Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 8 ฉบับที่ 91 มีนาคม 2559

Vol.8 No.91 March 2016

www.busbuddythailand.com


ทักทาย บขส.เป็นหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ให้บริการประชาชน และก�ำกับดูแลรถร่วมฯ การท�ำหน้าที่จึงอยู ่บน พืน้ ฐานความเป็นธรรม ภายใต้กรอบของกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ ผู ป้ ระกอบการทุกรายต้องได้รบั การปฏิบตั ิ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู ้ประกอบการรายใหญ่หรือรายย่อย บขส.จะไม่เอื้อประโยชน์ให้กับผู ้ประกอบการ รายใดเป็นพิเศษ และผู ป้ ระกอบการด้วยกันก็ควรปฏิบตั อิ ย่างเคารพกฎระเบียบ ไม่ดำ� เนินธุ รกิจเอาเปรียบผู ป้ ระกอบการ ด้วยกันเอง ทัง้ นี้เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ประโยชน์สูงสุด

(นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

กล่าวเมือ่ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

สารบัญ 26 คู่หูชัตเตอร์

8 บขส.อัพเดท 12 เก็บมาฝาก

: ออกก�ำลังกายช่วงฤดูรอ้ น ต้องพึงระวัง 14 รอบรู้รอบโลก : แสงเหนือ คือ อะไร 18 มุมสุขภาพ

: สาเหตุของโรค “เฮอร์แปงไจน่า” ตุม่ แผลในปากเด็ก

Lifestyle Magazine

: สดชืน่ ฉ�ำ่ ใจ ผจญภัยในสายน�ำ้ ที่ คลองล�ำโลน อ.ละงู จ.สตูล

: Leading Lines “เส้นน�ำสายตา” พาภาพสวย

: 15 มีนาคม – 14 เมษายน 2559

: ร้านอาหาร ดี’ อันดามัน

28 One Day Trip 32 คู่หูดดู วง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

34 แวะชิ มริมทาง

20 พาเที่ยว FREE MAGAZINE

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิริชัย ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพฒ ั น์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐธัญ พิชาดุล, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมัน่ . สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

ฝ่ายโฆษณา 06-1629-5393 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง


สกู๊ปพิเศษ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ครัง้ นีค้ หู่ เู ดินทางได้รบั โอกาส ดี๊ดีอีกครั้งจาก ททท. เชิญ เราไปเที่ ย วชมงาน นิ ท รรศการ การประกวดภาพถ่าย “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD ที่ถูกจัดขึ้นอย่าง งดงามไปด้ ว ยบรรดาภาพถ่ า ย กว่า 1,000 ภาพ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซ่า ชลบุรี เมื่อวันที่ 3 - 7 ก.พ. 58 ที่ผ่านมา ภายในงานได้จัดแสดงภาพถ่ายที่น่าประทับใจ ในมุมมองต่างๆ ของกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” BIKE FOR DAD ที่เหล่า พสกนิกรพร้อมใจกันออกมาแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเรา ใครทีพ่ ลาดชมงานนีไ้ ม่ตอ้ งเสียใจไป เพราะจะมีการจัดนิทรรศการฯ หมุนเวียนไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้คนไทยได้ภาคภูมิใจ กับกิจกรรมอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มากด้วย คุณค่าและน่าจดจ�ำยิ่งนัก เสร็จสรรพจากการเดินเที่ยวชมงานและ ถ่ายภาพเป็นทีร่ ะลึกกันเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ ก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทข้ามไปเที่ยวที่ เกาะสีชัง “เกาะแห่งรัก” กันต่อ เพื่อชมพระอาทิตย์ ตกดินที่ ช่องอิศริยาภรณ์ (ช่องเขาขาด) และรับแสงแรกแห่งตะวันในเช้าอันสดใสที่

ปลายสะพานแห่งรัก “สะพานอัษฎางค์” ซึง่ อยู่ ในบริเวณพระต�ำหนัก เป็นสะพานที่รัชกาลที่ 5 ท่านทรงใช้เป็นท่าเทียบเรือหลังจากทีเ่ สด็จ ประพาสฝรั่งเศส จากนั้นเราก็ข้ามกลับกันมาที่ฝั่งเพื่อ สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่แหล่งเรียนรู้ อวกาศ ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ GISTDA อ.ศรีราชา พิพธิ ภัณฑ์อวกาศแห่งแรก และแห่งเดียวในเมืองไทย ซึ่งเปิดให้เข้าชมฟรี!!! จนถึงวันที่ 9 เม.ย. 59 เวลา 09.00 - 15.00 น. ภายในประกอบด้วยโซนต่างๆ ถึง 7 โซน อาทิ “จุดก�ำเนิดเอกภพ” ที่อธิบายถึงความเป็นมา ขนาดและอายุของเอกภพ รวมไปถึงพลังงานต่างๆ ที่จะเชื่อมโยงไปยังโซน “ท�ำไมโลกจึงมีสิ่งมีชีวิต” และโซน “วิวฒ ั นาการของเทคโนโลยีสำ� รวจโลกและอวกาศ” และห้ามพลาด กับ “เครื่องเล่นไจโรสโคป” เครื่องเล่นจ�ำลองสภาวะไร้น�ำหนักที่จะมอบ ประสบการณ์และความรู้สึกของนักบินอวกาศที่อยู่ในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง โดยอาศัยแรงเฉือ่ ยของล้อหมุน เพือ่ ช่วยรักษาระดับทิศทางของแกนหมุน ประกอบด้วยล้อหมุนเร็วบรรจุอยูใ่ นกรอบอีกทีหนึง่ ท�ำให้เอียงในทิศทางต่างๆ ได้โดยอิสระ นอกจากนีย้ งั มีโรงภาพยนตร์ 3 มิติ ขนาด 50 ทีน่ งั่ ทีจ่ ะน�ำเสนอ เรือ่ งราวของการสร้างแรงบันดาลใจในการเป็นนักบินอวกาศให้ได้ชมกันด้วย

ก่อนกลับเมืองกรุง เราได้แวะชมดินแดน แห่งสับปะรดของศรีราชา และเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ของชาวสวนสับปะรด ณ เส้นทางสับปะรด ชุมชนเขาดิน เทศบาลสมเด็จเจ้าพระยา สุรศักดิ์ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจของ ชุมชนนี้มาอย่างยาวนาน พร้ อ มเลื อ กซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ปรรู ป จากสั บ ปะรดยี่ ห ้ อ “หลงรัก” เป็นของฝากติดไม้ติดมือกลับไปให้คนที่บ้าน จบทริปนี้ไปอย่างอิ่มเอมเปรมใจ... เสาร์อาทิตย์นี้ ถ้าใครยังไม่มแี พลนไปเทีย่ วไหน อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ก็มีของดีอยู่ไม่ใช่น้อยนะจ๊ะ! ขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

เปิ ดตัวโครงการจัดการมู ลฝอย และวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจรฯ

ผู้แทน บขส. มอบกระเช้าแสดงความยินดี ในโอกาสวันก่อตั้ง บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. ครบรอบ 5 ปี เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณ ชั้น 2 สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ (สถานีมักกะสัน)

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร การเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมกับ กทม. โคคา-โคล่า และมูลนิธิจิตอาสา เป็นประธานเปิด โครงการ จัดการมูลฝอยและวัสดุรีไซเคิลแบบครบวงจร ในแขวงจตุจักร เขตจตุจักร ระยะที่ 2 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยในสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) “คัดแยกก่อนทิ้ง จริงจัง ตั้งใจ เราท�ำได้”

พิธีส่งมอบป้ายติดกระเป๋ าสัมภาระ โรงพยาบาลเอกอุ ดร ครัง้ ที่ 3 ประจ�ำปี 2559

บขส.มอบเสื้อสะท้อนแสง ให้แก่ สถานีต�ำรวจนครบาลประชาชื่ น

บขส.ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จ�ำกัด ในโอกาสครบรอบ 5 ปี

โรงพยาบาลเอกอุดร มอบป้ายติดกระเป๋าสัมภาระ (TAG) จ�ำนวน 100,000 ชิน้ เพือ่ ใช้งานกับรถโดยสารระหว่างประเทศ โดยมีตวั แทน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมเล็ก ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร

นักศึกษาเข้ารายงานตัวร่วมโครงการ “บขส.สร้างฝั นงานอาชี วะ”

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา รายงานตัวเข้ารับ การฝึกงานในโครงการ “บขส.สร้างฝันงานอาชีวะ” ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) และจะเข้ารับการฝึกงาน ณ ศูนย์ซ่อมบ�ำรุงและตรวจ สภาพรถ (รังสิต) ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม 2559

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร การเดินรถ รักษาการแทน กรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) มอบเสื้อสะท้อนแสง จ�ำนวน 40 ตัว ให้แก่ สถานีต�ำรวจนครบาลประชาชื่น เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่จราจร ณ หน้าห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส. ร่วมแสดงความยินดี 86 ปี วิทยุกระจายเสียงไทย

บขส.ร่วมแสดงความยินดีกบั สถานีวทิ ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ครบรอบ 86 ปี ณ บริเวณห้องโถง อาคาร 2 สถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย

08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เอไอเอส สนับสนุนแพ็กเกจดาต้าและค่าโทรฟรี

ให้มล ู นิธเิ พือ ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

นางอมรรัตน์ ชาญปรีชญา ผูอ้ ำ� นวยการส่วนงานประชาสัมพันธ์ ภาพลักษณ์องค์กร เอไอเอส มอบ “แพ็กเกจดาต้าและค่าโทรฟรี” รวมมูลค่า 450,000 บาท ให้มลู นิธเิ พือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่ อ ใช้ ใ นการประสานงานและเชื่ อ มต่ อ สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต ในโครงการเตือนภัยต้นแบบที่ติดตั้งในพื้นที่เสี่ยงภัยที่จะได้รับ ผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศ โดยมี รศ.ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธฯิ เป็นผูร้ บั มอบ ณ มูลนิธเิ พือ่ นพึง่ (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

เปิดงาน “วาโก้ บราเดย์ บรามีคา ่ ... สร้างอาชีพ รักสิง ่ แวดล้อม” ปี 5

อีซซ ู นุ ำ� “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” ร่วมฉลองตรุษจีนเยาวราช 2559

อี ซู ซุ ร่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของกิ จ กรรมสานสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง วิ ถี ไ ทย-จี น น� ำ “มังกรทองเฉลิมพระเกียรติ” ที่สวยงามและยาวถึง 84 เมตร ร่วมงานเทศกาล ตรุษจีนเยาวราช 2559 ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 16 เพือ่ เสริมสิรมิ งคลปีนกั ษัตรวอก ในการ แสดงประกอบแสงเสียงตระการตา ชือ่ ชุด “มหาเทพวานร จอมอิทธิฤทธิ”์ ก่อนแห่ไป ตามถนนเยาวราชให้ประชาชนได้สัมผัสเพื่อรับพลังอ�ำนาจแห่งพญามังกรทอง

ยามาฮ่า เดินหน้ารุกด้านสปอร์ตมาร์เก็ตติง้

วรเทพ อั ศ วเกษม รองผู้อ�ำนวยการผลิตภัณฑ์ว าโก้ และอินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย สมพงษ์ รัศมีธรรม กรรมการบริหาร บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน), ลานทิพย์ ทวาทศิน นายกสมาคมส่งเสริม สถานภาพสตรีฯ, บรรพต อมราภิบาล ผู้อ�ำนวยการกองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เปิดตัวโครงการ “วาโก้บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” ปี 5 โดยมี ปัทมวดี เสนาณรงค์ และณัฏฐิ์ประภา ชุณหะวัณ ร่วมงาน ณ โชว์รูม ผลิตภัณฑ์ บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล พระราม 3

ร่วมสนับสนุนทีมกิเลนผยอง 9 ปีซอ ้ น

นายประพันธ์ พลธนะวสิทธิ์ (คนที่ 3 จากขวา) รองประธานกรรมการ บริหาร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว ทีม “กิเลนผยอง” เอสซีจี เมืองทอง ยูไนเต็ด ที่ จะลงท�ำการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีก ฤดูกาล 2016 ภายใต้ เคมเปญยักษ์ “The Dream Team 2016” ทีมในฝันของทุกคน พร้อม เปิดตัวชุดแข่งขันใหม่ทั้งเหย้า-เยือน เป็นครั้งแรก ซึ่งยามาฮ่าได้ให้การ สนับสนุนทีมฯ เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน โดยงานนีจ้ ดั ขึน้ ณ สนามหญ้าเทียม สิงห์ ฟุตบอลปาร์ค ภายในสนาม เอสซีจี สเตเดี้ยม เมืองทองธานี เมื่อเร็วๆ นี้

