Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 8 ฉบับที่ 94 มิถุนายน 2559

Vol.8 No.94 June 2016

www.busbuddythailand.com

เทีย ่ วภาคกลาง

เพลินตา เพลินใจ ที่สวนนกชั ยนาท


ทักทาย สวัสดีคณ ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ ผมพลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอมาตม์งาม มาด�ำรงต�ำแหน่งรักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด หรือ บขส. คนปัจจุบัน ขอแนะน�ำตัวครับ ปัจจุบัน มีการแข่งขันด้านธุรกิจการขนส่งคมนาคมค่อนข้างสูง เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคให้มาก ที่สุด บขส.เองก็เช่นกัน เราไม่เคยที่จะหยุดนิ่งในการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขบริการต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนือ่ ง เช่นเดียวกับนิตยสารคู่หูเดินทางที่อยู่ในมือท่าน เรายังคงคัดสรรสาระความรู้ต่างๆ รอบตัว รวมถึงสถานที่ ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้อ่านอยู่เสมอ ท้ายนี้ ผมขอยืนยันที่จะมุ่งมั่นท�ำงานตามวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นศูนย์กลางธุรกิจการขนส่งด้วยรถโดยสาร ที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน บริการเป็นที่ยอมรับ เชื่อมโยงทั่วทุกภูมิภาค มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม” ครับ

ขอบคุณครับ

พลต�ำรวจเอกอ�ำนาจ อันอมาตม์งาม

รักษาการ กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

สารบัญ 8 บขส.อินไซด์

: บขส. จัดกิจกรรมการกุศล “Happy Friday”

12 ข่าวรายทาง 16 เคล็ดลับความงาม

Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

26 คู่หูชัตเตอร์ 28 รอบรู้รอบโลก

: แข่งนัง่ เหม่อในเกาหลี

32 คู่หูดูดวง

: กลิน่ อับชืน้ ของรองเท้าในหน้าฝน จะทนไปท�ำไม 18 พาเที่ยว : เทีย่ วภาคกลาง เพลินตา เพลินใจ ทีส่ วนนกชัยนาท

: 15 มิ.ย. – 14 ก.ค. 2559

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

34 แวะชิ มริมทาง

: ร้านส�ำรับกับข้าว

ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิริชัย ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพฒ ั น์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐธัญ พิชาดุล, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมัน่ . สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

ฝ่ายโฆษณา 06-1629-5393 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชลิช ประภาสเพ็ญ

บขส. จัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล

“Happy Friday”

บขส. จัดกิจกรรมตลาดนัดการกุศล “Happy Friday” จ�ำหน่าย สินค้าราคาถูก เพื่อให้พนักงาน บขส. และชุมชนโดยรอบ ได้มี ส่วนร่วมหารายได้สมทบทุนโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลือ่ นความสุข สู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ส�ำหรับจัดซื้อรถวีลแชร์ บริจาคให้แก่ผู้ด้อยโอกาส ทางการเคลื่อนไหว โดยในช่วง Music Can ได้รับเกียรติจากศิลปินวง By Line (สื่อมวลชนสายเศรษฐกิจ กระทรวงคมนาคม) ที่มาขับร้องเพลงส่ง ความสุข พร้อมทั้งช่วยหารายได้บริจาคสมทบทุนโครงการฯ ซึ่งได้รับการ ตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมงาน โดยมียอดบริจาคถึง 3,500 บาท เราจึง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ ส�ำหรับผู้ที่สนใจ สามารถมาร่วมกิจกรรมตลาดนัดการกุศล “Happy Friday” ได้ทุกวันศุกร์สิ้นเดือน และท่านใดมีความประสงค์จะบริจาคหรือ สนับสนุนในการจัดซือ้ รถวีลแชร์ให้แก่ผพู้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหว สามารถ ติดต่อสอบถามรายละเอียดและแจ้งความประสงค์ได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือที่สถานีเดินรถ บขส. ทั่วประเทศ หรือติดต่อ โทร. 0 2936 2996 กองประชาสัมพันธ์ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด

08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชลิช ประภาสเพ็ญ

กจญ. ให้สมั ภาษณ์กบั สือ่ มวลชน

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร การเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. ร่วมพูดคุยอัพเดท ข่าวสาร ของ บขส. เช่น เรื่องแผนการจัดซื้อรถใหม่ และความคืบหน้าใน การย้ายสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) กับสื่อมวลชน ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส. จัดอบรมความรูค้ วามเข้าใจ CSR และ GRI

บขส. จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้าน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) และการจัดท�ำ รายงานความยัง่ ยืน (GRI) ณ ห้องประชุม 1 สถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส. มอบรถวีลแชร์ตามโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลือ่ น ความสุขสูค่ นไทยด้วยวีลแชร์”

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้มอบรถวีลแชร์ในโครงการ “ทุกการเดินทาง ขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ด้อยโอกาส ทางการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ 10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


บขส. จัดระเบียบรถตูพ ้ นื้ ทีจ่ งั หวัดกาญจนบุ รี ตามนโยบาย คสช. นายสถานีกาญจนบุรี ผู้แทน บขส. ร่วมกับทหาร ต�ำรวจ และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันดูแล ความเรียบร้อย และจัดระเบียบ รถตูโ้ ดยสารตามนโนบาย คสช. ณ สถานีเดินรถกาญจนบุรี

บขส. ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม และบรรยายสรุปผลการด�ำเนินงาน

บขส. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน “พิธวี นั คล้ายวัน สถาปนาการท่าเรือแห่งประเทศไทย ครบรอบ 65 ปี ”

บขส. ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อจัดหาเครื่องฟอกไต มอบ แก่ โ รงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ เนื่ อ งในวั น สถาปนาการท่ า เรื อ แห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็น ผู้รับมอบ

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม ด้วย นายดรุณ แสงฉาย รองปลัดกระทรวงคมนาคม และโฆษกกระทรวง คมนาคม นายวรเดช หาญประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม และนายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตรวจเยี่ยมสถานี เดินรถเชียงของ อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึง่ อยู่ในความรับผิดชอบ ของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ประจ�ำสถานี เดินรถเชียงของ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปผลการด�ำเนินงาน เมื่อ วันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คู่ หู เ ดิ น ท า ง 011


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กฟภ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การพัฒนาระบบช�ำระเงินแบบออนไลน์

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผวก. กฟภ. และนายวีรเดช อัครผลพานิช รองกรรมการผู้จัดการบริษัท เคาเตอร์เซอร์วิส จ� ำกัด นายสุวัฒน์ เชี่ยวชาญชัย รผก.(ทส.) และนางสาวภัททิยา ภาชนะทิพย์ ผู้จัดการ ทัว่ ไป บริษทั เคาเตอร์เซอร์วสิ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบช�ำระเงินแบบออนไลน์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคาร LED เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ช�ำระค่าไฟฟ้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ร้าน 7-ELEVEN และร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาเตอร์เซอร์วิส

“อีซซ ู ค ุ าราวานสัญจร 2559”

เส้นทางแรกเริม ่ แล้ว

อีซูซุคาราวานสัญจร ประจ�ำปี 2559 กิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์ที่ด�ำเนินการต่อเนื่อง มาเป็นปีที่ 15 น�ำเหล่าสมาชิก “ประชาคม อีซูซุ” 76 คน รวม 30 คัน เริ่มสตาร์ทความ สุขจากการเดินทางในแบบรูปคาราวานทาง รถยนต์สนับสนุนนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศของ รัฐบาล ประเดิมเส้นทางแรกด้วยสีสนั แห่งภาคตะวันออก กรุงเทพฯ – ระยอง เที่ยวสวนสัตว์ ชิมผลไม้ สูดกลิ่นไอทะเล และร่วมบริจาคเงินและอุปกรณ์ การเรียนที่โรงเรียนบ้านเขายายชุม ปิดท้ายด้วยงานเลีย้ งสุดพิเศษกับซูเปอร์ พรีเซ็นเตอร์ของอีซซู ุ “ก้อง-สหรัถ สังคปรีชา” เรียกว่าแค่เส้นทางแรกก็อมิ่ อกอิ่มใจสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมทริปกันถ้วนหน้าแล้ว

YZF-R15 โมเดล 2016

ปฐมบทแห่งความเร้าใจจาก R-SERIES  

เคทีซชี วนพนักงานเป็นเจ้าสาวในโครงการ “ผูกปิน ่ โตข้าว”

“เคทีซ”ี หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) โดยนางสาวเจนจิต ลัดพลี (ขวา) ผู้อ�ำนวยการ-การตลาดเพื่อการท่องเที่ยวและสันทนาการ ร่วมกับนางสาวปรารถนา จริยวิลาศกุล (กลาง) ผูก้ อ่ ตัง้ โครงการ “ผูกปิน่ โตข้าว” (แม่สื่อ) น�ำพนักงาน “เคทีซี” กว่า 60 ชีวิต เข้าร่วมเป็นสมาชิก (เจ้าสาว) ในโครงการ “ผูกปิ่นโตข้าว” เพื่อเชิญชวนพนักงานในบริษัทฯ หันมา บริโภคข้าวไร้สารพิษและปลอดสารเคมี โดยได้รับเกียรติจาก นายพิภัทร์ ศรีค�ำ (ซ้าย) ชาวนาวิถีอินทรีย์ จากจังหวัดสุพรรณบุรี (เจ้าบ่าว) อดีต กราฟฟิคดีไซน์เนอร์ มาร่วมแชร์ประสบการณ์และวิธีการปลูกข้าว อินทรีย์ 5 สายพันธุ์ ณ “เคทีซี ป๊อป” อาคารสมัชชาวาณิช 2 สุขุมวิท 33 เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด ตอกย�้ำภาพลักษณ์ความเป็นผู้น�ำ รถจักรยานยนต์สปอร์ต สายพันธุ์ R-SERIES ด้วยการสานต่อความเร้าใจ ให้กับ “Yamaha YZF-R15” ที่ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และสไตล์ลิ่ง ตามแบบฉบับรถแข่ง YZR-M1 สมรรถนะความแรงเต็มพิกัด 150 ซีซี พร้อมวิวัฒนาการความเร้าใจ ด้วยภาพลักษณ์ใหม่ “ORCHESTRA OF RACING” มีให้เลือกด้วยกัน 4 สี คือ น�้ำเงิน-เทา, ขาว-แดง, เทา-ด�ำ และน�้ำเงิน ลายทีม แข่งยามาฮ่า MotoGP สัมผัส R-SERIES สายพันธุ์สปอร์ต ระดับโลก ได้แล้ววันนีท้ ี่โชว์รมู ผู ้ จ� ำ หน่ า ยรถจั กรยานยนต์ ยามาฮ่าทั่วประเทศ

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

เอไอเอสใส่ใจการสื่อสารในทุกพื้นที่ ทั้งในยามปกติและฉุกเฉิน มั่นใจเครือข่ายครอบคลุมและปลอดภัย

