Page 1

www.transport.co.th

“ซากุระเมืองไทย”

ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 เดือน กุมภาพันธ์ 2561 I Vol.10 No.114 February 2018

บานสะพรัง ่ บนยอดภูลมโล จ.เลย

Free Copy


ทักทาย สารบัญ

05 10 16 30

บขส.อินไซด์ 09 คู่หูความอร่อยกับรสดีซุปก้อน เก็ บ มาฝาก 11 เล่ า สู่ กั น ฟั ง 12 รอบรู้ ร อบโลก คู่ หู พ าเที่ ยว 26 มุ มสุ ข ภาพ 28 คู่ หู ดู ด วง แวะชิ มริมทาง

คุณสามารถอ่านนิตยสารคู่หูเดินทาง

วั ดีคณ ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ เดือนนีเ้ ป็นเดือนแ ง่ ความรัก การมอบความรักใ แ้ ก่กนั และกันเป็นเรือ่ งทีด่ ี ไม่วา่ จะมอบใ แ้ ก่ คนในครอบครัว พ่อ แม่ พี ่ น้อง ญาติ นิท มิตร าย เพือ่ นร่วมงาน รือเพือ่ นร่วมโลก อย่าง เจ้า มา แมว ตั ว์เลีย้ งแ นรักและ ตั ว์โลกทัง้ ลาย ล้วนแล้วแต่เป็นเรือ่ งดีๆ ทัง้ นิ้ คู่ เู ดินทางฉบับนี ้ พาไปเทีย่ วกันที ่ “ภูลมโล” ต.กก ะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในเขตอุทยานแ ง่ ชาติ ภู นิ ร่องกล้า “ภูลมโล” เป็นภูเขาทีต่ งั้ อยูบ่ นรอยต่อของ ามจัง วัด คือ พิ ณุโลก เพชรบูรณ์ และ เลย ามารถขึ้นได้ทั้งทางจัง วัดเลยและจัง วัดเพชรบูรณ์ ซึ่งรถโดย ารของ บข . ก็มีใ ้บริการ ทั้ง 2 เ ้นทาง ามารถ อบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท ี่ Call Center 1490 เรียก บข . รือ www.transport.co.th ครับ นอกจากนี ้ ภายในเล่มยังมีเนือ้ า าระอืน่ ๆ อีกมากมาย อาทิ คอลัมน์เก็บมาฝาก เราน�าข้อมูล เกีย่ วกับ “ไวรั โรต้า” เชือ้ โรคทีท่ า� ใ เ้ กิดอาการท้องร่วงอย่าง นักทีก่ า� ลังระบาดในช่วง น้า นาวนี้ มาฝากกัน รือเรื่องอาการนอนไม่ ลับของใคร ลายๆ คน ที่มีเ ตุผลมาจากกิจกรรมที่ไม่ควรท�า ก่อนนอน าอ่านได้ในคอลัมน์มมุ ขุ ภาพ เมือ่ ขุ ภาพกายดี ขุ ภาพใจก็จะดีตามไปด้วย การขยับเท่ากับการออกก�าลังกาย ตามที ่ . บอกไว้ เพียงคุณ าเวลาว่างออกก�าลังกายอาทิตย์ละ 3 - 4 วัน วันละครึง่ ชัว่ โมง จะเป็นการเดิน รือการวิง่ ก็ดตี อ่ ขุ ภาพทัง้ นัน้ ลองท�ากันนะครับ เพราะ งิ่ เ ล่านีไ้ ม่ได้เป็นผลดีตอ่ ใคร นอกจากตัวเราเองทัง้ นัน้

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั กุล กรรมการผูจ้ ดั การใ ญ่ บริ ทั ขน ง่ จ�ากัด

Lifestyle Magazine

ในรูปแบบ E-Magazine ได้ง่ายๆ เพียง ดาวน์โ ลด แอปพลิเคชันของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ที่ มาร์ทโฟน รือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ากัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�านักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1919-4028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2171-1535 โทรสาร 0-2171-1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�าราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา จิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ชนิดา สมานจิตร, ศิริชัย ทิพสน, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ า� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

Where to Find

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�าไปเผยแพร่หรือท�าซ�า้ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ากัด ก่อนทุกครั้ง

พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�าที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�าหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ากัด (บขส.) ณ สถานีขนส่ง กรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งฯ สายใต้ใหม่, สถานีขนส่งฯ เอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�าทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 21.17% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


เรื่อง : ก งบรรณ ธิก ร

บขส.อินไซด์

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการบริการ

หลักสูตร “ครูฝก ึ พนักงานต้อนรับ (Train The Traniner)” นายจิร ักดิ์ เยา ์ ัช กุล กรรมการ ผูจ้ ดั การใ ญ่ บริ ทั ขน ง่ จ�ากัด (บข .) เป็นปร ธ นในพิธเี ปิดโครงก รพฒน บุคล กร ด้ นก รบริก ร ลก ูตร “ครูฝึกพนกง น ต้ นรบ (Train The Trainer)” ณ ้ ง บรม ช้น 4 ( ม ชิต) ค ร ถ นีขน ง่ ผูโ้ ดย ร กรุงเทพ (จตุจกร) � รบ ลก ตู ร “ครูฝกึ พนกง นต้ นรบ (Train The Trainer)” มีผผู้ ่ นก รคดเลื ก แล เข้ รบก รฝึ ก บรม จ� น น 29 คน ปร ก บด้ ย กลุ ่ ม ผู ้ บ ริ รร ดบต้ น น้ ง น/น ย ถ นี แล กลุ่มผู้ปฏิบติง น จ� น น 10 คน แล กลุ่มต� แ น่ง พนกง นปร จ� รถ (พนกง นต้ นรบ, พนกง นบริก ร) จ� น น 19 คน โดยมีร ย เ ล ฝึก บรม ร ่ ง นที ่ 25 มกร คม - 28 กุมภ พนธ์ 2561

5 คู่หูเดินทาง


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ก งบรรณ ธิก ร

บขส. ร่วมทําบุญตักบาตรและเข้ามอบกระเช้าอวยพรแด่ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงคมนาคม เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2561

นายจิร ักดิ์ เยา ์ ัช กุล กรรมการผู้จัดการใ ญ่ บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด (บข .) น� คณ ผู้บริ ร ร่ มท� บุญตกบ ตร ข้ ร รแ ้ง พร้ มผู้บริ รแล น้ น่ ยง นใน งกดกร ทร งคมน คม ลงจ กน้นได้เข้ ม บกร เช้ ยพรแด่ผู้บริ รร ดบ ูงกร ทร งคมน คม เนื่ งในเท ก ล นขึ้นปีใ ม่ 2561 ณ กร ทร งคมน คม

บขส. ต้อนรับคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตร ชั้นนายพัน เหล่าทหารขนส่ง รุ่นที่ 49 เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชม กิจการ

บริ ท ขน ง่ จ� กด (บข .) ต้ นรบคณ น ยท ร นกเรียน ลก ตู ร ช้นน ยพน เ ล่ ท รขน ง่ รุน่ ที ่ 49 โรงเรียนท รก รขน ่ง กรมก รขน ่งท งบก เข้ กึ ดูง นแล เยีย่ มชมกิจก รข งบริ ท ขน ง่ จ� กด ณ ค ร ถ นีขน ง่ ผูโ้ ดย รกรุงเทพ (จตุจกร) คู่หูเดินทาง 6


อวยพรปีใหม่ กจญ.

นายอนุช ุ รรณ ทิ กร รองกรรมการ ผู้จัดการใ ญ่ ฝ่ายบริ าร บริ ัท ขน ่ง จ�ากัด (บข .) น� ผู้บริ รแล พนกง น บริ ท ขน ง่ จ� กด ร่ ม ยพร นายจิร กั ดิ์ เยา ์ ชั กุล กรรมการผูจ้ ดั การใ ญ่ บข . เนื่ งในโ ก เท ก ล นขึ้นปีใ ม่ 2561 ณ น้ ้ งปร ชุม 1 ช้น 4 ค ร ถ นีขน ง่ ผูโ้ ดย รกรุงเทพ (จตุจกร)

บขส. ร่วมพิธม ี อบชุดรณรงค์ปอ ้ งกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในยานพาหนะสาธารณะ

ผู้แทน บริ ท ขน ่ง จ� กด (บข .) ร่ มพิธีม บชุดรณรงค์ป้ งกน โรคไข้ ดใ ญ่ในย นพ น ธ รณ ณ ค ร โม ร ปร ชุม กร ทร งคมน คม ช้น 3 กร ทร งคมน คม

บขส. จัดกิจกรรม ตลาดนัดการกุศล “Happy Friday”

บริ ท ขน ่ ง จ� กด (บข .) จดกิ จ กรรม ตล ดนดก รกุ ล “Happy Friday” ร ยได้ มทบทุนโครงก ร “ทุกก รเดินท งขบเคลื่ น ค ม ขุ คู่ นไทยด้ ย ลี แชร์” บริเ ณ ช้น 1 ค ร ถ นีขน ง่ ผูโ้ ดย ร กรุงเทพ (จตุจกร) 7 คู่หูเดินทาง


ข่าวรายทาง

เรื่อง : ก งบรรณ ธิก ร

เคทีซีร่วมจัดงานมหกรรมท่องเที่ยวแห่งปี “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 22” นาง า เจนจิต ลัดพลี ผู้ � น ยก ร-ก รตล ดเพื่ ก รท่ งเที่ย แล นทน ก ร “เคทีซี” รื บริ ท บตรกรุงไทย จ� กด (ม ชน) ดร.อดิ ฐ์ ชัยรัตนานนท์ ปุ น ยก ม คมไทยบริก รท่ งเทีย่ (ทีทเี เ ) นาย มเกียรติ รุง่ ท ผี ล ผู้ � น ยก รฝ่ ยก รพ ณิชย์ บริ ท ไทย- ม ดิ ุ เซ ท์ ี ต์เ เชีย จ� กด นาย ิ ิ ฐ์ โชค ่างมณีล�้า ผู้ช่ ยผู้จดก ร ฝ่ ยก รตล ดแล ปร กนก รเดินท ง บริ ท ปร กนภยไทย ิ ฒน์ จ� กด (ม ชน) มร.โทนี่ ู ผู้ � น ยก รก รท่ งเที่ย � นกง นเ ร ฐกิจแล ฒนธรรมไทเป แล นาง า ุ ิมล ฤทธิฉิม ปร นง นก รตล ด งค์ก ร ง่ เ ริมก รท่ งเทีย่ เก ลี ร่ มจดง นม กรรมท่ งเทีย่ แ ง่ ปี “เทีย่ ท่ ไทย ไปท่ โลก คร้งที ่ 22” ร ่ ง นที ่ 7 - 11 กุมภ พนธ์ 2561 ณ ูนย์ก รปร ชุมแ ่งช ติ ิริกิติ์

ยามาฮ่า แถลงนโยบายปี 2561 ตั้งเป้าแชร์ 17% รุกตลาดเต็มพิกัด พร้อมส่งโมเดลใหม่ ครบเซ็กเมนต์ มร.ชิเงโอะ ฮายาคา ะ ปร ธ นกรรมก รบริ ร และนาง า จินตนา อุดมทรัพย์ ร งปร ธ นกรรมก รบริ ร พร้ มผู้บริ ร ร ดบ ูง บริ ท ไทยย ม ่ ม เต ร์ จ� กด แถลงนโยบ ยปร จ� ปี 2561 โดยย ม ่ พร้ มรุกตล ดรถจกรย นยนต์แบบเต็มพิกด ภายใต้ โลแกน “BEYOND THE LIMITS” ผ่ นท งแบรนด์ โลแกน Revs Your Heart เร่งชี ติ ใ เ้ ร้าใจ เ ริมค มแข็งแกร่ง ด้ ยทพ ินค้ รุ่นใ ม่ครบทุกเซ็กเมนต์ งเป้ ม ร์เก็ตแชร์ขึ้นเป็น 17% พร้ มปลุกกร แ เกมม เต ร์ ป ร์ตร ดบโลก MotoGP ที่จ จดขึ้นในเมื งไทยเป็นคร้งแรก เพื่ ต กย�้ แล ร้ งค ม แข็งแกร่งข งย ม ่ ในภ พลก ณ์ข งค มเป็นผู้น� ท งด้ น ม เต ร์ ป ร์ต ย่ งชดเจน ง นนีจ้ ดขึน้ ณ ้ ง World Ballroom โรงแรม Centara Grand at Central World เมื่ เร็ ๆ นี้ คู่หูเดินทาง 8

วาโก้ สมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และสมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ฯ นพ.ธีร ุฒิ คู ะเปรมะ (ที่ 3 จ กซ้ ย) ปร ธ นมูลนิธิ ถ บน ม เร็งแ ่งช ติ นพ. ีร ุฒิ อิ่ม า� ราญ (ที่ 2 จ กซ้ ย) ผู้ � น ยก ร ถ บนม เร็งแ ง่ ช ติ แล น ยก ม คมโรคม เร็งแ ง่ ปร เท ไทย รบม บเงินจ ก โครงก ร โก้โบ ช์ มพู มู้ เร็งเต้ นม เพื่ นบ นุน ก รรก ผู้ป่ ยม เร็งเต้ นมที่ย กไร้ แล กิจกรรมต้ นภยม เร็ง เต้ นม จ� น น 2,000,000 บ ท โดยมี รเทพ อั เก ม (ที่ 4 จ กซ้ ย) ร งผู้ � น ยก รผลิตภณฑ์ โก้ อินทิรา นาค กุล (ที่ 2 จ กข ) ผู้จดก ร ่ นก รตล ดผลิตภณฑ์ชุดช้นใน โก้ บริ ท ไ .ซี.ซี. ินเต ร์เนช่นแนล จ� กด (ม ชน) ณัฐชรินธร พง ์ ุภาจินตภ (ที่ 4 จ กข ) กรรมก รบริ ร แล กัลยา โล ะ ิจารณ์ (ที่ 3 จ กข ) ผู้ � น ยก รฝ่ ยผลิตภณฑ์ชุดช้นใน บริ ท ไทย โก้ จ� กด (ม ชน) รรณี ตันตระเ ร ฐี (ข ) ผู้จดก รโครงก ร โก้โบ ์ชมพู ู้ม เร็งเต้ นม แล ดร. ุลีพร แ งกระจ่าง (ซ้ ย) เลข ธิก ร ม คมโรคม เร็งแ ่งปร เท ไทย เข้ ร่ มเป็น กขีพย น ณ ถ บนม เร็งแ ่งช ติ เมื่ เร็ ๆ นี้

