Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 9 ฉบับที่ 98 เดือนตุลาคม 2559

Vol.9 No.98 October 2016

สูง เสียว สวย

ที่ DoiTung Tree Top Walk สวนแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีคุณผู้อ่านทุกท่านครับ กลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงปลายฝนต้นหนาว ที่สายฝนก็ยังไม่ค่อยจะสั่งลาฟ้าสักเท่าไหร่ แต่ทางตอนบนของประเทศอุณหภูมิ ก็เริ่มจะลดลงให้เราได้สัมผัสกับสายลมหนาวกันได้บ้างแล้ว วันนี้ผมขอใช้พื้นที่ตรงนี้แจ้งข่าวสารกับผู้ใช้บริการรถตู้โดยสารต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร กันอีกครั้งครับว่า ใน วันที่ 25 ตุลาคมนี้ จะเป็นวันดีเดย์ย้ายจุดจอดรถตู้จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเข้าสู่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง เพื่อเป็น ไปตามแนวทางการลดปัญหาความแออัดทางการจารจรในพื้นที่ โดยย้ายไปใช้พื้นที่รับ-ส่ง และจุดจอดวินของแต่ละภาค ดังนี้ เส้น ทางภาคใต้ 12 เส้นทาง ใช้พื้นที่บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (ปิ่นเกล้า) เส้นทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียง เหนือ 57 เส้นทาง ใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือ หมอชิต 2 และเส้นทางภาคตะวันออก 33 เส้นทาง ใช้สถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ครับ

สวัสดีครับ

พลต�ำรวจเอก

(อ�ำนาจ อันอาตม์งาม) กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

สารบัญ 6 บขส.อินไซด์ : บขส.จัดงานเกษียณ ประจ�ำปี 2559 11 เล่าสู่กันฟั ง : “เอไอเอส” เดินหน้าขยาย

14 มุมสุขภาพ : ท้องอืด ท้องเฟ้อ

24 เคล็ดความงาม : เทคนิคการดูแลรูปร่าง

12 รอบรู้รอบโลก : ห้ามนักท่องเทีย่ วใช้โดรนบินผ่าน

16 คู่หูพาเที่ยว : สูง เสียว สวย

ที่ DoitungTree Top Walk สวนแม่ฟา้ หลวง จ.เชียงราย

28 คู่หูดูดวง : 15 ต.ค. – 14 พ.ย. 2559 30 แวะชิ มริมทาง : ร้านอาหาร

“อสม.ออนไลน์”

เจดียช์ เวดากอง

เรอเหม็นเปรีย้ วแก้ไขได้

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

ทีท่ ำ� ได้งา่ ยๆ ทุกวัน

ท่าน�ำ้ ภูแล @ เชียงราย

Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์ ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 21.17% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


เคทีซต ี อบโจทย์ ทุกไลฟ์สไตล์ นายสุวัฒน์ เทพปรีชาสกุล ผู้อ�ำนวยการ - ธุรกิจ บัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ส�ำหรับปีที่ผ่านมา ผลตอบรับ ของบัตรเครดิตเคทีซี ถือว่าค่อนข้างดีมาก เห็นได้ชัดเจน จากจ�ำนวนสมาชิกที่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องในเขต ภูมิภาค เราจึงได้เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อสร้างสีสัน และ กระตุน้ ยอดใช้จ่ายเป็นระยะๆ การคิดแผนการตลาดส�ำหรับ สมาชิกในเขตภูมิภาคไม่ ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้กลยุทธ์ แตกต่างจากกรุงเทพฯ เนื่องจากในกรุงเทพฯ มีห้าง สรรพสินค้าขนาดใหญ่จำ� นวนมาก ทีเ่ ป็นแหล่งรวมของ สินค้าและบริการทุกอย่าง ในขณะทีเ่ ขตภูมภิ าคร้านค้า จะอยูอ่ ย่างกระจัดกระจาย ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ รวมถึง การเติบโตของกลุ่มสมาชิกบัตรเครดิตจึงเป็นเรื่องที่ ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ ส�ำหรับบัตรเครดิตเคทีซี เบื้องต้นเราให้ความส�ำคัญกับจังหวัดที่มีศักยภาพสูง ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว โดยมุ่งลงพื้นที่ เพือ่ หาพันธมิตร 2 กลุม่ หลัก ได้แก่ กลุม่ ห้างร้าน ที่มีสาขาหรือแบรนด์ที่มีอยู่ทั่วประเทศ สถานี บริการน�ำ้ มัน รวมถึงร้านอาหาร และกลุม่ ทีเ่ ป็น ห้างร้านท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในหัวเมืองใหญ่ โดยเน้นสิทธิประโยชน์ทคี่ รอบคลุมในหมวดการ ใช้จ่ายต่างๆ ที่ตรงกับพฤติกรรมของสมาชิก ในพื้นที่นั้นๆ และเคทีซีมองว่าเราควรเพิ่มเติม กิจกรรมอืน่ ๆ นอกจากการให้สว่ นลดเพียงอย่าง เดียว สมาชิกนักช้อปสามารถใช้คะแนนสะสม FOREVER REWARDS เท่ายอดค่าใช้จ่าย รับส่วนลด 12% (เฉพาะห้างสรรพสินค้าที่ ร่วมรายการ) และยังสามารถช้อปปุ๊บรับของ สมนาคุณปั๊บทันที ณ ศูนย์การค้า Pacific Park ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2559 / ศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน ตั้งแต่ วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2559 / ห้างค้าส่ง Super Cheap จังหวัดภูเก็ต / ลีวิวัฒน์ จังหวัดสงขลา /

สกู๊ปพิเศษ

ตั้งหงี่สุน จังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559 นอกจากนี้ยังมีสิทธประโยชน์ดีๆ ส�ำหรับสมาชิกนักท่องเที่ยว สามารถแบ่งช�ำระ 0% ล่องเรือยอร์ชที่ Ocean Marina Yacht Club จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2559 หรือ สิทธิประโยชน์ส�ำหรับสมาชิกนักชิม กับร้านอาหาร ยอดนิยมในแต่ละจังหวัดอีกกว่า 300 ร้าน อาทิ The Chocolate Factory Pattaya ให้สมาชิกได้อิ่มอร่อยกับส่วนลด และรับ เค้กฟรี ตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2560 จะเห็นว่าเรามีรูปแบบการมอบ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ ห ลากหลายส� ำ หรั บ สมาชิก อาทิ ส่วนลด และการใช้คะแนน สะสม FOREVER REWARDS แลก รับสิทธิพเิ ศษ การรับของสมนาคุณ ซึ่ ง จะปู พ รมให้ มี สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ที่ กว้ า งขึ้ น รวมถึ ง เพิ่ ม จ� ำ นวน พันธมิตรร้านค้าให้ครอบคลุมทั่ว ประเทศ เพือ่ ให้ทกุ การจับจ่ายของ สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี มีความ สะดวกสบาย และคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ ผู ้ ที่ ส นใจข้ อ มู ล สิ ท ธิ ป ระโยชน์ สามารถเข้าชมรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th.

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 05


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.จัดงานเกษียณประจ�ำปี 2559

“คุ ณค่าความดีท่ยี ่งั ยืน คืนแห่งเกียรติยศ”

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดงานแสดงมุทติ าจิตผูเ้ กษียณ ประจ�ำปี 2559 “คุณค่าความดีทยี่ งั่ ยืน คืนแห่งเกียรติยศ” แก่ผเู้ กษียณ จ�ำนวน 102 ท่าน โดยได้รบั เกียรติจาก พล.ต.อ.อ�ำนาจ อ�ำอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ เป็นประธานในพิธี กล่าวเชิดชูเกียรติ แสดงมุทติ าจิต มอบของทีร่ ะลึก โล่เกษียณอายุ และบันทึกภาพร่วมกับผู้เกษียณ เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การค้าเจเจมอลล์ ซึ่งบรรยากาศภายใน งานเต็มไปด้วยความซึง้ ความสุข และความสนุกทีข่ นกันมาแบบไทยๆ

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.ร่วมกับคณะท�ำงานจัดระเบียบฯ ทดลองน�ำรถตูโ้ ดยสาร ต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ที่ยา้ ยวินจากอนุสาวรีย์ ชั ยสมรภูมิ วิ่งเสมือนจริงไปยังสถานีขนส่งฯ ทัง้ 3 แห่ง เรียบร้อยแล้ว ไม่พบปั ญหา พร้อมดีเดย์ 25 ต.ค. 59 นายณัฐวุฒิ อ่อนน้อม ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) กล่าวว่า คณะท�ำงานจัดระเบียบรถตู้โดยสารสาธารณะได้ ทดลองจัดระเบียบรถตูโ้ ดยสารต่างจังหวัด ระยะทางไม่เกิน 300 กิโลเมตร ที่จะย้ายจุดจอดจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปจอดทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (ปิน่ เกล้า) เมือ่ ช่วงเช้าวันนี้ (23 ก.ย. 59) โดยการทดลองวิง่ เสมือน จริง เริม่ จากผูโ้ ดยสารขึน้ รถ Shuttle Bus เส้นทางอนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ - สายใต้ปน่ิ เกล้า ทีเ่ กาะพญาไท ในเวลา 07.00 น. เดินทางมาถึงบริเวณสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ สายใต้ (ปิ่นเกล้า) ในเวลา 07.45 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 45 นาที จากนัน้ เจ้าหน้าที่ บขส. น�ำผูโ้ ดยสารเดินมายังจุดจอดรถตู้ พร้อมแนะน�ำเส้นทางการเดินรถ และท�ำการปล่อยรถตูโ้ ดยสารออกจากสถานีขนส่งฯ สายใต้ (ปิน่ เกล้า) สถานีขนส่งฯ สายใต้ (ปิน่ เกล้า) มีพนื้ ทีท่ งั้ หมด 18 ไร่ โดยพืน้ ที่ 15 ไร่ เป็นพืน้ ทีจ่ อดส�ำรองวิน สามารถรองรับได้ทงั้ รถโดยสารขนาดใหญ่ และรถตูโ้ ดยสาร จ�ำนวน 400 - 500 คัน ทัง้ นีส้ ถานี ขนส่งฯ สายใต้ (ปิน่ เกล้า) เป็นสถานีขนส่งฯ ทีม่ คี วามพร้อมในด้านสถานทีม่ ากทีส่ ดุ เนือ่ งจาก

เดิมเป็นสถานีขนส่งฯ ที่ให้บริการผู้โดยสารอยู่แล้ว และ บขส.มีแผนจะพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ใช้ พื้นที่เป็นเชิงพาณิชย์ และในปี 2560 บขส.มีแผน จะเพิม่ สิง่ อ�ำนวยความสะดวก ปรับปรุงห้องน�ำ้ และ ติดตัง้ ระบบ CCTV เพือ่ ให้บริการแก่ผโู้ ดยสารอีกด้วย อย่างไรก็ดี คณะท�ำงานฯ ได้ทดลองวิง่ เสมือน จริง โดยน�ำรถตูโ้ ดยสารเข้าใช้พนื้ ทีข่ องสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ ทั้ง 3 แห่ง เป็นที่เรียบร้อย แล้ว พบว่า แต่ละสถานีขนส่งฯ มีความพร้อมแล้ว ประมาณร้อยละ 80-90 ขณะที่ผู้ประกอบการได้ ให้ความร่วมมือในการเข้าใช้พื้นที่เป็นอย่างดี และ บขส.จะเร่งท�ำความเข้าใจต่อ ความกั ง วลในการ เข้าใช้สถานีขนส่งของผู้ประกอบการรายเดิม และ ผู้ประกอบการรายใหม่ โดยจะแยกพื้นที่จุดจอด ให้ชัดเจน ซึ่งยืนยันว่าจะเกิดผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนการเดินรถ Shuttle Bus ของ ขสมก. ก็เป็นไป ตามแผน ซึง่ หลังจากนีค้ ณะท�ำงานฯ จะน�ำผลจากการ ทดลองเดินรถไปปรับปรุงก่อนน�ำไปปฏิบัติ เพื่อให้ เป็นไปอย่างเรียบร้อย

เที่ยวงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่ อมไทย เชื่ อมโลก” กระทรวงคมนาคม ขอเชิญชวนประชาชนเที่ยวชมงาน “คลองผดุงสุขใจ คมนาคมเชื่อมไทย เชือ่ มโลก” ระหว่างวันที่ 5 - 25 ตุลาคม 2559 ตัง้ แต่เวลา 10.00 - 19.00 น. ณ ตลาดคลองผดุง กรุงเกษม (ข้างท�ำเนียบรัฐบาล) ซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคจาก 4 ภาค รับบริการด้านการขนส่งจาก หน่วยงานในสังกัด เช่น บัตรโดยสารเครือ่ งบิน บัตรรถไฟฟ้า ขสมก. บขส. รฟท. บัตรโดยสารทางเรือ ใน ราคาพิเศษ รับช�ำระภาษีรถยนต์ เป็นต้น ชมนิทรรศการด้านการขนส่ง ทั้งด้านความปลอดภัย และ ด้านนวัตกรรม นอกจากนี้ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อีกมากมาย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่โทร. 02-283-3040, 02-283-3024 คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07

