Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 101 เดือน มกราคม 2560

Vol.9 No.101 JANUARY 2017

สั มผั สธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่...เกาะบุโหลน

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีเดือนแรกของปี 2560 ครับ ก่อนอืน่ ผมต้องขอส่งก�ำลังใจไปช่วยพีน่ อ้ งชาวใต้ของเราทีก่ ำ� ลังประสบปัญหาอุทกภัยอย่างหนัก ดูจากภาพข่าวแล้วผมเห็นใจเป็นอย่าง มากครับ บางบ้านถูกน�ำ้ ป่าพัดบ้านหายไปต่อหน้าต่อตา บ้างท่วมมิดหัว ถึงคอ ถึงเอวก็มี เครือ่ งใช้ไม้สอย อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้รบั ความ เสียหายมากมาย บางท่านเหลือเสือ้ ผ้าติดตัวมาแค่เพียงชุดเดียว... แต่เราคนไทยไม่ทอดทิง้ กันครับ มีหลายหน่วยงานเปิดรับบริจาค ทัง้ เงิน เสือ้ ผ้า และสิง่ ของเครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นในชีวติ ประจ�ำวัน ฯลฯ แล้วน�ำไปบริจาคต่อในพืน้ ทีท่ ี่ได้รบั ผลกระทบ น�ำ้ ใจเพียงคนละเล็กละน้อยที่ หยิบยืน่ ให้กนั ในยามล�ำบากคืออีกหนึง่ ก�ำลังใจทีจ่ ะช่วยให้พนี่ อ้ งชาวใต้ของเรามีแรงลุกขึน้ มาสูไ้ ด้อกี ครัง้ ท่านใดประสงค์ทจี่ ะเดินทางไปยัง ภาคใต้โดยรถโดยสารสาธารณะของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. เพือ่ เช็คเส้นทาง และวันเวลาก่อนออกเดินทางได้ครับ คูห่ เู ดินทางฉบับนี้ เปิดศักราชใหม่ดว้ ยการพาไปเทีย่ ว “เกาะบุโหลน” หนึง่ ในหมูเ่ กาะของท้องทะเลไทยฝัง่ อันดามัน ในจังหวัดสตูล เกาะนีเ้ รียกว่ายังมีความบริสทุ ธิม์ ากๆ ธรรมชาติอยูค่ รบ และเราก็ยงั แวะเยีย่ มชมวิถชี วี ติ ของชาวเลทีเ่ กาะบุโหลนดอนอีกด้วย การเดินทางท่องเทีย่ วบางครัง้ เราไม่จำ� เป็นต้องไปหาความสมบูรณ์แบบ การได้ออกไปมองฟ้า มองน�ำ้ ฟังเสียงคลืน่ เสียงลม เสียงนก ร้อง ทุกๆ อย่างล้วนแต่เป็นความสมบูรณ์แบบทีธ่ รรมชาติสรรค์สร้างมาทัง้ สิน้ ... “ความสุข” อยูท่ คี่ วามสบายใจ มิใช่ความสบายกายแต่เพียง อย่างเดียว... แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

พลต�ำรวจเอก

(อ�ำนาจ อันอาตม์งาม) กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

สารบัญ 5 บขส.อัพเดท 9 เล่าสู่กันฟั ง 14 รอบรู้รอบโลก : อาชีพที่น่าจับตาปี 2560

Lifestyle Magazine

16 คู่หูพาเที่ยว : ธรรมชาติบริสุทธิ์ที่...เกาะบุโหลน 22 มุมสุขภาพ : ประคบเย็นหรือร้อนดีนะ..

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

24 เคล็ดลับความงาม : Report เทรนด์ความงามปี 2017

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

27 คนดังนั่งคุย : คลิกชีวิตกับ ปอ นางฟ้าเลขลิขิต 28 คู่หูดูดวง : 15 ม.ค. - 14 ก.พ. 2560 30 แวะชิ มริมทาง : ร้านครัวริมเล

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์ ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 22.58% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

ร่วมแสดงความยินดีกบั ท่านรัฐมนตรี ออมสิน ชี วะพฤกษ์ ในโอกาสได้รบั การโปรดเกล้าฯ ด�ำรงต�ำแหน่งรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับท่านรัฐมนตรี ออมสิน ชีวะพฤกษ์ ในโอกาสได้รบั การโปรดเกล้าฯ ให้ด�ำรง ต�ำแหน่งรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้องประชุม อาคารสโมสร ชั้น 3

บขส.จัดท�ำโครงการเพื่อสังคม “ทุกการเดินทาง ขับเคลื่อนความสุขสูค่ นไทยด้วยวีลเเชร์” พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด มอบรถวีลแชร์ในโครงการเพื่อสังคม “ทุกการเดินทาง ขับเคลือ่ นความสุขสูค่ นไทยด้วยวีลเเชร์” เพือ่ ช่วยเหลือผูด้ อ้ ย โอกาสทางการเคลือ่ นไหว ด้วยการบริจาควีลเเชร์ จ�ำนวน 5 คัน ผ่านทางช่อง สปีด เเชนเเนล เพือ่ ส่งต่อความสุขให้แก่ผพู้ กิ าร ทั่วประเทศ

บขส.อัพเดท

บขส.จัดพิธบี ำ� เพ็ญพระราชกุศลปั ญญาสมวาร (50 วัน) พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหาร พนักงานบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จ�ำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บขส.เป็ นเจ้าภาพพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช พลต� ำ รวจเอกอ� ำ นาจ อั น อาตม์ ง าม กรรมการบริ ษั ท ฯ รั ก ษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เป็นเจ้าภาพพระพิธธี รรมสวดพระอภิธรรม พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมร�ำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท โครงการ ตรวจรถ “ฟรี” ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง สร้างความมัน่ ใจ ความปลอดภัยในการเดินทาง ช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2560 พลต� ำ รวจเอกอ� ำ นาจ อั น อาตม์ ง าม กรรมการบริ ษั ท ฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เข้าร่วมงาน โครงการ ตรวจรถ “ฟรี” ขับขี่ปลอดภัย ถวายพ่อหลวง สร้างความมัน่ ใจ ความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก คู่ หู เ ดิ น ท า ง 05


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.ร่วมกับ กองบังคับการต�ำรวจจราจร จัดโครงการฝึ กอบรมผู ข้ บั ขีร่ ถโดยสารประจ�ำทางฯ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมกับกองบังคับการ ต�ำรวจจราจร จัดโครงการฝึกอบรมผู้ขับขี่รถโดยสาร ประจ�ำทางเสริมสร้างวินัยจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2560 โดยมี พล.ต.ท.ศานิตย์ มหถาวร ผู้บัญชาการต�ำรวจนครบาล (ผบช.น.) เป็นประธาน และมีพนักงานขับรถโดยสารของ บขส. รถร่วมบริการ และ พนักงานขับรถตู้ เข้าร่วมอบรม จ�ำนวน 250 คน ณ ห้องแสง สิงห์แก้ว กองบังคับการต�ำรวจจราจร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าตรวจติดตาม การจ�ำหน่ายสินค้าและอาหาร ภายใน บขส. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เข้าตรวจ ติดตามการจ�ำหน่ายสินค้าและอาหารภายในสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ในช่วงเทศกาลปี ใหม่ 2560 โดยมี พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) และคณะผู้บริหาร บขส. ให้การต้อนรับ

บขส.ร่วมงาน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุ บัติเหตุทางถนน ช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2560 พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมงาน โครงการรณรงค์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ภายใต้แนวคิด “Safe Drive Save Lives ปลอดภัยทุกชีวิต ขับรถเป็นมิตรผู้ร่วมทาง” ณ บริเวณด้านหน้า อาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก

บขส.จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อท�ำความสะอาดสถานีขนส่งผู โ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) ผูบ้ ริหารและพนักงาน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อท�ำความสะอาดสถานีขนส่ง ผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) ต้อนรับการเดินทางของประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

คณะท�ำงานจัดระเบียบรถตูอ้ อกมาตรการเยียวยาผู ป้ ระกอบการ ที่ได้รบั ผลกระทบจากการจัดระเบียบย้ายเข้าสถานีขนส่งฯ คณะท�ำงานจัดระเบียบรถตู้ออกมาตรการเยียวยาผู้ประกอบการที่ได้รับ ผลกระทบจากการจัดระเบียบย้ายเข้าสถานีขนส่งฯ โดยจะแก้ปญั หาภาระหนี้ น�ำเข้าสู่แบงก์รัฐ น�ำร่อง 110 ล้านบาท ขณะที่แผนพัฒนาพื้นที่ใต้ทางด่วนหน้า หมอชิต 2 เป็นสถานีจอดรถตู้โดยสาร มีความคืบหน้า คาดเริ่มก่อสร้างได้เดือน กุมภาพันธ์ 2560 06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส.ร่วมพิธเี ปิ ดศูนย์คมุ้ ครองผู โ้ ดยสารสาธารณะ (ชั่ วคราว) นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการ เดินรถ ร่วมพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารสาธารณะ (ชั่วคราว) โดยมี นายเชิดชัย สนัน่ ศรีสาคร รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธเี ปิด ศูนย์ฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบตั งิ าน ของพนักงานประจ�ำรถ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ตรวจเยี่ยม การปฏิบตั งิ านของพนักงานประจ�ำรถ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ในการอ�ำนวยความสะดวกให้กับ ผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิล�ำเนาในช่วงเทศกาล ปี ใ หม่ 2560 และเยี่ ย มชมศู น ย์ ป ฏิ บั ติ การ ควบคุมการเดินรถ (ระบบ GPS) ณ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

คณะนักเรียนนายทหารหลักสูตรชัน้ นายพัน ด้านการขนส่งฯ เข้าศึกษาและเยี่ยมชมกิจการ บขส. นายบุญยืน มีลาภ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ด้าน ธุรกิจเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ให้การต้อนรับ และเป็นวิทยากรในการให้ความรู้เกี่ยวกับการด�ำเนินกิจการ ของบริษทั ฯ แก่คณะนักเรียนนายทหารหลักสูตรชัน้ นายพันด้าน การขนส่งฯ รุน่ ที่ 48 ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส.พร้อมอ�ำนวยความสะดวกประชาชนเดินทาง ในช่ วงเทศกาลปี ใหม่ 2560 บขส.พร้อมอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเดินทาง ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 โดยเพิ่มเที่ยวรถวันละ กว่า 9,000 เทีย่ ว รองรับผูโ้ ดยสารสูงสุดวันละกว่า 1.8 แสนคน พร้อมจัดกิจกรรม “เดินทางปลอดภัย มัน่ ใจตลอดการเดินทาง” ให้ทกุ เทีย่ ววิง่ ปลอดสารเสพติด และแอลกอฮอล์ 100 %

งานปี ใหม่ ร่วมท�ำความดี ขับขี่ปลอดภัย ถวายเป็ นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม เป็นประธานเปิดงานปีใหม่ ร่วมท�ำความดี ขับขีป่ ลอดภัย ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมี นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมรณรงค์ในโครงการดังกล่าว โดยเป็น ความร่วมมือของมูลนิธิเมาไม่ขับ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด สสส. และ ภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบตั เิ หตุเมาไม่ขบั ณ สถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

กระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมการปฏิบตั งิ าน ของเจ้าหน้าที่ บขส. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยีย่ มการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ในการอ�ำนวยความสะดวกประชาชนเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนาในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2560 พร้อมตรวจความเรียบร้อยบริเวณชานชาลาขาออก บริเวณ อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 และมอบเหรียญพุทธคมนาคม โครงการ “คุ้มครอง ทัว่ ไทย คุม้ ใจให้สขุ ” เป็นของขวัญปีใหม่ ให้แก่ผโู้ ดยสารที่ใช้บริการภายใน สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส.จัดกิจกรรม “หนึ่งน�้ำใจมอบให้แก่กนั ”

ผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่ ว มแจกน�้ ำ ดื่ ม ในกิ จ กรรม “หนึ่งน�้ำใจมอบให้แก่กัน” โดยแจกน�้ำดื่มให้กับ ประชาชนทีเ่ ข้ามาใช้บริการเดินทางกลับภูมลิ ำ� เนา ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร)

สคบ.จับมือ 6 หน่วยงาน คุม้ ครองผู บ้ ริโภคช่ วงปี ใหม่ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี พร้อม ด้วย พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด พล.ต.ต.ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒศิ กั ดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพืน้ ทีต่ รวจสอบความปลอดภัย เพือ่ ป้องปรามการละเมิดสิทธิผบู้ ริโภค ช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

พิธเี ปิ ดกิจกรรม “ส่งคนกลับบ้าน ช่ วงเทศกาลปี ใหม่ พ.ศ. 2560” นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ส่งคนกลับบ้าน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2560” ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของ กรมการขนส่งทางบก พร้อมตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถ โดยมี พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด และผู้บริหารเข้าร่วม 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

SD คือ อะไร?