อีซูซุส่งยนตรกรรมไลฟ์สไตล์ “ใหม่! อีซซ ู ุ เอ็กซ์-ซีรส ี่ ”์ ลุยตลาดประเดิมก้าวสูป ่ ท ี ี่ 61 “ใ ม่! อีซูซุ เอ็กซ์-ซีรี่ ์ 1.9 ดีดีไอ บลูเพาเ อร์” แรงขีด ุด... เต็ม ปีดพนธุ์เ ็กซ์ ไลฟ์ ไตล์ปิก พเพื่ คน ยพนธุ์ ป ร์ต ปรบโฉมใ ม่ เพิ่มเ กลก ณ์ใ ้โดดเด่นยิ่งขึ้น ท้งภ ยน กแล ภ ยใน มีใ ้เลื ก 2 รุ่น ได้แก่ รุ่น Speed ป ร์ตเข้ ถึงจิต ิญญ ณช เรซซิ่ง แล คร้งแรกกบ ท งเลื ก ใ ม่! Speed Cab4 ปิก พ ป ร์ต 4 ปร ตูข งคนพนธุ์เท่ พร้ มด้ ยรุ่น Hi-Lander ป ร์ตพรีเมี่ยม เท่ รู ร มี ไตล์ดุจรถยนต์น่ง เชิญ มผ รถรุ่นใ ม่ล่ ุดนี้ ได้ที่โช ์รูม ีซูซุท่ ปร เท


เรื่อง : ชญ ณี

คู่หูความอร่อยกับ

!

“รสดีซุปก้อน” ตัวช่วยใหม่

สําหรับปรุงนํา้ ซุปแสนอร่อยให้ทุกชาม

ด้ ยค ามเร่งรีบของการใช้ชี ติ ใน งั คมยุคใ ม่ บางคนพักอา ยั ในคอนโด บางคนต้องเป็นทัง้ เ ริ ก์ กิง้ แู มนและแม่บา้ นในเ ลาเดีย กัน ท�าใ ป้ จั จุบนั คนเรามีเ ลาในการท�ากับข้า น้อยลง แม่บา้ น มัยใ ม่จงึ มอง าตั ช่ ยในการท�ากับข้า เพือ่ ช่ ยใ ้ ามารถท�าอา ารได้ ะด ก ร ดเร็ และประ ยัดเ ลามากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะเมนูแกงจืดทีป่ รกติตอ้ ง ใช้เ ลานาน ากต้องการน�้าซุปที่มีร ชาติ อมอร่อย อีกทั้งต้องเตรียม ่ นผ ม ลายอย่าง นอกจากกระดูก มูแล้ ยังต้องใ เ่ ครือ่ งเท ทัง้ กระเทียม พริกไทย และรากผักชีเพื่อใ ้ได้น�้าซุปที่ อมอร่อยช น รับประทานยิ่งขึ้น และเพื่อช่ ยดับกลิ่นคา ของเนื้อ ัต ์ โดยเฉพาะ รากผักชีทเี่ ป็น ่ นผ ม า� คัญในการช่ ยใ น้ า�้ ซุปมีกลิน่ อมและมีร ชาติ กลมกล่อมยิง่ ขึน้ แต่ทงั้ นีเ้ ป็นทีท่ ราบกันดี า่ รากผักชีนนั้ ไม่ได้เป็น งิ่ ที่ คน ่ นใ ญ่มีติดบ้าน อีกทั้งในบางฤดูกาลก็เป็นของ ายาก ดังนั้นจะ ดีก ่าไ มถ้ามีตั ช่ ยที่ท�าใ ้คุณ ามารถปรุงน�้าซุปแ น อร่อยได้ในเ ลาอันร ดเร็

“ร ดีซุปก้อน” ผลิตภัณฑ์ใ ม่จาก ‘ร ดี’ ได้ร มเ ทุก ่ นผ ม � รบใช้ท� แกงจืดไ ้ ย่ งครบครน ีกท้งมี ่ นผ มที่เ ม � รบ ก รท� แกงจืดแบบไทยๆ โดยเฉพ เพร ไม่เพียงแต่ท� จ กน�้ ต้ม กร ดูก มูแท้เท่ น้น แต่ยงมี ่ นผ มข งเครื่ งเท ย่ งกร เทียม พริกไทย ีกท้งใ ้กลิ่น มข งร กผกชี ท� ใ ้คุณแม่บ้ นไม่ต้ งยุ่งย ก ในก ร ซื้ รื จดเตรี ย ม ่ นผ มเ ล่ นี้ ี ก ต่ ไป ท้ ง ยงช่ ยใ ้ ม รถท� น�้ ซุ ป ใ ้ ร่ ยกลมกล่ ม มน่ รบปร ท นยิ่ ง ขึ้ น ีกด้ ย เพร เครื่ งเท เ ล่ นี้จ ช่ ยในก รดบกลิ่นค ข งเนื้ ต ์ ม รถใช้ท� เมนูปร เภทช มน�้ ได้ ล ก ล ย ไม่ ่ จ เป็ น แกงจื ด ข้ ต้ ม ุ กี้ น�้ ก๋ ยเตี๋ ย รื เมนู ช มน�้ ื่ น ๆ ซึ่งไม่ ่ จ เป็นเมนูน�้ ช มไ นก็จ ไม่ยุ่งย ก ีกต่ ไป

“รสดี ซุ ป ก้ อ น” ครบเครื่องซุปในก้อนเดียว ทําจากนํ้าต้ม

กระดูกหมูแท้และเครือ ่ งเทศ ทัง ้ กระเทียม พริกไทย อีกทัง ้ ให้กลิน ่ หอมของ

รากผักชี จึงทําให้นํ้าซุปเข้มข้น หอมอร่อย เหมาะสําหรับทําทุกเมนูชามนํ้า ให้อร่อยได้งา่ ยๆ มีจาํ หน่ายแล้วทีซ ่ ป ุ เปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าชั้นนําทั่วไป เช่น โลตัส บิ๊กซี ท็อปส์ กูร์เมต์มาร์เก็ต

9 คู่หูเดินทาง


เก็บมาฝาก

เรื่อง : จึง ุร

ท้องร่วงระบาดหน้าหนาว “เชื้อโรต้า” ไม่มียาช่วย! ไวรัสท้องร่วง “โรต้า” ทีก ่ าํ ลังระบาดหนัก ไม่ใช่

เฉพาะในเด็ก หากแต่ผใู้ หญ่กป ็ ว ่ ยปางตายเช่นกัน ทีส ่ าํ คัญยังไม่มย ี ารักษาโดยตรง หากอาการหนัก

มีสท ิ ธิชอ ็ กเสียชีวต ิ ได้ …ยํา้ ให้ขน ึ้ ใจ ต้องหมัน ่ ล้างมือ และกินอาหาร ใหม่-สุก-ร้อน-สะอาด! เท่านัน ้ โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า คืออะไร?

ไ ร โรต้ เป็นไ ร กลุม่ ร์เ น็ เ (Double-stranded RNA virus) ในตร กูล (Family) Reoviridae ซึง่ มี 7 ยพนธุ ์ (A, B, C, D, E, F, G) กลุ่มเ ี่ยงม กที่ ุดคื เด็กที่ ยุน้ ยก ่ 5 ปี มีโ ก ติดเชื้ ไ ร นี้ ได้ง่ ยม ก โดยรบเชื้ เข้ ท งป ก จ กก รปนเปื้ นข งเชื้ ในน�้ ดื่ม แล น�้ ใช้ รื มผ เครื่ งใช้ ข งเล่นต่ งๆ มกจ แ ดง ก รภ ยใน 2 - 10 น ลงก รรบเชื้ แล เชื้ ที่ กจ กร่ งก ยจ คงทน ยู่น น ล ยเดื น กไม่เช็ด กด้ ยน�้ ย ฆ่ เชื้ โรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า มีอาการอย่างไร?

ก รข งโรคคื ท้ งเ ีย ถ่ ยเ ล 3 คร้ง/ น รื ม กก ่ น้น มีไข้ ูงแล เจียน ในผู้ป่ ยที่มี ก รรุนแรงม กจ� เป็นต้ งเข้ รบก ร รก ทีโ่ รงพย บ ล เนื่ งจ กมี ก รข ดน�้ กรบก รรก ไม่ทน รื ไม่เ ม ม จเกิดภ ช็ กแล จเ ียชี ิตได้ น กจ กนี้ยงพบ ่ เด็กที่ ยุต�่ ก ่ 5 ปีทกุ คนจ มีก รติดเชื้ ซ�้ ได้ ล ยคร้ง

โรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า รักษาได้อย่างไร?

เป็นเรื่ งจริงที่ ่ ไ ร โรต้ ไม่มยี รก เฉพ แต่ ม รถรก ผูป้ ่ ยใ ้ ยได้ด้ ย ธิ รี ก ต ม ก ร ใ ้ รล ล ยเกลื แร่กินใ ้เพียงพ กบน�้ แล เกลื แร่ที่เ ียไป กบก ร เจียน แล ท้ งร่ ง ท้ งเ ยี ท้ งเดินซึง่ เป็น ใจ � คญข ง ก รรก กผูป้ ่ ยกินข้ ไม่ได้ ต้ งใ น้ �้ เกลื แร่ทดแทนท ง ล ดเลื ดด� เมื่ มีไข้ ลดค มร้ นด้ ยก รเช็ดต แล ใ ้ย ลดไข้ ใ ้ย ขบลม กป ดท้ ง รื ท้ ง ืด ก รใ ้เกลื แร่ที่เพียงพ จ ช่ ยลด ก ร ท้ ง ดื เพร เกลื แร่มโี ปแต เซียมเพียงพ ทีช่ ่ ยท� ใ ล้ � ไ บ้ บี ต ได้ดขี นึ้ กผู้ป่ ย ยุด เจียน ใ ้กินข้ ต้ม รื โจ๊กได้ กถ่ ยเป็นน�้ ล ย น จเกิดภ ข ดเ นไซม์แลคเต ทีใ่ ช้ย่ ยนมโค ค รเปลีย่ นเป็น นมทีไ่ ม่มแี ลคโต รื ใ น้ มถ่ เ ลื ง ในเด็กทีใ่ น้ มแม่ ใ น้ มแม่ต่ ไป โดยไม่ต้ งเปลีย่ นนม ก รรก ที่ ดี คื ใ ้ น�้ แล เกลื แร่ ท ดแทนใ ้ เ พี ย งพ แล ใ ท้ นเ ล ผูป้ ่ ยจ ไม่ซมึ ปั ได้ด ี ไม่ บเ นื่ ย ก เกลื แร่ไม่ได้ ใ ้ท� น�้ เกลื แร่เ ง โดยใช้น�้ ต ลทร ย 3 ช้ นช (15 กรม) ผ มน�้ ด 750 มิลลิลติ ร แล เกลื ครึง่ ช้ นช ต้มใ ้เดื ด ทิ้งไ ้ใ ้เย็น รื ใช้น�้ ข้ เติมเกลื แล น�้ ต ล รื ป้ น ด้ ยน�้ แกงจืด

• • • • • •

โรคท้องร่วงจากไวรัสโรต้า ป้องกันอย่างไร?

