Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ที่ 8 ฉบับที่ 92 เมษายน 2559

Vol.8 No.92 April 2016

‘เกาะลันตา’ วันฟ้าใส พร้อมชาร์ตแบตฯ ให้หวั ใจ แบบจัดเต็ม!

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีปีใหม่ไทยทุกท่านครับ วันเวลาช่างผ่านไปไวเสียเหลือเกิน เผลอแป๊ปเดียวก็ถึงวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทยกันแล้ว คิดหวังหรือมีโครงการที่จะท�ำ อะไรก็อย่ารอช้านะครับ ดังค�ำกล่าวที่ว่า “สายน�้ำไม่เคยคอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร” เมษาปีนี้อากาศร้อนและแล้งกว่าทุกปีที่ผ่านมา จะเล่นน�้ำสงกรานต์ หรือจะเพาะปลูกท�ำเกษตรกรรมใดๆ ก็คิดหน้าคิดหลังกันให้ ดีนะครับ เมื่อทุกท่านลงทุนลงแรงไปแล้ว ก็ย่อมหวังให้ได้ผลตอบแทนที่ดีกลับมา แต่ฤดูกาลสมัยนี้ เป็นอะไรที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ จริงๆ ผมขอเป็นอีกหนึ่งก�ำลังใจส่งไปยังพี่น้องชาวไทยทุกท่านครับ รัฐบาลรณรงค์ให้เราช่วยกันประหยัดน�้ำกิน น�้ำใช้ แต่ “น�้ำใจ” ขอให้มีแต่เพิ่มนะครับ สังคมน่าอยู่เพราะเรามีความเอื้ออาทรและ ใส่ใจคนรอบข้าง สาดน�้ำไม่ได้มาก ก็สาดรอยยิ้มและความสุขส่งให้กัน ถือเป็นการช่วยชาติที่ดีอีกทางหนึ่งครับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ นอกจากจะเป็นวันครอบครัวและวันผูส้ งู อายุแล้ว สิง่ หนึง่ ทีด่ งี ามทีเ่ ราได้รบั จากเทศกาลนีค้ อื การกลับภูมลิ �ำเนาบ้านเกิดไปหาครอบครัว พ่อแม่บุคคลผู้มีพระคุณอันเป็นที่รัก การได้เห็นหน้า พบปะพูดคุย ทานข้าวร่วมกันกับคนที่เรารักและคิดถึง ประหนึ่ง ”น�้ำทิพย์” ที่ช่วย ชโลมจิตใจซึ่งกันและกันครับ ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

(นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

สารบัญ 5 บขส.อินไซด์ : บขส. จัดโครงการ

18 เรื่องน่ารู้

11 เล่าสู่กันฟั ง

20 คู่หูพาเที่ยว : ‘เกาะลันตา’ วันฟ้าใส

“Happy CG & Happy CSR”

: เอไอเอส ร่วมกับ จส.100 เปิดตัวโครงการ “ปันฝัน”

: ‘สฟิงซ์’ ถูกสร้างขึน้ มาท�ำไม

Lifestyle Magazine

15 เคล็ดลับความงาม 17 มุมสุขภาพ

: พืชผักสมุนไพรไทย ไล่ (โรค) ร้อน

พร้อมชาร์ตแบตฯ ให้หวั ใจแบบจัดเต็ม!

: 15 เม.ย. – 14 พ.ค. 2559

: ร้านปิน่ โต @ เกาะลันตา

31 ดูหนังฟั งเพลง 32 คู่หูดูดวง

13 รอบรู้รอบโลก

FREE MAGAZINE

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

34 แวะชิ มริมทาง

: หน้าร้อนนี้ กินน�ำ้ แข็งต้องระวัง

ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิริชัย ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพฒ ั น์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐธัญ พิชาดุล, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมัน่ . สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

ฝ่ายโฆษณา 06-1629-5393 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง


เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.อินไซด์

บขส. จัดโครงการ “Happy CG & Happy CSR” บขส. จัดโครงการ “Happy CG & Happy CSR” เพื่อส่งเสริม ความรู้ด้านหลักธรรมภิบาลในการปฏิบัติงานและด้าน CSR พร้อมจัดตลาดนัดการกุศลหารายได้สมทบทุนจัดซื้อรถวีลแชร์มอบให้ ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว เมื่อวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธาน กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ “Happy CG & Happy CSR” พร้อมด้วย นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการ ผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริ ษั ท ขนส่ ง จ� ำ กั ด และคณะผู ้ บ ริ ห าร บขส. ณ บริ เ วณชั้ น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) ทั้งนี้ โครงการ “Happy CG & Happy CSR” เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ “ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

สิ่งแวดล้อม (CSR) และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)” ซึ่ง บขส. จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานและ ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อมให้กบั พนักงานฯ กลุม่ ลูกค้า ผู้ใช้บริการ กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กลุ่มชุมชนบริเวณรอบสถานีขนส่ง ผู้โดยสาร ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้เรื่อง CG & CSR และตลาดนัดการกุศล Happy Friday โดยพนักงานของบริษัทฯ ชุมชน จะน�ำสินค้ามาจ�ำหน่ายเพื่อน�ำรายได้ สมทบทุ น จั ด ซื้ อ รถวี ล แชร์ ใ ห้ กั บ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาสทางการเคลื่ อ นไหว ในโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์” ซึ่ง บขส.จะด�ำเนินการมอบรถวีลแชร์ครั้งแรก จ�ำนวน 50 คัน ภายใน เดือนเมษายนนี้

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 05


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจเยี่ยมพนักงานทางหลวงชนบทที่ 15

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคม เดินทางตรวจเยี่ยมพนักงานทางหลวงชนบทที่ 15 (อุดรธานี) และรับฟังบรรยายสรุปข้อมูลของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมี ตัวแทน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมให้การต้อนรับ

โครงการฝึ กอบรมและปฏิบัติการช่ วยชี วิตขัน้ พื้นฐาน (CPR) และใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ (AED)

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกอบรมและปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และใช้เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ แบบอัตโนมัติ (AED)

มอบรถวีลแชร์ในโครงการ “ทุกการ เดินทางขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วย วีลแชร์”

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผูจ้ ดั การ ใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด(บขส.) ได้มอบรถ วีลแชร์ในโครงการ “ทุกการเดินทางขับเคลือ่ นความสุข สู่คนไทยด้วยวีลแชร์” เพื่อช่วยเหลือคนไทยที่ด้อย โอกาสทางการเคลื่อนไหว

นักศึกษาในโครงการ “บขส.สร้างฝั นงานอาชี วะ” เข้ารับการฝึ กงาน

นักศึกษาฝึกงาน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา จ�ำนวน 8 คน เข้าร่วม โครงการ “บขส.สร้างฝันงานอาชีวะ” โดยได้เข้าฝึกอบรมและรับมอบหมายงานต่างๆ ณ ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ (รังสิต) 06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.ประชุ มเตรียมความพร้อมในช่ วงเทศกาลสงกรานต์

บขส.จัดประชุมแผนปฏิบัติการเดินรถ วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ร่วมกับหน่วยงานด้านการจราจร ด้านขนส่ง และด้านความปลอดภัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) เพื่อเตรียมความพร้อม รองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิล�ำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยคาดว่าจะมี ผู้เข้ามาใช้บริการในช่วงวันที่ 8 -12 เมษายน 2559 ไม่ต�่ำกว่า 900,000 คน โดย มี นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธาน ในการประชุม

บขส.ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา รฟท.

นายณัฐวุฒิ อ่อนน้อม ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมแสดงความยินดี แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เนื่องในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนาการรถไฟแห่งประเทศไทย ครบรอบ 119 ปี

บขส.ร่วมสนับสนุนกิจกรรม FUN RUNฯ

บขส.ร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยว FUN RUN สู่กู่เต็งนาโย่ง ปั่นรับลมชมวิวทัศนาวิวดอยนางนอน ประจ�ำปี 2559

ชานชาลานี้...มีคนดี บขส.อั พ เดทฉบั บ นี้ มีเรื่องราวดีๆ ของพนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) มาฝากนะครับ ไม่ว่าจะอยู่ ต�ำแหน่งไหน หรือมีหน้าที่ ต่ า งกั น อย่ า งไร เราชาว บขส.ก็พร้อมดูแลผู้โดยสาร ทุกท่านเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น เพื่อนพนักงานของเรา 2 ท่านนี้ ได้แก่ นายปัญญา ดิษฐ์บรรจง พนักงานขับรถโดยสาร และ นายส�ำรวย ราชประโคน พนักงานบริการ เส้นทางกรุงเทพฯ - เสียมราฐ พบกระเป๋ามีผู้ท�ำหล่นไว้ จึงได้น�ำกระเป๋าไปให้ต�ำรวจนักท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว ไม่นานเจ้าของ กระเป๋าชื่อ นายซัมโบล ตัม ชาวกัมพูชา จึงได้มารับกระเป๋าคืน ซึ่งมี ทรัพย์สินดังนี้ 1. โทรศัพท์ไอโพน 6 จ�ำนวน 2 เครื่อง 2. เงินสด 100 USD จ�ำนวน 57 ฉบับ 3. เงินสด 1,000 บาท จ�ำนวน 45 ฉบับ 4. เงินสด 500 บาท จ�ำนวน 21 ฉบับ 5. เงินสด 10,000 เรียล(กัมพูชา) จ�ำนวน 143 ฉบับ 6. เอกสารหนังสือเดินทาง จ�ำนวน 1 เล่ม ซึง่ เจ้าของกระเป๋าได้รบั ของคืนครบจ�ำนวน ขอขอบคุณพนักงาน บขส. แทนผูโ้ ดยสารนะครับ ทีป่ ฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ และดูแลเอาใจใส่ ผูใ้ ช้บริการเป็นอย่างดี เพราะผูโ้ ดยสารคือบุคคลส�ำคัญของเรา ดังค่านิยมของ องค์กรที่ว่า “ลูกค้าส�ำคัญ มุ่งมั่นพัฒนา รักษาคุณภาพ” 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ปันน�ำ้ ใจให้นอ ้ ง...โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก

อีซซ ู ุ คว้า 8 รางวัลรถยอดเยีย่ มแห่งปี 2016

มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ และ มร. โทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการผู้จัดการคนใหม่ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกลุ ่ ม อี ซู ซุ รั บ มอบ 8 รางวั ล รถยอดเยีย่ มประจ�ำปี 2016 หรือ “Car of the Year 2016” จาก ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) น�ำโดยบัตร สมาชิก His & Her Plus Point จัดกิจกรรมแบ่งปัน “ความรักและน�้ำใจ” แด่น้องผู้ยากไร้ โรงเรียน ตชด.บ้านโป่งลึก อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ผ่านโครงการปันน�้ำใจสู่สังคมปีที่ 3 น�ำลูกค้าสมาชิกจิตอาสาร่วมเดินทาง ไปจังหวัดเพชรบุรี ภายใต้บรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน อิ่มเอมใจไปกับการเป็นผู้ให้สิ่งดีๆ

เคทีซี มอบเงินสนับสนุนมูลนิธสิ ร้างรอยยิม้ ช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่ ปีที่ 2

นางสาวสิรีรัตน์ คอวนิช ผู้จัดการอาวุโส - ธุรกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) (ซ้าย) เป็นตัวแทน มอบเงิน บริจาค 1 ล้านบาท ให้กับ นางสาวคริ ส ติ นา เคร้ า เซ่ อ ผู ้ อ� ำ นวยการบริ ห าร มู ล นิ ธิ สร้างรอยยิม้ ประเทศไทย (ขวา) เพื่อสมทบทุนช่วยเหลือการ ศัลยกรรมแก้ไขภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ รวมถึงแผลไฟไหม้ และความผิ ด ปกติ พิ ก ารบน ใบหน้าแต่ก�ำเนิดแก่ เด็ก เยาวชน และผู้ป่วยยากไร้ในพื้นที่ห่างไกล ทั่วประเทศไทย ณ มูลนิธิสร้างรอยยิ้มประเทศไทย

ยามาฮ่า จัดโปรโมชัน่ สุดเร้าใจ ส่งท้ายไตรมาสแรก

บริ ษั ท ไทยยามาฮ่ า มอเตอร์ จ� ำ กั ด ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยรถ จักรยานยนต์ยามาฮ่า จัดโปรโมชั่นสุดเร้าใจ คืนก�ำไรให้กับลูกค้า โดย ผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า YZF-R3 หรือ MT-03 จะได้รับบัตรเติม น�้ำมันมูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกันภัยชั้น 1+ ทะเบียน + พ.ร.บ. รวมมูลค่า 26,000 บาท ฟรี! ที่ยามาฮ่า สแควร์ทั่วประเทศ และส�ำหรับ ผู้ที่ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า GT125 จะได้รับหมวกกันน็อคแบบ JET สุดเท่ มูลค่า 700 บาท ฟรี! ที่ร้านจ�ำหน่ายยามาฮ่า ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเท่านั้น ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2559 เท่านั้น