ท�ำไม เอไอเอส ต้องท�ำ SD? SD “Sustainable Development” หรือ การพัฒนาอย่าง ยั่งยืน ทุกคนคงสงสัยว่าคืออะไร ท�ำไมต้องมีเรื่องความยั่งยืน มาเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจของเอไอเอส ก่อนอื่นต้องอธิบายว่า เอไอเอสให้ความส�ำคัญในเรื่องการด�ำเนินธุรกิจแบบยั่งยืน เพราะ ต้องการเห็นคนไทย สังคมไทย และประเทศไทย เติบโตไปด้วยกัน อย่างเป็นสุข ทั้งธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

เรามาแจกแจงให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทุกวันนี้ในการท�ำธุรกิจ ใดๆ ก็ตาม หากมุ่งหวังแต่เพียงก�ำไร รายได้มากๆ โดยไม่ค�ำนึงถึงสังคม ประเทศ ย่อมไม่ใช่การท�ำธุรกิจแบบยั่งยืน กลับกัน หากไม่สนก�ำไร รายได้ แต่จะมุ่งท�ำธุรกิจเพื่อสังคม ประเทศ ก็คงไม่ใช่การท�ำธุรกิจอีกเช่นกัน ดังนั้น อย่างไรจึงจะเกิดความสมดุล ระหว่างการด�ำเนินธุรกิจให้มีก�ำไร เติบโตไปพร้อมกับการสร้างให้สงั คม ประเทศ รวมไปถึงสิง่ แวดล้อมก็เติบโต ไปได้พร้อมๆ กัน ยกตัวอย่าง ธุรกิจของเอไอเอส คือการให้บริการด้านเครื่อข่าย โทรคมนาคม บริษัทต้องมีการขยายเครือข่ายให้เกิดสัญญาณครอบคลุม ธุรกิจสามารถด�ำเนินไปได้ด้วยการตั้งเสาสัญญาณในแต่ละพื้นที่ด้วยการ ด�ำเนินงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่บริเวณที่ตั้งเสาสัญญาณ มีชุมชน มีหมูบ่ า้ นทีม่ ชี าวบ้านอาศัยอยูก่ นั เป็นหลายสิบหลายร้อย ครัวเรือน ถ้าเอไอเอสจะมุ่งไปแต่เรื่องตั้งเสาฯ โดยไม่สนใจชุมชนหรือสังคมรอบข้าง ต่อไป ในอนาคตหากเกิดการต่อต้านจากชาวบ้าน ในบริเวณนั้น จะเกิดผลเสียมากเพียงใด เอไอเอสควรท�ำอย่างไรให้ชมุ ชนหรือสังคม ในบริเวณนัน้ เห็นว่าพวกเขาได้รบั ประโยชน์ จากการมีเสาสัญญาณอย่างไร

สิ่งที่เอไอเอสท�ำ คือการคิดเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับคุณภาพ ชีวิตของคนในชุมชน โดยสร้าง แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ส�ำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัคร สาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ให้แอปดังกล่าวมาช่วยในการสื่อสาร เพือ่ งานสาธารณสุขชุมชนให้สามารถติดต่อกันได้งา่ ยยิง่ ขึน้ ในกรณีแจ้งข่าว โรคระบาด ช่วยเหลือชาวบ้านที่เจ็บป่วย ซึ่งปัจจุบันมี รพ.สต.และ อสม.ในเครือข่ายอยู่กว่า 70 แห่ง เมื่อชุมชนหรือสังคมเล็งเห็นประโยชน์ ก็ไม่เกิดการต่อต้าน เพราะทุกฝ่ายเห็น ตรงกันว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง ยั่ ง ยื น ยกอี ก หนึ่ ง ตั ว อย่ า งที่ เ ห็ น ได้ ชัดเจน เอไอเอสมี คอลเซ็นเตอร์ ผู้พิการ ทั้งทางสายตา และ พิ ก ารทางการได้ ยิ น นอกจากเป็ น การให้ โอกาสผูพ้ กิ ารทางสังคมได้ทำ� งาน ช่วยเหลือให้พวกเขามีรายได้ บริ ษั ท ก็ ส ามารถมี พ นั ก งาน คอลเซ็นเตอร์ที่มีคุณภาพไว้ให้ บริ ก ารลู ก ค้ า อย่ า งมี คุ ณ ภาพ เช่นกัน มาถึงตรงนี้ ท่านผู้อ่านคงเข้าใจ แล้วว่า ท�ำไมเอไอเอสต้องท�ำ SD หรือ ความยัง่ ยืน เพราะนีค่ อื สิง่ ทีเ่ อไอเอส เล็งเห็นแล้วว่าคนไทย สังคมไทย และประเทศไทย ควรได้รับประโยขน์ที่ ไม่ ใช่เพียงแค่การให้บริการ ด้านสัญญาณโทรคมนาคมที่มีคุณภาพและดีที่สุด แต่เมือ่ บริษทั เติบโตอย่างแข็งแกร่งขึน้ ทุกปี เรามุง่ หวัง ให้ทุกฝ่ายร่วมเติบโต และอยู่ร่วมกันไปอย่างยั่งยืน ตลอดไป

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

“วาโก้” มอบเงินบริจาค 5 ล้านบาท แด่มล ู นิธวิ ชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เพือ ่ สร้างศูนย์มะเร็งเต้านม ณ โรงพยาบาลขอนแก่น

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการ ผู้อ�ำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย นายบุญดี อ�ำนวยสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) โดยโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” มอบเงิน 5,000,000 บาท ให้ แด่มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลขอนแก่น ให้เป็น ศูนย์กลางในการดูแลรักษาโรคมะเร็งเต้านมส�ำหรับสตรีของ ภาคอีสาน โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหารวาโก้ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน)

อีซซ ู รุ ว่ มยินดีกบ ั ชัยชนะของ “ป.ต.ท. เพชรรุง ่ เรือง” และ “แสนชัย พี.เค.แสนชัยมวยไทยยิม” คว้าแชมป์ครองถ้วย พระราชทานฯ ใน “THAI FIGHT 2016” รอบชิงชนะเลิศ

กลุ่มตรีเพชร โดย มร.โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการ ผูจ้ ดั การ บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จ�ำกัด ผูส้ นับสนุนหลัก การแข่งขันศึกมวยไทยโลก “THAI FIGHT 2016” รอบชิง ชนะเลิศ ร่วมแสดงความยินดีกับความส�ำเร็จของ 2 นักมวยไทย “ป.ต.ท. เพชรรุ่งเรือง” และ “แสนชัย พี.เค. แสนชัยมวยไทยยิม” ที่สามารถคว้าแชมป์ ครองถ้วย พระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ส�ำเร็จ มอบเป็นของขวัญให้ชาวไทยได้อีกครั้งอย่างที่ตั้งใจ ณ บริเวณหน้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ แยกราชประสงค์ กรุงเทพฯ

เคทีซี จัดกิจกรรม “ถวายอาลัยด้วยใจภักดิ์ ย้อนวันวานพระราชพิธถ ี วายพระเพลิงพระบรมศพ และสุสานหลวงแห่งรัก “จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์”

นางสาวพจนีย์พร ช�ำนาญภักดี ผู้อ�ำนวยการ - ทรัพยากรบุคคล “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) น�ำคณะนิสิตนักศึกษาฝึกงานในโครงการ Learn & Earn @ KTC และสือ่ มวลชน รับฟังเรือ่ งราวของพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ และชม “พระมหาพิชัยราชรถ” ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พร้อมรับฟังความเป็น มาของสุสานหลวงแห่งรัก “จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์” ซึง่ ตัง้ อยู่ในวัดราชบพิธสถิตมหา สีมาราม ภายใต้กจิ กรรม “ถวายอาลัยด้วยใจภักดิ์ ย้อนวันวานพระราชพิธถี วายพระเพลิง พระบรมศพ และสุสานหลวงแห่งรัก “จุฬาลงกรณ์ราชสันตติวงศ์” โดยได้รับเกียรติจาก มัณฑนา ยุบล เจ้าพนักงานพิพธิ ภัณฑ์ชำ� นาญงาน พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร และ พระครูปลัดสัมพิพฒั นเมธาจารย์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ร่วมเป็นวิทยากร 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

กลุม ่ ผูผ ้ ลิตชิน ้ ส่วนอีซซ ู ุ มอบเงินสมทบทุน โครงการพัฒนาพืน ้ ทีบ ่ ริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา

คณะบุคคลผูผ้ ลิตชิน้ ส่วนอีซซู ุ น�ำโดย มร.โนริทากะ อิเคดะ รองประธานฝ่ายจัดซือ้ บริษทั อีซซู มุ อเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด มอบเงินสมทบทุนโครงการพัฒนาพืน้ ทีบ่ ริเวณวัดมงคลชัยพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จ.สระบุรี จ�ำนวน 50,000 บาท โดยมี นายนนทกร พุ่มกล่อม ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตร มูลนิธิชัยพัฒนา เป็นผู้รับมอบ


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

เรื่อง : ชญานี

รอบรู้รอบโลก

มาท�ำความรู ้จัก

วันพ่อขุนรามค�ำแหงกันเถอะ หลายคนคงเคยอ่านหนังสือเกีย่ วกับประวัตศิ าสตร์ของไทย และทราบกันดี ว่า เมืองไทยมีพระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงพระปรีชาสามารถทีท่ รงริเริม่ ประดิษฐ์ อักษรไทยขึน้ มา นัน่ ก็คอื “พ่อขุนรามค�ำแหง” ซึง่ ประเทศไทยได้ก�ำหนดวันพ่อขุน รามค�ำแหงขึ้นด้วย ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคมของทุกปี เพื่อจัดกิจกรรมร�ำลึก ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย พ่อขุนรามค�ำแหงทรงเป็นพระมหากษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์พระร่วง กรุงสุโขทัย หรืออีกพระนาม คือ พ่อขุนรามราช ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุ 19 พรรษา ได้ เ สด็ จ เข้ า ร่ ว มกองทั พ กั บ พ่ อ ขุ น ศรี อินทราทิตย์ผู้เป็นบิดาไปป้องกันเมืองตาก และได้สู้รบกับขุนสามชน จนได้รับชัยชนะ ด้วยความกล้าหาญในครั้งนั้น ท�ำให้พ่อขุน ศรี อิ น ทราทิ ต ย์ พ ระราชทานนามให้ ว ่ า รามค� ำ แหง ที่ มี ความหมายว่ า รามผู ้ กล้าหาญเข้มแข็งในการรบ ภายหลังเมื่อ ประมาณ พ.ศ. 1822 พ่อขุนรามค�ำแหง มหาราชก็ได้ขนึ้ ครองกรุงสุโขทัยสืบต่อมา  ในรัชสมัยของพ่อขุนรามค�ำแหง มหาราช ถื อ ว่ า เป็ น ช่ ว งสมั ย ที่ สุ โ ขทั ย มีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เพราะตั้งอยู่บน เส้นทางคมนาคมที่สามารถค้าขายติดต่อ กับบ้านเมืองต่างๆ ได้โดยรอบ และยังยอม

