Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 8 ฉบับที่ 87 พฤศจิกายน 2558

Vol.8 No.87 November 2015

สวย สุข สนุกครบ กับธรรมชาติท่ี อ�ำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีคณ ุ ผู อ้ า่ นทุกท่านครับ ตอนนีป้ ระเทศไทยได้กา้ วเข้าสูฤ่ ดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว อากาศเปลีย่ น ร่างกายยังปรับอุณหภูมไิ ม่ทนั ผมเห็นหลายท่านเริม่ กระไอ กระแอมกันบ้างแล้ว อย่างไรอย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ อีกเดือนกว่าๆ ก็จะสิน้ ปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2559 กันแล้ว เริม่ วางแผนเดินทางท่องเทีย่ วกันหรือยังครับ แต่ผมว่าถ้าเรามีวนั หยุด วันลาพัก ร้อนเหลือ การเทีย่ วในช่วงวันธรรมดาก็เป็นเรือ่ งดีเหมือนกัน รถไม่ตดิ ไม่ตอ้ งแย่งถ่ายรูปมุมสวย แย่งกิน แย่งเทีย่ วจนเกินงาม คนเทีย่ วก็ไม่ลน้ สถานทีจ่ นเกินไป เมือ่ วันที่ 23 ตุลาคมทีผ่ า่ นมา ผมดูขา่ วคนแห่ไปเทีย่ วภูทบั เบิก จนรถติดยาวหลายกิโลฯ แถมติดนานเป็นชัว่ โมงๆ อย่างนี้ไม่รู้ ว่าไปเทีย่ วหรือเปลีย่ นสถานทีร่ ถติดกันแน่นะครับ เห็นแล้วก็สงสารนักท่องเทีย่ วทีต่ งั้ ใจจะไปดูทะเลหมอกจริงๆ ยิง่ มีขา่ วว่าจะรือ้ รีสอร์ททีบ่ กุ รุก คน ก็เลยรีบแห่ไปถ่ายรูปเก็บภาพไว้กอ่ น คูห่ เู ดินทางฉบับนี้ พาคุณผูอ้ า่ นไปเทีย่ วทีอ่ ำ� เภอเมือง จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ อ�ำเภอทีห่ ลายๆ ท่านคิดว่าไม่คอ่ ยมีอะไรน่าเทีย่ วนัก แต่เอา เข้าจริงๆ การออกทริปเพียง 3 วัน 2 คืนก็อดั แน่นไปด้วยเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจมากมาย รับรองไม่ผดิ หวังครับ แล้วพบกันใหม่ในเดือนสุดท้ายของปี สวัสดีครับ

ข่าวดี (นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

สารบัญ

18 คู่หูพาเที่ยว

6 บขส. อินไซด์

: บขส.คืนความสุข.. สูค่ นไทยด้อยโอกาสด้วยวีลแชร์

Lifestyle Magazine

: สวย สุข สงบครบ กับธรรมชาติทอี่ ำ� เภอเมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์

: ร้านชายเล

: 15 พ.ย. – 14 ธ.ค. 2558

: SAPA ในอ้อมกอดของ..”ราชินขี นุ เขา”

26 แวะชิ มริมทาง

11 เล่าสู่กันฟั ง

FREE MAGAZINE

: 25 ปี AIS เดินหน้า “อยูร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืน”

: เทคนิคความงามสไตล์ญปี่ นุ่

: ชงชาแก้หวัดในช่วงทีอ่ ากาศเปลีย่ นแปลง

14 เคล็ดลับความงาม

29 เรื่องนี้ต้องขยาย 30 คู่หดู ูดวง

16 มุมสุขภาพ

32 เที่ยวรอบบ้าน

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคูห่ เู ดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิริชัย ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพฒ ั น์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สนิ ี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐธัญ พิชาดุล, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมัน่ . สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

ฝ่ายโฆษณา 06-1629-5393 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ บริษัท พริ้นท์ ซิตี้ จ�ำกัด

Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายการด�ำเนินงานแก่ผู้บริหาร บขส.

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม เข้าตรวจเยีย่ ม และมอบนโยบายการด�ำเนินงานแก่ผบู้ ริหาร บขส. โดยมีคณะกรรมการบริษทั ฯ และ คณะผูบ้ ริหาร บขส. ให้การต้อนรับ ณ อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

ฝ่ ายอ�ำนวยการประสานงานศูนย์แก้ไขปั ญหา ความมัน่ คงแบบบู รณาการตรวจเยี่ยม บขส.

นายมาโนช สายชูโต รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ให้การต้อนรับ พลโท มนัญ แสนสมบัติ รองหัวหน้าฝ่ายอ�ำนวยการประสาน งานศูนย์แก้ไขปัญหาความมัน่ คงแบบบูรณาการ ในโอกาสเข้าตรวจเยีย่ มมาตรการด้านความ ปลอดภัยของ บขส. ณ อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร) 06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

“รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการตรวจสภาพรถฯ ของ บขส.

นายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง คมนาคม ตรวจเยีย่ มศูนย์บริการตรวจสภาพรถฯ ของ บขส. โดยมีคณะผูบ้ ริหาร บขส. ให้การต้อนรับ พร้อมเตรียมผลักดัน ให้เป็นศูนย์บริการตรวจสภาพฯ แบบครบวงจร รองรับการ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

อีซูซเุ ชิญชวนเยาวชนส่งเสริมวิถีท่องเที่ยวไทย

ผ่านงานศิลปะ โครงการ “อีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2558” รณรงค์เชิญชวนให้คนไทยเที่ยว เมืองไทยผ่านการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมค�ำขวัญ ร่วมมือกับการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ชวนเยาวชนระดับชัน้ มัธยมศึกษาทัว่ ประเทศ ร่วมส่งผลงาน เข้าประกวดในหัวข้อรอบคัดเลือก “คนรุ่นใหม่กับการท่องเที่ยววิถีไทย” เฟ้นหา สุดยอดจิตรกรน้อยพิชิตรางวัล “อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น” พร้อมโล่เกียรติคุณ และทุนการศึกษามากมาย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 8 มกราคม 2559 สอบถาม เพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2966 2127-9 และติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานศึกษา ประจ�ำจังหวัดทุกแห่ง และโชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ

ลีสซิ่งกสิกรไทย 9 เดือน ก�ำไรโต 23.8%

แม้ตลาดรถชะลอตัวต่อเนื่อง นายสุรตั น์ ลีลาทวีวฒั น์ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ลีสซิ่งกสิกรไทย จ�ำกัด ได้เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ ชะลอตั ว ต่ อ เนื่ อ งของเศรษฐกิ จ ภายในประเทศหลายปัจจัย แต่ลสี ซิง่ กสิกรไทยกลับสวนกระแส เพราะ ไตรมาส 3 ปี 58 ปล่อยสินเชื่อ ใหม่โต 2.8% ยอดสินเชื่อคงค้าง ลดลง 1.8% ก�ำไร 496 ล้านบาท เพิ่ ม 23.8% คาดปลายปี อาจมี ปั จ จั ย บวกของการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ จากการปรั บ ภาษี ส รรพสามิ ต ใน ปี ห น้ า ที่ จ ะท� ำ ให้ ตั ว เลขยอดขาย รถยนต์ใหม่กระเตือ้ งขึน้ พร้อมเพิม่ ช่องทางการติดต่อ KLeasing on Mobile Application ทีจ่ ะช่วยให้การใช้สนิ เชือ่ รถยนต์ของลูกค้าเป็นเรือ่ งง่ายและเข้า ถึงข้อมูลอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

ยูนิค รันนิ่ง วิ่งผลัด เอกิเด้ง 2015

ยูนิค รันนิ่ง โดย บริษัท ไดอิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จ�ำกัด จัดงานวิง่ ผลัดเพือ่ การกุศล “ยูนคิ รันนิง่ วิง่ ผลัด เอกิเด้ง 2015” (Unique Running Ekiden 2015) ภายใต้แนวคิด “ผลัดกันวิ่ง ผลัดกันให้ ส่งมอบ ความสุข” ณ สวนวชิรเบญจทัศ หรือ สวนรถไฟ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา เพื่อน�ำรายได้ส่วนหนึ่งบริจาคให้กับมูลนิธิเด็กโรค หัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ใน “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสที่ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี พ.ศ. 2560”

“วาโก้” มอบเงินบริจาคแด่มูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผูอ้ ำ� นวยการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บุญดี อ�ำนวยสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) โดยโครงการ “วาโก้โบว์ชมพู สูม้ ะเร็งเต้านม” มอบเงิน 5,000,000 บาท ให้แด่มลู นิธวิ ชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมทบทุนสร้างศูนย์มะเร็งเต้านม โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น ให้เป็นศูนย์กลางใน การดูแลรักษาโรคมะเร็งเต้านมของภาคอีสาน โดยมี ศ.นพ. ศุภกร โรจนนินทร์ (ที่ 5 จากซ้าย) นายกส�ำรองมูลนิธิวชิรเวชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติฯ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยผู้บริหารวาโก้ ร่วมเป็นเกียรติ ณ บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) เมือ่ เร็วๆ นี้ 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ข่าวรายทาง

อีซูซเุ ปิดตัว “รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ

บลูเพาเวอร์” นวัตกรรมเปลี่ยนโลก!

ต่อยอดความส�ำเร็จของรถปิกอัพ “อีซูซุดีแมคซ์” สร้างประวัติศาสตร์ยานยนต์ ครั้งใหม่ที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้ง ตอกย�้ำความเป็นผู้น�ำในการก�ำหนดทิศทางของ ขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซล เปิดตัวรถปิกอัพรุ่นล่าสุด “รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” นวัตกรรมเปลี่ยนโลก! ก้าวล�้ำไปอีกขั้นด้วยขุมพลังดีเซลใหม่ ครั้งแรกในโลก! ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 1,900 ซีซี ในรถปิกอัพ ทรงพลัง เหนือชั้นกว่า ยอดเยี่ยมในทุกด้าน มาตรฐานใหม่ที่เหนือกว่าค�ำว่า “ที่สุด” ส�ำหรับรถปิกอัพในอนาคต โดยมีแขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนมาร่วมแสดงความยินดีกว่า 2,000 คน งานจัดขึ้น ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และขอเชิญร่วมสัมผัส “นวัตกรรมเปลี่ยนโลก” ที่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ วงการรถยนต์ พร้อมทดลองขับรถปิกอัพ “รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” และ “รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ 3.0 ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” อีกหนึ่งทางเลือกส�ำหรับการใช้งาน ที่ต้องการก�ำลังสูงเป็นพิเศษได้ในสัปดาห์แห่งการแนะน�ำ “รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ ดีดีไอ บลูเพาเวอร์” ที่โชว์รูมอีซูซุทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ภัยใกล้ตัว

เรื่อง : ธันวา หยาง

เรื่องจริงของภัยใกล้ตว ั ทางอินเทอร์เน็ต ส� ำ หรั บ ยุ ค นี้ เราคงปฏิ เ สธยากที่ จ ะมี ชี วิ ต อยู ่ อ ย่ า งห่ า งไกล อินเทอร์เน็ต เพราะมันเป็นเสมือนปัจจัยที่ 5 ของชีวติ ประจ�ำวันไป ซะแล้ว ด้วยเพราะมันสามารถสือ่ สารได้ 2 ทาง ระหว่างผูส้ ง่ สารและผูร้ บั สาร ทีส่ ามารถโต้ตอบกันไปมาได้อย่างไม่มขี ดี จ�ำกัด แต่ทกุ อย่างในโลกนี้ มีดา้ นดี ก็ตอ้ งมีดา้ นเสีย เป็นเรือ่ งธรรมดา อยูท่ วี่ า่ เราจะเลือกใช้ให้เป็นไป อย่างไรนัน่ เอง บางครัง้ อินเทอร์เน็ตจึงเป็นดาบสองคมกลับมาท�ำร้ายเราได้ หากเราใช้อย่างประมาทไม่ระมัดระวัง จากการส�ำรวจของ กูเกิล (ประเทศไทย) พบว่า คนไทยใช้เวลาบน โลกออนไลน์เฉลีย่ 16.6 ชัว่ โมงต่อวัน มากกว่าการดูทวี ี และช่วงเวลาการ ดูทวี เี ป็นช่วงทีม่ คี นใช้ Smart Phone และ Tablet มากทีส่ ดุ โดยร้อยละ 75 ของการใช้งานบนเว็บคือเพือ่ หาสินค้าและบริการ จึงปฏิเสธไม่ได้วา่ โทรศัพท์มอื ถือและแท็บเล็ตได้กลายเป็นช่องทางใหม่ในการติดต่อสือ่ สาร ผ่านโลกออนไลน์ ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลทีเ่ ชือ่ มต่อบนเครือข่ายของ โลกอินเทอร์เน็ตได้ทกุ ที่ ทุกเวลาและง่ายดาย และด้วยความง่ายดายนีเ้ อง ท�ำให้มมี จิ ฉาชีพจ�ำนวนมากจ้องหาผล ประโยชน์จากช่องโหว่ดังกล่าว ถ้าหากผู้ใช้ไม่มีความระมัดระวังมากพอ ก็อาจต้องพบกับความสูญเสียและตกเป็นเหยือ่ ได้โดยไม่รตู้ วั เรือ่ งนีเ้ กิดขึน้ กับเพือ่ นสนิทของเราเอง ทีม่ าเล่าให้เราฟังในภายหลังว่า.. อยูด่ ๆี ก็มีใครไม่รมู้ าของแอดเป็นเพือ่ นทางเฟซบุค๊ แล้วชักชวนเข้ากลุม่ ก๊วนกิจกรรมถ่ายภาพเล่น ด้วยเห็นว่าเพือ่ นเราคนนีช้ อบถ่ายภาพสาวสวย แนววับๆ แวมๆ มาก และเหมือนโจรจะรูใ้ จใช้จติ วิทยาในการน�ำเสนอสิง่ ที่ ต้องการในด้านมืดตามธรรมชาติของผูช้ ายทัว่ ไปที่ไม่อาจประกาศให้สงั คม รอบตัวรูไ้ ด้ ต้องเก็บไว้คยุ กันแต่ในทีล่ บั คือเรือ่ งทางเพศนัน่ เอง โดยที่โจรเข้ามาคุยตีสนิทแล้วชักชวนว่า เค้ามีเพือ่ นสมาชิกเล่นกล้อง ชอบถ่ายภาพสาวสวย ด้วยกิจกรรมทางเพศแนวเซ็กส์หมู่ นัดพบ รวมตัว กันแล้วไปปาร์ตเี้ ซ็กส์หมู่ ผลัดกันถ่ายภาพ หรือบันทึกวิดโี อเอาไว้มาอวด ฝีมอื กัน แข่งขันชิงรางวัลโน่นนัน่ นี่ในภายหลัง ใครได้คะแนนสูงจะได้รบั สิทธิพเิ ศษนานาประการ ฯลฯ เพื่อนเราฟังแล้วก็ตื่นตัว ตกลงรับร่วมกิจกรรมกับเค้าไปทันที ฝ่ายโจรก็เสนอให้คลิกทีร่ หัสลับเพือ่ เข้าไปเป็นสมาชิกในเว็บไซด์ของกลุม่ ที่ ว่านัน้ เพือ่ นเรากดเข้าไปไม่สำ� เร็จ โจรก็แจ้งมาว่าไอดีโค้ดเฟซบุค๊ ของเพือ่ น เรานัน้ มันไม่ลงิ ค์ ขอให้เปลีย่ นไอดีเฟซบุค๊ เพือ่ นเราไปเป็นไอดีใหม่ตาม ที่โจรบอก ว่าแล้วโจรก็ให้โค้ดลับมา เพือ่ นเราก็เปลีย่ น ตาม โดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่านับจากนี้ไป โจรก็สามารถ เข้ามาสิงในเฟซบุ๊คของเพื่อนได้ เสมือนหนึ่งว่าเป็น คนเดียวกัน เค้าใช้เวลาศึกษาพฤติกรรมเพือ่ นอยูน่ าน นานพอทีจ่ ะรูว้ า่ เพือ่ นเราพูดจาสไตล์ไหน คุยกับใครว่า อย่างไรบ้าง สนิทสนมกับใครบ้าง และนานพอทีจ่ ะท�ำให้