บขส.อินไซด์


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

คณะผู บ้ ริหาร และพนักงาน บขส. ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ

พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด(บขส.) พร้อมคณะผูบ้ ริหาร และ พนักงานบริษทั ฯ ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

บขส.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day

บขส.จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 2/2559 เพื่อรักษา ระบบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ สซต. ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001:2004 โดยมีนางสาวภริดา ร่มโพธิ์ ผอ.กตร. เป็นประธาน เปิดงาน

บขส.ฝึ กซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2559

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ท�ำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2559 ในพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อให้เป็นไป ตามกฎกระทรวง เรือ่ ง “ก�ำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน เกีย่ วกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั พ.ศ. 2555” ณ บริเวณด้านหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ร่วมบันทึกเทป รายการเดินหน้าประชารัฐ เรือ่ งการจัดระเบียบรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ

พล.ต.อ.อ�ำนาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษัทฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) และคณะกรรมการ จัดระเบียบรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ ร่วมบันทึกเทปรายการเดินหน้าประชารัฐ เรือ่ งการจัดระเบียบรถตูโ้ ดยสารสาธารณะ ณ สถานีโทรทัศน์ NBT

วันรัฐวิสาหกิจไทย 2559

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมวางพานพุม่ เนือ่ งในวันรัฐวิสาหกิจไทย ประจ�ำปี 2559 ณ พระบรมรูปทรงม้า ลานพระราชวังดุสิต

บขส.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต

บขส.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2559 เพื่อเป็นการ ส่งเสริมให้พนักงานและประชาชนทั่วไปที่มีจิตอาสาได้มีส่วนร่วมใน การช่วยเหลือสังคม โดยร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศูนย์การ แพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (คลอง16) ณ สถานีเดินรถรังสิต

โครงการทุกการเดินทางขับเคลือ่ นความสุข สูค่ นไทยด้วยวีลแชร์

สถานีเดินรถประจวบคีรขี นั ธ์ เป็นตัวแทนมอบรถวีลแชร์ ในโครงการทุกการ เดินทางขับเคลื่อนความสุข สู่คนไทยด้วยวีลแชร์ ให้กับ ดาบต�ำรวจประสงค์ พวงเพชร ซึ่งเป็นผู้พิการทางความเคลื่อนไหว

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สมหวัง เงินสัง ่ ได้ เปิดตัวสมุดบัญชี ครัวเรือน ปก “ก๊อต จักรพันธ์”

ศุภชัย บุญสิริ กรรมการผู้จัดการ (ซ้ายสุด) และวศิน ศิวสิริการุณย์ (ขวาสุด) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริ ษั ท ไฮเวย์ จ� ำ กั ด ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารสิ น เชื่ อ จ� ำ น� ำ ทะเบี ย นรถ “สมหวัง เงินสั่งได้ เปิดตัว “สมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน หน้าปก ก๊อต จักรพันธ์ ครบุรีธีรโชติ” พรีเซ็นเตอร์ของสมหวัง เงินสั่งได้ เพือ่ ตอกย�ำ้ วิสยั ทัศน์ในการเป็นผูใ้ ห้บริการสินเชือ่ ทีร่ บั ผิดชอบต่อ สังคม ช่วยปลูกฝังจิตส�ำนึกในด้านการออม สร้างวินยั ทางการเงิน รวมไปถึงการเป็นหนี้อย่างชาญฉลาด สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สมหวัง เงินสัง่ ได้ สาขาใกล้บา้ น หรือ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติม ได้ที่ Contact Center โทร. 02-123-4000, www.somwang.co.th หรือ www.facebook.com/somwangfanpage

ยามาฮ่าแกรนด์ ฟีลาโน่ จัดทริป “Grand Filano Hip Day” พร้อมปาร์ตี้ สุดเอ็กซ์คลูซฟ ี กับ “Getsunova”

นายพงษ์ศักดิ์ สรวงมณีเกตุ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ฝ่ายขาย ภาคกลาง และกรุงเทพฯ บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด พร้อม ด้วย ศิลปินวง Getsunova พรีเซ็นเตอร์รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า แกรนด์ ฟีลาโน่ ร่วมถ่ายภาพกับลูกค้ายามาฮ่าที่เข้าร่วมกิจกรรม “Grand Filano Hip Day” โดยร่วมขับขี่ทัวร์ริ่ง และมอบสิ่งของ เครื่องใช้จ�ำเป็นให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต และสนุก สุดมันส์ที่สวนสนุกดรีมเวิลด์ พร้อมปาร์ตี้มื้อค�่ำกับมินิคอนเสิร์ต สุดเอ็กซ์คลูซีฟ เมื่อเร็วๆ นี้

วาโก้โบว์ชมพู สูม ้ ะเร็งเต้านม สานต่อโครงการดี ๆ เป็นปีที่ 16

วาโก้ได้จัดโครงการ วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม เพื่อมอบสิ่งดีๆ สู่สังคมมา อย่างต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 16 แล้ว โดย วาโก้ ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคม โรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงานแถลงข่าวโรดโชว์การ กุศล “โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม Beauty Inside ปี 2559” ณ สยาม พารากอน โดยโครงการนีจ้ ดั ขึน้ เพือ่ ระดมทุนหารายได้ชว่ ยเหลือผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม ยากไร้ ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมรณรงค์ให้ผหู้ ญิงไทยใส่ใจและดูแลสุขภาพ เต้านมอย่างสม�่ำเสมอ จะได้ปลอดภัยจากโรคมะเร็งเต้านม โดยภายในงานได้เชิญ ชวนจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์หมวก เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมอีกด้วย

รฟม. จัดกิจกรรมเรียนรูว้ ถ ิ ช ี วี ต ิ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้น�ำนักเรียนจากโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี โรงเรียนวัด ท่าพระ และโรงเรียนวัดราชสิทธาราม ซึ่งอยู่บริเวณสายทาง ก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสีน�้ำเงินส่วนต่อขยายบางซื่อ-ท่าพระ และหัวล�ำโพงบางแค ไปเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของชาวนา ณ บ้านหอมชืน่ อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี โดยสอนให้เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบชาวนา ด�ำนา ขี่ควาย เก็บไข่ไก่ ฯ เรียกว่าเป็น กิจกรรมดีๆ ที่ท�ำให้เด็กได้ทั้งความรู้และความสนุกสนานกันทั่วหน้า 10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

“เอไอเอส” เดินหน้าขยาย “อสม.ออนไลน์” สู่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ จ.อุทัยธานี

การยกระดับคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขชุมชน ถือเป็นสิ่งส�ำคัญและเป้าหมายหลักที่ “เอไอเอส” น�ำเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้าไปเป็นเครื่องมือเชิงรุกในการท�ำงานระหว่างโรงพยาบาล สาธารณสุขต�ำบล (รพ.สต.) และเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ หมูบ่ า้ น (อสม.) เพือ่ ช่วยการบริหารจัดการและดูแลสุขภาพคนในชุมชน ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว แม่ น ย� ำ และทั น สถานการณ์ ผ ่ า นแอปพลิ เ คชั น “อสม.ออนไลน์” นางวิไล เคียงประดู่ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ�ำนวยการอาวุโส ส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่าการขยายเครือข่ายของเอไอเอสในพืน้ ทีต่ า่ งๆ นอกจาก จะท� ำ ให้ ลู ก ค้ า และประชาชนสามารถเข้ า ถึ ง การสื่ อ สารได้ อ ย่ า งทั่ ว ถึ ง และมีประสิทธิภาพที่ดีแล้ว บริษทั ฯ ยังให้ความส�ำคัญต่อ การอยูร่ ว่ มกันกับชุมชนและ สังคมอย่างยัง่ ยืน โดยเฉพาะ ในพืน้ ทีต่ า่ งๆ ทีเ่ อไอเอสเข้า ไปติ ด ตั้ ง สถานี ฐ านก็ จ ะน� ำ สิง่ ดีๆ ทีส่ ร้างคุณค่าร่วมกัน ให้ เ กิ ด ขึ้ น ในชุ ม ชนอย่ า ง ยัง่ ยืนด้วย โดยสิง่ ส�ำคัญหนึง่ ที่เราพบในการท�ำงานร่วม กับชุมชนคือ งานสาธารณสุขชุมชนมีความส�ำคัญและจ�ำเป็นต่อชีวิตของ คนในชุมชน และมีความเสีย่ งต่อชีวติ หากแต่เป็นเรือ่ งทีส่ ามารถป้องกันได้ถา้ สามารถเข้าถึงการสือ่ สารและข้อมูลทีถ่ กู ต้องได้อย่างรวดเร็ว ทันสถานการณ์ จากผูท้ มี่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญ โดยปัจจุบนั รพ.สต. และ อสม. เป็นหลักใน การท�ำหน้าทีน่ ี้ โดยมุง่ เน้นให้ความรูเ้ ชิงป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพมากกว่าการ รักษา แต่ยงั มีในบางพืน้ ทีอ่ าจยังมีปจั จัยทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการท�ำงาน เช่น พืน้ ทีท่ หี่ า่ งไกลเข้าถึงได้ยาก โดยเฉพาะการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ และสาธารณสุขทีถ่ กู ต้องและทันสถานการณ์ เอไอเอสจึงเล็งเห็นว่าเทคโนโลยีการสือ่ สารดิจทิ ลั ทีม่ อี ยูจ่ ะสามารถน�ำมา ใช้ในการส่งเสริมการท�ำงานสาธารณสุขชุมชนได้ ทีมงานเอไอเอสจึงได้ลง พืน้ ทีศ่ กึ ษาการท�ำงานและความต้องการทีแ่ ท้จริงจากกลุม่ รพ.สต.และ อสม. จนได้พัฒนามาเป็นแอปพลิเคชัน “อสม.ออนไลน์” ที่ต้องสามารถใช้งาน ได้งา่ ย ไม่ซบั ซ้อน เป็นเมนูภาษาไทย เหมาะกับผูใ้ ช้งานและสอดคล้องกับการ ปฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขชุมชนอย่างแท้จริง ทั้งนี้แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ได้เริ่มใช้งานครั้งแรกที่ รพ.สต. หลักร้อย อ.เมือง จ.นครราชสีมา เมือ่ เดือนกันยายน 2558 และได้มกี ารขยาย การใช้งานไปในพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ซึง่ ปัจจุบนั แอปพลิเคชันดังกล่าวมีการเปิดใช้งาน กับ รพ.สต.ต่างๆ ทัว่ ประเทศแล้วประมาณ 60 แห่ง

ส�ำหรับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ�ำเภอ ลานสัก จังหวัดอุทยั ธานี ถือเป็นหนึง่ แห่งทีม่ กี ารใช้งาน อสม.ออนไลน์ตงั้ แต่ เดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดย นายปรีชา บุญญาประสิทธิ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ�ำเภอลานสัก จังหวัด อุทยั ธานี กล่าวว่า ด้วยภารกิจทีต่ อ้ งดูแลสุขภาพของคนในชุมชนจ�ำนวน 5 หมูบ่ า้ น 609 หลังคาเรือน ประชากรราว 2,841 คน ซึง่ ต้องอาศัยเครือข่าย อสม.ทีม่ อี ยู่ 56 คนในการลงพืน้ ทีด่ แู ลสุขภาพของประชากรทัง้ หมด เนือ่ งจาก อ�ำเภอลานสัก มีภมู ปิ ระเทศติดกับแนวเขาตลอดเส้นทาง ส่งผลให้การเดินทาง ไปแต่ละหมูบ่ า้ นค่อนข้างยากล�ำบาก อสม.ออนไลน์จงึ เป็นเครือ่ งมือส่งเสริม งานสาธารณสุขชุมชนเชิงรุกยุคดิจทิ ลั ซึง่ เข้ามาช่วยในเรือ่ งการรับ-ส่งข่าวสาร ทีถ่ กู ต้อง แม่นย�ำ รวดเร็ว ใช้เวลาไม่ถงึ นาที และยังมีจดุ เด่นทีเ่ ป็นแอปพลิเคชัน เฉพาะการท�ำงานเท่านัน้ จึงท�ำให้ อสม.ไม่พลาดข่าวสารทีส่ ถานีอนามัยแจ้ง ออกไป และยังเป็นเสมือนการกระตุน้ ในการท�ำงานของ อสม.ระหว่างหมูบ่ า้ น ท�ำให้เกิดการตืน่ ตัวในการลงพืน้ ทีด่ แู ลชุมชนอีกด้วย นางจีรนันท์ อ่อนศรี อสม.หมู่ 12 สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ กล่าวว่า การน�ำ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์เข้ามาช่วยในการ ท�ำงาน ท�ำให้การดูแลงานสาธารณสุขชุมชน รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะการไม่พลาด ข่าวสารเกีย่ วกับงานสาธารณสุขชุมชน เพราะ เป็นแอปพลิเคชันเฉพาะการท�ำงานเท่านั้น ที่ ส�ำคัญ อสม.ยังสามารถส่งรายงาน และข้อมูล ต่างๆ ของผูป้ ว่ ยในตอนลงพืน้ ทีก่ รณีตอ้ งการค�ำแนะน�ำ จากหมอในเบือ้ งต้นได้โดยไม่ตอ้ งเดินทางเข้ามายังสถานีอนามัยเหมือนในอดีต จึงเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จา่ ย หรือหากพบผูป้ ว่ ยผิดปกติกส็ ามารถแก้ไข และรักษาได้อย่างทันท่วงที รวมไปถึง อสม.ออนไลน์ ยังเข้ามาช่วยกระตุน้ การท�ำงานของ อสม.ระหว่างหมูบ่ า้ น ท�ำให้เกิดการตืน่ ตัวในการท�ำงานอีกด้วย