เข้าสูช่ ว่ งฤดูฝนกันแล้ว ในหลายพืน้ ทีข่ องประเทศไทย อาจจะเกิ ด ฝนตกหนัก มีลมกระโชกแรง บ้างก็ ประสบกับพายุฝนทีม่ าแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว น�ำ้ ป่าไหลหลากบ้าง ดินโคลนถล่มบ้าง และบางพืน้ ทีอ่ าจประสบปัญหาน�ำ้ ท่วม เป็นบริเวณกว้างเป็นระยะเวลานาน ส่งผลให้ประชาชน ในพื้ น ที่ นั้ น ๆ ได้ รั บ ความเดื อ ดร้ อ น ผลผลิ ต ทางการ เกษตรและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย รวมทั้งอาจเกิด ถนนหนทางถูกตัดขาดจากกัน ท�ำให้ความช่วยเหลือต่างๆ เข้าไปยังพืน้ ที่ได้ยากล�ำบาก แต่อย่างไรก็ตาม สิง่ หนึง่ ทีข่ าด ไม่ได้ในยามวิกฤติเช่นนีค้ อื การติดต่อสือ่ สาร แจ้งข่าวสาร หรือขอความช่วยเหลือ เอไอเอส ให้ความส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อการขยายเครือข่ายใน ทุกพืน้ ทีใ่ ห้ครอบคลุมและมีคณุ ภาพ เพือ่ ประโยชน์ของประชาชน ให้ได้รบั ความสะดวกในการติดต่อสือ่ สารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ เคลื่อนที่อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ที่ยังไม่มี สัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ เอไอเอสก็เข้าไปติดตัง้ เพือ่ เป็นระบบ สาธารณูปโภคพืน้ ฐานในการติดต่อสือ่ สาร ส่วนพืน้ ทีท่ มี่ กี ารใช้งาน หนาแน่น ซึง่ อาจส่งผลให้คณุ ภาพการให้บริการ และประสิทธิภาพ ในการติดต่อสื่อสารลดลง เราจึงจ�ำเป็นต้องติดตั้งสถานีฐาน เพิม่ เติม เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานทีเ่ พิม่ ขึน้ และ ไม่กระทบต่อคุณภาพการให้บริการ เพื่อให้ประชาชนสามารถ ใช้งานได้อย่างต่อเนือ่ ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในยามฉุกเฉิน หรือ เกิดภัยพิบตั ิ เช่นเดียวกับการเกิดเหตุการณ์คลืน่ ยักษ์สนึ ามิพดั ถล่มชายฝัง่ ทางภาคใต้ของประเทศไทยเมือ่ ปี 2547 หรือการเกิด แผ่นดินไหวขนาด 6.3 ริกเตอร์ ที่จังหวัดเชียงรายในปี 2557 ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายอย่างหนัก แต่ประชาชนในพื้นที่ก็ ยังสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ เพราะเครือข่ายของเอไอเอส หรือเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ของเราไม่ได้รบั ผลกระทบใดๆ จาก ความรุนแรงของภัยธรรมชาติดงั กล่าว เนือ่ งจากเสาส่งสัญญาณ โทรศัพท์ของเราได้รับความใส่ ใจในการติดตั้งในทุกขั้นตอน ตัง้ แต่การคัดเลือกวัสดุทจี่ ะน�ำมาใช้ จนถึงการด�ำเนินการก่อสร้าง รวมทั้งหลังจากการติดตั้งเสาส่งสัญญาณ ทีมงานวิศวกรของ เอไอเอสได้มกี ารลงพืน้ ทีบ่ ำ� รุงรักษาและตรวจสอบความแข็งแรง อยูเ่ สมออย่างต่อเนือ่ ง ทัง้ ในส่วนของฐานรากตัวเสาส่งต้องไม่มี

เสาส่งสัญญาณบนเกาะพีพี จ.พังงา หลังเกิดสึนามิ เมื่อปี 2547 การทรุดตัวหรือมีรอยแตกร้าว ตรวจสอบร่องรอยความเสียหายจากการใช้งาน อุปกรณ์ ยึดโยงต้องอยู่ในสภาพทีพ่ ร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ โดยรวมแล้วการก่อสร้างและดูแลความ แข็งแรงของโครงสร้างเสาส่งสัญญาณนัน้ จะอยูภ่ ายใต้มาตรฐานของสมาคมวิศวกรรมสถาน แห่งประเทศไทย ซึง่ เสาส่งสัญญาณของเอไอเอสมีความแข็งแรงมากและสามารถทนแรง ลมได้ถงึ 130 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง หรือขนาดความเร็วของพายุไต้ฝนุ่ นัน่ เอง ดังนัน้ ประชาชนในทุกพืน้ ทีจ่ งึ สามารถติดต่อสือ่ สารได้อย่างอุน่ ใจ ทัง้ ในยามปกติ และยามฉุกเฉินอย่างแน่นอน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


“วาโก้ บราเดย์ ปี 5”

จัดเวิร์คชอปสร้างอาชี พสตรีบ้านพักฉุกเฉิน สร้างคุณค่า สร้างอาชี พ กลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่ 5 ด้วยเจตนารมณ์ ในการสร้างสรรค์ สังคมที่สวยงามด้วยการมอบโอกาสที่ดี ให้กับสตรี ในบ้านพัก ฉุกเฉิน ซึ่งเป็นสตรีและเด็กที่ประสบปัญหาครอบครัว วิกฤตชีวิต ทั้งร่างกายและจิตใจ ภายใต้การดูแลของสมาคมฯ ให้มีอาชีพ มี รายได้ มีก�ำลังใจ สามารถกลับคืนสู่สังคมอย่างเข้มแข็ง เปี่ยม คุณค่าและมีความสุข ล่าสุด บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี ใน พระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ และบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) สานต่อ โครงการวาโก้ บราเดย์ บรามีคา่ ...สร้างอาชีพ รักสิง่ แวดล้อม ปี 5 ผนึกก�ำลัง 2 พันธมิตร บุนกะแฟชัน่ สถาบันด้านแฟชัน่ จากประเทศ ญีป่ นุ่ ทีม่ ชี อื่ เสียงระดับโลก และบริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่ เนล จ�ำกัด ผูจ้ ดั จ�ำหน่ายจักรเย็บผ้าจาโนเม่ ในประเทศไทย จัดกิจกรรม “เวิ ร ์ ค ชอปบราสร้ า งอาชี พ ” แก่กลุ่มสตรีในบ้านพักฉุกเฉิน

14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


โดยภายในงานได้รบั เกียรติจาก คุณวรเทพ อัศวเกษม รองผูอ้ ำ� นวยการ ผลิตภัณฑ์วาโก้ และคุณอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาด ผลิตภัณฑ์วาโก้ ร่วมด้วย คุณสมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) คุณศิริวรรณ วิลาสศักดานนท์ กรรมการผู ้ จั ด การ บริ ษั ท วี น อิ น เตอร์ เ นชั่ น เนล จ� ำ กั ด และ คุณสมพร สุนทรธ�ำรง รองผู้อ�ำนวยการสถาบันบุนกะแฟชั่น น�ำทีม สองสาวคนดังหัวใจอาสา มิ้งค์ - ณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ พร้อมด้วย แอ้ม - ปวีณลักษณ์ ลิมปิชาติ ร่วมงาน โดยมี คุณลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ และ คุณสุดาวัลย์ คมธรรม ผู ้ อ� ำ นวยการสมาคมส่ ง เสริ ม สถานภาพสตรี ฯ ให้ การต้ อ นรั บ ณ ห้องประชุมใหญ่ ดอนเมือง ไฮไลท์กิจกรรมในครั้งนี้ นอกจากทางวาโก้จะถือโอกาสสนับสนุน งานประดิษฐ์บราสร้างอาชีพแก่สมาคมฯ และบริจาคชุดชัน้ ในรวมมูลค่า 3,000,000 บาทแล้ว ยังมีนิทรรศการโชว์ผลงานประดิษฐ์สร้างอาชีพ ที่รวมชิ้นงานสุดพิเศษ อาทิ สร้อยคอ ตุ๊กตา ผ้ากันเปื้อน กางเกงใน เด็ก กระเป๋าประดิษฐ์สุดเก๋ และของใช้ในครัว ฯลฯ พร้อมด้วยเวิร์คชอป ฝึกอาชีพที่ใช้วัสดุจากส่วนประกอบบรามาเนรมิตรให้เกิดชิ้นงานที่มี มูลค่า สวยงาม น่าซื้อ น่าใช้ ฝึกสอนโดยทีมงานจากบุนกะแฟชั่นและ จาโนเม่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ตลอดจนเพิ่มพูนทักษะการสร้างสรรค์ ชิ้นงานอย่างมีศักยภาพ สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า วาโก้ บราเดย์ ปี 5 จะมีโอกาสมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่สังคมได้มากยิ่งขึ้น ทั้งในแง่ของการเป็นก�ำลังใจและแรงบันดาลใจ ให้กับผู้หญิง และในแง่ของสิ่งแวดล้อมที่ได้เปิดรับบริจาคบราเสื่อมสภาพ เพื่อน�ำเข้าสู่กระบวนการย่อยสลายอย่างมีคุณค่า

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

กลิ่นอับชื้ นจากรองเท้า ในหน้าฝน…จะทนไปท�ำไม

เป็นปัญหากวนใจทั้งหนุ่มๆ สาวๆ หลายคนที่อาจต้อง ลุยน�ำ้ ฝ่าสายฝนกันบ่อยๆ ในช่วงหน้าฝน แถมปัญหานี้ ยังท�ำให้เสียบุคลิกภาพได้แบบรุนเเรงเสียด้วย คูห่ เู ดินทางฉบับนี้ เรามีวิธีแก้ปัญหามาฝาก หาลุยน�้ำท่วมขัง หรือสวมใส่รองเท้าที่เปียกชื้น เมื่อกลับ ถึงบ้านให้ล้างท�ำความสะอาดเท้าด้วยน�้ำสบู่ เพื่อช�ำระล้างสิ่ง สกปรกและเชื้อโรคที่ติดมากับน�้ำสกปรกหรือละอองฝน จากนั้นซับเท้าให้เเห้ง เช็ดตามซอกและง่ามนิ้วให้ทั่ว หากเท้ามีกลิ่นค่อนข้างมาก แนะให้ใช้แป้งฝุ่นโรยให้ทั่ว ให้ แป้งดูดซับความชื้นและกลิ่นอับทั้งหมด หลีกเลี่ยงการทาครีม หรือโลชั่นที่อาจท�ำให้เกิดความชื้นสะสมไปก่อน รองเท้าที่เปียกควรน�ำไปซักท�ำความสะอาด และน�ำไปตาก ให้แห้งสนิทจริงๆ อย่าสวมใส่รองเท้าซ�้ำๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน โดยเฉพาะ รองเท้าที่เปียกชื้น หากไม่มั่นใจ การใช้สเปรย์ฉีดเท้าชนิดต้านเชื้อแบคทีเรีย ก่อนสวมรองเท้าจะช่วยให้คุณรู้สึกผ่อนคลายสบายเท้ามากขึ้น พร้อมกลิ่นสะอาด ปราศจากกลิ่นรบกวน ทีส่ ำ� คัญอย่ากังวลมากไปจนเกิดเป็นความเครียด เพราะเมือ่ เครียดร่างกายจะผลิตเหงื่อออกมาเพิ่มขึ้น บริเวณเท้าก็เช่นกัน อาจท�ำให้เกิดความอับชื้นมากยิ่งขึ้น