เอ็มจี เปิดตัว NEW MG GS

สูม ่ าตรฐานใหม่ของรถสปอร์ตเอสยูวี

บริ ษั ท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซี พี จ� ำ กั ด และบริ ษั ท เอ็ ม จี เซลส์ (ประเทศไทย) จ�ำกัด เปิดตัว NEW MG GS รถสปอร์ตเอสยูวรี นุ่ ใหม่ ตอบ สนองกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถอเนกประสงค์แนวสปอร์ตที่เหนือกว่าในทุกมิติ โดดเด่นทุกมุมมองด้วยดีไซน์อันทันสมัยผสานกันอย่างลงตัว เร้าอารมณ์ทุก การขับขีด่ ว้ ยสมรรถนะอันเหนือชัน้ ของเครือ่ งยนต์เบนซิน เทอร์โบ 2.0 ลิตร 218 แรงม้า เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำ� นวยความสะดวกและระบบความปลอดภัย เต็มพิกดั พร้อมให้คณุ มัน่ ใจและสะท้อนตัวตนในแบบที่ไม่ตามใคร

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

เอไอเอส ร่วมกับ จส.100 เปิดตัวโครงการ “ปันฝัน” ระดมทุนจากสาธารณชนร่วมบริจาครถวีลแชร์ ให้ผู้พิการและผู้สูงอายุที่ยากไร้ ผ่าน www.punfun.org

เอไอเอส จับมือ จส.100 จัดโครงการ “ปันฝัน” น�ำแนวคิด การระดมทุนจากสาธารณชน หรือ Crowdfunding มารวมกับระบบอินเทอร์เน็ต จัดท�ำ www.punfun.org เชิญชวนคนไทยทัว่ ประเทศ ร่วมบริจาคเงินเพือ่ ซือ้ รถวีลแชร์ ให้ผพ ู้ กิ ารและผูส้ งู อายุทยี่ ากไร้ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “นอกเหนือจาก การด�ำเนินธุรกิจภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักบรรษัทภิบาล และ จริยธรรมทางธุรกิจแล้ว เอไอเอสยังให้ความส�ำคัญเรือ่ งความรับผิดชอบต่อ สังคม หรือ CSR (Corporate Social Responsibility) มาโดยตลอด ด้วยการ มีสว่ นร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศไทยให้มคี ณ ุ ภาพและมีความเป็น อยูท่ ดี่ ขี นึ้ อย่างยัง่ ยืน ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทย แข็งแรง” ซึง่ ถือได้วา่ สังคมหนึง่ ประกอบด้วยสมาชิกจากหลายๆ ครอบครัว ซึง่ ประกอบไปด้วยประชาชนหลากหลายประเภท หนึง่ ในนัน้ คือผูส้ งู อายุ และ คนพิการทีเ่ อไอเอสได้ดแู ลมาโดยตลอด อาทิ การจัดตัง้ “กองทุน เอไอเอส เพือ่ ผูส้ งู อายุ ในมูลนิธริ าชประชานุเคราะห์ฯ” ซึง่ ขณะนีก้ องทุนฯ มีมลู ค่า 75 ล้านบาท หรือการสร้างอาชีพแด่ผู้พิการ ตั้งแต่ปี 2550 ในโครงการ “เอไอเอส สร้างอาชีพ คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผพู้ กิ าร” ทีป่ จั จุบนั มีการจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ าร คอลล์ เซ็นเตอร์ แด่ผพู้ กิ าร แล้ว จ�ำนวน 11 แห่งทัว่ ประเทศ มีพนักงานรวม 104 คน ดังนัน้ หากเราดูแลสังคม ก็ยอ่ มท�ำให้ทกุ ๆ ครอบครัว ในสังคมแข็งแรงไปด้วยเช่นกัน จากการด�ำเนินโครงการ ยังพบว่า มีผพู้ กิ ารและผูส้ งู อายุ ที่ ย ากไร้ ต้ อ งการรถวี ล แชร์ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการ ด�ำรงชีวติ เพิม่ มากขึน้ เอไอเอส จึ ง ร่ ว มกั บ จส.100 จั ด ท� ำ โครงการ “ปันฝัน” ด้วยแนวคิด การระดมทุนจากสาธารณชน หรือที่เรียกว่า Crowdfunding มาบู ร ณาการเข้ า กั บ ระบบ อินเทอร์เน็ต เพื่อให้โครงการ “ปันฝัน” สามารถเข้าถึงกลุม่ คน ในวงกว้างยิง่ ขึน้ ได้ ด้วยการจัด ท�ำเว็บไซต์ www.punfun.org

โดยมี Dreamaker ซึง่ เป็น AIS The StartUp ปี 2015 เป็นผูส้ ร้างสรรค์ แพลตฟอร์มส�ำหรับ Crowdfunding เพือ่ เป็นสือ่ กลางส�ำหรับบริจาคเงินใน โลกออนไลน์ โดยประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินได้อย่างง่ายๆ สะดวกสบาย ผ่านช่องทางช�ำระเงินถึง 3 ช่องทาง ได้แก่ บัตรเครดิต, บัญชี ธนาคาร และกระเป๋าเงินสด mPAY เริม่ ตัง้ แต่ 20 บาทขึน้ ไป (รถวีลแชร์ ราคา 3,000 บาท) โดยหน้าเว็บไซต์ www.punfun.org จะอัพเดทจ�ำนวน ยอดเงิน, จ�ำนวนรถวีลแชร์ทมี่ ผี บู้ ริจาคเข้ามา พร้อมทัง้ แจ้งชือ่ และจ�ำนวนเงิน ของผูบ้ ริจาคแบบ Real Time โดยผูบ้ ริจาคสามารถติดตามภาพการมอบรถ วีลแชร์ให้กบั ผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุทยี่ ากไร้ได้ดว้ ย ทางด้าน คุณหญิงสุวมิ ล ผึง่ ประเสริฐ กรรมการบริหารบริษทั แปซิฟคิ กรุป๊ จ�ำกัด กล่าวว่า ส�ำหรับวันนีก้ ถ็ อื เป็นโอกาสดีทเี่ อไอเอสได้เล็งเห็นถึง ความส�ำคัญของการช่วยเหลือผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุยากไร้ โดยได้มาร่วม สานต่อโครงการนี้กับเรา และหวังว่าโครงการ “ปันฝัน” บริจาครถวีลแชร์ เพือ่ ผูป้ ว่ ย ผูพ้ กิ าร และผูส้ งู อายุทยี่ ากไร้ ผ่านเว็บไซต์ “ปันฝัน” ของเอไอเอส จะเป็นอีกสายใยหนึง่ ทีเ่ ชือ่ มโยงน�ำ้ ใจของผูบ้ ริจาค ไม่ใช่แค่ในกรุงเทพฯ หรือ ประเทศไทย แต่อาจขยายไปถึงน�ำ้ ใจจากคนไทยทีอ่ ยูต่ า่ งแดน และคนต่างชาติ ให้เข้ามาร่วมกับเรามากขึน้ ” “เอไอเอส เชื่อมั่นว่า ด้วยรูปแบบการระดมทุน ภายใต้แนวคิด Crowdfunding ซึง่ เป็นการใช้เทคโนโลยีบนอินเทอร์เน็ตทีท่ รงพลังมากทีส่ ดุ มาใช้ในโครงการ “ปันฝัน” ในครัง้ นี้ จะสามารถช่วยเหลือผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ ทีย่ ากไร้ ซึง่ ถือเป็นหนึง่ สมาชิกของครอบครัวไทย สังคมไทยได้เป็นจ�ำนวนมาก ส่งผลให้ครอบครัวไทยแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง อย่างยั่งยืนต่อไป” นายสมชัย กล่าวสรุป

คูคู่ ่ หูหู เเ ดิดิ นน ทท าา งง 011 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

ท�ำไมบีเวอร์

รู ้ไหมว่า ไทยเราก็มีวันคุ้มครอง

ถึงต้องคอยแทะไม้อยู ่ตลอดเวลา

ผู ้บริโภคเหมือนกันนะ

ย้อนกลับไปเมื่อ พ.ศ. 2512 ได้มีเจ้าหน้าที่สหพันธ์องค์การ ผู้บริโภคระหว่างประเทศได้เข้ามาชักชวนองค์การเอกชนใน ประเทศไทยให้เข้าร่วม แต่ไม่ประสบความส�ำเร็จ เนื่องจากองค์การ เอกชนของประเทศไทยขณะนัน้ ยังไม่พร้อม อย่างไรก็ตามสหพันธ์องค์การ ผู้บริโภคระหว่างประเทศก็มิได้ย่อท้อ ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาชักชวนมา เป็นระยะ จนกระทั่งครั้งที่ 3 องค์การเอกชนของประเทศไทยที่ได้รับ การชักชวนได้จดั ตัง้ คณะกรรมการเพือ่ การศึกษาปัญหาผูบ้ ริโภคมีชอื่ ว่า กรรมการศึกษาและส่งเสริมผูบ้ ริโภค ในปี พ.ศ. 2514 และได้มวี วิ ฒ ั นาการ เรือ่ ยมาในภาคเอกชน รวมทัง้ ได้ประสานงานกับภาครัฐบาล  จนกระทั่งปี พ.ศ. 2522 ในสมัย พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้เล็งเห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นของการคุม้ ครอง ผู้บริโภค จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคอีกครั้งหนึ่ง โดยมีรองนายกรัฐมนตรี นายสมภพ โหตะกิตย์ เป็นประธานกรรมการ การปฏิบตั งิ านโดยอาศัยอ�ำนาจของนายกรัฐมนตรี และศึกษาหามาตรการถาวร ในการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ทัง้ ในหลักทางสาระบัญญัต ิ และการจัดองค์การ ของรัฐเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค จึงได้พิจารณายกร่างกฎหมายว่าด้วยการ คุม้ ครองผูบ้ ริโภค และรัฐบาลได้เสนอต่อรัฐสภา มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ให้เป็นกฎหมายได้ รัฐบาลจึงได้นำ� ร่างขึน้ กราบบังคมทูลฯ ซึง่ ได้มพี ระบรม ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ ทรง ลงพระปรมาภิไธย ตัง้ แต่วนั ที ่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522 และประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษเล่มที ่ 96 ตอนที ่ 72 วันที่ 4พฤษภาคม 2522  มีผลการใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 เป็นต้นมา ดังนั้น วันที่ 30 เมษายน ของทุกปี จึงถือ เป็ นวั น คุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภคมาจนถึ ง ทุกวันนี้ ขอบคุณข้อมูลจาก มูลนิธเิ พือ่ ผูบ้ ริโภค

“บีเวอร์” เป็นสัตว์ที่ชอบสร้างเขื่อนและบ้านของมันมาก (เห็น กันบ่อยๆ ในสารคดีและการ์ตูน) มันจะคาบกิ่งไม้และกินไม้เป็น อาหาร ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะหากมันไม่ได้กดั ไม้ทกุ วัน ฟันของมันก็จะงอก และยาวขึน้ เรือ่ ยๆ อย่างรวดเร็ว ท�ำให้มนั กินอาหารไม่ได้และอดตายในทีส่ ดุ (โธ่! บีเวอร์นอ้ ย ช่างน่าสงสารจริงๆ) ภาพประกอบ www.natureworldnews.com

มันฝรั่ง...พืชหัวยอดฮิตในการประกอบอาหาร ก�ำเนิดในแถบเม็กซิ โก

“มันฝรั่ง” วัตถุดิบยอดฮิตในการปรุงอาหารหลากหลายรูปแบบ ในหลากหลายประเทศนัน้ เป็นพืชดัง้ เดิมของชาวโลกซีกตะวันตก เชือ่ ว่ามีแหล่งก�ำเนิดบนพืน้ ทีร่ ะหว่างเม็กซิโกและชิลี บนแถบทีร่ าบสูง บนเทือกเขาแอนดีส ในประเทศโบลิเวีย หรือเปรู โดยจัดเป็นพืชล้มลุกที่ มีอายุตงั้ แต่ปลูกจนถึงเก็บเกีย่ วประมาณ 4 - 5 เดือน         ในหัวมันฝรัง่ มีสารจ�ำพวกเพกทิน ซึง่ เป็นสารทีพ่ บในผนังเซลล์และ เนือ้ เยือ่ ของพืชบางชนิด ประกอบด้วย กรดกาแล็กทูรอนิก ซึง่ เป็นอนุพนั ธ์ ของกาแล็กโทสเป็นหลัก มีประโยชน์ชว่ ยท�ำให้การบีบตัวและการคลายตัว ของล�ำไส้ทำ� งานได้ดขี นึ้     ชาวอิตาลีในสมัยก่อนจะปลูกมันฝรั่งและน�ำหัวไปต้มหรือเผากิน โดยเติมเกลือลงไปด้วยเล็กน้อย ด้วยเชือ่ ว่าจะสามารถกระตุน้ ความ ต้องการทางเพศได้ ท�ำให้คนที่กินมากจะมีลูกมาก แต่ไม่มีหลักฐานทางการแพทย์สมัยใหม่ ยืนยันในเรื่องนี้ แต่เรื่องการ ขับถ่ายดีนนั้ หลาย คนยืนยัน

