Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 8 ฉบับที่ 95 เดือน กรกฎาคม 2559

Vol.8 No.95 July 2016

www.busbuddythailand.com

ถ�้าดาวดึงส์

ต้นก้ามปูยักษ์

เที่ยวท้ำฝน!

2 วัน 1 คืน

วัดถ�้ำเสือ

ล่องแพชมไพร เที่ยวน�้ำตกไทรโยคใหญ่ จ.กำญจนบุรี

น�้ำตกไทรโยกใหญ่


ทักทาย สวัสดีครับคุณผู้อ่านทุกท่าน เนือ่ งในโอกาสวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 นีเ้ ป็นวันคล้ายวันสถาปนา บริษทั ขนส่ง จ�ากัด ครบรอบ 86 ปี จากวันแรกจนถึงวันนี้ และวันต่อๆ ไป พวกเราชาว บขส.ทุกคน ขอให้คา� มั่นสัญญาว่า เราจะเป็นหน่วยงานที่ด�าเนินงานเพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการได้รับ ความพึงพอใจในงานบริการของเราทุกๆ ด้าน เช่น ในปีนี้เราได้น�ารถโดยสารรุน่ ใหม่เข้ามาวิง่ ให้บริการแทนรถโดยสารรุน่ เก่าที่ได้หมด สัญญาเช่าไปเมื่อเดือนมิถุนายน จ�านวน 100 คัน และส�าหรับงานโครงการเพื่อสังคมเราก็ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์ เป็นโครงการที่มอบรถวีลแชร์ให้แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยที่จ�าเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ หรือ โครงการ บขส.ส่งความรักจากอ้อมอกแม่สู่ลูก โดย บขส.เปิดให้บริการส่งนมแม่แช่แข็งฟรี ทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายภาครัฐในเรื่องการส่งเสริมให้ทารกดื่มนมแม่ เป็นต้น กระผมในนามของคณะผู้บริหารและพนักงานของ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด ทุกคน ขอกล่าวค�าว่า ขอบพระคุณทุกท่านส�าหรับความ ไว้วางใจที่มีให้เราเสมอมาตลอดระยะเวลา 86 ปีนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงอยู่เคียงข้างกับเราตลอดไป สวัสดีครับ คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

พลต�ารวจเอก

(อ�านาจ อันอาตม์งาม) กรรมการบริษทั ฯ รักษาการแทน กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด

สารบัญ 6 9 11 14

Lifestyle Magazine

บขส.อินไซด์ ข่าวรายทาง เล่าสู่กันฟั ง มุมสุขภาพ : ข้อเข่ำเสือ่ ม โรคทีม่ ำกับควำมทรมำน 17 เคล็ดลับความงาม : สครับผิวกำยด้วยชำเขียว

FREE MAGAZINE

18 คู่หูพาเที่ยว : เทีย่ วท้ำฝน 2 วัน 1 คืน ล่องแพชมไพร 26 30 33 34

เทีย่ วน�ำ้ ตกไทรโยคใหญ่ จ.กำญจนบุรี

คู่หูชัตเตอร์ เก็บมาฝาก : “งู” ภัยแฝงทีม่ ำในหน้ำฝน คู่หูดูดวง : 15 ก.ค. – 14 ส.ค. 2559 แวะชิ มริมทาง : ร้ำนไอซ์โภชนำ

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

ประธานที่ปรึกษา

พล.ต.อ.อ�ำนำจ อันอำตม์งำม รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิริชัย ทิพสน, ชนิดำ สมำนจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภำสเพ็ญ, รพีพฒ ั น์ สิงหนำท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยำกร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐธัญ พิชำดุล, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญำ ใจสว่ำง ฝ่ ายบริหาร มณฑกำล คงมัน่ . สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญำนี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภำคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วรำวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวำ หยำง, s88 ผู อ้ า� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยำรินทร์ ฐำนุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวำรี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�านักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด ฝ่ายโฆษณา 06-1629-5393 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�าราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�าไปเผยแพร่หรือท�าซ�า้

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสำรคูห่ เู ดินทำงได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสำรปรับอำกำศ ช่องจ�ำหน่ำยตัว๋ และจุดประชำสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถำนี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถำนีขนส่งสำยใต้ใหม่, สถำนีขนส่งเอกมัย, สถำนีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถำนีบริกำรของ บขส. อีกกว่ำ 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้ำนกำแฟ คำเฟดิโอโร่ ทุกสำขำ, ร้ำนกำแฟ 94°coffee ทุกสำขำ, ร้ำนกำแฟ คำเฟ่ดอยตุง ทุกสำขำ, ร้ำนกำแฟ คำเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหำวิทยำลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 27.20% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส. มอบรถวีลแชร์ตามโครงการ

“ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้จดั ท�ำโครงกำร “ทุกกำรเดินทำงขับเคลือ่ นควำมสุขสูค่ นไทย ด้วยวีลแชร์” เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ด้อยโอกำสทำงกำรเคลื่อนไหว ได้แก่ คนพิกำร ผู้สูงอำยุ และผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ส�ำหรับกำรเดินทำงในชีวิตประจ�ำวัน ให้สำมำรถ เดินทำงหรือเคลื่อนไหวได้สะดวกสบำยเพิ่มขึ้น โดย บขส.น�ำเงินรำยได้ส่วนหนึ่งจำกกำรจ�ำหน่ำย ตั๋วโดยสำรบริจำคเพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์ ปีละไม่น้อยกว่ำ 99 คัน ทั้งนี้บริษัทฯ ยังได้จัดกิจกรรม ตลำดนัดกำรกุศล Happy Friday โดยเชิญชวนพนักงำนบริษัทฯ ร่วมจ�ำหน่ำยสินค้ำทุกวันศุกร์ สุดท้ำยของเดือน เพื่อหำรำยได้สมทบทุนสนับสนุนโครงกำรฯ อีกทำงหนึ่งด้วย ส�ำหรับผู้พิกำรทำงกำรเคลื่อนไหว ผู้สูงอำยุ และผู้ป่วยที่จ�ำเป็นต้องใช้รถวีลแชร์ที่สนใจ สำมำรถแจ้งควำมประสงค์ขอรับบริจำคได้ที่ Call Center 1490 ตลอด 24 ชั่วโมง และสำมำรถขอ แบบฟอร์มกำรขอรับบริจำครถวีลแชร์ ได้ที่สถำนีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บอร์ด บขส. แต่งตัง้ รักษาการแทน กจญ. คนใหม่

ด้วยคณะกรรมกำรบริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้มอบหมำยให้ พล.ต.อ.อ�านาจ อันอาตม์งาม กรรมการบริษทั ฯ รับต�าแหน่งรักษาการ แทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ แทน นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ที่ได้ขอลำออก จำกต�ำแหน่งรักษำกำรแทนกรรมกำรผูจ้ ดั กำรใหญ่ โดยให้มผี ลตัง้ แต่ วันที่ 1 มิถนุ ำยน 2559 เป็นต้นไป โดย พล.ต.อ.อ�ำนำจ อันอำตม์งำม ได้เดินทำงมำสักกำระพระพรหม ณ สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (จตุจักร) พร้อมให้นโยบำยในกำรท�ำงำนแก่ผู้บริหำร บขส.

บขส. ร่วมแสดงความยินดี การรถไฟแห่งประเทศไทย ครบรอบ 100 ปี สถานีกรุงเทพ

ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงควำมยินดี กำร รถไฟแห่งประเทศไทย เนือ่ งในโอกำสครบรอบ 100 ปี สถำนีกรุงเทพ ณ สถำนีรถไฟกรุงเทพ (หัวล�ำโพง)

บขส. ร่วมพิธที า� บุ ญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธเี จริญพระพุ ทธมนต์ถวายพระพรชั ยมงคล

นายบุญช่วย สกุลวิไลเลิศ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายพัฒนาองค์กร บริษัท ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ร่วมพิธีท�ำบุญตักบำตรถวำยพระรำชกุศล และ พิธเี จริญพระพุทธมนต์ถวำยพระพรชัยมงคล แด่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั และสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ เนื่องในโอกำสมหำมงคล ที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จเถลิงถวัลยรำชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนำยน 2559 และเนื่องในโอกำสมหำมงคลที่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ทรงเจริญพระชนมพรรษำ 7 รอบ 12 สิงหำคม 2559 ณ วัดพระศรีรัตนศำสดำรำม พระบรมหำรำชวัง

บขส. ร่วมแสดงความยินดีกบั สถาบันการบินพลเรือน ครบรอบ 55 ปี

ผู้แทนบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมมอบกระเช้ ำแสดงควำมยินดี เนื่องในโอกำสวันคล้ำยวันสถำปนำสถำบันกำรบินพลเรือนครบรอบปีที่ 55 ณ สถำบันกำรบินพลเรือน

08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สหกรุป ๊ แฟร์ ครัง ้ ที่ 20

เครือสหพัฒน์ ยกทัพนวัตกรรมสินค้าและบริการมาแสดง ศักยภาพสู่สายตานักลงทุน เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนทั้งใน ประเทศและส่งออก พร้อมน�าสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาพิเศษ กว่า 1,000 คูหา มาจ�าหน่ายให้กับผู้สนใจในงาน “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 20” ซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด An Honest World เมื่อวันที ่ 30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ อาทิ อาหารและเครื่องดื่ม ของใช้ภายในบ้าน เสื้อผ้า เครื่อง หนัง รองเท้า เครื่องส�าอาง เครื่องกีฬา เครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งล้วนเป็น แบรนด์ที่มีชื่อเสียงและมีคุณภาพ นอกจากนี ้ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ากัด (มหาชน) ผูจ้ ดั จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ ในฐานะผูน้ า� ด้านชุดชัน้ ในอันดับ 1 ของ ไทย ได้รงั สรรค์แฟชัน่ โชว์วาโก้ “Beautiful Moment” ภายใต้แนวคิด “An Honest Digital World” สุดอลังการไปกับ 5 คอลเลคชัน่ ชุดชัน้ ใน Wacoal Beauty insize, Wacoal Shape Beautifier, BRABERRY, Wacoal Mood และ Wacoal Sports

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09

ข่าวรายทาง


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ตรีเพชรอีซซ ู มุ นั่ ใจเปิดตลาดกัมพูชา วาโก้ตงั้ เป้ายกระดับงานบริการทัว่ ประเทศ จัดฝึกอบรม ‘Wacoal Pink Lady Service’

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ากัด (มหาชน) ผูจ้ ดั จ�าหน่ายผลิตภัณฑ์วาโก้ เดินหน้ำสำนต่อโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม” ปีที่ 16 ล่ำสุดร่วมมือ กับสถำบันมะเร็งแห่งชำติ จัดกิจกรรม “Wacoal Pink Lady Service” ฝึกอบรม พนักงำนขำย 800 คน เพื่อเป็นสื่อกลำงเผยแพร่ควำมรู้และวิธีตรวจเต้ำนมด้วย ตนเองแก่ลูกค้ำ ตั้งเป้ำยกระดับเครือข่ำยงำนบริกำรของวำโก้ทั่วประเทศ

การไฟฟ้าส่วนภูมภ ิ าค จัดพิธเี ปิด โครงการชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้า ส่วนภูมภิ าค หรือ PEA เป็นประธำนในพิธเี ปิดโครงการ ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA ณ บึงพลำญชัย อ�ำเภอ เมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยได้รบั เกียรติจำกนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด เข้ำร่วมพิธี ซึ่งเป็นโครงกำรที่ร่วมมือกันระหว่ำงกำรไฟฟ้ำส่วน ภูมภิ ำค หรือ PEA กรมป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย (ปภ.) และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำ (สอศ.) ในกำรยกระดับเรื่องควำมปลอดภัยเป็นยุทธศำสตร์ (Zero Accident) 10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ากัด ประกำศปลุกแบรนด์ “อีซูซุ” ในตลำดรถกัมพูชำเต็มรูปแบบ เดินหน้ำท�ำตลำด ในฐำนะผู้จัดจ�ำหน่ำยรถอีซูซุอย่ำงเป็นทำงกำรในประเทศ กัมพูชำ ในโอกำสแถลงข่ำวเปิดตัว “ใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลู เพำเวอร์” และ “ใหม่! อีซูซุมิว-เอ็กซ์ บลูเพำเวอร์” อย่ำง อลังกำร ณ โรงแรมโซฟิเทล พนมเปญ โภคีทำรำ กรุงเทพเปญ ประเทศกัมพูชำ และมัน่ ใจประสบกำรณ์ 60 ปีในไทย ช่วยหนุน ธุรกิจในกัมพูชำอย่ำงแน่นอน ยกระดับกำรขำยและกำรบริกำร หลังกำรขำย พร้อมตั้งเป้ำหมำยที่จะเพิ่มส่วนแบ่งในตลำด รถยนต์กัมพูชำ 30% ภำยใน 5 ปี


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ “ไม่อันตรายต่อสุขภาพ” อย่างที่คิด จากกรณี ที่ มี ก ระแสข่ า วออกมามากมายเกี่ ย วกั บ คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือว่า จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคน และสัตว์ทอี่ าศัยอยูใ่ กล้บริเวณ เสาส่งสัญญาณ อีกทัง้ บางพืน้ ทีย่ งั กลัวว่าตัวเสาส่งสัญญาณจะ ก่อให้เกิดอันตรายหากเกิดพายุลมแรงขึน้ ข้อวิตกกังวลต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นมำนั้นส่งผลโดยตรงต่อกำรขยำย โครงข่ำยของผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์มอื ถือทุกรำย เนือ่ งจำกตำมเงือ่ นไข ท้ำยใบอนุญำตของ คณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์ และกิจกำรโทรคมนำคมแห่งชำติ หรือ กสทช. ได้กำ� หนดผูใ้ ห้บริกำรทีร่ บั ใบอนุญำตทุกรำยจะต้องขยำยโครงข่ำย เพือ่ ให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึง กำรให้บริกำรกิจกำรโทรคมนำคมและได้รบั บริกำรทีด่ ี มีคณ ุ ภำพ กำร ติดต่อสือ่ สำรทัง้ เสียง และข้อมูล(อินเทอร์เน็ต)ไม่สะดุดตลอดกำรใช้งำน ส่งผลให้ผใู้ ห้บริกำรทุกรำยต้องเดินหน้ำเร่งขยำยโครงข่ำยในกำรติดตัง้ เสำส่งสัญญำโทรศัพท์มอื ถือเป็นจ�ำนวนมำก เพือ่ รองรับกำรให้บริกำร ประชำชนทีด่ ที สี่ ดุ และเพือ่ ให้มปี ระสิทธิภำพสูงสุด จึงมีควำมจ�ำเป็นทีจ่ ะ ต้องติดตัง้ ในบริเวณพืน้ ทีช่ มุ ชนเพือ่ รองรับประชำชนทีม่ เี พิม่ มำกขึน้ ทุกวัน ขณะที่ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ยืนยันมำโดยตลอด ว่ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำที่แผ่ออก จำกเสำส่งสัญญำณโทรศัพท์มอื ถือ ของผู ้ ใ ห้ บ ริ กำรเอกชนทุ กรำย มี ป ริ ม ำณไม่ เ กิ น ค่ ำ มำตรฐำน อย่ำงแน่นอน เพรำะถ้ำพบว่ำ ผู้ให้บริกำรรำยใดเกินมำตรฐำน ก�ำหนด กสทช.จะไม่ออกใบอนุญำตเพือ่ ให้ไปติดตัง้ เสำส่งสัญญำณอย่ำง แน่นอน ซึ่งหำกชุมชนใดมีข้อกังวลว่ำคลื่นสัญญำณจะแรงเกินไป ก็ สำมำรถยืน่ เรือ่ งเข้ำมำทีส่ ำ� นักงำนให้ลงไปตรวจสอบได้ เพือ่ ให้เกิดควำม แน่ใจและสบำยใจในกำรอยูร่ ว่ มกันระหว่ำงเสำส่งสัญญำณกับคนในชุมชน ขณะเดียวกัน กสทช.ได้เดินสำยให้ควำมรู้เรื่องผลกระทบของ กำรแผ่คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกสถำนีฐำนของระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ต่อควำมปลอดภัยด้ำนสุขภำพของมนุษย์ใน 5 ภูมภิ ำค ตัง้ แต่ปี 2558 ถึงต้นปี 2559 เพือ่ ให้ประชำชนได้รบั ทรำบข้อมูล และผลกำรศึกษำถึง ผลกระทบของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำจำกเสำส่งสัญญำณ ว่ำคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำ จำกเสำส่งสัญญำณโทรศัพท์มอื ถือมีคำ่ มำตรฐำนตำมที่ กสทช.ก�ำหนด และไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อสุขภำพของคน และสัตว์

