Page 1

Free Copy

www.transport.co.th www.busbuddythailand.com

ล่องล�ำน�้ำ ชมความงามของกรุงเก่า

“พระนครศรีอยุ ธยา”

ปีที่ 7 ฉบับที่ 84 สิงหาคม 2558

Vol.7 No.84 August 2015


ทักทาย สวัสดีคณ ุ ผู อ้ า่ นทุกท่านครับ เดือนนีเ้ ป็นอีกเดือนหนึง่ ทีม่ วี นั ส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับคนไทยทัง้ ประเทศ เนือ่ งจากในวันที่ 12 สิงหาคม เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ และเป็น “วันแม่แห่งชาติ” ทีท่ กุ คนต่างพากันไปท�ำกิจกรรมทีเ่ ป็นสาธารณะกุศลและ สาธารณะประโยชน์ตา่ งๆ เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ทา่ น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ พระองค์ทรงเคยพระราชทานค�ำขวัญไว้ในครัง้ อดีตส�ำหรับคนเป็น “แม่” ว่า “หน้าที่ ของผูห้ ญิงอันยิง่ ใหญ่ ไม่มใี ดเหนือกว่าหน้าทีแ่ ม่” และส�ำหรับผูเ้ ป็น “ลูก” พระองค์ก็ได้พระราชทานค�ำสอนไว้วา่ “ให้ของขวัญวัน แม่นบั แต่นี้ โดยท�ำดีตอ่ พ่อแม่กอ่ นแก่เฒ่า ให้ทา่ นได้ประจักษ์รกั ของเรา ดีกว่าเฝ้าท�ำบุญให้เมือ่ วายชนม์” ซึง่ เป็นค�ำสอนทีม่ คี ณุ ค่ายิง่ นัก และเช่นกันในปีนี้ พระองค์ทา่ นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานค�ำขวัญวันแม่แห่งชาติ ความว่า “ดินและน�ำ้ ลมและฟ้า ป่าและเขา รวมกันเข้าคือทรัพย์สนิ แผ่นดินแม่ ฝากลูกไทยรวมใจภักดิร์ กั ดูแล เพือ่ มอบแก่หลานเหลนไทยไปชัว่ กาล”

สวัสดีครับ

(นายนพรัตน์ การุณยะวนิช)

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหารการเดินรถ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาการแทนกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บขส.

Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองประธานที่ปรึกษา ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศุภศิริ มหิวรรณ์, ชนิดา สมานจิตร, จรณินท์ ศรีหยัดแย้ม, ธนวัฒน์ ศรีสกุล, ศิริชัย ทิพสน, ปัญญา ใจสว่าง, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, อรปรียา วิมูลอาจ, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น. สุรนิ ทร์ ทองห่อ, วงศกร โชติวบิ ลู ธนวงศ์ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ศุภลักษณ์ สุนทรมัฏฐ์ บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1814-0028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 MJ Media Company Limited 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, Khlong Sam Wa, Bangkok 10510

ฝ่ายโฆษณา 08-1751-3839 ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 ฝ่ายสมาชิก 08-1814-0028 อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com พิมพ์ที่ ซัน แพคเกจจิ้ง (2014) โทร. 0-2913-2080

Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

http://www.facebook.com/busbuddythailand

ปภาพในนิตยสาร คู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ •ไม่วข้่าอบางส่เขียนและรู วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็ม เจ มีเดียจ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 05


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 85 ปี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีงาน วันคล้ายวันสถาปนา บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ครบรอบ 85 ปี ในโอกาสนี้ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ได้มอบเงินบริจาคจากโครงการ 1 สตางค์ 1 ความดี ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดย การหักเงินจากยอดจ�ำหน่ายตั๋ว 1 สตางค์ ต่อตั๋ว 1 ใบ จ�ำนวน 100,000 บาท และเงินบริจาค จากหน่วยงานต่างๆ รวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 400,000 บาท มอบให้แก่มูลนิธิขาเทียมใน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน�ำเงินไปจัดท�ำขาเทียมให้คนพิการที่ยากไร้ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


ช่วงสิงหาคม กันยายน 2558

เทศกาลชมปรากฏการณ์

กุ้งเดินขบวน

ที่แก่งล�ำดวน ในเขตพื้นที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ และสัตว์ป่าอุบลราชธานี ต.โดมประดิษฐ์ อ.น�้ำยืน จ.อุบลราชธานี “กุ้งเดินขบวน” เป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ กุ้งจะขึ้นมาเดินขบวนมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับน�้ำ ในแก่งล�ำดวนซึ่งมีระดับไม่คงที่ สอบถามรายละเอียดเพิม ่ เติมก่อนเดินทางไปชมที่ ศูนย์ศก ึ ษาธรรมชาติและสัตว์ปา่ อุบลราชธานี โทร. 045-410040 หรือ 083-7397627

สนับสนุนโดย การท่องเทีย ่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานอุบลราชธานี


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดโครงการ บขส.ส่งความรัก... จากอ้อมอกแม่สู่ลูก โดยให้บริการรับ - ส่งพัสดุภัณฑ์ นมแม่แช่ แข็งฟรี ตลอดเดือนสิงหาคม 2558 บขส.จัดท�ำโครงการ “บขส.ส่งความรัก...จากอ้อมอกแม่สู่ลูก” เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ 12 สิงหาคม 2558 และเพือ่ สนับสนุนโครงการ เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ตามนโยบายภาครัฐ โดยเปิดให้บริการรับ-ส่งนมแม่แช่แข็งในบรรจุภัณฑ์ทุกขนาด ฟรี จากปกติคิดค่าส่งบรรจุภัณฑ์ทุกขนาดในราคาพิเศษเพียง 99 บาท ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2558 ผ่านบริการรับ-ส่ง พัสดุภัณฑ์ “One day One night” ส่งเช้าถึงเย็น ส่งเย็นถึงเช้า ทั่ว ทุกภูมิภาคในประเทศไทย ทัง้ นีผ้ ใู้ ช้บริการสามารถน�ำส่งนมแม่แช่แข็ง พร้อมเตรียมเอกสาร ส�ำเนาใบสูตบิ ตั รของบุตร หรือส�ำเนาทะเบียนบ้าน เพือ่ เป็นหลักฐาน แนบในการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่งานรับ-ส่งพัสดุภัณฑ์สถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สถานีเดินรถรังสิต และสถานีเดินรถทัว่ ประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th

บขส.จัดโครงการ “บขส.แบ่งปั นความสุข สนุกได้กุศล” บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) จัดโครงการ “บขส.แบ่งปันความสุข สนุกได้กุศล” โดยน�ำ ผู้ใช้บริการที่ ได้รับคัดเลือก ไปทัศนศึกษาและ ท�ำกิจกรรมร่วมกัน ณ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเป็น การขอบคุณและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้ใช้ บริการ 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ศิริชัย ทิพสน

บขส.อัพเดท

กทม. จับมือ บขส. ร่วมพัฒนาสถานีขนส่ง ผู ้โดยสารปิ่ นเกล้า เป็ นสถานีจอดรถรับ-ส่ง นักท่องเที่ยวรอบเกาะรัตนโกสินทร์ บขส.ร่วมลงนามถวายพระพรชั ยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ผู้บริหาร พนักงาน บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมลงนามถวายพระพร ชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

นายนพรัตน์ การุณยะวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหาร การเดินรถ รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) และ นายสัญญา ชีนิมิตร ปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดระเบียบรถโดยสารนักท่องเที่ยว และจราจรรอบเกาะรัตนโกสินทร์ เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ปิ่นเกล้า) เป็นสถานีจอดรถโดยสาร นักท่องเที่ยวที่เข้าเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวบริเวณเกาะรัตนโกสินทร์ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

ปปช. ร่วมกับ คอลัมน์หมายเลข 7 และ บขส. ร่วมรณรงค์ ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่ น ร่วมกัน เราท�ำได้ Together We can หมอชิ ต 2 ส�ำนักงานคณะกรรมป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ร่วมกับ ทีมคอลัมน์ หมายเลข 7 และ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมรณรงค์ต่อต้าน ทุจริตคอร์รัปชั่น ร่วมกัน เราท�ำได้ Together We can ณ สถานีขนส่ง ผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

สน.ภูเขียว จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์

บขส.ซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2558

พนักงานประจ�ำสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารอ�ำเภอ ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันจัดกิจกรรมบิก๊ คลีนนิง่ เดย์ โดยท�ำความสะอาดทัง้ ภายในและภายนอกสถานี ขนส่งฯ เพือ่ รองรับกิจกรรมท่องเทีย่ ววิถไี ทย ณ สถานี ขนส่งผูโ้ ดยสารอ�ำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

นายพินิจ ค�ำปู่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายธุรกิจเดินรถ น�ำพนักงานและผู้ประกอบการรถร่วมฯ ซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ ประจ�ำปี 2558 ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


ข่าวรายทาง

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

อีซูซุสนับสนุนส่งเบสบอลยุ วชนทีมชาติไทย สู้ศึกใหญ่ท่จี ีน กลุ่มอีซูซุในประเทศไทย โดย มร. ฮิโรชิ นาคางาวะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จ�ำกัด มอบเงินจ�ำนวน 500,000 บาท พร้อมชุด เครื่องแบบประจ�ำทีมแก่ มร. อิซาโอะ อาโอยามะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน สมาคม เบสบอลสมัครเล่นแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนทีมเบสบอลยุวชนชาติไทย รุ่นอายุ 11-13 ปี ในการเข้าร่วมแข่งขันรายการใหญ่ “Asia Pacific and Middle East Tournament 2015 Little League (Major)” ณ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยครั้งนี้ได้สนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 12

เมลโรสเปิ ดสาขาใหม่ในย่านเอกมัย ร้านดอกไม้เมลโรส บริหารงานโดย คุณพรรณภิลาส พลธนะวสิทธิ์ ได้เปิดสาขาใหม่ในย่านเอกมัย ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารบางกอกบิซิเนสเซ็นเตอร์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าในบริเวณนี้ คุณจะได้พบกับการจัดดอกไม้ ด้วยทักษะและความช�ำนาญในรูปแบบต่างๆ ที่สวยงามอย่างมีสไตล์ จ�ำหน่าย ดอกไม้นานาชนิดที่ใหม่และสดอยู่เสมอ มีรูปแบบให้เลือกหลากหลายใน ทุกโอกาส ส่งได้ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ ลูกค้าสามารถสั่งซื้อดอกไม้ได้ โดยตรงกับทางร้าน หรือจะสั่งซื้อผ่านเว็บไซด์ www.flowerbymelrose.net ก็ได้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2714 4232 หรือ 08 9493 2552

บราเดอร์เปิ ดตัว “จักรเย็บผ้า รุ่น Disney และเครื่องพิมพ์ฉลาก รุ่น Hello Kitty” นายโทโมยูกิ ฟูจิโมโตะ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ และนายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อ�ำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จ�ำกัด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บราเดอร์ จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์ลิมิเต็ด เอ็ดดิชั่น 2 รุ่นใหม่ล่าสุด “จักรเย็บผ้า Disney รุ่น NV-980D และ เครื่องพิมพ์ฉลากขนาดเล็ก ลาย Hello Kitty รุ่น PT-D200KT” ลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น ผู้สนใจสามารถ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ Brother Contact Center โทร. 0 2665 7777 หรือ www.brother.co.th หรือ www.facebook.com/brothersewingclub.com

ธนาคารกรุงไทยจัดกิจกรรมเพื่อน้องในชุ มชน ตอน “เคทีซีสอนน้องออมเงิน” “เคทีซี” หรือ บมจ. บัตรกรุงไทย และ “เคทีบี” หรือ บมจ. ธนาคารกรุงไทย น�ำทีม ผูบ้ ริหาร และพนักงานลงพืน้ ทีโ่ รงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตวัฒนา จัดกิจกรรมเวิรค์ ช้อป “เคทีซีปันรักให้น้องด้วยความรู้” ตอน “เคทีซีสอนน้องออมเงิน” ให้กับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาชั้นปีที่ 5 - 6 โรงเรียนวัดภาษี กว่า 100 คน เพื่อปลูกฝังประโยชน์ในการออมเงินให้ กับเด็ก โดยมี นางพิชามน จิตรเป็นธรรม ผู้จัดการอาวุโส - ธุรกิจสินเชื่อบุคคล พร้อมด้วย นางชลิดาพร เชาวนะกมล รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่าย รองผูจ้ ดั การสาขาประจ�ำหน่วย ธนาคารกรุงไทย สาขาพระโขนง ร่วมเป็นวิทยากร โดยมี นางทัดทรวง โหมดชัง ครูช�ำนาญการ โรงเรียนวัดภาษี ให้เกียรติต้อนรับ ณ โรงเรียนวัดภาษี เขตวัฒนา เมื่อเร็วๆ นี้ 10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

คุณอุดมศักดิ์ โสมค�ำ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการส่วนงานปฎิบตั กิ ารภูมภิ าค - ภาคตะวันออก เฉียงเหนือ ส่งมอบลานสุขภาพ เอไอเอสให้แก่ รพ.สต.นาหนองทุม่ จ.ขอนแก่น

เล่าสู่กันฟัง

คุณกิตติ งานเจตนรมย์ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการส่วนงานปฎิบตั กิ าร ภูมภิ าค - ภาคกลาง ส่งมอบลานสุขภาพเอไอเอส ให้แก่ รพ.สต.บ้านท่าไชย จ.สุพรรณบุรี

เอไอเอสจัดสร้างลานสุขภาพ มอบให้ รพ.สต.