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่องราวสารพันว่าด้วย

รอยสัก หรือ Tattoo

“รอยสัก” หรือ “แทททู” ในภาษาอังกฤษนัน้ มีความหมายว่า ตีหรือเคาะ ซึง่ ทีม่ าของชือ่ ก็มา จากขัน้ ตอนการสักนัน่ เอง อาจด้วยเครือ่ งสักหรือเข็ม ทีม่ ดี า้ ยร้อยเคลือบแทงผ่านบริเวณทีต่ อ้ งการสักลงไป บนผิวหนัง ปัจจุบนั เครือ่ งมือที่ใช้ในการสักได้เปลีย่ น ไปเป็นการใช้วสั ดุตดิ กับเครือ่ งไฟฟ้าและสักสีลงไปใต้ ผิวหนัง ในประเทศไทยการสักหรือสักเลกนัน้ เป็นการ ท�ำเครือ่ งหมายทีข่ อ้ มือ เพือ่ แสดงการขึน้ ทะเบียนเป็น ไพร่หลวงทีม่ สี งั กัดกรมกอง แต่ถกู ยกเลิกไปในรัชสมัย รัชกาลที่ 4 ส่วนทีห่ น้าผากหรือการสักท้องแขน ใช้กบั ผูต้ อ้ งโทษจ�ำคุก และถูกยกเลิกไปใน พ.ศ. 2475 แต่การ สักยันต์เป็นเหมือนเครื่องรางของขลังตามความเชื่อ ก็ยงั คงมีมาอย่างต่อเนือ่ งและยาวนาน

‘สฟิ งซ์’ ถูกสร้างขึ้นมาท�ำไม

สฟิงซ์ คือ รูปสลักจากภูเขาหินที่มีหัวและหน้าอกเป็นผู้ชาย และมีล�ำตัว เป็นสิงโต เชือ่ กันว่าเป็นสิง่ ซึง่ จะป้องกันวิญญาณและความชัว่ ร้ายทีอ่ ยูร่ อบๆ พีระมิดได้ เพราะพีระมิดนัน้ มีไว้เพือ่ เป็นสุสานของฟาโรห์  สฟิงซ์ที่ใหญ่ทสี่ ดุ คือ สฟิงซ์ในเมืองกิซา ซึง่ มีขนาดความยาว 70 เมตร และ สูง 20 เมตร เชือ่ กันว่าสร้างขึน้ เมือ่ 5,000 ปีกอ่ นคริสต์ศกั ราช มีใบหน้าเป็นพระพักตร์ จ�ำลองของกษัตริยเ์ ชฟเรน (Chephren) ในราชวงศ์อยี ปิ ต์ที่ 4 นอกจากสฟิซ์ใหญ่ใน เมืองกิซาแล้ว ยังมีสฟิงซ์อกี มากมายในประเทศอียปิ ต์ทเี่ ป็นรูปหน้าของกษัตริยอ์ งค์ตา่ งๆ ของอียปิ ต์ เพราะชาวอียปิ ต์โบราณเชือ่ ว่ากษัตริยเ์ ป็นทายาทของเทพเจ้า ซึง่ เป็นเทพ แห่งดวงอาทิตย์ เมือ่ กษัตริยส์ นิ้ พระชนม์จะกลับไปเป็นเทพเจ้าแห่งดวงอาทิตย์อกี ครัง้ และเชือ่ ว่าจะกลับไปมีพลังอ�ำนาจเช่นสิงโต ดังนัน้ รูปสลักจึงมีลกั ษณะเป็นครึง่ คนครึง่ สิงโตทีเ่ ราเรียกกันว่า “สฟิงซ์” นัน่ เอง ภาพประกอบ www.wondermondo.com

Did you know?

ในประเทศกรีก การสักเป็นการท�ำสัญลักษณ์ เฉพาะใบหน้าของทาสและอาชญากร ต่อมาเริม่ แพร่ หลาย ส่วนในทวีปยุโรป ค.ศ. 787 การสักบนใบหน้า ถือเป็นการลบหลูต่ อ่ พระผูเ้ ป็นเจ้า ส่วนประเทศทีเ่ ห็น กันได้ชดั ว่ามีการสักมาอย่างยาวนานก็คอื ญี่ปนุ่ ใน ตอนแรกเป็นของพวกยากูซ่า โดยที่มาของรอยสัก ของยากูซ่ามาจากพวกบาคุโตะ ที่สักวงแหวนสีด�ำ รอบๆ แขน เพื่อแสดงถึงอาชญากรรมแต่ละครั้งที่ ได้ทำ� ลงไป แต่ตอ่ มากลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความ เข้มแข็งแทน ภาพประกอบ www.th.aliexpress.com

พอล แมคคาร์ทนีย์ เป็น เจ้าของลิขสิทธิ์ “เพลงแฮปปี้ เบิรด์ เดย์” ที่ผูค้ นทั่วโลกร้องกันจนติดปาก ภาพประกอบ mychordbook.com คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

ช่ วยด้วย…ผิวเบิร์นไหม้ หลังออกเเดดท�ำอย่างไรดี

หน้าร้อนมักมาพร้อมวันหยุดพักผ่อน กิจกรรมสนุกๆ กลางแจ้ง ทั้งเดินเล่นชายหาด ว่ายน�้ำทะเล เล่นกีฬาทางน�้ำ ฯลฯ แต่อย่าลืมว่าแสงแดดนั้นอันตรายกว่าที่คุณคิด หากคุณปกป้องผิว ด้วยครีมกันแดดไม่ทั่วถึงหรือไม่ดีเพียงพอ อาการผิวไหม้เเดดหรือ ผิวอักเสบมักสร้างปัญหาตามมา หลังจากนั้นจะรับมืออย่างไร เรา มีข้อแนะน�ำดีๆ มาฝากกันค่ะ

อย่าขัดถูหรือสครับผิวเด็ดขาด เพราะจะยิ่งท�ำให้ผิวเกิดอาการ อักเสบ ระคายเคือง ลองทาโยเกิร์ตรสธรรมชาติที่เเช่เย็นทิ้งเอาไว้ประมาณ 20 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน�้ำเย็น ผิวจะรู้สึกเย็นและมีความชุ่มชื้น มากขึ้น เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ปลอบประโลมผิวที่มีว่านหางจระเข้ Aloe Vera เป็นส่วนประกอบ สวมเสื้อผ้าเนื้อบางเบา ป้องกันการเสียดสีกับผิว เทนมจืดลงในอ่างอาบน�้ำ นอนแช่กายประมาณ 15-20 นาที แล้วล้างออกให้สะอาด ท�ำติดต่อกันประมาณ 3-4 วัน ผิวจะมี ความชุ่มชื้นและฟื้นฟูตัวเองให้กลับมาแข็งแรงได้ไวขึ้น งดออกเเดดซ�้ำจนกว่าผิวจะกลับมาเป็นปกติเสียก่อน หากต้อง ออกไปเผชิญแสงแดดกลางแจ้ง อย่าลืมสวมหมวกปีกกว้าง แว่นกันเเดดและเสื้อแขนยาวเพื่อปกป้องผิว หากมีอาการแดง แสบไหม้ หรืออาการปวดเเสบปวดร้อนร่วม ด้วย ควรไปพบเเพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังโดยเร็ว

หมดปั ญหาเมคอัพด้วย กลิตเตอร์แล้วล้างออกยาก วิธีการเอากลิตเตอร์ออกจาก เสือ้ ผ้า เพี ย งแค่ พ ่ น สเปรย์ ฉี ด ผม ลงบนเสื้ อ ผ้ า ที่ มี ก ลิ ต เตอร์ รอจนกว่ามันจะแห้งตัว และ ค่อยน�ำเสื้อผ้าไปซัก แค่นี้ กลิตเตอร์ก็จะหลุดลอยไป โดยง่ายแล้ว แต่ถา้ ไม่เป็นผล ให้ท�ำซ�้ำอีกครั้ง

วิธกี ารเอากลิตเตอร์ ออกจากผิว

เพียงแค่ใช้น�้ำมันธรรมชาติ เช่น น�ำ้ มันมะพร้าว โดยการเอานิว้ มือ จุ่มน�้ำมันมะพร้าวแล้วค่อยๆ หมุนวน ในบริเวณทีก่ ลิตเตอร์ตดิ อยู่ และใช้สำ� ลีทชี่ บุ น�ำ้ เช็ดออก แค่นี้กลิตเตอร์ก็จะหลุดออกอย่างง่ายดายแล้ว วิธีเอากลิตเตอร์ออกจากเส้นผม  เพียงแค่ใช้น�้ำมันมะกอกเทใส่มือ ฟอกและนวดให้ทั่วศีรษะแล้วล้างออก ผมของคุณก็จะสะอาดหมดจด ไม่เหลือกลิตเตอร์มากวนใจอีกต่อไป ภาพประกอบ newsfresh.net และ buzznet.com

14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เทคนิคสร้าง เรียวขาเรียบเนียน หลังการโกนขน

สูตรลบเลือน

รอยสิวด้วยธรรมชาติ ส่วนประกอบ

1. เนื้อแอปเปิ้ลบด 1/2 ถ้วย 2. น�้ำผึ้ง 1 ช้อนโต๊ะ 3. โยเกิร์ตรสธรรมชาติ 1 ช้อนโต๊ะ

ขั้นตอน

น�ำส่วนผสมทั้งหมดมารวมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ทาส่วนผสมให้ทั่วหน้าแล้วนวดหน้าเบาๆ เน้นเป็นพิเศษตรงจุดที่ มีปัญหารอยสิว ล้างออกด้วยน�้ำสะอาด น�้ำผึ้งมีคุณสมบัติช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย วิตามินซีในแอปเปิ้ลจะ ช่วยฟืน้ ฟูผวิ ให้แลดูกระจ่างใส ในขณะที่โยเกิรต์ จะช่วยเติมความชุม่ ชืน้ ให้ผิวยิ่งขึ้น แนะน�ำว่าหากท�ำเป็นประจ�ำรอยสิวจะหายไป

ก่อนโกนขนขา ให้นำ� น�ำ้ มันมะกอกผสมกับน�ำ้ ตาลทราย เพื่อท�ำการสครับผิว วิธีนี้จะช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว ให้หลุดออกและขนที่คุดบางเส้นก็จะโผล่ขึ้นมาเหนือผิว ง่ายแก่ การก�ำจัด แต่ทั้งหมดนี้ต้องท�ำแบบเบามือมากๆ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ผิวเกิดการระคายเคือง หลังจากโกนขนเสร็จแล้วให้ชโลม โลชั่นที่มีคุณสมบัติปลอบประโลมผิว เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิว ทาให้ทั่วเรียวขาเพื่อป้องกันการระคายเคือง และในการโกน อย่าลืมท�ำผิวให้มีความชื้นหมาดๆ ด้วยน�้ำและสบู่ด้วย เพื่อลด การเสียดสีที่อาจเกิดขึ้น

ประหยัดยาทาเล็บ

ที่ไม่เคยใช้หมดขวดด้วยการเช่ า... ไม่ต้องซื้ อดูสิ

เคยเป็ น กั น ไหม ซื้ อ ยาทาเล็ บ มาหนึ่ ง ขวด ทาบ่ อ ยแค่ ไ หนก็ ไ ม่ ถึ ง ครึ่ ง ขวดเสี ย ที ยิ่ ง ยี่ ห ้ อ หรื อ แบรนด์ ดี ๆ ก็ มั ก มี ร าคาสู ง อยู ่ สั ก หน่ อ ย จนรู ้ สึ ก เสี ย ดาย.. ตอนนี้ ใ น ต่างประเทศเลยมีคนผุดไอเดียเก๋ๆ ให้เช่ายาทาเล็บขึน้ มา โดยเว็บไซต์ชอื่ ว่า “Coloristiq” สร้าง ช่องทางออนไลน์ที่ง่ายและถูกใจคุณสาวๆ เป็นจ�ำนวนมาก โดยคุณต้องจ่ายค่าแรกเข้าราวๆ 14 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 420 บาทโดยประมาณ) จากนั้นสาวๆ ก็จะได้รับบริการยืม สียาทาเล็บก่อน 3 สี เป็นเวลา 1 เดือน โดยแบรนด์ยาทาเล็บชื่อดังทั้งหลาย เช่น OPI, China Glaze, Essie and Morgan Taylor และ Kudos ส่วนเรือ่ งความสะอาดก็ไม่ตอ้ งกังวล เพราะทางเว็บไซต์นี้มีเจ้าหน้าที่ท�ำการตรวจสอบความสะอาด และเช็คเชื้อโรคต่างๆ เสมอ และเจ้าหน้าที่ยังคอยตรวจสอบการใช้สียาทาเล็บในปริมาณที่พอเหมาะด้วย เพราะหากสาวๆ น�ำไปใช้ในปริมาณที่มากเกินจะ “ผิดข้อบังคับ” ของทางร้าน (ซึ่งทางร้านก�ำหนดมาว่าให้ใช้ราวๆ 9 ครั้งต่อเดือน) คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

สัญญาณเตือนภัย

อันตรายของ โรคออฟฟิศซินโดรม

“ออฟฟิ ศซิ นโดรม”

