Page 1

Free Copy

www.transport.co.th

ปีที่ 10 ฉบับที่ 109 เดือน กันยายน 2560

Vol.10 No.109 September 2017

ก้าวสู่ ปี ท่ี

9

สถานที่สร้างสรรค์ ด้วยพลังศรัทรา

www.busbuddythailand.com


ทักทาย สวัสดีคณุ ผูอ้ า่ นทุกท่านครับ ฉบับนีเ้ ป็นฉบับครบรอบ 9 ปีของนิตยสารคูห่ เู ดินทาง ทีเ่ รายังคงจะก้าวต่อไป ตราบใดทีเ่ มืองไทยของเรายังมีสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วที่ น่าสนใจให้เราออกไปสัมผัสครับ และทีส่ ำ� คัญเดินทางครัง้ ใดอย่าลืมเรียกใช้บริการของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด นะครับ สอบถามรายละเอียด ตารางเดินรถได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. ไม่วา่ คุณจะเดินทางกลับบ้าน ไปหาพ่อ แม่ ญาติ พี่ น้อง หรือจะออกเดินทางไปเทีย่ วกับ ก๊วนเพือ่ นซี้ เราก็ยนิ ดีให้บริการด้วยความเต็มใจเสมอครับ ฉบับนี้ “คูห่ พู าเทีย่ ว” ขอพาคุณผูอ้ า่ นไปชมความงดงามของ 9 สถานทีส่ ร้างสรรค์ ด้วยพลังศรัทธา ทีเ่ ราอยากให้คณุ ได้ไปเห็นด้วยตา ตัวเองสักครัง้ แต่ละทีม่ คี วามสวยงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ทแี่ ตกต่างกันไป เราจะได้เห็นถึงงานพุทธศิลป์ทกี่ อ่ สร้างออกมาได้อย่างวิจติ ร บรรจง เพือ่ ธ�ำรงไว้ซงึ่ การสืบสานพระพุทธศาสนาให้อยูส่ บื ต่อไป นอกจากนีย้ งั มี “คอลัมน์มมุ สุขภาพ” ทีจ่ ะมาบอกเล่าถึง โภชนบัญญัติ 9 ประการ แนะแนวทางในการกินอาหารให้ถกู ต้องตามหลักโภชนาการ เพือ่ สุขภาพทีด่ ี รวมถึงเทคนิคการดูแลเส้นผมให้นมุ่ สลวยสวยงาม ใน “คอลัมน์เคล็ดลับความงาม” และไม่ลมื ทีจ่ ะหาร้านอาหารอร่อยมาแนะน�ำกันเหมือนเช่นเคย ใน “แวะชิมริมทาง” ท้ายนีผ้ มมีวธิ สี ร้างความสุขแบบง่ายๆ มาฝากครับ การยิม้ หัวเราะ ช่วยเหลือ แบ่งปัน และมองโลกในแง่บวก จะท�ำให้ทกุ ๆ วันเป็นวัน ทีด่ แี ละมีความสุขของทุกคนครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า

สวัสดีครับ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด

คุณสามารถอ่าน นิตยสารคู่หูเดินทาง

ในรูปแบบ E-Magazine ได้งา่ ยๆ เพียง ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ของ BookSmile และ AIS Bookstore มาไว้ทสี่ มาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ตของคุณ ใช้ได้ทงั้ ระบบ Android และ ios

สารบัญ 06 บขส.อินไซด์ 09 เล่าสู่กันฟั ง 12 รอบรู้รอบโลก 14 มุมสุขภาพ 16 คู่หูพาเที่ยว

24 เคล็ดลับความงาม 28 คู่หูดูดวง 29 ข่าวรายทาง 30 แวะชิ มริมทาง

Lifestyle Magazine

FREE MAGAZINE

ประธานที่ปรึกษา จิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล รองประธานที่ปรึกษา วราภรณ์

ซึงตระกูล, ระพิพรรณ วรรณพินทุ คณะที่ปรึกษา ศิรชิ ยั ทิพสน, ชนิดา สมานจิตร, ชรัณทรรธน์ ศรีหยัดแย้ม, สมภพ แสงทินกร, ชสิช ประภาสเพ็ญ, รพีพัฒน์ สิงหนาท, พรทิพย์ ทองประเสริฐ, พิชญ์สินี พงศ์แสนยากร, เรวดี ช่วยดิษฐ์, นิมนต์ พันกะหรัด, ณัฐมล ชูเชิด, ปัญญา ใจสว่าง ฝ่ ายบริหาร มณฑกาล คงมั่น, สุรนิ ทร์ ทองห่อ กองบรรณาธิการ ชญานี อนุรกั ติพนั ธุ,์ ธันวา หยาง บรรณาธิการศิลปกรรม สุรนิ ทร์ ทองห่อ ศิลปกรรม ภาคภูมิ สุดเอือ้ ม เว็บไซต์ วริษฐ์ ทัง่ บุญ ฝ่ ายธุรการ วราวุธ สุวรรณเทพ ฝ่ ายภาพ ธันวา หยาง, s88 ผู อ้ ำ� นวยการฝ่ ายโฆษณาและการตลาด นิยารินทร์ ฐานุธรรมพงศ์ ฝ่ ายโฆษณาและการตลาด วรวุฒิ เลิศวิทย์วรเทพ, ธุชรัตน์ ทองสวัสดิ,์ วรร เพ็ชรวารี, จีระพงษ์ ศุขโข

สมัครสมาชิ กนิตยสารคู่หูเดินทาง จ่ายเพียงค่าจัดส่ง 250 บาท (1 ปี 12 ฉบับ) วิธีสมัครสมาชิ ก โอนเงินเข้าบัญชีในนาม บริษัท เอ็ม เจ มีเดีย จ�ำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ส�ำนักรัชโยธิน ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 111-291870-5 แล้วส่งใบโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และเบอร์ติดต่อกลับมาที่ แฟ็กซ์. 0-2171-1536 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 08-1919-4028

เจ้าของคู่หูเดินทาง บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ฝ่ายโฆษณา 09-2265-2442 499/87 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงสามวาตะวันตก ฝ่ายบัญชี อุไรภรณ์ เลิศส�ำราญ เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ 10510 โทร. 08-1821-2287, 0-2889-5664 โทรศัพท์ 0 2171 1535 โทรสาร 0 2171 1536 ฝ่ายสมาชิก 08-1919-4028 MJ Media Company Limited อีเมล : mjmedia2008@yahoo.com 499/87 Hathairat Road, Sam Wa Tawantok, เว็บไซต์ www.busbuddythailand.com Khlong Sam Wa, Bangkok 10510 พิมพ์ที่ Print City, UN Global Compact Partcipant

• ข้อเขียนและรูปภาพในนิตยสารคู่หูเดินทางสงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย หากต้องการน�ำไปเผยแพร่หรือท�ำซ�้ำ

ไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด ต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท เอ็มเจ มีเดีย จ�ำกัด ก่อนทุกครั้ง Where to Find พบนิตยสารคูห่ เู ดินทางได้เป็นประจ�ำที่ บนรถโดยสารปรับอากาศ ช่องจ�ำหน่ายตัว๋ และจุดประชาสัมพันธ์ ของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ณ สถานี ขนส่งกรุงเทพฯ (จตุจกั ร), สถานีขนส่งสายใต้ใหม่, สถานีขนส่งเอกมัย, สถานีเดินรถสุวรรณภูมิ และสถานีบริการของ บขส. อีกกว่า 100 แห่งทัว่ ประเทศ, ร้านกาแฟ คาเฟดิโอโร่ ทุกสาขา, ร้านกาแฟ 94°coffee ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่ดอยตุง ทุกสาขา, ร้านกาแฟ คาเฟ่อเมซอน และห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชัน้ น�ำทัว่ ประเทศ ฯลฯ

สิ่งพิมพ์นี้ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต 21.17% เครื่องหมายรับรอง “งานพิมพ์สีเขียวรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม”


บขส.อินไซด์

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

งาน TCL KM Day 2017 นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) เป็นประธานเปิดงาน TCL KM Day 2017 โดยมีผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ขนส่ง จ�ำกัด เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งภายในงานมีการมอบ รางวัลแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ อาทิ รางวัลองค์ความรู้ที่ส�ำคัญ การจัด นิทรรศการแสดงผลงาน กิจกรรมตลาดนัดและการเสวนาให้ความรูเ้ กีย่ วกับการ พัฒนา Knowledge Management หรือ KM ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคารสถานี ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร)

06 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส.อัพเดท

บขส. ร่วมกับคณะผู ้บริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม ลงนามถวายพระพรชั ยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ

นายอนุช สุวรรณสทิศกร รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ ฝ่ายบริหาร บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด ร่วมกับคณะผูบ้ ริหารในสังกัดกระทรวงคมนาคม ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ พระบรมหาราชวัง

บขส. ร่วมลงนามถวายพระพรชั ยมงคล เนื่องใน โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชิ นีนาถ

นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) พร้อมคณะผูบ้ ริหาร และพนักงาน ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถในพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญ พระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 ณ บริเวณชัน้ 1 อาคารสถานีขนส่งผูโ้ ดยสารกรุงเทพฯ (จตุจกั ร)

บขส. ร่วมแสดงความยินดีกับกรมการขนส่งทางบก เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมขนส่งครบรอบ 76 ปี

นายจิรศักดิ์ เยาว์วัชสกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดีกบั กรมการขนส่งทางบก เนือ่ งใน วันคล้ายวันสถาปนากรมขนส่งครบรอบ 76 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินให้กบั องค์กรสาธารณกุศล ณ บริเวณห้องโถงหน้าอาคาร 1 กรมการขนส่งทางบก

ชานชาลานี้...มีคนดี

นายสถานีเดินรถยโสธร ได้เป็น ตั ว แทนมอบของรางวั ล จาก พตท.ชัยบัญชา กองทอง ต�ำแหน่ง รอง ผกก. สอบสวน สภ. เมืองยโสธร แก่ นายสัมฤทธิ์ หนูจติ ร พนักงานขับรถสังกัด คป.๑/กรตอ. เพือ่ แสดงความขอบคุณ กรณีลกู ค้า พตท. ชัยบัญชาฯ ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ในรถ โดยสาร จนสามารถส่งคืนเจ้าของได้ในทีส่ ดุ

บขส. จัดโครงการบริจาคโลหิต

ส�ำนักซ่อมบ�ำรุงและตรวจสภาพรถ (สซต.) ร่วมกับสถานีเดินรถ รังสิต ได้จดั โครงการบริจาคโลหิต เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2560 โดยร่วมบริจาคโลหิตให้กับโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (คลอง16) เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ วันแม่แห่งชาติประจ�ำปี 2560 และเป็นการส่งเสริมให้พนักงาน ประชาชน ทัว่ ไปทีม่ จี ติ อาสาได้มสี ว่ นร่วมในการช่วยเหลือสังคม ณ บริเวณอาคาร ผูโ้ ดยสารสถานีเดินรถรังสิต คู่ หู เ ดิ น ท า ง 07


บขส.อัพเดท

เรื่อง : ชสิช ประภาสเพ็ญ

บขส. ร่วมบริจาคเงินช่ วยเหลือผู ป้ ระสบอุ ทกภัย ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้รม่ พระบารมี”

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมบริจาคเงิน จ�ำนวน 100,000 บาท ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” โดยมีนายกรัฐมนตรีและ คณะรัฐมนตรี เป็นผูร้ บั มอบเงินบริจาค ในวันศุกร์ที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก ท�ำเนียบรัฐบาล

กจญ. ร่วมพิธีเททองหล่อพระบู ชาแม่ ปางปฐมเทศนา วัดชลประทานรังสฤษดิ์

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) โดย นายจิรศักดิ์ เยาว์วชั สกุล กรรมการ ผู้จัดการใหญ่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเททองหล่อพระบูชาแม่ ปางปฐมเทศนา ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

บขส. ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้าย วันสถาปนากรมเจ้าท่า 158 ปี

ผูแ้ ทน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดี กับกรมเจ้าท่า พร้อมมอบเงินสนับสนุนกิจกรรม สาธารณกุศล ในโอกาสครบรอบ 158 ปี ณ กรมเจ้าท่า

บขส. ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) เนื่องในวัน ครบรอบ 14 ปี แห่งการจัดตัง้ บริษัท

ผูแ้ ทน บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ร่วมแสดงความยินดี กับ บริษทั กสท โทรคมนาคม จ�ำกัด (มหาชน) เนือ่ งใน วันครบรอบ 14 ปี แห่งการจัดตัง้ บริษทั พร้อมร่วมบริจาคเพือ่ การ กุศลให้กบั โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในโครงการ “เพือ่ ผูป้ ว่ ยยากไร้” ณ อาคารบริหาร 2 ชัน้ 1 บมจ. กสท โทรคมนาคมราชวัง