มุ ่งส่งเสริมสุขภาพของคนในชุ มชนให้แข็งแรงและห่างไกลโรค เอไอเอส ร่วมส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุ มชน สร้างลานสุขภาพ เอไอเอส และเครื่อง ออกก�ำลังกาย มอบให้ รพ.สต.บ้านท่าไชย อ�ำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุ รี และ รพ.สต.นาหนองทุ่ม อ�ำเภอชุ มแพ จ.ขอนแก่น พร้อมแจกคู่มือแนะน�ำการใช้เครื่องออกก�ำลังกาย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องให้คนในชุ มชนและลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ลานเดินนวดเท้า ช่วยกระตุน้ ระบบไหลเวียนของเลือด

ผูบ้ ริหารเอไอเอสมอบคูม่ อื ออกก�ำลังกายให้ อสม. เอไอเอส ในฐานะผู ้ ใ ห้ บ ริ การโครงข่ า ย โทรคมนาคมครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ วั่ ประเทศ เพือ่ ให้ คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีการสือ่ สาร ได้อย่างเท่าเทียมกันแล้ว เรายังใส่ใจและดูแลสังคม โดยเฉพาะชุมชนต่างๆ ทีเ่ รามีสถานีฐานติดตัง้ อยู่ เพือ่ การอยูร่ ว่ มกันได้อย่างยัง่ ยืน โดยเอไอเอสได้รว่ ม กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนและลดความเสี่ยง ต่อการไม่เป็นโรคติดต่อเรื้อรัง ด้วยการติดตั้ง เครื่องออกก�ำลังกายและลานเดินนวดเท้า พร้อม ทัง้ จัดท�ำคูม่ อื แนะน�ำวิธกี ารใช้เครือ่ งออกก�ำลังกาย มอบให้แก่แพทย์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และอาสาสมัคร สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ซึง่ เป็นเครือข่าย ในการท�ำงานด้านสาธารณสุข ในการดูแลสุขภาพ ของคนในชุมชน เพือ่ จะได้ใช้เป็นเครือ่ งมือเพิม่ เติม

ในการส่งเสริมสุขภาพคนในชุมชนให้ดูแลตนเอง ได้อย่างถูกวิธี รวมทัง้ จดบันทึกข้อมูลในการใช้บริการ ติดตามและประเมินผลสุขภาพของคนในชุมชน ผูป้ ว่ ย

อสม.มาทดลองใช้เครือ่ งออกก�ำลังกาย เพือ่ น�ำไปแนะน�ำให้แก่ชาวบ้าน คู่ หู เ ดิ น ท า ง 011

และกลุม่ เสีย่ งในการเกิดโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รังทุก 3 เดือน โดยเมือ่ เร็วๆ นี้ เอไอเอส ได้สง่ มอบลานสุขภาพ พร้อมเครือ่ งออกก�ำลังกายให้แก่ รพ.สต.บ้านท่าไชย อ.สองพีน่ อ้ ง จ.สุพรรณบุรี และ รพ.สต.นาหนองทุม่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ซึง่ เป็นลานสุขภาพแห่งที่ 3 และ 4 ในการด�ำเนินโครงการฯ โดยมุง่ หวังให้คนในชุมชน มีสุขภาพแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันและลดความเสี่ยงใน การเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ โดยเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อ เรือ้ รัง เพือ่ ส่งเสริมให้ทกุ คนในชุมชนมีสขุ ภาพชีวติ ทีด่ ี และชุมชนมีความแข็งแรงอย่างยัง่ ยืน

กลุม่ โรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง • โรคความดันโลหิตสูง • โรคเบาหวาน • โรคอ้วนลงพุง • โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ • โรคถุงลมโป่งพอง • โรคมะเร็ง 15


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

สนามบินไหน

WiFi ไวสุดๆ มาดูกัน แน่นอนว่าระหว่างการเดินทางด้วยเครือ่ งบินซึง่ แสนสะดวกสบาย ในสมัยนี้ สนามบินในแต่ละประเทศต่างแข่งขันกันในด้านการ บริการ และนี่คือข้อมูลจาก Top 10 Fastest WiFi Airports by downloads speed, Mbps. 1. สนามบินสุวรรณภูมิ ไทย 41.45 2. สนามบินแชตทานูกา รัฐเทนเนสซี สหรัฐอเมริกา 30.98 3. สนามบินดับลิน ไอร์แลนด์ 19.45 4. สนามบินวิลนีอัส ลิทัวเนีย 18.04 5. สนามบินเฮลซิงกิ ฟินแลนด์ 17.46 6. สนามบินงูระห์ ไร อินโดนีเซีย 16.01 7. สนามบินเกาชุง ไต้หวัน 15.55 8. สนามบินสตอกโฮล์ม - อาร์ลันดา สวีเดน 15.48 9. สนามบินจอร์จบุชอินเตอร์คอนติเนนตัล สหรัฐอเมริกา 15.28 10. สนามบินแฟรงก์เฟิร์ต เยอรมนี 14.47

สัมผัสแมงกะพรุนกล่อง อันตรายร้ายแรงถึงชี วิตได้นะ

Did You Know? จุ ด เริ่ ม ต้ น ของอาหารกระป๋ อ ง เกิดขึ้นในสมัยกษัตริย์นโปเลียน ที่มีการคิดค้นการเก็บอาหารเอา ไว้ส�ำหรับกองทัพ จนปัจจุบันนี้ อาหารกระป๋องสามารถเก็บเอา ไว้ได้ยาวนานถึง 3 ปี และรับ น�้ำหนักได้ถึง 110 กิโลกรัม

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ช่วงหน้าฝนแบบนีห้ ลายคนก็ยงั นิยมไปเทีย่ วทะเล นอกจาก อันตรายจากสภาพดินฟ้าอากาศที่ฝนตกแล้ว สัตว์มีพิษใน ทะเลก็เป็นอีกอย่างที่ควรระวัง โดยเฉพาะ “แมงกะพรุนกล่อง” ที่ คร่าชีวติ นักท่องเทีย่ วมาแล้วหลายราย(ในเมืองไทย) เจ้าแมงกะพรุน กล่องนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Box Jellyfish เป็นสัตว์มีพิษร้ายแรง ชนิดหนึ่งของโลก มักพบได้ในชายฝั่งน�้ำตื้นที่มีลักษณะเป็นอ่าว มักจะเข้ามาใกล้ชายฝัง่ หลังฝนตกใหม่ๆ เพราะชอบอยูใ่ นน�ำ้ กร่อยและ คอยจับสัตว์ขนาดเล็กกินเป็นอาหาร เมื่อไปสัมผัสถูกตัวมัน มันจะ ใช้หนวดทีม่ เี ข็มพิษจ�ำนวนมากพันตามร่างกายแล้วปล่อยพิษจ�ำนวน มากเข้าสู่ร่างกาย นักท่องเที่ยวหลายรายเมื่อโดนแมงกะพรุนกล่อง ทนพิษไม่ไหวจนเสียชีวิต วิธีปฐมพยาบาลในเบื้องต้นคือ รีบพาผู้ ที่โดนพิษขึ้นฝั่งโดยเร็ว ราดบาดแผลด้วยน�้ำส้มสายชูเพื่อเป็นการ บรรเทาอาการของพิษ หรือหากหาน�้ำส้มสายชูไม่ได้ให้ใช้น�้ำทะเล ล้างแทน จากนั้นรีบน�ำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันที หากรายที่ หัวใจหยุดเต้นให้พยายามปั๊มหัวใจช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วน ภาพประกอบ : www.livescience.com


Blue Zone ภูมิภาคที่มีคนอายุ ร้อยปี อาศัยอย่างหนาแน่นบนโลกใบนี้

คนที่มีอายุมากเป็นร้อยๆ ปีมี กระจายไปทั่วโลก แต่ภูมิภาค ที่มีคนอายุนับร้อยปีอาศัยอยู่หนาแน่น ท่ามกลางการใช้วถิ ชี วี ติ ตามแบบธรรมชาติ หรือที่เรียกกันว่า Blue Zone นั้น มีอยู่ มากใน 5 พื้นที่ทั่วโลกดังนี้ เกาะโอกินาวา ญี่ปุ่น เมืองโลมา ลินดา รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา เกาะซาดิเนีย ในทะเล เมดิเตอร์เรเนียน ชายฝั่อิตาลี เกาะอิเกเรีย กรีซ คาบสมุทรนิโคญา คอสตาริกา โดยความเหมือนกันของผู้มีอายุยืนยาวเหล่านี้มักจะเป็นนักมังสวิรัติ ชอบ รับประทานถัว่ เปลือกแข็ง ไม่สบู บุหรี่ ชอบออกก�ำลังกาย และมักรักษาน�ำ้ หนักตัว ให้มีความพอดีอยู่เสมอ พฤติกรรมทั้งหมดที่ว่านี้มักส่งผลให้อยู่ห่างไกลโรคหัวใจ โรคเบาหวานและเกิดภาวะมะเร็งต�่ำกว่า ขอบคุณข้อมูลจากวารสารประชากรและการพัฒนา สถาบันวิจัยประชากร และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภาพประกอบ : www.tekonte.com

ค�ำว่า High Tea ต่างกับค�ำว่า Afternoon Tea อย่างไร เดี๋ยวนี้เราอาจจะเห็นค�ำว่า High Tea มากขึ้นทั้งตามเมนูร้านอาหารและใน การ์ดเชิญงานเลี้ยงต่างๆ แต่หลายคนอาจสงสัย ว่าแท้จริงแล้ว High Tea มีความหมายว่าอย่างไร High Tea หมายถึง ชาที่เสิร์ฟในมื้ออาหาร หลัก เพราะในสมัยก่อนคนอังกฤษจะรับประทาน อาหารแค่สองมื้อ คือ มื้อเช้าและมื้อเย็น แบบที่ เห็นจัดเสิรฟ์ อยูบ่ นโต๊ะอาหารทรงสูง จึงท�ำให้การ เสิร์ฟชาแบบนี้เรียกว่า High Tea นั่นเอง ส่วนค�ำ ว่า Afternoon Tea นั้น หมายถึงการดื่มชายาม บ่ายซึง่ จัดอยูบ่ นโต๊ะทรงเตีย้ ขนาดเล็กที่ใช้วางทัง้ ชาและของว่าง จัดเป็นช่วงเวลาสังสรรค์พูดคุย ของกลุ่มเพื่อนมากกว่าเป็นทางการ

Did You Know? ดิเอเวนเจอร์ (The Avengers) ไม่ใช่แค่ชื่อทีมเหล่าซูเปอร์ฮีโร่ ในภาพยนตร์ แต่มันยังถูกใช้ เป็นชื่อทีมสังหารที่ออกตามล่า เหล่าทหารนาซีหลังสงครามโลก ครั้งที่ 2 ด้วยนะ

วันส�ำคัญทั่วโลกในเดือนสิงหาคม

ส�ำหรับชาวไทย เดือนสิงหาคมนัน้ ถือเป็นเดือนทีม่ คี วาม ส�ำคัญเป็นอย่างมาก เนือ่ งจากวันที่ 12 สิงหาคมของทุก ปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม ราชินนี าถและเป็นวันแม่แห่งชาติ แต่สำ� หรับประเทศต่างๆ ทัว่ โลก เดือนสิงหาคมก็เต็มไปด้วยวันส�ำคัญต่างๆ เช่นกัน ลองมาดูกัน ว่ามีวันอะไรกันบ้าง 1 สิงหาคม - วันชาติสวิตเซอร์แลนด์ 6 สิงหาคม - วันชาติจาเมากา (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1962) 9 สิงหาคม - วันชาติสิงค์โปร์ 14 สิงหาคม - วันชาติปากีสถาน (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947) 15 สิงหาคม - วันชาติอินเดีย (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1947) 17 สิงหาคม - วันชาติอินโดนีเซีย (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1945) 23 สิงหาคม - วันวีรบุรุษ (ซึ่งเพื่อระลึกถึงการเรียกร้อง และปฏิวัติฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ค.ศ. 1896) 24 สิงหาคม - วันชาติยูเครน (ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991) 27 สิงหาคม - วันชาติมอลโดวา 31 สิงหาคม - วันชาติมาเลเซีย (ขอบคุณข้อมูลจาก วิกิพีเดีย)

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 013


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

แอพพลิเคชั่ นดีๆ เพื่อสุขภาพที่ดี ในโลกที่ ก ารสื่ อ สารและเทคโนโลยี หลากหลายล้ ว นอ� ำ นวยความสะดวก แอพพลิ เ คชั่ น ต่ า งๆ ถู ก สร้ า งขึ้ นมาเพื่ อ ตอบ โจทย์ความต้องการของผู้คนในยุคปัจจุบัน ไม่ เว้ น แม้ กระทั่ ง แอพพลิ เ คชั่ น ที่ ช ่ ว ยให้ คุ ณ ดู แ ล สุ ข ภาพกั น ได้ ง ่ า ยดายขึ้ น คู ่ หู เ ดิ น ทางฉบั บ นี้ ขอแนะน�ำแอพพลิเคชั่นที่จะช่วยให้ร่างกายและ ความรู้สึกของคุณได้รับความผ่อนคลายมากขึ้น

แอพฯ Relax Melodies

แอพฯ ที่ ร วบรวมดนตรี ส� ำ หรั บ ขั บ กล่ อ มเอาไว้ ใช้ ส� ำ หรั บ การเปิ ด คลอ ระหว่ า งการนอนหรื อ นั่ ง สมาธิ เล่นโยคะ มีทั้งเสียง แม่น�้ำ เสียงลม เสียงฝน เสียงคลื่นกระทบหาด เพลงบรรเลงจากวงออเครสตร้ า ก็ ยั ง มี หรื อ

เสียงแมวกรนเบาๆ ก็มีการรวมมาให้ได้ฟังหรือ คุ ณ จะลองจั บ เอาเสี ย งต่ า งๆ มาผสมกั น เพื่ อ สร้างเป็นเสียงขับกล่อมส่วนตัวก็ท�ำได้ แถมยัง สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดเพลงได้ด้วยส�ำหรับคนที่ ไม่อยากเปิดเพลงทิ้งเอาไว้ตลอดทั้งคืน

แอพฯ All – IN Yoga

การเล่นโยคะที่บ้านไม่ใช่เรื่อง ยากอีกต่อไป ถึงแม้คุณจะเป็น นักโยคะมือใหม่แค่ไหนก็ตาม รวบรวมท่าเอาไว้ถึง 300 ท่า พร้อมวิดีโอประกอบ รวมถึงมี แบบฝึกบริหารลมหายใจกว่า 30 วิธี คุณสามารถ เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับตัวคุณเองได้ โดย เลือกจากระยะเวลาและความยากของท่า แต่ถ้ายัง มือใหม่มากจะเลือกโปรแกรมส�ำเร็จรูปที่จัดไว้ก็ได้ เช่นกัน

เมื่อผู ้ใหญ่ในบ้านติดแชทออนไลน์จนเสียสุขภาพ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมไปถึงสื่อหรือสังคมออนไลน์มีประโยชน์ มากมาย ทั้งการรับรู้ข่าวสารที่รวดเร็วทันใจ เพิ่มช่องทางการติดต่อ สือ่ สารที่สะดวกสบายเพียงแค่ปลายนิว้ แต่อย่าลืมว่าหากใช้สอื่ เหล่านี้ มากเกินไปหรือใช้ไม่เหมาะสมกับกาลเทศะ ย่อมส่งผลเสียกับชีวิตได้ ซึ่งผล

กระทบโดยตรงต่อผู้สูงวัยคือปัญหาสุขภาพ ลดสัดส่วนของการพักผ่อน หรืออาจรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา รวมถึงออกก�ำลังกายน้อยลง อีกทัง้ ยัง อาจมีปัญหาสัมพันธ์ภาพกับคนใกล้ชิด เพราะมีเวลาให้กันน้อยลง ที่ส�ำคัญ ผู้สูงวัยหลายคนกลายเป็นคนหงุดหงิดง่าย เนื่องจากถูกรบกวนระหว่างที่ เพลิดเพลินกับสังคมออนไลน์ วิธีแก้นั้นไม่ยาก เพียงลูกหลานมีส่วนช่วย ให้ผู้สูงวัยที่คุณรักลดพฤติกรรมการติดโซเชียลให้น้อยลงได้ โดยอาจเริ่ม จากการเข้าไปสวมกอดท่านบ่อยๆ ชวนท่านพูดคุย หากิจกรรมท�ำร่วมกัน จนท่านต้องวางมือจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์สื่อสารต่างๆ รวมไปถึงการ เข้าไปขอค�ำปรึกษาในเรื่องต่างๆ จากท่าน ซึ่งจะท�ำให้ท่านรู้สึกมีคุณค่า และมีปฏิสัมพันธ์กับคนในครอบครัวมากขึ้น ลองจัดตารางเวลาในแต่ละวันให้ผู้ใหญ่ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้น หลักส�ำคัญคือการคงไว้ซึ่งพฤติกรรม สุขภาพที่ดี ทั้งการรับประทานอาหารที่เหมาะสมตรงเวลา การพักผ่อน อย่างเพียงพอ การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ รวมไปถึงการจัดเวลา ส�ำหรับกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ เช่น ดูหนัง ฟังเพลง เข้าสปา รวมถึง พบปะสังสรรค์หรือใช้เวลาร่วมกับคนอื่นอย่างเหมาะสม หลังจากนี้ใน ช่วงเวลาว่างผูส้ งู อายุจะใช้สอื่ ออนไลน์ก็ได้ เพราะได้วางแผนการใช้ชว่ งเวลา มาอย่างเหมาะสมแล้ว

