาจ อันอาตม์งาม) กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

สารบัญ 6 บขส.อินไซด์ 8 บขส.อัพเดท 11 เล่าสู่กันฟั ง : เอไอเอส ขยายแอปฯ

“อสม.ออนไลน์” สู่ รพ.สต.ไทรงาม จ.นครปฐม Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

12 รอบรู้รอบโลก : สติก๊ เกอร์กนั หลง

ส�ำหรับคุณตาคุณยาย

14 เคล็ดลับความงาม : เทรนด์ทรงผมปี 2017 16 คู่หูพาเที่ยว : วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์

(วัดพระบาทปูผ่ าแดง) ความมหัศจรรย์แห่งแรงศรัทธา

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

23 เลขคลิกชี วิต : 1-0 ความหมายและคุณสมบัติ

ของพลังเลขทีต่ อ้ งรู้ (ตอนที่ 1)

24 มุมสุขภาพ : ปวดท้องต�ำแหน่งไหน..บ่งบอกอาการป่วยอะไรได้บา้ ง 27 เก็บมาฝาก : “พูดดี” ช่วยสร้างมิตรภาพและความส�ำเร็จ 30 แวะชิ มริมทาง : ร้านขนมจีนต้นก้ามปู

ประธานที่ปรึกษา พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์ ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1919-4028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 22.58% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

ผู บ้ ริหาร บขส.ร่วมท�ำบุ ญตักบาตร และอวยพรผู บ้ ริหารกระทรวงคมนาคม

พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด น�ำคณะผู้บริหาร ร่วมท�ำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พร้อม ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม หลังจากนั้นได้เข้ามอบกระเช้าอวยพร แด่ผบู้ ริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม เนือ่ งในเทศกาลวันขึน้ ปีใหม่ 2560 ณ กระทรวงคมนาคม

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

อวยพรปี ใหม่ รก.กจญ.

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมมอบกระเช้าอวยพร พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด และมอบกระเช้าอวยพร นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจ�ำปี 2560 ณ ชั้น 4 อาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส. ร่วมกับ กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ลงพืน้ ที่จดั ระเบียบรถตูโ้ ดยสาร สายกรุงเทพฯ-อยุ ธยา-โรจนะ เพื่อสร้างโมเดลสายโรจนะ เป็ นต้นแบบ

พล.ม.2 รอ. โดย พ.อ.สมบัติ ธัญญวัน เสนาธิการ พล.ม.2 สนามเป้า และ พ.อ.พนาเวศ ผบ.พล.ม.4 สระบุรี กรมขนส่งทางบก ขนส่งจังหวัดพนระนครศรีอยุธยา และ กองกิจการเดินรถ ผอ.ชนันท์ รื่นแสงโสม สถานีเดินรถพระนครศรีอยุธยา ได้ลงพืน้ ทีจ่ ดั ระเบียบรถตูโ้ ดยสาร สายกรุงเทพฯ-อยุธยา-โรจนะ เพือ่ สร้างโมเดล สายโรจนะ เป็นต้นแบบสถานีย่อยรถตู้โดยสาร ณ ปั้มคาลเท็กซ์โรจนะ 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส. ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็ก

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมสนับสนุนของขวัญวันเด็กให้แก่ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และสร้ า งเสริ ม ประสบการณ์ ใ ห้ กั บ เด็ ก และ เยาวชน

บขส. ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตประจ�ำปี พ.ศ. 2560

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม รับบริจาคโลหิตประจ�ำปี พ.ศ. 2560 ครัง้ ที่ 1 ณ บริเวณชัน้ 1 ประตู ทางเข้าที่ 2 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

รชค. ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบตั กิ ารควบคุมการเดินรถ (GPS) และตรวจสอบความพร้อมของรถตูโ้ ดยสาร สาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู โ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ห่มม่วง รองปลัดกระทรวงคมนาคม ผู้แทนกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.) กรมการ ขนส่งทางบก บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และกรุงเทพมหานคร ตรวจ เยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการเดินรถ (GPS) และตรวจสอบความ พร้อมของรถตู้โดยสารสาธารณะ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) โดย พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวว่า บขส.พร้อมด�ำเนินงานตาม นโยบายของกระทรวงคมนาคม ในการควบคุมดูแลความปลอดภัย ของรถโดยสารสาธารณะ โดยตัง้ แต่วนั ที่ 31 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป บขส.จะออกใบบรรจุเที่ยววิ่งให้เฉพาะรถตู้โดยสารที่ติดตั้ง GPS เท่านั้น โดยรถที่ไม่ติดตั้งระบบ GPS ถือเป็นรถที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้จะควบคุมให้รถโดยสารสาธารณะเข้าใช้สถานีขนส่ง ผู้โดยสาร หรือจุดจอดที่ก�ำหนดไว้เท่านั้น เพื่อความสะดวกและ ความปลอดภัยของผูโ้ ดยสาร อย่างไรก็ดี ปัจจุบนั รถตูโ้ ดยสารสาธารณะที่ อยู่ในความดูแลของ บขส. มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 6,569 คัน ติดตั้งระบบ GPS แล้ว 1,156 คัน และคาดว่าทุกคันจะเร่งติดตั้งระบบ GPS ให้แล้วเสร็จก่อน 31 มีนาคมนี้ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

วาโก้ มอบเงินบริจาค 5 ล้านบาท

แด่มล ู นิธวิ ชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เพือ ่ สร้างศูนย์มะเร็งเต้านม

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผูอ้ ำ� นวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บุญดี อ�ำนวยสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) โดยโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” มอบเงิน 5,000,000 บาท ให้แด่มูลนิธิวชิรเวช วิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมทบทุนสร้าง ศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหารวาโก้รว่ ม เป็นเกียรติ ณ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน)

“ทิสโก้สานความดี สีพ ่ น ั ใจ” เพือ่ สานต่อปณิธานของพ่อ

กลุ่มทิสโก้ น�ำโดย คุณสุทัศน์ เรืองมานะมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 5 จากซ้าย) จัดกิจกรรม “ทิสโก้สานความดี สี่พันใจ” ตามแนวทาง “พากเพียรพอเพียง-พัฒนาความรู้-เพื่อประโยชน์ส่วนร่วม” เพื่อสืบสารพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังพิธีบ�ำเพ็ญกุศลสตมวาร และท�ำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ณ อาคารทิสโก้ทาวเวอร์

อีซซ ู ุ มิว-เอ็กซ์ ได้รบั รางวัล IQS จาก เจ.ดี.พาวเวอร์

กลุ่มตรีเพชร โดย มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด รับมอบรางวัล Best Initial Quality Study Score (IQS) จาก เจ.ดี.พาวเวอร์ ในโอกาสทีร่ ถอเนกประสงค์ระดับหรู “อีซซู ุ มิว-เอ็กซ์” ได้รับการจัดอันดับสูงสุดประเภทกลุ่มรถยนต์อเนกประสงค์สมรรถนะสูง ขนาดใหญ่ จากผลการ ศึกษาความพึ ง พอใจ ในคุ ณ ภาพรถใหม่ ในประเทศไทย ประจ� ำ ปี 2559 ใน ช่วง 2 ถึง 6 เดือนแรก ของการเป็นเจ้าของ

ยามาฮ่า สนับสนุน เมืองทอง ยูไนเต็ด เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน

เอไอเอส สร้างลานสุขภาพ

พร้อมเครือ ่ งออกก�ำลังกาย แห่งที่ 11

นายอุดมศักดิ์ โสมค�ำ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการส่วนงาน ปฏิบัติการภูมิภาค-ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ หรือ เอไอเอส (กลาง) มอบ “ลานสุขภาพเอไอเอส” เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน แห่งที่ 11 ณ รพ.สต.ทัพรั้ง อ.พระทองค�ำ จ.นครราชสีมา โดยได้สร้างเครื่องออกก�ำลังกาย พร้อมจัดท�ำคู่มือแนะน�ำวิธีการใช้เครื่องออกก�ำลังกาย โดยมี นายอ�ำนันธ์ อยู่เจริญ ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต�ำบลทัพรั้ง จ.นครราชสีมา (ที่ 3 จากซ้าย) เป็นผู้รับมอบ และ ร.ท.อนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอ�ำเภอพระทองค�ำ (ที่ 3 จากขวา) ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ (ที่ 5 จากขวา) รองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด พร้อมด้วยผูบ้ ริหารระดับสูง โดยมี คุณพงษ์ศกั ดิ์ ผลอนันต์ (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานสโมสรเอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด พร้อม ผูบ้ ริหารระดับสูง ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวทีม “กิเลนผยอง” เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด พร้อมลงป้องกันแชมป์ ภายใต้เคมเปญ “WAR OF HEROES” และ เปิ ด ตั ว ชุ ด แข่ ง ขั น ใหม่ ทั้ ง เหย้ า -เยื อ น เป็ น ครั้ ง แรก โดยยามาฮ่ า ให้ ก ารสนั บ สนุ น ที ม ฯ เป็นปีที่ 10 ติดต่อกัน 10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เอไอเอส ขยายแอปฯ “อสม.ออนไลน์”

เล่าสู่กันฟัง

สู่ รพ.สต.ไทรงาม จ.นครปฐม

เอไอเอสขยายการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ สูภ่ าคกลาง ณ รพ.สต. ไทรงาม อ.บางเลน จ.นครปฐม หวังเป็นเครือ่ งมือสือ่ สารยุคดิจทิ ลั ให้ รพ.สต. และอสม.ท�ำงานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุก ชูจุดเด่นเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการท�ำงาน ข้อมูลที่ได้รวดเร็ว แม่นย�ำ ไม่รวั่ ไหล ให้ความส�ำคัญกับการรักษาสิทธิสว่ นบุคคลของ ผูป้ ว่ ย และช่วยประหยัดเวลา ค่าใช้จา่ ยให้

นางวิไล เคียงประดู่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ส่วนงานประชาสัมพันธ์ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า เอไอเอสยังคงเดินหน้า น�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้าไปยกระดับคุณภาพการท�ำงานและการสือ่ สารให้บคุ ลากรด้านสาธารณสุข ชุมชน ด้วยแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ซึง่ ถือเป็นเครือ่ งมือเพือ่ ส่งเสริมการท�ำงานใน การติดต่อสือ่ สารระหว่างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัคร สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ทีใ่ ช้งานได้งา่ ย ไม่ซบั ซ้อน เพราะเป็นเมนูภาษาไทย เหมาะกับ ผูใ้ ช้งานและสอดคล้องกับการปฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง เนือ่ งจากในการพัฒนา เราได้มกี ารลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาการท�ำงานและความต้องการทีแ่ ท้จริงจากกลุม่ รพ.สต. และอสม. “ปัจจุบนั แอปพลิเคชันดังกล่าวมีการเปิดใช้งานกับ รพ.สต.ต่างๆ ทัว่ ประเทศแล้วประมาณ 88 แห่ง โดยล่าสุดได้เปิดต้นแบบน�ำร่องภาคกลาง ณ รพ.สต.ไทรงาม อ�ำเภอบางเลน จังหวัด นครปฐม และตัง้ เป้าในปี 2560 จะขยายการใช้งานไป รพ.สต.ทุกจังหวัดทัว่ ประเทศ” นางกรกมล ศรีใจมัน่ ผูอ้ ำ� นวยการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลไทรงาม อ�ำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม กล่าวว่า ประโยชน์ทเี่ ห็นได้ชดั เจนภายหลังน�ำแอปพลิเคชัน อสม. ออนไลน์มาใช้ คือ รพ.สต.ได้รบั รายงานประจ�ำเดือนจาก อสม.ทีม่ ขี อ้ มูลรายละเอียดพร้อม รูปภาพทีช่ ดั เจน แม่นย�ำ และรวดเร็วมากขึน้ เนือ่ งจาก อสม. สามารถถ่ายภาพประกอบการส่งรายงานให้กบั รพ.สต.ได้รบั ทราบทันที เป็นต้น “ข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดถือเป็นสิทธิส่วนบุคคลของ ผูป้ ว่ ย ดังนัน้ จะไม่ถกู เปิดเผยสูส่ าธารณชนหรือผูอ้ นื่ ได้ โดยง่ายเหมือนช่องทางอืน่ ๆ เนือ่ งจาก อสม.ออนไลน์ เป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการท�ำงานของผู้เกี่ยวข้อง เท่านัน้ ท�ำให้ผทู้ มี่ ไิ ด้มหี น้าทีร่ บั ผิดชอบหรือไม่ใช่ อสม. หรือเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้ ข้อมูล ผูป้ ว่ ยจึงไม่มโี อกาสหลุดไปได้งา่ ย” คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11