เช่นเดียวกับผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์มอื ถืออย่ำง บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ากัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส หนึง่ ในผูใ้ ห้บริกำรโทรศัพท์มอื ถือ ทีล่ ำ่ สุดได้เดินสำยจัดงำนเสวนำให้ควำมรูใ้ นหัวข้อ “คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ มือถือไม่อันตรายต่อสุขภาพ” ซึ่งจัดไปแล้วใน 2 จังหวัด คือ จังหวัดขอนแก่น ที่ได้รว่ มมือกับ ส�ำนักประชำสัมพันธ์จงั หวัดขอนแก่น และจังหวัด เชียงรำย ซึง่ เป็นกำรร่วมมือกับสมำคมสือ่ มวลชน และนักประชำสัมพันธ์จังหวัดเชียงรำย โดยมี ดร.ธีรศักดิ์ อนันตกุล วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยเฉพาะ มำให้ขอ้ มูลกับสือ่ มวลชนท้องถิน่ ทุกแขนง โดยเฉพำะกำรน�ำเสนอข้อมูลในประเด็นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำจำกเสำส่งสัญญำณ โทรศัพท์มือถือที่มีประชำชนวิตกกังวลนั้น ควำมจริงแล้วไม่ได้ส่งผลกระทบต่อ สุขภำพร่ำงกำยมนุษย์ และสัตว์ เพรำะว่ำคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำดังกล่ำวมีกำ� ลังส่งที่ ต�ำ่ กว่ำเกณฑ์มำตรฐำนที่ กสทช. ก�ำหนดไว้ เช่นเดียวกับโครงสร้ำงเสำส่งสัญญำณ ทีก่ อ่ สร้ำงตำมหลักวิศวกรรมทีเ่ ป็นไปตำมมำตรฐำนของสถำบันวิศวกรรมสถำนแห่ง ประเทศไทย และ กสทช. อีกทั้งงำนวิจัยระบุว่ำคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำ มี 2 ประเภท คือ คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำกลุม่ ชนิด ไม่ก่อไอออน (Non-ionizing radiation) ซึ่ง เป็นย่ำนควำมถี่ชนิดที่ไม่สำมำรถเปลี่ยนแปลง พันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ (DNA) ในมนุษย์ และ สัตว์ได้ เนือ่ งจำกเป็นคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้ำควำมถีต่ ำ�่ ซึ่งจะอยู่ในกลุ่มคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ำจำกเสำส่ง สัญญำณโทรศัพท์มอื ถือ, คลืน่ จำกวิทยุ เอเอ็ม และเอฟเอ็ม, โทรทัศน์ และคลืน่ จำกวิทยุสอื่ สำร ต�ำรวจหรือกูภ้ ยั , สัญญำณ WI-FI รวมถึงแสงแดด (UV) เป็นต้น โดยองค์การอนามัยโลก (World Health Organization หรือ WHO) ได้ ก�าหนดให้คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าประเภทนี้ อยูใ่ นกลุม่ 2B ซึง่ เป็นกลุม่ เดียวกันกับ กาแฟ และสารสกัดทัง้ กลีบใบของว่านหางจระเข้ หรือน�า้ มันมะพร้าวทีผ่ สมกับไดเอทาโนลาไมด์ ส�ำหรับท�ำให้เกิดฟองในผลิตภัณฑ์ท�ำควำมสะอำดจ�ำพวกแชมพู สบู่ รวมไปถึง เครือ่ งส�ำอำง และสำรสกัด เป็นต้น โดยทัง้ หมดถือเป็นกลุม่ ทีอ่ ำจจะ หรืออำจเสีย่ งก่อ ให้เกิดอันตรำยต่อสุขภำพเท่ำนัน้ “ปัจจุบนั ยังไม่มผี ลวิจยั ใดทีช่ ชี้ ดั ว่า คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์มอื ถือมีผลกระทบท�าให้เกิดโรคต่างๆ ต่อร่างกายมนุษย์ หรือสัตว์เลย เช่น เดียวกับ กสทช.ทีอ่ อกมาระบุอย่างชัดเจนว่าคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์มอื ถือทัว่ ประเทศมีเกณฑ์ตา�่ กว่าเกณฑ์มาตราฐานที่ กสทช.ก�าหนดไว้” ดร.ธีรศักดิ์ อนันตกุล กล่าว

คูคู่ ่ หูหู เเ ดิดิ นน ทท าา งง 011 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

ท�าไมแพะภูเขาต้องปี นหน้าผา

แพะภู เ ขำที่ เ รำเห็ น ในสำรคดี โดยเฉพำะในแถบอเมริกำเหนือ ที่เป็นพื้นที่ป่ำอนุรักษ์ พวกแพะเหล่ำนี้ มักปีนหน้ำผำสูงชันเสมอ นั่นเพรำะมัน ต้องหำที่พักอำศัย หำอำหำร และหลบ ภัยจำกบรรดำสัตว์ใหญ่ ทีส่ ำ� คัญมันต้อง “เลีย” แร่ธำตุจำ� เป็นพวกเกลือและแร่ธำตุ ต่ำงๆ บนเนื้อหิน ซึ่งจ�ำเป็นต่อร่ำงกำย ของพวกมัน และทีเ่ ท้ำของมันก็มลี กั ษณะ แบบกีบทีช่ ว่ ยให้ปนี ป่ำยได้ดเี ป็นพิเศษ

เจ้าหนูปรมาณู Astro Boy

ก�าเนิดขึน้ อย่างไร

SAIP แอพพลิเคชัน เตือนภัยก่อการร้าย

ช่วงนีม้ กี ำรแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชำติของยุโรป 2016 ณ ประเทศฝรัง่ เศส ซึง่ นอกเหนือจำกควำมพร้อมในกำรจัดกำร แข่งขันแล้ว ฝรัง่ เศสยังเปิดตัวแอพพลิเคชัน SAIP หรือ System to Alert and Inform Populations ที่ออกแบบมำเพื่อเตือนผู้ใช้แอพฯ เกีย่ วกับกำรก่อกำรร้ำยทีอ่ ำจเกิดขึน้ ในระหว่ำงกำรจัดกำรแข่งขัน แอพฯนี้ สำมำรถดำวน์โหลดได้ฟรีในประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ หำกมีเหตุ ร้ำยเกิดขึน้ แอพฯจะระบุตำ� แหน่งพืน้ ทีเ่ กิดเหตุ พร้อมค�ำแนะน�ำในกำร ปฏิบตั ติ วั ให้ปลอดภัย นอกจำกนีย้ งั แจ้งเตือนภัยธรรมชำติและภัยพิบตั ิ อืน่ ๆ ได้อกี ด้วย รวมไปถึงข้อมูลในกำรเอำตัวรอดจำกเหตุกำรณ์ เช่น ทีซ่ อ่ นตัว ช่องทำงติดต่อเจ้ำหน้ำที่ โดยรัฐบำลฝรัง่ เศสหวังว่ำแอพฯนี้ จะช่วยให้ประชำชนได้รบั ข้อมูลทีถ่ กู ต้อง ป้องกันข่ำวลวงทีท่ ำ� ให้ผคู้ น แตกตืน่ หำกมีเหตุรำ้ ยเกิดขึน้

ตัวกำร์ตูนเจ้ำหนูปรมำณูนั้น ถือก�ำเนิดขึ้น หลังสงครำมโลกครัง้ ที่ 2 เมือ่ ญีป่ นุ่ ยอม จ�ำนนในควำมพ่ำยแพ้ต่อสงครำม และกำร เข้ำมำถึงญีป่ นุ่ ของฝ่ำยสัมพันธมิตรซึง่ น�ำโดย สหรัฐอเมริกำ จึงท�ำให้วัฒนธรรมอเมริกัน มีอทิ ธิพลผ่ำนสินค้ำ เสือ้ ผ้ำ ดนตรี และแม้ กระทัง่ กำร์ตนู ในญีป่ นุ่ นีค่ อื ยุคเริม่ ต้นของกำร์ตนู ญีป่ นุ่ ยุคใหม่กว็ ำ่ ได้ เจ้ำหนูปรมำณูถกู สร้ำงขึน้ โดย เทซึกะ โอะซะมุ (Tezuka Osamu) นักวำด กำร์ตูนในสมัยนั้น และได้รับควำมนิยม โด่งดังจนได้รับยกย่องให้เป็น God of Manga หรือเทพเจ้ำแห่งกำร์ตนู ญีป่ นุ่ ในเวลำต่อมำ

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คุณเคยสังเกตไหมว่า คิงโพธิแ์ ดง เป็นไพ่คงิ ใบเดียวในส�ารับทีไ่ ม่มหี นวด


จิก๊ ซอว์...

มีมาตัง้ แต่สมัยกรีกโบราณ

ของเล่ น ที่ เ ด็ ก ๆ นิยมเล่นกันในสมัย นีอ้ ย่ำงจิก๊ ซอว์ มีมำตัง้ แต่ สมัยกรีกโบรำณ ยุคอะคิมดิ สิ นั ก คณิ ต ศำสตร์ ใ นยุ ค นั้ น เป็ น ผู้คิดค้นกฏแห่งกำรลอยตัว ได้น�ำ ภำพแปะลงบนชิน้ ไม้หรือกระดำษ แข็ง จำกนัน้ ตัดเป็นชิน้ เล็กๆ ขนำดและรูปร่ำงต่ำงๆ กัน แต่ออกแบบให้ น�ำกลับมำต่อเป็นภำพได้อกี ครัง้ แต่จกิ๊ ซอว์ทเี่ ห็นในสมัยนี้ เกิดขึน้ ในปี ค.ศ. 1767 (รำว พ.ศ. 2310) โดยนำยจอห์น สปิลเบอรี่ (John Spilbury) ครูและนักท�ำแผนทีช่ ำวอังกฤษ ได้ประดิษฐ์จกิ๊ ซอว์เป็นแผนทีป่ ระเทศ อังกฤษ ส�ำหรับใช้ในกำรเรียนกำรสอนนักเรียนในวิชำภูมศิ ำสตร์ แยก ชิน้ ส่วนของเกำะอังกฤษ อเมริกำ และแผนที่โลก ซึง่ ต่อมำมันกลำยเป็น อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนทีด่ มี ำก มันช่วยให้นกั เรียนจดจ�ำสถำนทีต่ ำ่ งๆ ได้ดยี งิ่ ขึน้ จนในทีส่ ดุ มันก็กลำยเป็นอุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน ระดับประถมศึกษำ แต่ ใ นสมั ย นั้ น จิ๊ ก ซอว์ จ ะ มีร ำคำแพงมำก เนื่องจำกใช้ กระบวนกำรผลิตหลำยขั้นตอน ต้องใช้เนื้อไม้อย่ำงดีในกำรผลิต ทั้งไม้มะฮอกกำนี ไม้โอ๊ก และ วอลนัท เพือ่ ไม่ให้โค้งงอ แกะสลัก ลวดลำยแล้วจึงระบำยด้วยสีน�้ำ กล่องจิก๊ ซอว์ขนำดใหญ่จะมีเพียง 50 ชิน้ ต่อภำพเท่ำนัน้ จนปี ค.ศ. 1881 จึงมีกำรเปลีย่ นมำเป็นกระดำษ จนปัจจุบนั วิวฒ ั นำกำรของจิก๊ ซอว์เดินทำงต่อมำมำกมำย จนมีทงั้ ภำพ เรืองแสงและภำพสำมมิติ ท้ำทำยควำมสำมำรถคนต่อหลำยระดับเลย ทีเดียว

พระบรมบรรพต วัดสระเกศราชวรวิหาร หรือที่ คุน้ เคยกันดีในชือ่ “ภูเขาทอง” คือ วัดทีป่ รากฏอยูบ่ น ด้านหลังของเหรียญ 2 บาท

“ส้มต�า” อาหารสุดเเซ่ บ มีท่มี าแบบนีน้ ่เี อง

เกิดเป็นคนไทย เชือ่ เถอะไม่มีใคร ไม่รู้จักส้มต�ำ อำหำรจำนเด็ดของ คนอีสำนทีฮ่ อ็ ตฮิตไปทัว่ ประเทศมำช้ำนำน ชื่อเรียกของอำหำรจำนนี้นั้น ก็มำจำก กำรน�ำค�ำสองค�ำมำผสมกัน ค�ำว่ำ “ส้ม” ใน ภำษำถิน่ ของอีสำน ทีม่ คี วำมหมำยว่ำ รส เปรีย้ ว มำผสมกับค�ำว่ำ “ต�ำ” ทีห่ มำยถึงกำร ใช้สำกหรือสิง่ ทีค่ ล้ำยคลึงทิม่ ลงไปอย่ำงเเรง เรือ่ ยๆ ดังนัน้ ค�ำว่ำ “ส้มต�ำ” จึงมีควำมหมำย ว่ำ อำหำรรสเปรีย้ วโดยกำรต�ำนัน่ เอง ส่วนคนทำงภำคอีสำนอำจเรียกแตกต่ำง ออกไป เช่น ต�ำบักหุง่ ต�ำมะละกอ ส่วนมำกจะขูดมะละกอดิบเป็นเส้นๆ ใส่ลง ไปในครกพร้อมกับใส่วตั ถุดบิ ต่ำงๆ เช่น ถัว่ ฝักยำว กระเทียม มะเขือเทศลูก เล็ก มะเขือเปรำะ มะเขือสีดำ พริกสด พริกแห้ง รวมไปถึงปูนำหรือน�ำ้ ปลำ ร้ำ (ตำมชอบ) จำกนัน้ ปรุงรสด้วยน�ำ้ ตำลทรำยขำวหรือน�ำ้ ตำลปีบ๊ เติมน�ำ้ ปลำ มะนำว ทัง้ หมดนีท้ ำ� ให้สม้ ต�ำมีรสเปรีย้ ว เค็ม เผ็ด ตำมต้องกำร อย่ำว่ำแต่คน ไทยเลย ชำวต่ำงชำติจำ� นวนไม่นอ้ ยที่ได้ลมิ้ ชิมรสต่ำงติดใจกันถ้วนหน้ำ หรือ คุณจะเถียงว่ำไม่จริง

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

เวลาเห็นผู้เฒ่าผู้ใหญ่บ่นเรื่องอาการปวดขา ปวดข้อ หลายๆ คนก็จะสันนิษฐานว่าเป็นเพราะข้อเข่าเสื่อม เราลองมาดูกัน ว่าสาเหตุของข้อเข่าเสื่อมนั้นมีอะไรบ้าง โรคข้อเสื่อมเป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดถึงร้อยละ 50 ของจ�ำนวน ผู้ป่วยที่ไปพบแพทย์ด้วยอำกำรปวดข้อที่มีอำยุ 50 ปีขึ้นไป บำงรำย พบตั้งแต่อำยุ 30 ปี พบในเพศหญิงมำกกว่ำเพศชำย และมีอำกำร ปวดรุนแรงมำกกว่ำ ในจ�ำนวนนีพ้ บว่ำเป็นอำกำรของข้อเข่ำเสือ่ มและ อักเสบถึงร้อยละ 28.34 เนือ่ งจำกเป็นข้อทีร่ บั น�ำ้ หนักและใช้งำนมำก มีกำรเสื่อมสภำพของกระดูกข้อเข่ำ กระดูกอ่อน หมอนรองข้อเข่ำ เอ็นรอบๆ ข้อเข่ำ เยื่อบุข้อเข่ำ น�้ำไขข้อน้อยลง เกิดได้จำกปัจจัย เสี่ยงหลำยสำเหตุ เช่น เสื่อมตำมวัย อุบัติเหตุ ติดเชื้อ โรคเกำต์ โรครูมำตอยด์ และเกิดจำกกำรท�ำงำนที่ออกแรงใช้เข่ำมำก มีกำร กระแทกหรืองอเข่ำบ่อยๆ เช่น ต้องขึน้ บันไดแบกของหนัก เดินไกลๆ หรือลุกนัง่ บ่อยๆ นอกจำกนีผ้ ทู้ มี่ นี ำ�้ หนักตัวมำกจะเป็นปัจจัยเสริมให้ เป็นข้อเข่ำเสือ่ มได้เช่นกัน ซึง่ ผูป้ ว่ ยในกลุม่ นีม้ กั มีอำยุตำ�่ กว่ำ 45 ปี

อำกำรข้อเข่ำเสือ่ มมักมีอำกำรแบบค่อยเป็นค่อยไป อำกำรทีป่ วด จะสัมพันธ์กับงำนที่ท�ำ เมื่อพักกำรใช้งำนเข่ำและอยู่ในท่ำที่สบำย มักจะไม่มอี ำกำรปวดเข่ำ อำจมีอำกำรเข่ำติด มีควำมรูส้ กึ ว่ำข้อขรุขระ เวลำขยับข้อเข่ำ หำกอำกำรปวดเข่ำนั้นเป็นมำกแม้จะอยู่เฉยๆ รวม ทั้งมีอำกำรปวดบวมแดงร้อน มีไข้ หรือมีอำกำรปวดตอนกลำงคืน มำกจะไม่ใช่ข้อเข่ำเสื่อมจำกกำรท�ำงำน ผู้ป่วยควรไปพบแพทย์เพื่อ หำสำเหตุที่แท้จริงและได้รับกำรดูแลรักษำที่เหมำะสม

ข้อเข่าเสื่อม...