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

เรื่องของเจ้ายีราฟ... สัตว์คอยาวแห่งท้องทุง่

เจ้ายีราฟนัน้ เป็นสัตว์บกทีม่ คี วามสูงมากทีส่ ดุ ยีราฟ เป็นสัตว์ทตี่ งั้ ท้องนานประมาณ 15 เดือน ยีราฟจะมี หัวใจหนัก 10 กิโลกรัม การทีต่ อ้ งมีหวั ใจขนาดใหญ่กเ็ พราะ ต้องหมุนสูบฉีดเลือดไปเลีย้ งสมอง ซึง่ ยีราฟนัน้ สามารถสูบ ฉีดเลือดไปเลีย้ งสมองได้มากกว่ามนุษย์ถงึ 3 เท่า เพราะต้อง ส่งไปเลีย้ งสมองซึง่ อยูส่ งู ขึน้ ไปถึง 8 ฟุต ยีราฟมีระบบไหล เวียนโลหิตแบบพิเศษทีเ่ รียกว่า Rete Mirabile ทีช่ ว่ ยป้องกัน อันตรายทีอ่ าจเกิดจากการทีเ่ ลือดไปเลีย้ งสมองมากเกินไป ถ้าจะอธิบายให้เห็นภาพก็ประมาณวาล์วปิดเปิดนัน่ เอง เมือ่ ยีราฟจะดืม่ น�ำ้ หรือกินอาหารทีอ่ ยูใ่ นระดับพืน้ ล่าง มันจะถ่าง แยกขาทัง้ คูอ่ อกและก้มคอลง และเมือ่ ต้องการประกาศศักดา แย่งชิงตัวเมีย ยีราฟตัวผูจ้ ะใช้ลำ� คอทีแ่ ข็งแรงถูหรือฟาดตัวผู้ อีกตัวอย่างรุนแรง เพือ่ ท�ำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวติ ส่วนการ ป้องกันตัวจากสัตว์อนื่ ยีราฟจะใช้การเตะด้วยขาหลัง ซึง่ วิธี นีส้ ามารถท�ำให้สงิ โตบาดเจ็บได้ทเี ดียวเลยล่ะ

แปลกแต่จริง

ห้ามนักท่องเที่ยว ใช้โดรนบินผ่าน เจดียช์ เวดากอง

กลิ่นช็อกโกแลตท�ำยุ งสับสน

นักท่องเทีย่ วทีค่ ดิ จะไปเทีย่ ว เจดียช์ เวดากองควรรูไ้ ว้สกั นิด เมียนมาก�ำลังจะประกาศห้ามโดรน บินผ่านบริเวณพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ในเมืองย่างกุ้ง หากไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ ผูฝ้ า่ ฝืนอาจถูกปรับและอาจรับโทษจ�ำคุกมากทีส่ ดุ 1 เดือน โดยทางการเมียนมายังเตือนว่า โดรนที่ ไม่มใี บอนุญาต อาจผิดข้อก�ำหนดสินค้าน�ำเข้า-ส่งออกของประเทศ และอาจมีโทษเพิม่ เติม ซึง่ กฎ ดังกล่าวได้ถกู ประกาศใช้ตงั้ แต่เมือ่ ปี 2015 ทีผ่ า่ นมา แต่กม็ นี กั ท่องเทีย่ วจ�ำนวนมากไม่ทราบ และ ฝ่าฝืนกฎนี ้ การใช้โดรนในเมียนมาเป็นทีน่ ยิ มในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วสมัครเล่น และรวมไปถึงบรรดา นักวิชาการหรือนักวิจยั ทีต่ อ้ งการหาข้อมูลเพิม่ เติม เมือ่ เกิดภัยพิบตั ิ ซึง่ ทีผ่ า่ นมาในเมียนมา ยังไม่มีกฎหมายเรื่องการใช้โดรน ในทีส่ าธารณะ และขณะนีท้ างการ ก�ำลังอยูร่ ะหว่างการร่างกฎหมายดังกล่าว และ จะประกาศใช้ในเร็ววันนี้ ดังนัน้ ก่อนจะใช้โดรน ในพม่าอย่าลืมศึกษากฎหมายให้ดกี นั ก่อนนะ 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ปกติยุงจะออกล่าหาเหยื่อจากก๊าซ คาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ ราปล่ อ ย ออกมา ท�ำให้มันหาเหยื่อในการดูดเลือด ได้ง่าย แต่นักวิจัยชาวสหรัฐอเมริกาพบว่า หากเรากินอาหารทีม่ กี ลิน่ ฉุนอย่าง ใบมิน้ ต์ ผักบางชนิด หรือแม้แต่ดาร์กช็อกโกแลตที่ มีรสขม เมือ่ หายใจออกมา อาหารเหล่านีจ้ ะ ท�ำให้กลิน่ ลมหายใจแปลกไปส�ำหรับยุง มัน จะสับสนและลังเลว่าควรจะเข้ามาดูดเลือด เหยือ่ ดีหรือไม่


ปลาฉลามหยุ ดว่ายน�้ำ

“งานไหลเรือไฟ”

ของชาวอีสานคืองานลอยกระทงนั่นเอง รูไ้ หมว่า เทศกาลประเพณีไหลเรือไฟซึง่ เป็นประเพณียงิ่ ใหญ่ใน จังหวัดนครพนมนัน้ ถือเป็นการลอยกระทงของชาวอีสานเช่นกัน โดยมีการน�ำหยวกกล้วยหรือวัสดุต่างๆ มาตกแต่งเป็นรูปพญานาคและ รูปอืน่ ๆ ส่วนตอนกลางคืนก็จะมีการจุดไฟปล่อยให้ไหลไปตามล�ำน�ำ้ โขง ดูสวยงามตระการตายิง่ นัก ขอบคุณภาพประกอบ : นสพ.แนวหน้า

เท่ากับปลาที่ตายแล้ว

ปลาฉลามนั้นจ�ำเป็นต้องว่ายน�้ำ ตลอดเวลา เพราะหากหยุดว่ายน�ำ้ มันจะตาย ส่วนปลาชนิดอืน่ ๆ จะมีถงุ ลม ท�ำให้หายใจได้แม้ไม่เคลื่อนที่ แต่ปลา ฉลามไม่มถี งุ ลม ดังนัน้ ถ้ามันหยุดว่ายน�ำ้ ก็จะท�ำให้ไม่มีออกซิเจนไหลผ่านเหงือก จึงไม่มอี อกซิเจนใช้ในการหายใจนัน่ เอง

ลอนดอนปิ ดปรับปรุง “ทาวเวอร์บริดจ์” ถึงสิน้ ปี

หน่วยงานท้องถิ่นของกรุงลอนดอน ประกาศปิด ‘ทาวเวอร์บริดจ์’ สะพานแขวนที่สามารถยกขึ้นได้ ซึง่ ตัง้ อยูใ่ จกลางกรุงลอนดอนของอังกฤษ อันเป็นอีกหนึง่ แลนด์ มาร์กโลโก้ที่ส�ำคัญของลอนดอน เพื่อซ่อมแซมกลไกการยก ของสะพาน ปรับปรุงพืน้ ผิวถนนและทางเดินเท้า รวมถึงติดตัง้ ระบบป้องกันน�ำ้ รัว่ ซึมในโครงสร้างที่ใช้อฐิ โดยการปิดปรับปรุง ดังกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ท�ำให้ไม่สามารถเปิดการ จราจรได้จนกว่าจะถึงวันที่ 30 ธันวาคมนี้ ส�ำหรับเรือที่ต้อง แล่นสัญจรผ่านสะพานแห่งนี้นั้นยังสามารถผ่านได้ตามปกติ โดยสะพานยังสามารถยกขึน้ ให้เรือผ่านได้  ในแต่ละปีกลไกดังกล่าวจะท�ำงานประมาณ 800-900 ครั้ง ซึ่งนักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทาง มาเยี่ยมชม ‘ทาวเวอร์บริดจ์’ ได้ตามปกติ โดย สามารถขึ้นไปถ่ายภาพมุมสูงบริเวณทางเดินกระจก ด้านบนของสะพาน และยังเข้าชมแกลเลอรีได้เช่น เดิม โดย ‘ทาวเวอร์บริดจ์’ นัน้ ใช้งานมาแล้ว 122 ปี ใน แต่ละวันรองรับพาหนะทีส่ ญั จรไปมามากกว่า 21,000 คัน และผูค้ นทีเ่ ดินข้ามกว่า 40,000 คน  ขอบคุณข้อมูล Voice TV คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

ซีแร่ธลาตุเีทนี่รี า่ งกายไม่ ยม...ควรขาด

แร่ ธ าตุ ซี ลี เ นี ย มนั้ น เป็ น แร่ ธ าตุ ที่ จ� ำ เป็ น ต่อระบบต่ างๆ ของร่ างกาย ซีลีเนียม นั้นท�ำงานร่วมกับวิตามินอีในการช่วยป้องกัน ความเสื่ อ มจากอนุ มู ล อิ ส ระ แถมยั ง ช่ ว ย ไอโอดี น ในการคุ ม เรื่ อ งการเผาผลาญของ ร่ า งกาย และช่วยผลิตกลูตาไธโอน รวมๆ แล้ ว คื อ ซี ลี เ นี ย มนั้ น ช่ ว ยท� ำ ให้ ร ่ า งกายมี ความ สมดุ ล ช่ ว ยล้ า งพิ ษ ในร่ า งกาย ส่ ว นอาหารที่ มี ซี ลี เ นี ย มสู ง ได้แก่ เนื้อไก่ เห็ดหอม บรอกโคลี กะหล�่ำปลี ปวยเล้ง ทูน่า ปลาซาร์ดีน ถั่ ว บราซิ ล ฯลฯ โดยปริ ม าณของซี ลี เ นี ย มที่ ต ้ อ งการในแต่ ล ะวั น นั้ น ในค่ า RDA คือ 55 ไมโครกรัม หากร่างกายขาด ซีลีเนียมก็เสี่ยงให้เกิดต่อมไทรอยด์ท�ำงานผิด ปกติ ภูมิคุ้มกันอ่อนแอ ภาวะโรคหัวใจ หดหู่ซึมเศร้า มีบุตรยาก รวมไปถึง เสี่ยงเป็นมะเร็งได้อีกด้วย

อาบน�้ำอุ่นก่อนเข้านอน

น�้ำอุ่นจะช่วยให้ร่างกายอบอุ่น ท�ำให้การไหลเวียนของระบบโลหิต ท�ำงานได้อย่างเป็นปกติ

ปิดแสงสว่างทุกอย่าง ในห้อง

บางครั้งแสงสว่างเพียงเล็กน้อยก็ อาจจะรบกวนคลืน่ สมองของคุณให้รสู้ กึ ตืน่ ตัวอยู่ตลอดเวลา ลองปิดไฟทุกดวงในห้องนอน ปิดโทรทัศน์ หรือถ้ายังไม่พอ ผ้าปิดตาช่วยคุณได้อีกวิธีหนึ่ง

ท�ำความสะอาดห้องนอน

ฟังดูอาจคิดว่าไม่นา่ จะเกีย่ วข้องกันได้ แต่จากผลการวิจยั จ�ำนวนมากพบว่า การนอนในห้องหรือพื้นที่ที่มีความสะอาด ปราศจากฝุ่น กลิ่นอับชื้นต่างๆ จะท�ำให้ร่างกายนอนหลับได้ดี ขึ้น เนื่องจากรู้สึกปลอดภัยและผ่อนคลาย

อย่าดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ คี าเฟอีน ก่อนเข้านอน

ในสับปะรดมี สารแมงกานีสอยู ่ มาก ช่ วยให้กระดูก แข็งแรง และช่ วยลด ภาวะกระดูกพรุ น 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ไม่ใช่แค่กาแฟเท่านั้น แต่หมาย รวมไปถึงซอฟท์ดริ้งค์จ�ำพวกน�้ำ อัดลมด้วย

ท�ำสมาธิก่อนนอน

การท�ำสมาธิเป็นช่วงเวลาสั้นๆ อาจะ 10-15 นาที หรืออาจจะยาวนาน ถึง 30 นาทีก็ได้ จะช่วยให้จิตใจสงบนิ่ง ร่างกายคลายภาวะ ตึงเครียด เมือ่ เข้านอนจะท�ำให้หลับสนิทง่ายยิง่ ขึน้ ตืน่ มาพร้อม ความสดใส ปลอดโปร่ง สมองท�ำงานได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย


ท้เรอเหม็ องอื ด ท้ อ งเฟ อ ้ นเปรีย้ วแก้ไขได้

Did you know?