ลูกชิ้ นปลามีท่ีมากว่า 2,000 ปี แล้วนะ บันทึกทางประวัติศาสตร์ของจีนระบุว่า คนจีนนั้นรู้จักการท�ำ ลูกชิ้นปลามาตั้งแต่สมัยฉินสื่อหวงจักรพรรดิ์องค์แรกของจีน เมื่อก่อนคริสตกาล 200 ปี หรือ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมานั่นเอง และเจ้า ลูกชิ้นปลานี้ก็ได้รับการพัฒนามาเรื่อยๆ ตามวัฒนธรรมของอาหารจีน แต่ละส�ำเนียง แต่ละเชือ้ สาย แต่ลกู ชิน้ ปลาที่โดดเด่นของจีนเห็นจะเป็น ลูกชิน้ แต้จิ๋ว ความไม่เหมือนลูกชิ้นปลาอื่นๆ คือ ลูกชิ้นแต้จิ๋วนั้นจะท�ำ จากเนือ้ ปลาทะเลเท่านัน้ ไม่วา่ จะเป็นปลาอินทรี ปลาน�ำ้ ดอกไม้ ปลาดาบเงิน ปลากะพง ปลาข้างเหลือง และจะไม่มีการสอดไส้เนื้อหมูหรือไส้อื่นแบบ ลูกชิ้นฮกเกี้ยน แต่ส�ำหรับในเมืองไทยชาวจีนแต้จิ๋วได้ต่อยอดลูกชิ้นปลา ออกไปอีกมากมาย จากลูกชิน้ กลมเกลีย้ งสีขาวมาสูร่ ปู ทรงต่างๆ เกีย๊ วปลา ฮือก๊วย หรือปลาเส้นที่มีทั้งแบบทอด แบบนึ่งให้เลือกมากมาย เรียกว่ามีเมนูอร่อยจาก ลูกชิ้นปลาให้เลือกตามชอบมากมายเลยทีเดียว ภาพประกอบ : www.chaihongfishball.com คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13

เป็นเมืองผ่านทางการค้า โดยอนุญาตให้พอ่ ค้าเอาสินค้าไปค้าขายได้ โดยไม่เก็บภาษี ท�ำให้กจิ การค้าขายดีมาก นอกจากพระราชกรณียกิจ ดูแลปกป้องบ้านเมือง การค้า และการรวบรวมแว่นแคว้นต่างๆ แล้ว พระองค์ยงั ทรงมีพระปรีชาสามารถทรงคิดประดิษฐ์อกั ษรไทยขึน้ มา ในปี พ.ศ. 1826 ซึ่งถือว่าเป็นต้นก�ำเนิดของมรดกสมบัติอันล�้ำค่า ที่ ค นไทยทุ ก คนรู ้ สึ ก ภาคภู มิ ใ จในความเป็ น เอกลั ก ษณ์ แ ละ ความสละสลวยของภาษามาจนถึงทุกวันนี้


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

เทรนด์อาชี พ น่าจับตาปี 2560 โลกเปลี่ยนแปลงในทุกวัน เทคโนโลยีและวิวัฒนาการเข้ามามีบทบาท ในชีวิตเพิ่มมากขึ้น ไม่เว้นแม้แต่ในสังคมชนบทที่มีการปรับตัวให้รู้จัก ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ ลองมาดูกันหน่อยดีไหมว่าในปีนี้กระแสอาชีพใด มีแนวโน้มจะรุ่งพุ่งเเรง

รกิจเพื่อสุขภาพ • ธุและความงาม

อาชีพนี้มาแรงตั้งแต่ปี 2558 และยังคงแรงดีไม่มีตก ดูเหมือน ผู้คนในสังคมยุคใหม่ ไม่ว่าจะ ในเมื อ งหรื อ ชนบทหั น กลั บ มา ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพกันมาก ยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะเรื่ อ งอาหาร การกินที่สด สะอาด ปราศจาก สารพิษ อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ และความงาม ซึง่ ไม่ใช่ความนิยม ที่ เ กิ ด เฉพาะในหมู ่ ผู ้ ห ญิ ง แต่ เหมารวมได้เลยว่าเกิดในกลุม่ คน ทุกเพศ ทุกวัย

ธุรกิจเพื่อผู้สูงวัย

ธุรกิจโลจิสติกการขนส่งระหว่างประเทศ

ปัจจุบนั หนุม่ สาววัยท�ำงานแต่งงานกันช้าขึน้ และนิยมมีบตุ รเพียงแค่ 1-2 คน เท่านั้น และแน่นอนว่าทั่วโลกตอนนี้ก�ำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ โดยจาก ผลการส�ำรวจของส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี 2554 พบว่า ประเทศไทยมีผสู้ งู อายุ จ�ำนวนถึง 8,266,304 คน คิดเป็นร้อยละ 12.2 เพิ่มขึ้นจาก 7,020.959 คน ในปี 2550 และจะเพิ่มอย่างต่อเนื่องในอนาคต ซึ่งจากการคาดการณ์ของ สหประชาชาตินนั้ จ�ำนวนผูส้ งู อายุของประเทศไทยจะมีจำ� นวนมากกว่า 10 ล้านคน (ประมาณร้อยละ 16) ในปี 2558 และจะมีจ�ำนวนมากกว่า 15 ล้านคน (ประมาณ ร้อยละ 23) ในปี 2568 แปลว่า ไทยเราจะมีผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น ดังนั้นธุรกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัยจึงเป็นที่น่าจับตา

ธุรกิจดิลิเวอรี่

ธุรกิจเกษตรแบบออร์แกนิค

ความสะดวกสบายที่ตอบโจทย์สังคมเมืองยุคแห่งดิจิทัล ไม่วา่ จะท�ำอะไรก็ง่าย สะดวกสบาย การสั่งซื้อสินค้า การสั่งจองสินค้า และบริการต่างๆ ก็รวดเร็วทันใจได้ด้วยปลายนิ้ว ธุรกิจบริการ ดิลิเวอรี่ หรือที่รู้จัก “บริการจัดส่งถึงที่” เริ่มได้รับความนิยมมาแล้ว ในปีทผี่ า่ นมา และมีกระแสความนิยมเพิม่ สูงขึน้ เนือ่ งจากการใช้ชวี ติ ที่เร่งรีบของคนเมืองในแต่ละวัน ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกสบาย ลูกค้าไม่ต้องเสียเวลาเดินทางให้ยุ่งยาก ไม่ต้องหงุดหงิดเสียอารมณ์ กับรถติดในกรุงเทพฯ รวดเร็วทันใจสั่งวันนี้ได้วันนี้ เลยท�ำให้ธุรกิจนี้ ขยายตัวอย่างต่อเนือ่ ง ไม่วา่ จะเป็นบริการจัดส่งอาหารและเครือ่ งดืม่ จัดส่งสินค้าแฟชั่น จัดส่งดอกไม้หรือของขวัญ เป็นต้น แม้วา่ สินค้าเกษตรออร์แกนิคจะมีราคาทีส่ งู กว่าสินค้า แบบธรรมดาดั้งเดิม แต่ผู้บริโภคก็ยังยินดีที่จะจ่ายเมื่อ เทียบกับประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการบริโภคผักและ ผลไม้ออร์แกนิค นอกจากนี้ สินค้าเกษตรออร์แกนิค ยังสามารถเข้าสูต่ ลาดทีก่ ว้างขึน้ ได้เมือ่ มีมาตรฐาน และความปลอดภัยทุกขัน้ ตอนการปลูกที่ไม่มกี าร ปนเปื้อน พร้อมกับการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ สวยงาม ทนทาน และเก็บได้นาน สามารถ ส่งออกไปขายยังต่างประเทศได้ สร้างโอกาสในการขาย

ปี 2016 ก้าวเข้าสู่การเปิดการค้าเสรี (AEC) อย่างเต็มรูปแบบ หนึ่งใน ประเภทของธุรกิจที่จะคึกคักนั่นก็คือ ธุรกิจโลจิสติกส์ และการขนส่ง ทั้งนี้เมื่อ มีการเข้ามาลงทุนของกลุ่มประเทศในอาเซียน การน�ำเข้าส่งออกสินค้าเป็น สิ่งจ�ำเป็นและเป็นเรื่องส�ำคัญที่จะมองข้ามไม่ได้ 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


“เที่ยวหลีเป๊ะ” อุ่นใจไปกับบริษัททัวร์ท้องถิ่น “บ้านปันแทรเวล”

บริการ

• ตั๋วเรือไป-กลับ • รถรับ-ส่งสนามบิน • จองห้องพักบนเกาะหลีเป๊ะ • แพ็คเกจทัวร์ • สปีดโบ๊ทเช่าเหมาล�ำ

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

• โทร. 08 6955 4475, 08 1969 9922 • Facebook : www.facebook.com/BaanpunTravel • E-mail : Baanpuntravel@hotmail.com

บ้านปันแทรเวล เลขที่ 1065 หมู่ 2 ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล  91110 License No. 41/00445


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

สั มผั สธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่...เกาะบุโหลน

• เกาะบุโหลนไม้ ไผ่ จังหวัดสตูล นอกจากจะมี ‘เกาะหลีเป๊ะ’ ซึ่ งเป็นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วอั น ดั บ หนึ่ ง ของจั ง หวั ด ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มจาก นักท่องเที่ยวทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในช่ วงไฮซี ซ่ัน ที่ต้องจองที่พักล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆ แล้ว ยังมีอีกหนึ่งหมู ่เกาะ ที่เราอยากจะแนะน�ำส�ำหรับคนที่ช่ื นชอบการท่องเที่ยวแบบสัมผัส กับธรรมชาติอย่างแท้จริง... “เกาะบุโหลน” เป็นหมู่เกาะในท้องทะเลอันดามันที่ยังมีความบริสุทธิ์ อยู่มาก ท้องทะเลสะอาดใส ชาวบ้านมีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายแบบ พึ่งพาอาศัยธรรมชาติ อาชีพหลักก็คือการท�ำประมงแบบท้องถิ่นดั่งเดิม เกาะบูโหลน หรือ เกาะบุโหลน หรือ หมู่เกาะบูโหลน ห่างจากท่าเรือ