เพือ่ นลืมไปแล้วด้วยว่า เคยแอบภรรยาแอดเป็นสมาชิกเว็บไซด์ลามกทีม่ นั ไม่มอี ยูจ่ ริงในโลกทีว่ า่ นัน่ ! วันหนึง่ ขณะทีเ่ พือ่ นขับรถมาติดไฟแดง เพือ่ นก็หยิบมือถือขึน้ มาดู ข่าวสาร ข้อความต่างๆ ทางเฟซบุค๊ ตามปกติ ขณะทีม่ องๆ ดูไล่สายตา อ่านข่าวสารอยูน่ นั้ เพือ่ นก็พบว่า เฟซบุค๊ ของตัวเองก�ำลังพิมพ์ขอ้ ความไป หาเพือ่ นอีกคนคนว่า..”เฮ้ยป้อง เรามาเติมน�ำ้ มัน แล้วดันลืมหยิบกระเป๋า ตังมาว่ะ พอดีรบี ๆ ไม่รลู้ มื ได้ไง ไม่ได้เติมเยอะหรอก 1500 เอง ป้องช่วย โอนตังค์มาให้ฝา่ ยบัญชีทปี่ ม๊ั น�ำ้ มันนีเ่ ลยได้ไหม ช่วยเราหน่อยดิ เดีย๋ วเรา ขับกลับบ้านไปรีบโอนคืนให้ ..นีน่ ะ จดเบอร์บญั ชีของทีป่ ม๊ั นะ..ฯ ” เพือ่ นนัง่ มองด้วยความตะลึง เพราะตัวเค้าเองไม่ได้พมิ พ์อะไรเลย แต่ เฟซบุค๊ เค้ารันไปได้เองเรือ่ ยๆ เป็นตุเป็นตะ ในขณะทีเ่ พือ่ นอีกฝ่ายทีช่ อื่ ป้อง ก็กำ� ลังโต้ตอบกลับ ท�ำนองว่าก�ำลังจะโอนเงินมาให้นนั้ เพือ่ นเราก็ได้สติวา่ เฟซบุค๊ ถูกแฮกจึงรีบโทรหาป้อง บอกว่าทีค่ ยุ อยูน่ นั้ ไม่ใช่ตวั เค้านะ แต่คอื ตัว ปลอมทีแ่ ฮกเฟซบุค๊ เข้ามาลวงโลก ฯ นับว่าเป็นโชคดีของทุกฝ่ายที่ภัยนี้มาเกิดขึ้นในขณะที่เราเห็นทัน ป้องกันทัน อันเป็นประสบการณ์ทตี่ อ้ งจดจ�ำและน�ำมาแชร์กนั ว่า “เราต้อง มีสติ” ก่อนให้ขอ้ มูลกับคนทีเ่ ราไม่ได้รจู้ กั จริงจังอย่างไม่สมควร อย่าให้ ความโลภ หรือความเสียสละ หวังดี ความต้องการทัง้ ด้านมืดและด้านดี ใดๆ ก็ตามต้องตกเป็นเป้าให้มจิ ฉาชีพเข้ามาใช้แสวงหาผลประโยชน์คดโกง เริม่ ต้นระมัดระวังเรือ่ งความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ได้งา่ ยๆ ด้วย การล็อกหน้าจอมือถือ และเเท็บเล็ตทุกครั้ง ควรท�ำธุรกรรมออนไลน์ ด้วยความระมัดระวังอย่างดี หลีกเลีย่ งการใช้ Wi-Fi สาธารณะ ซึ่งมีความเสี่ยงในการโดนดึงข้อมูล หรือ รหัสผ่าน (PASSWORD) สูง ทีส่ ำ� คัญควรมีสติกอ่ นคลิก ก่อน กด แล้วเราก็จะอยูก่ บั มันได้อย่างมีความสุข

10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

25 ปี AIS เดินหน้า “อยู่ร่วมสังคมอย่างยั่งยืน” ตลอดระยะเวลากว่ า 25 ปี ที่ ผ่ า นมา เอไอเอสเดินหน้าด�ำเนินธุ รกิจด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมในฐานะผู น้ ำ� ในการตลาด และก้าวสูก่ าร เป็น Digital Life Service Provider โดยมีความ มุ ่งมั่นในการขยายโครงข่ายสัญญาณให้ครอบคลุม ทุกพืน้ ที่ท่วั ประเทศ เพื่อให้ประชาชน หรือผู ใ้ ช้บริการ สามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อ สนองต่อความต้องการในการใช้งานที่เพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นย�้ำถึงความปลอดภัยของเสา ส่งสัญญาณจากสถานีฐานในพืน้ ที่ชุมชน ซึ่ งถือเป็น นโยบายส�ำคัญของเอไอเอส บนหลักการ “อยู ร่ ว่ ม สังคมอย่างยัง่ ยืน” AIS จึงได้จดั โครงการ “AIS อยูร่ ว่ มสังคมอย่างยัง่ ยืน” ขึ้นทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ โดยพาสือ่ มวลชน ทุกท้องถิน่ ทุกแขนง เข้าเยีย่ มชมการอยูร่ ว่ มกันระหว่าง ชุมชนกับสถานีฐานด้วยการเดินไปชมการประกอบอาชีพ ปศุสัตว์ของเจ้าของพื้นที่ เช่น การเลี้ยงโคนม วัวเนื้อ

ฟาร์มเลีย้ งไก่ และฟาร์มหมู ในบริเวณทีม่ ี เสาส่งสัญญาณตัง้ อยู่ เพือ่ ให้ได้รบั ค�ำยืนยัน จากเจ้าของพืน้ ทีว่ า่ คลืน่ สัญญาณโทรศัพท์ จากสถานีฐานไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ทั้งคนและสัตว์เลี้ยง อีกทั้งผลผลิตจาก สัตว์เลีย้ งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน สามารถ จ�ำหน่ายเป็นอาชีพหลักของครอบครัวได้ เป็นอย่างดี นอกจากนี้ เอไอเอสยังพาสือ่ มวลชนเยีย่ มชมสถานีฐานทีน่ ำ� ไปช่วยเรือ่ งสาธารณประโยชน์ ในการดูแลทรัพย์สนิ และความปลอดภัยให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว เช่น การน�ำเสาสถานีฐานบริเวณ อ�ำเภอเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี มาติดตัง้ กล้องวงจรปิด (CCTV) รวมทัง้ การติดตัง้ สถานีฐาน ทีเ่ ขาพับผ้า จ.ตรัง ซึง่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ทเี่ รียกกันว่า “ประตูสอู่ นั ดามัน” เพือ่ ให้ นักท่องเทีย่ วและคนในชุมชนสามารถใช้งานโทรศัพท์มอื ถือได้อย่างต่อเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

ที่พักน่าเที่ยวในโตเกียวส�ำหรับหนอนหนังสือ ขอแนะน�ำทีพ่ กั ในการท่องเทีย่ วใหม่ทมี่ คี วามน่าสนใจไม่เหมือน ใครกับ BOOK AND BED TOKYO กับคอนเซ็ปต์รา้ นหนังสือ ที่สามารถนอนพักได้ โดยมีแนวคิดมาจากการท�ำโฮลเทลส�ำหรับนัก ท่องเที่ยวต่างชาติและนักท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นที่พักที่ไม่ใช่ แค่มานอนพักเพียงอย่างเดียวแต่ยงั สามารถใช้ประโยชน์ได้ดว้ ยกับสไตล์ ร้านหนังสือที่ไม่ได้ขายหนังสือ แต่คณุ สามารถมาค้นหาหนังสือทีช่ อบ และพักผ่อนไปได้ดว้ ยอย่างช้าๆ โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะอ่านเพลินจนเผลอ หลับไปเพราะคุณสามารถนอนพักทีน่ ี่ได้เลย สถานที่ตั้งของร้านเลือกพื้นที่ชานเมืองของโตเกียวที่ดูทันสมัย โดยสร้างให้บรรยากาศออกมาไม่ดฉู ดู ฉาดเกินไป ผ่านการออกแบบที่ น�ำโดยคุณมาโกโตะ ทานิจริ ิ และ คุณไอ โยชิดะ SUPPOSE DESIGN OFFICE หนังสือจาก SHIBUYA PUBLISHING & BOOKSELLERS และ Produced By R-STORE เป็นโฮลเทลทีจ่ ะไม่ได้เป็นแค่ทพี่ กั แต่มพี นื้ ที่ Lounge space ที่ สามารถเข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือได้ในช่วงกลางวันแม้คณุ จะไม่ได้มา เข้าพักทีน่ ี่ คุณก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่วา่ เมือ่ ไรทีค่ ณุ เข้ามาทีร่ า้ นก็จะ รูส้ กึ ผ่อนคลายสบายๆ โดยมุง่ หวังว่าจะได้เป็นโฮลเทลทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับช่วง เวลาการนอนพักผ่อนของคุณ ใครทีก่ ำ� ลังจะมีแพลนเดินทางไปโตเกียวก็ลองเลือกไปพัก BOOK AND BED TOKYO ย่าน Ikebukuro นีก้ นั ได้นะ เพิง่ เปิดตัวไปเมือ่ กลาง เดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมานีเ้ อง ทีต่ งั้ : 1-17-7 Lumiere 7Fl, Nishi Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo การเดินทาง : สถานี Ikebukuro ทางออกทิศตะวันตก (West Exit) ใช้เวลาเดินเพียง 1 นาที ข้อมูลและภาพประกอบ BOOK AND BED TOKYO

ข้าวผัดชามยักษ์ของจีน ไม่สามารถบันทึกกินเนสส์บุค๊ ได้ เมือ่ ปลายเดือนตุลาคมทีผ่ า่ นมา ชาวเมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน จ�ำนวนกว่า 300 คนได้ตั้งใจแน่วแน่มาร่วมกันผัด ข้าวผัดชามยักษ์ขนาด 4.6 ตัน เพือ่ เฉลิมฉลองวาระครบรอบเมืองเก่าแก่ อายุ 2,500 ปี โดยหวังจะสร้างสถิติข้าวผัดชามใหญ่ที่สุดในโลกบนหน้า ‘กินเนสส์ เวิร์ล เรคคอร์ด’ แต่สุดท้ายกลับต้องผิดหวังเมื่อทางกินเนสส์ ปฏิเสธไม่บนั ทึกสถิตโิ ลกให้เพราะมีขา้ วไม่ตำ�่ กว่า 150 กิโลกรัม ทีไ่ ม่สามารถ รับประทานได้ (อย่าบอกนะว่าใช้ขา้ วปลอมมาผัด) ภาพประกอบ : www.posttoday.com 12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เลีย้ งหัวหอมกันไหม…ก�ำลังฮิตมากในเกาหลี เทรนด์นมี้ ที มี่ าจากซีรสี่ เ์ รือ่ ง ‘She Was Pretty’ มีฉากทีต่ วั ละคร ‘ฮเยจิน’ นางเอกของเรือ่ งรูส้ กึ ป่วย หนุม่ ‘ซองจุน’ จึงมอบหัวหอมให้เธอ หลังจากทีเ่ ขาได้พบข้อมูลว่าหัวหอมนัน้ ช่วย รักษาอาการป่วยได้ ฮเยจินจึงน�ำมันไปวางไว้บนขวดน�ำ้ ก่อนจะวาด ใบหน้ายิม้ ลงบนหัวหอมนัน้ ต่อมาเมือ่ ฮเยจินต้องออกจากออฟฟิศ ไป ซองจุนก็ได้วาดใบหน้าร้องไห้ลงบนหัวหอม และส่งมันให้กบั ฮเยจิน ด้วย หลังจากฉากนีอ้ อกอากาศไปได้ไม่นาน บรรดาแฟนคลับต่าง ก็ไปหาหัวหอมมาวาดใบหน้าและถ่ายรูปอวดลงโซเชียลกันยกใหญ่ ถึงขนาดมีวธิ กี ารปลูกมาแนะน�ำกันด้วย ง่ายๆ ก็แค่หาหัวหอมลูกที่ ชอบใจ จัดการปอกเปลือกออกซะ แล้ววาดใบหน้าแสดงความรูส้ กึ ตามต้องการ จากนัน้ ก็นำ� ไปวางบนแก้วหรือขวดปากกว้างๆ ที่ใส่นำ�้ ไว้ให้รากแตะถึงเท่านัน้ เอง ภาพประกอบ : instagram.com/jennylikesyoo

แค่คลิกก็ซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตได้ ผ่านแอปฯ HappyFresh ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์อนั ดับหนึง่ ในเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ เปิดให้บริการแอปพลิเคชันทีช่ ว่ ยอ�ำนวย ความสะดวก ไม่วา่ จะอยูท่ ี่ไหน จะกี่โมงกีย่ าม ก็สงั่ ซือ้ สินค้าสดและ ของใช้จากซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านแอปฯ นี้ได้เลย ทีส่ ำ� คัญมีบริการจัด ส่งสินค้าในชั่วโมงถัดไปเลยนะ เพียงแค่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เพือ่ สัง่ ซือ้ สินค้าได้ที่ Google Play & App Store หรือจาก https:// happyfresh.com ช่วยให้พอ่ บ้านแม่บา้ นทีช่ วี ติ ยุง่ เหยิงประหยัดเวลา ไปได้อกี เยอะจริงๆ ขอการันตี (ในเมืองไทยก็ใช้ได้นะ) ภาพประกอบ : www.techinasia.com