โรคที่มากับความทรมาน การรักษาข้อเข่าเสื่อม

ส่วนมำกจะเป็นกำรลดปัจจัยเสี่ยงต่ำงๆ เช่น กำรพักกำรใช้งำนข้อเข่ำ กำรลดปวดด้วยกำรประคบร้อนหรือเย็น กำรปรับเปลีย่ นกิจวัตรประจ�ำวัน หลีกเลีย่ ง กิจกรรมบำงอย่ำง ได้แก่ กำรเดินขึ้น-ลงบันได นั่งพับเพียบ นั่งคุกเข่ำ นั่งยองๆ นั่งขัดสมำธิเป็นเวลำนำนๆ กำรออกก�ำลังกำยและกำรบริหำรกล้ำมเนื้อรอบเข่ำ เป็นวิธีกำรรักษำที่ได้ผลดีที่สุดส�ำหรับผู้ป่วยข้อเข่ำเสื่อม ด้วยกำรเดินช้ำๆ กำร ออกก�ำลังกำยในน�้ำ ควรหลีกเลี่ยงกำรออกก�ำลังชนิดที่มีแรงกระท�ำต่อข้อมำกๆ คือ กำรวิ่ง กำรกระโดดเชือก หรือกำรเต้นแอโรบิกที่มีกำรกระโดด กำรใช้อุปกรณ์ เครื่องช่วยต่ำงๆ เช่น กำรใช้ไม้เท้ำหรือร่ม เพื่อช่วยลดแรงกระท�ำต่อข้อ ในกรณีที่ปวดมำก ควรถือไม้เท้ำหรือร่มในมือตรงข้ำมกับข้ำงที่ปวด กำร ใช้สนับเข่ำ กำรลดน�้ำหนักสำมำรถช่วยลดน�้ำหนักที่เข่ำต้องรับ กำรรักษำทำง กำยภำพบ�ำบัดเพือ่ ลดอำกำรเจ็บปวดและลดกำรอักเสบ กำรรักษำด้วยกำรใช้ยำเพือ่ บรรเทำอำกำรปวด ท�ำให้ผปู้ ว่ ยมีกำรเคลือ่ นไหวและใช้ขอ้ ท�ำงำนได้ดขี นึ้ กำรรักษำ ด้วยกำรผ่ำตัดเหมำะกับผู้ป่วยที่อำกำรไม่ทุเลำจำกกำรรักษำแบบประคับประคอง ข้ำงต้น ซึ่งกำรผ่ำตัดเปลี่ยนข้อเข่ำเทียมนั้นสำมำรถลดอำกำรปวดได้มำก เหมำะ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ อี ำยุมำก มีอำกำรข้อเข่ำเสือ่ มมำกและไม่ได้ทำ� งำนหนัก ไม่เหมำะ กับผู้ป่วยที่มีอำยุน้อยและท�ำงำนหนัก

มาเติมวิตามินซี

ให้ร่างกายในช่ วงหน้าฝนกันเถอะ

ในช่วงหน้ำฝน ลองเลือกรับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ต่อ ร่ำงกำยที่ให้วิตำมินซี เพื่อป้องกันหวัดและภูมิแพ้ เช่น ผักใบ เขียว ให้สำรอำหำรที่มีวิตำมิน โปรตีน และผลไม้นำนำชนิดที่ไม่มีรสหวำน มำกและมีควำมเป็นแป้งในตัว เช่น มะม่วงสุก เพรำะเรำต้องกำรกำกใยช่วยเรื่องกำรขับถ่ำย ระบำย ได้งำ่ ย ท้องไม่ผูก เพรำะกำรขับถ่ำยเป็นกำรขับเชื้อโรคช่องทำงหนึ่งของร่ำงกำย 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เทคนิคเพิ่มการเผาผลาญให้รา่ งกาย

ตอนเป็นเด็ก ระบบการเผาผลาญของร่างกายมักท�างานได้ดีมี ประสิทธิภาพ แต่เมือ่ อายุมากขึน้ ระบบเผาผลาญของร่างกาย อาจท�างานได้ดนี อ้ ยลง เรามีคา� แนะน�าเทคนิคการเพิม่ การเผาผลาญ ของร่างกายมาฝาก ลองแบ่งอาหารในแต่ละวันเป็นมื้อเล็กๆ 5 - 6 มื้อต่อวัน ผลจำกกำรวิจัยยืนยันว่ำ กำรกินมื้อเล็กๆ บ่อยๆ จะท�ำให้เรำกิน อำหำรได้น้อยลง แต่กำรเผำผลำญกลับเพิ่มขึ้น ดื่มน�้าเยอะๆ นอกจำกท�ำให้ควำมอยำกและควำมหิวลดน้อยลง ยังช่วยให้กำรเผำผลำญแคลอรี่ท�ำงำนได้ดีขึ้น โปรตีนจากเนือ้ สัตว์ที่มีสีขาว อย่ำง เนื้อปลำ เนื้อไก่ นอกจำกช่วยเสริม กล้ำมเนื้อแล้ว ยังช่วยให้รำ่ งกำยมีกำรเผำผลำญเพิ่มขึ้นอีกด้วย

รู ้ไหม…สีของประจ�าเดือน บ่งบอกสุขภาพได้นะ

กระเจีย๊ บ

พืชผักมากคุณประโยชน์

ถื อ เป็ น พื ช ผั ก ในครั ว เรื อ นที่ ไ ม่ ค วรละเลย คุณประโยชน์จริงๆ โดยเฉพำะ ฝักกระเจีย๊ บเขียว (ผล) นั้นมีเส้นใยอยู่มำก จึงช่วยควบคุมระดับน�้ำตำลใน เลือดให้คงที่ได้ โดยช่วยรักษำระดับกำรดูดซึมน�้ำตำล จำกล�ำไส้ใหญ่ให้คงที่ กระเจี๊ยบเขียวจึงเป็นผักที่เหมำะ อย่ำงมำกส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบำหวำน ในฝักกระเจี๊ยบ เขียวจะมีสำรที่เป็นเมือกมีคุณสมบัติช่วยในกำรเคลือบ แผลในกระเพำะอำหำรและล�ำไส้ได้ โดยป้องกันไม่ ให้เกิดกำรลุกลำมของแผลได้เป็นอย่ำงดี และยังช่วย ยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสำเหตุส�ำคัญของกำรเกิด แผลในกระเพำะอำหำรได้อีกด้วย ส่วน ดอกอ่อนและ รากกระเจี๊ ย บ นั้ น ก็ ส ำมำรถ รับประทำนได้ แต่ไม่ได้รบั ควำมนิยมมำกนัก เ มื่ อ เ ที ย บ กับฝัก

สีแดงสด แดงแจ๊ด: ต้องระวังกำรเป็น มะเร็งปำกมดลูก เนื้องอกข้ำงในมดลูก และมีกำรตกเลือด สีแดงจาง: บ่งบอกว่ำเลือดจำง สีช�้าเลือดช�้าหนอง (เหมือนน�้ำคำว ปลำ): แสดงว่ำเกิดกำรอักเสบภำยใน เมือ่ ร่ำงกำยสัมพันธ์กบั กำรมำของประจ�ำ เดือน

สมุนไพรธรรมชาติ ที่ช่วยเพิ่มการเบิรน์

ส�ำหรับคนที่อยำกลองลดน�้ำหนักด้วย วิธีธรรมชำติ นอกจำกกำรออกก�ำลังกำย และเลื อ กรั บ ประทำนอำหำรที่ มี ไ ขมั น และแคลอรี่ต�่ำแล้ว กำรเลือก รับประทำนสมุนไพรทีม่ ฤี ทธิ์ ช่วยเผำผลำญอย่ำง ส้ม แขก พริกไทย ดอก ค�ำฝอย ฯลฯ โดยเเนะ น�ำให้รับประทำนก่อน อำหำรเช้ำและอำหำร เย็น คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

เป็่ นสิวเรื่ อ้ รังฟั งทางนี.้ ...

นีคอื อาหารทีช่วยลดการเกิดสิว

ควรงดน�้าอัดลมและแอลกอฮอล์ เพรำะในน�้ำอัดลมมีปริมำณน�้ำตำลมำก หำกดื่มเข้ำไปเป็น ปริมำณมำก ร่ำงกำยจะต้องสร้ำงอินซูลินมำเพื่อลดน�้ำตำลใน ร่ำงกำย และท�ำให้เกิดกำรสร้ำงไขมันที่ผิวหนังเพิ่ม เป็นอีกสำเหตุ ของกำรเกิดสิว ส่วนในค๊อกเทลรสอร่อยก็มีปริมำณน�้ำตำลไม่ใช่ น้อย แถมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหลำยยังเป็นตัวกำรที่ท�ำให้ผิว สูญเสียควำมชุ่มชื้น อันเป็นสำเหตุที่ท�ำให้เกิด สิวได้เหมือนกัน

ข้าวโอ๊ต...ธัญพืชดีมปี ระโยชน์ กินเพื่อสุขภาพความงาม

ข้ำวโอ๊ต Oat เป็นพืชในตระกูล Avena Sativia นิยมปลูกมำกในแถบ ยุโรปตอนเหนือ เพรำะเจริญเติบโตดีในอำกำศหนำว สำรประกอบที่ ส�ำคัญในเส้นใย คือ เบต้ำกลูแคน ซึ่งมีสมบัติละลำยในน�้ำได้ดี จำกผลกำร วิจัยขององค์กำรอำหำรและยำของประเทศสหรัฐอเมริกำ พบว่ำ หำกร่ำงกำย ได้รับเบต้ำกลูแคนอย่ำงน้อย 3 กรัมต่อวัน จะช่วยลดปัญหำคลอเลสเตอรอล ได้ นอกจำกนี้กำรรับประทำนข้ำวโอ๊ตยังมีส่วนในกำรลดอำกำรท้องผูก ดูดซึม ไขมันและของเสียต่ำงๆ ในร่ำงกำย ดูดซึมน�ำ้ ตำลและลดระดับน�ำ้ ตำลในเส้นเลือด ท�ำให้ร่ำงกำยใช้อินซูลินน้อยลง จึงท�ำให้รู้สึกอิ่มนำน ไม่หิวง่ำยในระหว่ำงวัน จึงเหมำะส�ำหรับผู้ป่วยโรคเบำหวำนอีกด้วย ผลพลอยได้จำกกำรขับถ่ำยได้ดี คลอเลสเตอรอลน้อยท�ำให้รปู ร่ำงดี สมส่วน ผิวพรรณเปล่งปลัง่

การฉีดน�า้ หอมบริเวณทีช่ พี จรเต้น อย่างเนินอกข้างซ้าย หรือข้อมือ จะช่วยให้กลิ่นหอมจรุงมากกว่าปกตินะ

ดื่มน�้าเปล่าให้มากขึ้น กำรดื่มน�้ำจะท�ำให้ผิวคุณคง ควำมชุ่มชื้นและช่วยขจัดของ เสี ย ออกจำกร่ ำ งกำยผ่ ำ นทำง ปัสสำวะ แถมยังช่วยให้ระบบ ขับถ่ำยดีขึ้น เมื่อไม่มีปัญหำด้ำน กำรขับถ่ำย ร่ำงกำยก็ไม่มีของเสีย ที่จะท�ำให้สิวผุดได้แล้ว ดื่มชาเขียว วันละ 1 - 3 แก้ว เพรำะในชำเขียวมีสำร โพลีฟีนอลที่มีคุณสมบัติ ต้ำนอนุมลู อิสระ ซึง่ จะช่วย ยับยั้งกำรเกิดสิวและลด สิวได้ ที่ส�ำคัญในชำเขียว ยั ง มี ส ำรที่ ช ่ ว ยลดกำร อักเสบของผิวด้วยนะ เพิ่มผักใบเขียวในมื้ออาหาร ในงำนวิ จั ย บอกไว้ ว ่ ำ กำรกิ น ผักใบเขียวจะช่วยให้ค่ำพีเอชใน ร่ ำ งกำยสมดุ ล ซึ่ ง ผู ้ เ ชี่ ย วชำญ หลำยคนเชื่อว่ำมันช่วยในเรื่อง ของกำรเกิ ด สิ ว ได้ นั่ น เอง ที่ ส� ำ คั ญ ในผั ก ใบเขี ย วยั ง เต็ ม ไป ด้วยไฟเบอร์ที่ช่วยในเรื่องของกำร ขับถ่ำยได้ดี

16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


อวดผิวสวย เนี ย นใส ไม่ ก ลั ว แดด ด้วย KA UV Whitening Perfect

Rosehip oil คือ อะไร

Body Lotion SPF 33 PA+++

เห็นกันบ่อยๆ ข้ำงขวดผลิตภัณฑ์ บ�ำรุงผิว หลำยคนอำจจะสงสัย ว่ำแล้วน�ำ้ มัโรสฮิป (Rosehip oil) ทีว่ ำ่ นี้ คืออะไร อันที่จริงแล้วมันคือน�้ำมันที่ ได้มำจำกกำรสกัดผลกุหลำบ Rosa canina ซึ่งมีต้นก�ำเนิดจำกประเทศชิลีมีคุณสมบัติต้ำนอนุมูลอิสระโดยเฉพำะ วิตำมินเอและวิตำมินซีสูง มีประสิทธิภำพในกำรกระตุ้นกำรสร้ำงเซลล์ผิวหนัง และเส้ น ใยคอลลำเจน ช่ ว ยรั ก ษำริ้ ว รอย รอยแผลเป็ น และหลุ ม สิ ว ต่ ำ งๆ รวมถึ ง จุดด่ำงด�ำต่ำงๆ อีกทั้งยังมีกรดไขมันจ�ำเป็น อย่ำง โอเมก้ำ 3 โอเมก้ำ 6 และโอเมก้ำ 9 ในสัดส่วนที่เหมำะสม ท�ำให้ซึมซำบเข้ำสู่ ผิวได้รวดเร็วและช่วยในกำรตอบสนองทำง ภูมิคุ้มกันของเซลล์ คุณสมบัติที่กล่ำวมำ มำกถึงเพียงนี้ จึงไม่แปลกที่บรรดำแบรนด์ เครื่องส�ำอำงจะนิยมน�ำมำเป็นส่วนผสมแห่ง ควำมงำม