หนุม่ สาววัยท�ำงานในปัจจุบนั จ�ำนวนไม่นอ้ ย ประสบปั ญ หาเป็ น โรคออฟฟิ ศ ซิ น โดรม บางคนก็รตู้ วั บางคนก็ไม่รตู้ วั ปล่อยปละละเลยอาการ และสัญญาณเตือนเล็กๆ น้อยๆ จนอาการสะสมมาก เกินกว่าจะรักษาได้ด้วยตนเอง ต้องไปพบแพทย์ทั้ง เสียเวลาและเงินทอง ดังนั้นก่อนอื่นลองมาสังเกต ร่างกายตนเองกันก่อนดีไหมว่ามีสัญญาณอาการ เตือนเหล่านี้บ้างหรือเปล่า ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดคอ อาจจะเริม่ ปวดโดย ไม่ได้ท�ำอะไรหนักเป็นพิเศษ และอาจจะเริ่ม ปวดเรื้อรังนานขึ้นเรื่อยๆ มากกว่า 1-2 สัปดาห์ เป็นต้นไป เนื่องจากนั่งท�ำงานนานๆ โดยไม่ได้ขยับ ร่างกาย หรือนัง่ ในท่าเดิมๆ หรือเก้าอีแ้ ละโต๊ะอาจไม่ อยู่ในลักษณะที่สมดุลกับร่างกาย ปวดศีรษะ หรือปวดหัวไมเกรนบ่อยครั้งขึ้น เนื่องจากความเครียดสะสม ใช้สายตาหนัก นอนน้อย พักผ่อนไม่เพียงพอ และไม่เป็นเวลา มือชา เอ็นอักเสบ นิว้ ล็อค จากการพิมพ์งานบน คอมพิวเตอร์ หรือใช้งานเม้าส์กบั คอมพิวเตอร์ นานเกินไป อาจท�ำให้กล้ามเนือ้ กดทับประสาท เส้น เอ็นอักเสบ หรือเกิดพังผืดบริเวณนิ้วและมือได้

1

2 3

เสี่ยงต่ออาการหมอนรอง กระดูกเสื่อม หรือหมอนรองกระดูก ทับประสาท ซึ่งอาจเป็นขั้นหนัก ถึงกับต้องท�ำกายภาพบ�ำบัด

วิธีหลีกลี้หนีไกลจากโรคออฟฟิศซินโดรม

1 2 3

ปรับความสูงของเก้าอี้ และโต๊ะท�ำงานให้เหมาะสมกับการนั่งพิมพ์งาน โดยที่ไม่เกิดอาการ เมื่อย หรือต้องยกแขน ก้มหน้า มากจนเกินไป ระดับความสูงที่พอเหมาะ คือ แขนท่อน บนวางราบในระดับเดียวกันกับแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ หรือโต๊ะท�ำงาน ไม่สูง หรือไม่ต�่ำจน เกินไป หลังพิงพนักเก้าอี้ สายตาห่างจากจอคอมพิวเตอร์อย่างน้อย 1 ฟุต แขนที่ใช้เม้าส์ควรวางระนาบไปกับที่พักแขนของเก้าอี้ได้ เพื่อช่วยพยุงแขนให้อยู่ในระดับ ใกล้เคียงกับโต๊ะ หรือแป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ ลุกขึ้นจากเก้าอี้ เดินไปเข้าห้องน�้ำ หรือเดินไปเดินมาทุกๆ 1-2 ชั่วโมง ขยับร่างกาย ยืดเส้นยืดสายบ้าง พร้อมกับพักสายตาไปด้วยในตัว มองวิวนอกหน้าต่าง หรือมองต้นไม้ สีเขียว ก็จะช่วยพักผ่อนสายตาและท�ำให้จิตใจผ่อนคลายมากขึ้น รวมถึงหาเวลาออกก�ำลังกาย อย่างสม�่ำเสมอด้วย

ตับ่และไต

รัก

ให้ดูแลเพิมเติมอีกนิดนึง หลายคนอาจไม่รู้ว่า ทุก 5 เดือน เซลล์ ข องตั บ จะเปลี่ ย นใหม่ ทั้ ง หมด การกินผัก ผลไม้จะช่วยให้ตับแข็งแรง ท�ำหน้าที่ดูดซึมไขมัน สร้างภูมิคุ้มกัน ท�ำลายของเสียหรือสารพิษ ส่วนไต คือ อวัยวะที่ช่วยกรอง ของเสียออกจากร่างกาย ออกจากเลือด ปั จ จุ บั น คนไทยกว่ า 6 ล้ า นคนเป็ น โรคไต วิธีง่ายๆ ในการห่างไกลโรคไต คือ การลดอาหารหวาน เค็ม มัน และเข้านอนตัง้ แต่หวั ค�ำ่ จะช่วยให้ไตได้พกั ผ่อนและเเข็งแรงขึน้ 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


หน้าร้อนนี้

กินน�้ำเเข็งต้องระวัง

เมล็ ด เจี ย ในการลดน�้ำหนัก ก็มีข้อห้ามใชเหมือนกันนะ ้

กระเเสอาหารคลีน อาหารเพือ่ สุขภาพและการลดน�ำ้ หนักท�ำให้ผคู้ นหันมา สนใจอาหารการกินเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก “เมล็ดเจีย” หรือ Chia Seed ถูกน�ำมาสร้างสรรค์เมนูตา่ งๆ มากมาย และเป็นทีน่ ยิ มของสาวๆ จ�ำนวนมากเพราะ ท�ำเองได้ง่าย และด้วยคุณสมบัติการพองตัว (คล้ายเม็ดเเมงลัก) ท�ำให้เกิดการ อิ่มท้องได้ยาวนาน ไม่หิวบ่อย ไม่ต้องกินจุบจิบ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะที่จะกิน อาหารที่ปรุงจากเมล็ดเจียได้ องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา หน่วยงาน ความปลอดภัยด้านอาหารแห่งสหภาพยุโรป สมาคมโรคหัวใจอเมริกัน ฯลฯ และ อีกหลายหน่วยงาน ออกมาเผยตรงกันว่า เมล็ดเจียอาจไม่ได้กินแล้วดีต่อสุขภาพ ส�ำหรับทุกคน โดยเฉพาะคนที่ปัญหาเรื่องสุขภาพดังต่อไปนี้อยู่ คนทีม่ ปี ญั หาเกีย่ วกับระบบกระเพาะอาหารและล�ำไส้ เช่น มีกา๊ ซในกระเพาะ อาหาร แสบร้อนกลางอก รวมถึงกรดไหลย้อน เพราะยิง่ กระตุน้ ให้ตบั อ่อนเร่งสร้าง น�้ำย่อยออกมา คนทีต่ อ้ งเข้ารับการศัลยกรรมหรือมีประวัตกิ ารใช้ยาแอสไพริน เพราะจะยิ่งท�ำให้ หลอดเลือดบางลง อาจมีผลต่อภาวะเลือดแข็งตัวช้า เลือดไหลไม่หยุด ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตต�่ำ เสี่ยงต่อการเกิดอาการช็อกหรือหมดสติได้ ผู้หญิงตั้งครรภ์ หรืออยู่ในช่วงให้นมบุตร เพราะมีผลต่อสารอาหารในน�้ำนม ให้เปลี่ยนไปจากเดิม ผู้ชายที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมาก เพราะอาจกระตุ้นการก่อโรคมะเร็งต่อม ลูกหมาก และการกินเมล็ดเจียร่วมกับอาหารเสริมวิตามินบี 17 ติดต่อกันเป็นระยะเวลา นาน อาจท�ำให้ร่างกายสะสมสารไฟโตนิวเทรียนต์ในปริมาณมาก กลายเป็นสาร พิษที่น�ำมาซึ่งโรคมะเร็งในที่สุด ดังนั้นก่อนจะกินอะไรควรศึกษาให้ละเอียดถี่ถ้วน เสียก่อน เพื่อสุขภาพดีแบบปลอดภัยอย่างแท้จริง

รู ้ไหมว่า

ชมพูน่ นั้ มีวติ ามิน A สูงกว่าแอปเปิล้ ถึง 6 เท่า มีวิตามิน C และไฟเบอร์ในปริมาณ สูง และในชมพู่ 1 ผล ยังมีปริมาณแคลอรี น้อยกว่ากล้วยหอมทอง 1 ผล ถึง 3 เท่า คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17

ปัจจุบันในน�้ำแข็งพบสารปนเปื้อน สิ่งแปลกปลอม ทั้ง จากโรงงานที่ผลิต และจากการขนส่งที่ไม่ได้มาตรฐาน ส�ำหรับกรณีร้ายแรงอาจจะพบเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้าไปเพาะพันธุ์ อยู่ในน�้ำแข็งจากรอยรั่วของกระสอบน�้ำแข็ง การลากกระสอบ น�้ำแข็งกับพื้น แถมร้านอาหารบางร้านเลือกที่จะเอาน�้ำแข็งมา แช่ของสด เช่น หมู ไก่ ผัก อาหารทะเลและอาหารอื่นๆ ก่อน ทีจ่ ะน�ำน�ำ้ แข็งในนัน้ มาใส่แก้วเสิรฟ์ ลูกค้า ดังนัน้ ก่อนจะเลือกกิน น�ำ้ เเข็งก็ควรจะพิจารณาให้ดเี สียก่อนเพือ่ ป้องกันอาการท้องเสีย หรืออาหารเป็นพิษ น�้ำแข็งที่พบการปนเปื้อนมากที่สุดมักจะเป็นน�้ำแข็งป่น ละเอียด ก้อนเล็กๆ ขนาดไม่ค่อยจะเท่ากัน น�้ำแข็งแบบนี้ท�ำ มาจากน�ำ้ แข็งก้อนใหญ่ มีทงั้ แบบซือ้ จากแหล่งผลิต และน�ำ้ แข็ง ท�ำเอง แต่แบบที่เสี่ยงการปนเปื้อนมากที่สุด เป็นน�้ำแข็งป่นที่ มาจากโรงงาน เพราะกระบวนการป่นน�้ำแข็ง เครื่องจักร ใบมีด อุปกรณ์เหล่านีม้ กั ไม่มคี วามสะอาดเพียงพอ อาจพบสนิม ตะไคร่ ฝุ่นผงต่างๆ และสิ่งแปลกปลอมอื่นๆ ได้ง่าย นอกจากนี้เมื่อป่น น�้ำแข็งเสร็จ กระบวนการขนส่งในการขนใส่กระสอบพลาสติก มักพบว่ามีคราบ ดิน ฝุน่ ผง และอืน่ ๆ เข้าไปปนเปือ้ นในกระสอบ ดังนัน้ ควรสังเกต เลือกทานน�ำ้ แข็งทีอ่ ยู่ในบรรจุภณั ฑ์ทปี่ ดิ มิดชิด ไม่มีรอยรั่วให้อากาศ และสิ่งแปลกปลอมเข้าไปได้ ลองสังเกต ง่ายๆ อาทิ สังเกตถุงบรรจุวา่ ปิดมิดชิดดีหรือไม่ มีรรู วั่ ตรงไหนบ้างไหม ชื่อผลิตภัณฑ์ชื่ออะไร เลขสารบบอาหารในเครื่องหมาย อย. (เลขประจ�ำตัว ผลิตภัณฑ์อาหาร 13 หลัก) ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ข้อความตัวอักษรสีน�้ำเงิน “น�้ำแข็งใช้รับประทานได้” ส่วนน�้ำแข็งที่ร้านอาหาร หลีกเลี่ยงน�้ำแข็งป่นได้จะดีมาก น�ำ้ แข็งหลอด น�ำ้ แข็งยูนติ มีความเสีย่ งในการปนเปือ้ นน้อยกว่า แต่ก็ต้องสังเกตภายใน ร้ า นว่ า ตู ้ เ ก็ บ น�้ ำ แข็ ง ก ร ะ ติ ก ใ ส ่ น�้ ำ แ ข็ ง กระสอบน�้ำแข็งวางอยู่ บนพื้ น หรื อ ไม่ อ ย่ า งไร ประกอบกันด้วย


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

‘เกาะลันตา’ วันฟ้าใส พร้อมชาร์ตแบตฯ ให้หวั ใจ แบบจัดเต็ม!

ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ แรกที่คหู่ เู ดินทางพาท่านผู อ้ า่ นข้ามน�้ำข้ามทะเล หนีร้อนมาเที่ยวยังเกาะลันตาใหญ่ ซึ่ งเป็นเกาะที่เราได้ยินชื่ อ เสียงของความสวยงามและธรรมชาติแบบจัดเต็มมานานแล้ว แต่ ด้วยเพราะจังหวะชี วิต และการงานที่รัดตัว กว่าจะวางแพลนโยก ซ้ายย้ายขวามาได้ก็รอมาจนถึงฉบับที่ 92 กันเลยทีเดียว.... “ลันตา” เป็นชือ่ เกาะขนาดใหญ่ มีรปู ร่างเรียวยาว ขนาดพืน้ ที่ 472 ตาราง กิโลเมตร อยู่ในเขตพื้นที่อ�ำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ชื่อ “ลันตา” สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากค�ำว่า “ลันตาส” ซึ่งเป็นภาษาชวา แปลว่า ที่ย่างปลา เพราะในอดีตเกาะใหญ่แห่งนี้เป็นที่ที่ชาวเรือชวามักมาหยุดพัก และย่างปลาเป็นอาหาร แล้วต่อมาเกาะนี้ก็เปลี่ยนฐานะมาเป็นเมืองท่าที่ ชาวจีนและชาวอาหรับผู้แล่นเรือค้าขายในน่านน�้ำภูเก็ต ปีนัง สิงคโปร์ และ อินโดนีเซีย แวะขึ้นมาพักและท�ำการค้าขาย จนในที่สุดก็กลายเป็นชุมชน ที่คึกคัก บนเกาะจึงมีความหลากหลายของชาติพันธุ์ ทั้งชาวไทยพุทธ ชาวไทยจีน ชาวไทยมุสลิม และชาวไทยใหม่ (ชาวเล) อาศัยอยูร่ ว่ มกันอย่าง สันติ โดยชาวบ้านส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอิสลาม 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


‘เกาะลันตา’ อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 800 กว่ากิโลฯ นิดๆ โดยแบ่ง พื้นที่ออกเป็นเป็นเกาะลั น ตาน้ อย และ เกาะลันตาใหญ่ บนเกาะลันตาน้อยจะเป็น ที่อยู่อาศัยของชาวพื้นเมืองชุมชนดั่งเดิม มี อ าชี พ เกษตรกรรมและการท� ำ ประมง ไม่มีชายหาดและที่พักเหมือนเกาะลันตา ใหญ่ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงมุ่งเป้าไปใช้ ชีวติ พักผ่อนแบบชิลๆ กันบนเกาะลันตาใหญ่ เพราะมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ร้านค้า ร้านอาหาร และสิง่ อ�ำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน การเดินทางจากฝั่งไปยังเกาะลันตา ใหญ่ต้องข้ามเรือแพถึง 2 ช่วง (ถ้าการ สั ญ จรไม่ คั บ คั่ ง มาก จะใช้ เ วลาเดิ น ทาง ประมาณ 45 นาที แต่ถ้าคับคั่งก็อาจต้อง คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


ใช้เวลารอนานสักหน่อย... พิสูจน์ความอดทนเล็กน้อย แต่ถ้าข้ามไปถึง จะรู้เลยว่า คุ้มค่ามาก!) และด้วยเพราะสาเหตุของความห่างไกลจากแผ่น ดินใหญ่นี่แหละ ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจึงยังอยู่แบบเต็มพิกัด... หาดทรายสวยๆ น�ำ้ ทะเลใสๆ มองเส้นขอบฟ้าไกล จะรออะไร...โดนน�ำ้ ตูม้ เลย เพราะถ้าใครมาที่นี่แล้วไม่ได้สัมผัสน�้ำทะเลถือว่า “ผิด” เพราะว่ามัน สวยมากๆๆๆๆๆ จนอดใจไม่อยู่ ที่ส�ำคัญมีชายหาดสาธารณะให้ลงเล่นน�้ำ กันแบบไม่ต้องเกรงใจว่าจะไปโดนพื้นที่ส่วนตัวของใครด้วย เกาะลันตาใหญ่ มีลักษณะรูปร่างยาวเรียวจาก เหนือจรดใต้ มีความยาวประมาณ 30 กิโลเมตร กว้างประมาณ 6 กิโลเมตร ศู น ย์ ก ลางธุ ร กิ จ ของเกาะอยู ่ ที่ บริเวณท่าเรือศาลาด่าน ซึ่งมีทั้ง

• หาดคอกวาง

20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


• หาดพระแอะ

บริการท่องเที่ยว ร้านอาหาร ธนาคาร ด้านทิศตะวันตกจะมีชายหาดและ อ่าวทีส่ วยงามมากมายเรียงรายต่อเนือ่ งกันถึง 13 หาด มีทงั้ หาดหินและหาด ทราย เพียบพร้อมด้วยที่พักหลากสไตล์ ตามงบประมาณของคุณ ชายหาด และอ่าวที่ได้รับความนิยม ได้แก่ หาดคอกวาง หาดโละบารา หาดพระแอะ หาดคลองโขง หาดคลองนิน อ่าวบากันเตียง และอ่าวคลองจาก เป็นต้น หาดพระแอะ จะเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดบนเกาะนี้ เป็นพื้นที่สาธารณะ มีห้องน�้ำพร้อม สามารถมาเล่นน�้ำ นอนอาบแดด นั่งรับลมทะเลเพลินๆ ได้ ตลอดทั้งวัน หาดทรายละเอียดและน�้ำใสมาก • หาดคลองนิน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


• อ่าวบากันเตียง

จากท่าเรืองหากเราขับรถมุง่ หน้าไปทางตอนใต้ของเกาะ บริเวณแหลม โตนดซึง่ เป็นทีต่ งั้ ของ อุทยานแห่งชาติหมูเ่ กาะลันตา ตลอดเส้นทางคุณจะได้ พบกับความสวยงามของธรรมชาติทหี่ ลากหลาย มีทงั้ ชายหาด โขดหิน สลับ กับแนวทิวเขา พร้อมป่าไม้เขียวขจีตลอดสองข้างทาง เมื่อมาถึงที่ท�ำการ อุทยานฯ แล้ว จุดไฮไลท์ที่ห้ามพลาดคือ “ประภาคารสีขาว” ซึ่งเป็นเสมือน สัญลักษณ์ของเกาะลันตา จะเช็คอิน แชะ หรือเซลฟีก่ ท็ ำ� ได้ตามอัธยาศัย แต่ ระวังด้วย เพราะทางค่อยข้างลาดชันและลมแรงมาก ในบริเวณนี้มีชายหาด สามารถเข้ามาเล่นน�้ำหรือพักผ่อนได้ สวย สะอาดตลอดทั้งวัน โดยเฉพาะยามเย็นจะเต็มไปด้วยบรรดานักท่องเที่ยว • อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ที่จะมาจับจองพื้นที่นั่ง เพื่อรอถ่ายภาพพระอาทิตย์ตกดิน (ค่าธรรมเนียม คนไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ชาวต่างประเทศ ผู้ใหญ่ 400 บาท เด็ก 200 บาท) ส่ ว นทางฝั ่ ง ตะวั น ออกของเกาะจะเป็ น ที่ ตั้ ง ของ ชุ ม ชนโบราณ บ้านศรีรายา ซึ่งตั้งมากว่าร้อยปี เดิมทีในบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของที่ว่าการ อ�ำเภอเกาะลันตา แต่ในปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่บนเกาะลันตาน้อยแล้ว เสน่ห์ ที่เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมที่นี่คือ บ้านไม้เรือนแถวสมัยก่อนที่ มีหน้าแคบ แต่กับลึกยื่นยาวลงไปในทะเล ซึ่งชาวบ้านที่นี่ยังคงอนุรักษ์และ เก็บรักษาเอาไว้เป็นอย่างดี บางหลังก็แปลงเป็นโฮมสเตย์บา้ ง ร้านอาหารบ้าง ร้านขายของที่ระลึกบ้าง เราจะได้เห็นถึงความผสมผสานของหลากหลาย

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


• ชุมชนโบราณ บ้านศรีรายา

วัฒนธรรม และวิถชี วี ติ ทีส่ งบเรียบง่ายของชาวไทย-จีน และชาวไทย-มุสลิม ที่อยู่อาศัยร่วมกันได้อย่างกลมกลืน เดินเล่นที่นบี่ อกเลย... มีความสุขมาก ทั้งชิม ทั้งชม ทั้งช้อปกับสินค้า งานแฮนด์เมค กระเป๋าผ้าทีท่ ำ� จากมือล้วนๆ มีเพียงชิน้ เดียวในโลก ด้วยการ ตัดแต่งอย่างใส่ใจและพิถีพิถัน การเย็บปักอย่างประณีต สวยสมราคาและ ความมานะของเจ้าของผลิตภัณฑ์... เราก็ซื้อซิคะ จะรออะไร... ที่ส�ำคัญ เจ้าของร้านอัธยาศัยดีมาก ต่อบ้าง ลดได้บา้ ง ลดไม่ได้บา้ ง แต่ความสุขของ มิตรต่างถิน่ และต่างวัย ยังคงอบอวลอยู่ในความทรงจ�ำทีด่ ขี องเราเสมอ (ร้าน อยู่ด้านหน้าของ ศรีรายาเกสท์เฮ้าส์ โทร. 0 7569 7045, 08 2536 1781) นอกจากนี้ ยังมีร้านอาหารและร้านขายของฝากของที่ระลึกอีกมากมาย 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


การเดินทาง เกาะลั น ตาอยู ่ ห ่ า งจากเมื อ งกระบี่ ป ระมาณ 70 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางสู่เกาะลันตาได้ หลายวิธี ทั้งทางรถยนต์ส่วนตัว รถตู้ และเรือโดยสาร

โดยรถยนต์

การเดินทางบนเกาะสามารถเช่ารถมอเตอร์ไซด์ขับได้ วันละ 150 - 250 บาท ขึ้นอยู่ กับสมรรถนะของรถและจ�ำนวนวันที่เช่า หรือจะเช่าเป็นรถสองแถวแท็กซี่ขับรับ-ส่งเป็น จุดๆ ก็ได้ มีถนนลาดยางอย่างดีตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ท่าเรือศาลาด่านไปจนถึงที่ท�ำการ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเลย และนักท่องเทีย่ วทีช่ นื่ ชอบการด�ำน�ำ้ ส�ำรวจโลกใต้ทอ้ งทะเล ทีน่ กี่ ม็ บี ริการน�ำเทีย่ วแบบ One Day Trip ทั้ง เกาะตะละเบ็ง เกาะรอกนอก เกาะรอกใน เกาะไหง เกาะหิน และเกาะ ห้า (ตุกนลิมา) โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากบริษัทน�ำเที่ยวที่เปิดให้บริการอยู่ ทัว่ ไปบนเกาะ และส�ำหรับท่านใดทีต่ อ้ งการพักค้างแรมในบริเวณทีท่ ำ� การอุทยานฯ หรือบน เกาะต่างๆ ซึง่ มีพนื้ ทีส่ ำ� หรับกางเต้นท์ กรุณาติดต่อล่วงหน้าทีอ่ ทุ ยานแห่งชาติหมูเ่ กาะลันตา โทร. 0 7566 0711-2 หรือ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โทร. 0 2562 0760 หรือ www.park.dnp.go.th หมายเหตุ : อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในแหล่ง ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา บริเวณเกาะรอก กองหินแดง-กองหินม่วง และเกาะห้า (ตุกนลิมา) ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม - 31 ตุลาคมของทุกปี

จากกรุงเทพฯ ต้องขับรถไปยังท่าเรือหัวหิน จังหวัด กระบี่ เพื่อข้ามแพขนานยนต์ ไปเกาะลันตา โดยเริ่มต้น จากการใช้ทางหลวงหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จนถึง จังหวัดชุมพร แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 41 ผ่าน อ�ำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สู่อ�ำเภอไชยา อ�ำเภอ เวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นใช้ทางหลวง หมายเลข 4035 ถึงอ�ำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ แล้ววก เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 4 เพื่อเข้าสู่ตัวเมืองกระบี่ ระยะ ทางประมาณ 814 กิโลเมตร เมื่อถึงเขตเมืองกระบี่ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่ อ�ำเภอเหนือคลอง อ�ำเภอคลองท่อม ถึงประมาณหลักกิโลเมตรที่ 64 แล้ว เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 4206 สู่บ้านหัวหิน ซึ่ง เป็นจุดลงแพขนานยนต์ ไปยังเกาะลันตาใหญ่ จะต้องลง แพขนานยนต์ 2 ช่วง คือ บ้านหัวหิน-เกาะลันตาน้อย (ค่าข้ามแพ รถยนต์คันละ 100 บาทรวมคนขับ ผู้โดยสาร คนละ 10 บาท) และเกาะลันตาน้อย-เกาะลันตาใหญ่ (ค่าข้ามแพ รถยนต์คันละ 70 บาทรวมคนขับ ผู้โดยสาร คนละ 3 บาท) *หมายเหตุ ปัจจุบันได้มีการสร้างสะพาน ข้ามเชื่อมต่อระหว่างเกาะลันตาน้อยและเกาะลันตาใหญ่ แล้ว เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่นักท่องเที่ยวและ ชาวบ้านที่ต้องสัญจรไปมา

โดยรถประจ�ำทาง

จากกรุงเทพฯ นั่งรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด สายกรุงเทพฯ-กระบี่ ออกจากสถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร กรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) ทุกวัน ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถามรายละเอียดและตาราง เดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www. transport.co.th คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


เรื่องน่ารู้

เรื่อง : แสง อินทรา

พืชผักสมุนไพรไทย ไล่ (โรค) ร้อน

เมื่อสภาวะอากาศร้อนแปรปรวน.. ร้อนชวนหงุดหงิด.. ร้อนจนจริตก�ำลังจะไปสนิทกกับค�ำว่าบ้า! “เรื่องน่ารู้” ฉบับนี้ จึงว่าจะ ชวนชาว “คู่หูฯ” เดินละเลียดผ่านสวนหลังบ้านเล่นให้เย็นใจ ก่อนจะทะลุไปยังห้องครัวเพื่อดับร้อนกันกับพืชผักสมุนไพรง่ายๆ ในสวนหลังบ้านของคุณนัน่ ล่ะ ใช้ไล่โรคร้อนได้ชะงัดทัง้ นัน้ ปูย่ า่ ตาทวดท่านทักผ่าน Group Line ฝาก “แสง อินทรา” ให้มาย�ำ้ กับพวกเราว่า ณ บัดนี้ “ภูมิปัญญาไทย” ได้อัพเดทให้ร่วมสมัยเป็นเวอร์ชั่น 2016 แล้วนะ -- รู้ยัง? (ฮ่ะฮ่ะ..)