เอาใจสาวกสตาร์วอรส์ กับอนุสาวรียด์ าร์ธเวเดอร์ ยูเครนตัดสินใจเปลีย่ น “อนุสาวรียเ์ ลนิน” ให้กลายเป็น “อนุสาวรีย์ ดาร์ธเวเดอร์” แห่งแรกในโลก สามารถปล่อยพลัง หรือ ไว-ไฟได้ เพือ่ เปลีย่ นให้ทนี่ กี่ ลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของเมือง แฟนๆ สตาร์วอร์สก�ำลังจะมีแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ต้องไปเยือน มัน คืออนุสาวรีย์ดาร์ธเวเดอร์ ดาร์กลอร์ดที่มีผู้ชื่นชมมากที่สุดคนหนึ่งของโลก ขอบอกว่านี่ไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของการโปรโมทภาพยนตร์ภาคใหม่ของสตาร์ วอร์ส เดอะ ฟอร์ซ อเวเคนส์ ทีจ่ ะเข้าฉายในเดือนธันวาคมนี้ แต่มนั คือผลพลอยได้ จากการแก้ไขกฎหมายในยูเครน เพราะเมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลยูเครน ออกกฎหมาย “Decommunisation” ทีบ่ ญั ญัติให้อนุสรณ์สถานและสัญลักษณ์ ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับลัทธิคอมมิวนิสต์ถกู ท�ำลายลงทัง้ หมด อนุสาวรียเ์ ลนินใน เมืองโอเดสซาก็เป็นหนึง่ ในอนุสรณ์ทตี่ อ้ งถูกท�ำลายตามกฎหมาย แต่อเล็กซาน เดอร์ มิลอฟ ศิลปินชาวยูเครน ได้ตดั สินใจเปลีย่ นเลนินให้กลายเป็นอนุสาวรีย์ ดาร์ธเวเดอร์แห่งแรกในโลก เพือ่ เปลีย่ นให้ทนี่ กี่ ลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเทีย่ ว แห่งใหม่ของเมือง อนุสาวรียด์ าร์ธเวเดอร์นี้ ไม่ใช่แค่รปู ปัน้ ธรรมดาๆ แต่สามารถปล่อย “พลัง” ได้ดว้ ย เพือ่ ให้สมศักดิศ์ รีดาร์กลอร์ดแห่งมหากาพย์สตาร์วอร์ส แต่พลังทีว่ า่ นี้ กลับเป็นพลังไว-ไฟ โดยส่วนยอดของอนุสาวรียจ์ ะเป็นจุดปล่อยไว-ไฟ ส่วนการ แปลงโฉมเลนินให้กลายเป็นดาร์ธเวเดอร์ ก็เพียงเติมหมวก เกราะกับผ้าคลุมที่ ท�ำจากไททาเนียมอัลลอยด์ ก็ได้ “ดาร์ธ เลนิน” ฉบับสมบูรณ์ โดยนอกจาก เกราะและผ้าคลุมจะเป็นส่วนประกอบส�ำคัญอันเป็นเอกลักษณ์ของดาร์ธเวเดอร์ มันยังท�ำหน้าที่ป้องกันรูปปั้นเลนินซึ่งท�ำจากยิปซัม และเริ่มผุกร่อนตาม กาลเวลาด้วย ขอบคุณข้อมูลจาก VoiceTV ภาพประกอบ : www.blognone.com

รูห้ รือไม่ โลกอยูห่ า่ งจากดวงอาทิตย์ประมาณ 150 ล้านกิโลเมตร แต่แสงใช้เวลาเพียง 8 นาทีในการเดินทางจากพืน้ ผิว ดวงอาทิตย์มายังโลก คู่ หู เ ดิ น ท า ง 013


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

สาวๆ ล้างแปรงแต่งหน้ากันบ้างหรือเปล่า แม้จะเลือกใช้เครื่องส�ำอาง ราคาแพงมากแค่ไหน แต่ ถ้าหากสาวๆ ไม่เคยล้างแปรงแต่ง หน้าหรือฟองน�ำ้ แต่งหน้าเลยแล้วล่ะก็ ขอบอกเลยว่าผิวหน้าสวยๆ ไม่มที าง เป็นของคุณอย่างแน่นอน แล้วล้าง แปรงด้วยวิธไี หนล่ะถึงจะสะอาดแบบ หมดจด คูห่ เู ดินทางฉบับนีม้ เี คล็ดลับ มาฝากกัน สิ่งที่ตอ้ งเตรียม 1. น�ำ้ สะอาด 2. น�ำ้ ส้มสายชูหมักจากแอปเปิล้ (ทีเ่ รียกกันว่า แอปเปิล้ ไซเดอร์) 3. น�ำ้ ยาล้างมือ 4. น�ำ้ มันมะกอก วิธผ ี สม หยดน�ำ้ มันมะกอกและน�ำ้ ส้มสายชูหมักจากแอปเปิล้ ในปริมาณเล็กน้อย (2-3 หยด) ลงในน�ำ้ สะอาด ผสมน�ำ้ ยาล้างมือกด 2-3 ปัม๊ แล้วคนให้เข้ากัน จากนัน้ ล้างออกด้วยน�ำ้ สะอาด น�ำไปผึง่ ไว้ให้แห้ง รับรองได้วา่ แปรงของคุณจะ สะอาดและยังคงความนุม่ อยูแ่ น่นอน

มีปัญหาสิวที่หลังกลุ้มใจจัง… ท�ำยังไงดี

สิวทีห่ ลัง แม้จะไม่นา่ กลุม้ ใจเท่ากับสิวบนใบหน้า แต่กท็ ำ� ให้หนุม่ ๆ สาวๆ ขาดความมัน่ ใจได้ เมือ่ ไร ทีเ่ กิดปัญหาสิวทีห่ ลัง ลองสังเกตข้าวของเครือ่ งใช้ และหาวิธรี กั ษาง่ายๆ ตามนีด้ นู ะ 1. หาสาเหตุของสิว เช่น แพ้ยาสระผม สบู่ หรือ ผงซักฟอกที่ใช้ซกั ผ้าหรือไม่ 2. หลีกเลีย่ งการสวมใส่เสือ้ ทีห่ นา ระบายอากาศ ได้ไม่ดี เกิดการอับชืน้ ได้งา่ ย 3. การพอกดินสอพอง สามารถช่วยลดการเกิดสิวและ ดูดซับสิง่ สกปรกได้ 4. ใช้เกลือขัดผิวบ้าง เพราะเกลือมีฤทธิ์ช่วยก�ำจัด แบคทีเรียและลดการอักเสบ 5. ใช้โทนเนอร์ เลือกหาโทนเนอร์สตู รรักษาสิว ใช้เช็ดหลัง การอาบน�ำ้ เป็นประจ�ำ 6. ยารักษาสิว ที่ใช้กบั สิวบนใบหน้านัน่ แหละ ลองน�ำไป ทาทีห่ ลังดู 14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เทคนิคความงามสไตล์สาวญี่ปุ่น เวลาเห็นนางแบบหรือดาราญีป่ นุ่ เรามักจะต้องตกตะลึงกับ ผิวสวยสดใสอยูเ่ สมอ อยากรูใ้ ช่ไหมพวกเธอมีเคล็ดลับอะไร ในการดูแลผิว ผิวใสด้วยการดืม่ น�ำ้ ทุกเช้าสาวญีป่ นุ่ จ�ำนวนมากจะดืม่ น�ำ้ อุน่ 4 แก้ว เพือ่ ดีทอ็ กซ์รา่ งกายให้ผวิ พรรณเปล่งปลัง่ และยังเรียก ความสดชืน่ ให้รา่ งกายได้เป็นอย่างดี วอร์มครีมก่อนทา พวกเธอจะนวดครีมบนนิ้วมือเบาๆ เพื่อ เป็นการวอร์มเนื้อครีมก่อนแต้มครีมบนใบหน้า 5 จุดแล้ว นวดเบาๆ ในทิศทางวนขึ้น เพื่อกระตุ้นระบบไหลเวียนโลหิตและ กระชับผิวหน้า วิธนี จี้ ะท�ำให้เนือ้ ครีมนัน้ ซึมซาบสูผ่ วิ ได้ดขี นึ้ สูตรผิวใสแบบญีป่ นุ่ ฝานมะเขือเทศหนาๆ 1 ชิน้ มาถูทวั่ ใบหน้า และล�ำคอเบาๆ เน้นบริเวณทีม่ สี วิ เสีย้ น แล้วใช้นำ�้ เย็นล้างหน้า ให้สะอาด วิตามินซีและกรด AHA ในมะเขือเทศจะช่วยลอกเซลล์ ผิวทีต่ ายแล้วให้หลุดออก ให้เวลาและใส่ใจกับการเช็ดเครือ่ งส�ำอางให้มาก เพราะสาวญีป่ นุ่ เชือ่ ว่าสิง่ ตกค้างจะท�ำให้รขู มุ ขนอุดตันเป็นสาเหตุของการเกิด สิว และเมือ่ สะสมไปนานๆ จะท�ำให้ใบหน้าเกิดริว้ รอยก่อนวัยอีกด้วย ดีท็อกซ์ผิวสไตล์ญี่ปุ่น เพียงนอนแช่ในน�้ำอุ่นสัก 10 นาที รูขุมขนจะเปิดกว้างพร้อมขับของเสียออกออกมากับเหงื่อ แถมยังช่วยกระตุน้ ระบบไหลเวียนโลหิต ผิวพรรณจะเปล่งปลัง่ มีเลือด ฝาดมากขึน้ สาวญี่ปุ่นรักออยล์สูตรธรรมชาติ ผู้หญิงญี่ปุ่นนิยมใช้ออยล์ คลีนซิ่งในการล้างท�ำความสะอาดผิวหน้ามากกว่าผลิตภัณฑ์ ท�ำความสะอาดผิวหน้ารูปแบบอืน่ ๆ เพราะเชือ่ ว่ามันช่วยดึงสิง่ สกปรก ให้หลุดออกได้ดกี ว่า แถมมอบความชุม่ ชืน้ อีกด้วย ดื่มชาเขียวทุกวัน ชาวญี่ปุ่นชอบในรสชาติ ความหอมและ คุณค่าของชาเขียวมาก ในชาเขียวนัน้ อุดมด้วยสารต้านอนุมลู อิสระในปริมาณสูง ช่วยชะลอการเสือ่ มของเซลล์ผวิ ส่งผลให้ผวิ แล ดูออ่ นเยาว์เสมอ

1 2 3 4 5 6 7


Tip & Trick by

เทคนิคการเลือกมอยส์เจอไรเซอร์ ของชายหนุ่ม การเลือกมอยซ์เจอไรเซอร์ ของชายหนุ่มก็ต้องเลือก ให้ เ หมาะสมกั บ ภาพผิ ว เช่ น กั น ส่วนมากผิวหนุ่มๆ มักจะมีความ มั น สู ง กว่ า สาวๆ จึ ง ควรเลื อ ก ใช้ครีมบ�ำรุงทีค่ วบคุมความมัน และ ช่วยกระชับรูขมุ ขน สังเกตว่าต้อง มีส่วนผสมจ�ำพวกวิตามินซีและอี ส� ำ หรั บ คนที่ มี ป ั ญ หาจุ ด ด่ า งด� ำ หรือต้องลุยแดด ควรเลือกชนิดที่ เป็น whitening และมีสารกันแดด หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม ของน�้ำมันหรือขี้ผึ้งที่จะท�ำให้เกิด การอุดตันและสภาพผิวมีความมัน มากกว่าเดิม

Matsumoto Kiyoshi ร้านเพื่อสุขภาพ และความงามของญี่ปุ่นมาเปิ ดตัวที่ไทยแล้ว ในที่สุดร้าน Matsumoto Kiyoshi หรือที่เรียกกันในชื่อเล่นว่า “มัตซึคิ โยะ”(บ้ า งก็ เ รี ย กว่ า ร้ า นป้ า ย เหลื อ ง เพราะสี ป ระจ� ำ ร้านคือสีเหลือง) ร้านเพือ่ สุ ข ภาพและความงาม อันดับ 1 ของญีป่ นุ่ ได้มา เปิดสาขาแรกในเมืองไทย แล้ว ทีเ่ ซ็นทรัลลาดพร้าว ร้าน นีน้ นั้ เป็นทีร่ จู้ กั กันดีของสาวญีป่ นุ่ รวมถึงสาวๆ สาวกความงามชาวไทยที่นิยมเดินทางไปท่อง เทีย่ วหรือช้อปปิง้ ทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ ด้วย เพราะมี ทัง้ สกินแคร์ เครือ่ งส�ำอาง วิตามิน อุปกรณ์ดแู ล สุขภาพ สารพัดสารพันให้เลือกสรร ครบครัน แถมราคาไม่แพง มีสาขามากมาย ฯลฯ คราวนี้ ก็ไม่จำ� เป็นต้องเสียค่าตัว๋ บินไปช้อปไกลถึงญีป่ นุ่ กันแล้วใช่ไหมสาวๆ ภาพประกอบ : www.japankakkoii.com, www.sanook.com คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

ชงชาแก้หวัดในช่ วงที่

อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยกันดีกว่า สิง่ ทีต่ อ้ งเตรียม 1. น�ำ้ อุน่ 1 กาน�ำ้ ชาเล็ก 2. น�ำ้ มะนาว 1- 2 ช้อนโต๊ะ 3. น�ำ้ ผึง้ ธรรมชาติ 1 ช้อนโต๊ะ 4. ขิงสดชิน้ เล็กๆ ทุบให้พอแตก หรือจะใช้ผงขิง 1 ช้อนโต๊ะแทนก็ได้ เริม่ ต้นด้วยการต้มน�ำ้ ให้เดือดใส่ขงิ สดทุบลงไปประมาณ 2 - 3 นาที ปล่อยให้กลิน่ หอมร้อนแรงของขิงลอยเตะจมูก จากนัน้ เทใส่กาน�ำ้ ชาทิง้ ไว้ ให้อนุ่ เติมน�ำ้ ผึง้ ลงไปคนให้ทวั่ จนน�ำ้ ผึง้ ละลายตัวดี จากนัน้ เติมน�ำ้ มะนาว แล้วคนให้เข้ากันก็สามารถดืม่ ได้เลย แนะน�ำให้จบิ บ่อยๆ ในระหว่างวัน หากมีอาการ จะดืม่ ทุกเช้าเพือ่ ป้องกันหวัดก็ทำ� ได้เช่นกัน น�ำ้ ผึง้ นัน้ มี ฤทธิ์ในการต้านเชือ้ แบคทีเรียและช่วยให้รา่ งกายมีความสมดุล ในขณะ ที่น�้ำมะนาวนั้นอุดมไปด้วยวิตามินซีช่วยต้านหวัดและอนุมูลอิสระของ ร่างกาย ส่วนขิงก็มฤี ทธิอ์ นุ่ ช่วยให้รา่ งกายอบอุน่ ขับเหงือ่ และบรรเทา อาการไอมีเสมหะ ฝานเปลือกมะนาวชิน้ เล็กๆ ลงไปด้วยน�ำ้ มันหอมระเหย จากเปลือกมะนาวจะช่วยท�ำให้คณุ รูส้ กึ ดี จมูกและประสาทสัมผัสในการ สูดดมโปร่งโล่งสบาย