ปากบารา อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล ประมาณ 22 กิโลเมตร อยู่ในความ รับผิดชอบของ อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะเภตรา ทีม่ พี นื้ ทีค่ รอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดตรังและจังหวัดสตูล ประกอบด้วยเกาะต่างๆ 8 เกาะ ได้แก่ เกาะ บูโหลนเล เกาะบูโหลนดอน เกาะบูโหลนไม้ไผ่ เกาะตงกู เกาะลามา เกาะ อาย�ำ เกาะรังนก และเกาะลูกหิน ส่วนค�ำว่า “บูโหลน” เพี้ยนมาจากภาษา มลายู “บูโละ” แปลว่า “ไม้ไผ่” เนื่องจากบนเกาะอุดมสมบูรณ์ด้วยไม้ไผ่ จึงเรียกชื่อเกาะตามพันธุ์ไม้ หมู่เกาะบุโหลน ประกอบด้วย 5 เกาะ คือ เกาะบุโหลนต่างๆ โดยมี สามเกาะหลักทีเ่ ป็นจุดท่องเทีย่ วส�ำคัญ คือ บุโหลนเล (บือซาค) บุโหลนดอน (ดางาด) และบุโหลนไม้ไผ่ (ตืองะ) ส่วนอีก 2 เกาะที่เหลือ คือ เกาะบุโหลน รัง (ซารัง) และเกาะบุโหลนไก่ (อาย�ำ) เป็นเกาะเล็กๆ ที่ไม่มีชายหาดและ แนวปะการัง และยังมีจดุ ด�ำน�ำ้ ทีส่ วยงามที่ “หินขาว” (เทียบเท่าร่องน�ำ้ จาบัง หมู่เกาะตะรุเตา) โดดเด่นไปด้วยปะการังเจ็ดสี หรือแนวปะการังอ่อนหลากสีอันสวยงาม คูห่ เู ดินทางฉบับนีจ้ ะพาท่านผูอ้ า่ น ไปเที่ ย วกั น แบบ One Day Trip ใน 3 เกาะหลัก คือ บุโหลนไม้ไผ่ บุโหลนเล และบุโหลนดอน ซึ่งแต่ละ เกาะก็จะมีความสวยงามที่แตกต่าง กันออกไป

16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


• ธรรมชาติร่มรื่นบนเกาะบุโหลนไม้ ไผ่

บุโหลนไม้ไผ่ เกาะบุโหลนไม้ไผ่ (ตืองะ) เป็นเกาะ ที่เล็กที่สุดใน 3 เกาะ มีความสวยงามตาม ธรรมชาติหลงเหลืออยู่มาก ไม่มีชาวบ้านอาศัยอยู่ บนเกาะ แต่มหี น่วยพิทกั ษ์อทุ ยานฯ ตัง้ อยู่ และมีเจ้าหน้าทีด่ แู ล สามารถมา กางเต้นท์นอนค้างพักแรมได้ มีห้องน�้ำบริการ เหมาะส�ำหรับคนที่รักความ เงียบสงบ และต้องการความเป็นส่วนตัว บนเกาะนี้มีชายหาดอยู่ 2 จุด คือ ทาง ด้านหน้าจุดจอดเรือทางทิศเหนือ มีความยาว ประมาณ 100 เมตร และฝั่งตรงข้ามอีกด้าน ของเกาะซึ่งมีชายหาดที่ยาวกว่า ประมาณ 500 เมตร น�้ำทะเลฝั่งนี้จะมีความสะอาด ใส น่าเล่นกว่า แต่ทางด้านหน้าจะมีโขดหินอยู่ บ้าง สามารถด�ำน�้ำตื้นดูปะการังได้ บริเวณกลางเกาะจะมีจุดชมวิว เดินขึ้น ไปประมาณ 100 เมตร เราจะได้เห็นความใส ของน�้ ำ ทะเลจากด้ า นบนที่ แ สงอาทิ ต ย์ ต ก กระทบ สวยงามไปอีกแบบ

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


• เกาะบุโหลนเล

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บุ โหลนเล

• บริเวณหาดแพนแซน เกาะบุโหลนเล

เกาะบุโหลนเล (บือซาค) หรือเกาะบุโหลนใหญ่ เป็นเกาะทีม่ ขี นาดใหญ่ ที่สุด และมีสภาพธรรมชาติของหาดทรายชายทะเลที่สวยงามที่สุดของหมู่ เกาะแห่งนี้ ทางด้านทิศตะวันตกจะมีแนวปะการังน�้ำตื้น และพวกปะการัง แข็ง อย่าง ปะการังโต๊ะ ปะการังเขากวาง ปะการังโขด และปะการังแข็งอีก หลายชนิดให้นักท่องเที่ยวสามรถด�ำดูความงามใต้ท้องทะเลได้แบบจุใจ ที่เกาะบุโหลนเลนั้น จะมีชายหาดที่ทอดยาวขาวละเอียด ชื่อ “หาด แพนแซน” (ชาวบ้านเรียกชือ่ หาดตามชือ่ รีสอร์ททีอ่ ยูบ่ ริเวณนัน้ ) ชาวต่างชาติ นิยมมานอนอาบแดด และเล่นน�้ำในบริเวณนี้เป็นจ�ำนวนมาก รวมถึงยังมี อ่าวต่างๆ เช่น อ่าวพังกาใหญ่ อ่าวพังกาน้อย และอ่าวสบายใจ เป็นต้น บนเกาะบุโหลนเลจะมีชาวชุมชนอาศัยอยู่เช่นเดียวกับที่บุโหลนดอน แต่ชาวบ้านที่นี่มีทั้งชาวเลอูรักลาโว้ยที่มาอาศัยอยู่บนเกาะมาตั้งแต่ก่อน ประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานฯ และชาวบ้านจากบนฝั่งที่ขึ้นไปประกอบอาชีพ อยู่บนเกาะ นอกจากนี้ บนเกาะยังมีรีสอร์ทเล็กๆ ให้พักค้างคืนได้ ท่ามกลาง บรรยากาศอันร่มรื่นของธรรมชาติป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าดิบชื้น ถึงแม้บนเกาะจะน�ำพื้นที่บางส่วนไปท�ำการเกษตรเพาะปลูกต้นยางบ้าง แต่ ก็ยังคงเก็บรักษาพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เอาไว้ เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของ ธรรมชาติแบบยั่งยืน อีกทั้งบนเกาะยังมีสัตว์เฉพาะถิ่นอย่าง ค้างคาวเล็บกุด ค้างคาวปีกถุงเคราด�ำ และค้างคาวหน้า ยักษ์สามหลืบ อีกด้วย ... ถ้ามีเวลาว่างก็อย่าลืมลองเดิน ออกก�ำลังกายส�ำรวจเกาะก็ดีเหมือนกันนะ...

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


บุโหลนดอน เกาะบุโหลนดอน (ดางาด) เป็นเกาะใหญ่ลำ� ดับสองของหมูเ่ กาะบุโหลน ปัจจุบันอยู่ในพื้นที่ดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา บนเกาะมีชาว ชุมชนอาศัยอยู่ เป็นชุมชนชาวเลอูรักลาโว้ยราว 70 กว่าครัวเรือน ที่เข้ามา อยู่อาศัยจับจองเป็นกลุ่มแรกก่อนประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานฯ โดยประกอบ อาชีพประมงเป็นหลัก ชาวบ้านบนเกาะบุโหลนดอนเป็นชุมชนมุสลิมที่ด�ำรงวิถีอยู่กันอย่าง เรียบง่าย อัธยาศัยน�้ำใจไมตรีดีมากๆ ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสให้การต้อนรับ เป็นอย่างดี เด็กๆ ที่โรงเรียนก็นา่ รัก และได้รบั การปลูกฝังมาอย่างน่าชืน่ ชม เพราะเพียงแค่เราเดินผ่านเด็กๆ ก็จะยกมือไหว้สวัสดีแล้ว

• วิถีชุมชนบนเกาะบุโหลนดอน

• บ้านเรือนชาวเลบนบุโหลนดอน 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


• วิธีการเผาถ่านแบบพื้นบ้าน

การเดินทาง รถโดยสารประจ�ำทาง

มีรถของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ออกจากสถานี ขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ บรมราชชนนี (สายใต้ ปิน่ เกล้า) เส้นทางกรุงเทพฯ - สตูล สอบถามรายละเอียดและ เส้นทางเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

รถยนต์ส่วนตัว

• วิถชี วี ติ ทีเ่ รียบง่ายบนเกาะบุโหลนดอน

• อุปกรณ์ประมงพื้นบ้านของชาวเกาะบุโหลนดอน เราอยู่บนเกาะนี้นานหน่อย เพราะแวะมาทานอาหารกลางวันบนนี้ จึงมีโอกาสได้ เดินเที่ยวเล่นสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนของชาวเลที่นี่อย่างใกล้ชิด การสร้างบ้านเรือนเป็นแบบ เรียบง่าย แต่ว่าอบอุ่น ชาวบ้านนิยมเลี้ยงแพะและนกเขาเป็นสัตว์เลี้ยง บางคนก็นั่งสาน ซ่อมอุปกรณ์หาปลา บ้างก็นั่งเผาถ่านแบบภูมิปัญญาชาวบ้านบริเวณริมหาด เดินไปก็คุย กับชาวบ้านสอบถามเรื่องราวการใช้ชีวิตต่างๆ ท�ำให้เราได้เห็นถึงชีวิตแบบพอเพียง และ เพียงพอ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนในชุมชน ท�ำกับข้าวก็เอามาแบ่งกันกิน... รอยยิ้มและ มิตรไมตรีทดี่ นี า่ จะเป็นอีกหนึง่ เสน่หท์ ดี่ งึ ดูดใจให้นกั ท่องเทีย่ วทีร่ กั ความเรียบง่ายมาเยือนที่ เกาะบุโหลนดอนแห่งนี้ บางครัง้ การได้ออกมาเดินทางท่องเทีย่ ว สัมผัสกับธรรมชาติบริสทุ ธิแ์ บบไม่ได้ปรุงแต่ง ก็ท�ำให้เราได้แง่คิดและมุมมองดีๆ กลับไปแบบไม่รู้ตัวเหมือนกัน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัด ประจวบคีรขี นั ธ์ ชุมพร จากนัน้ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านเข้าจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง จากพัทลุง ให้ไปทางอ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้ใช้ทางหลวง หมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล ระยะทาง 976 กม. เมื่อถึงบริเวณ แยกฉลุงให้เลี้ยวขวาไปตามเส้นทางฉลุง - ละงู ผ่าน อ�ำเภอท่าแพเข้าสู่ตัวเมืองอ�ำเภอละงู แล้วขับเลยไปที่ ท่าเทียบเรือปากบารา มีสถานที่จอดรถไว้บริการ • บ้านปันแทรเวล บริการเรือเช่าเหมาล�ำ โทร. 08 6955 4475, 08 1969 9922 • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา 298 หมู่ที่ 4 บ้าน ตะโละใส ต�ำบลปากน�้ำ อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110 โทร. 0 7478 3074, 0 7478 350


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

ประคบเย็น หรือร้อนดีนะ...