บขส. ช่ วยเหลือเรื่องน�้ำท่วมในภาคอีสาน

บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) รายงานข้อมูลการช่วยเหลือเรือ่ งน�ำ้ ท่วมอีสาน 1) บขส. ร่วมบริจาคเงิน จ�ำนวน 100,000 บาท ช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ตึกสันติไมตรี หลังนอก ท�ำเนียบรัฐบาล 2) บขส. ใช้อาคารที่ท�ำการสถานีเดินรถสกลนคร ชั้น 2 เป็นที่พักพิงให้กับ ผูใ้ ช้บริการรถ บขส.ทีป่ ระสบภัยอุทกภัย จ.สกลนคร ประมาณ 20 คน 3) บขส. จัดการเดินรถหลีกเลีย่ งเส้นทางทีม่ ผี ลกระทบจากอุทกภัยไปใช้เส้นทางอืน่ โดยประสานกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท เพือ่ ให้ประชาชน ได้เดินทางถึงจุดหมายปลายทางแต่ละจังหวัดทีม่ ผี ลกระทบจากอุทกภัย โดยไม่มกี ารงด การเดินรถ 4) บขส. ใช้ศนู ย์รบั -ส่งพัสดุภณั ฑ์ ทีม่ อี ยูท่ วั่ ประเทศ ขนส่งสิง่ ของอุปโภค-บริโภค ทีม่ ี ผูบ้ ริจาคไปยัง จ.สกลนคร เพือ่ ให้ทางสถานีเดินรถสกลนครแจกจ่ายช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย 5) บขส. ส่งน�ำ้ ใจช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในจังหวัดสกลนคร โดยนายสมยศ แสงทับทิม นายสถานีเดินรถสกลนคร บขส. น�ำพนักงานจิตอาสา ลงพืน้ ทีม่ อบสิง่ ของ เครื่องอุปโภค-บริโภค ที่พนักงาน บขส. ประชาชนจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทัว่ ประเทศ ได้รว่ มใจกันบริจาคเพือ่ ช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยในพืน้ ทีบ่ า้ นหนองแดง, บ้านขุนภูม,ิ บ้านค�ำหมุน จังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ทีถ่ กู น�ำ้ ท่วมบ้านพักอาศัย 08 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

เล่าสู่กันฟัง

เอไอเอส ขยายเวลาสมัครประกวด

แอปฯ อสม.ออนไลน์ ถึง 30 ก.ย.นี้

เอไอเอส ขยายระยะเวลารับสมัครประกวดการใช้งาน แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ให้หน่วยบริการสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ และ อสม. ถึง 30 ก.ย. 60 นี้ พร้อมมอบสิทธิให้ อสม.ใช้ เน็ตฟรีบนความเร็วต่อเนือ่ งสูงสุด 1 Mbps ล่าสุดน�ำร่องพืน้ ที่ ภาคใต้ รพ.สต.บางทอง จ.พังงา หลังน�ำไปใช้งานชูจดุ เด่นเป็น เครือข่ายสังคมออนไลน์เฉพาะกลุม่ งานสาธารณสุขชุมชน

นางวิไล เคียงประดู่ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูอ้ ำ� นวยการอาวุโส ส่วนงาน ประชาสัมพันธ์ บริษทั แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วสิ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยความคืบหน้าโครงการประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เพือ่ ส่งเสริมงานสาธารณสุขก้าวสูไ่ ทยแลนด์ 4.0 โดยล่าสุด ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครจากเดิมทีป่ ดิ รับสมัครเมือ่ วันที่ 31 สิงหาคม ทีผ่ า่ นมา เป็นวันที่ 30 กันยายน 2560 นี้ เนือ่ งจากยังมี อสม. และหน่วย บริการสุขภาพระดับปฐมภูมทิ มี่ คี วามสนใจต้องการสมัครเข้าร่วมประกวดอีก แต่เกณฑ์การตัดสินโครงการฯ จะพิจารณาตามเดิม ซึง่ ปัจจุบนั แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ มีการขยายเปิดการใช้งานไปยังหน่วยบริการสุขภาพระดับ ปฐมภูมิ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) และอาสาสมัคร สาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น (อสม.) ทัว่ ประเทศแล้ว 672 แห่งทัว่ ประเทศ ทัง้ นี้ เอไอเอสยังมอบสิทธิพเิ ศษให้กบั อสม. สามารถใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ บนเครือข่ายเอไอเอสได้ฟรีโดยไม่คดิ ค่าอินเทอร์เน็ตที่ ความเร็วต่อเนือ่ งสูงสุด 1 Mbps ตลอดการใช้งาน เพียงกด*630# โทรออก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2560 นี้ เป็นต้นไป ล่าสุดน�ำร่องลงพืน้ ทีภ่ าคใต้ ณ รพ.สต.บางทอง อ�ำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ภายหลังน�ำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ไปใช้งานเพียง 3 เดือน แต่ผลตอบรับในการเข้าไปช่วยงานสาธารณสุขชุมชน ดีเกินคาด โดยเฉพาะเล็งเห็นจุดเด่นเป็นเครือข่าย สังคมออนไลน์ทแี่ ตกต่างซึง่ สามารถตอบโจทย์ การท�ำงานของ รพ.สต.และ อสม.ในการเข้าถึง ข้อมูลสุขภาพชุมชน และช่วยในการสือ่ สาร ข้อมูลผ่านไปยัง อสม.และสูป่ ระชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ในพืน้ ที่ ภาคใต้มี รพ.สต.ที่เปิดใช้งาน แอปฯ อสม.ออนไลน์ ไปแล้ว จ�ำนวน 149 รพ.สต. ด้าน นางรัชนี หนูเพชร ผู ้ อ� ำ นวยการโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) บางทอง อ�ำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา กล่าวว่า รพ.สต. บางทอง มีประชากรที่ต้อง

ดูแลรับผิดชอบทัง้ หมดประมาณ 3,300 คน 776 ครัวเรือน มีเจ้าหน้าที่ รพ.สต. 3 คน โดยมีเครือข่าย อสม. จ�ำนวน 72 คนทีช่ ว่ ยดูแลประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ การติดต่อ สือ่ สารระหว่าง รพ.สต.กับ อสม.ในอดีตทีผ่ า่ นมาคือการใช้โทรศัพท์มอื ถือ และ เครือข่ายสังคมออนไลน์อยูบ่ า้ ง แต่พบปัญหาในเรือ่ งการใช้งานทีย่ งั ไม่เฉพาะเจาะจง เพราะมีหลากหลายเรือ่ งปะปนกัน ท�ำให้หลายครัง้ ที่ อสม.พลาดข้อมูลข่าวสารส�ำคัญ ที่ รพ.สต.ส่งให้แก่ อสม. ภายหลัง รพ.สต.บางทอง ได้นำ� แอปฯ อสม.ออนไลน์มาใช้งานได้ระยะหนึง่ สิง่ ที่ได้ประโยชน์คอื การท�ำให้ รพ.สต.สามารถเข้าถึงข้อมูลในพืน้ ทีช่ มุ ชนได้อย่าง รวดเร็ว แม่นย�ำ ทันสถานการณ์ ซึง่ มีแอปฯ อสม.ออนไลน์เป็นสือ่ กลางเชือ่ มโยงงาน ระดับพืน้ ทีม่ าสู่ รพ.สต. ในขณะเดียวกันก็ชว่ ยให้ รพ.สต.สามารถส่งข้อมูล ข่าวสาร เรือ่ งสุขภาพทีส่ ำ� คัญ เช่น การนัดรับวัคซีน แจ้งการให้บริการในคลินกิ โรคเรือ้ รัง

การระบาดของโรคในพืน้ ที่ อาทิ โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ส่งไปยัง อสม.ทุกคนเพือ่ น�ำไปบอกต่อกับคนในครอบครัว หรือชาวบ้านในพืน้ ทีเ่ พือ่ จะได้ปอ้ งกัน และเฝ้าระวัง สุขภาพของตัวเองได้อย่างทันท่วงที และยังเป็นช่องทางให้ อสม.ได้สง่ ภาพ เสียง หรือข้อความเหตุการณ์ความเคลือ่ นไหวต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนให้กบั เจ้าหน้าที่ รับทราบได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง จึงช่วยลดช่องว่างในการติดต่อสือ่ สารระหว่าง รพ.สต.กับ อสม.ในพืน้ ที่ ทีส่ ำ� คัญท�ำให้ไม่พลาดการติดต่อในเรือ่ งข้อมูลด้านสุขภาพ เหมือนในอดีตทีผ่ า่ นมา นางประดับ เพชรแก้ว อสม. หมู่ 2 รพ.สต.บางทอง กล่าวว่า แอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ เข้ามาช่วยในเรือ่ งการส่งรายงานของ อสม. จากทีใ่ นอดีตต้องเข้ามา ส่งใบรายงานที่ รพ.สต.ในแต่ละเดือน แต่ปจั จุบนั อสม.สามารถส่งรายงานผ่านแอปฯ อสม.ออนไลน์ได้ ท�ำให้ประธาน อสม.ไม่ตอ้ งมีภาระในการติดตามรายงานจาก อสม. คนอืน่ ๆ อีกทัง้ ช่วยประหยัดเวลา และค่าใช้จา่ ยในการเดินทางเข้าไปส่งเอกสารที่ รพ.สต. รวมถึงยังช่วยให้ อสม.รับรูถ้ งึ กิจกรรมของ อสม.แต่ละหมูบ่ า้ นว่ามีการลง พืน้ ทีท่ ำ� กิจกรรมอะไรกันบ้าง

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 09


10 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 11


รอบรู้รอบโลก

เรื่อง : ชญานี

เทศกาลน่าไปเดือนนี้…

เทศกาลอ็อกโทเบอร์เฟสต์ (Oktoberfest) ณ เมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี เทศกาลยิง่ ใหญ่ทมี่ ผี คู้ นจากทัว่ โลกเข้าร่วม เทศกาลถึง 6 ล้านคนในทุกปี เป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากอ็อกโทเบอร์เฟสต์ เทศกาลประจ� ำ ปี ที่ จั ด ขึ้ น เป็ น เวลา 16 วัน ในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ในช่วงปลายเดือนกันยายนถึงต้นเดือน ตุลาคมของทุกปี ถือเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงที่สุดในเยอรมนีและเป็นเทศกาลที่ใหญ่ที่สุดของโลกเลย ทีเดียว ทุกคนจะได้แต่งตัวแบบเยอรมันแท้ๆ พร้อมดื่มด�่ำไปกับเบียร์เยอรมันภายในงานที่มีมากมาย นอกเหนือไปจากเต้นท์เบียร์แทบทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อแล้วก็ยังมีสวนสนุกขนาดใหญ่ให้เด็กๆ และวัยรุ่น ได้ร่วมสนุกกันอีกด้วย ใครที่มีแพลนจะไปท่องเที่ยวประเทศเยอรมนีช่วงนี้อย่าลืมเตรียมตัวให้พร้อมกับ ความสนุกแบบสุดๆ กันได้เลย ภาพประกอบ https://stoketravel.com/trips/oktoberfest/

รุ ้งกินน�้ำมีรูปร่างแท้จริง

วัดความกระฉับกระเฉง

เมื่อแสงแดดกระทบละอองน�้ำจะหักเหออกมา เป็นแสง 7 สี อย่างที่รู้กันอยู่ว่ารุ้งจะมีรูปร่างเป็น วงกลม ขณะที่เรายืนอยู่ที่พื้นแสงที่หักเหเข้าสู่ตาเราจะ มีลักษณะเป็นรูปกรวย โดยมีตาของเราเป็นจุดยอดของ กรวยและมีตัวรุ้งกินน�้ำเป็นเส้นรอบวงของฐานกรวยคือ สีแดง ทิศทางของแสงที่หักเหเข้าสู่ตาจะท�ำมุม 42 องศา กับแสงอาทิตย์ทตี่ กกระทบละอองน�้ำพอดิบพอดี ส่วนแสง อื่น ๆ จะอยู่ถัดจากสีแดงเข้าไป ภายในมุมก็จะน้อยลงไป ตามล� ำ ดั บ ถ้ า อย่ า งนั้ น แล้ ว ท� ำ ไมเราไม่ เ ห็ น รุ ้ ง เป็ น วงกลม ค�ำตอบก็คือ เห็นได้ ถ้าเราขึ้นไปดูรุ้งบนอากาศ อย่างเช่นในเครื่องบิน การที่เราอยู่บนอากาศ ละอองน�้ำ ทั้งที่อยู่เหนือและใต้ตัวเราจะช่วยกันหักเหแสงให้เราเห็น รุ้งเป็นวงกลมได้ แต่ตอนที่เราอยู่บนพื้นดินมีแต่ละออง น�้ำส่วนเหนือเราเท่านั้นที่หักเหแสงเราจึงเห็นรุ้งเป็น เส้นโค้งเท่านั้น