มาท�ำความรู้จักกับสาหร่ายพวงองุ ่นกัน สาหร่ายพวงองุน่ (Sea Grapes หรือ Green Caviar) มีลกั ษณะเป็น เม็ดเล็กๆ ทรงกลมใส สีเขียว คล้ายกับพวงองุน่ หรือไข่ปลาคาเวียร์ สีเขียว สามารถพบได้ตามบริเวณชายฝัง่ ในเขตน�ำ้ ขึน้ น�ำ้ ลง มักเกาะอยูต่ าม ก้อนหินหรือปะการัง ต้องอยู่ในสภาพน�ำ้ เค็มเท่านัน้ ในการน�ำมากินนัน้ เมือ่ เคี้ยวเข้าไปแล้วค�ำแรกจะรู้สึกถึงการแตกตัวของเม็ดสาหร่ายที่เรียงตัวกัน รสชาติเค็มนิดๆ ไม่มากและไม่มีกลิ่นคาวเท่าไร เข้ากันได้ดีกับน�้ำจิ้มซีฟู้ด ชาวญีป่ นุ่ นิยมน�ำมากินสดๆ หรือใส่ในสลัดหรือใช้เป็นเครือ่ งเคียงของเมนูตา่ งๆ ส่วนชาวใต้ของไทยนิยมน�ำมากินสดๆ กับน�ำ้ พริกพืน้ บ้าน คุณประโยชน์ของสาหร่ายพวงองุน่ อุดมด้วยวิตามิน ทัง้ วิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C วิตามิน D วิตามิน E และวิตามิน K ทีร่ า่ งกายดูดซึมได้งา่ ย มีเบต้าแคโรทีน ช่วยต้านอนุมลู อิสระ มีแมกนีเซียมทีช่ ว่ ยให้กล้ามเนือ้ และ ระบบประสาทท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกรดอะมิโนหลากชนิดทีจ่ ำ� เป็นต่อร่างกาย มีกากใยสูง ช่วยให้ขบั ถ่ายคล่อง มีแคลเซียมช่วยบ�ำรุงกระดูกและฟัน มีปริมาณเกลือและไขมันต�ำ่ ดังนัน้ ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวาน ความดันสูง หรือโรคหัวใจจึงรับประทานได้ ภาพประกอบ : www.vcharkarn.com., www.facebook.com/Saraiseagrape

นอนน้อยท�ำให้อ้วน ง่ายจริงๆ นะ

หนุม่ สาววัยท�ำงานควรจะพักผ่อนนอน หลับให้พอวันละ 7 - 8 ชัว่ โมง ถ้านอน พอ และเป็นเวลาเดียวกันทุกๆ คืน ฮอร์โมนที่ เกีย่ วกับความหิวของเราก็จะคงทีม่ ากขึน้ และ ไม่ทำ� ให้เรารูส้ กึ หิวเรือ่ ยเปือ่ ย พอไม่ทานเรือ่ ย เปือ่ ยก็จะไม่อว้ นนะจ๊ะ 16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เพิ่มความแข็งแรง

ของร่างกายด้วยแสงแดดยามเช้า

แสงแดดยามเช้า นอกจากท�ำให้กระดูกแข็งแรง แล้วยังมีส่วนช่วยท�ำให้อารมณ์ดี กระปรี้กระเปร่า เพราะแดดอ่อนๆ มีวติ ามินทีช่ ว่ ยกระตุน้ ให้รา่ งกายหลัง่ สาร แห่งความสุขออกมาช่วยต่อต้านอาการซึมเศร้าในตัวเรา คนทีเ่ ดินเล่นรับแดดอ่อนๆ จึงมักมีหน้าตาเบิกบานกว่าคนที่ ไม่คอ่ ยเจอแสงแดดในแต่ละวัน

เท้าและข้อเท้าบวม… เป็ นบ่อยๆ ไม่ใช่ เรื่องดี

ถ้ามีอาการแบบนีอ้ ย่าปล่อยทิง้ ไว้ เพราะฝ่าเท้าเป็นศูนย์รวม ของเส้นประสาททัว่ ร่างกาย ถ้าบริเวณเท้ามีปญั หาก็จะส่งผล ถึงร่างกายทุกส่วน วิธีแก้ไข คือให้นั่งยองๆ ทุกวันๆ ละ 15 นาที จากนัน้ ก็ขยับข้อเท้าไปข้างหน้าและข้างหลังเพือ่ ช่วยให้เลือดไหลเวียน ได้ดขี นึ้ หลังจากนัน้ ใช้แปรงขนนุม่ ๆ แปรงผิวหนังเบาๆ โดยเริม่ จาก ฝ่าเท้าแล้วค่อยๆ ปัดไล่ขนึ้ มาทีข่ อ้ เท้า น่อง ต้นขา ท้อง แขนไปจนสุด ทีม่ อื ทัง้ สองข้าง (ยกเว้นผูท้ เี่ ป็นเบาหวานเพราะเสีย่ งจะเกิดบาดแผล) ตบท้ายด้วยการอาบน�้ำอุ่นแล้วตามด้วยน�้ำเย็น จะช่วยให้เลือดไหล เวียนดีขนึ้

หนุ่มๆ เตะปี๊ บไม่ดัง

ลองกินมะเขือเทศดูซิ...ช่ วยได้ ส�ำหรับหนุม่ ๆ ทีก่ ำ� ลังเริม่ มีอาการเตะปีป๊ ไม่ดงั หรือกลัวว่าจะเป็น หมัน “มะเขือเทศ” คือผลไม้ทคี่ ณุ จะพลาดไม่ได้ เพราะมะเขือเทศ สุกมีสารโคปีนสูงมาก ช่วยให้ตอ่ มลูกหมากท�ำงานได้ดี ประสิทธิภาพและ สมรรถภาพต่างๆ จึงท�ำงานได้เป็นปกติ ถ้าผูช้ ายทานมะเขือเทศอย่างน้อย อาทิตย์ละ 10 ผล หรือมากกว่านัน้ ความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก ก็จะน้อยลง 45 เปอร์เซ็นต์ โดยแนะน�ำให้ทานแบบสุกเพราะจะมีไลโคปีน มากขึน้

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


คู่หูพาเที่ยว

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

สวย สุข สนุกครบ ่

กับธรรมชาติที อ�ำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์เป็นจังหวัดในภาคกลางตอนล่างมีเขตแดน ติดต่อกับภาคใต้ เป็นจังหวัดที่ตอ้ งใช้เวลาในการขับรถผ่านนาน ่ทีสดุ เพราะลักษณะภูมปิ ระเทศของจังหวัดนีเ้ ป็นแนวตัง้ ตัวอ�ำเภอจึงอยู ่ เรียงกันเป็นชั้นจากบนลงล่าง ดัง้ นัน้ เราจึงต้องเดินทางผ่านทัง้ 8 อ�ำเภอ ก่อนจะผ่านไปยังจังหวัดชุมพรได้ เริ่มตัง้ แต่อำ� เภอหัวหิน ถิ่นนีเ้ ป็นที่รูจ้ กั กันดีของนักท่องเที่ยวเด็กแนวที่ตอ้ งการมีชีวติ สโลว์ไลฟ์ แต่ไฝว้หาความ สนุกและความสะดวกสบายแบบชี วิตในเมือง ต่อด้วยอ�ำเภอปราณบุ รี อ�ำเภอสามร้อยยอด อ�ำเภอกุยบุ รี อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอทับสะแก อ�ำเภอ บางสะพาน และอ�ำเภอบางสะพานน้อย แต่ละอ�ำเภอก็มจี ุ ดท่องเที่ยวที่นา่ สนใจแตกต่างกัน 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


โปรแกรมทริปนี้เราจัดแบบชิลๆ 3 วัน 2 คืน โดยวันแรกเราออกเดินทาง ตอนสายๆ ขับรถมาทางถนนพระราม 2 แล้วเลี้ยวซ้ายไปทางเส้นทางลัดสาย บางตะบู น (เส้ น ทางนี้ เ ราเคยพาคุ ณ ผู ้ อ ่ า นมาเที่ ย วชมนาเกลื อ เมื่ อ เดื อ น พฤษภาคม) แวะทานมื้อเที่ยงที่ร้านอาหารซีฟู้ดริมปากอ่าว จากนั้นก็ขับต่อไป ยังอ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี และเข้าอ�ำเภอหัวหิน อ�ำเภอแรกที่คอยต้อนรับ นักท่องเที่ยวของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เราขับเลยเข้าไปในเขตอ�ำเภอหัวหิน เพือ่ ทีจ่ ะแวะถ่ายรูปอุทยานราชภักดิ์ พระบรมราชานุสาวรียข์ องสมเด็จพระบูรพ มหากษัตริย์ ไทย 7 พระองค์ เมื่อถ่ายรูปเสร็จสรรพจบกระบวนการ จากนั้นก็มุ่ง หน้าลงใต้สู่อ�ำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้เวลาเดินทางจากจุดนี้ประมาณ 1 ชั่วโมงเศษ แวะกินแวะเที่ยวเดี๋ยวเดียวก็ค�่ำมืดกว่าจะถึงที่พัก หลังทานมื้อค�่ำ เสร็จต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเข้านอนเพื่อเตรียมพร้อมลุยกับโปรแกรมเที่ยว เที่ยว เที่ยว ในวันพรุ่งนี้ คู่หูพาเที่ยวฉบับนี้ ภูมิใจน�ำเสนอการท่องเที่ยวที่ดูเผินๆ แล้วเหมือนไม่มี อะไรมาก แต่จริงๆ แล้วเรากับหลงเสน่หอ์ ำ� เภอเมือง จ.ประจวบคีรขี นั ธ์แห่งนี้ไป แบบเต็มๆ ทั้งความสวยงาม ความสุขสงบ และความสนุกสนาน... เราเริ่มต้นการเที่ยวทริปนี้ด้วยความอยากที่จะไปถ่ายภาพมุมสูงเมือง สามอ่าว บนยอดเขาช่องกระจก จึงจัดแจงจองที่พักที่อ่าวมะนาว กองบิน 5 “ฟ้าชมคลื่น” เป็นอาคารที่พักสวัสดิการ ทอ.อ่าวมะนาว ซึ่งเป็นที่พักเดียวบน อ่าวนี้ วิวสวย บรรยากาศดี สถานที่สะอาด ซึ่งถ้าวันไหนอากาศดี ฟ้าเปิด คุณ ก็สามารถรับแสงแรกของวันกันที่หน้าห้องพักได้เลย เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้า พักได้ สอบถามรายละเอียดโทร. 0 3266 1088-9 คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


วันทีส่ องเราตืน่ มาตัง้ กล้องเพือ่ ถ่ายรูปพระอาทิตย์ขนึ้ ริมขอบฟ้ากันตัง้ แต่ตี ห้าครึง่ ซึง่ ท้องฟ้าก็เป็นใจสุดๆ เราจึงได้ภาพสวยๆ มาฝากคุณผูอ้ า่ นกัน จากนัน้ ก็ ไปรับประทานอาหารเช้า ถ่ายภาพบรรยากาศฟ้าสวยทะเลใสหน้าทีพ่ กั ช่วงทีเ่ รา ไปเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการปิดภาคเรียน การมาเที่ยวแบบครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ปู่ ย่า ตา ยาย หรือเพื่อนฝูงกลุ่มนักเรียนจึงมีให้เราเห็นโดยทั่วไป บริเวณอ่าวมะนาวแห่งนีม้ กี จิ กรรมกลางแจ้งให้เราได้ออกแรงพอเหนือ่ ยทัง้ ว่ายน�้ำ วอลเล่ย์บอลชายหาด บานาน่าโบ๊ท หรือจะออกไปด�ำน�้ำ นั่งเรือเที่ยวชม เกาะต่างๆ บริเวณใกล้เคียงก็มี ทุกอย่างราคาไม่แพง สมเหตุสมผล ขนาดเตียง ผ้าใบริมหาดยังตัวละ 10 บาทเอง นั่งได้ตลอดทั้งวัน และส�ำหรับน้องๆ หนูๆ ที่รักสัตว์ที่นี่ก็มี “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองบิน 5” สามารถฝึกขี่ม้า ให้ อาหารสัตว์ แพะ กวาง นกกระจอกเทศ และกระต่ายได้ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 08.00 – 18.00 น. เราเลือกที่จะไปเที่ยวทางต�ำบลคลองวาฬก่อน เพราะถ้าขึ้นไปบนเขาช่อง กระจกตอนนีถ้ า่ ยรูปจะไม่สวย ภาพจะย้อนแสง ดังนัน้ จุดหมายต่อไปคือ “อุทยาน วิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ” ตั้งอยู่ที่ 181 หมู่ 4 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ห่างจากอ่าวมะนาวประมาณ 2 กิโลฯ “หว้ากอ” เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัวรัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชด�ำเนินเพื่อทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็ม ดวงในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ซึ่งได้ทรงค�ำนวณไว้ล่วงหน้าถึง 2 ปี จนเป็นที่ ยอมรับของนานาประเทศ ภายในบริเวณประกอบไปด้วย “พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4” ซึ่งจุดที่ตั้งอนุสาวรีย์นั้น เคยเป็นที่ตั้งพลับพลาที่ประทับขณะทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ใกล้กันจะเป็น “อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ” มีอาคาร 3 หลังเขื่อมต่อกัน คือ 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


พันทิวาทิตย์ พันพินติ จันทรา และดาราทัศนีย์ จัดแสดงเกีย่ วกับพระอัจฉริยะภาพ ของรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 9 ตลอดจนนิทรรศการดาราศาสตร์ เทคโนโลยีและ อวกาศ เมื่อเราขับรถผ่านด้านหน้าซุ้มประตูทางเข้าจะเห็นอาคาร “พิพิธภัณฑ์ สัตว์น�้ำ หว้ากอ” ซึ่งรวบรวมสัตว์น�้ำนานา ชนิดทั้งน�้ำจืด น�้ำเค็มและน�้ำกร่อย เพื่อให้เรา ได้ศึกษาเรียนรู้และสัมผัสถึงความมหัศจรรย์ ของโลกใต้ท้องทะเลในอุโมงค์ปลาและบิ๊กแทงค์ (อุโมงค์ปลาปิดปรับปรุง เปิดให้เข้าชมอีกครั้ง ปลายเดือนพฤศจิกายน 2558) เปิดให้เข้าชม ทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ค่าเข้าชม เด็ก (สูงไม่เกิน 120 ซม.) 20 บาท ผู้ใหญ่ 30 บาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 3266 1098 จากนั้นเราขับรถมายังหมู่บ้านชาวประมงคลองวาฬ จุดนี้เราจะได้เห็นวิถี ชีวิตที่เรียบง่ายของคนท้องถิ่น มีร้านค้า ร้านอาหาร ที่พัก โฮมสเตย์ ร้านกาแฟ