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น หลายครั้งหลายคราที่ร่างกายเกิดอาการบาดเจ็บ ช�้ำบวม แต่เราไม่แน่ใจว่าควรจะประคบร้อนหรือ ประคบเย็นดี จ�ำไว้ว่าหากเป็นอาการปวดหรืออักเสบที่ได้ รับบาดเจ็บระหว่างการเล่นกีฬา ไม่วา่ จะเป็นการหกล้ม การ กระแทกจากการปะทะ ให้ดลู กั ษณะอาการทีเ่ กิดโดยฉับพลัน ถ้ามีอาการบวมในทันที ให้ใช้การประคบเย็น ความเย็นนั้น จะท�ำให้เส้นเลือดหดตัว ช่วยท�ำให้เลือดออกน้อยลง และ บรรเทาอาการบวม โดยควรประคบทันทีภายใน 24 - 48 ชั่วโมงเมื่อมีอาการ แต่ถ้าเป็นอาการปวดบวมแบบเป็นๆ หายๆ มีอาการสะสมเรื้อรัง เช่นมีอาการตึงกล้ามเนื้อ ปวด บริเวณ หลัง บ่า ไหล่ หรือปวดประจ�ำเดือน ควรเลือกประคบ ร้อน เพราะความร้อนจะท�ำให้เส้นเลือดขยายตัว การไหล เวียนของเลือดดีขึ้น ช่วยลดอาการปวดและตึงกล้ามเนื้อได้ โดยควรประคบหลังมีอาการไปแล้ว 48 ชั่วโมง

เคี้ยวให้ละเอียดดีต่อสุขภาพ

การกินอาหารแบบเคี้ยวเอื้องไม่เร่งรีบ (ประมาณ 40 ครั้งต่อหนึ่งค�ำ) ก่อนการกลืน จะช่วยลดระดับเกรลินฮอร์โมนความหิวลง ช่วยให้ คุณรู้สึกอิ่มมากกว่า และหากท�ำเป็นประจ�ำ จะช่วยลดปริมาณแคลอรีได้ถึง 300 กิโลแคลอรีต่อวันเชียวนะ

แก้อาการแพ้แดด โดยการใช้เปลือกแตงโม แช่ ตู้เย็น แล้วน�ำไปแปะ บนผิว เพื่อช่ วยลดอาการ ปวดแสบปวดร้อน นัน้ ได้ผลดี 22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ลูกไหน

ประโยชน์ของ

“ลูกไหน” เป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากจนจัดเป็นซูเปอร์ฟู้ดส์ที่สาวๆ ควรรับประทานเลยเชียวล่ะ ลูกไหนมีไขมันต�่ำ แคลอรี่น้อย ช่วย บ�ำรุงหัวใจ อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ แถมยังออกฤทธิ์เป็นยาระบาย อ่อนๆ โดยสารอาหารที่อยู่ในลูกไหน ได้แก่ วิตามินซี วิตามินเค ทองแดง ไฟเบอร์ โพแทสเซียม แคลเซียม ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และสังกะสี นอกจากนี้ กรดนีโอคลอโลเจนิก และกรกคลอโลเจนิกในลูกไหน ยังมีฤทธิ์เป็นสารต้าน อนุมูลอิสระอีกด้วย

น�้ำส�ำคัญต่อไตเพียงใด

เป็นที่รู้กันว่า “น�้ำ” นั้นมีความส�ำคัญต่อร่างกายและอวัยวะทุกส่วน ส�ำหรับ “ไต” น�้ำก็ช่วยป้องกันอาการไตวาย เพราะไตมีหน้าที่ขับ ของเสียต่างๆ ออกจากร่างกาย เช่น กรดยูริก ยูเรีย และแลคติก ซึ่งสามารถ ละลายน�้ำได้ หากน�้ำในร่างกายผ่านไตไม่เพียงพอ ของเสียดังกล่าวจะไม่ถูก ขับออกจากร่างกายให้หมด ส่งผลให้ไตต้องท�ำงานหนัก และเผาผลาญไขมัน ได้น้อยลง ร่างกายสะสมของเสียไปเรื่อยๆ ส่งผลให้เกิดภาวะไตพิการ หรือ ไตวายได้ในที่สุด

ข้อควรรู ้

ก่อนซื้ อคอนแทคเลนส์ เพื่อความปลอดภัยของดวงตา • ชื่อและวัสดุที่ใช้ผลิต • พารามิเตอร์ของคอนแทคเลนส์ เช่น ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ก�ำลังหักเห รัศมีความโค้ง ฯลฯ • ระยะเวลาการใช้งาน ยกเว้นแต่คอนแทคเลนส์ชนิด แข็งที่ไม่ก�ำหนดระยะเวลาการใช้งาน ให้สังเกตค�ำว่า “หมดอายุ” หรือ “ควรใช้ก่อน” หรือข้อความเเจ้งให้ดู เดือน ปี ที่หมดอายุ ดูเลขที่ใบอนุญาตเครื่องมือแพทย์ รวมถึงเอกสาร ก�ำกับที่บ่งบอกวิธีการใช้งานแบบละเอียด

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

Report เทรนด์ความงามปี 2017 ในปี 2017 นี้ เรียกว่าความงาม ในฝั ่ ง เอเชี ย มี แ นวโน้ ม ใน เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปหน้าจะยังคง เป็นที่นิยม แต่ไม่ ใช่การศัลยกรรม เสียทีเดียว จะเน้นเป็นเรื่องของการ ยกกระชับ ปรับรูปหน้า เน้นการปรับ ให้ เ ห็ น โหนกแก้ ม ที่ สู ง ขึ้ น ปรั บ ให้ หน้าเรียวตั้งแต่บริเวณ Middle Face ถึง Lower Face ซึ่งถ้ามองด้านข้างจะเห็นเป็น S-Curve มอง แล้วไร้เหนียงใต้คางที่ท�ำให้ดูสูงวัย ส่วนเทรนด์เมกอัพการ เผยความงามแบบผิวธรรมชาติยังคงฮ็อตต่อเนื่อง ลืมการโบกแป้งพอกบีบีให้หนาเตอะไปได้เลย ผิวสดใสเปล่งปลัง่ ยังเป็นทีน่ ยิ ม ส่วนเรือ่ งของ สีผมนัน้ สีนำ�้ ตาลแบบ สีของกาแฟก�ำลังมา อย่าแน่นอน

สาวๆ จ๋า “มือ” แลดูเหี่ยวแฟบแก้ไขได้

เมื่ออายุมากขึ้น “มือ” เป็นอีกหนึ่งอวัยวะที่แสดงให้ เห็นถึงความร่วงโรยได้อย่างชัดเจน จากที่เคยอวบอูม เต่งตึงก็กลับกลายเป็นเหี่ยวแฟบ มองเห็นเส้นเลือด บางราย มองเห็นถึงเส้นเอ็นใต้ผวิ อย่างชัดเจน สาเหตุทงั้ หมดนีเ้ กิดจาก การยุบตัวลงของชั้นไขมันใต้ผิว (เช่นเดียวกับผิวบริเวณใต้ตา หรือผิวแก้มทีซ่ บู ตอบ) การแก้ไขให้ผวิ มือกลับมาดูออ่ นเยาว์นนั้ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป สามารถท�ำได้ 2 วิธี การใช้ไขมันของตัวเองฉีดเข้าไปบริเวณหลังมือ วิธีนี้ท�ำ ไม่ยากแต่อาจคาดเดายากเรือ่ งการยุบตัวของไขมันเพราะ ไขมันที่ฉีดเข้าไปจะยุบสลายไปเอง 40 - 60 % ในระยะเวลา ไม่กี่เดือนหลังการฉีด จึงต้องเผื่อปริมาณไขมันเอาไว้ และ หากไม่ ใช่ผู้เชี่ยวชาญท�ำการฉีด ก็อาจท�ำให้ผิวบริเวณมือ แลดูไม่เรียบเนียนได้ การใช้สารเติมเต็มอย่างฟิลเลอร์ฉีดแทนไขมันตนเอง การใช้ฟิลเลอร์เหล่านี้ ให้ประสิทธิภาพดี แพทย์นิยม เลือกฟิลเลอร์ 2 ประเภทใหญ่ๆ อย่าง สารไฮยาลูโรนิก ซึ่ง เป็นสารสังเคราะห์ที่เลียนแบบสารซึ่งมีอยู่ในผิวคนเราตาม ธรรมชาติ มีความปลอดภัยสูง โอกาสแพ้มีน้อย หลังฉีดผิวมือ จะเปล่งปลั่งขึ้น เส้นเลือดเส้นเอ็นต่างๆ ดูลดเลือนลง โดยคง ผลลัพธ์ยาวนาน 6 - 12 เดือน ส่วนอีกประเภทคือ แคลเซียม ไฮดรอกซิลอะพาไทต์ (Calcium Hydroxylapatite) ที่มีคุณสมบัติคล้ายไฮยารูลอนิก แต่มีความ หนืดและยืดหยุ่นสูงกว่า ผลลัพธ์อยู่ ได้ยาวนาน 1 - 2 ปี มีความ ปลอดภัย โอกาสแพ้ มีน้อย

1.

2. แนะให้หมักผมด้วย การผสมกากกาแฟ 2 ช้อน + ยาสระผม หมักทิ้งไว้ 20 นาที ก่อนจะล้างด้วยน�้ำอุ ่น เส้นผมจะดูเงางาม เป็นประกายมากขึ้น

กว่าเดิม

24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


สีเมคอัพ

ส�ำหรับสาวผิวคล�้ำ บลัชออนส�ำหรับสาวผิวคล�้ำ แนะน�ำให้เลือก สีส้มคอรัล สีชมพูกุหลาบ เพราะจะท�ำให้ผิวแลดู เปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติ หากชอบสีชมพูสดใสก็ ท�ำได้เพือ่ ลุคแปลกตา แต่ควรจะเน้นเฉพาะจุดมากกว่า อาจ ต้องเลือกว่าจะเป็นริมฝีปากหรือแก้มทีจ่ ะใช้สชี มพูสดนัน้ รวมทัง้ ต้องเลือกสีของเสือ้ ผ้าให้ไปในทิศทางเดียวกันด้วย จะได้สร้างลุคที่กลมกลืน

ผิวแห้งในหน้าหนาว ก็สะอาดและชุ่ มชื้ นได้

texture ค�ำนี้ส�ำคัญต่อผิว

การเลือกสกินแคร์ให้เข้ากับผิว เรื่องของเท็กซ์เจอร์มีความส�ำคัญมาก การเลือกผลิตภัณฑ์เนื้อครีม เนื้อเจล เนื้อโลชั่น เนื้อบาล์ม เนื้อออยล์ หรือ แบบผสมเม็ดบีด ล้วนต้องพิจารณาให้ เหมาะกับสภาพผิว และอากาศในช่ วงนัน้ ๆ เพื่อผลลัพธ์ท่ดี ีท่สี ุด

เมือ่ อากาศหนาวมาเยือน หลายคนประสบปัญหา ผิวแห้ง ลอกเป็นขุย ทัง้ ๆ ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ทำ� ความ สะอาดและบ�ำรุงผิวแบบที่ใช้เป็นประจ�ำ คู่หูเดินทางมี เทคนิคดีๆ ในการคงความสะอาดและความชุ่มชื้นของ ผิวมาฝาก ด้วยการล้างและลบเครือ่ งส�ำอางโดยใช้นำ�้ มัน มะพร้าวหรือเบบีอ้ อยส์ทชี่ ว่ ยให้เช็ดคราบเมคอัพให้หลุด ออกได้ง่าย และท�ำให้ผิวคงความชุ่มชื้นไปในตัว ใช้น�้ำ อุณหภูมิห้องในการล้างหน้า แต่ถ้าน�้ำนั้นเย็นจัดและคุณ อยากใช้น�้ำอุ่นล้างหน้า ขอให้จบการใช้น�้ำสุดท้ายด้วย น�ำ้ อุณหภูมหิ อ้ งเสมอ เพือ่ ปิดรูขมุ ขน และอย่าลืมทาครีม บ�ำรุงผิวเพื่อรักษาสมดุลให้ผิวอยู่เสมอ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


ดูหนังฟังเพลง

เรื่อง : ตัวกลม

การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชั น รัชกาลที่ ๙ ในหลวงของเรา “ทรงพระเจริญ”

Book

ส�ำนักพิมพ์ : อมรินทร์คอมมิกส์ ประเภท : การ์ตูน / หนังสือภาพความรู ้ หนังสือเล่มนีไ้ ด้นำ� เสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงกระท�ำต่อแผ่นดินอย่างที่ไม่เคยมีพระ มหากษัตริย์ ใดในโลกยุคปัจจุบันทรงกระท�ำ มาก่อน ซึง่ เป็นการตอกย�ำ้ ให้เห็นว่า ทุกครัง้ ที่มีปัญหาก็มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ทรงเป็น ที่ พึ่ ง ของประชาชนชาวไทยอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยด� ำ เนิ น เรื่ อ งตั้ ง แต่ ท รงขึ้ น ครองราชย์ ราชาภิเษกสมรส พระราชกรณียกิจต่างๆ อย่าง ละเอียด ในรูปแบบของการณ์ตนู สีส่ สี วยงาม ซึง่ นอกจากเป็นการแสดงความจงรักภักดีแล้ว ยังแสดงให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักรูว้ า่ พระองค์ทรงเสียสละเพือ่ แผ่นดินเพียงไร เนื้อหาเป็นการรวมกันของ การ์ตูนเทิดไท้องค์ราชัน รัชกาลที่ ๙ เล่ม 1 พระคือพลังแห่งแผ่นดิน เล่ม 2 เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม และ เล่ม 3 มหาราชกลางใจชน น�ำมารวมเป็นเล่มเดียวพร้อมปรับปรุงเนือ้ หาให้กระชับ เข้าใจง่ายและครบถ้วน ในรูปแบบการ์ตูนสี่สีฉบับปกแข็งสวยงามน่าสะสม ราคา 199 บาท

