Page 1

MIXOLOGY MAGAZIN DESIGN OBVIOUS MATCHES: 6ULJHUIHZPJHSS`Z[H[L[OH[PM`V\VWLUIV[OTHNHaPULZL]LUHSH`WLYZVU^V\SK[OPUR[OL`HYLULHYS` PKLU[PJHS-YVT[OLV\[ZPKL[OL`KPMMLYHIP[TVYLI\[[OLPUULYWHY[VM–)HY4HNHaPUPZHJSLHYJVW`

-694(;(5+796*,::05. 4P_VSVN`OHZHZWLJPÊJMVYTH[_TT

–)HY4HNHaPUOHZ[OLL_HJ[ZHTL

4P_VSVN`OHZ[OLYTVWSHZ[PJIPUKPUN

–)HY4HNHaPUOHZ[OLZHTLIPUKPUN

4P_VSVN`OHZHU\U\Z\HS^H`VMWSHJPUN[OL 0:)5HUKIHYJVKL!0[PZZL[\W]LY[PJHSH[[OL SV^LYLUKVM[OLTHNHaPUH[P[ZZWPU

–)HY4HNHaPUOHZWSHJLK[OLPY0:)5PU[OLZHTL THUULY

;@76.9(7/@ >OH[PZYLHSS`VI]PV\ZPZ[OLJVUMVYTP[`HUK TH[JOPUNVM[`WL;`WLMHJLZNLULYH[LJOHYHJ[LY HUKH[TVZWOLYL–)HY4HNHaPUOHZ[HRLUV]LY [OL[`WLHUKP[ZJOHYHJ[LYPZ[PJZ! 0KLU[PJHS!+05LUN-VU[ >L\ZL+05LUNUHYYV^MVU[HZMV\UKY`[`WL VU[OLJV]LYHUKMVYOLHKSPULZ:L[PUISVJR JHWP[HSZ

–)HY4HNHaPU\ZLZ+05LUNMVY[OLJV]LYHUKMVY OLHKSPULZPU[OLZHTL^H`\ZPUNISVJRJHWP[HSZ

:PTPSHY9V[PZ-VU[ 9V[PZPZHZWLJPHS[`WLMHJLHZP[PZZHUZZLYPMI\[ P[ZMVYTMVSSV^Z[OLVSKLYHU[PX\H[`WLMHJLZ[OH[ NP]LP[HJHYHJ[LYPZ[PJSVVR[OYV\NO]HYPH[PVUZVM SPUL[OPJRULZZ0[ILSVUNZ[V[OLNYV\WVMO\THUP Z[PJMVU[Z

–)HY4HNHaPUKVLZU[L_HJ[S`\ZL[OL9V[PZI\[ [OL`OH]LMV\UKH[`WL[OH[OHZ[OLZHTLOHIP [\Z(SH`WLYZVU^V\SK[OPURP[[VIL[OLZHTL [`WL

;/,<:,6-;@7,-(*,053(@6<; 4P_VSVN`4HNHaPU^VYRZ^P[OHUKJVS\TU SH`V\[

–)HY4HNHaPU\ZLZZHTLJVS\TULZ

+HZ4P_VSVN`4HNHaPU\ZLZ+05LUNMVY/LHK SPULZISVJRJHWP[HSZPUZWLJPÊJZPaLZ

–)HY4HNHaPU\ZLZP[PU[OLZHTL^H`PU[OL ZHTLZPaLZ

4P_VSVN`\ZLZ9V[PZMVY[OLJVU[PU\V\Z[L_[PU  W[ ;OLSPULZWHJPUNPU4P_VSVN`PZW[

–)HY4HNHaPU\ZLZ[`WLPU W[ –)HY4HNHaPUSPULZWHJPUNPZW[

SEPT. 2008


PRINCIPALS OF DESIGN ;OH[^OH[THRLZ4P_VSVN`ZVKPMMLYLU[[VV[OLYIHYTHNHaPULZHUKSL[ZP[Z[HUKV\[PZ[OL\ZLHUK OHUKSPUNVMPSS\Z[YH[PVU5VYTHSS`HTHNHaPU^VYRZ^P[O[L_[[VPTHNLSH`V\[^P[OHTPUPTHS\ZLVMPSS\Z [YH[PVUVYNYHWOPJLSLTLU[Z4P_VSVN`OHZHULWOHZPZVUPSS\Z[YH[PVUHUKNYHÊJLSLTLU[Z^OPJOP[\ZLZ PUHZVSLS`VYPLU[H[LK^H` –5VYTHSTHNHaPUZ\ZLHIV\[Z[`SLZOLL[Z[OYV\NOV\[VULPZZ\L4P_VSVN`SH`V\[ZHUKKLZPNUZ L]LY`HY[PJSLPUKP]PK\HSS`NP]PUNP[JOHYJ[LYHUKH[OTVZWLYLPUMVYTHUKJVSVY(Z[OLZOHYLVMPSS\Z [YH[PVUHUKNYHÊJLSLTLU[ZPZZVZPNUPÊJHU[S`OPNOP[SLHKZ[VHJLY[HPUOHUKSPUNVM[OLSH`V\[HUKP[Z LSLTLU[Z[OH[OHZILLUJVWPLKI`–)HY4HNHaPU

4P_VSVN`Z[Y\J[\YLZHUKHJJLU[\H[LZ^P[ONYH WOPJHYLHZHUKMVYTZ 4P_VSVN`\ZLZIHJRNYV\UKWH[[LYUZ;OLJVSVYZ HUK[PU[ZKLYP]LMYVT[OLPTHNLZ\ZLK;OH[SLHKZ [V[OLNYHWOPJ[YHUZWHYLU[HYLHZ\ZLKMVY[OL JVU[PU\V\Z[L_[[VTHRLP[YLHKHISL

–)HY4HNHaPU\ZLZ[OLZHTLWYPUJPWSL

4P_VSVN`\ZLZZTHSSYLWLH[PUNNYHÊJLSLTLU[Z SPRLZ[HYZHUKKV[[LKSPULZMVYIV_LZHUKWPJ[\YL LSLTLU[Z ;OLY\IYPJ[P[LSPUNPZZL[PUJVTIPUH[PVU^P[O[OL UHTLVM[OLH\[OVY

–)HY4HNHaPUJVWPLZHSSVM[OH[HUK\ZLZP[PU[OL ZHTL^H`

–)HY4HNHaPU\ZLZIHJRNV\UKWH[[LYUZZVTL [PTLZL]LU]LY`ZPTPSPHYVULZHUKNYHÊJHYLHZ MVY[L_[;OL`L]LUJVW`JVSVYSVNPJ

–)HY4HNHaPU\ZLZ[OLZHTLWYPUJPWSL

CLOSING WORDS >LZLLHUHIZVS\[Z[YPJPUNYLZLTISHUJLVMIV[OTHNHaPUZLZWHJPHSS`PU[OLPUULYZLJ[PVU,]LUMVY SH`WLYZVUZP[ZVI]PV\ZS`HJVW` 

SEPT. 2008


Beispiele

MIXOLOGY

MIXOLOGY

BARMAGAZINE

BARMAGAZINE

MIXOLOGY

SEPT. 2008


Beispiele

MIXOLOGY

BARMAGAZINE

SEPT. 2008


Beispiele

MIXOLOGY

BARMAGAZINE

SEPT. 2008


Beispiele

MIXOLOGY

BARMAGAZINE

SEPT. 2008

Mixology copied by Bar Magazine  

Mixology magazine was created in 2002. The first issue of the print magazine was published in March 2003. ---- The layout was created by "D...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you