Page 1

www.transport.co.th

ปีที่ 10 ฉบับที่ 110 เดือน ตุลาคม 2560

I

Vol.10 No.110 October 2017

Free Copy


พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย คู่หูเดินทาง 2

น้อมสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท ขนส่ง จำ�กัด และคณะผู้จัดทำ�นิตยสารคู่หูเดินทาง


3 คู่หูเดินทาง


ทักทาย สารบัญ

06 บขส.อิ นไซด์ 10 สกู๊ ป พิ เ ศษ 13 เล่ า สู่ กั น ฟั ง 14 รอบรู้ ร อบโลก 16 คู่ หู พ าเที่ ย ว 24 มุ ม สุ ข ภาพ 26 เคล็ดลับความงาม 28 คู่หูดูดวง 30 แวะชิ มริมทาง คุณสามารถอ่านนิตยสารคู่หูเดินทาง

สวัสดีคณ ุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 หลังจากที่ส�ำนักพระราชวังได้ออกประกาศเรื่อง พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ยังความเศร้าโศกเสียใจมาสูพ่ สกนิกรชาวไทยทัว่ ทัง้ ประเทศ แม้สงั ขารร่างกายเป็นสิง่ ทีไ่ ม่เทีย่ ง ความเกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นเรือ่ งธรรมดา แต่ไม่มใี ครคาดคิดว่าใน วันที่ 13 ตุลาคมนัน้ จะมีขา่ วร้ายเกิดขึน้ กับเราชาวไทย ดัง่ ฟ้าผ่าลงตรงกลางดวงใจ แผ่นดินไทยนองไปด้วย น�ำ้ ตาแห่งความอาลัยรัก จากวันนัน้ ถึงวันนีผ้ า่ นไปได้หนึง่ ปีเศษแล้ว วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็วเหลือเกิน บางคนอาจจะโชคดีได้มี โอกาสเข้าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระทีน่ งั่ ดุสติ มหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง แต่บางคนอาจจะติดปัญหาบางประการท�ำให้ไม่ได้ไป แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม ผมเชือ่ ว่าความจงรักภักดีของพสกนิการชาวไทยทุกคนทีม่ ตี อ่ พระองค์ทา่ นก็ไม่ได้ ลดน้อยหรือแตกต่างกันเลย หลักค�ำสอนต่างๆ แนวทางและปรัชญาในการด�ำเนินชีวติ ทีส่ ำ� คัญทีพ่ ระองค์ทา่ นได้เคยตรัสไว้ จะยังคง อยูก่ บั เราชาวไทยทุกคน เพียงเราน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผูอ้ นื่ อาทิ หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง อันนีผ้ มชอบมากครับ และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ นการใช้ชวี ติ อย่างประมาณตน มีความสุข กับสภาวะโดยรอบของตนเอง ใช้ชวี ติ แบบไม่เบียดเบียนตนเองและผูอ้ นื่ ปลูกผักไว้กนิ เหลือจากนัน้ ก็นำ� มา แบ่งปันกัน บางทีบา้ นเราปลูกถัว่ ฝักยาว อาจจะได้มะพร้าวน�ำ้ หอมมากินก็ได้นะครับ ทุกอย่างล้วนแต่นำ� พา ความสุขทัง้ ทางกายและทางใจมาสูเ่ ราอย่างแท้จริง และในช่วงวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560 ทีจ่ ะถึงนี้ ได้ถกู ก�ำหนดให้เป็นวันพระราชพิธถี วายพระเพลิง พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ คงเป็นอีกหนึง่ ช่วงเวลาทีส่ ำ� คัญของเรา คนไทยทุกคน แม้วนั เวลาจะย้อนกลับมาไม่ได้ แต่สงิ่ หนึง่ ทีเ่ ราทุกคนสามารถท�ำได้คอื การเป็นคนดี รูร้ กั สามัคคี ท�ำความดีถวายแด่พอ่ หลวงของเราครับ สวัสดีครับ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด Lifestyle Magazine

ในรูปแบบ E-Magazine ได้ง่ายๆ เพียง ดาวน์โหลด แอปพลิเคชันของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1919-4028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0-2171-1535 โทรสาร 0-2171-1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา จิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์ ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

Where to Find

ปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง

พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานีขนส่ง กรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งฯ สายใต้ใหม่, สถานีขนส่งฯ เอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 21.17% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


5 คู่หูเดินทาง


บขส.อินไซด์

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

บขส. จัดงานเกษียณประจ�ำปี 2560

“เส้นทางอีกยาวไกล...รัก&ห่วงใย...ไม่ลม ื ” บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดงานเกษียณอายุเพือ่ แสดงมุฑติ าจิต แด่พนักงานผูเ้ กษียณอายุ ประจ�ำปี 2560 ในธีมงานชื่อ“เส้นทางอีกยาวไกล...รัก&ห่วงใย...ไม่ลืม” โดยให้ผู้ที่มาร่วมงาน แต่งกายชุดสีสภุ าพ โดยมี นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานในพิธี ณ ห้องก�ำแพงเพชร ชั้น 6 ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์

คู่หูเดินทาง 6


โครงการ “ฟังธรรม ร้อยใจสายใย บขส.”

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดโครงการ “ฟังธรรม ร้อยใจสายใย บขส.” เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานบริษัทฯ มีความรู้ ความ เข้าใจ ตามหลักธรรมะ คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�ำนึกในการปฏิบัติ หน้าที่ และเป็นแนวทางในการปรับทัศนคติที่ดีต่อการท�ำงานร่วมกัน โดยมี ท่านพระครูสาทรปริยัติคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวันเสมียนนารี พระอารามหลวง เป็นผูแ้ สดงธรรมเทศนา ให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงาน บขส. จ�ำนวน 3 รุน่ ๆ ละ 40 คน ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ อาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมกับวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดหลักสูตรฝึกอบรมสายอาชีพรถโดยสารสาธารณะ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) และรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดสร้างหลักสูตรฝึกอบรมสายอาชีพรถโดยสารสาธารณะ ส�ำหรับ พัฒนาทักษะการขับขี่ของพนักงานขับรถ บขส. ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับ และเพื่อรองรับโครงการจัดตั้งสถาบันการขับรถโดยสารขั้นสูงใน อนาคต ณ ห้องประชุม 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

บขส. จั ด กิ จ กรรมตลาดนั ด การกุ ศ ล “Happy Friday”ครั้งที่ 6

กิจกรรม “สุขา สุขใจ ให้น้อง”

บขส. จั ด กิ จ กรรม “สุ ข า สุ ข ใจ ให้ น ้ อ ง” ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซม ห้องสุขา ชาย-หญิง จ�ำนวน 4 ห้อง และเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ณ ศูนย์พฒ ั นาเด็กเล็กหมูบ่ า้ นไว้ทเ์ ฮาส์ ต.คลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ก�ำหนดจัด กิจกรรมตลาดนัดการกุศล “Happy Friday” ครั้งที่ 6 โดยให้ พนักงาน บขส. และชุมชน โดยรอบ ได้มสี ว่ นร่วมหารายได้สมทบทุนโครงการ “ทุกการเดินทาง ขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทย ด้วยวีลแชร์” เพื่อจัดซื้อรถวีลแชร์ บริจาคให้แก่ ผู้ด้อยโอกาสทางการเคลื่อนไหว ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

7 คู่หูเดินทาง


บขส.อัพเดท

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กจญ. ร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมผู้บริหาร พนักงานบริษัทฯ รถร่วมบริการ และประชาชน ทั่วไป ร่วมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนา ถวายพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงเจริญพระชันษา 60 ปี ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

กิจกรรม “สืบศาสตร์สองราชัน รังสรรค์คมนาคมไทย”

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “สืบศาสตร์สองราชัน รังสรรค์คมนาคมไทย” ระหว่าง วันที่ 16 -17 กันยายน 2560 โดยมี นายอมรศักดิ์ พานิชกิจ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมคณะผูบ้ ริหารและผูบ้ ริหารหน่วยงานในกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธี ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

บขส. ร่วมกับกระทรวงคมนาคม ส�ำรวจเก็บข้อมูลการเดินทางต่างๆ ในเมืองฮานอย

นายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อม ด้วยนายสุพจน์ มัฆวิบิูลย์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคม ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายเจริญรัฐ ฉิมสาราญ ทีป่ รึกษารัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม, นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด, ดร.ชัยธรรม พรหมศร รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานโยบายและแผนการขนส่ง และจราจร, นายกมล บูรณพงศ์ รองอธิบดีฝา่ ยวิชาการและเจ้าหน้าทีจ่ าก กรมการขนส่งทางบก บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด และการท่าเรือแห่งประเทศไทย เดินทางส�ำรวจเก็บข้อมูลการเดินทาง เส้นทางเมืองนินบินห์ และข้อมูลทาง กายภาพบริเวณดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น�้ำแดง เยี่ยมชมเส้นทางไฮเวย์ ที่เชื่อมระหว่างเมืองฮานอยกับจังหวัดใกล้เคียง และดูงานสถานีขนส่ง ผู้โดยสารเมืองฮานอย และสถานีรถไฟฮานอย ประเทศเวียดนาม

คู่หูเดินทาง 8

บขส. ร่วมแสดงความเคารพธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ร่วมแสดงความเคารพ ธงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ณ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)


เรื่องดีดีมีต้องแชร์ ... มอบกระเช้าขอบคุณพนักงาน บขส. ช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

นาวาตรีญาณกร กิจค้างพูล สังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง กลาโหม ได้นำ� กระเช้ามามอบขอบคุณ นายนิธวิ ตั ร นิธพิ ฒ ั รัช พนักงาน ขับรถ และนายกฤษฎา แสนกล้า พนักงานเก็บค่าโดยสาร รถคัน หมายเลข 9918-374 เส้นทาง กรุงเทพฯ - สังขละบุรี - ด่านเจดียส์ ามองค์ ที่ได้ให้การช่วยเหลือดับเพลิงกรณีรถยนต์ส่วนบุคคลเกิดเหตุเพลิงไหม้ บริเวณเนินยาว เขตอ�ำเภอสังขละบุรี จากการที่พนักงานประจ�ำรถ ของพนักงานบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้ให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือจากภารกิจที่รับผิดชอบ เป็นการ แสดงออกถึงความมีน�้ำใจ และเสี่ยงอันตราย ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทาง สมควรได้รับการยกย่องและชื่นชมและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป

บขส. จัดแถลงนโยบาย “นโยบายสานต่อ วงล้อขับเคลื่อน” ประจ�ำปี 2561

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด จัดแถลงนโยบาย “นโยบายสานต่อ วงล้อ ขับเคลื่อน” ประจ�ำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมไอยเรศ ชั้น 7 ศูนย์ฝึกอบรมรังสิต จ.ปทุมธานี

บขส. มอบรถวีลแชร์ ในโครงการ “ทุกการเดินทาง ขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์