14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


โรคซึ มเศร้าเกิดจากอะไร แบบไหนถึงเข้าข่าย โรคซึมเศร้า หรือ ภาวะซึมเศร้า คือโรคที่ผู้ป่วยจะมีอารมณ์ที่ผิดปกติไปจากความ เป็นจริง ไม่รนื่ เริง รูส้ กึ ไม่มคี วามสุข หดหู่ หมดหวังในชีวติ ผูป้ ว่ ยโรคนีจ้ ะมีอารมณ์ เศร้าอยูเ่ ป็นเวลานานและไม่เหมาะสมกับสถานการณ์นกั ซึง่ โรคนีม้ ผี ลกระทบต่อร่างกายและ จิตใจตลอดจนการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน เมือ่ เป็นแล้วจะมีอาการเครียด เศร้า และมีแนวโน้มท�ำให้ คิดฆ่าตัวตาย! ที่ส�ำคัญจ�ำนวนผู้ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าในปัจจุบันก็มีมากถึง 5-7% ของจ�ำนวน ประชากรเลยทีเดียว  โรคซึมเศร้านั้นต่างจากอารมณ์เศร้าตามปกติ อาจดูแปลกๆ ที่ความเศร้าจะเป็นโรคได้ เพราะแน่นอนว่าอารมณ์ซึมเศร้าเป็นอารมณ์หนึ่งที่คนทุกคนต้องเคยประสบกับตัวเอง แต่คนที่เศร้าไม่จ�ำเป็นต้องเป็นโรคนี้เสมอไป เพราะในคนปกติจะไม่อยู่ในภาวะนั้นนานนัก จะสามารถจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึก แล้วกลับมาสู่ภาวะปกติได้ เช่น คนที่อกหัก อาจ ร้องไห้เสียใจ กินข้าวไม่ได้สักพัก แต่ถ้าได้เพื่อนปลอบใจหรือท�ำใจได้ในที่สุด ก็จะหายเศร้า ไปเองแล้วกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ในผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้า อารมณ์นี้จะไม่หายไปเอง ต้องได้รับการรักษาเท่านั้นจึงจะดีขึ้น    

แล้วปัจจัยอะไรล่ะที่ท�ำให้คนเป็นโรคซึมเศร้า

พันธุ์กรรม ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัว เช่น พ่อ แม่ พี่น้อง ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าจะมี โอกาสเป็นโรคนี้มากกว่าผู้ที่ไม่มีประวัติการเจ็บป่วยด้วยโรคซึมเศร้าในครอบครัว เกิดการเปลี่ยนแปลงการท�ำงานของสมอง หรือสารเคมีในสมองเกิดการเปลี่ยนแปลง ความสมดุลของสารเคมี ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมอง สารสื่อประสาทบางชนิดท�ำให้เกิด อารมณ์ซึมเศร้า ซึ่งหากมีมากเกินไปท�ำให้มีอารมณ์เศร้ามากกว่าปกติ ผู้ที่มองโลกในแง่ร้าย ขาดความมั่นใจในตัวเอง การคิดในแง่ลบจะเหนี่ยวน�ำให้เกิด อารมณ์ในด้านลบตามมา โรคทางกายก็สามารถท�ำให้เกิดโรคซึมเศร้า เช่น โรคหัวใจ อัมพาต ซึ่งอาจเกิดจากยา ที่รับประทาน หรือสภาวะที่ได้รับความเจ็บป่วยจากโรค มีการเปลี่ยนแปลงระดับฮอร์โมนในเลือด เช่น วัยทอง หรือหลังคลอดก็สามารถท�ำให้ เกิดอาการซึมเศร้า ความเครียด เช่น การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก ปัญหาการเงิน การงาน ปัญหาใน ครอบครัว ผู้ที่เก็บกดไม่สามารถแสดงอารมณ์ออกมา เช่น ดีใจ เสียใจ รวมถึงอารมณ์โกรธ ผู้ที่ขาดทักษะการช่วยเหลือตนเอง หรือไร้สมรรถภาพ ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ตลอด

อาการที่อาจบ่งบอกได้ว่า คุณก�ำลังเป็ นโรคซึ มเศร้า

(หากมีอาการ 6 ข้อหรือมากกว่านั้นขึ้นไป) จิตใจหม่นหมองเกือบตลอดทั้งวัน รู้สึกเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก รู้สึกไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยชอบหรือเคยท�ำ รู้สึกผิดหวังในตนเองและโทษตนเองในสิ่งที่เกิดขึ้น รู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นในตนเอง รู้สึกอยากอยู่คนเดียว ไม่อยากสุงสิงกับคนอื่น รู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า หลงลืมง่าย คิดอะไรไม่ออก คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรง นอนหลับๆ ตื่นๆ หลับไม่สนิท ถ้าคิดหรือสงสัยว่าตนเองจะเป็นโรคซึมเศร้าควรรีบ ปรึกษาแพทย์เพื่อรับการรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ

กินกาแฟให้เป็ น...เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นอีกนิด

อย่าคิดจะดื่มกาแฟในช่วงบ่ายๆ หรือช่วงเย็นเพื่อให้ช่วยกระตุ้นความกระปรี้กระเปร่าเด็ดขาด เพราะกาแฟเป็น สารกระตุ้นชนิดหนึ่งที่แรงพอสมควร ดังนั้นหากคุณดื่มกาแฟหลังเที่ยงเป็นต้นไป นาฬิกาชีวิตตามธรรมชาติ ของคุณจะแปรปรวนจนเสียระบบไปหมด ฉะนั้นต่อให้ต้องการปลุกร่างกายให้อยู่ดึกได้นานขนาดไหน ก็ควรดื่มกาแฟก่อน เที่ยง และอย่าดื่มกาแฟในตอนท้องว่างเด็ดขาด เพราะกาแฟมีฤทธิ์เป็นกรดที่จะไปท�ำปฏิกิริยากับกระเพาะอาหารและล�ำไส้ ได้ อีกทั้งหากดื่มกาแฟในตอนท้องว่างยังอาจท�ำให้ระดับน�้ำตาลในเลือดพุ่งสูงอย่างฉับพลัน ก่อความรู้สึกอยากกินจุบจิบ ทั้งวัน น�้ำหนักตัวก็มีโอกาสเพิ่มขึ้น ร่างกายคนเรารับปริมาณคาเฟอีนได้ไม่มากในแต่ละวัน ปริมาณ 1 แก้วต่อวันก็น่าจะ เหมาะสมเพียงพอแล้ว คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

เบสเมคอัพสีต่างๆ ท�ำหน้าที่ต่างกันอย่างไร

ช่ วงนี้ลิปสติกสีแดงหม่น

ประโยชน์ของน�้ำมันมะพร้าวในด้านความงาม

มายองเนส ช่ วยให้ผมนุ่มสลวย

ก�ำลังกลับมา

เวลาสาวๆ ไปตามเคาน์เตอร์เมคอัพอาจจะงงงวยกับ เบสเมคอัพทีม่ สี แี ตกต่างกันมากมาย วันนีเ้ ราจะช่วยให้ คุณเข้าใจความแตกต่างของแต่ละสีมากขึ้น และเลือกใช้ได้ ถูกต้องเหมาะสมกับปัญหาผิวที่มี สีเขียว ช่วยปรับสีผวิ ให้สม�ำ่ เสมอ ปกปิดรอยแดงจากสิว ได้เป็นอย่างดี เบสสีนี้ค่อนข้างฮอตฮิตในหมู่สาวๆ เลยล่ะ สีมว่ ง นัน้ เหมาะส�ำหรับสาวผิวเหลือง เพราะช่วยให้ผวิ ที่เหลืองซีด ดูสว่างสดใสและสุขภาพดี สีขาว ทาบริเวณทีต่ อ้ งการจะเน้นไฮไลท์ให้ใบหน้าแลดู มีมิติ หรือใช้ผสมกับรองพื้นให้ผิวดูสว่างขึ้น หรือสามารถ น�ำมาปรับใช้หากรองพื้นที่มีสีเข้มเกินไป ให้น�ำเบสสีขาว มาผสมให้พอดีกับสีผิวจริง สีชมพู เหมาะส�ำหรับคนที่มีผิวขาวซีด ทาแล้วจะดูผิวมีชีวิตชีวิตชีวามากขึ้น สีเหลือง เหมาะส�ำหรับคนที่มีรอยแดงจากสิวหรือใบหน้าหมองคล�้ำ สีฟา้  เหมาะส�ำหรับคนทีม่ ผี วิ เหลือง เพราะทาแล้วจะท�ำให้สว่างขึน้ แต่ขอเตือนว่าไม่เหมาะ อย่างยิ่งส�ำหรับสาวที่มีผิวขาวซีดอยู่แล้ว เพราะจะท�ำให้ใบหน้าแลดูขาวซีดมากกว่าเดิม สีส้ม เหมาะกับคนที่มีสีผิวที่เข้มมากกว่าปกติ

บ�ำรุงผิว น�้ำมันมะพร้าวสามารถใช้บ�ำรุงได้ทั้งผิวหน้าและผิวกาย ไม่ว่าจะน�ำ มาบ�ำรุงเดีย่ วๆ หรือผสมกับครีมอืน่ ๆ ก็มสี ว่ นช่วยเพิม่ การผลิตคอลลาเจน ในเซลล์ผิวและลดเลือนริ้วรอยได้อย่างดี ครีมนวดผม เพี ย งแค่ น� ำ น�้ ำ มั นมะพร้ า วมาหมั ก ผมทิ้ ง ไว้ ข ้ า มคื น ก็ ก ลายเป็ น ทรีตเม้นต์เส้นผมอย่างดีได้แล้ว ท�ำบ่อยๆ ผมจะเงางามและแข็งแรง แต่ ควรล้างออกให้สะอาด ไม่อย่างนั้นผมจะมันและสกปรกได้ง่าย ดูแลผิวไหม้แดด แนะน�ำให้ลูบไล้ด้วยน�้ำมันมะพร้าว เพื่อช่วยซ่อมแซมผิวไม่ให้ ลอกและลดอาการอักเสบของผิวที่ไหม้อยู่ แถมยังสร้างคอลลาเจน ให้ผิวด้วย ขัดผิว น�ำน�้ำมันมะพร้าวมาผสมกับ น�้ำตาลในสัดส่วนที่เท่าๆ กันให้เป็น สครับเนือ้ หยาบ แล้วน�ำมาขัดผิวให้ เนียนนุ่มน่าสัมผัสทั่วเรือนร่าง

16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ก่อนหน้านี้ลิปสติกสีแดงสดสดใสนั้นเป็นที่นิยม แต่ช่วงนี้บนรันเวย์แฟชั่นต่างๆ บรรดานางแบบ พากันทาปากสีแดงก�่ำแบบคลาสสิกราวกับอยู่ใน ยุค 70 กันอีกครัง้ สีเบอร์กนั ดี สีไวน์เบอร์ดอ็ กซ์ สีแดงอมม่วง สีแดงเนื้อแมตต์เหล่านี้มาพร้อมผิวหน้าที่เรียบเนียน สาว คนไหนไม่อยากตกเทรนด์อย่าลืมหาลิปสติกสีหม่นเอาไว้ สักแท่งนะ

ถ้าครีมหมักผมที่สาวๆ ใช้กันอยู่ทุกวันไม่ค่อย ช่วยให้ผมมีสุขภาพดีขึ้นเท่าไรนัก ลองหยิบ มายองเนสจากตู้เย็นมาหมักผมทิ้งไว้ประมาณ 20 นาที ดูสิ ถ้าจะให้ดีก็เป่าลมอุ่นๆ ให้ทั่วผมด้วย ก็ได้ มายองเนสจะได้ซึมซาบ ลงไปในเส้นผมอย่างทั่ว ถึง พอครบเวลาแล้ว ก็สระผมตามปกติ ท� ำ แบบนี้ เ พี ย ง สั ป ดาห์ ล ะครั้ ง รั บ รองเลยว่ า ผมจะนุ ่ ม สลวย เงางามขึ้ น แบบ ทันตา


พฤติกรรมท�ำร้ายผิว

แบบไม่รู้ตัวยามอาบน�้ำ

มันเป็นเรื่องของพฤติกรรมที่สาวๆ ท�ำจนคุ้นชิน แต่สิ่งเหล่านี้ อาจท�ำลายผิวโดยที่คุณไม่รู้ตัว

ใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดิม

การอาบน�้ำแล้วใช้ผ้าเช็ดตัวผืนเดิมซ�้ำๆ นั้นมันก็เปรียบเสมือน แหล่งสะสมชั้นดีของแบคทีเรียเลยนะ ไม่หวีผมก่อนสระผม ถ้าไม่อยากมีผมเสีย สาวๆ ควรที่จะหวีผมก่อนท�ำการสระเพื่อ ป้องกันเส้นผมพันกันและหลุดขาดร่วง สระผมทุกวัน การสระผมทุกวันนัน้ จะยิง่ ท�ำให้ผมของเรามันมากขึน้ ลองสระแบบ วันเว้นวัน แต่ถ้าวันไหนมีกิจกรรมต่างๆ ที่ท�ำให้เกิดเหงื่อมากกว่าปกติก็ ควรจะสระผมท�ำความสะอาดนะ อาบน�้ำร้อน ส�ำหรับสาวๆ ที่ชอบอาบน�้ำอุ่นหรือน�้ำร้อน ควรพักผิวแล้วอาบน�้ำ ในอุณหภูมิปกติบ้าง จะช่วยท�ำให้ผิวของเราไม่แห้งเสียจนเกินไป แต่ถ้า อยากอาบน�ำ้ อุน่ จริงๆ แนะน�ำว่าก่อนจะอาบน�ำ้ เสร็จควรใช้นำ�้ ในอุณหภูมิ ปกติอาบเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อปิดและกระชับรูขุมขน ขัดผิวได้ทุกวัน สาวๆ ทีช่ อบขัดผิวเป็นประจ�ำทุกวันฟังหน่อย การขัดผิวทุกวันอาจ ท�ำให้ผิวระคายเคืองได้ เพราะการขัดผิวจะท�ำให้ผิวเราบางลง ทางที่ดี ขัดผิวสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็เพียงพอแล้ว

มอบสิทธิพิเศษตรวจเอกซเรยเตานม (Mammogram & Ultrasound)