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 011


เก็บมาฝาก

เรื่อง : แสง อินทรา

ออกก�ำลังกายช่ วงฤดูร้อน ต้องพึงระวัง “คูห่ เู ดินทางฉบับนี้ มีอากาศร้อนๆ มาเสิรฟ์ ถึงหัวกระไดแล้วจร้า..” อ้าว...ได้ยินแล้วอย่าเพิ่งรีบพลิกหน้าหนี มาช่วยกันแบ่งเบาเอา ไอร้อนไปคนละ 2-3 องศาฯ ก็ยงั ดี (555..) ต้นซัมเมอร์อย่างนี้ หลายคน-หลายครอบครัวทีป่ รกติเคยจูงมือพากันไป ออกก�ำลังกาย ก�ำลังตีเนียนว่า “โอ้ย.. แดดร้อน เหงือ่ โทรมร่างทุกวันขนาดนี้ ไม่ตอ้ งออกก�ำลังกายไปอีกสองสามเดือนยังได้เลย” เหงือ่ ออกเพราะร่างกาย พยายามระบายความร้อนออกจากตัวเราอันเนือ่ งด้วยสภาพอากาศแวดล้อม ตามฤดูกาล กับเหงือ่ ทีอ่ อกจากผลของการออกก�ำลังกายนัน้ แม้ผลที่ได้จะ เป็นดอกเหงือ่ ชุม่ โชกเหมือนกัน แต่ประสิทธิผลหาได้เหมือนกันไม่ ฉะนัน้ แม้ จะเข้าสูฤ่ ดูรอ้ นแล้ว เราก็ควรหาโอกาสหมัน่ ออกก�ำลังกายอย่างสม�ำ่ เสมอ เพียง แต่ตอ้ งพิจารณาช่วงเวลา สถานที่ ตลอดจนประเภทของการออกก�ำลังกาย ให้เหมาะสมกับสภาพอากาศ ณ ขณะนัน้ การออกก�ำลังกายมิได้จำ� กัดว่าจะต้องเป็นกิจกรรมกีฬาเสมอไป งานบ้าน หลายๆ อย่างก็สามารถช่วยพัฒนากล้ามเนือ้ แถมเรียกเหงือ่ ได้เหมือนกัน อาทิ การท�ำสวน ล้างรถ ซักผ้า หรือแม้กระทัง่ การท�ำความสะอาดบ้าน เพียงแต่ ต้องจัดรูปแบบการเคลือ่ นไหวของกิจกรรมนัน้ ๆ ให้เป็นระบบ มีทา่ มีทศิ ทาง มีการท�ำซ�้ำ เพื่อให้กล้ามเนื้อและระบบหายใจอยู่ในสภาวะที่คล้ายกับการ ออกก�ำลังกาย ฉะนัน้ แล้ว หากสุดสัปดาห์นคี้ ณุ แม่บา้ นเรียกฝาละมีคนไหน ไป “แอซซายน์” (Assign) งานบ้าน ก็ให้รบี แสดงสีหน้าดีใจจนออกนอกหน้าที่ จะได้ไปออกก�ำลังกายให้คณุ เธออึง้ .. ปากค้าง.. และหัวใจวายไปเลย (คริคริ..) เหงือ่ ร่างกาย และระบบระบายความร้อน ส�ำหรับผูท้ ตี่ อ้ ง ออกก�ำลังกายเป็นกิจวัตร ควรตระหนักว่าการท�ำกิจกรรมภายใต้ สภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนเป็นเวลานาน มีผลท�ำให้อุณหภูมิ ในร่างกายของเราสูงขึ้นกว่าในสภาวะอากาศ ปรกติ แม้โดยธรรมชาติรา่ งกายจะพยายามหา วิธรี ะบายความร้อนเพือ่ รักษาสมดุลโดยอัตโนมัติ หลายๆ ทางอยูแ่ ล้ว แต่วธิ ที ดี่ ที สี่ ดุ ก็คอื การเร่งขับ เหงือ่ ออกมา ทว่า ด้วยลักษณะภูมอิ ากาศแบบร้อนชืน้ ของประเทศไทยมักท�ำให้การระเหยของเหงือ่ ไม่ดนี กั นัน่ จึงยิง่ ท�ำให้รา่ งกายพยายามขับเหงือ่ ให้ออกมามากกว่าปรกติ แน่นอนว่าด้วยภาวะเช่นนีร้ า่ งกายย่อมต้องท�ำงานหนักขึน้ เมือ่ ต้องออกก�ำลังกายในช่วงฤดูรอ้ น พยายามหาโอกาส จิบน�้ำบ่อยๆ ระหว่างออกก�ำลังกาย ทุก 15-30 นาที (จิบ กระดก หรือยกซด อาการไม่เหมือนกันนะจ๊ะ :) ควรสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถระบายอากาศได้ดี คือ ตัวช่วยส�ำคัญของร่างกายในการเร่งระบายความร้อน และเหงือ่ การเตรียมผ้าผืนเล็กๆ ชุบน�ำ้ พอหมาดไว้ ใช้เช็ดหน้าและตัว จะช่วยให้ระบบภายในร่างกาย ของเราไม่ท�ำงานหนักจนเกินไป เกร็ดความรู้ เกีย่ วกับเครือ่ งดืม่ เกลือแร่ ตัวช่วยเบอร์ 1

ของนักออกก�ำลังกายทัง้ มืออาชีพและมือสมัครเล่นส่วนใหญ่หนีไม่พน้ เขาล่ะ.. “เกลือแร่” ดืม่ แล้วไอ้ทเี่ หนือ่ ยเจียนตาย.. กลับกลายมาเป็น “เฮ้อ.. ค่อยยังชัว่ !” แต่หลายคนอาจไม่ทราบว่าการดืม่ เครือ่ งดืม่ เกลือแร่ทมี่ รี ะดับความเข้มข้นของ น�้ำตาลสูงเกินกว่า 10-20% อาจไปขัดขวางการดูดซึมของกระเพาะอาหาร ส่งผลให้เกิดอาการท้องอืด-จุกเสียดตามมาในภายหลัง และทีพ่ ากันเข้าใจผิด มานาน (โดยเฉพาะหนุม่ ๆ..) คือ พวกทีเ่ หนือ่ ยจัดๆ แล้วรีม่ าเปิดตูเ้ ย็นคว้า ขวดน�ำ้ อัดลมทีม่ คี วามเข้มข้นสูงๆ มาสาดลงคอทันที อันนี้ไม่ควรท�ำอย่างยิง่ เพราะนอกจากจะท�ำให้ความเข้มข้นของระดับน�้ำตาลในเลือดสูงขึ้นแล้ว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่แถมมาในขวดอาจท�ำให้กระเพาะอาหารเกิดการ ขยายตัวจนไปขัดขวางการหดตัวของกล้ามเนือ้ กระบังลม อาการทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ขณะออกก�ำลังกายในสภาวะทีม่ อี ากาศร้อน เช่น “ตะคริว” (Heat Cramps) เกิดจากความไม่สมดุลของแร่ธาตุในร่างกาย อันเนื่องมาจากการสูญเสียเหงื่อ ซึ่งท�ำให้กล้ามเนื้อหดตัวเกร็งอย่างรุนแรง รูส้ กึ เจ็บปวด ขยับแข้งขาล�ำบาก บริเวณทีพ่ บได้บอ่ ยๆ คือ ต้นขาและน่อง วิธแี ก้ไข : พยายามยืดเหยียดกล้ามเนือ้ ในส่วนทีม่ กี ารหดเกร็ง “เพลียแดด” (Heat Exhaustion) เกิดจากการทีร่ า่ งกายมีอณุ หภูมสิ งู แต่ ไม่เกิน 40 องศา หรือในกรณีคนที่ไม่เคยออกก�ำลังกายในสภาพอากาศร้อน มากๆ ท�ำให้เกิดอาการเพลีย อ่อนแรง กระหายน�ำ้ ปวดหัว และอาการผิดปกติ อืน่ ๆ วิธแี ก้ไข : ให้พยายามหลบเข้าทีร่ ม่ อากาศถ่ายเทสะดวก น�ำผ้าชุบน�ำ้ มา เช็ดตัวเพือ่ ให้รา่ งกายระบายความร้อนได้ดยี งิ่ ขึน้ “ลมแดด” (Heat Stroke) เกิดจากการออกก�ำลังกายใน สภาพอากาศร้อนเป็นเวลานานจนอุณหภูมิในร่างกายเพิ่มขึ้น มากกว่า 40 องศา อาการเริม่ แรก กระหายน�ำ้ ตัวร้อน หายใจหอบ สัน้ -ถี่ ปากคอแห้งผาก หากไม่ได้รบั การดูแลทีถ่ กู ต้องอาจจะมีอาการเวียน ศีรษะ ตาพร่า ประสิทธิภาพในควบคุมการร่างกายลดน้อยลง อาการ ก่อนทีจ่ ะเป็นลมแดด คือ ผิวหนังแห้ง เหงือ่ ไม่ออกและอาจถึง ขัน้ หมดสติ วิธแี ก้ไข : รีบน�ำผูป้ ว่ ยเข้าทีร่ ม่ อากาศถ่ายเทสะดวก หากผู้ป่วยยังไม่หมดสติให้ดื่มน�้ำเย็น พ่นละอองน�้ำบนตัวผู้ป่วย ใช้พดั หรือพัดลมเป่า ใช้ผา้ ชุบน�ำ้ เย็นเช็ดตัวผูป้ ว่ ย หากผูป้ ว่ ยมีอาการ ชักเกร็งให้เอาสิง่ กีดขวางรอบๆ ตัวผูป้ ว่ ยทีอ่ าจท�ำให้เกิดอันตรายออก กรณีผปู้ ว่ ยอาเจียนให้จบั ศีรษะผูป้ ว่ ยหันไปทางด้านข้างเพือ่ ลดโอกาส ส�ำลักก่อนรีบน�ำส่งแพทย์ รูเ้ ช่นนีแ้ ล้ว.. ไม่วา่ จะซัมเมอร์ วินเทอ ออทัมน์ หรือฤดูกาล ไหนๆ ก็มอิ าจพรากการออกก�ำลังกายไปจากหัวใจเราไปได้..

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)และ Hairworld (ลมแดดอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม ผศ.น.พ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล)


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

เล่าสู่กันฟัง

จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือ ไม่อันตรายอย่างที่คิด ภายหลังจากมีกระแสสังคมถกเถียงเป็นเวลานานว่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์ หรือไม่ เนือ่ งจากทีผ่ า่ นมาประชาชนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวบ้าน และคนในชุมชน ที่อาศัยใกล้เคียงบริเวณเสาส่งสัญญาณจะได้รับข้อมูลข่าวสารเพียงด้านเดียว จากนักวิชาการอิสระ โดยหยิบยกผลวิจัยตัวอย่างจากประเทศต่างๆ มากมาย แต่กลับน�ำมาไม่ครบถ้วน เนือ่ งจากเจาะจงในแง่ลบต่อเสาส่งสัญญาณฯ เท่านัน้ ล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ 1 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวภายในงานเสวนาว่า ระบบการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้ เข้ามามีบทบาทในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของผู้คนในยุคดิจิทัล และยังเป็นเครื่องมือ ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับประเทศ ดังนั้นผู้ให้บริการ จึงจ�ำเป็นต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมตามเงื่อนไขใบอนุญาตที่ กสทช.ก�ำหนดไว้ แต่ทั้งนี้ผู้ให้บริการเองต้องประสบกับปัญหาในการต่อต้านของคนในชุมชนบริเวณโดย รอบเสาส่งสัญญาณ เนื่องจากเกิดความวิตกกังวลจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่ง สัญญาณโทรศัพท์มือถือ ดังนัน้ ทาง กสทช.จึงสนับสนุนงานวิจยั ทีท่ างสมาคมฯ จัดท�ำขึน้ ซึง่ ถือว่ามีประโยชน์ อย่างยิง่ ทีจ่ ะช่วยให้ความรู้ สร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้องแก่ผบู้ ริโภค และประชาชนทัว่ ไป ใน เรือ่ งผลกระทบของคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือต่อร่างกายมนุษย์ อย่างไรก็ตามจากการตรวจวัดค่าคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากสถานีฐาน จ�ำนวน 40 สถานี ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค พบว่า มีค่าต�่ำกว่าขีดจ�ำกัดตามที่มาตรฐานก�ำหนดไว้มาก เช่น ย่านความถี่คลื่น 900 MHz ความแรงต้องไม่เกิน 41 โวลท์ต่อเมตร ย่านความถี่ 1800 MHz ความแรงต้องไม่เกิน 58 โวลท์ต่อเมตร และย่านความถี่ 2100 MHz ความ แรงต้องไม่เกิน 61 โวลท์ต่อเมตร ดังนั้นการแผ่คลื่นจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ จึงปลอดภัย และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยทาง ผศ.ดร.ชาญไชย ไทยเจียม กรรมการ สมาคมวิจยั วิศวกรรมชีวการแพทย์ไทย กล่าวภายในงานเสวนาดังกล่าวว่า ในทางทฤษฎี คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามีอยู่ 2 ประเภท คือ 1.ประเภท คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ากลุ่มชนิดไม่ก่อไอออน หรือเรียกง่ายๆ ว่าไม่มีผลต่อ พันธุกรรมหรือ DNA มนุษย์ ได้แก่ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งโทรศัพท์มือถือ และ ความถีค่ ลืน่ วิทยุกระจายเสียง และสัญญาณ WI-FI โดยองค์การอนามัยโลกได้กำ� หนดให้ คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าประเภทนีอ้ ยู่ในกลุม่ 2B ซึง่ เป็นกลุม่ เดียวกันกับน�ำ้ มันมะพร้าวทีผ่ สม กับไดเอทาโนลาไมด์ ส�ำหรับท�ำให้เกิดฟองในผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดจ�ำพวกแชมพู สบู่ และเครื่องส�ำอาง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอีกประเภทเรียกว่า กลุ่มชนิดก่อไอออน เป็น คลื่นที่ส่งผลท�ำให้พันธุกรรมหรือ DNA มนุษย์ และมีผลต่อการแยกอนุภาคอิเล็กตรอน ออกไปกลายเป็นอนุมูลอิสระได้ ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง เช่น รังสีแกมมา รังสีเอ็กซ์ เป็นต้น ผู้ประกอบการโทรคมนาคมทุกรายมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามภายใต้ข้อก�ำหนด มาตรฐานความปลอดภัยของ กสทช. ซึ่งหากประชาชนมีข้อมูล และเข้าใจเรื่องการแผ่ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าก็จะเกิดความเข้าใจเรื่องสุขภาพและความ ปลอดภัย และช่วยคลายความวิตกกังวลลงได้มาก ขณะที่ ศาสตราจารย์ นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล นายกสมาคมวิ จั ย วิ ศ วกรรมชี ว การแพทย์ ไ ทย กล่ า วว่ า หนังสือ “ความรู้เกี่ยวกับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาสัญญาณ และโทรศัพท์มือถือมีผลต่อสุขภาพหรือไม่” เล่มนี้เกิดจาก การรวบรวมองค์ ความรู ้ จากหลายแหล่ ง ข้ อ มู ล ทั้ ง ในและ ต่างประเทศที่ได้ศึกษาในเรื่องผลกระทบสนามแม่เหล็กไฟฟ้า จากระบบโทรคมนาคมกันอย่างแพร่หลายเพือ่ คลายความกังวล ใจของประชาชน ข้อมูลทั้งหลายได้ถูกรวบรวม วิเคราะห์ เรียบเรียงและถ่ายทอดโดยผูเ้ ชีย่ วชาญแต่ละสาขาในคณะท�ำงาน ในสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ไทย ซึ่งถือเป็นผลงาน ชิ้นแรกที่สมาคมได้ท�ำหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค และให้ความรู้ ทางวิชาการด้านวิศวกรรมชีวการแพทย์แก่ประชาชนชาวไทย อีกด้วย “สมาคมฯ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่าหนังสือเล่มนี้ จะเป็นส่วนหนึง่ ที่เป็นความรู้ ให้ความมั่นใจในการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลได้อย่าง ปลอดภัยและไร้กังวล อีกทั้งเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง ครอบครัว ชุมชน และน�ำไปสู่ การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนต่อไป โดยผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อ ได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬา และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊ค หรือสามารถ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมายังทางสมาคมวิจัยวิศวกรรมชีวการ แพทย์ไทย”