นายวั ล ลภ ศรี ส ง่ า นายสถานี อุ บ ลราชธานี และพนั ก งาน เป็นตัวแทนส่งมอบรถวีลแชร์ให้กบั คนไทยทีด่ อ้ ยโอกาสทางการเคลือ่ นไหว ในโครงการ “ทุกการเดินทาง ขับเคลื่อนความสุขสู่คนไทยด้วยวีลแชร์

บขส. ได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบ ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำปี 2560”

ส�ำนักงาน ป.ป.ช. จัดกิจกรรมการด�ำเนินโครงการส่งเสริมและ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ว ่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ภายใต้บนั ทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ประจ�ำปี 2560 ณ ห้องริชมอนต์ บอลรูม 1 ชั้น 4 โรงแรมริชมอนต์สไตล์ลชิ คอนเวนชัน่ ถนนรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ภายในงานมีกจิ กรรมส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลต้นแบบ ประจ�ำปี 2560 และ พิธมี อบรางวัลรัฐวิสาหกิจทีม่ กี ารพัฒนาสูค่ วามเป็นเลิศในการขับเคลือ่ น แผนงานเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด�ำเนินงาน ซึ่งมีผู้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบจ�ำนวน 20 ราย และ “นางสาว เยาวเรศ คนกระโทก” หัวหน้างานก�ำกับดูแลกิจการที่ดี กองบริหาร กลาง เป็นหนึ่งในผู้ได้รับรางวัล “บุคคลต้นแบบ ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. ประจ�ำปี 2560” ซึ่ง บขส. ได้รับรางวัลจากรัฐวิสาหกิจทั้งหมด 55 แห่ง

การอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแม่บท ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR)

บขส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนแม่บทความรับผิดชอบ ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) ณ ชั้น 7 อาคารฝึกอบรมรังสิต

9 คู่หูเดินทาง


สกู๊ปพิเศษ

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กฟผ. น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ ชวนคนดีของพ่อ พัฒนาชุมชนต้นน�้ำน่าน

“ฮอมใจพัฒนา ฮักน่าน ฮักป่า ต้นน�้ำยั่งยืน” กฟผ. จัดทริป 2 น�ำคณะจิตอาสาจากกิจกรรม “คนดีของพ่อ” ขึ้นเหนือ ร่วม น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา และความพอเพียง พัฒนาชุมชนป่าต้นน�้ำน่านเพื่อความยั่งยืน เพื่อร่วมกันปกปักรักษาป่าต้นน�้ำ เหนือเขื่อนสิริกิติ์ บ้านห้วยหาด จ.น่าน และเรียนรู้ชุมชนชีววิถีเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนบ้านดงป่าสัก พร้อมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาชุมชนเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ในชุมชน

คู่หูเดินทาง 10


นายธาตรี ริ้วเจริญ ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการ สังคม การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เชิญชวนชาวไทย ร่วมสานต่อ 9 พระราชปณิธานเพื่อการพัฒนา อย่ า งยั่ ง ยื น โดยในปี 2560 นี้ ได้ ร ่ ว มกั บ สือ่ มวลชนพันธมิตรเชิญชวนประชาชนจิตอาสา น้อมสืบสานปณิธานงานของพ่อ 4 เส้นทาง และ ครัง้ นีเ้ ป็นเส้นทางที่ 2 ณ จังหวัดน่าน โดยจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2560 เพื่อ ร่วมสืบสานปณิธานงานของพ่อในด้านการดูแล รักษาป่าต้นน�ำ้ ด้านความพอเพียงในการด�ำรงชีพ โดยใช้ชีวิตแบบคนกับป่าอยู่ด้วยกันอย่างเอื้อ ประโยชน์ตอ่ กัน ภายใต้แนวทาง เมือ่ ชุมชนอยูไ่ ด้ ป่าไม้ - ต้นน�้ำก็อยู่ได้ ส�ำหรับจิตอาสาที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ ผ่านการคัดเลือกมาจากสื่อมวลชนพันธมิตร กฟผ. ในกิจกรรม “คนดีของพ่อ” ด้วยการส่ง ผลงานจากการน�ำความรู้ความสามารถในด้าน

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการท�ำความดีเพื่อ สังคมของจิตอาสา เพื่อเดินทางร่วมท�ำกิจกรรม ปลูกป่า รักษาป่าต้นน�้ำถวายแด่พ่อหลวง ณ บ้านห้วยหาด อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน และต่อเติม รายได้ ใ ห้ กั บ ชุ ม ชนในหมู ่ บ ้ า นแห่ ง นี้ ซึ่ ง ยั ง มี เอกลักษณ์ คือการน�ำภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาประยุกต์ ใช้ในการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ ในนามกลุม่ ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านห้วยหาด - หลักลาย และกลุ่มผลิตภัณฑ์ชาดาวอินคา “คณะจิ ต อาสาจะได้ ร ่ ว มกั น เรี ย นรู ้ แ ละ ร่วมเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของชุม ชน ในประเด็น การเรียนรู้เพิ่มมูล ค่า พัฒนาชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ตลอด ทั้งแนวทางในการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ ตามแนวทางการตลาดของโลกออนไลน์ ใ ห้ กับชุมชน นอกจากนี้คณะยังได้เรียนรู้ศาสตร์ พระราชาและชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศู น ย์ ถ ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ โ ครงการชี ว วิ ถี

บ้านดงป่าสัก ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน อีกด้วย” นายธาตรี กล่าว ทั้งนี้ กฟผ. เชิญชวนชาวไทยน้อมสืบสาน ปณิธานงานของพ่อเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึง่ เป็นโครงการทีไ่ ด้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนือ่ ง ตั้งแต่ปี 2559 ในพระราชปณิธาน 9 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 2. ด้าน การประดิษฐ์และนวัตกรรม 3. ด้านการดูแล รักษาป่าและน�้ำ 4. ด้านความพอเพียงและ ด้านการเอาชนะความยากจน 5. ด้านการดูแล ชาวนา 6. ด้านการศึกษา 7. ด้านการประหยัด 8. ด้านการเสียสละและการให้ทาน และ 9. ด้าน การส่งเสริมให้เป็นคนดี ส�ำหรับผู้ส นใจเข้าร่วมกิจกรรมในอีก 2 เส้นทาง ซึ่งจะจัดขึ้นใน จ.จันทบุรี และเส้นทาง สุดท้ายใน จ.กระบี่ นั้น สามารถติดตามข่าวสาร และรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.facebook. com/egatreforest 11 คู่หูเดินทาง


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กลุ่มตรีเพชร ส่งมอบดอกไม้จันทน์ จ�ำนวน 7,999 ดอก ถวายความอาลัยแด่รัชกาลที่ 9

กลุ ่ ม ตรี เ พชร โดย มร. โทชิ อ ากิ มาเอคาวะ กรรมการผู ้ จั ด การ และ คณะผู ้ บ ริ ห าร บริ ษั ท ตรี เ พชรอี ซู ซุ เ ซลส์ จ� ำ กั ด ร่ ว มส่ ง มอบดอกไม้ จั น ทน์ (ดอกดารารัตน์) จ�ำนวน 7,999 ดอก ซึ่งคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมประดิษฐ์ เพื่อน้อมถวายความอาลัยให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคมนี้ ธนาคารทิสโก้ เปิดให้บริการ TISCO Debit Card

ธนาคารทิสโก้รุกคืบธุรกิจรายย่อย เปิด ตัวบัตร “TISCO Debit Card” รองรับ การให้บริการลูกค้าเงินฝากออมทรัพย์และ กระแสรายวันด้วยบริการ ถอน โอน จ่าย และซื้อสินค้า/บริการ มั่นใจ 2 ชั้นด้านความ ปลอดภัยด้วยบัตรแบบชิปการ์ดและ PIN 6 หลัก ก่อนท�ำรายการ พร้อมเปิดตัวบริการ “TISCO Alert” SMS อัพเดตทุกความ เคลื่อนไหวของบัญชีเงินฝาก ส่งตรงเข้ามือถือคุณแบบฟรีๆ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ TISCO Call Center 02 633 6000 หรือเว็บไซต์ www.tisco.co.th

‘วาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม’ สานต่อโครงการต้านโรคร้าย เป็นปีที่ 17

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) จัดงานแถลงข่าวโรดโชว์การกุศล “โครงการ วาโก้โบว์ ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ปี 2560” โดยมี นายแพทย์ วีรวุฒิ อิ่มส�ำราญ (ที่ 3 จากขวา) ผู้อ�ำนวยการสถาบัน มะเร็ ง แห่ ง ชาติ และนายกสมาคมโรคมะเร็ ง แห่ ง ประเทศไทยฯ วรเทพ อัศวเกษม (กลาง) รองผูอ้ ำ� นวย การผลิตภัณฑ์วาโก้ อินทิรา นาคสกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู ้ จั ด การส่ ว นการตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ด ชั้ น ในวาโก้ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) วรรณี ตันตระเศรษฐี (ซ้ายสุด) ผู้จัดการโครงการวาโก้ โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม พร้อมด้วย ปวริศา เพ็ญชาติ และเต็มฟ้า กฤษณายุธ เข้าร่วมงาน ณ ลานเอเดน ชัน้ 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยวาโก้เดินหน้ารณรงค์ ให้ ผู ้ ห ญิ ง ไทยตระหนั ก ถึ ง ภั ย ร้ า ยของมะเร็ ง เต้ า นม และระดมทุนหารายได้เพื่อผู้ป่วยมะเร็งเต้านมยากไร้ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17

ยามาฮ่า มอบหมวกนิรภัยให้แก่ หน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่

นายปพน ภูมิพาณิชย์ (คนที่ 6 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายขาย ภาคเหนือ พร้อมผูบ้ ริหารระดับสูง บริษทั ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด และผู้จ�ำหน่ายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ บริษัท เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ จ�ำกัด บริษัท แสงชัยมอเตอร์เซลส์ จ�ำกัด ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ลิ้มเม่งจั้ว และบริษัท ทวียนต์มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด ร่วมท�ำการมอบหมวก นิรภัย จ�ำนวน 60 ใบ ให้แก่หน่วยงานราชการในจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี พันเอก สุปกรณ์ เรืองสติ (คนที่ 6 จากซ้าย) ผู้แทนผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่ 3 เป็นผู้รับมอบ พร้อมร่วมรณรงค์การขับขี่อย่าง ปลอดภัย และสวมหมวกนิรภัยใส่ใจกฎจราจร คู่หูเดินทาง 12