หลีกเลี่ยงการสัมผัส กับใบหน้าบ่อยๆ

ผิวหน้าของเราอาจเผชิญกับหลายสิง่ ทีม่ องไม่เห็น และสิง่ เหล่านัน้ อาจ เป็นตัวการท�ำร้ายผิวโดยไม่รตู้ วั จึงจ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีต่ อ้ งดูแลผิวหน้าให้ดี โดยเริม่ ต้นจากการล้างหน้า เพราะสิง่ สกปรก เครือ่ งส�ำอาง และความมันทีต่ กค้าง อยู่บนผิวหน้าอาจไปอุดตันรูขุมขน ท�ำให้ผิวดูหยาบกร้าน ไม่เรียบเนียน และดู อิดโรย บางคนล้างหน้าแต่ไม่ได้ล้างมือที่ไปหยิบจับสิ่งต่างๆ มากมายสารพัน สุดท้ายก็เอาไปสัมผัสใบหน้าบ่อยๆ ดังนั้น ก่อนจะเริ่มขั้นตอนการดูแลผิวหน้า ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งสกปรกสัมผัสผิวหน้าของ คุณมากขึ้น เพราะทุกๆ ครั้งที่มือสัมผัสใบหน้าของคุณโอกาสที่สิ่งแปลกปลอม จะสัมผัสโดนผิวหน้าของคุณก็ยิ่งมีมากขึ้น นอกจากนี้ควรล้างหรือเช็ดท�ำความ สะอาดแปรงแต่งหน้า รวมไปถึงโทรศัพท์ตงั้ โต๊ะ โทรศัพท์มอื ถือ หรืออะไรก็ตาม ที่มีโอกาสสัมผัสกับผิวหน้าของคุณให้สะอาดอยู่เสมอ 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เช็คสิ…คุณใช้มาสคาร่าแบบผิดๆ อยู ่ไหม จะได้เลิกซะ 1. 2. 3.

Miranda Kerr

ปั ดทับเป็นสิบๆ รอบ เชื่อเถอะว่าสาวๆ ส่วนมากท�ำกัน มาสคาร่าส่วนใหญ่ถูกออกแบบมาให้ปัดทับ แค่สองสามรอบเท่านั้น ฉะนั้นยิ่งปัดมากเท่าไหร่ ก็มีโอกาสที่จะแห้งกลางคันได้มาก เท่านั้น แถมยังอาจจับตัวเป็นก้อนได้อีกด้วย การปั ๊ มและดึงแปรงมาสคาร่าเข้าออกเร็วๆ ก่อนปั ด ซึ่งจะท�ำให้เกิดฟองอากาศขึ้นในหลอดมาสคาร่า อาจท�ำให้การปัดมาสคาร่า ไม่ราบเรียบเท่าที่ควร เพราะจะเกิดปุ่ม ปม และสะเก็ดมาสคาร่าได้ ปั ดไม่ถึงโคน เวลาปัดมาสคาร่าควรจะซิกแซ็กไปมาให้ถงึ โคน เพราะถ้าปัดมาสคาร่าไม่ถงึ โคน ก็อาจท�ำให้ขนตาดูสั้นกว่าที่ควรจะเป็นได้

ขจัดเซลลูไลต์ให้สิ้นซาก

ยาก..แต่เพื่อรู ปร่างดีต้องท�ำทุกวัน

1. ลดปริมาณไขมันสะสมใต้ผิวหนัง โดยการลดการบริโภคไขมันและน�้ำตาล 2. ออกก�ำลังกายสม�่ำเสมอ เพื่อเผาผลาญไขมันใต้ชั้นผิวหนัง 3. การนวดเบาๆ วนเป็นวงกลมขณะอาบน�ำ้ หรือขัดผิว และใช้มอื บีบย�ำ้ ตามจุดทีน่ วด

เช่น แขน ต้นขา หรือหน้าท้อง โดยใช้ผลิตภัณฑ์ครีมหรือโลชัน่ ทีช่ ว่ ยก�ำจัดเซลลูไลต์ ควบคูไ่ ปด้วยตามบริเวณทีม่ เี ซลลูไลท์ การเลือกใช้โลชัน่ เนือ้ บางเบาทีซ่ มึ ซาบสูผ่ วิ ได้ดี จะช่วยปรับสภาพผิวทีม่ ปี ญั หาผิวทีไ่ ม่สม�ำ่ เสมอ ให้ดูเรียบเนียน กระชับ นุ่มลื่นขึ้น 4. ดื่มน�้ำเปล่าสะอาดให้มาก ชา กาแฟ และน�้ำอัดลม งดได้ควรงดไปเลยจะดีที่สุด 5. เลิกกินอาหารแปรรูป อาหารหมักดอง ที่มีปริมาณเกลือและโซเดียมสูง 6. จัดระบบขับถ่ายของตนเองให้เป็น กิจวัตร ถ้าเป็นไปได้เวลาเดียวกันทุกวัน จะดีมาก รวมถึงควรเพิ่มปริมาณผักผลไม้ ที่มีกากใยไฟเบอร์ ให้มากขึ้นในมื้ออาหาร แต่ละวัน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17

Scarlett Johansson

เคล็บลับความงาม จากเหล่าคนดังฮอลลีวูด รูไ้ หมว่าก่อนทีจ่ ะปรากฏตัวบนพรมแดงในแต่ละครัง้ Scarlett Johansson บอกว่า “ฉันใช้น�้ำมะนาวเจือจางกับน�้ำ แทนการใช้ โทนเนอร์เพือ่ ให้ผวิ เนียน ดูสขุ ภาพดี ลดริว้ รอยและจุดด่างด�ำ มัน เป็นวิธีที่ดีมากๆ ที่ฉันใช้ก่อนวันเดินพรมแดง” ส่วนนางแบบสาว หุ่นสวย Miranda Kerr เธอชอบน�ำผลิตภัณฑ์กลุ่มสกินแคร์มา ใช้กับผมของเธอ โดยเลือกใช้ของที่มีอยู่แล้วในครัวที่บ้านตัวเอง อย่างน�้ำมันมะกอกและน�้ำมะนาว ผสมให้เข้ากันแล้วใช้หมักผม ให้นานที่สุดเท่าที่เธอจะท�ำได้ อย่างน้อย 1 ครั้งต่อสัปดาห์ เธอ บอกว่า “สูตรนี้เป็นสูตรที่แม่ฉันสอนมาแถมมันยัง สามารถช่วย ผ่อนคลายความเมื่อยล้าหลังจากเดินแฟชั่นโชว์ได้”


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

เทีย ่ วภาคกลาง

เพลินตา เพลินใจ ที่สวนนกชั ยนาท

ชั ยนาทเป็นจังหวัดที่อยู ่ในพื้นที่ภาคกลาง ห่าง จากกรุ งเทพฯ ประมาณ 194 กิโลเมตร ทิศ เหนือติดกับจังหวัดอุ ทัยธานีและนครสวรรค์ ทิศใต้ติด กับจังหวัดสิงห์บุรีและสุพรรณบุ รี ทิศตะวันออกติดกับ จังหวัดนครสวรรค์และสิงห์บุรี และทิศตะวันตกติดกับ จังหวัดอุ ทัยธานีและสุพรรณบุ รี ตั้งอยู ่ทางฝั่ งซ้ายของ แม่น้ำ� เจ้าพระยา ชัยนาทเป็นจังหวัดหนึ่งที่เป็นอู่ข้าวอู่น�้ำของประเทศ สังเกต ได้จากถ้าเราขับรถผ่านไปในช่วงฤดูปลูกข้าว มองไปทางไหนก็ จะเห็นแต่ทุ่งนาสีเขียวขจีไปหมด... เมื่อมีข้าว มีน�้ำ ความอุดม สมบูรณ์ทางธรรมชาติจึงเกิดขึ้น ชัยนาทมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่ง ส่วนใหญ่จะเป็นวัด เพราะเป็นเมืองเก่าหน้าด่านที่มีความส�ำคัญในสมัยอดีต และเคย เป็นที่ตั้งทัพรับศึกพม่าหลายครั้ง และมีชัยชนะทุกครั้ง นี่จึงเป็น ที่มาของชื่อเมืองชัยนาทแห่งนี้ 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


มาเที่ยวชัยนาทแล้ว ถ้าเราไม่พาคุณผู้อ่านไปเยือน “สวนนกชัยนาท” สถานที่ท่องเที่ยวฮอทฮิตของที่นี่...ถือว่าพลาด วันนี้เราเลยขออาสาพาคุณ ผู้อ่านเข้าไปสัมผัสและท�ำความรู้จักเหล่าบรรดานกน้อยๆ และสิ่งที่น่าสนใจ อื่นๆ ภายในสวนนกชัยนาทแบบใกล้ชิด สวนนกชัยนาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาพลอง หมู่ที่ 4 ต�ำบลเขาท่าพระ อ�ำเภอเมืองชัยนาท เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาท ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2526 บนพื้นที่กว่า 248 ไร่ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและ อนุรักษ์นกสายพันธุ์ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยการสนับสนุน จากหลายฝ่าย ท�ำให้สวนนกชัยนาทมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สร้างความ สนุกแปลกใหม่ให้กบั นักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือนทัง้ ชาวไทยและชาวชาติ ปัจจุบนั อยู่ภายใต้การดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท ภายในสวนนกชัยนาทประกอบไปด้วย โซนการจัดแสดงและให้ความรู้ ต่างๆ ซุม้ ดอกไม้ ซุม้ นกทีจ่ ดั ไว้ให้นกั ท่องเทีย่ วได้ถา่ ยรูปเป็นทีร่ ะลึก บริเวณ

ตรงกลางจะเป็นสระน�ำ้ ขนาดใหญ่ มีหนุ่ ฟาง นกอินทรีย์ ใหญ่ ที่ท�ำมาจากฟางเคลือบ ด้วยเรซิลหล่อใส บริเวณด้านหลังตรงเชิง เขาจะเป็นวิหารหลวงปู่ศุข หลวงพ่อที่ชาว ชัยนาทให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมาก สามารถเดินขึ้นไปเพื่อชมวิวมุมสูงโดยรอบ ของบริเวณสวนนกได้ เมือ่ เดินผ่านประตูทางเข้าด้านขวามือ จะเป็น ศูนย์รวมนกนานาชาติ เป็นสถานที่ รวบรวมเหล่านกหลากหลายสายพันธุ์ คุ้น ตาบ้าง ไม่คุ้นตาบ้าง มีทั้งสีเขียว เหลือง คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