อาการท้องอืดนัน้ มีสาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมการกินทีไ่ ม่ถกู ต้อง ดังต่อไปนี้ การกินผลไม้หลังอาหารทันที จะท�ำให้ระบบย่อยอาหารท�ำงานหนักมากขึน้ และส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดตามมา ดืม่ น�ำ้ อัดลมบ่อย เพราะเป็นเครือ่ งดืม่ ทีเ่ ต็มไปด้วยแก๊ส จึงเกิดอาการท้องอืดตาม มา โดยเฉพาะในคนที่ระบบย่อยอาหารไม่ค่อยดี หรือการดื่มน�้ำอัดลมขณะที่ท้องว่าง ก็ท�ำให้เกิดอาการนี้ได้ การดืม่ น�ำ้ ทันทีหลังอาหาร หรือพฤติกรรมข้าวค�ำน�ำ้ ค�ำนัน่ เอง ซึง่ จะส่งผลให้ระบบ ย่อยอาหารท�ำงานผิดปกติไป การทานอาหารทีม่ ไี ขมันสูง และอาหารทีม่ รี สจัด รวมทัง้ อาหารทีย่ อ่ ยยากเสมอๆ

ในชาและกาแฟ มีสารกระตุ้นประสาท อ่อนๆ ดังนัน้ เพื่อ สุขภาพไม่ควรดื่มเกิน 2 ถ้วยชา ที่สำ� คัญ ต้องไม่เกิน 4 ถ้วย ต่อวัน เด็ดขาด เพราะอาจเกิดอันตราย ต่อร่างกายได้

ภาวะหัวใจห้องบนเต้นพลิว้ อาการที่หา้ มมองข้าม

อาการท้องอืดจะมีลักษณะอาการดังนี้ คือ แน่นท้อง อึดอัด เรอบ่อย หรือถ้าเป็น หนักมากอาจจะมีอาการเสียดและปวดท้องร่วมด้วย วันนีเ้ ราขอน�ำวิธแี ก้ไขปัญหาแบบ ง่ายๆ และใกล้ตัวมาฝากกัน

1 2 3 4 5

ใช้สมุนไพรไทยๆ สกัดอาการ

ขิง - เพียงน�ำขิงมาต้มดื่ม หรือน�ำมาทานสดๆ ก็ได้ เท่านี้ก็สามารถรักษา อาการท้องอืดได้แล้ว ที่ส�ำคัญคือไม่มีผลข้างเคียงต่อร่างกายอีกด้วย ลูกยอ - เพียงน�ำลูกยอมากินสด หรือต้มดื่มก็ได้ จะช่วยบรรเทาอาการท้องอืดได้มาก

ใช้ยาสมุนไพรช่วย

ยาสมุนไพรชนิดแคปซูล ไม่ว่าจะเป็นขมิ้นชันชนิดแคปซูล หรือพริกไทยชนิด แคปซูล สามารถบรรเทาอาการท้องอืดได้ในทันที

จิบชาอุ่นๆ

ชาสมุนไพรเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดี ได้แก่ ชาขิง ชาเปปเปอร์มิ้นต์ ชาเทียน เป็นต้น เพราะมีส่วนช่วยในการย่อยอาหารและลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ

ทามหาหิงค์ที่ท้อง

มหาหิงค์เป็นยาทีม่ สี รรพคุณในการรักษาอาการท้องอืด ท้องเฟ้อ สามารถใช้ได้ กับทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียว แม้ใครๆ จะเคยเห็นแต่การใช้กับทารกเท่านั้นก็เถอะ ลองเอามาทาท้องดูสิ คุณจะรู้สึกสบายตัวขึ้นจริงๆ

กินยาลดกรด

เพราะยาลดกรดจะช่วยคลายอาการแน่นท้องและท�ำให้ระบบย่อยอาหาร ท�ำงานได้ตามปกติ วิธีนี้ก็ง่ายเพราะมียาลดกรดมากมายขายตามร้านขายยาและ ร้านสะดวกซื้อ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15

อาการใจสั่น หัวใจเต้นเร็ว เหนื่อยง่าย มีอาการแน่น หน้าอก อ่อนล้าผิดปกติ มึนงง หน้ามืดเป็นลม เป็น อาการของภาวะหัวใจเต้นพลิ้ว (Atrial Fibrillation) ซึ่งอาจ เป็นสาเหตุให้เกิดอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ เพราะขณะที่หัวใจ เต้นพลิ้วไม่เป็นจังหวะอยู่นั้น มีโอกาสที่ลิ่มเลือดจะจับตัวเป็น ก้อน เกาะตัวกันในหัวใจห้องซ้าย ลิม่ เลือดเหล่านัน้ อาจถูกบีบ ออกไปพร้อมกับการเต้นของหัวใจ หากหลุดไปอุดหลอดเลือด สมองและหลอดเลือดบริเวณต่างๆ ตามแขน ขา ท�ำให้อวัยวะ นัน้ ขาดเลือดไปเลีย้ ง จนท�ำให้เกิดอาการโรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพาตเฉียบพลันได้ ในบางรายอาจมีอาการชา อ่อนแรง ตามใบหน้า หรือแขนขาซีกใดซีกหนึ่ง ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด ร่วมด้วย ดังนัน้ หากมีอาการเริม่ ต้น อย่าปล่อยไว้ ควรปรึกษา แพทย์เฉพาะทางโดยเร็ว


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

สูง เสียว สวย

ที่ DoiTung Tree Top Walk สวนแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

จั ง หวั ด เชี ย งรายเป็ น จั ง หวั ด ที่ อ ยู ่ ท างภาคเหนื อ สุ ด ของ ประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง อากาศจึงเย็นสบาย โดยเฉพาะในช่ วงปลายฝนต้นหนาวอย่างนี้ จะยิ่งรูส้ กึ สดชื่นกับไอหมอก ตามยอดทิวเขา เมื่อช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ที่สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้เปิดตัวสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ DoiTung Tree Top Walk (ดอยตุง ทรี ท๊อป วอล์ค) หรือ ทางเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติ บนเรือนยอดไม้ ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสวนแม่ฟ้าหลวง มีความสูงจาก พืน้ ดินตัง้ แต่ 10-30 เมตร ลดหลัน่ ไปตามจังหวะของต้นไม้และความลาดชัน แบ่งทางเดินออกเป็น 6 ช่วง ระยะทางเดินรวม 300 เมตร มีอปุ กรณ์ปอ้ งกัน ความปลอดภัยระดับมาตราฐาน ก่อนขึน้ ไปจะมีการแนะน�ำการใช้อปุ กรณ์ให้ 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ถูกวิธี เดินรอบละ 13 คน ออกทุก 15 นาที มีเจ้าหน้าที่ผู้ช�ำนาญการคอยแนะน�ำ เส้นทางการเดินและให้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต่างๆ ด้านล่าง ซึ่งมีความเขียวชอุ่ม ชุ่มชื่น ล�ำต้นเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับสับเปลี่ยนตลอดเส้นทางเดิน ในแต่ละช่วงทาง เดินจะเป็นเหมือนสะพานแขวนทอดยาว มี ปีนบันไดบ้าง ลอดบันไดบ้าง ถือเป็นสถานที่ ท่องเที่ยววัดใจส�ำหรับคนกลัวความสูง ที่ ให้ทงั้ ความสนุก และความสุขกับบรรยากาศ ของธรรมชาติรอบๆ ตัว ดอยตุง ทรี ท๊อป วอล์ค เปิดให้บริการ เวลา 8.30-16.30 น. โดยจะต้องซื้อบัตร เข้ามาภายในสวนแม่ฟ้าหลวงก่อนท่านละ 90 บาท (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/นักเรียน-

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


นักศึกษา ลด 50%) และหากสนใจกิจกรรม DoiTung Tree Top Walk จะ ต้องซือ้ บัตรอีกท่านละ 150 บาท ทางด้านในเด็กอายุตำ�่ กว่า 12 ปี หรือบุคคล ทีม่ คี วามสูงไม่ถงึ 120 เซนติเมตร ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ สอบถามราย ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนาดอยตุง โทร. 0 5376 7015-7 ใครที่เดินเที่ยวท้าความเสียวบนยอดไม้กับ ดอยตุง ทรี ท๊อป วอล์ค แล้ว หรือได้มาจองรอบเดินแล้วแต่ยงั ไม่ถงึ เวลา ก็เดินเทีย่ วชมสวนไม้ดอก เมืองเหนือที่สวยงาม ณ สวนแม่ฟ้าหลวง กันก่อน ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 มีการปลูกดอกไม้หมุนเวียนสลับให้ออกดอกไม่ซ�้ำกันตลอดทั้ง ปี ล้อมรอบประติมากรรมชื่อ “ความต่อเนื่อง” เป็นรูปเด็กยืนต่อตัวที่กลาง สวน ทางเดินเที่ยวชมเป็นเนินลาดชันเพือ่ โชว์ให้เห็นถึงความสวยงามแบบ 360 องศา มีมุมสวนหิน สวนไม้ใบ สวนกล้วยไม้รองเท้านารี ทางเดินเขา วงกต ร้านกาแฟ และการจัด แสดงบ้านเรือนข้าวของเครื่อง ใช้ต่างๆ ของชนเขาพื้นเมืองที่ อาศัยอยู่ในบริเวณนัน้ พร้อมมุม เซ็ตอัพสวยๆ เก๋ๆ เพื่อนให้นัก ท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก กันอย่างจุใจ บริเวณด้านหน้าฝัง่ ขวามือ ก่อนถึงห้องจ�ำหน่ายตั๋วจะเป็น หอแห่งแรงบันดาลใจ ภายใน แบ่งเป็นห้องต่างๆ 7 ห้อง จัดแสดงเรื่องราวของราชสกุลมหิดล ปรัชญา ในการด�ำเนินพระชนม์ชีพ ภูมิธรรม และการพัฒนาโครงการหลวงดอยตุง แบบยัง่ ยืน เพือ่ เป็นการเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จย่า และเป็นการสร้างแรง บันดาลใจให้แก่ผู้เข้าชมได้รับมุมมองดีๆ ที่มีประโยชน์กลับไปเพื่อพัฒนา ตนเองและสังคมรอบๆ ตัวได้ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 8.00 - 17.30 น. เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมท่านละ 90 บาท 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


นอกจากนี้ด้านในยังมี อาคารพระต�ำหนักดอยตุง ซึ่งพระต�ำหนัก แห่งนี้ถือเป็นบ้านหลังแรกของสมเด็จย่า สร้างขึ้นโดยใช้พระราชทรัพย์ ส่วนพระองค์ โดยเน้นที่ความเรียบง่ายและการใช้ประโยชน์ ภายหลังจาก การสิ้นพระชนม์ของสมเด็จย่า พระต�ำหนัก ได้รับการอนุรักษไว้เป็นอย่างดี และเปิดให้ ประชาชนทั่วไปเข้าเที่ยวชมสถาปัตยกรรม ของพระต�ำหนักเป็นการผสมผสานระหว่าง สถาปัตยกรรมแบบล้านนากับบ้านพื้นเมือง ของสวิส สร้างบนไหล่เนิน มองเห็นทิวทัศน์ ได้ไกลสุดสายตา พระต�ำหนักมีสองชั้น ชั้น ลอย และชั้นบนแยกเป็นสี่ส่วน แต่เชื่อมต่อกันเป็นอาคารหลังเดียว ที่โดด เด่นสะดุดตาคือ กาแลและไม้แกะสลักเป็นเชิงชายลายเมฆไหลที่อ่อนช้อย ภายในต�ำหนักล้วนใช้ไม้สน และไม้ลังที่ใส่สินค้า เป็นเนื้อไม้สีอ่อนสวยงาม จุดน่าสนใจอีกจุดคือ เพดานดาว ภายในท้องพระโรง แกะสลักขึน้ จากไม้สน ภูเขาเป็นกลุม่ ดาวต่างๆ ล้อมรอบระบบสุรยิ ะ ส่วนบริเวณผนังเชิงบันไดแกะ สลักเป็นพยัญชนะไทย พร้อมภาพประกอบ ฯลฯ ส�ำหรับการเข้าชมข้างใน พระต�ำหนักดอยตุง จะเปิดให้เข้าชมเป็นรอบ ตั้งแต่เวลา 7.30 - 17.30 น. เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมท่านละ 90 บาท

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


ห่างจากจุดนี้ขึ้นไปอีกประมาณ 3 กิโลฯ จะ เป็น พระธาตุดอยตุง พระธาตุศกั ดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำปีกนุ ซึง่ เป็นปูชนียสถานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ของจังหวัดเชียงราย ประดิษฐานอยู่บนยอดดอยตุง มีลักษณะเป็นเจดีย์ สีทองอร่ามสององค์คู่กันในรูปแบบทรงปราสาทยอด ทรงระฆังกลมขนาดเล็ก ตัง้ บนฐานสีเ่ หลีย่ ม กรุกระเบือ้ งดินเผา สูงประมาณ 5 เมตร บริเวณโดยรอบเป็นป่าทึบ เรียกว่า สวนเทพารักษ์ เชือ่ กันว่าเป็นที่สถิตของเทพารักษ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โดยมี “รอยปักตุง” อยู่ด้าน หน้าพระธาตุ เป็นรอยแยกบนพื้น ขนาดประมาณ 1 ฟุต เชื่อกันว่าเป็นรอย แยกที่ใช้ปักฐานตุง บูชาพระธาตุ เมื่อ 1,000 ปีก่อน

