Page 1


ในสภาพที่เรงรีบของคนในยุคปจจุบัน ทำใหบางครั้งเราตองติดตอสื่อสาร กับผูอื่นในชวงเวลาที่สภาพแวดลอมไมเอื้ออำนวย บางครั้งอาจอยู ในแวดลอม ที่มีเสียงดัง หรือมีเสียงลมสอดแทรกตลอดเวลา ทำใหการพูดคุยถูกรบกวน จนอาจทำใหเนื้อหาที่ ไดรับไมถูกตอง รวมถึงสรางความหงุดหงิดใจแกคูสนทนา JABRA จึงคิดคน JABRA SUPREME ที่มาพรอมกับเทคโนโลยี Active Noise Cancellation และลำโพงขนาดใหญ ถึง 24 ม.ม. ทำใหเสียงที่ ไดยินชัดเจนทุกรายละเอียด และสามารถใหเสียงในระบบ HD ไดอยางสมบูรณแบบ เทคโนโลยี Active Noise Cancellation จะชวยลดเสียงบรรยากาศรอบๆ ที่รบกวนการสนทนาทางโทรศัพท ทำให เราไดยินเสียงจากลำโพงที่ชัดเจนมากขึ้น สงผลใหเราไดจดจอกับเนื้อหาของสิ่งที่ ไดยินมากกวาความวุนวายที่อยูรอบขาง นับเปนความอัจฉริยะของเทคโนโลยีที่มีตอการสนทนาอยางแทจริง นอกจากนี้ยังมี Chipset เพื่อใชวิเคราะหเสียงรบกวน และเมื่อเจอเสียงรบกวนที่คงที่ ลำโพงของหูฟง JABRA SUPREME ก็จะสรางคลื่นเสียง antinoise ขึ้น โดยคลื่นเสียงนี้จะเปนคลื่นเสียงที่สรางในทิศทางตรงกันขามกับเสียง รบกวน เพื่อกำจัดเสียงรบกวนที่เกิดขึ้น JABRA SUPREME ยังใช Wind-noise reduction ในการปองกันเสียงลมไม ใหรบกวนการสนทนา โดยการหอหุม ไมโครโฟนคู ที่อยูที่ปลายขาไมคดวยโฟมลักษณะพิเศษ ที่ชวยกันไม ไดลมพัดผานได เสียงที่ออกไปจึงชัดเจน หูฟง Bluetooth JABRA SUPREME ใช Noise BlackoutTM 3.0 เพื่อตัดเสียงรบกวน เทคโนโลยี 2 ไมโครโฟน ที่ ทำงานรวมกับระบบ DSP ชวยตัดเสียงรบกวนรอบขาง ทำใหการสนทนาชัดเจน และแมจะอยู ในบริเวณที่มีเสียงอึกทึก เสียง สนทนาก็ยังคงเปนธรรมชาติ โดยในเทคโนโลยี Noise BlackoutTM 3.0 จะมีระบบเสียง HD Voice and wideband ซึ่งเปนเทคโนโลยี ใหมที่ทำให คุณภาพเสียงคมชัดกวาการโทรผานอินเตอรเน็ตทั่วๆ ไปหลายเทา ซึ่งหากมีการใช JABRA SUPREME คุยผาน โปรแกรม Skype® JABRA ยังไดพัฒนาซอฟแวรหูฟงที่มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด DSP เพื่อเปนสวนสำคัญในการตัดเสียง รบกวนและเสียงสะทอน รวมถึงชวยตัดเสียงลมอีกดวย ลิขสิทธิ์ Flip-boom arm หรือขาไมคพับไดของ JABRA SUPREME ก็ทำใหงายตอการใชงาน เพียงแค พับขาไมคเทานั้น ก็จะเปนการปดหูฟงบลูทูธ ทำให สามารถพกพกไปไหนมาไหนไดสะดวก นอกจากนี้เวลา เปดขาไมคยังยื่นเขาใกลบริเวณปาก ทำให ไมโครโฟน สามารถรับเสียงสนทนาไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหประสบการณ ในการใชงานไดแบบ สะดวกสูงสุด JABRA SUPREME มี JABRA Voice pack ที่มาพรอมดวย เสียงเตือนบอกสถานะตางๆ เชน แบตเตอรี่ การเขาโหมดจับคู หรือสถานการณเชื่อมตอ นอกจากนั้นยังสามารถบอกชื่อ หรือหมายเลขผูที่โทรเขา มาไดอีกดวย JABRA SUPREME รองรับระบบ Voice Control ซึ่งเปนเทคโนโลยี ในการสั่งใหหูฟงบลูทูธทำงานตางๆ เชน “Answer”, “ignore”, “battery”, “pair new device”, “redialing”, “call back” Jabra SUPREME ยังใหผู ใช ไดมีโอกาสเลือกลักษณะ ของการสวมใส เพื่อความสบายลูงสูดของผู ใชแตละคนอีกดวย โดยเปนการสวมใสแบบ On-the-ear หรือวางบนหู เนนทำให รูสึกสบาย ไมอึดอัดภายในรูหู ทำใหการสวมใสหูฟงบลูทูธ สบายทั้งวันทั้งหูซายและหูขวา สามารถใชงานควบคูกับแอ็พ พลิเคชั่นสำหรับสมารทโฟนตางๆ เพื่อใหการทำงานของหูฟงมี ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผู ใชแตละคน RTB Technology Co., Ltd. Bangkok, Thailand Office 728/32 Poonsak Building, 5th Floor, Room 5G, Phaholyothin Road, Samsen Nai, Phayathai, Bangkok 10400 Thailand Telephone:0-2615-4551-3, 0-2615-4580-3