•ปร ก ม่บนล้ งมืร แลใ ้ ภ ย ดด้ลงกยน�รใช้้ แล้ งน�บู้ ่ รื เจลล้ งมื ท้งก่ นปรุง น • ก�กินจดขยรทีมูลป่ ฝรุง ย เ“ใ ม่ กุ รเพืร้ น ่ ไม่ใ เ้ ป็ด” นแไม่ล่กงนิเพ พนธุร แ์กุ มลง ๆ ดิบๆ • โดยเฉพ รทีป่ รุงจ กเนื้ ต ์ รื รทีม่ แี มลง นต ม • ปัจจุบนมี คซีนป้ งกนไ ร โรต้ � รบเด็ก ช่ งที่ใ ้ คซีนกิน คร้งแรก จ ยูใ่ นช่ ง 6 ปด ถ์ งึ 4 เดื น แล จ ต้ งใ ค้ รบภ ยใน 8 เดื น ถ้ เด็ก ยุ ลง 8 เดื นไปแล้ เร จ ไม่ใ ้ คซีนป้ งกนไ ร นี ้ ม่น งเกต ก รข งบุตร ล น รื ม ชิกในคร บคร ย่ งใกล้ชดิ กเริม่ มีค มผิดปกติ ค รรีบพบแพทย์ทนที

คู่หูเดินทาง 10


เรื่อง : ก งบรรณ ธิก ร

เล่าสู่กันฟัง

เอไอเอส ร่วมกับภำครัฐ มอบรำงวัลประกวดฯ

“แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์”

เอไอเอส ร่วมกับ กระทรวงสำธำรณสุข และกระทรวง ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดพิธีมอบรำงวัลโครงกำร “ประกวดกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์” ตอกย�้ำ วิสัยทัศน์ “AIS Digital For Thais” โดยมุ่งหวังให้ อสม. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อน�ำไป ประยุกต์ในกำรท�ำงำนสำธำรณสุข อันก่อให้เกิดกำรยกระดับ กำรดูแลสุขภำพของคนไทย เพื่อก้ำวสู่ไทยแลนด์ 4.0 นาย มชัย เลิ ุทธิ งค์ ประธานเจ้า น้าที่บริ าร บริ ัท แอด านซ์ อินโฟร์ เซอร์ ิ จ�ากัด (ม าชน) รือ เอไอเอ กล่ ่ จ ก ิ ยท น์ก รด� เนินธุรกิจภ ยใต้แน คิด “AIS Digital For Thais” ในก ร ่งเ ริมคุณภ พชี ิตข งคนไทยใน 4 ด้ น ได้แก่ ด้ น ธ รณ ุข ด้ นเก ตรกรรม ด้ นก ร ึก แล Start Up เพื่ เป็ น ่ น นึ่ ง ในก รช่ ยขบเคลื่ นปร เท ภ ยใต้ น โยบ ย ซึ่งก รจดปร ก ด คร้งนี้ ได้รบเกียรติจ กคณ กรรมก รผู้ทรงคุณ ุฒิจ ก กร ทร งดี ี กร ทร ง ธ รณ ุข แล ื่ ม ลชนในก รร่ มพิจ รณ ตด ิน โดยล่ ุดได้ปร ก ผลก รปร ก ด แล จดพิธีม บร ง ล ซึ่งแบ่งร ง ล กเป็น ร ง ลดีเด่นร ดบปร เท จ� น น 10 ร ง ล แล ร ง ลดีเด่นร ดบ จง ด 37 ร ง ล ร มถึงร ง ลชื่นชมในค มมุ่งม่นก้ ู่ ม. 4.0 จ� น น 39 ร ง ล ย่ งไรก็ดีก รจดโครงก รปร ก ดก รใช้ง นแ ป ม. นไลน์ ถื เป็นเพียงแค่ ่ น นึ่งที่เ ไ เ ต้ งก รเข้ ไปช่ ยยกร ดบคุณภ พชี ิต คนไทยด้ น ธ รณ ุขใ ้ท่ ถึง แล เท่ เทียมกน เพื่ ก่ ใ ้เกิดปร โยชน์ ต่ ร บบ ุขภ พข งปร เท ย่ งย่งยืนต่ ไป ไทยแลนด์ 4.0 โดยแกน ลก � คญ ย่ ง นึ่งในก รพฒน ปร เท คื ง น ธ รณ ุขชุมชน ซึ่งมีเจ้ น้ ที่ น่ ยบริก ร ุขภ พร ดบ ปฐมภูม ิ แล มคร ธ รณ ขุ ปร จ� มูบ่ ้ นท่ ปร เท ( ม.) เป็นบุคล กร � คญทีจ่ ขบเคลื่ นง นด้ น ธ รณ ขุ ชุมชน เ ไ เ จึงมุ่งเน้นก รน� เทคโนโลยีดิจิทลไปใช้ในง น ธ รณ ุขชุมชน ผ่ นแ ปพลิเคชน ม. นไลน์ เพื่ เป็นเครื ข่ ย งคม นไลน์ เฉพ กลุ ่ ม ง น ธ รณ ุ ข แล เป็ น ก รเพิ่ ม กยภ พค มรู ้ ค ม ม รถข ง ม. ในก รน� เทคโนโลยีดจิ ทิ ลไปปร ยุกต์ในก ร ท� ง น ธ รณ ขุ นก่ ใ เ้ กิดก รยกร ดบคุณภ พชี ติ ข งคนไทย ท้งนี ้ บริ ท มีค มมุง่ ม่นเพื่ ใ เ้ กิดก รใช้ง น ย่ งก ้ งข ง จึ ง ได้ ร ่ มกบกร ทร ง ธ รณ ุ ข ( ธ.) แล กร ทร งดิ จิ ท ล เพื่ เ ร ฐกิจแล งคม รื ดี ี จดโครงก ร “ปร ก ดก รใช้ง น แ ปพลิเคชน ม. นไลน์” เพื่ ต กย�้ ค มร่ มมื ร ่ ง ภ ครฐ แล เ กชน ร มถึงเป็นก ร ร้ งข ญแล ก� ลงใจใ ้กบ เจ้ น้ ที่ ม.ในก รท� ง น ธ รณ ุขชุมชนด้ ยจิต ต่ ไป

เอไอเอส ให้คำ� มัน่ สัญญำในกำรเดินหน้ำสร้ำงสรรค์นวัตกรรม ดิจิทัลเพื่อสังคม และบริกำรใหม่ๆ ให้กับลูกค้ำ และคนไทยทุกคน เพื่อเข้ำไปยกระดับคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยในทุกภำคส่วน ของประเทศ โดยเฉพำะด้ำนสำธำรณสุขที่ถือเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำร ขับเคลื่อนประเทศ

11 คู่หูเดินทาง


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญ นี

พืชพรรณแสนสวย

ที่มีพิษสงเป็นจอมเขมือบ ล ยๆ คร้งที่เร ดู รคดีจ เ ็นได้ ่ มีพืชพรรณ น้ ต ยง มแล ดึ ง ดู ด ล ยชนิ ด ม รถกิ น แมลงแล ต ์ ื่นๆ ได้ ผิดกบรูปลก ณ์ที่มีค มงดง มข งมน ไม่ ่ จ เป็น ต้น ยาดน�า้ ค้าง รือ Sundews ที่มี น้ ต น่ รกเ มื นชื่ เพร มีลก ณ เ มื น ยดน�้ ใ เก ยู่ท่ ย ดด้ นบนข ง ก้ น แล มีข งเ ล ที่มีกลิ่น มล่ ใจแมลง กม ณ ่ นนี้ เมื่ ไรที่เจ้ แมลงเผล ไปเก มนก็จ ติดกบ เพร ย ดน�้ ใ ๆ เ ล่ น้นมีคุณ มบติที่ท� ใ ้แมลงติดกบดกมรณ จ ก น้นมนจ ค่ ยๆ โค้งง รดแมลงเ ไ ใ้ ด้ นิ้ ไม่ ลุดพร้ มปล่ ย น�้ ใ ๆ ทีม่ ี น้ ทีเ่ มื นก ม เคลื บต แมลงทีเ่ ป็นเ ยื่ เ ไ ้ จ กน้นก็ปล่ ยน�้ ย่ ยจ� น นม ก กม เพื่ ย่ ย ล ย แมลงจนเปื่ ยยุ่ย ก่ นจ ดูด ร รจ กเ ยื่ เข้ ู่ล� ต้น (แค่ ่ นก็รู้ ึก ย งแล้ ใช่ไ ม) ต้นกาบ อยแครง ที่มี น้ ต

น่ รกปนน่ กล แบบบ กไม่ถูกปนกน ม งดูคล้ ยๆ ยแครงที่ก� ลง ้ ฝ ก ต้นก บ ยแครงนีจ้ ร้ งน�้ นชุม่ ฉ�่ ไ บ้ นก บฝ ด้ นบนทีด่ นู ่ รกๆ เมื่ มีแมลง ต เล็กๆ น น รื ลูกกบต เล็กๆ เข้ ไปน่ง ยู่ตรงกล งก บข งมนต นที่ ้ ยู่ ถ้ ต เ์ ล่ น้นไปโดนบ งจุดเข้ (นก ทิ ย ตร์เรียก ่ Trichomes รื น มกล) ซึ่งท� น้ ที่เ มื นปุ่มกดปิด ตโนมติ ฝ มนก็จ งบปิดล็ คเ ยื่ ไ ้ภ ยในไม่ถึง 10 ิน ทีเท่ น้น แต่เ ล ที่ฝนตก ต้นก บ ยแครงนี้ ม รถแยกได้ ่ น�้ ฝนไม่ใช่ เ ยื่ จ ก น มแ ลมๆ ที่ข บฝ ท้ง งด้ นข งมนน่นเ ง ่ น ีกต้นที่จ กล่ ถึง ล ยๆ คนรู้จกแล นิยมซื้ ม ปร ดบปร ด นภ ยในบ้ น น่นก็คื ต้น ม้อข้า ม้อแกงลิง บ งคนก็เรียก ต้นน�้าเต้าฤา ี ที่ น้ ต ข งมนเป็นถุงขน ดใ ญ่ที่มี ฝ ปิดคล้ ย ม้ เล็กๆ เ มื นถุงกร เป๋ ขน ดย่ มๆ แต่ภ ยในกร เป๋ น้นเต็มไปด้ ย เมื กเ นีย ๆ เคลื บเ ไ ้เพื่ ป้ งกนไม่ใ ้แมลงบิน กม ได้เมื่ ลงเข้ ไป แถม ภ ยในน้นยงมีน�้ ย่ ย ยู่บริเ ณก้น ม้ น�้ ย่ ยที่ ่ จ ย่ ย ล ยร่ งแมลงใ ้เปื่ ย ยุ่ย รู้แบบนี้เ ล ไปเดินชม นเข้ ป่ ที่ไ น เ ล เ ็นต้นไม้แปลกๆ ยๆ ย่ เพิ่ง รีบเ มื ไปจบน เพร จท� ใ ้ร ค ยเคื งแล เกิด นตร ยได้ ภาพประกอบ : www.animals.sandiegozoo.org, tangselcity.blogspot.com, www.morningwoodgrowers.com

บาริสต้าอาจตกงานเพราะหุ่นยนต์ก็ชงกาแฟได้ นี่ จจ เป็น Robot-Cafe ทีท่ � ใ เ้ ร ม งเ น็ โลกแ ง่ น คตใกล้เข้ ม ีกก้ ก็เป็นได้ กบ ร้ น “Henn-na café” ซึ่งเป็นร้ น Robot-Cafe แ ่งแรกข งปร เท ญี่ปุ่น กล ยเป็นกร แ โด่งดงในโลกโซเชียลม กๆ เลย เมื่ ร้ นนี้น� ุ่นยนต์ม ท� น้ ที่ชงก แฟแทนบ ริ ต้ เพื่ บริก รลูกค้ ใน ย่ นชิบยู ่ กล งกรุงโตเกีย ปร เท ญีป่ นุ่ นุ่ ยนต์บ ริ ต้ ที่ ยูใ่ นร้ น Henn-na café แ ่งนี้ มีชื่ ่ เจ้ “Sawyer” ม รถใ ้บริก รก แฟได้ ูง ุด 5 แก้ ต่ คร้ง โดย 1 ถ้ ยจ ใช้เ ล ชงปร ม ณ 4 น ที โดยเจ้ Sawyer นี้จ มี น้ จ แ ดงค มรู้ ึกข งใบ น้ ได้ด้ ย แถมพูดภ ญี่ปุ่นค ยทกท ย ลูกค้ ่ “ ดี คุณต้ งก รก แฟ ร่ ยไ ม?” นบ ่ เป็นเรื่ งน่ ตื่นเต้นไม่น้ ย � รบ งก ร ิทย ตร์แล เทคโนโลยี แต่จ ร่ ย รื ไม่น้น ย่ งไรต นนีค้ งต้ งบินไปปร เท ญีป่ นุ่ เพื่ ชิมก่ นน ข้ ดี กี ย่ งคื ร ค ก แฟข งค เฟ่แ ง่ นีจ้ ถูกก ่ ร ค ก แฟต มร้ นก แฟท่ ๆ ไปในญีป่ นุ่ น่นก็เพร ่ ปกติในญีป่ นุ่ ต มร้ นก แฟจ มีบ ริ ต้ แล พนกง นทีช่ งก แฟแล เ ริ ฟ์ ก แฟ ยูป่ ร ม ณ 4 - 5 คน แต่เจ้ น่ ุ นีต้ เดีย ช่ ยปร ยดค่ จ้ งพนกง น ร ค ค่ ก แฟ จึงถูกลงน่นเ ง ภาพประกอบ : www.brandbuffet.in.th

คู่หูเดินทาง 12


6

ทริคเที่ยวเมืองนอก

คนเดียวอย่างไรให้ปลอดภัย

�า รับ นุ่ม า รุ่นใ ม่ การเดินทางท่องโลกก ้างนั้นช่ ย ร้าง แรงบันดาลใจเป็นอย่างดี แต่จะนัดกันใ ้ครบก๊ นแต่ละทีบางครั้งไม่ใช่ เรื่องง่าย ลายคนจึงชอบเดินทางท่องเที่ย ล�าพัง นอกจากค าม นุก ค ามตื่นเต้น “ค ามปลอดภัยคือ ิ่งที่ ไม่ค รมองข้าม”

1

ศึกษาข้อมูลสถานที่ที่จะไปให้ดี

ท� ค มเข้ ใจ ฒนธรรม ก รใช้ภ เช่น ้ ม มชุดแบบใด ค� พูดที่ไม่ค รพูด

PA S S P O R T

ร ข้ ้ มปฏิบติ

2 แบ่งการเก็บเงินและเอกสารสําคัญเป็นสองส่วน

PA S S

PORT

แยกเก็บพ็ กเก็ตมนนี่ที่คิด ่ จ ใช้แล เงิน � ร ง กจ กกน เผื่ เกิดเ ตุก รณ์ฉกุ เฉินร มถึงเ ก ร � คญ ย่ ง พ ป ร์ต ค รมี � เน พกติดต ไปด้ ย

3 เปิดใจได้แต่อย่าไว้วางใจ

ก รพูดคุยกบคนแปลก น้ มกน� ม ซึ่งมิตรภ พใ ม่ๆ แต่ก็ต้ ง ร งเรื่ งค มปล ดภย มยนีม้ จิ ฉ ชีพมี ยูใ่ นทุกทีท่ ่ โลก จง ย่ บ ก ข้ มูลข งคุณกบคนแปลก น้ ม กเกินไป