20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ขากลับก่อนเข้าตัวอ�ำเภอเมือง เราขอแนะน�ำให้คุณได้แวะชม และช้อปกันที่ ร้านเครื่องปั้นดินเผา ดอยดินแดง ของศิลปินเซรามิค ชาวเชียงราย ที่มาปั้นดินเชียงรายให้กลายเป็นงานศิลปะ อาจารย์ สมลักษณ์ ปันติบุญ โดยแบ่งสร้างอาคารออกเป็นหลายส่วน มีทั้งสตูดิโอ ที่ไว้โชว์ผลงาน ห้องแสดงงานเซรามิคอาร์ต ห้องแสดงสินค้าประเภทตกแต่ง โรงเรือนเตรียมดิน โรงงานผลิต ที่เราจะได้เห็นช่างทั้งนวดทั้งปั้นกันแบบสดๆ พร้อมมีร้าน จ�ำหน่ายสินค้าส�ำหรับผู้ที่สนใจ สถานที่ร่มรื่น สบายตา สบายใจ เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่น�ำ เอาวัสดุใกล้• ตหาดพระแอะ ัวมาดัดแปลงตกแต่งและใส่จินตนาการของอาจารย์เข้าไป เพื่อให้งานแต่ละ ชิ้นดูมีอัตลักษณ์เฉพาะตัว ดอยดินแดงเปิดตอนรับนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมการผลิต ชมวิธีการท�ำงาน พร้อม สอบถามพูดคุยกับช่างได้อย่างใกล้ชิด เปิดเวลา 8.30 - 16.00 น. หยุดทุกวันอาทิตย์ ที่ตั้ง : เครื่องปั้นดินเผา ดอยดินแดง เลขที่ 49 หมู่ 6 ซอย 3 บ้านป่าอ้อ ถ.พหลโยธิน ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร.0-5370-5291 (ห่างจากสนามบินเชียงราย ไป ทางอ�ำเภอเมือง ประมาณ 6 กิโลเมตร ซอยเดียวกับหมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว ห่างจากหน้า เข้าซอยประมาณ 1 กิโลเมตร )     

การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว

จากตั ว เมื อ งเชี ย งรายใช้ เ ส้ น ทางหลวงหมายเลข 1 (เชียงราย - แม่สาย) ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ถึงบริเวณ กม. 870-871 มีป้ายบอกทางแยกซ้ายไป พระต�ำหนักดอยตุง อีกประมาณ 17 กิโลเมตร

รถโดยสารประจ�ำทาง

มีรถโดยสารออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เส้นทางกรุงเทพฯ - เชียงราย, กรุงเทพฯ แม่สาย ทุกวัน สอบถามรายละเอียดและตารางเดินรถ เพิม่ เติมที่ Call Center 1490 หรือ www.transport.co.th คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


ภัยใกล้ตัว

เรื่อง : ธันวา หยาง

คิดว่ารักแรกพบ แต่จุดจบมันคือภัย เรื่องเล่านวนิยายรักจากประสบการณ์ตรงของเพื่อน ผู้เขียนเอง เกิดขึ้นในช่วงปลายปีที่อากาศหนาวน้อยๆ ก�ำลังครอบคลุมสร้างบรรยากาศโรแมนติกทัว่ ประเทศไทยตอน บน ซึ่งปกติเธอก็เป็นคนเพ้อๆ อ่อนไหว ไว้ใจคนง่าย โลกสวย เสมอ โดยเฉพาะกับหนุม่ ๆ หน้าตาดี ทีแ่ ม้จะเป็นคนแปลกหน้า และครั้งนี้ก็เช่นกัน

เธอสะสมวันลาพักร้อนมาตลอดทั้งปี โดยตั้งใจจะเอามาทุ่มเทใช้เป็น วันหยุดท่องเที่ยวยาวในช่วงปลายปีก่อนเทศกาลปีใหม่ ในอุดมการณ์ว่าจะ เดินทางคนเดียว ท่องเทีย่ วค้นหารัก และหวังไปไคลแม็กซ์ ณ จุดเคาท์ดาวน์ โดยมี “คนที่ใช่” เคียงข้างนับถอยหลังร่วมกัน ซึ่งมันน่าจะเป็นจุดเริ่มต้น ของการได้คบหากับคนที่ฟ้าส่งลงมาให้เป็นของขวัญปีใหม่แด่เธอ ตามที่อธิษฐานขอมาตลอดทั้งปี เธอได้ตวั๋ รถทัวร์ปรับอากาศชัน้ 1 มาเรียบร้อย และออกเดินทางในช่วงเย็น ได้เบาะข้าง หน้าต่าง นั่งแล้วก็หลับตามโนไปให้เบาะ ข้างๆ มีเจ้าชายในฝันมาร่วมเคียงข้าง เดินทางด้วยในทริปนี้ ขณะที่รถเริ่ม จะออกตัว เธอก็ลืมตาตื่นจากภวังค์ และต้ อ งตกใจแทบช็ อ คหมดสติ แต่ก็ยังสามารถรักษาฟอร์มไว้ได้ ไม่ได้ปล่อยไก่ท�ำกริยาน่าอายอะไร ออกไป เพราะปรากฎว่าทีเ่ บาะข้างๆ เธอนัน้ มีชายหนุม่ รูปงาม อายุอานาม ไล่ เ ลี่ ย กั น มานั่ ง เคี ย งข้ า งเธออยู ่ ! และที่ไม่ได้ฝันไปคือ ทันทีที่เธอลืมตาขึ้นมา พบเข้า เค้าก็ยิ้มหวาน ก้มหัวทักทายด้วยความ สุภาพ “หวัดดีครับ ขอนั่งด้วยคนนะครับ” เธอใจเต้นปากคอสัน่ น้อยๆ ตอบไปเบาๆ แบบเสียงขาดๆ หายๆ ว่า “ค่ะๆ” ระหว่างทางหนุ่มหล่อชวนเธอพูดคุย ตีสนิทอย่างเป็นกันเอง ประมาณว่า “พูดจาภาษาเดียวกัน อุดมการณ์ตรงกัน” ระยะทางยิ่งไกลออกไป ความสนิทสนมพึง พอใจในกันและกันยิ่งเพิ่มพูนทวี หนุ่มหล่อคนนี้ จึงดูดีน่าไว้วางใจ และเป็นความหวังครั้งใหม่ของเธอ อย่างไม่ต้องลังเล เมื่อรถแวะ ณ จุดพัก ให้ผู้โดยสารลงไปยืดเส้นยืดสาย เข้าห้องน�้ำ และทานอาหารรอบดึกตามอัธยาศัย เธอก็ลงไป ท�ำธุระส่วนตัวตามปกติเหมือนผู้โดยสารอื่นๆ แล้วมาเดินดู

!

หาซื้อน�้ำ ซื้อขนม ติดไม้ติดมือไว้ขึ้นไปทานรองท้องบนรถ โดยที่ไม่ลืมซื้อ ไปเผื่อหนุ่มหล่อที่นั่งข้างเธอด้วย ขณะนั้นเอง หนุ่มหล่อคนที่ว่านี้ก็เข้า มาชวนเธอให้ไปนั่งทานข้าวด้วย เธอปฏิเสธว่าไม่อยากทานอะไรหนักๆ ตอนดึก เพราะตั้งใจจะลดน�้ำหนักอยู่ หนุ่มหล่อก็อ้างว่าซื้อไว้ให้แล้ว อย่าให้ เสียน�้ำใจเลย แค่ไปนั่งเป็นเพื่อนพูดคุยด้วย ทานแค่ค�ำสองค�ำก็ยังดี เธอทั้ง เกรงใจ และทั้งอยากอยู่ใกล้ๆ เค้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว จึงมิอาจต้านทานได้ จึงไปนั่งทานกับเค้า ยิ่งทานไป พูดคุยกันไป ยิ่งมองหน้าตาหล่อๆ ของเค้าไป ด้วยก็ยิ่งเพลิน ยิ่งอร่อย ก็เลยทานไปไม่ใช่น้อย อย่างไม่รู้ตัว ทั้งอาหารหนัก ขนมหวาน น�้ำดื่ม ในมื้อนั้นเธอจึงจัดเข้าไปจนครบ อย่างอิ่มแปล เมือ่ กลับขึน้ รถมาได้ไม่นานนัก เธอรูส้ กึ มึน หนักหัว ไร้เรีย่ วแรง ประกอบ กับในรถก็ดับไฟมืดลงแล้ว ผู้โดยสารรอบข้างต่างก็หลับใหล ไปตามๆ กัน ณ ขณะทีย่ งั พอมีสติเลือนรางอยูบ่ า้ งนัน้ เธอพอจะจ�ำได้วา่ เธอถูกลูบคล�ำลวนลามตาม เนื้อตัวจับของสงวน แล้วก็หมดสติไป เมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาก็เช้าแล้ว ถึง จุดหมายปลายทาง ทุกคนต่างเก็บ ข้าวของลงจากรถ เธองัวเงียมอง หาไม่เห็นหนุ่มหล่อที่นั่งด้วยกัน มาทั้ ง คื น แล้ ว จึ ง รี บ เก็ บ ของ ตัวเองเตรียมลงจากรถ แล้วก็ พบว่า ตัวเองอยู่ในสภาพที่เสื้อ ถูกปลดกระดุมออกจนเกือบหมด ยกทรงถูกปลดสาย กางเกงก็ไม่ได้ รูดซิป สร้อยคอทองค�ำ สร้อยข้อมือ ทองค�ำ แหวนเพชรเม็ดน้อยๆ นาฬิกา ข้อมือ โทรศัพท์มือถือ และกระเป๋าสตางค์ อันตรธานหายจากตัวเธอไปพร้อมกับหนุ่มหล่อคน นัน้ แล้ว เธอรีบลนลานไปถามกับคนขับและบัสโฮสเตส ประจ�ำรถ ก็ได้รบั ค�ำตอบว่า ชายคนดังกล่าวขอลงทีข่ า้ ง ทางแห่งหนึง่ ก่อนฟ้าสว่างนิดหน่อย ห่างจากจุดหมาย ปลายทางนีร้ าวๆ ครึง่ ชัว่ โมง ค�ำอธิษฐานขอที่คิดว่าจะได้เป็นรักแรกพบ แต่จุดจบ มันคือมายาคติของเธอผสมเข้าไป จนเป็นภัยใกล้ตัวอย่าง ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้นี้ จึงเป็นบทเรียนให้เธอเลิกที่จะอยู่ใน โลกแห่งความเพ้อฝันทันที และในปีนี้เธอก็เลิกอธิษฐานขอในทุกสิ่งอย่าง แล้ว โดยตั้งสติว่า “รู้หน้า ไม่ได้หมายความว่าจะท�ำให้เรารู้ไปถึงข้างในใจ ของใครได้อย่างแท้จริงเลย”

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ตัวกลม

Book

ดูหนังฟังเพลง

Movies

นาคี ผู ้แต่ง : ตรี อภิรุม ส�ำนักพิมพ์ : โพสต์บุ๊ค จ�ำนวน 576 หน้า ราคา 495 บาท วรรณกรรม ‘ความรัก ที่เกิดขึ้นอย่างแปลกประหลาด ของ ทศพล หนุ่มนักศึกษาโบราณคดีจากเมืองกรุง กับ ค�ำแก้ว สาวงามแห่งบ้านดอนไม้ป่า ผู้มีชาติก�ำเนิดอันน่าพรั่น พรึง ผ่านความฝันที่มักมีอสรพิษเข้ามาเกี่ยวข้อง ทุกอย่าง เริ่มขึ้นหลังการค้นพบรูปปั้นนาคี ที่สลักเสลาเป็นครึ่งหญิงงาม ครึง่ อสรพิษ อดีตชาตินบั ย้อนไปหลายร้อยปีทแี่ ห่งนีค้ อื มรุกขนคร ที่แสนยิ่งใหญ่ มีต�ำนานรักของเจ้าชายหนุ่มกับนางพญานาคา อันเป็นเหตุให้เมืองต้องล่มสลายลง และให้ต้องมาพบพานกัน อีกในชาติภพนี้ มนตราแห่งรักของนางพญางูเกี่ยวกระหวัด เลือ้ ยรัดทศพลไว้ดว้ ยแรงเสน่หาจากกาลก่อน เมือ่ สิง่ ทีร่ า้ ยกว่า พิษงูคือพิษพยาบาทที่ไม่อาจถ่ายถอน

Music

บันทึกการแสดงสดคอนเสิร์ต “ค�ำภีร์ ไลฟ์ ก็ใจมันบงการ” รวมบทเพลงทุกเพลงจากคอนเสิร์ต