อีกทัง้ ยังสามารถช่วยลดการประชุมประจ�ำเดือนลงจากที่ เคยประชุมเดือนละ 2-3 ครัง้ เหลือเพียงเดือนละ 1 ครัง้ ส่งผล ให้การใช้ทรัพยากรของ รพ.สต.ลดจ�ำนวนลงตาม โดยตัง้ แต่ใช้ อสม.ออนไลน์มา 7 เดือน รพ.สต.สามารถลดกระดาษลงได้ถงึ 62% จากทีเ่ คยใช้กระดาษถ่ายเอกสาร ชัชวาล แจ้งข�ำ ประธาน อสม.ต�ำบล และประธาน อสม. หมู่ 2 รพ.สต.ไทรงาม “ยอมรับว่าในอดีตตนไม่เห็นความ ส�ำคัญ และความจ�ำเป็นในเรือ่ งเทคโนโลยี เพราะมองว่าเป็น เรือ่ งไกลตัว แต่พอได้เริม่ ใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ก็ท�ำให้ความคิดเปลี่ยนไป เสมือนเป็นการเปิดโลกกว้างที่ ไม่เคยเห็น ไม่เคยรับรูม้ าก่อน ทีส่ ำ� คัญกลับได้รบั ประโยชน์จาก เทคโนโลยีในการท�ำงาน โดยประโยชน์ทเี่ ห็นได้อย่างชัดเจนคือ ช่วยประหยัดค่าน�ำ้ มันลงถึงสัปดาห์ละ 350 บาทในการเดินทาง เข้ามายัง รพ.สต. เพราะบางเดือนมีการประชุมหลายครั้ง แต่ปัจจุบันหาก รพ.สต.มีเรื่องด่วน หรือจะแจ้งข่าวสารแก่ อสม. ก็สามารถส่งผ่าน อสม.ออนไลน์ได้ทนั ที” อรทัย เปรือ่ งระบิน อสม.หมู่ 7 รพ.สต.ไทรงาม กล่าว ว่า “ตัง้ แต่ได้เริม่ ใช้งาน อสม.ออนไลน์ ได้รบั ประโยชน์ใน หลายเรือ่ ง เช่น การลดจ�ำนวนการเข้ามายัง รพ.สต. จากใน อดีตต้องเข้ามาเดือนละ 2-3 ครัง้ เหลือเพียงเดือนละ 1 ครัง้ เท่านัน้ เนือ่ งจาก รพ.สต.มีการเรียกประชุมน้อยลง หรือหาก มีเรือ่ งด่วนอะไรก็สามารถติดต่อผ่านทาง อสม.ออนไลน์ได้ ตลอดเวลา ส่งผลให้มเี วลาเพิม่ ขึน้ เพือ่ ไปท�ำไร่ ท�ำนา และยัง สามารถติดตามอ่านบันทึกสรุปการประชุมได้ผา่ นทางแอปฯ หากว่าไม่ได้เข้าประชุม จึงท�ำให้ไม่ตกข่าวสาระส�ำคัญ” “ที่ส�ำคัญ อสม.สามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับเรื่อง สุขภาพทีผ่ ปู้ ว่ ยหรือญาติผปู้ ว่ ยสอบถามได้จากการอ่านข้อมูล ความรูท้ ที่ าง รพ.สต.เคยส่งเข้ามาและมีอยูใ่ นแอปฯ แค่นนั้ ก็ ถือเป็นคุณค่าทีเ่ ราได้ทำ� ประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน และยัง ถือเป็นการท�ำงานสาธารณสุขเชิงรุก ไม่ใช่เชิงรับเพียงอย่าง เดียว”


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

สติ๊กเกอร์กันหลง

เดี๋ยวนี้เข้าห้องน�้ำ

เคสผู้สูงวัยหายตัวออกจาก บ้ า น ออกจากครอบครั ว ในทั่วโลกนั้น ในแต่ละวันเกิดขึ้น ไม่น้อยไปกว่าเคสของเด็กหายเลย ไม่วา่ จะมาจากอาการของโรคอัลไซเมอร์ การถูกหลอกลวงเพื่อเหตุผลต่างๆ ดังนั้น ในประเทศญี่ปุ่น ส�ำนักงาน สวั ส ดิ ก ารเมื อ งอิ มุ ร ะ ได้ คิ ด ค้ น สติ๊กเกอร์คิวอาร์ โค้ด (QR Code) ส�ำหรับป้องกันผูส้ งู อายุหลงทางเพือ่ แจกจ่ายให้ครอบครัวของชาวเมือง ทีม่ สี มาชิกในครอบครัวเป็นผูส้ งู วัย โดยสติก๊ เกอร์แผ่นนีน้ นั้ จะมีขนาด เล็กเพียง 1 เซนติเมตร แต่เรียกว่าเล็กแต่แจ๋วนะ เพราะภายในบรรจุ ข้อมูลต่างๆ เอาไว้เพียบ ไม่ว่าจะเป็น ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ส�ำหรับ ติดต่อกลับ จึงไม่ต้องกังวลว่าคนแก่ที่หลงทางอยู่จะจดจ�ำอะไรไม่ได้ จากการป่ ว ย เพี ย งผู ้ ที่ พ บเห็น หยิบ โทรศัพ ท์มือ ถือ ขึ้นมาสแกน สติ๊กเกอร์ที่คิวอาร์โค้ด (QR Code) ข้อมูลต่างๆ ก็จะปรากฏขึ้นมา ทันที เจ๋งใช่ไหมล่ะ! ทีมผู้คิดค้นสติ๊กเกอร์นี้กล่าวว่า ตอนแรกคิดจะให้คิวอาร์ โค้ด (QR Code) นีป้ รากฏอยูบ่ นเสือ้ ผ้า แต่คนแก่ทกุ คนคงไม่สวมใส่เสือ้ ผ้า ตัวเดิมซ�ำ้ ๆ ทุกวัน ดังนัน้ จึงเปลีย่ นมาเป็นสติก๊ เกอร์แปะบนเล็บมือหรือ เล็บเท้าแทน สติ๊กเกอร์ที่ว่านี้ก็แข็งแรงทนทาน กันน�้ำติดบนเล็บได้ ยาวนานถึง 2 สัปดาห์เลยทีเดียว ขอบคุณภาพประกอบ : http://www.admissionpremium.com/ news/1755

ปัจจุบนั นี้ รัฐบาลอินเดียพยายามอย่างหนักมากในการรณรงค์เรือ่ ง ความสะอาด ใช้นโยบายกระตุ้นให้ประชาชนใช้ห้องน�้ำ แม้กระทั่ง จูงใจด้วยการจ่ายเงินให้แก่ผใู้ ช้หอ้ งน�ำ้ มากทีส่ ดุ ประจ�ำเดือน (มีแบบนีด้ ว้ ย) เพราะในอินเดีย ผูค้ น 41 ล้านคนในหลายเมืองใช้หอ้ งน�ำ้ แบบเปิด และเกิน กว่า 2 ใน 3 ของประชากร ไม่อาจเข้าถึงระบบสุขาภิบาลทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความ สะดวก เรื่องของสุขอนามัยจึงไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร และการจ่ายเงินให้ผู้ที่ใช้ ห้องน�้ำเป็นประจ�ำจึงเป็นกลยุทธ์ล่าสุดที่ทางการอินเดียเลือกใช้ (ประมวล ผลในแต่ละหมู่บ้าน) ส่วนจะได้ผลแค่ไหนคงต้องคอยดูกัน

ส�ำหรับคุณตาคุณยาย

ในอินเดียได้เงินนะ

เบอร์เกอร์สุดแพง

ที่ลูกค้าต้องสั่งจองล่วงหน้า เบอร์เกอร์ที่ว่านี้ มีขายที่ภัตตาคาร The Fleur Burger ใน ลาสเวกัส ร้านแห่งนี้ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 25 ภัตตาคาร ยอดเยีย่ มของสหรัฐอเมริกา เชฟผูค้ ดิ ค้นเมนูเบอร์เกอร์สดุ แพงนีม้ ชี อื่ ว่า ฮูเบิร์ต เคลเลอร์ ชาวฝรั่งเศส วัย 62 ปี และได้รับรางวัลดาวมิชลินใน ปี พ.ศ. 2549 โดยเมนูนี้คาดว่าเชฟจะท�ำขึ้นเพียงปีละ 6 จานเท่านั้น ที่ส�ำคัญคุณจะต้องสั่งจองล่วงหน้า สนนราคาจานละประมาณ 5,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 170,000 บาท โดยวัตถุดิบที่น�ำมาปรุงก็เป็น เนือ้ วัวโกเบ ย่างสุกและราดด้วยตับห่าน เห็ดทรัฟเฟิลด�ำและซอส โดย มีขนมปัง สลัดผัก มันฝรัง่ ทอดทีเ่ สิรฟ์ พร้อมไวน์ชนั้ เลิศ ว่ากันว่าลูกค้า สามารถเก็บขวดไวน์และแก้วไวน์กลับบ้านได้ดว้ ยนะ... (อย่างน้อยๆ ก็ มีของที่ระลึกส�ำหรับเมนูแพงแสนแพงนี้)

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ความหมายของขวัญ ส� ำหรับวันวาเลนไทน์

วันวาเลนไทน์หรือวันแห่งความรักในเดือนกุมภาพันธ์นั้น หนุ่มสาวและ คู่รักทั่วโลกต่างมอบของขวัญให้แก่กัน จนเป็นประเพณีสากล แต่รู้หรือ ไม่ว่าของขวัญแต่ละประเภทนั้นมีความหมายอยู่ในตัว ลองมาดูกันว่าของขวัญ ชิ้นไหนมีความหมายว่าอย่างไร

ผู ้หญิงเท่าเทียมผู ้ชาย ไม่เว้นแม้เรื่องการไว้ขน... อย่าตกใจนี่คือแคมเปญใหม่

ดอกไม้ ดอกไม้คือสัญลักษณ์ของความยินดี โดยเฉพาะ ดอกกุหลาบสีแดงที่บ่งบอกถึงความรักนิรันดร์และความ ร้อนแรงแห่งรัก ดอกกุหลาบสีขาวสื่อถึงรักอันบริสุทธิ์ ช็อกโกแลต ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ เพราะความหวานในช็ อ กโกแลตเปรี ย บเสมื อ น ความรักที่หวานหอม แถมยังมีผลวิจัยการทาน ช็ อ กโกแลตในปริ ม าณที่ พ อเหมาะ ยั ง ช่ ว ยให้ อารมณ์ดีและมีความสุขมากยิ่งขึ้น

นี่คือแคมเปญใหม่ ในประเทศออสเตรเลียที่มุ่งหาเงิน บริจาคเพื่อช่วยเหลือบรรดาผู้หญิงที่เผชิญกับการใช้ ความรุนแรง แต่ที่ไม่ธรรมดาก็คอื เสนอให้บรรดาผูห้ ญิงและใคร ก็ตามทีส่ นใจไว้ขน (อ่านไม่ผดิ จ้ะ ไว้ขน) ไม่วา่ จะตามส่วนไหนของ ร่างกายให้ขึ้นตามธรรมชาติโดยไม่ต้องโกนมันออกแบบที่นิยม ท�ำกันตามปกติ ซึ่งแคมเปญนี้มีชื่อว่า Get Hairy February เป็น ไอเดียท้าทายค่านิยมความงามของผู้หญิงในปัจจุบัน ที่ไม่เปิด โอกาสให้พวกเธอปล่อยขนรักแร้หรือขนหน้าแข้งให้ยาวตาม ธรรมชาติ โดยจุดประสงค์ ไม่ได้ต้องการความเท่าเทียมทางเพศ แต่ มี ขึ้ น เพื่ อ การกุ ศ ลและต้ อ งการเปลี่ ย นแปลงค่ า นิ ย มทาง วัฒนธรรม โดยตั้งค�ำถามว่าผู้ชายสามารถไว้ขนรักแร้หรือ ขนหน้าแข้งของพวกเขาได้ แล้วท�ำไมผู้หญิงจึงไม่อาจท�ำเช่น นั้นได้! รูปประกอบ : https://gethairyfebruary.org/