จำนวน 1 ใบ โดยไมเสียคาใชจาย

เมื่อซื้อชุดชั้นในวาโก สะสมครบ 12,000 บาท

ระหวาง 1 กรกฎาคม ถึง 31 ตุลาคม 2558 แลกรับสิทธิ์วันนี้ ถึง 31 ตุลาคม

*สามารถเขารับสิทธิ์การตรวจตั้งแตวันนี้ – 31 ธันวาคม 2558 • SMS ลงทะเบียนรวมรายการ ครั้งแรกครั้งเดียว และรอรับขอความยืนยันการลงทะเบียนจากระบบ • พิมพ WM (วรรค) ตามดวยหมายเลขสมาชิก HIS&HER 13 หลัก สงไปที่ 4545111 (คาบริการครั้งละ 3 บาท) • มอบบัตรเอกซเรยเตานม 1 ใบ / หมายเลขสมาชิก HIS&HER / รายการเทานั้น โรงพยาบาลชั้นนำที่รวมโครงการ : สถาบันมะเร็งแหงชาติ, โรงพยาบาลมะเร็งภูมิภาค, โรงพยาบาลวัฒโนสถ, เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเวนสมุย และสนามจันทร), โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร และโรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


คู่หูพาเที่ยว

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ภาพ : S88

ล่องล�ำน�้ำชมความงามของกรุ งเก่า

ฝนตกพร�ำๆ หลายคนมักบ่นเรื่อง เศรษฐกิจจนชี วติ เริ่มหดหู่ เราลอง ออกมาข้างนอก เปลี่ยนบรรยากาศ เปิ ด หูเปิ ดตา ออกมาสัมผัสกับอากาศบริสทุ ธิ์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มพลังแห่งชี วิต กันดูบา้ ง เพื่อเป็นก�ำลังใจให้กบั ชีวติ ดูช่ ุมฉ�่ำ เหมือนกับสายฝนแรกที่เริ่มโปรยปรายใน ต้นฤดูน.ี้ .. (ถึงแม้วา่ จะมาช้าสักนิด แต่ก็ ยังดีกว่าไม่มานะ) คู่หูเดินทางฉบับนี้ จะพาคุณล่องล�ำน�้ำ ชมความงดงามและวิ ถี ชี วิ ต ที่ “เกาะเมื อ ง อยุธยา” ซึ่งเป็นที่ตั้งเมืองหลวงเก่าโอบล้อม ด้วยแม่น�้ำส�ำคัญ 3 สาย คือ แม่น�้ำป่าสัก

“พระนครศรีอยุ ธยา”

แม่ น�้ ำ ลพบุ รี และแม่ น�้ ำ เจ้ า พระยา ซึ่ ง มี ค ลอง ธรรมชาติและคลองขุดเป็นตัวเชื่อม จนได้รับฉายา นามว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นจังหวัดหนึง่ ทีม่ ี ประวัติศาสตร์ และสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย ส่วน ใหญ่เป็นโบราณสถาน วัดและพระราชวังต่างๆ เมือง อยุธยาได้รับการยกย่องจากองค์การ ศึ ก ษาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละวั ฒ นธรรม แห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ให้เป็น หนึ่งในมรดกโลกทางวัฒนธรรมด้วย เอกลักษณ์เฉพาะของความเป็นเมือง แห่งลุ่มแม่น�้ำล�ำคลองรอบตัวเมือง เรือส�ำหรับพานักท่องเที่ยวนั่ง ชมรอบเกาะเมืองอยุธยานัน้ มีอยูห่ ลาย ท่า เป็นเรือชาวบ้าน นั่งได้ 5-6 คน แบบสบายๆ วันนี้เรามาขึ้นที่ท่าเรือ 18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เทศบาลฯ อยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดปราสาท ค่าเรือ ล�ำละ 700 บาทใช้เวลานั่งชมวิวเพลินๆ ประมาณ 1 ชั่วโมง แต่ถ้าอยากจอดแวะขึ้นท่าวัดไหนก็จะ คิดค่าแวะท่าละ 100 บาท หรือจะนั่งไปเที่ยวที่ พระราชวังบางปะอินก็ได้ สนใจสอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ป้าอ้วน โทร. 08 6751 1373 หรือ 08 6801 3448 การนัง่ เรือล่องเทีย่ วทางน�ำ้ นัน้ คุณจะได้สมั ผัส กับความตื่นตาตื่นใจอีกรูปแบบหนึ่งต่างจากทางบก ความเจริญรุ่งเรืองของชุมชนริมน�้ำในสมัยก่อนที่ใช้ การคมนาคมทางน�้ำเป็นหลัก บรรยากาศภาพคืน วันเก่าๆ ทีแ่ อบแฝงตัวอยูใ่ นความทันสมัยของคนเมือง ในยุคปัจจุบนั ผ่านหลากหลายเรือ่ งราวทางวัฒนธรรม และประวัตศิ าสตร์ ภาพของวัด มัสยิด ศาลเจ้า และ โบสถ์ มีให้เห็นเป็นระยะ แสดงให้เห็นถึงการเจริญ สัมพันธ์ตดิ ต่อค้าขายกับชาวต่างชาติในยุคสมัยต่างๆ


วัดพนัญเชิงวรวิหาร

เมือ่ เรือเริม่ แล่นออกจากท่ามุง่ หน้าไปทางด้าน ขวามือ ตลอดทางเราจะเห็นบ้านช่องและวิถีชีวิต ของชาวบ้านทั้งสองฝั่งแม่น�้ำและล�ำคลอง บ้างบ้าน ก็ยังเป็นบ้านทรงไทยแบบสมัยโบราณ บ้างบ้านก็ ปล่อยผุพังไปตามกาลเวลา หรือบ้างบ้านที่มีฐานะ หน่อย เราก็จะได้เห็นบ้านปูนรูปทรงทันสมัย สลับสับ กั น ไปมาตลอดทาง จุ ด แรกที่ เ รื อ จะมาถึ ง คื อ วั ด พนั ญ เชิ ง วรวิ ห าร ตั้ ง อยู ่ ต รงชุ ม ทางที่ แ ม่ น�้ ำ เจ้าพระยาบรรจบกับแม่น�้ำป่าสัก เรียกว่า “บาง กะจะ” วัดพนัญเชิงเป็นวัดที่มีประวัติอันยาวนาน ก่อสร้างก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา และไม่ ปรากฏหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ซึ่งใน สมัยอยุธยาใช้เป็นท่าเรือส�ำคัญในการค้าขายกับ

พ่อค้าเรือส�ำเภาของชาวต่างชาติ ปูชนียวัตถุ ที่ส�ำคัญของวัด คือ “พระพุทธไตรรัตนนายก” หรือที่ชาวไทยเรียกว่า “หลวงพ่อโต” ชาวจีน เรียกว่า “หลวงพ่อซ�ำปอกง” ซึง่ เป็นพระพุทธรูป ปูนปั้นปางมารวิชัยที่มีความงดงามและใหญ่ ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา และ พระพุทธรูปใน พระอุโบสถมีอยู่ 3 องค์ คือ พระพุทธรูปทองค�ำ พระพุทธรูปปูน และพระพุทธรูปนาค พระพุทธ รูปทองเป็นพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย ท�ำจากทอง สัมฤทธิ์ มีสีทองอร่ามใส องค์กลางเป็นพระพุทธ รูปปูนปั้นสมัยอยุธยา หน้าตักกว้าง 4 ศอก สูง 5 ศอก ส่วนพระพุทธรูปนาคเป็นพระพุทธรูปสมัย สุโขทัยเช่นกัน จะมีสีเหลืองออกอมแดง กล่าวกัน ว่าพระพุทธรูปทองและนาคนี้เพิ่งถูก พบว่าเป็นพระทองและพระนาคด้วย บังเอิญ เนื่องจากแต่เดิมทีพระทั้ง สององค์ถูกฉาบเคลือบด้วยปูน เมื่อ เศษปูนได้ค่อยๆ กระเทาะออกมา จึงได้เห็นว่าเป็นพระทองค�ำทั้งองค์ และน�ำมาประดิษฐานอยู่ภายในพระ อุโบสถของวัด ทางทิศเหนือของวิหารหลวง พ่ อ โต ใกล้ กั บ แม่ น�้ ำ ป่ า สั ก เป็ น ต�ำหนักเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก มี คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19

ลักษณะเป็นเก๋งจีน ภายในประดิษฐาน รูปปั้นเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ซึ่งชาวจีนเรียก ว่า “จูแ๊ ซเนีย้ ” มีประวัตวิ า่ นางสร้อยดอกหมาก เป็นบุตรบุญธรรมของพระเจ้ากรุงจีน ซึง่ ได้ยก ให้พระนางอภิเษกสมรสกับพระเจ้าสายน�้ำผึ้ง ซึง่ เป็นพระเจ้ากรุงสยาม แต่พระเจ้าสายน�ำ้ ผึง้ ไม่มารับพระนางที่เรือเพื่อจะเข้าพระนครด้วย พระองค์เอง พระนางสร้อยดอกหมากจึงได้ กลั้นใจตาย พระเจ้าสายน�้ำผึ้งจึงโปรดฯ ให้ อัญเชิญพระศพมาพระราชทานพระเพลิงที่ แหลมบางกะจะ และที่นี้เองได้สถาปนาเป็น พระอารามให้นามชื่อว่า วัดพระนางเชิง หรือ วัดพระนางท�ำเชิง ฝั่งตรงข้ามไม่ไกลจากวัดพนัญเชิงมาก นักจะเป็นที่ตั้งของ ป้อมเพชร ซึ่งเป็นป้อม ปราการสมัยอยุธยา สมัยโบราณจะมีเรือที่จะ เข้ามาเทียบท่า ณ เกาะเมืองกรุงศรีอยุธยา


ป้อมเพชร

ลักษณะป้อมก่อด้วยอิฐสลับศิลาแลง มีช่อง คูหาก่อเป็นรูปโค้งสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่ตั้ง ปืนใหญ่ประจ�ำป้อม นั่งชมวิวทิวทัศน์ต่อไปเรื่อยๆ ผ่านโค้ง น�้ำมาสักระยะหนึ่ง จะเห็นพระปรางค์องค์ใหญ่ สีขาว ศิลปะแบบขอม ตั้งเด่นเป็นสง่า จุดนี้คือ ที่ตั้งของ วัดพุทไธศวรรย์ ซึ่งสร้างในบริเวณที่ สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง (ครองราชย์ พ.ศ. 1893 – 1912) ปฐมกษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาทรง ประทับก่อนการสร้างกรุงศรีอยุธยา โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดนี้ในปี พ.ศ.1896 เพื่อเป็นอนุสรณ์ ด้านหน้าปรางค์องค์ใหญ่ประดิษฐานพระบรมรูป สมเด็จพระเจ้าอู่ทอง และมีพระพุทธรูปราย เรี ย งรอบปรางค์ ป ระธาน จุ ด เด่ น อี ก อย่ า ง หนึ่งของวัดนี้คือ อนุสาวรีย์บูรพมหากษัตริย์ 5 พระองค์ ที่ทรงสร้างคุณงามความดีไว้แก่ แผ่นดิน ตั้งหันหน้าออกมาทางแม่น�้ำ เริ่มจาก องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จ พระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1

(พระเจ้าอู่ทอง) สมเด็จพระเอกาทศรถ และพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เรียงล�ำดับจากซ้ายไป ขวา เมื่อมาถึงแล้วต้องกราบสักการะท่านเป็นดีที่สุด ถัดไปไม่ไกลนักเป็นที่ตั้งของ โบสถ์นักบุญ ยอแซฟ ตัง้ อยู่ในบริเวณหมูบ่ า้ นฝรัง่ เศส สมัยอยุธยา โบสถ์แห่งนี้ถูกท�ำลายไปเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่ พม่า พ.ศ. 2310 และได้ก่อสร้างขึ้นมาใหม่สมัย รัชกาลที่ 4 อี กวั ด หนึ่ ง ที่ น ่ า สนใจงดงามทุ ก มุ ม มองทั้ ง ทางบก ทางน�้ำ และทางอากาศ วัดไชยวัฒนาราม สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2173 ซึ่งเป็นยุครุ่งเรืองทาง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมสมั ย อยุ ธ ยาตอนปลาย ผั ง ของ วัดจ�ำลองจากคติจักรวาลในพุทธศาสนาพระปรางค์ ประธานแทนเขาพระสุเมรุศนู ย์กลางจักรวาล ล้อมรอบ ด้ ว ยปรางค์ บ ริ วารประจ� ำ มุ ม สี่ ทิ ศ แทนทวี ป ใหญ่ สี่แห่งในเมรุราย ประดิษฐานพระพุทธรูปทรงเครื่อง อย่างกษัตริย์ ในยามค�่ำคืนจะมีการเปิดไฟส่ององค์ พระปรางค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นความงดงาม ในอีกรูปแบบหนึ่ง

โบสถ์นักบุญยอแซฟ

วัดพุทไธศวรรย์ 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ถัดไปอีกสักระยะจะเห็น วัดกษัตราธิราชวรวิหาร วัดนี้เดิม ชื่อ “วัดกษัตรา” หรือ “วัดกษัตราราม” เป็น วัดโบราณในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีพระปรางค์ใหญ่เป็น ประธานหลักของวัด และยังมีพระอุโบสถสมัยอยุธยา ซึ่งมีลายดาวเพดานจ�ำหลักไม้งดงามมาก ภายในวัด มีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัตนโกสินทร์ เป็นวัดที่มี ความสวยงามมากวัดหนึ่ง ในฝังตรงข้ามกับวัดจะเป็น เจดียพ์ ระศรีสรุ โิ ยทัย สร้ า งขึ้ น เพื่ อ อุ ทิ ศ แด่ ส มเด็ จ พระศรี สุ ริ โ ยทั ย ซึ่ ง สิน้ พระชนม์คราวศึกยุทธหัตถี ในปี พ.ศ. 2091 ในสมัย พระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้และพระมหาอุปราชาบุเรงนอง


วัดไชยวัฒนาราม

ยกกองทั พ พม่ า รามั ญ เข้ า มาล้ อ มกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา ครัง้ แรก โดยผ่านมาทางด้านด่านพระเจดียส์ ามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี และตั้งค่ายล้อมพระนคร การ ศึกครั้งนั้นเป็นที่เลื่องลือถึงวีรกรรมของสมเด็จพระ ศรีสุริโยไท ซึ่งไสช้างพระที่นั่งเข้าขวางพระเจ้าแปร ด้วยเกรงว่า สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ พระราชสวามี จะเป็นอันตราย จนถูกพระแสของ้าวฟันพระอังสาขาด สะพายแล่งสิ้นพระชนม์อยู่บนคอช้าง เพื่อปกป้อง พระราชสวามีไว้ ก่อนทริปล่องเรือจะมาบรรจบ ณ จุดเดิมก็จะ ผ่าน พระราชวังจันทรเกษม หรือ พิพิธภัณฑ์สถาน แห่งชาติ จันทรเกษม ซึง่ เป็นสถานทีจ่ ดั แสดงโบราณ วัตถุตา่ งๆ ทีค่ น้ พบในอยุธยา ...จากนัน้ ก็โบกมือบ๊าย บายการท่องเที่ยวทางน�้ำ แล้วหันกลับมาเที่ยวทาง บกกันต่ออีกสัก 3-4 แห่งทีต่ งั้ อยูบ่ นกลางเกาะอยุธยา และไม่ไกลกันมากนัก