วั น นี้ บ ทเพลงทั้ ง หมด จาก “ค�ำภีร์ ไลฟ์ ก็ใจ มันบงการ” จะกลับมาให้ได้ยิน อี ก ครั้ ง ในรู ป แบบของไฟล์ ดิจิทัลเอ็มพี 3 คุณภาพเยี่ยม ที่เก็บอรรถรสความบันเทิงไว้ ครบทุกเม็ด ท�ำผู้ชมในวันนั้น ได้ย้อนร�ำลึกถึงความประทับใจ อย่างเต็มที่ ใครที่ไม่มโี อกาสไป ชมก็ ไ ด้ สั ม ผั ส กั บ ความสนุ ก จากคอนเสิร์ตครั้งนี้ ได้แทบจะเต็มอิ่ม ขาดแค่ภาพและ บรรยากาศในธันเดอร์โดมเท่านั้นเอง สามารถหาซือ้ บันทึกการแสดงสดคอนเสิรต์ ฯ ในรูปแบบ ของไฟล์ดจิ ทิ ลั เอ็มพี 3 คุณภาพเยีย่ มมาฟังกันได้แล้วที่ ร้าน เซเวน-อีเลฟเวน และบุ๊ค สไมล์ ทุกสาขา โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค

I Love You ผู ้ใหญ่บ้าน แนวหนัง : ตลก / โรแมนติก ผู ้ก�ำกับ : ฎีกา ผาธรรม น�ำแสดงโดย : เฉลิมพล มาลาค�ำ, ปิ ยะ ตระกูลราษฎร์, เฟรม ปรัชญ์, วิววี่ มะลิลา ก�ำหนดฉาย : 27 ตุลาคม 2559 เรื่องย่อ : ผู้ใหญ่ห�ำ (เฉลิมพล มาลาค� ำ ) สมั ค รรั บ เลื อ กตั้ ง ผู้ใหญ่บ้าน โดยมีคู่แข่งขันคือ บักหลอย (เหลือเฟือ มกจ๊ก) ซึ่งเป็นตัวแทนของนายบุญเหลือ (ปิยะ ตระกูลราษฎร์) เจ้าพ่อจอมเพี้ยนผู้ทรงอิทธิพลที่ทุ่มเงินซื้อเสียงอย่างมหาศาล ขณะเดียวกัน ก็เป็นช่วงเวลาที่ วิววี่ (วิววี่ มะลิลา) ลูกสาวผู้ใหญ่ห�ำกับ ฮูกิ (เฟรม ปรัชญ์) ลูกชายนายบุญเหลือได้น�ำวงดนตรีนักเรียน ม.ปลาย ของตนเข้าสมัครประกวด แข่ ง ขั นวงดนตรี นั ก เรี ย นมั ธ ยมปลาย โดยวงดนตรี ข องฮู กิ มี ค รู จ อห์ น นี่ (มาร์ติน วีเลอร์) ฝรั่งจอมป่วน กับอาจารย์ภู (ภู ผาธรรม) ครูดนตรีสติแตก ส่วนวงดนตรีของวิววี่ มีอาจารย์จอ๊ บ (จ๊อบ แมนจู ตี 10) เป็นครูดนตรี และเรือ่ งราว สุดเพี้ยน มัน ฮาจึงเกิดขึ้น เมื่อเกิดเรื่องราวความรักระหว่างแข่งขัน

โรงเรียนผี แนวหนัง : ตลก / สยองขวัญ ผู ้ก�ำกับ : มนัสนันท์ พงษ์สุวรรณ นั ก แสดง : อาไท กลมกิ๊ ก -สุ ภ ทั ต โอภาส, สุชาติ แคปเจอร์-สุชาติ จันทร์แก้ว, ออสการ์-ชยณัฐ แจ่มใส ก�ำหนดฉาย : 3 พฤศจิกายน 2559 เรื่องย่อ : ทุกโรงเรียนมีเรื่องเล่า สถานทีเ่ ดียวกัน แต่ตา่ งห้วงเวลากัน เรื่องลึกลับ เรื่องคนตาย และเรื่องผี... เรื่องเล่าสยองขวัญผีโรงเรียนแห่งนี้ เริ่มต้นขึ้นในปีการศึกษาใหม่ เมื่อ “เอ๋, เอ้อ, เด่น, ป๊อป, ดอน” แก๊งนักเรียน มัธยมต้นสุดแสบประจ�ำรุ่นได้รวมหัวกันหนีการปฐมนิเทศอันแสนน่าเบื่อ และ หาเรื่องน่าตื่นเต้นท�ำแก้เซ็งแทน โดยพวกเขาขอลองดีด้วยการแข่งกันเล่าเรื่อง ผีสุดสยองในห้องเรียนของตึกเก่าที่เล่าลือกันว่าสุดหลอนจนไม่มีใครกล้าย่าง กรายเข้าไป...เพื่อเป็นการข่มขวัญว่าใครจะแน่กว่ากัน และแล้วเรื่องราวชวน ขนหัวลึกจึงเกิดขึ้น... คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

เทคนิคการดูแลรู ปร่างที่ทำ� ได้งา่ ยๆ ในทุกวัน

4.

หากิจกรรมออกก�ำลังที่คุณอยากท�ำ

เลือกรูปแบบการออกก�ำลังกายที่คุณสนใจแล้วคุณจะท�ำมันได้ นาน ไม่ว่าจะเป็นการวิ่ง เต้น โยคะ ชกมวย ขี่จักรยาน ฯลฯ แต่ก็ต้อง พิจารณาความพร้อมของสภาพร่างกายเป็นหลักด้วย หากไม่ชอบท�ำอะไร คนเดียว ลองหาเพือ่ นเเชร์คา่ คอร์ทแบตหรือเข้าคลาสเต้นร่วมกัน จะท�ำให้ คุณรู้สึกสนุก ผ่อนคลายและไม่เบื่อ ยิ่งได้เพื่อนที่ชอบออกก�ำลังกายด้วย เเล้ว เชื่อเถอะว่าก�ำลังใจในการออกก�ำลังกายของคุณจะเพิ่มขึ้นเยอะเลย

5.

ศึกษาประโยชน์ของอาหารต่างๆ ที่เหมาะกับร่างกาย ของคุณ

คนเราล้วนมีสภาพร่างกายและความต้องการแตกต่างกัน การรูว้ า่ ร่างกาย ของคุณเหมาะกับอาหารชนิดใดๆ เป็นเรื่องที่ดีมาก แทนที่จะซื้ออาหารถุง หรือกินข้าวนอกบ้านทุกมื้อ ลองเปลี่ยนมาท�ำอาหารกินเองบ้าง ปรับสูตร และสัดส่วนวัตถุดิบตามที่ร่างกายต้องการ การลองท�ำอาหารเองจะช่วย ลดปริมาณไขมันได้ดี ส่วนน�้ำผลไม้แทนที่จะเลือกดื่มจากกล่อง ลองท�ำน�้ำ ผลไม้ปน่ั กินเอง ร่างกายจะเฟรชและได้นำ�้ ตาลจากธรรมชาติ แล้วจะพบว่า คุณควบคุมทุกอย่างให้อยู่ในปริมาณทีพ่ อเหมาะกับร่างกายได้งา่ ยมากยิง่ ขึน้

6.

มือ้ นอกบ้านกับเหล่าเพือ่ นฝูง คุณควรเป็นคนวางแผน

ต้องยอมรับว่าเพือ่ นของคุณอาจจะชอบกินอาหารบุฟเฟ่ตป์ ง้ิ ย่าง เป็นชีวิตจิตใจ การจะอร่อยตามใจเพื่อนก็ไม่ผิด แต่หากบ่อยไป แน่นอนว่า ระดับไขมันและพุงน่าจะถามหาได้ไม่ยาก ลองสลับสับเปลีย่ นโปรแกรมการ กินนอกบ้านให้มีมื้อสุขภาพหรือมื้อเบาๆ ดูบ้าง วิธีนี้จะช่วยให้คุณเห็นผล รูปร่างดีในระยะยาว

1.

ออกก�ำลังกายตอนเช้า

การฝืนตัวให้ลกุ ขึน้ จากทีน่ อนในยามเช้านัน้ บางทีก็ไม่ใช่เรือ่ งง่าย นัก ยิ่งลุกเพื่อไปออกก�ำลังกายด้วยเเล้ว ส�ำหรับบางคนเป็นเรื่องที่ไม่มีวัน เกิดขึน้ แต่ขอบอกเลยว่าหากคุณท�ำได้ หนทางแห่งการมีรปู ร่างดีไม่ใช่เรือ่ ง ห่างไกล การออกก�ำลังกายในยามเช้านอกจากจะปลุกให้รา่ งกายสดชืน่ กระ ปรี้กระเปร่าเเล้ว ยังท�ำให้สมองเกิดการตื่นตัวในการรับรู้ต่างๆ ช่วยให้ระบบ ต่างๆ ในร่างกายตื่นขึ้น

2. 3.

หลีกเลีย่ งการออกก�ำลังแบบหนักหน่วงในระยะเวลาอันสัน้

หลีกเลี่ยงการออกก�ำลังกายหนักจนเกินไป เอาในแบบที่พอดี ไม่ งั้นร่างกายอาจเกิดอาการเมื่อย เหนื่อยล้า หรือบาดเจ็บและเกิดความรู้สึก ต่อต้านในการออกก�ำลังกายในที่สุด

เลือกกินอาหารมีประโยชน์ให้เป็นนิสัย

ควรกินแบบพอดี เน้นผักผลไม้ให้มากกว่าแป้ง ส่วนโปรตีนก็ไม่ ควรขาดเพราะเป็นสิ่งที่ช่วยซ่อมเเซมส่วนที่สึกหรอ 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

สารสกัดจากกุหลาบ บ�ำรุงผิวได้อย่างไร

สารสกัดจากดอกกุหลาบ มีคณ ุ สมบัตใิ นการปลอบ ประโลมผิว เติมเต็มความ ชุ่มชื้น ท�ำให้ผวิ แลดูช่ ุมฉ�่ำ และปรับสีผวิ ให้แลดูสม�่ำเสมอ จึงถูกน�ำมาเป็นส่วนผสมใน ผลิตภัณฑ์บำ� รุงผิวหลายๆ ยี่หอ้ แถมยังมีกลิ่นหอมหวาน ชวนให้สดชื่นใจ


ชวนกิน Red Foods

อาหารสีแดงต้าน อนุมูลอิสระ ชะลอ ความแก่ เพิ่มความสวย

ก�ำจัดสิวเสี้ยนให้สิ้นซาก จากวัตถุดิบธรรมชาติ

สาวหน้าใสที่ไม่อยากเสียเงินหาหมอรักษาสิว หรือไม่ อยากใช้ยาในการรักษาสิวเสีย้ น ขอแนะน�ำเทคนิค Beauty D.I.Y. ที่คุณท�ำเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน ประหยัดเงินในกระเป๋าแถมสิว เสี้ยนหาย สบายใจ เพียงมี “ผลต�ำลึง” เพราะผลต�ำลึงมีสรรพคุณแก้สวิ เสีย้ น โดย ให้เอาผลต�ำลึงที่สุกมาฝานเป็นแว่นๆ ทาบนใบหน้าแล้วปล่อยไว้ ให้แห้ง จนตึงแล้วค่อยลอกออก สิวเสี้ยนจะหลุดติดออกมาด้วย หรือถ้าผลต�ำลึงยากไป (ส�ำหรับชีวิตคนเมือง) ลองอีกวิธี เพียงมี “แตงกวา” จากนั้นน�ำแตงกวามาปั่นให้ละเอียด แช่ในตู้เย็นเก็บ ไว้สัก 2-3 วัน จากนั้นน�ำมาทาใบหน้าโดยการชุบส�ำลีแปะไว้บน ใบหน้าสักครูป่ ระมาณ 10-15 นาที หรือจะฝานแปะบนใบหน้าก็ได้ จากนัน้ ก็ลา้ งออกให้สะอาด ท�ำเป็นประจ�ำอย่างต่อเนือ่ ง ใบหน้าจะ เกลี้ยงเกลาปราศจากสิวเสี้ยนบนใบหน้าอย่างแน่นอน

ผักผลไม้สีแดงนั้น มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เด่นมากอยู่สองตัว คือ ไลโคพีนและแอนโทไซยานินส์ ไลโคพีนนัน้ เด่นในเรือ่ งการ ป้องกันมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะมะเร็งต่อมลูกหมาก โรคมะเร็งยอด ฮิตในหมูค่ ณุ ผูช้ าย และยังมีการศึกษากันมากว่าไลโคพีนช่วยให้ผวิ หนัง ทนแสงยูวีได้ดีขึ้น หรือเรียกง่ายๆ ว่าเป็นสารกันแดดจากภายในอีก ด้วย ส่วน แอนโทไซยานินส์ มีการศึกษากันมากในคุณสมบัติเรื่องการ ลดคลอเลสเตอรอลและช่วยป้องกันโรคจอประสาทตาเสือ่ ม อันเป็นโรค ที่สัมพันธ์กับอนุมูลอิสระโดยตรง นอกจากนี้ยังช่วย ให้ผิวพรรณแข็งแรง สดใส แลดูอ่อนเยาว์ ผักผลไม้สีแดง ที่ถือได้ว่าเป็น Super Foods ได้แก่ มะเขือเทศ แตงโม เชอร์รี่ สตรอเบอร์ รี่ พริกหยวกแดง และราสพ์เบอร์รี่