บริษัท ปวีณ์มล จ�ำกัด ขอแนะน�ำโลชั่นกันแดดส�ำหรับผิวกำย สูตรไวท์เทนนิ่ง ที่ปรับสภำพผิวให้ขำวขึ้น ด้วย 5 ประสิทธิภำพ ในหนึง่ เดียว จำกคุณสมบัตขิ อง Etioline (อี ทิ โ อไลน์ ) ช่ ว ยยั บ ยั้ ง เอ็ น ไซม์ Tyrosinase (ไทโรซิเนส) ลดกำรสร้ำง เม็ดสีผิว วิตำมินบี 3 ช่วยปรับ สภำพผิวให้ขำวขึ้นจำกภำยในสู่ ภำยนอก เพิ่มควำมเรียบเนียน ขำวกระจ่ำงใส Silicone resin และ AHA ผลั ด เซลล์ ผิ ว เก่ ำ ที่ หมองคล�้ ำ ให้ ห ลุ ด ออกอย่ ำ ง อ่อนโยน เสริมเกรำะป้องกันผิว จำกรั ง สี UVA และ UVB ด้ ว ย ค่ำ SPF 33 ซึมง่ำย ไม่เหนียว เหนอะหนะ มีจำ� หน่ำยทีร่ ำ้ นขำยยำ, ซู เ ปอร์ ม ำร์ เ ก็ ต , ร้ ำ นสะดวกซื้ อ , ร้ ำ นค้ ำ ปลี ก ทั่ ว ประเทศ และ www.ka-th.com

สครับผิวกายด้วยชาเขียว เพื่อผิวสะอาดเปล่งปลั่ง

เทรนด์สลี ปิ สติกมาแรงช่ วงนี้

ขอแนะสีแดงเบอร์รี่ที่ฮ็อตฮิต เพรำะนอกจำกจะท�ำให้ดูหรูหรำและ เซ็กซี่แล้ว กำรทำริมฝีปำกด้วยสีแดงเบอร์รี่พร้อมกำรโชว์ผิวเรียบเนียน เปลือยเปล่ำก็ท�ำให้ลุคกำรแต่งหน้ำดูทันสมัยยิ่งขึ้น ดูได้จำกงำนแฟชั่น แห่งปีอย่ำง Met Gala 2016 ทั้งสำว Adriana Lima และสำว Kate Bosworth ที่สวยเจิดด้วยริมฝีปำกสีแดง

เป็นที่รู้กันว่า ชาเขียว นั้นอุดมด้วยสาร ต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อร่างกายและ ผิ ว พรรณ ลองมาท� า สครั บ ขั ด ผิ ว จาก ชาเขียวกันเถอะ... ส่วนผสมที่ต้องเตรียม น�้ำตำลทรำยแดง 1/2 ถ้วย ผงชำเขียว 2 ช้อนโต๊ะ น�ำ้ มันมะพร้ำว หรือ น�ำ้ มันมะกอก 1 ถ้วย เริ่ ม ด้ ว ยกำรน� ำ ผงชำเขี ย ว น�้ ำ ตำล ทรำยแดงคลุกผสมให้เข้ำกัน จำกนั้นค่อยๆ เติมน�้ำมันมะพร้ำวหรือน�้ำมันมะกอกลงไป เททีละ น้อยผสมให้เข้ำกัน ระวังถ้ำเติมน�ำ้ มันมำกเกินไปสครับจะเนือ้ เหลวมำกไป สังเกตดูให้เนื้อสครับมีควำมหยำบเล็กๆ ตักบรรจุใส่ขวดที่มีฝำปิดมิดชิด จะได้เก็บไว้ใช้ได้ยำวนำน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

เที่ยวท้ำฝน!

2 วัน 1 คืน ล่องแพชมไพร เที่ยวน�้ำตกไทรโยคใหญ่ จ.กำญจนบุรี จั ง หวั ด กาญจนบุ รี คื อ ดิ น แดนแห่ ง ธรรมชาติ อั น อุ ดม สมบู รณ์ไปด้วยผืนป่ า พรรณไม้ โถงถ�้า น�้าตก และประเพณี วัฒนธรรมอันหลากหลายของผู ้คนต่างเชื้ อชาติท่อี าศัยอยู ่ร่วมกัน อย่างสงบสุข ทัง้ ไทย พม่า มอญ ปากะญอ (กะเหรี่ยง) ฯลฯ ต้นฝนฤดูกำลนี้ เรำจะพำคุณผูอ้ ำ่ นออกไปสัมผัสกับสำยน�ำ้ ตกชุม่ ฉ�ำ่ ที่ งดงำมแห่งหนึ่งของจังหวัดกำญจนบุรี นั่นคือ “น�้ำตกไทรโยคใหญ่” น�้าตกไทรโยคใหญ่ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของอุทยำนแห่งชำติไทรโยค ซึ่งมี พื้นที่ครอบคลุม 2 อ�ำเภอของจังหวัดกำญจนบุรี คือ อ�ำเภอไทรโยค และ อ�ำเภอทองผำภูมิ มีเนื้อที่ 598,750 ไร่ ประกำศเป็นอุทยำนฯ เมื่อวันที่ 27 ตุลำคม 2523 ตั้งอยู่ห่ำงจำกอ�ำเภอเมือง 104 กิโลเมตร ไปตำมทำงหลวง หมำยเลข 323 (กำญจนบุรี-ไทรโยค-ทองผำภูมิ) บริเวณกิโลเมตรที่ 82 สภำพพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เป็นภูเขำหินปูน ประกอบด้วยพืน้ ทีป่ ำ่ เบญจพรรณและ ป่ำดิบแล้ง ไทรโยคได้ชื่อว่ำเป็นพื้นที่แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีคำ้ งคำวที่ เล็กที่สุดในโลกคือ ค้ำงคำวกิตติ และปูรำชินี ปูน�้ำจืดชนิด ใหม่ของโลกอำศัยอยู่

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ในสมัยสงครำมโลกครั้งที่ 2 ไทรโยคเคยเป็นค่ำยพักแรมของทหำรญี่ปุ่น ปัจจุบันปรำกฏร่องรอยเตำหุงข้ำวและซำกเตำไฟอยู่ในพื้นที่ นอกจำกนี้ยัง พบร่องรอยมนุษย์ยคุ หินเก่ำ มีแหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ำ่ สนใจ คือ น�ำ้ ตกไทรโยค ใหญ่ ถ�้ำดำวดึงส์ และน�้ำตกไทรโยคน้อย น�า้ ตกไทรโยคใหญ่ หรือเรียกอีกชื่อว่ำ น�้าตกเขาโจน เพรำะลักษณะ กำรไหลของน�้ำตกจะตกลงมำจำกหน้ำผำแล้วไหลกระโจนลงสู่แม่น�้ำแคว น้อย มีน�้ำตลอดปี และน�้ำจะแรงมำกในฤดูฝน และในอดีตพระบำทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยูห่ วั (รัชกำลที่ 5) เคยเสด็จประพำส ณ น�ำ้ ตกแห่งนี้ ภำยในอุทยำนฯ มีเส้นทำงเดินศึกษำธรรมชำติหลำยเส้นทำง ร่องรอย กำรตั้งค่ำยพักแรมของทหำรญี่ปุ่น จุดชมพุต้นน�้ำ หรือ ตำน�้ำตก ซึ่งเป็น ต้นก�ำเนิดของแม่น�้ำ 2 แห่ง คือ น�้ำตกไทรโยคใหญ่ และน�้ำตกไทรโยคเล็ก คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


และมีจดุ ชมวิวสะพำนแขวนไทรโยคทีจ่ ะเห็น น�้ำตกไทรโยคได้ชัดเจนขึ้นเมื่อยืนอยู่บนนี้ กำรท่องเที่ยวครั้งนี้ เรำต้องกำรมำสัมผัส กับน�้ำตกไทรโยคใหญ่อย่ำงใกล้ชิด เรียกว่ำให้น�้ำตก ไหลโดนตัวกับแบบซู่ๆ เลย จึงเลือกใช้บริกำรของ วังนกแก้ว ปำร์ควิว รี ส อร์ ท เพรำะที่ นี่ เ ค้ ำ จะมี บ ริ ก ำรลำกแพล่ อ งไปน�้ ำ ตกไทรโยคใหญ่ ตอน 4 โมงเย็น ทุกวันศุกร์ เสำร์ และอำทิตย์ เฉพำะลูกค้ำที่มำพัก แรมที่นี่เท่ำนั้น ... ข้อมูลนี้เรำแอบส่องเฟซบุ๊กของพี่สำวคนสนิท เห็น นำงไปเที่ยวมำแล้ว บรรยำกำศดีมำกๆ เลยขอตำมรอยเค้ำมำพำคุณ ผู้อ่ำนไปเที่ยวบ้ำง... ไม่ผิดหวังแน่นอน! กำรล่องแพใช้เวลำเดินทำงประมำณ 1 ชัว่ โมงก็จะถึงน�ำ้ ตกไทรโยคใหญ่ ตลอดเส้นทำงก็จะเห็นธรรมชำติของต้นไม้ ป่ำเขำที่อุดมสมบูรณ์ ผ่ำนแพ ที่พักต่ำงๆ เป็นระยะ วันที่เรำไปมีฝนตกปรอยๆ เป็นกำรเรียกน�้ำย่อยก่อน ไปสัมผัสของจริง แพโค้งซ้ำย-ขวำไปตำมล่องล�ำน�้ำ ในที่สุดก็ถึงจุดหมำยปลำยทำง น�้ำตกไทรโยคใหญ่ ช่ำงสวยงำมอลังกำรจริงๆ สำยน�้ำตกที่ไหลพุ่งออก มำเป็นจุดเด่นที่สร้ำงควำมประทับใจได้อย่ำงมำก เมื่อแพเทียบท่ำเข้ำไป ใกล้น�้ำตก สำยน�้ำที่เย็นใสเรียกควำมสดชื่นและรอยยิ้มแห่งควำมสุขของ

20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


นักท่องเที่ยวกว่ำ 150 คนได้อย่ำงต้อง มนต์ขลัง แต่ละคนไม่รอช้ำรีบโพสต์ท่ำ ถ่ำยรูป และกระโดนน�ำ้ เล่นกันอย่ำงสนุกสนำน ประมำณ 1 ชัว่ โมง แพก็จะเริม่ พำเรำล่องกลับไปยัง ที่พัก เพื่ออำบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ำ และไปรับประทำนอำหำรเย็นแบบบุฟเฟ่ต์ อย่ำงอิ่มหน�ำส�ำรำญ อัตรำค่ำเข้ำชมอุทยำนฯ ชำวไทย ผู้ใหญ่ 100 บำท เด็ก 50 บำท ชำว ต่ำงชำติ ผู้ใหญ่ 300 บำท เด็ก 200 บำท บริเวณอุทยำนฯ มีบริกำรร้ำน อำหำร แพพัก แพล่อง เรือเช่ำ บ้ำนพัก ค่ำยพักแรมและสถำนที่กำงเต็นท์ สนใจสอบถำมรำยละเอียดได้ที่ กรมอุทยำนแห่งชำติ สัตว์ป่ำ และพันธุ์พืช เขตบำงเขน โทร. 0 2562 0760

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


ห่ ำ งจำกที่ พั ก ไปไม่ ไ กลมำกนั ก จะเป็นอีกหนึง่ แหล่งท่องเทีย่ วทีน่ ำ่ สนใจ เช่นกัน คือ “ถ�า้ ดาวดึงส์” ถ�ำ้ นีจ้ ะมีหนิ งอก หินย้อยทีส่ วยงำม แบ่งออกเป็น 3 ห้อง แต่ละ ห้องก็จะมีหนิ งอกหินย้อยทีม่ รี ปู ลักษณะต่ำงๆ กัน ตำมแต่จะจินตนำกำร เช่น โคมระย้ำ พระปรำงค์ ช้ำงแมมมอส หน้ำวัว หน้ำคน และพระเจดีย์ ฯลฯ นอกจำกนี้ยังมีคำ้ งคำวหน้ำยักษ์ และจิ้งหรีด หนวดยำวอำศัยอยู่ด้วย ภำยในถ�้ำมีไฟส่องสว่ำงพร้อม อำกำศระบำย ถ่ำยเทดี ไม่อึดอัด แต่ทำงเดินขึ้นเขำค่อนข้ำงชัน ไม่เหมำะแก่เด็กเล็กและ ผู้สูงอำยุ โดยเฉพำะในหน้ำฝนทำงเดินจะลื่นมำก ติดต่อเจ้ำหน้ำที่ด้ำน หน้ำก่อนเดินขึ้นเขำ เพื่อน�ำทำงและบรรยำยรำยละเอียดต่ำงๆ ภำยในถ�้ำ ที่ส�ำคัญกำรเดินเที่ยวชมถ�้ำที่มีหินงอกหินย้อย ห้ำมน�้ำมือไปสัมผัสลูบคล�ำ เด็ดขำด เพรำะจะท�ำให้หินหยุดกำรเจริญเติบโต... ท่องเที่ยวอย่ำงรู้คุณค่ำ ควรศึกษำกฎ กติกำ มำรยำททุกครั้ง ก่อนกลับเข้ำเมืองกรุงฯ หำกพอมีเวลำเรำขอแนะน�ำ 2 ที่เที่ยวที่น่ำ สนใจ คือ วัดถ�้ำเสือ และต้นจำมจุรียักษ์

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


วัดถ�า้ เสือ ตัง้ อยูท่ ี่ ต�ำบลม่วงชุม อ�ำเภอท่ำม่วง ห่ำงจำกเขือ่ นแม่กลอง ประมำณ 5 กิโลเมตร ทำงเข้ำวัดต้องผ่ำนตัวเขื่อนแม่กลองแล้วจะมีป้ำย บอกให้เลี้ยวขวำไปประมำณ 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ำยอีกประมำณ 200 เมตร สังเกตง่ำยๆ คือเรำจะเห็นเจดีย์องค์ใหญ่งดงำมตั้งอยู่บริเวณเนินเขำ วัดถ�้ำเสือเดิมเป็นเพียงส�ำนักสงฆ์เล็กๆ ที่อยู่ในบริเวณถ�้ำเสือด้ำน ล่ำงริมเนินเขำ ต่อมำด้วยแรงศรัทธำจำกชำวบ้ำนร่วมกันสร้ำงและบูรณะ จนกลำยเป็นวัดที่ใหญ่โต และมีควำมวิจิตรงดงำม เมื่อไปถึงวัดถ�้ำเสือด้ำนหน้ำจะเป็นลำนจอดรถ และร้ำนขำยของกิน ของฝำกต่ำงๆ ศำลำด้ำนล่ำงติดกับบริเวณที่จอดรถเป็นศำลำกำรเปรียญ ประดิษฐำนสังขำรหลวงปูช่ นื่ ทีบ่ รรจุอยูใ่ นโลงแก้ว มีศำลำประดิษฐำนรูปหล่อ เจ้ำอำวำสหลวงพ่อสิงห์ หลวงพ่อชื่น ซึ่งหลวงพ่อสิงห์เป็นพระธุดงค์ที่มำ พบถ�ำ้ เสือ ส่วนหลวงพ่อชืน่ เป็นผูบ้ รู ณะปฏิสงั ขรวัดนี้ และยังมีสว่ นทีเ่ ป็นถ�ำ้ แบ่ ง ออกเป็ น 4 ห้ อ ง มี ห ้ อ งโถงใหญ่ ประดิษฐำน พระประธำน 2 ห้อง ห้องส�ำหรับหลวงพ่อชื่น มำบ�ำเพ็ญภำวนำ และห้องประดิษฐำนองค์ เจ้ำแม่กวนอิม กำรขึ้นไปบนเขำที่ประดิษฐำนหลวง พ่อชินประทำนพร และพระเจดีย์ ท�ำได้ทงั้ เดิน ขึ้นบันไดนำคด้ำนหน้ำ ที่มีจ�ำนวน 157 ขั้น หรือซือ้ ตัว๋ รถรำงไฟฟ้ำนัง่ ไป-กลับ รำคำ 10 บำท เมื่อขึ้นไปถึงบนเขำบริเวณวัดด้ำนหน้ำ จุดเด่น คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