ร้านขายของฝากของที่ระลึกผลิตภัณฑ์จากท้องทะเล ทั้งปลาหมึกแห้ง ปลา กรอบ กุง้ แห้ง สารพัดสิง่ หาซือ้ ติดไม้ตดิ มือไปฝากคนทีบ่ า้ น แถมยังเป็นการ อุดหนุนสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนให้กับชุมชนอีกด้วย จุดนี้ถือเป็นจุดชมวิว ปากอ่าวที่มีภูเขาคลองวาฬเป็นนักแสดงน�ำ ลมทะเลพัดโชยให้เย็นกาย และ ยิ่งสบายใจเมื่อมองไปสุดขอบฟ้าแบบปล่อยวาง ... โปร่ง โล่ง ว่าง สุข สงบ เป็นวิธีการชาร์ตแบตฯแบบธรรมชาติบ�ำบัดจริงๆ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


จากนั้นเราขับกลับเข้ามายัง กองบิน 5 อีกครั้ง ผ่านหน้าที่พักฟ้าชมคลื่น และขับเลาะไปทางขวามือเลียบชายฝั่งทะเลเพื่อไปยัง “อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน 5” แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติสาสตร์ ความส�ำคัญของสถานที่นี้คือ เมื่อ วันที่ 8 ธันวาคม 2484 กองทัพญี่ปุ่นซึ่งมีก�ำลังพลประมาณ 4,000 คน พร้อม ด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เต็มก�ำลัง ได้ลอบยกพลขึน้ บกและปะทะกับก�ำลังพลทหาร อากาศ กองบินน้อยที่ 5 ข้าราชการและพลเรือนชาวประจวบคีรขี นั ธ์อย่างดุเดือด ท�ำให้มีข้าราชการและพลเรือนเสียชีวิตถึง 42 คน ทางรัฐบาลไทยจึงขอยุติการสู้ รบและจับมือเป็นพันธมิตรกับรัฐบาลญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 และเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติการต่อสู้ที่กล้าหาญในครั้งนั้นจึงได้มี การสร้างอนุสาวรีย์วีรชน 8 ธันวาคม 2484, แท่นหินแกะสลัก (ท�ำจากหินทราย ขนาด 1 x 2.50 x 9.30 เมตร) จารึกเรื่องราวการสู้รบของทหารอากาศ กองบิน น้อยที่ 5, อนุสรณ์สถานรายนามผู้เสียชีวิต, จุดลงนามสงบศึก ซึ่งเป็นชิ้นงาน ประติมากรรมสมัยใหม่ ลักษณะเสาเวียนเป็นรูปก้นหอยแสดงให้เห็นถึงความกลม เกลียว โดยมีสีเงินและสีทองของเสาสื่อถึงความงดงามเรืองรองที่เกิดขึ้นได้จาก ความสงบ นอกจากนี้ยังมีอาคารพิพิธนิทัศน์ และอาคารประวัติศาสตร์ จัดแสดง เรือ่ งราวต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับเหตุการณ์ในครัง้ นัน้ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมโทร. 0 3261 1017 ต่อ 60202, 0 3260 1838

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


จากจุดนี้ไปไม่ไกลนัก บริเวณเชิงเขาล้อมหมวกเป็นทีต่ งั้ ของ “ศาลเจ้าพ่อ เขาล้อมหมวก” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เลื่อมใสศรัทธามาช้านานของชาวกองบิน 5 และชาวประจวบคีรีขันธ์ เชื่อกันว่า ถ้าเราท�ำอะไรที่ถูกที่ควร และมาขอพรจาก ท่าน สิ่งเหล่านั้นก็จะประสบความส�ำเร็จดั่งใจหวัง ด้านข้างศาลเจ้าพ่อฯ ทัง้ สองฝัง่ จะมีคา่ งแว่นอาศัยอยู่ ซึง่ เป็นสัตว์ปา่ ตระกูล ลิง มีนิสัยเรียบร้อยไม่ดุร้าย สามารถให้อาหาร ยืนถ่ายรูปใกล้ๆ ได้ไม่อันตราย เสร็จจากจุดนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงนิดๆ เราก็ขับรถไปเที่ยวต่อยังจุด ไฮไลท์ทเี่ ป็นแรงบันดาลใจของการเทีย่ วทริปนี้ นัน่ คือ “เขาช่องกระจก” เป็นภูเขา ขนาดย่อมสูง 245 เมตร อยู่ริมปากอ่าว ตั้งอยู่ตรงข้ามวัดธรรมิการามวรวิหาร สามารถจอดรถในบริเวณวัดได้ แค่มองเห็นทางขึน้ ไกลๆ กับบันไดเพียง 396 ขัน้ ก็ขาสั่นขึ้นมาทันที แต่ไหนๆ ก็มาแล้ว สู้ๆ ตลอดทางเดินขึ้นเขาเราจะเห็นเจ้าถิ่นอย่าลิงแสมวิ่งเล่นตรงโน้น โผล่มา ช่องนี้ บ้างก็นั่งตรงขั้นบันได หรือนอนชิลๆ ตรงจุดพักเหนื่อย เค้าไม่ดุอะไรมาก เพียงแต่อย่ามองหน้า อย่าพกของกินหรือน�้ำดื่มพะรุงพะรังให้เห็น ถ้าจะพกน�้ำ ดื่มขึ้นไปก็ให้ใส่ไว้ในกระเป๋าให้มิดชิด เพราะลิงที่นี่เยอะ ค่อนข้างอดอยาก ถ้ามี โอกาสมาแล้วก็อย่าลืมให้ทาน ซื้ออาหารให้พวกมันกินด้วยนะ ... เดินไป พักไป แวะถ่ายรูปบ้าง แอบมองลิงบ้าง ในทีส่ ดุ เราก็ถงึ จุดหมายปลายทาง เย้ๆ ! เหนือ่ ย เหมือนกันนะ แต่แลกกับวิวที่ได้เห็น พูดเลย.. “คุ้มมาก” จุดนี้เราจะได้ชมวิวถึง สามอ่าว ได้แก่ อ่าวน้อย อ่าวประจวบฯ และอ่าวมะนาว ข้างบนนี้จะมีเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งได้รับพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ ใน รัชกาลปัจจุบัน และเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2501 ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


เสด็จพระราชด�ำเนินถึงพิธีมณฑลเวลา 7.30 น. แล้วเสด็จพระราชด�ำเนินขึน้ บันไดไปยังพระ เจดีย์บนยอดเขา และทรงประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุบนบุษบกในประเจดีย์ ต่อจากนั้น ทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ฐานพระโพธิ์บน ยอดเขานี้ ซึ่งน�ำความปลาบปลื้มใจให้แก่ชาว ประจวบคีรีขันธ์อย่างหาที่สุดมิได้ เดินไป ถ่ายรูปไปได้สักระยะหนึ่งก็ถึงเวลาลงเขากันแล้ว เพราะเย็นนี้เรา จองเรือตกหมึกไว้ ซึ่งจะออกจากฝั่งเวลา 6 โมงเย็น และกลับมาประมาณ 4 ทุ่ม ราคาล�ำละ 1,500 บาท นัง่ ได้ 8 คน เป็นการเปิดประสบการณ์แปลกใหม่ครัง้ แรก ของเราเลยที่ได้มโี อกาสตกหมึกเองกับมือ จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็งา่ ย เราไป กัน 5 คน รวมพี่คนขับเรือด้วย ได้มาประมาณกิโลฯ กว่าๆ บางคนได้หลายตัว บางคนก็ได้แค่หนึ่งถึงสองตัว แต่ก็จับกันได้ทุกคน พี่คนขับเค้าสอนให้เรานั่งดึง 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เส้นเอ็นขึน้ -ลงเรือ่ ยๆ ไม่ตอ้ งเร็วมาก ด้านปลายเส้นเอ็นจะเป็นเบ็ดซึง่ เกีย่ วเหยือ่ ปลอมเอาไว้ หลอกล่อปลาหมึกว่ามันคือปลาที่ก�ำลังว่ายน�้ำอยู่ จากนั้นมันก็จะ ใช้หนวดของมันหุบมาที่เบ็ดเราพอหน่วงๆ ให้เราสาวเส้นเอ็นขึ้น (อย่าเร็วมาก เดี๋ยวหลุด) ดึงแขนตึงให้ห่างจากกาบเรือ เพราะเมื่อปลาหมึก ขึ้นจากน�้ำ มันจะพ้นน�้ำและหมึกออกมาประมาณ 2-3 ครั้ง เสร็จสรรพก็เทใส่ถังที่เตรียมไว้เป็นอันจบ หย่อนเบ็ดลงน�้ำใหม่ นั่งมองฟ้า นั่งมองน�้ำ เม้าท์กันบ้างแก้เหงา ท่ามกลางอากาศที่ เย็นสบาย คลื่นทะเลสงบ ... ง่วงแล้วอะ! ประมาณสามทุ่มเลย บอกให้พี่เค้าพากลับฝั่ง ไปหามื้อเย็นกินก่อนจะแยกย้ายกันพัก ผ่อน ส่วนปลาหมึกนั้นให้พี่เค้าฟรีซแช่แข็งไว้ให้ใส่ลังโฟม แล้ว พากลับมาหม�่ำที่กรุงเทพฯ สนใจติดต่อตกหมึกได้ที่ คุณพี่ปรีดา โทร. 08 9005 0819

การเดินทาง

เช้าวันสุดท้ายตืน่ สายนิดนึง เตรียมข้าวของ เช็คเอ้าท์จากโรงแรมหลังจากอิม่ มือ้ เช้าเรียบร้อย แล้วเรามาแวะเดินเล่นดูอาหารทะเลสดๆ ตลาด เช้าของทีน่ ี่ ราคาถูกมาก แถมได้ของดีมคี ณ ุ ภาพ อีกด้วย ซื้อโน่น ซื้อนี่กันพอประมาณแล้วก็บ๊าย บายอ�ำลาทริปทะเล และไปปิดทริปจบท้ายกันที่ “ด่านสิงขร” อยู่ห่างจากอ�ำเภอเมืองประมาณ 18 กิโลฯ แวะดูต้นไม้ ดอกไม้ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของพม่า ทั้งแป้ง ทั้งครีม ทั้งเครื่องประดับ สวย คบเซ็ตกันไปเลย หรือถ้าใครชอบเฟอร์นิเจอร์แนวไม้ๆ ก็ลองไปเดินเล่นดูได้ ถูกใจมีบริการส่งให้ ถึงที่ คิดราคาค่าส่งนิดหน่อยตามแต่จะตกลงกัน เป็นไงกันบ้างคะ อ่านจบถึงตรงนี้ รู้แล้วหรือยังว่าท�ำไมเมืองนี้ถึงน่าหลงเสน่ห์ยิ่งนัก ผู้คน อัธยาศัยดี ยิม้ แย้มแจ่มใส เมืองก็สะอาดสะอ้าน ราคาสินค้า อาหารต่างๆ ถือว่าไม่แพงเลย สถาน ที่ท่องเที่ยวก็มีให้เราเที่ยวแบบคุ้มค่า ไม่ใช่แค่มาเปลี่ยนสถานที่นอนเฉยๆ ... เราหวังว่า อ�ำเภอ เมืองประจวบฯ กับเส้นทางท่องเที่ยวที่เราแนะน�ำคุณผู้อ่านในฉบับนี้ จะไม่เป็นเพียงแค่เส้นทาง ผ่านเพื่อมุ่งหน้าลงสู่ภาคใต้แต่ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น อย่าง น้อยๆ ก็ยังมีความสวย ความสุข และความสนุกรอต้อนร้บนักท่อง เที่ยวเช่นคุณอยู่เช่นกัน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25

1. ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางสายธนบุรี-ปากท่อ (ทางหลวง หมายเลข 35) ผ่ า นสมุ ท รสงครามแล้ ว เลี้ ย วซ้ า ยเข้ า เพชรเกษม (ทางหลวงหมายเลข 4) ผ่านเพชรบุรีเข้าสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หรือจากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทางหลวง หมายเลข 4 ผ่านพุทธมณฑล นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ถึงประจวบคีรีขันธ์ รวมระยะทาง 281 กิโลเมตร ใช้เวลา เดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง 2. รถโดยสารประจ�ำทาง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สายใต้ ถนนปิ่นเกล้า-นครชัยศรี มีบริการรถโดยสารสาย กรุงเทพฯ-ประจวบคีรีขันธ์ กรุงเทพฯ-หัวหิน กรุงเทพฯปราณบุรี และกรุงเทพฯ-บางสะพาน เป็นประจ�ำทุกวัน สอบถามรายละเอียดและตารางเวลาเดินรถเพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส.


