Issuu on Google+

MIXOLOGY MAGAZIN DESIGN OBVIOUS MATCHES: 6ULJHUIHZPJHSS`Z[H[L[OH[PM`V\VWLUIV[OTHNHaPULZL]LUHSH`WLYZVU^V\SK[OPUR[OL`HYLULHYS` PKLU[PJHS-YVT[OLV\[ZPKL[OL`KPMMLYHIP[TVYLI\[[OLPUULYWHY[VM–)HY4HNHaPUPZHJSLHYJVW`

-694(;(5+796*,::05. 4P_VSVN`OHZHZWLJPÊJMVYTH[_TT

–)HY4HNHaPUOHZ[OLL_HJ[ZHTL

4P_VSVN`OHZ[OLYTVWSHZ[PJIPUKPUN

–)HY4HNHaPUOHZ[OLZHTLIPUKPUN

4P_VSVN`OHZHU\U\Z\HS^H`VMWSHJPUN[OL 0:)5HUKIHYJVKL!0[PZZL[\W]LY[PJHSH[[OL SV^LYLUKVM[OLTHNHaPUH[P[ZZWPU

–)HY4HNHaPUOHZWSHJLK[OLPY0:)5PU[OLZHTL THUULY

;@76.9(7/@ >OH[PZYLHSS`VI]PV\ZPZ[OLJVUMVYTP[`HUK TH[JOPUNVM[`WL;`WLMHJLZNLULYH[LJOHYHJ[LY HUKH[TVZWOLYL–)HY4HNHaPUOHZ[HRLUV]LY [OL[`WLHUKP[ZJOHYHJ[LYPZ[PJZ! 0KLU[PJHS!+05LUN-VU[ >L\ZL+05LUNUHYYV^MVU[HZMV\UKY`[`WL VU[OLJV]LYHUKMVYOLHKSPULZ:L[PUISVJR JHWP[HSZ

–)HY4HNHaPU\ZLZ+05LUNMVY[OLJV]LYHUKMVY OLHKSPULZPU[OLZHTL^H`\ZPUNISVJRJHWP[HSZ

:PTPSHY9V[PZ-VU[ 9V[PZPZHZWLJPHS[`WLMHJLHZP[PZZHUZZLYPMI\[ P[ZMVYTMVSSV^Z[OLVSKLYHU[PX\H[`WLMHJLZ[OH[ NP]LP[HJHYHJ[LYPZ[PJSVVR[OYV\NO]HYPH[PVUZVM SPUL[OPJRULZZ0[ILSVUNZ[V[OLNYV\WVMO\THUP Z[PJMVU[Z

–)HY4HNHaPUKVLZU[L_HJ[S`\ZL[OL9V[PZI\[ [OL`OH]LMV\UKH[`WL[OH[OHZ[OLZHTLOHIP [\Z(SH`WLYZVU^V\SK[OPURP[[VIL[OLZHTL [`WL

;/,<:,6-;@7,-(*,053(@6<; 4P_VSVN`4HNHaPU^VYRZ^P[OHUKJVS\TU SH`V\[

–)HY4HNHaPU\ZLZZHTLJVS\TULZ

+HZ4P_VSVN`4HNHaPU\ZLZ+05LUNMVY/LHK SPULZISVJRJHWP[HSZPUZWLJPÊJZPaLZ

–)HY4HNHaPU\ZLZP[PU[OLZHTL^H`PU[OL ZHTLZPaLZ

4P_VSVN`\ZLZ9V[PZMVY[OLJVU[PU\V\Z[L_[PU  W[ ;OLSPULZWHJPUNPU4P_VSVN`PZW[

–)HY4HNHaPU\ZLZ[`WLPU W[ –)HY4HNHaPUSPULZWHJPUNPZW[

SEPT. 2008


PRINCIPALS OF DESIGN ;OH[^OH[THRLZ4P_VSVN`ZVKPMMLYLU[[VV[OLYIHYTHNHaPULZHUKSL[ZP[Z[HUKV\[PZ[OL\ZLHUK OHUKSPUNVMPSS\Z[YH[PVU5VYTHSS`HTHNHaPU^VYRZ^P[O[L_[[VPTHNLSH`V\[^P[OHTPUPTHS\ZLVMPSS\Z [YH[PVUVYNYHWOPJLSLTLU[Z4P_VSVN`OHZHULWOHZPZVUPSS\Z[YH[PVUHUKNYHÊJLSLTLU[Z^OPJOP[\ZLZ PUHZVSLS`VYPLU[H[LK^H` –5VYTHSTHNHaPUZ\ZLHIV\[Z[`SLZOLL[Z[OYV\NOV\[VULPZZ\L4P_VSVN`SH`V\[ZHUKKLZPNUZ L]LY`HY[PJSLPUKP]PK\HSS`NP]PUNP[JOHYJ[LYHUKH[OTVZWLYLPUMVYTHUKJVSVY(Z[OLZOHYLVMPSS\Z [YH[PVUHUKNYHÊJLSLTLU[ZPZZVZPNUPÊJHU[S`OPNOP[SLHKZ[VHJLY[HPUOHUKSPUNVM[OLSH`V\[HUKP[Z LSLTLU[Z[OH[OHZILLUJVWPLKI`–)HY4HNHaPU

4P_VSVN`Z[Y\J[\YLZHUKHJJLU[\H[LZ^P[ONYH WOPJHYLHZHUKMVYTZ 4P_VSVN`\ZLZIHJRNYV\UKWH[[LYUZ;OLJVSVYZ HUK[PU[ZKLYP]LMYVT[OLPTHNLZ\ZLK;OH[SLHKZ [V[OLNYHWOPJ[YHUZWHYLU[HYLHZ\ZLKMVY[OL JVU[PU\V\Z[L_[[VTHRLP[YLHKHISL

–)HY4HNHaPU\ZLZ[OLZHTLWYPUJPWSL

4P_VSVN`\ZLZZTHSSYLWLH[PUNNYHÊJLSLTLU[Z SPRLZ[HYZHUKKV[[LKSPULZMVYIV_LZHUKWPJ[\YL LSLTLU[Z ;OLY\IYPJ[P[LSPUNPZZL[PUJVTIPUH[PVU^P[O[OL UHTLVM[OLH\[OVY

–)HY4HNHaPUJVWPLZHSSVM[OH[HUK\ZLZP[PU[OL ZHTL^H`

–)HY4HNHaPU\ZLZIHJRNV\UKWH[[LYUZZVTL [PTLZL]LU]LY`ZPTPSPHYVULZHUKNYHÊJHYLHZ MVY[L_[;OL`L]LUJVW`JVSVYSVNPJ

–)HY4HNHaPU\ZLZ[OLZHTLWYPUJPWSL

CLOSING WORDS >LZLLHUHIZVS\[Z[YPJPUNYLZLTISHUJLVMIV[OTHNHaPUZLZWHJPHSS`PU[OLPUULYZLJ[PVU,]LUMVY SH`WLYZVUZP[ZVI]PV\ZS`HJVW` 

SEPT. 2008


Beispiele

MIXOLOGY

MIXOLOGY

BARMAGAZINE

BARMAGAZINE

MIXOLOGY

SEPT. 2008


Beispiele

MIXOLOGY

BARMAGAZINE

SEPT. 2008


Beispiele

MIXOLOGY

BARMAGAZINE

SEPT. 2008


Beispiele

MIXOLOGY

BARMAGAZINE

SEPT. 2008


Mixology copied by Bar Magazine