เทรนด์ฮอต…เมกอัพตาแบบนางแบบรันเวย์

กระเเสการแต่งหน้าแบบโชว์ผิวสวยเปล่งปลั่งนั้นเป็นที่นิยมมาหลายปีอยู่ และ ไม่มีทีท่าว่าจะลดความนิยมลง แต่ช่วงนี้ในการแต่งหน้านอกจากการโชว์ผิวสวยๆ แล้ว การเน้นการแต่งอายแชโดว์ ให้ดู โฉบเฉี่ยวทันสมัยแบบนางแบบบนรันเวย์ก�ำลัง เป็นที่นิยม เช่น การเลือกสีอายแชดดว์อย่างสีเทา สีน�้ำเงินเข้ม ทาสโมกกี้บางๆ บน เปลือกตา หรือแม้แต่การกรีดอายไลเนอร์แบบแคทอายส์ที่เราขอแนะว่าควรทาเดี่ยวๆ เพื่อไม่ให้ลุคนั้นดูเยอะเกินไป และปัดมาสคาร่าเพียงบางเบา (ส�ำหรับงานกลางวันหรือ เดินถนนทั่วไป) ขอย�้ำว่าเน้นเเค่ตา ก็ไม่ต้องประโคมแก้ม ปาก ให้มีสีสดประชันกัน ไล้บางๆ อ่อนๆ ก็พอแล้ว คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


สกู๊ปพิเศษ

เรื่อง / รูป : เดียร์

ส�ำหรับนักท่องเทีย่ วเชิงธรรมชาติ อุทยานแห่ง ชาตินำ�้ ตกคลองลาน ไม่ทำ� ให้คณุ ผิดหวังแน่นอน เพราะคุณจะได้เห็นน�้ำตกขนาดใหญ่ที่ไหลลงมา จากหน้าผาสูงชันกว่า 95 เมตร สวยงามตระการ ตาท่ามกลางธรรมชาติอนั ร่มรืน่ มีลำ� ธารน�ำ้ ด้าน ล่างให้นกั ท่องเทีย่ วสามารลงเล่นน�ำ้ ได้ เหมาะแก่ การพักผ่อน นอกจากนีย้ งั มีแหล่งท่องเทีย่ วใกล้ เคียง เช่น คลองสวนหมาก-แก่งเกาะร้อย และ น�ำ้ ตกคลองน�ำ้ ไหล

เยือนเมืองมรดกโลก

กับโครงการ Blessing Night @Kamphaeng Phet Historical Park จั ง หวั ด ก� ำ แพงเพชรเป็ น อี ก หนึ่ ง เมืองมรดกโลกของทางภาคเหนือทีม่ ี สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วให้เราไปเทีย่ วชมมากมาย ร�ำ่ รวยด้วยแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์ ทีค่ วรค่าแก่การอนุรกั ษ์และเรียนรู้ สมกับเป็น เมืองทีม่ ปี ระวัตยิ าวนานกว่า 700 ปี

มาจังหวัดก�ำแพงเพชรแล้ว สิง่ ทีห่ า้ มพลาดคือ การมากราบสักการะศาลหลักเมือง สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ คูบ่ า้ นคูเ่ มืองก่อนเดินเยีย่ มชม วัดพระแก้วและวัด พระธาตุ ซึง่ ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองก�ำแพงเพชร และ ถือเป็นส่วนหนึง่ ของกลุม่ โบราณสถาน มรดกโลก ในอุทยานประวัตศิ าสตร์กำ� แพงเพชรทีย่ งั คงหลง เหลือความงดงามของสถาปัตยกรรมอันน่าภาค ภูมิใจให้เราได้เห็นกัน ใครที่ อ ยากเรี ย นรู ้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ เพิม่ เติม เราขอแนะน�ำ พิพธิ ภัณสถานแห่งชาติ ก�ำแพงเพชร ซึง่ เป็นทีแ่ สดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ สมัยต่างๆ ในสมัยโบราณ มีทั้งศิลปะทวารวดี ศิลปะลพบุรี และศิลปะรัตนโกสินทร์ โบราณวัตถุ ส่วนมากเป็นลวดลายปูนปั้นและลวดลายดินเผา

ทีน่ จี่ ะท�ำให้เราได้รจู้ กั ถึงคุณค่าของประวัตศิ าสตร์ มากยิ่งขึ้น เปิดทุกวันเวลา 09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์) ค่าเข้าชมชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท อีกหนึง่ การเรียนรูท้ คี่ วรไป คือ “แหล่งเรียน รู้การท�ำพระเครื่องนครชุม” ก่อตั้งโดย คุณลุง สมหมาย พยอม (ลุงโป้ย) คนนครชุม ทีค่ ลุกคลี

อยู่ในวงการพระเครือ่ ง ด้วยความมุมานะและใจ รัก จึงศึกษาและจดจ�ำวิธีการท�ำพระเครื่องจาก ช่างพระเครือ่ งในก�ำแพงเพชร แล้วน�ำมาทดลอง ท�ำพระซุม้ กอได้เป็นล�ำดับแรก ทีน่ เี่ ราจะได้เห็น พระเครือ่ ง รวมถึงกระบวนการท�ำพระเครือ่ งให้ เหมือนกับของเก่าอีกด้วย ส�ำหรับแหล่งเรียนรู้ แห่งนีจ้ ะมี คุณดวงรัตน์ พยอม เป็นผูด้ แู ลและ ให้ความรู้ รวมถึงสาธิตขัน้ ตอนการท�ำพระเครือ่ ง เราจะได้เรียนรูถ้ งึ ความเจริญรุง่ เรืองของนครชุม ในอดีตผ่านพระเครือ่ งเหล่านี้ นอกจากนีผ้ เู้ ยีย่ มชม สามารถท�ำพระเครื่องได้ด้วยตัวเอง และน�ำ กลับไปเป็นของทีร่ ะลึกได้อกี ด้วย 26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

แต่ไฮไลท์สำ� คัญทีเ่ รามาในครัง้ นี้ ทาง ททท. ได้เชิญเรามาร่วมกิจกรรมพิเศษกับ โครงการ Blessing Night @Kamphaeng Phet Historical Park นั่งรถไฟฟ้าชมวัดช้างรอบ และชมการ แสดงระบ�ำคล้องช้าง ชมแสง สี เสียง Light Up โบราณสถานวัดพระสิงห์ วัดพระนอน และวัดพระ สีอ่ ริ ยิ าบถ ทีส่ ร้างความประทับใจดัง่ ต้องมนต์ขลัง ในยามค�ำ่ คืนให้แก่เราและชาวคณะได้จดจ�ำกับวัน พิเศษเช่นนี้ และขอพรดีๆ จากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิก์ ลับไป ทัว่ หน้า ขอขอบคุณ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 027


คู่หูดูดวง

อ.มัฏฐมณี (เอโกะ) โทร : 09 5783 5051

ค�ำพยากรณ์ 15 ตุลาคม – 14 พฤศจิกายน 2559

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ชาวเมษช่วงนี้ ความรักหนักอก เหมื อ นไฟสุ ม ขอน ระวั ง การ ผิดใจกัน อย่าใจร้อนวู่วาม หนัก แน่นเข้าไว้ ไม่อย่างนั้นนจะพาลทะเลาะเลิกรา กันแบบไม่ทันท�ำใจ การงาน จะเจรจาความ/ ต่อรองอะไร ให้ระวังการเข้าใจผิด ลามปาม กลายเป็นเรื่องใหญ่โต แทนที่จะได้กลับเสีย! คนว่างงานอาจมีงานใหม่มาเสียบแบบปุ๊ปปั๊ป ควรรับโอกาสนีไ้ ว้ แม้รายได้อาจไม่เท่าทีต่ อ้ งการก็ เอาเหอะ! การเงินค่อนข้างผันผวน มาไวไปไว เล่น หุน้ อย่าลงทุนเยอะ โอกาสขาดทุนมากกว่าก�ำไร

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) การเงินชาวปูช่วงนี้ หมุนกันตัว เป็นเกลียว หัวเป็นน๊อต ดูยงุ่ เหยิง มากๆ ส�ำหรับคนที่ก�ำลังสร้าง บ้าน หรือ ก�ำงานโปรเจคใหญ่ไว้ในมือ ส่วนงานที่ แพลนไว้อย่าเพิ่งนอนใจ อะไรๆ ก็ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับอารมณ์ผู้ใหญ่ การเงินผันผวนพอ สมควร มีเรื่องต้องจ�ำใจจ่ายเยอะ ความรักระยะ นี้ ไม่ควรแอบคบเด็ก เพราะจะพาปัญหาเข้ามา กระทบถึงในบ้าน คนโสดระวังการทะเลาะกัน เพราะเรือ่ งน้อยใจไร้สาระ! สุขภาพระวังเรือ่ งการ ป่วยไข้ของลูกหลาน

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ชาวพฤษภระยะนี้ ดู ห น้ า ตา เคร่ ง เครี ย ด ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ งอะไร เครียดกับเรื่องคู่นี่แหละ ท�ำใจ สบายๆ บ้าง ปล่อยวางบ้าง บางทีความรักก็คือ ความเชื่อใจกัน ให้อภัยกัน ฟังหูไว้หู ข่าวลือก็ คือลมปาก! คนโสดรอจังหวะเจอคนรู้ใจกลาง พฤศจิกายนไปแล้ว การงานทีว่ างแผนไว้อาจโดน ต�ำหนิ หรือ ปรับเปลีย่ นท�ำให้ไม่เป็นไปตามทีค่ ณุ คิด งานจากลูกค้าต่างจังหวัดหรือต่างประเทศ ให้ ลาภผลดี การเงิน ไปได้แต่อาจไม่เยอะอย่างทีค่ ดิ ขับรถอย่าใจร้อน อาจมีชนเฉี่ยวให้อารมณ์เสีย โดยเฉพาะรถใหม่ป้ายแดง!

ราศีสิงห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) ความรักระยะนีท้ ผี่ า่ นเข้ามา อาจ จะเป็นแบบสายฟ้าแล่บ!! จาก การแนะน�ำของคนในครอบครัว ค่อยๆ ดูไปก่อน จะบอกว่าคลุมถุงชน สมัยนี้ก็ คงเป็นไปได้ยากแล้วเนอะ! คนมีครอบครัวอาจมี เรือ่ งหวานอมขมกลืนในบ้าน โดยเฉพาะเรือ่ งเงิน หรือความวุ่นวายจากญาติพี่น้อง อดทนนะ! การ เงินเอ่ยปากกับผูใ้ หญ่พอได้ อาจได้พระหรือของ เก่ามาให้เปลี่ยนเป็นเงิน การงานไปได้เรื่อยๆ วางแผนงานให้รอบคอบเป็นพอ ไม่อย่างนั้น จะโดนต�ำหนิจากผู้ใหญ่!

ราศีมิถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) เรื่องในครอบครัวคุณต้องท�ำตัว นิ่งๆ หนักแน่น อาจมีเรื่องร้อน หูเข้ามากระทบใจเกีย่ วกับบุคคล ที่สามเข้ามาวุ่นวาย หรือ เงินทองในบ้านรายรับ วิ่งไม่ทันรายจ่าย การงานมีปัญหาให้ต้องแก้ไข ควรใช้ระบบสื่อสารในยุคดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ จะลดความเหนือ่ ยไปได้มาก การเงิน ถ้าหมุนเงิน เก่งก็ผ่านไปได้ แต่รายรับมีโอกาสเพิ่มขี้น ลอง หางานพิเศษท�ำดู ลูกหลานเรียนหนังสือไกลบ้าน ต้องดูแลให้ดี อย่าให้เสียเพราะเพื่อน ปัญหาจะ วนกลับมาให้แก้ไข

ราศีกันย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) การงานชาวกั น ย์ ถ้ า คิ ด จะ ลงทุ น ให้ เ งิ น งอกเงยมากกว่ า งานประจ�ำที่ท�ำอยู่ เป็นจังหวะ ทีด่ ีในการมองหาหรือวางแผน อาจได้เจอโปรเจค ดีๆ หากท�ำงานอิสระ เป็นช่วงที่ดีที่จะน�ำเสนอ งานใหม่ๆ ใครอยากย้ายบ้าน ซือ้ บ้านใหม่ ให้รบี จัดไป.. การเงินอาจมีรายจ่ายด่วนๆ ในครอบครัว เช่น ต้องจ่ายเพื่อช่วยเหลือญาติพี่น้อง หรือ คน ที่อยู่ในบ้านเดียวกัน ใครเป็นเจ้าหนี้ให้รีบๆ ทวง นาทีทองมาถึงแล้ว! ความรัก จะมีเรื่องงอนกัน น้อยเนื้อต�่ำใจ ดราม่าไปวันๆ