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : อิ่มเอม ภาพ : S88

ร้านอาหาร ชายเล

หมูแดดเดียวกะเพรากรอบ

อาหารอร่อย วิวสวย ริมชายทะเลคลองวาฬ

ร้านอาหารชายเล ตั้งอยู่ริมหาดคลองวาฬ ตัวร้านเป็นแบบเปิดโอเพ่นแอร์ เพื่อให้ลูกค้า สามารถรับชมวิวและสัมผัสกลิ่นไอของลมทะเลได้ ตลอดทั้งวัน การตกแต่งร้านเป็นแบบเรียบง่ายแต่แอบแฝง ความน่ารักไว้ทุกมุมสัมผัสที่สามารถมองเห็น เริ่ม ตั้งแต่แผ่นพื้นปูคอนกรีตทางเดินเข้าร้านที่มีลายเขียน เป็นรูปปลาวาฬพ่นน�้ำ ป้ายบอกเมนูแนะน�ำอาหารที่ใช้ สีสนั ของช็อคมาเพิม่ ความสดใส แม้กระทัง่ ห้องน�ำ้ ก็ยงั ตกแต่งออกมาได้สวยในแบบของชายเล ในส่วนของเมนูอาหารก็มี ให้เลือกหลากหลาย เน้ น การน� ำ วั ต ถุ ดิ บ ที่ ส ดและใหม่ ห าได้ ใ นท้ อ งถิ่ น มาใช้ ปรุงรสเข้มข้นด้วยเชฟมือ หนึ่งประจ�ำร้าน มีทั้งเมนู ปกติทั่วไปและเมนู ใหม่ๆ ทีท่ างร้านครีเอทขึน้ มาเอง อาทิ เมนูชอื่ แปลก แดจังกึม คือการน�ำ เนือ้ ไก่บดมาหมักปรุงรสทอดพอเหลืองสุก แล้วราดด้วยซอสมะนาว โรยหน้าด้วยมะนาวฝานแผ่นบางๆ และใบคะน้าทอดกรอบ เวลา

กุ้งพริกเกลือ

ทานให้ตักชิ้นมะนาวทานไปพร้อมเนื้อไก่บด เพราะจะได้รสชาติทกี่ ลมกล่อม หวานนิด เปรีย้ ว หน่อยอร่อยเข้ากันดี หรือจะเป็นเมนูกบั ข้าวอย่าง หมูแดดเดียวกะเพรากรอบ ปลาหมึกแดดเดียว หรือ กุ้งพริกเกลือ ก็อร่อยใช้ได้เลย เมนูแซ่บ อย่าง ย�ำสาวคลองวาฬ ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ ไม่ควรพลาด เพราะถือว่าเป็นเมนูซกิ เนเจอร์ของ ทางร้าน ใช้กงุ้ หมึก หมึกแห้งเม็ดมะม่วงหิมพานต์ คลุกเคล้ามากับน�ำ้ พริกเผา ปรุงรสออกอมหวาน นิดหน่อยตามรสชาติของไทยแท้ นอกจากนี้ ยังมีเมนูอนื่ ๆ ให้ทา่ นได้ลมิ้ ลอง เช่น ห่อหมกไข่เจียว ต้มย�ำปลาทู ปลาอินทรีย์ ย่างซีอิ๊ว ใบเหลียงผัดไข่ เขียวหวานทะเลแห้ง ย�ำปูไข่ และเนื้อปูหลน ฯลฯ เป็นต้น แค่ฟัง ชื่ อ เมนู ก็ น�้ ำ ลายสอแล้ ว ใช่ ไ หม... ถ้ า ใครมี โอกาสผ่านไปแถวนั้นก็อย่าลืมแวะไปสัมผัสกับ ร้านอาหารอร่อย บรรยากาศดี ที่ส�ำคัญราคา ไม่แพงด้วย ร้านอาหารชายเล ที่ตั้ง : 129 หมู่ 1 ต.คลองวาฬ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77000 เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 - 22.00 น. โทร. 08 752 5973, 08 5197 7574 ต�ำแหน่ง GPS : E 99 ํ 47’ 24” / N 11 ํ 44’ 41.2”

แดจังกึม 26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ดูหนังฟังเพลง

เรื่อง : ตัวกลม

BOOK

MOVIES

ชี วิตดีขึ้นทุกๆ ด้าน ด้วยการจัดบ้านแค่ครัง้ เดียว ผู ้เขียน : คนโด มาริเอะ ผู ้แปล : ปฏิพล ตัง้ จักรสรานนท์ ส�ำนักพิมพ์ : วีเลิร์น จ�ำนวน 256 หน้า / ราคา 180 บาท

Hunger Games 3 Part 2 เกมล่าเกม ม็อกกิ้งเจย์ พาร์ท 2

แนวหนัง : แอคชั่ น ผจญภัย วิทยาศาสตร์ ผู ้ก�ำกับ : ฟรานซิ ส ลอว์เรนซ์ นักแสดง : จอร์ช ฮัทเชอร์สัน, เลียม เฮมสเวิร์ธ, เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์ ก�ำหนดฉาย : 19 พฤศจิกายน 2558 เรื่องย่อ : เตรียมพบกับการเปิดฉากการต่อสู้ครั้ง

สุ ด ท้ า ยที่ จ ะเปลี่ ย นพาเน็ ม ไปตลอดกาล ภาคจบของภาพยนตร์ที่ผู้ชมทั่วโลกเฝ้ารอ คอยมากที่สุดแห่งปี ถึงเวลาส�ำหรับศึกการต่อสู้ครั้ง ยิ่งใหญ่ที่จะก�ำหนดชะตาของผู้คนทั้งพาเน็ม เมื่อแคทนิส เอเวอร์ดีน (เจนนิเฟอร์ ลอว์เรนซ์) ร่วมมือกับเขต 13 และรับข้อเสนอของประธานาธิบดีคอยน์ (จูลีแอนน์ มัวร์) ที่จะรับหน้าที่ “ม็อกกิ้งเจย์” สัญลักษณ์และความหวังและผู้น�ำในการเคลื่อนไหว ครัง้ นี้ หลังจากทีก่ อ่ นหน้านีป้ ระธานาธิบดีสโนว์ประกาศกร้าวทีจ่ ะไม่ยอมอ่อนข้อให้กบั กลุ่มกบฏอีกต่อไปและพร้อมที่จะตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟัน

The Good Dinosaur

แนวหนัง : แอนิเมชั่ น ผู ้ก�ำกับ : Peter Sohn นักแสดง : Lucas Neff, John Lithgow ก�ำหนดฉาย : 3 ธันวาคม 2558 เรื่องย่อ : The Good Dinosaur เป็นเรือ่ ง

ราวของการตั้งค�ำถามว่า จะเกิดอะไร ขึ้นถ้าดาวเคราะห์น้อยไม่ได้ชนโลกจนไดโนเสาร์ สูญพันธุ์ แต่หากมันมีชีวิตร่วมกันกับมนุษย์จะ เป็นอย่างไร ซึ่งเล่าเรื่องผ่านตัวละครชื่อ อัลโล ไดโนเสาร์พันธุ์คอยาวกินพืชเป็นอาหาร หรือ อะแพโทซอรัส ซึ่งเขาจะต้องเผชิญกับปัญหาเมื่อ วันหนึ่งกลุ่มคนสุดป่วนเข้ามาท�ำให้ชีวิตของครอบครัวไดโนเสาร์ของเขาไม่สงบสุข อีกต่อไป เรื่องราวจะเป็นอย่างไร ติดตามชมใน The Good Dinosaur 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เนื้อหาพอสังเขป : หนังสือ “ชีวิตดีขึ้นทุกๆ ด้าน ด้วย การจั ด บ้ า นแค่ ค รั้ ง เดี ย ว” เล่ ม นี้ จะมาแนะน�ำเคล็ดลับการจัดบ้าน ที่เรียบง่าย ทรงพลัง และมีหลัก จิตวิทยารองรับ ซึ่งไม่เพียงช่วยให้ บ้านของคุณหายรกแบบถาวรหลัง จากลงมือจัดบ้านแค่ครั้งเดียว แต่ ยังช่วยให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆ ด้าน ตั้งแต่เรื่องการเงิน การเรียน ความสัมพันธ์ ไปจนถึงสุขภาพ แล้ว คุณจะพบว่า แค่จัดวางข้าวของในบ้านให้เข้าที่ สิ่งดีๆ ก็จะวิ่งเข้ามา ในชีวิตคุณ!

MUSIC “เจเน็ท แจ็คสัน” กลับมาแล้วพร้อมกับ อัลบัม้ ใหม่ “Unbreakable”

หลั ง จากหายหน้ า หายตาไปจากวงการ ถึง 7 ปี “เจเน็ท แจ็คสัน” พร้ อ มแล้ ว กั บ การมาพบ กับแฟนเพลงอีกครั้ง ด้วย อัลบัม้ ชุดใหม่ “อันเบรคคะเบิล” (Unbreakable) ที่ เ ธอได้ ร่ ว มงานกั บ สองสุ ด ยอด โปรดิวเซอร์ ในแนวทางอาร์ แอนด์บี “จิมมี่ แจม และ เทอร์รี่ ลิวอิส” ผู้อยู่เบื้อง หลังความส�ำเร็จของศิลปิน มากมาย และหนึ่งในจ�ำนวน นั้นก็คือ “ไมเคิล แจ็คสัน” เพียงแค่ปล่อยซิงเกิ้ลแรก “โน สลีพ” (No Sleep) ออกมาก็พุ่งขึ้น ไปชาร์ทอันดับ 1 ของเพลงอาร์แอนด์บีแล้ว หาซือ้ เพลงคุณภาพของ “เจเน็ท แจ็คสัน” อัลบัม้ อันเบรกคะเบิล ได้แล้ววันนี้ โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค หรือดาวน์ โหลดดิจิทัลได้ที่ ไอทูนส์ สโตร์ และฟังได้แล้วที่ DEEZER และ KKBOX


เรื่อง : ญาญ่า / ภาพประกอบ : Theerasak Saksritawee, MThai.com

เรื่องนี้ต้องขยาย

สวัสดีค่ะคุณผู ้อ่านที่น่ารัก…

เราเจอกันในฉบับเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการแล้ว รู้สึกตื่นเต้นทุกปีที่ลมหนาวจะมา เทศกาลงานแห่งคิมหันต์ ฤดูก�ำลังจะเริ่มต้นขึ้น ญาญ่าก็อยากให้ทุกท่านวางแผนดีๆ หาเวลาท่องเที่ยวรับอากาศเย็นๆ กันให้มีความสุขนะคะ

ฉบับนี้ ญาญ่ามีเรื่องเหลือเชื่อมาเล่าสู่กันฟัง อ่านไปก็ ใช้วจิ ารณญาณไปด้วยนะคะ… เรือ่ งมีอยูว่ า่ ญาญ่าพบพระพรหม สี่หน้าบนโลกมนุษย์องค์เป็นๆ เดินเหินเคลื่อนไหวได้ และที่พีค ที่สุด คือท่านลงมาโปรดมนุษย์ที่เกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการ ติดหล่มโคลน ไม่ใช่ติดหล่มชีวิตนะคะ ติดหล่มโคลนของจริง พระพรหมท่ า นลงมาในร่ า งของคุ ณ พี่ ชั ด อุ บ ลจิ น ดา อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 44/30 ถ.คู่เมือง ต.ปากน�้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ ลงรายละเอียดชัดๆ กันไปเลยเผือ่ ใครอ่านบทความของ ญาญ่าแล้วจะไปเที่ยวหาเยี่ยมเยียนร่างพระพรหมนี้ ก็ถือเป็น สิริมงคลกับชีวิตก็ได้ค่ะ พีช่ ดั คนนีน้ ะคะ ตามคลิปทีญ่ าญ่าได้เปิดดู ก่อนพระพรหม จะลงร่างพี่เค้าก็เดินเรือท�ำมาหากินของเค้าตามปกติแหละค่ะ แต่พอดีพี่เค้าไปเจอกับนักท่องเที่ยวชาวนอร์เวย์ 2 สามีภรรยา ที่ติดโคลนริมแม่น�้ำหน้าเมืองกระบี่นั่นละ!! ญาญ่าเลยได้เห็น พระพรหมสี่หน้า ญาญ่าจะค่อยๆ เล่าให้ฟังนะคะว่า พระพรหมสี่หน้าน่ะ ญาญ่าเห็นได้อย่างไร อุ้ย!!!ตื่นเต้นๆ ... ตอนนี้ญาญ่ายังขนลุก อยู่เลยค่ะ พระพรหมหน้าแรก - “เมตตา” พระพรหมท่านลงร่างพีช่ ดั คือเห็นสองสามีภรรยาชาวต่างชาตินนั้ ติดหล่มโคลนอยู่ ก็ให้นกึ ปรารถนาให้ชาวต่างชาตินั้นมีความสุข มาเที่ยวเมืองไทยทั้งที ต้องได้รับความสุขกลับไป พระพรหมหน้าที่สอง - “กรุณา” มาเลย พระพรหมในร่าง พี่ชัดก็เลยปรารถนาให้ชาวต่างชาติที่ติดหล่มโคลนนี้พ้นทุกข์ พี่ชัดก็เลยเดินเข้าไปช่วย ทั้งดึง ทั้งยก ทั้งลากสารพัด เพื่อที่

จะท�ำให้ชาวต่างชาติสองสามีภรรยาขึ้นมาจากโคลนให้ได้ แล้วพระพรหมท่านก็ยอม เสียสละโดยใช้ตัวนอนให้นักท่องเที่ยวทั้ง 2 เหยียบขึ้นจากโคลนได้โดยพลัน ว้าวว... มหัศจรรย์สุดๆ ญาญ่าเห็นแล้วแอบซึ้งน�้ำหูน�้ำตามาเลย ยัง ยังค่ะ พระพรหมหน้าที่สาม - ท่านก็มา “มุทิตา” ร่วมยินดีที่สองคนนั้นพ้นจากทุกข์แล ยินดีที่ความสุขได้กลับมาอีกครั้ง พระพรหมในร่างพี่ชัดก็กุลีกุจอเดินไปส่งสามีภรรยา จนถึงฝั่ง แม้เนื้อตัวพระพรหมจะเลอะเทอะเปรอะเปื้อนโคลนไปทั้งร่างแล้ว สุดท้ายพระพรหมหน้าที่สี่ - ท่านก็ลงมาหลังจากส่งมนุษย์สองผัวเมียจนเสร็จสิ้น ด้วยการเดินจากมา โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆ นั่นคือ “อุเบกขา” การวางเฉย วางใจ เป็นกลางๆ มีเพียงความยินดีที่เห็นผู้อื่นเป็นสุข พ้นทุกข์แล้วก็จบ พระพรหมท่านลงมาครบเลยทัง้ สีห่ น้า เห็นกันหรือยังคะ ถ้าคุณผูอ้ า่ นไม่เคยเห็น เปิดดูได้ตามยูทปู (www.youtube.com) ได้เลย แล้วคุณผูอ้ า่ นจะได้เห็นความมหัศจรรย์ ของพระพรหมในร่างมนุษย์ผู้งดงามผู้นั้น ในมนุษย์ทุกผู้ทุกนามมีความดีความงามในจิตใจเป็นฐานทุกคน บางครั้งเรา ก็อาจมองข้ามการท�ำความดีเหล่านั้น หรือบางทีเราก็รอเพื่อที่จะอ้อนวอนขอจาก เทพเทวา แต่ญาญ่าอยากจะบอกว่าในตัวเราทุกคนมีพลังแห่งเทพเทวาสถิตย์อยู่ ขึ้นอยู่ ว่าแต่เราจะแสดงพลังแห่งเทพเทวานั้นออกมาอย่างไร แล้วเป็นประโยชน์เพื่อผู้ อื่นมากน้อยแค่ไหนก็เท่านั้นเอง ทุกคนล้วนมีความงดงามอยู่ในตัว การท�ำประโยชน์เพือ่ ส่วนรวม แม้เป็นเรือ่ งเล็กน้อย แต่ความสุขใจที่ท่านจะได้รับนั้น..ยิ่งใหญ่เหลือเกินค่ะ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) โทร : 086-8996324