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

โดนผี อ�ำ... มันใช่ เหรอ เวลาคนโบราณบอกว่า “โดนผีอำ� ” บางครัง้ เด็กรุน่

ใหม่อาจไม่เข้าใจว่า อาการผีอำ� มีจริงหรือ? ในทาง วิทยาศาสตร์นนั้ อธิบายว่า ในเวลาทีเ่ ราหลับหรือก�ำลังจะตืน่ เซลล์ประสาทของร่างกายได้พกั ผ่อนแล้ว แต่ประสาทรับรู้ ของอวัยวะบางส่วนกลับรูส้ กึ มีของบางอย่างมากระทบหรือ สัมผัส อาจจะถูกผ้าห่มปิดจมูก มือทับหน้าอก ท�ำให้หวั ใจ และปอดถูกกดทับ ท�ำให้เลือดไหลเวียนไม่สะดวก เกิดความ รูส้ กึ ไม่สบาย คนทีก่ ำ� ลังหลับหรือสะลึมสะลือ ไม่รวู้ า่ แขน หรือมือทับหน้าอก และเซลล์ของร่างกายก็รบั รูว้ า่ ร่างกาย ก�ำลังพักผ่อนอยู่ จึงไม่มกี ำ� ลังเพียงพอทีจ่ ะเคลือ่ นไหวตัวเอง บางครั้งอาจถึงขั้นงัวเงียส่งเสียงออกมา ท�ำให้เข้าใจผิด คิดว่าถูกผีอำ�

แสงเหนือ คือ อะไร

ฮิตกันมาพักหนึง่ เเล้วในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วทางธรรมชาติ กับการเทีย่ วชมแสงเหนือ แต่หลายคนก็ยงั สงสัยว่า เเล้วทีพ่ ดู ๆ กันว่า “แสงเหนือ” ทีจ่ ริงเเล้วมันคืออะไร จะ อธิบายคร่าวๆ ให้รจู้ กั กันมากขึน้ ปกติแล้วคนในประเทศทางเเถบเหนือของโลกอาจจะมอง เห็นแสงเหนือทีด่ สู วย ลึกลับ ประหลาดตา ฉายอยูบ่ นท้องฟ้ายามมืด บางครัง้ อาจอยูไ่ กล ไปถึงทางตอนใต้ของกรุงลอนดอนเลยทีเดียว แสงทีป่ รากฏจะมีทงั้ สีเขียว สีนำ�้ เงิน สีสม้ ปน เหลือง สีแดง บางครัง้ ก็ปรากฏเป็นหลากหลายสีผสมผสานกัน บางคนก็บอกว่ามองเห็น เหมือนแสงไฟนีออน บรรยากาศในบริเวณนัน้ ก็จะมีกา๊ ซหลายชนิดคล้ายๆ ก๊าซทีบ่ รรจุอยู่ ในหลอดไฟนีออน ซึง่ จะส่องสว่างเมือ่ เราเปิดไฟ แต่เเสงเหนือนัน้ เกิดขึน้ เมือ่ ก๊าซทีอ่ ยู่ใน อากาศเหล่านี้ไปกระทบกับอนุภาคไฟฟ้าซึง่ มาจากดวงอาทิตย์ อนุภาคไฟฟ้าบางอันถูกส่ง มาจากดวงอาทิตย์ ขณะทีบ่ างครัง้ ก็มอี อกมามากจนเป็นพายุไฟฟ้า อนุภาพไฟฟ้าเหล่า นัน้ ก็จะรวมตัวเป็นวงแหวนอยูส่ งู เหนือพืน้ โลก เเละเมือ่ วงเเหวนนีอ้ ดั กันแน่นเกินไปมันจะ ล้นออกมา ละอองของอนุภาคเหล่านัน้ จะตกลงมายังขัว้ โลกเหนือจึงท�ำให้เกิดแสงเหนือขึน้ อนุภาคไฟฟ้าทีต่ กลงมาขัว้ โลกใต้กจ็ ะท�ำให้มแี สงอีกชนิดหนึง่ ทีข่ วั้ โลกใต้เช่นกัน อธิบายมา ขนาดนี้ ทีนกี้ ร็ กู้ นั เเล้วนะว่าแสงเหนือคืออะไร ส่วนใครทีว่ างแผนจะไปเทีย่ วชมแสงเหนือก็ อย่าลืมศึกษาเส้นทาง เวลา และระยะทีแ่ สงเหนือปรากฏกันก่อน เพือ่ อรรถรสในการท่องเทีย่ ว ทีส่ นุกยิง่ ขึน้ ขอบคุณภาพประกอบ https://loftgirl.com/1091/1091/ 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

รู ้ไหมว่า

มด คือ สัตว์โลกชนิดเดียวทีไ่ ม่เคยหยุดการเคลือ่ นไหว รวมทัง้ ไม่เคยนอนหลับด้วย

ภาพประกอบ http://www.action-pest-control.co.uk


คุณหมอรู ปหล่อคนดัง กับคนไข้ท่ดี ูแล้วน่ารักเหลือเกิน

กลายเป็น “เน็ตไอดอล” ไปแล้วส�ำหรับคุณหมอสัตว์แพทย์ รูปหล่อ Evan Antin ผูก้ ำ� ลังโด่งดังในโลกออนไลน์ เขาเป็นผูเ้ ชีย่ วชาญ ในการรักษาทัง้ สัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ แต่ทชี่ าวเน็ตชืน่ ชอบเห็นจะเป็น ลีลาการถ่ายรูปคู่กับผู้ป่วยของเขาแล้วอัพลงในอินสตาแกรมนั่นเอง แต่ละภาพขอบอกว่าใครเห็นก็ต้องอมยิ้ม เชื่อเถอะ :) ขอบคุณภาพประกอบ https://twitter.com/EvanAntin/media

นานาเรื่องน่ารู ้เกี่ยวกับ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

จากการค้นพบเครือ่ งมือจ�ำพวกขวดโหลในช่วงยุคหิน ท�ำให้มหี ลักฐาน ทีย่ นื ยันได้วา่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์นนั้ มีมาตัง้ แต่ยคุ นีโอลีธคิ หรือราว 10,000 ปีกอ่ นคริสตกาล โอ้! ช่างยาวนานมากจริงๆ คนรักสุขภาพส่วนใหญ่อาจเลือกทานผักและผลไม้เป็นหลัก แต่ความ จริงแล้วผักและผลไม้แทบทุกชนิด ล้วนมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ทัง้ สิน้ แม้จะในปริมาณทีน่ อ้ ยนิดก็เถอะ ลองสังเกตว่าบางครัง้ เศษผักหรือ ผลไม้บางชนิดทีว่ างทิง้ ไว้จนเกิดการย่อยสลายก่อนเน่าเสีย บางครัง้ จะส่งกลิน่ คล้ายแอลกอฮอล์ออกมา ถึงจะเป็นดินแดนเสรีแต่สหรัฐอเมริกาได้กำ� หนดอายุของผูท้ จี่ ะสามารถ ดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ไว้ทอี่ ายุ 21 ปี ในขณะทีป่ ระเทศส่วนใหญ่ใน โลกก�ำหนดไว้แค่ 16 ปี ถึงจะดูเป็นสสารที่พบได้เฉพาะบนโลกเท่านั้น แต่นักดาราศาสตร์ ได้ ค้นพบว่า แอลกอฮอล์เป็นสสารทีม่ อี ยูท่ วั่ ไปในอวกาศอีกด้วย มีงานวิจยั พบว่า คนมีกล้ามเนือ้ สามารถดูดซับแอลกอฮอล์เข้าสูร่ ะบบ เลือดและร่างกายได้ดีกว่าคนอ้วนเกินไปหรือผอมเกินไปหลายเท่าตัว และลดความเสียหายทีม่ ตี อ่ ระบบประสาทและสมองได้ดกี ว่าด้วย

เจ้าปู ชอบพ่นฟองอากาศ

ท�ำไม

เวลาไปเดินเล่นชายหาด บางครัง้ เราจะสังเกตเห็นว่าปูทะเลมักจะพ่นฟองอากาศออกมา นัน่ ก็เพราะว่าปูหายใจด้วยเหงือกเช่นเดียวกับปลา น�ำ้ จะไหลผ่านช่องเหงือกของปูตรงบริเวณ ช่องเปิดทีฐ่ านของก้ามปู เหงือกปูจะดึงเอาแก๊สออกซิเจนจากน�ำ้ และขับออกมาทางช่องน�ำ้ ออก ซึง่ เป็นรูเล็กๆ อยูบ่ ริเวณเพดานปาก ปูเกือบทุกชนิดหายใจโดยมีกระเเสน�ำ้ ไหลเวียนผ่านช่องเหงือก แต่กม็ ปี บู างชนิดทีม่ กี ารปรับตัวเพือ่ ให้อยูบ่ นบกได้โดยมีวธิ กี ารอุม้ น�ำ้ และเก็บความชืน้ ไว้ได้ และหายใจ โดยใช้นำ�้ ทีม่ นี อ้ ยพ่นอากาศวนเวียนอยูใ่ นช่องเหงือก น�ำ้ ทีข่ บั ออกทางช่องน�ำ้ ออกจะไหลซึมไปตาม ตัวปู และรับอากาศใหม่เข้ามาและไหลกลับเข้าช่องเหงือกใหม่ แต่ถา้ ปูไม่ได้รบั น�ำ้ ใหม่มาเสริมเลย จะเห็นน�ำ้ ที่ไหลวนเวียนนีเ้ ริม่ มีลกั ษณะเหนียวข้นและกลายเป็นฟองอากาศ เมือ่ ปูดงึ เอาออกซิเจน ออกจากน�ำ้ เเล้ว จะขับน�ำ้ ออกทางช่องน�ำ้ ออกทีอ่ ยูต่ รงเพดานปาก น�ำ้ จะพุง่ ออกเป็นสายถ้ามันจุม่ ตัวอยู่ในน�ำ้ แต่ถา้ อยูบ่ นบกจะเหมือนพ่นฟองอากาศออกมานัน่ เอง ขอบคุณข้อมูลจาก เกร็ดความรู.้ com คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

เลือกแว่นกันเเดดแบบไหน ช่ วยเสริมความเด่นให้รูปหน้า

หน้าร้อนก�ำลังจะเดินทางมาเซย์ฮัลโหลชาวไทยกันแบบเต็มตัว นอกจาก ผิวพรรณใบหน้าและเรือนร่างที่ควรจะทาครีมกันเเดดเพื่อปกป้องผิวจาก รังสียูวีแล้ว ผิวรอบดวงตาและดวงตาก็บอบบางเป็นพิเศษ อย่าลืมปกป้องด้วยการ สวมแว่นกันเเดด แต่ใช่ว่าทุกคนจะสวมแว่นแดดทุกทรงเเล้วดูดี คู่หูเดินทางฉบับนี้ ขอแนะเทคนิคในการเลือกซื้อแว่นกันเเดดที่นอกจากจะช่วยป้องกันแสงแดดท�ำร้าย ดวงตาและผิวรอบดวงตาแล้ว ยังช่วยเสริมให้ใบหน้าดูเก๋ เท่อย่างมีสไตล์อีกด้วย ใบหน้ารูปหัวใจ

หน้ารูปหัวใจเป็นใบหน้าที่มีหน้าผากกว้าง โหนกแก้มสูง คางเรียวแคบลง (เกือบ คล้ายทรงสามเหลีย่ ม) สามารถใส่แว่นได้ทกุ ทรงเหมือนกับสาวหน้ารูปไข่ โดยเฉพาะ แว่นทรงวงกลม ทรงวงรี และทรงเหลี่ยมจะดูเข้ากับใบหน้ารูปหัวใจเป็นพิเศษ ใบหน้ารูปเหลี่ยม

สาวที่มีใบหน้าเหลี่ยมจะเห็นเหลี่ยมและสัดส่วนของใบหน้าชัดเจน ควรเลือก กรอบแว่นที่มีความมน แว่นที่มีกรอบทรงวงกลมหรือวงรีนั้นดูเข้ากับรูปหน้ามาก ทีส่ ดุ ส่วนทรงหยดน�ำ้ หรือแว่นทีม่ เี ลนส์กลมหรือโค้งจะช่วยให้ใบหน้าทีน่ นู เห็นเหลีย่ ม ชัดเจนดูแบนลง ใบหน้ารูปไข่

ใบหน้ารูปไข่เป็นใบหน้าที่โชคดีที่สุด เพราะสามารถใส่แว่นได้เกือบทุกทรง ทรงกลมก็จะช่วยให้ดูเป็นสาวเฟมินีน ส่วนทรงเหลี่ยมก็เก๋ไก๋แบบสาวเนิร์ดรักเรียน ใบหน้ารูปกลม

ใบหน้ารูปกลมมักมีโครงหน้าที่อิ่มเสมอกัน ใบหน้าดูสั้น มีเนื้อแก้ม แว่น ทรงเหลี่ยมช่วยให้สาวหน้ากลมมีรูปหน้าที่ดูเล็กลง และหน้าดูยาวขึ้น หรือลอง ใส่แว่นครึ่งกรอบดู ก็จะท�ำให้บริเวณรอบดวงตาโดดเด่นขึ้น ควรหลีกเลี่ยงแว่นที่มี กรอบหนา

Beauty Tip เพื่อดวงตาสวยสดใส อ่อนเยาว์ นอกจากการเลือก สวมใส่แว่นกันเเดดที่ดี ผลิตจากวัสดุได้มาตรฐาน แล้ว ถ้าไม่อยากให้ผิวรอบดวงตาดูร่วงโรยและมีตีนกาหรือ ร่องริ้วรอย ควรปฏิบัติตามข้อต่างๆ ที่เราอยากแนะน�ำดังนี้ เลิกสูบบุ หรี่และงดแอลกอฮอล์