“(อย่าท�ำให้ฉัน) ฝั นเก้อ” เพลงรักจากใจของ “ต็อง วิตดิวัต พันธุรักษ์” ลูกไม้หล่นใต้ต้นของ “วินัย พันธุรักษ์”​

Music

หลังสัง่ สมประสบการณ์การท�ำงานในฐานะ นักร้อง-นักแต่งเพลง และโปรดิวเซอร์มา พักใหญ่ ได้เป็นส่วนหนึ่งของอัลบั้มอย่าง Song from different scene 4, Sick Project และ Bossa Blossom 3 ในทีส่ ดุ “ต็อง วิตดิวตั พันธุรกั ษ์” ก็พร้อม แล้วกับการท�ำงานของตัวเองอย่างเต็มตัวกับซิงเกิล้ เพราะๆ ที่สัมผัสได้ถึงความอบอุ่นจากดนตรีและ เสียงร้อง “(อย่าท�ำให้ฉนั ) ฝันเก้อ” เพลงรักละมุน กับเนือ้ ร้องหวานๆ ที่ได้คณุ พ่อ “วินยั พันธุรกั ษ์” มาช่วยเติมเต็มเพลงนี้ให้มคี วามอบอุน่ มากยิง่ ขึน้ สัมผัสกับบทเพลง “(อย่าท�ำให้ฉนั ) ฝันเก้อ” กันได้แล้วที่ DEEZER, TrueMusic, JOOX และ แอปเปิล มิวสิค หรือดาวน์โหลดได้ที่ ไอทูนส์ สโตร์ โดย วอร์นเนอร์ มิวสิค 26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

Mr.Hurt

มิสเตอร์เฮิร์ท มือวางอันดับเจ็บ

Movies

แนวหนัง : ตลก / ชี วิต น�ำแสดงโดย : ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ ก�ำหนดฉาย : 2 กุมภาพันธ์ 2560

เรือ่ งย่อ : เรือ่ งราวของ “ดอน สีชงั ” (ซันนี)่ นักเทนนิส ซูเปอร์สตาร์หนุ่มที่ฟอร์มหลุดชนิดเสียท่า เพราะ บาดเจ็บจากความรักของ “แอนนา” (มารี) ดาราสาวสวย ทีถ่ กู ร็อกเกอร์หนุม่ มาดเข้มอย่าง จิมมี่ เดอะร็อกเก็ต (เผือก) เข้ า มาแย่ ง ชิ ง พื้ น ที่ หั ว ใจ กระทัง่ ดอน สีชงั ได้รบั ความ ช่วยเหลือจาก ดิว เพือ่ นหญิง ในวั ย เด็ ก ที่ เ ข้ า มาร่ ว ม ภารกิจพิชิตความเฮิร์ทต่อ ความรักของดอน และศัตรู หัวใจอย่างจิมมี่ ผลลัพธ์จะ เป็นอย่างไร ติดตามได้ใน โรงภาพยนตร์

Monster Trucks บิ๊กฟุ ตตะลุยเต็มสปี ด

แนวหนัง : แอ๊คชั่น / ผจญภัย ผู ้ก�ำกับ : คริส เวดจ์ น�ำแสดงโดย : ลูคัส ทิลล์, เจน เลวี, เอมี่ ไรอัน และร็อบ โลว์ ก�ำหนดฉาย : 2 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่องย่อ : Monster Trucks บิ๊กฟุตตะลุยเต็มสปีด เป็นภาพยนตร์แอ็คชัน่ ผจญภัยสุดมันส์สำ� หรับทุกคนใน ครอบครัว จัดเต็มทัง้ เทคนิควิชวลเอ็ฟเฟ็กต์และคอมพิวเตอร์ กราฟฟิค ก�ำกับการแสดงโดย คริส เวดจ์ จาก Ice Age พบกับ เรือ่ งราวของทริปป์ นักเรียนไฮสคูลซึง่ ก�ำลังหาทางย้ายออกจาก เมืองที่เขาเกิดและไปใช้ชีวิต ทีอ่ นื่ เขาสร้างรถบิก๊ ฟุตจาก เศษชิ้นส่วนรถยนต์ และพบ ว่ามีสิ่งมีชีวิตลึกลับมาแอบ อยู่ในรถยนต์ของเขา เจ้ารถ บิ๊กฟุตพลังมอนสเตอร์คันนี้ จะพาเขาไปซิ่งตามความฝัน ของเขาได้หรือไม่ รอชมได้ ใน Monster Trucks บิก๊ ฟุต ตะลุยเต็มสปีด 


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

คนดังนั่งคุย

คลิกชีวต ิ กับ...

“ปอ นางฟ้าเลขลิขต ิ ”

เลขนัน้ ส�ำคัญไฉน??? ลองนับเลขจาก 0 ถึง 9 มันก็แค่เลขธรรมดาทีเ่ ห็นกันมาตัง้ แต่ เกิดจนแก่ แต่สำ� หรับใครหลายๆ คน ตัวเลขสามารถพลิกชีวติ ได้ เพราะอะไร? เช่นกันกับ “นภัทร ปัน้ เหน่งเพชร” เจ้าของ เพจ “ปอ นางฟ้าเลขลิขติ ” แทบไม่นา่ เชือ่ ว่า เลขได้ลขิ ติ ชีวติ เธอมาแล้วให้เป็นนักวางตัวเลขเบอร์โทรศัพท์ชอื่ ดังทีม่ ผี มู้ าใช้บริการวางตัวเลข กับเธอทุกวงการ ตัง้ แต่นกั ธุรกิจ นักการเมือง นักค้าหุน้ นักศึกษา พ่อค้าแม่ขาย ฯลฯ กว่าหมืน่ เบอร์แล้ว เธอกลายเป็นคอลัมนิสต์เนือ้ หอมทีแ่ มกกาซีน เว็บไซต์ดงั ต่างๆ มีแต่บทความของ เธอ กระแสความแรงทีต่ ามมา ไทยรัฐทีวมี รี ายการ “เลขคลิกชีวติ ” เพือ่ ให้ อ.ปอเป็นผูแ้ นะน�ำ เรือ่ งพลังของตัวเลข ล่าสุด ค่ายมือถือยักษ์ใหญ่ AIS คว้าตัวเธอไปร่วมโปรเจค “เบอร์ไตรลักษณ์” เบอร์มงคล ทางออนไลน์ของ AIS หันไปทางไหนก็เจอแต่ ปอ นางฟ้าเลขลิขติ จะว่าไป ศาสตร์แห่งตัวเลขเข้ามามีบทบาทกับการด�ำเนินชีวติ ของเรามากขึน้ เพราะเป็น เรือ่ งทีใ่ กล้ตวั ไม่วา่ จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ บ้านเลขที่ ทะเบียนรถ ไม่เว้นแม้กระทัง่ รหัสบัตร ATM ซึง่ ทีผ่ า่ นมา “ปอ นางฟ้าเลขลิขติ ” ได้เขียนบทความทีเ่ กีย่ วข้องกับศาสตร์แห่งตัวเลขมามากมาย และเอ่ยถึง อ.ปอ เลขลิขติ อยูบ่ อ่ ยครัง้

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27

อาจารย์ปอ นภัทร ปัน้ เหน่งเพชร คือชือ่ จริงของอดีต นางฟ้าบนเครือ่ งบินสายการบินชือ่ ดัง แต่ปจั จุบนั ผันตัวเองมา เป็นนางฟ้าแห่งตัวเลข จากเดิมทีเ่ ป็นคนไม่เชือ่ เรือ่ งโหราศาสตร์ เพราะบอกได้เลยว่าชีวติ ของเธอมีพร้อม เรียกได้วา่ แทบจะ เพอร์เฟคทุกอย่าง แต่ในความสมบูรณ์พร้อมของเธอ กลับมี เหตุการณ์ตา่ งๆ ทีท่ ำ� ให้ชวี ติ ของเธอต้องมีอปุ สรรคอยูต่ อ่ เนือ่ ง จนมีคนรู้จักชักชวนให้เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ หลังจาก นัน้ เพียงไม่กวี่ นั ชีวติ ก็เปลีย่ นไปในทางทีด่ ขี นึ้ จึงเริม่ หันมา สนใจเรียนรูศ้ าสตร์แห่งตัวเลขอย่างจริงจัง จาก อ.นิตกิ ฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ สุดยอดอาจารย์แห่งพลังตัวเลข และได้ลอง แนะน�ำให้คนรอบตัวเปลีย่ นเบอร์โทรศัพท์ทเี่ ป็นเลขมงคลกับ ชีวติ ซึง่ แต่ละคนที่ อ.ปอ ได้เปลีย่ นเบอร์ให้ ไม่เกิน 3 เดือน จะเริม่ เห็นถึงความเปลีย่ นแปลงทีด่ ขี นึ้ อย่างชัดเจน เอกลักษณ์ ที่โดดเด่นของ อ.ปอ เลขลิขติ คือ การแนะน�ำเบอร์โทรศัพท์ ทีเ่ หมาะสมเฉพาะบุคคลนัน้ ๆ เพือ่ ให้เป็นไปตามผลทีค่ าดหวัง อย่างทีต่ งั้ ใจจริงๆ โดยจะต้องท�ำการพูดคุย สอบถาม แล้วจึง เริม่ แนะน�ำเบอร์ให้ ซึง่ ถ้าหากว่าใครทีม่ เี บอร์โทรทีด่ อี ยูแ่ ล้ว ก็ จะไม่แนะน�ำหรือยัดเยียดให้เปลีย่ น หลายคนอาจสงสัยแล้วเราจะติดต่อหรือติดตามอาจารย์ ปอได้อย่างไร ทางไหนบ้าง นีเ่ ลย... พบกับอาจารย์ปอ ได้ ทางเฟซบุก๊ ; https://www.facebook.com/Porleklikit/ หรือ อ่านเรื่องราวผ่านพ็อกเกตบุ๊ค “เลขคลิกชีวิต”, Columnist “องศาชีวิต ลิขิตแห่งตัวเลข” นิตยสาร เว็บไซต์ เส้นทาง เศรษฐี (มติชน), Columnist “ตัวเลขกับทะเบียนรถ” นิตยสาร BUS&TRUCK, Columnist นิตยสาร The Number of Road และยังสามารถรับชมผ่านรายการไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ช่วง “เลขคลิกชีวติ ” by ปอ นางฟ้าเลขลิขติ (ทุกวันจันทร์) หรือ สนใจเปิดเบอร์โทรศัพท์ใหม่ทผี่ า่ นการคัดกรอง คัดเลือกแล้ว โดย อาจารย์ปอ ก็สามารถเข้าไปเลือกเปลีย่ นเบอร์ได้ที่ “เบอร์ ไตรลักษณ์” AIS Online ผู้หญิงสาวสวยมากความสามารถคนนี้ จะน�ำศาสตร์ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับตัวเลขมาบอกเล่าให้คณุ ผูอ้ า่ นได้ทราบกันใน นิตยสารคูห่ เู ดินทางตัง้ แต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป ใครอยากรูว้ า่ ตัวเลขแต่ละตัวจะมีอทิ ธิพลกับชีวติ ของคุณอย่างไร ติดตาม อ่านได้ใน คอลัมน์ เลขคลิกชีวติ โดย ปอ นางฟ้าเลขลิขติ ... แล้วพบกันค่ะ