4 เช็กอินในโซเชียลมีเดียเมื่อคุณเปลี่ยนแปลงการเดินทาง cred

PA S S

it ca rd

PORT

จไม่ใช่เรื่ งจ� เป็นที่จ บ กทุกคน ่ คุณ ยู่ที่ไ น ย่ งไร ตล ดก รเดินท ง แต่ก รทิ้ง ลกฐ นร่ งร ยไ ้ในโซเชียล มีเดียบ้ ง กเกิดเ ตุฉุกเฉิน ผู้คนก็จ ม รถ ต คุณ แล ใ ้ก รช่ ยเ ลื ได้ร ดเร็ ขึ้น

credit card PA S S P O R T

5 จองที่พักเพื่อความชัวร์

เข้ เ ็ บ ไซต์ จ งที่ พ กก่ นก รเดิ น ท ง ดูรี ิ เรื่ งร ค แล ค มปล ดภยปร ก บ ก รตด ินใจ ก รไป ที่พกเฉพ น้ จ ท� ใ ้ได้ที่พกที่ไม่ตรงค มต้ งก รนก PA

SS

PO

RT

6 พกเงินสดหรือบัตรเครดิต

เช็ ก ดู ่ ปร เท ที่ จ ไปนิ ย มรบเงิ น ด รื บตรเครดิ ต แบบใด ด กม กก ่ กน บ งปร เท พกเงิน ดม กก็ก่ ใ เ้ กิด นตร ยได้ ย่ ลืมดูเงื่ นไขก รแลกเงินแต่ล ปร เท cr

ed

it

PA

ca

SS

r

credit PA S S P

card

ORT

d

PO

RT

แผนที่ และ Google Map คือ ตัวช่วยชั้นดีของนักเดินทาง ที่ท่องโลกลําพัง

13 คู่หูเดินทาง


เคล็ดลับความงาม

เรื่อง : ชญ นี

ปี 2018 ไม่ต้องกลัวว่าจะรองพื้นผิด จากสีผิวจริงกันอีกแล้ว มยก่ นร งพื้นที่ท� กม ข ยต มท้ งตล ดเครื่ ง � งค มง ม จจ มี ยูเ่ พียงไม่กี่ ี แล้ ๆ ย่ งเร ก็ต้ งเลื ก ที ใี่ กล้เคียง ผี ิ จริงที่ ดุ รื เลื กม งเฉด ีเพื่ ผ มกนใ ้ได้ ีผิ จริงข งเร แต่เดี๋ย นี้เทคโนโลยี ค มง มก้ ล�้ น� น้ แบรนด์เครื่ ง � งต่ งๆ พ กนผลิตร งพื้น กม ได้ ล ยร้ ยเฉด ี เ พื่ ี ผิ ข งผู ้ ญิ ง ทุกคน ซึง่ ช่ ยใ ก้ รแต่ง น้ ยเพ ร์เฟ็กต์ ง่ ยด ยม กยิ่ ง ขึ้ น ไป ี ก ล่ ุ ด Kylie Cosmetic ข ง ยคนดงร ดบโลก ย่ ง ไคลีย์ เจนเนอร์ ก็ กค นซีลเล ร์ 30 เฉด ี ซึ่งน่น ม ยค ม ่ ไม่ ่ คุณ จ เป็น ผิ ข มชมพู ข เ ลื งแบบ เ เชีย ผิ ีน�้ ผึ้ง รื ผิ ีคล�้ ผิ แี ทน ทุกคนก็จ มีเครื่ ง � งทีแ่ มตช์ กบผิ ต เ งได้ ย่ งกลมกลืนเ มื นผิ จริง แบบไม่ต้ งดู น้ ก น้ ล ย ีกต่ ไป แล้ (มนดีจริงๆ น ) ซึง่ ก่ น น้ นีเ้ ซเลบริตี้ ริ นน เ งก็ กผลิตภณฑ์ร งพื้น ล กเฉด ี ย่ ง Fenty Beauty กม ซึ่งข ยดีเป็นเทน�้ เทท่ เลยทีเดีย เชีย ล่ ภาพประกอบ : www.kyliecosmetics.com

เมล็ดฟักทอง

ดีต่อผมเพื่อความชุ่มชื้นเงางาม แม้ จ ดู เ ป็ น เพี ย งเมล็ ด ธญพื ช กิ น เล่ น ท่ ๆ ไป แต่ เ ชื่ ไ ม ่ เมล็ดฟักท ง บน้นมีปร โยชน์ในก รบ� รุงเ ้นผมได้ ย่ งดีเยี่ยม เพร เมล็ ด ฟั ก ท ง บ ุ ด มไปด้ ย Zinc รื แร่ ธ ตุ งก ี ร มไปถึงแร่ธ ตุต่ งๆ ทีช่ ่ ยปกป้ ง ไม่ ใ ้ นง ี ร แ ้ ง กท นเมล็ ด ฟั ก ท ง บครึ่ ง ถ้ ยต ง จ ได้ ร บ ปริม ณ Zinc แล แร่ธ ตุถงึ 19% ข งปริ ม ณที่ แ น น� ต่ น เลยที เ ดี ย โดยปกติ แ ล้ น นึง่ ร่ งก ยต้ งก ร Zinc ปร ม ณ 8 มิลลิกรม รูแ้ บบนี้ ม ง ข งกินเล่นย มเบรก รื ต นดูโทรท น์ ย่ ลืม นึ ก ถึ ง เมล็ ด ธญพื ช ย่ ง เมล็ดฟักท งดูน คู่หูเดินทาง 14

อยู่ที่ทา ํ งานก็บริหารขา ให้สวยได้ ง๊าย ง่าย ในช่วงพักเบรกจากการทํางานในออฟฟิศ ลองมาฟิตหุ่นเฟิร์มให้ขาสวยกันดีกว่า เพียงเตรียม เก้าอี้ที่มีพนักพิง โดยยืนตัวตรงบริเวณหลังเก้าอี้ แยกเท้าออกจากกันเล็กน้อย ใช้มือทั้งสองข้างจับที่ พนักพิง จากนั้นก้าวขาด้านใดด้านหนึ่งไปด้านหลัง งอเข่าเล็กน้อย ออกแรงยกขึ้นยกลงโดยที่ขาต้อง ไม่แตะกับพื้น จํานวน 10 - 15 ครั้ง แล้วจึงเปลี่ยนทํา อีกด้าน ทําทั้งหมด 3 รอบ ทําแบบนี้เป็นประจํา จะทําให้เรียวขาและน่องกระชับ กลมกลึงสมส่วน แต่แค่ระวังในการยกขาจะไปเตะโดนข้าวของหล่น เสียหาย อย่างน้อยควรมีพื้นที่กว้าง พอประมาณด้วยล่ะ


ปีนี้ลาขาดคิ้วปลิง

คิ้วบล็อกชัดเป๊ะกันไปก่อน ที่บ กแบบนี้ก็เพร ่ ในปีนี้ เทรนด์คิ้ ม แรงคื ก รโช ์คิ้ ด แบบคลีนๆ ดูธรรมช ติ เรียก ่ เ ็นกนเป็นเ ้นเรียงเ ้นเลยทีเดีย ่ นคนที่คิ้ ไม่มีแลดูโล้นเลี่ยนเตียนโล่งล งไป ‘เพิ่ม ีคิ้ ’ รื ‘ก รฝัง ีคิ้ ’ ดู ิ เทคนิคที่ ่ นี้ไม่เจ็บต เท่ ก ร กคิ้ ถ ร แถมใ ้ผลลพธ์ คิ้ แลดูเป็นธรรมช ติม กก ่ ีก แม้จ ไม่แต่ง น้ แต่คิ้ ข งคุณก็จ ดู ยเ ร็จ มบูรณ์แบบ ยูเ่ ม ปร ยดเ ล ดีน ... ่ ไ ม ่ นคิ้ เข้มๆ เขี ย นกนชดเป็ น บล็ กข ใ ้ เ ก็ บ ดิ น เขี ย นคิ้ ี เ ข้ ม เข้ กร เป๋ เครื่ ง � งไ ้ก่ นเลยน

รู้ไหมคนโบราณ

นิยมใช้ใบตําลึงแก้สว ิ ต� ลึงน้นมีคุณ มบติในก รแก้ กเ บ เพิ่มค มชุ่มชื้น ท� ใ ้ ผิ นง ดชื่ น ป้ งกนผิ จ ก นุมลู ิ ร ดุ มไปด้ ย ติ มินเ ิต มินซี เกลื แร่ แล รต้ น ก ร กเ บ มีฤทธิใ์ นก รฆ่ เชื้ โรค คนโบร ณจึงนิยมใช้เป็น มุนไพร แก้ ิ แล พ ก น้ เพื่ ท� ใ ้ ผิ น้ ดใ แม้แต่ในปร เท ญี่ปุ่นก็ เริ่มที่จ น� ย ด ่ นแล มื เก ข งต� ลึงม เป็น ่ นผ มใน ครีมบ� รุงผิ ด้ ย � รบคนที่มีปัญ ิ เรื้ รงล งใช้ ูตรนี้ดู สูตรดูแลรักษาสิวและผิวหน้าด้วยใบตําลึง

เลื กใบต� ลึง ด ถ้ ใช้ต� ลึงต ผู้โบร ณ ่ จ ได้ผลก ่ ใบต� ลึงต เมีย ล้ งใ ้ ด ร งแมลง รื บุ้งต เล็กๆ จ กน้น ใช้ใบต� ลึง ดค้นเ แต่น�้ ชุบ � ลีแป บน ิ กครู่ ปร ม ณ 5 - 10 น ที ล้ ง กด้ ยน�้ ุ่น ท� บ่ ยๆ ิ กเ บจ ยได้แล ไม่มีร ยแผลจ ก ิ ด้ ย รื ใช้ใบต� ลึงปร ม ณ 1 ก� มื กบน�้ ด 2 - 3 ช้ นโต๊ ปัน่ เข้ ด้ ยกนจนเป็นครีม น� ข้ ร 2 ช้ นช ไปแช่น�้ จนนิ่ม น� ไปบดใ ้ล เ ียด แล้ น� ไปผ มกบ ครีมต� ลึง น� ไปพ ก น้ ทิง้ ไ จ้ นแ ง้ จึงล้ ง ก นีค่ ื ม ก์ จ กธรรมช ติ ทีช่ ่ ยก� จดพิ บนใบ น้ แก้ ิ ท� ใ ผ้ ิ น้ ชุม่ ชืน่ นุม่ น ล

แคมเปญใหม่ล่าสุดจากวาโก้

“วาโก้ รับประกันทุกความสวย” าโก้ ต กย�้ ค มเป็นผูน้ � ตล ดชุดช้นใน ด้ ยงบก ่ 100 ล้ นบ ท เปิดต แคมเปญ “ าโก้ รับประกันทุกค าม ย” ต่ เนื่ งจ กแคมเปญ ก่ น น้ นี้ “Beauty Inside” ผู้ ญิง ยที่ ุดจ กข้ งใน ที่ได้รบ ผลต บรบดีเกินค ด � รบแคมเปญใ ม่ล่ ุดนี้มีแน คิดคงเดิม ในเรื่ งค ม ยจ กภ ยใน ภู่ ยน ก แต่ ื่ รใ โ้ ดนใจกลุม่ เป้ ม ย ม กขึน้ ด้ ยเนื้ แล ธิ กี ร ื่ รทีเ่ ข้ ถึงทุกไลฟ์ ไตล์ข ง ๆ ใน ยุคดิจทิ ลทีจ่ นุก น นกบก รชมภ พยนตร์โฆ ณ ชุดนี ้ แล ได้ค มรู้ ในเรื่ งค ม ยจ กก ร มใ บ่ ร พร้ มเปิดต พรีเซนเต ร์คนใ ม่ไฟแรงที่มีเ กลก ณ์ ได้รบ ค มนิยมใน งก ร มีผตู้ ดิ ต มชืน่ ช บนบล้ นจ ก ล ก ล ยร ยก ร แล ื่ ต่ งๆ ทิ ต่ ป กต่ ค� ท ล์ก ก -เทย Tonight ล ล่ ดุ ได้รบ ร ง ลผูด้ � เนินร ยก รบนเทิงย ดเยีย่ ม “22nd Asian Television Awards” ย่ ง ป๋อมแป๋ม - นิติ ชัยชิตาทร ทีจ่ ม เป็นเพื่ นค ยแน น� ชุดช้นในใ ้เ ม กบ ๆ ทุก ย ทุกไซ ์ ทุกคพ แน คิ ด ข งโฆ ณ ชุ ด นี้ เ กิ ด ขึ้ น จ กก รพบ ่ ุบติเ ตุข ง ๆ จ กก รใ ่บร น้นเกิดขึ้นได้ทกุ เมื่ ไม่ ่ จ ลุ ก น่ ง เดิ น ิ่ ง กไปท่ งเที่ ย รื แม้แต่ยืน ยู่เฉยๆ ก็ยงเกิดเ ตุไม่ค ดฝันขึ้นม ได้ ทิ บร รดเนื้ ปลิ้น กด้ นข้ ง บร ้ ุ่นย้ ย ไม่ ก ร ชบ รื ค มยุ ่ ง ย กในก รพกพ ชุ ด ช้ น ใน ย มเดินท งท่ งเที่ย แต่ทุกปัญ นก ก นกใจ ข ง ผู้ ญิงทุกคนจ มดไป เพียงแค่คณ ุ เปลีย่ นม ใช้ชดุ ช้นใน โก้ ที่ต บโจทย์ทุกปัญ ข ง ๆ ทุก ไตล์ ทุกคพ ทุก ย เพื่ ค ม ยจ กภ ยใน ู่ภ ยน ก แบบ 360 ง ย่ งแท้จริง ติดตาม Viral Clip เรื่อง “ าโก้ รับประกันทุกค าม ย” ได้ที่ Facebook : Wacoal Thailand Shop Now