รู ้ไหมว่า

ประชาชนคนไทยที่เกิดบนแผ่นดินไทย ตัง้ แต่วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จนถึงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นับเป็นผู ้ท่เี กิดในแผ่นดินพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ซึ่ งมีไม่น้อยกว่า 70 ล้านคนเลยทีเดียว

ตุ๊กตา ตุ๊กตาสื่อถึงความอ่อนโยน ความอบอุ่น น่าเอ็นดู บ่งบอกว่าคุณอยากดูแลเทคแคร์และทะนุถนอมคู่รัก ของคุณมากเพียงใด น�้ำหอม ของขวัญชิน้ นีผ้ ใู้ ห้ตอ้ งใส่ใจ ในรายละเอี ย ดของผู ้ รั บ มาก ถึงจะสามารถเลือกได้ถูกใจผู้รับ บางคนก็มักจะเลือก น�ำ้ หอมทีบ่ ง่ บอกคาแรกเตอร์ตวั ตนของเขาหรือเธอคนนัน้ เป็นการ ย�้ำว่ารู้จักและหลงใหลในตัวตนของเขาหรือเธอมากเพียงใด คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

มาเฉดดิง้

แบบมือโปรกันเถอะ

เทรนด์ผมปี 2017 แบบเด็ดๆ มีทรงไหนบ้าง

แน่นอนว่าในแต่ละปีกระแสทรงผมสุดฮิต ของสาวๆ ก็มกั จะเปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ส�ำหรับ ปี 2017 นี้ในช่วงต้นปี ผมหน้าม้ากลับมาวินวิน อีกแล้ว และถ้าคุณชอบผูกผม การผูกหางม้าต�่ำๆ ก็ทำ� ให้คณุ ดูสดใสแบบสบายๆ และอีกทรงทีน่ า่ จะ ฮิตไม่แพ้ทรงอืน่ ๆ ก็คอื ทรงแสกข้าง เพราะการแสกข้างนัน้ จะท�ำให้ใบหน้าดูหวาน และดูอ่อนเยาว์ได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียว

หากคุณมีปัญหากระฝ้า ลองใช้หอมใหญ่ป่ ั นละเอียด ผสมน�้ำ จากนัน้ ทาบริเวณ ที่เป็นฝ้าวันละ 2 ครัง้ ทิ้งไว้ 5 - 10 นาที หลังจากนัน้ ล้างออกให้สะอาด ท�ำเป็นประจ�ำ

จะเห็นผลลัพธ์ชัดเจน

14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

แนะว่าควรใช้แปรงแต่งหน้าช่วยเพื่อลุคสมบูรณ์ แบบในการเฉดดิ้งส่วนที่มีเงาและลงไฮไลท์ ในส่วน ที่มักจะสูงออกมา อย่างเช่น โหนกแก้ม โหนกคิ้ว ขมับ สันจมูก และบริเวณกราม จากนัน้ เลือกใช้อปุ กรณ์ให้เหมาะสม และเลือกใช้เครื่องส�ำอางให้เหมาะกับผิว ท�ำความสะอาด และเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหน้าก่อนที่จะเริ่มแต่งหน้า ทาง ที่ดีควรเลือกมอยซ์เจอร์ ไรเซอร์ให้เหมาะกับสภาพผิว และ มีส่วนผสมของ SPF ทามอยซ์เจอร์ไรเซอร์ทิ้งไว้สัก 5 นาที เพื่ อ ให้ ซึ ม ซาบลง เริ่ ม ทารองพื้ น สี อ ่ อ น บริ เ วณใต้ ตา โหนกแก้ม และแนวผม จากนั้นให้เริ่มจากบริเวณกลาง หน้าผากก่อน แล้วไล่ยาวลงมาตามกึ่งกลางของจมูก ใต้คิ้ว และช่วงที่มีรอยคล�้ำ แล้วต่อด้วยแนวขากรรไกรรวมถึง กระดูกไหปลาร้า จากนั้นก็ทารองพื้นสีเข้มบริเวณใต้โหนก แก้ม ปีกจมูกทั้ง 2 ข้าง รวมถึงปลายจมูก จะช่วยพราง ท� ำ ให้ ป ลายจมู ก ของ คุณดูเล็กลง จากนั้น ทารองพื้ น ใต้ แ นว ขากรรไกรบริเวณต้นคอ เพื่ อ ให้ ข ากรรไกร มองเห็นชัดมากขึ้น แ ล ะ ใ บ ห น ้ า จ ะ ดู เรี ย วยาว จบท้ า ย ด้วยการลงแป้งฝุ่น ชนิดโปร่งแสงเพื่อ ความนวลเนี ย น ไร้ทตี่ ิ โชว์ผวิ สวยได้ อย่างมั่นใจ


ลดเกลือ...ช่ วยลดถุงใต้ตา อาหารแช่แข็งและมีรสเค็ม ถือเป็นหนึ่งสิ่งอันตรายต่อ ผิวรอบดวงตา เพราะโซเดียมที่มา กับเกลือที่สาวๆ รับประทานกัน เกือบทุกวันจะเข้าไปดึงน�้ำออก จากร่างกาย ท�ำให้นำ�้ เข้าไปคัง่ อยู่ ในชั้นใต้ผิวหนัง ก่อให้เกิดอาการ ถุงใต้ตาบวมตามมานั่นเอง

วงแขนขาวเรียบเนียน ไม่ใช่ เรื่องยาก

อยากมี รั ก แร้ ข าวเนี ย น ไม่หมองคล�ำ้ ไม่ใช่เรือ่ ง ยาก เพี ย งใช้ น�้ ำ มะนาวผสม โยเกิร์ตเล็กน้อย ถูเบาๆ ขัดวน เป็นวงกลม จากนัน้ ล้างออกผิวจะ นิ่มเนียนขึ้น รอยด�ำคล�้ำก็จะค่อยๆ จางหายไปหากท�ำสม�ำ่ เสมอ นอกจากนี้ การไม่สวมใส่เสื้อผ้ารัดรูปที่เน้นช่วงอกและแขน จนสาบเสื้อเสียดสีกับ ผิวใต้วงแขนบ่อยๆ ก็จะช่วยลดปัญหาผิวใต้วงเเขนด�ำคล�้ำได้เช่นกัน

การใช้น้ำ� อุ ่นสระผมบ่อยๆ จะยิ่งเพิ่มปั ญหารังแค เพราะเวลาสระ ความร้อน จะละลายไขมัน ท�ำให้หนังศีรษะ แห้งลอกเป็นขุยง่าย

คิ้วหนาหลบไป...

คิว้ สวยใสก�ำลังมาแรง แม้การสักคิ้วหลายมิติจะยังเป็นที่นิยมต่อเนื่องมาจากสองปีที่ผ่าน มา แต่ส�ำหรับปีนี้ เทรนด์การตกแต่งคิ้วด้วยดินสอเขียนคิ้วก็ยังคง เป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับสาวๆ แต่การสร้างโครงคิ้วหนาเต็มอาจจะเชยเกินไป แล้ว เส้นคิ้วแบบเรียงตัวสวย อย่างเป็นธรรมชาติก�ำลังเป็นที่ นิยม เน้นโครงคิ้วเดิมที่มีและ ปัดเรียงจัดระเบียบ เติมความ คมชัดบริเวณหางคิ้วเล็กน้อย นอกจากนี้ การเลือกสีดินสอ เขียนคิว้ ก็ควรเลือกสีที่ใกล้เคียง สีผมของคุณให้มากที่สุด เพื่อ ความสดใสแบบไม่หลอกตา คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่่ผาแดง) มหัศจรรย์แห่งแรงศรัทธา

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาท ปู่ ผาแดง) หรืออีกชื่ อที่ชาวบ้านนิยมเรียกกันคือ “ดอยปู่ ยักษ์ ตัง้ อยู ่ท่ี อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง ในพื้นที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ ป่ าดอยพระบาท ซึ่ งเป็นหนึ่งในสถานที่ทอ่ งเที่ยวอันซี น ไทยแลนด์ท่ี ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมาก ด้วยความ มหัศจรรย์ของการไปตัง้ อยู ่ของเจดีย์กว่า 10 องค์บนยอดเขาสูง เสียดฟ้า และความงดงามของทัศนียภาพโดยรอบ “ดอยปู่ยักษ์” หรือ “ดอยพระบาทปู่ผาแดง” ในสมัยก่อน ชาวบ้าน ได้มีการค้นพบรอยจารึกพระพุทธบาทขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้า ท�ำให้คนที่ทราบข่าวและผู้ที่มีจิตศรัทธาเดินทางขึ้นมากราบไหว้สักการะ และขอพร แต่การเดินทางขึน้ มาข้างบนนัน้ เป็นไปด้วยความยากล�ำบากมาก เพราะยังไม่มีถนนหนทางขึ้นมาดังเช่นปัจจุบัน ต้องใช้วิธีการเดินเท้าผ่าน ป่าทึบสูงชัน และครั้งเมื่อ พระเทพวิสุทธิญาณ (หลวงพ่อไพบูลย์ สุมังคโล) เจ้าอาวาสวัดอนาลโยทิพยาราม จังหวัดพะเยา ซึง่ ท่านเป็นชาวอ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปางโดยก�ำเนิด ได้เดินทางมากราบสักการะรอยพระพุทธบาทที่ ประดิษฐานอยู่ณ ที่แห่งนี้ได้เกิดพลังแห่งศรัทธา อยากจะจัดสร้างวัดขึ้นมา

ในบริเวณนี้ และประกอบกับในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว รัชกาลที่ 4 พระราชสมภพครบ 200 ปี เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2547 ทางคณะสงฆ์จึงมีมติให้สร้างวัดเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่าน เพื่อน้อม ร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อปวงชนชาวไทย จึงได้สร้าง “วัดพระบาทปูผ่ าแดง” หรือ “วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์” ที่ต�ำบลวิเชตนคร อ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปางนี้ขึ้นมา ภายในบริเวณวัดจะแบ่งออกเป็น 3 ชัน้ คือ ชัน้ แรก จะเป็นทีต่ งั้ ของตัว วัดพระบาทปูผ่ าแดง หรือทีบ่ างคนเรียกกันง่ายๆ ว่า “วัดล่าง” บริเวณนีเ้ ป็น

16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ที่ตั้งของอุโบสถและเจดีย์ ภายในอุโบสถจะมีพระพุทธรูปประธานที่จ�ำลอง มาจากพระนิรันตราย ซึ่งถือเป็นพระพุทธรูปประจ�ำพระองค์ของรัชกาลที่ 4 องค์หนึ่ง ตัวอุโบสถเป็นลักษณะศิลปกรรมล้านนา มีความงดงามอ่อนช้อย หลังคาซ้อนสองชั้นลดหลั่นงามตา ส�ำหรับ ชัน้ ที่ 2 เรียกว่า “ภูผาหมอก” หรือ “ดอยจิหมอก” (จิหมอก เป็น ภาษาท้องถิน่ หมายถึง จับหมอก) ห่างจากชัน้ แรกประมาณ 3 กิโลเมตร แต่ ทางมีความลาดชันมาก อาจเกิดอันตรายหากนักท่องเที่ยวขับรถขึ้นไปเอง ทางวัดจึงจัดให้มีรถสองแถวบริการรับ-ส่ง ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ ขึ้นไปด้านบน โดยให้ชาวบ้านที่มีความช�ำนาญในเส้นทางเป็นคนขับ เสียค่าใช้จ่ายท่านละ 100 บาท ในบริเวณชั้น 2 นี้ จะเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท เมื่อลง มาจากรถจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของลานจอดรถ ประมาณ 300 เมตร รอย พระพุทธบาทแห่งนี้เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวแจ้ห่มและชาวล�ำปางมาก ในทุกๆ ปี วันขึน้ 15 ค�ำ่ เดือน 8 จะมีการจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาท ขึ้นเป็นประจ�ำ บริเวณนี้จะมีศาลาและจุดชมวิว หากเดินทางมากับญาติ ผู้ใหญ่ที่สุขภาพร่างกายไม่เอื้ออ�ำนวย สามารถให้นั่งรอพักในบริเวณนี้ได้