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

หายห่วง..เมื่ออยู่ใกล้เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ไลฟ์สไตล์ของนักท่องเทีย ่ วในยุคดิจท ิ ล ั ทุกวันนีน ้ ย ิ มแบ่งปันช่วงเวลาแห่งความสุข ผ่านช่องทาง Social Media ในรูปแบบต่างๆ อาทิ Facebook, Instagram ฯลฯ โดยเฉพาะการใช้งานบริเวณสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม รวมไปถึง เส้ น ทางในระหว่ า งการเดิ น ทางไปสู ่ จุ ด หมาย ซึ่ ง สิ่ ง ส� ำ คั ญ และจ� ำ เป็ น เพื่ อ ใช้ ท่องโลกออนไลน์ผ่าน Social Media หรือท�ำธุรกรรมต่างๆ บนโลกออนไลน์ได้ อย่างไม่สะดุดคือ สัญญาณโทรศัพท์มือถือที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพทุก พื้นที่ แต่ที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นมากกว่าคือต้องมีเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ ที่ครอบคลุมทุกพื้นที่เช่นเดียวกัน เพราะถือเป็นหัวใจส�ำคัญในการติดต่อสื่อสาร

แต่ ทุ ก วั น นี้ ยั ง มี ช าวบ้ า น และประชาชนบางพื้ น ที่ ยั ง มี ความกังวล และเข้าใจผิดๆ ว่า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่ปล่อยออกมา จากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายผู้ที่พักอาศัย อยู่บริเวณใกล้เคียงเสาส่งสัญญาณ จนท�ำให้มี การร้องเรียน และต่อต้านการติดตั้งเสาส่งของ ผู้ประกอบการโทรศัพท์มือถือ ท�ำให้หน่วยงาน ภาครัฐอย่าง ส�ำนักงานคณะกรรมการกิจการ กระจายเสี ย ง กิ จ การโทรทัศน์ และกิจ การ โทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ซึง่ เป็นหน่วยงาน อิสระทีก่ ำ� กับดูแลโดยตรงเกีย่ วกับเรือ่ งดังกล่าว จัดโครงการเดินสายให้ความรู้กับประชาชน ทัว่ ประเทศเพือ่ ให้คลายความกังวล และตอกย�ำ้ ว่า คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์ มือถือไม่สง่ ผลต่อสุขภาพของประชาชนทีอ่ าศัย อยู่บริเวณเสาส่งสัญญาณอย่างแน่นอน โดย กสทช.มีการตรวจสอบก�ำลังของคลื่นที่ปล่อย ออกมาอยูต่ ลอดเวลา โดยเมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ไ ด้ มี โ อกาสเข้ า ร่ ว ม รับฟังงานเสวนาที่ กสทช.เขต 16 ร่วมกับ

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ เอไอเอส จั ด เสวนาหั ว ข้ อ “คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า จากเสาส่ ง สั ญ ญาณ โทรศัพท์มอื ถือไม่อนั ตรายต่อสุขภาพ” ให้แก่ สือ่ มวลชนทุกแขนง, ศูนย์ดำ� รงธรรม, ส�ำนักงาน คณะกรรมการคุ ้ ม ครองผู ้ บ ริ โ ภค (สคบ.) ภายในจังหวัดปราจีนบุรี เพื่ อ เผยแพร่ ข ้ อ มู ล จาก หน่วยงานภาครัฐ และสร้าง ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องเกีย่ วกับ คลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าจากเสา ส่งสัญญาณโทรศัพท์ มื อ ถื อ ในการน� ำ เสนอ หรือเผยแพร่สู่สาธารณะ ต่อไป โดยได้รับเกียรจาก นาย เจษฎา สุขนิยม ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน กสทช.เขต 16 มาให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับภารกิจ ในการก�ำกับดูแลผู้ให้บริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ และตรวจสอบค่ามาตรฐาน การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเสา ส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลือ่ นที่ ขณะที่ ดร.ธี ร ศั ก ดิ์ อนั น ตกุ ล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวางแผนและพัฒนา โครงข่ายวิทยุ และผู้เชี่ยวชาญด้าน คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และนายเชิดชัย นิติรัตนกุล ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมภาคตะวั น ออก ตั ว แทนจาก เอไอเอส ได้ให้ขอ้ มูลถึงแนวทาง ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางมาตรฐาน ความปลอดภั ย ที่ ส� ำ นั ก งาน กสทช.ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

รวมไปถึงสาเหตุส�ำคัญที่ผู้ประกอบการทุกราย ต้องขยายการติดตัง้ เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มอื ถือ เพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะภายในพืน้ ทีช่ มุ ชนเพือ่ รองรับ จ�ำนวนความต้องการใช้งานที่เพิ่มสูงขึ้น และ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีทางการ สือ่ สารได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ ตามนโยบายภาครัฐที่ก�ำลังขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ดั ง นั้ น หากประชาชนและ ชาวบ้ า นที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ คลื่ น แม่ เ หล็ ก ไฟฟ้ า จากเสาส่ ง สัญญาณโทรศัพท์มือถือมาแบบ ผิดๆ หรือไม่ถูกต้อง จนน�ำไปสู่ การต่อต้าน ผลกระทบทีจ่ ะตาม มาคือพืน้ ทีด่ งั กล่าว ประชาชน และชาวบ้ า นที่ อ าศั ย อยู ่ ใ น บริเวณนัน้ จะไม่มสี ญ ั ญาณ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เพื่ อ ใช้ ใ น การติ ด ต่ อ สื่ อ สารใช้ ง าน ห รื อ ห า ก เ ป ็ น ส ถ า น ที่ ท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวทั้งใน และต่างประเทศก็ไม่สามารถ ใช้ ง านเพื่ อ แบ่ ง ปั น เวลาแห่ ง ความสุขผ่าน Social Media ได้เช่นกัน และท้ายสุดส่งผล กระทบต่ อ ภาพลั ก ษณ์ ก าร ท่องเทีย่ วของประเทศทีจ่ ะก้าว ไปสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 อีกด้วย

13 คู่หูเดินทาง


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

1

พระเมรุมาศนั้น

มีความส�ำคัญอย่างไร พระเมรุ ม าศ เป็ น งานสถาปั ต ยกรรมที่ ส ะท้ อ นถึ ง พระเกี ย รติ ย ศของ พระมหากษัตริยใ์ นยุคนัน้ ๆ ตามคติความเชือ่ ตัง้ แต่อดีต พระเมรุนนั้ เปรียบเสมือนเขา พระสุเมรุอันเป็นที่สถิตของเหล่าทวยเทพ และคติความเชื่อของไทยโบราณเองนั้น ก็เปรียบกษัตริย์เป็นดั่งพระนารายณ์ที่อวตารลงมายังโลกมนุษย์ เมื่อพระองค์เสด็จ สวรรคตก็จะเสด็จฯ กลับไปยังเขาพระสุเมรุ การออกแบบพระเมรุมาศจึงเป็นการ สร้างสรรค์ของช่างฝีมอื ทุกส�ำนักทุกแขนงในประเทศแบบสุดฝีมอื ส�ำหรับพระเมรุมาศ ในงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล อดุลยเดช ถือเป็นสถาปัตยกรรมแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผสมผสานกับสถาปัตยกรรม ร่วมสมัยในรัชกาลที่ 9 เป็นพระเมรุมาศทรงบุษบกสูง 50.49 เมตร มีชั้นเชิงกลอน 7 ชั้น ผังพื้นที่ใช้งานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกว้างด้านละ 60 เมตร มีบันไดทั้ง สี่ด้าน ฐานยกพื้นสูง มี 3 ชั้น ชั้นบนที่มุมทั้งสี่ประกอบด้วยซ่างหรือที่นั่งส�ำหรับ พระสวด ทรงบุษบก ชัน้ เชิงกลอนห้าชัน้ ฐานชัน้ ที่ 2 ประกอบด้วยซุม้ ทรงบุษบกรูปแบบ เดียวกัน รวมสิ่งก่อสร้างมีเครื่องยอด นับรวมได้ 9 ยอด สีของพระเมรุมาศจะมี ทัง้ สิน้ 5 สี ได้แก่ สีทองเป็นสีประจ�ำวันพระราชสมภพ สีขาวคือธรรมแห่งการปกครอง สีน�้ำเงินแทนพระมหากษัตริย์ สีชมพูเสริมความมงคล ส่วนสีเขียวหมายถึงทรงน� ำ ความอุดมสมบูรณ์มาสู่แผ่นดินไทย

ชื่อ “ตุลาคม”

นั้นมีที่มาจากไหนกัน ค�ำว่า “ตุลาคม” มาจากภาษาสันสกฤต ตุลาคมนม. (ออกเสียงว่า ตุ-ลาคะ-มะ-น�ำ) แปลว่า การมาถึงของคันชั่ง รูปสลักนูนพระพุทธเจ้าปางนาคปรก อันแสดงให้เห็นดุลยภาพของสัดส่วนและองค์ประกอบนี้ สื่อความหมายถึง ทางสายกลาง ตามแบบค�ำสอนขององค์พระพุทธเจ้า ขอบคุณข้อมูล: กรมศิลปากร

คู่หูเดินทาง 14

หลายคนมั ก เข้ า ใจผิ ด คิ ด ว่ า ”ดอกพุ ท ธรั ก ษา” เป็ น ดอกไม้ ประจ� ำ พระองค์ ของ พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แต่ ความจริงแล้ว ดอกพุทธรักษานัน ้ เพียงใช้แทนสัญลักษณ์ในวันพ่อ เท่านั้น และส�ำหรับดอกไม้ที่เป็น สัญลักษณ์แทนพระองค์ทแ ี่ ท้จริง นัน ้ คือ “ดอกดาวเรือง” “ดาวเรื อ ง” เป็ น ดอกไม้ สี เหลื อ งที่ เ ปรี ย บเสมื อ นสี ป ระจ� ำ พระองค์ และเป็ น สี ข องวั น พระ ราชสมภพของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมพ ิ ลอดุลยเดช ด้ ว ย คนไทยมั ก นิ ย มน� ำ ดอก ดาวเรืองมาร้อยพวงมาลัยบูชา พระ เนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีชื่อ มงคลทีส ่ อ ื่ ถึงความเจริญรุง ่ เรือง เฟือ ่ งฟู เหมือนชัน ้ ของกลีบดอก และสีเหลืองทองสว่างไสว ทีม ่ า: http://googl/nfk1hd


กลไกนาฬิการ่างกาย วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ส�ำคัญของโลกยุคใหม่ ที่ได้รางวัลโนเบล

3

การค้นพบ “กลไกของนาฬิการ่างกาย” อันเป็นผลงานของ นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกัน 3 คน นายเจฟฟรี ฮอลล์ นายไมเคิล รอสแบช และนายไมเคิล ยัง ชนะรางวัลโนเบล สาขาการแพทย์ ในปี 2017 โดยคณะกรรมการรางวัลโนเบลกล่าวว่า การค้นพบนี้มีความ ส�ำคัญมากส�ำหรับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของมนุษย์ เนื่องจาก นาฬิการ่างกาย (Circadian rhythm) เป็นกลไกควบคุมการท�ำงาน ของร่างกาย พบอยู่ในสิ่งมีชีวิตทุกประเภท ทั้งมนุษย์ สัตว์ พืช และ เชือ้ รา การค้นพบนีท้ ำ� ให้เราทุกคนตอบค�ำถามได้วา่ ท�ำไมร่างกายถึง รับรู้ว่าต้องตื่นในตอนเช้าหรือนอนในตอนกลางคืน แถมยังท�ำให้ รู้ว่าการท�ำงานตามเวลาของร่างกายส่งผลกับการเปลี่ยนแปลง ทางด้านอารมณ์ ระดับฮอร์โมน อุณหภูมิร่างกายและอัตราการ เผาผลาญในชีวติ ประจ�ำวันอย่างไร และเมือ่ กลไกนาฬิการ่างกายรวน จะส่งผลกระทบอย่างไรต่อสุขภาพร่างกายของคนเรา

