Page 1

Θρθςκευτικά Ε Δθμοτικοφ Οι περιοδείεσ και ο κάνατοσ του Απόςτολου Παφλου Λάουρα Γαράκθ 1


Περιοδείεσ •

Ο Παφλοσ περιόδευςε ταχφτατα, ςα να είχε φτερά, ςε ολόκλθρθ τθν Οικουμζνθ και τθν ςαγινευςε ςτθν πίςτθ του Χριςτοφ. Πραγματοποίθςε τζςςερισ αποςτολικζσ περιοδείεσ. Κατά τθν πρϊτθ περιοδεία (47-48 μ.Χ.) ζχοντασ ςυνεργάτεσ τον Βαρνάβα και τον Μάρκο κιρυξε το Ευαγγζλιο και ίδρυςε Εκκλθςίεσ ςτθν Κφπρο, ςτθν Παμφυλία, ςτθν Πιςιδία και ςτθν Λυκαονία. Η δεφτερθ αποςτολικι περιοδεία (49-52 μ.Χ.) ζγινε με κφριουσ ςυνεργοφσ τον ΢ίλα, τον Σιμόκεο και τον Λουκά. Κατά τθν περιοδεία του αυτι ο Παφλοσ κιρυξε τον Χριςτιανιςμό και ίδρυςε Εκκλθςίεσ ςτθ ΢υρία, ςτθν Κιλικία, ςτθ νότιο Γαλατία, ςτθ Λυκαονία, ςτθν Σρωάδα, ςτθ Μακεδονία (Καβάλα, Θεςςαλονίκθ, Βζροια) και τθν υπόλοιπθ Ελλάδα (Ακινα, Κόρινκο). Ακολοφκωσ πζραςε ςτθν Ζφεςο και από εκεί επζςτρεψε ςτθν Αντιόχεια, απ” όπου είχε ξεκινιςει. Η τρίτθ αποςτολικι περιοδεία του(52-56 μ.Χ.) περιζλαβε τα γνωςτά του μζρθ ςτθ Μικρά Αςία, βόρεια Ελλάδα (Μακεδονία) και νότια Ελλάδα και κατζλθξε ςτα Ιεροςόλυμα. 2


Περιοδείεσ •

΢τα Ιεροςόλυμα ο Παφλοσ κινδφνευςε να φονευκεί από φανατικοφσ ομοεκνείσ του. Βρζκθκε όμωσ ςτα χζρια των Ρωμαίων, οι οποίοι τον μετζφεραν ςτθν Καιςάρεια τθσ Παλαιςτίνθσ, όπου κρατικθκε επί δφο χρόνια (56-58 μ. Χ.). Μετά ηιτθςε να δικαςτεί ςτθ Ρϊμθ ωσ Ρωμαίοσ πολίτθσ. Εκεί ζμεινε δφο χρόνια (59-61 μ.Χ.), περιμζνοντασ να παρουςιαςτεί ςτον αυτοκράτορα. ΢το ςθμείο αυτό τελειϊνει και θ αφιγθςθ των Πράξεων των Αποςτόλων. Από άλλεσ μαρτυρίεσ, και κυρίωσ από μερικζσ επιςτολζσ του, φαίνεται ότι αφζκθκε ελεφκεροσ. Μετά τθν απελευκζρωςι του (64 μ.Χ.), ο Παφλοσ πιγε ςτθν Ιςπανία. Από τθν Ιςπανία πιγε ςτθν Κριτθ, τθν Ζφεςο, τθν Λαοδίκεια τθσ Φρυγίασ, τθ Μίλθτο, τθν Κόρινκο, τθ Μακεδονία. Από τθν Μακεδονία πιγε ςτθ, γειτονικι τθσ Λευκάδασ, Νικόπολθ τθσ Ηπείρου. Η Νικόπολθ ιταν πολιτικό, εμπορικό, οικονομικό και πολιτιςτικό κζντρο τθσ Παλαιάσ Ηπείρου. Είχε ιδρυκεί από τον Οκτάβιο Αφγουςτο ςε ανάμνθςθ τθσ νίκθσ του ςτθ ναυμαχία του Ακτίου, το 31 μ.Χ. Αυτιν τθν ρωμαϊκι μεγαλοφπολθ διάλεξε ο Απόςτολοσ Παφλοσ για να περάςει εκεί τον χειμϊνα του 65 μ. Χ. Γράφει ςχετικά ςτθν επιςτολι που ςτζλνει ςτον μακθτι του, τον Σίτο: «Μόλισ ςου ςτείλω τον Αρτεμά ι τον Συχικό, φρόντιςε να αρκείσ γριγορα ςτθ Νικόπολθ, διότι εκεί αποφάςιςα να μείνω τον χειμϊνα…» 3


