Page 1

EUROPEAN LABEL BOOKMARKS – EDUCATION

zakladka2.indd 1

07-10-05 11:01:33


J Język polski

J Język angielski

Podstawowe pojęcia

J Język francuski

Basic words

J Język niemiecki

Notions de base

Grundbegriffe

edukacja

education

éducation

Bildung

uczenie się

learning

apprentissage

Lernen

wiedza

knowledge

savoir

Wissen

umiejętności

skills

compétences

Fähigkeiten

postawa

attitude

attitude

Einstellung

cel

aim / objective

objectif

Ziel

książka/komputer

book / computer

livre / ordinateur

Buch / Computer

zakladka2.indd 2

07-10-05 11:01:56


Szkoła

School

École

Schule

klasa

class

classe

Klasse

szkoła

school

école

Schule

praca domowa

homework

devoirs

Hausaufgaben

nauczyciel / wychowawca

teacher / form teacher

enseignant / titulaire de classe

Lehrer / Erzieher

uczeń

pupil

élève

Schüler

lekcja

lesson

leçon

Unterrichtsstunde

przerwa

break

récréation

Pause

zajęcia pozalekcyjne

extra-curricular activities

activités hors programme

Zusatzangebote (z.B. Arbeitsgemeinschaften)

semestr szkolny

term (period)

trimestre

Halbjahr

zakladka2.indd 3

07-10-05 11:02:13


rok szkolny

school year

année scolaire

Schuljahr

wakacje / ferie

summer holidays / winter holidays

vacances

Sommerferien / Winterferien

wycieczka szkolna

school trip

voyage scolaire

Schulausflug

przyjęcie do szkoły

entry to school

entrée à l'école

Einschulung

wywiadówka

parents’ meeting

réunion de parents

Elternabend

dyrektor szkoły

headteacher, headmaster, schoolhead

chef d'établissement scolaire

Schulleiter

rada pedagogiczna

teachers’ council

conseil pédagogique

Lehrerkonferenz

organ prowadzący szkołę (gmina / powiat)

body running the school (local / regional)

autorités responsables de l’école

Schulträger

zakladka2.indd 4

07-10-05 11:02:13


nadzór pedagogiczny - kuratorium

pedagogical supervision: regional inspectorat d’académie educational authority

Schulaufsichtsbehörde

podręcznik

textbook

manuel d'enseignement

Lehrbuch / Lehrwerk

finansowanie edukacji

financing of education

financement de l'éducation

Zuschuss für Bildung

nauczanie zintegrowane

integrated teaching

cours intégré

fächerübergreifender Unterricht

program nauczania

curriculum

programme d'études

Curriculum

ścieżka międzyprzedmiotowa

cross- curricular theme

thématique éducative transversale

fächerübergreifende Themen

przedmiot obowiązkowy / do wyboru

compulsory subject / optional subject

matière obligatoire / cours à option

Pflichtfach / Wahlfach

siatka godzin

timetable

réseau d’heures

Stundenplan

zakladka2.indd 5

07-10-05 11:02:14


zakladka2.indd 6

07-10-05 11:02:14


Nauczanie

Teaching

Enseignement

Lehren

teoria

theory

théorie

Theorie

praktyka

practice

pratique

Praxis

pamięć

memory

mémoire

Gedächtnis

metodyka

learning theory / methodology

théorie d'apprentissage

Methodik

metoda nauczania

teaching method

méthode d'enseignement

Unterrichtsmethode

projekt

project

projet

Projekt

pomoce dydaktyczne

teaching resources / aids

moyens d'enseignement

Unterrichtsmaterial / Zusatzmaterial

zakladka2.indd 7

07-10-05 11:02:18


Edukacja i kształcenie

Education and training

Éducation et Formation

Bildung und Ausbildung

kształcenie obowiązkowe

compulsory education

enseignement obligatoire

Schulpflicht

kształcenie po zakończeniu obowiązku szkolnego

post-compulsory education

enseignement post-obligatoire

Ausbildung nach Ende der Schulpflicht

kształcenie ogólne

general education

enseignement général

allgemeinbildende Schule

kształcenie zawodowe

vocational training

formation professionnelle

Berufsausbildung

kształcenie specjalne

special needs education

éducation des jeunes à besoins éducatifs particuliers

Fachausbildung

kształcenie ustawiczne - uczenie się przez całe życie

continuing education - lifelong learning

apprentissage tout au long de la vie

Weiterbildung / lebenslanges Lernen

zakladka2.indd 8

07-10-05 11:02:18


zakladka2.indd 9

07-10-05 11:02:19


Typy szkół

Types of schools

Type d’école

Schultyp

przedszkole

kindergarten

école maternelle

Kindergarten

zerówka

pre-school „0” grade

classe préparatoire

Vorschule

szkoła podstawowa

primary school

école primaire

Grundschule

gimnazjum

lower- secondary school / gymnasium

collège

Gymnasium – Sekundärstufe 1

szkoła ponadgimnazjalna

upper-secondary / postgymnasium school

école secondaire

weiterführende Schulen

zasadnicza szkoła zawodowa

basic vocational school

lycée professionelle

Berufsschule

zakladka2.indd 10

07-10-05 11:02:32


liceum ogólnokształcące / profilowane / uzupełniające

general upper secondary / specialised / supplementary school

lycée / lycée specialisé / lycée „suplémentaire”