ล่าสุดส�ำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า นักวิทยาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เก็บ ข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในแอปพลิเคชัน Argus บนมือถือของกลุ่มตัวอย่าง กว่า 7 แสนคนใน 46 ประเทศทัว่ โลก เพื่ อ ดู ค วามกระฉั บ กระเฉงและ ความขี้เกียจของประชากรในแต่ละ ประเทศ วัดจากปริมาณการก้าวเดิน ในแต่ละวัน โดยจะเก็บข้อมูลเป็น รายนาที ในทุกๆ วัน พบว่า โดย เฉลี่ยแล้วในแต่ละวันคนเราจะเดินประมาณ 4,961 ก้าว จากการส�ำรวจพบว่าประเทศ ที่ประชากรมีความกระฉับกระเฉงมากที่สุด คือ ฮ่องกง เดิน 6,880 ก้าว/วัน ตามด้วย จีน 6,189 ก้าว/วัน ยูเครน 6,107 ก้าว/วัน ญี่ปุ่น 6,010 ก้าว/วัน และรัสเซีย 5,969 ก้าว/วัน ส่วนประเทศไทยอยู่ที่อันดับ 31 (4,764 ก้าว/วัน) รองจากสหรัฐอเมริกาที่อยู่ ในอันดับ 30 (4,774 ก้าว/วัน) ในขณะที่ชาวอินโดนีเซียรั้งท้าย เดินแค่ 3,513 ก้าว/วัน ครองแชมป์ประเทศทีป่ ระชากรขี้เกียจและเฉือ่ ยชามากทีส่ ดุ ตามมาด้วยซาอุดอี าระเบีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และแอฟริกาใต้ การส�ำรวจและศึกษาครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงแค่ส�ำรวจการก้าวเดินของประชากรใน แต่ละประเทศ แต่สิ่งส�ำคัญคือการศึกษาเรื่องสุขภาพที่ช่วยบ่งชี้ถึงโอกาสการเป็น โรคเบาหวานได้ รวมถึงบอกความแตกต่างของชนชั้นทางสังคม โดยข้อมูลที่น่าสนใจ ระบุวา่ ยิง่ มีความเหลือ่ มล�ำ้ ทางสังคมมากเท่าใด จะยิง่ มีคนเป็นเบาหวานมากขึน้ เท่านัน้ ด้วยนะ ขอบคุณข้อมูลจาก PPTV

แบบไหนกันนะ

และความขี้เกียจด้วยการเดิน

12 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เคทีซีเปิ ดตัวแคมเปญ “All my love is Pet” จับมือพันธมิตรรายใหญ่ในหมวดร้านค้าสัตว์เลี้ยง โรงแรม โรงพยาบาลสัตว์ และร้านอาหาร มอบสิทธิพเิ ศษ 3 ต่อ “ลด ลุน้ รับ” ตอบโจทย์ทกุ ความรัก ส�ำหรับคนรักสัตว์เลีย้ ง ตัง้ แต่วันที่ 15 สิงหาคม - 31 ธันวาคม 2560 พร้อมวางแผนจัดกิจกรรมต่อเนื่อง เพื่อสร้างคอมมิวนิตี้ของ สมาชิ กคนรักสัตว์เลี้ยง คาดสิ้นปี ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ในหมวดสัตว์เลี้ยงเติบโตรวมไม่ต่ ำกว่ � า 30% นายธีรพจน์ โชคอนันตัง ผู ้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - ธุ รกิจบัตรเครดิต “เคทีซี” หรือ บริษทั บัตรกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากไลฟ์ สไตล์ของคนไทย ในยุ คปั จจุ บั น ที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปสู่ ค รอบครั ว เดี่ ย ว พฤติกรรมที่เลือกใช้ชีวิตโสดมากขึ้น นิยมมีลูกน้อย หรือไม่มีเลย รวมถึงอิทธิพลของโซเชี ยลมีเดียที่ช่วย ให้การซื้ อสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวกับสัตว์ เลี้ยงท�ำได้ง่ายยิ่งขึ้น โดยไม่จ�ำกัดสถานที่ และเวลา ปั จจัยเหล่านี้ส่งผลให้ภาพรวมของตลาดสินค้าและ บริการในหมวดสัตว์เลีย้ งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง สอดรับ กั บ ตั ว เลขยอดการใช้ จ่ า ยของสมาชิ ก บั ต รเครดิ ต เคที ซี ใ นหมวด สัตว์เลีย้ งที่มแี นวโน้มสูงขึน้ เคทีซีจงึ เดินหน้ารุกตลาดกลุม่ คนรักสัตว์เลีย้ ง อย่างจริงจัง ด้วยการเปิ ดตัวแคมเปญ “All my love is PET” จับมือ กับพันธมิตรในหมวดร้านค้าสัตว์เลี้ยงครอบคลุมทุกหมวดหมู ่ อาทิ สินค้า แฟชั่ น เสื้อผ้า เครื่องประดับ โรงแรม ร้านอาหาร และโรงพยาบาลสัตว์ มอบสิทธิพิเศษ “ลด ลุ้น รับ” รวมถึงกิจกรรมที่จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของสมาชิ ก ตัง้ แต่วันที่ 15 สิงหาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 สมาชิ ก สามารถรั บ สิ ท ธิ์ร่ ว มลุ้ น รางวั ล และรั บ เครดิ ต เงิ น คื น โดยส่ ง ข้ อ ความ ลงทะเบียนมาที่เบอร์โทรศัพท์ 06 1384 5000 โดยพิมพ์ PET เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตร 16 หลัก ค่าจัดส่งครัง้ ละ 3 บาท หรือ ลงทะเบียนผ่านทาง www.ktc.co.th/PET

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 13


มุมสุขภาพ

เรื่อง : ชญานี

มาท�ำความรู ้จัก

โภชนบัญญัติ 9 ประการกันเถอะ เพื่อสุขภาพที่ดีถ้วนหน้าของประชากรไทย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และ สถาบันวิจยั โภชนาการและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทาง ด้านอาหารและโภชนาการ ได้จดั ท�ำข้อปฏิบตั ใิ นการ กินอาหารเพื่อสุขภาพที่ดี 9 ข้อ หรือ โภชนบัญญัติ 9 ประการ เพื่อเผยแพร่ให้ใช้ยึดเป็นแนวทางในการ กินอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ

โภชนบัญญัติ 9 ประการ มีอะไรบ้างมาดูกัน

1. 2. 3.

กินอาหารให้ครบ 5 หมู่ แต่ละหมู่ให้หลากกลาย และหมั่นดูแลน�้ำหนักตัว เพื่อให้ สารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วน รักษาน�้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่อ้วนหรือผอมเกินไป กินผักผลไม้ให้มากเป็นประจ�ำ ควรจัดให้มีผักและผลไม้ทุกมื้อ ช่วยเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันโรคและต้านโรคมะเร็งได้ กินปลา เนื้อสัตว์ ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจ�ำ ปลาเป็นโปรตีน คุณภาพดี และย่อยง่าย เป็นอาหารที่หาง่าย ถั่วเมล็ดแห้งเป็นโปรตีนจากพืชที่ ใช้แทนเนื้อสัตว์ ได้ ดื่มนมให้เหมาะสมกับวัย นมช่วยให้ กระดูกและฟันแข็งแรง เด็กควรดืม่ นม วันละ 1-2 แก้ว ผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่อง มันเนย วันละ 1-2 แก้ว กิ น อาหารที่ มี ไ ขมั น แต่ พ อควร กินอาหารประเภททอด ผัด หรือ แกงกะทิแต่พอควร เลือกกินอาหาร ประเภท ต้ม นึ่ง ย่าง (ที่ไม่ไหม้เกรียม) แกงไม่ใส่กะทิเป็นประจ�ำ หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัด หวานจัด เค็มจัด กินหวานมากเสี่ยงต่อการเกิด โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และหลอดเลือด กินเค็มจัดเสีย่ งต่อการ เป็นโรคความดันโลหิตสูง กินข้าวเป็นหลัก สลับกับอาหาร แป้ ง ในบางมื้ อ เลื อ กกิ น ข้ า ว กล้องแทนข้าวขาว เพราะมีคณ ุ ค่าและ กากใยอาหารมากกว่า

8. 9.

กินอาหารทีส่ ะอาดปราศจากการปนเปือ้ น อาหารที่ไม่ สุกและปนเปือ้ นเชือ้ โรคและสารเคมี เช่น สารบอแร็กซ์ สารเร่งสี สารกันเชือ้ รา สารฟอกขาว สารฆ่าแมลง ฟอร์มาลิน งดหรือลดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะท�ำให้มี ความเสีย่ งต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูง โรคตับแข็ง โรคมะเร็งในหลอดอาหาร รวมถึงโรคร้ายอีกมากมาย ขอบคุณข้อมูล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

4. 5.

6. 7.

14 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ท�ำไมอดข้าวเช้าถึงอ้วน

เหตุผลหลักสองเหตุผล คือ เมื่ออดข้าวแล้วหิว พอถึงมือ้ ต่อไปก็จะท�ำให้กนิ มากขึน้ โดยอัตโนมัติ ส่วนอีกข้อคือ เมื่ออดข้าวเช้าแล้วกินมื้อต่อไป ร่างกายจะน�ำสิ่งที่กินไปสะสมเป็นไขมันเพิ่มขึ้น โดยอัตโนมัติ


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 15


คู่หูพาเที่ยว

9

กับ รุ่นใหม่! อีซูซุดีแมคซ์ บลูเพาเวอร์ เรื่อง : กองบรรณาธิการ

สถานที่สร้างสรรค์ ด้วยพลังศรัทรา

ประเทศไทยเรา ส่วนใหญ่ประชากรนับถือศาสนาพุ ทธ เราจึง เห็นพุ ทธสถานต่างๆ ที่สวยงามได้โดยทั่วไป ซึ่ งแต่ละสถานที่ ก็มีความงดงามโดดเด่นที่แตกต่างกัน คู่หูเดินทางฉบับครบรอบ 9 ปี นี้ ขอน�ำเสนอ 9 สถานที่ท่เี กิดจากการรวมพลังสร้างสรรค์แห่ง แรงศรัทธา ความร่วมมือที่เกิดขึน้ ของทัง้ ฝ่ ายสงฆ์และฝ่ ายฆราวาส จึงก่อให้เกิดสถานที่ท่สี วยงามและน่าประทับใจเหล่านี้ขึ้นมา...

01 วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว

ที่ตั้ง 95 หมู่ 7 บ้านทางแดง ต.แคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว เป็นวัดที่มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เงียบสงบ โดดเด่น ด้วยความงดงามขององค์พระธาตุเจดียพ์ ระธาตุผาซ่อนแก้ว สิรริ าชย์ธรรมนฤมิต บนยอดเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานให้แก่ทางวัด เมือ่ ปี พ.ศ. 2543 และ บริเวณใต้ฐานพระเจดีย์จะใช้เป็นที่เก็บรวบรวมหลักธรรมค�ำสอน, ภาพปริศนา ธรรม และเป็นที่เจริญสติภาวนา ส�ำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วไป โดยรู ป ทรงขององค์ พ ระธาตุ ส ร้ า งเลี ย นแบบ ดอกบัวทีซ่ อ้ นกัน 7 ชัน้ ประดับด้วยกระเบือ้ งสี ถ้วยชาม เบญจรงค์ มุก ลูกปัด แก้ว แหวน สิง่ มีคา่ ต่างๆ ตลอดจน เซรามิคหลากสีสัน ที่บรรจงแต่งแต้มไว้อย่างงดงาม ท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา นอกจากนี้ภายในบริเวณ วัดยังมีสถานทีท่ นี่ า่ สนใจ อาทิ มหาวิหาร พระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ ศาลาพระหยกเขียว พระรัตนโชติมณี หรือ “พระหยกเขียว” พระพุทธรัตนสัมฤทธิ์ผล หรือ “พระหยกขาว” ลานโพธิ์ และลานพระสีวลี เป็นต้น ภายในวัดแบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ คือ เขตพุทธาวาส เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้ากราบ นมัสการพระบรมสารีรกิ ธาตุ พร้อมเยีย่ มชมในบริเวณ ที่ก�ำหนด เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น. และอีกส่วนคือ เขตสังฆาวาส ซึ่งได้แยกออกไว้ให้เป็นที่วิเวกสงบ เป็นเขตที่ อนุญาตให้เข้าได้เฉพาะพระสงฆ์และผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเท่านั้น

16 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


02 วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ (วัดพระบาทปู่ผาแดง) ที่ตั้ง ต.วิเชตนคร อ.แจ้ห่ม จ.ล�ำปาง

วัดพระบาทปู่ผาแดง หรืออีกชื่อที่ชาวบ้านนิยมเรียกกัน คือ “ดอยปู่ยักษ์ (ดอยพระบาทปู่ผาแดง)” เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ที่ได้รับ ความสนใจจากนักท่องเที่ยวจ�ำนวนมาก ด้วยความมหัศจรรย์ของการไปตั้งอยู่ ของเจดีย์กว่า 10 องค์บนยอดเขาสูงเสียดฟ้า และความงดงามของทัศนียภาพ โดยรอบ ภายในบริเวณวัดจะแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ ชั้นแรก จะเป็นที่ตั้งของตัววัด พระบาทปูผ่ าแดง (วัดล่าง) บริเวณนีเ้ ป็นทีต่ งั้ ของอุโบสถและเจดีย์ ตัวอุโบสถเป็น ลักษณะศิลปกรรมล้านนา มีความงดงามอ่อนช้อย ชั้นที่ 2 เรียกว่า “ภูผาหมอก” (ดอยจิหมอก) ห่างจากชั้นแรกประมาณ 3 กิโลเมตร ต้องนั่งรถขึ้นไป จะเป็นที่ ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท และมีศาลาให้พกั ชมวิว ก่อนทีจ่ ะออกแรงเดิน ขึ้นไปอีก 850 เมตรเพื่อไปยังชั้นที่ 3 ชั้นวิมารลอยฟ้า ซึ่งมีความสวยงามและ คุ้มค่ามาก ด้านบนเราจะเห็นเจดีย์แก้วและเจดีย์สีขาววางเรียงรายตามยอดเขา ด้านในจะบรรจุอัฐิของพระเกจิอาจารย์ส�ำคัญๆ ไว้ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 17