ตอนรับคุณกาวเขาสูซีซั่นใหม Autumn/Winter 2011 by Clarks แบรนดดังจากประเทศอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญในการออกแบบรองเทาคุณ ภาพพรีเมี่ยม เพื่อสงมอบรองเทาที่ดูดีมีสไตลพรอมความสบายแกคุณ สมกับคำวา “STYLE WITHOUT COMPROMISE” คอลเล็กชั่น Autumn/Winter 2011 นี้ไดรับแรงบันดาลใจมาจากการงาน ออกแบบแฟชั่นในปจจุบันผสมผสานเขากับสไตลวินเทจยอนยุค ออกมาเปน รองเทาหนังมีลายเจาะ/ฉลุ(Broque), เชลซีบูท (Chelsea Boots) เนนใชโทนสี น้ำตาล ซึ่งเปนสีประจำของซีซั่นนี้ คลากสทุกคูลวนผลิตจากหนังแทที่มีความทนทานและสวมใสสบายดวย เทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะ อยางเชน แอคทีฟแอร (Active Air), กอรเท็กซ (Goretex) กันน้ำเขาได 100% หรือจะเปนเทคโนโลยี อันสตรัคเจอร (Unstructured) ที่ใหน้ำหนักเบาแตคุณภาพ ไมไดเบาตาม ไมวาจะเปนหนุมสไตลไหน ทั้งทำงาน ลำลอง สปอรต คลากสมีใหเลือก อัน โรด (Un Road) ไดเขากับทุกสไตลการ รองเทาลำลองรุน Un Road หนึ่งในกลุม แตงตัวของคุณ Unstructured ที่มีความเบา นุมสวมใสสบาย เขากับชุด ลำลองไดเปนอยางดี Black Leather Ebony Leather Price: 5,100 THB

ดวยการออกแบบทีน่ ำความคลาสสิก มาประยุกตใหเขากับแฟชั่นในปจจุบัน จึง ทำใหไดรองเทาที่ดูทันสมัย นอกจากจะดูดีมี สไตลแลว ยังมีนำหนักเบาอยางนาเหลือเชื่อ จนใสสบายตลอดวัน

อัน เจเนอรรอล (Un General) Black Leather, Walnut Leather Price: 4,700 THB

อัน แจค (Un Jack)

Black Leather, Walnut Leather Price: 4,700 THB

เกเบิล เฟรช (Gable Fresh)

Black Leather Price: 4,500 THB

โมทีฟ มิกซ (Motive Mix)

Black Leather Ebony Leather Price: 4,500 THB

อัน เอส (Un Ace)

Black Leather Price: 4,700 THB

แมนลี่ พารท (Manly Path)

Chestnut Leather Mahogany Leather Price: 4,500 THB เชิญหนุมๆ มิกซทั้งหลายไปพิสูจนกันเอง แลวจะรูวา Clarks สไตลที่มาพรอมกับความสบาย นั้นเปนอยางไร พบกั บ คอลเล็ ก ชั่ น ใหม Autumn/Winter 2011 by Clarks ได ที่ เ คาน เ ตอร ร องเท า ใน หางสรรพสินคาชัน้ นำ สอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดทคี่ ลากสไลน (Clarks Line) โทร. 0-2790-8105

โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์  
โบวี่ อัฐมา ชีวนิชพันธ์  

ถ้าลองย้อนกลับไปดูรายชื่อนางแบบที่มาถ่ายแบบกับ MiX น้อยคนนักที่จะได้รับเชิญมาเป็นครั้งที่ 2 เพราะหากจะกลับมาได้ หญิงสาวคนนั้นต้องมีความเซ็กซ...

Advertisement