Περιοδείεσ

Από τθ Νικόπολθ ζςτειλε ςτο απζναντι νθςί τθσ Λευκάδασ -ίςωσ παρακινθμζνοσ από μζλθ τθσ πολυπλθκοφσ λευκαδίτικθσ παροικίασ τθσ Νικόπολθσ- τον ςυνεργάτθ και ςυνοδό του, Απόςτολο Ακφλα. Ο κιρυκασ τθσ νζασ Πίςτθσ αποβιβάςτθκε ςτο τότε ρωμαϊκό λιμάνι, που εξυπθρετοφςε τθν επικοινωνία με τον Αμβρακικό, ςτθν ςθμερινι παραλία του Αθ-Γιάννθ. ΢ε ζνα ςπιλαιο τθσ παραλίασ, λόγω του χειμϊνα, ο Ακφλασ ςυγκζντρωςε το πλικοσ των ανκρϊπων, που ποκοφςαν να ακοφςουν τθ νζα διδαςκαλία. Όςοι απ” αυτοφσ πίςτεψαν, ζκαναν τθ μικρι εκείνθ ςπθλιά τόπο προςευχισ και λατρείασ. ΢φντομα ο Ακφλασ αναχϊρθςε για τθν Ζφεςο. Σον διαδζχκθκε τότε, ςαν κιρυκασ του Θείου Λόγου και προεςτόσ τθσ Ευχαριςτιακισ ΢φναξθσ, άλλοσ ςυνεργάτθσ του Παφλου, ο Απόςτολοσ Ηρωδίωνασ. Ο Ηρωδίωνασ χειροτόνθςε επίςκοπο Λευκάδοσ, τον πρϊτο ςτθν ιςτορικι διαδρομι τθσ εκκλθςιαςτικισ κοινότθτασ του νθςιοφ, τον ΢ωςίωνα. Μαηί, Ηρωδίωνασ και ΢ωςίωνασ, ανζβθκαν κάποια θμζρα μζχρι το φψωμα όπου ιταν χτιςμζνοσ ο ναόσ τθσ Αρτζμιδοσ τθσ Λευκαδίασ, ςτο κρθςκευτικό κζντρο, δθλαδι, τθσ ειδωλολατρικισ ακόμθ Λευκάδασ. 4


Ο κάνατοσ του Απόςτολου Παφλου •

Επί τρεισ θμζρεσ κιρυτταν τθ νζα Πίςτθ ςτα ςυγκεντρωμζνα πλικθ. Ακολοφκωσ, μετά από κερμι προςευχι, πρόςταξαν το ξόανο τθσ παγανιςτικισ κεότθτασ να ςυντριβεί. Κι αυτό, με τθ δφναμθ του ονόματοσ του Κυρίου, πραγματικά καταςτράφθκε. Πολλοί Λευκαδίτεσ πίςτεψαν τότε ςτον Χριςτό και ενιςχφκθκε ζτςι ο πρϊτοσ πυρινασ τθσ τοπικισ Εκκλθςίασ. Μετά από κάποιο χρονικό διάςτθμα ζφταςε ςτθ Λευκάδα και ο ίδιοσ ο Απόςτολοσ Παφλοσ. Κατζπλευςε ςτο ρωμαϊκό λιμάνι, όπου τον υποδζχτθκαν οι Χριςτιανοί του νθςιοφ. ΢το ςπιλαιο, όπου πρϊτοσ ο Ακφλασ είχε κθρφξει ο Απόςτολοσ των Εκνϊν λειτοφργθςε και χειροτόνθςε πρϊτο επίςκοπο Λευκάδοσ τον μακθτι του, ΢ωςίωνα. Η ςπθλιά αργότερα, από τουσ Ανδθγαυοφσ (Anzou), διαμορφϊκθκε ςε χριςτιανικό εκκλθςάκι, το εξωκλιςι του ΑθΓιάννθ του Αντηοφςθ. Σελικά, ο Παφλοσ κατζλθξε ςτθ Ρϊμθ, όπου, αφοφ κιρυξε τον Χριςτιανιςμό ςε πολλοφσ ειδωλολάτρεσ, ετελειϊκθ με αποκεφαλιςμό, αρκετό χρόνο μετά τον μαρτυρικό κάνατο του αποςτόλου Πζτρου. Λζνε μάλιςτα ότι από τθν τομι του λαιμοφ του ζτρεξε αίμα μαηί με γάλα. Παρόλο μάλιςτα που ο Απόςτολοσ Παφλοσ ετελειϊκθ μετά από τον Πζτρο, τα άγια λείψανα και των δυο ενταφιάςτθκαν ςτον ίδιο τόπο. 5


Βιβλιογραφία 1. http://www.pilgrimtours.gr/mediaupload/ga llery/aris/mapofpaul.jpg 2. http://www.imli.gr/metropolis/hagiology/sai nt_paulo/ 3. http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8 0%CF%8C%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB %CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%8D %CE%BB%CE%BF%CF%82

6

Θρησκευτικά ε δημοτικού περιοδείες και θάνατος του απόστολου παύλου  

Απόστολος Παύλος

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you