การสูบบุหรีแ่ ละดืม่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทำ� ให้ผวิ พรรณ สูญเสียความชุ่มชื้นมากกว่าปกติ ดังนั้นแล้วผิวหนังส่วน ต่างๆ การท�ำงานของผิวก็จะเหี่ยวเร็วลงไปด้วย ผิวรอบ ดวงตาก็เช่นกัน ไม่ขยี้ตาแรง

ผิ ว รอบดวงตานั้ น ค่อนข้างทีจ่ ะบอบบาง การ ขยี้ตาแรงๆ จะท�ำให้ผิว เกิดริว้ รอยได้งา่ ย ดังนัน้ แล้วถ้าเกิดอาการคันตา ก็ควรใช้มือค่อยๆ ลูบ เบาๆ เพื่อถนอมผิวให้ ได้มากทีส่ ดุ หรือรีบไป พบจักษุแพทย์หากมี อาการผิดปกติ เลี่ยงแสงแดด

แสงแดดนั้นก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวการให้การท�ำร้ายผิวเรา เลยค่ะสาวๆ ถ้าเลี่ยงไม่ได้ควรสวมใส่แว่นตาในช่วงเวลาที่ แดดแรง ไม่ควรให้ดวงตาปะทะกับแสงแดดโดยตรง ทาครีมบ�ำรุงส�ำหรับผิวรอบดวงตาโดยเฉพาะ

อย่างทีบ่ อกว่าผิวรอบดวงตานัน้ บอบบาง ควรเลือกอายส์ ครีมทีม่ คี วามอ่อนโยน ปราศจากน�ำ้ หอมและพาราเบน เพือ่ ป้องกันอาการระคายเคืองทีอ่ าจเกิดตามมา เวลาทาก็อย่ากด หรือจิ้มจนหนักมือ แค่แตะเบาๆ ให้ครีมซึมซาบก็พอเเล้ว ถ้าไม่อยากให้ดวงตาช�้ำ อย่าลืมท�ำความสะอาดผิวรอบดวงตา แบบพิถีพิถัน

รอบดวงตาเป็นจุดที่บอบบาง จึงควรเช็ดเครื่องส�ำอาง ออกอย่างเบามือที่สุด แนะน�ำให้น�ำอายเมคอัพรีมูฟเวอร์ มาเทลงบนส�ำลีพอเปียก จากนั้นน�ำมาส�ำลีมาแปะตรงที่จะ เช็ดสัก 20 วินาที แล้วค่อยๆ เช็ด หรือซับออกอย่างเบามือ เครื่องส�ำอางก็จะหลุดออกมาอย่างง่ายดาย 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ก�ำจัดกลิ่นเท้า

อับชื้ นของคุณผู ้ชาย

วิโนนา ไรเดอร์

เธอกลับมาเฉิดฉายอีกครัง้ ในแวดวงความงาม Marc Jacobs Beauty ได้ประกาศว่าเลือกนักแสดงสาววิโนนา ไรเดอร์ (Winona Ryder) เป็นนางแบบในแคมเปญปี 2016 นี้ โดย ภาพที่ใช้นั้นเป็นฝีมือกดชัตเตอร์ของ เดวิด ซิมส์ (David Sims) แต่งหน้า โดยไดแอรน เคนดัล (Diane Kendal) ภาพของแคมเปญนีจ้ ะปรากฏสูส่ ายตา ทั้งในสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิตอลเร็วๆ นี้ และมีหนังสั้นที่ก�ำกับโดย เดวิด ซิมส์ พร้อมเปิดตัวฤดูใบไม้ผลิที่ marcjacobsbeauty.com อยากยลความสวย ของเธอต้องรอดูกัน ขอบคุณภาพประกอบ : www.theslanted.com

ในหน้าร้อนคุณผู้ชายหลายคนมัก มี ป ั ญ หากลิ่ น อั บ รุ น แรงของเท้ า เนื่ อ งจากสวมรองเท้ า ที่ ไ ม่ มี ก ารระบาย อากาศที่ดีพอ ขอเเนะน�ำวิธีลดกลิ่นไม่พึง ประสงค์ดว้ ยการน�ำน�ำ้ เกลือใส่ขวดสเปรย์เล็กๆ พกเอาไว้ฉีดเท้าในการเดินทางระหว่างวัน น�้ำเกลือจะช่วยต้านแบคทีเรียท�ำให้เกิดกลิ่น อับชื้นได้น้อยลง หากมีเวลาว่างมากพอ ในตอนเย็น ลองแช่เท้าในกะละมังน�้ำอุ่น ผสมเปลือกมะกรูดพร้อมขัดบริเวณส้นเท้า และซอกนิ้วเบาๆ เพื่อขจัดเซลล์ผิวที่ตาย แล้วรวมถึงสิ่งสกปรกให้หลุดออก ก่อนจะ ซับและผึ่งให้แห้ง

เมื่อรู ้สึกว่าเเพ้เครื่องส�ำอางควรท�ำอย่างไร หยุ ดใช้เป็นอันดับแรก

หลังจากที่รู้แล้วว่าแพ้เครื่องส�ำอางชิ้นไหน สิ่งแรกที่ควรจะต้องท�ำคือ หยุดใช้ทันที ล้างหน้าด้วยน�้ำสะอาดไปก่อน

การล้างหน้าเป็นสิ่งที่ส�ำคัญ แต่ช่วงที่ผิวแพ้ ระคายเคือง การท�ำความสะอาดผิวหน้าให้สะอาด ควรเน้นความอ่อนโยนกับผิวเป็นพิเศษ เลือกผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิวที่ปราศจากแอลกอฮอล์หรือ ส่วนผสมของน�้ำหอม ในการล้างหน้าก็ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์อะไรมากมาย น�้ำเปล่านี่เเหละ ดีที่สุด ห้ามเกา แกะสิว ผด ต่างๆ

เมื่อเกิดอาการ คัน ห้ามแกะ เกา เด็ดขาด เพราะจะยิ่งท�ำให้เกิดแผลหรือเกิดการ ติดเชื้อได้ งดการแต่งหน้า

ในช่วงที่แพ้เครื่องส�ำอาง ควรงดการแต่งหน้าซักระยะ อาจทาครีมกันแดดเพื่อรองพื้น ผิวหน้าได้บ้าง พบเเพทย์ผิวหนัง

หากท�ำทุกข้อที่ว่ามาระยะหนึ่ง อาการไม่ดีขึ้น แนะน�ำให้พบแพทย์ผิวหนังหรือ ผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ อย่าปล่อยไว้แบบนิ่งนอนใจ หากเวลาไปช้อปเครื่องส�ำอางแล้ว ไม่แน่ใจว่าจะแพ้เครือ่ งส�ำอางทีซ่ อื้ มาหรือเปล่า แนะน�ำว่าหากเป็นสกินแคร์ให้ลองทาทีบ่ ริเวณ ผิวอ่อนๆ บริเวณหลังหู ใต้คาง ผิวบริเวณขากรรไกรข้างกรามทิ้งเอาไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นการทดลองว่าจะมีอาการแพ้ไหมก่อนการใช้จริงกับผิวทั่วใบหน้า คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

มาดูกันชั ดๆ ความแตกต่างของอาการ ระหว่างไข้หวัดธรรมดา และ ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดธรรมดา

ไข้หวัดใหญ่

อาการไข้

เป็นไข้ต�่ำๆ ทานยาลดไข้ 1-2 ก็หาย และไม่กลับมามีไข้อีก

เป็นไข้สูงนานกว่า 3-4 วันขึ้นไป ไข้ลดเฉพาะเมื่อทานยาลดไข้เท่านั้น

ปวดศีรษะ

อาจปวดศีรษะเพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่มอี าการปวดเลย

อาจปวดศีรษะมากกว่าปกติ

ปวดเมื่อยตามตัว

มีอาการปวดเมื่อยตามตัวเพียงเล็กน้อย

ปวดเมื่อยตามตัวมาก

อ่อนเพลีย

มีอาการอ่อนเพลียเล็กน้อย และไม่นานเพียง 1-2 วัน

อ่อนเพลียมาก อาจมีอาการยาวนานเป็นสัปดาห์ได้

อาการไอ

ไอไม่มาก ไอแห้งๆ

ไอหนัก ไอบ่อย และมีเสมหะเหนียวข้น

น�้ำมูก

น�้ำมูกใส เหลว หรืออาจไม่มีน�้ำมูกก็ได้

น�้ำมูกข้น เหนียว

เจ็บคอ

พบอาการเจ็บคอได้บ่อยในช่วงแรกๆ ที่เป็น

อาจไม่พบอาการเจ็บคอ หรือพบได้น้อยมาก

โรคแทรกซ้อน

ไซนัส หรือหูอักเสบ

หลอดลมอักเสบ หรือปอดบวม

การรักษา

ไม่มียารักษาโดยตรง ท�ำได้เพียงทานยารักษา ตามอาการเท่านั้น

ให้ยา Amantadine หรือ Rimantadine หลังจากตรวจพบอาการภายใน 1-2 วัน

การป้องกัน

ไม่มีวิธีป้องกันโดยตรง

มีวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

เวลาเกิดอาการปวดไมเกรน

ลองท�ำสิ่งเหล่านี้ดูจะช่ วยบรรเทาอาการปวดได้

• • • • •

หากใครเคยมีอาการปวดไมเกรนย่อมเข้าใจดีว่ามันทรมานมากเพียงใด ส�ำหรับผู้ที่เพิ่มเริ่ม มีอาการ ขอแนะให้ท�ำตามข้อเหล่านี้ จิบชาอุ่นๆ สักแก้ว หลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีความวุ่นวาย เสียงดัง อึกทึกครึกโครมหรือมีแสงสีจัดจ้าน หลับตาพักสักครู่ ประมาณ 10-15 นาที หรือถ้าเป็นไปได้ลองปิดไฟให้สนิทและนอนราบลงใน ท่าที่ร่างกายรู้สึกสบาย นั่งพักสักครู่ เมื่ออาการบรรเทาลง ลองอาบน�้ำอุ่นโดยใช้เวลาไม่นานนัก ร่างกายจะรู้สึกผ่อนคลาย จากความปวดมากขึ้น กินยาแก้ปวด (ขอให้ใช้ข้อนี้เป็นกรณีสุดท้าย หากปวดมากจนทนไม่ไหว และไม่ควรกินยาบ่อย จนเกินไป หากมีอาการเรื้อรัง ต่อเนื่องแนะน�ำให้พบแพทย์) 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


สาเหตุของโรค “เฮอร์แปงไจน่า” ตุ่มแผลในปากเด็ก โรค “เฮอร์แปงไจน่า” (Herpangina) หรือโรคตุ่มแผลในปากเด็ก เป็น โรคในตระกูลเดียวกับโรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคติดต่อจากเชื้อไวรัสที่ สามารถแพร่กระจายสูอ่ ากาศได้ ดังนัน้ หากเด็กทีเ่ ป็นโรคเฮอร์แปงไจน่า ไอหรือ จามโดยไม่ปิดปาก เด็กๆ ที่อยู่รอบข้างก็อาจติดเชื้อได้ง่ายๆ ส่วนใหญ่กลุ่มเด็ก ที่เสี่ยงโรคเฮอร์แปงไจน่าจะมีอายุอยู่ราวๆ 3 -10 ขวบ อาการของโรคเฮอร์แปงไจน่า อาการคล้ายโรคมือ เท้า ปาก ดังนี้   มีไข้สูงเฉียบพลัน    เจ็บคอ คอแดง เริ่มมีแผลเหมือนร้อนใน หรือตุ่มแดงๆ ตุ่มน�้ำเล็กๆ บริเวณเพดานปาก ลิ้นไก่ ด้านหลังของคอหอย หรืออาจลามมาที่บริเวณโคนลิ้น กระพุ้งแก้ม แต่โรคเฮอร์แปงไจน่านั้นจะไม่พบผื่นที่อื่นนอกจากในปาก วิธรี กั ษาผู ป้ ่ วยโรคเฮอร์แปงไจน่า ถึงแม้จะเป็นโรคที่ไม่ได้รนุ แรงถึงขัน้ เสียชีวติ แต่กย็ งั ไม่มยี าทีส่ ามารถก�ำจัดไวรัส ชนิดนี้ได้โดยตรง วิธีรักษาจึงเป็นการดูแลผู้ป่วยตามอาการ เช่น ให้ยาลดไข้ แก้ปวด หรือหยดยาชาภายในปาก เพื่อช่วยลดอาการเจ็บแผลในปาก เป็นต้น ซึ่งโดยทั่วไปผู้ป่วยก็จะสามารถค่อยๆ ฟื้นตัวได้เอง นอกจากนี้ควรทานอาหาร อ่อนๆ เคี้ยวง่าย ย่อยง่าย รสไม่จัด และดื่มน�้ำสะอาดมากๆ เพื่อช่วยลดไข้ ลดอาการขาดน�้ำและช่วยให้ระบบย่อยอาหารท�ำงานได้ง่ายขึ้น วิธปี ้ องกันจากโรคเฮอร์แปงไจน่า 1. รักษาความสะอาดของลูกน้อย อย่าให้หยิบจับอาหารเข้าปาก หากยังไม่ได้ ล้างมือให้สะอาด 2. ไม่ควรอยู่ใกล้ชิดเด็กๆ ที่ก�ำลังป่วยเป็นโรคนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงโอกาสติดเชื้อ 3. หากพบเด็กที่เป็นโรคนี้ ควรให้พักรักษา ตัวอยู่ที่บ้านหรือให้ใช้ผ้าปิดปาก หรือสวม หน้ากากอนามัย เมื่อออกนอกบ้าน 4. รักษาสุขภาพของลูกน้อยให้ แข็งแรงอยูเ่ สมอ เพือ่ ภูมคิ มุ้ กันใน ร่างกายจะได้ต่อสู้กับเจ้าเชื้อไวรัส ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าโรคนี้จะไม่รุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิต แต่หากมีอาการหนัก มากกว่าปกติ อาจท�ำให้แพทย์รกั ษายากขึน้ ใช้เวลารักษาและฟื้นตัวยากขึ้น อาจ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ การเรียน และการใช้ชวี ติ ในสังคมของลูกน้อย ในอนาคตได้เช่นกัน จึงไม่ควรปล่อย ไว้ให้หายเอง