เมื่อกราบสักการะรอยพระพุทธบาทในบริเวณนี้เรียบร้อยแล้ว ก็ถึง เวลาออกแรงเดินมุ่งหน้าสู่ยอดเขาอีกประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งชั้นนี้คือชั้น สูงสุด ชั้นที่ 3 ชื่อชั้นวิมารลอยฟ้า ช่วงแรกจะเป็นถนนปูนลาดชันนิดหน่อย เดินไปคุยไปก็จะถึงทางขึน้ บันไดอยูด่ า้ นซ้ายมือ มีปา้ ยบทบริกรรม “พุทโธ” ให้ทอ่ งระหว่างทางเวลาเดินขึน้ เพือ่ จะได้ ลืมความเหนื่อยล้าและเป็นพลังใจว่าอีก ไม่ไกลก็ถงึ แล้ว (ควรพกน�ำ้ ดืม่ ติดตัวไปด้วย เพื่อลดความกระหายระหว่างทาง) ทางขึน้ จะเป็นบันไดเหล็ก แข็งแรง มีราวให้เกาะจับระหว่างเดินขึน้ เป็นช่วงๆ ทางค่อนข้างสูงชัน แต่ถ้าใครไม่มั่นใจ ก่อนทางขึ้นจะมีไม้เท้าใช้ส�ำหรับค�้ำยัน เวลาเดิน ให้บริการฟรี เดินบ้างหยุดบ้างตามก�ำลังขาของ แต่ละคน ถึงก่อนถึงหลังไม่มีใครว่า เพียง พลั ง ศรั ท ธาที่ จ ะพาเราก้ า วย่ า งขึ้ น ไป

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


เท่านั้น ระหว่างทางจะมีจุดแวะพักและจุดถ่ายรูปพร้อมชมวิวเป็นระยะ ให้ คุณได้พกั เติมพลังสูดลมชมบรรยากาศก่อนทีจ่ ะมุง่ หน้าขึน้ สูย่ อดเขาต่อไป... เดิน...พัก...เดิน...พัก...เดิน...ในที่สุดเราก็ถึงด้านบนสุดแล้ว ใช้เวลา ในการเดินประมาณครึ่งชั่วโมงนิดๆ พอถึงปุ๊ปก็หายเหนื่อยปั๊ป เพราะภาพ เบื้องหน้าช่างสวยงดงามคุ้มค่ากับการออกแรงเหลือเกิน ชั้นนี้จะไม่มีพระ ภิกษุสงฆ์จ�ำวัดอยู่ จะมีแต่เพียงเจ้าหน้าที่คอยดูแลความเรียบร้อยในช่วง เช้าถึงเย็นเท่านั้น ทางด้านขวาจะเป็นทีป่ ระดิษฐานขององค์พระธาตุเจดียส์ ที อง สามารถ ขึ้นไปกราบสักการะได้ ซึ่งต้องเดินขึ้นบันไดเล็กๆ ชันๆ ไปอีกนิดนึง และ วิวด้านบนนี้ก็งดงามมาก มองได้รอบแบบ 360 องศา เห็นทั้งทิวทัศน์ของ อ�ำเภอแจ้ห่ม และวัดเฉลิมพระเกียรติฯ จากด้านบน หากเดินลัดเลาะขอบเขามาทางด้านซ้ายจะไปมุง่ สูศ่ าลาสวดมนต์ ซึง่ จะมี พระขึ้นมาสวดมนต์ในทุกวันแรม 8 ค�่ำ จุดนี้ถือเป็นจุดชมวิวองค์พระเจดีย์ 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


น้อยใหญ่ที่ตั้งเรียงรายบนยอดเขาหินปูนที่สวยงามตามภาพที่เห็นในสื่อ ต่างๆ (แต่มมุ ทีส่ วยนัน้ ต้องมองจากบนฟ้าลงมาถึงจะเห็นองค์พระเจดียค์ รบ) บนยอดเขาจะมีเจดีย์แก้ว 5 พระองค์ ที่ชาวบ้านได้ช่วยกันสร้างถวาย พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ได้แก่ พระกะกุสนั โธ พระโกนาคมโน พระกัสสโป พระโคตโม (พระเจ้าองค์ปัจจุบัน) และพระศรีอริยเมตไตรโย ส่วนองค์พระ เจดีย์สีขาว ด้านในจะบรรจุอัฐิของพระเกจิอาจารย์ส�ำคัญๆ อยู่ รวมถึง พระเกศาของสมเด็จพระสังฆราชองค์ก่อน (ครั้งเมื่อยังมีชีวิตอยู่) การก่อสร้างเจดีย์บนยอดเขาพระบาทนั้น ต้องอาศัยแรงแห่งศรัทธา ของชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะใช้เวลาสร้างกว่าสิบปี แค่เฉพาะเราเดินขึน้ ตัวเปล่าๆ ยังเหนื่อยหอบไม่ใช่ย่อย แล้วนี่ต้องขนอุปกรณ์และวัสดุก่อสร้าง ต่างๆ ขึ้นไปด้วย คงยากล�ำบากกว่าเราเยอะ

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


มาทีน่ แี่ ล้ว นอกจากความงดงามของสถานทีแ่ ละวิวธรรมชาติตา่ งๆ แล้ว เรายังได้เห็นถึงความอดทนมานะพากเพียรของเราเช่นกัน หนทางเดินแม้ จะลาดชันอยู่สูงสักเพียงใด แต่ด้วยใจที่มุ่งมั่นแล้ว ก็ไม่เกินความสามารถ ของเราเลย ไม่ไกลกันมากนัก หากนักท่องเที่ยวพอมีเวลาเราขอแนะน�ำให้ไป นั่งพักผ่อนแช่น�้ำร้อนผ่อนคลายความเหนื่อยล้ากันที่ อุทยานแห่งชาติ แจ้ซ้อน ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ยังคงสภาพป่าไว้ได้อย่าง สมบูรณ์ มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี พื้นที่กว้างใหญ่ครอบคลุม 4 อ�ำเภอ ของจังหวัดล�ำปาง ได้แก่ อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอแจ้ห่ม อ�ำเภอเมืองปาน และ อ�ำเภอวังเหนือ เนื้อที่ประมาณ 768 ตารางกิโลเมตร ได้รับการประกาศเป็น อุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2531

20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บริเวณอุทยานฯ จะมีบ่อน�้ำร้อนแจ้ซ้อน เป็นแหล่งน�้ำพุร้อนที่มีสภาพ การเกิดทางธรณีวิทยา มีกลิ่นก�ำมะถันอ่อนๆ จ�ำนวน 9 บ่อ ไหลเลาะตาม โขดหินน้อยใหญ่ทอี่ ยูก่ ระจายในพืน้ ที่ อุณหภูมเิ ฉลีย่ อยูท่ ี่ 73 องศาเซลเซียส สามารถต้มไข่ได้ (ใช้เวลา 20 นาที ลักษณะจะเหมือนไข่ลวก) ถ้ามาในช่วงเช้า จะเห็นไอน�้ำลอยฟุ้งเด่นชัด มี “แอ่งน�้ำอุ่น” ตั้งอยู่ติดกับบ่อน�้ำพุร้อน เป็น แอ่งน�้ำที่เกิดจากการไหลมาบรรจบกันของน�้ำพุร้อน และน�้ำเย็นที่มาจาก น�ำ้ ตกแจ้ซอ้ น ท�ำให้เกิดเป็นน�ำ้ อุน่ ทีม่ อี ณุ หภูมเิ หมาะแก่การแช่อาบ ห้องอาบ น�ำ้ แร่ มีทงั้ ห้องอาบแช่ ส�ำหรับ 3-4 คน ห้องรวมแบบตักอาบ และบ่อส�ำหรับ แช่อาบกลางแจ้ง น�้ำแร่ที่ใช้ต่อท่อโดยตรงมาจากบ่อน�้ำพุร้อน มีอุณหภูมิ น�้ำแร่ประมาณ 39-42 องศาเซลเซียส ซึ่งสามารถใช้แช่อาบได้

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


การเดินทาง การเดินทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้า

ราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่ผาแดง) เริ่มจากตัวเมือง ล�ำปาง ใช้ทางหลวงหมายเลข 1035 ประมาณ 50 กิโลเมตร ไปอ�ำเภอแจ้หม่ จากตัวเมืองแจ้หม่ ไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกด้านซ้ายมือ ให้สงั เกตซุม้ ประตูเข้า หมูบ่ า้ นใหม่เหล่ายาว ให้เลีย้ วเข้าไปประมาณ 200 เมตร ก็จะเจอทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่บริเวณแยก ซ้ายมือ ไปอีกประมาณ 5 กิโลเมตรถึงวัด

ประโยชน์ของการอาบน�้ำแร่ คือ ช่วยบ�ำบัดความเมื่อยล้าของร่างกาย ช่วยให้ระบบ ไหลเวียนของโลหิตดีขนึ้ ช่วยรักษาโรคผิวหนังบางชนิดได้ เช่น กลาก เกลือ้ น ผืน่ คัน และยังช่วย บรรเทาอาการของโรคเกีย่ วกับกระดูก แต่นำ�้ แร่จากทีน่ ี่ไม่สามารถใช้ดมื่ ได้ เพราะมีแร่ธาตุ บางชนิดสูงกว่ามาตรฐาน สามารถพักค้างแรมแบบบ้านพักเป็นหลัง หรือกางเต้นท์นอนก็ได้ มีรา้ นอาหารสวัสดิการ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ กรมอุทยานแห่งชาติฯ โทร. 0 2562 0760-2 อุทยาน แห่งชาติแจ้ซอ้ น โทร. 0 5438 0000, 08 9851 3355 หรือ www.dnp.go.th 22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

การเดิ น ทางไปอุ ท ยานแห่ ง ชาติ แ จ้ ซ ้ อ น จาก ตั ว เมื อ งล� ำ ปางไปตามทางหลวงหมายเลข 1035 เส้นล�ำปาง - แจ้ห่ม ไปจนถึงประมาณกิโลเมตรที่ 58 เลี้ยวซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 1287 ซึ่งเป็น ทางเข้าไปอ�ำเภอเมืองปาน แล้วเลี้ยวขวาที่สามแยก ใช้ทางหลวงหมายเลข 1252 เส้นข่วงกอม - ปางแฟน ประมาณ 11 กิโ ลเมตรแล้ว เลี้ย วซ้ า ยเข้ า อุ ท ยานฯ ตามถนน รพช. อีก 3 กิโลเมตร ถึงที่ท�ำการอุทยานฯ สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ การท่ อ งเที่ ย ว แห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเชียงใหม่ (เชียงใหม่, ล�ำพูน, ล�ำปาง) โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5330 2500


1-0 ความหมาย คุณสมบัติของพลังเลขที่ต้องรู ้ (ตอนที่ 1) เรื่อง : ปอ นางฟ้าเลขลิขิต

เลขคลิกชีวิต

ในศาสตร์การพยากรณ์ตัวเลขนั้น ส่วนมากจะมีการต่อยอดมาจาก “โหราศาสตร์ไทย” โดยใช้ตัวเลข ตั้งแต่ 1 ถึง 0 เปรียบเทียบกับดวงดาวทั้ง 10 ดวงตามหลักโหราศาสตร์ไทย ประกอบด้วย 7 ดวงดาว ในระบบสุริยะจักรวาล ตั้งแต่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวอังคาร ดาวพุธ ดาวพฤหัส ดาวศุกร์ ถึงดาวเสาร์ และ รวมไปถึงดวงดาวทางโหราศาสตร์ ดาวราหู ดาวเกตุ และดาวมฤตยู และตัวเลขเหล่านี้ถูกน�ำมาใช้ในเรื่องของ การพยากรณ์กันอย่างกว้างขวาง... ทีนี้เรามาท�ำความรู้จักความหมายและพลังของเลขลิขิตกันดีกว่า หมายเลข 1 เปรียบได้กบั “ดวงอาทิตย์” พลังแห่งความเชื่ อมัน่ มีความโดดเด่น เป็นผู้น�ำ มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง มีเกียรติ อ�ำนาจ บารมี มีแนวคิดทีแ่ ปลก วิธกี ารท�ำงานเฉพาะตัว แต่ดว้ ยพลังดังกล่าวจะ มีขอ้ เสีย คือ มีความหยิง่ ทะนง เพราะเก่ง เลยมีดจี ะโชว์ ท�ำให้โดนหมัน่ ไส้ได้งา่ ย อาชีพ : พระราชา เชื้อพระวงศ์ ข้าราชการ ผู้น�ำ หรือผู้บริหาร นักกฎหมาย