15 คู่หูเดินทาง


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : ก งบรรณ ธิก ร ภาพ : S88

ไม่ตอ ้ งไปไกล...เมืองไทยก็มี

“ซากุระเมืองไทย”

บานสะพรัง ่ บนยอดภูลมโล จ.เลย ในยามที่ฤดูหนาวมาเยือนประเทศไทย นอกจากการที่เราจะ ได้ออกไปเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็น ชมธรรมชาติอันแสน สวยงาม ดูน�้าค้างแข็งบนยอดหญ้าและสายหมอกขาวฟุ้งใน ยามเช้าแล้ว อีกหนึ่งสีสันของหน้าหนาวที่ท�าให้ภูเขาเป็นสีชมพู ก็คอ ื การไปเทีย ่ วชมการบานสะพรัง ่ ของ “ดอกซากุระเมืองไทย” หรือ “ดอกนางพญาเสือโคร่ง” ตามยอดภูสง ู ทางภาคเหนือและ ภาคอีสานของประเทศไทยนั่นเอง

คู่หูเดินทาง 16

ปีนี้เร ต้งเป้ ไ ้ ่ จ ไปดูด กน งพญ เ ื โคร่งที่ภูลมโล ซึ่งต้ง ยู่ในต� บลกก ท น � เภ ด่ นซ้ ย จง ดเลย ในเขต ุทย น แ ่งช ติภู ินร่ งกล้ “ภูลมโล” เป็นภูเข ที่ต้ง ยู่บนร ยต่ ข ง มจง ด คื พิ ณุโลก เพชรบูรณ์ แล เลย ม รถขึ้นไปได้ ท้ ง ท งฝั ่ ง จง ดเลยแล จง ดเพชรบู ร ณ์ เมื่ รู ้ ข ่ ่ ด ก น งพญ เ ื โคร่งบนย ดภูลมโลเริ่ม กด กแล้ เร ไม่ร ช้ รีบเก็บกร เป๋ กเดินท งไปยงจุด ม ย กบทริป ้นๆ 4 น 3 คืน ไปแบบชิลๆ น นเต้นท์รบลม น พร้ มเก็บภ พค ม ยง มม ใ ้ชมกนแบบจุใจ... เร เริ่ ม กเดิ น ท งจ กกรุ ง เทพ ในช่ ง ย นพฤ มุ่ง น้ ไปท งจง ดเพชรบูรณ์ เพื่ ขึ้นไปท งภูทบเบิก เมื่ ถึง มแยก น้ ที่ท� ก ร ุทย น ถ้ เลี้ย ข จ ไปภูทบเบิก เร ต้ งเลี้ย ซ้ ยแล จ่ ยค่ ธรรมเนียมเข้ ุทย น จ กน้นขบรถ


17 คู่หูเดินทาง


ตรงไปต มท งเรื่ ยๆ (ท งคดโค้งเย ค รขบด้ ยค มร มดร ง) ีก ปร ม ณ 23 กิโล จ เจ มแยก ถ้ เลีย้ ซ้ ยจ ไปยงทีท่ � ก ร ทุ ย น ภู นิ ร่ งกล้ ปร ม ณ 6 กิโล รื ถ้ เลีย้ ข จ เป็นท งไป มูบ่ ้ นร่ งกล้ กี ไม่ไกลก็จ พบต มูบ่ ้ นแล เป็นจุดขึน้ รถไปชมด กน งพญ เ ื โคร่ง ภูลมโล ใครทีไ่ ม่ได้จ งทีพ่ กไ ก้ ็ ม รถติดต่ โ ม เตย์ รื จุดก งเต้นท์ ณ บริเ ณนี้ได้ มีร้ นค้ แล ร้ น รบริก รพร้ ม ก รเดินท งขึ้นไปชมด กน งพญ เ ื โคร่ง เปิดใ ้ขึ้นชมต้งแต่เ ล 05.00 - 16.00 น. ุทย น ไม่ นุญ ตใ ้นกท่ งเที่ย ขบรถขึ้นไปเ ง เพร ท งค่ นข้ งแคบแล ชนม ก กไม่ช� น ญท ง จเกิด บุ ติเ ตุได้ นกท่ งเที่ย ต้ งม ขึ้นรถบริเ ณ ูนย์บริก รนกท่ งเที่ย บ้ นร่ งกล้ รื จ ใ ้รถไปรบยงที่พกก็ได้ (แจ้งเจ้ ข งบ้ นจ เป็นคนติดต่ รถใ ้) ร ค คนล 1,000 บ ท ม รถน่งได้ 10 คน จ เ ม รื แชร์กบ นกท่ งเทีย่ ท่ น นื่ ก็ได้ ติดต่ บถ มโทร. 09 8417 1782 (ผูใ้ ญ่บ้ น) แล 08 7838 0195 (ชมรมก รท่ งเที่ย )

คู่หูเดินทาง 18


เร ม ถึงทีน่ เี่ กื บ 6 โมงเย็น ฟ้ เริม่ มืดแล้ รเย็น ท นเรียบร้ ยก็ม ง ทีพ่ กก งเต้นท์ ได้ท ี่ “บ้านไร่ลม นา ” ยู่ด้ นบน ุดข ง มู่บ้ น เข บ ก ่ จุดนี้ ิ ยที่ ุด ก น จริงๆ คืนที่เร ม นี้ ยู่ที่ 11 ง ล้ ง น้ แต่ล ที เย็น ท้ น เช้า นั ที่ 2 เร แจ้งใ ร้ ถม รบเร บนนีต้ นตี ้ ครึง่ เพื่ จ ไปร ชมพร ทิตย์ขนึ้ ย มเช้ ใช้เ ล น่งรถปร ม ณ 45 น ที ก็ถึงยงที่ ม ยแรก คนเย พ มค ร ก เย็น แต่โชคดีที่ ลมไม่แรง ใช้เ ล ยืนร แล เก็บภ พไปได้เรื่ ยๆ เพร ก ่ พร ทิตย์จ ขึ้นก็เกื บเจ็ดโมง “ยอดภูลมโล” มีค ม ูง จ กร ดบน�้ ท เล 1,680 เมตร ด กน งพญ เ ื โคร่งจ ขึ้น 19 คู่หูเดินทาง


คู่หูเดินทาง 20


กร จ ยต มจุดต่ งๆ ท่ ภูเข บนพื้นที่ก ่ พนไร่ เมื่ ท้ งฟ้ เริ่ม ่ ง ค ม ยง มยิ่งเด่นชดขึ้นเรื่ ยๆ รถจ พ เร แ ท้ง มด 4 จุด แต่ล จุดก็จ มีด กน งพญ เ ื โคร่ง ีชมพู ย นบ น พร่ง ดโฉม ยู่ทุกจุด ถ่ ยรูปไปถ่ ยรูปม เ มื นไปเที่ย ดูด กซ กุร ที่ปร เท ญี่ปุ่นเลยน ใครงบน้ ยไม่ต้ ง ไปไกล เพร ปร เท ไทยข งเร ก็มี แต่จ บ น ยู่แค่ปร ม ณ 1 - 2 ทิตย์เท่ น้น ด กก็จ ร่ งแล แตกใบ ่ น ีเขีย กม แทน เพร ฉ น้น ถ้ รู้ข่ ่ เริ่มผลิด กแล้ ก็รีบ เ ล ไปด่ น เดินเล่นถ่ ยรูปจนเพลินก ่ จ กลบม ที่พกก็เที่ยงพ ดี จดแจง ข งกินเก็บเต้นท์ แล คืนนี้ไปน นต่ กนที่ “ภูทับเบิก” เพื่ ชม แ งแรกย มเช้ 21 คู่หูเดินทาง


ที่ภูทบเบิกคน น แน่นเ มื นเช่นเคย โดยเฉพ น้ น แบบนี้ คนม จ กท่ รทิ ท้งเ นื กล ง ใต้ ต น ก ต นตก เพร เป็น ถ นที่ที่ได้รบค มนิยมม ก แต่ มยนี้จ ม ไร่ก ล�่ คงจ ย ก เช้า ันที่ 3 ต มนด ตื่นม ถ่ ยรูปพร ทิตย์ขึ้นท่ มกล งผู้คน ม กม ยที่ม ร ชมเช่นกน รเช้ ท นเรียบร้ ยก็เตรียมต ลงไป เที่ย ที่ � เภ ล่ม กกน เพร เย็นนี้มีโปรแกรม ่ จ ไปเดินเล่นที ่ “ถนนคนเดินไท ล่ม” ซึง่ เปิดเฉพ นเ ร์เท่ น้น ตล ด งข้ งท งลง จ กภูทบเบิกจ มีไร่ ตร เบ รีเ่ ล็กๆ ใ น้ กท่ งเทีย่ ได้ช้ ป ชิม แช ภ พ เป็นร ย เร ก็ไม่พล ดแ ที่ “ไร่ ตรอเบอรี่ลอยฟ้า” เป็น ตร เบ รี่ พนธุ์ 80 ลูกใ ญ่ น กร บ ร่ ย ถ้ ซื้ ที่เป็นกล่ งบรรจุแล้ กล่ ง ล 100 บ ท แต่ถ้ ย กใ ้ได้ฟิลเดินเก็บแบบ ยๆ ใน น ร ค ยู่ที่ กิโลกรมล 350 บ ท ถ้ จ เก็บแล้ ท นเลยก็เลื กลูกที่ ีแดง แต่ถ้ จ ท น นรุ่งขึ้นก็เลื กเก็บลูกที่ ก ี มชมพูพ เพร ตร เบ รี่ ุกเร็ ถ้ ท นไม่ทน เ ียด ยน

คู่หูเดินทาง 22


แ กินแ เที่ย ม ตล ดท ง คืนนี้เร จ ง ้ งพกไ ้ บน�้ น นเล่นต กแ ร์ กพกก็ได้เ ล กไปเดินเล่นที ่ “ถนนคนเดินไท ล่ม” ต้ง ยู่ในเขตเท บ ลเมื ง ล่ม ก ใกล้ น ิก บนถนนรณกิจเชื่ มต่ ถนนพิทก ์แล ถนน ุริย ง ซึ่งถื ่ เป็นถนนเก่ แก่ข ง � เภ ล่ม ก ตล ด งฝ กฝัง่ จ เป็นบ้ นเรื นแถ ไม้โบร ณ 2 ช้น มีทง้ ข งกิน ข งใช้ แล ก รแ ดงท ง ฒนธรรมปร จ� ถิ่นใ ้ชม ใกล้กนจ เป็นตล ด ริมน�้ ไท ล่ม แล น ธ รณ ดงต ล บรรย ก ดี เดิน บ ย แถม ข งกินก็เย เดินไป ชิมไป ก ่ จ ร บตล ดก็ ิ่มมื้ เย็นพ ดี ตล ดจ เปิดต้งแต่เ ล 5 โมงเย็น ถึง 5 ทุ่ม

23 คู่หูเดินทาง


เช้า ัน ุดท้าย เดินท งกลบบ้ นที่กรุงเทพ ก่ นจ ถึงบ้ นก็ข แ ช้ ปปิ้งผกแล ผลไม้ปล ด รกนที่ “ไร่กา� นันจุล าขา 2” ยู่ที่ต� บล งชมภู � เภ เมื ง จง ดเพชรบูรณ์ ช่ งทีเ่ ร ไปเค้ ยงมีง น Mulberry Fest 2017 เปิดใ เ้ ทีย่ ชมไร่มลเบ ร์รี่ เลยได้เก็บภ พม ฝ กบ้ งเล็กน้ ย เ ร็จ รรพปิดทริปนี้ ยๆ ใน ยบุญกนที่ “ ัดธรรมยาน” ยู่ที่บ้ น ้ ยน�้ บ่ ต.น เฉลียง . น งไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ถ้ เร มุ่ง น้ ไปท ง กรุงเทพ ต้ งกลบรถเพื่ เข้ ด ซึ่ง ยู่ท งฝั่งข มื เจ้ ดนี้เป็น ิ ย์ ล งพ่ ฤ ีลิงด� พร พุทธรูปแต่ล งค์จึงจ� ล งแบบม จ กที่ ดท่ ซุง จ. ุทยธ นี มีค มงดง มโดดเด่นด้ ยโบ ถ์ทรงเรื � เภ ที่ดู แปลกต ด้ น น้ โบ ถ์จ มีพญ น ค 1 คู ่ ด้ นซ้ ยชื่ “พญา รี นุ นั ท์” คู่หูเดินทาง 24


การเดินทาง äČ ¨Ä³¯¼¨¯¼§¼¨¤¿

มีรถโดย ร ข ง บริ ท ขน ง่ จ� กด (บข .) กจ ก ถ นีขน ง่ ผูโ้ ดย รกรุงเทพ (จตุจกร) ทุก น บถ ม ต ร งเ ล เดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บข . รื www.transport.co.th

äČ ¨³¡žŦ¯Ţª¡žŇª

ด้ นข ชื่ “พญา รี ุธน” ด้ นในโบ ถ์จ มี “ มเด็จองค์ปฐม” เป็น พร ปร ธ น แล พร พุทธเจ้ 28 พร งค์ ปร ดิ ฐ น ณ ล ร ยร บโบ ถ์ ก่ นตรงม ยงโบ ถ์ด้ น น้ จ เป็น “ม า ิ าร ล งพ่อยิม้ ” เนื้ ทีภ่ ยใน ม ิ ร 4 ไร่เ เป็นทีป่ ร ดิ ฐ นข ง ล งพ่ ยิม้ มเด็จพร พุทธธรรมย น พร ปร ธ น น้ ตก 15 ก มเด็จ งค์ปฐม มเด็จป งจกรพรรดิ ์ ล งปูป่ น น้ ตก 8 ก ล งพ่ พร ร ชพร มย น น้ ตก 8 ก แล มีพร ช� ร นี้ งฆ์ โดยร บม ิ ร จ� น น 104 งค์ อิ่มท้อง อิ่มบุญ ุขใจ และได้ ัมผั กับธรรมชาติ ยๆ ของดอกซากุระ เมืองไทย ที่ นึ่งปีจะบานเพียงครั้งเดีย ... ทริปนี้บอกเลย ่าคุ้ม ุดๆ กับ การรอคอย !!!