03 วัดป่าภูก้อน

ที่ตั้ง บ้านนาค�ำ ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

วัดป่าภูกอ้ น ตัง้ อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ นายูงและป่าน�ำ้ โสม สวยงาม โดดเด่นด้วยพระวิหารบนยอดเขา และองค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ที่ประดิษฐานอยู่ภายใน ตัวพระวิหารมีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมไทยประยุกต์ สมัยรัตนโกสินทร์ มีประตูทางเข้าออกวิหาร 3 ด้าน เป็นแบบประตูบานคู่ มีรปู เทพทวารบาลที่ได้รบั การแกะสลักให้มคี วามสง่างาม ภายในถูกตกแต่งอย่าง วิจิตรตระการตา แฝงไปด้วยเรื่องราวค�ำสอนของพระพุทธเจ้า รอบผนังภายใน วิหารตกแต่งอย่างสวยงามด้วยภาพพุทธประวัตแิ ละภาพทศชาติ เป็นภาพปัน้ นูนต�ำ่ หล่อด้วยทองแดงจ�ำนวน 22 ช่อง ซึ่งเป็นภาพของพระพุทธเจ้าในองค์ชาติต่างๆ 10 ชาติ ส่วนองค์พระพุทธไสยาสน์โลกนาถศาสดามหามุนี ทีป่ ระดิษฐานอยูภ่ ายใน นั้นมีความงดงามยิ่ง องค์ใหญ่สีขาว สร้างมาจากหินอ่อน เกรดเอ ของเมือง คาร์ราร่า ประเทศอิตาลี มีขนาดความยาว 20 เมตร สูง 9 เมตร หนัก 700 ตัน รายละเอียดต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกพระวิหารทุกอย่างล้วนสร้างสรรค์มา จากช่างฝีมือชั้นครู งานจึงมีความวิจิตรบรรจง อ่อนช้อย งดงาม ควรค่าแก่การ ท�ำนุบ�ำรุงให้สืบต่อไป พระวิหารฯ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-17.00 น. สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ ส�ำนักบริหารโครงการฯ โทร. 0 2289 0213, 08 1866 9752, 09 0747 2228

18 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


04 วัดร่องขุ่น

ที่ตั้ง ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมือง จ.เชียงราย

วัดร่องขุ่น เป็นหนึ่งในวัดที่มีเอกลักษณ์ของงาน ศิลป์ที่ถ่ายทอดมาในรูปแบบของพุทธศาสนาได้อย่าง งดงามวิจิตรบรรจง โดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้าง ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก 3 สิง่ คือ “ชาติ” การสร้างงานศิลป์ให้เป็นสมบัตขิ องชาติ “ศาสนา” ธรรมะได้เปลี่ยนชีวิตของอาจารย์เฉลิมชัย จากจิตที่ร้อนกลายเป็นเย็น อาจารย์จึงขออุทิศตนให้แก่ พระพุทธศาสนา และ “พระมหากษัตริย์” ด้วยส�ำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงปรารถนา ที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ถวายเป็นงานศิลปะประจ�ำรัชกาล ของพระองค์ท่าน ลักษณะเด่นของวัดคือพระอุโบสถทีต่ กแต่งด้วยสีขาว ทั้งหลัง ประดับด้วยกระจกแวววาววิจิตรงดงามแปลกตา มี ปู น ปั ้ น ลายไทยซึ่ ง แฝงไว้ ด ้ ว ยหลั ก ธรรมมากมาย อุโบสถสีขาวสะอาดก็เปรียบเหมือนพระบริสุทธิคุณของ พระพุทธเจ้า สะพานที่เปรียบเสมือนการเดินข้ามจาก วัฎสงสารสู่พุทธภูมิ สองฝากข้างสะพานจะเป็นมือที่ยื่น มาจากขุมนรก คอยหยิบยื่นกิเลสให้เรา เป็นต้น เปิดให้ เข้าชมทุกวัน เวลา 06.30-18.00 น.

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 19


05 วัดถ�้ำเสือ

ที่ตั้ง ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

วัดถ�ำ้ เสือ เดิมทีเป็นเพียงส�ำนักสงฆ์เล็กๆ ทีอ่ ยู่ในบริเวณถ�ำ้ เสือด้านล่างริม เนินเขา ต่อมาด้วยแรงศรัทธาจากชาวบ้าน ร่วมกันสร้างและบูรณะ จนกลายเป็น วัดที่ใหญ่โต และมีความวิจติ รงดงาม โดยมี “องค์พระชินประทานพร” พระพุทธรูป องค์ ใหญ่สีทองประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ด้านขวาเป็น “พระอุโบสถอัฏมุข” มี ซุ้มเสมารอบ 8 ทิศ ภายในงดงามด้วยลวดลายปูนปั้นพระพุทธประวัติรอบผนัง พระอุโบสถ ทางด้านซ้ายติดกับทางขึ้น-ลงรถลางจะเป็น “พระเจดีย์เกศแก้วมหา ปราสาท” ซึ่งมีความสวยงามโดดเด่นด้วยรูปทรงที่มีลักษณะแปลกตา สูง 9 ชั้น แต่ละชั้นจะมีภาพเขียนบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่น่าสนใจ ตั้งแต่ในสมัยพุทธกาล พร้อมชมวิวแบบ 360 องศา ทัง้ ภาพมุมสูงของพระชินประทานพร ล�ำน�ำ้ แม่กลอง ทุง่ นาสีเขียว และองค์พระเจดียห์ มืน่ พุทธ ทีม่ ลี กั ษณะเป็นเก๋งจีน สูง 7 ชัน้ ของวัด ถ�้ำเขาน้อยที่อยู่ติดกันด้วย เมื่อเดินขึ้นไปยังชั้นบนสุดจะเป็นที่ประดิษฐานของ พระบรมสารีริกธาตุ เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 08.30-16.30 น.

06 วัดม่วง

ที่ตั้ง หมู่ที่ 6 ต.หัวสะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง

ความโดดเด่นของวัดนี้คือมี “องค์พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรี วิเศษชัยชาญ” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่ที่วัดนี้ ก่อสร้างเป็นคานคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นชั้นๆ แบบโครงสร้างตึกสูง 32 ชั้น ก่ออิฐถือปูนฉาบ ทาสีทองตลอดทัง้ องค์ วัดหน้าตักองค์พระได้ 63.05 เมตร ความสูง จากฐานองค์พระถึงยอดเกศา 95 เมตร ใช้งบประมาณไปกว่า 100 ล้านบาท และใช้ระยะเวลาการสร้างถึง 16 ปีจึงแล้วเสร็จ การได้มาสัมผัสที่ปลายพระหัตถ์ พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญนั้นมีความเชื่อกันว่า ขอให้ท่าน ประทานพรให้เติบโต เจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน สมหวังดั่งใจคิด ภายในวัดมีสถานที่ส�ำคัญหลายแห่ง เช่น พระอุโบสถ ล้อมรอบด้วยกลีบบัวสีชมพูขนาดใหญ่ วิหารแก้ว ชั้นล่างเป็นพิพิธภัณฑ์วัตถุมงคลและ วัตถุโบราณ เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น. ภายในมีรปู ปัน้ เกจิอาจารย์ชอื่ ดัง ทัว่ ประเทศ ชัน้ บนประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิส์ ทิ ธิ์ เนื้ อ เงิ น แท้ องค์ แ รกองค์ เ ดี ย วที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน ประเทศไทย สร้างขึน้ เพือ่ เป็นเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี บริเวณ วัดมีรูปปั้นแสดงแดนนรก แดนสวรรค์ แดนเทพเจ้าไทย และแดนเทพเจ้าจีน ซึ่งมีรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ มีรูปปั้นแสดงเหตุการณ์ ในประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับสงครามไทย-พม่าที่เมืองวิเศษชัยชาญ ด้านหลังมีวังมัจฉา เป็นต้น 20 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


07 วัดเจติยาศรีวิหาร (วัดภูทอก) ที่ตั้ง บ้านค�ำแคน ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ

ความสวยงามโดดเด่นอันเป็นเอกลักษณ์ของทีน่ คี่ อื การเดินขึน้ สูย่ อดภูทอก ภูเขาหินทรายที่แฝงไว้ด้วยความเพียร โดยมีพระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ เป็นผู้ ก่อตั้ง มีทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นจะสร้างสะพานไม้และบันไดเวียนเชิงเขา เดินเชือ่ มต่อกัน สูงจากระดับน�ำ้ ทะเล 350 เมตร สร้างขึน้ ด้วยแรงศรัทธาจากเหล่า พระ เณร และชาวบ้านซึง่ อาศัยอยูโ่ ดยรอบบริเวณภูทอก โดยใช้แรงงานคนสร้าง เพียงอย่างเดียว ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 5 ปี จากชัน้ 1-2 จะมีบนั ไดไม้ให้เดิน แบบตรงทอดยาว และตัง้ แต่ชนั้ ที่ 3 เป็นต้นไป จะเป็นสะพานไม้เดินเวียนรอบเขา ในส่วนของชัน้ ที่ 5 หรือชัน้ กลาง ถือว่าเป็นชัน้ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ จะมีศาลาขนาดใหญ่ พระพุทธรูป กุฏิพระ และเป็นที่เก็บสังขารของพระอาจารย์จวนด้วย นอกจากความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบแล้ว ท่านอาจารย์จวนยังแฝง คติธรรมไว้ดว้ ย คือ บันไดและสะพานไม้เปรียบเสมือนเส้นทางธรรม ความสูงชัน เป็นดุจดัง่ อุปสรรคต่างๆ ยอดภูทอกน้อยเหมือนกับจุดมุง่ หมายสุดท้ายคือความ หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวง หากเดินขึ้นด้วยความประมาทขาดสติพลาดพลั้ง ร่วงหล่นตกลงมาระหว่างทางก็อาจจะต้องเจ็บปวดรวดร้าวราวกับตกนรก เมื่อ เราเดินขึ้นถึงยอดภูทอกก็เปรียบเสมือนเส้นทางธรรมที่น้อมน�ำสัตบุรุษให้พ้น โลกแห่งโลกียะ วัดภูทอกจะปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวขึ้นในวันที่ 10-16 เมษายน ของทุกปี ควรแต่งกายให้สุภาพ และงดใช้เสียงดัง เพราะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 21


08 วัดจันทาราม (วัดท่าซุง) ที่ตั้ง ต.น�้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี

วัดท่าซุง เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและงดงามของจังหวัดอุทัยธานี เป็นวัดเก่าแก่ ที่สร้างตั้งแต่สมัยหลวงพ่อใหญ่องค์แรก แต่วัดเริ่มพัฒนาและเป็นที่รู้จักเมื่อ พระราชมหาวีระ ถาวาโร (หลวงพ่อฤาษีลิงด�ำ) พระเถระที่มีชื่อเสียง ได้สร้าง อาคารต่างๆ ที่มีความสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ไว้มากมาย อาทิ “วิหารแก้ว 100 เมตร” เป็นวิหารส�ำคัญทีห่ ลวงพ่อฤๅษีลงิ ด�ำสร้างไว้กอ่ นมรณภาพ รวมทัง้ ยังเป็น ทีร่ กั ษาสังขารร่างของหลวงพ่อที่ไม่เน่าเปือ่ ยในโลงแก้ว ภายในสร้างด้วยโมเสคสี ขาวใสดูเหมือนแก้วแวววับ นอกจากนีย้ งั มีพระพุทธรูปจ�ำลองพระพุทธชินราชซึง่ เป็นพระประทานในวิหารอีกด้วย วิหารแก้วจะเปิดให้ชม 2 ช่วง 9.00-11.45 น. และ 14.00-16.00 น. “ปราสาททองค�ำ” ทีต่ กแต่งด้วยทองค�ำตระการตา มณฑป พระปัจเจกพระพุทธเจ้า, พระศรีอาริเมตตรัย, วิหารสมเด็จองค์ปฐม, หอพระไตร ปิฏก - หลวงพ่อเงินไหลมาเทมาเจดีย์พุดตาน เป็นต้น ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.watthasung.com