2

หุงข้าวบนยอด ภูเขาไฟฟูจิไม่ได้นะ

เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่า ภูเขาไฟฟูจิถือเป็นภูเขาไฟที่สูงที่สุด ในประเทศญี่ปุ่น และบนยอดเขานั้นมีแรงดันอากาศต�่ำมาก (640hPa หรือ 63% ของพื้นดิน) และมีจุดเดือดอยู่ที่ 88 องศาเซลเซียส ข้าวจึง หุงไม่สุกนั่นเอง

4

ชีส...ก็น�ำมาใช้แทนเงินได้นะ อาจฟังดูแปลก แต่ธนาคารท้องถิ่นในอิตาลี Credito Emiliano หรือ Credem รับ ชีสพาร์มจี าโน่-เรจจาโน่ เป็นหลักทรัพย์คำ�้ ประกันเงินกูส้ ำ� หรับผูป้ ระกอบการรายเล็ก โดยธนาคาร ได้สร้างห้องเก็บชีสแบบควบคุมอุณหภูมโิ ดยเฉพาะขึน้ มา เพราะชีสยิง่ เก็บไว้นานยิง่ อร่อยและยิง่ มีคา่ มากขึน้ เหมือนกับเงินสดทีถ่ า้ เก็บในบัญชีทใี่ ห้ดอกเบีย้ ดีๆ ยิง่ เก็บไว้นานก็จะยิง่ งอกเงย ทีส่ ำ� คัญ ประชาชนแถบนี้ก็ท�ำฟาร์มโคนมเป็นหลักอยู่แล้ว โดยธนาคารจะรับชีสใหม่ๆ เป็นหลักทรัพย์ ค�้ำประกัน และตีราคาให้เท่ากับชีสอายุเยอะๆ แบบที่นิยมกันในตลาด จากนั้นจะให้เงินกู้ใน อัตรา 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ของมูลค่าชีส แล้วจะเก็บชีสไว้ในโกดังปรับอุณหภูมทิ มี่ ผี เู้ ชีย่ วชาญดูแล จ�ำนวน 2 โกดัง ซึง่ สามารถเก็บรักษาชีสขนาด 80 ปอนด์ได้มากถึง 440,000 ชิน้ เลยทีเดียว

15 คู่หูเดินทาง


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สูดลมมันเข้าไปให้เต็มปอด.... เที่ยว

“คีรีวง” หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย

หมู่บ้านคีรีวง เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลาง หุบเขาและสายน�ำ้ ตัง้ อยูท่ ี่ ต.ก�ำโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพ ไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง ต�ำบลก�ำโลน อันเป็น เส้ น ทางเดิ น ขึ้ น สู ่ ย อดเขาหลวง ชาวบ้ า นมี วิถีชีวิตที่สงบ เรียบง่าย มีสังคมแบบเครือญาติ อาชีพหลักคือการท�ำสวนผลไม้ผสม เรียกว่า คู่หูเดินทาง 16

“สวนสมรม” คือการปลูกไม้ผลหลายชนิดรวม กันเพื่อให้กลมกลืนกับป่าไม้ธรรมชาติ ในสวน สมรมจะมี ผ ลไม้ ห ลายชนิ ด ขึ้ น ปะปนกั น ทั้ ง สะตอ เหรียง เนียง มังคุด เงาะ ขนุน จ�ำปาดะ ลางสาด ลองกอง และทุเรียนพื้นบ้าน เป็นต้น การเพาะปลูกจะท�ำกันบนภูเขาทีล่ อ้ มรอบคีรวี ง ที่เราเห็นเขียวๆ นั่นแหละคือสวนสมรมของ

ชาวบ้าน เวลาจะเก็บเกี่ยวผลผลิตทีจึงจ�ำเป็น ต้องใช้รถมอเตอร์ไซด์วบิ ากขีข่ นึ้ ไป เราจึงเห็นรถ มอเตอร์ไซด์เหล่านี้ขับขี่พ่วงของกันทั่วหมูบ้าน และถ้าใครมาจังหวะดีช่วงผลไม้ออกผล ก็จะได้ เที่ยวชมสวน พร้อมชิมผลไม้อร่อยๆ สดๆ จาก ต้นกันเลย และกิจกรรมหลักๆ สามอย่างที่ควร ท�ำเมือ่ มาเทีย่ วหมูบ่ า้ นคีรวี ง คือ เช่าจักรยานปัน่


ชมวิถีชีวิตชิลล์ๆ รอบหมู่บ้าน ถ่ายภาพตามจุด ไฮไลท์ต่างๆ ว่ามาแล้วนะ และสุดท้ายคือการ ลงเล่นน�้ำที่ล�ำธารใสไหลเย็นนี่แหละ ฟินแล้ว! แต่จะให้ฟนิ สุดๆ ก็คอื การได้มาเดินเทีย่ วเล่นหา ของกินโบราณทีต่ ลาดนัดยามเช้าของชาวบ้านที่ อยูข่ า้ งวัดคีรวี ง ซึง่ มีเฉพาะวันศุกร์และวันจันทร์ เท่านั้น แม่ค้าพ่อค้าน่ารักทุกคน 17 คู่หูเดินทาง


การมาพักทีน่ สี่ ว่ นใหญ่จะเป็นแบบโฮมสเตย์ หรือใครที่มากับผู้สูงอายุ ต้องการความสะดวก สบายมากขึน้ ก็มรี สี อร์ทสวยๆ ให้เลือกพักเช่นกัน และถ้าใครต้องการสัมผัสกับวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน ให้มากขึ้นก็สามารถเช่าจักรยานปั่นเที่ยวรอบ หมู่บ้านก็ได้ ราคา 50 บาทต่อวัน แต่ก�ำลังขา ก็ต้องดีหน่อยนะ เพราะถ้าปั่นขึ้นไปถึงจุดบน สุดบริเวณ “หนานหินท่าหา” ก็คงจะเหนื่อย เอาการเหมือนกัน เพราะทางค่อนข้างสูงชัน จุดเด่นของหมู่บ้านคีรีวงก็คือทัศนียภาพ จากธรรมชาติสร้างสรรค์ ขุนเขา ป่าไม้และ ล�ำธารน�ำ้ ใสทีไ่ หลทอดยาวมาจากต้นน�ำ้ บนยอด คู่หูเดินทาง 18

ภูเขาหลวง ไหลลงผ่านซอกหินก้อนเล็กก้อน น้อยลัดเลาะลงไปถึงคลองท่าดี ซึง่ เกิดจากคลอง ท่าชาย คลองท่าหาและคลองปง ไหลมารวมกัน หน้าหมู่บ้านคีรีวง สร้างความชุ่มชื่นให้ที่นี่ได้ ดีทีเดียว โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝน เราจะเห็น เมฆหมอกลอยอยู่บนยอดเขาตลอดทั้งวัน ให้ บรรยากาศของความสดชืน่ และผ่อนคลาย และ เมื่อมาถึงหมู่บ้านคีรีวงแล้วจุดเช็คอินจุดแรกที่ เป็นทีน่ ยิ มของนักท่องเทีย่ วคือ “สะพานบ้านคีรวี ง” จุดนี้คือจุดไฮไลท์หลักที่ทุกคนต้องมาเก็บภาพ เป็นทีร่ ะลึกว่า “ฉันมาถึงแล้วนะ...หมูบ่ า้ นคีรวี ง หมู่บ้านที่อากาศดีที่สุดในประเทศไทย”


จากนัน้ ก็มงุ่ หน้าขึน้ ไปบนเขาที่ “หนานหิน ท่าหา” อีกหนึง่ จุดไฮไลท์ทมี่ สี ะพานแขวน และ เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมลงเล่นน�้ำ เพราะมี บริการร้านค้า ร้านอาหาร และห่วงยางพร้อม แต่ที่จริงการลงเล่นน�้ำเราสามารลงเล่นจุดไหน ก็ได้ที่สะดวกและปลอดภัย เพราะล�ำธารน�้ำนั้น ไหลทอดยาวจากด้านบนลงสู่ด้านล่างขนานกับ แนวถนนตลอดเส้นทาง...ชอบตรงไหนแวะตรง นั้น เพราะเป็นล�ำธารเส้นเดียวกัน

19 คู่หูเดินทาง


นอกจากนีใ้ นหมูบ่ า้ นก็จะมีกลุม่ ผลิตภัณฑ์ OTOP หลายกลุ่มให้เราได้แวะชมและช้อปกัน เช่น กลุ ่ มผ้ า มั ด ย้ อ มธรรมชาติ กลุ่ม ลูก ไม้ กลุม่ สมุนไพร ทีน่ จี่ ะจ�ำหน่ายสินค้าหลากหลาย ที่ท�ำจากสมุนไพรท้องถิ่น เช่น สบู่มังคุด ขนม ทุเรียนกวนย่าง ขนมลูกชก ฯลฯ กลุม่ ลายเทียน กลุ่มนี้อยู่หน้าวัดคีรีวง มีสาธิตวิธีการท�ำให้ดู ด้วย และถ้าถูกใจก็แวะช้อปติดไม้ติดมือกลับ บ้านได้เลย มีทั้งผ้าผืน หมวก เสื้อ กระเป๋า ฯ ที่ออกแบบมาได้อย่างสีสันสวยงาม หรือถ้าใคร อยากลองวาดลายเทียนหรือลงสีผ้าเช็ดหน้า เป็นที่ระลึก ทางกลุ่มก็มีให้บริการ อัตราผืนละ 50 บาท ท�ำตอนเช้า ตอนเย็นก็มาแวะรับของ ได้เลย และกลุ่มจักสานและผลิตภัณฑ์กะลา มะพร้ า ว เป็ น ต้ น ซึ่ ง แต่ ล ะกลุ ่ ม จะมี ค วาม โดดเด่นที่น่าสนใจแตกต่างกันออกไป คู่หูเดินทาง 20


เรามานอนค้างทีน่ คี่ นื วันพฤหัส ตอนเช้าวัน ศุกร์จึงมีโอกาสได้มาสัมผัสกับตลาดนัดยามเช้า ข้างวัดคีรีวง ประทับใจมากๆ มีของกินนานา สารพัด ทั้งของหวาน ของคาว บางร้านก็ท�ำกัน แบบสดๆ ให้เห็นถึงวิธกี ารท�ำ บางร้านก็เป็นของ ที่ท�ำมาจากบ้านพร้อมตักขาย บรรยากาศน่า เดินมาก (แม้ในวันฝนพร�ำ) มีทงั้ ของสด ของแห้ง อาหารปรุงส�ำเร็จ ขนมโบราณหน้าตาแปลกๆ ที่ เราไม่คุ้นชื่อแต่เมื่อได้ชิมแล้วรสชาติดีงามมาก