การเดินทางไปภูลมโล ามารถไปได้ 2 เ ้นทาง • บ้านร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิ ณุโลก จ กกรุงเทพ ใช้ถนนพ ลโยธิน ท ง ล ง ม ยเลข 1 มุง่ น้ จู่ ง ด ร บุร ี - ลพบุร ี - เพชรบูรณ์ ใช้เ น้ ท ง ม ยเลข 21 มุ่ง น้ . ล่ม ก จ กน้นเบี่ยงซ้ ยเข้ ถนนเลี่ยงเมื งก่ นถึง ี่แยก ล่ม กจ เข้ ู่ท ง ล ง ม ยเลข 12 จ กน้นจ เจ มแยกใ ้เลี้ย ข เข้ ู่ ม ยเลข 2372 ขบตรงไปจนเจ ท งแยกซ้ ยมื ขึ้น ภูทบเบิก ท ง ล ง 2331 เป็นท งล ดชนแล ท งโค้ง ก ก ร 18 กิโลเมตร จนถึงด่ นเก็บเงินค่ เข้ ุทย นแ ่งช ติภู ินร่ งกล้ จ กน้นเดินท งต่ ไป ยงบ้ นร่ งกล้ ีก 23 กิโลเมตร ติดต่ บถ มชมรม ก รท่ งเที่ย บ้ นร่ งกล้ โทร. 08 7838 0195 • ต�าบลกก ะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย จ กจง ดเลยผ่ น � เภ ภูเรื เข้ ู่ต� บลโคกน ม ใช้ถนนเ ้น ล่มเก่ ล่ม ก ตรง ย่ งเดีย ผ่ นบ้ น ถึงโป่งชี แล บ้ นน�้ พุง เมื่ ถึงบ้ นน�้ พุงมีท งแยกข เขียน ่ ดป่ พุทธปร ทบ เลีย้ ข ตรงไปมีป้ ยบ กท ง ขึน้ ไปภูลมโล โดยใช้บริก รรถน� เทีย่ ข งชมรม ง่ เ ริมก ร ท่ งเทีย่ กก ท น ทีท่ � ก รจ ยูก่ ่ นถึงท งขึน้ ภูลมโล ก รเดินท งไป-กลบ 40 กิโล ค่ รถคนล 1,500 บ ท น่งได้ 10 คน บถ มข้ มูลเพิ่มเติม โทร. 06 2557 0912 แล 06 2557 0913 25 คู่หูเดินทาง


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญ นี

เคพกูสเบอร์รี่

อร่อยดีวิตามินซีสูง

ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับยาคุมฉุกเฉิน เรื่ งข งย คุมฉุกเฉินน้น แม้จ มีก ร กม ปร ก เตื นกนบ่ ยๆ ถึงก รใช้ ใ ้ถูกต้ ง แต่ก็ยงมีผู้คนจ� น นม กใช้ผิด ิธี ยู่บ่ ยๆ บ งคนเข้ ใจ ่ ย 1 เม็ด คุมได้ 12 ช่ โมง กินเพียงเม็ดเดีย ก็เพียงพ แล้ แล ม รถเก็บเม็ดที่เ ลื ไ ้ แต่ที่ถูกต้องคือ ต้องกินใ ้ครบ 2 เม็ดใ ้เร็ ที่ ุด ลังจากมีเพ ัมพันธ์ (แน น� ่ ใ ้ ่ นค� แน น� ที่ บรรจุม ในกล่ งย ใ ล้ เ ยี ดถึงช่ งเ ล ทีต่ ้ งกินย ) บ งคนเข้ ใจ ่ กมีเพ มพนธ์ใน ร ่ งทีก่ นิ ย คุมฉุกเฉินแล้ ต้ งกินย ซ�้ แต่ทถี่ กู ต้องนัน้ ไม่มคี ามจ�าเป็นใดๆ ทีจ่ ะต้อง กินยาซ�้าอีก เพราะประ ิทธิภาพของยาไม่ได้เพิ่มมากขึ้น แต่ค รใช้ถุงยางอนามัยแทน ( นนี้น่ จ ปล ดภยม กก ่ ) บ งคนเข้ ใจ ่ ย คุมก� เนิดฉุกเฉินนี้ ม รถกินได้บ่ ยๆ แต่ทถี่ กู ต้ งน้น ไม่แนะน�าใ ก้ นิ ยาคุมฉุกเฉินเกิน 2 แผง (4 เม็ด) ภายในรอบเดือนเดีย เพร จ ท� ใ เ้ กิดค มผิดปกติกบร บบก ร ร้ ง ร์โมนข งร่ งก ย แถมก รใช้ย คุมฉุกเฉิน บ่ ยๆ ยงจ ท� ใ ม้ โี ก ทีก่ รคุมก� เนิดจ ล้มเ ล ได้ม กขึน้ ไม่ค รใช้ย คุมฉุกเฉินแทน ย คุมปกติ แต่ค รใช้ในเ ล ฉุกเฉินจริงๆ เท่ น้น ท งทีด่ ี กยงไม่พร้ มในก รต้งครรภ์ แล มีบตุ ร ค รเลื กก รคุมก� เนิด ธิ ี นื่ ทีไ่ ด้ผลดีม กก ่ เช่น ก ร มถุงย ง น มย ทุกคร้ง ก รฉีดย คุมก� เนิด ก รท� มน ล ขอบคุณ ข้อมูลจาก สสส.

ล ยคน จเคยเ น็ เจ้ ผลไม้ เี ลื งตร กูล เบ ร์รี่นี้ปร ดบตกแต่ง ยู่บนเค้กแล ขนม น ข งฝร่ง แต่รู้ไ ม ่ นี่เป็นผลไม้ที่ปร เท ไทย ปลู ก ม น นแล้ ท งภ คเ นื โดยเฉพ ใน โครงก ร ล ง คนไทยมกเรียก ่ “โทงเทงฝร่ง” รื “ร ฆงท ง” ผลข งเคพกู เบ ร์รี่น้นเป็น ลูกกลมเกลี้ยง เมื่ ุกแล้ จ มี ีเ ลื ง ม ้ม ยู่ ภ ยใต้กลีบด กบ งๆ ีเ ลื ง ่ นที่ ุ้มลูกกลมๆ แต่ล ลูก ยู่ ร ช ติ น มเปรี้ย เคพกู เบ ร์รี่ ุดมไปด้ ย ิต มินซี ที่ช่ ยบ� รุงกร ดูก แล ฟัน เ ริม ร้ งภูมิต้ นท น ป้ งกนโรค ด ภูมิแพ้ มี ิต มินเ ช่ ยบ� รุง ยต ช่ ยในก รม งเ ็น ท้งในที่ ่ ง แล ที่มืด ช่ ยลดค มเ ี่ยงในก ร เป็นโรค ล ดเลื ด ใจตีบ ช่ ยลดค มเ ี่ยง ในก รเป็นโรคม เร็งบ งชนิด เช่น ม เร็งป ด เต็มไปด้ ย รต้ น นุมูล ิ ร (Antioxidants) ย่ งแคโรทีน ยด์ ช่ ยบ� รุงผิ พรรณใ เ้ ปล่งปล่ง ดใ ล ยคนจึงเชื่ ่ กินแล้ จ ย แต่ที่เด็ด ไปก ่ น้นคื มี รรพคุณช่ ย ยุดย้งก รเจริญ เติบโตข งเซลล์เนื้ ง กด้ ย รู้แบบนี้แล้ ซื้ ม กิน ดๆ รื เ ม ท� ขนม ท� แยม รื ปร ดบ ตกแต่งจ น รกนดีก ่ แถมไม่ต้ งกล ่ จ ้ นเพร ใ ้พลงง นต�่ กินเป็นข ง ่ งต น ค บคุมน�้ นกได้เลย ภาพประกอบ : www.thestar.com

“ยาคุมฉุกเฉิน” เป็นย ที่ปร ก บด้ ย ร์โมนเพ ชนิดเดีย ที่มีชื่ ่ ร์โมนโปรเจ ติน (Progestin-only) ม รถป้ งกนก รต้งครรภ์ ไม่พงึ ปร งค์ได้ ลดค มเ ยี่ งในก รต้งครรภ์ได้ปร ม ณร้ ยล 85 - 95 ซึ่งปร ิทธิภ พน้นจ ลดลงต มร ย เ ล ที่กินย

รู้ไหม…กิจกรรมต่างๆ ที่ทําก่อนนอนอาจทําให้นอนไม่หลับ บ งคนรู้ ึก ่ ต เ งน น ลบย ก ลบๆ ตื่นๆ ไม่ ม รถ ลบ นิทได้ บ งคร้ง เ ตุ จม จ ก ก รท� กิจกรรมต่ งๆ ก่ นเข้ น นก็เป็นได้ เช่น ก รดู นงที่น่ กล รื ท� ใ ้รู้ ึกตื่นเต้น ก รท� ง นที่ ท� ใ ้เกิดค มเครียด เช่น คิดบญชี งแผนโปรเจ็คที่มีค มย ก รื แม้กร ท่งก รท เล กบคนรก ท้ง มดนี้ จกร ตุน้ ใ ้ ม งข งคุณท� ง น ยูต่ ล ดด้ ยค มขุน่ ม ดงน้น กมี งิ่ ทีต่ ้ งท� ใน นรุง่ ขึน้ ย่ ลบไปพร้ มปัญ เ ล่ นี ้ น กจ กนี้ก รดื่มเครื่ งดื่มท้ง ล ยที่มีค เฟ ีน ไม่ ่ จ เป็น ช ก แฟ โกโก้ น�้ ดลมต่ งๆ ร มถึงก ร บู บุ รีก่ ็ ง่ ผลต่ ก รน น ลบทีไ่ ม่เต็มตืน่ ด้ ย ท งทีด่ คี รงดท� งิ่ เ ล่ นี้ แล เมื่ ล้มต ลงน นแล้ จง ยุดเรื่ งต่ งๆ ท� จิตใจใ ้ผ่ นคล ยจ กค มกง ล แล้ คุณจ น น ลบ ได้ บ ยม กขึ้น คู่หูเดินทาง 26


ปรุงอาหารจานผักให้คงวิตามินสูงสุดทํายังไง ก รปรุงผกเป็น ร ค รใช้ไฟแรงแล ปรุง ย่ งร ดเร็ จ ท� ใ ้ไม่ ูญเ ีย คุณค่ ข ง ิต มินต่ งๆ ม กนก ก รเติมน�้ ้ม ยชูลงไปเล็กน้ ยจ ช่ ยรก ิต มินซี ใ ้คง ยู่ ที่ � คญที่ ุดก็คื เครื่ งคร ที่ใช้ผด รื ต้มผกค รเป็นภ ชน จ� พ กเ ล็ก เช่น กร ท เ ล็ก จ ช่ ยใ ้ ูญเ ีย ิต มินน้ ยที่ ุด ผกชนิดที่เป็น ค รต้มน�้ ใ ้เดื ด รีไ่ ฟใ ้ ่ นลง แล้ น� ผกทีเ่ ตรียมไ ต้ ม้ ไปท้ง ไม่ค ร น่ รื ฝ นก่ นเพร จ ญ ู เ ยี ิต มินได้ง่ ย กเป็นเมนูผกแบบต้ม รื ล ก ถ้ มีปริม ณม กใ ้แบ่งท� ทีล น้ ย ไม่ค รน� ไปต้ม รื ล กพร้ มกนทีล ม กๆ เพร ถ้ ปริม ณเย ยิง่ ต้ งใช้เ ล น น จ ยิ่งท� ใ ้ ูญเ ียคุณค่ ิต มินม กขึ้นไป ีก ่ น ก รผดผก ล ยชนิ ด ร มกนน้ น แยกผก รื ่ นข งผกที่ ุกช้ ลงผดก่ น เช่น ก้ นผก ล� ต้น ผดก่ น ่ นที่เป็นใบ ปรุงร โดยเร็ ุกแล้ รีบตก ขึน้ จ กกร ท ทนที เพียงเท่ นี้ก็จ ได้ เมนูผกแ น ร่ ย แล มี คุ ณ ค่ ท ง โภชน ก รทีด่ แี ล้