09 วัดพระธาตุหนองแวง

ที่ตั้ง ถ.กลางเมือง ริมบึงแก่นนคร อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภายในวัดพระธาตุหนองแวง พระอารามหลวง จะมี “พระมหาธาตุแก่นนคร” หรือพระธาตุเก้าชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 50 เมตร เรือนยอดทรงเจดีย์ จ�ำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น ความสูงขององค์ พระธาตุฯ 80 เมตร มีพระจุลธาตุ 4 องค์ ตั้งอยู่ 4 มุมและมีก�ำแพงแก้วพญานาค 7 เศียรล้อมรอบ เป็นศิลปะสมัยทวาราวดี ผสมผสานศิลปะอินโดจีน ซึ่งเป็น ลักษณะแบบชาวอีสานตากแห ภายในองค์ พ ระธาตุ แ ต่ ล ะชั้ น จะจั ด แสดงเป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ฯ หอปริ ยั ติ หอพระอุปัชฌายาจารย์ หอพระอรหันต์สาวก และหอพระธรรม โดยชั้นที่ 9 ชั้นบนสุดจะเป็นหอพระพุทธตรงกลางมีบุษบก เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้า บานประตูแกะสลักภาพ 3 มิติ รูปพรหม 16 ชั้น บานประตู และหน้าต่างของแต่ละชัน้ จะแกะสลักภาพ และจิตรกรรมฝาผนังทีม่ คี วามงดงาม วิจิตรบรรจงแตกต่างกันไป เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. 22 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


• วัดม่วง :

การเดินทาง

รถโดยสารประจ�ำทาง

มีรถโดยสารของ บริษทั ขนส่ง จ�ำกัด (บขส.) ออกเดินทางทุกวัน ทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสาร กรุงเทพฯ (จตุจักร) และ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) สอบถามตาราง เดินรถและรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ Call Center 1490 เรียก บขส. หรือ www.transport.co.th รถยนต์ส่วนตัว • วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว :

จากกรุงเทพฯ ใช้ ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 32 ผ่าน อ�ำเภอบางปะอิน อ�ำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปจนถึง ตัวเมืองอ่างทอง ผ่านตลาดแล้ว เลี้ยวขวา ผ่านหน้าเรือนจ�ำ เจอทางแยกเลี้ยวซ้าย (ไป สุพรรณบุรี) ไปตามเส้นทางสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ วัดม่วง จะอยู่ทางซ้ายมือ • วัดเจติยาศรีวห ิ าร (วัดภูทอก) : จากอ�ำเภอเมือง

จากกรุงเทพฯ ใช้เส้นทาง ผ่านจังหวัดสระบุรี และใช้เส้นทางหมายเลข 21 สระบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ผ่านตัวเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ สังเกตอนุสาวรีย์ พ่อขุนผาเมืองทางซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 12 หล่มสัก-พิษณุโลก ขับไปตามทาง ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 103 จะเห็นป้ายทางเข้าวัดอยูด่ า้ นขวามือ (พิกดั GPS : 16.78924, 101.05031)

บึงกาฬ ให้เลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง หลวงหมายเลข 222 ถึ ง อ� ำ เภอ ศรีวไิ ล จากอ�ำเภอศรีวไิ ล มีทางแยก ซ้ายผ่านบ้านนาสิงห์ บ้านสันทราย งาม สูบ่ า้ นนาค�ำแคน ถึงภูทอกเป็น ระยะทางอีก 20 กิโลเมตร

• วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ ่ จากตัวเมืองล�ำปางใช้ทางหลวง (วัดพระบาทปูผ ่ าแดง) : เริม

• วัดจันทราราม (วัดท่าซุง) : จากกรุงเทพฯ ขับมา

ตามถนนสายเอเซีย ทางหลวงหมายเลข 32 แล้วเลี้ยวซ้าย เข้า จ.ชัยนาท ประมาณ 10 กิโลฯ ถึงสี่แยกไฟแดงให้เลี้ยวขวาผ่าน รพ.ชัยนาท วิ่งตรงไปประมาณ 10 กิโลฯ เลี้ยวซ้ายไปทางสะพานข้าม แม่น�้ำเจ้าพระยา ผ่านวัดธรรมามูล แล้วขับรถตรงไปทางวัดปากคลองมะขามเฒ่า ผ่านสามแยก วัดสิงห์ แล้วเลี้ยวขวาไปทางวัดท่าซุงอีกประมาณ 12 กิโลฯ

หมายเลข 1035 ประมาณ 50 กิโลเมตร ไปอ�ำเภอแจ้ห่ม จากตัว เมืองแจ้ห่มไปประมาณ 1 กิโลเมตร มีทางแยกด้านซ้ายมือ ให้ สังเกตซุม้ ประตูเข้าหมูบ่ า้ นใหม่เหล่ายาว ให้เลีย้ วเข้าไปประมาณ 200 เมตร ก็จะเจอทางไปวัดเฉลิมพระเกียรติฯ อยู่บริเวณแยก ซ้ายมือ ประมาณ 5 กิโลเมตร ถึงวัด • วัดป่าภูก้อน :

เริ่มจากตัวเมืองอุดรธานี ให้ใช้ทางหลวง เส้นจังหวัดหนองคาย ไปถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 แยกซ้ายไป อ.บ้านผือ อ.นายูง จนถึงบ้านนาค�ำใหญ่ จะมีทางเลี้ยวเข้าวัด รวมระยะทางจากตัวเมืองอุดรธานีถึงวัดป่าภูก้อน 100 กว่ากิโลฯ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

• วัดพระธาตุหนองแวง :

จากสี่ แ ยกประตู เ มื อ ง ขอนแก่น ไปตาม ถ.ศรีจันทร์ ผ่านตลาดบางล�ำพู แล้วเลี้ยว ขวาเข้า ถ.กลางเมือง ผ่านสถานี ต�ำรวจอ�ำเภอเมือง และวัดกลาง ไป ประมาณ 400 เมตร วัดอยู่ซ้ายมือ

• วัดร่องขุน ่ : ถ้ามาจาก จ.เชียงใหม่ ให้มาทาง อ.ดอยสะเก็ด

เข้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย ผ่าน อ.แม่สรวย เมือ่ มาถึงสามแยก ปากทางแม่สรวยให้เลี้ยวซ้ายไปทาง จ.เชียงราย ขับไปทาง ตัวเมืองเชียงรายประมาณ 10 กิโลฯ จนถึงแยกขุนกรณ์ ให้ เลี้ยวซ้าย

• วัดถ�้ำเสือ :

จากกรุงเทพฯ ผ่านอ�ำเภอบ้านโป่ง เข้าถนน แสงชูโต จะผ่านแยกมิราเคิล ออฟ ไลฟ์ จากนัน้ พอถึงแยกท่าม่วง ให้เลี้ยวซ้ายไปทางอ�ำเภอท่าม่วง ผ่านหน้าโรงพยาบาลท่าม่วง วนวงเวียนหอนาฬิกาเพือ่ เลีย้ วซ้ายไปถนนเลียบคลองชลประทาน เมื่อเจอสามแยกให้เลี้ยวขวาไปอีก 2 กิโลเมตร (มีป้ายบอกทาง) ให้วิ่งไปทางเดียวกับวัดม่วงชุม พอเลยวัดม่วงชุมไปจะเห็นทาง เข้าวัดถ�้ำเสืออยู่ทางซ้ายมือ คู่ หู เ ดิ น ท า ง 23


เคล็บลับความงาม

เรื่อง : ชญานี

เรื่องน่ารู ้ของเส้นผม ที่ จ ริ ง แล้ ว หากเราไม่ ไ ด้ ท� ำ งานกลางแจ้ ง หรื อ เล่นกีฬาทุกวัน การสระผมทุกวันอาจไม่ใช่เรื่อง จ�ำเป็นต่อสุขภาพเส้นผมที่ดี เพราะน�้ำมันหล่อเลี้ยงตาม ธรรมชาติจะถูกท�ำลายจากการท�ำความสะอาดเส้นผม ดังนัน้ เมือ่ รูส้ กึ ว่าเส้นผมเริม่ มัน ลองใช้ Dry Shampoo (ผลิตภัณฑ์ ท�ำความสะอาดเส้นผมแบบแห้งที่ไม่ต้องล้างออก) แก้ไข ไปก่อน ควรสระผมทุก 2-3 วัน (นอกจากเหงื่อออกมาหรือ เส้นผมโดนสิง่ สกปรกจากน�ำ้ ฝน) การสระผมบ่อยเกินความ จ�ำเป็นนอกจากจะท�ำให้เส้นผมมันเร็ว เพราะหนังศีรษะ ผลิตน�้ำมันขึ้นมาบ�ำรุงผมถี่เกินไป การท�ำความสะอาด เส้นผมยังดึงเอามอยส์เจอร์ ไรเซอร์ที่อยู่ในเส้นผมออกไป อีกด้วย ส่งผลให้เส้นผมแห้งกร้าน ไม่เงางาม

แต่งหน้าแบบไหน…ดูเด็กลงไปอีกหลายปี ขอให้หลีกเลี่ยงการแต่งหน้าเข้มๆ หากอยากดูหน้าเด็ก แนะน�ำว่าไม่ควรแต่ง เปลือกตาสีเข้มจัดหรือแต่งสโมกกี้ที่ดูทึมเทาเกินไป ควรเลือกแต่งในโทนน�้ำตาล อ่อนๆ โทนสีพาสเทล โทนชมพู โทนส้ม โดยไม่ลงจนหนาหรือเข้มเกินไป ส่วนแก้มก็ปัด แก้มบางๆ ให้มสี รี ะเรือ่ จางๆ ริมฝีปากก็เช่นกัน สีแดงเข้ม สีสม้ จัดหรือสีนำ�้ ตาลอาจท�ำให้ ดูสูงวัยได้ง่ายถ้าคุณไม่ได้แต่งสไตล์แฟชั่นจ๋า ดังนั้น เพื่อเป็นการเซฟตี้ สีชมพูอ่อน สีนู้ด หรือสีแดงใสๆ ก็ทำ� ให้คณุ ดูเป็นสาวน้อยได้เพียงพอแล้ว เลือกลิปสติกเนือ้ มอยส์เจอร์หรือ แบบครีมจะช่วยท�ำให้ดูเด็กยิ่งขึ้น ส่วนลิปสติกเนื้อแมตต์วางไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งไปก่อน นะ เพิม่ ความสดใสด้วยการปัดมาสคาร่าแบบเบาๆ ก็พอ อย่าปล่อยให้มาสคาร่าจับขนตา หนาเป็นก้อน..นั่นล่ะดูแก่แน่นอน

สูตรน�้ำผักผลไม้เพื่อผิวกระจ่างใส น�ำสับปะรด 5-8 ชิ้ น แอปเปิ้ ลเขียว 1 ผล มะละกอ

4-5 ชิ้ น มะเขือเทศ 1 ผล สตรอเบอร์ร่ี 2-3 ผล น�้ำทับทิม 2-3 ช้อนโต๊ะ น�ำมาปั่ นผสมเข้าด้วยกัน แอปเปิ้ ล จะมีใยอาหารชนิดละลายน�้ำอย่าง “เพกติน” ช่ วยลดความ อยากอาหาร บ�ำรุ งผิวพรรณ ส่วนมะเขือเทศนั้นช่ วย ก�ำจัดอนุมูลอิสระและยับยัง้ การสร้างเม็ดสีเมลานินที่ทำ� ให้ ผิวแลดูหมองคล�้ำ ส่วนสับปะรดอุ ดมด้วยวิตามินเอ ซี และอี บ�ำรุ งผิวพรรณให้สดใส เปล่งปลั่ง ลดเลือนริว้ รอย ขณะที่มะละกอช่ วยเติมความชุ่ มชื้ นให้ผิว 24 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


เล็บเหลืองเกิดจากอะไร

ปัญหาเล็บเหลืองมักเกิดจากการใช้ยาทาเล็บเป็นประจ�ำ ใช้ยาทาเล็บ ที่ไม่มีคุณภาพหรือทาเล็บโดยไม่ได้รองพื้นเสียก่อน ซึ่งสารเคมีที่อยู่ ในยาทาเล็บจะเข้าไปท�ำลายเนื้อเล็บ ท�ำให้เล็บเปลี่ยนเป็นสีเหลืองดูไม่สดใส นอกจากนีย้ งั อาจเกิดได้จากสาเหตุอนื่ ๆ อีก เช่น การสูบบุหรีจ่ ดั หรือเกิดจาก การใช้นิ้วคีบบุหรี่ เกิดจากยากินบางชนิด หรือการติดเชื้อราใต้เล็บ และสีเล็บ ยังเป็นสัญญาณเตือนของโรคต่างๆ อีกด้วย โดยคนที่เป็นโรคต่อมน�้ำเหลือง โรคไทรอยด์ โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง โรคเกี่ยวกับตับและไตบางชนิด หรือผู้ที่ร่างกายขาดวิตามินอี มักจะมีเล็บเป็นสีเหลือง