มาดูวิธีแปรงฟั นที่ถูกต้องกันเถอะ แปรงทัง้ ด้านนอก และด้านใน

ส�ำหรับฟันกรามนัน้ ต้องเอียงแปรงสีฟนั เพือ่ แปรงฟันด้านใน และ ด้านนอกด้วย และนอกจากนี้ควรขยับหัวแปรงจากเหงือก ไปหาปลาย ฟัน ปัดจากขอบเหงือกไปหาปลายฟัน ไม่ใช่ลากเข้าออก ซ้ายขวาอย่าง เดียว เพราะอาจจะท�ำให้เศษอาหารทีต่ ดิ แน่นระหว่างซอกฟันยังคงอยู่

เน้นรอยต่อของเหงือก และฟั น

บริเวณที่เป็นขอบเหงือก และโคนฟัน เป็นบริเวณที่ต้องเน้น มากเป็นพิเศษ เพราะส่วนใหญ่เศษอาหารมักติดอยู่บริเวณดังกล่าว นอกจากนีห้ ากเลือกใช้ขนแปรงสีฟนั ทีน่ มุ่ ก�ำลังดี การแปรงฟันบริเวณ ขอบเหงือกยังเป็นการช่วยกระตุ้นการท�ำงานของเหงือก ป้องกันโรค เหงือกอักเสบได้อีกด้วย แต่หากแปรงบริเวณขอบเหงือกแล้วมีเลือด ออก ลองเปลี่ยนแปรงที่มีขนนุ่มขึ้น หรือลองแปรงบริเวณเดิมซ�้ำต่อ ไปเรื่อยๆ สักพักอาการเลือดออกขณะแปรงฟันจะค่อยๆ หายไปเอง

แปรงทุกซี่ โดยเฉพาะซี่ ในสุด

เมื่อเราใช้ฟันบดเคี้ยวอาหาร ส่วนที่เคี้ยวหรือส่วนของฟัน กรามบริเวณซี่ด้านในสุด มักมีเศษอาหารติดค้างอยู่ หากแปรงฟัน ไม่ถึงซี่นั้น อาจก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปาก หรือฟันผุตามมาได้ ดังนั้น อ้าปากให้กว้าง แล้วสอดแปรงเข้าไปให้ถงึ ซีฟ่ นั ด้านในทุกครัง้ ทีแ่ ปรงฟัน

เวลาที่ใช้ในการแปรงฟั น

ควรแปรงฟันให้นานกว่า 2 นาทีขึ้นไป ฟันด้านหนึ่งควรแปรง ซ�้ำไปมาอย่างต�่ำ 4-5 ครั้ง หากใช้เวลาแปรงฟันน้อยกว่านั้น มีความ เป็นไปได้ว่าคุณอาจแปรงฟันไม่สะอาดเพียงพอ หรือแปรงฟันไม่ครบ ทุกซี่

อย่าลืมแปรงลิน้

หากแปรงฟันเสร็จแล้วรู้สึกว่ายังไม่สะอาดพอ หรือยังคงมี กลิ่นปากอยู่ ปัญหานี้อาจเกิดจากลิ้น ซึ่งลิ้นมีปุ่มรับรสมากมาย เศษ อาหารบางอย่างอาจเกาะอยูบ่ ริเวณลิน้ ก็ได้ ใช้ขนแปรงทีอ่ อ่ นนุม่ แปรง จากโคนไปหาปลายลิ้น เพื่อท�ำความสะอาดหลังจากแปรงฟัน จากนั้น บ้วนปากตามอีกครั้ง

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เรื่อง / ภาพ : กองบรรณาธิการ

่ จ ใ � ำ ่ ่ ฉ ี น ื ้ ท ช ำ � ด น ส ย า ส น ใ ล ู ย ั ต ภ ส . ญ จ จ ู ผ ง ะ ล . อ น ล โ ำ � คลองล

“สตูล” เป็นจังหวัดที่อยู ่ใต้สุดของประเทศทางฝั่ ง ทะเลอันดามัน ห่างจากกรุ งเทพฯ ประมาณ 973 กิโลเมตร เป็นจังหวัดที่มีธรรมชาติท่ีงดงามหลากหลาย ดังค�ำขวัญที่วา่ “สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสทุ ธิ์” ทัง้ ภูเขา ทะเล น�้ำตก หลายคนอาจจะรูจ้ กั กันดีกบั “เกาะหลีเป๊ะ” สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว สุดฮอทฮิตติดลมบนของจังหวัดสตูล ไม่ว่าจะด�ำน�้ำ ดูปะการัง นอนอาบแดด วิ่ ง เล่ น ชายหาด...ทุ ก อย่ า งดู ดี ล งตั ว ไปหมด เพราะเกาะของเค้าสวยจริง ใสจริง! แต่วันนี้คู่หูเดินทางจะพาทุกท่านไปเปลี่ยนบรรยากาศ หา มุมความสุขที่สนุกสุดมันส์ ท่ามกลามธรรมชาติ ขุนเขา และ สายน�้ำใสที่ คลองล�ำโลน อ.ละงู จ.สตูล “คลองล�ำโลน” เป็นสายน�้ำหลักของจังหวัดสตูล มีต้น ก�ำเนิดจากเทือกเขาบรรทัด ซึ่งเป็นเขตรอยต่อของ 3 จังหวัด คือ พัทลุง ตรัง และสตูล เส้นทางสายน�้ำไหลจากป่าต้นน�้ำ ก่อให้เกิด “น�้ำตกวังสายทอง” น�้ำตกหินปูนที่สวยงามแห่งเดียว ในสตูล ที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติของต้นไม้นานาพันธุ์ มีแอ่งน�้ำ น้อยใหญ่ให้เล่นน�้ำลดหลั่นกันลงมาจากชั้นบนสุดคล้ายดอกบัว 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


จากจุดนีน้ เี่ องจึงท�ำให้เกิดการท่องเทีย่ วแนว แอดเวนเจอร์ ผจญภัยในสายน�้ำ “ล่องแก่งน�้ำตก วังสายทอง” หรือ “ล่องแก่งคลองล�ำโลน” มีระดับ ความยากของแก่งอยู่ที่ 1-2 ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้เรือคายัค แบบ 2-3 ที่นั่ง อุปกรณ์ครบชุด ไม่ต้องกลัวว่าจะ อันตรายเพราะมีชดุ ชูชพี ให้ใส่ทกุ คน พร้อมทีมงาน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


ผูเ้ ชีย่ วชาญในสายน�ำ้ ฯ คอยประกบตลอดเส้นทาง หรือหากท่านใดไม่มนั่ ใจ ในฝีพาย ก็สามารถให้ทีมงานช่วยพายได้ สนุกเหมือนกัน บรรยากาศในการล่องแก่งของทีน่ จี่ ะร่มรืน่ มาก ตลอดทัง้ สองข้างทาง จะมีร่มไม้ใบบังและไม้ป่านานาพันธุ์ออกมาอวดโฉมเป็นระยะ ท่ามกลาง ขุนเขา และสายน�้ำใส ผ่านเกาะแก่งและโขดหินน้อยใหญ่สร้างความ ตื่นเต้น สนุกสนาน เร้าใจตลอดเส้นทาง สังเกตได้จากเสียงร้องกรี๊ดกร๊าด เสียงอุทานตกใจ ระคนไปกับเสียงหัวเราะอย่างสนุกสนานของเหล่าผู้ร่วม ทริป เทโค้งขวาบ้าง สาดโค้งซ้ายบ้าง ถ้าใครพายไม่แข็งพอเป็นอันว่าน�้ำ เข้าเรือ เอียง และตกลงไปในที่สุด (ซึ่งบางคนก็ตั้งใจท�ำให้เรือล่ม เพราะ จะได้ลงเล่นน�้ำไปในตัว) มีจุดให้แวะพักกระโดดน�้ำเล่น จะว่ายน�้ำเพลินๆ หรือชักภาพเป็นที่ระลึกก็ได้ 22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เสน่หท์ ดี่ งึ ดูดใจของกิจกรรมนีน้ า่ จะอยูท่ ี่ ความใสสะอาดของสายน�ำ้ เส้นทางล่องแก่งที่ใกล้ชิดธรรมชาติ มีท้องฟ้าและขุนเขาโอบล้อม และ ถือว่าเป็นเส้นทางที่ไม่โหด มือสมัครเล่นอย่างเราๆ ก็พายได้ (แม้จะตก น�้ำบ้างก็ตาม) เมื่อเสร็จสรรพพายครบจบทุกจุด ก็ถึงเวลาอาบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า จากนั้นยังพอมีเวลาเหลือเราจึงไม่พลาดที่จะไปเยี่ยมชม วิถีชีวิตของชน เผ่าเซมัง (เงาะป่าซาไก) ซึ่งอาศัยอยู่ในป่าใกล้ๆ บริเวณริมน�้ำ คนที่นี่จะ ไม่รู้อายุ อยู่กันเป็นแบบครอบครัวใหญ่ บ้านหนึ่งหลังสามารถนอนอัด แน่นได้หลายๆ คน ไม่มีไฟฟ้าใช้ เราสอบถามรู้มาว่าผู้ชายบางคนมีเมีย

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


4-5 คน มีลูกกว่า 10 คน ท�ำคลอดกันเองโดยวิธีธรรมชาติ ผู้หญิง อยู่บ้านเลี้ยงลูก ผู้ชายก็ออกไปหาสัตว์ป่าหรือไม้ป่ามาขายบ้าง มา กินเองบ้าง ปัจจุบันสร้างบ้านให้แข็งแรงและถาวรขึ้น เพราะเริ่ม มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และพวกเค้าก็ย้ายที่อยู่น้อยลง ค�ำ แนะน�ำที่ส�ำคัญคือ ถ้าไปเยี่ยมพวกเค้าอย่าให้เงิน เพราะจะติดเป็น นิสัย ให้ซื้อข้าวสาร อาหารแห้ง ไข่ หรือเสื้อผ้าไปให้จะดีที่สุด และ ควรมีไกด์พาไป เพราะจะได้สื่อสารกันรู้เรื่อง ล่องแก่งน�ำ้ ตกวังสายทองครัง้ นี้ เราได้รบั ความอนุเคราะห์จาก ภูตน้ น�ำ้ รีสอร์ท มีทงั้ สถานทีพ่ กั ทีจ่ ดั เลีย้ งรับรอง ทัง้ แบบครอบครัว เพื่อนฝูงและหมู่คณะ จะเลือกแบบเที่ยวล่องแก่งอย่างเดียว หรือ 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


การเดินทาง จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 4 ผ่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร จากนั้นใช้ทางหลวง หมายเลข 41 ผ่านเข้าเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง จากพัทลุงไปทางอ�ำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้ ใช้ทางหลวงหมายเลข 4 แล้วแยกขวาไปตามทางหลวง หมายเลข 406 ถึงจังหวัดสตูล ระยะทาง 973 กม. การเดินทางจากตัวเมืองสตูลไปล่องแก่งคลองล�ำโลน ใช้ทางหลวงหมายเลข 406 และ 416 มุ่งสู่ อ.ละงู แล้ว แยกขวาไปน�้ำตกวังสายทอง

ขอบคุณ ททท. ส�ำนักงานตรัง โทร.0 7521 5867 ภูตน้ น�ำ้ รีสอร์ท ตัง้ อยู่ ถนน ร.พ.ช. สายทุง่ นางแก้ว

วังสายทอง สามารถไปได้ 2 เส้นทาง คือ 1. ทางอ�ำเภอละงู ตรงทางแยกจากถนนสายสตูล-ละงู ที่สามแยกบ้านโกตา ต�ำบลก�ำแพงจากจุดนี้ถึงน�้ำตก ระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร 2. ทางอ�ำเภอทุง่ หว้า ตรงสามแยกสะพานวา ต�ำบลป่าแก่ บ่อหิน ระยะทางประมาณ 19 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียด ติดต่อ คุณโจ้ โทร.0 7472 0780, 08 5891 8197 / www.phutonnamresort.com ซื้อแพคเกจแบบ 2 วัน 1 คืน หรือ 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารครบทุกมื้อก็มี ที่นี่เค้าบริการดีไม่มีขาดตกบกพร่อง นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมใหม่ ขับรถ ATV ชมธรรมชาติโดยรอบ และพิเศษถ้าใคร มาในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน ผลไม้ออกพอดีก็สามารถเก็บในสวน ทานได้ฟรีๆ ทั้ง มังคุด เงาะ ทุเรียน ลองกอง... ดีใช่ไหมล่ะ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


คู่หูชัตเตอร์

เรื่อง/ภาพ โดย Joe-Junior

s e n i L g n i d a Le สายตา” พาภาพสวย “เส้นน�ำ

“คูห่ ชู ตั เตอร์” ขออนุญาตรายงานตัวกับแฟนๆ “คูห่ เู ดินทาง” เป็นฉบับแรก ในท่ามกลางบรรยากาศหอมกลิน่ ทะเลปฏิเสธไม่ได้วา่ เราก�ำลังอยู่ในยุค คลัง่ โซเชีย่ ล ดังนัน้ เรือ่ งกิน-เรือ่ งเทีย่ ว เป็นเรือ่ งใหญ่! ที่ใครๆ ก็อยากรู-้ อยากปัง ทีนี้จะปังได้ยังไง? (ก็ไม่ใช่เนตไอดอลคนดังกะเขา) -- เอาง่ายๆ ใกล้ตัวที่สุด.. > หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา-เปิดแอปฯ กล้อง > ควักกล้องขึ้นมา-เปิดสวิตช์ แล้วเริ่มต้นด้วยการถ่ายภาพสวยๆ เตรียมไว้โพสต์บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ของ คุณสิ เอาให้สวยประเภทชะนีหันควั่บเลยนะ รับรอง.. เตรียมปัง! คู่หูชัตเตอร์ เลยอยากขอท�ำหน้าที่น�ำเสนอ Tips & Tricks เล็กๆ น้อยๆ ง่ายๆ ที่จะช่วยให้คุณผู้อ่านของเราสนุกกับการถ่ายภาพมากขึ้น แต่ (มีโอกาส) ได้ภาพที่ชวนประทับใจอย่างแน่นอน และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการถ่ายภาพ อุปกรณ์ ตลอดจนเรือ่ งเทคนิคต่างๆ ลองขว้างความข้องใจนัน้ ๆ ของคุณมาไว้ใน กล่องจดหมายหน้าบ้านของเราสิ ทัง้ ที่ facebook.com/busbuddythailand หรือ mjmedia2008@yahoo.com เราจะได้แชร์ประสบการณ์การถ่ายภาพสนุกๆ กัน แรกเริ่มประเดิมคอลัมน์กับความรู้ง่ายๆ เรื่อง Leading Lines อันนี้เข้าใจ กันในหมู่นักถ่ายภาพทั่วไปว่าคือ “เส้นน�ำสายตา” แล้วมันเกี่ยวตรงไหนกับการ ที่จะช่วยให้ภาพในแต่ละทริปออกมาสวยมีเสน่ห์ หรือเป็นเพียงแค่ภาพบันทึก เหตุการณ์เท่านัน้ ก็ไม่ได้มขี อ้ บัญญัตหิ รือกติกามารยาทอันใดระบุไว้วา่ ภาพถ่าย ที่ดีจะต้องมีเจ้าเส้นน�ำสายตาที่ว่านี้เสมอไป เพียงแต่ภาพไหนที่ผู้ถ่ายจงใจวาง ต�ำแหน่งของเส้นสายนี้ไว้เพื่อสร้างความน่าสนใจ หรือที่มาที่ไปให้กับเรื่องราว ในภาพแล้วไซร้ ส่วนใหญ่คนโน้น คนนั้น คนนี้ เห็นแล้วมีอันต้องร้องว๊ายๆๆๆ สวยเอ่าะ.. เท่ห์อ่ะ.. เค้าอยากมีภาพอย่างนี้บ้างจัง.. แล้วทีนี้จะไปควานหาไอ้ เจ้าเส้นน�ำสายตาที่ว่านี้ที่ไหนล่ะ?