ทําไมผู้หญิงจึงมักมีอาการ กระเพาะปัสสาวะอักเสบง่ายกว่าผูช ้ าย

จเกิดได้จ ก ล ย เ ตุ ท้งก ร ้นปั ไม่ ย กเข้ ้ งน�้ ในที่ ธ รณ ท� ใ ้ก รขบถ่ ยปั ซึ่งเป็นข งเ ีย แล ขบเชื้ โรคข งร่ งก ยต มปกติถูกยืดร ย เ ล กไป จนมี เชื้ โรค มในกร เพ ปั เป็นจ� น นม ก บ งคนเมื่ เริ่ม มีปร จ� เดื น จจ ดูแล ขุ น มยไม่ดพี ท� ใ ม้ กี รติดเชื้ แล กเ บได้ รื บ งคร้งเกิดจ กก รมีเพ มพนธที่มีก รเ ียด ี จนเกิดก ร กเ บได้เช่นกน � รบผู้ ญิงใน ย มดปร จ� เดื น จเกิดจ กค ม มดุลข งกรด-ด่ ง ในช่ งคล ดมีก รเปลีย่ นแปลง จ กทีเ่ คยมีเชื้ แบคทีเรียดีในก รรก มดุลข งกรด-ด่ ง ในช่ งคล ด ค ยป้ งกนไม่ ใ ้ เ ชื้ โรค ลุ ด เข้ ไปในกร เพ ปั ได้ เมื่ เข้ ู่ ยท ง มดุลที่ ่ เปลี่ยนแปลงไป ก็ จท� ใ ้มีเชื้ โรค ลุดล ดเข้ ไปในกร เพ ปั ได้ง่ ยน่นเ ง

27 คู่หูเดินทาง


คู่หูดูดวง

เรื่อง : .ภู ินทร์ ก ญจนพ ณิชย์กุล ( .เบ ท์) โทร.09 5959 9829

คําพยากรณ์ 15 กุมภาพันธ์ - 14 มีนาคม 2561 ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ด้านการงาน จ มีแต่เรื่ งเข้ ม ใ ป้ ด ยู่ไม่เ ้นในแต่ล น ท้งปัญ ข งต เ งแล ปัญ ข งผู้ ื่น ต้ งใช้ ติม ก น่ ยในช่ งนี ้ ด้านการเงิน ร ยจ่ ยจรแบบไม่ได้คดิ ไ ก้ ่ นก็จ เข้ ม ทีแ่ น่ๆ จ่ ยไปกบเรื่ ง ขุ ภ พ จ เจ็บป่ ย ล้ม ม นน นเ ื่ ได้เลยทีเดีย เพร ฉ น้นใน ช่ งเดื นนี้ ย่ กข้ งน ก รื เดินท งไปไ น ม ไ นบ่ ย โดยเฉพ ย ม กิ ล ด้านค ามรัก ก็จ ป ด มีแต่เรื่ งใ ้ต้ งท เล เบ แ ้ง คุยกนไม่ลงร ย ช่ งเดื นนี้ใครโ ด รื ไม่โ ด ก็ใ เ้ ข้ ดท� บุญ บริจ คโลง พ รื ไปบริจ ค เลื ด ท� ฟัน ขูด นิ ปูน คนมีคแู่ ล้ ใ ้ โ ก ไป ท่ งเทีย่ เปลีย่ นบรรย ก บ้ งจ เป็นก รดี

ราศีพฤษภ

(15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ช พฤ ภในช่ งเดื นนีถ้ ื ่ เป็นช่ งทีเ่ ง ข งปีเลยทีเดีย ด้านการงาน ก รเจรจ จ ปร บผล � เร็จดี ใครคิดจ เริม่ ลงทุนท� ธุรกิจ ไรใ ม่ๆ ช่ งนีผ้ ่ นฉลุย รื ใครทีก่ � ลงจ ม ง ชีพเ ริม รบร ง ่ จ มีโ ก ดีๆ เข้ ม แน่น น ด้านการเงิน มีโชคเล็กๆ น้ ยๆ เข้ ม ใ ช้ นื่ ใจ ลูก นี้ จกลบใจ นม ใช้ นี ้ ค้ ข ยดี มีก� ไร ค ร งแผนก รเก็บเงินใ ด้ ๆี ด้านค ามรัก ต เร เ งไม่มี ไร แต่ทง้ เพื่ น รื คนรก ิ จ เจ็บป่ ย รื มีปญ ั รื มีเรื่ งทุกข์ใจเข้ ม ใ ้เร ช่ ยแก้ เป็นก� ลงใจใ ้ค� ปรึก กนไป ช นกนไปไ พ้ ร ท� บุญ ปฏิบติธรรมบ้ ง ท้งช่ ย เข แล เ ริมบ รมีใ ก้ บต เร จ ดีม ก

ราศีเมถุน

(15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

ช ร เี มถุนช่ งเดื นนีต้ ้ งใช้ชี ติ ยูด่ ้ ย ค มร มดร งแล ร บค บที่ ดุ ด้านการงาน ้ มเซ็น ญญ รื ค�้ ปร กนใครโดยเด็ดข ด แล ย่ ใจร้ นในก รตด นิ ใจ จ มีปญั ต มม ย่ งแน่น น ด้านการเงิน ย่ ใ ใ้ คร ยิบยืม เงินในช่ งนี ้ แต่ถ้ จ� เป็นต้ งใ ใ้ ครยืมก็ท� ใจไ ้ ก่ นเลย ่ ได้คนื ย ก ด้านค ามรัก คนโ ดจ เ ง ม ก น่ ย คนมีคู่ จมีเรื่ งใ ค้ บข้ งใจกน ด้าน ุขภาพ ต้ งดูแลเป็นพิเ ในช่ งเดื นนี้ ใครทีป่ ่ ย ยู ่ ก ร จจ ทรุด นกลงได้ พกผ่ น ใ ้ ม กๆ ท� ใจใ ้ บ ย แล คิ ด บ กเข้ ไ ้ ่ นคนที่แข็งแรง ยู่ ใ ้ไปบริจ คเลื ด รื ท� ฟัน จ เป็นก รแก้เคล็ดได้ คู่หูเดินทาง 28

ราศีกรกฎ

(15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

ร ีกรกฎในช่ งเดื นนี้เป็นเดื นที่ปัญ ต่ งๆ ที่เคยมีม จ คลี่คล ยลง ด้านการงาน ใครทีเ่ คยมีปญ ั ท้งเรื่ งง นแล เพื่ นร่ มง น ทุก ย่ งจ ชดเจนขึน้ ่ นใครทีจ่ ท� ธุรกิจ รื ชีพเ ริม เดื นนี้ทุก ย่ งจ ชดเจนแล ลงต ม กขึน้ ถื ่ เป็นช่ งจง ทีด่ เี ลยทีเดีย ด้านการเงิน จจ ดูฝดื ๆ บ้ ง แต่กย็ งพ ถูๆ ไถๆ ไปได้ ด้านค ามรัก ถ้ เคยมีปญ ั แยกท งกน ช่ งเดื นนีจ้ เป็นโ ก ดีทจี่ ปรบค มเข้ ใจกน แล เริ่มต้นใ ม่ ่ นใครโ ดจ เจ คนถูกใจ กแน ปรึก รื แล ใ ก้ � ลงใจกนแล กน ด้าน ขุ ภาพ ใครป่ ย ยูจ่ ก รดีขนึ้ เจ ย ดี ม ดี มีโ ก ยเป็นปกติ

ราศีสง ิ ห์

(15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

ด้านการงาน จ เ นื่ ย น่ ย แล ไม่มใี คร เ น็ ผลง น ไม่ต้ งน้ ยใจ ท� ดีต่ ไป ผลง น จไม่ โช ์ในช่ งเดื นนี้ แต่จ มีโ ก ดีๆ ย่ ง ื่น เข้ ม แทน ด้านการเงิน ต้ งร มดร งเรื่ งก ร ใช้จ่ ยใ ม้ กๆ ช่ งเดื นนีเ้ น็ ไรก็ ย กซื้ ไป มด ถ้ ไม่ร ง นกลบม ดู กี ทีเงินเกลีย้ ง กร เป๋ แน่น น ด้านค ามรัก ไม่มี ไรต้ งกง ล ม ก แต่จ ต้ งกง ลเรื่ ง ขุ ภ พข งคนในบ้ น แทน คนน้น ย คนนีป้ ่ ย จ นเ ยี นกน ยูใ่ น บ้ น แล ถ้ เป็นไปได้ ช่ งเดื นนี้ ย่ เดินท งไกล แบบคร บคร ร มดร งเรื่ ง บุ ติเ ตุ รถร ค รตร จ ภ พใ ม้ น่ ใจ ด้าน ขุ ภาพ น่ เป็น ่ ง ป่ ยนิด น่ ยต้ งรีบรก เพร จป่ ยย ได้

ราศีกน ั ย์

(15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

ด้านการงาน จ เด่นใน ่ นข งง นเจรจ ก รค้ ทีต่ ้ งติดต่ ปร นง น ด้ นก รตล ด ใครท� ด้ นนี้ ยู่ช่ งนี้จ รุ่งม ก ด้านการเงิน ดีม ก กิจก รเจริญรุง่ เรื ง ค้ ข ยดี แล มีโ ก ขยบขย ยใ ้ใ ญ่โตขึ้น ีกด้ ย ด้านค ามรัก ช ร ีกนย์จ มีปัญ ด้ นค มรกเกี่ย กบ บุคคลที่ ม ใครโ ดจ มีคนเข้ ม คุยม จีบพร้ มกน ล ยคน แล ต้ งดูใ ้ดี ่ เค้ มีคู่แล้ รื ยง ่ นคนมีคแ่ ู ล้ ร งเรื่ งก รปันใจ จ มีปญั ท เล เบ แ ง้ เรื่ ง งึ ง กจ คบใครค รเปิดเผย เรื่ งคูค่ ร ง ท� ทุก ย่ งใ โ้ ปร่งใ แล บริ ทุ ธิใ์ จ ที่ ดุ ด้าน ขุ ภาพ ยงต้ งร มดร งเรื่ ง บุ ติเ ตุ แล ขุ ภ พข งคนในคร บคร ใ ด้ ี

ราศีตล ุ ย์

(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ด้านการงาน ถ้ เกี่ย ข้ งกบก รเจรจ จ มีปัญ ติดขด รื แม้แต่ก ร ื่ รในที่ ท� ง น ร ่ งเจ้ น ย/เพื่ นร่ มง น ก็ จมี ก รเข้ ใจผิดกนทีไ่ ด้ ช่ งนีใ้ ร้ งเรื่ งค� พูดใ ้ ม กๆ ่ นใครที่เ ปัญ ไปร บ ยกบคน ื่น ร งจ โดนเ เรื่ งไปพูดต่ ท� ใ ้เกิดปัญ ได้ กี ช่ งนีเ้ งียบไ ด้ ที ี่ ดุ ด้านการเงิน มีกนิ มีใช้ ไม่ ติ ด ขด เพี ย งแต่ งแผนก รใช้ เ งิ น ใ ้ ดี ๆ ด้านค ามรัก ยงคงนิง่ ๆ ไม่มี ไร ื รื น่ เป็น ่ ง ช่ งนีม้ เี กณฑ์เดินท งบ่ ย แต่กม็ ก มี ปุ รรคติดขด ยูเ่ รื่ ยๆ รถเ ยี บ้ ง เ ยี เงินใน ก รเดินท งแบบไม่ได้ตง้ ใจบ้ ง รื ถ้ แรง น่ ย จเจ บุ ติเ ตุเจ็บต กนไป ต้ งร มดร ง

ราศีพจ ิ ก ิ

(15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

ด้านการงาน จ รุง่ ไปในด้ นก รขยบขย ย ลงทุนธุรกิจ เปิดร้ น จ ปร บค ม � เร็จ งแผน ใ ด้ แี ล้ ลงมื ในช่ งเดื นนีไ้ ด้เลย ด้านการเงิน ถึงแม้ ่ ต เลขในบญชีจ ลดลงเพร ไปทุ่มกบ ก รลงทุน แต่ไม่เ ยี เปล่ แน่น น เงินทีไ่ ด้กลบม จ ท� ใ ้ ชื่ น ใจกนเลยที เ ดี ย ด้ า นค ามรั ก คนโ ดจ มีเ น่ ์ม ก มีคนเข้ ม คุยม ติดพน แต่ต้ งร งเรื่ งจ กล ยเป็นมื ที่ ม คนทีม่ คี ู่ งแผนจ ลงเ ย พ ผูใ้ ญ่ไป ขู่ ได้เลยผ่ ยฉลุย ่ นใครทีม่ คี ร บคร แล้ จ ได้รบข่ ดีเรื่ งก ร มีบตุ ร ด้าน ขุ ภาพ ไม่มี ไรน่ เป็น ่ ง พกผ่ น ใ เ้ พียงพ ม่น กก� ลงก ยบ้ งก็จ ดีม ก

ราศีธนู

(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

ด้านการงาน จ เ น็ดเ นื่ ยม กเป็นพิเ ต้ งท� ง นม กก ่ คน ื่น มีเรื่ งใ ้รบผิดช บ แก้ปัญ ม กม ย ด้านการเงิน ม ได้ม ก ก็จริง แต่ก็มีเรื่ งใ ้ต้ งเ ียไปแบบไม่ได้ต้งต งแผนก รใช้เงินใ ้ดีๆ เก็บเงินไ ้ใช้ในย ม ฉุกเฉิน ด้าน ุขภาพ มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่ ย ล้ม ม นน นเ ื่ กนได้เลยทีเดีย โดยเฉพ เจ็บป่ ยในเรื่ งข งกร ดูก เ น้ เ น็ กล้ มเนื้ เ น้ พลิก เ น้ ทบ กร ดูกทบเ น้ โรคทีเ่ กีย่ กบ ก รเดิน ก ร ิ่ง ก รยกข ง นก ต้ งร ง จ ลุก จ น่ง ร งลืน่ กล้ม ช่ งเดื นนีใ้ ร้ ง ก รใช้ชี ิตปร จ� นใ ้ดี มี ติ ยู่ตล ดเ ล มีเ ล ค รไปท� บุญบริจ คโลง พบ้ งก็จ ช่ ย ผ่ น นกเป็นเบ ได้