• นกกระตั้วขาวหงอนเหลือง

• นกกระรางหัวหงอก

• นกแก้วอีเลคตัส • นกโนรีแดง

• นกอีโก้ง

• นกแขกเต้า

• นกกระรางหัวขวาน

• นกแซงแซวหางบ่วงใหญ่

แดง ด�ำ ขาว ฟ้า ส้ม สวยสดงดงาม หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู พร้อมมีป้าย ชื่อแนะน�ำตัว และรายละเอียดพฤติกรรมความเป็นอยู่อย่างครบถ้วนทุก กรง เช่น นกค๊อกคาเทล มีถิ่นที่อยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย นกแก้ว ซันคอนัวร์ มาจากละตินอเมริกา นกแก้วมาคอร์เขียว พบมากในอมริกาใต้ ประเทศโคลอมเบีย นกลุมพูขาว พบมากทางตอนใต้ของประเทศไทย และ นกไก่ฟ้าหลังขาว ที่พบได้ในประเทศจีน ไทย พม่า เป็นต้น ท�ำให้เกิดความ สนุกและเพลิดเพลินตลอดการเดินเที่ยวชม 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


• นกยุงขาว

• นกคาสโซวารี

• นกกาฮัง

• นกกระเรียนไทย

ถ้าเราเดินตามเข็มนาฬิกาวนรอบสระน�้ำ ทางด้านซ้ายมือสถานที่แรก ที่เราจะพบคือ อาคารแสดงพันธุ์ปลาลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาฯ ชมนิทรรศการ วิถีประมงไทย เรือจ�ำลอง ปลาน�้ำจืดลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยาสายพันธุ์ต่างๆ มากกว่า 90 ชนิด มีท่ งั้ ปลาหายาก ปลาสูญพันธุ์ ปลาเศรษฐกิจ ปลาอันตราย เช่น ปลาเสือตอ ปลาตองลาย ปลาเสือสุมาตรา ปลากดหิน ปลาช่อนงูเห่า ปลาข่อนข้าหลวง ปลาทรงเครือ่ ง เป็นต้น ส่วนไฮไลต์ของทีน่ คี่ อื อุโมงค์แก้ว ที่รวบรวมปลาน�้ำจืดสายพันธ์ยักษ์ให้ว่ายวนอยู่ด้านหน้าและบนหัวของเรา ไม่เสียค่าเข้าชม เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


เดินถัดขึ้นมาอีกหน่อยจะเป็นที่ตั้งของ สวนน�้ำอวกาศ ซึ่งได้เปิดให้ บริการมาตั้งแต่เมื่อเดือนเมษายน 2557 ค่าเข้าผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 15 บาท เล่นน�้ำเพลิดเพลินใจดับร้อนกันได้ทั้งวัน ยิ่งคุณน้องๆ หนูๆ คงจะ เป็นที่ถูกใจมาก เพราะได้เล่นน�้ำกับเหล่าบรรดาตัวการ์ตูนทั้งหลาย บริการ ดี สถานที่สะอาด มาเรียนรูด้ ขู องแปลกตากันต่อที่ ศูนย์วทิ ยาศาสตร์ทอ้ งฟ้าจ�ำลอง และ อาคารพิพิธภัณฑ์ไข่นก (Egg Museum) เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.0017.00 น.

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


อีกหนึ่งจุดที่ห้ามพลาดคือ กรงนกยักษ์ ซึ่งมีขนาดใหญ่ ที่สุดในเอเชีย รวบรวมพันธุ์นกนานาชนิดให้อยู่อาศัยอย่าง อิสระ โดยใช้ตาข่ายคลุมจากเชิงเขาพลองมาถึงที่ราบ ขนาด พื้นที่ 26 ไร่เศษ มีความสูง 26 เมตร กว้าง 180 เมตร ยาว 240 เมตร เข้าออกทางเดียว หน้าทางเข้าจะท�ำเป็นประตู โซ่กันนกบินออก ด้านในบริเวณมีการปลูกต้นไม้และจัดที่ นั่งให้ส�ำหรับนักท่องเที่ยวได้นั่งพักผ่อน ชมนกชมไม้อย่าง สบายอุรา สวนนกชัยนาทเปิดให้เข้าชมทุกวัน ระหว่างเวลา 08.0018.00 น. อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย ผู้ใหญ่ 30 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็ก 50 บาท (ค่ า เข้ า ดั ง กล่ า วสามารถเข้ า ชมได้ ทุ ก อาคารในสวนนก) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สวนนกชัยนาท โทร. 0 5647 6624 หรือที่ อบจ.ชัยนาท โทร. 0 5647 6617

อีกหนึง่ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำหรับชมวิวทิวทัศน์ของแม่นำ�้ เจ้าพระยาตลอดเช้า จรดเย็น โดยเฉพาะในยามพระอาทิตย์ตกดิน ได้แก่ “เขือ่ นเจ้าพระยา” ซึง่ เป็นเขือ่ น แห่งแรกของประเทศไทย ตั้งอยู่บริเวณคุ้งบางกระเบียน หมู่ที่ 3 ต�ำบลบางหลวง อ�ำเภอสรรพยา ลักษณะเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความยาว 237.50 เมตร สูง 16.50 เมตร สร้างขวางทางน�้ำโดยแบ่งเป็นช่องๆ ส�ำหรับให้น�้ำไหลผ่าน 16 ช่อง มีประตูสำ� หรับให้เรือสัญจรผ่านเข้า-ออกได้ บริเวณเขือ่ นมีความสวยงามตาม ธรรมชาติ ช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ จะมีฝูงนกเป็ดน�้ำนับหมื่นตัวมาอาศัย หากินอยู่ในแม่น�้ำบริเวณเหนือเขื่อน เขื่อนนี้ใช้ประโยชน์ทางด้านการชลประทาน การทดน�้ำเพื่อการเกษตร การอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น�้ำ โดยระบายน�้ำจากแม่น�้ำในภาค เหนือสู่ภาคกลางและอ่าวไทย และยังผลิตไฟฟ้าใช้ภายในจังหวัดด้วย ปัจจุบัน เขื่อนเจ้าพระยามีบ้านพักรับรองนักท่องเที่ยว และสนามกอล์ฟเขื่อนเจ้าพระยาไว้ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส�ำนักชลประทานที่ 12 เขื่อนเจ้าพระยา ต�ำบลบางหลวง โทร. 0 5640 5012-15 (ต่อคลับเฮ้าท์ 232) ก่อนกลับขอพาแวะไปกราบสักการะพระบรมสารีรกิ ธาตุ ที่ วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากเขือ่ นเจ้าพระยา นัก ตั้งอยู่ที่บ้านท้ายเมือง ฝั่งขวาของแม่น�้ำเจ้าพระยา จาก หลักฐานตามศิลปวัตถุที่ค้นพบพอสันนิษฐานได้ว่า สร้างขึ้น ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น มีต�ำนานพื้นบ้านเล่ากันว่า มี พระภิกษุรปู หนึง่ ลงไปสรงน�ำ้ ทีห่ น้าวัดในเวลาจวนจะพลบค�ำ่ ได้ยนิ เสียงวัตถุกระทบขันตักน�ำ้ และเห็นแสงเป็นประกาย จึง หยิบมาดูก็แน่ใจว่าเป็นพระบรมสารีริกธาตุ จึงอัญเชิญบรรจุ ไว้ในองค์พระเจดีย์

การเดินทาง • ศิลาจารึกสมัยโบราณ

โดยรถยนต์ส่วนตัว

จังหวัดชัยนาทอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 194 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงหมายเลข 1 ประมาณ กิโลเมตรที่ 50 มีทางแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 32 ผ่านจังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี ประมาณกิโลเมตร ที่ 183 มีทางแยกซ้ายมือเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1 เพื่อไปจังหวัดชัยนาทอีกประมาณ 10 กิโลเมตร

โดยรถประจ�ำทาง

จากกรุงเทพฯ มีรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด ออกจากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั รฯ) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงกว่า สอบถาม รายละเอียดและตารางเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่หูชัตเตอร์

เรื่อง/ภาพ โดย Joe-Junior

Stop Action หยุดวินาทีประทับใจ Stop Action Photography หรือ “การ ถ่ายภาพหยุดจังหวะเคลื่อนไหว” เป็น อะไรที่น่าสนุกและไม่ได้ยากเย็นจนเกินไป เรียก ว่าใครก็สามารถถ่ายได้ ขอแค่เข้าใจหลักการ เบือ้ งต้น และรับประกันเลยว่าหากเหล่านายแบบ นางแบบ ทัง้ ทีถ่ กู แอบถ่ายหรือทีต่ งั้ ใจกดชัตเตอร์ บันทึกความทรงจ�ำมันส์ๆ.. ได้มาเห็นภาพตัวเอง ในจังหวะเด็ดๆ เข้า คงเรียกรอยยิม้ เสียงหัวเราะ หรือไม่ก็อาการกรี๊ดกร๊าดตลาดแตกกันขึ้นมา กลางวง  อันดับแรกควรเข้าใจก่อนว่ากระบวนการ เปิดรับแสงเพื่อบันทึกภาพของกล้องถ่ายภาพ โดยทัว่ ไปนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยการท�ำงานทีส่ อด ประสานกันอย่างพอเหมาะพอดีระหว่างอุปกรณ์ หลักๆ สองส่วน คือ “รูรบั แสง” (Aperture)  ซึง่ มักติดตัง้ อยูบ่ ริเวณด้านท้ายของกระบอก เลนส์ สามารถปรับขนาดให้แคบ/กว้าง ได้โดยผูถ้ า่ ย หรือตั้งเป็นระบบอัตโนมัติควบคุมการท�ำงาน จากตัวกล้อง เราเรียกหน่วยการปรับตั้งค่าแต่ละ ระดับขัน้ เป็น f-stop อาทิ f1.4 f1.8 f2 f4 f5.6 f8 f11 f16 หรือ f22 ตามระดับปริมาณแสงทีร่ ะบบของ กล้องหรือผูถ้ า่ ยค�ำนวณแล้วว่าเหมาะสม ทัง้ นี ้ “ขนาด รูรบั แสง” นอกจากจะมีผลโดยตรงต่อปริมาณแสง ทีว่ งิ่ ผ่านเลนส์ไปยังกล้องแล้ว ยังมีผลต่อระยะชัด ของภาพอีกด้วย อาทิ ระยะชัดตืน้ ระยะชัด กลาง และระยะชัดลึก

