Page 1

ZIMA Nr 3-4 (6) 2014

Witaminy i minera³y o wysokiej skutecznoœci wch³aniania

Czasopismo specjalistyczne o ¿ywnoœci i ¿ywieniu

Czasopismo specjalistyczne o ¿ywnoœci i ¿ywieniu

Jedyny taki preparat na rynku o tak wysokim wskaŸniku biodostêpnoœci Zawiera opatentowany sk³adnik BioPerine® odpowiadaj¹cy za zwiêkszenie wch³anialnoœci sk³adników nawet o 60% Ponad 68 sk³adników od¿ywczych w poszczególnych formu³ach Zawiera witaminy i minera³y w po³¹czeniu ze sproszkowanymi warzywami, owocami, zio³ami i roœlinami zielonymi

Moja dieta: Maja Włoszczowska

201 Dieta triathlonisty

118

182

Najlepsze diety świata – ranking 71

Jak bilansowaæ dietê wegetariañsk¹

88

Aktualne zasady ¿ywienia ma³ych dzieci

140

Pieczywo – Ÿród³o niezbêdnych sk³adników od¿ywczych

150

Oceniamy parówki

158

Goodbye Dukan, czyli jak badaæ wra¿liwoœæ na pokarmy

168

Moje dziecko ma cukrzycê

cena: 19,00 z³ (w tym 5 proc. VAT)

Food Forum ZIMA Nr 3-4 (6) 2014  
Food Forum ZIMA Nr 3-4 (6) 2014  
Advertisement