โดย : ป น งฟ้ เลขลิขิต https://m.facebook.com/Porleklikit

ราศีมง ั กร

(15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

ด้านการงาน ค่ นข้ งร บรื่น เพร มีผู้ใ ญ่ค ย ช่ ยเ ลื รื ถ้ ใครคิดจ เริม่ ต้นก รง น ไรใ ม่ๆ ย้ ย ทีท่ � ง น รื มครเข้ ท� ง น ต้ งใ ผ้ ใู้ ญ่ค ยช่ ยเ ลื จึงจ � เร็จ ถ้ คิดจ เริม่ ธุรกิจก รค้ ใดๆ จ ร บรืน่ ใน ช่ งเดื นนี ้ ด้านการเงิน ถึงโชคล ภด้ นเ ยี่ งโชคจ ไม่มี แต่ถ้ ขยนท� ง น เงินก็จ เข้ ม เรื่ ยๆ จค้ ข ยฟลุค๊ ได้เงินก้ นโต ด้านค ามรัก คูไ่ นทีม่ ปี ญ ั ค ร ค ซง ช่ งเดื นนี้จ เป็นช่ งปรบค มเข้ ใจ ปัญ จ เริ่ม คลีค่ ล ยลง คนโ ดทีม่ คี นเข้ ม คุยแล้ ดูคลุมเครื เดื นนี้ ทุก ย่ งจ ชดเจนขึน้ ด้าน ขุ ภาพ ดี ไม่มี ไรน่ เป็น ่ ง

ราศีกม ุ ภ์

(15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ช ร ีกุมภ์ในช่ งเดื นนี้ถื ่ เป็นเดื นที่ดีม ก ด้านการงาน ร บรืน่ มีโ ก ได้เลื่ นข้น ขึน้ ต� แ น่ง ถ้ ใครคิดจ ลงทุน เริม่ ต้นธุรกิจ จ ปร บค ม � เร็จ ด้านการเงิน จ โดดเด่นม กเป็นพิเ ในช่ งเดื นนี้ จได้รบโชคล ภก้ นโตทีเ่ ข้ ม จ ก ล ยท ง จม จ กก รข ย ง ริมทรพย์ รื นิ ค้ ชิน้ ใ ญ่ๆ ทีม่ รี ค ด้านค ามรัก ช่ งนีร้ บรืน่ มีค ม ขุ ม ก มีโ ก ได้ ไปท่ งเทีย่ เติมค ม น ใครโ ดช่ งนีจ้ มีคนเข้ ม เป็นช่ งโปรโมช่น จ มีค ม ขุ ม กเป็นพิเ ด้าน ขุ ภาพ ไม่มี ไรต้ งกง ล คนป่ ยจ ย ก รจ ดีขนึ้ ได้พบ ย ดี ม ดี ม่น กก� ลงก ย รก ขุ ภ พจ ดีม ก

ราศีมน ี

(15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

ด้านการงาน ไม่ ่ จ เป็นเจ้ น ย รื เพื่ นร่ มง น จ เกรงใจ แล ม บ ม ยก รตด ินใจใ ้กบคุณเต็มที่ ถื ่ เป็นโ ก นดีที่จ ได้ ร้ งผลง น ด้านการเงิน จ มีร ยจ่ ยทีเ่ กีย่ กบ ขุ ภ พเข้ ม ม ก จจ จ่ ยค่ รก ใ ค้ นในคร บคร รื ลูกน้ ง บริ รในทีท่ � ง น รื แม้แต่ต เ ง ด้านค ามรัก ช ร มี นี จ มีเ น่ ม์ ก เป็นพิเ จ มีคนเข้ ม ติดพน ดูใ ด้ ี ่ เค้ มีคร บคร แล้ รึยง ไม่งน้ จจ เกิดปัญ มื ที่ มได้ ด้าน ขุ ภาพ ต้ งร งใ ม้ กๆ จ เดิน จ ลุก จ น่ง มีโ ก เจ็บต ได้ ตล ด ร งเรื่ ง ดุด กล้ม ่ นก รเดินท งในย ม กิ ล ช่ งนีค้ ร ลีกเลีย่ ง ย่ ไปไ นม ไ นคนเดีย

เลขคลิกชีวิต

เลข “สร้างศัตรู” ¸®ŐŒÀ®Őň³«Àº¿èèè

การเป็ น คนน่ า รั ก มี แ ต่ ค นอยากเข้ า ใกล้ มี แ ต่ ผู ้ ใ ้ ค ามอุ ป ถั ม ภ์ ช ่ ยเ ลื อ คอย นับ นุนทุกการงานของเรา ใครๆ ก็อยากได้รับ ิ่งดีๆ เ ล่านี้ ่ น �าคัญมาจาก บุคลิกลัก ณะ นิ ัยใจคอ การ ร้างค ามเป็นมิตรกับคนรอบตั ถ้าเราเป็นคนน่ารัก ใครๆ ก็อยากเข้าใกล้ ในทางกลับกัน ถ้าเราเป็นคนไม่น่ารัก ไม่น่าพูดคุยด้ ย ก็เท่ากับ ปิดโอกา ของตั เองทีจ่ ะได้รบั ค ามช่ ยเ ลือ/ นับ นุนจากผู้ ลักผูใ้ ญ่ จากคนรอบข้าง พลังตั เลขอะไรที่มี ่ นท�าใ ้เราไม่น่าคบ เกิด ัตรูขึ้นได้ 34 43 “ปากสร้างศัตรู”

3 ตัวแทนดาวอังคาร : พลังการต่อสู้ นักรบ 4 ตัวแทนพุธ : เทพแห่งการสื่อสาร

เมื่ พลงก รต่ บู้ กร มกบผูท้ ใี่ ช้ค� พูดเจรจ จึงกล ยเป็นผู้ที่กล้ พูดแบบไม่เกรงกล ใคร ผู้ใช้ เลขคู่ 34 43 จึงถื เป็นนกพูดฝีป กกล้ จ เผ็ดร้ น พูด ไรตรงไปตรงม รื ที่เรียกกน ่ “พูดจ ข นผ่ ซ ก” ท� ใ ผ้ ฟู้ งั ไม่พ ใจ ช บโต้เถียง ค่ นข้ ง รุนแรง ดื้ ร้น ข้ ดี จ เป็นคนท� ไร ร ดเร็ ใจกล้ แล เป็นผู้มีค มฉล ด เรียนรู้ไ ท� ใ ้ฟันฝ่ ุป รรคต่ งๆ ไปได้เ ม ช บง นท้ ท ย ค� พู ด เด็ ด ข ด แต่ � รบเรื่ งค มรก จ ข ดค ม โรแมนติก เกิดก รท เล เบ แ ้งได้ง่ ยเพร ป กไ 12 21 “คุ้มดี คุ้มร้าย”

1 ตัวแทนดวงอาทิตย์ : พลังแห่งความโดดเด่น เป็นผู้นาํ เชื่อมั่นในตนเอง 2 ตัวแทนดวงจันทร์ : พลังความอ่อนหวาน อ่อนโยน ละมุนละไม

เมื่ พลงข งท้ง งด งด ม ยู่ด้ ยกนจึงเกิดค มขดแย้งแบบคนล ข้ ท� ใ ้ผู้ใช้ เลขคู่นี้ 12 21 เกิดค มขดแย้งในต เ ง ตด ินใจผิดพล ดบ่ ย บ งคร้งม่นใจม ก แต่ กพก เกิดค มลงเลใน ิ่งที่ตด ินใจไปแล้ รมณ์จ ขึ้นๆ ลงๆ เปลี่ยนแปลง ย่ งร ดเร็ คนที่ ยู่ใกล้จ งต ไม่ถูก เกิดค ม ึด ดแล ไม่ ย ก ยู่ใกล้ผู้ที่ใช้เลขคู่ 12 21 13 31 “ขัดแย้ง ยึดตัวเองเป็นหลัก”

1 ตัวแทนดวงอาทิตย์ : พลังแห่งความโดดเด่น เป็นผู้นาํ เชื่อมั่นในตนเอง 3 ตัวแทนดาวอังคาร : พลังการต่อสู้ นักรบ

เมื่ พลงท้ง งต เลขร มกนแล้ จึงเป็นผู้ที่ยึดถื ค มคิดข งตนเ งเป็น ลก ไม่ฟัง ค มคิดเ น็ ข งใคร เมื่ ใครคิดเ น็ ไม่ตรงกบเข เข จ ม งคนเ ล่ น้นเป็น ตรูกบเข ทนที แล จ เป็นลก ณ คนข งโลก แทบจ ไม่มี ใครคบค้ ม คมกบเข เป็นต้นเ ตุใ เ้ กิดก ร ท เล เบ แ ง้ ข้นรุนแรง เลื ดตกย ง กได้ ต้องการเบอร์มงคล รือต้องการเรียนรู้ ข้อมูลในเชิงลึกในเรื่องพลังตั เลข าอ่านได้ ใน นั ง ื อ “เลขคลิ ก ชี ิ ต ” รื อ ติ ด ต่ อ ที่ เฟซบุก๊ : ปอ นางฟ้าเลขลิขติ รือ ซือ้ e-book AIS Bookstore ตามลิ้งค์นี้ http://www. aisbookstore.com/27089 29 คู่หูเดินทาง


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : Bancha Taste ภาพ : s88

Jolly Café @ เขาค้อ ร้ น ร ยเก๋ ไตล์คนทรีฟ่ ร์มในชนบท ข งยุโรป “Jolly Café” แ ่งนี้ เปิดใ ้บริก ร ร ติ เลียน เบเก รีแ่ ล เครื่ งดืม่ ร้ น-เย็น มีครบ ต ร้ น ีข ย เด่น ดต ท่ มกล งธรรมช ติร่มรื่น ยู่ติดริมถนนท ง ล ง ม ยเลข 12 ก่ นถึง ปั้มน�้ มน ปตท. แคมป์ น ก รตกแต่งร้ นมีค ม ยง มกุก๊ กิก๊ น่ รก ท้งภ ยในแล ภ ยน ก มีปร ตูกร จกด้ น น้ - ลง แล ด้ นข้ งเปิดโล่งรบลมเย็นจ ก ธรรมช ติ เพด น ูงโปร่ง ท� ใ ้ ก ถ่ ยเท ได้ด ี ใช้โทน ขี แล ไี ม้โ ค๊ เพิม่ บรรย ก ใ ด้ ู บ นุ่ ที่ � คญมีมมุ น่ รกๆ ใ เ้ ลื กน่ง แช ชิม ชิล นไลน์ แบบ บ ย รมณ์ได้ตล ดท้ง น

คู่หูเดินทาง 30

เมนู รแน น� ้ มพล ดต้ ง พรีเมีย่ ม โฮมเมด พิซซ่าเตาถ่าน ตู รดัง้ เดิม โดยใช้เ ล มกแป้งก ่ 48 ช่ โมง เพื่ ใ ้ได้เนื้ แป้งที่ เ นีย นุ่ม บ งกร บ ม ร่ ยครบเครื่ ง รื จ เป็น ซี่โครง มูรมค ัน มักไ น์แดง ที่ บด้ ยซ บ ร์บีคิ ร ช ติเข้มข้น เนื้ มู นุ ่ ม ร่ ย มี ใ ้ เ ลื กท้ ง แบบ ู ต รคล ิ ก พริกไทยด� แล โร แมรี ่ � รบคนที่ ย กท น รเบ ๆ เมนู ลัดผัก ก็เป็น กี นึง่ ท งเลื ก ที่ดี รื ใครที่ช บเมนูเ ้นๆ รจ นเดีย ย่ ง ป เกตตีก็มีใ ้ลิ้มล ง จ เป็น ปาเกตตี มึกด�าไข่กุ้ง ปาเกตตีซอ เนื้อ ปาเกตตี ขี้เมากุ้ง รื ปาเกตตีคาร์โบนาร่า ก็ ร่ ย ได้รบค มนิยมเช่นกน ใน ่ นข งเมนูเครื่ งดื่มก็มีใ ้เลื ก ท้ง ก แฟ ดร ช ติ มล มุน น�้ ผลไม้ปั่น รื ิต เลียนโซด แ นด์ม คเทล ก็มี แต่ นนี้เร เลื กท นเมนู ี ย น ย่ ง Little Pony’s Drink (ลิตเติลโพนี่ดริ้ง) ร ช ติ นมน ร่ ย

กบ Jolly Fruits Punch (จ ลลี่ฟรุ๊ตพ้นซ์) ร ช ติ ก น มเปรี้ย นิดๆ เรียกค ม ดชื่นได้ดี ถ้ ยงพ มีพื้นที่ในท้ งเ ลื จ จดเบเก รี่ โ มเมด นๆ ม กิน ก ย่ ง ง ย่ งก็ได้ จ เป็น Strawberry Passion ( ตร เบ ร์รี่ แพช่น) เป็นเค้กเนื้ ครีมนม ด ร ผลไม้แพช่น ฟรุ๊ตแล ตร เบ ร์รี่ นฉ�่ ก� ลงดี รื Triple Chocolate Crunch (ทริ ป เปิ ้ ล ช็ กโกแลต คร๊นช์) เค้กช็ กโกแลตเนื้ มูซ ูตรพรีเมี่ยม เข้มข้น น ม ร่ ย รบร ง ่ ถู ก ใจนกชิ ม แน่น น

Jolly Café (จอลลี่ คาเฟ่)

ที่ตั้ง : 105 ม.2 ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 67280 โทร. 09 1029 2397 Facebook : jollycafeofficial เปิดทุกวัน เวลา 10.30 - 20.00 น. (เสาร์ - อาทิตย์ ปิด 21.00 น.)


Busbuddy114  

“ซากุระเมืองไทย” บานสะพรั่งบนยอดภูลมโล จ.เลย

Busbuddy114  

“ซากุระเมืองไทย” บานสะพรั่งบนยอดภูลมโล จ.เลย

Advertisement