ชั ตเตอร์ (Shutter) ด่ า นสุ ด ท้ า ยซึ่ ง ท� ำ หน้ า ที่ เ ปิ ด /ปิ ด  แสง ที่ วิ่ ง ผ่ า นรู รั บ แสงเข้ า มาให้ เ ดิ น ทางต่ อ ไป ยังระบบเซ็นเซอร์ (Image Sensor) เพื่อท�ำ การบันทึกภาพ โดยมีมา่ นชัตเตอร์คอยท�ำหน้าที่ ควบคุมระดับความเร็วตามที่ผู้ถ่ายหรือระบบ การท� ำ งานอั ต โนมั ติ ใ นตั ว กล้ อ งค� ำ นวณหา ค่าที่เหมาะสมให้ ซึ่งความเร็วในการเปิด/ปิด ชัตเตอร์ (ShutterSpeeds) แบ่งตามระดับได้ คร่าวๆ อาทิ 1 นาที (s) 1/2 s 1/4 s 1/8 s 1/15s 1/30 s 1/60 s 1/125 s 1/250 s 1/500 s 1/1000 s >> เป็นต้น เจ้าค่าความเร็ว (หรือบ้างเรียก ความไว) ชัตเตอร์นเี้ อง ทีเ่ ราจะน�ำมาใช้ประโยชน์ ส�ำหรับการถ่ายภาพแนว Stop Action หรือ ภาพหยุดการเคลือ่ นทีข่ องวัตถุ 

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เอาอย่างนี้ง่ายๆ นะครับ.. หยิบกล้องถ่าย ภาพของตัวเองขึ้นมา >> เปิดสวิตช์กล้อง >> ลองช�ำเลืองดูที่แป้นปุ่มกดหรือหน้าจอ LCD  เราจะเห็นตัวอักษร S หรือกล้องบางยี่ห้ออาจ เป็น Tv ก็ให้ความหมายท�ำนองเดียวกัน >>  กดปุ่มที่ว่า จากนั้นลองปรับที่แป้นชิพท์ (Shift) เลือ่ นให้ตวั เลขเปลีย่ นขึน้ - ลง โดยค่าตัวเลขที่ เห็นนี้ก็คือค่าของความเร็วชัตเตอร์ที่มีให้เลือก ใช้ในกล้องของท่านนักถ่ายภาพแต่ละคน และ เข้าใจกันเป็นเบื้องต้นไว้ก่อนเลยก็ ได้ครับว่า ยิง่ ค่าตัวเลขสูง อาทิ 1/250 s 1/500 s 1/800 s 1/1250 s 1/3000 s >> ก็ยงิ่ มีผลท�ำให้กล้อง ของเราสามารถหยุดการเคลื่อนที่ของวัตถุนั้นๆ ได้ชะงัดยิ่งขึ้น หากแต่ยังมีเงื่อนไขอื่นๆ ที่มีผล ต่อความคมชัด อาการวูบไหว หรือปัจจัยทีท่ ำ� ให้ วัตถุนนั้ หยุดนิง่ หรือนิง่ แต่ไม่สนิท อาทิ ทิศทาง การเคลื่อนที่ของวัตถุ ความเร็วในการเคลื่อนที่ ของวัตถุ และความเร็วในการวาดกล้องตามวัตถุ เป็นต้น ซึง่ ปัจจัยเหล่านีผ้ เู้ ป็นนักถ่ายภาพสามารถ ทดลองซ�ำ้ ๆ บ่อยๆ จนพัฒนาเป็นทักษะทีส่ ามารถ คาดการณ์ผลทีจ่ ะเกิดขึน้ คร่าวๆ ได้ หากใครรูส้ กึ สนใจเทคนิคการถ่ายภาพ Stop Action เข้าให้แล้ว แนะน�ำว่าสุดสัปดาห์นลี้ องชวน คนในครอบครัวหรือเพื่อนฝูงออกไปหากิจกรรม กลางแจ้งที่ต้องอาศัยการเคลื่อนไหวเล่นกันดูสิ ครับ อาทิ ขีจ่ กั รยาน พายเรือ ฟุตบอล หรือแม้ กระทัง่ การวิง่ ออกก�ำลังกายทีแ่ ทบไม่ตอ้ งใช้ทกั ษะ หรืออุปกรณ์อะไรเลย แล้วลองฝึกถ่ายภาพ Stop Action ด้วยค่าความเร็วชัตเตอร์ที่แตกต่างกันดู เพือ่ สังเกตความแตกต่างของผลลัพท์ที่ได้ เพียง เท่านี้เราก็พอที่จะจับทางได้แล้วว่าต่อไปเราจะ รับมือมันได้อย่างไร... “ขอให้สนุกกับการหยุดวินาทีประทับใจครับ”


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

แข่งนั่งเหม่อในเกาหลี

อ่านไม่ผดิ หรอก มีการแข่งขันเหม่อลอยในกรุงโซล ประเทศเกาหลี จริงๆ งานนี้จัดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งจัดเป็นครั้งที่สอง หลังจากก่อนหน้านี้เคยเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่เเล้ว โดยมีจุดประสงค์ เพื่อรณรงค์ ให้ชีวิตปลอดความเครียด และเสพข้อมูลโอเวอร์โหลด จากโลกโซเชียลทีห่ ลัง่ ไหลเข้าถึงผูค้ นได้งา่ ยดาย จนก่อให้เกิดการเสพ รับข้อมูลมากเกินไป โดยมีการส�ำรวจพบว่า ประชาชนเกาหลี ใต้ใช้สมาร์ทโฟน เฉลี่ยถึงวันละ 4 ชั่วโมง โดยมี 15% ทีม่ พี ฤติกรรมเข้าข่ายเสพ ติดสมาร์ทโฟน งานนี้ผู้คนกว่า 60 ราย ได้มาร่วมประชันการนัง่ เหม่อ กันกลางแจ้งท่ามกลางอากาศ 30 กว่าองศา ใบหน้าแต่ละ คนนิง่ เฉย สายตาเลือ่ นลอยว่าง เปล่า กติกามีอยูว่ า่ ผูเ้ ข้าแข่งขันต้อง ห้ามหลับ ห้ามขยับตัวมาก ห้ามพูดคุย ห้ามดูนาฬิกา ห้ามใช้อปุ กรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อนั่งไปจนครบ 90 นาที จะท�ำการวัดอัตราการเต้น ของหัวใจ หากหัวใจใครเต้นได้สม�ำ่ เสมอทีส่ ดุ ก็เอาต�ำแหน่งแชมป์นงั่ เหม่อไปเลย ส่วนผูช้ นะในการนัง่ เหม่อนีก้ ค็ อื ศิลปินแร็พเปอร์ทอ้ งถิน่ ชิน ฮโย ซบ ฉายา Crush เจ้าตัวเผยกับผูส้ อื่ ข่าวของเอเอฟพีวา่ ก่อน หน้านีเ้ ขาล้าทัง้ กาย ล้าทัง้ สมอง จากการเตรียมอัลบัม้ ใหม่ เลยอยากจะ มาพักสมองสักนิด แถมยังบอกว่านีเ่ ป็นการแข่งขันทีด่ มี ากๆ ส�ำหรับคน ทีเ่ ป็นไมเกรนหรือพวกชอบคิดอะไรซับซ้อนยุง่ ยากอีกด้วย ใครมัน่ ใจว่า ตัวเองไม่เป็นสองรองใครในการท�ำตัวเลือ่ นลอย ไม่สนใจโลกได้ยาวนาน ขอแนะให้เตรียมตัวไปสมัครแข่งขันในครัง้ หน้ากันได้เลย

ภาพประกอบ : facebook/SilpaWattanatham

ซามู ไร…เป็นค�ำเรียกอาชีพนะรูไ้ หม

ซามูไร (Samurai) เป็นชือ่ อาชีพนักรบสมัยโบราณ ชือ่ ว่า “ซามูไร” เป็น ค�ำเรียกทัว่ ๆ ไป ส่วนชือ่ ต�ำแหน่งทางการ เรียกว่า Bushi สมัยกรุงเกียวโต เป็นเมืองหลวงของประเทศญีป่ นุ่ มานานประมาณ 400 ปีตงั้ แต่ ค.ศ. 794 ถึง ค.ศ. 1185 (ก่อนหน้าเมืองนารา เป็นเมืองหลวง) ตอนนัน้ คนทีเ่ ป็นนักรบไม่ได้ เป็นคนต�ำแหน่งสูง แต่ทำ� หน้าทีเ่ ป็นเพียงยามหรือเป็นคนรักษาความปลอดภัยที่ สังกัดเจ้าเมืองต่างๆ เท่านัน้ ซึง่ เจ้าเมืองสมัยนัน้ ส่วนมากเป็นพวกคนชัน้ สูงหรือ เป็นคนทีม่ เี ชือ้ สายจักรพรรดิ จนกระทัง่ ปี ค.ศ.1185 นักรบคนเก่งคนหนึง่ ชือ่ Minamoto no Yoritomo ได้ ก่อตัง้ รัฐบาลรุน่ ใหม่ขนึ้ มาทีเ่ มือง Kamakura (ในจังหวัด Kanagawa ปัจจุบนั ) ซึง่ เป็นชนบททีห่ า่ งไกลจากเมืองเกียวโต รัฐบาลชุดนีเ้ ป็นรัฐบาลอันแรกทีไ่ ด้สร้างขึน้ มาโดยนักรบอย่างเดียว และเป็นรัฐบาลทีป่ กครองประเทศจริงๆ ซึง่ ถือว่าเป็นต้น ก�ำเนิดของยุคนักรบของประเทศญีป่ นุ่ ภาพพจน์ของค�ำว่า “ซามูไร” ทีเ่ ป็นนักรบ เก่งๆ ก็เริม่ ตัง้ แต่สมัยนัน้ นะครับ ขอบคุณข้อมูลจาก jeducation.com ภาพประกอบ : dailynewsagency.com

28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ประเทศทีม่ ภี าษาพูดมากทีส่ ดุ คือ ประเทศอินเดีย เพราะมีภาษาพูดมากกว่าสองร้อยภาษา

คนสมัยก่อนเชื่ อว่า มดลูกขยับตัวเองได้ ชาวกรีกสมัยโบราณ เชื่ อ ว่ า มดลู ก ของ สาวๆ เนีย่ สามารถเคลือ่ นที่ ไปไหนมาไหนเองได้ในช่อง ท้องของเรา (ฟังดูนา่ กลัวพิกล) ความคิดนี้มาจากเพลโต นัก ปราชญ์ผยู้ งิ่ ใหญ่ทเี่ คยกล่าวไว้ ว่า “มดลูก คือ อวัยวะทีข่ ยับตัว เองไกลออกไปเรือ่ ยๆ ได้จนถึง สีขา้ ง…” (นัน่ แปลว่า จะขยับ ซ้าย ขวา ขึน้ ลง ก็ทำ� ได้) จน กระทัง่ เวลาผ่านมาเนิน่ นานใน ปี 1700 หมอทัง้ หลายลงความ เห็นว่า สาเหตุของโรคฮิสทีเรีย หรือโรคติดต่อทางเซ็กส์ในตัวผูห้ ญิง เกิดจากการทีม่ ดลูกเดินทางขึน้ ไป ยังสมอง เลยนึกถึงแต่เรือ่ งเซ็กส์ (คิดได้อย่างไรเนีย่ ) เมือ่ วิทยาศาสตร์ การแพทย์กา้ วหน้า เราจึงค้นพบว่า มดลูกก็เป็นอวัยวะหนึง่ ในร่างกาย ที่ไม่สามารถขยับเดินทางไปไหนมาไหนได้เอง อยูค่ งทีภ่ ายในร่างกาย ณ ต�ำแหน่งเดิมนัน่ เเหละ (โล่งอกไปทีวา่ ไหม)