จริงๆ แล้วเส้นน�ำสายตานัน้ เพียงแค่ทำ� หน้าที่ “ช่วย” สร้างเรือ่ งราว ในภาพให้มมี ิตขิ องความเคลือ่ นไหว-ความน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น มิใช่ ว่าทุกภาพทีม่ เี ส้นน�ำสายตาหรือเส้นเล็ก-เส้นใหญ่-เส้นผัดไทแล้วจะต้อง กลายเป็นภาพที่สมบูรณ์พร้อมเสมอไป -- นั่นคนละเรื่อง! ดังนั้น เรา (ผูถ้ า่ ยภาพ) จึงต้องพยายามมองหาเรือ่ งราวให้กบั “ซับเจกต์” (Subject) ซึ่งอาจหมายถึง คน สัตว์ สิ่งของ อันเป็นสาระหลักหรือประธานของ ภาพทีต่ อ้ งการน�ำเสนอให้ได้เสียก่อน เมือ่ ได้แล้วจากนัน้ จึงค่อยเริม่ มอง หาเทคนิคในการน�ำเสนอใส่ลงไป เพื่อให้ประเด็นหรือเรื่องราวในภาพ มีความแข็งแรงน่าสนใจมากยิ่งขึ้น และเส้นน�ำสายตาที่ว่านี้ก็คือหนึ่ง ในประดาเทคนิคการถ่ายภาพร้อยพ่อพันแม่ที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเอง โดย ปรกติเส้นน�ำสายตามักท�ำหน้าที่เป็นจุดเชื่อมโยงเรื่องราวภายในภาพ จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง (โดยไม่จ�ำกัดทิศทาง) อาทิ จากจุด A ไป จุด B, จากอดีตมาสู่ปัจจุบัน, จากเธอไปถึงเขา, จากนรกไปยังสวรรค์ หรือแม้แต่จากสุพรรณฯไปสู่ชัยนาทก็ย่อมได้ทั้งนั้น หากว่าเราสามารถ มองหาเส้นสายอันเป็นองค์ประกอบแวดล้อมของซับเจกต์เชื่อมโยง เรื่องราวเหล่านั้นเข้าไว้ด้วยกันอย่างพอเหมาะพอเจาะ ลักษณะของ เส้นน�ำสายตาที่ดีควรมีจุดจบหรือสามารถลากน�ำสายตาเราไปสู่จุดที่ เป็น “ไคลแมกซ์” (Climax) ของเรือ่ งราวในภาพได้ มิใช่เส้นสายทีร่ ะโยง ระยางหาจุดจบไม่เจอ อย่างนัน้ นอกจากจะไม่เกิดประโยชน์ ซ�ำ้ ยังท�ำให้ ภาพ (รวม) วุ่นวายยุ่งเหยิงขาดความน่าสนใจ เอาล่ะ.. เมื่อแผน-พร้อม เสื้อผ้าหน้าผม-พร้อม กล้องถ่ายภาพพร้อม ก็ Let’s go to The Sea สิครัช.. รออะไร!?! ซัมเมอร์มาถึงแล้ว ทีส่ ำ� คัญก่อนกดชัตเตอร์อย่าลืมลองเหลือบหาเส้นน�ำสายตามาช่วยเติม เต็มให้กับภาพถ่ายสวยๆ ในทริปนี้กันด้วยล่ะ Have a nice trip.

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ไฮเทคอัพเดพ

Tony Dyson ผู ้ให้ก�ำเนิดหุ่นยนต์ช่ื อดัง R2-D2 เสียชี วิตแล้ว

DJI Phantom 4

DJI เปิดตัวโดรนรุน่ ใหม่ Phantom 4 เพิม่ ระบบหลบสิง่ กีดขวางและติดตามวัตถุเคลือ่ นที่ได้ DJI ได้เปิดตัวโดรนรุน่ ใหม่ตระกูล Phantom ทีเ่ ป็นรุน่ ยอดฮิตในท้องตลาด ได้รบั ความนิยมเป็นอย่างมาก ก็คอื DJI Phantom 4 ทีล่ า่ สุดมาพร้อม เทคโนโลยีสดุ ล�ำ้ ทัง้ การหลบหลีกสิง่ กีดกวางและโหมดการติดตามวัตถุที่ เคลือ่ นที่ได้ สเปคโดยรวมของ DJI Phantom 4 • Fly with tap – ช่วยให้การบินง่ายขึน้ เพียงแค่แตะพืน้ ทีท่ รี่ ะบุในจอ Phantom 4 ก็จะบินเข้าไปหาโดยอัตโนมัติ • มาพร้อมกับความสามารถในการตรวจจับสิง่ กีดขวาง ป้องกันไม่ให้ Phantom 4 บินชน อย่างต้นไม้ ก�ำแพง ฯลฯ (เฉพาะด้านหน้า) • ระบบ Virtual Tracking สามารถติดตามวัตถุทกี่ ำ� ลังคลืน่ ทีไ่ ด้และบันทึก วิดโี อได้แบบอัตโนมัติ ไม่วา่ เราจะวิง่ ปัน่ จักรยานหรือขับมอเตอร์ไซต์ • Sport mode เพิม่ ความเร็วในการบิน ท�ำให้โดรนบินได้เร็วขึน้ เหมาะส�ำหรับถ่ายกีฬาผาดโผนทีต่ อ้ งใช้ความเร็วสูงซึง่ โดรนจะบินตาม ได้เร็วขึน้ นัน่ เอง • ระบบบินทีน่ งิ่ กว่าเดิมทัง้ ในร่ม อาคารและกลางแจ้ง • แบตเตอรี่ใหม่บนิ ได้นานขึน้ 28 นาทีตอ่ แบตเตอรี่ 1 ก้อน (จากเดิมประมาณ 23 นาที) • การออกแบบภายนอกเรียบง่ายโค้งมนกว่าเดิม พร้อมกันสัน่ ใหม่ • กล้องถ่ายวิดโี อรองรับ 4K และรองรับ Slomo 60/120p • รัศมีการควบคุมเพิม่ ขึน้ บินได้ 5 กม. • ราคาของ Phantom 4 อยูท่ ี่ $1399 เหรียญสหรัฐ วางจ�ำหน่าย 15 มีนาคมนี้

Tony Dyson ชื่อนี้เราอาจจะไม่ เคยได้ยนิ กันมาก่อน แต่ถา้ เอ่ยชือ่ หุน่ ยนต์ R2-D2 แห่งมหากาพย์ภาพยนตร์ Star Wars แล้วล่ะก็ เชือ่ ว่าหลายๆ คนน่าจะ รูจ้ กั เจ้าหุน่ ยนต์ตวั นีก้ นั เป็นอย่างดี โดยหุน่ ตัวนี้ได้ Tony Dyson เป็นคนสร้างมาตัง้ แต่ ภาคแรกเลยทีเดียว เป็นเรือ่ งเศร้าเมือ่ ต�ำรวจได้พบศพของ Tony Dyson เสียชีวติ ภายในบ้าน หลังจากเพือ่ นบ้านผิดสังเกตทีป่ ระตูเปิดทิง้ ไว้อยู่ จึงโทรเรียกให้ตำ� รวจมาตรวจ สอบ ก่อนจะพบศพของเขาอยูภ่ ายในบ้าน เบือ้ งต้นต�ำรวจได้สนั นิษฐานว่าเขา เสียชีวติ ตามธรรมชาติ ซึง่ ก็ตอ้ งรอผลยืนยันจากการชันสูตรอีกที Tony Dyson สร้างหุ่นยนต์ R2-D2 จากการออกแบบของ Ralph McQuarrie ผูท้ เี่ ป็นคนดีไซน์ทงั้ R2-D2, Darth Vader, Chewbacca และ C-3PO โดย Dyson ใช้เวลา 5 เดือน ในการสร้างหุน่ ยนต์ R2-D2 ครัง้ แรก ออกมา 8 ตัว เพือ่ ประกอบการถ่ายท�ำภาพยนตร์ Star Wars โดยมี 4 ตัว สามารถบังคับได้ดว้ ยรีโมตคอนโทรล ส่วนทีเ่ หลือไม่สามารถสามารถขยับได้ ทีม่ า : http://news.thaiware.com

Huawei P9 มื อ ถื อ เรื อ ธงสายเลื อ ดมั ง กร จ่อเปิ ดตัว 6 เมษายนนี้ พร้อมหมายเชิ ญบอกใบ้ อาจมาพร้อมกล้องคู่แบบ Dual-Camera หลังจากทีม่ ขี า่ วลือเกีย่ วกับ Huawei P9 มือถือเรือธงรุน่ ใหม่ลา่ สุด จากแดนมังกร ออกมาอย่างต่อเนือ่ ง ล่าสุด ทาง Huawei ได้สง่ หมาย เชิญสือ่ มวลชนเข้าร่วมงาน SAVE THE DATE อย่างเป็นทางการแล้ว ซึง่ จะ จัดขึน้ ในวันที่ 6 เมษายนทีจ่ ะถึงนี้ โดยคาดว่า น่าจะเป็นการเปิดตัว Huawei P9 อย่างแน่นอน ความน่าสนใจของหมายเชิญนี้ ก็คอื สัญลักษณ์ Hashtag #oo ทีค่ ล้ายกับ กล้องถ่ายรูป ท�ำให้คาดกันว่า บางที Huawei P9 รุน่ นี้ จะมาพร้อมกับกล้องคู่ แบบ Dual-Camera ก็เป็นได้ โดย Huawei P9 คาดว่า น่าจะเปิดตัวถึง 4 รุน่ ย่อย ซึง่ ได้แก่ Huawei P9 ทีม่ าพร้อมกับชิปเซ็ต Huawei Kirin 950 และ RAM 3 GB, Huawei P9 lite มาพร้อม กับชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 650 และ RAM 2 GB, Huawei P9 Max รุน่ หน้าจอใหญ่ถงึ 6 นิว้ มา พร้อมกับชิปเซ็ต Huawei Kirin 955 และ RAM 4 GB และ Huawei P9 Special Enhanced มาพร้อมกับชิป เซ็ต Huawei Kirin 955 และ RAM 4 GB เช่นเดียว กับรุน่ Max แต่หน้าจอเล็กกว่า ทีม่ า : http://www.techmoblog.com

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


เที่ยวรอบบ้ One Day าTrip น

เรื่อง : กล้วยหอม ภาพ : s88

เข้าสูฤ่ ดูกาลปิ ดเทอมใหญ่ กันแล้ว มีแพลนพาน้องๆ หนูๆ เที่ยวที่ไหนกันหรือยัง ครับ ร้อนนี้คู่หูเดินทางมี 3 ที่เที่ยวเก๋ๆ ทริปสั้นๆ หนึ่งวันจบมาฝากกันครับ

เ​ริม่ กันที่ พิพธิ ภัณฑ์ลา้ นของเล่นเกริกยุน้ พันธ์ ความสุขใน วัยเยาว์กบั ของเล่นชิน้ โปรด เชือ่ ว่ายังคงอยู่ในความทรงจ�ำ ของใครหลายๆ คน ทัง้ ตุก๊ ตาบาร์บี้ หุน่ อุลตร้าแมน สไปเดอร์แมน เจ้าหนูอะตอม ของเล่นสังกะสี ตุ๊กตาไขลาน หรือแม้แต่ของเล่น ในเปลญวนสมัยเด็กๆ ทีม่ เี สียงเพลงเวลาหมุนเค้าก็มี เรียกว่าเป็น แหล่งรวบรวมของเล่นทั้งไทยและเทศ จากอดีตสู่ปัจจุบันที่เยอะ แยะมากมายละลานตาไปหมด จากจุดเริม่ ต้นที่ รศ.เกริก ยุน้ พันธ์ ปัจจุบนั เป็นอาจารย์ประจ�ำ วิชาสาขาวรรณกรรม ส�ำหรับเด็ก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผู้ที่เป็นทั้งคุณครู นักวาดภาพประกอบ และท�ำหนังสือเกี่ยวกับ เด็กๆ อีกมากมาย และเมือ่ ปี พ.ศ. 2525 ท่านได้รบั รางวัล NOMA (นอมา) จากประเทศญีป่ นุ่ และมีโอกาสเข้าชมพิพธิ ภัณฑ์ของเล่น คีตาฮารา (Kitahara Tin Toy Museum) ซึ่งมีของเล่นจัดแสดง จ�ำนวนมาก จุดนี้เองจึงเป็นแรงบันดาลใจที่ท�ำให้ท่านอยากเก็บ สะสมของเล่นเพือ่ น�ำมาจัดแสดงให้สำ� หรับคนรุน่ เก่าได้ยอ้ นนึกถึง อดีต และคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของวิวัฒนาการของเล่น

28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


โซนด้ า นหน้ า จั ด เป็ น ร้ า นขายอาหารและ เครื่องดื่ม เพื่อให้ลูกค้าเข้ามานั่งพักผ่อนสบายๆ ก่อน ส่วนด้านหลังเป็นพิพธิ ภัณฑ์จดั แสดงของเล่น และของสะสมต่างๆ ลักษณะเป็นอาคารไม้สองชั้น สร้างเลียนแบบบ้านสมัยโบราณสีฟา้ -ขาว มีกระจก เปิดรับลมเย็นรอบด้าน ชั้นล่างจะมีร้านจ�ำหน่าย ของทีร่ ะลึก ส่วนด้านนอกจัดเป็นสวนหย่อมนัง่ เล่น เพื่อให้ชีวิตสโลว์ ไลฟ์ไปกับวันวาน… ยิ่งดู ยิ่งสนุก ยิ่งเพลิดเพลิน ยิ่งรู้สึกขอบคุณที่มีสถานที่ดีๆ แบบ นี้ เหมือนให้เราได้นั่งไทม์แมชซีนของโดเรม่อน ย้อนกลับไปในอดีตเลย ทีต่ งั้ : 45 หมู่ 2 ถ.อูท่ อง ต.ท่าวาสุกรี อ.เมือง พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3532 8949- 50, 08 1890 5782, 08 6334 4581 เปิดบริการ : วันอังคาร – วันอาทิตย์ (หยุด ทุกวันจันทร์ ยกเว้น วันจันทร์ที่เป็นวัน นักขัตฤกษ์และวันหยุดราชการ พิพิธภัณฑ์ เปิดท�ำการปกติ) เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม : คนไทย ผู้ใหญ่ 50 บาท / เด็ก​​20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท

จากพิพิธภัณฑ์ล้านของเล่นเกริกยุ้นพันธ์ เรามุ่งหน้าออกมาทางถนนสายเอเชียขับขึ้นไป ทางจังหวัดอ่างทอง ประมาณกิโลเมตรที่ 44 จะสังเกตเห็นหลวงปูท่ วดเหยียบน�ำ้ ทะเลจืดองค์ใหญ่ ตัง้ เด่นเป็นสง่าอยูด่ า้ นซ้ายมือ ทางเข้ามีหลักกิโลสีเหลืองอันใหญ่ตงั้ อยู่ เลีย้ วเข้าไปได้เลย บริเวณ ด้านในมีที่จอดรถพร้อม โครงการพุทธอุทยานมหาราช หลวงปู่ทวด จัดสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดการ อยู่ร่วมกันของ บ้าน วัด โรงเรียน และชุมชน ตามเจตนารมณ์ของ คุณวัชพงษ์ ระดมสิทธิพัฒน์ ประธานมูลนิธิพระเทวราชโพธิสัตว์ บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ลักษณะรูปเหมือนของสมเด็จหลวง พ่อทวดเหยียบน�้ำทะเลจืด สร้างจากปูนหุ้มสัมฤทธิ์เคลือบสีทองทั้งองค์ ขนาดหน้าตัก 24 เมตร ความสูงรวมฐาน 51 เมตร ​ด้านหน้าบริเวณทางเดินเข้าจะมีร้านอาหาร ร้านขายของท้องถิ่น ของฝาก ของที่ระลึก ตลอดสองข้างทาง ชอบร้านไหนแวะร้านนัน้ ถือว่าเป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน เมือ่ เดินเข้ามาด้านในเลีย้ วซ้ายมายังบริเวณทีป่ ระดิษฐานองค์พระ เราก็จะได้พบกับความงดงาม อลังการขององค์พระทีต่ งั้ ตระหง่านอยูต่ รงหน้า พร้อมแล้วก็เข้าไปกราบไหว้ขอพร ท�ำบุญตามจิต ศรัทธา ด้านหน้ามีร่มให้บริการฟรี (ในวันที่แดดร้อน ฝนลง) คูคู่ ่ หูหู เเ ดิดิ นน ทท าา งง 029 29


จากนั้ นขั บรถออกมาทางถนนสายเอเชี ยเส้น เดิ ม ประมาณ 12 กิโลเมตร สังเกตฝัง่ ขวาจะเห็นหลักกิโลสีขาว เขียนว่า บ้านหุน่ เหล็ก อ่างทอง ให้กลับรถ แล้วชิดซ้าย จอดรถด้านหน้า นี่คือจุดหมายความสุขที่สุดท้าย ของเราในวันนี้ จากความชอบ กลายมาเป็นความคิดสร้างสรรค์ พัฒนา และเรียนรู้ ต่อยอดขึ้นเรื่อยๆ ของ คุณไพโรจน์ ถนอมวงษ์ เจ้าของบ้านหุ่นเหล็ก เริม่ ต้นขึน้ เมือ่ ประมาณปี พ.ศ. 2543 โดยการน�ำเศษเหล็ก อะไหล่เครือ่ งยนต์ เก่าๆ มาเชือ่ มต่อกันเป็นประติมากรรมเหล็กชิน้ แรก “รถมอเตอร์ไซด์คนั จิว๋ ” ลองผิด ลองถูกมาเรื่อยๆ จนวันนี้มีอาณาจักรหุ่นเหล็กเป็นของตัวเอง ทั้ง หุ่นยนต์ เฟอร์นิเจอร์ ยานอวกาศ สัตว์ต่างๆ ฯลฯ ที่ล้วนแล้วแต่มาจาก ฝีมือล้วนๆ แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแสดงผลงานที่เสร็จ เรียบร้อยแล้ว และส่วนผลิตผลงาน ซึง่ อยูท่ างด้านหลัง เปิดให้เข้าชมทุกวัน เสียค่าบัตรผ่านคนละ 20 บาท (เด็กสูงไม่เกิน 120 ซม. เช้าฟรี) สอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08 1339 3345

30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ตัวกลม

MOVIES

ดูหนังฟังเพลง

MUSIC

Batman v Superman แบทแมน ปะทะ ซูเปอร์แมน

แนวหนัง : แอคชั่ น / วิทยาศาสตร์ ผู ้ก�ำกับ : แซ็ค สไนเดอร์ น�ำแสดงโดย : เฮนรี่ คาวิลล์, เบน เอฟเฟล็ก ก�ำหนดฉาย : 24 มีนาคม 2559

เรื่องย่อ : พบกับการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่

ที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์ ข องโลก เมือ่ สองซูเปอร์ฮโี ร่แบ่งฝ่ายกัน คุณจะเลือก ข้างไหน ระหว่างบุรุษเหล็กซูเปอร์แมน กับแบทแมนอัศวินรัตติกาลประจันหน้า กัน สงครามของสองฮีโร่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ใครจะอยู่ ใครจะไป ค้นหาค�ำตอบได้ใน Batman v Superman: Dawn of Justice แบทแมน ปะทะ ซูเปอร์แมน แสงอรุณ แห่งยุติธรรม

หลวงพี่แจ๊ส 4G

แนวหนัง : ตลก ผู ้ก�ำกับ : พชร์ ภเสฐ น�ำแสดงโดย : แจ๊ส ชวนชื่ น, นิก คุณาธิป ปิ่ นประดับ ก�ำหนดฉาย : 6 เมษายน 2559

เรื่ อ งย่ อ : แจ๊ ส ชวนชื่ น ขอน�ำทีมสร้างความฮาประกบคู่ นิก คุณาธิป ปิ่นประดับ (วัยเป้งนักเลง ขาสั้น, เลิฟเฮี้ยวเฟี้ยวต็อด) เข้าสู่ โลกของธรรมมะ เรียนรู้ธรรมกับแบบ ฮาๆ ภายใต้ผ้าเหลืองตามแบบฉบับ ของพจน์ อานนท์ ใน หลวงพี่แจ๊ส 4G ภาพยนตร์คอเมดี้ที่จะท�ำให้คนทุกวัย หัวเราะอารมณ์ดี พร้อมรับข้อคิดไป ปรับใช้ในชีวิตด้วย

เจมส์-แบงค์ เสี่ยวหน้าใหม่ ส่ง 3 ซิ งเกิ้ลใหม่ล่าสุด พร้อม MV สุดเก๋ให้ได้ฟังกันแล้ว

เจมส์-แบงค์ เสี่ยวหน้าใหม่ 2 หนุ่มศิลปินจากค่ายเพลง สเต็พ อารีน่า ส่ง MV ใหม่ให้แฟนๆ ได้ชมกัน 3 เพลงรวด “อ้ายบ่ แม่นหมา” “ถามข่าวสาวแม่ฮา่ ง” และ “เศรษฐีเลีย้ งแบ้กบั เถ้าแก่บกั เขือ” ให้แฟนๆ ได้ชมได้ฟังกัน หลากรสชาติ พร้อมสร้างความแปลกใหม่ ด้วยการเปิดโอกาสให้ผู้พิการทางการได้ยิน ด้วยการท�ำล่ามภาษามือ ใน MV ทั้ง 3 เพลง ติดตามฟังได้ทางสถานีวิทยุต่างๆ พร้อมรับชม MV ได้ที่ YouTube Channel : เสี่ยวหน้าใหม่ หรือ Facebook Fanpage : เสี่ยวหน้าใหม่ได้แล้ววันนี้

BOOK

ยิ่งเดิน ยิ่งผอม ยิ่งสุขภาพดี ผู ้เขียน : คิมซารา ผู ้แปล : ภัททิรา จิตต์เกษม ส�ำนักพิมพ์ : อมรินทร์สุขภาพ จ�ำนวน 164 หน้า / ราคา 245 บาท

โปรแกรมเดินลดความอ้วน อย่ า งถู กวิ ธี โดยคิ ม ซารา ซูเปอร์โมเดลเกาหลี เจ้าของฉายา “เซียนลดน�้ำหนัก” แค่เดินวันละ 30 นาทีกเ็ ผาผลาญไขมันได้ดกี ว่าการวิง่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วนส�ำคัญ เริ่ม ตั้งแต่ท�ำไมต้องลดความอ้วนด้วยการเดิน การเตรียมตัวขั้นพื้นฐาน โปรมแกรมการลดน�ำ้ หนัก และการเลือกรับประทานอาหารให้ถกู วิธ... ี คราวนี้หุ่นจะไม่ผอมเพรียวบ้างให้มันรู้ไป สู้ๆ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) โทร : 086-8996324

ค�ำพยากรณ์ 15 มีนาคม - 14 เมษายน 2559

ตัง้ แต่ 6 มีนาคม นับไปเป็นเวลา 7 ปี มฤตยูจะจรย้ายราศีเข้ากุมลัคนาเมือง อย่าเพิง่ ตกใจ มีดมี ากกว่าเสียแน่นอน… เพราะมฤตยูในทางโหร หมายถึง การเปลีย่ นแปลงไปอย่างช้าๆ จนเราแทบไม่รสู้ กึ แต่เมือ่ เวลาผ่านไป 7 ปี หันหลังย้อนมาดูจะเห็นว่า วันนีก้ บั วันนัน้ ต่างกันราวหน้ามือ เป็นหลังมือ เหมือนหนังคนละเรือ่ งเลยเชียว! และในอีกความหมายหนึง่ ของมฤตยูกค็ อื การน�ำมาซึง่ วิวฒ ั นาการใหม่ๆ เทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ เปลีย่ นแปลง สิง่ เก่าๆ เป็นวัฎจักรของการเกิดและดับสลับกันไป โบราณจึงมีคำ� เปรียบเปรยว่า ชัว่ เจ็ดที ดีเจ็ดหน นัน้ เอง ดังนัน้ มฤตยูทจี่ รเข้ามากุมลัคนาเมืองจึงส่งผลให้ประเทศไทยได้ทำ� การติดต่อสร้างสัมพันธ์ใหม่ๆ กับชาวโลก ประเทศทีไ่ ม่คอ่ ยได้คา้ ขายช่วยเหลือกัน ก็จะเป็นพันธมิตรใหม่ของเรา มีการพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีทกี่ า้ วหน้า การพัฒนาวิทยาการของการแพทย์ทางเลือกใหม่ๆ มีการเคลือ่ นย้ายถิน่ ฐาน ของพลเมืองมากขึน้ คนไทยไปอยูน่ อก คนนอกมาอยูไ่ ทยเพิม่ ขึน้ มีการพัฒนาระบบราชการงานปกครองไปในทางก้าวหน้า สร้างบ้านสร้างเมืองเข้าสูย่ คุ ใหม่ ในขณะเดียวกันขนบธรรมเนียม จิตวิญญาณเดิมๆ ของไทย ก็จะถูกรักษาให้ดำ� รงอยูส่ บื ไป ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) คนเมษประเดิมรับโชคด้วยการเดินทาง บางคนอาจไปไกลถึง ต่างประเทศ เกีย่ วเนือ่ งกับการงานและการเรียน เป็นช่วงชีวติ ของ การเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ หลายอย่างที่ไม่เคยท�ำ จะได้ทำ� ส่วนเรือ่ งในบ้านหลาย เรือ่ งดูจกุ จิกวุน่ วาย กวนใจ ท�ำใจร่มๆ แยกย้ายไปหามุมสงบดีกว่า การเงิน มีส่วนเพิ่มพูนขึ้นจากการเดินทาง ท�ำให้ระยะนี้การเงินผ่านไปได้อย่าง สบายๆ ระวังเรือ่ งสุขภาพกระดูก หรือ ความเครียดจากการพักผ่อนไม่พอ ความรัก คนรักเก่าถ้ารีเทิรน์ กลับมา อาจกลายเป็นนิยายคูก่ รรม ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ระยะ 6-7 เดือนนับจากนี้ เรียกได้วา่ เป็นช่วงบุญท�ำกรรมแต่ง ของชาวพฤษภ ใครท�ำบุญมาน้อยอาจต้องเจอมารผจญ ท�ำอะไร ติดขัดไปหมด มีแต่คนขัดขา คนรักก็ทำ� ตาขวางทัง้ วัน ส่วนคนโสดระวังคน รักแต่ปางก่อนตามมาหลอกหลอน ทีด่ กี ด็ ไี ป ทีไ่ ม่ดที ำ� กรรมร่วมกันมาก็ตอ้ ง ระวังตัว อาจจะช�ำ้ ใจ!!! การเงินและความเป็นไปของชีวติ ในระยะนีด้ ผู นั ผวน หาเวลาไปท�ำบุญ นัง่ สมาธิ ใจจะสงบขึน้ สวดมนต์ แผ่เมตตาก่อนนอนวันละ 5-10 นาที การงาน พยายามประคองตัวให้รอดไป เด่นมากจะเป็นภัย! ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ระยะนี้ ดูสภาพจิตใจไม่คอ่ ยอยูก่ บั เนือ้ กับตัว วุน่ วาย เวิน้ เว้อ อยูบ่ อ่ ยๆ คิดอย่าง ท�ำอย่าง เอาแน่นอนไม่ได้ เพือ่ นทีพ่ อช่วย เหลือกันได้กต็ อ้ งระดับบิก๊ ๆ หน่อย การงานต้องเดินทาง การเงินจึงหมุนเวียน อยูน่ งิ่ ๆ จะเหีย่ วแห้งตาย ไม่รจู้ ะไปไหนก็หาเรือ่ งออกจากบ้านบ้าง ลาพักร้อน ไปท่องเที่ยวบ้าง ระวังเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับมวลกระดูก /ระบบประสาท ความรัก กว่าจะควักกระเป๋าคนรักได้แทบกัดลิ้นตาย ยิ้มสู้เข้าไว้ เดี๋ยว ดีเอง... ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ระยะ 6-7 เดือนข้างหน้า อยู่ในภาวะ “ราหูค้นทรัพย์” หมายถึง แม้มโี ชคด้านการเงิน แต่เงินทีเ่ ข้ามาจะรัว่ ออกไป ง่ายดาย แนะน�ำง่ายๆ อย่าก่อหนี้ใหม่ หนีเ้ ก่าให้ทยอยใช้ มีชวี ติ พอเพียง ของฟุม่ เฟือยฟุง้ เฟ้ออดใจไว้ปลายปี จะช่วยเหลือใครก็คดิ ถึงกระเป๋าสตางค์ ตัวเองก่อน ล�ำบากแล้วหาคนพึง่ พายาก ประคองชีวติ ให้รอด กินข้าวให้ได้ ครบสามมือ้ อีกประการถ้าคุณอ้วนขึน้ ไม่ตอ้ งตกใจ (เพราะพระราหูทา่ น