วัดกษัตราธิราชวรวิหาร

เริ่ ม ต้ น ด้ ว ยการมากราบสั ก การะ พระบรม ราชานุสาวรีย์พระเจ้าอู่ทอง ปฐมกษัตริย์ของกรุง ศรีอยุธยา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างวัดพระศรีสรรเพชญ์ และบึงพระราม ขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง หล่อด้วยทอง สัมฤทธิ์และรมด้วยน�้ำยาสีเขียว พระหัตถ์ขวาทรง พระขรรค์ พระเกศาเกล้าขึ้นและฉลองพระองค์ แบบพระมหากษั ต ริ ย ์ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยาตอนต้ น ผินพระพักตร์ไปทางทิศใต้สวู่ ดั พระราม ทีบ่ รรจุอฐั ขิ อง พระองค์ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณที่เป็นท้องสนามหลวงเดิม คือ หน้าวิหารพระมงคลบพิตร จัดสร้างขึ้นระหว่าง

เจดีย์พระศรีสุริโยทัย

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


วิหารพระมงคลบพิตร

พ.ศ. 2511 -2513 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยูห่ วั ฯ ทรงมีพระกรุณาธิคณุ เสด็จพระราชด�ำเนิน ทรงเปิด เมื่อวันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2513 โดยในวันที่ 3 เมษายนของทุกปี ชาวอยุธยาจะ ร่วมกันบ�ำเพ็ญกุศลอุทิศเป็นราชพลีแด่สมเด็จ พระเจ้าอู่ทอง เมื่อมองตามทางตรงไปจะเห็น วิหารพระ มงคลบพิตร เป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิตร พระพุทธรูปบุสมั ฤทธิป์ างมารวิชยั มีขนาดหน้า ตักกว้าง 9.55 เมตร และสูง 12.45 เมตร เป็น พระพุทธรูปขนาดใหญ่สีทองเหลืองอร่าม เป็น หนึง่ ในพระทีป่ ระชาชนนิยมมากราบไหว้สกั การะ ขอพรเพือ่ ความร่มเย็นเป็นสุข แต่ไม่มหี ลักฐาน แน่ชัดว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่าสร้าง ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นระหว่างปี พ.ศ. 1991–2145 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ ให้ ย้ ายจากทิศ ตะวัน ออกนอกพระราชวัง มา ไว้ ท างด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกที่ ป ระดิ ษ ฐานอยู ่ ใ น ปัจจุบัน และโปรดเกล้าฯ ให้ก่อมณฑปสวมไว้

เปิดให้เข้าชม วันธรรมดา ตัง้ แต่เวลา 08.00-16.30 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดเวลา 08.00-17.00 น. ใกล้กับวิหารฯ จะเป็นทางเข้าชม พระราชวัง โบราณ และ วัดพระศรีสรรเพชญ์ คนไทย เสียค่า เข้าชมคนละ 10 บาท ชาวต่างชาติ 50 บาท เปิดให้ เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00 – 18.30 น. และในเวลา

22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

วัดพระศรีสรรเพชญ์


19.30 – 21.00 น. จะเปิดไฟตามขอบมุมต่างๆ เพื่อ โชว์ความงดงามของโบราณสถานในยามค�่ำคืน วัดพระศรีสรรเพชญ์ ปัจจุบนั ส่วนทีย่ งั คงสภาพ ให้เห็นเด่นชัด คือ เจดีย์สามองค์ที่บรรจุพระบรมอัฐิ กษัตริยอ์ ยุธยาสามพระองค์ ถ้าเข้ามาทางวิหารพระ มงคลบพิตร เจดียอ์ งค์ขวามือเป็นทีบ่ รรจุพระบรมอัฐิ ของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ องค์กลางเป็นของ สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 3 และองค์ซ้ายมือเป็น ของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2 ในสมัยอยุธยาวัดแห่งนี้ไม่มพี ระสงฆ์จำ� พรรษา หากแต่ใช้เป็นที่เสด็จออกบ�ำเพ็ญพระราชกุศลของ พระมหากษัตริย์ในวโรกาสต่างๆ เช่นเดียวกับวัดพระ แก้วในปัจจุบัน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


วัดพระราม

พระราชวังหลวง หรือ พระราชวังโบราณ ปั จ จุ บั น ปรากฏคงเหลื อ แต่ ฐ านของอาคาร มี เ พี ย งวั ด พระศรี ส รรเพชญ์ ที่ ยั ง คงรู ป ทรง สถาปั ต ยกรรมอั น งดงามให้ เ ราได้ ย ลโฉม สันนิษฐานว่าพระเจ้าอู่ทองสร้างพระราชวัง ตั้งแต่เมื่อครั้งประทับอยู่ที่เวียงเล็ก เมื่อ พ.ศ. 1890 และเมื่อสร้างกรุงเสร็จใน พ.ศ.1893 จึง ย้ายมาประทับที่พระราชวังใหม่ริมหนองโสน พระที่นั่งต่างๆ ในครั้งแรกนี้สร้างด้วยไม้ อยู่ ในบริเวณซึ่งปัจจุบันเป็นวัดพระศรีสรรเพชญ์ เมือ่ พ.ศ. 1991 สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ทรงถวายที่บริเวณพระราชวังเดิมสร้างเป็น วั ด ในเขตพระราชวั ง เรี ย กว่ า “วั ด พระศรี สรรเพชญ์” แล้วทรงสร้างพระราชวังหลวงใหม่ ขึน้ ไปทางทิศเหนือชิดริมแม่นำ�้ ลพบุรี พระทีน่ งั่ ต่างๆ ในเขตพระราชวังเดิมเป็นที่ประทับของ พระมหากษัตริย์อยุธยาทุกรัชกาล การเข้าชม

สามารถเข้าทางวัดมงคลบพิตรผ่านวัดพระศรีสรรเพชญ์ แล้ ว เดิ น ต่ อ ไปยั ง พระราชวั ง โบราณได้ บริ เ วณ พระราชวั ง แบ่ ง เป็ น เขตพระราชฐานชั้ น นอก ชั้นกลาง และชั้นใน เมื่อออกมาแล้วข้ามถนนไปอีกฟากหนึ่งจะ เป็นที่ตั้งของ วัดพระราม ซึ่งสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จ พระราเมศวร ในบริเวณที่เคยเป็นที่ถวายพระเพลิง พระบรมศพของพระเจ้าอู่ทอง พระราชบิดา เมื่อ ปี พ.ศ. 1912 นับว่าเป็นวัดส�ำคัญเพราะได้รับการ บูรณปฏิสังขรณ์หลายครั้ง ครั้งส�ำคัญ คือในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศ โดด เด่นด้วยองค์พระปรางค์ลักษณะเป็น แบบฝักข้าวโพดขนาดใหญ่ มีปรางค์ บริวาร 3 องค์ ด้านหน้าวัดเป็นที่ตั้งบึง น�ำ้ ขนาดใหญ่ ชือ่ ว่า “บึงพระราม” เดิม ชื่อ บึงชีขัน หรือ หนองโสน จากวัดพระรามแล้วเลี้ยวซ้าย สองครั้งจะเจอกับ วัดมหาธาตุ สร้าง ขึ้นในสมัยขุนหลวงพะงั่ว เมื่อปี พ.ศ. 1917 แต่เข้าใจว่าการก่อสร้างเสร็จ สิ้นในรัชสมัยพระราเมศวร จารีตของ การสร้างพระเจดีย์ขนาดใหญ่เอาไว้ใน เมือง ซึ่งถือสมมุติว่าพระเจดียน์ ั้นเป็น ที่สถิตของพระบรมสารีริกธาตุ และ 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

วัดนั้นถือว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่มักจะมีชื่อว่า วัดมหาธาตุ หรือ วัดพระศรีมหาธาตุ หรือ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ ปรากฏโดยทั่วไปใน ทุกภูมิภาค จารีตดังกล่าวนี้จะเริ่มในสมัยใด นั้นไม่ทราบได้ แต่หากจะพิจารณาเฉพาะ อาณาจักรอยุธยา จะเห็นได้ว่าธรรมเนียม ดังกล่าวเริ่มตั้งแต่สมัยแรกๆ วัดมหาธาตุจึง เป็นวัดที่ส�ำคัญที่สุดวัดหนึ่งของอาณาจักร ในฐานะที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า อีก ทั้งหากจะพิจารณาดูสถานที่ตั้งก็จะเห็นว่า อยู ่ ใ กล้ ชิ ด กั บ พระบรมมหาราชวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ดังนัน้ วัดนี้จึงเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราช (ฝ่ายคามวาสี) มาตลอดจนสิ้นกรุงศรีอยุธยา (ส่วน พระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสีนั้น ประทับอยู่ที่วัดใหญ่ ชัยมงคล หรือ ส�ำนักวัดป่าแก้ว) และมี อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ที่ น ่ า สนใจนอกเหนื อ จาก สถาปัตยกรรมความงดงามวิจิตรบรรจงของสถานที่ แล้ว คือ เศียรพระพุทธรูปในรากไม้ ซึ่งมีรากไม้


วัดมหาธาตุ

ซ่อม และทะนุบ�ำรุงสิ่งต่างๆ ส่งต่อสืบทอดมายังชนรุ่นหลัง การมาเที่ยวยังโบราณสถานต่างๆ ควรแต่งกายให้สุภาพ ไม่พูด คุยเสียงดังโวยวาย การถ่ายภาพต่างๆ ควรเคารพในสถานที่ และควรปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ที่ก�ำหนดไว้

การเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ 3 เส้นทางดังนี้ 1. ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ผ่านประตูน�้ำ พระอินทร์ แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 32 เลี้ยวซ้ายไป ตามทางหลวงหมายเลข 309 เข้าสูจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา 2. ใช้ทางหลวงหมายเลข 304 (ถนนแจ้งวัฒนะ) หรือ ทางหลวงหมายเลข 302 (ถนนงามวงศ์วาน) เลี้ยวขวาเข้า ทางหลวงหมายเลข 306 (ถนนติวานนท์) แล้วข้ามสะพาน นนทบุรีหรือสะพานนวลฉวี ไปยังจังหวัดปทุมธานี ต่อด้วย เส้นทาง ปทุมธานี-สามโคก-เสนา (ทางหลวงหมายเลข 3111) เลีย้ วแยกขวาทีอ่ ำ� เภอเสนา เข้าสูท่ างหลวงหมายเลข 3263 เข้าสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. ใช้เส้นทางกรุงเทพฯ-นนทบุรี-ปทุมธานี ทางหลวง หมายเลข 306 ถึงทางแยกสะพานปทุมธานี เลี้ยวเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 347 แล้วไปแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 3309 ผ่านศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อ�ำเภอบางปะอิน เข้าสู่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ต้นโพธิ์ปกคลุมอยู่ โดยเศียรพระพุทธรูป นี้ เป็นพระพุทธรูปหินทรายเหลือแค่ส่วน เศียร เป็นเศียรพระพุทธรูปศิลปะอยุธยา วางอยู ่ ใ นรากโพธิ์ ข ้ า งวิ ห ารราย ทั้ ง นี้ เข้าใจว่าเศียรพระพุทธรูปนี้จะหล่นลงมา อยู่ที่โคนต้นไม้ในสมัยเสียกรุง จนรากไม้ ขึ้ น ปกคลุ ม เพราะความสวยแปลกตา นี้ เ อง จุ ด นี้ จึ ง เป็ น อี ก หนึ่ ง จุ ด ไฮไลท์ ที่ นักท่องเทีย่ วให้ความสนใจนิยมมาถ่ายรูป เป็นที่ระลึกกัน เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่ เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยรอบอุทยานประวัติศาสตร์ฯ จะ มีบริการให้เช่ารถจักรยานขี่เที่ยวชมแบบ เรื่อยๆ ไม่เร่งรีบ หรือใครอยากย้อนวัน วานไปอีกหน่อยก็สามารถขี่ช้างชมวัด ที่ วังช้างอยุธยา แลเพนียด ได้เช่นกัน ประวัติศาสตร์มีไว้ให้ศึกษา และ ร�ำลึกถึงพระคุณของบรรพบุรุษที่ได้สร้าง

รถโดยสารสาธารณะ มีรถโดยสารของ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ที่วิ่งขึ้นไป ยังจังหวัดทางภาคเหนือหลายเส้นทางวิ่งผ่าน สอบถามราย ละเอียดตารางเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : อิ่มเอม ภาพ : S88

ปลาเนือ้ อ่อนทอดกระเทียมพริกไท

‘ร้านอาหารยางเดี่ยว’ ที่ไม่เดียวดาย ทีเ่ ทีย่ ว ทีก่ นิ ในเมืองอูข่ า้ วอูน่ ำ�้ อย่างจังหวัด พระนครศรีอยุธยานั้น หาได้ไม่ยาก แต่จะ ให้อร่อยถูกปาก คุณภาพแบบแม่ครัวยุคก่อนนั้นซิ ต้องเล็งกันหน่อย วันนี้แวะชิมริมทางภูมิใจน�ำเสนอ ‘ร้านอาหาร ยางเดีย่ ว’ ร้านอาหารเก่าแก่โบราณทีต่ งั้ อยูร่ มิ น�ำ้ ลม โกรกพัดเย็นสบาย เพราะตัวร้านท�ำเปิดโล่ง มองเห็น บรรยากาศวิถีชีวิตอันแสนเรียบง่ายของชาวบ้านทั้ง สองฝั่งคลอง ร้านนี้ตั้งอยู่ตรงข้ามกับวัดชุมพล ไม่ ไกลจากพระราชวังบางปะอินสักเท่าไหร่ ลักษณะเด่น ของที่ตั้งร้านคือ ตั้งอยู่ใต้ต้นยางโบราณสูงใหญ่ที่ อายุอานามก็น่าจะหลายสิบปี เมนูเด่นของทางร้านก็มีให้เลือกมากมาย แต่ ที่ขาดเสียไม่ได้ถ้าได้มาเที่ยวที่อยุธยาก็คงเป็นเมนู กุ้งแม่น�้ำเผา ที่เสิร์ฟมาพร้อมกับน�้ำจิ้มรสแซ่บ เนือ้ สดเด้ง มันทีห่ วั กุง้ เหลืองอร่ามน่าลิม้ ยิง่ นัก เมนูนี้ ขายเป็นตัว ราคาตัวละ 600 - 1,200 บาท เลือกขนาดได้ตามใจปรารถนา หรือ จะเป็ น เมนู ห่ อ หมกปลา ที่ เสิร์ฟมาในถาดขนมคร ใช้ใบ โหระพากับดอกขจรผักพืน้ บ้าน รองฐาน ส่วนน�้ำเครื่องแกง

แกงป่า ใช้ เ นื้ อ ปลากรายแท้ แต่ แ อบซ่ อ น เนื้อปลาแม่น�้ำชิ้นโตไว้ตรงกลาง ได้รสชาติอร่อยเต็มปากเต็มค�ำ แต่ ถ ้ า ใครชอบเป็ น เนื้ อ ปู ท าง ร้ า นก็ มี บ ริ ก าร อี ก หนึ่ ง เมนู ที่ ข อบอกว่ า ควรสั่ ง อย่ า งยิ่ ง “ปลาเนื้อ อ่ อ นทอดกระเที ย ม พริกไท” เพราะเค้าทอดมาได้สวย เหลือง กรอบ รสชาติดี เรียกว่า เมนูนี้กินได้ตั้งแต่หัวจรดหางกินกลาง