ที่สังเกตเห็นอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คือเขาไม่ใช้ หม้อใส่แกง หรือโจ๊ก แต่ใช้กาละมังสังกะสีที่ เราใช้ซักผ้าใส่แทน ก็จะดูเป็นวิถีชีวิตท้องถิ่น ของคนที่นี่ไปอีกแบบ แต่ถ้าใครจะมาเดินเล่นที่ ตลาดนัดต้องตืน่ กันแต่เช้านะ เพราะของเค้า ถูก และดี อร่อยจริง ไม่ถึง 9 โมงเช้าของก็จะหมด แล้ว ... ขอย�้ำ! ตลาดนัดยามเช้าจะมีแค่วันศุกร์ กับวันจันทร์เท่านั้น เพราะวันอื่นๆ พ่อค้าแม่ค้า เค้าไปท�ำสวนกันจ้า 21 คู่หูเดินทาง


การเดินทาง โดยรถโดยสารสาธารณะ

จากกรุงเทพฯ สามารถขึ้นรถโดยสาร ของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (สายใต้) ถนนบรมราชชนนี สายกรุ ง เทพฯนครศรี ธ รรมราช-หั ว ไทร ใช้ ร ะยะเวลา เดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง สอบถาม ตารางเดินรถและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. และเมื่อ เดินทางถึงสถานีขนส่งฯ เรียบร้อยแล้วให้ เดินออกมาที่ถนนใหญ่จะมีท่ารถสองแถว นครศรีฯ - คีรีวง ขึ้นมาได้เลย รถจะสุดสาย ทีเ่ ชิงสะพานบ้านคีรวี ง มีรถออก ตัง้ แต่เวลา 07.00-16.00 น

โดยรถยนต์ส่วนตัว

การเดิ น ทางมาท่ อ งเที่ ย วชมวิ ถี ชี วิ ต ของ ชาวบ้านนั้น สิ่งส�ำคัญเหนืออื่นใดคือการเคารพ สถานที่ที่เราไปเยือน ไม่ทิ้งขยะ สร้างมลภาวะ ที่ไม่ดีเพิ่ม หรือตะโกนโวยวาย หัวเราะเสียงดัง จนรบกวนนักท่องเที่ยวท่านอื่นหรือเจ้าของ บ้านที่เราไปพักอาศัย การเที่ยวอย่างมีระเบียบ มีน�้ำใจไมตรีแก่เพื่อนร่วมทางหรือคนร่วมทริป นอกจากภาพความทรงจ�ำของสถานทีท่ สี่ วยงาม ที่เราได้กลับไปแล้ว เรายังอาจได้มิตรใหม่ๆ ที่ดี เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะ คู่หูเดินทาง 22

จากกรุงเทพฯ ขับรถมุ่งหน้าลงสู่ภาค ใต้ มาทางถนนพระราม 2 ผ่านจังหวัด สมุ ท รสาคร สมุ ท รสงคราม เพชรบุ รี ประจวบคี รี ขั น ธ์ ชุ ม พร สุ ร าษฎร์ ธ านี และนครศรี ธ รรมราช จากอ� ำ เภอเมื อ ง นครศรีธรรมราช ให้ขับไปตามทางหลวง หมายเลข 4016 จากนั้ น เลี้ ย วซ้ า ยเข้ า ทางหลวงหมายเลข 4015 บริเวณกิโลเมตร ที่ 9 เลี้ ย วขวาเข้ า หมู ่ บ ้ า นคี รี ว ง อี ก 9 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 800 กว่ากิโลฯ


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

หากเป็นกรดไหลย้อน ไม่ควรกินอาหารแบบไหน กรดไหลย้อน” เป็นโรคที่สร้างความทรมานให้ผู้ที่เป็นเสมอ ทั้งแสบ ร้อนกลางอก จุกแน่น แสบท้อง ฯลฯ แล้วรู้ไหมว่าอาหารการกินก็มีส่วน กระตุ้นให้เกิดอาการเหล่านี้ได้บ่อยๆ ลองมาดูกันว่าส�ำหรับผู้มีอาการ กรดไหลย้อนควรหลีกเลี่ยงอาหารชนิดใดกันบ้าง

ผักที่มีกรดแก๊สมาก

อาหารที่มีแก๊สมาก

หอมหัวใหญ่ดบิ กระเทียม พริก พริกไทย หอมแดง เปปเปอร์มินต์ หรือสะระแหน่ รวมทัง้ ผักดิบทุกชนิดก็ควรเลีย่ ง ผักเหล่านีจ้ ะ ไปเพิม่ กรดแก๊สในกระเพาะอาหาร ท�ำให้เกิด อาการแสบร้อนกลางอก

ไม่ว่าจะเป็นน�้ำอัดลม ชา กาแฟ โซดา เครื่ อ งดื่ ม ชู ก� ำ ลั ง อาหารที่ มี ร สเปรี้ ย วจั ด อาหารรสเผ็ ด จั ด ถั่ ว เพราะเป็ น อาหารที่ กระตุ้นการสร้างน�้ำย่อยมากขึ้น

อาหารไขมันสูง ควรงดอาหารไขมันสูง เช่น อาหารทอดๆ อาหารมัน ช็อกโกแลต ฟาสต์ฟู้ด อาหารที่มี ไขมันอิม่ ตัวสูง เช่น กะทิ นม เนย ชีส ไอศกรีม หรือไขมันจากเนื้อสัตว์ เป็นต้น เนื่องจาก ไขมันจากอาหารเหล่านี้จะไปรวมกับกรดใน กระเพาะอาหาร ท�ำให้เกิดอาการจุก แน่น หรือร้อนที่กลางอกได้

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ

อาหารเย็น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผลไม้ที่มีกรดมาก

เพราะเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์ มี ฤ ทธิ์ กระตุ้นให้กล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหาร เปิดออก ท�ำให้กรดจากกระเพาะอาหาร ไหลย้อนกลับไปที่หลอดอาหารได้ง่ายขึ้น

กลุ ่ ม ผลไม้ ที่ มี ก รดมาก เช่ น ส้ ม องุ ่ น มะนาว เลมอน มะเขือเทศ สับปะรด หรือ แม้กระทั่งน�้ำผลไม้รสเปรี้ยวจัดก็ควรเลี่ยง

คู่หูเดินทาง 24

เวลาส�ำหรับมื้อเย็นที่ดีต่อสุขภาพและ ย่อยง่ายอยู่ในช่วง 5 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม ส่ ว นขนมมื้ อ ดึ ก นั้ น มั ก เพิ่ ม แคลอรี แ ถม ยังรบกวนการนอนหลับอีกต่างหาก หาก อยากกิน ลองเลือกกินพวกถั่วชนิดไม่เค็ม เมล็ดธัญพืชต่างๆ แล้วก็ผักผลไม้แทนน่า จะดีกว่า หลีกเลีย่ งการเลือกกินอาหารย่อย ยาก เพราะจะท�ำให้กระเพาะอาหารของ คุณยังคงท�ำงานหนักแม้ในเวลาเข้านอน ไปแล้วก็ตาม


ฟักทองญี่ปุ่นดี๊ดี ต่อสุขภาพ เพราะอุดมด้วยวิตามินเอ วิตามินบี 6 วิตามินซี แคลเซียม ธาตุเหล็ก และมี ใยอาหารสูง บ�ำรุงผิว ดวงตา ต้านอนุมูลอิสระและ ลดความเครียด

โรคปริทันต์อักเสบ คืออะไร ปริทันต์ คือ กลุ่มเนื้อเยื่อที่ล้อมรอบฟัน ท�ำหน้าที่ช่วยยึด พยุงฟันให้อยู่กับเหงือก เมื่อมีแบคทีเรียไปเกาะที่ขอบเหงือก มากก็จะปล่อยสารพิษออกมาท�ำลายอวัยวะปริทันต์ ท�ำให้ เนื้อเยื่อยึดปริทันต์ถูกท�ำลาย ถ้ากระดูกเบ้าฟันถูกท�ำลาย ก็จะ ไม่สามารถรักษาให้คืนสภาพปกติได้ ปริทันต์สุขภาพดีจะไม่มี ร่องลึกระหว่างเหงือกและฟัน เหงือกยึดกับฟันดี แต่ถา้ ปริทนั ต์ อักเสบร่องระหว่างเหงือกและฟันลึก ก็จะท�ำให้ฟันโยก

เด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี

ควรเล่นกีฬาแบบหลากหลาย จากผลส�ำรวจในกลุ่มเด็กอเมริกันกว่า 60 ล้านคน ในช่วงอายุ 6 - 18 ปี ในการสมัครเข้าชมรม Sport Club ของสหรัฐอเมริกา พบว่า กว่า 27% เลือกเล่นกีฬาประเภทเดียว เพราะคาดหวังการเป็น นักกีฬามืออาชีพในอนาคต แต่ปรากฏว่า 7 ใน 10 ลาออกกลางครัน โดยเฉพาะเด็กอายุต�่ำกว่า 13 ปี กุมารแพทย์ออกมาเปิดเผยและ แนะน�ำว่าเด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปีนนั้ ไม่ควรเลือกเล่นกีฬาเพียงอย่างเดียว เพราะเด็กจะไม่สามารถรับแรงกดดันในเวลาเล่นไม่ดีขึ้นได้ ยิ่งเด็กที่ เล่นเพียงคนเดียว แถมการเล่นกีฬาชนิดเดียวซ�ำ้ ๆ เสีย่ งต่อการบาดเจ็บ มากกว่าการเล่นกีฬาหลายประเภท ท�ำให้เครียดง่าย ความคิดอ่านช้า เหนื่อยง่าย เด็กอายุตำ�่ กว่า 15 ปีจึงควรเล่นกีฬาหลากหลายและ เล่นร่วมกับเพือ่ นๆ เป็นทีมจะดีกว่า

มันหวาน...