• • •

หมายเลข 2 เปรียบได้กับ “ดวงจันทร์” ราชิ นีแห่งความอ่อนหวาน นุ ่ ม นวลสวยงาม อ่ อ นโยน ห่ ว งใยความรู ้ สึ ก ของเพื่ อ นร่ ว มโลก ประณีต อ่อนหวาน น่าหลงใหล ไม่ขัดใจใคร แต่จะเสียที่อาจหูเบา เชื่อคนง่าย โลเล ใจน้อย ร้องไห้เก่ง โดนยืมเงินแล้วไม่ได้คืน อาชีพ : งานบริการที่ต้องเจอผู้คนจ�ำนวนมาก เช่น พนักงานต้อนรับ พนักงานขาย พนักงานเสิร์ฟ แม่บ้าน คนขับรถสาธารณะต่างๆ นางพยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ กลุ่มอาชีพธุรกิจขายตรง ธุรกิจขายประกัน กลุ่มธุรกิจความสวยความงาม เช่น ร้านเสริมสวย เสื้อผ้า สปา อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและความงาม

• • • •

หมายเลข 3 เปรียบได้กับ “ดาวอังคาร” พลังแห่งนักรบ อึด อดทน ผู้เปี่ยมล้นด้วยความกล้าหาญ เด็ดเดี่ยว ชอบการต่อสู้ เป็นชีวิตจิตใจ ชอบการแข่งขัน ไม่ย่อท้อ รวดเร็ว กระฉับกระเฉง ขยัน ไม่ยอมแพ้ มุทะลุ ดุดัน แต่บนความเด็ดเดี่ยว บ้าพลัง ก็จะท�ำให้เป็น ผูข้ าดซึง่ ความยัง้ คิด อารมณ์รอ้ น ใช้พลังต่อสู้ ต้องการเอาชนะ ขาดการวางแผน ขาดความรอบคอบ ลืมนึกถึงผลดี ผลร้ายที่จะตามมา อาชีพ : กลุ่มอาชีพที่ต้องมีความอดทน พร้อมลุย เช่น ทหาร ต�ำรวจ วิศวกร หน่วยกู้ภัย งานช่าง เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างซ่อมประปา ช่างซ่อมแอร์ กลุ่มที่เกี่ยวกับการแช่งขัน เช่น นักกีฬา นักยิงปืน นักแข่งรถ นักพนัน

• • •

หมายเลข 4 เปรียบได้กับ “ดาวพุ ธ” เทพแห่งการเจรจา พลังแห่งสติปัญญา พูดจาสื่อความต้องการได้ตรงจุด ฉลาดในการพูดโน้มน้าว จิตใจ ช่างพูดช่างคุย ความจ�ำเป็นเยี่ยม ไหวพริบดี ประสานงานดี ลื่นไหล ปรับตัวเก่ง เหมาะกับการค้าขายทุกชนิดและธุรกิจทุกรูปแบบ แต่ต้องระวัง เพราะการเป็นผู้มีวาจาดี โน้มน้าวเก่ง ถ้าใช้ในทางที่ผิดอาจ กลายเป็นคนหลอกลวงได้ อาชีพ : นักธุรกิจ นักลงทุน พ่อค้าแม่ค้า กลุ่มอาชีพที่ใช้การพูด การเขียน การใช้เสียง เช่น พิธีกร ผู้ประกาศข่าว นายหน้า นักข่าว นักพูด นักร้อง ประชาสัมพันธ์ นักการทูต นักการตลาด อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสื่อสิ่งพิมพ์ ตัวอักษร ตัวเลข เช่น นักเขียน นักแปลเอกสาร บุรุษไปรษณีย์ นักบัญชี ร้านถ่ายเอกสาร

• • •

หมายเลข 5 เปรียบได้กับ “ดาวพฤหัสบดี” ดาวแห่งความมีสติปัญญา ความดีงาม ใช้สติในการคิดอ่านอย่างรอบคอบ เก่งวิชาการ รักความ ยุติธรรม พร้อมที่จะปล่อยวาง ใจดี ใจเย็น เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีเมตตา ผู้ใหญ่เอ็นดู ชอบเรียนรู้ด้านวิชาการต่างๆ เปรียบเลข 5 เป็น “ยาสามัญ ประจ�ำบ้าน” แต่หากในเบอร์โทรศัพท์มีเลข 5 หลายตัว อาจท�ำให้เป็น คนเชื่องช้า มากขั้นตอน มากพิธีการ อาชีพ ครู อาจารย์ นักวิชาการ ผู้พิพากษา แพทย์ นักบริหาร ที่ปรึกษา นักบวช ผู้ปฎิบัติธรรม หรือเกี่ยวกับศาสนา อาชีพสุจริตทุกอย่าง

• • •

ความหมายของพลังตัวเลข 1 ถึง 5 ที่ได้กล่าวมานัน้ มีคณ ุ สมบัตดิ า้ น พลังทีส่ ง่ ผลแตกต่างกันออกไป ในฉบับหน้ามาอ่านต่อกับความหมายพลัง ของเลข 6 ถึง 0 ว่าจะเป็นอย่างไร แต่ถ้าใจร้อน หรือมีความสนใจเรื่อง เกี่ยวกับพลังตัวเลข สามารถหาซื้อหนังสือ “เลขคลิกชีวิต” เล่มสีชมพู มาอ่านได้ค่ะ และติดตามได้ทาง https://m.facebook.com/Porleklikit/ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต / เบอร์ไตรลักษณ์ - AIS (เบอร์มงคล)

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

ควบคุมภูมิแพ้ ได้ด้วยวิธีการเหล่านี้

หลีกเลีย่ งจากสารทีก่ อ่ ให้เกิดการแพ้ โดยสังเกตจาก อาหารทีท่ าน ขจัดมลภาวะทัง้ หลาย ทัง้ ฝุน่ ควันบุหรี่ ควันรถ ยาฆ่าแมลง ปรับปรุงและท�ำสิง่ แวดล้อมให้สะอาดอยู่ เสมอ อาจท�ำได้ด้วยการใช้เครื่องปรับอากาศ เครื่องกรอง อากาศ เครื่องผลิตโอโซน เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องนอนที่ ป้องกันไรฝุน่ นอกจากนี้ ควรหาเวลาออกก�ำลังกายสม�ำ่ เสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการภูมิแพ้บ่อยลองทดสอบ ภูมิแพ้เพื่อฉีดวัคซีน Hyposensitization เพื่อกระตุ้นร่างกาย ให้สร้างภูมิคุ้มกันต่อสารที่ร่างกายแพ้

การน�ำถั่วเขียว มาต้มกินเป็นประจ�ำ จะเป็นยาขับปั สสาวะ อย่างดี และช่ วยรักษา โรคเหน็บชาได้ อีกด้วย

ปวดท้อง ต�ำแหน่งไหน..

บ่งบอกอาการป่ วย อะไรได้บ้าง ปวดบริเวณท้องด้านขวาบน อาจเกิดจากโรคถุงน�ำ้ ดีอกั เสบ นิว่ ถุงน�ำ้ ดี ตับอักเสบ กรวยไตอักเสบ ปอดอักเสบ งูสวัด ล�ำไส้เล็กส่วนต้นอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ เป็นต้น ปวดบริเวณท้องด้านขวาล่าง อาจเกิดจากไส้ติ่งอักเสบ ต่อมน�้ำเหลืองในช่องท้องเกิดการอักเสบ การท้อง นอกมดลูก ปีกมดลูกอักเสบ เยื่อบุผนังมดลูกเจริญผิดที่ นิ่วในไตและท่อไต กรวยไตอักเสบ ไส้เลื่อน กะเปาะผนังล�ำไส้ใหญ่อักเสบ ล�ำไส้ทะลุ เส้นเลือด โป่งพองในช่องท้อง ปวดบริเวณท้องด้านซ้ายบน อาจเกิดจากกระเพาะอาหารอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ม้ามโตหรือแตก นิ่วไต งูสวัด กล้ามเนื้อหัวใจตาย ปอดอักเสบ ล�ำไส้อักเสบ ปวดบริเวณท้องด้านซ้ายล่าง อาจเกิดจากล�ำไส้อดุ ตัน ล�ำไส้อกั เสบ เส้นเลือดโป่งพองในช่องท้องมีการรัว่ ซึม ท้องนอกมดลูก ปีกมดลูกอักเสบ กรวยไตอักเสบ นิ่วในไตและท่อไต ปวดบริเวณลิ้นปี่ อาจเกิดจากแผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะอาหารอักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ล�ำไส้ส่วนต้นอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบระยะแรก เส้นเลือดเเดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง ถุงน�้ำดีอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจตาย ปวดรอบสะดือ อาจเพราะไส้ติ่งอักเสบระยะเเรก กระเพาะอาหาร ล�ำไส้อักเสบ ตับอ่อนอักเสบ ล�ำไส้อุดตัน เส้นเลือดในช่องท้องอุดตัน เส้นเลือดแดงใหญ่ในช่องท้องโป่งพอง ปวดบริเวณท้องน้อย อาจเพราะกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ไส้ติ่งอักเสบ โรคของต่อมลูกหมาก ปีกมดลูกอักเสบ ไส้เลื่อน ช่องเชิงกรานอักเสบ ท้องนอกมดลูก ล�ำไส้อุดตัน ล�ำไส้อักเสบ นอกจากนี้ ในบางรายอาการปวดท้องก็อาจเกิดจากสาเหตุโรคอื่นๆ เช่น โรคกระดูกสันหลัง ปอดอักเสบ ภาวะเเคลเซียมในเลือดสูง เบาหวานที่มีภาวะ แทรกซ้อน ไตวายเพราะมีของเสียในเลือดคั่งมาก ไข้ไทฟอยด์ ต่อมหมวกไต บกพร่อง โรคทางจิตเวช ล�ำไส้แปรปรวน เป็นต้น ดังนั้น หากเกิดอาการปวดท้อง แบบผิดปกติหรือเรื้อรัง อย่านิ่งนอนใจควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะดีที่สุด 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


วิธีช่วยลดอาการ ปวดประจ�ำเดือนง่ายๆ ด้วยการจิบน�้ำอุ ่นๆ หรือชาร้อน จะช่ วยลดอาการปวดลงได้ หากมี อาการปวดมาก การนอนพักและ ประคบท้องน้อยด้วยถุงน�้ำอุ ่น ก็ช่วยได้ดี ......................................