Gymnasium (allgemeinbildend) – Sekundärstufe 2 / Gymnasium mit besonderer fachlicher Ausrichtung / Abendschule

technikum

technical secondary school

lycée professionnel

technische Oberschule

szkoła publiczna

public-sector school

école publique

staatliche Schulen

szkoła prywatna

private school

école privée

private Schule

szkoła policealna

post-secondary non-tertiary school

enseignement post-secondaire non-supérieur

Berufsakademie / Fachhochschule

szkoła dla dorosłych

school for adults

école pour les adultes

Erwachsenenbildung

kolegium

college

collège

Kolleg

szkoła wyższa

higher education institution

établissement d'enseignement supérieur

Hochschule

zakladka2.indd 11

07-10-05 11:02:32


zakladka2.indd 12

07-10-05 11:02:32


Nauczyciel

Teacher

Enseignant

Lehrer

kształcenie nauczycieli

initial teacher education

formation des enseignants

Lehrerausbildung

przygotowanie do zawodu

practical training

formation pratique

Referendariat

praktyka pedagogiczna

teaching practice

pratique pédagogique

Unterrichtspraxis

doskonalenie nauczycieli

in-service teacher training

formation continue des enseignants

Lehrerfortbildung

awans zawodowy nauczyciela

teachers’ professional promotion

promotion professionelle des enseignants

Lehrerbeförderung

nauczyciel stażysta / kontraktowy / mianowany / dyplomowany

trainee teacher / contract teacher / appointed teacher / chartered teacher

enseignant stagiaire / contractuel / nommé / diplomé

Referendar / Lehrer mit dem 1. Staatsexamen / Lehrer mit dem 2. Staatsexamen

zakladka2.indd 13

07-10-05 11:02:52


Ocenianie

Marking

Notation

Benotung

ocena / stopień

mark / grade

note

Note

test / klasówka

test / quiz

test / devoir de classe

Test / Klassenarbeit

egzamin ustny / pisemny

oral / written examination

examen oral / écrit

schriftliche / mündliche Prüfung

egzaminy wstępne

entry examination

examen d'entrée

Aufnahmeprüfungen

matura / egzamin zawodowy

final upper secondary exam / vocational exam

baccalauréat

Abiturprüfung / Abitur

komisja egzaminacyjna

examination board

jury d'examen

Prüfungskommission

świadectwo

certificate

certificat

Zeugnis

zakladka2.indd 14

07-10-05 11:02:52


zakladka2.indd 15

07-10-05 11:02:52


Rodzaje studiów

Types of studies

Type d’études

Studienart

licencjat / inżynier

bachelor

licence

Bachelor / Diplom

magister

master

maîtrise

Magister

doktor

doctorate / PhD

doctorat

Promotion / Doktor

studia pierwszego / drugiego / trzeciego stopnia

the first / second / third-cycle studies

études supérieures de premier / deuxième / troisième cycle

Bachelorstudiengang / Masterstudiengang / Doktoratsstudium

*studia stacjonarne / niestacjonarne

full time / part-time studies

études à plein temps / études à mi-temps

Vollzeitstudium / Tages-/ Abendstudium, Fernstudium

studia podyplomowe

post-graduate studies

études postgraduées / Master

weiterführende Studien / Aufbaustudium

zakladka2.indd 16

07-10-05 11:02:58


* W Polsce ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z 27 lipca 2005 r. wprowadziła podział na studia stacjonarne (dzienne) i niestacjonarne (dotychczasowe: studia wieczorowe, zaoczne, eksternistyczne i itp.) Opracowano m.in. na podstawie „Tezaurusa Europejskich Systemów Edukacji”, wyd. Eurydice 2006 r.

zakladka2.indd 17

07-10-05 11:02:58


PODZIĘKOWANIE:

Dziękujemy Pani Iwonie Kuczkowskiej - Goethe Institut za pomoc w przygotowaniu tej publikacji.

zakladka2.indd 18

07-10-05 11:02:58


Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacji. The publication is financed by the European Commission. The publication reflects the author’s views and the European Commission is not liable for any use that may be made of the information contained in the publication.

zakladka2.indd 19

07-10-05 11:02:59


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa tel.: +48 22 622 37 12 wew. 405 fax: +48 22 622 37 10 http://www.ell.org.pl label@frse.org.pl

zakladka2.indd 20

07-10-05 11:02:59

European Language Bookmarks - Education  
European Language Bookmarks - Education  

Mini słowniczek zawierający słownictwo edukacyjne w czterech językach.

Advertisement