วิธีแก้ไข

ลองท�ำตามขั้นตอนเหล่านี้ดู เพื่อเรียวมือนุ่มชุ่มชื้นและเล็บกลับมาสวย สดใส แวววาว ไม่เหลือง ตะไบเล็บ ขั้นตอนแรกให้เช็ดเล็บหรือตะไบเล็บให้สะอาด แล้วเช็ดด้วย แอลกอฮอล์ จากนั้นให้ใช้บล็อกขาวขัดเล็บเนื้อละเอียด ถูบนหน้าเล็บให้ทั่ว แล้วค่อยๆ ตะไบเล็บเบาๆ เสร็จแล้วให้ล้างออกด้วยน�้ำสะอาดหรือใช้ แอลกอฮอล์เช็ดออก ตามด้วยการทาน�้ำยาบ�ำรุงเล็บที่โคนเล็บแล้วนวดเบาๆ จากนั้นก็ทาด้วย Base Coat ปิดท้าย

พักการทาเล็บบ้าง การทาเล็บเป็นประจ�ำจะท�ำให้เล็บไม่ได้สัมผัสกับ •อากาศ และท�ำให้เล็บเหลืองหนักมากกว่าเดิม ควรปล่อยเล็บให้ได้พกั ผ่อน

บ้างประมาณ 1-2 อาทิตย์ แล้วบ�ำรุงเล็บบ่อยๆ ทาครีมบ�ำรุงเล็บและมือเป็นประจ�ำ เน้นช่วงก่อนเข้านอนเพื่อให้สาร บ�ำรุงซึมซาบดูแลผิวอย่างล�้ำลึกระหว่างเข้านอน ท�ำทรีทเม้นต์ดแู ลมือและเล็บ ด้วยการแช่นำ�้ อุน่ โดยให้แช่มอื หรือเท้าใน อ่างใส่น�้ำอุ่นและหั่นมะนาวเป็นแว่นใส่ลงไปด้วย (อาจผสมน�้ำมะขามเปียก ลงไปนิดหน่อยด้วยก็ได้) โดยแช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาที แล้วล้างออก หรือจะแช่เล็บมือหรือเท้าในน�้ำอุ่นประมาณ 10 นาที พอแช่เสร็จแล้วพัก เล็บไว้ประมาณ 2-3 นาที แล้วจึงน�ำมะนาวฝานหรือมะกรูดมาทาถูให้ทั่ว ทุกนิว้ แล้วพักเล็บทิง้ ไว้อกี ประมาณ 5 นาที ก่อนจะล้างออกด้วยน�ำ้ สะอาด ท�ำเป็นประจ�ำสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง รับรองว่าเก็บผล

• •

แต้มสิวด้วยยาสีฟัน

แย่แล้วมาสคาร่าหมด…. ช่ วงเงินเดือนยังไม่ออก

เมื่อสาวๆ มาสคาร่าหมด เปิดออกมาแห้ง แข็ง ปัดยังไงก็ไม่ติด แถมยังเป็นช่วงกระเป๋าแบนอีก คู่หูเดินทางมีวิธียืดอายุการใช้งาน มาสคาร่าออกไปอีก หากมาสคาร่าในแท่งนั้นแห้งแล้ว เพียงแค่หยดน�้ำยา ล้างคอนแทคเลนส์ 2-4 หยด ลงไปในหลอดมาสคาร่าแล้วเขย่า (ออกแรง นิดหน่อย) เท่านี้ก็จะช่วยยืดเวลาของมาสคาร่าไปได้อีก 2 -3 สัปดาห์เชียว ล่ะ แต่หลังจากนั้นก็ควรเปลี่ยนมาสคาร่าแท่งใหม่อยู่ดีนะ

อยู ่ ๆ สิ ว ก็ ขึ้ น แบบ ปุ ๊ บ ปั ๊ บ ก่ อ นเข้ า นอน ลองป้ายยาสีฟันเพียง เล็กน้อยลงบนบริเวณ ที่เป็นสิวและทิง้ ไว้ตลอด ทัง้ คืน สรรพคุณต่อต้าน เ ชื้ อ แ บ ค ที เ รี ย ข อ ง ยาสี ฟั นจะช่ วยก� ำ จั ด แบคทีเรียที่ท�ำให้เกิดสิว เมื่อตื่นนอนขึ้นสิวจะยุ บ ตัวลง

คู่ หู เ ดิ น ท า ง 25


เลขคลิกชีวิต

โดย ปอ นางฟ้าเลขลิขิต

https://m.facebook.com/Porleklikit

ความหมายคู่พลังเลขลิขิต (59-79)

พยากรณ์เฉพาะ 7 ตัวหลังทัง้ หมด 6 คู่ (12)(23)(34)(45)(56)(67)

59-95

77

66

78-87

67-76

79-97

สติปญั ญา มีสมาธิ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ มุ้ ครอง ชีวติ มีความ ก้าวหน้าพัฒนาตัวเองอยูเ่ สมอ สติปญั ญาดี ปล่อย วางเก่ง มีลางสังหรณ์ มีโชคลาภแบบฟลุค๊ ๆ สุขภาพแข็งแรงทัง้ กายและใจ มีความคิดเป็นผูใ้ หญ่ สนิทกับผูใ้ หญ่ได้งา่ ย จึงได้รบั ความเมตตาอยูบ่ อ่ ยครัง้ มีความสามารถติดต่อต่างประเทศ ถนัดใช้ภาษาต่างชาติ ได้เดินทางไป ต่างแดน คบเพือ่ นต่างชาติ ท�ำบุญแล้วเห็นผลไว มีปาฏิหาริยด์ า้ นดีเกิดขึน้ แบบเหนือความคาดหมาย เสน่หแ์ พรวพราว โดดเด่น มีความอ่อนหวาน น่ารัก มีเสน่ห์ มองโลกในแง่ดี อารมณ์ดรี า่ เริงสนุกสนาน ถนัดสร้างสีสนั ให้คน รอบตัวมีความสุข เจ้าส�ำราญ รสนิยมดี รักสวยรักงาม เข้าใจศิลปะ มีเสน่ห์ มาก ดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามามาก ท�ำให้วนุ่ วายเรือ่ งความรัก มีโชคลาภและ ทรัพย์เข้ามาเรือ่ ยๆ ไม่ขาด หาเก่งใช้คล่อง แนะน�ำว่าสนุกให้นอ้ ยลง เหมาะ กับงานในวงการบันเทิง ดารา ศิลปิน เซเลป ร้านอาหาร ร้านขนม ธุรกิจ แฟชัน่ ความสวยความงาม ร้านเพลง ร้านอาหารหรูหรา ขายของแพงทุกชนิด ชีวิตพลิกคว�่ำ งาน-ความรัก เลขคู่นี้ผู้ใช้อยู่ในขั้น วิกฤตด้านการเงิน การงานและความรัก เป็นทุกข์ เป็นกังวลเรื่องเงิน แม้จะเป็นคนมุ่งมั่นหารายได้ แต่ก็มีรายจ่ายสูงเพราะ มีคนช่วยใช้ ภาระรับผิดชอบมาก และเจ้าตัวเองก็ใช้เงินเก่งอยูแ่ ล้ว ภายนอก ดูดมี าก แต่เบือ้ งหลังมีหนีส้ นิ ล้นพ้น ด้านความรัก มักคุยกันไม่รเู้ รือ่ ง เหมือน คุยคนละภาษา มีปากเสียง นานวันถึงขัน้ แยกกันอยู่ เลิกรา หย่าร้าง หรือ ต้องตายจากกันไป โรคเกีย่ วข้องกับ : โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ โรคจิต โรคประสาท ความผิดปกติทางอารมณ์ ลุม่ หลงการเงิน ความรัก กล้ากินกล้าใช้เงิน ฟุง้ เฟ้อ แบบไม่กลัวเจ๊ง ชอบกินชอบเที่ยว มีเพื่อนเยอะ เข้าสังคมเก่ง เข้ากับคนง่าย แม้จะหาเงินคล่อง แต่กไ็ ม่รจู้ กั เก็บ เรือ่ งความรัก มักทุม่ เทสุดๆ ถ้ารักคนผิดจะเกิดปัญหา มีความต้องการทางเพศสูง ต้อง ยับยัง้ ชัง่ ใจ ส่วนดีคอื เป็นคนหัวไว เรียนรูเ้ ร็ว มีชนั้ เชิงและเล่หเ์ หลีย่ ม รูก้ ลโกง มีเส้นสาย หาเงินคล่องเอาตัวรอดเก่ง มีจงั หวะชีวติ ทีข่ นึ้ เร็ว-ลงเร็วแบบสุดๆ เลขคูน่ เี้ ข้าได้ดกี บั งานธุรกิจสีเทา ของลอกเลียนแบบ จนถึงงานด้านอบายมุข ทุกประเภท การเจ็บป่วย : โรคเกีย่ วข้องกับสิง่ เสพติด ติดสุรา ยาเสพติด เงินเข้าแรง รสนิยมดี มีชอื่ เสียง มีคนนิยมชมชอบ มีโชคลาภแบบฟลุค๊ ๆ มีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ มุ้ ครอง มีเงิน เข้ามาตลอดไม่ขาดสาย แต่เงินออกแรงเช่นกัน เงินทองหาได้งา่ ย หาเงินได้ หลายทาง ท�ำงานได้หลายอาชีพ การเงินดีมาก มีเสน่ห์ เอาใจเก่ง พูดจาดี มีเงินเข้ามาแบบเหลือเชื่อบ่อยครั้ง เหมาะกับงานศิลป์ที่ ใช้โปรแกรม คอมพิวเตอร์ เช่น นักออกแบบเสือ้ ผ้า นักออกแบบหน้าเว็บไซต์ ออกแบบ ตรายาง นักลงทุน ความสวยงาม ของฟุม่ เฟือย กิจการบันเทิงทุกชนิด เช่น นักลงทุน นักร้อง ศิลปิน ดารา เครือ่ งประดับ ขายอะไรก็ได้ ยิง่ แพงยิง่ ดี เลขนี้ ใช้ดี แต่อย่าวางไว้ในต�ำแหน่งสุดท้ายของเบอร์โทรศัพท์เพราะเงินจะไหลออก

68-86

อุปสรรคขวากหนาม ปัญหารุมเร้า เครียดสุดๆ จริงจังกับชีวติ มีแรงกดดันสูง ผ่อนคลายปล่อยวางไม่เป็น พูดจาขวานผ่าซาก รักการท�ำงานมากกว่าการอยูเ่ ฉย สูท้ ำ� งานหนัก มักจะได้ทำ� งานทีต่ อ้ งใช้ความ อดทนอย่างมาก คิดการใหญ่ คิดกังวลเรือ่ งวางแผนชีวติ อยูต่ ลอด จะท�ำสิง่ ใด มักต้องใช้เวลานานเพราะเป็นคนย�ำ้ คิดย�ำ้ ท�ำ จุกจิก ขีส้ งสัย ท�ำเรือ่ งเล็กให้ เป็นเรือ่ งใหญ่ ชีวติ เจอแต่ปญั หาแบกรับสารพัดเรือ่ ง ใช้เลขคูน่ เี้ หนือ่ ยหนัก แต่ไม่เคยได้รบั ความสบาย โรคเกีย่ วข้องกับ : โรควิตกกังวล นอนไม่หลับ มีอำ� นาจ บริวารมาก มีเส้นสายดี มีอทิ ธิพล บริหาร เงินก้อนโต เสีย่ งโชค นิสยั นักเลง ใจคอกว้างขวาง มีชอื่ เสียง ชอบเข้าสังคม ถึงไหนถึงกัน ใจกว้าง ผูค้ นมักเรียกว่า เฮีย เสีย่ เถ้าแก่ ลูกพี่ เหมาะกับงาน การเมือง งานปกครองคน ข้าราชการทหาร ต�ำรวจ เป็นตัวเชือ่ มในการประสานงาน งานระดับชาติ มีโชคลาภไม่คาดคิด และมีดวง ทางเสีย่ งโชค จับเงินก้อนโต หุน้ หวย เหมาะกับเจ้าของธุรกิจทีม่ ลี กู น้องมาก งานสินเชือ่ รับจ�ำน�ำจ�ำนอง ปล่อยกู้ วิง่ เต้น ล็อบบี้ ทีด่ นิ งานประมูลราชการ มีมมุ มองแปลกใหม่ ไอเดียดี มีความอดทน มอง การณ์ไกล แต่บางเรือ่ งคนก็มองว่าเพีย้ น ชอบเรือ่ ง เทคโนโลยี ติดตามข่าวสารสมัยใหม่ หรือไม่กช็ อบเรือ่ งลีล้ บั เหนือธรรมชาติ ท�ำมาค้าขึน้ กับของขลัง ของเก่า วัตถุโบราณ หรือชอบสะสมของแปลก เจ้าตัว มีสมั ผัสทีห่ ก คาดการณ์แม่น จะได้โชคลาภแบบแปลกๆ บ่อยครัง้ เหมาะกับ นักคอมพิวเตอร์ นักธุรกิจไอที นักวางแผน นักลงทุน นักค้าวัตถุมงคล-วัตถุ โบราณ นักธุรกิจเฟรนไชส์ นักธุรกิจเครือข่าย นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ ถมที่ รับเหมาก่อสร้าง รับซือ้ ของเก่า โรงงานอุตสาหกรรม

สีแดง หลีกเลี่ยง สีเขียว ปลอดภัยในการใช้งาน สีเหลือง ศึกษาข้อมูลก่อนการใช้งาน

69-96

ติดตามกันต่อกับความหมายของพลังคู่เลฃลิขิตในฉบับต่อไปนะคะ หรือ หาซื้ อหนังสือ “เลขคลิกชี วติ ” ตามร้านหนังสือทั่วไป ติดต่อได้ท่ี เฟซบุ ก๊ : ปอ นางฟ้าเลขลิขติ หรือ “เบอร์ไตรลักษณ์” เบอร์มงคลออนไลน์ AIS

26 คู่ หู เ ดิ น ท า ง


คู่ หู เ ดิ น ท า ง 27


คู่หูดูดวง

อ.ภูวินทร์ กาญจนพาณิชย์กุล (อ.เบสท์) โทร.09 5959 9829

ราศีเมษ (13 เม.ย. - 14 พ.ค.)