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) อยากจะบอกว่า คุณเป็นคน HOT!!! ไม่ใช่เพราะความเซ๊กซี่ในตัวคุณนะ แต่เป็นเรือ่ งของอารมณ์ทดี่ จู ะวูบวาบ ขึน้ ลงง่าย ถ้าใครขัดใจล่ะก็...วีนไม่เลิกรา! อยากให้คุณ ใจร่มๆ สงบเข้าไว้ พิจารณาปัญหาต่างๆ ขบให้ ถ่องแท้แล้วค่อยตัดสินใจ โดยเฉพาะเรื่องแนวๆ เพือ่ นรักหักเหลีย่ มโหด...ให้อภัย ท�ำใจเบาๆ การ งานจะได้ลื่นไหล เข้าธันวาแล้ว โอกาสก้าวหน้า มี จะได้รว่ มงานกับคนต่างชาติตา่ งภาษาโดยการ สนับสนุนของผู้ใหญ่ การเงินอาจจะมาเร็ว หมด เร็ว จัดระบบการเงินให้ดี ความรักเหมือนสายลม พัดมาให้ความชุ่มฉ�่ำแล้วก็ผ่านไป ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) เป็นจังหวะชีวิตที่มีสีสันชวนเวียนหัว มาก ด้วยเรื่องลูกหลาน / ลูกน้อง หรือคนทีอ่ ายุออ่ นเยาว์กว่ารอบตัวคุณ สร้างเรือ่ ง อิรุงตุงนังให้ต้องมาช่วยแก้ปัญหา หรือมีเรื่อง ถกเถียง การงาน อย่าไปขัดใจนาย ยิง่ ใกล้ปลายปี ยิง่ ต้องยิม้ เข้าไว้ ไม่ชอบก็ยมิ้ ๆ เข้าไว้ การเงินจะ มีโชคลาภแบบฟลุค๊ ๆ เข้ามาเป็นก้อนใหญ่ ระวัง เรื่องท้องไส้ ตับ ม้าม เซ้งจี๊ อยู่ดีๆ จะปวดท้อง มวนท้อง กรดไหลย้อนขึ้นมาซะงั้น! ความรัก อย่าด่วนตัดสินใจเพราะลมปากคน อย่าน้อยใจ ค�ำพูดแค่ไม่กี่ค�ำจนถึงบอกเลิก ไม่อย่างนั้นจะ เสียใจยาวข้ามปีกันเลย ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) เป็นจังหวะก้าวหน้าของชีวิต หาก คุณก�ำลังจะตัดสินใจย้ายบ้าน หรือ ย้ายที่ท�ำงาน ให้รีรอ คิดแล้วคิดอีก คิดทบทวน ให้ดี โอกาสตัดสินใจพลาดมีสูง ควรปรึกษาผู้ที่ คุณนับถือให้คำ� แนะน�ำดีกว่า เรือ่ งในบ้านให้ระวัง ฟืนไฟ ปลั๊กที่ไม่จ�ำเป็นถอดออกให้หมด สาย ไฟเก่าควรเปลี่ยนใหม่ การเงินดีมาก ลื่นไหล มี รายได้ใหม่ๆ เข้ามาในคนท�ำงานอิสระ หรือมี งานเสริม คุณมีโอกาสพบปะเจอะเจอสังสรรค์ กับคนกลุ่มใหม่ๆ ความรักเกื้อกูลกันดี คนโสด มีจังหวะเจอคนใหม่จากการแนะน�ำของคนใน ครอบครัว

ค�ำพยากรณ์

15 พฤศจิกายน – 14 ธันวาคม 2558

ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) ปาร์ตี้ ไทม์ (Party Time) ของชาว กรกฎ คุณจะตกอยู่ในวงล้อมของ มิตรสหายใหม่ๆ ทีส่ ร้างความเร้าใจให้คณ ุ ไม่นอ้ ย และจะส่งผลไปถึงความก้าวหน้าในชีวติ คุณต่อไป ด้วย อาจพบเจอได้ในแวดวงการงานที่ต้องไป งานเลี้ยงปลายปีบ่อยๆ คุณอาจเห็นลู่ทางใหม่ๆ ท�ำให้เกิดการตัดสินใจใหม่ๆ รวมทัง้ การย้ายงาน หรือคิดเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง เป็นช่วงเวลาที่ คุณควรตักตวงสานสายสัมพันธ์ใหม่ๆ มากกว่า เก็บตัวอยูค่ นเดียว ความรักและการเงิน จะดีตาม ไปด้วย ถ้าคุณหมั่นเข้าสังคมบ่อยๆ ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) นับได้ว่าเป็นช่วง เฮง เฮง เฮง ของ คุณที่จะได้ยิ้มกริ่มรับลมหนาวจาก เรื่องดีๆ ใหม่ๆ ที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณ ใครท�ำบุญ สะสมไว้เยอะ ตอนนีเ้ รียกได้วา่ เป็นช่วงแจกโบนัส กันเลยทีเดียว คุณจะมีโชคลาภใหญ่เข้ามาเยือน แต่ก็ต้องตั้งสติจัดระเบียบชีวิตให้ดีด้วย ไม่อย่าง นั้นคนรอบข้างจะเข้ามาวุ่นวายมาก คุณอาจมี แพลนจัดการซ่อมแซม ตกแต่งบ้านใหม่ หรือ ซื้อบ้านมือสองมาจัดการใหม่ ผู้ใหญ่ให้คุณดี มาก การงานมีโอกาสได้โปรโมท ได้รับชื่อเสียง การยอมรับดีมาก ระวังผู้สูงอายุในบ้านจะเป็น โรคลม โรคเก่าก�ำเริบ ต้องไปรักษาด่วนๆ ความ รัก เปรียบเหมือนบูมเบอแรง มีโอกาสกลับมารัก กันใหม่ ส่วนการตัดสินใจเป็นของคุณ ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) ต้องเรียกว่า บรรยากาศเป็นใจที่สุด แม้จิตใจคุณจะดูวุ่นวายฟุ้งซ่านอยู่ ไม่น้อย เพราะความรักของชาวกันย์ระยะนี้ ฟรุ้ง ฟริง้ มุง้ มิง้ สีสนั จัดจ้าน อาจถึงขัน้ ตกลงปลงใจอยู่ ร่วมชายคาเดียวกันเลย หากป่วยไข้จะได้คนดูใจ เอ๊ย ดูแลดียิ่งกว่า 7/11 คนที่ยังโสดจะมีเพื่อน ฝูงคนรอบข้างเชียร์ ให้ได้คบกัน อย่าปฎิเสธ ลองเปิดใจคบดู ผูใ้ หญ่ในบ้านให้คณ ุ ดีมาก อยาก ได้มรดกให้ไปคุกเข่าปรนนิบตั พิ ดั วีซะ ณ บัดนาว การงาน เจ้านายเห็นคุณค่าจะเมตตา มีแนวโน้ม เลือ่ นเก้าอี้ให้ คนท�ำงานอิสระ งานเสริม งานเข้า ตรึม เงินตามมาเพียบ สุขภาพ อากาศเปลี่ยน ระวังโรคหวัด โรคระบบทางเดินหายใจ 30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) ถ้าโกหกใครไว้ ความลับจะแตกดัง โผล๊ะ! โดยเฉพาะเรือ่ งซุกกิก๊ !! ให้ระวัง ปากคน เคยแอบเมาท์ใคร เคยแอบนินทาใครไว้ จะโดนคาบไปบอก ซวยซ�้ำซ้อนล่ะงานนี้ ถ้าใคร คนนั้นเป็นเจ้านาย... อาจต้องใช้เงินปิดปาก ถ้า คุณไม่อยากให้ใครรู้ความลับบางอย่าง การงานดี มีโอกาสก้าวหน้าปลายปี หรือ มีโอกาสได้แยกวง มาท� ำ กิ จ การตั ว เอง เป็ น ช่ ว งเวลาที่ คุ ณ ควร ระวังวาจา การมีปากเสียงกับพี่น้อง การเงินดี มี โชคจากการค้าอสังหา หรือ จากคู่ครอง การงาน ต้องขยันโชว์ฟอร์มให้เข้าตากรรมการ ความรัก ควรจริงใจต่อกัน ปัญหาจะไม่เกิด ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) ระวังปัญหาขัดอกขัดใจกับครอบครัว เรื่องคนรัก เรารัก เขาไม่รัก วุ่นวาย กันไม่จบ ตั้งรับด้วยสติ คุยอย่างมีเหตุผลแม้จะ กรุ ่ น อยู ่ ข ้ า งใน! รั ก แท้ ต ้ อ งฟั น ฝ่ า ผ่ า นปั ญ หา อุปสรรคไปให้ได้....การงานดีมากๆ โดยเฉพาะ คนท�ำงานอิสระ คุณจะมีชื่อเสียงดี เป็นที่ยอมรับ จะได้งานใหญ่ ซึ่งน�ำพารายได้ก้อนโตมาให้ คน ท�ำงานประจ�ำ มีโอกาสเลื่อนต�ำแหน่ง แม้จะมี เสียงไม่เห็นด้วย แต่จงั หวะนีด้ วงเป็นของคุณ อาจ มีการเดินทางไกล ควรเตรียมตัวให้พร้อมรับการ เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เพราะคุณมีสิทธิ์ ป่วยกลางทาง! ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) การงาน การด� ำ เนิ น ชี วิ ต ของคุ ณ ดู ยุง่ เหยิงแทบจะหาเวลาพักผ่อนได้ยาก แต่กเ็ ป็นไปในทิศทางทีด่ ขี นึ้ นะ คุณจะได้ขอ้ งเกีย่ ว กับกลุม่ สังคมใหม่ๆ เพือ่ นใหม่ๆ ที่ให้ผลประโยชน์ ในทางที่ดีแก่คุณ เสมือนเป็นสัญญาณการเริ่มต้น ใหม่ในปีหน้า คุณจะได้งานใหม่ๆ ที่ต้องเกี่ยวข้อง ด้านต่างประเทศ หรือมีโอกาสเดินทางในจังหวะ สัน้ ๆ ระวังญาติพนี่ อ้ งจะสร้างปัญหาซ�ำ้ ซ้อนให้ปวด หัวเพิ่ม อย่าไปถกเถียงให้เสียเวลาเปล่า เดินหน้า ท�ำงานดีกว่า การเงินมีเข้ามาให้ใช้แน่นอน คุณ อาจมีเรื่องในใจที่รอการตัดสินใจ ควรคิดทบทวน ปรึกษาผู้รู้ให้ดีก่อนค่อยลงมือ ความรัก อย่าหูเบา เป็นพอ!


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ตัวช่วยในระยะนี้ของคุณคือ ความ ขยัน ท�ำมากได้มาก ท�ำน้อยได้น้อย ถ้าเพิ่มดีกรีความขยันให้มากๆ รับรองรายได้คุณ จะพุ่งพรวด เพราะเป็นจังหวะดวงดีอยู่แล้ว การ เงินก็มีโชคลาภอยู่พอสมควร แต่อย่าหลงคารม เพือ่ นฝูง ปาร์ตปี้ ลายปีจนงานหด เงินหายเป็นอัน ขาด! คุณมีโอกาสได้เปลีย่ นงานใหม่ หรือ บางคน อยากชิลๆ รับลมหนาว ก็จะได้ไปท่องเทีย่ วท�ำบุญ กับครอบครัวเป็นทริปสั้นๆ สุขภาพให้ระวังการ ป่วยไข้ของพ่อ หรือญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ ความรัก ที่หมายปองไว้ ดอกฟ้าจะหล่นมาอยู่ในมือ ขอใจ แลกเบอร์โทรได้เลยนะจ๊ะ... ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) หากคุณมีแผนงานในใจที่จะเริ่มต้น ธุรกิจใหม่ๆ เป็นจังหวะดีในการเลือก หุ้นส่วนที่ถูกใจมาร่วมงานกัน ถือเป็นการออก สตาร์ทส�ำหรับการเริ่มต้นใหม่ๆ หลายอย่างที่จะ เกิดขึ้นในปีหน้า คนท�ำงานอิสระจะมีงานใหม่ แบบปังๆ เข้ามา พาให้มีรายได้เป็นกอบเป็นก�ำ เวลานี้จะเป็นช่วงคืนก�ำไรให้คุณยิ้มออกได้สักที โชคจะกลับมาเป็นของคุณ! คุณจะมีการเดินทาง แน่นอน จัดกระเป๋ารอได้เลย ระวังโรคภูมิแพ้ ก�ำเริบ จัดยาไปให้ครบ ความรัก อัตราความ สดชื่นก้าวหน้ากว่าความเร็วแสง ใครเป็นโสดนี่ โชคร้ายนะ บอกเลย... ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) ความรักมักมากับลมหนาว คงใช้ไม่ได้ กับชาวมีนซินะ! เพราะความรักของ คุณดูง่อนแง่นเสียเต็มประดา ถ้าเลยเถิดไปขั้น ฟ้องร้อง คุณก็จะกลายเป็นหม้ายเศรษฐีขึ้นมา ทันตา หากคุณท�ำงานมีหนุ้ ส่วนให้ระวังการขัดใจ ขัดผลประโยชน์กัน การเงินต้องคุมค่าใช้จ่าย ให้ดี อาจติดขัดให้กลุ้มใจ ค้าขายต่างประเทศ ให้ผลดีกว่า บางคนจะได้รับการยกย่องให้เป็น เจ้าภาพ ประธานงานบุญใหญ่ๆ อย่าหลงติดใน หัวโขน เมาบุญ! จะเสียเงินเปล่า ท�ำจนตัวเองหรือ ครอบครัวเดือดร้อน ใช้ชวี ติ พอเพียง ท�ำใจสบายๆ สวดมนต์อยู่บ้านก็เหมือนอยู่วัดแล้ว

ไฮเทคอัพเดพ

แอปพลิเคชั น อสม.ออนไลน์ เพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชน วันนีเ้ อไอเอสร่วมสร้างนวัตกรรม ใหม่เพือ่ สังคม กับ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เป็นเสมือนผู้ช่วยที่จะ ท�ำหน้าที่หลัก 4 อย่าง ได้แก่ สื่อสาร จัดเก็บ รายงาน และแจ้งเตือนข้อมูลการ ปฏิบตั งิ าน อสม. ตลอดเวลา ทีมหมอและ อสม. สามารถส่งข้อความ ภาพ เสียง และวิดีโอ ระหว่างกันผ่านออนไลน์ ได้ ท� ำ ให้ ป ระหยั ด ค่ า โทรศั พ ท์ ด ้ ว ยเสี ย ง ข้อมูลที่ส่งถึงกันจะถูกจัดเก็บไว้ในระบบส่วนกลาง เรียกดูย้อนหลังได้เป็นเวลา 90 วัน นอกจากนัน้ ยังสามารถเรียกดูขอ้ มูลอืน่ ๆ ทีส่ ง่ มาจาก รพ.สต. เช่น ข่าวและประกาศจากกระทรวง สาธารณสุข รายงานการประชุมย้อนหลัง ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย เป็นต้น และที่ส�ำคัญ แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ยังมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีข้อมูลใหม่เข้ามา ท�ำให้ ไม่พลาดข่าวสารหรือนัดหมายต่างๆ อย่างแน่นอน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ AIS CALL CENTER 1175

Honda ประเทศญี่ปุ่นเผยโฉมรถต้นแบบ Wonder Stand Concept ใหม่ ในงานโตเกียวมอเตอร์โชว์ 2015 ที่ผ่านมา รถต้นแบบ Honda Wonder Stand มาพร้อมโหมดขับขีอ่ ตั โนมัตมิ ขี นาดความยาว 2 เมตร กว้าง 1.25 เมตร สูง 1.85 เมตร ภายในสามารถรองรับผูโ้ ดยสารสูงสุดได้ 2 ทีน่ งั่ แบบนัง่ ข้างกัน ขับเคลือ่ นด้วยล้อแบบ Omni ทีส่ ามารถเคลือ่ นที่ได้แบบทแยงมุม ทัง้ หน้าหลัง ซ้าย-ขวา ซึ่งรถยนต์ 4 ล้อทั่วไปไม่สามารถท�ำได้ สดใสกับสีแดงสดของเบาะนั่งและ พืน้ ห้องโดยสาร ลวดลายบนวัสดุหมุ้ เบาะออกแบบโดย Kyoto Nishijin พร้อมมอบความสบาย ได้อย่างสูงสุด คันนีค้ อื รถต้นแบบในอนาคตทีท่ าง Honda ต้องพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจยานยนต์ในอนาคต เพือ่ ตอบสนองต่อความต้องการของผูบ้ ริโภคให้มากทีส่ ดุ ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบ : www.sanook.com

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31


เที่ยวรอบบ้าน

เรื่องและภาพ : เอ’พริล & เมย์

01

Sapa ในอ้อมกอดของ..