เคล็ดลับอายุยืนของชาวญี่ปุ่น ผู้คนบนเกาะเล็กๆ อย่างเกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่นนั้น มีอายุเฉลี่ยสูง กว่าผู้คนบริเวณอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่น เพราะพวกเขารับประทานผักและ ปลาเป็นประจ�ำ และอีกหนึ่งเคล็ดลับของชาวโอกินาว่าอยู่ที่การบริโภค มันหวาน ซึง่ มีสารกลูตา้ ไธโอนซึง่ เป็นสารทีช่ ว่ ยต้าน อนุมลู อิสระทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และ โรคอั ล ไซเมอร์ นั่ น เอง รูอ้ ย่างนีแ้ ล้วอย่าละเลย เมนู จ ากมั น หวาน กันด้วยล่ะ

25 คู่หูเดินทาง


เคล็ดลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

มาท�ำความรู้จัก

ค�ำว่า“อนุมูลอิสระ”ให้มากขึ้นกันดีกว่า

ท�ำไมสาวๆ

จึงควรนอนหงาย

นั่ น ก็ เ พื่ อ ผลลั พ ธ์ ใ ห้ ใบหน้าไม่มีริ้วรอย หลีก เลีย ่ งไม่ให้ใบหน้าสัมผัส กับหมอนมากเกินไปจน มีการกดทับผิวซ�้ำๆ ใน เวลานอน แต่ ถ ้ า เป็ น คนชอบนอนคว�่ ำ หรื อ นอนตะแคง ลองเปลีย ่ น ปลอกหมอนเป็นผ้าที่มี ความบางเบา นุ่มลื่น ให้ สั ม ผั ส นวลเนียนอย่า ง ผ้ า ซาติ น หรื อ ผ้ า แพร ไหมก็ช่วยลดปัญหาได้ เช่นกัน นอกจากนี้การ นอนหมอนสู ง ขึ้ น เล็ ก น้ อ ยจะช่ ว ยลดอาการ บวมบริเวณผิวหนังใต้ ดวงตาได้อีกด้วย

คู่หูเดินทาง 26

ไม่วา่ จะเป็นเว็บไซต์ความงามหรือแมกกาซีนแฟชัน่ ทัง้ หลาย ต่างเตือนให้หนุ่มๆ สาวๆ ระวังอนุมูลอิสระท�ำร้ายท�ำลาย ผิ ว แต่ เ ชื่ อ ไหม หลายๆ คนไม่ รู ้ ว ่ า แท้ ที่ จ ริ ง แล้ ว อนุมลู อิสระทีว่ า่ คืออะไร เกิดขึน้ ได้อย่างไร ดังนัน้ เพื่อการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระแบบ ถูกต้อง ลองมาท�ำความรูจ้ กั กับอนุมลู อิสระ ให้มากขึ้นกันดีกว่า อนุมูลอิสระ (Free radical) เป็น ปฏิกิริยาตามกลไกลธรรมชาติใน ร่างกาย มีโครงสร้างไม่เสถียร ว่องไว ท�ำให้สามารถสร้างพันธะ กับสารอื่นได้อย่างรวดเร็ว และ เมื่ อ เกิ ด ขึ้ น มากไปก็ จ ะท� ำ ให้ ร่ า งกายเกิ ด ความเสื่ อ มสภาพ เรียกว่า ออกซิเดชั่น (Oxidation) ท�ำให้เกิดริ้วรอย ความร่วงโรย ชราภาพ ตลอดจนโรคภัย ชนิดต่างๆ แต่ในขณะเดียวกัน ร่างกายก็มกี ารสร้างสารต้านอนุมลู อิสระ (Antioxidant) ขึน้ มา เพือ่ ท�ำหน้าทีก่ ำ� จัดอนุมลู อิสระดังกล่าว ช่วยลดภาวะเสือ่ มถอยในร่างกายให้เป็นไปอย่างช้าๆ แต่ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันและการใช้ชีวิตที่เร่งรีบของผู้คน ท�ำให้ยากต่อการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการเกิดอนุมูลอิสระ ในร่างกาย อาทิ เช่น แสงแดด สิ่งแวดล้อม มลพิษ สารพิษ ควันบุหรี่ แอลกอฮอล์ ตลอดจนกระบวนการ ทางร่างกาย เช่น การหายใจ (Respiration) และ การเผาผลาญ (Metabolism) ทีท่ �ำงานได้ไม่เต็ม ที่เหมือนเมื่อวัยเยาว์ แต่ไม่ตอ้ งรีบกังวลไป อาหารจากธรรมชาติ จ�ำนวนมากมีคุณสมบัติช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ รวมไปถึ ง วิ ต ามิ น ซี ด ้ ว ย วิ ต ามิ น ซี เ ป็ น สารที่ ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้เอง แต่อาจ ไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย จึง ต้องอาศัยอาหารต่างๆ ที่รับประทานเข้าไป จากพื ช ผั ก เช่ น มะเขื อ เทศ กะหล�่ ำ ปลี ผักใบเขียว จากผลไม้ เช่น ส้ม มะละกอ กล้วยน�้ำว้า กีวี สตรอเบอร์ รี่ ร่ ว มด้ ว ย หรื อ ถ้ า หากอยากกิ น วิตามินซีเสริมควรปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญถึงปริมาณที่ เหมาะสมในการกินเสียก่อน


Orange Red

ผมร่วงมากผิดปกติ… เป็นเพราะอะไรกันนะ

ลิปสติกสีส้มแดงก�ำลังมา แรงนะจ๊ะสาวๆ และจะเก่ไก๋ยิ่ง ขึ้นถ้าสาวๆ ลองผสมสีแดงและ สีส้มออกมาเป็นเฉดสีส�ำหรับ ตัวคุณเอง แฟชั่นและความงาม ไม่มีถูกผิดลองมาสนุกกัน

โดยเฉลีย่ เส้นผมของคนเราจะร่วงประมาณวันละ 100 - 150 เส้น เป็น ปกติ แต่บางครัง้ ก็ดเู หมือนว่าผมจะร่วงมากกว่าปกติ ซึง่ อาจเกิดได้จากหลาย สาเหตุ ทัง้ สภาวะความตึงเครียดทางอารมณ์ เช่น การเปลีย่ นงาน ย้ายบ้าน เลิกรากับคนรัก ล้มเหลวทางธุรกิจ รวมถึงสิง่ ทีก่ ระตุน้ ทีท่ ำ� ให้เกิดความตึงเครียด ทางกายภาพด้วย เช่น อาการเจ็บป่วยทางกาย อุบตั เิ หตุ และสิง่ ทีก่ ระตุน้ ให้ เกิดความตึงเครียดทั้งทางอารมณ์และกายภาพเหล่านี้จะท�ำให้เส้นผมเข้าสู่ ระยะพักตัว จากนัน้ ก็ปดิ ท้ายด้วยระยะหลุดร่วง (หยุดการเจริญเติบโต) หาก ความเครียดด�ำเนินไปอย่างต่อเนือ่ ง ผลลัพธ์สว่ นใหญ่กม็ กั จะเห็นได้ชดั หลัง จากนัน้ ประมาณ 6 เดือน นอกจากนีภ้ าวะหลังการตัง้ ครรภ์กเ็ ป็นอีกสาเหตุ หนึง่ เพราะระหว่างการตัง้ ครรภ์ฮอร์โมนทีช่ ว่ ยในการเจริญเติบโตของผูห้ ญิง จะเพิม่ ขึน้ ซึง่ เป็นฮอร์โมนเดียวกับทีท่ ำ� ให้เส้นผมยาวขึน้ แต่เมือ่ คลอดลูกแล้ว ฮอร์โมนชนิดนีก้ จ็ ะลดลงและท�ำให้ผมร่วงติดต่อกันหลายเดือน (แบบทีโ่ บราณ กล่าวว่าเมือ่ ลูกจ�ำหน้าได้ แม่จะผมร่วงนัน่ ล่ะ) เรือ่ งของอากาศก็มผี ลต่อการ หลุดร่วงของเส้นผม โดยมากผมของคนเราจะยาวเร็วในช่วงฤดูหนาวตามกลไก ของร่างกาย และยาวช้าลงในช่วงฤดูรอ้ น เนือ่ งจากแสงแดดจะส่งสัญญาณผ่าน ต่อมไฮโปธาลามัสไปยังรูขมุ ขนว่าการเจริญเติบโตของเส้นผมไม่จำ� เป็นมากนัก ในช่วงฤดูรอ้ น แถมบางคนอาจมีอาการผมร่วงร่วมด้วยนัน่ เอง

ใช้นิ้วนางแต่งหน้า หรือทาครีมให้น�้ำหนักก�ำลังพอดี ในสถานการณ์ ที่ คุ ณ สาวๆ ไม่ มี แ ปรงแต่ ง หน้ า อยู ่ กับตัว เหตุผลที่ควรใช้นิ้วนางในการแต่งหน้าเพราะเป็น นิ้ ว ที่ ใ ห้ น�้ ำ หนั ก เบาที่ สุ ด ในจ� ำ นวนนิ้ ว ทั้ ง หมด แต่ นิ้ ว ชี้ ก็ ส ามารถใช้ เ พื่ อ ลงน�้ ำ หนั ก ในส่ ว นที่ ต ้ อ งการเน้ น ได้ เพียงค่อยๆ แตะแต้มไม่ต้องกดจนผิวช�้ำเท่านั้นเอง

27 คู่หูเดินทาง


คู่หูดูดวง

เรื่อง : อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

ค�ำพยากรณ์ 15 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2560 ราศีเมษ

(13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ราศีกรกฎ

(15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

ชาวราศีเมษในช่วงระหว่างเดือนนี้ เรื่องการ งานอาจมีความอึดอัดใจอยู่บ้าง เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ ต่างๆ บางคนอาจต้องท�ำเป้าที่สูงขึ้น บางคนอาจ ต้องรับผิดชอบงานมากขึ้น บางคนอาจถูกคาดหวัง ผลงานจากผูใ้ หญ่ ซึง่ แรงกดดันนีอ้ าจส่งผลให้อยาก เปลีย่ นงาน และถ้าจะเปลีย่ นงานจริงๆ ขอให้ทใี่ หม่ ตอบรับก่อนถึงค่อยตัดสินใจจะดีกว่า ส่วนเรือ่ งการ เรียนมีเกณฑ์ได้เรียนต่อ หรือสอบติดตรงตามทีต่ งั้ ใจ ไว้ การเงินมีรายรับเข้ามามากก็จริง แต่กม็ เี รือ่ งให้ใช้ จ่ายออกไปแบบไม่ทนั ตัง้ ตัว ด้านความรักระวังเรือ่ ง ห่างเหิน พ่อแง่แม่งอน หรือเรือ่ งทีท่ ำ� ให้เข้าใจผิดกัน เล็กๆ น้อยๆ สุขภาพการเดินทางมีโชค เดินทางแล้ว อาจได้เจอหมอดี

ช่วงระหว่างเดือนนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎจะ ต้องเตรียมตัวหลายอย่าง เตรียมตัวในทีน่ จี้ ะรวมทัง้ เตรียมรับมือกับเรือ่ งการงาน เรือ่ งบริวาร หรือเตรียม รับมือกับปัญหาอุปสรรคต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ด้านการงาน ถ้าคิดจะเริม่ ต้นท�ำอะไรใหม่ๆ ก็วางแผนให้ดๆี ศึกษา หาข้อมูลในเรือ่ งทีก่ ำ� ลังจะท�ำให้ดี ทุกอย่างจะส�ำเร็จ ด้านการเงินมีลนุ้ โชคก้อนโต อาจได้ของมีคา่ จากคน ทีเ่ รานับถือ ความรักยังนิง่ ๆ คนโสดต้องรอดูอย่ารีบ ตัดสินใจ คนมีครอบครัวแล้ว ให้พยายามหมัน่ ดูแล กันให้ดๆี อย่ามัวแต่ทำ� งาน สุขภาพการเดินทาง ระวัง เรือ่ งช่องปาก ร้อนใน การหายใจ ล�ำคอ หมัน่ รักษา สุขภาพ ทานน�ำ้ อุน่ พักผ่อนให้มากๆ นัง่ สมาธิ ปฏิบตั ิ ธรรมบ้างจะดีมาก