ตลอดตัว แคลเซียมเพียบ... และส�ำหรับคนทีร่ กั ความ เผ็ดร้อน ชื่นชอบสมุนไพรและเครื่องเทศต้องเมนู แกงป่า ทางร้านมีให้เลือกทัง้ แกงป่ากุง้ ปลาน�้ำเงิน ปลาเค้ า ปลาม้ า ปลากะพง หรื อ ปลาคั ง ก็ มี แต่ปลาบางชนิดเป็นปลาแม่น�้ำที่อาจจะไม่ได้มีขาย ทุกวัน อาหารที่ร้านนี้มีค่อนข้างหลากหลาย หาก ใครไม่ชอบทานปลาจะทานเป็นเมนูหมูอบ เนื้ออบ พะแนงซี่โครงหมู-ไข่เค็ม ทอดมันไข่เยี่ยวม้า ฉู่ฉี่ หรือผัดเผ็ดต่างๆ ก็มีให้บริการเช่นกัน ร้านอาหารยางเดี่ยว ที่ตั้ง : 5/1 ม.4 หน้าวัดชุมพลฯ ถ.พระจอมเกล้า ต.บางเลน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.30 - 18.00 น. โทร. 0 3526 1135, 08 1910 4048

�้ำเผา ย�ำเอ็กุน้งแม่ ไก่ทนอด

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ไฮเทคอัพเดท

Om/One ล�ำโพงบลูทูธลอยได้สุดล�้ำ

เปิ ดตัวกล้อง GoPro HERO4 Session และ GoPro HERO+ LCD

Om/One เป็นล�ำโพงลอยได้และหมุนได้อย่างอิสระ การลอยใช้ เทคโนโลยีแม่เหล็กในการยกล�ำโพงให้ลอยสูงขึ้นจากฐานแท่น แม่เหล็กไฟฟ้าประมาณ 1 นิ้ว และเล่นเพลงผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธกับ อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เปิดใช้งานต่อเนื่อง ได้ 15 ชั่วโมง มีไมค์ ในตัวเพื่อรับสายสนทนา ได้ อี ก ด้ ว ย Om/One เป็ น โปรเจคระดมทุ น อยู่บนเว็บไซต์ของ Om/One ทาง Om Audio บริษัทผู้ผลิตจะเริ่มจ�ำหน่ายอย่างเป็นทางการ ในปีหน้า ดูรายละเอียดได้ที่ www.omone.com

GoPro HERO4 Session มาพร้อมกับระบบกันน�้ำในตัว ซึ่งสามารถ ลงในน�้ำลึก 10 เมตรได้อย่างสบายๆ มีการใช้งานที่ง่ายด้วยการควบคุม เพียงแค่ปุ่มเดียว วิดีโอมีความละเอียดที่ 1440p30, 1080p60, 720p100 และ ภาพนิ่ง 8 MP ที่ใช้งานได้ทั้งในโหมดภาพเดี่ยว ภาพต่อเนื่อง ภาพแบบตั้งเวลา รวมถึงแบบ SuperView, Protune และ Auto Low Light GoPro HERO4 Session ยังมีระบบไมโครโฟนคูท่ ชี่ ว่ ยลดเสียงรบกวนขณะ ท�ำกิจกรรม และสามารถใช้งานร่วมกับ mount ทุกรุ่นของ GoPro ที่จ�ำหน่ายอยู่ ในปัจจุบันด้วย GoPro HERO4 Session ราคา 14,800 บาท

ส่วน GoPro HERO+ LCD ก็สามารถกันน�้ำได้เช่นกัน แต่จะมี housing เพื่อป้องกันน�้ำที่ลึกกว่าถึง 40 เมตร อีกทั้ง housing ยังช่วยกันกระแทกของตัว กล้องด้วย (แต่ไม่สามารถถอดออกจาก housing ได้) เพิ่มหน้าจอสัมผัสที่ง่ายต่อ การตั้งค่า เหมาะกับผู้เริ่มต้นใช้งาน โดยมีการรวบรวมฟีเจอร์ขั้นสูงอย่าง Hilight Tag ที่ช่วยก�ำหนดช่วงเวลาส�ำคัญระหว่างบันทึกภาพหรือเล่นวิดีโอ และฟีเจอร์ ตัดต่อวิดิโอที่ท�ำคลิปสั้นๆ เพื่อแชร์ใน Social Media โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ GoPro HERO+ LCD ราคา 10,999 บาท ทัง้ นีก้ ล้องทัง้ สองตัวยังมี Smart Remote หรือ ตัวควบคุมระยะไกลอัจฉริยะ มี WiFi และ Bluetooth ที่ง่ายต่อการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและแอพฯ ต่างๆ ของ โกโปร และยังสามารถแชร์ไปใน Social Media อย่าง Facebook หรือ Instagram ได้อีกด้วย

“Graava” กล้อง action camera อัจฉริยะ กล้อง action camera รุ่นใหม่ ที่จะบันทึกซีนที่ดีที่สุดไว้ให้โดย อัตโนมัติ!! และด้วยรูปทรงที่มีขนาดเล็กท�ำให้สะดวกต่อการใช้ งาน ทางคุณสมบัติของตัวกล้องสามารถบันทึกภาพวีดีโอความละเอียดสูงถึง 1080p ในอัตรา 30เฟรมต่อวินาที (FPS) และที่ 720 p ในอัตรา 60 เฟรม ต่อวินาที (FPS) รวมถึงการถ่ายภาพนิ่งได้ด้วยความละเอียด 8 ล้านพิกเซล บันทึกภาพและวิดีโอกว้างถึง 130 องศา ตั้งค่าการบันทึกภาพควบคู่กับแอพฯ บนมือถือ รวมถึงการแชร์ลง โซเชียลแอพฯ ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย แบตเตอรี่ในกล้องมี ขนาด 1100 mAh และสามารถชาร์จได้ดว้ ยระบบไร้สาย (Wireless Charging) พร้อมกับมีอปุ กรณ์เสริมให้เลือกใช้ เพือ่ ช่วยการบันทึกภาพขณะเคลือ่ นไหวใน สถานการณ์ตา่ งๆ ให้สามารถเก็บภาพวิดโี อได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ Graava เปิดให้จองได้แล้วที่ราคา $249 หรือ ประมาณ 8,800 บาท และสามารถจัดส่งได้ภายใน ปี 2016 ถ้าหลังจากนั้นจะวางขายที่ราคา $399 หรือประมาณ 14,000 บาท

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


คนดังนั่งคุย

เรื่อง : กองบรรณาธิการ

กูรูบิวตี้!!! จอย รินลณี

ผุ ดสินค้าตัวใหม่เอาใจสาวแฟชั่น MTI JOYSTICK

จากนั ก แสดงมากฝี มือ ณ วันนี้ช่ ื อของนักแสดง สาวปากสวย จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ กลายเป็น “กูรูบิวตี้” หรือ “เจ้าแม่บิวตี้” ที่นอกเหนือจากการท�ำงาน ในวงการบันเทิง สาวจอยก็ยังเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริม ความงามอย่าง “เครื่องส�ำอาง” ที่ทยอยออกมาจ�ำหน่าย ให้ ส าวไทยได้ เ พิ่ ม ความสวยกั น แบบนั น สต๊ อ ป โดยเฉพาะ “ครีมรองพื้น” Joy One For All CC Cream ที่บรรดา ช่ างแต่งหน้าลงความเห็นกันว่า เริ่ดที่สุด ตัวเดียวเอาอยู ่ และใช้กันอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดสาวจอยผุ ด “ลิปสติก” ตัวใหม่ MTI JOYSTICK นวัตกรรมใหม่ของลิปสติกที่หมุ นเปิ ดฝาได้ เพียงมือเดียว โดยสาวจอยพู ดถึงเรื่องนี้ว่า...

“ความคิดทีม่ าท�ำลิปสติกอีกครัง้ หนึง่ เป็นเพราะลิปสติกสองสีมนั อาจจะใช้ยาก แต่ลกู ค้า หลายคนก็ชอบนะคะ แต่จอยมองว่ามันก็อาจจะใช้ยากนิดนึง ก็เลยปรับให้มันใช้ง่ายขึ้น ด้วยการเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งให้ใช้ได้สะดวกขึ้น หมุนได้มือเดียว ก็คุยกับผู้บริหารเอ็มทีไอว่า จะออกมาในรูปแบบไหน พอเห็นก็ชอบเลย ไม่ต้องเปิดฝา คือมันหมุนขึ้นมา มีกระจกส่อง ในตัวด้วย เฉดสีที่คนเคยชอบเราก็ยังมีอยู่ครบเลย หมายถึงสีที่ขายดี สีที่ลูกค้าชอบ แล้ว ก็มีการเพิ่มสีใหม่ๆ ขึ้นมาด้วย ให้มันเป็นแฟชั่นมากขึ้น โดยปกติเราก็จะมีสีส้ม สีชมพู สีนดู้ สีแดง ก็จะเป็นแบบคนใช้เยอะ ตอนนีก้ จ็ ะมีสมี ว่ งเข้มขึน้ มา ม่วงด�ำๆ ม่วงไวน์ ก็จะมีสี ค่อนข้างที่จะหลากหลาย ก็จะมีสีส้มๆ เลย อย่างสีม่วง ถ้าไปผสมกับสีอื่นก็สวยนะ สีขาย ดีเรามีอยู่แล้ว ชมพู ส้ม ก็เลยเพิ่มสีสันด้วยการเพิ่มสีม่วงเข้ามาให้มันดูแฟชั่นมากขึ้น”

ตอนนี้ไปไหนมาไหนก็มีแต่คนเรียก กูรูบิวตี้ เจ้าแม่บิวตี้ตลอดซิคะ?

“ก็ไม่ขนาดนั้นค่ะ จอยคิดว่าทุกคนรักสวยรักงามอยู่แล้ว เพราะเอ็มทีไอมากกว่า จอยจึงมีโอกาสได้ท�ำเครื่องส�ำอาง มันก็ต้องเริ่มจากสิ่งที่เราชอบก่อนเน๊อะ เราชอบ อะไรก็จะท�ำตัวนั้นขึ้นมา หลังจากท�ำ เอ็มทีไอ จอย สติก๊ (MTI JOYSTICK) แล้ว ก็คยุ กันว่าตัวต่อไปอยากจะเป็น เบส เพราะจะท�ำให้หน้าสว่างขึ้น ผูห้ ญิงส่วนใหญ่กอ็ ยากจะให้หน้าขาว ขึน้ สว่างขึน้ ก็อยากจะให้ตดิ ตามกัน ต่อไปเรื่อยๆ นะคะ รับรองว่าถูกใจ สาวไทยแน่นอนค่ะ” สนใจสินค้าสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทนจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ MTI ทั่วประเทศ หรือที่ บริษัท เมคอัพเทคนิคอินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (MTI) โทร.0 2693 2840 www.mti.co.th 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ตัวกลม

ดูหนังฟังเพลง

MOVIE MUSIC

ฮิทแมน : สายลับ 47

แนวหนัง : แอคชั่ น, อาชญากรรม, ระทึกขวัญ ผู ้ก�ำกับ : อเล็กซานเดอร์ บาค นักแสดงน�ำ : เคียราน ฮินด์, แซกคารีน ควินโต, รู เพิร์ต เฟรนด์ ก�ำหนดฉาย : 20 สิงหาคม 2558 เรื่องย่อ :

ห่างหายไป 7 ปีกลับมาอีกครั้งกับฉบับรีเมคใหม่แต่ยังคงคาแรกเตอร์จากวิดีโอ เกมอันโด่งดัง ฮิทแมน : สายลับ 47 ก�ำกับโดย อเล็กซานเดอร์ บาค ว่าด้วย ศูนย์กลาง อาชญากรตัวฉกาจ ผู้ซึ่งเปลี่ยนจินตนาการให้เป็นเครื่องมือสังหารอันร้ายกาจ ตัวเลข สองหลักสุดท้ายบนรอยสักรูปบาร์โค๊ตบริเวณท้ายทอยของเขาเป็นที่รู้จักกันดีกับสุดยอด นักวิจัยแห่งทศวรรต เขามีทั้งความแข็งแรง ความรวดเร็ว ความอดทนและสติปัญญาที่ เฉลียวฉลาด เป้าหมายล่าสุดของเขาคือบริษทั ยักษ์ใหญ่ซงึ่ เขาวางแผนจะปลดล็อคความ ลับของ Agent 47 เพื่อสร้างกองทัพนักฆ่าที่มีพลังเหนือกว่าตัวเขาเอง เป็นการรวม กลุ่มของหญิงสาวผู้ซึ่งกุมความลับ และมีพลังอ�ำนาจที่จะสามารถเอาชนะศัตรู นับเป็น มหากาพย์การต่อสู้ครั้งใหญ่ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น

BOOK

ก้าวที่พลาดของผู น้ ำ� ที่สำ� เร็จ (Beans of Wisdom)

วอร์นเนอร์ มิวสิค จัดคอนเสิร์ต “30 ปี 3 ช่ ารุ่นใหญ่ มีแต่โจ๊ะ” พงษ์เทพ กระโดนช� ำนาญ ในโอกาสครบรอบ 30 ปีการท�ำงานเพลงของ พงษ์เทพ กระโดน ช�ำนาญ “วอร์นเนอร์ มิวสิค” ได้จัดคอนเสิร์ต “30 ปี 3 ช่ารุ่นใหญ่ มีแต่โจ๊ะ” ที่มากด้วยสีสัน ทั้งดนตรี บันเทิง และความรื่นเริงไปกับ เรือ่ งราวต่างๆ ในชีวติ ทีเ่ จ้าตัวหยิบมาเล่าขานให้ผชู้ มได้ฟงั กับเพลง โจ๊ะๆ สนุกๆ แนวถนัด พร้อมด้วยแขกรับเชิญระดับรุน่ ใหญ่ของวงการ เพลงเพื่อชีวิตอย่าง มงคล อุทก (หว่อง คาราวาน), ยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว)และ อิศรา อนันตทัศน์ (สีเผือก คนด่านเกวียน) ที่จะมาร่วมสร้างความบันเทิง เติมความโจ๊ะให้เต็มที่ และยังมี 2 นักร้องหญิง ฝน ธนสุนธร และ หลิว อาราดา มาเป็นสีสันหวานๆ ให้งานนี้อีกด้วย ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2558 เวลา 19.00 น. ที่ Voice Space (Voice TV) บัตรมีจ�ำหน่ายแล้วที่ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น หรือร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วประเทศ สามารถดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.allticketthailand.com

ผู ้เขียน : JOE SWINGER ผู ้แปล : ไชโย ชู หมื่นไวย ร.อ. ส�ำนักพิมพ์ : THING GOOD ราคา 220 บาท