“ราชิ นีแห่งขุนเขา” 02

“ที่ใดมีรกั .. ที่นน่ั ย่อมมีความสวยงามประดับไว้” ไม่รู้ คนอื่นคิดอย่างไร แต่ขณะนีค้ ล้ายหัวใจฉันจะเอ่ยกับ ตัวเองเช่ นนัน้ อีกเพียงไม่ถงึ 5 กิโลเมตร ภาพของเมืองในฝั นที่ฉนั เคย ปะติดปะต่อไว้อย่างเลือนลางทางจินตนาการก็จะแจ่มชั ดขึน้ อย่างที่มนั ควรจะเป็น จากกรุงฮานอย อดีตเมืองหลวงอันโรจน์รุ่ง ฉันพาตัวเองและเป้ เดินทางขนาดไม่นอ้ ยกว่าล�ำตัว เบียดเสียดไปตามคลืน่ คนและเสียงโหวกเหวก เซ็งแซ่จนมาถึงที่นั่งไม้แข็งกระด้างของโบกี้หนึ่ง ที่ซึ่งยังต้องภาวนาต่อไป อีกว่า.. น่าจะเป็นขบวนรถไฟคร�ำ่ คร่าสายนัน้ ทีจ่ ะพาฉันแล่นระเรือ่ ยขึน้ ไปถึง “หล่าวกาย” หรือลาวไก (Lao Cai) เมืองท่องเที่ยวหลักทางด้านทิศตะวันตก เฉียงเหนือของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามที่ติดประชิดอยู่กับชายแดน มณฑลยูนนาน ซึ่งพวกแบ็คแพ็คเกอร์ (Backpacker) รู้จักเมืองหน้าด่าน แห่งนี้ดีในชื่อ “เหอโข่ว” (Hekou)

03

หากใครๆ จะพากันปอปัน้ ว่า “หล่าวกาย” มีความงามประดุจราชินแี ห่ง ขุนเขา ฉันก็อยากจะเหมาอย่างผู้หญิงขี้เอาแก่ใจบ้างว่า “ซาปา” (Sapa) คือมงกุฎแห่งสตรีผู้มีความงดงามด้วยท่วงท่ากิริยาอันเป็นธรรมชาติ และ เมื่อตอบเต็มปากว่าได้พาตัวเองมายืนอยู่กลางดวงใจแห่งซาปา..ฉันย่อม ไม่ควรน�ำเอาโตรกผาอันสูงตระหง่านไปเทียบเทียมกับแผ่นผาใดๆ ของแหล่ง ท่องเทีย่ วในบ้านเรา ฉันจะนึกหาทุง่ ข้าวขัน้ บันไดแห่งไหนในล้านนามาเปรียบ

32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


05

06

04

กับจ�ำนวนขัน้ ทีเ่ ลือ้ ยลดยิง่ กว่าเขาวงกตหาทีส่ นิ้ สุดไม่ม.ี . จับจุดเริม่ ต้นไม่ได้.. ฉันเห็นสีสนั กลาดเกลือ่ นบนท้องถนน ในตลาด กลางนาไร่ เป็นสีสนั ทีย่ งั แลดู มีชวี ติ จิตวิญญาณ กลมกลืนกันไปอย่างกลมกล่อม ต่างจากสีสนั ชาวเขาของ บ้านเราที่ใกล้เข้าเป็นชาวเมืองทุกขณะ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ดั้นด้นพาตัวเองมาถึงซาปาในเช้าวันศุกร์ เพื่อ ตระเวนชะโงก.. เซลฟี่.. ทานอาหาร.. แล้วรีบกลับมาอัพโหลดสิ่งที่ได้สัมผัส คล้ายๆ กัน.. ผ่านโปรแกรมทัวร์ประเภทเดย์ทริป (One Day Trip) ราคา ไม่กี่เหรียญ และวันต่อมาก็ละลายเวลาครึ่งค่อนวันที่เหลือไปกับกิจกรรม ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง ช้อปปิ้ง และเซลฟี่ เซลฟี่ เซลฟี่ ในตลาดนัดชาวเขา ซึ่ง จะคึกคักครึกครื้นอย่างมากในเช้าวันเสาร์ ก่อนที่พวกเขาจะจากซาปาไป และแทบจะไม่มีโอกาสหวนกลับมาอีก แม้นจะเป็นวงจรที่แลดูปรกติเป็นอย่างมากส�ำหรับนักท่องเที่ยวผู้ซึ่ง พันธนาการตัวเองไว้ด้วยค�ำว่า “เวลา” ทว่า ฉันเพียงอยากจะบอกว่า “รู้สึก เสียดายแทน..” หากพวกเขาเพียงจัดสรรเวลาให้กับตัวเองและคนที่รักมาก ขึ้นกว่านีอ้ กี สักนิด หาข้อมูลเพิม่ เติม่ เกีย่ วกับอุปนิสยั และเสน่หข์ องซาปาเพิม่ ขึน้ อีกสักหน่อย เชือ่ ว่าในเวลาทีต่ า่ งต้องหมดไปกับการเดินทาง (ไป-กลับ) พอๆ กัน ช่วงเวลาทีม่ ีให้แก่กนั มากขึน้ ระหว่างเธอกับเขาและซาปา อาจช่วยให้สงิ่ ที่ เรียกว่า “รัก” หนักแน่น.. อบอุน่ .. และประทับอยู่ในความทรงจ�ำไปตลอดกาล ตัวเมืองซาปาในส่วนที่เป็นย่านท่องเที่ยวและตลาดจริงๆ ไม่ใหญ่มาก นัก ฉันเดินทอดน่องตั้งแต่กลางจัตุรัสไปจนถึงปลายถนนได้วันละหลายครั้ง ระหว่างทางมีคอฟฟี่ช็อปคอยช่วยละลายเวลาได้มากมาย อาคารเก่าสไตล์ เฟรนช์ - โคโลเนียล (French - Colonial) ของเหล่าชนชัน้ สูงในยุคอาณานิคม ยังพอปรากฏเค้าลางของอดีตเมืองตากอากาศอันขึ้นชื่อแห่งนี้

ในส่วนของร้านอาหารนี่แทบจะเรียกได้ว่าระดับสหประชาชาติ สนอง นีดส์ ได้ครบรสทุกความอยาก ทั้งอาหารพื้นเมือง ฝรั่งเศส อิตาเลี่ยน จีน อินเดีย ฟาสต์ฟู้ด วีแกน (Veganism) และแน่นอน “ครัวไทย” สนนราคา ก็มีให้เลือกรับประทานกันตามแต่ลัทธิทุนนิยม ค�่ำคืนของซาปา แม้จะจัดเป็นเมืองเล็กๆ แต่ทว่าทรงเสน่ห์เสียเหลือ เกิน.. หลังมื้อค�่ำไม่มีเหตุผลเลยหากใครจะบังคับตัวเองให้จมจ่อมอยู่ภาย ใต้ผ้านวมผืนหนา เพราะเวลานี้ถนนแทบทุกสายล้วนมุ่งหน้าสู่จัตุรัสใจกลาง เมือง ภายใต้หมอกหนาวและแสงไฟวอมแวม ชาวเขาหลากหลายกลุ่ม ออกมาร้องร�ำท�ำเพลงแลกกับค่าความประทับใจ บ้างเร่ขายของฝากของที่ ระลึก ขณะที่ร้านเครื่องดื่มและขนมพื้นเมืองอุ่นๆ อาจช่วยให้คนไกลบ้าน ไม่เหงาหัวใจจนเกินไป แต่ที่ฉันชอบลอบมองเป็นพิเศษ.. แม้ไม่สว่างจ้า และอบอุ่นเท่ากลางวัน แต่หัวใจของหนุ่มสาวชาวเขาหลายคู่ก�ำลังเริ่ม ผลิบานในท่ามกลางสายหมอก

07

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33


10

08

มีแหล่งท่องเทีย่ วละแวกซาปาหลายแห่งทีน่ า่ สนใจ บางแห่งฉันสามารถเดิน ไปเทีย่ วได้ดว้ ยตัวเอง อาศัยแผนทีบ่ า้ ง ภาษามือ-ภาษาดอกไม้บา้ ง และทริคที่ ฉันชอบใช้เป็นประจ�ำคือดูวา่ ตรงไหนมีสาวๆ ชาวเขานัง่ ขายผ้าพืน้ เมืองหรือร้าน ของทีร่ ะลึก เพราะทางนัน้ น�ำไปสูส่ ถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ไม่ทไี่ หน.. ก็สกั แห่ง.. หมู่บ้านกัตกัต (Cat Cat Village) แม้จะไม่เห็นแมวสักตัวฉันก็ชอบ ที่จะเรียกหมู่บ้านสวยๆ แห่งนี้ว่า “หมู่บ้านแมวแมว” เพียงเพราะชื่อมัน น่ารักคล้ายๆ กับผู้คนที่นี่ ระยะทางจากซาปาเพียงประมาณ 3 กิโลเมตร แถมเดินลงไปเรื่อยๆ สบายมาก มีสาวๆ ชาวเขาคอยยิ้มยั่วให้ฉันเดินเข้าไป ชมผ้าทอมือของพวกเธออยูต่ ลอดทาง กัตกัตเป็นหมูบ่ า้ นเก่าแก่ของชาวเขา เผ่าม้งที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของประเทศจีน นิยมแต่งกายด้วยเสื้อผ้า โทนสีนำ�้ เงินเข้มหรือด�ำ ไฮไลท์ของเส้นทางนีค้ อื ทิวทัศน์นาขัน้ บันไดสุดลูกหู ลูกตา ปลายทางยังมีนำ�้ ตกขนาดกลางๆ ให้ชมด้วย แต่ทตี่ อ้ งโน๊ตทิง้ ท้ายไว้คอื ตอนเดินกลับ คือ ลงเท่าไหร่.. ก็ขึ้นเท่านั้น.. ส�ำหรับฉัน เรียกมอเตอร์ไซค์ กลับสิคะ -- รออะไร!?! หมู่บ้านต่าฟาน (Ta Van Village) อยู่ห่างไปทางตอนใต้ของซาปาประมาณ 10 กิโลเมตร ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวนิยม ซื้ อ แพ็ ค เกจทริ ป แบบครึ่ ง วั น หรื อ เต็ ม วั น เพื่อไปเดินเล่นรอบๆ หมู่บ้าน แต่ฉันว่าเช่า มอเตอร์ ไซค์ขี่เที่ยวไปเรื่อยๆ ประหยัดและ สนุกกว่า ทัง้ หน้าผา นาขัน้ บันได และแม่นำ�้ บน เส้นทางนี้สวยงามยิ่งใหญ่ชวนประทับใจมากๆ

13

14

15

09

11

ต่าฟานเป็นหมู่บ้านชาวเขาหลายเผ่าที่มาอาศัยอยู่รวมกัน จึงมีวัฒนธรรม ภาษา และการแต่งกายที่หลากหลาย ตรามตอนพาส (Tram Ton Pass) เป็นจุดชมวิวทีส่ งู ทีส่ ดุ ของย่านซาปา ตั้งอยู่บริเวณริมถนนอันเป็นเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดหล่าวกายกับจังหวัด ไลโจว (Lai Chau) เป็นจุดทีส่ ามารถชมวิวทัศนียภาพของ เทือกเขาฟานซีปนั (Fanxipan) ซึ่งได้รับฉายาว่าเป็น “หลังคาแห่งอินโดจีน” ได้อย่างสวยงาม แต่ที่น่าประทับใจไม่แพ้กันคือภาพของเส้นทางสายนี้ที่เลื้อยเลาะลงไปตาม เหลี่ยมผาก่อนที่จะตัดสู่พื้นราบก่อนเข้าเมืองไลโจว ฉันขึน้ ต้นด้วยประโยค.. “ทีใ่ ดมีรกั .. ทีน่ นั่ ย่อมมีความสวยงามประดับไว้” ในอีกไม่กี่นาทีนับจากนี้ ขบวนรถไฟคร�่ำคร่าสายเดิมจะพาฉันออกจาก ดินแดนแห่งนีก้ ลับไปสูโ่ ลกทีไ่ ม่ตอ้ งอาศัยจินตนาการเติมแต้ม ไม่มคี ำ� ลงท้าย ใดๆ เพียงแค่อยากยืนยัน.. “ฉันเชื่อว่าเพราะผู้คนที่นี่มีความรัก ซาปาจะยัง คงถูกประดับไว้ด้วยความสวยงามตลอดไป”

บรรยายภาพ 01. ระหว่างเส้นทางไปยังหมู่บ้านต่าฟาน 02. สาวๆ ชาวเขาน�ำสินค้าที่ระลึกมาวางขายทางไปหมู่บ้านกัตกัต 03. ที่พักก�ำลังถูกสร้างรอต้อนรับนักท่องเที่ยว ฉากหลัง คือ ฟานซีปัน 04. แหนแดงในนาขั้นบันไดบริเวณหมู่บ้านต่าฟาน 05. บนเส้นทางสู่ตรามตอนพาส 06. วิถีชีวิตในไร่ผักรอบๆ เมืองซาปา 07. จัตุรัสใจกลางเมืองซาปา 08. น�้ำตกที่อยู่บริเวณสุดทางของหมู่บ้านกัตกัต 09. โบสถ์เก่าแก่กลางจัตุรัส 10. ร้านเฝือสไตล์เวียดนาม ใต้ถุนตลาดซาปา 11. เหล่าสาวๆ จอมตื๊อแห่งต่าฟาน 12. สาวชาวเขาในตลาดซาปา 13. ร้านตัดผมท่านสุภาพบุรุษข้างตลาดซาปา 14. เด็กสาวชาวม้งในหมู่บ้านกัตกัต 15. บรรยากาศยามเช้าบริเวณจัตุรัส

34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


36 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 87  

สวย สุข สนุกครบ กับธรรมชาติที่ อำเภอเมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์