28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) การงานระยะนี้ คุณมักท�ำตัว เยอะ!!! เป็นเจ้าโปรเจค ไอเดีย หลั่ ง ไหล อยากท� ำ โน้ น นี่ ไ ป ซะหมด.. การเงินมีก็เก็บเงียบ ท�ำตัวน่าสงสาร แต่เงินเต็มเป๋านะเนี่ย! รวมๆ แล้วดู..ไม่มีเสน่ห์ เพราะหน้าตาคุณดูไม่ค่อยมีความสุขเลยเนอะ หงุดหงิดก็ง่าย.. คุณลองมองออกไปดูท้องฟ้า สวยๆ บ้าง เปลี่ยนทัศนคติมุมมองให้เป็นบวก เข้าไว้ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ คุณมีเรือ่ งต้อง เดินทางไกล น่าจะช่วยลดความเครียดได้บ้าง.. ความรัก ใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงบ้าง เพื่อความ สบายใจ ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ชาวพิจิกยังคงเหนื่อยต่อเนื่อง ต้ อ งสู ้ กั น น่ า ดู กว่ า จะได้ แ ต่ ล ะ บาท ลองวิ่งสู้ฟัดเข้าหาผู้ใหญ่ หรือ เส้นสายทีเ่ ป็นพันธมิตรกันให้ชว่ ยเหลือดู... เป็นก�ำลังใจให้นะ การเงินหมุนเร็วกว่าสายฟ้า เผลอๆ เงินช็อตตาเหลือก แนะน�ำให้ลองงัดแผน งานที่เคยซุกเก็บไว้ออกมาปัดฝุ่นท�ำใหม่ หรือ งานดีลลับๆ จะสร้างรายได้เพิ่มให้คุณ กลาง เดือนพฤศจิกายนไปแล้วจึงจะมีเงินก้อนเข้ามา ความรัก ยังคงหวานอมขมกลืนกับเรือ่ งที่ไม่อาจ พูดคุยกับใครได้ ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ชาวธนูคงเป็นราศีเดียวที่การ เงินหมุนเข้าเร็วจี๋ ท�ำให้มเี งินใช้ สบายๆ ต่างจากชาวราศีอื่นที่ ต้องตะเกียกตะกายกันแทบแย่ การงานจะมีผใู้ หญ่ ยื่นมือเข้ามาช่วย ท�ำให้รายได้ของคุณเพิ่มขึ้น ถ้ามีโปรเจคขายงาน นับเป็นนาทีทอง คนท�ำงาน ประจ�ำแนะน�ำซื้อลอตเตอรี่สักใบ! เรื่องในบ้านมี ปัญหาจุกจิกกวนใจ ปล่อยไว้ก่อน นาทีนี้ต้องหา เงินไว้เยอะๆ จังหวะมันมาแล้วนี่นา! ความรัก หวือหวา พอเป็นสีสันของชีวิต อย่าไปจริงจัง นักหนา...


ไฮเทคอัพเดพ เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ระยะนีท้ ำ� อะไรมือขึน้ จะมีคนยอมรับ ในฝีมอื ยอมรับความเป็นจอมยุทธของ คุณโดยดุษฎี งานเข้าตากรรมกร แผน งานทีว่ างไว้จะได้รบั การอนุมตั ิให้ทำ� คนท�ำงานประจ�ำ ผูใ้ หญ่ให้ความเมตตา ควรเดินเข้าไปโชว์ผลงานใหม่ๆ บ้าง การงานติดต่อต่างประเทศก้าวหน้าไปด้วยดี อาจ มีการเดินทางไกล การเงินดี กิจการทีท่ ำ� เองขายเอง ออเดอร์ลน้ ! งานสัมปทานระยะยาวจะดีลส�ำเร็จ ความ รัก ความรัก เจ้าขา จูๆ่ ก็มาไม่ทนั ตัง้ ตัว..... ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) ช่วงนี้เก็บเงินยาก การเงินไม่นิ่งเอา ซะเลย ต้องจัดระเบียบการหมุนเงิน ให้ดๆี แต่คณ ุ จะมีจงั หวะทีจ่ ะถูกผูใ้ หญ่ ทาบทามให้รับงานใหญ่ เงินก็ใหญ่ตามไปด้วย ลอง พิจารณาดีๆ อย่าปล่อยโอกาสทองหลุดลอยไป รับไว้ ก่อนแล้วค่อยตกลงกันในรายละเอียดก็ยงั ได้ คุณจะได้ ท�ำงานกับกลุม่ คนใหม่ๆ แต่ไม่ยากต่อการปรับตัว อาจ ต้องท�ำงานกับชาวต่างชาติ หรือ มีโอกาสเป็นเจ้าของ กิจการเอง ความรัก ถ้ามีการเริม่ ต้นใหม่ คนรักของ คุณไม่ธรรมดาเลย...โอ้ว!จอร์จ มันยอดมาก ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) คุณดูวุ่นวาย เวิ่นเว้อ ลังเลกับอะไร บางอย่าง เช่น ถ้ามีคนเข้ามาให้เลือก คุณจะอึดอัดในการตัดสินใจ อยากเก็บ เอาไว้ทั้งสองคน!!! หรือ บางคนก็จะเมาบุญ วิ่งวุ่น ท�ำบุญอุตลุต! ไม่รู้ว่าท�ำล้านได้สลึงหรือเปล่า!!! ดึง สติกนั หน่อยนะ... การงานจะได้รบั งานใหม่ๆ เข้ามาใน มือ ตัง้ ใจท�ำดีๆ มีผลถึงโบนัสปลายปี (ท�ำบุญเห็นผลชาติ หน้า ท�ำงานเป็นบ้า เห็นผลชาติน.ี้ .ท่องไว้นะคร๊ะ!) การเงิน ระวังหมดเปลืองกับเรือ่ งจุกจิก ใช้เงินแต่พอดี จะได้ไม่ตงึ เกินไป ความรัก คนอยูไ่ กลกันจะได้พบกัน..

GoPro HERO 5 Black และ GoPro HERO 5 Session

Mentagram ผูน้ ำ� เข้าและตัวแทนจ�ำหน่ายกล้อง GoPro ในประเทศไทย ได้ประกาศเปิด ตัวกล้อง GoPro HERO5 ทัง้ รุน่ ย่อย Black และ Session อย่างเป็นทางการ พร้อมกับโชว์โดรน Karma ซึง่ เป็นโดรนจาก GoPro • GoPro HERO 5 Black มีคณุ สมบัตเิ ด่นดังนี้ กันน�ำ้ ในตัวได้ 10 เมตร โดยไม่ตอ้ งใส่เคสเพิม่ เติม • รองรับการสัง่ งานด้วยเสียง 6 ภาษา • WDR หรือ wide-dynamic range • เลนส์มมุ กว้าง 170 องศา • จอระบบสัมผัส • ระบบตัดเสียงรบกวน • ระบบป้องกันภาพสัน่ ไหว • กล้อง 12 ล้านพิกเซล • สามารถบันทึกภาพเป็นไฟล์ RAW ได้ • รองรับการถ่ายวิดโี อ 4K ที่ 80 ภาพต่อวินาที • ราคา 14,999 บาท พร้อมวางขายแล้ววันนี้ • GoPro HERO 5 Session มีคณ ุ สมบัตเิ ด่นดังนี้ กันน�ำ้ ในตัวได้ 10 เมตร โดยไม่ตอ้ งใส่เคส เพิม่ เติม • รองรับการสัง่ งานด้วยเสียง 6 ภาษา • เลนส์มมุ กว้าง 170 องศา • ระบบตัดเสียงรบกวน • ระบบป้องกันภาพสัน่ ไหว • กล้อง 10 ล้านพิกเซล • รองรับการถ่ายวิดโี อ 4K ที่ 30 ภาพต่อวินาที • วางขายราคา 10,999 บาท พร้อมวางขายแล้ววันนี้ ส่วนโดรน GoPro Karma นัน้ จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้คกู่ บั กล้อง GoPro ซึง่ วางจ�ำหน่ายใน ช่วงต้นปีหน้า และยังไม่มกี ารประกาศราคาอย่างเป็นทางการ

พบมัลแวร์วินโดวส์ ที่สามารถติดแอนดรอยด์ได้ด้วย

Symantec รายงานมัลแวร์ตวั ใหม่ Trojan.Droidpak ทีท่ ำ� งานบนระบบปฏิบตั กิ ารวินโดวส์ (ปลอมตัวเป็น DLL) เมือ่ มันแฝงตัวบนเครือ่ งวินโดวส์แล้ว จะดาวน์โหลดไฟล์ .apk และ เครือ่ งมืออย่าง Android Debug Bridge (ADB) เพือ่ ติดตัง้ ไฟล์ .apk ลงในอุปกรณ์แอนดรอยด์ถา้ มี โอกาส (เสียบแอนดรอยด์เข้ากับเครือ่ งวินโดวส์ทตี่ ดิ มัลแวร์) มัลแวร์ทตี่ ดิ บนเครือ่ งแอนดรอยด์จะปลอมตัวเป็น Google Play โดยใช้ไอคอนเดียวกัน และใช้ ชือ่ คล้ายๆ กันคือ “Google App Store” Symantec แนะน�ำให้เลีย่ งมัลแวร์ตวั นี้โดยปิดโหมด USB debugging ถ้าไม่ใช้งาน และติดตัง้ ซอฟต์แวร์ดา้ นความปลอดภัยของ Symantec ทัง้ บนวินโดวส์ และแอนดรอยด์ ก่อนหน้านี้ มีคนเคยพบมัลแวร์คล้ายๆ กันแต่เป็นมัลแวร์แอนดรอยด์ทพี่ ยายาม วางไฟล์ autorun.inf บน SD เพือ่ ให้ไปติดวินโดวส์ ทีม่ า Blognone - Symantec คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ ภาพ : S88

ย�ำปลาภูแล

ร้านอาหารท่าน�้ำภูแล @ เชี ยงราย ร้านอาหารสวยบรรยากาศดีริมแม่น�้ำกกแห่งนี้ เปิดให้บริการมาได้กว่า 2 ปีแล้ว โลเคชัน่ ทีต่ งั้ ถือว่า โอเคมาก อยูข่ า้ งสะพาน มองบนเห็นวิวรถ มองล่างเห็นวิวน�ำ้ โดดเด่นด้วยเมนูอาหารที่หลากหลาย ทั้งอาหารพื้นเมือง แกงพืน้ บ้าน ต้ม ผัด ย�ำ ทอด หรือเมนูอนิ เตอร์ อย่างสเต็ก สปาเก็ตตี้ และสลัดก็มใี ห้บริการ มาเทีย่ วเมืองเหนือก็ตอ้ งกิน แกงฮังเล ที่ร้านใส่เครื่องแกงมาอย่างเข้มข้น เคีย่ วกับหมูสามชัน้ ปรุงรสออกหวาน น�ำตัดเปรี้ยวเล็กน้อยด้วยน�้ำมะขาม อร่อยล�้ำแบบพื้นเมือง ต่อด้วยเมนู ยกนิว้ ที่ใครๆ ต้องสัง่ อย่าง หมูภแู ล หรือ

ปลาเนือ้ อ่อนทอดกระเทียม

วุน้ เส้นผัดไข่เค็ม กระเทียมโทน

หมูภแู ล

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

หมูนอกใจ ซึง่ เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน รสชาติออก หวานน�ำ ทานเล่นเพลินๆ เด็กๆ น่าจะชอบ หรือจะเป็น เมนู วุน้ เส้นผัดไข่เค็ม กระเทียมโทน ก็อร่อยเช่นกัน อีก หนึง่ เมนูทเี่ ราขอแนะน�ำ ย�ำปลาภูแล เมนูนี้ใช้เนือ้ ปลา ดอลลีหนั่ พอดีคำ� แล้วน�ำไปทอด คลุกเคล้ากับเครือ่ งเมีย่ ง ขิง ตะไคร้ มะนาว พริกสดและหอมแดง ทานแต่ละ ค�ำได้ประโยชน์จากสมุนไพรไทยล้วนๆ ปิดท้ายกับเมนู ปลาเนือ้ อ่อนทอดกระเทียม สีสวยเหลืองทอง กรอบอร่อยทานได้ทงั้ ตัว นอกจากนี้ยังมีเมนูขาหมูเยอรมัน ทอดกรอบ แกงแคไก่ เนื้อโคขุนโพน ยางค�ำ ปลารากกล้วยทอด ย�ำแคบหมู ต้มย�ำปลาคัง และเมนูอื่นๆ อีกเพียบ ที่ส�ำคัญอย่าลืมสั่งเมนูไข่เจียวคุณยาย มาชิมกันด้วยนะ เพราะเหลือง ฟู กรอบ น่ารับประทานยิง่ นัก ร้านอาหารท่าน�้ำภูแล @ เชี ยงราย ทีต่ งั้ : ติดเชิงสะพานแม่นำ�้ กก (ฝัง่ เข้าเมือง) ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 053-166888 www.phulaerestaurant.com เปิดทุกวัน เวลา 17.00-23.00 น.


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 98  

สูง เสียว สวย ที่ DoiTung Tree Top Walk สวนแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

คู่หูเดินทาง 98  

สูง เสียว สวย ที่ DoiTung Tree Top Walk สวนแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Advertisement