เจ้าเหมียวที่โด่งดัง

ในโลกออนไลน์ไม่เเพ้ทลู หัวของบ่าว เจ้าเหมียวทีว่ า่ คือ เหมียวเซเลบจากประเทศรัสเซีย เจ้าเซลเลอร์ (Sailor) เป็ น เหมี ย วกั ป ตั น ประจ� ำ เรื อ ท่ อ งเที่ ย ว Nikolay Chernyshevsky ใน ประเทศรั ส เซี ย ที่ จ ะ เดินทางรับ-ส่งผู้โดยสาร ระหว่างกรุงมอสโกและ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก จนเป็นที่คุ้นหน้าคุ้นตา ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว และ ด้ ว ยใบหน้ า ของมั น ที่ เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น ดูเหมือนแมวง่วงตลอด เวลา แต่ถกู จับให้สวมใส่ เสือ้ เครือ่ งแบบและหมวก กัปตัน ท�ำให้มันเท่แบบ สุดๆ จนกลายเป็นที่ชื่น ชอบและหลงรักได้อย่าง ไม่นา่ แปลกใจ รูปภาพ : www.upyim.com คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

ตื่นเช้ากว่าเดิม... เพื่อเพิ่มวิตามินดี

แสงแดดยามเช้านอกจากท�ำให้กระดูกแข็งแรงแล้ว ยังท�ำให้ อารมณ์ดี เพราะแดดอ่อนๆ มีวิตามินที่ช่วยกระตุ้นให้ร่างกาย หลั่งสารแห่งความสุขออกมา พร้อมช่วยต่อต้านอาการซึมเศร้าเหงา หงอย คนที่เดินเล่นรับแดดอ่อนจึงมีหน้าตาสดใสกว่าคนที่มัวแต่หลบ แดดอยูภ่ ายในบ้าน แต่จำ� ไว้วา่ แดดยามเช้าเท่านัน้ นะ แดดสายหรือบ่าย เมืองไทยอาจจะร้อนและแผดจ้าท�ำร้ายท�ำลายผิวได้

ทุบหอมแดงใส่อา่ งน�้ำอุ น่ ... ช่ วยคุณบรรเทาหวัด

หน้าฝนมาอย่างเป็นทางการ หลายคนเริม่ ป่วยด้วยอาการไข้หวัด ไอ จาม น�้ำมูกไหล แต่จะให้นอนตีพุงอยู่บ้านทั้งวันเพื่อพักผ่อน ก็คงจะไม่ดีนัก เรามีเคล็ดลับดีๆ จากก้นครัวมาฝาก เพียงน�ำหอมเเดง ทุบพอบุบๆ สัก 2 - 3 หัว ใส่ลงในอ่างน�้ำอุ่นก่อน จะแช่กายลงไปสัก 10 - 15 นาที น�้ำมันหอม ระเหยจากหอมแดงจะ ช่วยให้โพรงจมูกของ คุณหายใจได้โล่งขึน้ รู ้ สึ ก ผ่ อ นคลาย และช่ ว ยต้ า น เชื้อแบคทีเรีย ได้ด้วย

โรคหัวใจสลาย... โรคนีม้ จี ริงหรือ

อาการเจ็บป่วยทีว่ า่ นี้ ไม่ใช่โรคทีเ่ กิดจากความเศร้าโศกเพราะอกหัก หรือดราม่าใดๆ แต่เป็นโรคกล้ามเนือ้ หัวใจผิดปกติ “ทาโคสึโบะ” (Takotsubo Cardiomyopathy) ที่ตั้งชื่อตามแพทย์ญี่ปุ่นที่ค้นพบโรคนี้ ในปี ค.ศ.1990 โดยผู้ที่ป่วยโรคนี้ จะมี ระดับฮอร์โมนความเครียด หลั่ ง ออกมาสู ง มากอย่ า ง เฉี ย บพลั น ส่ ง ผลกระทบ โดยตรงกั บ หั ว ใจและหลอด เลือด หรืออาจเกิดขึ้นจากหัวใจ ด้านซ้ายไม่สามารถท�ำงานได้ตามปกติ หรืออาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องจากการที่สมองมีการหลั่ง สารแคทีโคลามีน หรือสารสื่อประสาท อย่าง อีพีนิฟริน นอร์อีฟิเนฟริน หรือโดพามีน ในขณะเกิดความเครียดมากหรือมีสงิ่ มากระทบกระเทือนจิตใจ อย่างรุนแรง อาการที่พบคือ เจ็บหน้าอก หายใจล�ำบาก หายใจหอบเร็ว ปวดแขน โดยเฉพาะแขนซ้าย มีเหงื่อออกตามร่างกาย ความดันโลหิตสูง ม่านตา ขยาย เป็นลมหมดสติ โรคนีเ้ กิดขึน้ ได้กบั ทุกวัยโดยไม่จำ� เป็นต้องมีประวัตโิ รค หัวใจร่วมด้วย แต่พบว่า ผู้หญิงวัย 55 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายวัย เดียวกันถึง 3 เท่า หากพบว่าตนเองเข้าข่ายมีอาการตามที่กล่าวมาข้างต้น บ่อยๆ โปรดอย่านิ่งนอนใจควรพบเเพทย์เสียแต่เนิ่นๆ เพื่อป้องกันการเกิด อาการแบบเฉียบพลัน

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


มีกรดในกระเพาะอาหารมาก...

จัดการอย่างไร

ส�ำหรับคนทีม่ อี าการท้องอืดบ่อยๆ เพราะมีลมในกระเพาะ ควรลด ปริมาณการดื่มน�้ำผลไม้เข้มข้น อย่างเช่น มะนาว ส้ม ส้มโอ เกรฟฟรุต หรือน�ำ้ มะเขือเทศ สด เพราะน�้ำจ�ำพวกนี้จะ มีกรดมากท�ำให้ท้องอืด ได้ง่ายกว่าปกติ

ซุ ปเปอร์บกั คือ อะไร

ช่วงนี้ในเรื่องราวอัพเดทเกี่ยวกับการเเพทย์ หลายคนจะได้ยิน ค�ำว่า “ซุปเปอร์บัก” อยู่บ่อยๆ และสื่อต่างๆ ก็มักจะบอกว่านี่ คือ “สิ่งน่ากลัว” ก่อนที่จะเชื่อและกลัวไปตามกระเเส ลองมาท�ำความ รูจ้ กั ก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไร (จะได้รวู้ า่ ควรกลัวไปก่อนมากน้อยแค่ไหน และตั้งรับแบบไหนดี) ก่อนอื่นต้องอธิบายว่า เวลามนุษย์ หรือสัตว์มอี าการป่วยจากเชือ้ แบคทีเรีย ในร่างกายก็จะมีแบคทีเรียก่อโรคชนิด นั้นๆ อยู่เป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจมี บางเซลล์ ที่ มี โ มเลกุ ล ของดี เ อ็ น เอ หรือ ‘พลาสมิด’ (plasmid) ซึ่งมียีน ต้านทานยาปฏิชีวนะ ซึ่งอาจเกิดขึ้นตาม ธรรมชาติหรือการกลายพันธุ์ และเมื่อคนไข้ ได้รบั ยาปฏิชวี นะเพือ่ รักษาการติดเชือ้ แบคทีเรียเหล่านีจ้ ะยังรอดชีวติ จากนั้นแบคทีเรียที่ต้านทานยาปฏิชีวนะก็จะแบ่งเซลล์สร้างแบคทีเรีย ทีม่ พี ลาสมิดเหล่านีม้ ากขึน้ ท�ำให้การป้องกันตามธรรมชาติของร่างกาย ต้องท�ำงานอย่างหนักเพือ่ ต่อสูก้ บั เชือ้ เหล่านี้ พลาสมิดต้านยาปฏิชวี นะ ยังสามารถแพร่กระจายภายในหมู่พลเมืองได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจาก แบคทีเรียบางชนิดยังสามารถสร้างเชื้อรุ่นใหม่ได้ภายในเวลาเพียง 20 นาที พลาสมิดยังสามารถส่งผ่านจากแบคทีเรียตัวหนึ่งไปยัง อีกตัวหนึ่งได้จากการสัมผัสโดยตรง หรือผ่าน พิไล (pili) เส้นใยคล้าย สะพานที่เชื่อมระหว่างเซลล์ นอกจากนี้ ไวรัสชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่า แบคเทอริโอเฟจ (bacteriophage) หรือเรียกย่อๆ ว่า เฟจ ซึง่ เป็นไวรัส ที่ต้องอาศัยอยู่กับเซลล์ของแบคทีเรียเพื่อการเจริญและเพิ่มจ�ำนวน ก็สามารถส่งผ่านพลาสมิดไปยังแบคทีเรียตัวอื่นได้เช่นกัน สายพันธ์ุแบคทีเรียที่มียีนต้านยาปฏิชีวนะหลายๆ ชนิดนี้เอง จะถูกเรียกว่า ซุปเปอร์บัก เช่น เชื้อแบคทีเรียก่อโรคอาหารเป็นพิษ ‘สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส ต้านยาเมธิซิลลิน’ (MRSA) หรือเชื้อ ‘อีโคไล ต้านยาโคลิสติน’ ซึ่งเพิ่งพบเป็นครั้งแรกในสหรัฐฯ เมื่อ ไม่นานมานี้ โดยซุปเปอร์บกั สามารถสร้างปัญหาใหญ่ให้แก่ผใู้ ห้บริการ สาธารณสุข เนือ่ งจากเหลือยาปฏิชวี นะเพียงไม่กชี่ นิดทีส่ ามารถฆ่าและ หยุดการแบ่งตัวของแบคทีเรียพวกนี้ได้