แรกที่ พ บก็ คื อ พระชิ น ประทานพร พระพุ ท ธรู ป องค์ ใ หญ่ ป ระดิ ษ ฐำน อยู่กลำงแจ้ง ด้ำนขวำเป็น พระอุโบสถอัฏมุข มีซุ้มเสมำรอบ 8 ทิศ ภำยในงดงำมด้วยลวดลำยปูนปั้นพระพุทธประวัติรอบผนังพระอุโบสถ ทำง ด้ำนซ้ำยติดกับทำงขึ้น-ลงรถลำงจะเป็น พระเจดีย์เกศแก้วมหาปราสาท ซึ่ง มีควำมสวยงำมโดดเด่นด้วยรูปร่ำงที่มีลักษณะแปลกตำ สูง 9 ชั้น แต่ละ ชั้นจะมีภำพเขียนบอกเล่ำเรื่องรำวต่ำงๆ ที่น่ำสนใจ ตั้งแต่ในสมัยพุทธกำล เมื่อเดินสูงขึ้นไปเรื่อยๆ หน้ำต่ำงแต่ละช่องก็จะท�ำหน้ำที่เป็นจุดชมวิวแบบ 360 องศำ ให้เรำสำมำรถมองเห็นบรรยำกำศโดยรอบวัดได้ ทัง้ ภำพมุมสูง ของพระชินประทำนพร ล�ำน�้ำแม่กลอง ทุ่งนำสีเขียว และองค์พระเจดีย์ หมื่นพุทธ ที่มีลักษณะเป็นเก๋งจีน สูง 7 ชั้น ของวัดถ�้ำเขำน้อยที่อยู่ติดกัน ด้วย เมือ่ เดินขึน้ ไปยังชัน้ บนสุดจะเป็นทีป่ ระดิษฐำนของพระบรมสำรีรกิ ธำตุ เปิดให้เข้ำชมได้ทุกวัน เวลำ 8.30 - 16.30 น. ควรแต่งกำยให้สุภำพ กำรเดินขึ้นพระเจดีย์เกศแก้วมหำปรำสำทไม่ให้เหนื่อยนั้น เทคนิค ง่ำยๆ คือ ควรเดินขึ้นแต่ละชั้นแบบไม่เร่งรีบ เมื่อเดินถึงแต่ละชั้นแล้ว ควร อ่ำนศึกษำเรือ่ งรำวภำพฝำผนังต่ำงๆ ทีท่ ำงวัดได้จดั ท�ำขึน้ เพรำะมีประโยชน์ และได้ควำมรู้ เมื่ออ่ำนจนครบค่อยเดินขึ้นบันไดไปชั้นถัดไปต่อ

24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ขยับเข้ำมำในเขตตัวเมืองอีกสักหน่อย เพื่อมำชม ต้นจามจุรียักษ์ หรือ ต้นก้ามปูยักษ์ เป็นอีกหนึ่งจุด ท่องเที่ยวที่น่ำสนใจ เพรำะยิ่งใหญ่อลังกำร และควำม งดงำมของกิ่งก้ำนสำขำที่แตกแขนงเป็นเงำร่มไม้ใหญ่ดุจลำย เส้นของงำนศิลปะที่ธรรมชำติสร้ำงสรรค์มำ อำยุอำนำมก็ปำเข้ำไป 100 กว่ำปีแล้ว ขนำด ของล�ำต้นประมำณ 10 คนโอบ รัศมีทรงพุ่มของต้นเฉลี่ยประมำณ 25.87 เมตร เส้นผ่ำน ศูนย์กลำงของร่มเงำใหญ่ประมำณ 51.75 เมตร ควำมสูงของต้นจำกพื้นดินสู่ยอดต้น ประมำณ 20 เมตร และเนื้อที่ของพุ่มนั้นมีถึงประมำณ 1 ไร่ 2 งำน 4 วำ ซึ่งนับว่ำหำชม ต้นไม้เช่นนี้ได้ยำกมำกในปัจจุบัน ส�ำหรับกำรเข้ำชมต้นจำมจุรียักษ์นี้ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด เข้ำชมได้ระหว่ำง เวลำ 6.00 น ถึง 18.00 น ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของกองกำรสัตว์และเกษตรกรรมที่ 1 กรมกำร สัตว์ทหำรบก อยู่ที่บำ้ นกสิกรรม หมู่ที่ 5 ต�ำบลเกำะส�ำโรง อ�ำเภอเมือง จังหวัดกำญจนบุรี นักท่องเที่ยวสำมำรถใช้เส้นทำงหมำยเลข 3429 ที่แยกจำกด้ำนหน้ำศำลำกลำงจังหวัด กำญจนบุรี ตรงไปข้ำมสะพำนแม่น�้ำแม่กลอง ผ่ำนป้อมต�ำรวจแม่กลอง จำกนั้นให้เลี้ยว ซ้ำยที่ทำงสำมแยกวัดถ�้ำเขำแหลมไปตำมทำงอีกประมำณ 5 กิโลเมตรก็จะพบทำงสำม แยก ให้เลี้ยวซ้ำยเข้ำไปยังเส้นทำง 3209 และขับต่อไปจนเข้ำเขตพื้นที่กรมกำรสัตว์ทหำร บก จำกนั้นจะมีป้ำยบอกเส้นทำงไปยังต้นจำมจุรียักษ์ตลอดเส้นทำง

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25

การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว

เส้นทำงกรุงเทพฯ - พุทธมณฑล - นครปฐม กำญจนบุรี เริม่ จำกทำงหลวงหมำยเลข 4 ไปทำงจังหวัด นครปฐม ขับตรงไปเรื่อยๆ จนถึง กม.69 ให้เตรียมชิด ซ้ำยเพือ่ ขึน้ สะพำนข้ำมแยกไปทำง อ.บ้ำนโป่ง จำกนัน้ ใช้ทำงหลวงหมำยเลข 323 (ถ.แสงชู โต) ผ่ำนสำม แยก กระจับ อ.บ้ำนโป่ง จ.รำชบุรี เข้ำสู่ จ.กำญจนบุรี ที่ อ.ท่ ำ มะกำ อ.ท่ ำ ท่ ว ง ไปจนถึ ง อ.เมื อ ง รวม ระยะทำง 129 กม.

โดยรถโดยสารประจ�าทาง

มีรถโดยสำรของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ออก เดินทำงทุกวัน ที่สถำนีขนส่งผู้โดยสำรกรุงเทพฯ (ถนน บรมรำชชนนี) สอบถำมตำรำงเดินรถและรำยละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th


คู่หูชัตเตอร์

เรื่อง/ภาพ โดย Joe-Junior

โลกสวย

ในสายฝนพร�า..

“ออกมาถ่ายภาพท่ามกลาง ฤดูฝนกันเถิดครับ..” นั่น เป็นเสียงทีก่ อ้ งอยูใ่ นใจของผม ก่อน ทีส่ มุดและดินสอจะถูกควักขึน้ มาเขียน คุยกับคุณ ผู้ที่หลงใหลความงดงามของ ธรรมชาติตา่ งรูซ้ งึ้ เป็นอย่างดีวา่ ไม่มฤี ดูกาลไหนทีป่ ระดับแต่งธรรมชาติ ได้สวยพิสทุ ธิแ์ ละเบิกบานเท่าฤดูฝน

ใช่! ถึงแม้นฤดูฝนจะฉ�ำ่ แฉะ.. เปรอะเปือ้ น.. เกลือ่ นไปด้วยแมลง.. หรือ อำจไม่ปลอดภัยนักส�ำหรับอุปกรณ์ถำ่ ยภำพมีรำคำ แต่ขอ้ (อ้ำง) ทีย่ กมำนัน้ เรำสำมำรถตระเตรียมวิธีป้องกัน ทั้งพอจะแก้ไขเหตุอันอำจเกิดขึ้นได้ โดยไม่ยำก -- ขอผมยกตัวอย่ำงสักสองสำมย่อหน้ำ.. โรคกลัวความเฉอะแฉะและเปรอะเปื้ อน ในโลกนี้ ไม่วำ่ จะอยูแ่ ห่งหนไหน หำกใครไปยืน ตำกฝนก็ ย ่ อ มเปี ย กมะลอกทั้ ง นั้ น ในป่ ำ ก็ เ ช่ น เดียวกัน วิธเี ดียวทีจ่ ะตักตวงควำมสุขจำกธรรมชำติ ได้โดยไม่มปี ญั หำกับควำมเปียกชืน้ คือ กำรเตรียม อุปกรณ์กนั ฝน - กันน�ำ้ ให้กบั ตัวเอง รวมถึงทีห่ ลับ ทีน่ อน และอุปกรณ์ถำ่ ยภำพให้พร้อม (อย่ำงมัน่ ใจ) ซึง่ เดีย๋ วนีม้ ผี นู้ ำ� อุปกรณ์ในสำรบบดังกล่ำวคอยเสนอขำยอยู่ มำกมำย เทคโนโลยีของเขำพำเรำไปถึงจุดที่ “หำยห่วง” ได้วำ่ กล้อง เลนส์ และอุปกรณ์เสริมต่ำงๆ ในกระเป๋ำ จะแห้งสนิท แม้วำ่ พวกมัน ต้องทนตำกฝนเป็นเพือ่ นคุณก็ตำม โรคกลัวสัตว์จา� พวกทาก แมลง - แมง - มด เอำว่ำ.. ถ้ำในห้องสุขำของใคร บำงคนยังต้องเสี่ยงดวงกับสัตว์เลื้อย คลำน จ� ำ พวกงู เ หลื อ ม งู เ ห่ ำ หรื อ งูแมวเซำอะไรเทือกนั้น ผมว่ำกำรพำ ตัวเองไปเดินถ่ำยภำพเล่นในท่ำมกลำง ป่ำเขำล�ำเนำไพร ดูท่ำจะปลอดภัยและ รู้สึกสบำยแก้มก้นกว่ำเยอะ แต่หำก ยังไม่ค่อยอุ่นใจ เดี๋ยวนี้คุณควรรู้ไว้ว่ำ

ผลิตภัณฑ์เกีย่ วกับกำรป้องกัน ไล่ ก�ำจัด หรือพรำงผูใ้ ช้ให้ปลอดภัยจำกสัตว์ (ไม่น่ำรัก) บำงประเภทในธรรมชำตินั้นมีให้เลือกมำกมำย แถมบริษัทผู้ผลิต เครือ่ งแต่งกำยสไตล์กลำงแจ้งบำงรำยยังน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ผลิตเส้นใย ส�ำหรับตัดเย็บเสือ้ ผ้ำทีส่ ำมำรถช่วยป้องกันยุงและแมลงได้อกี ด้วย นับเป็นอีกทำง เลือกทีช่ ว่ ยสร้ำงควำมรูส้ กึ ปลอดภัยและสบำยใจให้กบั นักท่องเทีย่ วได้เป็นอย่ำงดี หำกคุณได้เตรียมเครื่องป้องกันฝนฟ้ำให้กับตัวเองและอุปกรณ์ถ่ำยภำพ ดีแล้ว อีกทัง้ มีควำมสบำยใจมำกขึน้ เกีย่ วกับสัตว์กวนใจตัวเล็กตัวน้อยต่ำงๆ และ ก่อนทีน่ ำ�้ ฝนจะแทรกตัวเป็นประจักษ์พยำนท่วมท้นเส้นระหว่ำงบรรทัดนี้ ผมใคร่ อยำกชวนคุณเตรียมควำมพร้อมให้กับตัวเองอีกสักอย่ำง นัยว่ำเพื่อควำมสุข

ควำมสนุก ส�ำหรับกำรเดินทำงท่องเทีย่ วและถ่ำยภำพกลำงฤดูฝนทีจ่ ะเพิม่ พูนยิง่ ขึน้ นัน่ คือ.. ลองเปิดหน้ำหนังสือหรือคลิก๊ หำข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับ “ธรรมชำติ วิทยำ” ทัง้ พืชและสัตว์ เอำแบบไม่ตอ้ งลงลึกมำกมำยให้ปวดหัว แค่ดผู ำ่ นสำยตำ ลองกวำดนิ้วหำสัตว์ชนิดที่คุณอำจเคยสนใจ หรือดอกไม้ประเภทนั้นชนิดนี้มี กระจำยพันธุอ์ ยูแ่ ถวไหนบ้ำง ผีเสือ้ แสนสวยมำกมำยพวกนัน้ มันเกิด โต และตำย ที่ไหน.. เมือ่ ไหร่.. อย่ำงไร.. เชือ่ ผมเถิดครับว่ำข้อมูลพืน้ ฐำนพวกนี้ไม่ได้ทำ� ให้คณุ หรือผมถ่ำยภำพได้ ดีขนึ้ หรอก !?! แต่มนั เปรียบเสมือน “บันไดขัน้ แรก” ทีจ่ ะช่วยต่อยอดให้เรำมี ควำมกระหำยในกำรดั้นด้นเพื่อเดินทำงครั้งต่อๆ ไป รู้จักขวนขวำยหำข้อมูล ทีจ่ ะเป็นประโยชน์ทงั้ ต่อกำรเดินทำงและกำรถ่ำยภำพ และบำงทีแค่ภำพผีเสือ้ ธรรมดำๆ กระพือปีก อำจกลำยเป็นจุดเปลีย่ นของวิธคี ดิ ในกำรท่องเทีย่ วและ ถ่ำยภำพของคุณตลอดไป สุดท้ำย หวังใจยิง่ ว่ำกลำงฤดูฝนนี้ เรำชำว “คูห่ ชู ตั เตอร์” จะมีโอกำสพบกัน ในรำวป่ำที่ไหนสักแห่ง.. และหำกว่ำเจอใครก�ำลังนัง่ ทอดสำยตำไปในม่ำนฝน ผมจะเดำว่ำคนคนนัน้ เป็นคุณ “ขอให้มคี วามสุขกับการท่องเทีย่ ว - ถ่ายภาพ”


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ไฮเทคอัพเดพ

SanDisk เปิ ดตัว microSD Card ความจุ 256GB ความเร็วอ่าน 100MB ต่อวินาที!