JOE SWINGER เคยเป็ น เจ้ า ของ ธุรกิจร้านอาหารที่ต้องสูญเสียทุกสิ่ง ทุกอย่าง ทั้งครอบครัว บ้าน ธุรกิจและกลาย เป็นคนเร่ร่อน กระทั่งเขาได้พบกับชายลึกลับซึ่ง เป็นผู้แนะน�ำให้เขาได้เรียนรู้ความผิดพลาดจาก การเป็นผู้น�ำในธุรกิจและการใช้ชีวิต ท�ำให้เขา ค้นพบ 7 สิ่งส�ำคัญที่จะท�ำให้ประสบความส�ำเร็จ ในธุรกิจและในชีวิตได้ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


เที่ยวรอบบ้าน

เรื่อง iambalini / ภาพ JOESABF, Kungs Duangtida

เกาะสวรรค์

“บาหลี”

หลายคนอาจยั งไม่ รู้ เ กี่ย วกั บ เกาะ สวาทหาดสวรรค์ของฉันแห่งนี้ คือ บาหลี มิใช่ มีชายหาดเกร๋ๆ แค่ “นูซา ดัว” (Nusa Dua) อย่างที่สาวๆ ทั่วโลกพากัน แอบฝั นว่าจะได้พาบิกิน่ ีชิ้นน้อยของพวก หล่ อ นออกไปเดิ น ฉุ ย ฉายบนหาดทรายที่ ขาวกระจ่างดุจไวท์เทนนิ่ง และบาหลีก็ไม่ได้ มีท่ี Check in ชิ คๆ.. ชิ ลๆ.. แถวย่านสโลว์ ไลฟ์ ขึ้นชื่ อเฉพาะที่ “อู บุด” (Ubud) เสียเมื่อ ไหร่ อ้อ.. และที่ควรทราบไว้ บาหลีก็หาได้มี แหล่งหลักส�ำหรับนักโต้คลื่นทั่วโลกเฉพาะที่ แนวชายหาด “คูต้า” (Kuta Beach) เท่านัน้ ทว่า บาหลียังมีมิติของความน่าหลงใหลใน แหล่งท่องเที่ยวทุกประเภทซุ กซ่ อนไว้บนเกาะ พื้นที่ขนาด 5,632 ตารางกิโลเมตรอยู ่อีก มากมาย รอวันฉันและเธอ.. หรือใครสักคน.. หอบหัวใจไปค้นหา

ฉันก็เพิง่ รูว้ า่ บาหลีทเี่ ราเคยคุน้ นัน้ มีแต่ภาพของ ชายหาดสวยๆ นาขัน้ บันไดสุดแสนธรรมชาติแบบทีเ่ ห็น เมื่อไหร่ก็อยากจะรี่ลงไปเซลฟี่ไว้อัพขึ้นเฟซบุ๊คของ ตัวเอง (55..) หรือวิถชี วี ติ ของผูค้ นทีเ่ รียบง่ายแต่ใส่ใจ ในรายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ ของชีวติ และความศรัทธาไว้ ได้อย่างกลมกล่อม คือเห็นแล้วหัวใจมันฟรุ้งฟริ้งน่ะ บอกไม่ถูก.. อยากจะกดเก็บภาพประทับใจเหล่านั้น ไว้แทบจะทุกจังหวะที่เท้าก้าวไป แล้วทีนี้ใครมันจะไป คิดล่ะว่าเกาะที่ปรกติแทบจะมองไม่เห็นในแผนที่โลก ของฉันเกาะนี้ จะปลูกปักอารยธรรมของตัวเองเอาไว้ ตั้งแต่เมื่อ 3,000 กว่าปีก่อนโน้น 30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

สารภาพอย่างคนไอคิวเตีย้ สวนกับหน้าตาเลยนะ (eiei..) ตอนแรกสมองของฉันคิดไปได้ไกลแค่สัก 300 กว่าปีเท่านัน้ เองแหละว่า คงมีผคู้ นอพยพจากหมูเ่ กาะ หรือแผ่นดินใกล้เคียงขึ้นมาตั้งรกรากกันบนเกาะร้าง แห่งนี้ ครั้นพอผ่านยุคบุกเบิกมาได้ก็ช่วยกันสืบสาน วัฒนธรรมดัง้ เดิมทีน่ ำ� ติดตัวมา แล้วบังเอิญว่าวันหนึง่ ดันมีฝรัง่ แบกกระดานเดินโทงเทงมาโต้คลืน่ แถวๆ คูตา้ บีช จนติดอกติดใจและเม้าท์มอยต่อๆ กันไป ส่งผลให้ เกาะบาหลีของฉันดังวี๊ดว้ายมาจนถึงทุกวันนี้ -- ก็แค่ นั้น!?!


“ขอโทษนะ.. ครัง้ แรกฉันไถลความเพ้อเจ้อของตัว เองไปกับแม่สาวบาหลีของฉันไกลขนาดนัน้ เลยจริงๆ..” บาหลี ในวันนี้ ยังคงชุ่มชื้นไปด้วยคืนวันแห่ง ประวัตศิ าสตร์ ซึง่ ก็เนิน่ นานพอทีจ่ ะบอกกับใครต่อใคร ได้เต็มปากว่า.. “บาหลีมีเลือดเนื้อและจิตวิญญาณ ในแบบฉบับของตนเอง” มีประวัติศาสตร์อย่างรวบรัด ในบางจังหวะบางตอนที่ฉันอยากให้พวกเธอมองเห็น ภาพกว้างๆ ของสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและดับไป จนวันนี้ มันได้กลายเป็นรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปในจิตใจของ

ผู้คนบนเกาะยุคปัจจุบัน คือ บาหลี.. - มีการค้นพบที่ตั้งถิ่นฐานและหลุมฝังศพของมนุษย์ ในยุคหินใหม่ถึงยุคส�ำริด รวมถึงโครงกระดูกมนุษย์ โบราณอายุกว่า 4,000 ปี - พบเครื่องมือโบราณที่ท�ำจากหิน ทางฝั่งตะวันตก ของเกาะ อายุในราว 3,000 ปี - ปรากฏหลักฐานแสดงการอพยพมายังบนเกาะ ของชนเผ่ า ในกลุ ่ ม ที่ ใ ช้ ภ าษาออสโตรนี เ ชี ย น (Austronesian) ประมาณ 2,000 ปีก่อน

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 31

ในบรรดาความเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนจะ มีผลกับวิถีชีวิตและจิตวิญญาณของผู้คนบนเกาะ แห่งนี้มาจวบกระทั่งยุคปัจจุบัน ก็น่าจะเป็นซีก ด้านที่ชาวบาหลีในยุคโบราณได้เปิดรับเอาความ เชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรมที่แผ่ขยายเข้ามา จากอินเดีย ทัง้ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู และศาสนา พุทธ-รามยณะ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในอารยธรรม ของพวกเขา ซึง่ เป็นความน่าสนใจที่ไม่เหมือนกับ ดินแดนแห่งหนไหนว่ากาลเวลาสามารถหล่อ


หลอมเอาความแตกต่างของความเชื่อทางศาสนา และการด� ำเนินวิถีชีวิตของผู้คนให้กลืนกลายเป็น รูปแบบวัฒนธรรมประจ�ำท้องถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ เฉพาะตัวได้อย่างเหมาะเจาะจนสามารถอยูร่ ว่ มสังคม เดียวกันได้อย่าผาสุกมานานนับศตวรรษ สิ่งที่ฉันกล่าวมาอย่างรวบรัดก็เพียงอยากจะ ฉายภาพในอีกแง่มุมหนึ่งให้เธอพอเห็นเป็นเค้าลาง ว่าบาหลีไม่ใช่เกาะที่อยู่ดีๆ ผู้คนก็เกิดอัธยาศัยไมตรีดี แต่งตัวน่ารักกระชดกระช้อย หรือเคร่งครัดกับค�ำว่า กาลเทศะขึ้นมาอย่างไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ย ส่วนใครที่สนใจ เหตุของผลว่าท�ำไมผู้คนของเขาคิดอย่างนี้? ใช้ชีวิต กันเยี่ยงนี้? ลองสิ -- ลองสละเวลาอัพ-เฟซ เล่นไลน์ วันละสักสิบ-ยีส่ บิ นาที หาข้อมูลเพือ่ ไล่จนิ ตนาการของ เธอตามชีวติ น่ารักๆ ของพวกเขาไป ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจ กลับไปเยือนบาหลีรอบใหม่อีกครั้ง (หรือจะเป็นรอบ แรกของใครๆ ก็ไม่วา่ กัน) บางครัง้ การได้ทำ� ความรูจ้ กั กับประวัติศาสตร์หรือพื้นเพของผู้คน สถานที่ที่เราจะ ไปเยือน มักจะท�ำให้การเดินทางด�ำเนินไปด้วยความ สนุกยิ่งขึ้น และโดยเฉพาะส�ำหรับบาหลี เกร็ดเล็ก เกร็ดน้อยพวกนี้จะเป็น Gimmick หรือกระทั่งอาจเป็น The Key ที่จะช่วยให้เธอและฉันเข้าใจได้ในทีว่า ท�ำไม.. “อิพวกฝรั่งฮอลันดา” กับ “กองทหารแห่งพระ จักรพรรดิ” ถึงต้องแถกหัวเรือส่งคนกับปืนขึ้นมายึด 32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

เกาะแห่งนี้ไว้เป็นล�ำดับต้นๆ และทีส่ ำ� คัญขีดเส้นใต้กนั ลืมไว้! ท�ำไมคนบาหลีว่าตัวนางไม่ใช่คนอินโดซีเซีย? และมันดันไปเกี่ยวอะไรกับชุดความคิดเดียวกันนี้ของ ชาวเมืองพระนครหลวง (ยุคปัจจุบัน) แห่ง “อังกอร์ วัด” หรือเปล่า? เอาเป็นว่า.. ไม่ว่าค�ำตอบจะออกมาแจ่มชัด หรือพล่าเลือน (เหมือนสิ้นเดือนแล้วยังไม่มีเงินส่ง ค่าแชร์ 555..) ยังไงฉันก็รบั ประกันว่าบาหลีทริปหน้านี้ เธอเทีย่ ว สนุก จินตนาการเปิดเปิงแน่..

หมายเหตุ อย่าแอบจิกฉันในใจนะว่าไม่เห็นมีข้อมูล เชิงท่องเที่ยวบาหลีมาฝาก / โถ.. ถามทางไป ศาลากลางจังหวัดง่ายกว่ามั้ยน๊ะ!?! ปล. บอกใบ้ให้ชิงโชคจร้า.. บนเกาะบาหลี มีทั้งรถตู้คนไทยให้เช่า, บริการแลกเงินโดยคน ไทย, ร้านอาหารไทย, รีสอร์ทไทย, ร้านนวดไทย หรือซือ้ ของยังไม่จใุ จ ยังมีคนไทยบริการซือ้ ของ ส่งกลับมาให้ทเี่ มืองไทยอีกจร้า.. / “ใบ้แค่นพี้ อนะ พอนะ.. เดี๋ยวเที่ยวไม่หนุก!” (eiei)


เรื่อง : ญาญ่า

เรื่องนี้ต้องขยาย

โลกที่ไม่มีวันหลับ

หากคุณไม่คิดปิ ดสวิตส์โซเซี่ ยลบ้าง.. บัตร Maroon5 เจ้าปัญหา (บัตรไม่ใช่ปัญหา คนซื้อบัตรมีปัญหา) แตงโมฆ่าตัวตาย พิษสงแห่งรัก สงครามเมียหลวงเมียน้อย ลูกใคร ไหน DNA? แถลงกันไปแล้วอย่างเมามัน พร้อมทั้งความหฤหรรษ์ของชาวบ้านร้านช่องที่จับจอง พื้นที่ทั้งทีวี วิทยุ เว็บไซด์ ออนไลน์ทั้งหลายแหล่... เห็นแล้วเพลีย ญาญ่าพูดเลย! หยุดใช้สายตาเพ่งมองตัวอักษรเล็กบ้าง ใหญ่ บ้าง ตามขนาดของเครื่องมือสื่อสารซึ่งก็แพงแสน แพง แล้วลองหลับตาฟังเสียงคลื่นทะเล เสียงนกร้อง เสียงลมพัด ใบไม้ไหว... บางทีอาการตาแห้ง สายตา สั้น สายตาเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อาจบรรเทาเบาบาง ลงไปได้บ้าง

เดือนที่ผ่านมา มีอะไรให้เราได้เสพเยอะ แยะมากมาย ทีก่ ล่าวมาข้างต้นนีเ่ อาเฉพาะเรือ่ ง ที่เหมือนจะท�ำให้เราๆ ทั้งหลายติดตามแทบ เป็นบ้าเป็นหลัง เห็นภาพข่าวมากมายที่ประเด ประดังกัน โหมกระแสแห่งความอยากรู้ อยาก เห็น สร้างภาพว่าสิ่งนั้นดี สิ่งนี้เลว ก็ว่ากันไป ตามใจผู้ชมผู้ฟังทั้งหลายที่ลุกกันขึ้นมาแสดง ความคิดเห็นตามใจทีแ่ ต่ละคนจะคิดจะเห็นแตก ต่างกันออกไป เหนื่อยนะ... อันนี้ญาญ่าบอกตัวเอง แล้วคุณผู้อ่าน เหนื่อย ไหมคะ??? กับเรื่องราวที่เราต้องรับรู้ตั้งแต่ตื่น นอนยันนิทราราตรีสวัสดิ์ แม้บางครัง้ แอบเอาไป ฝันทัง้ ๆ ที่ไม่ใช่เรือ่ งสาระใดๆ เลยในชีวติ (คริคริ) ญาญ่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งค่ะ เพื่อนคน นี้ ไม่เล่น Facebook ไม่มี Line ไม่เสพสื่อ โซเซียล มีโทรศัพท์ไว้ใช้เท่าทีจ่ ำ� เป็น ไลฟ์สไตล์

ชีวิตของเพื่อนคนนี้ ในมุมนี้ วันนี้ท�ำให้ญาญ่าคิดถึง เค้าขึ้นมา นานๆ เราจะได้นัดพบกันสักครั้ง หาของ อร่อยๆ นั่งทาน พูดคุยจิกกัดกัน มองตา สัมผัสโอบ กอดกันในฐานะเพื่อนที่ดี คิดแล้วมีความสุข ชีวิต เค้าดูนิ่งๆ สงบๆ ดี บางทีลองเปลี่ยนมุมเดิมๆ ที่มี การติดต่อสื่อสารไร้พรมแดนที่รวดเร็วเหลือเกิน หัน ไปเดินเพลินๆ ในสวนสาธารณะในวันหยุดบ้าง วาง แพลนไปท่องเที่ยวใช้ชีวิตกับคนที่เรารักและรักเรา บางคนอาจหามุมสงบๆ ในร้านหนังสือที่ ไหนสัก แห่งมองหาหนังสือดีๆ สักเล่มอ่านเพลินๆ ให้ชีวิต หยุดอยู่กับตัวเอง เพื่อเติมเต็มบางสิ่งที่ขาดหายไป บนโลกแห่งความจริง ไม่ใช่โลกแห่งแป้นพิมพ์ที่ตัว อักษรที่พิมพ์ลงไปนั้น มีจริงบ้าง ปลอมบ้าง เกิน ไปบ้าง หรือบางครั้งหาความจริงอะไรไม่ได้เลยใน ข้อความเหล่านั้น มีเพียงความสะใจ สมน�้ำหน้า หรือ ลดคุณค่าของคนอืน่ ให้ดนู อ้ ยลง เพียงเพือ่ แค่ให้ตวั เรา ดูดีขึ้นก็เท่านั้นเอง ... แล้วมันดีขึ้นไหม? ลองถาม ใจตัวคุณเอง! คู่ หู เ ดิ น ท า ง 33

เห็นญาญ่าเขียนมาขนาดนี้ อาจมองว่าญาญ่า ปลงสั ง เวชกั บ การลื่ น ไหลของกระแสสื่ อ ในสั ง คม ปัจจุบันหรือเปล่า ไม่นะคะ... ญาญ่าแค่อยากมาดึงสติเล็กๆ หรือ จริงๆ แล้ว ญาญ่าก็แค่อยากดึงสติตวั เอง เตือนตัวเอง บ้าง แต่หากท่านผูอ้ า่ นได้ประโยชน์จากการดึงสติครัง้ นี้ของญาญ่า นั่นก็ถือว่าเป็นโบนัสเล็กๆ น้อยๆ ที่เรา ส่งผ่านให้แก่กันในคอลัมน์เล็กๆ นี้ค่ะ หลายๆ คนไม่เคยออกจากระบบ ไม่เคย Shut down หลังจากเปิดเครื่องมือสื่อสารใดๆ ก็ตาม นั่น เพราะบางครัง้ เราก็ไม่อยากจะพลาดเรือ่ งราวใดๆ เลย ในโลกใบนี้ บางคนก็แค่ขเี้ กียจทีจ่ ะปิดมัน ปล่อยให้มนั กินแบตฯ กินไฟ ลืน่ ไหลไปตามกระแสของคลืน่ โซเซียล ที่ไม่มีสักวินาทีที่จะหลับไหลหรือเหนื่อยล้า แต่!!! สายตาทีแ่ ย่ลง สมองทีท่ ำ� งานหนักขึน้ เริม่ มีอาการปวดหัวข้างเดียวเวลาเพ่งหน้าจอนานๆ นิ้ว มือทีอ่ าจเกิดอาการล็อค และอาการอืน่ ๆ อีกมากมาย ที่ไม่มีอะไรดีเลย เข้าไปที่ ตั้งค่า แล้ว... ออกจากระบบ Shut Down สักวันละ ห้านาที สิบนาที ลองดูนะคะ แล้วเปิดเครื่อง พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ S H U T D O W N !!!