ฟั กแฟง (หรือฟั กเขียว) มีฤทธิเ์ ย็น ช่วยขับความร้อนให้รา่ งกายได้เป็นอย่างดี โดยการปรับสมดุลระบบภายใน สามารถน�ำมาท�ำเมนูต้มจืด ฟักตุ๋น ผัดฟักใส่ไข่ หรือจะลองน�ำฟักแฟงมาสลับท�ำเป็นน�้ำ ปัน่ ดืม่ ดูบา้ งก็นา่ สนใจ แถมไม่เสียคุณค่าทางโภชนาการ โดยเลือกฟักแฟงลูกขนาดก�ำลังน่า รับประทานมาฝานและต้มในน�ำ้ เดือดจนสุกได้ที่ จากนัน้ น�ำมาปัน่ (ไม่ตอ้ งกรอง) อาจผสมกับ น�ำ้ แข็งหรือเติมหวานได้สกั เล็กน้อย เพือ่ เพิม่ อรรถรสในการดืม่ ให้งา่ ยขึน้ ทฤษฎีทางการแพทย์ ตะวันออกเชือ่ ว่า การบริโภคน�ำ้ แข็งในช่วงทีม่ อี ากาศร้อนปริมาณมากเกินไป อาจท�ำให้อวัยวะ ภายในร่างกายเกิดการหดตัว โดยเฉพาะบริเวณระบบทางเดินหายใจ ส่งผลให้เป็นไข้หวัดได้ ในทีส่ ดุ

มะระขี้นก / มะระจีน ต�ำรายาไทยกล่าวว่า “มะระทัง้ ห้า” (ทุกส่วน) นัน้ มีรสขม-เย็น บ�ำรุงน�ำ้ ดี ใช้ดบั พิษได้แทบ ทุกอย่าง โดยเฉพาะใบน�ำมาใช้ในต�ำรับ “ยาเขียว” ลดไข้ได้ผลชะงัด และยิง่ ในยามทีส่ ภาพอากาศ มีความแปรปรวนสูงเช่นนี้ มะระจัดเป็นสมุนไพรให้รสขม-เย็น สามารถใช้รกั ษาไข้จากอาการ ไข้รอ้ นและไข้เย็นได้ชะงัด ช่วยระงับเสมหะ ลดน�ำ้ มูกและอาการไอ มะระขี้นกสามารถน�ำมาปรุงเป็นยาสมุนไพรได้สรรพคุณมากกว่ามะระจีน แต่ทว่าในแง่ “การกินอาหารเพือ่ เป็นยา” ท�ำท่าว่ามะระจีนจะถูกน�ำมาปรุงแต่งเป็นอาหารที่ได้ประโยชน์ทงั้ ใน แง่การดูแลสุขภาพและความเอร็ดอร่อยค่อนข้างหลากหลาย อาทิ ต้มมะระยัดไส้ ผัดไข่ใส่มะระ แกงมะระปลาดุก หรือเมนูรว่ มสมัยยอดประหยัดอย่างก๋วยเตีย๋ วไก่มะระ

ใบบัวบก สมุนไพรแก้รอ้ นใน-ฤทธิเ์ ย็น เป็นได้ทงั้ เครือ่ งดืม่ ผักแนม-ผักหนอกแกล้มส�ำรับอาหารแทบทุก ภูมิภาค ภญ.ผกากรอง ขวัญข้าว เภสัชกรช�ำนาญการจากวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศ แนะน�ำว่า ใบบัวบกไม่เพียงแก้ปญั หาอาการร้อนใน แต่ยงั มีสว่ นช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้อกี ด้วย เนือ่ งจาก ใบบัวบกมีสารประกอบส�ำคัญหลายอย่าง อาทิ “ไตรเตอพีนอยด์” (อะซิเอติโคซัยด์) “กรดมาดิแคสซิค” และ “ไธอะมิน” ซึง่ มีคณุ สมบัตใิ นการสมานแผล ทัง้ ยังออกฤทธิฆ์ า่ เชือ้ แบคทีเรีย เชือ้ รา ลดอาการอักเสบ ทางการแพทย์ตะวันออกพบว่า ความร้อนทีถ่ กู สะสมเป็นสาเหตุหลักของโรคมะเร็ง ต้องสร้างความ สมดุลโดยมีทงั้ ความร้อนและความเย็นเท่าๆ กัน วิธกี ารท�ำน�ำ้ ใบบัวบก ให้นำ� ใบบัวบกมาปัน่ ให้ละเอียด เติมน�ำ้ ต้มสุกลงไปแล้วกรองเอาแต่นำ�้ อาจปรุงรสเพิม่ ด้วยน�ำ้ ตาลเล็กน้อย ใช้เพือ่ ดืม่ แก้กระหาย และ มีสรรพคุณในการช่วยปรับอุณหภูมริ า่ งกายให้เย็นขึน้ ป้องกันอาการร้อนในได้เป็นอย่างดี แม้ว่าวันนี้วิทยาการทางการรักษาโรคภัยต่างๆ จะก้าวล�้ำไปไกลจากอดีต แต่เราสามารถเลือกกิน.. เลือกอยู่.. เพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆ นานาได้ … “งั้นมื้อหน้า.. เรามารักษาสุขภาพให้อร่อยกันไปเลยดีไหม..” ขอขอบคุณข้อมูลจาก สสส., มูลนิธิสุขภาพไทย และหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ 26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


คู่หูชัตเตอร์

เรื่อง/ภาพ โดย Joe-Junior

อันดับแรกให้เราลองพยายามมองหา “กรอบภาพ” อะไรก็ได้ ง่ายๆ ใกล้ตวั ใกล้จดุ ทีจ่ ะท�ำการถ่ายภาพนีล่ ะ่ – ประเด็นต่อมา คือ แล้วภาพแบบไหนถึงควรมีกรอบ?

ภาพทีห่ ากกดชัตเตอร์มาแล้ว มันจะส่อไปในทางเวิง้ ว้าง.. ละลานตา จนหาจุดเด่นที่น่าสนใจในภาพไม่เจอ การหากรอบมาครอบ เพื่อเน้น ไปตรงเป้าเฉพาะจุด เป็นเรือ่ งควรท�ำอย่างยิง่ ภาพทีเ่ ราอยากขับความโดดเด่นของคน วัตถุ สิง่ ของ หรือสถานที่ ตลอดไปจนเรือ่ งราวต่างๆ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยู่ให้ยงิ่ มีความน่าสนใจ ท�ำให้ผู้ ทีช่ มภาพรูส้ กึ จดจ่อเพ่งสายตาไปยังจุดทีเ่ ราต้องการน�ำเสนอ

กรอบภาพ

เพิ่มความน่าสนใจ ข้อแนะน�ำและสิง่ ควรระวังส�ำหรับเทคนิคการถ่ายภาพประเภทนี้

• อย่าท�ำให้กรอบหรือเฟรมภาพฉกฉวยความน่าสนใจไปจากสิง่ ทีเ่ รา ต้องการน�ำเสนอจริงๆ • อย่าลืมหัวใจส�ำคัญของการถ่ายภาพ นัน่ คือ การจัดองค์ประกอบภาพ ทีเ่ หมาะสม สวยงามตามวิถที างทีภ่ าพนัน้ ควรจะเป็น • กรอบภาพทีด่ คี วรมีความหมายหรือเรือ่ งราวเชิงส่งเสริมและสนับสนุน ไปในทิศทางเดียวกันกับประเด็นของภาพถ่ายนัน้ ๆ • การฝึกมองหากรอบภาพดีๆ ไว้ในใจล่วงหน้า จะมีประโยชน์มาก ส�ำหรับชีวติ .. แน่นอนว่าไม่มใี ครอยากให้คนอืน่ มาขีดกรอบ หรือร่างเส้นทางให้เราเดิน แต่กับภาพถ่าย.. บางครั้งการ สร้างกรอบขึน้ มาเพือ่ กักขังจุด (ทีอ่ ยากให้) สนใจไว้ ณ ต�ำแหน่งใด ต�ำแหน่งหนึง่ ของภาพ อาจช่วยน�ำสายตาของผูช้ มภาพให้ขยับใกล้เข้า สูจ่ นิ ตนาการทีเ่ ราซึง่ เป็นผูถ้ า่ ยสร้างไว้ได้งา่ ยยิง่ ขึน้ คูห่ ชู ตั เตอร์ฉบับนี้ เลยอยากชวนคุณๆ ลองหันมาสร้างกรอบหรือเฟรม (Frame) ให้กบั ภาพถ่าย เพือ่ เพิม่ ความสวยเก๋แบบมีสไตล์กนั

ส�ำหรับเทคนิคการถ่ายภาพนี้ หมายถึงหากมีเวลาหรือไปไหนมาไหน ลอง ใช้สายตาสอดส่องมองหาสิง่ ต่างๆ รอบตัวว่าอะไรน่าจะใช้เป็นกรอบหรือ เฟรมให้กบั ภาพถ่ายของเราได้บา้ ง อาทิ กรอบประตู-หน้าต่าง ช่องว่าง ของสิง่ ต่างๆ ซึง่ มีรปู ทรง-เอกลักษณ์แตกต่างกัน หูถว้ ยกาแฟ-ก้นแก้ว ทัง้ หลายเหล่านีล้ ว้ นสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้ให้กลายเป็นเฟรมภาพทีน่ า่ สนใจ ได้ทงั้ หมด แล้วเราผูเ้ ป็นนักถ่ายภาพจะปิง๊ ขึน้ มาในสมองทันทีเลยว่าภาพชนิด นัน้ ควรเป็นกรอบอย่างไร ภาพชนิดนีน้ า่ จะใช้กรอบรูปทรงแบบไหน และซัมเมอร์นดี้ ทู า่ ว่าเราชาว “คูห่ ฯู ” คงจะยังต้องร้อนกันอีกยาวไกล นัก.. ทริปอาบกลิน่ อายทะเลคราวหน้าอย่าลืมมองหาเฟรมสวยๆ กรอบ ฟรุง๊ ฟริง๊ ๆ ไว้ใส่ให้กบั ภาพถ่ายเซ็ตใหม่ของคุณด้วยหละ

28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ไฮเทคอัพเดพ

OM Signal Biometric Smartware ชุดออกก�ำลังกายอัจฉริยะเชื่ อมต่อด้วยสมาร์ทโฟน ชุดออกก�ำลังกายประกอบไปด้วย

OM SMART SHIRT/ OM เสือ้ สมาร์ท

ทอจากเส้นด้าย Conductive และ ผ้าแห้งเร็วช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ ไหลเวียนของเลือดดีขนึ้ มีการออกแบบ ให้เข้ากับร่างกายของคุณ ระบายอากาศ ดีเยีย่ ม คุณสมบัตกิ ารควบคุมอุณหภูมิ และความชื้นที่จะช่วยให้คุณเย็นและ สบาย

OM SMART BOX

GoSun เตาย่างพลังงานแสงอาทิตย์ แบบพกพา

เตาย่าง GoSun เล็กพกพาสะดวก ใช้การออกแบบที่ ไม่ซำ�้ ใคร โดยการใช้พลังแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงาน ความร้อนท�ำให้อาหารสุกได้ในเวลารวดเร็ว ซึง่ บริษทั ฯ กล่าวว่า สามารถท�ำความร้อนได้ถงึ 290 องศาในบางรุน่ ท�ำให้อาหาร สุกในเวลา 10 ถึง 20 นาที ลักษณะการย่างอาหารโดยใช้หลอด บรรจุอาหารเสียบเข้าไปในแกนกลางของเครือ่ งท�ำอาหาร เพียง เท่านี้ความร้อนประมาณ 80% ของแสงแดดที่สะท้อนลงบน หลอดบรรจุ อาหารก็ จ ะดู ด ซั บ แสงอาทิ ต ย์ จ นมี ความร้ อ น พอที่ จ ะท� ำ ให้ อ าหารสุ ก เลยที เ ดี ย ว สนนราคา เริ่มต้นที่ 279 เหรียญ ดู รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ที่ www.gosunstove.com

PitPat อุ ปกรณ์สดุ ล�้ำส�ำหรับสุนัขของคุณ

การออกก�ำลังกายช่วยให้สุนัขของคุณมีสุขภาพดี แต่คุณ ทราบหรือไม่ว่าปริมาณเท่าใดที่จะเหมาะสมกับมัน PitPat ช่ ว ยคุ ณ ได้ เพี ย งน� ำ อุ ป กรณ์ นี้ ไ ปติ ด ตั้ ง ที่ ป อกคอสุ นั ข คุ ณ ก็ สามารถติดตามกิจกรรมของสุนัขของคุณและการออกก�ำลังกาย ผ่าน App ของ PitPat แสดงให้เห็นแนวทางการออกก�ำลังกาย

กล่องสมาร์ท OM มีเทคโนโลยีการ อ่านข้อมูลทีท่ นั สมัยทีส่ ดุ มีความทนทานกันน�ำ้ วัสดุของมันสามารถทนทานกับการออก ก�ำลังกายชนิดต่างๆได้ เก็บข้อมูลของคุณได้ถงึ 30 ชัว่ โมงส�ำหรับการดูลว่ งหน้าหรือ ติดตามผ่าน app มือถือของคุณเพือ่ ให้คณุ สามารถติดตามความคืบหน้าของคุณใน เวลาจริง แบตเตอรี่ใช้ได้นาน 1 วันของการการออกก�ำลังกายอย่างต่อเนือ่ งก่อนทีจ่ ะ ชาร์จประจุใหม่