เปิ ดตัว Fuji Instax Share SP-2 รุ่นใหม่ เร็วกว่ารุ่นเดิม

Fujifilm เปิดตัวเครือ่ งปริน้ ท์รนุ่ ใหม่ ในชือ่ Fuji Instax Share SP-2 เป็นเครือ่ งปริน้ ท์รนุ่ ใหม่ทปี่ รับปรุงพัฒนำให้ดกี ว่ำรุน่ เก่ำ อย่ำง Fuji Instax Share SP-1 หลำยอย่ำงทัง้ สเปค และดีไชน์ Fuji Instax Share SP-2 มีจุดเด่น อยู ่ ที่ ก ำรท� ำ งำนที่ ร วดเร็ ว ขึ้ น สำมำรถปริ้นท์ ได้เร็วขึ้น จำกรุ่น เก่ำต้องใช้เวลำถึง 16 วินำที แต่ ตัวใหม่ใช้เวลำเพียง 10 วินำที และ ยังได้มกี ำรปรับปรุงคุณภำพให้ดยี งิ่ ขึน้ อีกด้วย นอกจำกนีย้ งั ได้มกี ำรอัพเดท แอพ instax share ให้เป็นรุน่ ใหม่ เพิม่ ฟังก์ชนั่ ต่ำงๆ เข้ำไป อำทิ กำรตกแต่งรูป กำรใส่ฟวิ เตอร์ Fuji Instax Share SP-2 ได้ออกมำทัง้ หมด 2 สี ได้แก่ ทอง และเงิน รำคำอยูท่ ี่ $199 หรือรำว 7,000 บำท ก�ำหนดวำงขำย กลำงเดือนกรกฏำคม ส่วน ในประเทศไทยยังไม่มรี ำยละเอียดออกมำ ใครอยำกใช้กอ่ นก็ตอ้ งช้อป ออนไลน์นะจ๊ะ

บริษทั Sandisk ได้เปิดตัว Sandisk MicroSD Card ขนำด 256 GB ออกมำ 2 รุ่น คือ รุ่น SanDisk Extreme® microSDXC™ UHS-I card และ SanDisk Ultra® microSDXC UHS-I card, Premium Edition มีขนำดจุสงู ถึง 256 GB เก็บข้อมูลได้มำกกว่ำเก่ำ แถมเร็วกว่ำเดิม เหมำะกับกำรถ่ำย 4K 256 GB SanDisk Extreme® microSDXC™ UHS-I card เป็นรุน่ ทีม่ ี ควำมเร็วในกำรอ่ำนสูงถึง 100 MB/s และเขียนอยูท่ ี่ 90 MB/s ด้วยควำมจุ สูงถึง 256 GB ท�ำให้สำมำรถบันทึกวิดโี อ 4K ได้นำนถึง 14 ชัว่ โมง (ขึน้ อยู่ กับ Bitrate ด้วย) 256 GB SanDisk Ultra® microSDXC UHS-I card, Premium Edition เป็นรุน่ ทีม่ คี วำมเร็วกำรอ่ำนสูงถึง 90 MB/s (ไม่ระบุควำมเร็วกำรเขียน และ คำดว่ำ Drop ลงไปครึง่ นึง) แต่กย็ งั มีควำมจุเท่ำเดิมคือ 256 GB ท�ำให้สำมำรถ บันทึกวิดโี อควำมละเอียด Full HD ได้นำนถึง 20 ชัว่ โมง Micro SD Card ทัง้ 2 ตัว สำมำรถกันน�ำ้ กันตก กันกระแทก และกัน X-Ray proof และออกแบบมำให้เหมำะส�ำหรับ Drone, Action Cam, Smart Phone และอืน่ ๆ ทีเ่ น้นกำรถ่ำยวิดโี อควำมละเอียดสูง อย่ำง 4K UHD รุน่ Full HD มีรำคำอยูท่ ี่ $149 หรือรำว 5,000 บำท และรุน่ 4K มีรำคำอยูท่ ี่ $199 หรือรำว 7,000 บำท ก�ำหนดขำยสิงหำคมในอเมริกำ และทั่วโลกภำยใน ปลำยปี ทีม่ า – businesswire

LG Action CAM LTE กล้องแอคชั่ นสตรีม วิดีโอผ่าน 4G รุ่นแรกในโลก!

บริษัท LG อีกหนึ่งยักษ์ใหญ่วงกำรอิเลกทรอนิกส์ที่ประกำศเปิดตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ LG Action CAM LTE กล้องแอคชัน่ รุน่ แรกในโลกที่ รองรับ 4G ในตัว ท�ำให้คณุ สำมำรถสตรีมถ่ำยทอดสดหรืออัพโหลดวิดโี อลงโซเชีย่ ล หรือเว็บไซต์ตำ่ งๆ ได้ในตัวโดยไม่ตอ้ งพึง่ พำสมำร์ตโฟนหรือ WiFi แต่อย่ำงใด LG Action CAM LTE นัน้ มำพร้อมกับเซนเซอร์ควำมละเอียด 12 ล้ำน พิกเซลทีส่ ำมำรถบันทึกไฟล์วดิ โี อในระดับ 4K UHD ทีร่ ะดับเฟรมเรต 30 fps, Full HD 1080p ทีร่ ะดับ 60fps และวิดโี อสโลว์โมชัน่ HD 720p ทีร่ ะดับ 120fps ได้อกี ด้วย อย่ำงไรก็ตำมส�ำหรับกำรอัพโหลดวิดโี อผ่ำน LTE นัน้ จะก�ำหนดควำม ละเอียดสูงสุดได้เพียงแค่ 720p ที่ 30fps เท่ำนัน้ แต่ทนี่ ำ่ สนใจกว่ำนัน้ ก็คอื LG Action CAM LTE รองรับกำรเพิม่ เมมโมรีก่ ำร์ดได้สงู สุด 2TB และรองรับกำร เชือ่ มต่อแบบอืน่ ๆ ทัง้ WiFi, Bluetooth และช่องเสียบ USB อีกด้วย แถม ส่วนทีด่ วู ำ่ จะเหนือกว่ำกล้อง GoPro ทีเ่ ป็นเบอร์หนึง่ ของวงกำรในเวลำนีก้ ค็ อื

กล้องแอคชั่นของ LG นั้นมำพร้อมกับ GPS และเซนเซอร์จับทิศทำงกำร เคลือ่ นไหวด้วยในตัวนีแ่ หละ สำมำรถลงน�ำ้ ได้ลกึ 1 เมตร นำน 30 นำทีโดย ไม่ตอ้ งใส่เคสแต่อย่ำงใด ส�ำหรับกล้องแอคชัน่ LG Action CAM LTE นัน้ จะเริม่ วำงขำยในประเทศ เกำหลีใต้เป็นทีแ่ รกส�ำหรับที่ไทยรออีกแป๊บนะครับ ทีม่ า : TechXcite.com

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


สกู๊ปพิเศษ

เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัย ที่ จ.สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นที่ตงั้ ของเมืองเก่า ศูนย์กลางของเมืองศรีวชิ ัย ในช่ วงหลังพุ ทธศตวรรษที่ 13 โดยมีหลักฐานแสดงถึงการตัง้ รกราก และเส้นทางสายไหมในพื้นที่อ่าวบ้านดอน และเจริญขึ้นจนเป็นอาณาจักร ศรีวิชัย สถานที่ท่องเที่ยวส�าคัญภายในจังหวัดนัน้ มีทัง้ แหล่งโบราณสถาน เช่ น พระบรมธาตุไชยา พระธาตุศรีสุราษฎร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติไชยา ซากเมืองโบราณสมัยอาณาจักรศรีวิชัย และแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่ี สวยงามอีกมากมาย เริ่มต้นย้อนรอยอำรยธรรมศรีวิชัยกันที่ สถำนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชำวสุรำษฎร์ให้ควำม เคำรพนับถือเป็นอย่ำงมำกนั่นคือ พระบรมธาตุไชยา ตั้งอยู่ในวัดพระบรมธำตุไชยำ รำชวรวิหำร เป็นพระอำรำมหลวงชั้นเอก และเป็นวัดโบรำณของจังหวัด ตั้งอยู่ที่ต�ำบล เวียง อ�ำเภอไชยำ ห่ำงจำกที่ว่ำกำร อ�ำเภอประมำณ 2 กิโลเมตร มีถนน รักษ์นรกิจตัดผ่ำนหน้ำวัด เจดี ย ์ พ ระบรมธำตุ ไ ชยำเป็ น สถำปัตยกรรมแบบศรีวิชัยองค์เดียว ที่ยังอยู่ในสภำพที่ดีที่สุด สันนิษฐำน ว่ำสร้ำงขึ้นประมำณพุทธศตวรรษที่ 13-14 ในขณะทีเ่ มืองไชยำสมัยศรีวชิ ยั ก�ำลังเจริญรุ่งเรืองสูงสุด เป็นสถำนที่ บรรจุพระบรมสำรีริกธำตุของสมเด็จ พระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ เป็นปูชนียสถำน ส� ำ คั ญ คู ่ บ ้ ำ นคู ่ เ มื อ งของจั ง หวั ด สุรำษฎร์ธำนี และเป็นหนึง่ ในสำมของ โบรำณสถำนอันศักดิส์ ทิ ธิท์ เี่ คำรพบูชำ ของภำคใต้ ได้แก่ เจดีย์พระมหำธำตุ จังหวัดนครศรีธรรมรำช และพระพุทธ ไสยำสน์ถ�้ำคูหำภิมุข จังหวัดยะลำ

28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ลักษณะสถำปัตยกรรมเป็นแบบเจดีย์องค์เดียว มีควำมสูงจำก ฐำนใต้ดินถึงยอด 24 เมตร ตั้งอยู่บนฐำนสี่เหลี่ยมสูงย่อเก็จ โดยองค์ เจดีย์พระบรมธำตุเป็นทรงสี่เหลี่ยมจตุรมุข มีลวดลำยปูนปั้นประดับ โดยรอบองค์เจดีย์ และในทุกวันวิสำขบูชำของทุกปี จะมีประเพณีแห่ผ้ำและพิธี ห่มผ้ำพระบรมธำตุไชยำ ซึ่งได้รับควำมสนใจจำกประชำชนและ นักท่องเที่ยวเป็นจ�ำนวนมำก ถือเป็นงำนพิธีอันยิ่งใหญ่ประจ�ำปีงำน หนึ่งของจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี


ต่อด้วย พระธาตุศรีสุราษฎร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งอยู่บนเนิน เขำท่ำเพชร ต.มะขำมเตี้ย อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี นับเป็นปูชนียสถำน องค์แรกของชำวเมืองบ้ำนดอน หรือชำวอ�ำเภอเมืองสุรำษฎร์ธำนี สร้ำง เมื่อปี พ.ศ. 2550 ตำมแบบศิลปะศรีวิชัยผสมศิลปะรัตนโกสินทร์ตอน ต้น เป็นพระธำตุทรงสูงเรียวคล้ำยล�ำเทียน ตั้งอยู่บนฐำนแปดเหลี่ยม มี ควำมงดงำมวิจิตรบรรจงสวยแปลกตำเป็นอย่ำงมำก ส่วนยอดบรรจุ พระบรมสำรีริกธำตุ 2 องค์ และพระธำตุของพระพุทธสำวกอีก 16 องค์ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยูห่ วั และสมเด็จพระบรมรำชินนี ำถ ได้เสด็จมำ สักกำระพระธำตุ และทรงปลูกต้นพะยอมไว้ทหี่ น้ำองค์พระธำตุ เมือ่ วันที่ 27 มีนำคม 2502 และทรงรับพระธำตุศรีสรุ ำษฎร์ไว้ในพระบรมรำชูปถัมภ์ พระธำตุศรีสรุ ำษฎร์จงึ ได้ชอื่ ว่ำ พระธำตุศรีสรุ ำษฎร์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์

ทรงสี่เหลี่ยมจัตุรมุข มีบันไดทำงขึ้นสี่ด้ำน มีซุ้มประดับลำยปูนปั้น ด้ำนหน้ำเป็น ตรำสัญลักษณ์ในวโรกำสที่พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวทรงครองรำชย์ครบ 50 ปี เสาหลักเมือง ประดิษฐำนอยู่ในมณฑป แกะสลักจำกต้นรำชพฤกษ์ขนำดใหญ่ ที่พบในป่ำสุรำษฎร์ธำนี มีอำยุถึง 139 ปี ลงรักปิดทอง สูงประมำณ 5 เมตร โดย แกะสลักแบบศิลปะศรีวชิ ยั บนยอดมีพระพักตร์พระโพธิสตั ว์อวโลกิเตศวรสีท่ ศิ ยอด บนสุดบรรจุพระบรมสำรีรกิ ธำตุ ทีฐ่ ำนเสำเป็นลวดลำยประยุกต์จำกพระอุระของพระ โพธิสัตว์ ใช้เวลำแกะสลักนำนถึง 6 เดือนโดยช่ำงพื้นบ้ำนฝีมือเอก

เมื่อมำถึงเมืองสุรำษฎร์แล้ว สิ่งหนึ่งที่ควรท�ำคือกำรไปกรำบ สักกำระ ศาลหลักเมือง ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของชำวสุรำษฎร์ธำนี ตั้ง อยู่บริเวณสนำมศรีสุรำษฎร์ กลำงเมืองสุรำษฎร์ธำนี ใกล้แม่น�้ำตำปี มี ลักษณะโดดเด่นดังนี้ มณฑปของศาลหลักเมือง สร้ำงด้วยคอนกรีตตำมแบบศิลปะ ศรีวิชัย คล้ำยกับพระบรมธำตุไชยำ แต่มีขนำดใหญ่กว่ำ 2 เท่ำ ฐำนเป็น

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


ปิดท้ำยด้วยกำรเทีย่ วชมวิถชี วี ติ ชุมชน เก่ ำ แก่ ที่ ชุ ม ชนบางใบไม้ หรื อ คลอง ร้อยสาย ในแม่น�้ำตำปี ดินแดนที่มีคลองเล็ก คลองน้อยนับร้อยสำย จึงได้รับกำรขนำนนำมว่ำ "คลองร้อยสำย" ประกอบด้วยพื้นที่ 6 ต�ำบล ของอ�ำเภอ เมือง ตั้งอยู่ที่ ต.บำงใบไม้ อ.เมือง จ.สุรำษฎร์ธำนี มีลักษณะพื้นที่น�้ำล้อม คล้ำยๆ เกำะ มีสำยน�ำ้ หลำยสำยเชือ่ มต่อกัน พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชทีช่ อบ น�ำ้ กร่อย โดยเฉพำะต้นจำกทีข่ นึ้ อยูห่ นำแน่นตลอดสองฟำกฝัง่ คลอง ส่วนใหญ่ ชำวบ้ำนประกอบอำชีพท�ำสวนมะพร้ำว 80 เปอร์เซ็นต์ และท�ำประมงชำยฝั่ง 20 เปอร์เซ็นต์ แหล่งท่องเทีย่ วภำยในชุมชน ได้แก่ กำรสักกำระหลวงพ่อข้ำวสุก วัดบำง ใบไม้ ล่องเรือชมอุโมงค์ใบจำก ชมวิถีชีวิตของชำวบ้ำนสองฝั่งคลอง ชมบ้ำน โบรำณ 200 ปี ดูวธิ กี ำรท�ำน�ำ้ มันมะพร้ำวสกัดเย็น และกำรท�ำน�ำ้ ส้มสำยชูหมัก น�้ำตำลหมักจำก ซึ่งเป็นภูมิปัญญำท้องถิ่น ชมกำรสำธิตลิงเก็บลูกมะพร้ำว งำนหัตถกรรมจำกใบจำก พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP และในยำมค�่ำคืน มีกำรพำล่องเรือชมหิ่งห้อยด้วย หำกท่ำนใดสนใจกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้ำนบำงใบไม้ ติดต่อ ได้ที่ ก�ำนัน จรัญญำ ศรีรักษ์ โทร.08 1607 4935