ค�ำพยากรณ์ 15 กันยายน - 14 ตุลาคม 2560 ราศีกรกฎ (15 ก.ค. - 14 ส.ค.)

ชาวราศีเมษในช่วงระหว่างเดือนนี้จะได้รับ ข่าวดีเรื่องการงาน จะมีโอกาสขยับขยายช่องทาง ธุ ร กิ จ หรื อ ช่ อ งทางท� ำ มาหากิ น เพิ่ ม มากขึ้ น การเงิ น ชาวราศี เ มษอาจมี ลุ ้ น โชคลาภก้ อ นโต ให้แบ่งเงินไปท�ำบุญเพื่อเสริมดวงด้วยจะดีมาก ด้านความรักในช่วงนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง ครั้งยิ่งใหญ่ของชาวราศีเมษ ใครมีแฟนอยู่แล้ว อาจจะมี ป ั ญ หาคั บ ข้ อ งหมองใจ ต้ อ งใจเย็ น ๆ ถ้ามีเหตุตอ้ งเลิกรากัน ก็ถอื ว่าจะได้เจอคนใหม่ทดี่ ี กว่า ส่วนใครยังโสด มีแนวโน้มได้เจอเนื้อคู่ตัวจริง ที่จะตกลงปลงใจด้วย เรื่องสุขภาพ ถ้าใครป่วยจะ เจอหนทางรักษาท�ำให้อาการต่างๆ ดีขึ้น เรียกได้ ว่าแนวโน้มดวงชะตาของชาวราศีเมษจะดีขึ้นตาม ล�ำดับอย่างแน่นอน

ช่วงระหว่างเดือนนีข้ องชาวราศีกรกฎ ด้านการ งานจะมีความเจริญหน้าดีขนึ้ มีโอกาสได้เลือ่ นขัน้ เลือ่ นต�ำแหน่ง หรือโยกย้ายงานไปในแผนกทีด่ ขี นึ้ จะเจอสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ อาจได้เจ้านายใหม่ที่ ท�ำงานด้วยแล้วสบายใจ เรียกว่าโดนเด่นมากใน เรื่องการงาน การเงินจะดีขึ้น มีเงินหมุนเวียน มากขึ้น ความรัก คนโสดอาจมีคนถูกใจแวะเวียน มาบ้างแต่ให้รอดูไปก่อน อย่าเพิ่งตัดสินใจ แต่ เรื่องครอบครัวจะเกิดปัญหามากหน่อย ญาติ พี่น้องทะเลาะกัน มีคนเจ็บป่วยไม่สบาย หรือ ตัวเราเองจะขัดแย้งกับคนในครอบครัว แนะน�ำให้ ปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ยบ้าน ลดแรงปะทะ จัดบ้านให้ เรียบร้อย เปลีย่ นทีว่ างของใหม่ จะช่วยแก้เคล็ดได้ ส่วนเรื่องสุขภาพยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

ราศีพฤษภ (15 พ.ค. - 14 มิ.ย.)

ราศีสิงห์ (15 ส.ค. - 14 ก.ย.)

ในช่ ว งระหว่ า งเดื อ นนี้ ชาวราศี พ ฤษภ จะมีอุปสรรคมากในการท�ำงาน ใครที่ก�ำลังจะ เริ่มธุรกิจ อาจจ้องติดต่อหลายครั้ง จะมีปัญหา เรื่ อ งเอกสารตลอด ใครท� ำ งานประจ� ำ อาจมี ปัญหากับเพื่อนร่วมงาน เนื่องจากเราก้าวหน้า กว่าคนอื่น ก็ย่อมมีคนอิจฉา นินทาว่าร้ายเป็น ธรรมดา ต้องรู้จักวางตัวและปล่อยวางเรื่องพวกนี้ ด้านความรัก เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการงาน เลยท�ำให้เรือ่ งความรักมีปญั หาตามไปด้วย เกีย่ วกับ การไม่มีเวลาให้กัน ต้องบริหารเวลาให้ดี ส่วนใคร ยังโสด แต่งกับงานไปก่อน เรือ่ งสุขภาพ ช่วงนีต้ อ้ ง ระวังเป็นพิเศษ พักผ่อนให้มากๆ อย่าหักโหมงาน มากนัก เพราะโรคเดิมทีเ่ คยเป็น หรือโรคประจ�ำตัว อาจกลับมาได้

ราศีเมถุน (15 มิ.ย. - 14 ก.ค.)

ชาวราศีเมถุนในช่วงระหว่างเดือนนี้ ด้านการ งานจะมีช่องทางการเพิ่มรายได้เข้ามา ถือว่าเป็น โอกาสในการขยับขยายงาน แต่แนะน�ำว่าให้ท�ำ ควบคู่กับงานประจ�ำ หรืองานที่ก�ำลังท�ำอยู่ อาจ ขายออนไลน์ หรือติดต่องานต่างประเทศจะดีมาก ด้านความรักครอบครัวช่วงนี้จะมีปัญหาจุกจิก มาให้ต้องแก้ปัญหา ญาติพี่น้องทะเลาะกัน หรือ ผูใ้ หญ่ คนในบ้านเจ็บป่วย ทะเลาะกันในครอบครัว เกี่ยวกับเรื่องการแบ่งเวลา ต้องใจเย็นๆ ให้เวลา กับคนในครอบครัว หาเวลาไปทานข้าวพร้อมหน้า พร้อมตากันบ้าง แนะวิธีแก้เคล็ดง่ายๆ ด้วยการ ปรับเปลีย่ นฮวงจุย้ ภายในบ้าน ขยับการจัดวางของ ต่างๆ จะช่วยให้ลดแรงปะทะได้ดีอีกวิธีหนึ่ง

ชาวราศี สิ ง ห์ ช ่ ว งเดื อ นนี้ จ ะประสบความ ส�ำเร็จทางด้านการงาน แต่สำ� เร็จแบบต้องเหนือ่ ย คนทีเ่ ป็นเซลล์กว่าจะปิดงานขายได้ตอ้ งคุยหลายๆ ครั้ ง จึ ง จะส� ำ เร็ จ แต่ มั น คุ ้ ม ค่ า มาก อี ก อย่ า ง ที่ชาวราศีสิงห์จะได้รับคือโชคจากการเดินทาง บางคนอาจได้เดินทางไปดูงานต่างประเทศ หรือ ได้รางวัลไปท่องเที่ยว แต่โชคด้านการเดินทาง อาจมาพร้อมกับรายจ่ายที่ไม่คาดคิดจากยวดยาน พาหนะ เพราะฉะนั้นต้องเช็คให้ดีๆ ก่อนออก เดินทาง เตรียมเงินส�ำรองไว้ใช้จ่ายระหว่างการ เดินทางด้วย ความรักอาจพบรักจากการเดินทาง คนโสดมีลุ้น คนมีคู่ความรักจะหวานชื่นมากขึ้น สุขภาพ ระวังไขเรื่องข้อกระดูก กล้ามเนื้อ

ราศีกันย์ (15 ก.ย. - 14 ต.ค.)

ในช่วงเดือนนี้ชาวราศีกันย์ ด้านการงานจะ มีเรื่องวุ่นวายเข้ามามากเป็นพิเศษ ใครท�ำงาน ประจ� ำ อาจเจอปั ญ หาต่ า งๆ ที่ ต ้ อ งตั ด สิ น ใจ มากมาย แต่ถา้ ใครท�ำงานอิสระ หรือค้าขาย มีงาน เข้ามามาก แน่นอนว่าเงินก็เข้ามามากเช่นกัน ช่ ว งนี้ ถื อว่ า ธุ ร กิ จ จะดี เ ป็ น พิ เ ศษ แต่ สิ่ ง ที่ ต ้ อ ง เตื อ นคื อ อย่ า รั บ ปากหรื อ สั ญ ญาอะไรกั บ ใคร ไว้เรื่องงาน เพราะด้วยงานที่เข้ามามากอาจ ท�ำให้ส่งงานได้ไม่ตรงกับเวลาที่รับปากไว้ ช่วงนี้ ชาวราศีกันย์มีลุ้นรางวัลใหญ่จากการเสี่ยงโชค หรือได้รบั เงินก้อนโตจากการลงทุนในอดีต แนะน�ำ ให้นั่งสมาธิ ท�ำบุญมากๆ เพราะคุณอาจจะมี ลางสังหรณ์อะไรเข้ามาแม่นๆ ก็เป็นได้ 28 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

ราศีตุลย์ (15 ต.ค. - 14 พ.ย.)

ชาวราศีตุลย์ ในช่วงเดือนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ ยังมีเรื่องวุ่นวายเข้ามามากมาย อย่าเพิ่งเครียด เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องมาจากเดือนที่ แล้วจะส่งผลให้มคี วามวุน่ วายเกิดขึน้ ในช่วงเดือนนี้ แต่จะเป็นความวุน่ วายทีด่ ี อาจต้องใช้เวลาปรับตัว บ้าง แต่ในอนาคตจะลงตัวแน่นอน มีเกณฑ์การเริม่ ต้นสิง่ ใหม่ๆ เริม่ ต้นการศึกษาต่อ หรือเริม่ ต้นธุรกิจ การงานใหม่ๆ แต่เป็นสิ่งที่ดี มีแนวโน้มจะประสบ ความส�ำเร็จในอนาคต ความรักก็เช่นเดียวกัน จะได้เริ่มต้นกับคนใหม่ ถ้าใครมีคู่อยู่แล้วอาจได้ ระลึกนึกถึงอดีตช่วงที่จีบกันใหม่ๆ ซึ่งจะท�ำให้ ชาวราศีตุลย์มีความเบิกบานใจมากในช่วงเดือนนี้

ราศีพิจิก (15 พ.ย. - 14 ธ.ค.)

ช่วงระหว่างเดือนนีช้ าวราศีพจิ กิ จะเกิดความ กดดันมากเป็นพิเศษในเรื่องการงาน อาจเจองาน ยาก หรือตัง้ เป้าไว้สงู จนบางครัง้ รูส้ กึ ท้อแท้ อยาก เปลี่ยนงาน แนะน�ำว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรลงไป วิธีการแก้เคล็ดคือให้เดินทางไกล ข้ามน�้ำข้าม ทะเลได้ยิ่งดี ด้านการเงินจะมีเงินก้อนโตเข้ามา แต่จะแลกมาจากการสูญเสีย อาจออกจากงานแล้ว ได้เงินพิเศษ หรือเซ้งกิจการ เป็นต้น ช่วงนี้หมั่น ท�ำบุญให้มากๆ ความรักยังไม่หวือหวา คนมีคอู่ าจ เกิดเรื่องคับข้องหมองใจ หันหน้าคุยกันดีๆ แบบ มีสติก็จะคลี่คลายปัญหาไปได้ สุขภาพช่วงนี้ระวัง เรือ่ งการเดินเหิน หกล้ม สะดุด ลืน่ ไปไหนมาไหน ให้มีเพื่อนเดินทาง อย่าเดินทางคนเดียว

ราศีธนู (15 ธ.ค. - 14 ม.ค.)

ชาวราศีธนูช่วงนี้จะเกิดเรื่องราววุ่นวายใน ชีวิตหลายๆ อย่าง ทั้งเรื่องการงาน และบริวาร แต่จะเป็นในช่วงแรกๆ เท่านั้น ให้อดทน เมื่อ ทุกอย่างเข้าที่ก็จะลงตัวมากขึ้น ด้านการงาน ใคร ทีล่ งทุนอะไรไว้ ช่วงนีจ้ ะเป็นช่วงกอบโกย ขายของ ได้ดมี กี ำ� ไร ส่วนใครทีม่ ปี ญั หาเรือ่ งบริวาร คนไหน น�ำความวุ่นวายมาให้ ก็จงถอยห่างซะ การเงิน เงินที่ ได้มาในช่วงนี้จะเป็นทุกขลาภ ส่วนใหญ่ จะใช้จ่ายเรื่องสุขภาพ วิธีแก้เคล็ดให้แบ่งเงินไป ท�ำบุญบ้าง ที่โรงพยาบาลสงฆ์ หรือถวายโลงศพ จะช่วยผ่อนหนักเป็นเบา ด้านความรัก ช่วงนี้จะ ยังไม่มีคนถูกใจเข้ามา หรือใครที่เล็งๆ กันไว้อาจ ไม่ค่อยมีเรื่องให้ตื่นเต้น สุขภาพระวังเรื่องเครียด พักผ่อนให้มากๆ


เรื่อง : กองบรรณาธิการ

ข่าวรายทาง

ราศีมังกร (15 ม.ค. - 14 ก.พ.)