ดื่มกาแฟแบบไหน

ไม่ท�ำลายสุขภาพมากนัก คอกาแฟทั้งหลายคงหักห้ามใจจากกาแฟได้ยากยิ่ง แม้จะมีรายงาน วิจัยจากหลายสถาบันระบุว่า การดื่มกาแฟเป็นประจ�ำจะเป็นการท�ำลาย สุขภาพก็เถอะ (ก็คนมันชอบไปแล้วนี่เยอะ) ฉบับนี้คู่หูเดินทางมีเทคนิคในการ ดื่มกาแฟแบบไม่ท�ำลายสุขภาพ (มากนัก) มาฝาก โดยเริ่มจากเรื่องของเวลาเป็น อันดับแรก เวลาที่ดื่มกาแฟควรเลือกเป็นช่วงก่อน 14.00 น. เพราะการดื่มหลัง 14.00 น. อาจท�ำให้ร่างกายมีปัญหานอนไม่หลับ สมองอ่อนล้าจากการถูกกระตุ้น ไม่ให้หลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ เลือกดื่มกาแฟดีมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ เพื่อ ป้องกันสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงตกค้าง ลองเลือกกาแฟที่มีเบสเป็นเอสเพรสโซ่ เช่น อเมริกาโน่ คาปูชิโน่ หรือลาเต้ แทนกาแฟปกติหรือกาแฟซองแบบ 3-in-1 เพราะจะมีปริมาณคาเฟอีนและน�้ำตาลที่น้อยกว่า แต่จะให้ดีการดื่มกาแฟด�ำที่ ไม่เติมครีมเทียมและน�ำ้ ตาลจะดีทสี่ ดุ แนะน�ำให้ดมื่ กาแฟพร้อมกับอาหารทีม่ โี ปรตีน ไขมันและคาร์โบไฮเดรต อาหารหรือของว่างเหล่านีจ้ ะช่วยให้รา่ งกายค่อยๆ ดูดซึม คาเฟอีนช้าลงและนานขึ้น โดยไม่ต้องพึ่งกาแฟปริมาณที่มากเกินไป

ระวังอันตรายจากความเค็ม ที่คุณคุ้นเคยจนชิ นสักหน่อยนะ หลายคนติดรสเค็มในการกินอาหาร ไม่ว่า จะเป็นการโรยเกลือลงบนของทอดต่างๆ ทั้ง เฟรนฟรายส์ ไก่ทอด ปลาทอด ไม่เว้นแม้แต่การ เหยาะน�ำ้ ปลาพริกลงบนข้าวราดเเกง หรืออาหารตามสัง่ ที่คนไทยทั่วไปนิยม การสะสมความเค็มในร่างกายใน ปริมาณมากนั้นท�ำให้เสี่ยงต่อโรคไต โรคหัวใจ ภาวะ ความดันและโรคหลอดเลือด ดังนั้น ก่อนปรุงรสเค็ม ลองชั่งใจอีกสักนิด คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


ดูหนังฟังเพลง

เรื่อง : ตัวกลม

Music “แทนคุณแผ่นดินพ่อ” อัลบัม้ รวมทุกบทเพลงที่ตอบแทนหัวใจคนไทย ในรูปไฟล์ดิจิทัล เอ็มพี 3 จาก “คาราบาว”

Logan

โลแกน เดอะ วู ล์ฟเวอรีน

เพื่ อน้ อ มระลึ กถึ งพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “คาราบาว” จึงได้ คัดสรรบทเพลงทีม่ ใี นหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นแรงบันดาลใจ อย่าง ผูป้ ดิ ทอง หลังพระ, ตามรอยพ่อ หรือ 80 พ่ออยูห่ วั และบทเพลงทีบ่ อกเล่าเรือ่ งราว ของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีต เช่น เจ้าตาก, พระนเรศวรมหาราช, องค์ ด� ำ รวมไปถึ ง เพลงที่ ว ่ า ด้ ว ย วีรบุรุษ-วีรสตรีของชาวไทย พร้อม เพลงพิเศษที่ แอ๊ด คาราบาว ได้บรรจง เขียนแด่ ในหลวงรัชกาลที่ 9 “พ่อ ภูมพิ ล” และเพลง “ทรงสถิตอยู่ในใจ ไทยทุกคน” ของ เล็ก คาราบาว มารวม ไว้ ใ นอั ล บั้ ม ชุ ด พิ เ ศษ “แทนคุ ณ แผ่ น ดิ น พ่ อ” หาซื้ อ ได้ แ ล้ ววั น นี้ ที่ 7-Eleven และร้ า น BookSmile ทุกสาขา โดย วอร์นเนอร์มวิ สิค

แนวหนัง : แอคชั่น น�ำแสดงโดย : ฮิวจ์ แจ็คแมน   ก�ำหนดฉาย : 2 มีนาคม 2560 เรื่องย่อ : Wolverine 3 หรือ ชื่ออย่างเป็นทางการว่า Logan กับการกลับมาอีกครัง้ ของ ฮิวจ์ แจ็คแมน กับบท วูล์ฟเวอรีน  มนุษย์กลายพันธุ์ สุดแข็งแกร่งคงกระพัน  ซึง่  Wolverine 3 เป็นหนังเดีย่ วภาคที่ 3 ของ วูลฟ์ เวอรีน ต่อจาก X-Men Origins : Wolverine (2009) และThe Wolverine (2013) น�ำแสดงโดย ฮิวจ์ แจ็คแมน, แพทริค สจ๊วต, บอยด์ โฮลบรูค๊ , เอลิซาเบธ ร็อดริเกซ, สตีเฟ่น เมอร์แชนท์ ก�ำกับการแสดงโดย เจมส์ แมนโกล์ด  บทภาพยนตร์โดย ไมเคิล กรีน, เดวิด เคลลี่

TV รายการ

Believe by โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก

Book

ประเภท : สุขภาพและไลฟ์ สไตล์ ราคา : แจกฟรี ราย 4 เดือน วารสาร Believe เป็นวารสารแจกฟรีสำ� หรับลูกค้า สมาชิก และ ประชาชนทั่วไปตามสถานที่จัดวางต่างๆ เนื้อหาภายในเล่ม ประกอบไปด้วยการดูแลรักษาสุขภาพในช่วงวัยต่างๆ แนะน�ำเรือ่ งความ สวยความงามโดยแพทย์ผมู้ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางของโรงพยาบาล กรุงเทพพิษณุโลก ท�ำให้ได้ขอ้ มูลทีแ่ ท้จริงแบบตรงประเด็น รวมถึงยัง มีคอลัมน์ไลฟ์สไตล์ให้คณ ุ ได้ อ่านแบบเพลินๆ ทัง้ ทีก่ นิ และ ที่เที่ยว... “เพียงคุณเชื่อมั่น ในตัวเรา เราก็พร้อมทีจ่ ะมอบ สิง่ ดีๆ ให้กบั คุณ.. Believe” สามารถดาวน์โหลดอ่าน ออนไลน์ได้ทางแอปพลิเคชัน BookSmile AIS Bookstore และ www.issuu.com

เป็นรายการน�ำ้ ดีทสี่ นับสนุนทุนการศึกษาให้กบั เยาวชนที่มีความประพฤติดี สู้ชีวิต ช่วยเหลือ งานครอบครัว และตั้งใจศึกษาเล่าเรียนแต่ขาดทุนทรัพย์ ให้มโี อกาสได้ศกึ ษาต่อจนจบชัน้ ปริญญาตรี ... คนเราเลือกเกิดไม่ได้ แต่ เลือกทีจ่ ะท�ำความดีได้ เพียงมีจติ ใจทีแ่ ข็งแกร่ง ไม่ยอ่ ท้อต่ออุปสรรคและ โชคชะตาชีวติ สักวันหนึง่ จะต้องเป็นวันทีด่ ขี องเรา! ติดตามชมรายการและ ให้กำ� ลังใจน้องๆ เด็กสูช้ วี ติ ได้ทกุ วันอาทิตย์ เวลา 10 โมงเช้า พร้อมกัน 4 ช่องทาง หรือชมย้อนหลังได้ที่ www.sarnrak.net

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : จึงอุรา

“พูดดี” ช่วยสร้างมิตรภาพและความส�ำเร็จ “พูดดีเป็นศรีแก่ปาก” ยังคงใช้ได้อยูท่ กุ ยุคทุกสมัย... การพูดทีด่ จี ะท�ำให้มคี นรัก คนนิยมเชือ่ ถือ แม้จะอายุหลักไหนก็ยงั ใช้ได้อยูใ่ นสังคมไทย ปัจจุบนั เพราะการพูดเปรียบเสมือนหน้าตาทีด่ ขี องตัวผูพ้ ดู บ่งบอกสภาพ ความคิดความอ่าน จิตใจภายในว่าเป็นอย่างไร หากพูดดีกจ็ ะท�ำให้คนฟังเกิดความประทับใจ สร้างความรูส้ กึ ดีๆ ให้ แก่กนั แต่ถา้ คุณเปล่งวาจาค�ำพูดแย่ๆ ออกมา แม้จะตัง้ ใจหรือไม่ได้ตงั้ ใจ มันก็อาจจะพาลท�ำให้ คูส่ นทนาเกิดความรูส้ กึ ไม่ดไี ด้ …แล้วจะพูดอย่างไรให้คนฟังรูส้ กึ ดี น่าชืน่ ชม และน่าเชือ่ ถือล่ะ มีหางเสียงตลอด คะ ขา จ๊ะ จ๋า ครับผม หางเสียง เหล่านี้ใครฟังกี่ทีกี่ทีก็ยังชื่นใจ เป็น ค�ำพูดที่สุภาพ เรียบร้อย บ่งบอกถึง ความนอบน้อมถ่อมตนต่อคู่สนทนา การตะเบ็งเสียงดัง หรือการพูดจาโดย ใช้ภาษาพ่อขุนรามฯ เอะอะ มึงมาพา โวย เป็นกิรยิ าที่ไม่นา่ เชือ่ ถือ ไม่วา่ จะ ใช้พูดกับเพื่อนสนิทหรือพี่น้องก็ตาม นานๆ วันเข้า มันอาจจะบัน่ ทอนความ รัก ความรูส้ กึ ทีด่ ตี อ่ กันได้ พู ดชั ดถ้อยชั ดค�ำอย่างมัน่ ใจ การสร้างเสน่ห์ในการพูดทีด่ อี กี อย่างก็คอื การพูดทีช่ ดั เจน ฉะฉานน่าฟัง พูดแบบชัดถ้อย ชัดค�ำ ไม่เร็วและรัวจนจับใจความไม่ได้ หรือเชือ่ งช้าจนอยากจะหลับ การออกเสียงให้ถกู ต้อง เสียงควบกล�ำ้ ร.เรือ ล.ลิง ให้ถกู ต้อง หากพูดผิดความหมายก็อาจจะผิดเพีย้ นจนเกิดความเข้าใจผิด และสิง่ ส�ำคัญอีกอย่างก็คอื ต้องมีบคุ ลิกทีม่ นั่ ใจ และต้องมัน่ ใจกับค�ำพูดทีจ่ ะพูดออกไป

เก็บมาฝาก

การสร้างภาษากายในขณะทีพ่ ดู ด้วยบุคลิกภาพ ทีเ่ ปิดเผย ยิม้ แย้ม ไม่ใช่ยมิ้ ที่ใบหน้า แต่ตอ้ งยิม้ มา จากภายในด้วย โดยการสบตาเวลาสนทนา พยักหน้า หรือแสดงอาการรับรูค้ ำ� พูดของคูส่ นทนา แสดงความ สนใจในสิง่ ทีค่ สู่ นทนาพูดและแสดงความเป็นมิตร   พูดในสิง่ ทีต่ อ้ งการด้วยข้อความทีเ่ ข้าใจง่าย และ กระชับ ใจกว้าง ยอมรับการแสดงความคิดเห็นของผูท้ ี่ พูดด้วย  ให้ความส�ำคัญกับคนทีพ่ ดู ด้วย เช่นการขานชือ่ บุคคลทีพ่ ดู ด้วย หรือการพูดถึงสิง่ ดีๆ ทีเ่ ขามี เพือ่ ให้ ผูฟ้ งั เกิดความภาคภูมิใจว่าเราจดจ�ำเขาได้ เมื่อมีคนหนึ่งพูด อีกคนต้องเป็นคนฟัง และ ต้องให้โอกาสได้ผลัดกันเป็นผูพ้ ดู และผูฟ้ งั เมือ่ ฟังเรือ่ งใด ประโยคใดไม่เข้าใจ ต้องมีคำ� ว่า “ขอโทษ” เมือ่ ต้องถามซ�ำ้ เมื่อได้รับค�ำแนะน�ำไม่ว่าเรื่องใดๆ ต้องกล่าว ค�ำว่า “ขอบคุณ” เสมอ สร้างความรูส้ กึ ทีด่ ๆี ให้กนั และกัน เมือ่ จะต้อง จบการสนทนาทุกครัง้  ด้วยการกล่าวขอบคุณ และ บอกลาอย่างสุภาพ

เน้นเนือ้ ๆ อย่าน�้ำเยอะ สาระความส�ำคัญของการพูดก็คอื ข้อความทีเ่ ราต้องการจะสือ่ สารออกไป ไม่วา่ จะพูดกับใคร ก็ตามแต่ พ่อ แม่ พี่ น้อง เพือ่ นสนิท หรือแม้กระทัง่ คนอืน่ ๆ ก็ตา่ งทีจ่ ะรอฟังสิง่ ทีเ่ ราจะบอก หาก เรามัวแต่ไปชักแม่นำ�้ ทัง้ ห้า พูดอ้อมไปอ้อมมา หรือพูดเรือ่ ยเปือ่ ย ไม่มแี ก่นสาร หรือสาระอะไร เลย คนฟัง ฟังแล้วจะหัวเสียเอาได้ ต้องมีของเขตทีช่ ดั เจนว่าต้องการจะสือ่ อะไร เน้นเป้าหมาย และสาระส�ำคัญ พู ดและฟั งให้ถกู เวลา ง่ายๆ ก็คอื เวลาทีเ่ ราจะพูดอะไรควรรูจ้ กั กาลเทศะ เวลาไหนควรพูด เวลาไหนควรฟัง มิใช่ สักแต่ว่าพูดไป ไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้พูดบ้าง พูดได้ไม่หยุดไม่หย่อน จะท�ำให้ผู้อื่นร�ำคาญ เอาได้ ทางทีด่ คี วรจะไตร่ตรองให้ดวี า่ โอกาสไหนทีเ่ ราควรจะพูด ควรจะฟัง หรือโอกาสไหนทีเ่ รา ควรจะวางเฉย การพูดนัน้ เป็นสิง่ ทีส่ ร้างเสน่หใ์ ห้แก่ตวั เรา ดังนัน้ ไม่วา่ จะพูดอะไรออกไป…กับใครก็ตาม  ให้คิดอยู่เสมอว่า “ตัวเราคือนายของค�ำพูด แต่เมื่อเราพูดออกไปแล้ว ค�ำพูดนั้นเป็นนายของ เราเสมอ” ค่ะ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27