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ชญานี

เรื่องน่ารู้

คิดจะปลอมเฟซบุ ๊กแกล้งใคร... คิดใหม่ให้ดีๆ ใครที่เคยเจอกับปัญหาการถูกขโมยรูปไปสร้าง Facebook ปลอม จนท�าให้เกิดความเสียหายตามมา คงปวดใจกับสิ่งที่เจอ แต่เป็น ข่าวดีเมื่อ เฟซบุ๊กแฟนเพจ กฎหมายอาสา ได้ออกมาให้ความรู้ว่าการ กระท�าเช่นนี้มีความผิดทางกฎหมาย อาจโดนถึง 2 ข้อหา และมีโทษจ�าคุก สูงสุด 5 ปี ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท�าความ ผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ถ้ามีองค์ประกอบเหล่านี้ ก็อาจจะ เป็นความผิดได้ 1. เมือ่ ท่ำนสร้ำงเฟซบุก๊ ปลอมเสร็จแล้ว พออัพโหลดก็จะเป็นกำรน�ำเข้ำ ซึง่ ข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อนั เป็นเท็จทันที 2. เมือ่ ท่ำนใช้เฟซบุก๊ นัน้ สร้ำงควำมเสียหำยแก่ผอู้ นื่ เช่น หลอกขำยของ หลอกโอนเงิน เป็นต้น ถือได้วำ่ ท่ำนได้สร้ำงควำมเสียหำยให้ผอู้ นื่ แล้ว แค่นกี้ เ็ ป็นความผิดตาม พ.ร.บ. คอมฯ แล้ว แต่ถา้ มีการเอารูปคนอืน่ มาลง ถ้าเข้าลักษณะดังทีจ่ ะกล่าวต่อไปนี้ จะต้องมีความผิดเพิม่ อีก 1 กระทง 1. กำรสร้ำงเฟซบุ๊กปลอม ถือว่ำเป็นกำรน�ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ ประชำชนทั่วไปอำจเข้ำถึงได้ 2. ข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นภำพของผู้อื่น 3. ภำพนั้นเป็นภำพที่เกิดจำกกำรสร้ำงขึ้น ตัดต่อ เติม หรือดัดแปลง ด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีกำรอื่นใด 4. น่ำจะท�ำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับควำมอับอำย ควำมผิดกระทงที่ 2 ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบำท หรือทั้งจ�ำและทั้งปรับ ถ้ำเฟซบุ๊กปลอม ลงรูปคนอื่นดังที่กล่ำวมำ โดน 2 มำตรำเลย ลงโทษบทหนักสุด นี่ยังไม่รวมข้อหำอื่นๆ อีกนะ รูเ้ เบบนีเ้ เล้วอย่าท�าแค่คะนองมือนะเซียนคียบ์ อร์ดโลกออนไลน์ ทั้งหลาย

พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มาตรา 14 ผู้ใดกระท�ำควำมผิดที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ ต้องระวำง โทษจ�ำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบำท หรือทั้งจ�ำทั้ง ปรับ (1) น�ำเข้ำสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอม ไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประกำรที่น่ำจะเกิดควำมเสียหำยแก่ผู้อื่นหรือประชำชน

มาตรา 16 วรรคแรก ผูใ้ ดน�ำเข้ำสูร่ ะบบคอมพิวเตอร์ทปี่ ระชำชน ทั่วไปอำจเข้ำถึงได้ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ปรำกฏเป็นภำพของ ผู้อื่น และภำพนั้นเป็นภำพที่เกิดจำกกำรสร้ำงขึ้น ตัดต่อ เติม หรื อ ดั ด แปลงด้ ว ยวิ ธี กำรทำงอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห รื อวิ ธี กำรอื่ น ใด ทั้ ง นี้ โ ดยประกำรที่ น ่ ำ จะท� ำ ให้ ผู ้ อื่ น นั้ น เสี ย ชื่ อ เสี ย ง ถู ก ดู ห มิ่ น ถูกเกลียดชัง หรือได้รับควำมอับอำย ต้องระวำงโทษจ�ำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบำท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 เมื่อกำรกระท�ำใดอันเป็น กรรมเดียวเป็นควำมผิดต่อกฎหมำยหลำยบท ให้ใช้กฎหมำยบท ที่มีโทษหนักที่สุดลงโทษแก่ผู้กระท�ำควำมผิด

ขอบคุณข้อมูล เพจ กฎหมายอาสา

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


เก็บมาฝาก

เรื่อง : แสง อินทรา

มันมากับ...

ฤดูฝน

แหม่.. “แสง อินทรา” ก็นกึ สงสัยอยูต่ งั้ หลายวันว่า นีต่ กลงพีน่ อ้ งชาวไทยเราได้กา้ วผ่าน ปรากฏการณ์อันร้อนแล้งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่หลายคนคุ้นหู ในชือ่ “เอลนีโญ” กันมาแล้วหรือยัง? ด้วยเพราะเม็ดฝนต้นฤดูยงั กะปริบกะปรอย ไม่ซซู่ า่ ฉูฉ่ า่ เหมือนอย่างหน้าฝนทีเ่ คยรูจ้ กั .. จนมาหมดความสงสัยเอาก็ในวันนี้ วันที่ 21 มิถนุ ายน 2559 ม่านฝนทีก่ ระหน�า่ ซ�า้ ซัดข้ามวัน ล่อเอากรุงเทพมหานคร (โดยเฉพาะฟากทิศตะวันออก) จมบาดาลเสียอย่างกับโดนมหันตภัย! ถนนหลัก หลายสายกลายสภาพเป็นเส้นทางจอดรถกลางผืนน�า้ ในชัว่ พริบตา -- เอ้าๆ.. แต่อย่างน้อยก็ควรดีใจกันใช่ไหมว่าเอลนีโญไปแล้ว ส่วนเธอ “ลานีญา” ไม่ตอ้ งรีบมานักนะ.. กทม. ของเรายังไม่พร้อม ! และไหนๆ ม่ำนฝนก็คบื คลำนมำชัดแล้ว ยังไงคุณผูอ้ ำ่ นทัง้ หลำยก็ อย่ำได้ลมื สังเกตสังกำไอ้พวกทีม่ กั จะเลือ้ ยตำมฤดูฝนมำกันไว้บำ้ ง เพือ่ ควำม ปลอดภัยและสบำยหัวใจของสมำชิกภำยในบ้ำน “งู!” โอ๊ย.. แค่ได้ยนิ ใครในบ้ำนตะโกนเรียกชือ่ นี้ หัวใจก็แทบจะไถลลงไปอยูท่ ตี่ ำตุม่ !?! ยิ่งเข้ำฤดูฝนเช่นนี้ พื้นที่หลำยแห่งโดยเฉพำะตำมชุมชน หมู่บ้ำนจัดสรร ที่อยู่ใกล้กับ แหล่งรกร้ำงว่ำงเปล่ำหรือน�ำ้ ท่วมขังเป็นประจ�ำ มักเป็นช่องทำงให้สตั ว์ชอบเลือ้ ยประเภทนี้ หนีนำ�้ เข้ำมำหลบอยูต่ ำมทีพ่ กั อำศัยของเรำ กระทรวงสาธารณสุข ออกโรงเตือนในช่วงนีเ้ ป็นพิเศษให้ประชำชนช่วยกันจัดข้ำวของ เครือ่ งใช้ภำยในบ้ำนให้เป็นระเบียบ พยำยำมลดจุดอับหรือมุมทีอ่ ำจลับตำ รวมถึงหลีกเลีย่ ง กำรเดินเหินในทีแ่ คบ ตลอดจนบริเวณทีม่ หี ญ้ำรกสูงโดยเฉพำะเวลำกลำงค�ำ่ กลำงคืน ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เผยรำยงำนผูถ้ กู งูพษิ กัดช่วงปี 2558 ว่ำมีจำ� นวน ถึง 457 รำย โดยพบสูงสุดในเดือนมิถนุ ำยนและสิงหำคม เดือนละ 52 รำย รองลงมำคือ เดือนพฤษภำคม จ�ำนวน 50 รำย โดยงูพษิ ทีพ่ บได้บอ่ ยในแต่ละภูมภิ ำคมี 7 ชนิด ได้แก่ งูเห่ำ งูจงอำง งูสำมเหลีย่ ม งูทบั สมิงคลำ งูแมวเซำ งูกะปะ และงูเขียวหำงไหม้ ซึง่ ทำงกระทรวง สำธำรณสุขได้สงั่ กำรให้สถำนบริกำรในสังกัด อำทิ โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทัว่ ไป และ โรงพยำบำลชุมชน เร่งส�ำรองเซรุม่ แก้พษิ งูเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที กรณีพบผูถ้ กู งูพษิ กัด เพือ่ ป้องกันกำรเสียชีวติ ให้ได้มำกทีส่ ดุ โดยผูป้ ระสบเหตุสามารถโทรแจ้ง ขอความช่วยเหลือได้ทหี่ มายเลข 1669 ตลอด 24 ชัว่ โมง งชี้ กรณีถกู งูพษิ เล่นงาน 71. มีรสัอยเขีญญาณบ่ ย้ วสองข้ำงและอำกำรบวมแดงรอบๆ รอยกัด ในบำงครัง้

อำจเห็นเพียงแค่รอยเดียว หำกถูกกัดบริเวณปลำยมือ - ปลำยเท้ำ หรือบำงกรณีกอ็ ำจ พบได้มำกกว่ำสองรอย หำกถูกงูกดั มำกกว่ำหนึง่ ครัง้ 2. มีอำกำรปวดอย่ำงรุนแรง 3. มีอำกำรคลืน่ ไส้อำเจียน 4. รูส้ กึ หำยใจติดขัด โดยในบำงกรณีหำกรุนแรงอำจถึงขัน้ หยุดหำยใจได้ 5. มีอำกำรสำยตำพร่ำ - ขุน่ มัว 6. รูส้ กึ มีนำ�้ ลำยหลัง่ มำกผิดปกติ 7. หน้ำชำ - ไม่รสู้ กึ หรือมีอำกำรชำตำมแขนตำมขำ โดยพิษนัน้ ๆ ขึน้ อยูก่ บั ชนิดของ งู อำทิ งูเห่ำ งูจงอำง งูสำมเหลีย่ ม งูทบั สมิงคลำ พิษจะส่งผลต่อระบบประสำท ท�ำให้ กล้ำมเนือ้ อ่อนแรง หนังตำตก กลืนล�ำบำก พูดไม่ชดั จนถึงขัน้ หยุดหำยใจ 32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ควรท�า” ในการ 5ช่ วยเหลืสิ่งอตั“ไม่วเองหรื อผู ท้ ่ถี กู งูพษิ กัด 1. ห้ำมใช้เหล้ำ ยำสีฟนั หรือสิง่ อืน่ ๆ ทำหรือพอกแผล เนือ่ งจำกอำจท�ำให้บำดแผลเกิดอำกำรติดเชือ้ ได้ 2. ห้ำมกรีดหรือเปิดปำกแผล เพรำะจะท�ำให้พษิ งูกระจำย เข้ำสูร่ ำ่ งกำยได้รวดเร็วยิง่ ขึน้ 3. ห้ำมใช้ปำกดูดเลือดจำกรอยบำดแผลงูกดั (เหมือนอย่ำง หนังก�ำลังภำยในจีน) เพรำะอำจเกิดอันตรำยอย่ำงร้ำยแรง ต่อผูท้ ำ� กำรดูดพิษ 4. ห้ำมมิให้ผถู้ กู งูพษิ กัดดืม่ “แอลกอฮอล์” (Alcohol) รวม ถึงเครือ่ งดืม่ ทีม่ สี ว่ นผสม “คำเฟอีน” (Caffeine) 5. ห้ำมท�ำกำรขันชะเนำะ เพรำะนัน่ อำจท�ำให้เนือ้ บริเวณ บำดแผลตำยได้

4

ข้อ “ควรท�า” ในเบือ้ งต้น ส�าหรับการปฐมพยาบาล ภายหลังถูกงูพษิ กัดก่อนถึงมือแพทย์ 1. บีบเลือดบริเวณบำดแผลออก - เท่ำทีท่ ำ� ได้ เพือ่ ช่วยขจัด พิษงูออกจำกร่ำงกำย 2. ล้ำงแผลด้วยน�ำ้ สะอำด และฟอกสบูห่ รือน�ำ้ ด่ำงทับทิม จำกนัน้ ใช้ผำ้ สะอำดซับให้แห้งก่อนเช็ดแผล 3. รีบน�ำผูป้ ว่ ยส่งโรงพยำบำลในพืน้ ที่ใกล้เคียงโดยเร็วทีส่ ดุ พยำยำมให้อวัยวะบริเวณทีถ่ กู งูกดั เคลือ่ นไหวน้อยทีส่ ดุ อำจ ท�ำกำรช่วยดำมบริเวณดังกล่ำวให้อยู่ในระดับทีต่ ำ�่ กว่ำหัวใจ เพือ่ ช่วยชะลอกำรซึมของพิษงู 4. น�ำซำกงูพษิ ทีก่ ดั (กรณีถกู ฆ่ำแล้ว) หรืออำจบันทึกภำพ นิง่ / คลิปวิดโี อ ไปให้แพทย์หรือเจ้ำหน้ำทีท่ ำ� กำรจ�ำแยกชนิด งูเพือ่ ท�ำกำรรักษำ “งู!” เรือ่ งไม่อยากรู้ - ทีจ่ า� เป็นต้องรู้ เพราะมันไม่ได้ อยูไ่ กลจากเรา แต่เมือ่ รูแ้ ล้ว.. เราก็อยูส่ ว่ นเรา - เขาจะได้อยู่ ส่วนเขา “อย่าเบียดเบียนกัน (เลย)”


ค�าพยากรณ์

15 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2559

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ )

โทร : 09 5783 5051

คู่หูดูดวง

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ชำวเมษในระยะนี้ มีโอกำสก็ท�ำบุญบ้ำน บ้ำง รับโชคลำภ หรือ ใครจะขึน้ บ้ำนใหม่ก็ เป็นจังหวะดี จะได้อยูก่ นั อย่ำงมีควำมสุข กลำงสิงหำไป แล้ว อำจมีเรือ่ งเซอร์ไพรส์มำให้ประหลำดใจ เป็นได้ทงั้ ดีและร้ำย ตำมบุญท�ำกรรมแต่งของแต่ละคน (ถึงบอก ให้ทำ� บุญเผือ่ ไว้ลว่ งหน้ำไง!) เช่น อำจมีญำติผใู้ หญ่เจ็บ ป่วยกะทันหัน หรือ ต้องเดินทำงไกลด่วนๆ ด้วยเรือ่ ง ไม่สดู้ นี กั หรือ กำรงำนโดนบังคับให้ตอ้ งเดินทำงไกล ไปแก้ปัญหำยำกๆ เป็นช่วงเวลำของกำรสงบขบคิด ใช้ปญั ญำมำกกว่ำอำรมณ์ กำรเงินผันผวน มีกเ็ ก็บไว้ บ้ำง ควำมรัก คนทีเ่ ดินเข้ำมำ จะน่ำรักอะไรเบอร์นนั้ !!!

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) สิ่งที่คุณคำดหวังไว้ไกลๆ มีโอกำสเป็น จริงได้ในระยะนี้ กำรงำนด้ำนต่ำงประเทศ เป็นจังหวะที่โดดเด่น แต่ตอ้ งติดต่อกันแบบลับๆ หรือ ติดต่อผ่ำนโซเชียลมีเดีย แต่ต้องไม่เปิดเผยข้อมูล ออกสือ่ ระวังเรือ่ งควำมวุน่ วำยจำกเพือ่ นฝูง/คนรอบข้ำง ทีจ่ ะมำสร้ำงควำมเวียนหัวด้วยเรือ่ งไร้สำระ! ท�ำงำนดี กว่ำ ไม่ตอ้ งโต้ตอบอะไร เดีย๋ วก็เงียบไปเอง! กำรเงินได้ จำกผูใ้ หญ่ชว่ ยเหลือ หรือ ลูกค้ำประจ�ำ ควำมรัก ปิง๊ ปัง๊ แบบฉำบฉวย แอบคบกันเป็นคูค่ วงพอได้ แต่เป็นคูร่ กั ต้องคิดดูกอ่ น! คุณมีเกณฑ์เดินทำงไกล อำจได้ไปต่ำง ประเทศแบบฟลุค๊ ๆ

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ชำวธนูชวี ติ ดูมสี สี นั ดี อะไรทีค่ ณ ุ คำดหวัง ไว้จะได้ลงมือท�ำด้วยตัวเองสักที! กำรงำน อำจมีกำรจัดองค์กรใหม่ หรือ ปรับเปลี่ยนพนักงำน ภำยใต้กำรดูแลของคุณ บุตรหลำนมีเกณฑ์เดินทำง ไกลเพือ่ ไปเรียนต่อ กำรเงิน ถ้ำมีเรือ่ งฟ้องร้องเกีย่ วกับ ทรัพย์มรดกมีโอกำสชนะสูง ธุรกิจค้ำของเก่ำ เพชรทอง โบรำณ งำนวินเทจ แบรนด์เนมมือสอง เป็นจังหวะโกย เงิน ยกเว้นงำนทีต่ อ้ งรับออเดอร์สง่ ต่ำงประเทศ อำจมี ปัญหำติดขัด ระวังจะเสียชื่อ! ควำมรัก อีกฝ่ำยอำจ ถอยห่ำงเลิกรำกันไปแบบเงียบๆ ท�ำอะไรไม่ได้ ท�ำใจ ได้อย่ำงเดียว...