โดนงู กดั ต้องปฏิบตั ติ วั ยังไง

สัตว์เลือ้ ยคลานอย่าง “งู” มักปรากฏตัวให้เห็นบ่อยขึน้ ในช่วง หน้าฝน หลายคนไม่ระวัง พลาดถูกงูกัด อย่าเพิ่งตกใจเสีย ขวัญจนเกินไป จงปฏิบัติตนตามค�ำแนะน�ำเหล่านี้ก่อนถึงมือแพทย์ เพื่อความปลอดภัย อย่าใช้นำ�้ แข็งหรือถุงประคบเย็นประคบทีร่ อยงูกดั เพราะความเย็น เป็นเหตุท�ำให้พิษขยายตัวมากขึ้น อย่าใช้สายรัดห้ามเลือด เช่น เข็มขัด เนกไท หรือสายเคเบิล อย่าเฉือนบาดแผลด้วยมีด อย่าใช้ปากเพื่อดูดพิษออก ผู้ป่วยไม่ควรเคลื่อนไหวร่างกายมาก บริเวณที่ถูกงูกัดไม่ควรสูงกว่าระดับหัวใจ เพราะจะท�ำการห้าม พิษเข้าสู่หัวใจได้ยากยิ่งขึ้น ห้ามใช้สารกระตุ้นหรือยาแก้ปวดโดยไม่มีใบสั่งยาจากแพทย์ หลีกเลี่ยงการเคลื่อนย้ายผ้าพันแผลหรือปลาสเตอร์ปิดแผล จนกว่าจะได้รับยาต้านพิษงู ห้ามดื่มหรือกินอะไร ยกเว้นแต่แพทย์จะสั่งเท่านั้น

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) โทร : 086-8996324

ค�ำพยากรณ์

15 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2559

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ชาวเมษมีเรื่องเร่งรีบไปหมด ทั้ง การงาน การเงิน มีเรือ่ งให้ตดั สินใจ ปุ๊ปปั๊ปฉับไวตลอดเวลา อะไรๆ ดูบีบคั้นไปหมด จนอยากให้วันหนึ่งมี 48 ชั่วโมงเหลือเกิน แต่ก็ ดีกับคนค้าขาย เงินหมุนสะบัด สินค้ามาไวไปไว รับเงินมือเป็นระวิง ส่วนคนท�ำงานประจ�ำ รายจ่าย หมุ น เวี ย นจนเวี ย นหั ว การติ ด ต่ อ ผู ้ ค นก็ ม าก เรื่ อ งมากความ ต้ อ งอาศั ย การเจรจาขั้ น เทพ! ใครที่ท�ำงานเสริม เป็นช่วงกอบโกย เร่งรัดให้ ลูกค้าตัดสินใจ คนขายที่ ขายบ้าน มีจังหวะ ปุ๊ปปั๊ปซื้อขายได้แบบงงๆ เรื่องความรัก มีเงินให้ ซะอย่าง ใครจะกล้าบ่น!!!

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ลาภผลในช่ ว งนี้ มั ก มาจากการ ท�ำงานผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ คุ ย กั บ ลู ก ค้ า อย่ า เพี ย งแค่ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ ควรใช้ เทคโนโลยีท�ำงานให้เงินงอกเงย...การงานที่ต้อง เจรจาลับๆ จ่ายใต้โต๊ะ จ่ายตามน�้ำ ยอมจ่ายไป ผลประโยชน์ที่ได้คืนมาคุ้มกว่า!!! การเงินยังมี ผู้ใหญ่ช่วยเหลือ มักได้งานที่คนอื่นเขาหยุดท�ำ ไปแล้ ว แต่ คุ ณ ได้ ม ารั บ ช่ ว งต่ อ ซึ่ ง เป็ น งาน โปรเจคใหญ่ๆ ซะด้วย ท�ำให้คณุ ได้แสดงฝีมอื เต็มที่ สู้ๆ นะ... ความรัก จะเจอคนถูกใจผ่านระบบ ออนไลน์ อย่าลืมเช็ครูปโปรไฟล์ ให้แน่ ใจด้วย เดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือน...หุหุ...

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) เป็ น จั ง หวะดี ใ นการติ ด ต่ อ งาน ผ่านระบบออนไลน์ต่างๆ ให้ผล ประโยชน์ดีมาก แต่งานค่อนข้างเร่งด่วนทั้งนั้น พยายามฟิตๆ เข้าไว้ จะได้สู้ไหว บางเรื่องที่คิด ไว้จะได้ตัดสินใจเด็ดขาดสักที อาจจะอยู่ดีๆ แว๊บ เห็นทางออกของปัญหาขึ้นมาซะงั้น เพื่อนฝูงคน รอบข้างระยะนีน้ า่ รักเป็นพิเศษ ขอความช่วยเหลือ อะไรได้หมด การเงิน อย่าจ่ายมือเติบ เงินจะชอต จนชักหน้าไม่ถึงหลัง เผื่อเอาไว้เวลาไปติดต่องาน อาจต้องมีจ่ายใต้โต๊ะ ความรัก ระวังเจอคนรักเก่า กลับมากะล่อน ปลิ้นปล้อน เชื่อเขาละก็ ...ฟาย เรียกพี่เลยนะ!!!

ราศีสิงห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) การงานผ่ า นช่ ว งนรกแตกมาได้ ท�ำให้ระยะนีพ้ อได้เอนหลัง ผ่อนลม หายใจสั ก หน่ อ ย...จั ง หวะต่ อ ไปยั ง ไม่ พ ้ น การ เจรจาติดต่อที่ต้องใช้วาทศิลป์เข้าช่วยอีกแล้ว งานไม่ ห นั ก มากแต่ เ ดิ น ทางบ่ อ ย ควรจั ด สรร เวลาให้ดี ไม่อย่างนั้นงานจะพันกันวุ่นวาย การ เงินช่วงนี้แม้เป็นเงินหมุน แต่ก็ ให้ก�ำไรดีมาก คนท�ำงานเสริมช่วงนี้ เงินมาหน้าบานเลยเชียว ซื้อง่าย ขายคล่อง..เรื่องในบ้านยังวุ่นๆ กับปัญหา เดิมๆ ปล่อยวางไปเถอะ ความรัก ไม่มีอะไร หวือหวา ที่มีอยู่ก็ไปเรื่อยๆ ท�ำงานเก็บเงินดีกว่า

ราศีมิถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) คนมิ ถุ น ระยะนี้ แม้ ง านเร่ ง แต่ ความรักเบ่งบาน เดินหน้ายิ้มแป้น ได้ทั้งวัน งานหนักก็บ่ยั่น!!! จะมีการวางแผนงาน ใหม่ๆ หรือ มีโปรเจคใหม่ๆ ผุดขึ้นในหัว เพราะ จิตใจเบิกบาน การงานก็เติบโต การเงินมีเรื่อง ต้องเปย์ เอ๊ย! ต้องจ่ายเพราะคนรักมากโข (แต่ พี่สู้ไหว..ใช่ไหมล่ะ!) มีเกณฑ์เดินทางไกล หรือ ไปต่างประเทศแบบไม่ได้วางแผนล่วงหน้า คน มีครอบครัวแล้วจะมีเรื่องของลูกๆ ที่ต้องจ่าย อาจเป็นค่าเรียนพิเศษต่างๆ ความรัก คนโสดมี โอกาสปิง๊ ปัง๊ แบบหนังเกาหลี ระวังสุขภาพช่องปาก แพ้อาหารทะเล ท้องเสีย

ราศีกันย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) การงานค่ อ นข้ า งอึ ด อั ด กั บ ลู ก ค้ า เขี้ยวๆ หรือคนรอบข้างที่ไม่ค่อยให้ ความร่วมมือสักเท่าไหร่ อย่ามัวหงุดหงิด ค่อยๆ แก้ปัญหา พูดจาด้วยความอดทน ปล่อยวางและ สร้างสรรค์จงึ จะผ่านไปได้ งานเร่งอย่าใจร้อน ระยะ นีจ้ ะโดนบีบงาน อะไรๆ ก็เอาด่วนตลอด ต้องลงมือ ท�ำเองแทบทุกสิ่งอย่าง ในขณะที่เงินต้องหมุน จ่ายล่วงหน้าไปก่อน ท�ำใจร่มๆ พาตัวเองออกไป เคลียร์ดีที่สุด..อย่าไว้ใจลูกน้อง! ความรัก พักได้ก็ พัก ความเครียดอาจท�ำให้คุณน่ารักน้อยลงนะ... ราศีตุลย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) เป็นเวลาที่ดีของชาวตุลย์ที่จะได้ สมหวังในสิ่งที่รอคอย ลอยคอมา 32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

นาน...แม้งานจะยุ่งวุ่นวาย เอะอะประชุม! แต่ คุณก�ำลังจะได้รับผลประโยชน์เต็มที่จากความ เหน็ดเหนื่อย รอฟังข่าวดี...แล้วมาฉลองกัน! การ เงินมีมาเข้ากระเป๋าเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีมาก อย่า ลืมเก็บไว้บา้ ง ไม่ควรท�ำใจใหญ่เลีย้ งเขาไปทัว่ เผือ่ เงินไว้ไปต่างประเทศ หรือเดินทางไกลด้วย เรื่อง เก่าๆ ที่ปิดไว้ ระวังจะโดนขุดคุ้ยมาออกสื่อ! ความ รัก คนมีคู่อยู่ๆ ก็อยากสละโสดซะงั้น! เอ๊า...บอก ล่วงหน้าให้เตรียมตัวแล้วนะ อย่ามัวแต่เล่นตัว... ราศีพิจิก (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ใครงอนกับแฟนอยู่ให้รีบง้อ เป็น จังหวะดี...ยามเมือ่ ลมพัดหวน ใคร อยากสละโสดจะขอ ก็รีบขอ สาวโสดมีโอกาสเจอ เนื้อคู่ อย่ามัวแต่เล่นตัว...โปรโมชั่นนี้มีไม่นาน แถมเร้าใจซะด้วย!!! ใครที่คิดลงทุนจะเห็นลู่ทาง แผนงานใหม่ๆ หรือ แผนการขยายการลงทุนใน ช่องทางใหม่ๆ มีการตัดสินใจเร่งด่วนในการริเริ่ม ลงมือ แต่อย่าเพิง่ ผลีผลาม คิดตริตรองให้รอบคอบ ซะก่อน เพราะทุกอย่างเป็นเงินทั้งนั้น รอกลาง กรกฎาคมไปแล้ว จึงจะเป็นจังหวะโชคดี มีงาน มีเงินเข้า ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ความรักระยะนี้มีความเร้าใจความ ฟรุง้ ฟริง้ มุง้ มิง้ เป็นทีส่ ดุ คนโสดเจอกัน วันนี้ พรุง่ นีเ้ ป็นแฟนเลย! คนมีคู่ คูจ่ ะน�ำโชคมาให้ คุณ เตรียมเปิดแคตตาลอคเลือกของขวัญรอไว้เลย การงาน หุน้ ส่วนจะท�ำให้คณุ โชคดี มีกำ� ไร เซ้งลีฮ้ อ้ การเงินเป็นช่วงเฟื่องฟู มีเงินเข้าจากการท�ำงาน ใหม่ๆ ที่มีผู้ใหญ่เข้ามาช่วยตัดสินใจ หรือหยิบยื่น โอกาสดีๆ ให้ มีเกณฑ์เดินทางไกล ถือโอกาสไป ท�ำบุญด้วยเลยจะดีมาก ระวังการป่วยไข้จากสภาพ อากาศเปลี่ยนแปลง หรือ โรคเก่าก�ำเริบ ราศีมังกร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) การงานเกี่ ย วกั บ ขายพระเครื่ อ ง วัตถุโบราณ ของเก่า รับเหมาอาคารสูง รายได้ ดี ม าก งานทั่ ว ไปยั ง ไม่ มี อ ะไรตื่ น เต้ น บรรยากาศดู ยื ด เยื้ อ หากมีการเจรจาทวงเงิน ขอบอกว่าได้คืนยากมาก หากใครรอค�ำตอบบาง อย่างอยู่ ขอบอกว่ายังคงเอาแน่เอานอนไม่ได้