คู่หูดูดวง

อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ช่วงรอยต่อระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือน กุมภาพันธ์ ถือว่าเป็นช่วงเดือนแห่งความรัก แต่ชาวราศีเมษอาจมีเรื่องตะขิดตะขวงใจ ไม่ได้ดั่งใจ บ้าง ทั้งเรื่องงาน เรื่องเงิน และเรื่องความรัก ระวัง จะเกิดปากเสียงกับคนใกล้ชิด เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า หุน้ ส่วน หรือแม้แต่คนรัก เพราะเรือ่ งเข้าใจผิดกันเล็กๆ น้อยๆ ควรมองข้ามปล่อยวาง นัง่ สมาธิ ท�ำบุญ ปล่อย ปลา หรือหาโอกาสไปเปลี่ยนบรรยากาศ เดินทาง ไปเที่ยวต่างจังหวัด หรือไปเปิดตาในที่ใหม่ๆ จะแก้ เคล็ดในจุดนี้ได้ ส่วนเรื่องสุขภาพจะมีอาการเจ็บป่วย ไม่สบาย หรือหมดแรงไปเฉยๆ ต้องหมัน่ ดูแลสุขภาพ ให้ดี

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ในช่วงระหว่างเดือนนี้ เดือนที่เข้าสู่เดือน กุมภาพันธ์ ชาวราศีพฤษภจะมีโชคเรื่อง ความรักแบบไม่คาดคิด หรืออาจจะเจอเนื้อคู่ในที่ๆ ไม่คาดคิด อาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่เคยมองข้าม จะ ท�ำให้คณ ุ ประหลาดใจเป็นอย่างมาก ส่วนคนทีม่ คี แู่ ล้ว อาจมีเรือ่ งเซอร์ไพร์สเกิดขึน้ อาจได้ของขวัญพิเศษที่ ประหลาดใจสุดๆ ด้านการงานจะได้รับข่าวดี หรือได้ ของขวัญของก�ำนัล มีโชคลาภแบบฟลุ๊คๆ รางวัลไม่ ใหญ่อะไรมากมาย แต่จะประทับใจมาก ถือว่าเป็นช่วง เดือนที่ชาวราศีพฤษภชุ่มชื่นหัวใจมากทีเดียว เรื่อง สุขภาพ ทรงๆ ไม่ทรุด ไม่แย่ แต่อย่าปล่อยปละละเลย

ราศีมิถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

ช่วงเดือนแห่งความรักชองชาวราศีเมถุน จะ ไม่คอ่ ยมีอะไรหวือหวา เหมือนจะมีอปุ สรรค เสียด้วยซ�ำ้ แต่ถงึ ความรักจะไม่โดดเด่น แต่กจ็ ะมีโชค ด้านติดต่อธุรกิจ หรือเจรจาต่อรองเข้ามาแทน ถ้ามี โอกาสได้เซ็นสัญญา หรือเริม่ ต้นอะไรใหม่ๆ จงไขว่คว้า ไว้ก่อน เพราะจะเป็นสิ่งที่ดีแน่ๆ การเดินทางไป ติดต่องาน อาจพบรัก ถ้าคุณมีแนวโน้มจะขยับขยาย ครอบครัว หรือปรับเปลีย่ นทีอ่ ยู่ใหม่ ให้รบี ด�ำเนินการ ได้เลย เพราะจะมีแต่สิ่งใหม่ๆ ที่ดีๆ เข้ามา เรื่อง สุขภาพให้ระวังเรือ่ งไขข้อ กระดูก เส้นเอ็น กล้ามเนือ้ ระวังหกล้มและลื่น

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

ในช่ ว งรอยต่ อ ระหว่ า งเดื อ นมกราคมถึ ง กุมภาพันธ์นี้ ดวงความรักจะอ่อนลง แต่ก็ ยังสามารถสานสัมพันธ์ต่อให้ดีขึ้นได้ ถ้าคิดจะขยาย ครอบครัว หรือวางแผนการมีสมาชิกใหม่ ช่วงเดือนนี้ เหมาะมาก แต่ด้านการเงิน จะประสบปัญหา ชักหน้า ไม่ถึงหลัง ติดๆ ขัดๆ อาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเพิ่ม ขึ้นมา ถึงแม้จะมีโชคแบบฟลุ๊คๆ แต่ก็ต้องมีเรื่องเสีย ตังค์ หรือเงินสูญหาย ทรัพย์สินมีค่าสูญหาย วิธีแก้ เคล็ด คือ ให้ท�ำบุญบริจาคด้วยเงินสะก่อน จ่ายเงิน ในการท�ำบุญจะช่วยแก้เคล็ดได้ สุขภาพให้ระวังเรื่อง ช่องท้อง ปวดท้อง กระเพาะล�ำไส้ และระบบขับถ่าย ต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินเป็นพิเศษ

ค�ำพยากรณ์ 15 มกราคม - 14 กุมภาพันธ์ 2560 ราศีสิงห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

ในช่ ว งเดื อ นมกราคมถึ ง กุ ม ภาพั น ธ์ นี้ ชาวราศี สิ ง ห์ จ ะมี การเปลี่ ย นแปลงของ ดวงดาว ซึ่งจะมีผลกระทบเป็นอย่างมาก ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์จะเห็นได้อย่างชัดเจน ดังนั้นต้อง ระมัดระวังทุกเรือ่ ง การงาน ระวังเรือ่ งการเซ็นสัญญา การเจรจาต่อรอง คดีความ ต้องรอบคอบมากขึ้น การเงิน อย่าให้ใครหยิบยืมในช่วงนี้ เพราะอาจเป็น หนีส้ ญู การเดินทางระวังอุบตั เิ หตุ ควรเลีย่ ง ส่วนเรือ่ ง ความรัก อาจผิดหวัง สุขภาพระวังเรื่องความเครียด ปวดหัว ไมเกรน วิธแี ก้เคล็ดให้สวดมนตร์บทพระราหู คาถาป้องกันภัยจากการเกิดราหู ทัง้ ก่อนออกจากบ้าน และก่อนเข้านอน จะช่วยให้เบาลง

ราศีกันย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

ในช่ ว งเดื อ นนี้ ชาวราศี กั น ย์ จ ะสดใส โลกทั้งใบเป็นสีชมพู มีโอกาสได้เจอคนรัก ใหม่ อะไรต่อมิอะไรจะลงตัวมากขึ้น หากยังไม่พร้อม ที่จะเริ่มต้นใหม่ ก็ให้มุ่งไปเรื่องการเรียน/การงานให้ เต็มที่ เพราะช่วงนี้จะราบรื่น ไม่มีอุปสรรค การเงิน อาจมีเข้ามาแบบไม่คาดคิด มีคนให้โชคแบบเสน่หห์ า หรืออาจได้ของขวัญของก�ำนัลจากมิตรทีด่ ี เรียกได้วา่ เป็ น ช่ ว งแห่ ง แสงสี ช มพู ข องชาวราศี กั น ย์ จ ริ ง ๆ สุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง หมั่นออกก�ำลังกาย และพิถีพิถันเรื่องอาหารการกินมาก

ราศีตุลย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ในช่ ว งรอยต่ อ ของเดื อ นมกราคมถึ ง เดือนกุมภาพันธ์ของชาวราศีตุลย์ ต้อง ระมัดระวังเรื่องการเงินให้มากๆ อาจมีการใช้จ่าย แบบไม่คาดคิด อาจโดนเบีย้ ว โดนเลือ่ น ติดต่อลูกหนี้ ไม่ได้ แต่ด้านการลงทุนยังถือว่ามีโชคอยู่ เจรจา ธุรกิจจะประสบความส�ำเร็จดี ระวังเรื่องสินเชื่อหรือ เครดิตต่างๆ ความรัก อาจมีอะไรใหม่ๆ เข้ามาให้ ชุ่มชื่นหัวใจ มีเซอร์ ไพร์สจากคนที่แอบมองเราอยู่ สุขภาพ ระวังเรื่องอาหารการกินให้มากๆ อย่าดื่ม เยอะ หรือกินเยอะจนเกินไป เพราะอาจท�ำให้ท้องอืด อาหารไม่ย่อยได้

ราศีพิจิก (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

ช่ ว งเดื อ นที่ เ ข้ า สู ่ เ ดื อ นแห่ ง ความรั ก นี้ ชาวราศีพจิ กิ อาจมีเฮ ชีวติ จะมีความหวาน ชื่น มีสิ่งดีๆ เข้ามาให้ชุ่มชื่นหัวใจ ถ้าใครโสดอยู่อาจ ได้เจอคูร่ กั ต่างวัย ต่างแดน หรือต่างเชือ้ ชาติ ถ้าคนที่ มีคู่อยู่แล้ว จากที่เคยคับข้องหมองใจกัน ก็จะกลับมา คืนดี หรือคุยกันรู้เรื่องมากขึ้น การงานจะคล่องตัว สิ่งไหนที่เคยติดขัดจะคลี่คลายลง หรือถ้าก�ำลังลุ้น เรื่องงานว่าจะได้เลื่อนขั้น หรือได้รับการโปรโมท หรือไม่ ช่วงเดือนนี้มีลุ้นมากๆ หมั่นท�ำบุญใส่บาตร เป็นประจ�ำ จะช่วยให้ราบรื่นมากขึ้น สุขภาพที่เคย หนัก จะดีขึ้น หรืออาจได้รับข่าวดีอะไรบางอย่าง 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

ช่วงรอยต่อของเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ ของชาวราศีมังกร ยังทรงๆ ไม่ค่อยมีอะไร เด่น เดินทางไกลอาจได้ลาภ มีดวงเสี่ยงโชคในช่วงนี้ แต่รางวัลไม่ได้ใหญ่นะ ให้หมั่นท�ำบุญบริจาคทาน เพื่อเสริมดวง การเจรจาต่อรองด้านการค้าจะราบรื่น สิ่งที่ต้องระวังคือเรื่องปากเสียงกับคนใกล้ชิด และ เพือ่ นร่วมงาน อาจเจอการถูกกล่าวร้ายป้ายสี ให้หมัน่ อุทศิ ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวร ความรักให้เดินหน้า ต่อ ถ้าคิดวางแผนหมั้นหมาย อาจประสบผลส�ำเร็จ ใครมีคู่อยู่แล้ว ก็จะราบรื่นหวานชื่น ไม่มีอะไรน่าเป็น ห่วง สุขภาพไม่มีเรื่องที่ต้องกังวล

ราศีมังกร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

ช่วงเดือนที่ผ่านมา ชาวราศีมังกรได้พบ เจออุปสรรคต่างๆ มาบ้าง ไม่มากก็น้อย ช่วงเดือนนีก้ พ็ อจะเคลียร์ได้ลงตัว ด้านการเงินให้ระวัง เรื่องการใช้จ่ายให้มากขึ้น อาจมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิด ควรวางแผนการใช้เงินล่วงหน้าให้ดี ความรักลุยต่อ ได้เลย ถ้าใครคิดจะขยับความสัมพันธ์ ผู้ใหญ่เปิด ไฟเขียวให้แล้ว ส่วนคนโสด มีผู้ใหญ่แนะน�ำคนที่ เหมาะสมให้รู้จัก ลองเปิดใจดู อาจมีลุ้น สุขภาพระวัง เรื่องความเครียด วิตกกังวลเกินกว่าเหตุ

ราศีกุมภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ช่ ว งเดื อ นนี้ ร าศี กุ ม ภ์ จ ะต้ อ งประคั บ ประคองชี วิ ต ให้ ดี เพราะอิ ท ธิ พ ลของ ดวงดาวและพระราหู จะท�ำให้ชาวกุมภ์มคี วามอึดอัดใจ จนอาจส่ งผลต่ อ สุ ข ภาพ คนที่ป่ว ยอาการอาจจะ ทรุ ด หนั ก ระมั ด ระวั ง เรื่ อ งระบบทางเดิ น หายใจ อย่าหักโหมงานให้มากนัก และช่วงเดือนนี้อย่าเพิ่ง ตกลงเซ็นสัญญา หรือค�้ำประกันใคร เพราะอาจเกิด ปัญหาตามมาได้ เรื่องการเงิน รายจ่ายยังมีมาก อย่าเพิ่งลงทุน หรือซื้อทรัพย์สินอะไรใหญ่ๆ ในช่วงนี้ ชะลอไว้ก่อน ความรักอาจมีผิดหวัง หรือถูกปฏิเสธ แต่ ก็ จ ะได้ เ จอคนใหม่ ที่ ดี กว่ า สุ ข ภาพระวั ง เรื่ อ ง ความเครียด ไมเกรน ระบบขับถ่าย ริดสีดวง

ราศีมีน (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

ช่วงรอยต่อของเดือนนี้ ชาวราศีมนี จะสดใส ซาบซ่าน คนใกล้ตัวที่เคยมองไม่เห็นอาจ สะดุดตาขึ้นมา หรือเพื่อนเก่าจะกลับมาคุยกัน และ สานสัมพันธ์ต่อให้ดีกว่าเดิม มีเกณฑ์ ได้พบรักแท้ใน ช่วงเดือนนี้ คนมีคู่แล้วอาจได้รับข่าวดีเรื่องสมาชิก ใหม่ ช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีส�ำหรับชาวราศีมีน การงาน อาจมีปัญหาบ้างในการเจรจา ไม่ว่าจะเรื่องการน�ำ เสนองาน หรือเจรจาต่อรองธุรกิจ อาจไม่ได้ดั่งใจ คิดไว้ มีแนวโน้มมีปากเสียงกับเพื่อนร่วมงาน หรือ เจ้านาย ช่วงนี้ให้นิ่งๆ ไว้ก่อน สุขภาพระวังช่วงปาก เหงือก ฟัน หมั่นเช็คสุขภาพช่องปากให้ดี


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

หลากเรื่องของน้องแมว ที่คุณอาจไม่รู้มาก่อน

เก็บมาฝาก

1. บทลงโทษในความผิดฐานฆ่าแมว 1 ตัว ในอียิปต์ เมื่อ 4,000 ปีก่อน คือ ประหารชีวิต

2. 95% ของผู้เลี้ยงแมว ยอมรับว่า พูดคุยกับแมวตัวเอง 3. แมวมีทั้ง แมวถนัดซ้าย และแมวถนัดขวา 4. แมวกระโดดได้สูง 7 เท่า ของความสูงตัวเอง 5. แมวไม่สามารถมองเห็นใต้จมูกตัวเอง เลยท�ำให้มักหา

เศษอาหารที่ตกลงบนพื้นไม่ค่อยเจอ 6. แมวตัวหนึ่งมีกระดูก 230 ชิ้น คนมี 206 ชิ้น 7. แมวมีหนวด 4 แถว 8. แมววิ่งได้ความเร็วสูงสุด ประมาณ 50 กม. ต่อ ชม. (31 ไมล์/ ชม.) 9. แมวมองเห็นในความมืดได้ดีกว่าคน 6 เท่า 10. แมวใช้หนวดในการดูว่า ช่องข้างหน้าเล็กเกินกว่าจะมุดไป ได้ไหม หนวดจะท�ำหน้าที่เหมือนเสาอากาศ ช่วยแมว วัดความกว้างของช่องทางต่างๆ 11. แมวแทบจะไม่เคยร้อง “เหมียว” กับแมวตัวอื่น แมวใช้เสียงนี้ กับคน (จริงหรือไม่ต้องไปสังเกตแล้วล่ะ) 12. แมวจะท�ำความสะอาดตัวเองด้วยอุ้งเท้าและลิ้น หลังการต่อสู้ กับแมวตัวอื่น เชื่อว่า เป็นการพยายามสงบจิตใจด้วยการ ท�ำอะไรที่เป็นธรรมชาติและตามสัญชาติญาณ 13. แมวไม่เคยเหงื่อออก เพราะไม่มีต่อมเหงื่อ 14. แมวใช้เวลาเกือบ 30% ของชีวิตไปกับการแต่งตัว

จากการวิจัย พบว่า “เม็ดบัว” นัน้ ช่ วยป้องกันมะเร็งตับ เพราะ มีสารแอนติออกซิ แดนต์สูง แถมช่ วยชะลอการเสื่อม ของผิวได้ดีอีกด้วย

15. การโก่งหลังของแมว เป็นส่วนหนึ่งของภาษากาย ส่วนมากเกี่ยวกับ

ความรู้สึกไม่ปลอดภัย แมวโก่งหลังได้สูง เพราะมีกระดูกสันหลัง 60 ข้อ เกาะกันอยู่อย่างหลวมๆ คนมีแค่ 34 ข้อ 16. สมองของแมวมีลกั ษณะใกล้เคียงกับสมองของคน มากกว่าสมองของหมา 17. หูของแมวหมุนได้ 180 องศา 18. การได้ยินของแมวถูกจัดเป็นหนึ่งในการได้ยินที่ดีที่สุดในอาณาจักรสัตว์ แมวสามารถได้ยนิ เสียงสูงถึง 65 kHz การได้ยนิ ของคนหยุดอยูแ่ ค่ 20 kHz 19. อัตราการเต้นของหัวใจของแมวอยู่ที่ 110 - 140 ครั้งต่อนาที เร็วกว่า ของคน 2 เท่า 20. กรามของแมวไม่สามารถเคลื่อนที่ทางด้านข้างได้ 21. อณุ หภูมปิ กติของร่างกายแมวอยูท่ ี่ 38.6 C (101.5 F) ของคน 37 C (98.6 F) 22. ประสาทการรับรู้รสของแมวดีกว่าของหมา 23. หางแมวชูขึ้น หมายถึง ความสุข, หางกระดิก หมายถึง สัญญาณเตือน, หางซุกเข้าหาตัว แสดงถึง ความรู้สึกไม่ปลอดภัย 24. หางของแมวส�ำคัญต่อการทรงตัว และปฏิกิริยาตอบสนอง ช่วยให้แมว ลงพื้นด้วยเท้าได้ตอนตกจากที่สูง 25. ลนิ้ ของแมวสาก เพราะมีเหมือนตะขอเล็กๆ เรียงอยูบ่ นลิน้ ตะขอเล็กๆ เหล่านี้ มีประโยชน์ช่วยยึดเกาะเหยื่อ 26. หนวดแมว มีบนใบหน้าและด้านหลังของขาหน้า เป็นเหมือนเซ็นเซอร์ ส�ำหรับแมวในการวัดขนาดพื้นที่ 27. แมวตัวเมีย เริ่มหาคู่ตั้งแต่อายุ 5-9 เดือน 28. แมวมีอายุ 15 ปี ตัวหนึ่งอาจใช้เวลา 10 ปีไปกับการนอน 29. เมือ่ แมวตกใจ สามารถวิง่ ได้เร็วถึง 50 กม. ต่อ ชม. (31 ไมล์/ชม.) เร็วกว่า นักวิ่งลมกรดเล็กน้อย คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ / ภาพ : s88

หมึกไข่นึ่งมะนาว

ครัวริมเล

มาเที่ยวทะเลกันทั้งที ถ้ามื้อนี้ไม่ได้ลองลิ้มชิมรส ความสดของอาหารทะเล ถือว่าผิด! วันนี้แวะชิม ริมทางของพาท่านผู้อ่านมาชิมอาหารเลิศรสกันที่ “ร้าน ครัวริมเล” ทีม่ เี มนูความอร่อยมาให้เลือกหลากหลาย ทัง้ สด ใหม่ สะอาด เพราะควบคุมคุณภาพทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่หน้าเตา ถึงโต๊ะอาหารจาก “คุณฮาบีบะ๊ ” เจ้าของร้านและเชฟใหญ่ อัธยาศัยดี มีมติ รไมตรีกบั แขกผูม้ าเยือนทุกโต๊ะ

สิ่งส�ำคัญส�ำหรับการท�ำร้านอาหาร คือ ความสด สะอาด และคุณภาพทีด่ ี ทางร้านจะเลือกใช้แต่วตั ถุดบิ ทีด่ ี ไม่หวงเครือ่ ง หวงของ ท�ำกินอย่างไร ท�ำขายอย่างนัน้ และยั ง อุ ด หนุ น ประมงพื้ น บ้ า น โดยการรับซื้ออาหารทะเลที่ชาวบ้านออกไปจับมา วันนี้เรามีเมนูอร่อยมาแนะน�ำ เริ่มที่ หอยท้ายเภาลวกจิ้ม เป็ น อาหารท้ อ งถิ่ น ที่ มี เ ฉพาะในทะเลแถบอั น ดามั น ต่ อ ด้ ว ย ปลาอินทรีย์ทอดน�้ำปลา ที่ทั้งสดและรสชาติหวานอร่อย เสิร์ฟ มาพร้อมน�้ำย�ำ เพิ่มความเปรี้ยวแซ่บส�ำหรับคนชอบความจัดจ้าน หรือจะเป็น หมึกไข่นงึ่ มะนาว ก็อร่อยออกรส ทางร้านเลือกใช้หมึก ตัวใหญ่ที่ได้ทงั้ คุณภาพและปริมาณ ปูนมิ่ ผัดพริกไทด�ำ ก็อร่อยไม่แพ้

ปลาอินทรีย์ทอดน�้ำปลา

หอยท้ายเภาลวกจิ้ม

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

จานอืน่ รสชาติเข้มข้นถึงเครือ่ ง ผัดคลุกเคล้ามาได้ แบบเข้าเนือ้ เมนูซดน�ำ้ ร้อนๆ แบบหร่อยจังฮูก้ ต็ อ้ ง แกงส้มชะอมกุ้ง สามารถบอกทางร้านได้ว่าจะรับ รสเผ็ดประมาณไหน เพราะความ (ปาก) แกร่งของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน ส� ำ หรั บ คนรั ก สุ ข ภาพ เมนู ปลากะพงเผาเกลื อ ปลา ตัวใหญ่เสิรฟ์ มาพร้อมน�ำ้ จิม้ รสเด็ดเผ็ดปานกลาง นอกจากนี้ยังมีเมนูอื่นๆ ให้เลือกชิมอีกมากมาย เช่น ย� ำ ไข่ แ มงดา ต้ ม ย� ำ ปลากะพง กุง้ ซอสมะขาม ทีจ่ ะเลือกใช้แต่กงุ้ ลายเสือ ไซด์ใหญ่เท่านั้น แต่ ล ะเมนู ที่ ท างร้ า นจั ด เสิ ร ์ ฟ เน้ น ทั้ ง รสชาติ อาหารที่อร่อย และหน้าตาการจัดตกแต่งจานที่ดี เพราะคิดเสมอว่าถ้าคนกินมีความสุข คนท�ำอย่าง คุณฮาบีบ๊ะก็มีความสุขด้วย และนี่คงเป็นอีกหนึ่ง เหตุผลที่ท�ำให้มีลูกค้าแวะเวียนมาอุดหนุนร้านครัว ริมเลไม่ขาดสาย ทั้งคนในและคนนอกพื้นที่… ร้านครัวริมเล ที่ตั้ง : ริมชายหาดปากปารา หมู่ 2 ต.ปากน�้ำ อ.ละงู จ.สตูล โทร. 08 3653 3668, 08 3195 7844 เปิดบริการทุกวัน เวลา 9.30 - 20.00 น.


คู่หูเดินทาง 101  

สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่...เกาะบุโหลน

คู่หูเดินทาง 101  

สัมผัสธรรมชาติบริสุทธิ์ ที่...เกาะบุโหลน

Advertisement