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ในระยะนี้ ชำวพฤษภที่แอบไปปิ๊งปั๊งใคร อยู่ หรือ เริม่ คบกัน ขอบอกว่ำคนทีเ่ ข้ำมำ นัน้ ...แซ่บค่ะ!! เพรำะเขำหรือเธอจะเป็นคนทีเ่ คยผ่ำน ประสบกำรณ์ควำมรักมำก่อน จึงเข้ำขำ เอ๊ย! เข้ำคูก่ บั คุณได้ด.ี .แต่ถำ้ เป็นเรือ่ งกำรงำน หุน้ ส่วนใหม่ของคุณ เป็นคนทุม่ เทมำก ท�ำงำนหนัก คุณคงต้องปรับตัวตำม เขำ กำรเงินยังคงหมุนติว้ ๆ คุณมีเกณฑ์เดินทำงไกล ซึง่ จะท�ำให้คณุ ได้พบกับเพือ่ น หรือ บุคคลผูม้ ชี อื่ เสียง เป็นทีย่ อมรับในสังคม ถือเป็นสำยสัมพันธ์คอนเนคชัน่ ทีด่ ี เรือ่ งในบ้ำนมีแต่ควำมหยุมหยิม อย่ำไปเอำเป็น อำรมณ์มำกนัก

ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) เป็นช่วงชีวติ ทีช่ ำวกันย์นำ่ จะพอใจในควำม เป็นอยูร่ ะยะนี้ ด้วยเรือ่ งเงินทองทีม่ เี ข้ำมำ ถึงจะมีเรือ่ งให้จ่ำยมำก แต่กม็ พี อจ่ำย ท�ำให้ลดทอน ควำมเครียดไปได้มำก เข้ำเดือนสิงหำคมไปแล้ว มี จังหวะได้บ้ำนใหม่/ย้ำยถิ่นที่อยู่ ซึ่งมีเรื่องให้คุณต้อง ท�ำมำกมำย หรือ คนทีอ่ ยูบ่ ำ้ นเดิมจะทุม่ เทเวลำไปกับ กำรดูแลผู้ใหญ่และจัดกำรปัญหำต่ำงๆ ในบ้ำนอย่ำง จริงจังเสียที กำรงำนมีคนไม่หวังดีแอบแทงข้ำงหลัง หรือ แอบไปฟ้องนำย คุณต้องหนักแน่นเข้ำไว้ ท�ำใจ ร่มๆ แผ่เมตตำ บริวำร ลูกน้องทีจ่ ริงใจกับคุณจะให้กำร ช่วยเหลือเป็นอย่ำงดี ควำมรัก มีจังหวะได้เจอคู่แท้ นับจำกนี้ไปอีก 1 ปี

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ควำมรัก คือ ยำชูก�ำลังของชำวมังกรใน ระยะนี้ เป็นแรงผลักดันให้คุณทุ่มเทใช้ ควำมรู้ ควำมสำมำรถอย่ำงเต็มที่ในกำรจัดกำรกับกำร งำนต่ำงๆ จนได้รบั ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่ำมำก ถึงมำก ทีส่ ดุ คุณจะท�ำงำนอย่ำงมีเป้ำหมำย แต่ตอ้ งรอบคอบ เรือ่ งเอกสำรสัญญำต่ำงๆ ให้มำก ไม่อย่ำงนัน้ จะกลำย เป็นฝ่ำยเสียเปรียบ กำรเงินที่ติดขัดอยู่ เข้ำเดือน สิงหำคมจะไหลลืน่ ขึน้ เรือ่ งในบ้ำนดูยงุ่ ๆ สักหน่อย ระวัง เรือ่ งฟืนไฟให้ด!ี ! อำจเกิดขึน้ ในจุดทีค่ ำดไม่ถงึ ..ควำมรัก เปรียบไปอำจคล้ำยหนังสัน้ ที่ไม่มภี ำคต่อ...

ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) เป็นช่วงเวลำหรรษำของชำวมิถุน เพรำะ กำรเงินดีด๊ ี ไหลเข้ำมำเป็นกอบเป็นก�ำ แต่ คุณต้องแลกด้วยกำรขยันเจรจำ มีเทคนิคกำรขำยยังไง งัดออกมำใช้ให้ครบ อำศัยลูกเล่นแพรวพรำว จะช่วยให้ ขำยดี! กำรงำนต้องหมัน่ สือ่ สำร นัง่ เป็นใบ้กแ็ ห้วซิครับ ท่ำน...ท�ำอะไรในช่วงนี้ ต้องท�ำในสไตล์ เล็กๆ ไม่ ใหญ่ๆ โอเค ถึงจะได้ ถึงจะโดน!!!...และหำกงำนนัน้ มีกำรเดินทำง ประกอบด้วยลำภผลยิ่งเพิ่มพูน ใจต้องสู้เพรำะคุณมี คูแ่ ข่งอยูร่ อบตัว ควำมรัก จะได้ผใู้ หญ่ในบ้ำนส่งเสริม ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ยิ้มหน้ำบำนล่ะซิ มีงำนช้ำงวิ่งเข้ำมำชน ปังตอ!!! ใครที่เคยท�ำงำนจ๋องๆ ไปวันๆ จะได้โอกำสแสดงฝีมือ อวดศักยภำพตัวเองให้เป็นที่ ประจักษ์แก่สำยตำเจ้ำนำย ใครที่เป็นเจ้ำของกิจกำร คุณจะได้งำนใหญ่ที่ให้ผลตอบแทนจนจุก! แต่คณุ ต้อง เจรจำให้เด็ดขำดและดูแลเรือ่ งสัญญำให้ดี ไม่อย่ำงนัน้ ท�ำไปแล้วมีโอกำสหยุดกลำงคัน ทุกงำนทีค่ ณ ุ ท�ำต้อง ลงแรงเหนือ่ ยหน่อย แต่ผลลัพธ์คมุ้ ค่ำ เป็นช่วงเวลำ ทีช่ ำวกรกฎควรกระตือรือร้นในกำรสร้ำงรำกฐำนชีวติ คุณจะมีโอกำสได้ไปท่องเที่ยว หรือ ร่วมท�ำบุญใน สถำนทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ เก่ำแก่ ควำมรัก มักมำจำกแดนไกล หรือ เจอคนโสดแต่ไม่ซงิ อย่ำคำดหวังอะไรมำกมำย ดูๆ กันไปก่อน

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) หำกคุณเฝ้ำรออะไรสักอย่ำง คุณจะสมหวัง ดังใจ มีโอกำสได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง กำรงำน ผูใ้ หญ่ยงั แกล้งท�ำหน้ำมึนอยู่ ดังนัน้ ลำภผล อยูท่ ปี่ ำก พูดดีเป็นศรีแก่ชวี ติ ต้องมีกำรเจรจำต่อรอง ในสิ่งที่คุณควรได้แล้วคุณจะได้ดังใจ ซึ่งจะส่งผลให้ กำรเงินดีมำก เข้ำเดือนสิงหำไปแล้ว คุณถึงจะได้ผใู้ หญ่ ส่งเสริม งำนไม่ธรรมดำ ถ้ำอยูใ่ นมือคุณ คุณต้องใช้ควำม สำมำรถล้วนๆ ท�ำให้สำ� เร็จ แล้วคุณจะได้ผลตอบแทน ทีด่ กี ลับมำ ควำมรัก มีโอกำสห่ำงๆ กัน หรือจะให้ดี แก้เคล็ดด้วยกำรหำเวลำไปท่องเทีย่ วต่ำงถิน่ ต่ำงแดน ด้วยกันบ้ำง ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) กำรงำนทีร่ ะยะก่อนเคยหยุดชะงัก จะเป็น เวลำเดินหน้ำต่อไป ขออย่ำยอมแพ้! อย่ำ นิง่ เป็นใบ้ หมัน่ เจรจำทำงธุรกิจ ติดต่อลูกค้ำเก่ำๆ เงิน จะไหลมำเข้ำกระเป๋ำคุณเอง ท�ำแล้วได้ ดีกว่ำไม่ได้ ท�ำ!!! รูว้ ำ่ ..คุณเหนือ่ ย เพรำะเป็นปีทคี่ อ่ นข้ำงหนักหนำ ส�ำหรับชำวพิจกิ แทบไม่มเี วลำผ่อนคลำย รำยรับฝืดกว่ำ รำยจ่ำย คุณควรวำงแผนงำนใหม่ๆ ให้แตกต่ำงจำกเดิม จะเป็นจุดขำยทีด่ งึ ดูดลูกค้ำชัน้ ดีเข้ำมำหำ สิงหำคมไป แล้ว คุณจะเริม่ หำยใจคล่องขึน้ สูๆ้ นะอีกนิดเดียวเอง... ควำมรัก ให้ระวังเรือ่ งชูส้ ำวจะพำเสียงำน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33

ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) เรือ่ งยำกขอให้บอก ชำวกุมภ์รบั มือได้สบำย มำก แถมยังรูจ้ กั หำผลประโยชน์จำกควำม ยำกล�ำบำกในงำนนัน้ ด้วย! คุณสำมำรถแปรควำมยำก นั้นให้กลำยเป็นเงินทองด้วยวิธีกำรที่ใครก็ลอกเลียน แบบได้ยำก กำรงำนทีม่ หี นุ้ ส่วน ต้องเหนือ่ ยคุยกันสัก หน่อย เพรำะอำจมีควำมขัดแย้งกันในบำงมุมทีค่ ดิ ต่ำง กำรเงิน คุณจะมีรำยได้งอกขึน้ มำจำกเงินปันผลทีค่ ณุ ได้ ลงทุนเก็บออมไว้ หรือ ได้รบั ควำมช่วยเหลือจำกญำติ ผู้ใหญ่ที่เป็นชำย ติดต่อกำรค้ำต่ำงประเทศ ออเดอร์ เข้ำดีมำก แต่ตอ้ งระวังปัญหำด้ำนกำรสือ่ สำร ควำมรัก อำจมีปญั หำจำกญำติผใู้ หญ่ไม่ชอบใจทีค่ บหำกัน ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) กำรเงินในช่วงที่ผ่ำนมำหมุนแบบตัวเป็น เกลียว หัวเป็นน๊อต แต่ระยะนีจ้ ะหนักยิง่ กว่ำ ถึงขัน้ หัวหมุนติว้ ๆ หน้ำมืด ตำลำย เป้ำหมำยที่ คำดหวังไว้มคี วำมเสีย่ งสูง จะลงทุนอะไรในระยะนีต้ อ้ ง มองให้รอบด้ำน แม้จะมีรำยได้เข้ำมำมำก ก็ควรถือ ไว้กบั ตัวก่อน จะเจรจำค้ำขำย/ติดต่องำนอะไรกับใคร ระวังค�ำพูดไม่เข้ำหูคนจะเสียงำนเปล่ำๆ หรือ ท�ำให้ ลูกน้องน้อยใจลำออก เดือนสิงหำคมไปแล้ว คูค่ รอง/ หุน้ ส่วนจะเข้ำมำมีบทบำทในชีวติ มำกขึน้ ถึงตอนนัน้ ค่อยๆ ช่วยกันคิด ช่วยกันท�ำดีกว่ำ ควำมรัก รักใหม่ที่ เข้ำมำ เรียกมันว่ำ ควำมหลงใหลจะดีกว่ำ ระวังจะเข้ำ ต�ำรำ รักง่ำย หน่ำยเร็ว!!!


แวะชิมริมทาง

ปลาเนือ้ อ่อนทอดกระเทียม

เรื่อง : มะลิ ภาพ : S88

แกงคั่วเห็ดเผาะ ทอดมันปลากราย

ไอซ์ โภชนา

ร้านไอซ์โภชนาเดิมทีเปิดบริการมากว่า 20 ปี แ ล้ ว และได้ มี การปิ ด ปรั บ ปรุ ง สถานที่ ครั้งใหญ่ไปเพื่อให้ตอบสนองกับไลฟ์สไตล์ของนัก ท่องเที่ยวในยุคปัจจุบันมากขึ้น บริหารงานโดย คุณไอซ์ ฐิติพงค์ ตันประเสิรฐ เจ้าของร้านหนุ่ม รุ่นใหม่ไฟแรง อัธยาศัยดี บริการเยี่ยม ตัวร้านตกแต่งให้ดูทันสมัยสไตล์ โมเดิร์นลอฟท์ ก�าแพงปูนเปลือย อิฐมอญ เหล็ก และไม้ ถูกน�ามาใช้งานได้อย่างลงตัว พื้นที่ร้านกว้างขวาง เปิดโล่งมองเห็นวิวสวย ด้านหลังตั้งแต่หน้าร้านทะลุถึงหลังร้านเลย จุแขกได้ประมาณ 200 ท่าน มีห้องเลี้ยงรับรองแบบเป็น ส่วนตัวอยู่ชั้นลอยด้านบน จุแขกได้ประมาณ 40 ท่าน มาเที่ยวกาญจนบุรีหน้าฝนแบบนี้ เมนูเด็ดที่ห้ามพลาดต้องเป็น ต้มย�าเห็ดโคน และ แกงคั่ว เห็ดเผาะ ที่รสชาติอร่อยเข้มข้นถึงเครื่อง โดยเฉพาะต้มย�าเห็ดโคนที่น�้าต้มย�ารสชาติแซ่บแบบต้อง ยกซดหมดชามกันเลย หรือจะเป็นเมนูปลาๆ อย่าง ปลาคังผัดฉ่า เมนูขึ้นชื่อของร้าน และ ปลาเนือ้ อ่อนทอดกระเทียม ที่ทอดมาได้แบบกรอบก�าลังดี สีเหลืองน่ารับประทาน อีกหนึ่งเมนูที่ชวนชิมคือ ทอดมันปลากราย ทางร้านเลือกใช้แต่เนือ้ ปลากรายสดแท้ เหนียวหนึบ อร่อย ปิดท้ายกับเมนู หมู 3 รส เปรี้ยว หวาน เค็ม ที่เป็นสูตรเฉพาะของทางร้าน

ปลาคังผัดฉ่า

หมู 3 รส

นอกจากนี้ ยังมีเมนูอื่นๆ ให้เลือก ชิมกันอีกมากมาย เช่น ไหลบัวผัดกุ้ง ย�าตะไคร้รสแซ่บ ปลาช่อนฉู่ฉี่ สเต๊กหมู สลัดผัก และเมนูอาหารจานเดียวอื่นๆ อีกเพียบ หากใครเดิ น ทางผ่ า นไปผ่ า นมา แถวน�้าตกไทรโยคน้อย ก็อย่าลืมแวะหา อาหารอร่อยรองท้องกันที่ “ไอซ์โภชนา” กันนะคะ ทางร้านรับบริการกรุ๊ปทัวร์ จัดเลี้ยงสัมมนา จัดบุฟเฟ่ต์ และโต๊ะจีน ครบรูปแบบของความอร่อยส�าหรับทุก ท่านด้วย

ต้มย�าเห็ดโคน ร้านไอซ์ โภชนา ทีต่ งั้ 37/1 ม.3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี โทร. 08 3973 6576, 0 3463 4203 เปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. www.facebook.com/IceRestaurant 2

34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


36 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 95  

เที่ยวท้าฝน! 2 วัน 1 คืน ล่องแพชมไพร เที่ยวน้ำตกไทรโยคใหญ่ จ.กาญจนบุรี

คู่หูเดินทาง 95  

เที่ยวท้าฝน! 2 วัน 1 คืน ล่องแพชมไพร เที่ยวน้ำตกไทรโยคใหญ่ จ.กาญจนบุรี

Advertisement