ราศีพฤษภ

ราศีสง ิ ห์

(15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

(15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

ในช่วงระหว่างเดือนนี้ ชาวราศีพฤษภจะยัง เหนื่อยๆ กับทุกสิ่งรอบตัว โดยเฉพาะเรื่องงาน ได้รบั ความคาดหวังสูง หรือต้องรับผิดชอบสิง่ ต่างๆ มากกว่าคนอืน่ จนเกิดความเครียดได้ ช่วงนีแ้ นะน�ำให้ นัง่ สมาธิบอ่ ยๆ เข้าวัด ท�ำบุญ หันหาสิง่ สงบให้กบั ชีวติ จะช่วยให้ลดความเครียดตรงนีไ้ ด้ ส่วนเรือ่ งการเงิน ยังไม่คอ่ ยจะสูด้ นี กั ยังต้องระมัดระวังเกีย่ วกับการจับ จ่ายใช้สอย อย่าคลายเครียดด้วยการช้อปปิง้ ไม่อย่าง นัน้ อาจจะเครียดยิง่ กว่าเดิม ด้านความรัก ใครทีย่ งั โสด ช่วงนีจ้ ะไม่มกี ะจิตกะใจคิดเรือ่ งคู่ เพราะจะมุง่ แต่เรือ่ ง งาน ส่วนใครมีคแู่ ล้วอาจห่างเหินกับคูไ่ ด้ สุขภาพการ เดินทาง ระวังเรือ่ งศีรษะ ปวดหัว นอนไม่หลับ

ชาวราศีสิงห์ช่วงเดือนนี้จะสบายๆ ไม่มีอะไร น่ากังวล ด้านการงานจะส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีใน ภาพรวม แต่อาจมีปญ ั หาจุกจิก เล็กๆ น้อยๆ มาให้ กวนใจบ้าง แต่กไ็ ม่หนักหนาอะไร ด้านการเงินยังคง มีความวุน่ วาย เพราะชาวราศีสงิ ห์จะมีปญ ั หาในเรือ่ ง หุน้ ส่วน เรือ่ งผลประโยชน์ เพราะฉะนัน้ ควรระมัดระวัง เรือ่ งนีเ้ ป็นพิเศษ ด้านความรัก ครอบครัวอาจมีเรือ่ ง วุ่นวายเข้ามา บางคนอาจมีสมาชิกใหม่เข้ามา เลย ท�ำให้เกิดความวุน่ วาย ต้องเตรียมโน่นนีน่ นั่ หรืออาจ จะต้องมีการซ่อมแซมบ้าน ซือ้ ของใหม่เปลีย่ นของเดิม สุขภาพการเดินทางช่วงเดือนนีไ้ ม่มอี ะไรน่าเป็นห่วง หรือไม่มอี ะไรน่ากังวลมาก

ราศีเมถุน

ราศีกน ั ย์

(15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

ชาวราศีเมถุนในช่วงระหว่างเดือนนี้ ด้านการงาน จะมีความก้าวหน้า อาจมีแนวโน้มได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ น ต�ำแหน่ง หรือโยกย้ายงาน แต่การเปลีย่ นแปลงเรือ่ ง การงานนั้นถ้าจะให้ดีต้องเริ่มเดือนหน้า แต่ถ้าเมื่อ โอกาสมาถึงแล้ว ก่อนตัดสินใจแนะน�ำให้ดูเงื่อนไข ให้ดีๆ ถ้าดูแล้วดีก็เปลี่ยนได้เลย ส่วนเรื่องการเงิน นั้น ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีเมถุนมีเกณฑ์ต้องซื้อ ของใหม่หลายอย่าง บางคนอาจซือ้ ของเข้าบ้านใหม่ บางคนอาจเปลีย่ นเฟอร์นเิ จอร์ใหม่ในบ้านเก่า จะมี เรื่องจุกจิกเข้ามาให้ต้องใช้เงินอย่างละนิดละหน่อย แต่รวมๆ แล้วก้อนโตเลยทีเดียว สุขภาพ ระวังเรือ่ ง กระดูก ไขข้อ เส้นเอ็น เดินระวังหกล้ม

คู่หูเดินทาง 28

(15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

ในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกันย์ ด้านการงานอาจมี ปัญหากับเพือ่ นร่วมงาน บริวาร หรือแม้แต่เจ้านาย ก็อาจจะไม่คอ่ ยลงรอยกัน ให้ระมัดระวังเรือ่ งค�ำพูด อะไรเงียบได้ให้เงียบ เวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า ผลงานทีเ่ ราท�ำนัน้ ถูกหรือผิด อย่าใจร้อนวูว่ าม ไม่อย่าง นั้นจะเกิดภาพลบในตัวเรา ส�ำหรับใครที่ได้เตรียม ตัวเรื่องงานมาก่อนหน้านี้ งานที่ตั้งใจไว้จะส�ำเร็จ ลุลว่ งด้วยดี อาจจะได้ยา้ ยงานใหม่ เปิดกิจการใหม่ ธุรกิจใหม่ หรือมีช่องทางในการท�ำเงินใหม่ๆ เพิ่ม เข้ามาได้ ด้านการเงินช่วงนีจ้ ะมีรายรับดี แต่รายรับ จากการลงมือท�ำ ไม่ใช่ลาภลอย ความรักยังคงนิง่ ๆ ไม่หวือหวา สุขภาพการเดินทางระมัดระวังเรือ่ งไขข้อ กระดูก หกล้ม

ราศีตล ุ ย์

(15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ชาวราศีตลุ ย์ในช่วงเดือนนีถ้ อื ว่าเป็นช่วงทีด่ ที สี่ ดุ มีความราบรื่นลงตัวในหลายๆ เรื่อง เรื่องการงาน ใครคิดจะย้ายงาน เปิดกิจการใหม่ ลงธุรกิจอะไรก็ จะส�ำเร็จลงตัว หรือถ้ามีแผนจะกูย้ มื ก็ได้รบั อนุมตั ิ ในเดือนนี้ ด้านการเงินใครลงทุนอะไรไว้ ช่วงเดือน นีถ้ อื ว่าเป็นช่วงเก็บเกีย่ ว จะมีรายได้เข้ามาจากงาน ทีท่ ำ� ด้านความรัก คนโสดจะเจอเนือ้ คู่ อาจจะเป็น คนใหม่ทไี่ ม่เคยรูจ้ กั หรือเป็นคนทีเ่ คยพบเจอพูดคุย กันมาก่อน แต่มาตกลงปลงใจกันในช่วงเดือนนีก้ เ็ ป็น ได้ ใครมีคแู่ ล้ว แล้วเกิดปัญหาทะเลาะกัน ช่วงเดือน นีม้ โี อกาสกลับมาคืนดี และเริม่ ต้นใหม่ สุขภาพการ เดินทางไม่มอี ะไรน่าเป็นห่วง มีโอกาสได้ไปพักผ่อน ต่างประเทศด้วย

ราศีพจ ิ ก ิ

(15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

ชาวราศีพิจิกช่วงนี้ต้องระมัดระวังเรื่องค�ำพูด ค�ำจากับคนใกล้ชิดให้มากๆ ควรเงียบไว้จะดีที่สุด ด้านการงาน ใครวางแผนจะเปิดธุรกิจใหม่ ค้าขาย จะประสบความส�ำเร็จแน่นอน หรือแม้แต่วางแผน ย้ายงานก็จะราบรื่นไร้อุปสรรค ด้านการเงินอาจมี เรือ่ งให้ตอ้ งเสียเงินประปราย แต่รวมแล้วก็เยอะอยู่ ต้องระวังเรือ่ งการใช้เงินไว้บา้ ง ความรักอ่อนแรงมาก คนโสด โสดต่อไป คนทีม่ คี แู่ ล้วจะเกิดปัญหาจุกจิก กวนใจในช่วงเดือนนี้ อาจจะคุยกันแล้วทะเลาะกันใน เรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ สุขภาพการเดินทางช่วงนีอ้ ย่าเพิง่ ไป ไหนไกล เพราะไปแล้วจะเกิดความเครียด พักผ่อน ไม่พยี งพอ และจะเกิดปัญหาสุขภาพตามมา

ราศีธนู

(15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

ชาวราศีธนูในช่วงเดือนนี้ เป็นช่วงที่จะต้อง เตรียมพร้อมรับมือกับหลายๆ อย่าง ด้านการงาน ควรศึกษาเตรียมพร้อมกับงานให้มากที่สุด เพราะ ต่อจากนี้คุณจะได้รับมอบหมายงานให้รับผิดชอบ มากขึน้ ต้องระมัดระวังเรือ่ งงานเอกสารให้มากๆ แต่ คนทีท่ ำ� งานอิสระกลับจะดีขนึ้ ด้านการเงินดี ลูกค้า เยอะ เงินแยะ แต่อาจจะมีปญ ั หาตามมาให้เราคอย แก้ไขอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ งานที่เราท�ำให้มากที่สุด ความรักช่วงนี้แนะน�ำให้ ใกล้ชดิ กันให้มากๆ มีอะไรก็ปรึกษาหารือกับคู่ สุขภาพ การเดินทางยังไม่มอี ะไรน่าเป็นห่วง เพียงแต่ให้ระวัง เรื่องความเครียด คิดมาก วิตกกังวลเกินกว่าเหตุ นัง่ สมาธิบา้ งก็ดี


เลขคลิกชีวิต

ราศีมง ั กร

(15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

ชาวราศีมังกรในช่วงนี้ทุกอย่างจะแลดูเรียบง่าย ไม่มอี ะไรเป็นอุปสรรค จึงเป็นช่วงเวลาทีเ่ หมาะมากใน การคิดสรรค์งานใหม่ๆ วางแผนงานใหม่ๆ หรือศึกษา หาข้อมูล พัฒนาเรียนรู้ พัฒนาตนเอง เพราะจะเป็นการ เตรียมตัวทีด่ สี ำ� หรับอนาคต ด้านการเงิน ชาวมังกรมี โชคลาภก้อนโต อาจถูกหวยรวยหุ้นได้ในช่วงเดือนนี้ หรืออาจได้โชคจากคนทีเ่ ราไม่คาดคิดมาก่อน ความรัก มีโอกาสได้เริม่ ต้นรักครัง้ ใหม่ คนโสดอาจได้เจอคนถูกใจ คนมีคู่ช่วงนี้คู่อาจชวนไปเที่ยวเติมความหวาน หรือ ท�ำเรือ่ งเซอร์ไพรส์ให้ สุขภาพการเดินทางไม่มอี ะไรน่า เป็นห่วง ระมัดระวังเรือ่ งเดียวคือเรือ่ งนอนน้อย คิดมาก