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ค�ำตอบยังอยู่ในสายลม...ระวังการจ่ายเงินเพื่อ รักษาสุขภาพตัวเองเกีย่ วกับระบบช่องท้อง มดลูก ระบบทางเดินหายใจ ไต เงินเข้ามากก็ออกมาก ความรัก คบกันข�ำๆ ดูกันไปนานๆ ดีกว่า ราศีกุมภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) เรื่ อ งในบ้ า นนั้ น อาจต้ อ งมานั่ ง ประชุมโต๊ะกลมถึงการปรับเปลี่ยน แผนการณ์บางอย่างร่วมกัน หรือปรับเปลี่ยน รายรับ-รายจ่ายกันใหม่ การเงิน คุณจะมีรายได้ ดี จากงานเร่ ง ด่ ว น หรื อ งานส้ ม หล่ น ที่ เ ข้ า มา แต่ เ ป็ น งานหนั ก ซึ่ ง คิ ดว่ า คุ ณ คงรั บ มื อ ไหว! นอกจากได้เงินแล้ว คุณยังได้รับชื่อเสียงพ่วง มาด้วย แต่คุณไม่ควรเซ็นค�้ำประกันให้ใครใน ระยะนี้ ความรัก การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ใหม่ๆ จะน�ำพาให้คุณได้พบใครบางคน อาจเป็น คนที่คุณเคยรู้จักมาก่อน แต่อย่าเพิ่งไว้ใจ ดูให้ดีๆ เวลาเปลี่ยน คนเราก็เปลี่ยนไปได้... ราศีมีน (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) คุณคงต้องหมุนเงินตัวเป็นเกลียว หัวเป็นน๊อตซินะ! โดยเฉพาะอาชีพ ที่ต้องเกี่ยวข้องกับงานอสังหาริมทรัพย์ อดทน เข้าไว้ ขยันเจรจากับลูกค้าจะได้จ่ายไวๆ มองโดย รวมๆ เรือ่ งในบ้านคงเป็นอีกสาเหตุให้คณ ุ ร้อนเงิน เพราะมีแต่รายจ่ายงอกงามเบ่งบาน แถมอาจมี คนรู้จักเข้ามาขอพึ่งพา..เพิ่มภาระคุณเข้าไปอีก การงานทั่วไปต้องอดทน บ่นน้อยๆ ท�ำงานเยอะๆ จึงจะก้าวหน้า ผลงานเข้าตากรรมการ ความรัก คนโสดจะได้รับการแนะน�ำจากแวดวงมิตรสหาย เก่าแก่ อาจเป็นคนอายุมากกว่า หรือบุคลิกเป็น ผูใ้ หญ่มากกว่า หรืออาจเป็นคนมาไกลจากต่างถิน่ ต่างแดน

ไฮเทคอัพเดพ

ASUS เปิ ดตัวหุ่นยนต์ Zenbo สมาชิ กใหม่ส�ำหรับบ้านคุณ

Asus ได้เปิดตัว Zenbo หุน่ ยนต์ทพี่ ร้อมจะมาเป็นส่วนหนึง่ ใน ครอบครัวของคุณ Asus Zenbo สามารถเดินไปรอบบ้านได้อย่าง อิสระหรือเดินตามค�ำสัง่ เสียง กล้องของ Zenbo มีระบบจดจ�ำใบหน้า สามารถ ถ่ายภาพนิง่ หรือบันทึกวีดโี อ และโทรศัพท์ในรูปแบบวีดโี อคอลล์ได้ รวมทัง้ ใช้เป็นกล้องวงจรปิด ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในบ้าน หรือให้ชว่ ยเฝ้า ดูเด็กเล็กๆ ในระหว่างทีค่ ณุ ท�ำอาหารอยู่ในครัว Zenbo สามารถเล่านิทาน และให้ความบันเทิงกับเด็กๆ ได้ คุณสามารถฟังเพลงได้จาก Zenbo ผ่านล�ำโพงสเตอริโอ และสามารถ เชือ่ มต่อเข้ากับอุปกรณ์ให้ความบันเทิงภายในบ้านทีเ่ ป็น Smart Device เพือ่ ควบคุมทุกอย่างผ่านหุน่ ยนต์ตวั นี้ Zenbo ยังฉลาดได้กว่านีอ้ กี พร้อมเรียนรูค้ วามต้องการ ของคุณ ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่ เ ปรี ย บเหมื อ นสมองของมนุ ษ ย์ และจะแสดงความรู ้ สึ ก ต่ า งๆ ผ่านออกมาทางหน้าจอระบบสัมผัส สนนราคาเพียง 599 ดอลล่าร์ หรือราว 21,430 บาท ซึง่ ราคาถูกกว่าสมาร์ทโฟนบางรุน่ ด้วยซ�ำ้ ทีม่ า http://www.flashfly.net

Xiaomi เปิ ดตัว MI Drone ราคาถูกกว่าเจ้าตลาดเกือบครึ่ง

ตลาดโดรนขนาดเล็กก�ำลังมีการแข่งขันทีส่ นุกยิง่ กว่าเดิม เมือ่ มีคแู่ ข่ง รายใหม่ทที่ ำ� กล้อง action cam ราคาประหยัดแต่ได้รบั การตอบรับอย่าง ดีภายใต้แบรนด์ Xiaomi Xiaomi เปิดตัวผลิตภันฑ์ใหม่ของบริษทั นัน่ MI Drone โดยจะมี 2 รุน่ คือ แบบ 4K และแบบ 1080p MI Drone จะมีระบบ (Gimbal) กันสัน่ ในตัวแบบ 3 แกน แบตเตอรีม่ ขี นาด 5,100mAh สามารถบิน ได้นานกว่า 27 นาที ต่อการชาร์จ 1 ครัง้ มี GPS และ GLONASS ส�ำหรับก�ำหนดเส้นทางการบินอัตโนมัต ิ ส�ำหรับรุน่  MI Drone รุน่ 1080p จะมีกล้องความละเอียด 16MP ใช้เซนเซอร์ BSI CMOS ของ SONY เลนส์มมุ กว้าง 104 องศา ส่วน MI Drone รุน่ 4k กล้องจะมีความละเอียด 12MP ถ่ายวิดโี อได้ที่ ความละเอียด 3840x2160 พิกเซล และสามารถถ่ายภาพนิง่ เป็นไฟล์ RAW ได้ดว้ ย (รุน่ 4k มีแผนเปิด ตัวในเดือนกรกฏาคม) สนนราคาที่ Xiaomi ตัง้ ไว้  MI Drone รุน่ 1080p ราคาเพียง $380 (ประมาณ 13,600 บาท) ส่วน  MI Drone รุน่ 4k ราคาเพียง $456 (ประมาณ 16,300 บาท)  ทีม่ า http://news.thaiware.com

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ ภาพ : S88

ย�ำผักหวาน

ขาหมูเยอรมัน

ส�ำรับกับข้าว

ร้านอาหารสวย วิวดีรมิ แม่นำ�้ เจ้าพระยา ทีพ่ ร้อม เสิร์ฟความอร่อยแบบจัดเต็ม “ส�ำรับกับข้าว” ร้านนีเ้ ปิดมานานกว่า 3 ปี มีบริการทัง้ อาหารไทย กาแฟสด และเครื่องดื่มเย็นค๊อกเทล และม๊อกเทลที่เฟ้นหาความ อร่อยมาท�ำอย่าง มะม่วงหาวมะนาวโห่ ผลไม้รสชาติเปรี้ยว จี๊ดตามฤดูกาลในช่วงนี้ น�ำมาปรุงแต่งผสมโน่น นี่ นั่น แล้วปั่น ใส่น�้ำแข็ง จนกลายมาเป็น Mojito เครื่องดื่มเย็นที่หอม หวาน อร่อย ซ่าส์นิดๆ ชุ่มคอ เสิร์ฟความสดใสให้กับเราในทันทีที่แรกสัมผัส แถมมีสรรพคุณเป็นสุมนไพร ชั้นเยี่ยมอีกด้วย... เล่อค่าใช่มั๊ย! ในส่วนของเมนูอาหารวันนีเ้ ราขอแนะน�ำจานแรก ย�ำผักหวาน เมนูทานเล่นเบาๆ เรียกน�้ำย่อยแบบ มีประโยชน์ ก่อนจะจัดหนักกับ ขาหมูเยอรมัน ที่ อร่อยกรอบนอกนุ่มใน เสิร์ฟ มาพร้อมกับน�้ำจิ้ม 3 แบบ คือ มายองเนส ซอสหวาน และน�้ ำ จิ้ ม ซี ฟู ้ ด เลื อ กได้ ตามชอบ ต่อด้วย ฉู่ฉี่ปลา เนือ้ อ่อน ที่ตัวปลานั้นทอด มาได้กรอบมาก สามารถกิน ได้ทงั้ ตัว ผัดคลุกเคล้ามากับ เครื่องแกงแบบไม่หวงของ

ปีกไก่ทอดน�้ำปลา 34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

Mojito อร่อยครบรส ซดน�้ำแซ่บๆ แบบเผ็ดเบาๆ กับ แกงส้ม ชะอมกุ้ง ที่ต้องบอกว่าอร่อยไม่แพ้ใคร ด้วยเครื่องแกง ที่หอมเด่น โขลกผสมเข้ากับเนื้อปลาแท้ๆ น�้ำแกงส้ม จึงมีความเข้มข้นถึงเครื่อง บวกกับชะอมทอดที่ใส่ลงไป กัดแต่ละค�ำน�้ำแกงชุ่ม อร่อยเต็มค�ำ นอกจากนี้ยังมีเมนูเด่นๆ อีก เช่น แกงคั่วหอยขม ไส้กรอกปลาผัดฉ่า กบหรือเขียดทอดกระเทียมพริกไท ที่ ท างร้ า นการั น ตี ว ่ า “กรอบมาก” ต้องลอง! ร้านส�ำรับกับข้าว

ที่ตั้ง 303 หมู่ 2 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000 โทร. 0 5641 0919, 08 6969 9924 เปิดทุกวัน เวลา 10.00-22.00 น.


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


คู่หูเดินทาง 94  

เที่ยวภาคกลาง เพลินตา เพลินใจ ที่สวนนกชัยนาท