อีซซ ู รุ บ ั มอบ 3 รางวัลการันตีคณ ุ ภาพ จากเวที “BIG Best Car of The Year 2016-2017”

ราศีกุมภ์ (15 ก.พ. - 14 มี.ค.)

กลุ่มตรีเพชร โดย คุณปนัดดา เจณณวาสิน กรรมการรองผูจ้ ดั การ บริษทั ตรีเพชรอีซซู เุ ซลส์ จ�ำกัด รับมอบ 3 รางวัลการันตีคุณภาพจากเวที “BIG Best Car of The Year 2016-2017” ใน งาน BIG Motor Sale ได้แก่ รางวัลดีเด่น ยอดเยี่ยม ประเภทรถ PPV 7 ที่นั่ง ประหยัดสุด ราคาคุ้มค่า : ISUZU MU-X 3.0 Ddi Blue Power รางวัลดีเด่นยอดเยี่ยม ปิกอัพ 4x4 ลุยแกร่งประหยัดเห็นๆ : ISUZU D-MAX V-Cross Max 4x4 และรางวัลปิกอัพขับสองยกสูง ประหยัด เป็นมิตร ขับมันส์ : ISUZU D-MAX Hi-Lander 1.9 Ddi Blue Power โดยมี คุณจรวย ขันมณี ประธานกรรมการ บริษัท ยานยนต์ สแควร์ กรุป๊ จ�ำกัด เป็นประธานในพิธมี อบรางวัล ณ ศูนย์นทิ รรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ชาวราศีมงั กรในช่วงเดือนนีจ้ ะเหน็ดเหนือ่ ยหน่อย การงานจะเข้ามารุมล้อม ทัง้ งานราช งานหลวง ใครท�ำ อะไรหลายอย่าง อาจเกิดความเครียดได้ ส่วนใครทีท่ ำ� งาน อิสระ งานเยอะ เงินก็เยอะ ค้าขายดีมาก ต้องดูแลลูกค้า และออเดอร์ดๆี อย่าให้ตกหล่น ไม่อย่างนัน้ อาจจะท�ำให้ เสียความน่าเชือ่ ถือได้ ความรัก วุน่ แต่งาน เลยไม่คอ่ ยมี เวลาให้กนั มากนัก คนโสด แต่งกับงานไปก่อน สุขภาพ ระวังเรือ่ งความเครียด วิตกกังวล ไมเกรนขึน้ วิธแี ก้ เคล็ด ให้ปรับเปลีย่ นสภาพแวดล้อมในห้องท�ำงานใหม่ จัดโต๊ะใหม่ หาต้นไม้เล็กๆ มาปลูก จะช่วยลดความแรง ของดวงดาวได้ ช่องเดือนนี้ของชาวราศีกุมภ์จะโดดเด่นมาก เรือ่ งการงาน มีความเจริญก้าวหน้า ได้รบั โปรโมทเลือ่ น ต�ำแหน่ง หรือได้รบั รางวัลดีเด่น ใครทีก่ ำ� ลังศึกษาอยู่ การเรียนจะประสบความส�ำเร็จดี หรือใครก�ำลังจะศึกษาต่อ ก็จะส�ำเร็จดัง่ เป้าทีต่ งั้ ไว้ ถือว่าเฮงมากในช่วงนี้ ส่วน การเงินจะมีเข้ามาไม่ขาดมือ มีกนิ มีใช้คล่อง แต่เรือ่ ง ความรักกลับสวนทาง งานรุง่ แต่ความรักร่วง คนโสด ก็เหงาต่อไป คนมีครู่ ะวังเรือ่ งมือทีส่ าม หรือความเห็น ขัดกัน สาเหตุหนึง่ ของปัญหาชีวติ คูค่ อื การไม่มเี วลาให้ กัน วิธแี ก้งา่ ยๆ ควรแบ่งเวลาให้ครอบครัวบ้าง จะช่วย ให้ชวี ติ คูห่ วานชืน่ ขึน้

ราศีมีน (15 มี.ค. - 14 เม.ย.)

ชาวราศีมีนในช่วงเดือนนี้ถือว่าเสน่ห์แรงมาก ด้านการงานจะราบรืน่ มีผใู้ หญ่ให้การสนับสนุน ด้าน การเงินจะมีคนใจดีหยิบยืน่ เงินให้ดว้ ยความเสน่หา ทีแ่ น่ๆ ด้านความรักจะโชติชว่ งมาก ใครโสดจะมีคนเข้ามา ให้เลือกมากมาย ระวังเรือ่ งรถไฟชนกัน ส่วนใครมีคแ่ ู ล้ว อย่าหลงระเริงกับเสน่หต์ วั เอง เพราะจะท�ำให้เกิดปัญหา เรือ่ งมือทีส่ ามได้ พาคูไ่ ปเทีย่ วพักผ่อน ฮันนีมนู เติม ความหวานให้แก่กนั จะดีกว่า สุขภาพการเดินทางระวัง เรือ่ งรถรา ตรวจตราสภาพรถให้ดกี อ่ นออกเดินทาง ใครใช้บริการสาธารณะก็ตอ้ งวางแผนการเดินทางให้ดี เผือ่ เวลาไว้บา้ ง การเดินทางจะราบรืน่ ขึน้

วาโก้มอบวัสดุเพือ ่ ใช้ในการฝึกฝน และประกอบอาชีพของสมาชิกบ้านพักฉุกเฉิน

นายกสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ลานทิพย์ ทวาทศิน (ที่ 3 จากขวา) รับมอบวัสดุสง่ เสริม อาชีพสตรีและชุดชัน้ ใน รวมมูลค่า 1,500,000 บาท จากบริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด (มหาชน) โดยมี อินทิรา นาคสกุล ผู้จัดการส่วนการตลาดผลิตภัณฑ์วาโก้ พร้อมด้วย พงษ์สันติ์ วงษ์เสริมหิรัญ ผู้อ�ำนวยการฝ่ายศูนย์วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม บริษัท ไทยวาโก้ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนมอบ ภายใต้โครงการ วาโก้บราเดย์ บรามีค่า...สร้างอาชีพ รักสิ่งแวดล้อม” เพื่อใช้ในการฝึกฝน และประกอบอาชีพของสมาชิกบ้านพัก ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมใหญ่ ดอนเมือง

อบจ.สมุทรปราการ เปิดตัวแคมเปญ “กาลครัง้ หนึง่ ต้องไป@สมุทรปราการ”

อบจ.สมุทรปราการ เปิดตัว แคมเปญ “กาลครัง้ หนึง่ ต้องไป @สมุทรปราการ” ชูไฮไลท์ 5 เส้นทาง ท่องเทีย่ วของดีเมืองปากน�ำ้ แบ่งตาม กลุ่มความสนใจนักท่องเที่ยว อาทิ เส้ น ทางประวั ติ ศ าสตร์ - ธรรมชาติ -ประเพณี หวังยกระดับภาพลักษณ์ อุ ต สาหกรรมท่ อ งเที่ ย วจั ง หวั ด สูร่ ะดับสากล นอกจากนี้ ยังได้จดั ท�ำแผ่นพับแนะน�ำ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วทีน่ า่ สนใจ แจกให้กบั นักท่องเทีย่ ว ทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่สนามบินสุวรรณภูมิ อีกด้วย คู่ หู เ ดิ น ท า ง 29


แวะชิมริมทาง

เรื่อง : มะลิ / ภาพ : s88

ขาหมูน�้ำแดงเห็ดหอม

หอยจ๊อปู

ปลาน�้ำเงินนึ่งซีอิ๊ว

แพภูฟ้าไทย อิ่มอร่อยในแบบฉบับส�ำรับไทย

น�้ำพริกเกาะติด

ด้วยพรสวรรค์รวมกับการแสวงหาประสบการณ์ผา่ นผูค้ นรอบตัว นักธุรกิจหญิงมากความสามารถ อย่าง คุณพี ศศิวณ ั ย์ ศรีพรหม จึงประสบความส�ำเร็จในการมาเปิดร้านอาหารริมน�ำ้ น่านในนาม “แพภูฟา้ ไทย” ไม่เพียงแต่รสชาติทอี่ ร่อยถูกปากแล้ว ทางร้านยังใส่ใจในทุกๆ รายละเอียดอีกด้วย ทัง้ วัตถุดบิ ความสะอาด รสชาติและบริการ อาหารแต่ละจานจึงได้ออกมาอย่างถึงรสถึงเครือ่ ง

ปลาคังผัดฉ่า

คั่วขนุน

เริ่มจานแรกที่ หอยจ๊อปู จาน ใหญ่ ใช้กรรเชียงปูสดใหม่จากระยอง ชิ้นโตๆ ห่อด้วยฟองเต้าหู้แท้ จิ้ม กับน�ำ้ จิม้ บ๊วยสูตรเฉพาะ เมนูตอ่ มา คือ ปลาม้าทอดราดน�ำ้ ปลา ทอดมา เหลืองสวยน่ารับประทาน ราดด้วย น�้ำปลาปรุงสูตรพิเศษของทางร้าน เช่ น กั น อร่ อ ยเลิ ศ ต่ อ ด้ ว ยเมนู ปลาน�้ำเงินนึ่งซีอิ๊ว ปลานี้เป็นปลา ชื่อดังแห่งล�ำน�้ำน่าน รสชาติอร่อย หาทานยาก ทานคูก่ บั น�ำ้ จิม้ เต้าเจีย้ ว ปรุง อร่อยเข้ากันเป็นอย่างดี อีกหนึ่งเมนูปลาที่ต้องลอง ปลาคังผัดฉ่า ผัดกับเครื่องผัดน�้ำพริกสด รสชาติเผ็ดร้อนพอเหมาะ หอมกลิ่นเครื่อง สมุนไพร เมนูถัดไป ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน เคล็ดลับอยู่ที่การใช้น�้ำ มะพร้าวอ่อนแทนน�ำ้ ตาล รสชาติจงึ หอมหวานละมุน ไม่เผ็ดมาก เมนูซด น�ำ้ อย่าง ต้มย�ำกุง้ แม่นำ�้ ก็อร่อยเด็ดไม่แพ้เมนูไหน ทางร้านจะใส่กะทิลง ไปเพือ่ เพิม่ ความเข้มข้นและหอมหวาน เพิม่ ไขมันเบาๆ กับเมนูนี้ ขาหมู น�ำ้ แดงเห็ดหอม ทางร้านจะเลือกใช้แต่ขาหน้าอย่างเดียว เพราะมีมนั น้อย ทอดแล้วจะกรอบอร่อยก�ำลังดี เนือ้ ขาหมูอร่อยนุม่ ลิน้ ทานไปแต่ละค�ำจะ

ห่อหมกทะเลมะพร้าวอ่อน 30 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

สัมผัสได้ถึงกลิ่นหอมของเครื่องพะโล้ที่แทรกซึม อยู่ในทุกอณูของเนือ้ ขาหมู เมนูหาทานยากอย่าง คัว่ ขนุน ทางร้านก็มีให้บริการ ซึง่ เป็นเมนูอาหาร พื้นเมืองโบราณที่สันนิษฐานว่ามีมาตั้งแต่ครั้ง สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา เมือ่ ครัง้ เสด็จมาปกครองเมืองพิษณุโลก ส�ำหรับ เมนูไฮไลท์ทใี่ ครได้ชมิ เป็นต้องติดใจ น�ำ้ พริกเกาะติด รสชาติไม่เผ็ดมาก แต่มีความเข้มข้นถึงเครื่อง โดยเป็นสูตรโบราณตั้งแต่สมัยคุณยายของคุณพี ทานคู่กับไข่เจียวและข้าวสวยร้อนๆ ก็อร่อยเอา ปิดท้ายด้วยของหวานคลายร้อน เฉาก๊วยนมสด คุณพีได้สตู รนีม้ าจากประเทศสิงคโปร์ อร่อยหอม หวานทานแล้วสดชืน่ ใจดีแท้ ร้านตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ�้ น่าน บรรยากาศดี รับบริการ กรุ๊ปทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ เวลามาร้านให้ สังเกตง่ายๆ โดยใช้ถนนพุทธบูชา อยูใ่ กล้ๆ สะพาน สุพรรณกัลยา ฝัง่ วัดจันทร์ตะวันออก จะเห็นแพไม้ สักทองเรือนไทยริมแม่นำ�้ น่าน

แพภูฟ้าไทย ทีต่ งั้ 100/49 ข้างสะพานสุพรรณกัลยา ฝัง่ วัดจันทร์ตะวันออก ถ.พุทธบูชา อ.เมือง จ.พิษณุโลก โทร. 09 6662 2219, 08 1146 1213, 08 1701 1199 เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 23.00 น.


32 คู่ หู เ ดิ น ท า ง

คู่หูเดินทาง 109  

ก้าวสู่ปีที่ 10 9 สถานที่สร้างสรรค์ ด้วยพลังศรัทรา

คู่หูเดินทาง 109  

ก้าวสู่ปีที่ 10 9 สถานที่สร้างสรรค์ ด้วยพลังศรัทรา

Advertisement