OM SMART APP

จับอัตราการเต้นของหัวใจของคุณในะหว่างการออกก�ำลังกายและพักผ่อน วัดอัตราการเต้นของหัวใจของคุณ Heart Rate นับลมหายใจของคุณต่อนาทีในเวลา จริง คุณจะทราบข้อมูลเพิม่ เติมของการหายใจช้าและเร็วเพือ่ ให้คณุ รูว้ า่ อัตราการเต้น ของหัวใจของคุณปกติหรือไม่ วัดแคลอรีท่ ถี่ กู เผาไหม้อย่างถูกต้องและส่งค่าแสดงผล มาอ่านเพือ่ ติดตามความแตกต่างทุกครัง้ ทีค่ ณุ ออกก�ำลังกาย

ส�ำหรับสุนัขของคุณ ขึ้นอยู่กับอายุ สายพันธุ์ และกิจกรรมการ วัดจะแสดงสถิตทิ งั้ หมดของ สุนขั คุณ ดังนัน้ คุณจะรูว้ า่ คุณก�ำลังท�ำอะไรอยู่ สามารถเลือกสุนัขจากกว่า 200 สายพันธุ์ใน App โดยก�ำหนดเป้าหมายและติดตามความ คืบหน้าได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดฟรี ส�ำหรับ iOS และ Android : PitPat ปลอดภัย และสะดวกสบายในการ สวมใส่ แข็งแกร่ง และกันน�ำ้ แบตเตอรี่ใช้งาน ได้นานกว่าหนึง่ ปี ราคา ประมาณ 1,500 บาท ดูเพิม่ เติมที่ www.pitpatpet.com คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


เที่อยงนี เรื วรอบบ้ ้ต้องขยาย าน

เรื่อง : ญาญ่า

โรคไบโพลาร์ คนอารมณ์สองขัว้ สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านที่น่ารัก เราเข้าสู่ฤดูร้อนแบบเต็มตัว แล้วนะคะ หลายท่านพอเข้าสู่หน้าร้อนก็หาที่หลบร้อน ผ่อนคลาย มีหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวรอต้อนรับทุกท่าน อยู่นะคะ หาเวลาว่าง วางแพลนดีๆ พักผ่อนหย่อนใจให้ร้อน คลายกลับมาสดชื่นกระปรี่กระเปร่ากันอีกครั้งค่ะ

ในภาวะที่ผู้ป่วยแสดงออกด้วยอาการต่างๆ ดังที่กล่าวมานี้ คนทั่วไปที่ได้พบเห็นอาจไม่เข้าใจ และรู้สึกร�ำคาญ หรือคิดว่าผู้ป่วย เรียกร้องความสนใจ ท�ำให้หลายๆ ครั้งเราจึงรับรู้ถึงการตั้งแง่ ด่าทอ หรือรังเกียจจากคนที่ไม่เข้าใจโรคนี้ที่มีต่อผู้ป่วย

ในวันที่ 30 มีนาคม ของทุกปี ถือว่าเป็น “วันไบโพลาร์ โลก” (World bipolar day) หลายๆ ท่านคงสังเกตว่า ระยะหลังๆ มานี้ เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ที่มีอาการของไบโพลาร์ ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดคุย และมีบุคคล ทั้งที่มีชื่อเสียงในสังคม และบุคคลทั่วไป ตกเป็นข่าวเนื่องมาจากอาการของโรคนี้ ตามสื่อต่างๆ หลายคนมีความเข้าใจ แต่อีก หลายท่านยังไม่มีความรู้ ไม่เคยพบเห็นหรือ เข้ า ใจเกี่ ย วกั บ โรคนี้ เ ลย วั น นี้ ญ าญ่ า เลยมี รายละเอียดเกี่ยวกับโรคไบโพลาร์มาฝากค่ะ เพื่ อ ที่ เ ราจะได้ ท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ ผู้ป่วยโรคนี้ได้มากยิ่งขึ้น

โรคนี้สามารถรักษาได้ค่ะ หากยอมรับและเข้าสู่ กระบวนการรักษาอย่างถูกต้อง บางคนก�ำลังเผชิญกับ อาการของโรค และหลายคนมีคนใกล้ชิดรอบข้าง ป่วยเป็นโรคนี้ ...ท�ำความเข้าใจ และช่วยเหลือ พวกเค้ า เถอะค่ ะ เพราะในความ ไม่ มี เ หตุ ผ ลของอาการของโรค ผู้ป่วยเค้าก็ไม่รู้เช่นกัน ปัจจุบัน มีหลายหน่วยงาน ให้ความส�ำคัญ และให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคนี้เพิ่มมากขึ้น บุคคล ทีม่ ชี อื่ เสียงออกมายอมรับในการป่วย เป็นโรคนี้ และให้ความรู้กับสังคม บางที การรูเ้ ท่าทันโรคทีร่ ายล้อมรอบตัวเราอยู่ ก็สามารถ ท�ำให้เราและผู้ที่เป็นโรคเหล่านี้อยู่ร่วมกันอย่าง ถ้อยทีถ้อยอาศัย ห่วงใย และร่วมแก้ไขช่วยเหลือ ไปพร้อมๆ กันได้

โรคไบโพลาร์ หรื อ โรค อารมณ์สองขั้ว เป็นความผิดปกติ ทางอารมณ์ที่อาจอยู่ ใกล้ตัวเรา มากกว่าที่คิด ประเทศไทยเราพบ ผู้ป่วยโรคนี้มากเป็นอันดับ 3 ของ ผู้ป่วยด้านจิตเวช ผู้ป่วยจะมีความ แปรปรวนทางอารมณ์สูง บางช่วงจะ มีอาการซึมเศร้าสลับกับช่วงเวลาอารมณ์ดี สนุ ก สนาน ซึ่ ง สาเหตุ แ ห่ ง โรคเกิ ด จากการ ท�ำงานทีผ่ ดิ ปกติของสมองในการหลัง่ สารสือ่ น�ำประสาท ที่ไม่สมดุล ผู้ป่วยอาจมีอาการรื่นเริงกว่าปกติ เรียกว่า “ภาวะมาเนีย” (Mania) สลับกับภาวะอารมณ์ซึมเศร้า (Depressive) อาจมีการแยกตัวออกจากกลุ่ม รู้สึก เบื่อหน่ายไม่อยากท�ำอะไร จนกลายเป็นความเห็นผิด เห็นตัวเองไม่มคี ณุ ค่าและเกิดภาวะพยายามฆ่าตัวตาย

ความสุขคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการ แต่เมื่อใดที่ ความทุกข์เข้ามา เราก็ควรพร้อมรับมือและเผชิญ หน้ากับมัน แล้วค่อยๆ หาทางแก้ไขคลายความ ทุกข์ต่างๆ ที่มี ยาวิเศษในสังคมที่สงบสุข คือ การ เอื้ออาทร เห็นอกเห็นใจ และพร้อมเข้าใจในสิ่งที่เรา หรือเขาเป็น สังคมก็เป็นสุข คนในสังคมก็เป็นสุขเช่นกัน ฉบับนี้ ญาญ่าขอลาไปเล่นน�ำ้ สงกรานต์ดบั ความร้อนก่อน นะคะ อ้อ!! อย่าลืมเล่นน�้ำกันแต่พอดีนะคะ ปีนี้บ้านเรา น�้ำน้อย ใช้สอยอย่างประหยัดค่ะ กราบสวัสดีปีใหม่ไทย สุขใจสงกรานต์บ้านเรา

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ตัวกลม

MOVIE

ดูหนังฟังเพลง

BOOK เลขคลิกชี วิต

ผู ้เขียน : ปอ นางฟ้าเลขลิขิต จัดท�ำโดย : นภัทร ปั้ นเหน่งเพชร จ�ำนวน 164 หน้า / ราคา 236 บาท

ความมหัศจรรย์ ของตั ว เลขรอบ ตัวเรา ส่งผลต่อความคิด ความรู้สึก การงาน การ เงิน และสุ ข ภาพ ฯลฯ เพราะตัวเลขทุกตัวมีพลัง ด้านบวกและลบแฝงอยู่ การหยิบจับตัวเลขมาใช้ คูก่ นั จึงมีความหมายอย่าง มาก การดึงพลังตัวเลขที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละบุคคล จะช่วยส่งเสริมให้ คุณสามารถลิขติ รูปแบบชีวติ ของตัวเองได้.. ผ่านหนังสือดีๆ เล่มนี้

Captain America 3 กัปตัน อเมริกา ศึกฮีโร่ระห�่ำโลก

แนวหนัง : แอคชั่ น / วิทยาศาสตร์ / ระทึกขวัญ น�ำแสดงโดย : คริส อีแวนส์, โรเบิร์ต ดาวนี่, สการ์เล็ต วิทช์, เจเรมี่ เรนเนอร์ ก�ำหนดฉาย : 27 เมษายน 2559

เรื่องย่อ : หลังจากปราบอัลตรอนใน Avengers: Age of Ultron เหตุการณ์ ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้น เมื่อทีมอเวนเจอร์ส เดินทาง มาสู่จุดแตกหักที่ต้องเลือกข้าง 2 ขั้ว ระหว่าง กัปตันอเมริกาและไอรอนแมน โดยมหาศึกครัง้ นี้ มีซุปเปอร์ฮีโร่จากทั่วโลกเข้าร่วมประจัญบาน กันด้วย ถือเป็นการเปิดเฟส 3 ที่สุดยิ่งใหญ่ของ จักรวาล Marvel

MUSIC เล็ก คาราบาว ครบรอบ 60 ปี

ออกผลงานชุดพิเศษ “Box Set 60 ปี เล็ก คาราบาว” “ปรีชา ชนะภัย” หรือที่รู้จักกัน ในนาม “เล็ก คาราบาว” ออก ผลงานชุดพิเศษ “บ็อกซ์ เซ็ท 60 ปี เล็ก คาราบาว” รวบรวมเพลงประทับใจตลอด การเดินทางบนถนนสายดนตรี ที่มีทั้ง เพลงเก่าและเพลงใหม่ทถี่ กู น�ำมาร้อง ตาม ประสบการณ์และมุมมองชีวิตที่แตกต่าง ไปจากเดิม รวมไปถึงบทเพลงใหม่ล่าสุด “เส้นขอบฟ้า” ที่ได้ “ปู พงษ์สทิ ธิ์ ค�ำภีร”์ มาร่วมร้องในเพลงนี้ด้วย มีวางจ�ำหน่าย แล้วในจ�ำนวนจ�ำกัด เพียง 2,000 ชุด เท่านัน้ เปิดสัง่ จองได้แล้ววันนีท้ าง www. booksmile.co.th และ www.facebook.com/ carabaoOfficial

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) โทร : 086-8996324

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ย่างเข้าหน้าร้อน คนเมษหงุดหงิดง่าย ระวังค�ำพูด ผลเสียจะตามมา โดย เฉพาะกับคนรัก หรือ คนทีร่ กั และอยูร่ อบข้างคุณ ตลอดช่วงฤดูรอ้ นนี้ ยังเป็นช่วงเวลาเดินทาง มีเรือ่ ง ให้ไปไหนมาไหนตลอดเวลา ซึง่ เกีย่ วพันกับการงาน และการใช้ชวี ติ ส่วนตัวทัง้ นัน้ การเงินอาจมีโชคจาก ผูใ้ หญ่ หรือ ไปไหนกับผูใ้ หญ่มกั ได้ของฟรี มักได้ พบเพื่อนใหม่ๆ ความรักต้องรอเข้าเดือนพฤษภา มีวี่แววว่าคนรักเก่าจะหวลคืนมา หรือ อาจได้ เดินทางร่วมทางกับคนรักเก่า ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) เรื่องรักระวังจะไม่เป็นความลับอีก ต่อไป ได้เวลาพิสจู น์หวั ใจว่าเขาจะจริงจัง กับคุณแค่ไหน! ถ้าไม่กล้า...มีสิทธิ์จบไม่สวย!! คนมีคู่ ช่วงต้นพฤษภา ระวังการระเบิดอารมณ์ใส่กนั จนถึงขัน้ เลิกรา! เรือ่ งการเงินทีห่ วังไว้อาจพลิกล๊อค ช่วงนี้ไม่ควรเซ็นสัญญาค�ำ้ ประกันให้ใคร การงาน ถ้าท�ำโปรเจคยักษ์อยู่ มีสิทธิ์ล้มยักษ์ หากคุณ มีสายสัมพันธ์ลับๆ กับผู้ใหญ่บางท่าน อาจจะได้ เลือ่ นขัน้ แบบมีผใู้ หญ่หนุนหลังได้ดี ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) คนเรามีเพื่อนดีเป็นศรีแก่ตัว แต่ใน ระยะนีด้ ๆู แล้ว ชาวมิถนุ ล้วนห้อมล้อม ด้วยเพือ่ นกินซะเป็นส่วนใหญ่ หรือบางคนก็จะเจอ คนมาชวนเป็นเจ้าภาพท�ำบุญใหญ่ ต้องดูให้ดๆี ระวัง จะกลายเป็นเมาบุญ ท�ำล้านบาท ได้บญุ สลึงเดียว! ใช้จา่ ยไม่ยงั้ คิดการเงินจะรวนเร พาให้ชวี ติ สับสนนะ การงานช่วงนีต้ อ้ งบูเ๊ ท่านัน้ จึงจะได้มา!!! ความรัก จะหวานชืน่ มุง้ มิง้ ต้องจูงมือกันไปเทีย่ วค่ะ ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) เป็นอีกหนึง่ ราศีทมี่ ดี วงชีพจรลงเท้า หากใครอยูน่ งิ่ ๆ ช่วงนี้ ถือว่าผิด!!! การเดินทางจะน�ำเรือ่ งดีๆ มาให้ ทัง้ โชคลาภ การเงิน และความรัก หลายท่านจะได้เดินทางไปท�ำบุญ ไกลๆ ปีนี้ การเงินรั่วไหลง่าย การงานระยะนี้ ค่อนข้างดี มีผลงานเด่นชัด แต่แม้สภาพภายนอก จะเด่นดัง แต่สภาพจิตใจคุณค่อนข้างตึงเครียด อย่างมาก ปล่อยวางบ้าง ความรัก หวานเวอร์ คนมีคปู่ นี หี้ ากอยากมีบตุ ร คงยากสักหน่อย ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) เรือ่ งดีทสี่ ดุ ในเวลานีข้ องชาวสิงห์ คือ การงานที่จะได้มีโอกาสเซ็นสัญญา กับบริษัทยักษ์ๆ ที่มีชื่อเสียงในระดับแนวหน้า แม้จะเป็นโปรเจคเล็กๆ หรือ รับงานต่อมาอีกทีกด็ ี