“The great speaker is the great listener”

การจะเป็นผู ้พูดที่ดีนนั้ ต้องเริ่มต้น จากการเป็นผู ้ฟังที่ดี ก่อนเสมอ…


คู่หูดูดวง

อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนี้ ชาวราศีเมษดวงดาวจะพุ่งแรงมาก ต้อง ระมัดระวังเรือ่ งการเดินทาง อุบตั เิ หตุ ขึน้ รถลงเรือ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมาก มีเกณฑ์ ให้เสียเลือดเสียเนือ้ หรือเจ็บไข้ได้ปว่ ยอย่างหนัก ระวังศีรษะเป็นพิเศษ ความดัน ไมเกรน หมัน่ ท�ำบุญ ให้มากๆ เรื่องการงานจะมีการขัดแย้งกับเพื่อน ร่วมงาน หรือมีปากเสียงกับคนใกล้ชดิ หรือคนใน ครอบครัว หาเวลาไปพักผ่อนไกลๆ หลีกหนีความ วุน่ วายสักพัก แก้เคล็ดด้วยการบริจาคเลือด ตรวจ สุขภาพ หรือท�ำฟัน ท�ำให้ตวั เองเจ็บตัวซะก่อน เรือ่ ง ร้ายๆ จะได้ผา่ นพ้นไป หรือผ่อนหนักให้เป็นเบา ช่วง นีด้ ำ� เนินชีวติ อย่างระมัดระวังและมีสติให้มากทีส่ ดุ ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ในช่วงระหว่างเดือนนี้ ชาวราศีพฤษภ จัดได้ว่าดวงดี จะหยิบจับอะไรก็เข้าตา กรรมการไปซะทุกอย่าง การงานจะเจริญก้าวหน้า บริวารเกือ้ หนุน ติดต่องานราบรืน่ มีผใู้ หญ่หนุนหลัง ใครทีท่ ำ� ธุรกิจส่วนตัว กิจการจะก้าวหน้า อาจได้ โปรเจคใหม่ๆ มาต่อยอด การเงินรุง่ เรือง ขายดีเป็น เทน�ำ้ เทท่า อาจมีคนอิจฉา ระวังโดนใส่รา้ ยป้ายสี ดีเด่นแต่พองาม ไม่อย่างนัน้ คนใกล้ๆ หรือเพือ่ น ร่วมงาน คูค่ า้ จะหมัน่ ไส้ได้ สุขภาพ ระวังเรือ่ งไขข้อ กระดูก คนป่วยอยูอ่ าการดีขนึ้ ความรักจะชุม่ ชืน่ หัวใจ คนโสดอาจได้พบเจอคนถูกใจ คนทีง่ อนกัน จะกลับมาคุยกันได้อกี ครัง้ ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ช่วงเดือนนีช้ าวเมถุนจะมีความเครียดใน หลายๆ สิง่ เรือ่ งการงานอาจติดขัดมีปญั หา แก้ไม่รจู้ บ ลูกน้องบริวารอาจไม่ได้ดงั่ ใจ ผูใ้ หญ่มอง ไม่เห็นความส�ำคัญ แต่อย่าคิดมาก เพราะดาวเสาร์ มีการเคลือ่ นย้าย จะเดินทางไปไหน หรือท�ำอะไร ทีม่ คี วามเสีย่ ง ต้องระงับไว้กอ่ นช่วงนี้ ระมัดระวัง เรื่ อ งอุ บั ติ เ หตุ สุ ข ภาพด้ า นกระดู ก เส้ น เอ็ น กล้ามเนือ้ ต้องดูแลเป็นพิเศษ การเงินต้องรอบคอบ มากๆ อย่าเพิง่ ไปค�ำ้ ประกัน หรือเซ็นสัญญาตกลง ใดๆ เพราะจะท�ำให้เกิดปัญหาตามมาแน่นอน หมัน่ นัง่ สมาธิ ท�ำบุญ ถวายสังฆทาน หรือท�ำบุญ บริจาคโลงศพ ท�ำบุญกับโรงพยาบาล ถือว่าเป็น การแก้เคล็ดได้เป็นอย่างดี

ค�ำพยากรณ์ 15 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2560 ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ในช่วงรอยต่อระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึงมีนาคมนี้ ชาวกรกฎจะรู้สึกได้ว่า ปัญหาต่างๆ ทีผ่ า่ นมาจะคลีค่ ลายลง การงานราบรืน่ ขึ้น หรืออาจมีโอกาสได้งานใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิม หรือมีช่องทางที่จะได้ศึกษาต่อในสายงานที่อยาก เรียน การเรียนราบรืน่ สอบผ่านฉลุย การเงินดีขนึ้ มีรายได้เสริมเพิม่ ขึน้ มาจากการลงทุน แต่ให้ระวัง เรือ่ งค�ำพูดให้มากๆ อาจมีเรือ่ งทะเลาะวิวาท ให้ใจ เย็นๆ ท�ำจิตใจให้สงบ และปล่อยวางบางสิง่ ลงบ้าง ช่วงนีม้ เี สน่หก์ บั เพศตรงข้าม คนโสดจะมีคนเข้ามา พัวพัน คนทีก่ ำ� ลังดูๆ กันอยู่ มีโอกาสเขยิบความ สัมพันธ์ ถึงขัน้ หมัน้ หมายกันเลยทีเดียว

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ในช่วงนีช้ าวราศีตลุ ย์ยงั มีความแรงอย่าง ต่อเนือ่ ง ต้องใช้ความระมัดระวังในการ ด�ำเนินชีวติ เป็นพิเศษ การเดินทางต้องหมัน่ ตรวจ เช็คสภาพรถ และเส้นทางในการเดินทางให้เป็น อย่างดี เพราะมีแนวโน้มการเกิดอุบตั เิ หตุ อาจถึง ขัน้ ผ่าตัดด้วย วิธแี ก้เคล็ดให้ไปบริจาคเลือด หรือ ท�ำฟัน หรือตรวจสุขภาพ ท�ำให้ตวั เองเจ็บก่อนที่ จะเกิดเรือ่ งร้ายๆ ขึน้ การงานจะลุม่ ร้อนเป็นพิเศษ หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย อาจมีความขัดแย้งในที่ ท�ำงาน โดยอาจมีบคุ คลมายุแยงตะแคงรัว่ ท�ำให้ เกิ ด เรื่ อ งทะเลาะวิ วาท เงี ย บไว้ ดี ที่ สุ ด ตั้ ง สติ หมัน่ นัง่ สมาธิ อย่าตัดสินใจอะไรวูว่ าม

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) ในช่วงรอยต่อของเดือนกุมภาพันธ์ถึง มีนาคม ชาวราศีสงิ ห์จะมีความโดดเด่น ด้านการงานมาก อาจได้รับการโปรโมท เลื่อน ต�ำแหน่ง แต่อย่าดีใจจนออกนอกหน้า เพราะมีคน หมัน่ ไส้ ระวังค�ำพูดค�ำจาให้มากๆ มีคนอิจฉาเยอะ การเงินจะชักหน้าไม่ถงึ หลัง มีรายจ่ายที่ไม่ได้คาด คิด ระวังของหาย หรือถูกขโมย การเดินทางต้อง ระวังเรือ่ งอุบตั เิ หตุ หมัน่ เช็คสภาพรถ และไปซ่อม บ�ำรุง ถือว่าเป็นการแก้เคล็ดทางหนึง่ สุขภาพต้อง ระวังมากๆ เรือ่ งไขข้อ กระดูก ความรักต้องระมัดระวัง เรือ่ งค�ำพูดค�ำจา อย่าพูดหักล้างน�ำ้ ใจกัน ควรให้ ก�ำลังใจกัน ชวนกันไปไหว้พระท�ำบุญจะดีมาก

ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ช่วงเดือนนีข้ องชาวราศีพจิ กิ ถือว่าเป็น ช่วงเดือนแห่งการเริ่มต้นท�ำอะไรใหม่ๆ อาจได้ท�ำอะไรในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด เกิดอารมณ์ หงุดหงิดร้อนใจตามมา ต้องใจเย็นๆ เพราะคุณ ท�ำได้อยูแ่ ล้ว ถือว่าเป็นการเริม่ ต้นประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กบั ชีวติ ทีเ่ คยมีเรือ่ งหนักอกหนักใจ ช่วงเดือนนี้ จะโล่งขึ้น สิ่งต่างๆ จะคลี่คลาย ปัญหาทุเลาลง หมั่นไหว้พระท�ำบุญ บริจาคเงินหรือสิ่งของให้ ผูย้ ากไร้ หรือผูด้ อ้ ยโอกาส เป็นการเสริมดวงให้ดวง เรายิง่ ดีขนึ้ การเงินยังมีการจับจ่ายเยอะ แต่จา่ ยแล้วมี ความสุขก็จา่ ยไป เพราะท�ำงานมาเหนือ่ ย ก็ให้รางวัล ตัวเองบ้าง ความรักยังชุม่ ชืน่ หัวใจ แต่ไม่หวือหวา สุขภาพระวังช่องท้อง เน้นเรือ่ งความสะอาด

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ในช่วงเดือนนี้ ชาวราศีกันย์จะมีความ เหน็ ด เหนื่ อ ยเป็ น พิ เ ศษ แต่ ค วาม เหน็ดเหนื่อยที่เข้ามาจะส่งผลให้คุณประสบความ ส�ำเร็จในสิ่งที่ท�ำอยู่ บางคนอาจมีดวงให้โยกย้าย งาน หรือเปลีย่ นงานไปที่ใหม่ เปลีย่ นต�ำแหน่งใน ทีท่ ำ� งานเดิม ล้วนแล้วแต่เป็นความก้าวหน้าทัง้ สิน้ คนทีท่ ำ� งานด้านการเจรจา ค้าขาย ช่วงเดือนนีจ้ ะ โดดเด่นมากๆ จะมีความคึกคักเป็นพิเศษ จะได้รบั โอกาสในการขยายกิจการในช่วงนีด้ ว้ ย การเงินจะ คล่องตัวดี มีเข้ามาเรือ่ ยๆ หรืออาจฟลุค๊ ได้ลาภก้อน โต ความรักราบเรียบ ยังไม่มอี ะไรหวือหวา จิตใจ จะไปคิดมุง่ หวังกับเรือ่ งงานมากกว่า สุขภาพระวัง เรือ่ งการพักผ่อนไม่เพียงพอ แนะน�ำให้เดินทางไป พักผ่อนต่างจังหวัดบ้าง อย่าโหมงานหนักเกินไป 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ระหว่างช่วงเดือนนี้ ชาวราศีธนูต้อง ระมัดระวังเรื่องการเดินทางให้มากๆ หากจ�ำเป็นต้องเดินทางไกล ต้องเดินทางอย่าง มีสติรอบคอบ ตรวจสอบเส้นทางก่อน กันหลง จะตัดสินใจท�ำอะไรอย่าวู่วาม ให้ใช้เหตุผลก่อน เสมอ การเงินช่วงนีต้ งึ ๆ ยังไม่คอ่ ยคล่องตัว อาจ ชักหน้าไม่ถงึ หลัง ควรวางแผนให้มากๆ สุขภาพ ระมัดระวังเรือ่ งการเดิน จะลุกจะนัง่ ให้เบาๆ เพราะ อาจมีปญั หาเรือ่ งกระดูก ข้อเข่า ข้อเท้า และกล้าม เนือ้ แนะน�ำให้ไปปล่อยปลา ปล่อยสัตว์นำ�้ ท�ำอะไร จะได้ราบรื่น ไม่มีอุปสรรค ควรไปตรวจสุขภาพ ท�ำฟัน หรือบริจาคเลือด ท�ำให้ตวั เองเจ็บก่อนเพือ่ แก้เคล็ด