มาอยู่ใกล้ๆ นีเ่ อง!) ความรัก คนโสดให้มองหาคนหน้าเด็ก หรือ คนอายุ น้อยกว่า จะได้กนิ แซ่บ! ก็มอื้ นีแ้ หละ.. ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) เมือ่ ต�ำรวจ (พระพฤหัส) มาเล่นไล่จบั ผูร้ า้ ย (ราหู) อยู่ใน เรือนลัคนาของชาวสิงห์ ความแซ่บจึงบังเกิด เรือ่ งจะอยูน่ งิ่ ๆ เย็นๆ เป็นไม่มี มีแต่เรือ่ งด่วน กระหืดกระหอบ ไฟลนก้น แต่ในเรือ่ งทีแ่ ย่ ที่สุดก็ยังมีเรื่องดี คือ ต่อให้งานยากแค่ไหน ผลตอบแทนที่ได้คืนมายิ่ง คุม้ ค่ามากถึงมากทีส่ ดุ อาจได้สญั ญางานใหม่ๆ มาอยู่ในมือ หรือ ได้งาน ท�ำในบริษทั ทีต่ อ้ งการสักที! ความรักรสเด็ดทีผ่ า่ นเข้ามาเวลานี้ อาจเป็นแค่ ความหลงใหล ร้อนแรง แล้วดับวูบ!!! ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ระยะนี้ ตนเป็นทีพ่ งึ่ แห่งตนดีทสี่ ดุ พึง่ พาใครได้ยาก กว่าจะ เอ่ยปากต้องชักแม่นำ�้ ห้าสาย คนทีจ่ ะช่วยได้อาจเป็นเพือ่ นเก่า หรือ คนรูจ้ กั ทีไ่ ม่ได้เจอะเจอกันมานาน การงานไม่เป็นชิน้ เป็นอัน ตามเก็บ งานหัวฟู ดีว่าผู้ใหญ่ยังให้การสนับสนุนอยู่บ้าง แต่ก็ไม่เต็มร้อยเพราะ ออกหน้ามากไม่ได้ การเงินต้องเก็บเล็กผสมน้อย ค่อยๆ สะสม ความรัก อาจได้เจอคนทีด่ อ้ ยกว่าด้านฐานะ แต่ถา้ หน้าตาดีกโ็ อนะ! เดีย๋ วเจ้เลีย้ งเอง... ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) การงานระยะนี้ เรียกได้วา่ เขาจ้างมาประชุม เพราะงานรุม จุกจิกทัง้ วัน ไม่รงู้ านมาจากไหน พุง่ เป้ามาทีค่ ณุ คนเดียว... รับเละ!!! ระยะนี้ เรือ่ งส่วนตัวทีต่ อ้ งเซ็นรับรอง หรือ ค�ำ้ ประกันให้ใคร แนะน�ำ ว่าอย่าเลย เดีย๋ วจะมาแบกรับทุกข์ไว้เอง การเงิน คุณจะมีโชคลาภจากการ อุปถัมภ์ของผูใ้ หญ่ ความรัก เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ให้คณุ ผ่อนคลายจากความเครียด ในเรื่องการงาน แววตาคุณจึงดูเจ้าชู้กรุ้มกริ่มอยู่ตลอดเวลา สุขภาพ ระวังจะป่วยจากความเครียด ควรพักผ่อนให้พอ ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) เจอเข้าไปเต็มๆ ด้วยอิทธิพลจากอังคารและเสาร์ แม้ ภายนอกจะดูแข็งแรง บ้าพลัง แต่ระวังการป่วยไข้จากการ ติดเชือ้ หรือ ระวังของร้อนหกใส่ ท�ำอะไรใจเย็นๆ ไม่ตอ้ งรีบร้อน เข้าวัดท�ำบุญ บ้าง หนักจะได้เป็นเบา ในบ้านระวังฟืนไฟ หรือ มีเรือ่ งร้อนหูมากระทบใจ

32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


การงานจะมีสญั ญา หรือ ออเดอร์ใหม่ๆ จากแดนไกลเข้ามา (งานใต้โต๊ะก็ อาจต้องมี!) เพิม่ พูนการเงินให้หมุนรอดไปได้ แต่งานระยะนีจ้ นถึงเดือนสิงหา มีแต่งานหิน ลูกค้าโหด ต้องเช็คงานให้ดอี ย่าหลุด! ความรักครัง้ ใหม่จะท�ำให้ ท้องฟ้าในชีวติ คุณสดใสขึน้ ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ระยะนี้ คุณจะมีโอกาสได้รจู้ กั พบปะหรือเข้าไปเกีย่ วข้องกับ ผูค้ นระดับไฮโซ ไฮซ้อ ทีม่ ฐี านะหรูหรากว่าคุณ โดยเกีย่ วพัน กันทัง้ ในเรือ่ งงานและส่วนตัว ซึง่ ให้ผลดีในเรือ่ งส่งเสริมรายได้ ผลประโยชน์ ต่างๆ ส่วนใครทีม่ ปี ญั หากับผูใ้ หญ่ระวังจะโดนทวงของคืน การงานให้ลาภ ผลดี มีคนสนับสนุน ค้าขายมีคนอุดหนุนเพิ่มขึ้น เรื่องในบ้านของคุณ วุน่ วายอยูก่ บั การเดินทางท่องเทีย่ ว หรือ การศึกษาต่อของเด็กๆ ความรัก คนมีคู่อาจได้เวลาจบเกมส์ ส่วนคนโสดจะได้เจอคนเป็นหม้าย หรือ คนทีม่ าไกล ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) การเงินของคุณช่วงนีด้ อู ฟู้ หู้ รูหราเป็นพิเศษ ระวังเรือ่ งการ เงินของคุณจะไหลไปกับเรือ่ งไร้สาระ มาเร็ว หมดเร็ว หรือ หมดไปกับการกินเลีย้ งกับเพือ่ นฝูง การงานจะยุง่ อยูก่ บั การอบรม สัมมนา หรือ การเรียนพิเศษจนหัวฟู คนค้าขายของเก่าเป็นจังหวะดี เรือ่ งในบ้าน

ผูใ้ หญ่อาจเมตตายกของมีคา่ เก่าแก่ในบ้านให้เฉยๆ ความรัก เอาแน่นอน ไม่ได้ ลมเพลมพัด เดาทางอารมณ์คนรักได้ยาก เจอกันแป๊ปๆ ไปแล้ว... อย่าเพิง่ นอยด์ ท�ำใจสบายๆ ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) เป็นช่วงหวานแหว๋วของคุณ ที่ Lucky in Love สุดๆ สังเกต นัยน์ตาเป็นประกายปิง๊ ปัง๊ ! (ใครไม่มคี ู่ ช่วงนีถ้ อื ว่าผิด!) ความรัก ทีด่ ี คือ การส่งเสริมและสร้างสรรค์ คุณจึงมีแรงและก�ำลังใจเต็มเปีย่ มใน การมุมานะเรียน หรือ ท�ำงานอย่างสุดพลัง....ขอปรบมือรัวๆ ให้เลย การเงิน ดีมาก มาจากทางบ้านรวมกับน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของคุณ การงานในระยะนีจ้ ะ ส่งเสริมชือ่ เสียงของคุณให้เป็นทีย่ อมรับมากขึน้ คุณมีเกณฑ์เดินทางไกล ท�ำ passport รอหรือยัง!!! ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) การงานของคุณยุ่งวุ่นวายจมอยู่กับกองเอกสาร สัญญา ใบค�ำสัง่ ซือ้ ต่างๆ ซึง่ ส่วนมากเกีย่ วพันกับด้านต่างประเทศ ซึง่ ล้วน แต่เป็นงานจุกจิกทีต่ อ้ งลงมือท�ำเอง เรือ่ งของบุตรหลานก็วนุ่ วายเรือ่ งเอกสาร ต่างๆ ไม่แพ้กนั เพราะคุณมีเกณฑ์เดินทางพร้อมครอบครัวในเดือนเมษายน การเงินดีมาก มีพอให้หมุนชดเชยกับรายจ่ายทีเ่ สียไป ความรัก ใครมีปา๊ เลีย้ ง เดือนนีส้ บายล่ะ คนไม่มตี อ้ งดิน้ รนเหนือ่ ยหน่อย อย่าคาดหวังจากใคร....

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33


แวะชิมริมทาง

ต้มย�ำกุ้งมะพร้าวอ่อน

เรื่อง : มะลิ ภาพ : S88

หลนปูนิ่ม

ร้านอาหาร ดี’ อันดามัน อาหารอร่อยกับบรรยากาศสุดหรู ดี’ อันดามัน ร้านอาหารอร่อยของคน สตูลเพื่อคนสตูลร้านนี้เรียกว่า “ดีเยี่ยม ทุกอย่าง” เริ่มตั้งแต่ดีแรกบรรยากาศของร้าน ที่ตกแต่งได้อย่างหรูหราระดับพรีเมี่ยม ชั้นล่าง แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ ด้านหน้าเป็นที่นั่ง รับรองลูกค้าที่เข้ามารับประทานอาหาร ส่วนด้าน หลังจะเป็นห้องครัวเปิด ที่เราจะเห็นขั้นตอนและ วิธีการปรุงอาหารของเชฟที่บรรจงและสรรค์สร้าง ความอร่อยอย่างพิถีพิถันกับอาหารทุกเมนู ส่วน ด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงเปิดโล่งที่จุแขกได้ถึง 120 ท่าน เหมาะส�ำหรับการมาเป็นหมูค่ ณะหรือต้องการ ความเป็นส่วนตัว ดีทสี่ อง คือ รสชาติของอาหารที่อร่อยดี และ มีหลากหลายเมนูให้เลือกชิม วันนี้เราขอแนะน�ำ เมนู กุ้งซอสมะขาม ดี อันดามัน กุ้งใหญ่ตัวโตที่ เสิรฟ์ มาบนกระทะร้อน ราดด้วยน�ำ้ ซอสมะขามเข้มข้น ต่อด้วย ต้มย�ำกุ้งมะพร้าวอ่อน เมนูนี้ปรุงมา แบบอร่อยกลมกล่อม ไม่จดั จ้านจนเกินไป ไก่ใบเตย อี ก หนึ่ ง เมนู ท านเล่ น ที่ ต ้ อ งลอง หรื อ จะเป็ น ห่ อ หมกทะเลมะพร้ า วอ่ อ น มี ป ลา หมึ ก กุ ้ ง

ห่อหมกทะเล มะพร้าวอ่อน ข้าวเหนียวมะม่วง

กุ้งซอสมะขาม ดี อันดามัน

กับของหวานอย่าง ข้าวเหนียวมะม่วง ขนมชัน้ ใบเตย ขนมใส่ไส้ และผลไม้ตามฤดูกาล ที่ทางร้านมีการ สลับสับเปลี่ยนบ้างเพื่อให้เกิดความหลากหลาย ดีสุดท้าย คือ บริการดี ราคาดีย่อมเยา และ ใส่ ใจในทุกรายละเอียดของการให้บริการ แถม ยังมีเครื่องหมายฮาลาล การันตี ความอร่อย สะอาด ได้มาตรฐาน รับรองโดยกรมการศาสนา อิสลามอีกด้วย ... มื้อนี้บอกเลยว่า ประทับใจ ตั้งแต่ต้นจนจบ มาเที่ยวสตูลอีกเมื่อไหร่ ไม่พลาด ร้านนี้แน่นอน! ร้านอาหาร ดี’ อันดามัน (D’ Andaman)

คลุกเคล้ามาในเครื่องแกงที่ปรุงเอง เสิร์ฟความ อร่อยจัดเต็มมาในลูกมะพร้าว ส�ำหรับเมนูคนรัก ผักอย่าง หลนปูนิ่ม และ ผักเหลียงผัดไข่ ก็อร่อย.. อร๊อย.. อร่อยจริงๆ ค่ะ ปิดท้ายจบมือ้ แบบสมบูรณ์

34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ที่อยู่ : 187/4-5 หมู่ 4 ต.ย่านซื่อ อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทร. : 0 7483 9741 เปิดบริการทุกวัน (ยกเว้นวันพุธ) เวลา 11.00 - 21.00 น.


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


36 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 91  

สดชื่น ฉ่ำใจ ผจญภัยในสายน้ำที่ คลองลำโลน อ.ละงู จ.สตูล

คู่หูเดินทาง 91  

สดชื่น ฉ่ำใจ ผจญภัยในสายน้ำที่ คลองลำโลน อ.ละงู จ.สตูล

Advertisement