ราศีกม ุ ภ์

(15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

ช่วงเดือนนีข้ องชาวราศีกมุ ภ์จะมีความวุน่ วายมาก ในด้านการงาน อาจจะต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง หรือเจ้านายมอบหมายงานให้ท�ำ อาจมีปัญหางาน ไม่สำ� เร็จตรงตามเวลา เพราะฉะนัน้ อย่าเพิง่ รับปากอะไรไป ด้านการเงิน มีโอกาสได้รบั โชคก้อนโตจากการเสีย่ งโชค ถ้าใครท�ำการค้าขายกับต่างชาติ ช่วงเดือนนี้เงินจะ เข้ามามากเป็นพิเศษด้วย ความรัก ใครที่วางแผนจะ มีบุตร จะส�ำเร็จ หรือถ้าคลอดช่วงเดือนนี้จะเสริม พ่อแม่เป็นพิเศษ สุขภาพการเดินทาง ระวังเรือ่ งกระดูก ไขข้อ หลัง หมัน่ ตรวจสุขภาพ หรือลดความเสีย่ ง เช่น อย่ายกของหนัก อย่าหักโหมออกก�ำลังกาย เป็นต้น

ราศีมน ี

(15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

ชาวราศี มี น ในช่ ว งเดื อ นนี้ ด้ า นการงานจะ ประสบความส�ำเร็จดัง่ ทีต่ งั้ ใจไว้ ใครทีว่ างแผนอะไรไว้ ช่วงเดือนนีจ้ ะเป็นไปตามคาด ใครทีก่ �ำลังจะเปิดธุรกิจ ใหม่ ลงทุนกิจการ หรือแม้แต่ศกึ ษาหาแนวทางการค้า ก็จะได้ใช้งาน และเห็นผลในช่วงเดือนนีอ้ ย่างแน่นอน ด้านการเงินจะมีเงินเข้ามามากจากหลายช่องทาง จะได้เห็นก�ำไรเป็นกอบเป็นก�ำ ความรัก ใครโสดมีโอกาส ได้พบเจอคนถูกใจ แต่เป็นแค่การเริม่ ต้น คนมีคแู่ ล้วมี โอกาสได้ไปเพิม่ ความหวานยังสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วต่างๆ อาจได้ไปฮันนีมนู รอบสองก็เป็นได้ สุขภาพการเดินทาง ระวังเรือ่ งสุขภาพของผูใ้ หญ่ในบ้าน ดูแลใกล้ชดิ ให้มากๆ จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาได้

โดย : ปอ นางฟ้าเลขลิขิต https://m.facebook.com/Porleklikit

ความหมาย คูพ ่ ลังเลขลิขต ิ (88-99) ผู้ใช้เลขคู่นี้ มีเงินมาก อ�ำนาจล้นเกินไป มีอารมณ์รุนแรง ควบคุมตัวเองไม่ได้ ใจใหญ่ ใจถึง กล้ากินกล้าใช้ ใจนักเลง กล้าได้

กล้าเสีย เงินทองหามาได้มากแต่กใ็ ช้มากเข่นกัน เรียนรูอ้ ะไรได้รวดเร็ว แต่ก็ เบื่อง่าย ไม่ท�ำให้ตลอดรอดฝั่ง มีลางสังหรณ์แม่นท�ำให้รอดในยามคับขัน ทันเล่ห์เหลี่ยมกลโกง ควรหมั่นสร้างบุญกุศลจะเกิดโชคลาภ มักจะเป็นเจ้าของธุรกิจสีเทา การพนัน คนที่อยู่รอบตัวจะเกี่ยวข้องกับอบายมุขต่างๆ รายได้ดีแต่วุ่นวาย ไม่มีความสุข การเจ็บป่วย: โรคเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด พิษสุราเรื้อรัง เลขแห่ ง อ� ำ นาจบารมี ปกครองบริ ว าร จั บ เงิ น ก้ อ นโต จับงานอสังหาริมทรัพย์ ใจกว้าง มีนำ�้ ใจ มีคนเคารพให้เกียรติ มีอำ� นาจ

ในการสั่งการหรือควบคุมคน ลูกน้องเกรงใจจนถึงเกรงกลัว และมีพลังจิต เข้มแข็งสามารถคาดการณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นย�ำ ท�ำให้ผ่านวิกฤตมา ได้หลายครั้งหลายหน อาจมีของดีของขลังคุ้มตัว หรือชอบสะสมวัตถุมงคล ในขณะเดียวกันก็ อาจจะได้ดีกับวิถีชีวิตที่ตรงข้ามกัน คือความชอบความสนใจในเรื่องทันสมัยติดตามข่าวสาร อยู่เสมอ ใช้ชีวิตเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี มีความโบราณและทันสมัยในคนๆ เดียวกัน เหมาะ กับงานปกครองคน ข้าราชการ ทหาร ต�ำรวจ นักการเมืองเจ้าของกิจการใหญ่ที่ต้องมีบริวาร จ�ำนวนมาก งานธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุมงคล เครื่องประกอบพิธีกรรม เจ้าของธุรกิจเกี่ยวข้องกับ อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี เลขคู่ปาฏิหาริย์ มีสิ่งศักดิ์ปกป้องคุ้มครอง ลางสังหรณ์ แม่นย�ำ มีวาจาศักดิ์สิทธิ์กล่าวสิ่งใดมักเป็นจริงอยู่เสมอ

เจ้าตัวมีนิสัยใช้อารมณ์ความรู้สึกมากกว่าใช้เหตุผล มีโลกส่วนตัวที่คนเข้า ไม่ถึงทั้งความคิด ค�ำพูด และการแต่งกายอาจจะแปลกแหวกแนวแตกต่าง จากคนทั่วไป รสนิยมแปลก มีความเป็นตัวของตัวเองสูง มักพบความส�ำเร็จและโชคลาภแบบ ปาฏิหาริยไ์ ม่คาดฝันอยูบ่ อ่ ยๆ เหมาะกับอาชีพหมอดู นักพลังจิต นักปรัชญา นักบวชหรือนักคิด ที่มีแนวคิดในแนวทางของตัวเอง สรุปได้ว่า ชีวิตนี้ผูกพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเรื่องเหลือเชื่อ เลขคู่นี้เป็นเลขสุดยอดปาฏิหาริย์

เหรียญมีสองด้าน คือ หัวและก้อย สามารถพลิกเหรียญเพือ่ ประโยชน์ในการใช้กบั คนแต่ละ คน “ศาสตร์พลังเลขลิขติ ” คือการใช้พลังของตัวเลขในด้านดีมาใช้เพือ่ เสริมให้ชวี ติ มีความสมดุล ใช้พลังตัวเลขมาแก้ไขจุดอ่อนและส่งเสริมจุดเด่นของคนแต่ละคน เพือ่ ให้เหมาะสมกับคนๆ นัน้ เบอร์โทรศัพท์ของคนในโลกนี้ เป็นดัง่ Code ประจ�ำตัว ทีบ่ ง่ บอกบุญกรรมได้อย่างชัดเจน จาก การวิเคราะห์ตคี วามตัวเลขทีร่ วมเป็นเบอร์โทรศัพท์ของคุณ ด้วยการวิเคราะห์จากตัวเลข 7 ตัว หลัง จับคู่เป็น 6 คู่เลข และตีความหมายไปตามแต่ละคู่เลข ตัวเลขไม่ได้มีพลังเฉพาะในเบอร์โทรศัพท์เท่านั้น เลขที่บ้าน ทะเบียนรถ รหัส ATM หรือ แม้แต่เลขท้ายบัตรประชาชน ยังสามารถบ่งบอกพื้นดวง พื้นนิสัยของตัวคุณ ถ้าพบว่าตัวเลข ที่อยู่ใกล้ชิดกับคุณมีพลังด้านลบ ก็สามารถแก้ไข จัดการ ออกแบบ เพื่อให้เป็นพลังดีได้ สามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ที่ หนังสือ “เลขคลิกชีวิต” ติดต่อได้ที่ เฟซบุ๊ก: ปอ นางฟ้า เลขลิขิต, “เบอร์ไตรลักษณ์” เบอร์มงคลออนไลน์ AIS สีแดง หลีกเลี่ยง สีเขียว ปลอดภัยในการใช้งาน สีเหลือง ศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งาน

29 คู่หูเดินทาง


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ขนมจีนป้าเขียว

ขนมจีนบุฟเฟ่ต์ อร่อย คุ้ม จนต้องบอกต่อ ขนมจีนป้าเขียว เป็นร้านขนมจีนเส้นสดที่ท�ำกันวันต่อวัน มีน�้ำยาร้อนๆ ให้เลือกทานกัน 4 แบบ คือ น�้ำยากะทิ (ออกรสหวานไม่เผ็ดมาก) น�้ำยาป่า น�้ำยาแกงเขียวหวาน และแกงไตปลา ทานคู่กับ ผักสดพืน้ บ้าน หรือผักต้มก็มี เอกลักษณ์ของทีน่ คี่ อื การกินขนมจีนแบบบุฟเฟ่ต์ สามารถเลือกสัง่ เป็น จาน หรือจะสั่งเป็นชุดๆ ละ ½ - 1 กก. ตามจ�ำนวนคนที่มา แล้วตักน�้ำยาใส่ถ้วยไปทานที่โต๊ะได้เลย เดิมทีป้าเขียวก็ตักขนมจีนขายใส่จานเป็นคนๆ ไป แต่พอลูกค้าเยอะขึ้น เริ่มรอนาน ก็เลยคิด ไอเดียเปิดขายแบบบุฟเฟ่ต์ คือคิดราคาเฉพาะค่าขนมจีนเท่านั้น ส่วนน�้ำยาให้ลูกค้าเลือกตักได้ตาม ต้องการ ไม่อั้น! พร้อมบริการผักสดฟรี สนนราคาขนมจีนอยู่ที่ จานกลาง 20 บาท จานใหญ่ 30 บาท และกิโลกรัมละ 140 บาท น�้ำยารสชาติอร่อยเข้มข้น ส่วนเส้นขนมจีนนั้นมีความนุ่มลิ้นมาก ยิ่งได้ทานคู่กับไก่ทอดร้อนๆ แล้ว.. คุ้มจริงๆ ที่ได้มา แม้ร้านจะอยู่ห่างจากอ�ำเภอเมือง 30 กว่าโล แต่ไม่เป็นอุปสรรคของลูกค้า เลย เพราะวันที่เราไปร้านแน่นมากๆ ตัวร้านร่มรื่น กว้างขวาง บรรยากาศดีเย็นสบาย มีที่นั่งหลบตามต้นกล้วยให้บรรยากาศของบ้าน สวนดีแท้

ร้านขนมจีนป้าเขียว ที่ตั้ง 8/2 ม.5 ต.ท่าดี อ.ลานสกา จ.นครนครศรีธรรมราช 80230 โทร. 09 3607 4743 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

คู่หูเดินทาง 30


คู่หูเดินทาง 110  

เท่ียว “คีรีวง” หมู่บ้านท่ีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

คู่หูเดินทาง 110  

เท่ียว “คีรีวง” หมู่บ้านท่ีอากาศดีที่สุดในประเทศไทย

Advertisement