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ระยะนีช้ าวราศีมงั กรมีลาภปาก พูดจาเป็น เงินเป็นทอง ค้าขายดี ยิง่ เจรจายิง่ ส�ำเร็จ จะได้เลือ่ นต�ำแหน่ง พรีเซ็นต์งานผ่านฉลุย การเรียน ราบรืน่ การเงินพูดเรียกทรัพย์ อาจได้เงินเป็นกอบเป็น ก�ำ หรือลาภลอยโดยเสน่หา อย่าหลงระเริง แบ่งเงิน ไปท�ำบุญจะดีมาก สุขภาพระวังภูมแิ พ้ ระบบหายใจ ปอด หลอดลม อาการไอเรือ้ รัง ความรักช่วงนีจ้ ะสดใส ชี้นกเป็นนก ชี้ไม้เป็นไม้ ถือว่าเป็นช่วงนาทีทอง จะเจรจาสูข่ อ หมัน้ หมายให้รบี เลยช่วงนี้ คนทีม่ คี อู่ ยู่ แล้วจะมีเรือ่ งให้หวานชืน่ หรือมีเรือ่ งเซอร์ไพร์ส ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) ช่วงเดือนนี้ ราศีกมุ ภ์การงานราบรืน่ ไม่มี อะไรต้องเป็นห่วง งานทีท่ ำ� อาจต้องแสดง ศักยภาพที่ตัวเองมีออกมาใช้มากเป็นพิเศษ เพื่อน ร่วมงาน หรือบริวารอาจไม่ได้ดงั่ ใจ ให้มองผ่าน การ เงินโดดเด่น จะได้เงินก้อนโต ถ้าใครท�ำธุรกิจหลาย อย่างจะเห็นชัดกว่าคนท�ำงานประจ�ำ หรืออาจมีลทู่ าง ได้ทำ� อะไรเพิม่ เติมแล้วได้เงินเข้ามาก็เป็นได้ สุขภาพ การเดินทางอาจมีเคราะห์เรื่องยานพาหนะมีปัญหา หมั่นตรวจเช็กเครื่องยนต์ ลมยางให้ดี ความรัก มีปญั หาจุกจิกเข้ามาให้พอร�ำคาญใจ แต่ไม่หนัก ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) ระยะนี้ ชาวราศีมีนจะมีความโดดเด่นมาก เป็นพิเศษ จะได้รบั เชิญ หรือถูกเลือกเป็น ตัวแทนในงานต่างๆ ด้านการงานจะได้รบั โอกาสดีๆ เข้ามา รับผิดชอบงานมากขึ้น หรือได้แสดงฝีมือ อย่างเต็มที่ จงท�ำให้ดที สี่ ดุ เพราะเป็นช่วงจังหวะที่ ดีของชีวิต การเงินจะมีโอกาสได้ลาภก้อนโต หรือ ถูกรางวัลใหญ่ๆ ธุรกิจเจริญรุ่งเรือง ได้ขยับขยาย กิจการ หรือเพิม่ สาขาใหม่ ล้วนแล้วแต่เป็นโอกาสที่ ดีทงั้ สิน้ สุขภาพระวังเรือ่ งปวดศีรษะ ไมเกรน เพราะ ความเครียดและพักผ่อนน้อย ความรักนิ่งไว้ก่อน พร้อมลุยงานให้เต็มที่

ไฮเทคอัพเดพ

เอไอเอส จับมือ Google วางจ�ำหน่าย Google Chromecast อย่างเป็ นทางการ รายแรกและรายเดียวของไทย เอไอเอส ผนึกพันธมิตรระดับโลก Google Chromecast มามอบถึงมือคนไทยแล้ววันนี้ โดยเอไอเอสได้เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ซึง่ มาพร้อมบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานและวางใจได้ เปิดจ�ำหน่ายแล้ววันนี้ บน AIS Online Store ทีเ่ ว็บไซต์ http://store.ais.co.th/ และ AIS SHOP ในราคา 1,490 บาท Chromecast เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สตรีมมิง่ หรือทีก่ เู กิลเรียกว่า “Cast” ไฟล์มลั ติมเี ดียจาก อินเทอร์เน็ต/แอป/คอมพิวเตอร์ หรือบริการต่างๆ เข้าไปเล่นบนหน้าจอทีวผี า่ นสัญญาณ WiFi ไม่วา่ จะเป็นรายการทีวแี บบสดๆ รายการทีวยี อ้ นหลัง คลิปวิดโี อ รูปภาพ เพลง หรืออืน่ ๆ แล้วแต่ จะประยุกต์ โดยเราสามารถสั่งให้ Chromecast สตรี ม ข้ อ มู ล ใดๆ ผ่านสมาร์ทโฟน แท็บแล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ พูดง่ายๆ ก็คือเป็น อุปกรณ์ที่ “ท�ำให้ทวี ตี อ่ อินเทอร์เน็ต ได้” แล้วใช้มือถือ แท็บเล็ต หรือ คอมพิวเตอร์ เป็น “รีโมท” สั่งให้ Chromecast เล่นมัลติมีเดียต่างๆ แทนกล่อง set-top box หรือ smart tv แบบเดิมๆ

Panasonic Lumix GF9

Panasonic เปิดตัวกล้อง Panasonic Lumix GF9 กล้องในระดับ Entry แต่สเปคจัดมา เต็มนัน้ เน้นเรือ่ งการถ่ายภาพแบบ Selfie โดยเฉพาะสามารถถ่ายวิดโี อ 4K/ 4K Photo และ Panorama กล้อง Panasonic GF9 ใช้เซ็นเซอร์ Micro four third ไม่มี Low Pass filter หน้าจอ สัมผัส พับขึน้ ได้ 180 องศา รองรับการถ่าย Buddy Shutter/Face Shutter วิดโี อสามารถถ่ายได้ ถึง 4k 30 fps ชึง่ สูงมาก เมือ่ เทียบกับกล้องระดับเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีฟงั ก์ชนั อืน่ ๆ อาทิ Scene ทีม่ ีให้เลือกถึง 21 แบบ, Creative Control, Time Lapse Shot และ Snap Movie Panasonic GF9 มีให้เลือกทัง้ หมด 4 สี คือ ส้ม, ด�ำ, ชมพู และเงิน ส่วนราคาอยูท่ ี่ 23,990 บาท เลนส์ kit 12-32 mm แบบเลนส์ 20 mm Fix 27,990 บาท และ 29,990 บาท กับเลนส์คู่ 12-32 และ 35-100 mm คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ / ภาพ : s88

‘ร้านขนมจีนต้นก้ามปู ’ ครบเครื่องเรื่องอร่อย

ร้านอาหารไทยสไตล์ล้านนาที่ยกเอาบรรยากาศทางภาคเหนือ ตอนบนมาไว้ทนี่ ี่ ด้วยการเหมาอาคารไม้เก่าทัง้ หลัง ยกมาประยุกต์ ซ่อมเสริมเติมแต่งใหม่ให้มฟี งั ก์ชนั เหมาะกับการเป็นร้านอาหาร จากไม่กโี่ ต๊ะ จนทุกวันนีส้ ามารรองรับแขกได้กว่า 200 ท่าน รวมถึงมีหอ้ งจัดเลีย้ งพิเศษ ส�ำหรับผู้ที่ต้องการความเป็นส่วนตัว โดยมีโครงการที่จะเปิดร้านสปาและ รีสอร์ตในอนาคตอันใกล้นอี้ กี ด้วย จุดเริ่มต้นเล็กๆ จากการ อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ของ คุณกรรณิกาและคุณนภดล จารุพันธ์จรัสศรี เจ้าของร้าน อัธยาศัยดี เห็นว่าคุณแม่สามี มีฝีมือในการท�ำน�้ำยาที่อร่อย ถูกใจทุกคนในครอบครัว จึงได้ คิดจะแบ่งปันแชร์ความอร่อย ให้คนอื่นได้กินบ้าง จึงได้เปิด ร้านขนมจีนต้นก้ามปูนี้ขึ้นมา โดยเริ่มต้นจากเมนูถนัดน�้ำเงี้ยวสูตรล�ำพูน ก่อนเป็นอย่างแรก และได้พัฒนาสูตรอาหารและเมนูต่างๆ ตามมา รวมถึง การขยายพื้นที่ร้านให้ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรองรับการมาอุดหนุนของลูกค้า ทั้งในและนอกพื้นที่ ที่นับวันก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆ เมนู เ ด่ น ของทางร้ า นก็ ต ้ อ งเป็ น ขนมจี น เส้ น สด ที่ ส ่ ง ตรงมาจาก อ�ำเภอหัวดง จังหวัดพิจติ ร ซึง่ มีนำ�้ ยาต่างๆ ให้ เลือกชิมมากมาย เช่น น�ำ้ เงีย้ วสูตรล�ำพูน น�้ ำ พริ ก แกงเขี ย วหวาน น�้ ำ ยาป่ า น�้ ำ ยาปลา และน�้ ำ ยาปู ท ะเล ซึ่ ง ได้ รั บ ความนิ ย มมากเพราะเป็ น ของหายากในภาคเหนื อ รสชาติ อร่ อ ยเข้ ม ข้ น ถึ ง เครื่ อ งพริ ก แกง

หรื อ จะเป็ น เมนู ข ้ า วซอย มี ใ ห้ เ ลื อ กทั้ ง หมู เนื้อ ไก่ เมนูพิเศษอย่าง แอ่บหมู หรือก็คือ ไส้อั่วปิ้งในใบตองหอมๆ นั่นเอง ส�ำหรับเมนู ไส้อั่วของทางร้านจะปรุงแบบสูตรของจังหวัด ล�ำพูน เน้นสมุนไพรเครื่องเทศของภาคเหนือ อร่อยหอมชวนรับประทาน นอกจากนี้ทางร้านยังมี เมนูแหนม ปลอดสาร ทีท่ างร้านท�ำเอง ข้าวเหนียวทอด โดยน�ำแผ่นปอเปี๊ยะมาห่อข้าวเหนียวแล้ว น�ำไปทอด จะจิ้มกับน�้ำจิ้มหรือทานคู่กับ ส้มต�ำก็ได้ อร่อยดี ตบท้ายด้วยเมนูของ หวานแสนอร่อย เช่น กล้วยบวชชี บัวลอย ข้าวเหนียวด�ำ เป็นต้น เจ้าของร้านเล่าให้ฟังว่า เป็นนักชิม เดินทางไปที่ไหน มีอะไรอร่อย ต้องแวะ ไปชิมและสัง่ เข้ามาขายในร้าน หรือท�ำเอง ในบางอย่าง เมนูอาหารดังต่างถิ่นที่ทาง ร้านมี อย่างเช่น ลูกชิ้นหมูก�ำแพงเพชร ปลากรายโกเนี้ยวนครสวรรค์ ส้มต�ำหลวง พระบาง ฯลฯ การเดินทางมาที่ร้านนั้นไม่ยาก เพราะอยู่ติดกับถนนสายหลักทางหลวง หมายเลข 117 (พิษณุโลก-นครสวรรค์) ผ่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ (วัดใหญ่) มุ่งหน้าไปเซ็นทรัล จะมีสี่แยกไฟแดงก่อนถึงเซ็นทรัลให้เลี้ยว ซ้ายตามป้ายนครสวรรค์ไปประมาณ 2 กม. จะพบร้านอยู่ทางซ้ายมือ หรือถ้ามาจากทางนครสวรรค์ ให้ไปกลับรถโดยสังเกตจากร่มไม้ใหญ่ และป้ายหน้าร้าน ร้านขนมจีนต้นก้ามปู ทีต่ งั้ 59/19 ม.10 ถ.สีหราชเดโชชัย ต.วัดจันทร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก เปิดเวลา 10.00 - 15.00 น. (หยุดทุกวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์) โทร. 055 215 222, 084 999 0808

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


Busbuddy 102  

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่่ผาแดง) มหัศจรรย์แห่งแรงศรัทธา

Busbuddy 102  

วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่่ผาแดง) มหัศจรรย์แห่งแรงศรัทธา

Advertisement