ค�ำพยากรณ์

15 เมษายน – 14 พฤษภาคม 2559

ถือเป็นข่าวดีทงั้ นัน้ ส่วนคนทีท่ ำ� งานประจ�ำ เป็น ช่วงงานงอก คุณต้องรับงานใหม่ๆ มาท�ำ ไม่วา่ คุณ จะเต็มใจหรือไม่กต็ าม มันจะส่งผลเป็นเรือ่ งราวดีๆ เรื่องในบ้านยังมีมุมขัดแย้งกับคนในบ้านที่สูงอายุ กว่าคุณ ท�ำใจร่มๆ อย่าเข้าปะทะ ความรัก ถ้าคุณ คิดจะตัง้ ต้นใหม่กบั ใครสักคน แนะน�ำสัน้ ๆ ลุยเลย!! ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) การใช้ชีวิตส่วนตัวของคุณระยะนี้ เพื่ อ นหรื อ คนสนิ ท ที่ อายุ น ้ อ ยกว่ า จะน�ำความเดือดร้อนเข้ามาในบ้าน การงานหากคิด ลงทุนร่วม คุณจะได้หนุ้ ส่วนทีก่ ระเป๋าหนักมาจอยกัน ท�ำให้การเงินของคุณดีขนึ้ ไปด้วย แต่การท�ำงานควร มีแผนการทีร่ อบคอบแน่นอน เพราะคุณดูจะเปลีย่ นใจ เรือ่ งแผนงานได้ตลอดเวลา มีอะไรปรึกษาผูร้ ู้ หรือ ผูใ้ หญ่ทนี่ บั ถือ คนท�ำอาชีพเสริม ช่วงนีก้ ารเงินไหล เข้าดี ความรัก แจ่มใส อะไรก็ดไี ปหมด... ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ผูใ้ หญ่ให้คณุ มีโอกาสเลือ่ นขัน้ เลือ่ น ต�ำแหน่งด้วยการทัง้ ผลักทัง้ ดัน แต่ก็ เหมือนการปีนเขา ยิง่ สูงยิง่ เหนือ่ ย วันๆ วิง่ เข้าแต่ ห้องประชุม ตามแก้ปญั หาไปไม่รจู้ บ! การเงิน แม้ มีรายได้เพิม่ แต่รายจ่ายใหม่ๆ ก็งอกตามมา ต้อง ท�ำใจยอมรับธรรมชาติของงาน อย่าเครียดเกินไป วีนเหวี่ยงตูมตาม คนรักจะสะบัดบ๊อบหนีหน้า!!! คนท�ำงานมีหนุ้ ส่วน ระวังจังหวะแตกหัก ฉีกสัญญา แบบฟ้าแล่บในช่วงต้นพฤษภา ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ช่วงนี้โลกเป็นสีชมพู ต่อให้คณุ อกหัก รักคุด ก็ต้องมีคนมาเดินตามเช็ด น�ำ้ ตาให้จนได้ คนมีคแู่ ล้ว อย่าท�ำตัวเป็นคนหัวใจ สะออน เดี๋ยวระเบิดนิวเคลียร์จะลงกลางบ้าน! การงานระวังลูกน้องท�ำพัง มีเรื่องเดือดร้อนให้ คุณเสียเงินเปล่าๆ ก่อนส่งงานใคร เช็คซะให้ เรียบร้อย จะเซ็นสัญญาก็ดูให้รอบคอบ การเงินของ คุณน่าจะมาจากลูกค้าต่างชาติ คุณมีเกณฑ์เดินทาง ไกล แบบขัดใจผูใ้ หญ่ไม่ได้ ไปเหอะ เดีย๋ วดีเอง… ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) คุ ณ จะมี เ รื่ อ งอึ ด อั ด ขั ด ใจเกี่ ย วกั บ บุตรหลาน/บริวารในบ้าน ทีไ่ ม่อาจเล่า ให้ใครฟังได้ หรือ คนในบ้านมีการเจ็บป่วย ระวังการ หกล้มของผูส้ งู อายุในบ้าน ไม่ควรตัง้ ความหวังสูง เกินไปในเรือ่ งการศึกษาของบุตรหลาน เพราะอาจ ผิดหวังได้ การงาน ถ้ารับเป็นจ๊อบๆ มีโอกาสได้ตอ่ งานใหม่ แต่ตอ้ งระวังคนเตะตัดขา ส่วนงานประจ�ำ 32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คุณจะได้เพื่อนร่วมงานช่วยเหลือ พูดจากับเขา ให้ดี อย่าไปใส่อารมณ์! การเงิน มีโอกาสรับเงินก้อน โต ความรัก ใครทีช่ อบแชทหาคูท่ างไลน์ ฝันจะเป็น จริง แต่ดูให้ดี มีจงั หวะสับขาหลอก!!! ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) เป็นช่วงเวลาของการคิดริเริม่ สร้างสรรค์ สิง่ ใหม่ๆ ลงมือเลย เหนือ่ ยก่อน สบาย ทีหลัง รับรอง..คุณจะมองเห็นเพือ่ นดีๆ รอบตัวคุณ ทีเ่ ขาอยากช่วย หรือแม้แต่ผใู้ หญ่ในบ้านก็ตาม คุณ มีเกณฑ์เดินทาง คนท�ำงานประจ�ำไม่ควรอยู่เฉย เป็นจังหวะเหมาะทีค่ ณ ุ ควรแสวงหาความคิดใหม่ๆ มาพัฒนาตนเอง แล้วการเงินของคุณจะงอกเงย ถ้าคุณคิดจะพาคนรักเข้ามาเปิดตัวทีบ่ า้ น ก็รบี ท�ำ เพราะเป็นระยะทีพ่ อ่ แม่คณุ ก�ำลังอารมณ์ดี ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) การเงินดีเวอร์ เป็นที่น่าอิจฉาของ ทุกราศี!!! คนท�ำงานจะได้รว่ มงานกับ คนทีม่ ชี อื่ เสียง มีความรู้ ความสามารถ จนคุณแทบ ไม่มเี วลาพัก หรือ นักเรียน/นักศึกษาบินไปเรียนต่อ คอร์สสัน้ ๆ คุณจะได้เจอโปรเฟสเซอร์เก่งๆ คนทีถ่ นัด ภาษาต่างประเทศ จะได้ใช้ความรูส้ ร้างเม็ดเงินให้ เป็นรายได้พเิ ศษ อย่าลืมคืนก�ำไรกลับสูค่ รอบครัว คุณบ้าง และอย่าลืมดูแลบุพการีด้วย...เงินจะได้ กลับมาทบเท่าทวีคูณ ความรัก สดใส คนโสด ลองมองหาในกลุม่ คนรอบตัวคุณ เดีย๋ วก็เจอ… ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) นับเป็นราศีหรรษาในระยะนี้ เพราะมี แต่เรือ่ งกิน ชิม ช้อป แม้ในบ้านจะมี เรือ่ งยุง่ ๆ บ้าง การงานมีแต่เรือ่ งปวดหัว คุณก็ยงั ชิลๆ อยูไ่ ด้ แต่ขอเตือนว่า คุณอย่าลอยตัวเหนือ สภาวะปัญหาไปนานนัก ไม่อย่างนัน้ ปัญหาจะงอก มาให้คณุ แก้ไขจนไม่ไหวจะเคลียร์ มรดกทีว่ าดหวัง ไว้จะหลุดลอยไป คุณอาจได้รบั มอบหมายโอกาสดีๆ ให้รับรองแขกผู้ใหญ่คนส�ำคัญ ใส่ใจ จริงจังกับ งานหน่อย ความรัก ลัน้ ลาได้แต่อย่าให้เสียงาน


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ ภาพ : S88

พัดไทยกุ้งสด

‘ร้านปิ่ นโต’

ส�ำรับชามโตที่คอยต้อนรับผู ม้ าเยือน

ถ้าใครได้ไปแวะเดินเล่นแถวชุมชนเก่าศรีรายา นอกจากมนต์เสน่ห์ ของวิถชี วี ติ แบบดัง่ เดิม ตึกรามบ้านช่องทีย่ งั คงสะท้อนให้เราได้ยอ้ น นึกถึงเรือ่ งราวต่างๆ ในอดีตแล้ว บริเวณนีย้ งั ถือเป็นแหล่งรวมของฝาก ของกิน ที่มีความหลากหลายอยู่ไม่น้อย แวะชิมริมทางฉบับนี้ ขอพาท่านไปอิม่ อร่อยแน่นท้องแบบจัดเต็มกันทีร่ า้ นน้องใหม่ มาแรง “ปิ่นโต” ป้ายชื่อหน้าร้านจะมีปิ่นโตแขวนไว้เป็นสัญลักษณ์ให้พอสังเกตได้ บรรยากาศของร้านเป็นแบบโอเพ่นแอร์ มีที่นั่งให้เลือกสองฝั่งถนน คือแบบนั่งในร้านห้องแถวฝั่ง ที่เป็นห้องปรุง หรือถ้าใครชอบแบบกินลมชมวิวทะเล ก็สามารถนั่งได้ที่ด้านหลังของศรีรายาเกสท์เฮ้าส์ ฝั่งตรงข้ามก็ได้เหมือนกัน ชอบแบบไหน เลือกแบบนั้น เพราะราคาเท่ากันไม่มีชาร์ตเพิ่ม ในส่วนของเมนูอาหาร ปิ่นโตเถานี้ก็ไม่ธรรมดาเลย เพราะได้เชฟเก่าจากโรงแรมดังบนเกาะมา โชว์เสน่ห์ปลายจวักแบบไม่มีกั๊กกันเลย เริ่มต้นที่เมนู กุ้งซอสมะขาม ความพิเศษอยู่ตรงน�้ำซอสมะขาม ที่ต้องใช้เวลาเคี่ยวนานถึง 3 ชั่วโมงจึงจะใช้ได้ และรสชาติก็ออกมาได้แบบเข้มข้นกลมกล่อม ปลา อินทรีย์ทอดน�้ำปลา ก็น่ารัปประทานไม่เบาเพราะทอดมาได้เหลืองสวย ทานแกล้มคู่กับย�ำมะม่วงเพิ่ม ปลาอินทรียท์ อดน�ำ้ ปลา

ย�ำคอหมูย่าง มัสมั่นไก่

กุ้งซอสมะขาม รสความแซ่บดีเลิศ ต่อด้วย มัสมัน่ ไก่ พริกแกงทีถ่ งึ เครื่องบวกกับเนื้อไก่ที่นุ่มลิ้น ฟินนะเมนูนี้พูดเลย อาหารทานเล่นเบาๆ อย่าง ปอเปี๊ยะทอด และ ย�ำคอหมูย่าง ก็ไม่ท�ำให้ผิดหวัง หรือถ้าใครชอบ รับประทานแบบอาหารจานเดียวเค้าก็มีเมนูข้าว ผัดต่างๆ อาทิ ข้าวผัดต้มย�ำ ราดหน้า ผัดไทกุง้ สด ฯ ไว้บริการเช่นกัน ร้านอาหารปิ่ นโต

ที่ตั้ง 77 หมู่ 2 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81000 (บริเวณถนนอ�ำเภอเก่า ศรีรายา) โทร. 0 7569 7045, 08 2536 1781 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 21.00 น. 34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


36 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 92 April  

‘เกาะลันตา’ วันฟ้าใส พร้อมชาร์ตแบตฯ ให้หัวใจแบบจัดเต็ม!

คู่หูเดินทาง 92 April  

‘เกาะลันตา’ วันฟ้าใส พร้อมชาร์ตแบตฯ ให้หัวใจแบบจัดเต็ม!

Advertisement