คู่หูดูดวง

มัฏฐมณี คนดูดาว ( เอโกะ ) โทร : 086-8996324

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.) ท�ำใจให้สบาย เรื่องความกังวลในบ้าน คุณควรไตร่ตรองอย่างมีสติ วางได้กว็ าง อย่าเอามาเป็นอารมณ์จะพาลมีปากเสียงกับคนใน บ้านเปล่าๆ หรือ คุณอาจตกใจเสียขวัญจากการตาย อย่างปัจจุบันทันด่วนของคนที่คุณรักในเรือน การ งาน จะจบงานเก่าๆ แล้วเริม่ ต้นงานใหม่ๆ มีคนคอย สนับสนุนคุณมากมาย อย่าแคร์พวกปากหอยปาก ปู การเงินดีกว่าทีผ่ า่ นมา เงินไหลคล่องมือ ความรัก มีโอกาสทีค่ ณ ุ จะได้พบรักใหม่ทเี่ ข้ากับคุณได้ดกี ว่าที่ ผ่านมา เป็นทัง้ เพือ่ น คูค่ ดิ และคนรัก เป๊ะเวอร์อะ่ !!! ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.) ระวังความใจร้อนของคุณจะท�ำให้เสีย เพื่อน อย่าเอาความระแวงมาเป็นตัว ตัดสินปัญหา เพราะคนเรารู้หน้าไม่รู้ใจ ท�ำใจร่มๆ อย่าด่วนตัดสินคนจากท่าที! การงานของคุณจะต้อง ติดต่อสัมพันธ์กบั ผูค้ นและเกีย่ วข้องกับการเดินทาง อยูม่ าก ซึง่ จะท�ำให้การเงินของคุณดีขนึ้ ด้วย หากคุณ จะตัดสินใจเปิดบริษทั ใหม่ ถ้าท�ำแบบ home office จะเป็นจังหวะทีด่ มี าก ระวังปัญหาจุกจิกกวนใจจาก บุตร บริวาร ความรัก จะได้พบคนต่างถิน่ จากแดน ไกล หรือ คนรักเก่าหวลกลับมา ราศีมถิ นุ (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.) ปัญหาเดิมๆ จะท�ำให้คณ ุ กังวลเรือ่ งเงิน แต่อย่าคิดมาก ชีวติ ต้องเดินต่อไป.. แค่ คุณจัดระบบการใช้จา่ ยให้ดี อย่าซือ้ ไปเรือ่ ยเปือ่ ย ตัง้ สติกอ่ นจ่าย คุณก็จะมีเงินออมเหลือในมือพอให้ใช้ชน เดือน และไม่ตอ้ งมีปากเสียงเรือ่ งเงินกับคนในบ้าน ระวังเพือ่ นฝูงจะน�ำเรือ่ งเดือดร้อนมาให้ หรือ ชักชวน ให้คณุ มีเรือ่ งต้องเสียเงิน! เรือ่ งงาน คุณมีโครงงานดีๆ อยู่ในหัวตัง้ มากมาย จะกลัวอะไร ค่อยๆ เรียงล�ำดับ ความคิดแล้วน�ำเสนอออกมา คนขยันไม่มวี นั อดตาย! ความรัก หาได้ในหมูเ่ พือ่ นฝูงคนรูจ้ กั ..คุณมีโอกาสได้ รับของขวัญ ของก�ำนัลสวยงาม เลอค่า... ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.) บุตร บริวาร สร้างความวุน่ วาย กังวล เวิน่ เวอร์ให้คณุ มากมายหลายเรือ่ ง ตัง้ สติ ท�ำใจเย็นๆ ค่อยๆ สางปัญหาไปทีละปม การเงิน ดีถงึ ดีมาก แต่ให้ระวังเรือ่ งสุขภาพของคุณเองจะท�ำให้ เงินที่ได้มากลายเป็นค่ารักษาพยาบาลไปซะงัน้ ! การ งานหรือเรื่องที่คุณวางแผนไว้จะเป็นไปตามที่คิด คุณจะได้เวลาปรับปรุงตกแต่งบ้านช่องให้สวยงาม ตามใจ..การงานที่เป็นโปรเจค คุณจะได้งานดีๆ โครงการใหญ่ๆ แบบส้มหล่น ความรัก ระยะนี้ดู ฟรุง้ ฟริง้ มุง้ มิง้ เป็นพิเศษ!! อิจฉาอ่ะ...

ราศีสงิ ห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.) ชีวติ ดูเลอค่าดีงามต่อเนือ่ งมา ทัง้ การงาน การเงิน ผู้ใหญ่ก็ให้ความเมตตา แต่ ต้องระวังคนทีเ่ ข้าหาจะเป็นพวกปากหวานก้นเปรีย้ ว อย่าหลงคารมจะมีเหตุให้เสียเงินฟรี เพราะใครๆ เขา ก็นึกว่าคุณมีเงินถุงเงินถัง เป็นจังหวะชีวิตที่เหมาะ กับการเริม่ ต้นใหม่ๆ ใครทีม่ องหางานใหม่จะได้งาน ดีสมใจ แต่ตอ้ งไปไกลจากบ้านสักหน่อย ใครทีม่ คี ดี ความ คุณมีสทิ ธิช์ นะคดี ความรัก ..นึกถึงเพลงนีเ้ ลย ...ซ่อนไว้บอกใครไม่ได้ ท่าทีหวั ใจทีแ่ อบไปรักเธอ... ราศีกนั ย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.) มีแต่เรือ่ งคันๆ ในหัวใจ เหมือนชีวติ จะ ดีแต่กม็ มี ารผจญ ให้สวดมนต์ทำ� ใจร่มๆ แผ่เมตตาทุกวันในระยะนี้ ท�ำบ่อยๆ เรือ่ งร้ายจะกลาย เป็นดี โดยเฉพาะคนที่อยู่ท่ามกลางหมู่มวลญาติโก โหติกา ระวังจะพาลไปมีเรือ่ งทางกฎหมายซ�ำ้ เข้ามา การเงินยังค่อนข้างผันผวน จ่ายมากกว่ารับ ต้องรอ ล่วงเข้ากลางกันยายนจึงจะพอหายใจโล่งๆ ได้บ้าง ความรัก รักกันหนา พากันหนี..หนีไปแอบจดทะเบียน สมรสกันเลย ฟ้าฝนเป็นใจ... ราศีตลุ ย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.) คุณทีม่ เี รือ่ งเบือ่ ๆ เซ็งๆ เกีย่ วกับการ งาน ท�ำดีไม่ได้ดี คุณจะได้รบั ข่าวดี มี การโปรโมทเลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง คนท�ำธุรกิจ ส่วนตัวจะได้เซ็นสัญญางานใหม่ๆ คนทีค่ ดิ ร้ายกับคุณ เคยพูดนินทาลับหลังจะแพ้ภยั ตัวเอง การเงินยังอยูใ่ น ช่วงต้องรัดเข็มขัด อย่าเพิง่ หลงดีใจใช้เงินเดือนทีเ่ พิม่ มาอย่างเพลิดเพลิน รายจ่ายยังมีมิใช่นอ้ ย! กับเรือ่ ง ความรัก ระยะนีห้ ตู าแพรวพราว อาการเจ้าชูก้ ำ� เริบ ระวังจะเสียใจภายหลัง คนดีไม่รกั ไปรักคนไม่ด!ี ! ราศีพจิ กิ (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.) งานจะดีต้องเป็นงานที่ติดต่อกับต่าง ประเทศ ในระยะนีค้ ณ ุ มีเกณฑ์เดินทาง ไกล มีโอกาสไปเมืองนอกกับเขาสักที ไม่วา่ จะด้วย เรือ่ งงาน หรือ การท่องเทีย่ ว คุณทีต่ ดิ ต่อเรือ่ งการ โยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศ จะได้ค�ำตอบที่น่ายินดี การเซ็นสัญญาใหม่ๆ ต้องดูให้รอบคอบ อาจมีขอ้ ผิด พลาด การลงทุนใหม่ๆ คุณจะได้หนุ้ ส่วนทีม่ เี ครดิตดี มีชอื่ เสียงมาร่วมทุน การเงินแม้ตดิ ขัดแต่กจ็ ะผ่านไป ด้วยดี เพราะมีผใู้ หญ่ให้การช่วยเหลือ สุขภาพระวัง เรื่องแพ้อากาศ ปวดหัวหาสาเหตุไม่ได้ ความรัก คนทีเ่ ข้ามาจัดว่าพร้อมเป๊ะ! แม้ภายนอกไม่นา่ สนใจ แต่อย่ามองผ่านๆ 34 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.) ชีวติ ส่วนตัวแม้วนุ่ วายเหนือ่ ยทัง้ กายและใจ แต่เรือ่ งงานนับว่าไม่ธรรมดา เพราะคุณจะ มีชอื่ เสียง ได้รบั การยอมรับเป็นอย่างดีในแวดวงสังคม รอบตัว มีโอกาสได้เลื่อนขั้น เลื่อนต�ำแหน่ง มีเก๋งขี่ ไม่นอ้ ยหน้าใคร บางคนทีห่ ยอดกระปุกมานานจะได้ออก รถใหม่ให้สมฐานะ.. การเงินที่เข้ามาแม้ไม่ได้ดังหวัง แต่ก็ไม่นอ้ ยนะ! อย่าโลภ เอาพอประมาณ แต่กนิ นานๆ ดีกว่า อย่าแคร์คนอิจฉาริษยา จงท�ำดี จงท�ำดี...สุขภาพ ให้ระวังเรื่องเครียดลงกระเพาะ..ความรัก เรียกได้ว่า เป็นช่วง Lucky in Love จริงๆ ราศีมงั กร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.) ชีวิตส่วนตัวระยะนี้ ท�ำคุณคนไม่ค่อยขึ้น บรรยากาศรอบตัวดูอมึ ครึม มาคุ การงาน มีให้ท�ำเยอะจนคุณสับสน ค่อยๆ ตั้งสติ พิจารณา ไล่ลำ� ดับความส�ำคัญ คิดเสียว่าก�ำลังปิดทองหลังพระ สักวันทองจะล้นออกมาเอง และอย่าเพิง่ ท้อกับลมปาก คน... การเงิน กว่าจะได้ตอ้ งเหนือ่ ยหลายยก สูๆ้ นะ ความรัก ต้องระวังเรือ่ งความหวาดระแวงทีค่ ณุ คิดมาก ไปเองจนบั่นทอนความสายใยความสัมพันธ์ดีๆ ของ คุณทั้งคู่ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วย ป่วยไปจะกลาย เป็นการเพิม่ รายจ่ายเปล่าๆ ราศีกมุ ภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.) มันไม่ใช่ชว่ งเวลาทีค่ ณุ จะมานัง่ เอือ่ ยเฉือ่ ย ไปเรือ่ ยๆ ความก้าวหน้าและความส�ำเร็จ ก�ำลังรอคุณอยู่ คุณต้องมีความมานะพยายามท�ำทุกสิง่ ให้ ออกมาดีที่สุด แล้วคุณจะได้รับผลตอบแทนที่ชัดเจน ไม่ควรค�ำ้ ประกันใคร ระวังจะโดนหลอก ในด้านการงาน คุณจะได้ทำ� งานร่วมกับผูค้ นมากหน้าหลายตาทีจ่ ะน�ำ ผลประโยชน์ดๆี มาให้ ยิง่ งานยาก เงินยิง่ ดี การเงิน ไม่ตอ้ ง ห่วง มีแล้วมีอกี ได้ ความรัก คนทีเ่ ข้ามาจะท�ำให้คณุ มีความ สุขเพราะความเพียบพร้อมทัง้ รูปสมบัตแิ ละคุณสมบัติ ของเขา ท่าทางคุณจะได้ลงจากคานแล้วงานนี!้ ราศีมนี (15 มี.ค. - 14 เม.ย.) อยากจะเอาใจช่วยชาวมีนจริงๆ เพราะ อุปสรรคขวากหนามข้างหน้ายังมีอยู่อีก เยอะ การเงิน จัดว่าฝืดถึงฝืดมาก คิดหัวแทบแตก กว่าจะหมุนไปได้! และคุณยังมีเรื่องวิตกกังวลเกี่ยว กับบุตร บริวารอีก ท�ำใจสบายๆ สติมาปัญญาเกิด.... การงานต้องพึ่งพาผู้ใหญ่ แล้วคุณจะเห็นทางออกใน ทุกเรือ่ ง อย่าคิดเองท�ำเอง จะเหมือนพายเรือในอ่าง หากมีการเดินทางบ้างจะช่วยให้ดวงชะตาหมุนไปได้ แล้วหลายสิ่งจะลื่นไหล ความรัก ระวังความเครียด จะท�ำให้คณ ุ เป็นคนขีบ้ น่ ขีห้ งุดหงิดจนมีปากเสียงกัน เก็บรักไว้เป็นยาชูใจดีกว่าเนอะ....


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 35


36 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 84  

ล่องลำน้ำชมความงามของกรุงเก่า “พระนครศรีอยุธยา”

Advertisement